WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM PEKAO VISA CREDIT TOPR

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z Bankiem Pekao SA, zwanym dalej Ubezpieczajàcym, umowy ubezpieczenia na rzecz posiadaczy kart p atniczych Pekao Visa Credit Gold, Pekao MasterCard Credit Gold, Pekao Visa Credit Silver, Pekao MasterCard Credit Silver, Pekao MasterCard Fundacja na Ratunek Dzieciom, Pekao Visa Credit TOPR. DEFINICJE 2 Poj cia u ywane w dalszej cz Êci niniejszych warunków ubezpieczenia oznaczajà: 1) baga przedmioty osobistego u ytku zwyczajowo zabierane w podró, stanowiàce w asnoêç Ubezpieczonego lub znajdujàce si w jego posiadaniu, 2) Centrum Alarmowe podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczony obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) choroba przewlek a stan chorobowy charakteryzujàcy si powolnym rozwojem oraz d ugookresowym przebiegiem, 4) ekspedycja zorganizowana wyprawa majàcà na celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym, 5) huragan dzia anie wiatru o pr dkoêci nie mniejszej ni 17,5 m/sek, 6) karta p atnicza karta p atnicza wymieniona w 1 niniejszych warunków wydana przez Ubezpieczajàcego, 7) kradzie z w amaniem dokonanie albo usi owanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeƒ lub baga nika samochodowego po uprzednim usuni ciu si à zabezpieczenia lub otwarciu wejêcia (pokrywy baga nika) przy u yciu narz dzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed wskutek w amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju, 8) kraj sta ego pobytu kraj, w którym Ubezpieczony uzyska zezwolenie na osiedlenie si, albo kraj którego obywatelstwo Ubezpieczony posiada, 9) leczenie ambulatoryjne leczenie nie zwiàzane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwajàcym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, 10) lokal wydzielona trwa ymi Êcianami w obr bie budynku izba lub zespó izb przeznaczonych na pobyt ludzi, 11) lokaut zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 12) nag e zachorowanie stan chorobowy powsta y w sposób nag y, wymagajàcy natychmiastowej pomocy medycznej, 13) nieszcz Êliwy wypadek nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego Ubezpieczony niezale nie od swojej woli dozna uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub zmar, 14) osoba bliska ma onek, konkubina, konkubent, rodzice, teêciowie oraz dzieci, 15) osoba trzecia osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 16) osoba uprawniona wskazana przez Ubezpieczonego osoba fizyczna, uprawniona do odbioru nale nej sumy ubezpieczenia na wypadek jego Êmierci, 17) papiery wartoêciowe czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywa dokumentowa i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk, 18) podró wyjazd Ubezpieczonego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, 19) posiadacz karty osoba, której zosta a wydana karta p atnicza, A1 OS/OW055/0711

3 A2 20) powódê zalanie terenów w nast pstwie podniesienia si wody w korytach wód p ynàcych i stojàcych, 21) po ar dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i móg rozprzestrzeniç si o w asnej sile, 22) praca zarobkowa wykonywanie przez Ubezpieczonego czynnoêci, za które otrzymuje on wynagrodzenie, niezale nie od formy zatrudnienia, 23) przedmioty wartoêciowe przenoêny sprz t audiowizualny, komputerowy i fotograficzny, telefony przenoêne, lornetki oraz noêniki dêwi ku, obrazu lub danych, 24) ryzyka elementarne po ar, huragan, powódê, wybuch, 25) sporty wysokiego ryzyka rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy u yciu aparatów oddechowych, skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia i myêlistwo, 26) sprz t sportowy o charakterze profesjonalnym sprz t wykorzystywany w celu wyczynowego uprawiania sportu, 27) strajk zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 28) terroryzm nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 29) wariant Gold zakres ubezpieczenia obejmujàcy karty p atnicze Pekao Visa Credit Gold i Pekao Mastercard Credit Gold, 30) wariant Silver zakres ubezpieczenia obejmujàcy karty p atnicze Pekao Visa Credit Silver, Pekao Mastercard Credit Silver, Pekao MasterCard Fundacja na Ratunek Dzieciom, Pekao Visa Credit TOPR, 31) wartoêci pieni ne krajowe i zagraniczne znaki pieni ne oraz wyroby ze z ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere, a tak e platyny i pozosta ych metali z grupy platynowców oraz monety z ote i srebrne, 32) wartoêç rzeczywista wartoêç odpowiadajàca kosztom przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, pomniejszona o faktyczne zu ycie, 33) wybuch gwa towna zmiana równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub pary, wywo anym ich w aêciwoêcià rozprzestrzeniania si ; w odniesieniu do naczyƒ ciênieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za taki wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, i wskutek ujêcia gazów, py ów, pary lub cieczy nastàpi o nag e wyrównanie ciênieƒ; za wybuch uwa a si równie implozj polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym, 34) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie przez Ubezpieczonego dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak równie uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach W wariancie Silver przedmiotem ubezpieczenia obj te sà: 1) koszty leczenia, 2) koszty transportu i repatriacji, 3) koszty pobytu osoby towarzyszàcej, 4) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, 5) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance. 2. W wariancie Gold przedmiotem ubezpieczenia obj te sà: 1) koszty leczenia, 2) koszty transportu i repatriacji, 3) koszty pobytu osoby towarzyszàcej, 4) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, 5) baga, 6) koszty opóênienia lotu, 7) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 4 Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb dne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, w zwiàzku z jego nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem powsta ym w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, 2) dojazd lekarza z najbli szej placówki s u by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia, 3) pobyt w placówce s u by zdrowia, 4) napraw lub zakup tego samego lub podobnego typu: okularów, protez, aparatów s uchowych, tylko w przypadku, gdy ich uszkodzenie lub utrata zwiàzana by a z nieszcz Êliwym wypadkiem i uniemo liwi a powrót do kraju do kwoty 300 USD, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 5) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy by o ono niezb dne wskutek nieszcz Êliwego wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà do kwoty 100 USD w wariancie Silver i 250 USD w wariancie Gold, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 6) zakup lekarstw i Êrodków opatrunkowych. 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i 5), ulegajà ka dorazowemu zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania, a do ich ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia w cz Êci dotyczàcej tych kosztów si rozwiàzuje Koszty leczenia przekraczajàce zakres niezb dny do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia umo liwiajàcego powrót lub przewóz do kraju nie sà obj te ochronà ubezpieczeniowà. 2. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów leczenia zwiàzanych z: 1) porodem i po ogiem, A3

4 A4 2) zabiegiem usuwania cià y, o ile nie zosta on wykonany w celu ratowania ycia lub zdrowia, 3) chorobà przewlek à, z powodu której Ubezpieczony by leczony w okresie ostatnich 24 miesi cy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 4) leczenia chorób wenerycznych, AIDS i innych chorób wywo anych przez lub zwiàzanych z wirusem HIV, 5) zaburzeniami psychicznymi, 6) operacjà plastycznà lub zabiegiem kosmetycznym, 7) badaniami kontrolnymi i szczepieniami profilaktycznymi, 8) leczeniem prowadzonym przez lekarza b dàcego cz onkiem rodziny Ubezpieczonego, chyba e zosta o to zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, 9) rehabilitacjà i fizykoterapià w okresie rekonwalescencji oraz pobytem w sanatoriach lub uzdrowiskach. 3. Z zakresu ubezpieczenia wy àczone sà równie koszty leczenia w przypadku gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do kraju sta ego pobytu wbrew decyzji podj tej przez lekarza Centrum Alarmowego. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI 7 Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb dne i udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczonego podczas podró y, pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na: 1) transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbli szej placówki s u by zdrowia, 2) transport Ubezpieczonego do innej placówki s u by zdrowia za granicà, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 3) transport Ubezpieczonego do kraju, do placówki s u by zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego jego stan zdrowia oraz gdy transport ten odby si zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 4) transport Ubezpieczonego do kraju po zakoƒczeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczony nie mo e kontynuowaç podró y, ani powróciç do kraju wczeêniej zaplanowanym Êrodkiem transportu. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony zmar w trakcie podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, a Êmierç nastàpi a w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczyciel ponosi równie koszty zwiàzane z kremacjà lub pogrzebem Ubezpieczonego za granicà, albo transportem zw ok Ubezpieczonego do kraju sta ego pobytu. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZÑCEJ 9 Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty pobytu osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu w czasie podró y, w przypadku koniecznoêci jego hospitalizacji lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia. 10 Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na zakwaterowanie, wy ywienie oraz powrót do kraju osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu, je eli jej obecnoêç by a konieczna i zosta a zalecona na piêmie przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego. 11 Koszty poniesione na powrót do kraju osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu zwracane sà wy àcznie w przypadku, gdy powrót nie móg nastàpiç przy wykorzystaniu wczeêniej zaplanowanego Êrodka transportu. UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 12 Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego w czasie podró y oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13 Zakresem ubezpieczenia obj te sà nieszcz Êliwe wypadki doznane przez Ubezpieczonego, z wyjàtkiem: 1) Êmierci i uszczerbków na zdrowiu powsta ych w nast pstwie niew aêciwego leczenia albo niew aêciwie wykonanych zabiegów, z tym e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli leczenie lub zabiegi by y nast pstwem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 2) infekcji, z tym e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli Ubezpieczony zosta zaka ony mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku obj tym ochronà ubezpieczeniowà. 14 Ubezpieczyciel wyp aca nast pujàce rodzaje Êwiadczeƒ: 1) z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu: A5

5 A6 Rodzaj uszczerbku na zdrowiu Utrata jednej r ki w obr bie ramienia Utrata obu koƒczyn górnych w obr bie ramienia Utrata kciuka Utrata palca wskazujàcego Utrata innego palca Utrata jednej koƒczyny dolnej Utrata obu koƒczyn dolnych Utrata jednej stopy Utrata obu stóp Ca kowita utrata wzroku Ca kowita utrata wzroku w jednym oku Ca kowita utrata s uchu Ca kowita utrata s uchu w jednym uchu Z amanie koêci 2) w przypadku Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, je eli nastàpi a ona w okresie 2 lat od jego daty 100 % sumy ubezpieczenia, 15 Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu udokumentowane koszty dodatkowych badaƒ lekarskich zleconych przez Ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeƒ. UBEZPIECZENIE BAGA U 65 % 90 % 15 % 10 % 5 % 55 % 90 % 30 % 70 % 100 % 30 % 60 % 15 % 3% Procent sumy ubezpieczenia wariant Silver wariant Gold 65 % 90 % 15 % 10 % 5 % 55 % 90 % 30 % 70 % 100 % 30 % 60 % 15 % Przedmiotem ubezpieczenia jest baga Ubezpieczonego w czasie podró y. 2. Z zastrze eniem postanowieƒ 18 ochronà ubezpieczeniowà obj ty jest baga znajdujàcy si pod bezpoêrednià opiekà Ubezpieczonego oraz baga, który zosta : 1) powierzony zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, 2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga u, 3) pozostawiony w zamkni tym na zamek lokalu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, 4) pozostawiony w zamkni tym na zamek baga niku pojazdu samochodowego, albo w zamkni tej na zamek przyczepie kempingowej lub kabinie jednostki p ywajàcej, pod warunkiem, i nie by on widoczny z zewnàtrz Baga obj ty jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek: 1) wystàpienia ryzyka elementarnego, 2) kradzie y z w amaniem, 3) rozboju, 4) wypadku lub katastrofy Êrodka komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej, 5) nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego, w wyniku którego utraci on w sposób nag y mo liwoêç opiekowania si baga em, 6) zagini cia lub uszkodzenia w przypadku, gdy baga znajdowa si pod opiekà zawodowego przewoênika, któremu zosta powierzony do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. 2. Ponadto baga obj ty jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami okreêlonymi w ust Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà: 1) srebro, z oto, platyna w z omie i sztabach, 2) wartoêci pieni ne, 3) papiery wartoêciowe, ksià eczki i bony oszcz dnoêciowe, karty p atnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy Êrodkami komunikacji, 4) dokumenty i r kopisy, 5) dzie a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, 6) przedmioty wartoêciowe, 7) futra, 8) programy komputerowe i dane na noênikach wszelkiego rodzaju, 9) sprz t sportowy o charakterze profesjonalnym, 10) sprz t narciarski, 11) sprz t p ywajàcy, 12) broƒ oraz trofea myêliwskie, 13) akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiàce wyposa enie przyczep kempingowych i odzi, 14) przedmioty w iloêciach wskazujàcych na ich przeznaczenie handlowe, 15) przedmioty s u àce dzia alnoêci handlowej, us ugowej lub produkcyjnej, 16) mienie przesiedleƒcze. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada równie za szkody: 1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu bàdê utracie rzeczy w zwiàzku z ich u ywaniem, 2) w przedmiotach oddanych do prania, czyszczenia, suszenia, reperacji lub odnowienia, 3) polegajàce wy àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów oraz innych pojemników baga u, 4) powsta e wskutek kradzie y z w amaniem, dokonanej z baga nika dachowego pojazdu samochodowego w przypadku, gdy chocia jedna ze Êcian baga nika zosta a wykonana ze s abego materia u (typu brezent) lub gdy baga nik nie by zabezpieczony w odpowiedni zamek zabezpieczajàcy, 5) powsta e w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub dzia ania pràdu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba e dzia anie pràdu elektrycznego spowodowa o po ar, 6) b dàce nast pstwem zwyk ego zu ycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a w przypadku rzeczy t ukàcych si lub w opakowaniu szklanym pot uczenia lub utraty wartoêci rzeczy uszkodzonej, 7) b dàce nast pstwem dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 8) powsta e wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania si do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji. A7

6 A8 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPÓèNIENIA LOTU Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, w zwiàzku z: 1) opóênieniem lotu rejsowego, na który Ubezpieczony posiada wa ny bilet, o co najmniej 5 godzin w stosunku do rozk adu lotów, 2) odwo aniem lotu rejsowego, na który Ubezpieczony posiada wa ny bilet z powodu trudnych warunków atmosferycznych, strajków pracowników linii lotniczych lub usterek technicznych samolotu. 2. Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione przez Ubezpieczonego na zakup niezb dnych w podró y przedmiotów osobistego u ytku oraz artyku ów spo ywczych, pod warunkiem i nie sà one pokrywane przez zawodowego przewoênika. 20 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje opóênienia lub odwo ania lotów czarterowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE 21 Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty zwiàzane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za poêrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance w zakresie okreêlonym w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 22 Zakresem ubezpieczenia obj te sà nast pujàce Êwiadczenia Ubezpieczyciela: 1. W razie nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku doznanych przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu Ubezpieczyciel: 1) gwarantuje placówce medycznej pokrycie kosztów leczenia Ubezpieczonego, 2) organizuje transport Ubezpieczonego do kraju, do placówki s u by zdrowia lub miejsca zamieszkania, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 3) organizuje zakwaterowanie oraz powrót do kraju osoby towarzyszàcej, je eli jej obecnoêç jest konieczna i zosta a zalecona na piêmie przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego, 4) organizuje i pokrywa koszty powrotu do kraju ma oletnich dzieci, które zosta y pozbawione opieki wskutek nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego. 5) organizuje i pokrywa koszty powrotu Ubezpieczonego do kraju po zakoƒczeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczony nie mo e kontynuowaç podró y, ani powróciç do kraju wczeêniej zaplanowanym Êrodkiem transportu, 6) organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (wraz z kosztami wy ywienia) w hotelu, je eli w przypadku wskazanym w pkt 5) transport Ubezpieczonego nie móg nastàpiç bezpoêrednio po zakoƒczeniu leczenia, 7) dostarcza z kraju leki konieczne do leczenia nag ego zachorowania lub skutków nieszcz Êliwego wypadku, któremu uleg Ubezpieczony. 2. W razie Êmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel organizuje na yczenie osób bliskich transport zw ok do miejsca pogrzebu w kraju sta ego pobytu Ubezpieczonego. 23 Koszty pomocy, o których mowa w 22, Ubezpieczyciel pokrywa pod warunkiem istnienia jego odpowiedzialnoêci z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia, kosztów transportu i repatriacji, kosztów pobytu osoby towarzyszàcej oraz kosztów opóênienia lotu Dodatkowo, Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu: 1) pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika reprezentujàcego Ubezpieczonego: a) w post powaniu sàdowym wszcz tym przeciw niemu z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej wynikajàcej z kodeksu cywilnego obowiàzujàcego w paƒstwie, w którym mia o miejsce zdarzenie powodujàce tego rodzaju odpowiedzialnoêç Ubezpieczonego, b) w post powaniu sàdowym, którego celem jest otrzymanie od osoby trzeciej odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego w zwiàzku z doznanà przez niego szkodà w mieniu lub obra eniami cia a, 2) przedp at kaucji polegajàcej na wp aceniu w imieniu Ubezpieczonego kwoty b dàcej zabezpieczeniem, jakie jest od niego wymagane celem zagwarantowania wniesienia op at z tytu u op at procesowych (sàdowych). 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci za jakoêç us ug Êwiadczonych przez prawnika, o którym mowa w ust Ochronà ubezpieczeniowà o której mowa w 24 nie sà obj te wszelkiego rodzaju roszczenia wynikajàce z: 1) prowadzenia sprawy karnej przeciw Ubezpieczonemu, 2) posiadania lub prowadzenia pojazdu mechanicznego przez Ubezpieczonego, 3) pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa. 2. Ubezpieczony jest zobowiàzany do zwrotu wynagrodzenia prawnika oraz do zwrotu kaucji na rzecz Ubezpieczyciela w pe nej wysokoêci w z otych, w ciàgu 14 dni od dnia powrotu do kraju, nie póêniej jednak ni po up ywie 30 dni od op acenia honorarium prawnika lub op acenia kaucji. 3. Przeliczanie na z ote wysokoêci wp aconego w walutach obcych wynagrodzenia prawnika oraz kaucji nast puje wed ug Êredniego kursu walut obcych obowiàzujàcego w NBP w dniu dokonywania zwrotu. 26 Ubezpieczyciel udziela równie Êwiadczeƒ w zakresie: 1) pomocy administracyjnej, w szczególnoêci pomocy w przypadku utraty niezb dnych dokumentów podró nych takich jak: paszport, wiza wjazdowa, bilet na podró ; Centrum Alarmowe udziela Ubezpieczonemu niezb dnych informacji dotyczàcych formalnoêci, jakich nale y dope niç, aby odzyskaç utracone dokumenty lub otrzymaç ich substytuty, 2) przedp aty funduszy tj. w przypadku gdy karta p atnicza nie mo e zostaç u yta do dokonania p atnoêci na skutek jej utraty za granicà, pod warunkiem zg oszenia tego faktu w aêciwym instytucjom; Ubezpieczyciel dokonuje przedp aty lub gwarantuje jej dokonanie na rzecz Ubezpieczonego celem pokrycia przez niego niezb dnych wydatków zwiàzanych z op aceniem zakwaterowania, transportu powrotnego do Polski lub kraju sta ego pobytu oraz zakupem odzie y i Êrodków spo ywczych; Ubezpieczony zobowiàzany jest zwróciç niezw ocznie po powrocie do kraju równowartoêç pe nej kwoty otrzymanej od Ubezpieczyciela w z otych w ciàgu 14 dni od dnia powrotu do kraju, nie póêniej jednak ni po up ywie 30 dni od chwili przekazania Êrodków przez Ubezpieczyciela; przeliczenie wysokoêci uzyskanej w walutach obcych przedp aty na z ote nast puje wed ug Êredniego kursu walut obcych obowiàzujàcego w NBP w dniu dokonywania zwrotu. A9

7 KLAUZULE WSPÓLNE WY ÑCZENIA GENERALNE Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç. 2. Wy àczenie generalne o którym mowa w ust. 1 nie majà zastosowania przy ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 3. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, strajków i lokautów, terroryzmu i sabota u, 2) przedsi wzi ç majàcych na celu ratowanie ycia innej osoby, w miejscach charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w miejscach odosobnionych (np. górach, obszarach zalesionych, obszarach niezaludnionych), 3) zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne w adze, 4) jazd próbnych, rajdów oraz wyêcigów samochodowych, 5) podró owania statkami powietrznymi, z wy àczeniem przelotów w charakterze pasa era, o ile lot wykonywany by zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa, 6) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi Êrodkami odurzajàcymi, 7) usi owania lub pope nienia przez Ubezpieczonego samobójstwa albo przest pstwa, 8) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego w stanie po spo yciu alkoholu, bàdê prowadzenia pojazdu bez wymaganego uprawnienia, A10 9) wyczynowego uprawiania sportu, 10) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 11) wykonywania fizycznej pracy zarobkowej. ZAWARCIE UBEZPIECZENIA Przystàpienie do umowy ubezpieczenia nast puje ka dorazowo po z o eniu przez posiadacza karty p atniczej na wniosku o wystawienie karty deklaracji lub stosownym oêwiadczeniu deklaracji, e akceptuje obj cie go ochronà ubezpieczeniowà wed ug zasad okreêlonych w warunkach ubezpieczenia, które otrzyma i z których treêcià zapozna si oraz, e w przypadku skorzystania z us ug ubezpieczeniowych przyjmuje na siebie zobowiàzania okreêlone w tych warunkach ubezpieczenia. 2. Posiadacz karty p atniczej upowa nia Ubezpieczajàcego w przypadku wystàpienia szkody, do ujawnienia danych osobowych oraz niezb dnych informacji obj tych tajemnicà bankowà, w zakresie zwiàzanym z realizacjà postanowieƒ umowy ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela za wszystkie zdarzenia obj te ochronà ubezpieczeniowà, powsta e w czasie trwania okresu ubezpieczenia. 2. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych rodzajach ubezpieczeƒ okreêla poni sza tabela: Koszty leczenia Koszty transportu i repatriacji ZAKRES UBEZPIECZENIA SU w USD SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialnoêci wariant Silver wariant Gold do USD, jednak nie wi cej Koszty pobytu osoby towarzyszàcej ni 200 USD na dob Nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków SU w PLN Baga SU w PLN Koszty opóênienia lotu SU w PLN ASSISTANCE gwarancja pokrycia kosztów leczenia organizacja transportu Ubezpieczonego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu w przypadku, gdy transport nie mo e nastàpiç bezpoêrednio po zakoƒczeniu leczenia organizacja i zwrot kosztów powrotu Ubezpieczonego do kraju w przypadku, gdy po zakoƒczeniu leczenia Ubezpieczony nie mo e powróciç zaplanowanym Êrodkiem transportu organizacja podró y i pobytu osoby towarzyszàcej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza organizacja i pokrycie kosztów powrotu do kraju ma oletnich dzieci, które zosta y pozbawione opieki wskutek nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego dostarczenie z kraju leków koniecznych do leczenia nag ego zachorowania lub skutków nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego wynagrodzenie prawnika przedp ata kaucji przedp ata funduszy do USD, jednak nie wi cej ni 200 USD na dob do wysokoêci PLN do wysokoêci PLN do wysokoêci PLN 30 W przypadku zdarzeƒ wymagajàcych transportu Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi koszty transportu do kwoty stanowiàcej równowartoêç biletu lotniczego w klasie ekonomicznej, chyba e do transportu Ubezpieczonego, ze wzgl dów medycznych, wymagany jest inny Êrodek transportu i zosta o to uzgodnione z Centrum Alarmowym Zwrot kosztów transportu zw ok Ubezpieczonego do kraju zamieszkania ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç kosztów, które poniós by Ubezpieczyciel w przypadku, gdyby sam zorganizowa transport. 2. Zwrot kosztów kremacji lub pogrzebu Ubezpieczonego za granicà ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç organizowanego przez Ubezpieczyciela transportu zw ok Ubezpieczonego do kraju zamieszkania. A11

8 32 W przypadku, gdy Ubezpieczony samodzielnie poniós koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance, o których mowa w 22, Ubezpieczyciel, z zastrze eniem postanowieƒ 29, dokonuje ich zwrotu do równowartoêci kwoty, za którà sam zorganizowa by te Êwiadczenia. 33 Po wyp acie odszkodowania (Êwiadczenia) limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela przewidziany dla poszczególnych ryzyk wymienionych w 3 zmniejsza si o kwot wyp aconego odszkodowania (Êwiadczenia), a do jego ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia w cz Êci dotyczàcej danego ryzyka rozwiàzuje si. SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Ubezpieczyciel ustala sk adk ubezpieczeniowà po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adk ubezpieczeniowà op aca Ubezpieczajàcy. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç na okres wa noêci karty p atniczej, jednak nie d u szy ni do koƒca miesiàca, w którym dokonano zastrze enia karty, zwrotu karty, jak te odstàpienia od umowy lub rozwiàzania umowy stanowiàcej podstaw wydania karty, z zastrze eniem ust OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela automatycznie przed u a si na okres wa noêci kolejnej A12 karty p atniczej wydawanej w miejsce karty z zakoƒczonym okresem wa noêci lub w miejsce karty zastrze onej, jednak na okres nie d u szy ni do koƒca miesiàca, w którym dokonano zastrze enia karty, zwrotu karty, jak te odstàpienia od umowy lub rozwiàzania umowy stanowiàcej podstaw wydania karty. 3. Dla kart wydawanych danej osobie po raz pierwszy, OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od 1 dnia miesiàca wskazanego jako poczàtek wa noêci karty p atniczej, nie wczeêniej jednak ni od 1 dnia miesiàca, w którym: 1) Ubezpieczony dokona odbioru karty w placówce Ubezpieczajàcego i uaktywni kart przez dokonanie kartà pierwszej autoryzowanej operacji z u yciem kodu PIN, 2) Ubezpieczony otrzyma kart w inny sposób ni okreêlony w pkt 1) i uaktywni kart przez dokonanie kartà pierwszej autoryzowanej operacji z u yciem kodu PIN. 4. Je eli w miejsce karty p atniczej z koƒcem okresu jej wa noêci nie zosta a wystawiona kolejna karta p atnicza, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela koƒczy si na zasadach okreêlonych w ust. 1 z up ywem okresu ubezpieczenia. OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO 36 Ubezpieczony zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczajàcego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby W razie zajêcia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczony obowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto Ubezpieczony obowiàzany jest: 1) zawiadomiç Centrum Alarmowe o szkodzie, niezw ocznie po dacie powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoêci, 2) zwolniç lekarzy, u których leczy si przed zaistnieniem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji z leczenia, 3) zwolniç publiczne i niepubliczne zak ady opieki zdrowotnej oraz Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych z obowiàzku zachowania tajemnicy oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji medycznej, 4) podjàç aktywnà wspó prac z Ubezpieczycielem w celu wyjaênienia wszelkich okolicznoêci powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 5) stosowaç si do zaleceƒ Centrum Alarmowego oraz Ubezpieczyciela, udzielajàc mu informacji i niezb dnych pe nomocnictw, 6) umo liwiç Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoêci niezb dnych do ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzieliç w tym celu pomocy i wyjaênieƒ. 3. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi druk zg oszenia szkody dost pny w placówkach Ubezpieczajàcego oraz dokumenty uzasadniajàce rozpatrzenie wniosku o wyp at odszkodowania lub Êwiadczenia, w szczególnoêci: 1) diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzajàce przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej, w przypadku szkody na osobie, 2) orygina y rachunków za op aconà pomoc medycznà lub dotyczàce innych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia, w przypadku szkody na osobie, 3) wyliczenie rozmiaru szkody, w przypadku szkody z ubezpieczenia baga u, 4) dokumenty, potwierdzajàce wystàpienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà oraz orygina ów dowodów zakupu przedmiotów o których mowa w 19 ust. 2 w przypadku szkody z ubezpieczenia kosztów opóênienia lotu. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Ubezpieczony powinien dostarczyç w ciàgu 14 dni od daty powzi cia wiadomoêci o powstaniu szkody lub ustania okolicznoêci powodujàcych niemo noêç spe nienia tego obowiàzku. 5. W razie Êmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona obowiàzana jest dostarczyç do Ubezpieczyciela dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia, przez które rozumie si w szczególnoêci wyciàg z aktu zgonu oraz dokumenty stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo osoby uprawnionej z Ubezpieczonym Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 37 ust. 2 i 3, w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków Ubezpieczony w razie wypadku obowiàzany jest: 1) w przypadku wypadku majàcego miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezw ocznie zawiadomiç o wypadku Ubezpieczyciela, 2) poddaç si leczeniu i stosowaç si do zaleceƒ majàcych na celu z agodzenie skutków wypadku, 3) poddaç si badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej. 2. W razie Êmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona obowiàzana jest dostarczyç do Ubezpieczyciela dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia, przez które rozumie si w szczególnoêci wyciàg z aktu zgonu (do wglàdu) oraz dokumenty (do wglàdu) stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo osoby uprawnionej z Ubezpieczonym. A13

9 39 Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 37 ust. 2 i 3, w przypadku zaistnienia szkody w baga u, do obowiàzków Ubezpieczonego nale y: 1) niezw ocznie powiadomiç miejscowà jednostk policji o ka dej szkodzie, która mog a powstaç w wyniku przest pstwa i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, 2) niezw ocznie powiadomiç przewoênika o ka dej szkodzie powsta ej w baga u powierzonym do przewozu lub w czasie jazdy Êrodkami komunikacji publicznej, w przypadku gdy baga znajdowa si pod bezpoêrednià opiekà Ubezpieczonego oraz uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu, 3) niezw ocznie powiadomiç administracj o ka dym wypadku szkody w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego oraz uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu, 4) zabezpieczyç dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umo liwienia dokonania ich ogl dzin przez Ubezpieczyciela. 40 Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 37 ust. 2 i 3, w przypadku wystàpienia opóênienia lotu Ubezpieczony obowiàzany jest zg osiç ten fakt przewoênikowi oraz uzyskaç od niego dokumenty potwierdzajàce opóênienie Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 37 ust. 2 i 3, w razie wystàpienia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem assistance, Ubezpieczony powinien przed podj ciem dzia aƒ we w asnym zakresie skontaktowaç si z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela czynnym ca à dob, pod numerem telefonu: (+48 58) Ubezpieczyciel zastrzega sobie mo liwoêç zmiany numeru Centrum Alarmowego bez zmiany A14 postanowieƒ niniejszych warunków ubezpieczenia poprzez poinformowanie stron umowy. 3. Kontaktujàc si z Centrum Alarmowym nale y podaç: 1) imi i nazwisko, 2) numer i dat wa noêci karty potwierdzajàcej zawarcie ubezpieczenia, 3) rodzaj karty p atniczej, 4) nazw miejscowoêci i numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe mo e skontaktowaç si z Ubezpieczonym lub jego przedstawicielem, 5) krótki opis zdarzenia obj tego ubezpieczeniem assistance oraz rodzaju potrzebnej pomocy. 4. W przypadku korzystania z pomocy medycznej, Ubezpieczony lub jego przedstawiciel zobowiàzany jest umo liwiç lekarzom Centrum Alarmowego dost p do wszystkich informacji medycznych dotyczàcych osoby ubezpieczonej. 42 W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowiàzków wymienionych w 37-41, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) w ca oêci lub w cz Êci, je eli niedope nienie obowiàzków mia o wp yw na ustalenie przyczyny lub wysokoêci szkody. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA LUB ÂWIADCZENIA Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia W ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, przypadku, gdy Ubezpieczony dozna wi cej ni jednego z wymienionych w 14 rodzajów uszczerbku na zdrowiu, na wysokoêç Êwiadczenia b dà sk adaç si sumy Êwiadczeƒ nale nych z tytu u ka dego rodzaju trwa ego uszczerbku na zdrowiu, lecz nie wi cej ni do wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w 29 ust Ustalenie zwiàzku przyczynowego oraz rodzaju uszczerbku na zdrowiu nast puje na podstawie dostarczonych dowodów oraz dokumentacji medycznej. 3. Ustalenie trwa ego uszczerbku na zdrowiu nast puje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dostarczonych i zebranych dowodów oraz wyników badaƒ lekarskich, w tym tak e badania lekarskiego przeprowadzonego niezw ocznie po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem leczenia usprawniajàcego zaleconego przez lekarza. 4. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony niezw ocznie po zakoƒczeniu leczenia, a w razie d u szego leczenia najpóêniej w 24 miesiàcu od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie daje podstawy do zmiany wysokoêci Êwiadczenia. 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed o onych dokumentów oraz zasi gni cia opinii specjalistów. 6. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu albo uk adu, których funkcje by y ju upoêledzone wskutek choroby lub trwa ego uszczerbku na zdrowiu powsta ego z innego zdarzenia, wysokoêç Êwiadczenia okreêla si jako ró nic mi dzy wysokoêcià rodzaju uszczerbku okreêlonego w 14 pkt 1), a stopniem trwa ego uszczerbku na zdrowiu istniejàcym przed wypadkiem. 45 Je eli Ubezpieczony otrzyma Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a nast pnie zmar, Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si tylko wówczas, gdy jest ono wy sze od ju wyp aconego, przy czym potràca si kwot uprzednio wyp aconà. 46 Je eli Ubezpieczony zmar po ustaleniu trwa ego uszczerbku na zdrowiu z przyczyn zwiàzanych z nieszcz Êliwym wypadkiem, ale nie pobra nale nego Êwiadczenia, wówczas osobie uprawnionej wyp aca si tylko Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego. 47 Przy ustalaniu wysokoêci Êwiadczeƒ z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie uwzgl dnia si rodzaju pracy lub innych czynnoêci wykonywanych przez Ubezpieczonego W ubezpieczeniu baga u rozmiar szkody w poszczególnych grupach mienia ustala si na podstawie cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, z dnia ustalenia odszkodowania, pomniejszonych o stopieƒ zu ycia do dnia szkody albo wed ug wysokoêci kosztów naprawy; wysokoêç tych kosztów powinna byç udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego, który szkod usunà w asnymi si ami. 2. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si : 1) wartoêci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiàtkowej, 2) kosztów poniesionych na odka enie pozosta oêci po szkodzie. 3. W granicach sum ubezpieczenia okreêlonych w umowie dla poszczególnych grup mienia odszkodowanie obejmuje: 1) utrat, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w nast pstwie zdarzeƒ obj tych ochronà ubezpieczeniowà, w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, A15

10 2) koszty wynik e z zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà, je eli Êrodki te by y w aêciwe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) koszty usuni cia pozosta oêci po szkodzie w granicach do 5% rozmiaru szkody. 4. Rozmiar szkody zmniejsza si o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y. 5. Odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust Zwrot kosztów naprawy nie mo e przekroczyç rzeczywistej wartoêci przedmiotu. UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA I WYP ATA ÂWIADCZE Âwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu wyp acane jest Ubezpieczonemu. 2. Je eli Ubezpieczony zmar przed pobraniem Êwiadczenia z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie by nast pstwem wypadku, nale ne Êwiadczenie wyp aca si osobie uprawnionej Âwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si osobie uprawnionej wskazanej przez Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczony mo e w ka dym czasie zmieniç osob uprawnionà. 3. Âwiadczenie nie przys uguje osobie uprawnionej, która umyêlnie spowodowa a Êmierç Ubezpieczonego. 51 Je eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, A16 Êwiadczenie przys uguje cz onkom rodziny zmar ego w nast pujàcej kolejnoêci: 1) ma onek, 2) dzieci, 3) rodzice, 4) inni ustawowi spadkobiercy zmar ego legitymujàcy si prawomocnym postanowieniem w aêciwego sàdu powszechnego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. WYP ATA ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA) Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu obj tym ochronà ubezpieczeniowà. 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci odszkodowania lub Êwiadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 okaza o si niemo liwe, Êwiadczenie powinno zostaç wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 3. Je eli w terminach okreêlonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania lub Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie osob zg aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub w cz Êci, jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania lub Êwiadczenia wyp aca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Je eli odszkodowanie lub Êwiadczenie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlonej w zg oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania lub Êwiadczenia wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 53 Wszelkie koszty obj te zakresem ubezpieczenia zwracane sà osobie, która je ponios a lub bezpoêrednio wystawcom rachunków. 54 Odszkodowanie (Êwiadczenie) wyp aca si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej, wed ug Êredniego kursu NBP, obowiàzujàcego w dniu wyp aty, za wyjàtkiem kosztów zwracanych bezpoêrednio za granic wystawcom rachunków oraz Êwiadczeƒ pieni nych obj tych ubezpieczeniem kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance. 55 Je eli po wyp acie odszkodowania z tytu u ubezpieczenia baga u Ubezpieczony odzyska utracone przedmioty, obowiàzany jest zwróciç odszkodowanie wyp acone za te przedmioty, albo zrzec si praw do tych przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela. 56 Je eli osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia), mo e w ciàgu 30 dni zg osiç na piêmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wyp aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przys ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej w rozumieniu 2 pkt 15), odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeêli sprawcà szkody jest osoba, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, chyba e osoba ta wyrzàdzi a szkod umyêlnie. 3. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela okreêlonych w ust W razie zrzeczenia si przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys ugujàcych mu do osób trzecich w rozumieniu 2 pkt 15), z tytu u szkód, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone podlega ono zwrotowi w ca oêci lub cz Êci. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczony zmieni siedzib lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane do ostatniej znanej siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczony nie zmieni siedziby lub miejsca zamieszkania. A17

11 59 1. Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upowa nionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. 60 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç rozpatrywane przez sàdy wed ug w aêciwoêci ogólnej albo przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 62 Niniejsze warunki ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 7 marca 2005 roku. A18 Ma gorzata Makulska Wiceprezes Zarzàdu Jaros aw Piàtkowski Cz onek Zarzàdu A19

12 A20

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezb dnik podró nika

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY I U YTKOWNIKÓW KART P ATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY I U YTKOWNIKÓW KART P ATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY I U YTKOWNIKÓW KART P ATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. PAKIET Z OTY

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. PAKIET Z OTY WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. PAKIET Z OTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FEMINA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym MOTO-ASSISTANCE

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym MOTO-ASSISTANCE Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym MOTO-ASSISTANCE ustalone Uchwa à Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ S.A. Nr UZ/322/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Lew Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO LEW PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki Ubezpieczenia Turystycznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Gwarancja Serwisowa Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817 Dziennik Ustaw Nr 156 12917 Poz. 1816 i 1817 4. W cz Êci niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz okreêlenia kolejnoêci pozosta ych ofert. 5. W toku dokonywania

Bardziej szczegółowo

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM Kto jest pokrzywdzonym? Co to jest post powanie przygotowawcze? Jak si przygotowaç do udziału w rozprawie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY PŁATNICZEJ

Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY PŁATNICZEJ Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY PŁATNICZEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo