4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., zwane dalej SWU, stanowià podstaw zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomi dzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A, zwanym dalej Generali, a Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanym dalej Ubezpieczajàcym na rzecz osób fizycznych, które zawar y z Ubezpieczajàcym umow o wydanie karty kredytowej MasterCard Dooko a Âwiata. Ochrona ubezpieczeniowa obowiàzuje w czasie podró y zagranicznych Ubezpieczonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance (KLiASS); 2) Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków (NNW); 3) Ubezpieczenie baga u podró nego (BP); 4) Ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej (OC). 3. Zobowiàzania wynikajàce z umowy ubezpieczenia obejmujàcej KLiASS, BP, Generali wykonuje za poêrednictwem Centrum Pomocy Generali. Zobowiàzania w ramach ubezpieczenia NNW i OC Generali wykonuje samodzielnie. DEFINICJE 2 Terminy oraz nazwy u yte w niniejszych SWU oraz innych dokumentach zwiàzanych z umowà ubezpieczenia: 1) akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z u yciem si- y lub przemocy przeciwko ludziom bàdê mieniu organizowane dla osiàgni cia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bàdê religijnych przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludnoêci, dezorganizacji ycia publicznego; 2) aktywny udzia w wojnie lub aktach terroru aktywny udzia Ubezpieczonego w dzia aniach na terenach obj tych dzia aniami wojennymi oraz aktami terroru, w charakterze strony konfliktu lub dzia alnoêç Ubezpieczonego polegajàca na dostarczaniu, przewo eniu systemów, urzàdzeƒ, wyposa enia, pojazdów, broni i innych przedmiotów i materia ów wykorzystywanych podczas dzia aƒ wojennych lub aktów terroru; 3) amatorskie uprawianie sportu aktywnoêç Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka; 4) Centrum Pomocy Generali jednostka, do której Ubezpieczony zobowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w celu uzyskania niezb dnej pomocy. Numer telefonu czynnego ca à dob : (+48 22) ; 5) choroba przewlek a choroba, w której obrazie zgodnie z aktualnà wiedzà medycznà znajduje si d ugotrwa e, sta e lub nawracajàce wyst powanie objawów lub odchyleƒ w badaniach dodatkowych i która by a rozpoznana, leczona lub dawa a objawy w okresie 24 miesi cy poprzedzajàcych dat zawarcia umowy ubezpieczenia; 6) czynnoêci ycia prywatnego czynnoêci zwiàzane z opiekà nad niepe noletnimi dzieçmi, zwierz tami, zwiàzane z amatorskim uprawianiem sportu, u ytkowaniem i pobytem w wynaj tych pokojach hotelowych/pensjonatach oraz czynnoêci ycia codziennego np. robienie zakupów, przygotowanie i spo ywanie posi ków, sp dzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie; 7) cz onek rodziny ma onek, dzieci, zi ç, synowa, rodzice, rodzeƒstwo, dziadkowie, wnuki, teêciowie; 8) dokument ubezpieczenia polisa grupowa; 9) dziecko osoba b dàca na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów, w wieku do 18. roku ycia; 10) franszyza integralna kwota okreêlona w niniejszych SWU, poni ej której brak jest odpowiedzialnoêci Generali. Franszyza ta wyst puje w ubezpieczeniu BP; 11) formularz odpowiedni druk Generali, za pomocà którego Ubezpieczony dokonuje pisemnego zg oszenia szkody; 12) hospitalizacja leczenie w szpitalu trwajàce nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, powsta e w wyniku nast pstwa nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku; 13) karta karta kredytowa MasterCard Dooko a Âwiata wydana przez Raiffeisen Bank Polska S. A.; 14) karta aktywna karta kredytowa wydana przez Raiffeisen Bank Polska S. A., która zosta a aktywowana przez U ytkownika zgodnie z Regulaminem kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S. A.; 15) koszty leczenia wydatki poniesione za granicà na organizacj us ug medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i Êrodki opatrunkowe niezb dne, aby przywróciç Ubezpieczonemu stan zdrowia umo liwiajàcy powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 16) klauzula niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali ponosi odpowiedzialnoêç za nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków poniesione na skutek dzia aƒ wojennych lub aktów terroru, do których dosz o nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. OdpowiedzialnoÊç Generali trwa nie d u ej ni do koƒca okresu ubezpieczenia jednak maksymalnie do 7 dnia, liczàc od daty zajêcia aktu terroru lub daty nag ego wybuchu wojny, z zastrze eniem i Generali nie Êwiadczy na tych zasadach ochrony na terytoriach nast pujàcych paƒstw: Islamska Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Republika Czeczeƒska, Republika Sudanu, Gruzja, Republika Iraku, Jordaƒskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika Arabska; W ramach klauzuli niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali Êwiadczy nast pujàce us ugi: 1) jednà wizyt lekarskà do równowartoêci 300 euro; 2) hospitalizacj do równowartoêci euro; 3) transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 17) kradzie z w amaniem dzia anie polegajàce na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przyw aszczenia po usuni ciu istniejàcych zabezpieczeƒ przy u yciu si y fizycznej lub narz dzi; 18) kraj zamieszkania Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje si jego ycie osobiste i zawodowe. Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa jedynie w celu kszta cenia si lub do którego jest oddelegowana do pracy; 19) lekarz osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza; 20) miejsce pobytu Ubezpieczonego miejsce, w którym w danym momencie przebywa Ubezpieczony; 21) nag e zachorowanie stan chorobowy powsta y w sposób nag y i niepowiàzany z wczeêniejszymi chorobami, na które cierpia chory przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagajàcy natychmiastowej pomocy medycznej. Za nag e zachorowanie uwa a si równie zawa mi Ênia serca i udar mózgu, je eli przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpia na chorob uk adu sercowo-naczyniowego (w tym nadciênienie t tnicze lub chorob wieƒcowà) lub cukrzyc i zaburzenia lipidowe; 22) nieszcz Êliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nag e, wywo ane przyczynà zewn trznà, które nastàpi o w okresie odpowiedzialnoêci Generali, w wyniku którego Ubezpieczony dozna, niezale nie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obra eƒ cia a, powodujàcych trwa y uszczerbek lub Êmierç Ubezpieczonego; 23) odpowiedzialnoêç Generali zobowiàzanie Generali do wyp aty Êwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych SWU; 24) okres ubezpieczenia czas od momentu przystàpienia do ubezpieczenia do koƒca wa noêci karty z uwzgl dnieniem okresu ubezpieczenia okreêlonego w polisie/ umowie pomi dzy Bankiem a Generali, z zastrze eniem, e w okresie ubezpieczenia w stosunku do ka dego Ubezpieczonego Generali udziela ochrony przez pierwsze 62 dni trwania ka dej podró y; 25) osoba towarzyszàca Ubezpieczonemu osoba odbywajàca podró wraz z Ubezpieczonym; 26) pasywny udzia w wojnie lub aktach terroru Êwiadomy wyjazd Ubezpieczonego do miejsc obj tych dzia aniami wojennymi oraz aktami terroru, w celu wykonywania obowiàzków s u bowych; 27) podró zagraniczna czas dojazdu/powrotu i pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem zapisów 5 ust. 1 niniejszych SWU; 28) dotychczasowy posiadacz karty osoba fizyczna, której zosta a wydana karta i której dane identyfikacyjne sà umieszczone na tej karcie oraz która aktywowa a kart przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia; 29) nowy posiadacz karty osoba, której zosta a wydana karta i której dane identyfikacyjne sà umieszczone na tej karcie i która aktywuje w trakcie obowiàzywania niniejszej Umowy Ubezpieczenia; 30) pozostawanie pod wp ywem alkoholu stan powsta y w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej iloêci alkoholu, e jego zawartoêç wynosi lub prowadzi do st enia we krwi powy ej 0,2. alkoholu albo do obecnoêci w wydychanym powietrzu powy ej 0,1mg alkoholu w 1dm 3 ; 31) rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u ycia wobec Ubezpieczonego bàdê z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomno- Êci lub bezbronnoêci; 32) rocznica Polisy ka da rocznica okreêlonej w Polisie daty poczàtku okresu ubezpieczenia; 33) rodzina rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podró ujàcy wraz z dzieckiem/dzieçmi, w tym równie dzieckiem/dzieçmi przysposobionymi, a tak e inne osoby doros e podró ujàce wspólnie z dzieckiem/dzieçmi, pod warunkiem, e istnieje bliskie pokrewieƒstwo mi dzy dzieçmi i podró ujàcymi osobami doros ymi; 34) sporty powietrzne szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a tak e uprawianie jakichkolwiek dyscyplin zwiàzanych z przemieszczaniem si w przestrzeni powietrznej; 35) sporty wysokiego ryzyka skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i ska kowa, speleologia, sporty motorowe (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówkà), powietrzne (za wyjàtkiem holowania Ubezpieczonego motorówkà, skuterem wodnym na spadochronie), a tak e uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powy ej 5500 mn. p. m.), busz, bieguny, d ungla i tereny lodowcowe lub Ênie ne wymagajàce u ycia sprz tu zabezpieczajàcego lub asekuracyjnego; 36) suma ubezpieczenia wskazane w niniejszych SWU kwoty stanowiàce górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia; 37) szpital dzia ajàcy zgodnie z prawem zak ad lecznictwa zamkni tego, przeznaczony dla chorych wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym ca odobowà opiek Êredniego i wy szego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje oêrodków opieki spo ecznej, oêrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, oêrodków leczenia uzale nieƒ od narkotyków, alkoholu itp., oêrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych; 38) trwa e inwalidztwo ca kowita fizyczna utrata lub ca kowita trwa a utrata w adzy nad narzàdami lub organami cia a, wskazana w Tabeli Stopnia Trwa ego Inwalidztwa zamieszczonej w niniejszych SWU; 39) Ubezpieczajàcy Raiffeisen Bank Polska S.A.; 40) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczajàcy zawar Umow Ubezpieczenia tj: dotychczasowy posiadacz aktywnej karty, nowy posiadacz aktywnej karty oraz która nie ukoƒczy a 80 roku ycia; 41) Ubezpieczyciel Generali T. U. S. A.; 42) uposa ony osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez Ubezpieczonego na piêmie, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony mo e wskazaç Uposa onego zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w ka dym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmieniç Uposa onego. Zmiana obowiàzuje od dnia nast pnego po otrzymaniu tej informacji przez Bank. W przypadku gdy suma procentowych udzia ów Uposa onych nie jest równa 100, przyjmuje si, e udzia y tych osób w kwocie nale nego Êwiadczenia sà wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia Uposa onego, stosuje si przepisy 7 ust. 6 niniejszych SWU; 43) wartoêci pieni ne krajowe i zagraniczne znaki pieni ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk oraz z oto, srebro wyroby z tych metali, kamienie szlachetne per- y, a tak e platyn i inne metale z grupy platynowców; 44) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, równie w ramach przynale noêci do klubów sportowych, zwiàzków i organizacji sportowych, niezale nie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu; 45) wykonywanie pracy podj cie przez Ubezpieczonego w trakcie jego podró y zagranicznej wszelkich dzia aƒ i czynnoêci w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a tak e dzia alnoêç niezarobkowa typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe, prace remontowo-budowlane, wykonywanie czynnoêci z u yciem niebezpiecznych narz dzi, takich jak: wiertarki udarowe, pi y mechaniczne, m oty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, wykonywanie czynnoêci na wysokoêciach powy ej 5 metrów oraz dzia ania z u yciem farb, lakierów, paliw p ynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, goràcych olejów technicznych lub p ynów technicznych;

2 46) zaburzenia psychiczne choroba zakwalifikowana w Mi dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00-F99); 47) zak ad umowa zawarta mi dzy osobami majàcymi odmienne zdania, okreêlajàca, co ma zrobiç osoba mylàca si. ZAKRES OCHRONY 3 1. Ochronà ubezpieczeniowà obj ci zostanà Ubezpieczeni, w tym dotychczasowi posiadacze kart oraz nowi posiadacze kart kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata. 2. OdpowiedzialnoÊç Generali w stosunku do Ubezpieczonych b dàcych dotychczasowymi posiadaczami kart rozpoczyna si od dnia zawarcia niniejszej Umowy Ubezpieczenia. 3. OdpowiedzialnoÊç Generali w stosunku do Ubezpieczonych b dàcych nowymi posiadaczami kart rozpoczyna si od dnia nast pnego po aktywowaniu karty kredytowej. 4. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, jeêli zdarzenie ubezpieczeniowe zasz o przed datà zawarcia umowy ubezpieczenia. 5. Sk adk za Ubezpieczonych op aca Ubezpieczajàcy, zgodnie z umowà ubezpieczenia. 6. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz Ubezpieczonego. Postanowienia niniejszych SWU stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której umowa zosta a zawarta (Ubezpieczonego) Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytoriach wszystkich paƒstw zawsze z wy àczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, pod warunkiem, e zdarzenie zaistnia o w trakcie trwania umowy ubezpieczenia a Ubezpieczajàcy op aci sk adk. 2. Warunkiem obj cia ochronà ubezpieczeniowà jest op acenie w ca oêci za pomocà karty, o której mowa w 2 ust. 13 jednego z nast pujàcych kosztów: 1) biletu na podró mi dzynarodowà odbywanà Êrodkiem transportu przewoênika zawodowego lub 2) zakwaterowania za granicà lub 3) wycieczki zagranicznej. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI, ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 5 1. Ochrona ubezpieczeniowa Generali w zakresie ubezpieczenia: 1) KLiASS, BP i OC rozpoczyna si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, natomiast koƒczy si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie.; 2) NNW rozpoczyna si w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, fakt ten musi byç udokumentowany przez Ubezpieczonego przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania, delegacji s u bowej itp., natomiast koƒczy si w momencie powrotu Ubezpieczonego do domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie,; 2. OdpowiedzialnoÊç Generali zawsze koƒczy si : 1) wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia; 2) w dniu rozwiàzania umowy o kart 3) z ostatnim dniem, wa noêci umowy ubezpieczenia pomi dzy bankiem a Generali. 3. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreêlony. 4. Umowa Ubezpieczenia mo e byç rozwiàzana w ka dym czasie na skutek wypowiedzenia z o onego przez któràkolwiek ze Stron Umowy na piêmie z zachowaniem 3-miesi cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego. 5. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op acenia sk adki za okres, w którym Generali udziela o ochrony ubezpieczeniowej. 6. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia. 7. Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nast puje na podstawie pisemnego oêwiadczenia Ubezpieczajàcego. 1. WysokoÊç poszczególnych sum ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia SUMA UBEZPIECZENIA 6 Suma ubezpieczenia w PLN NNW - Trwa e inwalidztwo NNW - Êmierç Koszty leczenia i us ugi Assistance Ca odobowy dy ur telefonu Centrum Pomocy Generali - Przekazanie informacji - Pomoc w przypadku kradzie y lub utraty dokumentów zgodnie - Pomoc w odzyskaniu i ponownym wys aniu baga u z SWU - Przed u enie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nag ych - Transport Ubezpieczonego - Transport zw ok Ubezpieczonego - Zakup trumny Pomoc prawnà, w tym w zwiàzku z udzia em w wypadku samochodowym Wyp at w poczet kaucji Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego Leczenie stomatologiczne 500 Baga podró ny OdpowiedzialnoÊç Cywilna * - do 70 roku ycia **- pomi dzy 70 a 80 rokiem ycia 2. Generali ponosi odpowiedzialnoêç maksymalnie do wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w ust.1, z uwzgl dnieniem postanowieƒ szczegó owych dla poszczególnych zakresów ochrony, które sà uwzgl dnione w niniejszych SWU. ÂWIADCZENIA 7 1. Ci ar udowodnienia zajêcia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali oraz wykazanie uprawnieƒ do otrzymania Êwiadczenia spoczywa na osobie ubiegajàcej si o Êwiadczenie. 2. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, je eli Ubezpieczajàcy/Ubezpieczony wyrzàdzi szkod umyêlnie lub w wyniku ra àcego niedbalstwa, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci. 3. Ustalenie zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia nast puje na podstawie poprawnie i kompletnie wype nionego formularza Generali oraz pe nej dokumentacji, okreêlonej w niniejszych SWU, przed- o onej przez Ubezpieczonego lub innà osob uprawnionà. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed o onych dokumentów. 4. Na àdanie Generali Ubezpieczony lub osoba uprawniona zobowiàzani sà do przedstawienia innych dokumentów, uznanych przez Generali za niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia lub wysokoêci Êwiadczenia. 5. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczàcych okolicznoêci lub skutków zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia, czy te uchylenie si od udzielenia wyjaênieƒ mo e powodowaç utrat prawa do korzystania z us ug lub odmow wyp aty Êwiadczenia. 6. Prawo do odebrania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego przys uguje na podstawie przed- o onego aktu zgonu Ubezpieczonego i innych wymaganych przez Generali, Uposa onemu. JeÊli Uposa ony nie zosta wyznaczony, nie y w dniu Êmierci Ubezpieczonego lub straci prawo do Êwiadczenia, Êwiadczenie jest wyp acane cz onkom rodziny Ubezpieczonego wed ug nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onkowi; 2) dzieciom w równych cz Êciach (w przypadku braku wspó ma onka); 3) rodzicom w równych cz Êciach (w przypadku braku wspó ma onka i dzieci); 4) rodzeƒstwu w równych cz Êciach (w przypadku braku wspó ma onka, dzieci i rodziców); 5) dalszym spadkobiercom ustawowym (w przypadku braku wspó ma onka, dzieci, rodziców i rodzeƒstwa). 7. Generali wyp aca Êwiadczenie do wysokoêci sum ubezpieczenia w ramach poszczególnych ubezpieczeƒ. 8. Âwiadczenia wyp acane Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej sà realizowane w z otych polskich i stanowià równowartoêç kwot w innych walutach, przeliczonych na z ote, wed ug kursu opublikowanego przez NBP w tabelach kursów Êrednich walut obcych z dnia poprzedzajàcego dzieƒ wydania decyzji o wyp acie Êwiadczenia lub jego cz Êci, (za wyjàtkiem Êwiadczeƒ wyp acanych z tytu u ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków). Âwiadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. 9. Generali zobowiàzane jest spe niç Êwiadczenie w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zg oszenia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 10. JeÊli wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci lub wysokoêci Êwiadczenia w terminie 30 dni okaza o si niemo liwe, wówczas Êwiadczenie zostanie wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e Generali wyp aci bezspornà w Êwietle przed o onych dokumentów cz Êç Êwiadczenia w terminie przewidzianym w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Realizacja us ug assistance gwarantowanych niniejszymi SWU mo e zostaç opóêniona na skutek strajków, zamieszek, niepokojów spo ecznych, aktów terroru, wojny domowej lub wojny o zasi gu mi dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizujàcego, zdarzenia losowego lub si y wy szej. 12. Przedmiotem Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych nie jest zadoêçuczynienie za doznanà krzywd, ból cierpienie fizyczne albo moralne. ROSZCZENIE REGRESOWE 8 1. Z dniem wyp aty Êwiadczenia, na Generali przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego przez Generali odszkodowania. Je eli Generali pokry- o tylko cz Êç szkody, Ubezpieczajàcemu (Ubezpieczonemu) przys uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniem Generali w stosunku do pozosta ej cz Êci. 2. Je eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) rezygnuje lub zrezygnowa z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej, lub z prawa s u àcego zabezpieczeniu roszczenia, bez zgody Generali, Generali zostaje zwolnione z obowiàzku wyp aty odszkodowania a Ubezpieczajàcemu nie przys uguje zwrot sk adki. 3. PrzejÊcie roszczeƒ na Generali nie nast puje, je eli sprawcà szkody jest osoba pozostajàca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 4. Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia Generali wszelkich informacji i dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KLiASS 9 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà: 1) koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podró y zagranicznej musia niezw ocznie poddaç si leczeniu w zwiàzku z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, w zakresie niezb dnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umo liwiajàcego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust. 4, 5 niniejszego paragrafu; 2) koszty us ug zwiàzanych z pomocà w podró y tj. tzw. us ug assistance. 2. Za koszty leczenia uwa a si wydatki poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza; 2) konsultacje lekarskie; 3) dojazd lekarza z najbli szej placówki s u by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia; 4) zakup p ynów infuzyjnych, lekarstw i Êrodków opatrunkowych, a tak e ortopedycznych Êrodków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjàtkiem od ywek, Êrodków wzmacniajàcych i preparatów kosmetycznych; 5) transport Ubezpieczonego z miejsca nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania do najbli szego szpitala lub placówki s u by zdrowia; 6) pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie mo na by o, ze wzgl du na stan zdrowia Ubezpieczonego, od o yç do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Centrum Pomocy Generali z siedzibà w Polsce dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeêli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala Êrodkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach p atnoêci oraz pozostaje w ciàg ym kontakcie ze szpitalem. Generali pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty hospitalizacji bezpoêrednio na konto szpitala lub za po- Êrednictwem swojego przedstawiciela; 7) honoraria lekarskie; 8) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, je eli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym

3 zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali; uzgodnienia nie sà konieczne w przypadku ci kiego stanu Ubezpieczonego; 9) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do kwoty 500 z otych dla wszystkich zachorowaƒ, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistnia ych w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 3. W Pakiecie Assistance Generali zapewnia: 1) Ca odobowy dy ur telefoniczny Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony mo e przez ca à dob uzyskaç informacje i pomoc m. in. w j zyku polskim. Centrum Pomocy Generali na podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczonego, zorganizuje pomoc w ka dej sytuacji obj tej ochronà ubezpieczeniowà. 2) Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Generali zapewnia organizacj i pokrycie kosztów transportu osoby Ubezpieczonej do placówki s u by zdrowia lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile wymaga tego jej stan zdrowia, a uprzednio przewidziany Êrodek transportu nie mo e byç wykorzystany. Transport odbywa si dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego Êrodkiem transportu, po udzieleniu poszkodowanemu niezb dnej pomocy medycznej za granicà, umo liwiajàcej transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. O koniecznoêci, mo liwoêci i wyborze miejsca, do którego odbywa si transport decydujà lekarze Centrum Pomocy Generali, w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym. Transport Ubezpieczonego Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance. W przypadku zorganizowania transportu we w asnym zakresie przez cz onków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie, Generali mo e zrefundowaç poniesione koszty jednak do wysokoêci kosztów, jakie ponios oby Centrum Pomocy Generali organizujàc transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 3) Pomoc w odzyskaniu i ponownym wys aniu baga u w przypadku utraty lub b dnego skierowania przez przewoênika lotniczego baga u podró nego osoby Ubezpieczonej, Centrum Pomocy Generali poczyni starania w celu odzyskania i przekazania Ubezpieczonemu utraconego baga u. 4) Przed u enie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nag ych okres ubezpieczenia mo e zostaç przed u ony bez koniecznoêci op acenia dodatkowej sk adki, o nie wi cej ni 24 godziny w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego opóênia si z przyczyn losowych nie le àcych po stronie Ubezpieczonego takich jak: a) awaria Êrodka transportu komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej; b) zdarzenia losowe: po ar, huragan, powódê, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpoêrednie uderzenie pioruna, trz sienie, zapadanie lub osuwanie si ziemi, wybuch lub upadek pojazdu powietrznego; c) akcja ratownicza, prowadzona w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w ppkt. b niniejszego punktu; d) odwo anie lub opóênienie Êrodka transportu publicznego, ze wzgl du na z e warunki atmosferyczne; e) wypadek w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej. W przypadku zagro enia przed u enia si podró y zagranicznej Ubezpieczony zobowiàzany jest niezw ocznie skontaktowaç si z Centrum Pomocy Generali. Warunkiem wyp aty Êwiadczenia przez Generali w okresie przed u enia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nag ych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajêcia ww. zdarzeƒ. W przypadku awarii Êrodka komunikacji dokumentem potwierdzajàcym jest rachunek za napraw lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewoênika. 5) Przekazanie informacji w razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezale nego od Ubezpieczonego (strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek lub choroba itp.), które spowodowa o opóênienie lub zmian przebiegu podró y Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali na yczenie Ubezpieczonego przeka e niezb dne informacje wskazanej instytucji. Ponadto na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali do o y staraƒ w celu zmiany rezerwacji hotelu, samochodu lub linii lotniczej. 6) Kontakt i telekonferencja z osobà bliskà w przypadku, gdy podczas zagranicznej podró y Ubezpieczonego ulegnie on nieszcz Êliwemu wypadkowi lub nag emu zachorowaniu Centrum Pomocy Generali mo- e poinformowaç rodzin /osob bliskà o stanie zdrowia Ubezpieczonego a tak e mo e zorganizowaç telekonferencj Ubezpieczonego z rodzinà/osobà bliskà. 7) Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego w przypadku gdy: a) przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony zosta poddany za granicà, poêwiadczony pisemnà opinià lekarza prowadzàcego leczenie, jest d u szy ni 7 dni i Ubezpieczonemu w podró y nie towarzyszy osoba pe noletnia; b) osoba Ubezpieczona jest hospitalizowana i nie ukoƒczy a 18 roku ycia a za granicà nie towarzyszy jej rodzic (prawny opiekun); c) Ubezpieczony znajduje si w stanie zagro enia ycia poêwiadczonym pisemnà opinià lekarza prowadzàcego leczenie; Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty pobytu i transportu do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego i z powrotem do miejsca zamieszkania, jednej osobie wezwanej przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu, zamieszka ej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju zamieszkania czy hospitalizacji Ubezpieczonego. Generali pokrywa koszty transportu pociàgiem lub autobusem wed ug wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas dojazdu pociàgiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej. Transport Êwiadczony jest do kwoty okreêlonej w 6 ust. 1 8) Pomoc prawnà w przypadku, gdy Ubezpieczony popad w konflikt z wymiarem sprawiedliwoêci w kraju, w którym si znajduje, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i op aci honorarium adwokata i t umacza, pod warunkiem, e zarzucane Ubezpieczonemu czyny dotyczà wy àcznie czynów z zakresu odpowiedzialnoêci cywilnej wed ug prawa paƒstwa, w którym Ubezpieczony si znajduje. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za dzia ania osoby Êwiadczàcej pomoc prawnà. Pomoc prawna jest udzielana do kwoty okreêlonej w 6 ust1 dla wszystkich zdarzeƒ zaistnia ych w czasie okresu ubezpieczenia. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli problem prawny Ubezpieczonego dotyczy jego dzia alnoêci zawodowej, pracy za granicà. 9) Wyp at w poczet kaucji je eli w zwiàzku z zaistnia ym podczas podró y zagranicznej zdarzeniem, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoêç, zosta on zatrzymany lub tymczasowo aresztowany przez organa Êcigania kraju, w którym si znajduje i konieczne jest wniesienie kaucji, aby uzyskaç zwolnienie z aresztu lub miejsca zatrzymania, Generali dokona wp aty na rzecz kaucji maksymalnie do kwoty okre- Êlonej w 6 ust1. Wyp aty dokonuje si po otrzymaniu podpisanego przez Ubezpieczonego weksla por czonego przez osob trzecià oraz deklaracji wekslowej. Kwota na rzecz kaucji nie jest wyp acana w przypadku umyêlnego dzia ania Ubezpieczonego, wszelkiego rodzaju mandatów drogowych, grzywien, kar pieni nych, handlu narkotykami, Êrodkami odurzajàcymi, alkoholem, lub udzia u Ubezpieczonego w dzia aniach o charakterze przest pczym, politycznym i aktach terroru. Ubezpieczony zobowiàzany jest do zwrotu Generali zap aconej kwoty kaucji w terminie 7 dni od daty powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego jednak nie póêniej ni w ciàgu 45 dni od daty przekazania tej kwoty przez Generali. 10) Transport zw ok Ubezpieczonego w przypadku, gdy Ubezpieczony zmar w trakcie podró y zagranicznej, a Êmierç wystàpi a w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania, Generali w porozumieniu z rodzinà Ubezpieczonego organizuje wszelkie formalnoêci oraz pokrywa koszty: a) transportu zw ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Transport zw ok Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu przez Centrum Pomocy Generali na teren Rzeczypospolitej Polskiej i jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance; b) zakupu trumny przewozowej do kwoty okreêlonej w 6 ust1 Wyboru sposobu i Êrodka transportu zw ok dokonuje Centrum Pomocy Generali. Centrum Pomocy Generali mo e równie zorganizowaç i pokryç koszty kremacji i transportu urny (prochów) na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, czy te pochówku za granicà. W przypadku zorganizowania transportu przez cz onków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie we w asnym zakresie, Generali zrefunduje poniesione koszty jednak do wysokoêci kosztów, jakie ponios oby Centrum Pomocy Generali organizujàc przewóz zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Transport na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), 10) niniejszego paragrafu, odbywa si po uprzednim op aceniu ró nicy w kosztach transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a transportem na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego (je eli taka wyst puje). W przypadku braku op acenia ewentualnej ró nicy w kosztach transportu Generali dokona transportu wy àcznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzgl dnieniem zapisu ust 5 niniejszego paragrafu. 5. W przypadku ubezpieczenia osób nieuprawnionych do Êwiadczeƒ z Narodowego Funduszu Zdrowia, zw aszcza cudzoziemców, wymagajàcych dalszej hospitalizacji z chwilà podj cia decyzji przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego za granicà o mo liwoêci transportu Ubezpieczonego, Generali zorganizuje i pokryje koszty tego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem akceptacji przyj cia Ubezpieczonego przez odpowiednià, wybranà przez Centrum Pomocy Generali placówk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku tej akceptacji, Generali z chwilà podj cia decyzji o mo liwoêci transportu Ubezpieczonego wolne jest od dalszej odpowiedzialnoêci. Centrum Pomocy Generali nie jest zobowiàzane do poszukiwania innych ni wybrana placówek, które b dà kontynuowaç leczenie Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW Przedmiotem ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków jest zdrowie i ycie Ubezpieczonego. 2. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, które wydarzy y si podczas trwania umowy ubezpieczenia. 3. Generali gwarantuje wyp at nast pujàcych Êwiadczeƒ: 1) Êwiadczenie na wypadek trwa ego inwalidztwa - wyp acane jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w oparciu o Tabel stopnia trwa ego inwalidztwa zamieszczonà w niniejszych SWU; lub 2) Êwiadczenie na wypadek Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku powsta ej w okresie do 12 miesi cy od daty nieszcz Êliwego wypadku. Âwiadczenie wyp acane jest w wysokoêci 100% sumy ubezpieczenia na wypadek trwa ego inwalidztwa wskazanej w 6 ust. 1. Tabela Stopnia Trwa ego Inwalidztwa: Rodzaj uszkodzenia organu lub funkcji organizmu % sumy ubezpieczenia 1 ca kowita utrata wzroku obojga oczu 100% 2 ca kowita utrata mowy 100% 3 ca kowita utrata s uchu 100% 4 ca kowita utrata obu ràk lub obu d oni 100% 5 ca kowita utrata obu nóg lub obu stóp 100% 6 ca kowita utrata jednej r ki lub d oni i jednej nogi lub stopy 100% 7 pora enie czterech koƒczyn utrwalone 100% 8 ci kie nieuleczalne zaburzenia psychiczne wymagajàce opieki osób trzecich, (potwierdzone leczeniem szpitalnym psychiatrycznym) 100% 9 Utrata koƒczyny dolnej 50% 10 Utrata koƒczyny górnej 50% 11 Utrata jednego przedramienia 50% 12 Utrata d oni 40% 13 Utrata jednego oka 40% 14 Utrata jednego podudzia 40% 15 Utrata wszystkich palców u ràk 40% 16 Utrata stopy 30% 17 Utrata wszystkich palców u stóp 25% 18 Utrata kciuka 10% USTALENIE ÂWIADCZE W RAMACH NNW WysokoÊç Êwiadczenia z tytu u ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ustala si po stwierdzeniu, e istnieje zwiàzek przyczynowy mi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a trwa ym inwalidztwie/trwa- ym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià. 2. Stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony niezw ocznie po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem zaleconego leczenia usprawniajàcego, nie póêniej jednak, ni w okresie 24 miesi cy od daty nieszcz Êliwego wypadku. Orzeczenie mo e byç wydane wczeêniej, jeêli stopieƒ trwa ego inwalidztwa jest niewàtpliwy. 3. Wystàpienie trwa ego inwalidztwa stwierdza Generali, z zastrze eniem, e stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa ustalany jest na podstawie Tabeli Stopnia Trwa ego Inwalidztwa, w odniesieniu do sumy ubezpieczenia okreêlonej w 6 ust Przy ustaleniu stopnia (procentu) trwa ego inwalidztwa nie bierze si pod uwag rodzaju pracy lub czynnoêci wykonywanych przez Ubezpieczonego. 5. àczny stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa równa si sumie procentów ustalonych na poszczególne rodzaje doznanego trwa ego uszczerbku na zdrowiu, z zastrze eniem, e ich àczna wartoêç nie mo e byç wi ksza ni 100 %. 6. W razie zaniechania przez Ubezpieczonego dalszego, jednoznacznie zalecanego przez lekarzy leczenia powypadkowego, stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa zostaje ustalony dla stanu zdrowia, który wed ug wiedzy lekarza orzekajàcego by by stwierdzony po przeprowadzeniu zalecanego leczenia. 7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu czy uk adu, których funkcje przed wypadkiem by y ju upoêledzone, stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa okreêla si jako ró nic mi dzy stanem po zajêciu nieszcz Êliwego wypadku a stanem istniejàcym bezpoêrednio przed zajêciem nieszcz Êliwego wypadku. 8. Je eli Ubezpieczony zmar wskutek nieszcz Êliwego wypadku przed up ywem 12 miesi cy od daty wypadku, Generali wyp aca Uposa onemu jednorazowe Êwiadczenie w wysokoêci pe nej sumy ubezpieczenia na wypadek Êmierci okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem, e wczeêniej nie zosta o wyp acone Êwiadczenie z tytu u trwa ego inwalidztwa. Je eli jednak Êwiadczenie z tytu u trwa ego inwalidztwa zosta o ju wyp acone, to Êwiadczenie na wypadek Êmierci zostaje pomniejszone o uprzednio wyp aconà kwot. 9. Je eli Ubezpieczony zmar z powodów nie zwiàzanych z wypadkiem, a stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa nie zosta wczeêniej okreêlony, to przypuszczalny stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa okreêlajà zgodnie z wiedzà medycznà lekarze wskazani przez Generali na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. 10. Je eli Ubezpieczony zmar po ustaleniu stopnia trwa ego inwalidztwa z przyczyn zwiàzanych z nieszcz - Êliwym wypadkiem, ale nie zosta o wyp acone Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, wówczas Uposa onemu wyp aca si tylko Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego. 11. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego po up ywie 12 miesi cy od daty nieszcz Êliwego wypadku, nie uznaje si zwiàzku przyczynowego mi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a zgonem.

4 POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZENIA KLiASS ORAZ NNW POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH KLiASS oraz NNW W przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst pujàce w jego imieniu zobowiàzane sà post powaç zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu. 2. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany zapobiec w miar mo liwoêci, zwi kszeniu si szkody i ograniczyç jej konsekwencje. 3. Ponadto Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu zobowiàzani sà przed podj ciem jakichkolwiek dzia aƒ we w asnym zakresie do nawiàzania kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy Generali, co umo liwi zorganizowanie niezb dnej pomocy. 4. Kontaktujàc si z Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu powinna: 1) podaç rodzaj karty, numer klienta nadany przez Ubezpieczajàcego (ID klienta) i nr konta karty oraz szeêç pierwszych cyfr nr karty; 2) podaç imi i nazwisko Ubezpieczonego; 3) dok adnie wyjaêniç osobie dy urujàcej okolicznoêci, w których znajduje si Ubezpieczony; 4) okreêliç jakiej pomocy potrzebuje; 5) podaç numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy Generali mo e skontaktowaç si z Ubezpieczonym lub osobà wyst pujàcà w jego imieniu; 6) umo liwiç lekarzom Centrum Pomocy Generali dost p do wszystkich informacji medycznych. 5. Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest: 1) stosowanie si przez Ubezpieczonego lub osob wyst pujàcà w jego imieniu do zaleceƒ Centrum Pomocy Generali, udzielajàc wszystkich niezb dnych informacji i pe nomocnictw; 2) umo liwienie Centrum Pomocy Generali dokonania czynnoêci niezb dnych w celu ustalenia okoliczno- Êci zajêcia szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzielenie przez Ubezpieczonego lub osob wyst pujàcà w jego imieniu wszelkiej koniecznej pomocy i wyjaênieƒ. 6. Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest z o enie zg oszenia szkody na kompletnie i poprawnie wype nionym formularzu Generali. 7. Je eli Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu nie skontaktowali si uprzednio z Centrum Pomocy Generali w celu uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów z przyczyn niezale nych od siebie i odpowiednio udokumentowanych, zobowiàzani sà powiadomiç Centrum Pomocy Generali o powsta ych kosztach niezw ocznie po ustaniu tych przyczyn 8. Je eli Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu z powodów od siebie niezale nych i odpowiednio udokumentowanych nie dope nili obowiàzku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i poniós wydatki, lub gdy uzyska zgod Centrum Pomocy Generali na refundacj poniesionych kosztów po powrocie na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, to zobowiàzani sà zg osiç ch ç skorzystania z gwarancji okreêlonych w umowie ubezpieczenia w formie pisemnej w ciàgu 14 dni od dnia powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jednak nie póêniej ni w ciàgu 45 dni liczàc od daty wypadku. Dokumentacj nale y przes aç na adres Centrum Pomocy Generali, podany w dokumencie ubezpieczenia. Zg oszenie roszczenia o wyp at Êwiadczenia z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia, pomocy assistance i nnw zg oszone na odpowiednim formularzu powinno zawieraç: 1) rodzaj karty, numer klienta nadany przez Ubezpieczajàcego (ID klienta) i nr konta karty oraz szeêç pierwszych cyfr nr karty; 2) imi i nazwisko Ubezpieczonego; 3) szczegó owy opis okolicznoêci zaistnienia zdarzenia; 4) orzeczenie lekarskie opisujàce rodzaj i charakter obra eƒ zawierajàce dok adnà diagnoz oraz zalecone leczenie; 5) orygina y rachunków i orygina ów dowodów ich zap aty, dokumenty stwierdzajàce przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej lub dotyczàce innych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia, Êwiadectwa szpitalne, które umo liwià Generali okreêlenie àcznych kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego. 9. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego prawo do odebrania Êwiadczenia na podstawie aktu zgonu i ewentualnych innych dokumentów wymaganych przez Generali przys uguje osobom zgodnie z zapisem 7 ust. 6 niniejszych SWU. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W ZAKRESIE KLiASS, NNW Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za koszty leczenia i koszty us ug assistance: 1) je eli ze wzgl dów zdrowotnych istnia y przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez Ubezpieczonego podró y zagranicznej lub gdy przed wyjazdem za granic istnia y wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania si leczeniu w warunkach szpitalnych; 2) przekraczajàce zakres niezb dny do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umo liwiajàcego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 3) wynikajàce z zachorowaƒ lub nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, które mia y miejsce poza okresem ubezpieczenia; 4) zwiàzane z: leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych lub oêrodkach leczenia uzale nieƒ, fizykoterapià, helioterapià, zabiegami ze wskazaƒ estetycznych, operacjami plastycznymi, zabiegami kosmetycznymi; 5) w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do kraju wbrew decyzji lekarza Centrum Pomocy Generali, mimo uzgodnienia jej z lekarzem prowadzàcym leczenie Ubezpieczonego za granicà; 6) gdy zdaniem lekarza prowadzàcego moment rozpocz cia leczenia mo e byç od o ony do chwili powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 7) nie b dàce nast pstwem nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku 8) zb dne do zdiagnozowania lub leczenia choroby, zwiàzane z badaniami kontrolnymi i szczepieniami profilaktycznymi; 9) zwiàzane z wyjazdami zagranicznymi w celu zasi gni cia porady lekarskiej, powsta e na skutek planowanego leczenia i powik aƒ zwiàzanych z tym leczeniem; 10) wynikajàce z niezastosowania si do zaleceƒ lekarza prowadzàcego leczenie i lekarzy Centrum Pomocy Generali; 11) powsta e na skutek chorób przewlek ych, poza kosztami leczenia nag ych zaostrzeƒ tych chorób; 12) powsta e na skutek chorób, które by y przyczynà hospitalizacji Ubezpieczonego w okresie 12 miesi cy poprzedzajàcych dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia; 13) powsta e na skutek zaburzeƒ i chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeêli sà konsekwencjà wypadku; 14) powsta e na skutek chorób przenoszonych drogà p ciowà, AIDS i zaka enia wirusem HIV; 15) zwiàzane z leczeniem psychoanalitycznym i psychoterapeutycznym; 16) wynikajàce z niepoddania si szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podró- ami do tych krajów, w których sà wymagane takie zabiegi; 17) zwiàzane z cià à i wszelkimi jej konsekwencjami; 18) zwiàzane z przerywaniem cià y, o ile nie zosta o ono wykonane w celu ratowania ycia lub zdrowia Ubezpieczonego, i którego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo paƒstwa, na terenie którego zabieg jest dokonany; 19) zwiàzane ze sztucznym zap odnieniem lub leczeniem bezp odnoêci a tak e zwiàzane z zakupem Êrodków antykoncepcyjnych; 20) wynikajàce ze zdarzeƒ zwiàzanych bezpoêrednio lub poêrednio z pozostawaniem pod wp ywem alkoholu, u ywaniem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub leków nieprzypisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem. 21) wynikajàce z wypadków spowodowanych umyêlnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia, usi owania pope nienia samobójstwa i skutków 22) Êwiadomego samookaleczenia lub okaleczenia na w asnà proêb oraz próby samobójczej i skutków samobójstwa Ubezpieczonego, niezale nie od stanu poczytalnoêci powsta e wskutek chorób i wypadków wynikajàcych z epidemii oraz ska eƒ; 23) powsta e wskutek wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego; 24) powsta e wskutek wydarzeƒ bezpoêrednio zwiàzanych z rozruchami i niepokojami spo ecznymi, zamieszkami, strajkiem, sabota em oraz zamachami; 25) powsta e wskutek wydarzeƒ bezpoêrednio zwiàzanych z dzia aniami wojennymi o zasi gu lokalnym i mi dzynarodowym oraz aktami terroru, z zastrze eniem zapisu 2 ust. 14 niniejszych SWU; 26) powsta e wskutek aktywnego uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach, które mia y miejsce na terenach obj tych dzia aniami wojennymi o zasi gu lokalnym i mi dzynarodowym oraz aktami terroru; 27) powsta e wskutek zdarzeƒ wynikajàcych z pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa; 28) powsta e wskutek udzia u w bójkach, chyba, e by y to dzia ania w obronie koniecznej i w stanie wy szej koniecznoêci; 29) zwiàzane z leczeniem we w asnym zakresie lub leczenia przez lekarza b dàcego cz onkiem rodziny Ubezpieczonego; 30) zwiàzane z uszkodzeniem cia a i rozstrojem zdrowia spowodowanym leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez wzgl du na to przez kogo by y wykonywane; 31) zwiàzane z chorobami i wypadkami wynikajàcymi z przebywania na obszarach, na których obowiàzuje zakaz poruszania si ; 32) wynikajàce z dzia ania wbrew miejscowemu prawu i zakazom w adz lokalnych; 33) wynikajàce z uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 34) powsta e na skutek wypadków wynikajàcych z uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 35) wynikajàce z zabiegów lub leczenia metodami niekonwencjonalnymi; 36) wypadków lotniczych, z wyjàtkiem sytuacji, gdy osoba ubezpieczona by a pasa erem licencjonowanych linii lotniczych; 37) nierespektowania ogólnie uznanych regu bezpieczeƒstwa, tak e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych czy wykonywaniu pracy, je eli mia y wp yw na powstanie szkody; 38) wynikajàce z prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu je eli nie posiada wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem, lub gdy prowadzi pojazd pod wp ywem alkoholu, narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych; 39) powsta e na skutek uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasa er wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzgl dnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych; 40) powsta ych na skutek wypadków podczas wykonywania zadaƒ kaskaderskich, 41) powsta ych w wyniku udzia u w çwiczeniach wykonywanych pod kontrolà w adz wojskowych. UBEZPIECZENIE BAGA U PODRÓ NEGO PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA BP Przedmiotem ubezpieczenia jest baga podró ny Ubezpieczonego tj.: 1) walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki i temu podobne pojemniki wraz z ich zawartoêcià w postaci odzie y i rzeczy osobistych nale àcych do Ubezpieczonego podczas jego podró y zagranicznej; 2) telefony przenoêne, sprz t fotograficzny i kamery video, przenoêny sprz t komputerowy, sprz t s u àcy do odtwarzania i nagrywania dêwi ku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie. 2. Ochronà ubezpieczeniowà obj ty jest baga podró ny, je eli znajduje si pod bezpoêrednià opiekà Ubezpieczonego lub je eli Ubezpieczony: 1) powierzy baga zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego; 2) odda baga za pokwitowaniem do przechowalni baga u; 3) zostawi baga w zamkni tym na zamek mechaniczny lub elektroniczny pomieszczeniu zajmowanym przez Ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wy àczeniem namiotu); 4) zostawi baga w zamkni tym indywidualnym pomieszczeniu baga owym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym); 5) umieêci baga w zamkni tym luku baga owym lub zamkni tym (na zamek mechaniczny bàdê elektroniczny) baga niku samochodu, stojàcego na parkingu strze onym, a zagini cie baga u jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu; 6) umieêci baga w zamkni tej na zamek mechaniczny lub elektroniczny jednostce p ywajàcej lub kabinie przyczepy samochodowej (kempingowej) znajdujàcych si na terenie strze onym. 3. Generali wyp aci Ubezpieczonemu odszkodowanie za utrat, zniszczenie lub uszkodzenie baga u podró nego w przypadku: 1) wystàpienia zdarzenia losowego typu: po ar, huragan, powódê, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpoêrednie uderzenie piorunu, trz sienie, zapadanie lub osuwanie si ziemi, wybuch lub upadek pojazdu powietrznego oraz wydostanie si wody z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych; 2) akcji ratowniczej, prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt. 1) niniejszego ust pu; 3) wypadku w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej, którego Ubezpieczony by uczestnikiem; 4) udokumentowanej kradzie y z w amaniem do pomieszczeƒ wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub rabunku; 5) nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania zg oszonego do Centrum Pomocy Generali i potwierdzonego diagnozà lekarskà, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony by mo liwoêci zaopiekowania si i zabezpieczenia baga u; 6) zagini ciem w przypadku, gdy baga znajdowa si pod opiekà zawodowego przewoênika, na podstawie dokumentu przewozowego lub zosta oddany do przechowalni za pokwitowaniem; 7) uszkodzenia lub zniszczenia waliz, plecaków, toreb, neseserów, paczek i temu podobnych pojemników wy- àcznie na skutek udokumentowanej kradzie y cz Êci lub ca ej ich zawartoêci. OPÓèNIENIE W DOSTARCZENIU BAGA U PODRÓ NEGO JeÊli na skutek udokumentowanego opóênienia w dostarczeniu baga u podró nego przez linie lotnicze do miejsca pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego o co najmniej 6 godzin, Ubezpieczony poniós wydatki na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzie, przybory toaletowe, artyku spo ywcze), Generali refunduje Ubezpieczonemu na podstawie orygina ów rachunków wy ej wymienione koszty do kwoty okreêlonej w 6 ust1. 2. Ochrona ubezpieczeniowa w zwiàzku z opóênieniem w dostarczeniu baga u podró nego jest udzielana pod warunkiem powierzenia baga u liniom lotniczym za pokwitowaniem. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w przypadku opóênienia w dostarczeniu baga u podró nego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

5 WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH BP Zakres ubezpieczenia baga u podró nego nie obejmuje utraty, zagini cia, uszkodzenia, zniszczenia: 1) spowodowanych przez Ubezpieczonego lub osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 2) powsta ych na skutek wydarzeƒ na terenach obj tych dzia aniami wojennymi o zasi gu lokalnym i mi dzynarodowym, rozruchami i niepokojami spo ecznymi, zamieszkami, strajkami, sabota em oraz zamachami, mimo op acenia dodatkowej sk adki; 3) powsta ych na skutek wypadków wynikajàcych z brania udzia u w aktach terroru, mimo op acenia dodatkowej sk adki; 4) przedmiotów pozostawionych bez opieki, z zastrze eniem zapisu 14 ust. 3 pkt 5) niniejszych SWU; 5) powsta ych na skutek kradzie y bez w amania lub przy u yciu dorabianych kluczy w sytuacji okre- Êlonej w 14 ust. 2 pkt 3), 4), 5) i 6) niniejszych SWU; 6) b dàcych nast pstwem wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego; 7) wynikajàcych z konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia baga u podró nego przez organa celne lub inne w adze paƒstwowe; 8) nie zg oszonych policji lub przewoênikowi w ciàgu 24 godzin od stwierdzenia szkody obj tej umowà ubezpieczenia, chyba, e na skutek zdarzeƒ opisanych w 14 ust. 3 pkt 5) niniejszych SWU, Ubezpieczony nie móg tego uczyniç; 9) zwiàzanych z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnieƒ lub pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych; 10) których wartoêç nie przekracza równowartoêci 100 z ; 11) b dàcych nast pstwem zdarzeƒ powsta ych w wyniku pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa. 2. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeƒ i zniszczeƒ wy àcznie samych: 1) waliz, plecaków, toreb, neseserów, paczek i temu podobnych pojemników, z zastrze eniem zapisu 14 ust. 3 pkt 7) niniejszych SWU; 2) wynikajàcych z wad ubezpieczonego przedmiotu lub b dàcych nast pstwem zwyk ego zu ycia, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonej rzeczy w zwiàzku z jej u ytkowaniem; 3) wyrzàdzonych przez zwierz ta i robactwo; 4) b dàcych nast pstwem samozapalenia, samozepsucia lub powsta ych wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania si do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji 5) b dàcych nast pstwem wycieku p ynów, t uszczów, barwników lub substancji ràcych znajdujàcych si w baga u podró nym; 6) przedmiotów atwo t ukàcych si, szczególnie przedmiotów glinianych, ze szk a, porcelany, marmuru; 7) powsta ych w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych, elektronicznych wskutek ich wad lub dzia- ania pràdu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba e dzia anie pràdu elektrycznego spowodowa o po ar tego baga u podró nego; 3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te nast pujàce przedmioty: 1) Êrodki p atnicze (karty p atnicze, pieniàdze itp.), bilety podró ne, bony towarowe, ksià eczki i bony oszcz dnoêciowe, papiery wartoêciowe i klucze, wszelkie dokumenty; 2) bi uteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, zegarki; 3) dzie a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne, dokumenty i r kopisy, rzeczy o wartoêci naukowej i artystycznej, trofea, instrumenty muzyczne; 4) paliwa nap dowe i broƒ wszelkiego rodzaju; 5) sprz t p ywajàcy taki jak np. pontony, rowery wodne, ódki itp.; 6) przedmioty s u àce do wykonywania pracy, dzia alnoêci produkcyjno-us ugowej Ubezpieczonego; 7) Êrodki transportu, z wy àczeniem wózków dzieci cych i inwalidzkich; 8) akcesoria samochodowe, przedmioty b dàce wyposa eniem samochodów typu karawan, przyczep kempingowych i jachtów; 9) sprz t komputerowy, oprogramowania, kasety, p yty, ksià ki, lornetki, noêniki danych urzàdzenia àcznoêci i sprz t elektroniczny, z zastrze eniem zapisu 14 ust. 1 pkt 2) niniejszych SWU; 10) sprz t sportowy i turystyczny, z wy àczeniem namiotów, Êpiworów, karimat, materacy; 11) sprz t medyczny, aparaty medyczne, sprz t rehabilitacyjny, protezy, wszelkiego rodzaju okulary, szk a kontaktowe i lekarstwa; 12) przedmioty z futra lub wykoƒczone futrem naturalnym; 13) towary i artyku y spo ywcze, u ywki np. papierosy, alkohol; 14) przedmioty w iloêciach wskazujàcych na ich przeznaczenie handlowe; 15) mienie przesiedleƒcze. POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH BP Ubezpieczony jest zobowiàzany do stosowania przepisów majàcych na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a zw aszcza do zachowania nale ytej starannoêci w strze eniu mienia. 2. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst pujàce w jego imieniu zobowiàzane sà post powaç zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu. 3. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany: 1) zapobiec w miar mo liwoêci, zwi kszeniu si szkody i ograniczyç jej konsekwencje; 2) zawiadomiç policj o ka dym wypadku kradzie y z w amaniem, rabunku lub zagini cia przedmiotów obj tych ubezpieczeniem i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu (protokó ) z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloêç), z podaniem ich wartoêci; 3) zawiadomiç w aêciwego przewoênika lub kierownictwo hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. o ka dym wystàpieniu szkody, która powsta a w publicznym Êrodku komunikacji lub w miejscu zakwaterowania i uzyskaç pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby czy firmy odpowiedzialnej za przechowywanie lub uszkodzenie baga u, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloêç) i podaniem ich wartoêci; 4) do bezzw ocznego nawiàzania kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy Generali, nie póêniej jednak ni w terminie do 12 godzin od chwili zaistnienia szkody, chyba e zg oszenie szkody w wymaganym terminie nie jest mo liwe z powodu wystàpienia zdarzenia losowego lub dzia ania si y wy szej (odpowiednio udokumentowanych przez Ubezpieczajàcego) i podaç okolicznoêci zdarzenia; 5) zebraç, zabezpieczyç i udost pniç Generali dowody ustalajàce okolicznoêci zdarzenia; 6) zabezpieczyç rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umo liwienia dokonania ich ogl dzin przez Centrum Pomocy Generali, policj itp. Do czasu zakoƒczenia sprawy; 7) najpóêniej w terminie 14 dni od daty powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego jednak nie póêniej ni w ciàgu 45 dni od daty szkody, przes aç do Centrum Pomocy Generali pisemne zg oszenie szkody na odpowiednim formularzu, które powinno zawieraç: a) rodzaj karty i numer konta karty; b) imi i nazwisko Ubezpieczonego; c) szczegó owy opis okolicznoêci zaistnienia szkody (dat, miejsce, opis szkody i dzia aƒ, jakie Ubezpieczony podjà po zajêciu zdarzenia); d) spis uszkodzonych lub utraconych przedmiotów sporzàdzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony przez odpowiednie w adze lub osob czy firm odpowiedzialnà za przechowywanie lub przewóz baga u; e) dokumentacj potwierdzajàcà utrat, zniszczenie lub uszkodzenie baga u; f) dokumentacj lekarskà potwierdzajàcà utrat baga u podró nego w wyniku zdarzeƒ opisanych w 14 ust. 3 pkt 5); g) potwierdzenie z o enia zawiadomienia do odpowiednich w adz; h) oryginalne bilety lub kwity baga owe; i) orygina y rachunków za napraw uszkodzonego baga u podró nego i dowody ich zap aty; j) dokumenty potwierdzajàce zakup lub w asnoêç baga u podró nego (rachunki za zakup nowych rzeczy lub inne wymagane przez Generali dokumenty. 4. W przypadku wystàpienia opóênienia w dostarczeniu baga u podró nego opisanego 15 niniejszych SWU Ubezpieczony zobowiàzany jest zg osiç ten fakt przewoênikowi i uzyskaç od niego dokumenty potwierdzajàce ten fakt oraz moment dostarczenia baga u przez przewoênika do miejsca pobytu Ubezpieczonego, a tak e rachunki i dowody zap aty za zakup przedmiotów pierwszej potrzeby. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA W RAMACH BP Odszkodowanie b dzie wyp acone w cz Êci, która nie zostanie pokryta przez zawodowego przewoênika odpowiedzialnego za uszkodzenie, utrat lub opóênienie baga u podró nego. 2. WysokoÊç wyp aconego odszkodowania nie mo e przekraczaç wartoêci faktycznie poniesionej szkody ani obejmowaç zniszczeƒ wczeêniej powsta ych, w tym stopnia naturalnego zu ycia. 3. WysokoÊç odszkodowania w przypadku utraty lub uszkodzenia baga u podró nego ustala si wed ug kosztów naprawy bàdê wed ug rzeczywistej wartoêci przedmiotu z uwzgl dnieniem stopnia jego faktycznego zu ycia. WartoÊç przedmiotów okreêlana jest przez Centrum Pomocy Generali na podstawie orygina ów rachunków zakupu lub na podstawie wartoêci nowego przedmiotu o identycznych w aêciwoêciach u ytkowych w dniu zaistnienia zdarzenia. 4. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si : 1) wartoêci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiàtkowej przedmiotów; 2) kosztów poniesionych na odka enie pozosta oêci po szkodzie. ODZYSKANIE SKRADZIONYCH LUB ZAGUBIONYCH PRZEDMIOTÓW 19 W przypadku odnalezienia skradzionych lub zagubionych przedmiotów: 1) Ubezpieczony powinien niezw ocznie zawiadomiç o tym fakcie Generali; 2) gdy Êwiadczenie nie zosta o jeszcze wyp acone. Ubezpieczony jest zobowiàzany odebraç odnalezione przedmioty, a Generali wyp aca wówczas odszkodowanie za ewentualne zniszczenia bàdê brakujàcy baga, zgodnie z zapisami niniejszych SWU; 3) gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone. Ubezpieczony jest zobowiàzany zwróciç Generali kwot odszkodowania lub przekazaç Generali prawa w asnoêci lub posiadania odzyskanych przedmiotów. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OC Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoêç cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrzàdzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialnoêç deliktowa) osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w zwiàzku z wykonywaniem czynnoêci ycia prywatnego. 2. OdpowiedzialnoÊcià Generali obj te sà szkody wyrzàdzone przez Ubezpieczonego, je eli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiàzany do ich naprawienia. 3. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszystkie szkody muszà byç nast pstwem dzia ania lub zaniechania dzia ania przez Ubezpieczonego. SUMA UBEZPIECZENIA OC Suma ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe, stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Generali. 2. Sum ubezpieczenia ustala si na ka dego Ubezpieczonego odr bnie i ka dorazowo jest ona pomniejszana o kwoty wyp aconego odszkodowania. 3. W granicach sumy ubezpieczenia Generali zobowiàzane jest do: 1) zbadania zasadnoêci wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeƒ; 2) wyp aty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiàzany jest zap aciç osobie poszkodowanej z tytu u szkód obj tych umowà na podstawie zawartej lub zatwierdzonej przez Generali ugody, wydanego lub zatwierdzonego przez Generali uznania lub prawomocnego orzeczenia sàdu; 3) pokrycia kosztów wynaj cia obroƒcy reprezentujàcego w trakcie procesu interesy Ubezpieczonego. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH OC Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody: 1) spowodowane przez Ubezpieczonego bàdê przy jego wspó udziale z winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa; 2) wynikajàce z odpowiedzialnoêci kontraktowej (niewykonanie lub nienale yte wykonanie kontraktu lub umowy); 3) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego cz onkom jego rodziny; 4) wyrzàdzone umyêlnie przez osoby, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 5) powsta e w zwiàzku z posiadaniem w trakcie podró y zagranicznej zwierzàt dzikich i egzotycznych, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoêç; 6) powsta e wskutek utraty lub uszkodzenia mienia nale àcego do Ubezpieczonego, lub mienia innej osoby, z którego korzysta Ubezpieczony na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, przechowywania lub innej podobnej formy (nie dotyczy wynaj tego pokoju w hotelu lub pensjonacie); 7) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego zwierz tom, za które ponosi on odpowiedzialnoêç; 8) powsta e wskutek normalnej eksploatacji przedmiotu lub wskutek jego technicznego zu ycia; 9) obejmujàce utracone korzyêci; 10) rzeczowe w wartoêciach pieni nych, aktach, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, zbiorach informatycznych niezale nie od rodzaju noênika, dzie ach sztuki; 11) powsta e przy wykonywaniu czynnoêci niezwiàzanych z yciem prywatnym, bez wzgl du na op acenie dodatkowej sk adki; 12) zwiàzane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych; 13) powsta e w nast pstwie przeniesienia choroby; 14) spowodowane przez pojazdy o nap dzie silnikowym, jednostki p ywajàce, maszyny lub urzàdzenia prowadzone przez Ubezpieczonego;

6 15) w Êrodowisku naturalnym; 16) powsta e w zwiàzku z posiadaniem i u ywaniem przez Ubezpieczonego broni wszelkiego rodzaju, nawet w celu samoobrony; 17) b dàce rezultatem polowania na zwierz ta; 18) powsta e na skutek wypadków powsta ych na terenach obj tych dzia aniami wojennymi o zasi gu lokalnym i mi dzynarodowym; 19) powsta e na skutek wypadków wynikajàcych z brania udzia u w bójkach i zak adach; 20) powsta e wskutek pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa; 21) powsta e na skutek wypadków wynikajàcych z brania udzia u w aktach terroru, zamieszkach, rozruchach i strajkach; 22) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego wskutek chorób psychicznych, nerwic lub depresji; 23) b dàce nast pstwem uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 24) b dàce nast pstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 25) b dàce nast pstwem uprawiania sportów wyczynowo lub zawodowo; 26) powsta e na skutek uprawiania sportów powietrznych; 27) b dàce nast pstwem nierespektowania ogólnie uznanych regu bezpieczeƒstwa, tak e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych, chyba e nie mia y one wp ywu na powstanie szkody; 28) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego wskutek alkoholizmu lub zdarzeƒ zwiàzanych bezpoêrednio lub poêrednio z pozostawaniem pod wp ywem alkoholu, u ywaniem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem; 29) powsta e na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 30) których wartoêç nie przekracza kwoty 300 z. 2. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej nie obejmuje równie szkód wynikajàcych z amatorskiego uprawiania narciarstwa/snowboardu i nurkowania przy u yciu specjalistycznego sprz tu za wyjàtkiem sytuacji op acenia dodatkowej sk adki za rozszerzenie ochrony o wy ej wymienione ryzyko. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odszkodowaƒ orzekanych w oparciu o przepisy prawa karnego tj. wszelkich kar pieni nych (mandatów), grzywien sàdowych, kar administracyjnych, podatków. POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH OC W przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst pujàce w jego imieniu zobowiàzane sà post powaç zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu. 2. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany zapobiec w miar mo liwoêci, zwi kszeniu si szkody i ograniczyç jej konsekwencje. 3. Ponadto Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu zobowiàzani sà przed podj ciem jakichkolwiek dzia aƒ we w asnym zakresie do bezzw ocznego nawiàzania kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy Generali nie póêniej jednak ni w terminie 7 dni od daty wystàpienia zdarzenia mogàcego obcià yç Ubezpieczonego odpowiedzialnoêcià cywilnà oraz podaç okolicznoêci zdarzenia, zebraç, zabezpieczyç i udost pniç Generali dowody ustalajàce okolicznoêci zdarzenia. 4. Przy ka dym zdarzeniu obj tym umowà ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej Ubezpieczony zobowiàzany jest umo liwiç Generali dokonanie czynnoêci niezb dnych w celu ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia. 5. Je eli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeƒ wobec Ubezpieczonego, jest on zobowiàzany niezw ocznie poinformowaç o tym Generali. 6. W przypadku, gdy Ubezpieczony otrzyma informacj o wszcz ciu wobec niego post powania przygotowawczego, bàdê wystàpieniu na drog sàdowà, zobowiàzany jest: 1) niezw ocznie, poinformowaç o tym fakcie Generali w formie pisemnej na odpowiednim formularzu (nawet w przypadku, gdy ju wczeêniej zg osi zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego); 2) udzieliç Generali pe nomocnictw niezb dnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pe nomocnictwa procesowego, je eli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystàpi na drog sàdowà. Powy sze nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiàzku zg aszania we w aêciwym terminie sprzeciwu lub podj cia niezb dnych Êrodków zaskar enia; 3) do natychmiastowego przekazania do Generali ka dego wezwania, pozwu, wszelkich akt pozasàdowych i dokumentów sàdowych do niego zaadresowanych lub jemu dor czonych; 4) przedstawiç Generali orygina y dokumentów potwierdzajàce zaistnienie zdarzenia. 7. W razie zg oszenia roszczenia, Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu nie sà uprawnieni do podejmowania dzia aƒ zmierzajàcych do uznania i zaspokojenia roszczeƒ ani te zawarcia ugody z osobà poszkodowanà, chyba e Generali wyrazi na to zgod. W przypadku naruszenia powy szego postanowienia, Generali jest zwolnione z obowiàzku Êwiadczenia, chyba e z uwagi na okolicznoêci sprawy Ubezpieczony nie móg postàpiç inaczej. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Generali powinny byç pod rygorem niewa noêci sk adane na piêmie za pokwitowaniem, lub przes ane listem poleconym. Wnioski zostanà rozpatrzone do 30 dni od daty wp ywu do Generali. 2. Obowiàzujàcym j zykiem w korespondencji i w kontaktach z Generali jest j zyk polski. Dla dokumentacji medycznej dopuszcza si jej przed o enie w j zyku angielskim. Generali mo e wymagaç dostarczenia dokumentów t umaczonych z j zyka obcego na j zyk polski, wówczas dokument ten powinien byç przet umaczony na j zyk polski przez t umacza przysi g ego. 3. Je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zmieni adres i nie zawiadomi o tym Generali, to skierowanie korespondencji na ostatni znany adres Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której by aby dor czona, gdyby Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony nie zmieni adresu 4. W sprawach, nie uregulowanych niniejszymi SWU stosuje si przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa polskiego. 5. Je eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi i za alenia, mo e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generali. 6. Ponadto, je eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia, mo e wnieêç skarg lub za alenie do Rzecznika Ubezpieczonych. 7. Wszelkie spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia b dà rozpatrywane przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub Uprawnionego z tytu u umowy ubezpieczenia. 8. Pomoc Ubezpieczonemu w zwiàzku ze zdarzeniem obj tym umowà ubezpieczenia jest udzielana w ramach przepisów paƒstwowych kraju, w którym jest ona Êwiadczona lub w ramach przepisów mi dzynarodowych. Tekst jednolity Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart kredytowych Mastercard dooko a Êwiata wydawanych przez Raiffeisen Bank, zatwierdzonych Uchwa à Zarzàdu nr GNL/ob./2/11/2008 wraz z póêniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwa à Zarzàdu nr GNL/3/1/5/2009 z dnia 13 maja 2009r

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych VISA Platinum/MasterCard Platinum, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO LEW PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki Ubezpieczenia Turystycznego

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

00.460 z dnia 16.09.2015r.

00.460 z dnia 16.09.2015r. ZAŁACZNIK nr 1 do polisy nr 02.4.400 00.460 z dnia 16.09.2015r. Broker obsługujący pośredniczący w zawieraniu umów ubezpieczenia KJF Broker Sp. z o.o. ul. Rolna 7/7a, 61-513 Poznań, Telefon 618313-100,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/08) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo