Realizacja modelu Well-Box

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja modelu Well-Box"

Transkrypt

1 Realizacja modelu Well-Box Wprowadzenie Wszystkie wymagania (i towarzyszące im okoliczności) stawiane przed projektem Well box w wersji polskiej od początku były oczywiste, łącznie z powodowaną przez nie skalą trudności w realizacji. Przy całym znanym zróżnicowaniu polityki społecznej w Danii i Polsce w zakresie zarządzania rynkiem pracy, z analizy zagadnienia wynikało jednak, że adaptacja modelu powinna przebiegać liniowo, bez zasadniczych zmian jakościowych w adaptowanym rozwiązaniu. Do takiego wniosku skłaniały przede wszystkim widoczne podobieństwa w stosowanych instrumentach. W trakcie kolejnych wizyt studyjnych i późniejszych prac nad przeniesieniem zasad duńskiego Well box'u do naszego kraju w skali 1:1, można było ostatecznie przekonać się o rzeczywistym stopniu odbiegania możliwych do zapewnienia warunków realizacji w Polsce od duńskiego pierwowzoru; różnice te są na tyle istotne, że wspomniana wyżej oczywistość przestaje być taka pewna. Przygotowania do realizacji projektu zostały zatem zdominowane przez analizy rozwiązań systemowych, które, jak się okazało były znacznie ważniejsze niż rozwiązania w obrębie stosowanych narzędzi, które stosunkowo łatwo poddają się adaptacji. Istotą modelu Well box nie jest ani system szkoleń i mentorstwa, ani nawet sam fakt sprawnego doprowadzania do zatrudnienia osób bez wyraźnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub będących na skraju wykluczenia. Trzonem modelu staje się sieć współpracy, organizowana wokół generalnych wytycznych krajowej polityki społecznej, w której postulat integrowania rynku pracy jest podstawą orientacji dla przepisów prawa i podejmowanych w ich następstwie działań. Z tego względu zagadnieniu przekształceń modelowych trzeba poświęcić znacznie więcej uwagi, niż miałoby to miejsce w przypadku adaptacji innego, nawet technicznie bardziej skomplikowanego narzędzia. 1

2 W dalszej części przedstawimy założenia do niezbędnych analiz i badań, które powinny ułatwić adaptację i implementację modelu Well box w ramach realizowanego projektu innowacyjnego, późniejszego przygotowania zmian legislacyjnych i na koniec w trakcie wdrażania narzędzia do powszechnego użytku w poszczególnych urzędach pracy. Dalsze rozważania prowadzone są z punktu widzenia realizacji projektu innowacyjno testującego o nazwie WellBoxPl, bez prób wchodzenia na pole późniejszej realizacji modelu już jako powszechnie stosowanego narzędzia jest to podejście bardzo specyficzne, ale jedyne możliwe do przyjęcia na tym etapie analizy. Głównym uwarunkowaniem jest tutaj przyszła i bezwzględna konieczność dokonania zmiany otoczenia prawnego rynku pracy, która w konsekwencji stworzy całkowicie nowe warunki realizacyjne, a tym samym przyszłe rozwiązania wewnątrz modelu i ta analiza nie będą sobie odpowiadały. Konsekwentnie zatem nie zamierzamy ani badać zagadnień ilościowych (czy też jakościowych) wynikających bezpośrednio z różnic w organizacji i zarządzaniu rynkami pracy, ani też sugerować się możliwościami wprowadzenia w Polsce zmian w tym obszarze. Zakładamy przede wszystkim, że obydwa systemy przystają w znacznym stopniu do siebie w zakresie teorii i praktyki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a różnice między nimi wynikają ze znacznie głębszych przyczyn, które spróbujemy określić, ale które są niemożliwe do adaptacji wraz z modelem Well box chociaż w Danii to, co nas tak bardzo różni, stanowi akurat ściśle zintegrowany i pracujący na rzecz tego modelu element polityki społecznej. Priorytetem działania na rynku pracy w obydwu krajach jest integrowanie ze społeczeństwem osób z różnych przyczyn wykluczonych. Proces ten może być jednak realizowany dwiema metodami. Pierwszą jest metoda stosowana w Polsce, polegająca na zastosowaniu na poziomie lokalnym narzędzi wpływających na pozycję na rynku pracy (na przykład szkolenia, prace interwencyjne itp.) oraz na odrębnym określaniu wytycznych dla polityki społecznej (na przykład: zasad wyboru grup zagrożenia, dokonywania oceny stanu mająt- 2

3 kowego osoby zgłaszającej się po pomoc i wpływu jej wyniku na stosowane narzędzia, regulowania dostępności poszczególnych usług według określonych cech itp.). Drugą jest metoda duńska (którą tak tutaj nazywamy, chociaż nie tylko Dania ją stosuje), w której wszystkie podejmowane starania są nakierowane na uzyskanie jednego naczelnego celu ponownego zatrudnienia osoby określonej z imienia i nazwiska, i wokół niej się koncentrujące. Mogłoby się wydawać, że w jednym i drugim systemie chodzi o to samo, a różnicowanie jest niepotrzebnym dzieleniem włosa na czworo, jednak w obydwu przypadkach nie unikniemy pytań o jakość zarządzania z punktu widzenia celu, a tutaj model duński jest zdecydowanie korzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych. 3

4 Porównanie otoczenia modelu duńskiego i projektu WellBoxPl Analiza otoczenia projektu w Polsce w relacji do Danii Zarządzanie rynkiem pracy Jobcenter Århus jest jednym z 98 gminnych ośrodków aktywizacji osób wykluczonych. Wszystkie działają w ramach tego samemu systemu zabezpieczenia społecznego, jednak podlegają swoim władzom lokalnym. Strukturę organizacyjną służb działających na rzecz integracji rynku pracy oraz usytuowanie Jobcenter ilustruje schemat poniżej. Rys. 1. Schemat organizacji Departamentu Zatrudnienia i Spraw Społecznych gminy Århus. Władze poszczególnych gmin tworzą wspólnie Związek Gmin (Kommunernes Landsforening KL) 1. Jednym z zadań Związku, ważnych z punktu widzenia naszego projektu, jest negocjowanie z rządem krajowym pułapów świadczeń i zasiłków, wypłacanych przez gminy, a refundowanych (mniej więcej w 50%) przez budżet central- 1 Przynależność do KL jest wprawdzie dobrowolna, niemniej wszystkie gminy do niego należą. 4

5 ny. Oznacza to, że gminy, z jednej strony mając gwarancje refundacji, z drugiej mają wpływ na gospodarkę środkami i mogą dość precyzyjnie planować swoje działania. Kommunernes Landsforening nie ma w Polsce odpowiednika ani co do zadań, ani kompetencji. Istnieje dość daleka paralela w postaci Związku Powiatów Polskich, ale jego lokalizacja na szczeblach zarządzania rynkiem pracy jest nikła, a rola w procesie ustalania zadań dla rynku pracy (jako konsultanta w procesie legislacyjnym) także jest o wiele mniej znacząca, niż to ma miejsce w przypadku KL, Drugim podobnym elementem są polskie związki gmin, ale nawet gdy pominiemy istniejące ograniczenie zadań zarządów gmin na rynku pracy do niektórych tylko elementów aktywizacji w ramach systemu pomocy społecznej, to i tak nie będą miały na tyle wystarczającego wpływu ani umocowań w procesie planowania i programowania aktywizacji osób wykluczonych, aby możliwe było porównywanie z Danią 2. Dodatkowo umieszczamy poniżej schemat organizacyjny Jobcenter w gminie Århus 3. Ryc. 2. Schemat organizacji Jobcenter Århus. 2 Trudno się jednak dziwić tej sytuacji bowiem w rzeczywistości reforma administracyjna, przeprowadzona w Danii kilka lat temu, była częściowo wynikiem uważnej obserwacji i analizy tego, co sami zrobiliśmy w ostatnich latach ubiegłego wieku. 3 Schemat zamieszczamy wyłącznie dla porządku, gdyż nie ukazuje on ani pozycji Jobcenter w realizowanej polityce społecznej, ani tym bardziej całej złożoności i dynamiki oddziaływania tej organizacji na rynek pracy. 5

6 Pułapy, o których mowa wyżej, dotyczące refundacji kosztów stosowanych instrumentów aktywizujących, są ustalane i rozliczane per capita, więc panowanie nad całością wydatków stawia w centrum zagadnień ważny problem odpowiedzialności za podejmowane i realizowane decyzje w obszarze doboru metod doprowadzania do ponownego zatrudnienia. Rodzaje wykluczeń, którymi zajmuje się Jobcenter, nie są w tym przypadku istotne, ponieważ osoby bezrobotne są wśród jego klientów spotykane i traktowane na równi z imigrantami, osobami wychodzącymi z uzależnienia, byłymi więźniami etc., a narzędzie w postaci Well box'u ma zastosowanie do każdego z tych przypadków. Natomiast usytuowanie i organizacja Jobcenter, chociaż dość skomplikowane jak na polskie warunki, musi być uwzględniona w dalszych rozważaniach, ponieważ umocowanie administracyjne wpływa w zasadniczy sposób na organizację i wyniki pracy. Szczególnie istotne jest widoczne na ryc. 1 ulokowanie Wydziału Zatrudnienia (i tym samym Jobcenter) na identycznym poziomie zarządzania, co opieka społeczna i pod tym samym, wspólnym, zarządem. W konsekwencji uzyskuje się spójny zespół, któremu można stawiać wspólne cele albo któremu można powierzać uzupełniające się zadania. Konsekwencje lokalizacji na tym się jednak nie kończą: wspólny zarząd poprzez funkcje koordynacyjne, zapewnia obydwu ośrodkom ten sam wymiar współpracy z przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania przestrzeni dla aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Ponadto, co jest równie ważne, w takiej organizacji zapewniamy sobie znaczne skrócenie łańcucha decyzyjnego związanego z zadaniami realizowanymi przez gminę na rzecz wszystkich wykluczonych. Jobcenter jest oczywiście bardzo małym ogniwem w całym łańcuchu decyzji, zależnym w swej egzystencji od stanu gospodarki gminy, jednak bardzo istotnym w procesie kształtowania relacji na rynku pracy. To od jakości jego działania i uzyskiwanej efektywności zależą późniejsze wpływy do kasy gminnej, przekroczenie bowiem wynegocjowanych pułapów powoduje wycofanie się budżetu centralnego z refundacji. 6

7 Współpraca instytucjonalna Cechą wyróżniającą duński system zarządzania rynkiem pracy w obszarze warunków brzegowych, ale w konsekwencji wpływających zarówno na ukształtowanie rynku jak na realizowane programy i stosowane narzędzia, jest trwałość polityki społecznej, której podstawy ukształtowano jeszcze w XIX wieku, orientując duński rynek na daleko posuniętą elastyczność. Nie mamy tutaj miejsca na ten rodzaj analizy i wyprowadzenie dowodu prawdziwości takiej tezy, ale nie można nie wspomnieć o tym, że podstawą funkcjonowania duńskiego rynku pracy jest przede wszystkim trwałość zasad zaakceptowanych przez społeczeństwo blisko 150 lat wcześniej. Przedsiębiorcy, na przykład, prawo do swobodnego zwalniania i zatrudniania pracowników otrzymali już w 1899 roku, w tak zwanym Porozumieniu wrześniowym, zawartym pomiędzy pracodawcami i robotnikami. Towarzyszący Porozumieniu system ubezpieczenia od bezrobocia także liczy już ponad sto lat. Należałoby również wspomnieć Sørena Kierkegaarda, którego reguły spolegliwości społecznej i zasady wspomagania słabszych tworzyły fundament nowoczesnego zarządzania. Na takim oto gruncie powstała niepisana, ale dokładnie przestrzegana reguła, według której ścisła współpraca wszystkich ze wszystkimi dla wspólnego celu jest strukturalną częścią podejmowanych programów i projektów społecznych. W efekcie wytworzyła się praktyka budowania sieci współpracy, których powstawanie i funkcjonowanie jest zinstytucjonalizowane przez odpowiednie porozumienia dwu lub wielostronne którym jednocześnie towarzyszy ugruntowany i przestrzegany system etyczny, w wysokim stopniu chroniący ten układ przed nadużyciami. Cały system został tak zbudowany, że chociaż w Danii co roku pracę traci około pół miliona osób (t.j. blisko 20% wszystkich zatrudnionych), to olbrzymia większość z nich szybko znajduje nową pracę, a tylko niewielka grupa pozostaje bezrobotna przez dłuższy przeciąg czasu. 7

8 Przykładem współpracy sieciowej organizowanej przez Jobcenter jest ISS, firma, która wspiera program Well box na zasadzie zawartych z Jobcenter umów 4. Obecność ISS w programie Well box i jej współpraca z Jobcenter jest sukcesem tego ostatniego i kluczowym elementem realizacji przede wszystkim ze względu na ustabilizowane warunki pracy i stałe zapotrzebowanie na pracowników. Dla polskiej wersji projektu doświadczenie ISS jest nie do przecenienia, zwłaszcza w obszarze operacyjnej współpracy ze służbami zatrudnienia i w zakresie przygotowania procesu szkolenia zawodowego kandydatów do pracy wewnątrz firmy. W rezultacie zatem, na wysoką efektywność modelu Well box wpływają przede wszystkim: spójny i dość stabilny system finansowania, negocjowanie zasad współpracy pomiędzy uczestnikami programu (Jobcenter, przedsiębiorcami i kandydatami do pracy) i sieci współpracy stanowiące regułę działania, a nie cel na rynku pracy. Uwarunkowania polskie Zgodnie z zapowiedzią nie będziemy odnosić się do zagadnień zarządzania rynkiem pracy na poziomie krajowym i regionalnym, ponieważ wprowadziłoby to ten zakres analizy jakościowej, którego wyniki nie mają istotnego znaczenia dla całości wdrażanej aplikacji. Podobna uwaga dotyczy systemu finansowania rynku pracy. Co natomiast ma istotne znaczenie to: 1. Wymagania przedsiębiorców i bezrobotnych kandydatów do pracy w zakresie formalnego i praktycznego przygotowania zawodowego, 4 Grupa ISS powstała w 1901 roku w Danii jako firma świadcząca usługi ochroniarskie. Swój rozwój firma wiąże jednak przede wszystkim z kompleksową obsługą firm i obiektów biurowych, świadcząc wszelkiego rodzaju usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstw i urzędów od sprzątania i prowadzenia kantyn pracowniczych po utrzymanie systemów IT. Do 17 października br. centrala ISS mieściła się w Kopenhadze, ale firma operowała w ponad 50 krajach Azji, obu Ameryk, obszaru Pacyfiku i Europy miała swój oddział także w Polsce. Zatrudniając ponad pół miliona pracowników, firma była czwartym co do wielkości prywatnym pracodawcą w świecie, a drugim pod względem wielkości obrotów przedsiębiorstwem w Danii. W zakresie świadczonych usług mieściły się: Sprzątanie biur, szpitali, powierzchni przemysłowych, Projektowanie terenów zielonych, zarządzanie budynkami, zarządzanie infrastrukturą techniczną, Obsługa recepcji, obsługa centrów zgłoszeniowych, obsługa poczty wewnętrznej, Prowadzenie kantyn, obsługa spotkań i przyjęć, Ochrona mienia i ludzi. W październiku 2011 r. wynegocjowano połączenie z brytyjską grupą G4S (także istnieje w Polsce), specjalizującą się przede wszystkim w zabezpieczeniach, ale świadczącą również inne usługi o podobnym do ISS profilu w rezultacie powstała nowa firma, zatrudniająca ponad 1 mln pracowników. 8

9 2. Rzeczywisty poziom zdolności do podejmowania negocjacji, 3. Prawne i rzeczywiste podstawy współpracy na rynku, 4. Poziom akceptacji przedsiębiorców i bezrobotnych dla możliwych do wygenerowania w programie korzyści finansowych. Ad 1. W zasadzie istnieje zgodność pomiędzy założeniami programu a oczekiwaniami przedsiębiorców, o ile nie zostaje naruszona fundamentalna dla całego programu zasada obsadzania bezrobotnych na stanowiskach w branżach i zawodach niewymagających długotrwałego, instytucjonalnego przygotowania zawodowego lub w zawodach i na stanowiskach pracy, na których okres nabywania doświadczenia nie wywołuje kolizji z oczekiwaniami firmy zatrudniającej 5. Niemniej, oczekiwania przedsiębiorców i bezrobotnych muszą być zbadane ze względu na to, że model Well box wykorzystuje pewien rodzaj stabilnych, niezależnych od koniunktury zachowań i postaw. Z tego względu wiedza o poziomie akceptacji dla tych postaw i zachowań jest kluczowa w przypadku zaproponowania podobnych rozwiązań w Polsce. Trzeba podkreślić, że badanie preferencji dotyczy w tym samym stopniu powiatowych urzędów pracy, które realizując model Well box, muszą planować swoje działania w nieco inny sposób, niż poza nim. Indywidualizacja procedur, uzależnienie ich od wyników negocjacji, w których osoba poszukująca pracy ma taki sam ważny głos, jak pozostałe strony, stanowią poważne wyzwanie profesjonalne i organizacyjne. Ad 2. Obserwowany w Polsce poziom podejmowania negocjacji w przypadkach rozwiązywania problemów rynku pracy jest raczej niski i jeżeli w ogóle dorównujący, to w żadnym razie nieprzekraczający granicy wymuszonej przez przepis prawa. Ponadto, co też trzeba podkreślić, ten sam przepis nie zostawia negocjującym stronom zbyt szerokiego marginesu swobody, ustawiając je od razu w nierównoważnej pozycji. Przykładem jest słynne i powszechne w ustawie sformułowanie starosta może, które 5 W pierwszym przypadku nie wymagamy szczególnych umiejętności, a w drugim oczekujemy krótkiego okresu osiągania pełnej sprawności. 9

10 powoduje, że podmioty negocjujące tracą z oczu cel rynkowy, którym jest ponowne zatrudnienie, a zaczynają przekonywać do swoich partykularnych racji 6. W przypadku modelu Well box wynikiem podejmowanych negocjacji może być tylko kompromis, a to oznacza, że nie ma tych, którzy wygrali, ani tych, którzy przegrali. Aby jednak taki wynik mógł być uzyskany, negocjujące strony muszą mieć znaczną swobodę decydowania o zakresie i kierunku czynionych ustępstw stąd uzasadnione jest pytanie o gotowość do zastosowania negocjacji w ich wzajemnych relacjach. Ad 3. W Polsce prawne podstawy zarządzania rynkiem pracy tworzy ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W żadnej swej części nie daje ona jednak instytucjonalnej podstawy do budowania i wykorzystywania sieci w strukturach procedur realizacji celów politycznych i współdziałania powiatowych urzędów pracy z partnerami. Efekt sieciowy, w postaci wzmacniania efektywności działania jej uczestników jest znany i badany od wielu lat. Konsekwencją działania poprzez sieci współpracy jest między innymi ocena rzetelności partnerów i wyciąganie z niej konsekwencji. Powstaje wobec tego pytanie o poziom świadomości podmiotów na rynku pracy w zakresie zawierania i przede wszystkim dotrzymywania takich porozumień, pomimo ich niekomercyjnego (chociaż wymiernego) charakteru oraz o chęć poddawania się rankingowi jakości działania. Ad 4. W kwestii finansowania istnieją dwa aspekty: jeden związany z wysokością gratyfikacji (zasiłków, stypendiów, dopłat, ulg i refundacji), drugi wymagający rozwiązania problemu pomocy publicznej, związanej z dopłatami udzielanymi przedsiębiorcy już po formalnym zatrudnieniu pracownika. Drugi z problemów jest zadaniem na inny czas, natomiast w ramach projektu innowacyjnego konieczne jest poznanie opinii zainteresowanych co do wysokości akceptowalnych dla nich kosztów własnych oraz wysokości refundacji. W szczególności jest to pytanie o to, czy zastosowanie tych samych reguł finansowych, które zapisano w ustawie dla interwencyjnych miejsc pracy, będzie wystarczające dla procedur modelu Well box. 6 Formuła ta została wynaleziona na potrzeby łatania niskich budżetów i braków w kasie. W przypadku jakościowego podejścia do rozwiązywania problemów, co ma miejsce w przypadku Well box'u, formuła jest anachroniczna i w zasadzie szkodliwa. 10

11 Reasumując, badaniom muszą podlegać: 1. Poziom akceptacji narzędzia w postaci zestawu procedur Well box'u w świetle istniejących warunków prawnych i finansowych. 2. Poziom determinacji i zaangażowania wszystkich partnerów w organizowanie nowego rynku pracy, uzupełnionego o nowe rozwiązania prawne i instytucjonalne. 3. Poziom związków pomiędzy organizacją urzędów pracy a wymaganiami stosowanego modelu. 4. Poziom wypełnienia norm jakościowych w przestrzeganiu procedur i wypełnianiu zadań w konfrontacji z poziomem zadowolenia klientów (przedsiębiorców i kandydatów do pracy). Wyniki badań będą po pierwsze stanowiły poziom wyjściowy dla powiatowych urzędów pracy i przedsiębiorców w chwili podejmowania przez nich negocjacji umowy o współpracy, a po drugie dadzą powiatowemu urzędowi pracy odpowiedź w kwestii rozwoju własnej organizacji i poziomu jej wpływu na lokalny rynek pracy. Założenia dotyczące przepisów prawa Analiza wymagań i możliwości realizacyjnych Sformułowanie zakresu działania przepisu Złożony proces legislacyjny w naszym kraju i ogólne warunki stanowienia prawa premiują rozwiązania, nie wpływające nadmiernie na ukształtowany porządek i których przyjęcie nie nastręcza trudności. Obserwujemy to także w przypadku ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której trzon powstał w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i od tego czasu, pomimo stwierdzanej wielokrotnie anachroniczności całego przepisu, nic się nie zmienia pomimo kilkudziesięciu nowelizacji. Między innymi, fundamentem ustawy w obecnym kształcie jest art. 109, którego konstrukcja i zakres 11

12 wykluczają wprowadzenie jakichkolwiek elastycznych formuł aktywizacji na rynku pracy bez dokonywania praco i czasochłonnej zmiany przepisu 7. Polska praktyka prawna prowadzi do tego, że większość rozstrzygnięć praktycznych, takich, jak rodzaj używanych narzędzi, czy poziom natężenia w ich stosowaniu jest zawarty w ustawach. W konsekwencji staje to w głębokiej sprzeczności z elastycznością wymaganą przy realizowaniu modelu Well box, w którym zastosowanie nowych instrumentów nie może oczekiwać na kolejną nowelizację ustawy. Z tego względu niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków, które należy spełnić oraz tych, które trzeba stworzyć, aby przepis wprowadzający model do powszechnego użytkowania, pozwolił na wykorzystanie jego zalet zgodnie z pierwotnymi założeniami. Konstrukcja i struktura przepisu Oryginalny model funkcjonuje w otoczeniu, które umożliwiło jego powstanie nie mogło być odwrotnie, a to z kolei jest nasz przypadek: mamy instrument, którego konstrukcja i zasada działania wymagają zmiany przepisów. Jednak nie na tym koniec kłopotów. Well box jest otoczony pewną ideologią, która pozwala mu uzyskiwać bardzo wysoki poziom efektywności nawet w przypadkach uważanych zwykle za beznadziejne. Odtworzenie tej efektywności w polskich warunkach wymaga przeszczepienia zachowań sprzyjających procedurom Well box'u, ale jednocześnie nie może obyć się bez strukturalnych zmian w obowiązującej ustawie. Szczególnie istotnym elementem wymagań wobec propozycji zmian w przepisach jest to, aby model Well box mógł funkcjonować jako autonomiczne narzędzie i w pełnym przypisanym mu zakresie, a nie jako jakiś dodatkowy instrument wciśnięty w ramy istniejących, ale nie przystających do niego reguł organizacji i finansowania. 7 Przygotowanie ostatniej z dużych nowelizacji (z 2008 roku) zajęło ponad dwa lata prac, z których czysty proces legislacyjny trwał nie dłużej niż pół roku. Reszta czasu była poświęcona na pokonywanie kolejnych szczebli politycznych, co ostatecznie spowodowało, że treść pierwotnego zamiaru dalece odbiega od uzyskanego efektu. 12

13 Założenia badawcze Trudno w tym miejscu mówić o założeniach do badań rynku pracy, ponieważ nie będą potrzebne do sformułowania ostatecznej rekomendacji w obszarze zmian obowiązujących przepisów. Natomiast niezbędna jest głęboka analiza z poziomu obowiązującej ustawy stopnia przygotowania powiatowych urzędów pracy do podjęcia trudu realizacji procedur wprowadzanego modelu. Szczególnie istotną jest odpowiedź na pytanie o rzeczywiste możliwości Centrów Aktywizacji Zawodowej, jakość zespołów doradców i pośredników (ale nie tylko), istotne jest także przygotowanie organizacyjne urzędów do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Założenia dotyczące wdrożonego narzędzia Kilka uwag wstępnych 1. Należy założyć, że na uzyskane wyniki mają wpływ organizacja pracy i struktura organizacyjna, ale dobrze byłoby wykluczyć oddziaływanie stosowanych procedur. To jednak oznacza, że przed wprowadzeniem nowych reguł badawczych i analitycznych należałoby przede wszystkim doprowadzić do ujednolicenia realizacji tzw. standardów, w przeciwnym bowiem przypadku trzeba będzie uwzględniać ich niejednolity w poszczególnych urzędach wpływ na ostateczny rezultat rankingów. 2. Cały system powinien być przezroczysty dla badanych urzędów, to jest zaprojektowany tak, aby przysporzyć możliwie najmniej pracy wszystkim zainteresowanym służbom. Jeżeli miałoby być inaczej, należałoby zrezygnować z systematycznych badań na rzecz fotografii zdejmowanej w określonym dniu (nie musi to być ostatni dzień roku!). 3. Well box nie jest przesadnie kosztowny (aczkolwiek nie jest również tani) to jednak wymaga poniesienia pewnych nakładów. Z punktu widzenia Powiatowego Urzędu Pracy istotne jest obciążenie, jakie niesie ze sobą zastosowanie narzędzia w kontekście zarówno liczby bezrobotnych, dla których zaplanowano jego użycie, jak liczby i 13

14 wielkości przedsiębiorców partnerujących służbom zatrudnienia w kolejnych projektach. Należy podkreślić, że analizy ilościowe, aczkolwiek dające dużo informacji wspomagających planowanie zadań na rynku pracy, w przypadku działań złożonych nie rozwiązują żadnego problemu, jeżeli nie są powiązane z analizami jakościowymi. W przypadku mniej skomplikowanych narzędzi można przynajmniej teoretycznie polegać na prostej analizie ilościowej, ale stosując model Well box nie da się uniknąć pogłębionych analiz jakościowych. 4. W przypadku programu Well box analizie podlegają zarówno koszty jednostkowe, jak metody redystrybucji wszystkich stojących do dyspozycji środków, a także ich struktura. Większość z tych prac wykonuje się w urzędzie pracy rutynowo, jednak w przypadku Well box'u powiązanie analiz ilościowych z efektywnością i jakością programów zdecydowanie rośnie. Szczególnie istotne jest analiza porównawcza efektywności poszczególnych projektów zatrudnieniowych prowadzona dla znalezienia możliwie najlepszej metody dla klientów o określonym profilu. 5. Well box ma bardzo wysoką efektywność, ale ponieważ jak powiedzieliśmy wyżej nie należy do programów tanich, więc liczba uruchomionych aplikacji odgrywa znaczną rolę, a liczba nietrafionych partnerstw jeszcze większą. W każdym przypadku trzeba znaleźć narzędzia do monitorowania rynku przedsiębiorców i dopracować metodę ustalania ich wiarygodności. 6. Podobne znaczenie dla finansów ma struktura bezrobocia i możliwości dokonania jej zmiany poprzez zastosowania programu Well box. Analizy struktur są przedmiotem statystyki publicznej, ale jeżeli mają służyć planowaniu finansów w powiązaniu z modelem Well box, gromadzone dane statystyczne muszą być prezentowane odmiennie, niż dotychczas trzeba zmienić charakter prezentacji z grupowych na indywidualne 8. 8 Dla programów rynku pracy w prezentowanym ujęciu nie ma na przykład znaczenia liczba osób w grupie z wykształceniem wyższym, o ile nie będziemy mogli powiązać jej (jednocześnie!) z wiekiem, miejscem zamieszkania, okresem przebywania na bezrobociu itp. danymi, w obecnej statystyce rynku pracy występującymi każda oddzielnie, bez związku z pozostałymi. 14

15 Aby to uzyskać, trzeba stworzyć odrębny aparat analityczny, funkcjonujący tylko na potrzeby programów planowanych dla konkretnych osób, a nie jakichś mitycznych a nieokreślonych grup ryzyka, opisywanych jednowymiarowo poprzez albo wiek, albo płeć, albo wykształcenie a nigdy przez wszystkie te cechy jednocześnie. Analizy jakościowe Analizy jakościowe są podstawą myślenia o jakości i efektywności na rynku pracy, szczególnie w przypadku konieczności poprawienia redystrybucji środków, a także dla uzyskania poprawy zarządzania całym rynkiem pracy i powiatowym urzędem pracy jako takim. W okresie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia jako rządowej administracji specjalnej, wprowadzono normy jakości realizowanych programów rynku pracy 9. Poświęcone im, a później obowiązujące we wszystkich urzędach pracy opracowanie zawierało przede wszystkim wprowadzenie do wiedzy o zarządzaniu przez cele w systemie urzędów pracy oraz opis systemu zarządzania programami rynku pracy wraz z metodologią budowy i wykorzystania wskaźników efektywności. Przy okazji którejś z kolejnych nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu skutkom bezrobocia, poprzedniczki obecnej, normy jakościowe zostały usunięte (około 2002 roku) i od tego czasu przestano też obliczać efektywność działania urzędów pracy. Powrót do obliczania efektywności w przypadku modelu Well box sprowadza się w kontekście tamtych wskaźników do prostych porównań liczby zatrudnionych po programie oraz kosztów ponownego zatrudnienia w relacji z innymi instrumentami. W ogólnym sensie poznawczym tak obliczane wskaźniki procentowe mogą mieć zastosowanie, ale z metodologicznego punktu widzenia konieczne są daleko idące zmiany. Założenia badawcze Przypadek Well box wymaga powrotu do idei zarządzania jakością na rynku pracy, ale czas, który upłynął od dnia opracowania wskaźników jakościowych, spowodował, 9 Normy, o których mowa zostały zawarte w opracowaniu Analiza efektywności programów rynku pracy, pod redakcją Piotra Kołodziejczyka. Publikacja Krajowego Urzędu Pracy, Warszawa

16 że rynek pracy wygląda zdecydowanie inaczej i nie można już ich przyjąć w ówczesnej wersji. Daleko idącym zmianom uległy przepisy i sposób interpretowania zdarzeń, a także organizacja sieci i zarządzania urzędami. Przede wszystkim jednak zmianie uległy same programy rynku pracy, jak i warunki, w jakich są realizowane. W konsekwencji należałoby ponownie zastanowić się nad celem i zakresem analiz oraz nad doprowadzeniem do ustalenia metody powiązania wskaźników jakości działania z regułami zarządzania rynkiem. Well box jest programem obejmującym kompleksowe zarządzanie procesem prowadzącym do ponownego zatrudnienia konkretnej osoby poszukującej pracy i w kolejnej fazie działającym także na rzecz konkretnego przedsiębiorcy. Składa się przy tym z kilku narzędzi, które same w sobie mogą być oceniane w kategoriach efektywności; stanowi to pewną trudność, polegającą na przestawieniu całego systemu pojmowania tego, co jest rzeczywistym celem i osiągnięciem na rynku pracy. W tym kontekście, prace badawcze muszą przestawić się na czerpanie wiedzy z danych zawartych w rejestrach powiatowych urzędów pracy (statystyka publiczna nie jest tu pomocna w żadnym stopniu) i na poszukiwanie korelacji pomiędzy wieloma zjawiskami dotychczas nie uwzględnianymi. Innymi słowy: przestawienie systemu z opcji input na output 10 spowoduje także zmianę jakościową w nastawieniu badawczym, szczególnie w obszarze poszukiwania i konstruowania narzędzi do analiz. W analizie zdarzeń zachodzących na współczesnym rynku pracy coraz większe znaczenie ma wykrycie i zbadanie warunków podwyższenia mobilności zawodowej, a coraz mniejsze próby skorelowania wieku i wykształcenia z bezrobociem. Teza powyższa jest oczywiście sprawdzalna przede wszystkim w przypadku bezrobocia w miarę stabilnego nie w przypadku wysokiego bezrobocia powstającego w wyniku wysokiego poziomu zwolnień w okresach gwałtownych załamań koniunktury gospodarczej, kiedy te prawidłowości ulegają przemieszaniu. W każdym jednak przypadku Well box, poprzez swoje oderwanie od prostych korelacji, ma działanie porządkujące. 10 W największym skrócie: opcja input koncentruje się na angażowanych zasobach i środkach (liczba bezrobotnych, kwoty Funduszu Pracy), opcja output na uzyskanych wynikach w postaci rzeczywiście zatrudnionych. 16

17 Obok badania wyników uzyskiwanych z poszczególnych realizacji modelu Well box, istotne jest uzyskiwanie stałego postępu w jego konstrukcji. Można to uzyskać przede wszystkim poprzez szczegółowe badanie wskaźników i ranking realizacji. Ranking jakości realizacji w postaci uszeregowanych wyników projektów wymaga jasnego określenia reguł oceny i dlatego ustalenie wskaźników odpowiadających na pytanie o ocenę jakości realizacji procedur musi wyłonić odrębne badanie. Można oczywiście przyjąć rutynowy zestaw wskaźników zaproponowany przez Komisję Europejską, ale nie jest on dogmatem w przypadku zupełnie nowych narzędzi, a w przypadku Well box'u szczególnie: nie ma w nim na przykład wskaźnika pozwalającego na ocenę funkcjonowania sieci współpracy. Następstwem rankingu jest badanie okoliczności uzyskania określonego wyniku i dostarczenie zespołowi zarządzającemu materiału pozwalającego na jego poprawienie. Kolejnym krokiem jest standaryzowanie uzyskanego poziomu i wprowadzenie go jako normy działania. Uwaga: Cały system wskaźników, badań i analiz wymaga odrębnego opracowania nie tylko ze względu na nowatorskie podejście związane z Well box'em, ale także ze względu na konieczną do osiągnięcia spójność danych i prowadzonych procedur w starych i nowych programach. Ponadto, co oczywiste, trzeba będzie rozstrzygnąć, czy badanie będzie prowadzone na wszystkich zarejestrowanych, czy będzie tylko reprezentatywne, a konsekwencje tej decyzji mogą spowodować, że konieczne staną się dodatkowe prace analityczne w zakresie porównywalności struktur albo ustalenia wielkości i sposobu losowania próbek etc. 17

18 Poziom 1 Modelowe wskaźniki efektywności Kosztowe: * Przeciętny koszt doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby w ramach programu Well box, * Przeciętny koszt doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby poza programem Well box (z wykluczeniem dotacji), * Przeciętny koszt doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby w wyniku dotacji na uruchomienie działalności, * Przeciętny koszt doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby ogółem. Uwaga: Koszty są obliczane z pominięciem wydatków opcjonalnych, niezwiązanych z programem (na przykład dopłat do przejazdów), z wyjątkiem przeciętnego kosztu doprowadzenia do zatrudnienia 1 osoby ogółem, który jest obliczany w pełnym wymiarze. Zatrudnieniowe: * Liczba osób zatrudnionych w okresie dłuższym niż 183 dni od podpisania umowy o pracę spośród wszystkich, wobec których podjęto procedury programu Well box, * Liczba osób zatrudnionych w okresie dłuższym niż 183 dni od podpisania umowy o pracę spośród wszystkich, wobec których podjęto procedury innych programów rynku pracy (z wykluczeniem dotacji), * Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w wyniku otrzymanej dotacji w okresie dłuższym niż 548 dni kalendarzowych od otrzymania dotacji, * Stopa zatrudnienia: liczba zatrudnionych w wyniku programu Well box i poza nim do liczby zatrudnionych ogółem. Uwaga: Okres zatrudnienia jest opcjonalny; regułą jest trwałość zatrudnienia, którą można zdefiniować w różny sposób poprzez rodzaj umowy, długość okresu zatrudnienia od dnia jej podpisania etc. 18

19 Tutaj przyjęto okres półroczny, zakładając, że po wstępnym okresie zatrudnienia i realizowania procedur Well box'u, który w Danii trwa około 3 miesięcy (maksymalnie 13 tygodni), kolejne trzy pozwalają na potwierdzenie skuteczności metody. Zgodnie z przyjęciem reguły flexicurity, charakter zatrudnienia nie odgrywa roli, jednak zdefiniowania wymaga warunek uznania zatrudnienia okresowego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, prace dorywcze i kontraktowe, praca za granicą etc.) za trwałe. Inne, pomocnicze (na przykład): * Liczba uruchomionych programów prowadzących do zatrudnienia (szkoleniowych, subsydiowanych i niesubsydiowanych etc.), w tym liczba uruchomionych Well box'ów, * Liczba ofert na 1 pośrednika, * Czas realizacji oferty (upływający od złożenia do wystawienia skierowania), * Liczba ofert niezrealizowanych spośród wszystkich złożonych etc. Poziom 2 Ranking efektywności: ustalenie pozycji poszczególnych urzędów pracy w wyniku uzyskanych wskaźników. Surowa lista rankingowa wskazuje na poziom realizacji programów i procedur. Porównanie pozycji osiągniętych w poszczególnych okresach wskazuje na postęp lub regres w pracy powiatowego urzędu pracy, a analiza realizowanych procedur pozwala ustalić mocne i słabe strony zespołu. Poziom 3 Badania efektywności: ocena uzyskanej pozycji poszczególnych urzędów pracy w wyniku zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych. Analiza realizacji programów i procedur w poszczególnych powiatowych urzędach pracy może doprowadzić do poprawy jakości działania i poprzez porównywanie uzyskiwanych pozycji w rankingu do zaplanowania i wdrożenia zmian strukturalnych w 19

20 organizacji oraz do zmian w zakresie stosowanych metod zarządzania lub struktur uruchamianych działań na rynku pracy. Konkluzje i wytyczne Well box jest w większym stopniu programem społecznym niż narzędziem polityki przeciwdziałania skutkom bezrobocia. Rozumiemy przez to skalę podejmowanych w jego ramach zamierzeń, która powoduje, że przebudowie ulega całe środowisko lokalnego rynku pracy. Po pierwsze, pojawia się meta narzędzie w postaci sieci współpracy i już to samo powoduje, że zmieniają się nie tylko cele i procedury, ale także zachowania. Po drugie, Well box jest otwarty w sensie możliwości włączenia do niego całkowicie nowych procedur bez zagrożenia naruszenia całości. Nie mają większego znaczenia ani liczba, ani charakter stosowanych szkoleń, stosowanie, albo niestosowanie reguł job rotation itp. Interesuje nas jedynie wynik w postaci maksymalnego zatrudnienia przy minimalnych (relatywnie) kosztach. Po trzecie, w ramach sieci współpracy można swobodnie dobierać i stosować różnego rodzaju instrumenty i programy, bez względu na wcześniejsze ograniczenia ustawowe, których celem jest doprowadzenie do ponownego zatrudnienia a w tym zakresie współczesne nam prawo jest całkowicie anachroniczne. Po czwarte, zmiany w prawie będą szły w kierunku podwyższenia sprawności, ale także zwiększenia samodzielności i odpowiedzialności lokalnych instytucji rynku pracy, a jednym z efektów z całą pewnością będą rozwiązania transgraniczne sieci wykraczające poza utarte związki terytorialne i administracyjne. W konsekwencji, środowisko Well box'u staje się na tyle różne od obecnego, że żadne znane miary i reguły formułowania ocen nie mają do niego zastosowania. Postulatem w tym zakresie jest stworzenie od nowa całego systemu monitorowania i prezentacji wyników w taki sposób, aby nie uszczuplając zasad dokonywania ocen działania klasycznych narzędzi, uzyskać jednak dodatkowe możliwości, bardziej odpowiadające otwartej i szerokiej formule nowego narzędzia. 20

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym. Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II seminarium konsultacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. II seminarium konsultacyjne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II seminarium konsultacyjne w ramach projektu Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem

2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem 2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem Przez instrumenty wskazywane jako pasywna forma walki z bezrobociem uznaje się zasiłki dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalne. Nie likwidują one bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr 1229/169/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie Założeń Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009 i lata 2010-2011.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia W maja 2013 r. DRP-VIII-02100-3-3/15 -IS/12 Pani Anna Potocka-Domin Wiceprezes Business Centre Club Dziękując za przekazaną przy piśmie z dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J DRP-VIII-02100-3-33^ -IS/12 Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM:

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM: 6. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy przeznaczony jest na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty (art. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY 1 Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który działają Powiatowe Urzędy Pracy jest ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2011 R.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2011 R. Załącznik do Zarządzenia nr 8/11 Dyrektora PUP w Tczewie z dnia 16.02.2011 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2011 R. Ustawa budżetowa (plan wydatków Funduszu Pracy) zakłada znaczne zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski BARIERY Bariery na rynku pracy ograniczające szanse podjęcia zatrudnienia Bariery personalne Bariery związane z rynkiem pracy (podaż miejsc pracy) Bariery związane

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na rok 2017

Plan szkoleń na rok 2017 Plan szkoleń na rok 2017 sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu Beata Bańczyk Czym jest rewitalizacja? PEŁNA DEFINICJA: Kompleksowy proces wyprowadzania

Bardziej szczegółowo

DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POLSCE

RYNEK PRACY W POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RYNEK PRACY W POLSCE Czesława Ostrowska Podsekretarz Stanu Dynamika realna PKB w porównaniu do roku poprzedniego 2 Ludność według ekonomicznych grup wieku w 2035

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels.

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels. Warszawa, dn. 2007-06-01 European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels Szanowni Państwo, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przesyła

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych I. Definicje form

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DSR-IV.071.7.2016.GJ Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Odpowiadając na wystąpienie

Bardziej szczegółowo