===================================~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "===================================~"

Transkrypt

1 Nr ts (ELCE DNA POŚ\J~CONA SPPAWO/V\ 29 (WJETNA 1934 RO(U ROt( v QElGJN~ OS\llATO\J~/\ sdoł::ec2n~m Cena jednego eg~emplarza 10 groszy Z przesyłką: p ółro c znie 3 zł o t e rocznie 5 zł otyc h (ooto P 1( O ADRES REDA(CJ ADMNSTRACJ: KONECPOL - POCZTA ST KOL: KONEC P OL - TELffON Nr 13 \\ warsza\\ k itj Z achęcie Sztuk P igknych były \\ Y tawione prace znakom itego malarza Henryka Szczygl iitskiego Obrazy zczyzl achetny c:e111 J1 Y posępny w zw ią zku z odtwarza:l<j na nich porą doby lub roku drugie \-1 w barwi e iy\\e aż do ja krawośc i gdz ie spotk a ć można rudą czerw i eń i silny błgkil Jed en z tego \\ łaśn i e rodzaju ( br azó\\ : z zygl iik iego w idz illly pod tytułell : \\ cichej w i o~ce glińsk i ego pcd wzgl ę dem kolorntycznym można podz i el i ć na dwa zasadn icze rodzaje Jedne cechu j e ko! oryt JR J[» Wsk roś drzew jeszcze nagich Przetyk;: Ś1y ch ciemną osną dę śledzić twe po tępy Ukochana moja wio no! kęp y Czy pier ście niem świeżej Już o bjęte trzę awi traw y ka ~ Czy maj ówek tłum z/otawy Na tle sinym wody b/y ka; Rój biedronek krwią migota toi bocian i klekoce Dużo 111: ll ł o lica dużo złota! Coraz cich ze słodsze noce ~ zklą ię w ł ońcu jezior zyby chór w r owach ię odzywa Wie niak o rze zare kiby Dr ży pajęcza nitka i iwa Żab Piersią ciepły powiew chwytam co w borach je t rozlana Cał ą du zą ciebie witam \\oja wiosno uk ochana! W o ń ===================================~

2 GAZETA TYQODNOWN Str 214 NEDZJtLĄ CZWARTA PO WELHEJNOCY L E K C J A czyli C Z Y T A N E wyjęte z listu św J akóba roz d zia ł l -szy od wie rsz a 17-go do 21-go Nr 1 sp rawie dl iwym S erce jego jes t ni epoka lane ręka sz czodra ży ci e św i ę te ś mi e r ć spokojna w i ec zn ość s z czę ś l iwa Najmilsi! Wszelki datek dobry j wszelki wolnym w m ó wieni~ i lierrchł ym d~ gniew ielki nasz poeta J an Kocha nowdar do s konały z góry jest bo zstępuje od wu; bo gole w człowieczy Ole p o stępuje we- k l d k Ojca światłości! w którym niemasz zmiany dług sprawiedliwości Bożei A przeto wy- S l S!Jog ą ając ~ a tę S l ę?ę SWlata ani cienia przemiany Dobrowolnie bowiem zby waj ą c się wszelkiej niecz ystości i wy- i na dze ł a rą k B ozych tak splewa razrodził nas przez słowo prawdy byśmy by- bujałej złości przyjmujecie w c ichości sł o - zem Z Psalmis t ą: li niejako pierwiastkami Jego stworzeń Wy wo wam wszczepione które może zbawić to wiecie bracia moi naimiłsi że każdy czło dusze wasze ~~zechmocn y PaOle wlekulsty Boze - *-(toz S ię Tw ym sprawom w y dzlwować moze wiek winien być skorym w słuchaniu a po E W A N G E L JAŚ W Ę T A (to rozum~wi którym niezmierzony Ten swlat stworzony? zapisana u w J ana w rozdziale 16-ym od wiersza i-go do 14-go Gdziekolwiek sło ńce niesie s trzał y sw() je ~ Wszędzie jest zacne świę te mie Twoje M J W on czas OWł e zus do ucz- a o spraw ~edhwosc bo Ja odchodz ę A sławy niebo ogarnąć nie może nnów swoich: dę do Tego który do Ojca i już Mn ie n ie ujrzycie; o Twej wieczny Boże! Mi~ posłał nik~ z~ś z J~yas nie pyta ~ądz~e zaś gdy ż k s ią~ę tego ś~jat a my patrząc na ten św i a t wspa- Mme: D?ką~ dz!esz Ale ze t? Jest luz osądzony Włel~ mam lesz- nialy uwielb iajmy Boga który tak wam powedzałem ~mutek napełmł CZ~ ~a~ do ~ow:!edzema a~e teraz mądrze wszystko uczyni ł Z wic lko se~c~ wasz~ Ja zas prawdę wam zn!esc me mozecle Gdy zas przyj: ści i piękności stwo rzenia poz najmy mowlę: Pozyteczna rzecz dla was dzle On Duch prawdy poprowadz coraz lepiej naszego Stwórcę i koabyp1 odsz:dł Abo~jem j~śl~ nie ~as do yszel~iel praw~y; albowiem chajmy Go ca rem sercem i wiernie odejdę Poceszycel Ole przyjdze do me będze mowlł od Siebe ale co- trwajmy w Jeg-o służb i e was; ale gdy odejdę poślę Go wam kol w iek usłyszy powie; i to co na- K s St l\llr( hew k a A gdy On przyjdzie pouczy i prze- stąpi oznajmi wam On Mnie uwiel--*-kona świat o grzechu i sprawied1i- bi gdyż Z mego weźmie a wam oz- K s n Hue ll - wości i o sąozic O grzechu mianowi najmi cie dlatego że nie wierzą we Mnie; Nic nieczystego --~:-- nie wejdzie do nieba widział Bóg że było dobre Henryk 8-y k ról angielski był jak Cudowna harmonja świata Każde stworzenie jest jakby lite- wiadomo -- owym mona r chą który Pismo Święte opi ując stworzenie rą jakby wyrazem tej wielkiej księ - spowodu nieprawego swego małżeń świata dodaje takie słowa : l wi- gi Boga Kto umie czytać w niej tcn stwa z Anną Boleyn oderwał nadzia ł Bóg że było dobre W ca ł em przyjdzie do przekonania że jest i ród angielski od jedności z Papicświecie stworzonym panuje przecud musi być Bóg który to wszystko żem Pewnego wieczoru sta ł z niena ha rmonja i porządek Wszystko stworzył i tak wspaniale urządził prawą małżonką przyoknie pa łacu zostaje w oajśoiś lejszym związku z Niebiosa g rosz 4 nam Jego bytność ~rólew~kiego? ~go spoglądali ob 0 sobą Jak w zegarku jest wiele kó - i wszechmoc nieskończoną ziemia Je na rl~bo g~lazdzlste błyszczące lek z których jedno obraca drugie Jego dobroć morze Jego nieskończo : pełne J krasl~ le mogl słow~ z a wszystkie razem dział ają w jed- ność najdrobniejsze stworzenie - sleole wydobyc bo o~anowa ł o ch lym celu to samo dzieje s i ę i w świe Jego pieczołowitość o j c o w s k ą drzeme przed Przedwlecznym acie \ Vszystkie części całego świata Pszczoł y uczą nas posłuszcństwa i?le ode~wała ~ę A~na Boley~ : ~ch dział ają wzajemnie jedne na drugie miłości bliźniego owca - łagodn o- Ja~zc pękn~ Jest ~eb~ gwlazdzlste Zwierzęta opierają się na roślinach ci i zapomnicnia o sobie ptaki - A 1ez pęknej mllsl by: po~ad g;vlaz rośliny na minerałach minerały na czystości pory roku przypominają daml!1 Boga w mebl~! Krol z bole~n ziemi ziemia ciąży ku słońcu ł oń - nam krótkość życia i śmierć; o wad kłon ł głowę Sumleme przyporn ce ciąży na zicmię i na inne plane - umierając y żeby ię o drodzić przc - ~ał o mu bez~rawn~ odr~uc~me za-: ty planety ciążą na słońce oraz jed- ksztalcon y m w n ową ist otę pełną sl~lblonej marzonkl przy~ęcle na JCJ no na drugie a szalę świata utrzy - wdzięku i pięknoci zapowiada nam mlejsc~ Ą-nny Bole~:n Ne mogł ~ m~je w równowadze ręka Przed- nasze własne zmartwychwstanie d~z:vac Sę sł~wem Zbaw lclel~: ~ wiecznego ie masz ani jedenj cnoty ani jednej mecz ysteg? nc :vcjd~le do mcba Wszystkic stworzen!a z~stają z prawdj: ani jedncj powinności któ- Poczem Ujął del~atn~e rę~~ Anny sob 4 w ZWązku domy lac Sę kazą reby me mały swego rozdziału \V odszedł z ną od okna l rzekł Anno jedne drugich i przywołują się wza- wielkiej księdze świata a księga ta to me dla nas:: Jak okropne brzmi t? słowo Biajemnie Między najwznioślejszem a zrozumiałą jest dla wszystkich najniższem między człowiekiem a ro da nam gdybysmy sobe musel pobaczkiem je t prawie nieskollczona Szczęshwy kto u:!~ czy tac w tel:vi~dzieć ~e ~ajcudniejsze i najwznio liczba stworzeń pośrednich kslę e lejszc dązema serca ludzkiego - na Szereg tych stopni stanowi ła(l Kto takle!l ok~cn: patrzy na swlat dzleja _ na zawszc w sercu naszem cuch powszechny łańcuch w pania - ten ~szędzle ~!dzl Boga wszędz lc wygasła Nadzieja cpszego życia w ły jednoczący wszy tkie jestestwa o~daje Mu czesc ~al~zną ŚW~t dla ~vi~czności nadzieja zupełnego uko wiążący wszystkie światy oga rni a - n~ego ~est Welką s:lątyną Bog dla Jema dusz y oczekiwanie szczęścia jący wszystkie sfery mego Jest \~ sz~dz}e we \v~zystklem niew ymowneg-o A tracić to wszyjedna tylko istota znajduje ię po- obecny \~dzl (Jo w kwlatk~1 w stk? dla tego że nie chcieliśmy oderza obrębem tego łańcucha to jest ~wlazdce w o~mu \\: powetrzu; wac Sę od złego ~tore sprzeciwia Ten który go stworzył w burzy w swlatłos~1 ~ nocy w s1 7 zmy ł om} UCZUCom bo nie chcie słoncu w proszku na]mmejszym al smy zerwac z tern wszy tki em co Ś Wiat jest ksęgą bowiem jak mówi Pismo Święte: wprowadza do wnętrza na zego nic k ~ęgą o~romn~ i wspaniałą w któ- W Nim ż yj em y ru s zam y s ę i je- lad i zrzec się tego co przeciwnc rej :vypls~na J~ t w zec~m~c mą - stes my je t najświęt zem pra\\om B ożym a drosc me kollczona mlłosc Pana Cz~owiek zaś maj~cy ciągle n~ nam zabi~ra pokój dus~y iech Bóg Boga mysl obecnosc Boga Jest dobrym chrom! le chcemy byc najbiedniej- l

3 GAZET A TYGODNOWAU tr 215 l s~ymi z ludz i poz? a~:ionemi wszel -: bo Ach jak piękne jest niebo gwiaz merów dziennik a parysk iego Lccho klej pocechy r~dos~1 opuszczonem dziste! lekroć piękniej musi być po- de Paris artykuł w którym poddaje przez wszystkch Zmart~ychwsta c nad gwiazdami w niebie! To należy surowej kr y tyce tosunki panującc chcemy z ChrYstusem Nech serce nasze zazna we najprawdzwszego d Ch set a naj \Ovz?O~ ~~szej ra 0bs~1 z ryt s usem t ząs n ljmy z SC le wszys ko co nas od Niego oddala pozbądź my ę \~szystklego co w nas wywo ł uj e nezgodę z SUmlel1Cm co nas pozbawia nadziei na pięknc nie- Co słychać w sobie często i radośnic uświadamia ć obec nie wc Francji stwicrdzaj1c że J ak czyn! 1 sw Jgnacy L oyo a ktory zcpsucic bezczelność niemoniność często wzrok swój kiero~;ał do i 0 bojg tność rcligijna wskazują na nebywa ł e wprost rozprzgżenie we gwazd ~ ze rnał w so?le dar n ~lj - wnętrzne tak w łonic sfer rządzl k?sztownlejs~ y spo kojł1e sumlc- cych <epubliką jak i wśród SZeOne przeto mogł Sę rozpływac w na- kich mas społecznych dziei na rad ość niebieską japonja świecie katolickim Zgon misjonarza polskiego Dnia S b m zmarł w appo ro Japonji kapłan i misjonarz apostolki zakonu 00 Bernard y nów ks Sta nisław Mucha który od rok u J91 1 przebywał na placówkach misyj nych w Sapporo T oyo hara Maoka i osta tnio w T omari zyskując sobie po wszcchny szacunck i z a u f a n i e Śm ic rć misjonarza polskiego która nastwiła prawie nicspodziewanie w y wołała żal i smutek wśród katoli ków i pogan japońskich POL KA Pry micje kapłań ~ kie japończ y ka na Ślą s ku W dn 1) kwietnia r b w kla zto- MASTO WATYKAŃSKE oiiar polskiej kolonji r obot niczej w Sprawa beatyfikacji męczennika Marlcs i okolic przed kaplicą św Sta rewolucji nislawa wtem micście wystawi ono Na ostatniem zebraniu ogólnel11 pi ę kną KalwarjG na pamiątkę M ęld św Kongregacji Obrządków w obce P a ń kiej której krzyż z betonu ma ności Ojca św omawiano sprawę wysokość l O metrów beat y fikacji ks Piotra <cnata 1<0W obec n ości przeszło 3 tys wiergue z zakonu 00 Misjona rz y uro- ny ch poś\\ięcenia Kalwarji dokonał dzonego w Vannes \\ r 17;)6 i stra - kanclerz Kurji biskupiej prałat Ma conego na giloty nie podczas rewo!tl - recha! cji francuskiej w r 1796 W y nik pra Kry zys moraln y wy jest pomyślny i beat y iik acja ks Znak omity pisarz kat olicki i czło R ogue wkrótce zostanie og ł o zona nek A(ademji franci szek M auriac SZWAJCARJA zamle cll w Jednym z ostatnich nuposąg Chry stusa-króla na szczy cie górr a szczyci c góry Chatel ard zna - nej uprzcdnio jako M on - de-l an w Szwajcarji posiadająccj przepigkn y widok na dolinę R odanu ma stanąć \\ niedługim czasie w ielka figura Chr y tu a-króla na pamiątkę 1900-le cia Odkupienia Figura ta będzic mia ła 23 stopy w y sokości \V podstawi c jej o w ys 26 stóp mieścić się będzie kaplica która stanowić ma o tatnią stacj; Drogi Krzyżowej od wie lu już lat i tni ejącej w la ach na zb oc zu góry fra CJ A P i ękn y prz y kład pol kiej k olonji rob otniczej we f r anch francu ka gazcta pod tytułem La Vie Cat h oliąue dono i o wzru zają cej uroczy t ości która miała micjsce \\ mia teczku M arle w diecezji Pitr\\szyod -O lat Zjazd Zakon l!~ycerzy v\ alta(l~k i cli J>er;;licid l ;k 4 ~\\ Pawa za Murami \\ ~zym : e A rra Oto \\ kut ek inicjatywy i Listy starszej matki młodszych o wychowaniu dzieci do L l PlcR\V ~ ZY Serdeczne po że gnani e i w a ż n a obiet nica K ochane moje Ka iu Andziu i ar\ iu! - Ot o nare zcie urzldziłam ię trochę w nowej mojej iedzibie odpo cz ę ł am po podróży i po zmęczeniu wynikającem z przeprowadzki i z za ł a tw iania rozmaitych praw z tą m oją przepro\\adzką związanych Cop r awda więk zą część tych trudów wzięła na iebie moja Anielka ~ ycerzy przed Bazy - która ~Taz z dzie ~mi czckała na którl teraz opuścić mu ia łam lłnie na dworcu Jednakże prz\ licz toi mi ona cil1-de w ocza ch a tak n\ch :woich zakci<lch nie m()~ła wy że i wa:za gromadka przeważnie z r~ zyć mi!; \\ c wszy tkiem dawnych moich u zcnic z ł ożona któ \\ ielkiclll jej zmartwieniem by ł o ra odprowadzała mig na :ta je; i tak że nie zamie zka ł am z nimi razem erdecznie wyraża ł a mi S\\ój żal z Ale mieszkanie i:h je t za ciasne a powodu mojef() odjazdu! nie hcialam żeb\ zamieniali je na - Mói B oże! - mówi ł a K a ia inne bo skldinąd i niedro~ie i dla myśmy tak przywykły ch odzi do nich wygodne W ola ł am umiecić się pani na poga \\ ędkę i po d ob rą radę! \\ pobliżu razem z poczciwą moi<\ Kt óż nas teraz pocie zy i kto nam W eronką ktma \\ dal:zym ciągu ob poradzi? ługi\\ać mnie będzie Tu w mia- Albożto nie może ie do mnie ste zku :poro je t domów z o~ roda - napi:ać? Ja odpi zę \\am za\\ ze lli wi c: i moje okna wych o dzą na api ać ju ci możemy alc cza o~ród wier ro t ptasząt i zielonoć al11i jak dużo roboty zwla zeza to \\ przyjemny :po ób przypomina mi tak nie po ro zab r ać ię do 1:ego pi w ie < w której przeby ł am lat tyle a ania! l~ozmó\\ ić ię daleko ł atwiej

4 ł W Str 216 Nr 18 GAZETA TYGODNOWA rzc 00 franciszkanów na Górze św Anny na Śląsku opolskim odby- la się niezwykła uroczysto ; Ć Odprawił tam prymicję O Antoni Kawa Mura Japończ yk z pochodzenia Ks Kawa Mura jest wychowankiem stacji mi yjnej w Sapporo w Japonji i do t:uropy przybył dla uzupe łni enia studjów teologicznych na koszt or~anizacji misy jnej kobiet śląskich Studja te ks Ka wa Mura ukończył właśnie w seminarjum franciszkań skim w Fuldzie i w dowód wdzięczno ści dla Śląska pierwszą M zę św jaką po wyświęceniu na kapłana przez bi kupa fuldy odprawi pragnie ofia rować w ińtencji wspaniałomylnych o fiarodawczy ń w ich własnej dziel nicy Ks Kawa Mura należy do Zakonu św franciszka Kongres eucharystyczny na Kuja- _ wach W ~ ieradzu w dniach 9 i 10 czerw ea r b odbędzie ię kongres euch<l- Na obrazku \\ dz imy: u do łll gmachy ullh\ersy ŁeŁu kałoli kiego \\ Tolqo Na placu gr ~\~ S d t mady słudenltó\\ ; u góry \\ owah obecny rektor u\\eifs y tełu obok ~ tudenc l ry t yczny ~ po zlew::tny ]CS przyiadł o dain i i przy pracy jazd J cm Ks K ardynała Hl onda oraz 5 Ksi ęży B isk upów Ponadto na czci swego wielkiego Z a łożyciela w dlliach od 19 do ~1 ~ m cele~ro ko~g res przybycie swe za~owiedzia i Rozpo czę li od Krakow~ gdzie pod \\: a~e w prastarej SWlątyl1l Manaclo Jak dotychczas około tysiąca dele - ~ protektoratem J E KSięCia Metr op(~ - klej gacyj ze sztandarami oraz liczne piel lity dra Adama Sapiehy zawiązał Się - W sam dzlen obchodu uroczystą grzymki ze wszystkich parafij ziemi komitet celemurząc;lzenia u roczyste- sumę pontyfikalną w kościele Markaliskiej Vl czasie trwania kongresu go obc hodu ku czci św Jana Bosko jack im odprawił J E Książę Metroodbywać się będą we wszystkich w Krakowi e w dn 22 kwietnia r b polita dr Adam Stefan Sapieha a ka świątyniach katolickich miasta w Obchód ten pop rzedził o T riduum za nie poświęcone chwale nowego dzie(1 i w nocy nabożeństwa _ świętego wygłosił J t ks Biskup Pontyfikalna suma będzie dr St Rospond Po naboże1stwie odprawiona na rynku pa spec odbyła się uroczysta Akademja ku ialnie wzniesionym o łta czci św Jana Bosko w Zł otej Sali rzu Po umie wyru zy uro Domu katolickiego czysta procesja n aokoło -*miasta Jnż Lech Ro ściszewsk i Chcąc podzielić się swą rado cią i chlubą a zarazem ( pragnąc zapoznać społe cze(1 two pol kie z zasługa mi i znaczeniem św Jana Bo ko Księża Salezjanie pol scy postanowili urządzić szereg uroczystych obchodów na ziemi polskiej ku Urzedy Roziem[ze Ja z O( h korzysta~11r to [O Obchody uroczyste ku czci św Jana Bosko w Polsce f S k (Dokończenie) U rząd Rozjemczy może wstrzymać licytację i egzekucję Jeżeli rolnikowi grozi licytacja lub egzekucja z wyroku ądowego wsku Dz ieci w je<l rrej ze szkól katoliokich śpiewają Allelu ja w P ekinie tek dochodzell prawnych wierzycie ii O jakich była mowa poprzednio i których należności podlegaj<1 orze i prędzej! mu zebrać się na pi anie niźli na roz idzie - Zawsze byłoby nam pani żal - : mowę ale znów sł owa wypowiedzia - Dobrze obiecuję wam to i daj mówija żałonie Andzia - ale teraz ne częstokroć jedne m uchem wlecą Boże aby istotnie korzyść tąd dla szczególniej! Kasia wybiera się za- a drugiem wylecą podczas kiedy na - wa wypłynęła Wychowanie dzie mąż ja mam już kilkoro dzieci do pisane pozo tają Można je od czasu cka to taka \\ielka rzecz taka świę wych owy wania!\arys ia może tak- do czasu odczytywać i w sposobnej ta praca! Pom y ślcie że od niego w że dziecka się doczeka Myśla łyśmy chwili zastanawiać się nad niemi znacznej części zależy całe jego że nam pani da wskazówki co do wy Prawda więc niechaj pani nam szczęście nietvlko na tym wiecie chowywa nia naszych malelstw Pa- przyrzeknie że będzie pisa ł a do na ale i na całą wieczność ni swoje własne tak dobrze wycho- listy o tem jak mamy wychowywać Wy któreście się tak pilnie uczyły wała! Taką ma z nich pociechę! i nasze dzieci ama pani mówiła nie- dziejów Polski i tak bardzo tę Pol - Tak z łaski Boga mam z ni ch rąz o tern że dużo je t jeszcze po skę kochacie pomyślcie jaka to waż pociechę Chciałab ym żebyście ją wsiach ciemnoty i przesądów co do na rzecz d osta rcz yć drogiej na zej miały i w y także Ch ętn ie będę wam tego i dlatego tyle drobnych dzieci ojcz y źnie wiernych ynów poży łuż yła w tym względzie własncm umiera a niem a ł o wyrasta na nic- tecznych oby wateli prawdziwie dod ośw i adczeniem ie mogę pozostać poniów i hultajów My listy pani bę - bry ch P olaków! z wami ale powtarzam pozo taj4 dziemy czytały i inn ym kobietom Z całej dusz y dopom og-g wam do nam listy Prawda że trudniej każde więc to dla wielu matek korzyść bę - tego ile tylko będę mogła!

5 GAZETA TYGODNOWA cznictwu Urzędów Rozjemcz y ch to winien natyc hmias t wnieść swoj ą sp r awę do Urz ę du i w podaniu pr osić o zawieszellie licytacji czy egze k ucji do czasu rozpatrzenia i zawy- rokowa nia sprawy przez Urząd Roz j cmcz Jes t to sp rawa niezmiernej wag-i bo ods uw:l egzekucję n a dłu gi czas Trzeba jednak wzi ąć z UrzGdu l\ oziemczego odpowiednie zaświad czen ie o zawieszeniu egzekucji z ł o- żyć je \V sądzie i otrz y man y wza mian od ą du dokument przedstawi ć komo rni kowi jaknajprędzej żeb y u- niknąć k osz tów jego przyjaz du któ- re za wsze winnego obciąża j ą tr 217 _- J : ~ _ j Jak należy załatwiać spraw y w U rz ędz ie Rozjemcz ym? Ż eby U rz ą d (ozjclnczy mógł spra w ę r ó zpatrzyć - trz eoa z ł ożyć \\ je - go kancela rji za pokwitowaniem od - powicdni \\ni osek na piśmie Pocla i lie to sporządza ig w ten spos ób: Zak cl l icy z kla ztorll ś\\ BernarJa \ Alpach ratllhl przy P OC\ specjalll ;e trco\\a l1cil PSÓ\\ zabł~lkallycli i zllarzll il:tlch po J rt)żllycll U samej góly piszemy: Do Powiatowego Urzęd u Rozjemczego w (podać jaki procent umówiono 6) kiedy i ja l () odliczellie nadmierni e po gdzie) Pod tcm z ewcj strony ark u- kie sumy zostały przez d łu żllika brallych przez \\ierzyciela procell za \\:y pisujem ) swoje imię nazw i- wpłac one wierzyciel(~\\i na pocze t tów czy to \\ got{)\n:e czy \\ innych kb \\id gming i adres poczto\\y procentó \VzglGdnie :p ł aty d ł u~u świadczcniach od silmy długu o raz imię naz \~ isko i adrcs \\ie rzy - Próc z tego trzeba podać wszystkie l () ustalen ie sum\ d ł ug-u i okre cie la ( a jednem podaniu nie nal e- inne \\iadomości mog\ ce wyświc - ślcnic \\y:okości oprocc!lto \\ania la ż~ mi~szać o d r a z \\ ~y tkich tli ć poruczon \ UrzGdo\\i Roz)elllcze - przysz ł ość \\ kwocie -l i pół od s (l spraw jakle do UrzGdu \\nosllny alc mu spra\\~ J o podania nalczy doh1 - rocznic: pr~e ci~ ko każdcmu \\ierzycielowi czyć \\ zy tkie posiadane kwity li 3 o r oz l ożenie termilló\\ platno~ci wypisujemy poda nie osobne) <1 - sty wek le \\ykupionc i inne dowo- \\ sp osób zaprojekw\\ all\ przcz ułuż st~pnie opisać t rzeba dok ł adnie \\ ja- d\ \ \reszcie trzeba podać imiona i nika (moż tla żłuać rozk ł adu rat la ki - sposób powsta ł i urós ł d ł u~ o nazwi ka or az adresy \\iadkó\\ z lat 7 z telll że pier\\sza rata \q: pad zmniejszenie któ re go wzglgdnie r oz wymienieniem na jakie okolicz ll ośc i nie po dwóch latach od ch\\ili \\)da ł o żenie na raty nam chodzi Trzeba świadczyć mogą i spis za ł ączonych nia \\~T()ku): w igc poda ć : ) na co została zacia - dowodó\\ 4 o \\strzy11<lllie postgpo\\ania gnięta p o życzka 2) czem za tała za \ V dru){icj cz~ści podania dłużnik el(zekucyjne~() do czasu zalah\ien ia bezpiecznna (wcksel kwit umo\\a Wlllen pro le Urząd (ozjemczy o spra\\ \ przcz Urz\d \ O ZjClJlCZ~ : u rna hipoteka i t p) 3) kto żyro - zała tw ienic mu nastgpujących rze - =i o ob - i<\żellie \\ierzyciela koszta wal weksic 4) kicdy S4 płatne =; ) czy : mi J)ostGPowallia \\ Urz<;dzie ( oz - Brat 6) Siostra POWE SO z czasów królowej Elżbi ety (Wi e k XV) Tł umaczone z an g iels kl e/{o przez E B (Ebrem) - \VolałabYll go tak niewinnego piękllcgo \\ idzieć w grobie jak posylać na ten dwór rozpustn y! ie i \ obercie On tam nie pójdzie nigdy z moją zgodą igdy! - T o za mocno! - odpa rł hrabia - C zyż ch ia łab yś żeby talc marnował się tutaj w tym tar ym zamku? Albo może masz zamiar zro bić z niego k iędza? iech B óg go broni od tego! Co do mnie korzytam z mego prawa jako opiekun i zażądam żeby udał ię na dwór kró lew ki To ci zapowiadam Baronowa nagle tak zbladła że hrabia bardzo ię przerazil zemu zawsze doprowadzasz mię do gniewu? powiedział zmie niając ton mowy Wiesz przecie do konale że mam na celu tylko 0 bronę interesów t\\:ego yna - ie \\arto rozprawiać dłużej o tem - o dp o wiedziała gł o em bardzo o ł abionym Ma z zupełne pra \\0 J eżel i moje ł zy moje ł O \\ a pamięć na zej m ł odości i mojego ngża który był twoim przyjacielem nie potrafiły cig \\ zrusz y ć nie pozo tała mi inna broli przeciw tobie jak moje biedne modły - A \\igc nic mó\\my teraz o tem Odnowimy t~ rozmowg kiedy indziej z wi~kszym spokojem P o rąpiłem źle Amelio że mówiłem do ciebie tak szorstko Żałuj ę tego ale h\oje przywiązanie do pojgć religij nych za\\ ze mnie irytuje i przypro wadza do ~niewu Do jutra droga Amelio ie ądź mig za urowo 1ó wiąc te ł o \\ a poca ł owa ł ją w rękę Baronowa podniosła ię trochg J~ obe rcie - - powiedziała - ży cie moje dobiega do końca zuję to Dotykam się wrót wieczności wi dzę rzeczy jakich ty nie do trze ga z ale nadejdzie dzień w którym i dla ciebie jak teraz dla mnie wybi je o tatnia odzina Ponieważ wledy będziesz potrzebował nic kończonc - - < go miło ierdzia staraj sig tać Rod nym tej!o wypełn iając um icnn ie twoje obowiązki \\Zględem moich dzieci Jeżeli zastawiasz na nie sidła jeżeli lasz zamiar narażać ich \\ia rę to trzcż si<;! ~traszna Rouzina bgdzie dla ciebic wieczllclll nicszcz ( ~ciell1! Ta rozlllowa wyczerpała jej sily w omdleniu na podu zke [)a ville przywo łał pomoc i oddali ł i<; zanim wróciła do przytomności Gdy pani [) ornlcj odzy kała zmys ły i nic po trzeda Allana zapytała o niego Adela z\\tóciła jej uwag<; że już je:t późno i pro ib żeby \\ YPoczGła obie Biedna matka za łaba żeb\ nale~ać zadowoli/a ig tylko \V~ ~zentaniem kilku ł ów: - O powiedz mu żeby byl ilny! padła żeby był ll1ężny! Potem ta ła ig wała ię u ypiać spokojniej zą i zda Adela nie pokojna nie hciala jej opu zczać - dź pać Emilio - powicdziala do pokojówki - Ja będg dz iś ama czuwała nad moją matką

6 UALtTA TluUUNJUWA Str 21 l~ozjemczy m - op łacal: trzeba po 50 groszy za każdą s tr o ni cę pisma maszy nowego 4) Od każ d ego wezwan ia jakie Urząd w naszej sprawie kieruje do świa dk ów CT do stron -- pobiera U rz ą d Rozjemczy O g roszy Urzędy Rozjemcze nie są instytucją 11 stałą P a miętajmy że Urz ędy Rozjem nie są instytucją stałą ale cza ~ sową na okres n ieokreślony i w każ dej chwili morą być zniesione ~pieszmy się więc i nil: zwlekajmy i zc złożeniem poda(l jeżeli dłu gi na gnębią Nie czekajmy aż wierzyciel zacznie n as przyciskać bo on może umyślnie zos tawia nas w spokoju i J ani sumy długu ani nawet procen i tów się nie dopomina oczekując cier ; pliwie skasowan ia Urzędów R ozjem: czych Ch ociaż wierzyciel nie doku j eza skarżmy g9 sami j eś li man)! dos tateczne i s łuszne powody ku i temu Jeż eli nie umiemy sobic poradzić l ( ZC! Gen -(ayskti ofiarował ks Michałowi następcy tronu rlu11uń kiego model samolotu zmy napisaniem podania lb rawa o nie jesteśpewni czy nasza asp podle _p_o_lsk iego Na zdięchl WSlJOmnia1ny model samolotu i ma~y książę Michal Ra rozjemstwu Urzędów - zwróć jemczym tu listu weksla i t p dowodów za- my się o pomoc i porade do Okręgo Opłat y przy wnoszeniu podania łączonych do podania -- opłacić trze wego T owa rz ystwa Roln iczego --Urząd l~ozjemczy nie będzie wca - ba po 50 groszy albo do którego z instruktorów rolni Je rozp atry\vać podania jeżeli wno3) Od każdego zaświadczenia wy - czych a napewno pomocy swojej sz ący je dłużnik nie uiści w kancela- roku odpisu czy innego dokumentu nam nie odmówią rji Urzędu odpowiednich op łat Opła- jaki chcemy ot rz ymać w Urzędzie i J nż Lech R ościszewski ty te wynoszą: 1) 1 i pół proceni czyli l z ł 50 gr od każdych 100 z1 długu który skar~y!ly do Urzędu l~ozj emczego Je - Dlaczego żydzi emigrują? ra czę~ć żydó\\ niemieckich znalazła zel ~karzymy naprzykład d łu g w : Od chwili o bjęci a rządów przez schronicnie w Polsce inni emigrują kwoc~<; 600 zł - to musimy od niego Hitlera sy tua cja żydów w Niem- do starej swej ojczyzny - P ales ty opłaclc 9 z! czech mocno się pogorszyła Zacz ę - ny 2) Od kazdego zalączmka t j kw i- to im dokuczać i usuwać z kraju Spo L ecz nietylko w icmczech poło Nowe mozol dl d lwoscl emigracyjne a zy OW Emi!ia wahała się ale spojr~e~ie goś D~villea! znos i ~ jegc? kaprysy l!łodej 1~a-n d~ło Jej do zrozumienia sl uchac jcgo rozkazow! C o za nie ze mus byc pos łu szną Odeszła g-odziwość! O gdybym była męż - neg-o westchnienia J( ozdział l Y P t dł a g dyz o b czyzną K hzy- r z e s r o g a WięC a e SG me l: a awa rew k r ąząca w molc la się złych następstw dnia tak peł- łach nie pozwoliłaby mi znosić takiej zamku panow~ła Welka załos~ ne cro wzruszeń niewoli! Byłabym panią u siebie! ~ łuzba była me~occszona Pra Wl~ Cienie nocy okry ł y zamek Cisza wszyscy od dna slubu baronowej zupełna panowa ła wokolo Adela li- D~gnęła usły~zawszy!~ pokoju byli świadkami jej życia tak szczę ta ~crod mattak cieżkic cz yle zmy d ZWtJą dł ugl sen kekkbl szmcr pobegła do lozka k śliwego w poczatkach matki która zw y kle często się prze- ~ ar~nowa rzuca a Się mespo OJ- go później Mieli wiele sposobności budz~ja O świtaniu czula się bardzo ne~ mowląc poclchu wy~azy bez do uwielbiania jej lito ci dla biedzmęc ch d d d b ZWiązku Adela nachylła Się zeby nych gorliwości w wierze stałości se z~ną c~co ł Pę ~C o sle le poc h wycić ich sens i posł ysza ła te dusz~ cierpliwości zgadzania sie z nclhloscb!~ k ~ cl~zyda JC J na PLowklkc- i słowa: Aetcrna fac cum sanctis tllis losem jednem słdwem wszystkich ka z Zyla Się o o k na e ci (U - b mgła ka t d h d lł1 g ona numeran czyn ze ym cnot Jakich była wzorem Dumni b y słoń~a:a okr~~~ł~ \~j;~~k~:~tt~cd~a ~ostala policzoną międz y t\yojch li ze swojej pani : kochali ją i uwiel = t Ja k t a mgła t znlk a po t roc h u swlętych w chwale wiekuste ) biali: tak wieniac\: J Jak farmerzy wd Zlala a niebo różowieje na wschodzie; po Obllc~e Adell pokryło Się straszną okoll~zn oddawali Jej z~sc ~VszY słyszała poczynający się szczebiot ~!adoscą Pobiegła ~o POkOlk~ Em - 1sc~ ~ą opłaklw~l: a ponlewaz wleptaków Słońce nareszcie zajaśniało J ktora natyc~ml~st stawi ła Si ę dzieli ze mlcrc Jej WYnkła ne t y cały m bla kiem i oświecił o : doliny p rzy swojej pam ł O?le z Adelą klę- le z ~owo~u cho roby co z przyczywody pagórki słowem wszystkie kły obok łoza w m!lczenlu ny clerpien m ora ln y ch \~ zy cy jemajątki baronów Dornlej jakie mo- Ona się pewno zaraz obudzi - dn o~ł o nie w calej okolcy zł o rze gła objąć wzrokiem mówi ła Adela czyli hrabiemu Da v!lle - J pad~ob~erca taki~h ~ielkich Ale nie obudziła się już Baronowa Jedna tylko Adela n ie uroniła ani obszarow Ziemi - powledzlała do Dornlej oddała swą duszę Bogu bez Jednej łzy iebie - miałb y stać i ę sługą jakie- walki bez konania nawet bez jedc li n \v

7 Nr l UAL t l A żenie żydów w ostatnich czasa ch u- l ego pogorszeniu b o kryz ys gospodarcz y również i w innyc h pań stwach Europy a zwłaszcza w P ol sce mocno daje się i im \ve znaki Wprawdzie u nas żydzi nic są prze - śla dowani a nawet można powie dzieć znajdują się \v syt uacj i uprzy wilejowancj mimo to wielu z nich sz uka jeszcze lepszych warunków żjcia i dlatego to widzimy że i z Polski coraz wi~cej żydów emigrllje do Palestyn y Odgrywa tu również pew n ą rolę ich dążność do stworze nia samodzielnego parlstwa żydow skiego lu jeszcze ży dów z mi eś ci się w Palestynie? Palestyna jcdnak jcst wzglgdnie ma ł ym krajem i dzis iaj jllż ma Zgó milion mieszkail\:ów prze\\a żnie ara bów bo żydzi s tan o wią zaledwie czwa rt ą cześć ludności \V najledszym r azie mog ł oby ich sig tam jesz cze raz tyle zmicścić t j oko ł o 30(l tysięcy czyli mniejwigcej tyle ile jes t żydów w samej \ Varc zawie Gdyby zaś emigracja żydów z P ol ki przybrała większe rozmiary (cze ~ ) \ Jl/ \J\/A - Str 219 ~ n \\ 1 iedziell; kwietnia b r w Lowiczu od by ł a St; ur()czysto~~ dla uczczell ia 2U- cj ro cziey Zgc;U jedlego z lajzak omitszych malarzy polskich Józefa Cheimoi!sk iego Na zdil;ciu podajemy tabl icl; pallliltkowl umieszczol<\ w gmachu ginulazjum J11Gsk iego \\ ŁO\\liczu gdz ie w swoim czasie uczył Sil; Ch ełmoński Obok \\idać kościół \\ e wsi Hoczkl gdzie urodz i ł s l l;~ell Wielk i artysta _ go il!1 ż): czyć n~le~y) to już w Pa\e- k ze od P al estyny i obejmuje 50 t y - sjonistyczny a to ze wzg-kdu że zie styme nic zmlescj!lby SG s ~ęcy k ilometr ów k wad r atowych mi w Pale tynie jest mało :-iad ta k\\(~ tlą zasranawiają sig 0 - żyzne i z:emi o do:tatecznell1 nawou Poważny koll1dleks kolonizacyjbecnie żydzi niemie cy i szllkaj<\ nieniu \\spomniana wyżej gruda ży ny na pograniczu palestyfl ko -syryj no\q; ch tereno: e~~t;rac~j1ych dó\\: niemieckich zamierza po\\o ł a~ s~iem - pisze dalej O\\y Dzienw sąs e dni e] SYrJl do ZYCla prywatne towarzyst\\o nik - przedstawia nietylko sam dla Odnośnie do tej spraw\ przed kil - przy tąpić do akcji w liemczech siebie efekt kolonizatorski o pier\\kuna tu dniami Ż ydowska Agencja \\śród tamtejszych żydów aby ich szorzędnem znaczeniu ale otwiera Te!eOTaficzna donio ł a z Jerozolim\ skłonić do osiediania sig na no\\e m również olbrzymie i wspaniale widojakoby rz ąd yryjski rozważa l obec - terytorjum Syrji ki na dalsze ~ok~jo\\e i cy~\ilizacyj nic projekt osiedlenia uchodźców ży C o na to nasi ży d z i? ~e przenlkanle z~dowsklej pracy i dowskich z iemiee na pewnych ob awi~zuj~c do podanego \\\zej zydowsklego kapitału na tery torszarach Syrji Miałyby tu podobno komunikatu Ż~ d()wskiej At;en ji Te - jach sąsiacluj<\cych z naszą siedzibą wchodzić w grę obszar} na pogr<t - leg-raficznej żydc\ :ka gazeta ow~ :-iarodową - z Palestyną niezl! pale tyłl kiem Dziennik t\\ ierdza że z\\ięk:zo J:st to!lapra:vd~ dobra my l i ty l \Vedłu g tejże agencji telegraficz - na Pale ty na przez nabycie no\\ych ko zyczyc nalezy zyd om a zwła c znej natoble syryjscy i rząd francuski tcrenó\\ na kolonizacig żydow ką w c~a naszym aby jak najwięcej zmie jako protektor nad Syrj\ klonni ~ S~Tji jest idealnem roz\\ iązaniem Clło ch SG na tych nowych terenach otworzvć wrota dla szerokiej kolo- trudnoci przed któremi tanął ruch kolonlzacyj1ych D r \ ~ artonl nizacji ż~ doskiej aby st\\orzyć \\ tym kraju stan polllyślno:ci gospodarczej obecnie rz<d mus corocznie c10kładac \\e lc 11111Jo WARSZAWA CO pracy ogrodnika rolnka f)lanów franków do administracji syryj- \ O ochronę naj ptactwem te)!o też ptactwo zas ł ug-uje na czul kiej Podobn o już nawet obliczono \\ ubiegłym ty~o dnil! \\ wielu mia zą opiekę ludzi że o iedlenie w ~ yrji O[) tys h - sta h P olski lc\\arzy t\\ a krajo Czy nie warto i u na: zakrz\tnąć dów przycz\niłouy si~ do opano\\il- Z1<l\n:ze i opieki nad zwierzętami się dookoła tej spra\\y \\ iemy że nia obecnej sytuacji gospodarczej w zo rganizowały dzień oc hrony dzikie po wsiach 1l[:ZCZą niejednokrotnie kraju ~o ptactwa chlop y jaja i gniazda ptasie Czy nie Według tych samych uonie ień S~\ \\ Polsce zabija ig bez żadnej ko należałoby rozdoc ząć akcji uświa już prowadzone roko\\ania między rzyści dla siebie \\iele ptactwa dzi- damiającej śród ludno i Agencją żydo\\ k ą a nota blami ~y - kieo ni zezy ię jaja pi:kleta \\ Obóz larodowo - Rad y kalny wobec rji \V sprawie zakupu większego oh - niazdach wyc ina ig niepotrzebnil: Ko c ioła katolick iego zaru ziemi na pograniczu syryjsko- krzaki i zarola w który h Dtaki mo\\ Po!:c e fh)\\ talo 1l0\\C tronnic palestyń kiel11 glyby ię gnieźuzić T o tei nic dzi\\ t\\o polityczne pod mz\\4 Obóz a Równocześnie pry\\atna grupa ży nego że niektóre ra tunki ptakó\\ po: rodo\\ o -~adyka lny które \\ na ~~ _ dó\v niemiecki h bada obecnie wiel - polite dawn iej \\ PoL cl: uzi naló<\ pujc\ Y :po:ób określa :wój tos\lnek kie terytor!um Sy rji u nas do rzauko ci będ!c na drodze uo Ko ciola katolickiego: na granicy raku UO zupełnego wyt ępi enia Obóz arodo\\o - Radrkaln~ a które yryjczycy ą gotowi od tą Odzie krząta i ę \\ i~cej pta t\\ (\ :toi na gruncic zasad katolickich \V pić żydom za z ro dą rządu tam mniej jest dokuczliwych owa - szczególno c i za dążyć będzie do T o terytorjum jest dwukrotnie wię d6w tam r 4 ieni c nic ni z Z~l owo- tl ro b~ prawoda\\ t\\o zapewniało gdyż francus~i Wl- adomos Cle ze SW- t ~ ~

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska r ' Wiel~ft ilou [ennv[~ nft~roo - - DLA UCZESTNIKóW Czy POSIADASZ już ~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ f!!:}~2.~~la!,::~,=na '=~ łódź, iroda. 1 styllznia 1911 r~~~...

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. "S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI

Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI łr. --... 322 Opłata pocztowa ui!jzczona ryczałtem....-.u łódź, Wtorek, 22 listopada 1938 r. lotr. W.iiM '2M DlEN~1 SJOlECZNY, POLiTYCZNY LTERACK Redakcja: Piotrkowska 101. Tel. 144-44., 166-66. 177-77

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u. Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska 106. 1.8.111 łua

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo