4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard wydanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., zwane dalej SWU, stanowià podstaw zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomi dzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A, zwanym dalej Generali, a Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanym dalej Ubezpieczajàcym na rzecz osób fizycznych, które zawar y z Ubezpieczajàcym umow o wydanie karty kredytowej MasterCard Dooko a Âwiata. Ochrona ubezpieczeniowa obowiàzuje w czasie podró y zagranicznych Ubezpieczonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance (KLiASS); 2) Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków (NNW); 3) Ubezpieczenie baga u podró nego (BP); 4) Ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej (OC). 3. Zobowiàzania wynikajàce z umowy ubezpieczenia obejmujàcej KLiASS, BP, Generali wykonuje za poêrednictwem Centrum Pomocy Generali. Zobowiàzania w ramach ubezpieczenia NNW i OC Generali wykonuje samodzielnie. DEFINICJE 2 Terminy oraz nazwy u yte w niniejszych SWU oraz innych dokumentach zwiàzanych z umowà ubezpieczenia: 1) akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z u yciem si- y lub przemocy przeciwko ludziom bàdê mieniu organizowane dla osiàgni cia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bàdê religijnych przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludnoêci, dezorganizacji ycia publicznego; 2) aktywny udzia w wojnie lub aktach terroru aktywny udzia Ubezpieczonego w dzia aniach na terenach obj tych dzia aniami wojennymi oraz aktami terroru, w charakterze strony konfliktu lub dzia alnoêç Ubezpieczonego polegajàca na dostarczaniu, przewo eniu systemów, urzàdzeƒ, wyposa enia, pojazdów, broni i innych przedmiotów i materia ów wykorzystywanych podczas dzia aƒ wojennych lub aktów terroru; 3) amatorskie uprawianie sportu aktywnoêç Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka; 4) Centrum Pomocy Generali jednostka, do której Ubezpieczony zobowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w celu uzyskania niezb dnej pomocy. Numer telefonu czynnego ca à dob : (+48 22) ; 5) choroba przewlek a choroba, w której obrazie zgodnie z aktualnà wiedzà medycznà znajduje si d ugotrwa e, sta e lub nawracajàce wyst powanie objawów lub odchyleƒ w badaniach dodatkowych i która by a rozpoznana, leczona lub dawa a objawy w okresie 24 miesi cy poprzedzajàcych dat zawarcia umowy ubezpieczenia; 6) czynnoêci ycia prywatnego czynnoêci zwiàzane z opiekà nad niepe noletnimi dzieçmi, zwierz tami, zwiàzane z amatorskim uprawianiem sportu, u ytkowaniem i pobytem w wynaj tych pokojach hotelowych/pensjonatach oraz czynnoêci ycia codziennego np. robienie zakupów, przygotowanie i spo ywanie posi ków, sp dzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie; 7) cz onek rodziny ma onek, dzieci, zi ç, synowa, rodzice, rodzeƒstwo, dziadkowie, wnuki, teêciowie; 8) dokument ubezpieczenia polisa grupowa; 9) dziecko osoba b dàca na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów, w wieku do 18. roku ycia; 10) franszyza integralna kwota okreêlona w niniejszych SWU, poni ej której brak jest odpowiedzialnoêci Generali. Franszyza ta wyst puje w ubezpieczeniu BP; 11) formularz odpowiedni druk Generali, za pomocà którego Ubezpieczony dokonuje pisemnego zg oszenia szkody; 12) hospitalizacja leczenie w szpitalu trwajàce nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, powsta e w wyniku nast pstwa nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku; 13) karta karta kredytowa MasterCard Dooko a Âwiata wydana przez Raiffeisen Bank Polska S. A.; 14) karta aktywna karta kredytowa wydana przez Raiffeisen Bank Polska S. A., która zosta a aktywowana przez U ytkownika zgodnie z Regulaminem kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S. A.; 15) koszty leczenia wydatki poniesione za granicà na organizacj us ug medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i Êrodki opatrunkowe niezb dne, aby przywróciç Ubezpieczonemu stan zdrowia umo liwiajàcy powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 16) klauzula niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali ponosi odpowiedzialnoêç za nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków poniesione na skutek dzia aƒ wojennych lub aktów terroru, do których dosz o nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. OdpowiedzialnoÊç Generali trwa nie d u ej ni do koƒca okresu ubezpieczenia jednak maksymalnie do 7 dnia, liczàc od daty zajêcia aktu terroru lub daty nag ego wybuchu wojny, z zastrze eniem i Generali nie Êwiadczy na tych zasadach ochrony na terytoriach nast pujàcych paƒstw: Islamska Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Republika Czeczeƒska, Republika Sudanu, Gruzja, Republika Iraku, Jordaƒskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika Arabska; W ramach klauzuli niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali Êwiadczy nast pujàce us ugi: 1) jednà wizyt lekarskà do równowartoêci 300 euro; 2) hospitalizacj do równowartoêci euro; 3) transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 17) kradzie z w amaniem dzia anie polegajàce na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przyw aszczenia po usuni ciu istniejàcych zabezpieczeƒ przy u yciu si y fizycznej lub narz dzi; 18) kraj zamieszkania Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje si jego ycie osobiste i zawodowe. Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa jedynie w celu kszta cenia si lub do którego jest oddelegowana do pracy; 19) lekarz osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza; 20) miejsce pobytu Ubezpieczonego miejsce, w którym w danym momencie przebywa Ubezpieczony; 21) nag e zachorowanie stan chorobowy powsta y w sposób nag y i niepowiàzany z wczeêniejszymi chorobami, na które cierpia chory przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagajàcy natychmiastowej pomocy medycznej. Za nag e zachorowanie uwa a si równie zawa mi Ênia serca i udar mózgu, je eli przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpia na chorob uk adu sercowo-naczyniowego (w tym nadciênienie t tnicze lub chorob wieƒcowà) lub cukrzyc i zaburzenia lipidowe; 22) nieszcz Êliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nag e, wywo ane przyczynà zewn trznà, które nastàpi o w okresie odpowiedzialnoêci Generali, w wyniku którego Ubezpieczony dozna, niezale nie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obra eƒ cia a, powodujàcych trwa y uszczerbek lub Êmierç Ubezpieczonego; 23) odpowiedzialnoêç Generali zobowiàzanie Generali do wyp aty Êwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych SWU; 24) okres ubezpieczenia czas od momentu przystàpienia do ubezpieczenia do koƒca wa noêci karty z uwzgl dnieniem okresu ubezpieczenia okreêlonego w polisie/ umowie pomi dzy Bankiem a Generali, z zastrze eniem, e w okresie ubezpieczenia w stosunku do ka dego Ubezpieczonego Generali udziela ochrony przez pierwsze 62 dni trwania ka dej podró y; 25) osoba towarzyszàca Ubezpieczonemu osoba odbywajàca podró wraz z Ubezpieczonym; 26) pasywny udzia w wojnie lub aktach terroru Êwiadomy wyjazd Ubezpieczonego do miejsc obj tych dzia aniami wojennymi oraz aktami terroru, w celu wykonywania obowiàzków s u bowych; 27) podró zagraniczna czas dojazdu/powrotu i pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem zapisów 5 ust. 1 niniejszych SWU; 28) dotychczasowy posiadacz karty osoba fizyczna, której zosta a wydana karta i której dane identyfikacyjne sà umieszczone na tej karcie oraz która aktywowa a kart przed zawarciem niniejszej Umowy Ubezpieczenia; 29) nowy posiadacz karty osoba, której zosta a wydana karta i której dane identyfikacyjne sà umieszczone na tej karcie i która aktywuje w trakcie obowiàzywania niniejszej Umowy Ubezpieczenia; 30) pozostawanie pod wp ywem alkoholu stan powsta y w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej iloêci alkoholu, e jego zawartoêç wynosi lub prowadzi do st enia we krwi powy ej 0,2. alkoholu albo do obecnoêci w wydychanym powietrzu powy ej 0,1mg alkoholu w 1dm 3 ; 31) rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u ycia wobec Ubezpieczonego bàdê z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomno- Êci lub bezbronnoêci; 32) rocznica Polisy ka da rocznica okreêlonej w Polisie daty poczàtku okresu ubezpieczenia; 33) rodzina rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podró ujàcy wraz z dzieckiem/dzieçmi, w tym równie dzieckiem/dzieçmi przysposobionymi, a tak e inne osoby doros e podró ujàce wspólnie z dzieckiem/dzieçmi, pod warunkiem, e istnieje bliskie pokrewieƒstwo mi dzy dzieçmi i podró ujàcymi osobami doros ymi; 34) sporty powietrzne szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a tak e uprawianie jakichkolwiek dyscyplin zwiàzanych z przemieszczaniem si w przestrzeni powietrznej; 35) sporty wysokiego ryzyka skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i ska kowa, speleologia, sporty motorowe (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówkà), powietrzne (za wyjàtkiem holowania Ubezpieczonego motorówkà, skuterem wodnym na spadochronie), a tak e uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powy ej 5500 mn. p. m.), busz, bieguny, d ungla i tereny lodowcowe lub Ênie ne wymagajàce u ycia sprz tu zabezpieczajàcego lub asekuracyjnego; 36) suma ubezpieczenia wskazane w niniejszych SWU kwoty stanowiàce górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia; 37) szpital dzia ajàcy zgodnie z prawem zak ad lecznictwa zamkni tego, przeznaczony dla chorych wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym ca odobowà opiek Êredniego i wy szego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje oêrodków opieki spo ecznej, oêrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, oêrodków leczenia uzale nieƒ od narkotyków, alkoholu itp., oêrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych; 38) trwa e inwalidztwo ca kowita fizyczna utrata lub ca kowita trwa a utrata w adzy nad narzàdami lub organami cia a, wskazana w Tabeli Stopnia Trwa ego Inwalidztwa zamieszczonej w niniejszych SWU; 39) Ubezpieczajàcy Raiffeisen Bank Polska S.A.; 40) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczajàcy zawar Umow Ubezpieczenia tj: dotychczasowy posiadacz aktywnej karty, nowy posiadacz aktywnej karty oraz która nie ukoƒczy a 80 roku ycia; 41) Ubezpieczyciel Generali T. U. S. A.; 42) uposa ony osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez Ubezpieczonego na piêmie, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony mo e wskazaç Uposa onego zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w ka dym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmieniç Uposa onego. Zmiana obowiàzuje od dnia nast pnego po otrzymaniu tej informacji przez Bank. W przypadku gdy suma procentowych udzia ów Uposa onych nie jest równa 100, przyjmuje si, e udzia y tych osób w kwocie nale nego Êwiadczenia sà wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia Uposa onego, stosuje si przepisy 7 ust. 6 niniejszych SWU; 43) wartoêci pieni ne krajowe i zagraniczne znaki pieni ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk oraz z oto, srebro wyroby z tych metali, kamienie szlachetne per- y, a tak e platyn i inne metale z grupy platynowców; 44) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, równie w ramach przynale noêci do klubów sportowych, zwiàzków i organizacji sportowych, niezale nie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu; 45) wykonywanie pracy podj cie przez Ubezpieczonego w trakcie jego podró y zagranicznej wszelkich dzia aƒ i czynnoêci w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a tak e dzia alnoêç niezarobkowa typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe, prace remontowo-budowlane, wykonywanie czynnoêci z u yciem niebezpiecznych narz dzi, takich jak: wiertarki udarowe, pi y mechaniczne, m oty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, wykonywanie czynnoêci na wysokoêciach powy ej 5 metrów oraz dzia ania z u yciem farb, lakierów, paliw p ynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, goràcych olejów technicznych lub p ynów technicznych;

2 46) zaburzenia psychiczne choroba zakwalifikowana w Mi dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00-F99); 47) zak ad umowa zawarta mi dzy osobami majàcymi odmienne zdania, okreêlajàca, co ma zrobiç osoba mylàca si. ZAKRES OCHRONY 3 1. Ochronà ubezpieczeniowà obj ci zostanà Ubezpieczeni, w tym dotychczasowi posiadacze kart oraz nowi posiadacze kart kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata. 2. OdpowiedzialnoÊç Generali w stosunku do Ubezpieczonych b dàcych dotychczasowymi posiadaczami kart rozpoczyna si od dnia zawarcia niniejszej Umowy Ubezpieczenia. 3. OdpowiedzialnoÊç Generali w stosunku do Ubezpieczonych b dàcych nowymi posiadaczami kart rozpoczyna si od dnia nast pnego po aktywowaniu karty kredytowej. 4. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, jeêli zdarzenie ubezpieczeniowe zasz o przed datà zawarcia umowy ubezpieczenia. 5. Sk adk za Ubezpieczonych op aca Ubezpieczajàcy, zgodnie z umowà ubezpieczenia. 6. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz Ubezpieczonego. Postanowienia niniejszych SWU stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której umowa zosta a zawarta (Ubezpieczonego) Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytoriach wszystkich paƒstw zawsze z wy àczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, pod warunkiem, e zdarzenie zaistnia o w trakcie trwania umowy ubezpieczenia a Ubezpieczajàcy op aci sk adk. 2. Warunkiem obj cia ochronà ubezpieczeniowà jest op acenie w ca oêci za pomocà karty, o której mowa w 2 ust. 13 jednego z nast pujàcych kosztów: 1) biletu na podró mi dzynarodowà odbywanà Êrodkiem transportu przewoênika zawodowego lub 2) zakwaterowania za granicà lub 3) wycieczki zagranicznej. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI, ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 5 1. Ochrona ubezpieczeniowa Generali w zakresie ubezpieczenia: 1) KLiASS, BP i OC rozpoczyna si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, natomiast koƒczy si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie.; 2) NNW rozpoczyna si w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, fakt ten musi byç udokumentowany przez Ubezpieczonego przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania, delegacji s u bowej itp., natomiast koƒczy si w momencie powrotu Ubezpieczonego do domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie,; 2. OdpowiedzialnoÊç Generali zawsze koƒczy si : 1) wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia; 2) w dniu rozwiàzania umowy o kart 3) z ostatnim dniem, wa noêci umowy ubezpieczenia pomi dzy bankiem a Generali. 3. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreêlony. 4. Umowa Ubezpieczenia mo e byç rozwiàzana w ka dym czasie na skutek wypowiedzenia z o onego przez któràkolwiek ze Stron Umowy na piêmie z zachowaniem 3-miesi cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego. 5. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op acenia sk adki za okres, w którym Generali udziela o ochrony ubezpieczeniowej. 6. Ubezpieczajàcy ma prawo do odstàpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od jej zawarcia. 7. Odstàpienie od Umowy Ubezpieczenia nast puje na podstawie pisemnego oêwiadczenia Ubezpieczajàcego. 1. WysokoÊç poszczególnych sum ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia SUMA UBEZPIECZENIA 6 Suma ubezpieczenia w PLN NNW - Trwa e inwalidztwo NNW - Êmierç Koszty leczenia i us ugi Assistance Ca odobowy dy ur telefonu Centrum Pomocy Generali - Przekazanie informacji - Pomoc w przypadku kradzie y lub utraty dokumentów zgodnie - Pomoc w odzyskaniu i ponownym wys aniu baga u z SWU - Przed u enie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nag ych - Transport Ubezpieczonego - Transport zw ok Ubezpieczonego - Zakup trumny Pomoc prawnà, w tym w zwiàzku z udzia em w wypadku samochodowym Wyp at w poczet kaucji Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego Leczenie stomatologiczne 500 Baga podró ny OdpowiedzialnoÊç Cywilna * - do 70 roku ycia **- pomi dzy 70 a 80 rokiem ycia 2. Generali ponosi odpowiedzialnoêç maksymalnie do wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w ust.1, z uwzgl dnieniem postanowieƒ szczegó owych dla poszczególnych zakresów ochrony, które sà uwzgl dnione w niniejszych SWU. ÂWIADCZENIA 7 1. Ci ar udowodnienia zajêcia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali oraz wykazanie uprawnieƒ do otrzymania Êwiadczenia spoczywa na osobie ubiegajàcej si o Êwiadczenie. 2. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, je eli Ubezpieczajàcy/Ubezpieczony wyrzàdzi szkod umyêlnie lub w wyniku ra àcego niedbalstwa, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci. 3. Ustalenie zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia nast puje na podstawie poprawnie i kompletnie wype nionego formularza Generali oraz pe nej dokumentacji, okreêlonej w niniejszych SWU, przed- o onej przez Ubezpieczonego lub innà osob uprawnionà. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed o onych dokumentów. 4. Na àdanie Generali Ubezpieczony lub osoba uprawniona zobowiàzani sà do przedstawienia innych dokumentów, uznanych przez Generali za niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia lub wysokoêci Êwiadczenia. 5. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczàcych okolicznoêci lub skutków zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia, czy te uchylenie si od udzielenia wyjaênieƒ mo e powodowaç utrat prawa do korzystania z us ug lub odmow wyp aty Êwiadczenia. 6. Prawo do odebrania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego przys uguje na podstawie przed- o onego aktu zgonu Ubezpieczonego i innych wymaganych przez Generali, Uposa onemu. JeÊli Uposa ony nie zosta wyznaczony, nie y w dniu Êmierci Ubezpieczonego lub straci prawo do Êwiadczenia, Êwiadczenie jest wyp acane cz onkom rodziny Ubezpieczonego wed ug nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onkowi; 2) dzieciom w równych cz Êciach (w przypadku braku wspó ma onka); 3) rodzicom w równych cz Êciach (w przypadku braku wspó ma onka i dzieci); 4) rodzeƒstwu w równych cz Êciach (w przypadku braku wspó ma onka, dzieci i rodziców); 5) dalszym spadkobiercom ustawowym (w przypadku braku wspó ma onka, dzieci, rodziców i rodzeƒstwa). 7. Generali wyp aca Êwiadczenie do wysokoêci sum ubezpieczenia w ramach poszczególnych ubezpieczeƒ. 8. Âwiadczenia wyp acane Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej sà realizowane w z otych polskich i stanowià równowartoêç kwot w innych walutach, przeliczonych na z ote, wed ug kursu opublikowanego przez NBP w tabelach kursów Êrednich walut obcych z dnia poprzedzajàcego dzieƒ wydania decyzji o wyp acie Êwiadczenia lub jego cz Êci, (za wyjàtkiem Êwiadczeƒ wyp acanych z tytu u ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków). Âwiadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. 9. Generali zobowiàzane jest spe niç Êwiadczenie w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zg oszenia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 10. JeÊli wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci lub wysokoêci Êwiadczenia w terminie 30 dni okaza o si niemo liwe, wówczas Êwiadczenie zostanie wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e Generali wyp aci bezspornà w Êwietle przed o onych dokumentów cz Êç Êwiadczenia w terminie przewidzianym w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Realizacja us ug assistance gwarantowanych niniejszymi SWU mo e zostaç opóêniona na skutek strajków, zamieszek, niepokojów spo ecznych, aktów terroru, wojny domowej lub wojny o zasi gu mi dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizujàcego, zdarzenia losowego lub si y wy szej. 12. Przedmiotem Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych nie jest zadoêçuczynienie za doznanà krzywd, ból cierpienie fizyczne albo moralne. ROSZCZENIE REGRESOWE 8 1. Z dniem wyp aty Êwiadczenia, na Generali przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego przez Generali odszkodowania. Je eli Generali pokry- o tylko cz Êç szkody, Ubezpieczajàcemu (Ubezpieczonemu) przys uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniem Generali w stosunku do pozosta ej cz Êci. 2. Je eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) rezygnuje lub zrezygnowa z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej, lub z prawa s u àcego zabezpieczeniu roszczenia, bez zgody Generali, Generali zostaje zwolnione z obowiàzku wyp aty odszkodowania a Ubezpieczajàcemu nie przys uguje zwrot sk adki. 3. PrzejÊcie roszczeƒ na Generali nie nast puje, je eli sprawcà szkody jest osoba pozostajàca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 4. Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia Generali wszelkich informacji i dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KLiASS 9 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà: 1) koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podró y zagranicznej musia niezw ocznie poddaç si leczeniu w zwiàzku z nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, w zakresie niezb dnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umo liwiajàcego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust. 4, 5 niniejszego paragrafu; 2) koszty us ug zwiàzanych z pomocà w podró y tj. tzw. us ug assistance. 2. Za koszty leczenia uwa a si wydatki poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza; 2) konsultacje lekarskie; 3) dojazd lekarza z najbli szej placówki s u by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia; 4) zakup p ynów infuzyjnych, lekarstw i Êrodków opatrunkowych, a tak e ortopedycznych Êrodków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjàtkiem od ywek, Êrodków wzmacniajàcych i preparatów kosmetycznych; 5) transport Ubezpieczonego z miejsca nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania do najbli szego szpitala lub placówki s u by zdrowia; 6) pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie mo na by o, ze wzgl du na stan zdrowia Ubezpieczonego, od o yç do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Centrum Pomocy Generali z siedzibà w Polsce dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeêli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala Êrodkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach p atnoêci oraz pozostaje w ciàg ym kontakcie ze szpitalem. Generali pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty hospitalizacji bezpoêrednio na konto szpitala lub za po- Êrednictwem swojego przedstawiciela; 7) honoraria lekarskie; 8) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, je eli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym

3 zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali; uzgodnienia nie sà konieczne w przypadku ci kiego stanu Ubezpieczonego; 9) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do kwoty 500 z otych dla wszystkich zachorowaƒ, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistnia ych w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 3. W Pakiecie Assistance Generali zapewnia: 1) Ca odobowy dy ur telefoniczny Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony mo e przez ca à dob uzyskaç informacje i pomoc m. in. w j zyku polskim. Centrum Pomocy Generali na podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczonego, zorganizuje pomoc w ka dej sytuacji obj tej ochronà ubezpieczeniowà. 2) Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Generali zapewnia organizacj i pokrycie kosztów transportu osoby Ubezpieczonej do placówki s u by zdrowia lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile wymaga tego jej stan zdrowia, a uprzednio przewidziany Êrodek transportu nie mo e byç wykorzystany. Transport odbywa si dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego Êrodkiem transportu, po udzieleniu poszkodowanemu niezb dnej pomocy medycznej za granicà, umo liwiajàcej transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. O koniecznoêci, mo liwoêci i wyborze miejsca, do którego odbywa si transport decydujà lekarze Centrum Pomocy Generali, w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym. Transport Ubezpieczonego Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance. W przypadku zorganizowania transportu we w asnym zakresie przez cz onków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie, Generali mo e zrefundowaç poniesione koszty jednak do wysokoêci kosztów, jakie ponios oby Centrum Pomocy Generali organizujàc transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 3) Pomoc w odzyskaniu i ponownym wys aniu baga u w przypadku utraty lub b dnego skierowania przez przewoênika lotniczego baga u podró nego osoby Ubezpieczonej, Centrum Pomocy Generali poczyni starania w celu odzyskania i przekazania Ubezpieczonemu utraconego baga u. 4) Przed u enie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nag ych okres ubezpieczenia mo e zostaç przed u ony bez koniecznoêci op acenia dodatkowej sk adki, o nie wi cej ni 24 godziny w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego opóênia si z przyczyn losowych nie le àcych po stronie Ubezpieczonego takich jak: a) awaria Êrodka transportu komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej; b) zdarzenia losowe: po ar, huragan, powódê, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpoêrednie uderzenie pioruna, trz sienie, zapadanie lub osuwanie si ziemi, wybuch lub upadek pojazdu powietrznego; c) akcja ratownicza, prowadzona w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w ppkt. b niniejszego punktu; d) odwo anie lub opóênienie Êrodka transportu publicznego, ze wzgl du na z e warunki atmosferyczne; e) wypadek w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej. W przypadku zagro enia przed u enia si podró y zagranicznej Ubezpieczony zobowiàzany jest niezw ocznie skontaktowaç si z Centrum Pomocy Generali. Warunkiem wyp aty Êwiadczenia przez Generali w okresie przed u enia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nag ych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajêcia ww. zdarzeƒ. W przypadku awarii Êrodka komunikacji dokumentem potwierdzajàcym jest rachunek za napraw lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewoênika. 5) Przekazanie informacji w razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezale nego od Ubezpieczonego (strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek lub choroba itp.), które spowodowa o opóênienie lub zmian przebiegu podró y Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali na yczenie Ubezpieczonego przeka e niezb dne informacje wskazanej instytucji. Ponadto na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali do o y staraƒ w celu zmiany rezerwacji hotelu, samochodu lub linii lotniczej. 6) Kontakt i telekonferencja z osobà bliskà w przypadku, gdy podczas zagranicznej podró y Ubezpieczonego ulegnie on nieszcz Êliwemu wypadkowi lub nag emu zachorowaniu Centrum Pomocy Generali mo- e poinformowaç rodzin /osob bliskà o stanie zdrowia Ubezpieczonego a tak e mo e zorganizowaç telekonferencj Ubezpieczonego z rodzinà/osobà bliskà. 7) Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego w przypadku gdy: a) przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony zosta poddany za granicà, poêwiadczony pisemnà opinià lekarza prowadzàcego leczenie, jest d u szy ni 7 dni i Ubezpieczonemu w podró y nie towarzyszy osoba pe noletnia; b) osoba Ubezpieczona jest hospitalizowana i nie ukoƒczy a 18 roku ycia a za granicà nie towarzyszy jej rodzic (prawny opiekun); c) Ubezpieczony znajduje si w stanie zagro enia ycia poêwiadczonym pisemnà opinià lekarza prowadzàcego leczenie; Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty pobytu i transportu do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego i z powrotem do miejsca zamieszkania, jednej osobie wezwanej przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu, zamieszka ej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju zamieszkania czy hospitalizacji Ubezpieczonego. Generali pokrywa koszty transportu pociàgiem lub autobusem wed ug wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas dojazdu pociàgiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej. Transport Êwiadczony jest do kwoty okreêlonej w 6 ust. 1 8) Pomoc prawnà w przypadku, gdy Ubezpieczony popad w konflikt z wymiarem sprawiedliwoêci w kraju, w którym si znajduje, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i op aci honorarium adwokata i t umacza, pod warunkiem, e zarzucane Ubezpieczonemu czyny dotyczà wy àcznie czynów z zakresu odpowiedzialnoêci cywilnej wed ug prawa paƒstwa, w którym Ubezpieczony si znajduje. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za dzia ania osoby Êwiadczàcej pomoc prawnà. Pomoc prawna jest udzielana do kwoty okreêlonej w 6 ust1 dla wszystkich zdarzeƒ zaistnia ych w czasie okresu ubezpieczenia. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli problem prawny Ubezpieczonego dotyczy jego dzia alnoêci zawodowej, pracy za granicà. 9) Wyp at w poczet kaucji je eli w zwiàzku z zaistnia ym podczas podró y zagranicznej zdarzeniem, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoêç, zosta on zatrzymany lub tymczasowo aresztowany przez organa Êcigania kraju, w którym si znajduje i konieczne jest wniesienie kaucji, aby uzyskaç zwolnienie z aresztu lub miejsca zatrzymania, Generali dokona wp aty na rzecz kaucji maksymalnie do kwoty okre- Êlonej w 6 ust1. Wyp aty dokonuje si po otrzymaniu podpisanego przez Ubezpieczonego weksla por czonego przez osob trzecià oraz deklaracji wekslowej. Kwota na rzecz kaucji nie jest wyp acana w przypadku umyêlnego dzia ania Ubezpieczonego, wszelkiego rodzaju mandatów drogowych, grzywien, kar pieni nych, handlu narkotykami, Êrodkami odurzajàcymi, alkoholem, lub udzia u Ubezpieczonego w dzia aniach o charakterze przest pczym, politycznym i aktach terroru. Ubezpieczony zobowiàzany jest do zwrotu Generali zap aconej kwoty kaucji w terminie 7 dni od daty powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego jednak nie póêniej ni w ciàgu 45 dni od daty przekazania tej kwoty przez Generali. 10) Transport zw ok Ubezpieczonego w przypadku, gdy Ubezpieczony zmar w trakcie podró y zagranicznej, a Êmierç wystàpi a w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania, Generali w porozumieniu z rodzinà Ubezpieczonego organizuje wszelkie formalnoêci oraz pokrywa koszty: a) transportu zw ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Transport zw ok Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu przez Centrum Pomocy Generali na teren Rzeczypospolitej Polskiej i jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance; b) zakupu trumny przewozowej do kwoty okreêlonej w 6 ust1 Wyboru sposobu i Êrodka transportu zw ok dokonuje Centrum Pomocy Generali. Centrum Pomocy Generali mo e równie zorganizowaç i pokryç koszty kremacji i transportu urny (prochów) na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, czy te pochówku za granicà. W przypadku zorganizowania transportu przez cz onków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie we w asnym zakresie, Generali zrefunduje poniesione koszty jednak do wysokoêci kosztów, jakie ponios oby Centrum Pomocy Generali organizujàc przewóz zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Transport na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), 10) niniejszego paragrafu, odbywa si po uprzednim op aceniu ró nicy w kosztach transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a transportem na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego (je eli taka wyst puje). W przypadku braku op acenia ewentualnej ró nicy w kosztach transportu Generali dokona transportu wy àcznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzgl dnieniem zapisu ust 5 niniejszego paragrafu. 5. W przypadku ubezpieczenia osób nieuprawnionych do Êwiadczeƒ z Narodowego Funduszu Zdrowia, zw aszcza cudzoziemców, wymagajàcych dalszej hospitalizacji z chwilà podj cia decyzji przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego za granicà o mo liwoêci transportu Ubezpieczonego, Generali zorganizuje i pokryje koszty tego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem akceptacji przyj cia Ubezpieczonego przez odpowiednià, wybranà przez Centrum Pomocy Generali placówk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku tej akceptacji, Generali z chwilà podj cia decyzji o mo liwoêci transportu Ubezpieczonego wolne jest od dalszej odpowiedzialnoêci. Centrum Pomocy Generali nie jest zobowiàzane do poszukiwania innych ni wybrana placówek, które b dà kontynuowaç leczenie Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW Przedmiotem ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków jest zdrowie i ycie Ubezpieczonego. 2. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, które wydarzy y si podczas trwania umowy ubezpieczenia. 3. Generali gwarantuje wyp at nast pujàcych Êwiadczeƒ: 1) Êwiadczenie na wypadek trwa ego inwalidztwa - wyp acane jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w oparciu o Tabel stopnia trwa ego inwalidztwa zamieszczonà w niniejszych SWU; lub 2) Êwiadczenie na wypadek Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku powsta ej w okresie do 12 miesi cy od daty nieszcz Êliwego wypadku. Âwiadczenie wyp acane jest w wysokoêci 100% sumy ubezpieczenia na wypadek trwa ego inwalidztwa wskazanej w 6 ust. 1. Tabela Stopnia Trwa ego Inwalidztwa: Rodzaj uszkodzenia organu lub funkcji organizmu % sumy ubezpieczenia 1 ca kowita utrata wzroku obojga oczu 100% 2 ca kowita utrata mowy 100% 3 ca kowita utrata s uchu 100% 4 ca kowita utrata obu ràk lub obu d oni 100% 5 ca kowita utrata obu nóg lub obu stóp 100% 6 ca kowita utrata jednej r ki lub d oni i jednej nogi lub stopy 100% 7 pora enie czterech koƒczyn utrwalone 100% 8 ci kie nieuleczalne zaburzenia psychiczne wymagajàce opieki osób trzecich, (potwierdzone leczeniem szpitalnym psychiatrycznym) 100% 9 Utrata koƒczyny dolnej 50% 10 Utrata koƒczyny górnej 50% 11 Utrata jednego przedramienia 50% 12 Utrata d oni 40% 13 Utrata jednego oka 40% 14 Utrata jednego podudzia 40% 15 Utrata wszystkich palców u ràk 40% 16 Utrata stopy 30% 17 Utrata wszystkich palców u stóp 25% 18 Utrata kciuka 10% USTALENIE ÂWIADCZE W RAMACH NNW WysokoÊç Êwiadczenia z tytu u ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ustala si po stwierdzeniu, e istnieje zwiàzek przyczynowy mi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a trwa ym inwalidztwie/trwa- ym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià. 2. Stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony niezw ocznie po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem zaleconego leczenia usprawniajàcego, nie póêniej jednak, ni w okresie 24 miesi cy od daty nieszcz Êliwego wypadku. Orzeczenie mo e byç wydane wczeêniej, jeêli stopieƒ trwa ego inwalidztwa jest niewàtpliwy. 3. Wystàpienie trwa ego inwalidztwa stwierdza Generali, z zastrze eniem, e stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa ustalany jest na podstawie Tabeli Stopnia Trwa ego Inwalidztwa, w odniesieniu do sumy ubezpieczenia okreêlonej w 6 ust Przy ustaleniu stopnia (procentu) trwa ego inwalidztwa nie bierze si pod uwag rodzaju pracy lub czynnoêci wykonywanych przez Ubezpieczonego. 5. àczny stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa równa si sumie procentów ustalonych na poszczególne rodzaje doznanego trwa ego uszczerbku na zdrowiu, z zastrze eniem, e ich àczna wartoêç nie mo e byç wi ksza ni 100 %. 6. W razie zaniechania przez Ubezpieczonego dalszego, jednoznacznie zalecanego przez lekarzy leczenia powypadkowego, stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa zostaje ustalony dla stanu zdrowia, który wed ug wiedzy lekarza orzekajàcego by by stwierdzony po przeprowadzeniu zalecanego leczenia. 7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu czy uk adu, których funkcje przed wypadkiem by y ju upoêledzone, stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa okreêla si jako ró nic mi dzy stanem po zajêciu nieszcz Êliwego wypadku a stanem istniejàcym bezpoêrednio przed zajêciem nieszcz Êliwego wypadku. 8. Je eli Ubezpieczony zmar wskutek nieszcz Êliwego wypadku przed up ywem 12 miesi cy od daty wypadku, Generali wyp aca Uposa onemu jednorazowe Êwiadczenie w wysokoêci pe nej sumy ubezpieczenia na wypadek Êmierci okreêlonej w dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem, e wczeêniej nie zosta o wyp acone Êwiadczenie z tytu u trwa ego inwalidztwa. Je eli jednak Êwiadczenie z tytu u trwa ego inwalidztwa zosta o ju wyp acone, to Êwiadczenie na wypadek Êmierci zostaje pomniejszone o uprzednio wyp aconà kwot. 9. Je eli Ubezpieczony zmar z powodów nie zwiàzanych z wypadkiem, a stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa nie zosta wczeêniej okreêlony, to przypuszczalny stopieƒ (procent) trwa ego inwalidztwa okreêlajà zgodnie z wiedzà medycznà lekarze wskazani przez Generali na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. 10. Je eli Ubezpieczony zmar po ustaleniu stopnia trwa ego inwalidztwa z przyczyn zwiàzanych z nieszcz - Êliwym wypadkiem, ale nie zosta o wyp acone Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, wówczas Uposa onemu wyp aca si tylko Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego. 11. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego po up ywie 12 miesi cy od daty nieszcz Êliwego wypadku, nie uznaje si zwiàzku przyczynowego mi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a zgonem.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Classic wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓśY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Gold i Platinum wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. (22) 543 05 43 fax (22) 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub (22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo