WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM PEKAO VISA CREDIT TOPR

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z Bankiem Pekao SA, zwanym dalej Ubezpieczajàcym, umowy ubezpieczenia na rzecz posiadaczy kart p atniczych Pekao Visa Credit Gold, Pekao MasterCard Credit Gold, Pekao Visa Credit Silver, Pekao MasterCard Credit Silver, Pekao MasterCard Fundacja na Ratunek Dzieciom, Pekao Visa Credit TOPR. DEFINICJE 2 Poj cia u ywane w dalszej cz Êci niniejszych warunków ubezpieczenia oznaczajà: 1) baga przedmioty osobistego u ytku zwyczajowo zabierane w podró, stanowiàce w asnoêç Ubezpieczonego lub znajdujàce si w jego posiadaniu, 2) Centrum Alarmowe podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczony obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) choroba przewlek a stan chorobowy charakteryzujàcy si powolnym rozwojem oraz d ugookresowym przebiegiem, 4) ekspedycja zorganizowana wyprawa majàcà na celu zrealizowanie wytyczonych zadaƒ o charakterze sportowym bàdê naukowym, 5) huragan dzia anie wiatru o pr dkoêci nie mniejszej ni 17,5 m/sek, 6) karta p atnicza karta p atnicza wymieniona w 1 niniejszych warunków wydana przez Ubezpieczajàcego, 7) kradzie z w amaniem dokonanie albo usi owanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeƒ lub baga nika samochodowego po uprzednim usuni ciu si à zabezpieczenia lub otwarciu wejêcia (pokrywy baga nika) przy u yciu narz dzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed wskutek w amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju, 8) kraj sta ego pobytu kraj, w którym Ubezpieczony uzyska zezwolenie na osiedlenie si, albo kraj którego obywatelstwo Ubezpieczony posiada, 9) leczenie ambulatoryjne leczenie nie zwiàzane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwajàcym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, 10) lokal wydzielona trwa ymi Êcianami w obr bie budynku izba lub zespó izb przeznaczonych na pobyt ludzi, 11) lokaut zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 12) nag e zachorowanie stan chorobowy powsta y w sposób nag y, wymagajàcy natychmiastowej pomocy medycznej, 13) nieszcz Êliwy wypadek nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego Ubezpieczony niezale nie od swojej woli dozna uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub zmar, 14) osoba bliska ma onek, konkubina, konkubent, rodzice, teêciowie oraz dzieci, 15) osoba trzecia osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 16) osoba uprawniona wskazana przez Ubezpieczonego osoba fizyczna, uprawniona do odbioru nale nej sumy ubezpieczenia na wypadek jego Êmierci, 17) papiery wartoêciowe czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywa dokumentowa i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk, 18) podró wyjazd Ubezpieczonego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, 19) posiadacz karty osoba, której zosta a wydana karta p atnicza, A1 OS/OW055/0711

3 A2 20) powódê zalanie terenów w nast pstwie podniesienia si wody w korytach wód p ynàcych i stojàcych, 21) po ar dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i móg rozprzestrzeniç si o w asnej sile, 22) praca zarobkowa wykonywanie przez Ubezpieczonego czynnoêci, za które otrzymuje on wynagrodzenie, niezale nie od formy zatrudnienia, 23) przedmioty wartoêciowe przenoêny sprz t audiowizualny, komputerowy i fotograficzny, telefony przenoêne, lornetki oraz noêniki dêwi ku, obrazu lub danych, 24) ryzyka elementarne po ar, huragan, powódê, wybuch, 25) sporty wysokiego ryzyka rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy u yciu aparatów oddechowych, skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia i myêlistwo, 26) sprz t sportowy o charakterze profesjonalnym sprz t wykorzystywany w celu wyczynowego uprawiania sportu, 27) strajk zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 28) terroryzm nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 29) wariant Gold zakres ubezpieczenia obejmujàcy karty p atnicze Pekao Visa Credit Gold i Pekao Mastercard Credit Gold, 30) wariant Silver zakres ubezpieczenia obejmujàcy karty p atnicze Pekao Visa Credit Silver, Pekao Mastercard Credit Silver, Pekao MasterCard Fundacja na Ratunek Dzieciom, Pekao Visa Credit TOPR, 31) wartoêci pieni ne krajowe i zagraniczne znaki pieni ne oraz wyroby ze z ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere, a tak e platyny i pozosta ych metali z grupy platynowców oraz monety z ote i srebrne, 32) wartoêç rzeczywista wartoêç odpowiadajàca kosztom przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, pomniejszona o faktyczne zu ycie, 33) wybuch gwa towna zmiana równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub pary, wywo anym ich w aêciwoêcià rozprzestrzeniania si ; w odniesieniu do naczyƒ ciênieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za taki wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, i wskutek ujêcia gazów, py ów, pary lub cieczy nastàpi o nag e wyrównanie ciênieƒ; za wybuch uwa a si równie implozj polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym, 34) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie przez Ubezpieczonego dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak równie uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach W wariancie Silver przedmiotem ubezpieczenia obj te sà: 1) koszty leczenia, 2) koszty transportu i repatriacji, 3) koszty pobytu osoby towarzyszàcej, 4) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, 5) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance. 2. W wariancie Gold przedmiotem ubezpieczenia obj te sà: 1) koszty leczenia, 2) koszty transportu i repatriacji, 3) koszty pobytu osoby towarzyszàcej, 4) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, 5) baga, 6) koszty opóênienia lotu, 7) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 4 Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb dne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, w zwiàzku z jego nag ym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem powsta ym w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, 2) dojazd lekarza z najbli szej placówki s u by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia, 3) pobyt w placówce s u by zdrowia, 4) napraw lub zakup tego samego lub podobnego typu: okularów, protez, aparatów s uchowych, tylko w przypadku, gdy ich uszkodzenie lub utrata zwiàzana by a z nieszcz Êliwym wypadkiem i uniemo liwi a powrót do kraju do kwoty 300 USD, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 5) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy by o ono niezb dne wskutek nieszcz Êliwego wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà do kwoty 100 USD w wariancie Silver i 250 USD w wariancie Gold, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 6) zakup lekarstw i Êrodków opatrunkowych. 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i 5), ulegajà ka dorazowemu zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania, a do ich ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia w cz Êci dotyczàcej tych kosztów si rozwiàzuje Koszty leczenia przekraczajàce zakres niezb dny do przywrócenia Ubezpieczonemu stanu zdrowia umo liwiajàcego powrót lub przewóz do kraju nie sà obj te ochronà ubezpieczeniowà. 2. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów leczenia zwiàzanych z: 1) porodem i po ogiem, A3

4 A4 2) zabiegiem usuwania cià y, o ile nie zosta on wykonany w celu ratowania ycia lub zdrowia, 3) chorobà przewlek à, z powodu której Ubezpieczony by leczony w okresie ostatnich 24 miesi cy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 4) leczenia chorób wenerycznych, AIDS i innych chorób wywo anych przez lub zwiàzanych z wirusem HIV, 5) zaburzeniami psychicznymi, 6) operacjà plastycznà lub zabiegiem kosmetycznym, 7) badaniami kontrolnymi i szczepieniami profilaktycznymi, 8) leczeniem prowadzonym przez lekarza b dàcego cz onkiem rodziny Ubezpieczonego, chyba e zosta o to zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, 9) rehabilitacjà i fizykoterapià w okresie rekonwalescencji oraz pobytem w sanatoriach lub uzdrowiskach. 3. Z zakresu ubezpieczenia wy àczone sà równie koszty leczenia w przypadku gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do kraju sta ego pobytu wbrew decyzji podj tej przez lekarza Centrum Alarmowego. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI 7 Przedmiotem ubezpieczenia sà niezb dne i udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczonego podczas podró y, pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na: 1) transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbli szej placówki s u by zdrowia, 2) transport Ubezpieczonego do innej placówki s u by zdrowia za granicà, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 3) transport Ubezpieczonego do kraju, do placówki s u by zdrowia lub miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego jego stan zdrowia oraz gdy transport ten odby si zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 4) transport Ubezpieczonego do kraju po zakoƒczeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczony nie mo e kontynuowaç podró y, ani powróciç do kraju wczeêniej zaplanowanym Êrodkiem transportu. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony zmar w trakcie podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, a Êmierç nastàpi a w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczyciel ponosi równie koszty zwiàzane z kremacjà lub pogrzebem Ubezpieczonego za granicà, albo transportem zw ok Ubezpieczonego do kraju sta ego pobytu. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZÑCEJ 9 Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty pobytu osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu w czasie podró y, w przypadku koniecznoêci jego hospitalizacji lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia. 10 Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione na zakwaterowanie, wy ywienie oraz powrót do kraju osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu, je eli jej obecnoêç by a konieczna i zosta a zalecona na piêmie przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego. 11 Koszty poniesione na powrót do kraju osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu zwracane sà wy àcznie w przypadku, gdy powrót nie móg nastàpiç przy wykorzystaniu wczeêniej zaplanowanego Êrodka transportu. UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 12 Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego w czasie podró y oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13 Zakresem ubezpieczenia obj te sà nieszcz Êliwe wypadki doznane przez Ubezpieczonego, z wyjàtkiem: 1) Êmierci i uszczerbków na zdrowiu powsta ych w nast pstwie niew aêciwego leczenia albo niew aêciwie wykonanych zabiegów, z tym e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli leczenie lub zabiegi by y nast pstwem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 2) infekcji, z tym e ochrona ubezpieczeniowa istnieje, je eli Ubezpieczony zosta zaka ony mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku obj tym ochronà ubezpieczeniowà. 14 Ubezpieczyciel wyp aca nast pujàce rodzaje Êwiadczeƒ: 1) z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu: A5

5 A6 Rodzaj uszczerbku na zdrowiu Utrata jednej r ki w obr bie ramienia Utrata obu koƒczyn górnych w obr bie ramienia Utrata kciuka Utrata palca wskazujàcego Utrata innego palca Utrata jednej koƒczyny dolnej Utrata obu koƒczyn dolnych Utrata jednej stopy Utrata obu stóp Ca kowita utrata wzroku Ca kowita utrata wzroku w jednym oku Ca kowita utrata s uchu Ca kowita utrata s uchu w jednym uchu Z amanie koêci 2) w przypadku Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, je eli nastàpi a ona w okresie 2 lat od jego daty 100 % sumy ubezpieczenia, 15 Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu udokumentowane koszty dodatkowych badaƒ lekarskich zleconych przez Ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszczeƒ. UBEZPIECZENIE BAGA U 65 % 90 % 15 % 10 % 5 % 55 % 90 % 30 % 70 % 100 % 30 % 60 % 15 % 3% Procent sumy ubezpieczenia wariant Silver wariant Gold 65 % 90 % 15 % 10 % 5 % 55 % 90 % 30 % 70 % 100 % 30 % 60 % 15 % Przedmiotem ubezpieczenia jest baga Ubezpieczonego w czasie podró y. 2. Z zastrze eniem postanowieƒ 18 ochronà ubezpieczeniowà obj ty jest baga znajdujàcy si pod bezpoêrednià opiekà Ubezpieczonego oraz baga, który zosta : 1) powierzony zawodowemu przewoênikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, 2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga u, 3) pozostawiony w zamkni tym na zamek lokalu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, 4) pozostawiony w zamkni tym na zamek baga niku pojazdu samochodowego, albo w zamkni tej na zamek przyczepie kempingowej lub kabinie jednostki p ywajàcej, pod warunkiem, i nie by on widoczny z zewnàtrz Baga obj ty jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek: 1) wystàpienia ryzyka elementarnego, 2) kradzie y z w amaniem, 3) rozboju, 4) wypadku lub katastrofy Êrodka komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej, 5) nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego, w wyniku którego utraci on w sposób nag y mo liwoêç opiekowania si baga em, 6) zagini cia lub uszkodzenia w przypadku, gdy baga znajdowa si pod opiekà zawodowego przewoênika, któremu zosta powierzony do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. 2. Ponadto baga obj ty jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami okreêlonymi w ust Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà: 1) srebro, z oto, platyna w z omie i sztabach, 2) wartoêci pieni ne, 3) papiery wartoêciowe, ksià eczki i bony oszcz dnoêciowe, karty p atnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy Êrodkami komunikacji, 4) dokumenty i r kopisy, 5) dzie a sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, 6) przedmioty wartoêciowe, 7) futra, 8) programy komputerowe i dane na noênikach wszelkiego rodzaju, 9) sprz t sportowy o charakterze profesjonalnym, 10) sprz t narciarski, 11) sprz t p ywajàcy, 12) broƒ oraz trofea myêliwskie, 13) akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiàce wyposa enie przyczep kempingowych i odzi, 14) przedmioty w iloêciach wskazujàcych na ich przeznaczenie handlowe, 15) przedmioty s u àce dzia alnoêci handlowej, us ugowej lub produkcyjnej, 16) mienie przesiedleƒcze. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada równie za szkody: 1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu bàdê utracie rzeczy w zwiàzku z ich u ywaniem, 2) w przedmiotach oddanych do prania, czyszczenia, suszenia, reperacji lub odnowienia, 3) polegajàce wy àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów oraz innych pojemników baga u, 4) powsta e wskutek kradzie y z w amaniem, dokonanej z baga nika dachowego pojazdu samochodowego w przypadku, gdy chocia jedna ze Êcian baga nika zosta a wykonana ze s abego materia u (typu brezent) lub gdy baga nik nie by zabezpieczony w odpowiedni zamek zabezpieczajàcy, 5) powsta e w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub dzia ania pràdu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba e dzia anie pràdu elektrycznego spowodowa o po ar, 6) b dàce nast pstwem zwyk ego zu ycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a w przypadku rzeczy t ukàcych si lub w opakowaniu szklanym pot uczenia lub utraty wartoêci rzeczy uszkodzonej, 7) b dàce nast pstwem dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 8) powsta e wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania si do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji. A7

6 A8 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPÓèNIENIA LOTU Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu, w zwiàzku z: 1) opóênieniem lotu rejsowego, na który Ubezpieczony posiada wa ny bilet, o co najmniej 5 godzin w stosunku do rozk adu lotów, 2) odwo aniem lotu rejsowego, na który Ubezpieczony posiada wa ny bilet z powodu trudnych warunków atmosferycznych, strajków pracowników linii lotniczych lub usterek technicznych samolotu. 2. Zakresem ubezpieczenia obj te sà koszty poniesione przez Ubezpieczonego na zakup niezb dnych w podró y przedmiotów osobistego u ytku oraz artyku ów spo ywczych, pod warunkiem i nie sà one pokrywane przez zawodowego przewoênika. 20 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje opóênienia lub odwo ania lotów czarterowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE 21 Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty zwiàzane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za poêrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance w zakresie okreêlonym w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 22 Zakresem ubezpieczenia obj te sà nast pujàce Êwiadczenia Ubezpieczyciela: 1. W razie nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku doznanych przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta ego pobytu Ubezpieczyciel: 1) gwarantuje placówce medycznej pokrycie kosztów leczenia Ubezpieczonego, 2) organizuje transport Ubezpieczonego do kraju, do placówki s u by zdrowia lub miejsca zamieszkania, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, 3) organizuje zakwaterowanie oraz powrót do kraju osoby towarzyszàcej, je eli jej obecnoêç jest konieczna i zosta a zalecona na piêmie przez lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego, 4) organizuje i pokrywa koszty powrotu do kraju ma oletnich dzieci, które zosta y pozbawione opieki wskutek nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego. 5) organizuje i pokrywa koszty powrotu Ubezpieczonego do kraju po zakoƒczeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczony nie mo e kontynuowaç podró y, ani powróciç do kraju wczeêniej zaplanowanym Êrodkiem transportu, 6) organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (wraz z kosztami wy ywienia) w hotelu, je eli w przypadku wskazanym w pkt 5) transport Ubezpieczonego nie móg nastàpiç bezpoêrednio po zakoƒczeniu leczenia, 7) dostarcza z kraju leki konieczne do leczenia nag ego zachorowania lub skutków nieszcz Êliwego wypadku, któremu uleg Ubezpieczony. 2. W razie Êmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel organizuje na yczenie osób bliskich transport zw ok do miejsca pogrzebu w kraju sta ego pobytu Ubezpieczonego. 23 Koszty pomocy, o których mowa w 22, Ubezpieczyciel pokrywa pod warunkiem istnienia jego odpowiedzialnoêci z tytu u ubezpieczenia kosztów leczenia, kosztów transportu i repatriacji, kosztów pobytu osoby towarzyszàcej oraz kosztów opóênienia lotu Dodatkowo, Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu: 1) pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika reprezentujàcego Ubezpieczonego: a) w post powaniu sàdowym wszcz tym przeciw niemu z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej wynikajàcej z kodeksu cywilnego obowiàzujàcego w paƒstwie, w którym mia o miejsce zdarzenie powodujàce tego rodzaju odpowiedzialnoêç Ubezpieczonego, b) w post powaniu sàdowym, którego celem jest otrzymanie od osoby trzeciej odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego w zwiàzku z doznanà przez niego szkodà w mieniu lub obra eniami cia a, 2) przedp at kaucji polegajàcej na wp aceniu w imieniu Ubezpieczonego kwoty b dàcej zabezpieczeniem, jakie jest od niego wymagane celem zagwarantowania wniesienia op at z tytu u op at procesowych (sàdowych). 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoêci za jakoêç us ug Êwiadczonych przez prawnika, o którym mowa w ust Ochronà ubezpieczeniowà o której mowa w 24 nie sà obj te wszelkiego rodzaju roszczenia wynikajàce z: 1) prowadzenia sprawy karnej przeciw Ubezpieczonemu, 2) posiadania lub prowadzenia pojazdu mechanicznego przez Ubezpieczonego, 3) pope nienia lub usi owania pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa. 2. Ubezpieczony jest zobowiàzany do zwrotu wynagrodzenia prawnika oraz do zwrotu kaucji na rzecz Ubezpieczyciela w pe nej wysokoêci w z otych, w ciàgu 14 dni od dnia powrotu do kraju, nie póêniej jednak ni po up ywie 30 dni od op acenia honorarium prawnika lub op acenia kaucji. 3. Przeliczanie na z ote wysokoêci wp aconego w walutach obcych wynagrodzenia prawnika oraz kaucji nast puje wed ug Êredniego kursu walut obcych obowiàzujàcego w NBP w dniu dokonywania zwrotu. 26 Ubezpieczyciel udziela równie Êwiadczeƒ w zakresie: 1) pomocy administracyjnej, w szczególnoêci pomocy w przypadku utraty niezb dnych dokumentów podró nych takich jak: paszport, wiza wjazdowa, bilet na podró ; Centrum Alarmowe udziela Ubezpieczonemu niezb dnych informacji dotyczàcych formalnoêci, jakich nale y dope niç, aby odzyskaç utracone dokumenty lub otrzymaç ich substytuty, 2) przedp aty funduszy tj. w przypadku gdy karta p atnicza nie mo e zostaç u yta do dokonania p atnoêci na skutek jej utraty za granicà, pod warunkiem zg oszenia tego faktu w aêciwym instytucjom; Ubezpieczyciel dokonuje przedp aty lub gwarantuje jej dokonanie na rzecz Ubezpieczonego celem pokrycia przez niego niezb dnych wydatków zwiàzanych z op aceniem zakwaterowania, transportu powrotnego do Polski lub kraju sta ego pobytu oraz zakupem odzie y i Êrodków spo ywczych; Ubezpieczony zobowiàzany jest zwróciç niezw ocznie po powrocie do kraju równowartoêç pe nej kwoty otrzymanej od Ubezpieczyciela w z otych w ciàgu 14 dni od dnia powrotu do kraju, nie póêniej jednak ni po up ywie 30 dni od chwili przekazania Êrodków przez Ubezpieczyciela; przeliczenie wysokoêci uzyskanej w walutach obcych przedp aty na z ote nast puje wed ug Êredniego kursu walut obcych obowiàzujàcego w NBP w dniu dokonywania zwrotu. A9

7 KLAUZULE WSPÓLNE WY ÑCZENIA GENERALNE Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç. 2. Wy àczenie generalne o którym mowa w ust. 1 nie majà zastosowania przy ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 3. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, strajków i lokautów, terroryzmu i sabota u, 2) przedsi wzi ç majàcych na celu ratowanie ycia innej osoby, w miejscach charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w miejscach odosobnionych (np. górach, obszarach zalesionych, obszarach niezaludnionych), 3) zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne w adze, 4) jazd próbnych, rajdów oraz wyêcigów samochodowych, 5) podró owania statkami powietrznymi, z wy àczeniem przelotów w charakterze pasa era, o ile lot wykonywany by zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa, 6) zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi Êrodkami odurzajàcymi, 7) usi owania lub pope nienia przez Ubezpieczonego samobójstwa albo przest pstwa, 8) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego w stanie po spo yciu alkoholu, bàdê prowadzenia pojazdu bez wymaganego uprawnienia, A10 9) wyczynowego uprawiania sportu, 10) uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 11) wykonywania fizycznej pracy zarobkowej. ZAWARCIE UBEZPIECZENIA Przystàpienie do umowy ubezpieczenia nast puje ka dorazowo po z o eniu przez posiadacza karty p atniczej na wniosku o wystawienie karty deklaracji lub stosownym oêwiadczeniu deklaracji, e akceptuje obj cie go ochronà ubezpieczeniowà wed ug zasad okreêlonych w warunkach ubezpieczenia, które otrzyma i z których treêcià zapozna si oraz, e w przypadku skorzystania z us ug ubezpieczeniowych przyjmuje na siebie zobowiàzania okreêlone w tych warunkach ubezpieczenia. 2. Posiadacz karty p atniczej upowa nia Ubezpieczajàcego w przypadku wystàpienia szkody, do ujawnienia danych osobowych oraz niezb dnych informacji obj tych tajemnicà bankowà, w zakresie zwiàzanym z realizacjà postanowieƒ umowy ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela za wszystkie zdarzenia obj te ochronà ubezpieczeniowà, powsta e w czasie trwania okresu ubezpieczenia. 2. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych rodzajach ubezpieczeƒ okreêla poni sza tabela: Koszty leczenia Koszty transportu i repatriacji ZAKRES UBEZPIECZENIA SU w USD SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialnoêci wariant Silver wariant Gold do USD, jednak nie wi cej Koszty pobytu osoby towarzyszàcej ni 200 USD na dob Nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków SU w PLN Baga SU w PLN Koszty opóênienia lotu SU w PLN ASSISTANCE gwarancja pokrycia kosztów leczenia organizacja transportu Ubezpieczonego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza organizacja i pokrycie kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu w przypadku, gdy transport nie mo e nastàpiç bezpoêrednio po zakoƒczeniu leczenia organizacja i zwrot kosztów powrotu Ubezpieczonego do kraju w przypadku, gdy po zakoƒczeniu leczenia Ubezpieczony nie mo e powróciç zaplanowanym Êrodkiem transportu organizacja podró y i pobytu osoby towarzyszàcej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza organizacja i pokrycie kosztów powrotu do kraju ma oletnich dzieci, które zosta y pozbawione opieki wskutek nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego dostarczenie z kraju leków koniecznych do leczenia nag ego zachorowania lub skutków nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego wynagrodzenie prawnika przedp ata kaucji przedp ata funduszy do USD, jednak nie wi cej ni 200 USD na dob do wysokoêci PLN do wysokoêci PLN do wysokoêci PLN 30 W przypadku zdarzeƒ wymagajàcych transportu Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi koszty transportu do kwoty stanowiàcej równowartoêç biletu lotniczego w klasie ekonomicznej, chyba e do transportu Ubezpieczonego, ze wzgl dów medycznych, wymagany jest inny Êrodek transportu i zosta o to uzgodnione z Centrum Alarmowym Zwrot kosztów transportu zw ok Ubezpieczonego do kraju zamieszkania ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç kosztów, które poniós by Ubezpieczyciel w przypadku, gdyby sam zorganizowa transport. 2. Zwrot kosztów kremacji lub pogrzebu Ubezpieczonego za granicà ograniczony jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç organizowanego przez Ubezpieczyciela transportu zw ok Ubezpieczonego do kraju zamieszkania. A11

8 32 W przypadku, gdy Ubezpieczony samodzielnie poniós koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance, o których mowa w 22, Ubezpieczyciel, z zastrze eniem postanowieƒ 29, dokonuje ich zwrotu do równowartoêci kwoty, za którà sam zorganizowa by te Êwiadczenia. 33 Po wyp acie odszkodowania (Êwiadczenia) limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela przewidziany dla poszczególnych ryzyk wymienionych w 3 zmniejsza si o kwot wyp aconego odszkodowania (Êwiadczenia), a do jego ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia w cz Êci dotyczàcej danego ryzyka rozwiàzuje si. SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Ubezpieczyciel ustala sk adk ubezpieczeniowà po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adk ubezpieczeniowà op aca Ubezpieczajàcy. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç na okres wa noêci karty p atniczej, jednak nie d u szy ni do koƒca miesiàca, w którym dokonano zastrze enia karty, zwrotu karty, jak te odstàpienia od umowy lub rozwiàzania umowy stanowiàcej podstaw wydania karty, z zastrze eniem ust OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela automatycznie przed u a si na okres wa noêci kolejnej A12 karty p atniczej wydawanej w miejsce karty z zakoƒczonym okresem wa noêci lub w miejsce karty zastrze onej, jednak na okres nie d u szy ni do koƒca miesiàca, w którym dokonano zastrze enia karty, zwrotu karty, jak te odstàpienia od umowy lub rozwiàzania umowy stanowiàcej podstaw wydania karty. 3. Dla kart wydawanych danej osobie po raz pierwszy, OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od 1 dnia miesiàca wskazanego jako poczàtek wa noêci karty p atniczej, nie wczeêniej jednak ni od 1 dnia miesiàca, w którym: 1) Ubezpieczony dokona odbioru karty w placówce Ubezpieczajàcego i uaktywni kart przez dokonanie kartà pierwszej autoryzowanej operacji z u yciem kodu PIN, 2) Ubezpieczony otrzyma kart w inny sposób ni okreêlony w pkt 1) i uaktywni kart przez dokonanie kartà pierwszej autoryzowanej operacji z u yciem kodu PIN. 4. Je eli w miejsce karty p atniczej z koƒcem okresu jej wa noêci nie zosta a wystawiona kolejna karta p atnicza, odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela koƒczy si na zasadach okreêlonych w ust. 1 z up ywem okresu ubezpieczenia. OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO 36 Ubezpieczony zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczajàcego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby W razie zajêcia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczony obowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto Ubezpieczony obowiàzany jest: 1) zawiadomiç Centrum Alarmowe o szkodzie, niezw ocznie po dacie powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoêci, 2) zwolniç lekarzy, u których leczy si przed zaistnieniem wypadku obj tego ochronà ubezpieczeniowà, z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji z leczenia, 3) zwolniç publiczne i niepubliczne zak ady opieki zdrowotnej oraz Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych z obowiàzku zachowania tajemnicy oraz wyraziç zgod na udost pnienie dokumentacji medycznej, 4) podjàç aktywnà wspó prac z Ubezpieczycielem w celu wyjaênienia wszelkich okolicznoêci powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 5) stosowaç si do zaleceƒ Centrum Alarmowego oraz Ubezpieczyciela, udzielajàc mu informacji i niezb dnych pe nomocnictw, 6) umo liwiç Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoêci niezb dnych do ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzieliç w tym celu pomocy i wyjaênieƒ. 3. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi druk zg oszenia szkody dost pny w placówkach Ubezpieczajàcego oraz dokumenty uzasadniajàce rozpatrzenie wniosku o wyp at odszkodowania lub Êwiadczenia, w szczególnoêci: 1) diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzajàce przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej, w przypadku szkody na osobie, 2) orygina y rachunków za op aconà pomoc medycznà lub dotyczàce innych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia, w przypadku szkody na osobie, 3) wyliczenie rozmiaru szkody, w przypadku szkody z ubezpieczenia baga u, 4) dokumenty, potwierdzajàce wystàpienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà oraz orygina ów dowodów zakupu przedmiotów o których mowa w 19 ust. 2 w przypadku szkody z ubezpieczenia kosztów opóênienia lotu. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Ubezpieczony powinien dostarczyç w ciàgu 14 dni od daty powzi cia wiadomoêci o powstaniu szkody lub ustania okolicznoêci powodujàcych niemo noêç spe nienia tego obowiàzku. 5. W razie Êmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona obowiàzana jest dostarczyç do Ubezpieczyciela dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia, przez które rozumie si w szczególnoêci wyciàg z aktu zgonu oraz dokumenty stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo osoby uprawnionej z Ubezpieczonym Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 37 ust. 2 i 3, w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków Ubezpieczony w razie wypadku obowiàzany jest: 1) w przypadku wypadku majàcego miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezw ocznie zawiadomiç o wypadku Ubezpieczyciela, 2) poddaç si leczeniu i stosowaç si do zaleceƒ majàcych na celu z agodzenie skutków wypadku, 3) poddaç si badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej. 2. W razie Êmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona obowiàzana jest dostarczyç do Ubezpieczyciela dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia, przez które rozumie si w szczególnoêci wyciàg z aktu zgonu (do wglàdu) oraz dokumenty (do wglàdu) stwierdzajàce pokrewieƒstwo lub powinowactwo osoby uprawnionej z Ubezpieczonym. A13

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA MF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ...2 DEFINICJE...2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa

Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku Bph Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Paragrafy 1-25 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo