Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 2B. Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia Kierunek Pielęgniarstwo- studia niestacjonarne I stopnia-pomostowe Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program kształcenia Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Język Kierownik studiów na danym kierunku lub inna odpowiedzialna osoba Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Możliwości dalszego kształcenia Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych PIELĘGNIARSTWO Zawód regulowany Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Efekty kształcenia mieszczą się w dziedzinach: nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Efekty kształcenia mieszczą się w dyscyplinie: biologia medyczna, medycyna Studia pierwszego stopnia profil praktyczny Studia niestacjonarne-pomostowe Studia prowadzone w całości w języku polskim Dziekan- prof. dr hab.med. Jerzy Jaśkiewicz, Prodziekan- dr n.med. Grażyna Dębska licencjat pielęgniarstwa -Studia I stopnia umożliwiają podjęcie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz innych - studia I stopnia dają podstawę do podjęcia kształcenia podyplomowego Celem studiów jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.poz.770) jest pogłębienie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych przydatnych do wykonywania zawodu pielęgniarki, poprzez rozwijanie umiejętności samokształcenia. Efekty kształcenia zawarte w programie szczegółowym dla studiów pomostowych są zgodne ze standardami kształcenia (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 9 maja 2012 r. załącznik 4) oraz odpowiadają kompetencją zawodowym określonym w art. 4 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (15 lipiec 2011 r. Dz.U. Nr 174, poz 1039). Absolwent kierunku osiągnie ogólne efekty kształcenia w zakresie: 1. Wiedzy: -szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa -ogólnej z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu -z zakresu znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki 2. Umiejętności: 1

2 -korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki -udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom -sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym -samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowania i respektowanie jego praw -organizowania pracy własnej oraz nawiązania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia 3. Kompetencji społecznych: -skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem -posiadania świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta -posiadania świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się Związek kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia z misją i strategią uczelni Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego jest uczelnią akademicką prowadzącą działania edukacyjne i naukowo-badawcze dostosowane do współczesnych wyzwań i uwarunkowań. Akademia wpisuje w swoje credo społeczną odpowiedzialność za losy studentów oferując także kształcenie w profilach praktycznych. Swoją działalność traktuje jako służbę otoczeniu w którym prowadzi swoją działalność, uwzględniając też przemiany demograficzne starzejącego się społeczeństwa. Misją uczelni jest formowanie osobowości jednostki, relacji międzygrupowych i integracji społecznej, a także budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Uczelnia dba aby proces kształcenia w każdym prowadzonym wymiarze zwracał uwagę na właściwą postawę studenta wobec przyszłych pacjentów/klientów tym samym kształtując sylwetkę zawodową przyszłych absolwentów Program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest w pełni zgodny z misją uczelni, poprzez wysoki poziom nauczania, jak również aktywność naukową pracowników zatrudnionych na kierunku. Realizacja tego programu jest możliwa dzięki zatrudnionej wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich, a także pozyskania osób o dużym doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią w ramach praktycznego wykonywania zawodu. 2

3 Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Obszar kształcenia kierunku pielęgniarstwo obejmuje studia w zakresie zawodów regulowanych, tj objętych Dyrektywą Komisji Europejskiej O wzajemnym uznawaniu dyplomów ( Directive 2005/36/EC) i jest znaczenie zharmonizowany na poziomie europejskim, a uznawanie dyplomów jest automatyczne. Z tego powodu kierunek pielęgniarstwo wyłączony jest z opisu efektów kształcenia w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji i korzysta ze standardu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 poz 631). Możliwości zatrudnienia Możliwości zatrudnienia określony zostały w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 174 poz.1039) -absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki, do pracy w publicznych i niepublicznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjnoopiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz żłobkach, klubach dziecięcych i domach opieki społecznej. -absolwent może być zatrudniany w organach administracji publicznej i innych systemach wykonujących czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną oraz zakresie organizowania i nadzoru nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej -absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych i organizacjach związkowych Wymagania wstępne Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r - w sprawie warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcąca w zawodzie pielęgniarki położnej (Dz.U z dnia 6 lipca 2012) Zasady rekrutacji Podstawą ustalenia listy kandydatów jest pozytywny wynikiem postępowania kwalifikacyjnego. Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające -Świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości -dyplom pielęgniarki -zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (osoby które ubiegają się o dofinansowania studiów pomostowych z Europejskiego Funduszu 3

4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji Społecznego) -Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą posiadać ważne prawo wykonywania zawodu w Polsce oraz faktycznie być zatrudnionym na terenie Polski w zawodzie pielęgniarki Część programu kształcenia realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego Liczba semestrów Program kształcenia uwzględnia zajęcia dydaktyczne wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Liczba godzin zajęć i praktyk wynosi dla: -pielęgniarek absolwentów pięcioletniego liceum medycznego ŚĆIEŻKA A-1173 godzin -pielęgniarek absolwentów dwuipółletniej szkoły policealnej lub pomaturalnej ŚCIEŻKA D godzin -pielęgniarek absolwentów dwuletniej szkoły policealnej lub pomaturalnej- ŚCIEŻKA C godzin -pielęgniarek absolwentów trzyletniej szkoły policealnej lub pomaturalnej-ścieżka-e-678 godzin Kształcenie praktyczne stanowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 1/3 wymiaru kształcenia; Zaplanowano 45 godzin samokształcenia dla ścieżki D oraz 150 godzin samokształcenia dla ścieżki C 4

5 Opis zakładanych efektów kształcenia Szczegółowe efekty kształcenia opisane w standardzie Rozporządzenie MNiSZW z dnia 9 maja 2012 r.- w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, Lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa-załącznik 4. Plan studiów Proces kształcenia ukierunkowany jest na praktyczny aspekt pielęgnowania. Zmierza do rozwoju aktywności studentów i pogłębiania motywacji do samokształcenia, odbywa się w atmosferze rzetelnej pracy, szacunku, życzliwości i zaufania, zgodnie z ogólnoludzkimi zasadami etyki. Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Proces kształcenia organizowany jest w formie przedmiotów odpowiadających dyscyplinom nauk medycznych oraz przedmiotów zintegrowanych łączących część pielęgniarską z kliniczną z tej samej specjalności np. chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. Efekty w obszarze wiedzy sprawdza się za pomocą egzaminów ustnych i pisemnych (eseje, raporty, testy). Efekty w obszarze umiejętności praktycznych z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej sprawdza się poprzez bezpośrednią obserwację studenta Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki Kształcenie praktyczne w warunkach naturalnych realizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w następujących oddziałach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym neurologicznym, psychiatrycznym, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, hospicja, oddziały położnicze i ginekologiczne oraz zakładach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej. -Zajęcia praktyczne - realizowane są pod bezpośrednim nadzorem i kierunkiem nauczyciela akademickiego ŚCIEŻKA A-85 godz ŚCIEŻKA C-130 godz ŚCIEŻKA D-95 godz ŚCIEŻKA E-20 godz -Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem pielęgniarki (pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego). ŚCIEŻKA A-665 godz ŚCIEŻKA C-1480 godz ŚCIEŻKA D godz ŚCIEŻKA E- 330 godz -Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje z ramienia uczelni opiekun dydaktyczny (nauczyciel akademicki) oraz pełnomocnik do spraw praktyk. Nauczanie przedmiotów (treści kierunkowych/zawodowych) w obszarze nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej, przedmiotów dotyczących w swej treści opieki pielęgniarskiej oraz obszarów 5

6 dotyczących funkcjonowania pielęgniarstwa jako zawodu oraz zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający odpowiednio prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz minimum roczną praktykę zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem/zakresem. -W ramach kształcenia praktycznego są realizowane efekty kształcenia zawarte w grupach C i D szczegółowych efektów kształcenia, które student zalicza w KARCIE UMIEJĘTNOŚCI Zasady i formy odbywania praktyk ustalone są na mocy porozumienia/umowy z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego -W trakcie kształcenia praktycznego zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące: -samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw -rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta -promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej -planowanie i sprawowanie opieki pielęgniarskiej na pacjentem -samodzielne udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych -podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania -samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych -organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej -organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku Student ma prawo do zaliczenie udokumentowanego doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na podstawie uchwały KRASzPiP UCHWAŁA NR 26/III/2012 Termin praktyk zawodowych realizowany jest zgodnie z planem studiów. Studenci mają możliwość odbywania praktyki we wskazanym przez siebie podmiocie leczniczym, na podstawie zawartej umowy i skierowania. Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni Pełnomocnik Dziekana do Spraw Kształcenia Praktycznego. Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne) Studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, który po złożeniu pracy dyplomowej składa się z części teoretycznej i praktycznej 6

7 Inne dokumenty Do sporządzenia programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo wykorzystano: -Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r W sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa załącznik 4. (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2012 r, poz 631) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. W sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U z dnia 28 sierpnia 2012 r.) - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r - w sprawie warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcąca w zawodzie pielęgniarki położnej (Dz.U z dnia 6 lipca 2012) -Ustawa o zawodzie pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U. Nr 174.poz 1039). - Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.UE.L zm. Dz.U.UE.L ) -UCHWAŁA NR 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku - Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia kierunek pielęgniarstwa -UCHWAŁA NR 2/III/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie zasadności uwzględniania w programie nauczania na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych zajęć z technologii informacyjnej, języka obcego oraz procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego -UCHWAŁA NR 26/III/2012 w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata WSPÓŁDZIAŁANIE Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI w zakresie prac programowych. Do interesariuszy zewnętrznych zalicza się: -podmioty działalności leczniczej z którymi podpisano umowy na prowadzenie kształcenia praktycznego - samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego 7

8 Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia na określonym poziomie i profilu kształcenia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 14 czerwca 2012 r (Dz.U.poz.770) wymiar zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych zostały ustalone z uwzględnieniem różnic programowych pomiędzy treściami kształcenia określonymi w standardzie dla kierunku pielęgniarstwo a programami nauczania zrealizowanymi w szkołach o których mowa w paragrafie pierwszym przedmiotowego rozporządzenia. Natomiast wymagania dotyczące treści kształcenia dla pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych określa załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia. Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do przedmiotów/grupy przedmiotów (zgodne z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r W sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa załącznik 4. (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2012 r, poz 631) EFEKTY KSZTAŁCENIA podział na przedmioty/ grupy przedmiotów STUDIA I stopnia 1. A-NAUKI PODSTAWOWE: Anatomia, Fizjologia, Patologi, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia 2. B-NAUKI SPOŁECZNE: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Prawo, Zdrowie publiczne, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Język obcy 3. C-NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ: Podstawy pielęgniarstwa, Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna, Dietetyka, Badania fizykalne, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Zajęcia fakultatywne do wyboru: Zakażenia szpitalne, Język migowy, Promocja zdrowia psychicznego 4. D-NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka paliatywna, Podstawy ratownictwa medycznego 5. E-PRZEDMIOTY DODATKOWE Wychowanie fizyczne, Technologie informacyjne, Podstawy statystyki, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Absolwent na rynku pracy 8

9 9

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA 2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) Dz.U. z 2005 roku, Nr 164, poz. 1365 ze zmianami z dnia 18.03.2011 r. Art. 1 Dz. U. z 2011 roku, Nr 84, poz.

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym. (tekst jednolity) DZIAŁ I. SYSTEM SZKOLNICTWA WYśSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym. (tekst jednolity) DZIAŁ I. SYSTEM SZKOLNICTWA WYśSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYśSZEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo