===================================~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "===================================~"

Transkrypt

1 Nr ts (ELCE DNA POŚ\J~CONA SPPAWO/V\ 29 (WJETNA 1934 RO(U ROt( v QElGJN~ OS\llATO\J~/\ sdoł::ec2n~m Cena jednego eg~emplarza 10 groszy Z przesyłką: p ółro c znie 3 zł o t e rocznie 5 zł otyc h (ooto P 1( O ADRES REDA(CJ ADMNSTRACJ: KONECPOL - POCZTA ST KOL: KONEC P OL - TELffON Nr 13 \\ warsza\\ k itj Z achęcie Sztuk P igknych były \\ Y tawione prace znakom itego malarza Henryka Szczygl iitskiego Obrazy zczyzl achetny c:e111 J1 Y posępny w zw ią zku z odtwarza:l<j na nich porą doby lub roku drugie \-1 w barwi e iy\\e aż do ja krawośc i gdz ie spotk a ć można rudą czerw i eń i silny błgkil Jed en z tego \\ łaśn i e rodzaju ( br azó\\ : z zygl iik iego w idz illly pod tytułell : \\ cichej w i o~ce glińsk i ego pcd wzgl ę dem kolorntycznym można podz i el i ć na dwa zasadn icze rodzaje Jedne cechu j e ko! oryt JR J[» Wsk roś drzew jeszcze nagich Przetyk;: Ś1y ch ciemną osną dę śledzić twe po tępy Ukochana moja wio no! kęp y Czy pier ście niem świeżej Już o bjęte trzę awi traw y ka ~ Czy maj ówek tłum z/otawy Na tle sinym wody b/y ka; Rój biedronek krwią migota toi bocian i klekoce Dużo 111: ll ł o lica dużo złota! Coraz cich ze słodsze noce ~ zklą ię w ł ońcu jezior zyby chór w r owach ię odzywa Wie niak o rze zare kiby Dr ży pajęcza nitka i iwa Żab Piersią ciepły powiew chwytam co w borach je t rozlana Cał ą du zą ciebie witam \\oja wiosno uk ochana! W o ń ===================================~

2 GAZETA TYQODNOWN Str 214 NEDZJtLĄ CZWARTA PO WELHEJNOCY L E K C J A czyli C Z Y T A N E wyjęte z listu św J akóba roz d zia ł l -szy od wie rsz a 17-go do 21-go Nr 1 sp rawie dl iwym S erce jego jes t ni epoka lane ręka sz czodra ży ci e św i ę te ś mi e r ć spokojna w i ec zn ość s z czę ś l iwa Najmilsi! Wszelki datek dobry j wszelki wolnym w m ó wieni~ i lierrchł ym d~ gniew ielki nasz poeta J an Kocha nowdar do s konały z góry jest bo zstępuje od wu; bo gole w człowieczy Ole p o stępuje we- k l d k Ojca światłości! w którym niemasz zmiany dług sprawiedliwości Bożei A przeto wy- S l S!Jog ą ając ~ a tę S l ę?ę SWlata ani cienia przemiany Dobrowolnie bowiem zby waj ą c się wszelkiej niecz ystości i wy- i na dze ł a rą k B ozych tak splewa razrodził nas przez słowo prawdy byśmy by- bujałej złości przyjmujecie w c ichości sł o - zem Z Psalmis t ą: li niejako pierwiastkami Jego stworzeń Wy wo wam wszczepione które może zbawić to wiecie bracia moi naimiłsi że każdy czło dusze wasze ~~zechmocn y PaOle wlekulsty Boze - *-(toz S ię Tw ym sprawom w y dzlwować moze wiek winien być skorym w słuchaniu a po E W A N G E L JAŚ W Ę T A (to rozum~wi którym niezmierzony Ten swlat stworzony? zapisana u w J ana w rozdziale 16-ym od wiersza i-go do 14-go Gdziekolwiek sło ńce niesie s trzał y sw() je ~ Wszędzie jest zacne świę te mie Twoje M J W on czas OWł e zus do ucz- a o spraw ~edhwosc bo Ja odchodz ę A sławy niebo ogarnąć nie może nnów swoich: dę do Tego który do Ojca i już Mn ie n ie ujrzycie; o Twej wieczny Boże! Mi~ posłał nik~ z~ś z J~yas nie pyta ~ądz~e zaś gdy ż k s ią~ę tego ś~jat a my patrząc na ten św i a t wspa- Mme: D?ką~ dz!esz Ale ze t? Jest luz osądzony Włel~ mam lesz- nialy uwielb iajmy Boga który tak wam powedzałem ~mutek napełmł CZ~ ~a~ do ~ow:!edzema a~e teraz mądrze wszystko uczyni ł Z wic lko se~c~ wasz~ Ja zas prawdę wam zn!esc me mozecle Gdy zas przyj: ści i piękności stwo rzenia poz najmy mowlę: Pozyteczna rzecz dla was dzle On Duch prawdy poprowadz coraz lepiej naszego Stwórcę i koabyp1 odsz:dł Abo~jem j~śl~ nie ~as do yszel~iel praw~y; albowiem chajmy Go ca rem sercem i wiernie odejdę Poceszycel Ole przyjdze do me będze mowlł od Siebe ale co- trwajmy w Jeg-o służb i e was; ale gdy odejdę poślę Go wam kol w iek usłyszy powie; i to co na- K s St l\llr( hew k a A gdy On przyjdzie pouczy i prze- stąpi oznajmi wam On Mnie uwiel--*-kona świat o grzechu i sprawied1i- bi gdyż Z mego weźmie a wam oz- K s n Hue ll - wości i o sąozic O grzechu mianowi najmi cie dlatego że nie wierzą we Mnie; Nic nieczystego --~:-- nie wejdzie do nieba widział Bóg że było dobre Henryk 8-y k ról angielski był jak Cudowna harmonja świata Każde stworzenie jest jakby lite- wiadomo -- owym mona r chą który Pismo Święte opi ując stworzenie rą jakby wyrazem tej wielkiej księ - spowodu nieprawego swego małżeń świata dodaje takie słowa : l wi- gi Boga Kto umie czytać w niej tcn stwa z Anną Boleyn oderwał nadzia ł Bóg że było dobre W ca ł em przyjdzie do przekonania że jest i ród angielski od jedności z Papicświecie stworzonym panuje przecud musi być Bóg który to wszystko żem Pewnego wieczoru sta ł z niena ha rmonja i porządek Wszystko stworzył i tak wspaniale urządził prawą małżonką przyoknie pa łacu zostaje w oajśoiś lejszym związku z Niebiosa g rosz 4 nam Jego bytność ~rólew~kiego? ~go spoglądali ob 0 sobą Jak w zegarku jest wiele kó - i wszechmoc nieskończoną ziemia Je na rl~bo g~lazdzlste błyszczące lek z których jedno obraca drugie Jego dobroć morze Jego nieskończo : pełne J krasl~ le mogl słow~ z a wszystkie razem dział ają w jed- ność najdrobniejsze stworzenie - sleole wydobyc bo o~anowa ł o ch lym celu to samo dzieje s i ę i w świe Jego pieczołowitość o j c o w s k ą drzeme przed Przedwlecznym acie \ Vszystkie części całego świata Pszczoł y uczą nas posłuszcństwa i?le ode~wała ~ę A~na Boley~ : ~ch dział ają wzajemnie jedne na drugie miłości bliźniego owca - łagodn o- Ja~zc pękn~ Jest ~eb~ gwlazdzlste Zwierzęta opierają się na roślinach ci i zapomnicnia o sobie ptaki - A 1ez pęknej mllsl by: po~ad g;vlaz rośliny na minerałach minerały na czystości pory roku przypominają daml!1 Boga w mebl~! Krol z bole~n ziemi ziemia ciąży ku słońcu ł oń - nam krótkość życia i śmierć; o wad kłon ł głowę Sumleme przyporn ce ciąży na zicmię i na inne plane - umierając y żeby ię o drodzić przc - ~ał o mu bez~rawn~ odr~uc~me za-: ty planety ciążą na słońce oraz jed- ksztalcon y m w n ową ist otę pełną sl~lblonej marzonkl przy~ęcle na JCJ no na drugie a szalę świata utrzy - wdzięku i pięknoci zapowiada nam mlejsc~ Ą-nny Bole~:n Ne mogł ~ m~je w równowadze ręka Przed- nasze własne zmartwychwstanie d~z:vac Sę sł~wem Zbaw lclel~: ~ wiecznego ie masz ani jedenj cnoty ani jednej mecz ysteg? nc :vcjd~le do mcba Wszystkic stworzen!a z~stają z prawdj: ani jedncj powinności któ- Poczem Ujął del~atn~e rę~~ Anny sob 4 w ZWązku domy lac Sę kazą reby me mały swego rozdziału \V odszedł z ną od okna l rzekł Anno jedne drugich i przywołują się wza- wielkiej księdze świata a księga ta to me dla nas:: Jak okropne brzmi t? słowo Biajemnie Między najwznioślejszem a zrozumiałą jest dla wszystkich najniższem między człowiekiem a ro da nam gdybysmy sobe musel pobaczkiem je t prawie nieskollczona Szczęshwy kto u:!~ czy tac w tel:vi~dzieć ~e ~ajcudniejsze i najwznio liczba stworzeń pośrednich kslę e lejszc dązema serca ludzkiego - na Szereg tych stopni stanowi ła(l Kto takle!l ok~cn: patrzy na swlat dzleja _ na zawszc w sercu naszem cuch powszechny łańcuch w pania - ten ~szędzle ~!dzl Boga wszędz lc wygasła Nadzieja cpszego życia w ły jednoczący wszy tkie jestestwa o~daje Mu czesc ~al~zną ŚW~t dla ~vi~czności nadzieja zupełnego uko wiążący wszystkie światy oga rni a - n~ego ~est Welką s:lątyną Bog dla Jema dusz y oczekiwanie szczęścia jący wszystkie sfery mego Jest \~ sz~dz}e we \v~zystklem niew ymowneg-o A tracić to wszyjedna tylko istota znajduje ię po- obecny \~dzl (Jo w kwlatk~1 w stk? dla tego że nie chcieliśmy oderza obrębem tego łańcucha to jest ~wlazdce w o~mu \\: powetrzu; wac Sę od złego ~tore sprzeciwia Ten który go stworzył w burzy w swlatłos~1 ~ nocy w s1 7 zmy ł om} UCZUCom bo nie chcie słoncu w proszku na]mmejszym al smy zerwac z tern wszy tki em co Ś Wiat jest ksęgą bowiem jak mówi Pismo Święte: wprowadza do wnętrza na zego nic k ~ęgą o~romn~ i wspaniałą w któ- W Nim ż yj em y ru s zam y s ę i je- lad i zrzec się tego co przeciwnc rej :vypls~na J~ t w zec~m~c mą - stes my je t najświęt zem pra\\om B ożym a drosc me kollczona mlłosc Pana Cz~owiek zaś maj~cy ciągle n~ nam zabi~ra pokój dus~y iech Bóg Boga mysl obecnosc Boga Jest dobrym chrom! le chcemy byc najbiedniej- l

3 GAZET A TYGODNOWAU tr 215 l s~ymi z ludz i poz? a~:ionemi wszel -: bo Ach jak piękne jest niebo gwiaz merów dziennik a parysk iego Lccho klej pocechy r~dos~1 opuszczonem dziste! lekroć piękniej musi być po- de Paris artykuł w którym poddaje przez wszystkch Zmart~ychwsta c nad gwiazdami w niebie! To należy surowej kr y tyce tosunki panującc chcemy z ChrYstusem Nech serce nasze zazna we najprawdzwszego d Ch set a naj \Ovz?O~ ~~szej ra 0bs~1 z ryt s usem t ząs n ljmy z SC le wszys ko co nas od Niego oddala pozbądź my ę \~szystklego co w nas wywo ł uj e nezgodę z SUmlel1Cm co nas pozbawia nadziei na pięknc nie- Co słychać w sobie często i radośnic uświadamia ć obec nie wc Francji stwicrdzaj1c że J ak czyn! 1 sw Jgnacy L oyo a ktory zcpsucic bezczelność niemoniność często wzrok swój kiero~;ał do i 0 bojg tność rcligijna wskazują na nebywa ł e wprost rozprzgżenie we gwazd ~ ze rnał w so?le dar n ~lj - wnętrzne tak w łonic sfer rządzl k?sztownlejs~ y spo kojł1e sumlc- cych <epubliką jak i wśród SZeOne przeto mogł Sę rozpływac w na- kich mas społecznych dziei na rad ość niebieską japonja świecie katolickim Zgon misjonarza polskiego Dnia S b m zmarł w appo ro Japonji kapłan i misjonarz apostolki zakonu 00 Bernard y nów ks Sta nisław Mucha który od rok u J91 1 przebywał na placówkach misyj nych w Sapporo T oyo hara Maoka i osta tnio w T omari zyskując sobie po wszcchny szacunck i z a u f a n i e Śm ic rć misjonarza polskiego która nastwiła prawie nicspodziewanie w y wołała żal i smutek wśród katoli ków i pogan japońskich POL KA Pry micje kapłań ~ kie japończ y ka na Ślą s ku W dn 1) kwietnia r b w kla zto- MASTO WATYKAŃSKE oiiar polskiej kolonji r obot niczej w Sprawa beatyfikacji męczennika Marlcs i okolic przed kaplicą św Sta rewolucji nislawa wtem micście wystawi ono Na ostatniem zebraniu ogólnel11 pi ę kną KalwarjG na pamiątkę M ęld św Kongregacji Obrządków w obce P a ń kiej której krzyż z betonu ma ności Ojca św omawiano sprawę wysokość l O metrów beat y fikacji ks Piotra <cnata 1<0W obec n ości przeszło 3 tys wiergue z zakonu 00 Misjona rz y uro- ny ch poś\\ięcenia Kalwarji dokonał dzonego w Vannes \\ r 17;)6 i stra - kanclerz Kurji biskupiej prałat Ma conego na giloty nie podczas rewo!tl - recha! cji francuskiej w r 1796 W y nik pra Kry zys moraln y wy jest pomyślny i beat y iik acja ks Znak omity pisarz kat olicki i czło R ogue wkrótce zostanie og ł o zona nek A(ademji franci szek M auriac SZWAJCARJA zamle cll w Jednym z ostatnich nuposąg Chry stusa-króla na szczy cie górr a szczyci c góry Chatel ard zna - nej uprzcdnio jako M on - de-l an w Szwajcarji posiadająccj przepigkn y widok na dolinę R odanu ma stanąć \\ niedługim czasie w ielka figura Chr y tu a-króla na pamiątkę 1900-le cia Odkupienia Figura ta będzic mia ła 23 stopy w y sokości \V podstawi c jej o w ys 26 stóp mieścić się będzie kaplica która stanowić ma o tatnią stacj; Drogi Krzyżowej od wie lu już lat i tni ejącej w la ach na zb oc zu góry fra CJ A P i ękn y prz y kład pol kiej k olonji rob otniczej we f r anch francu ka gazcta pod tytułem La Vie Cat h oliąue dono i o wzru zają cej uroczy t ości która miała micjsce \\ mia teczku M arle w diecezji Pitr\\szyod -O lat Zjazd Zakon l!~ycerzy v\ alta(l~k i cli J>er;;licid l ;k 4 ~\\ Pawa za Murami \\ ~zym : e A rra Oto \\ kut ek inicjatywy i Listy starszej matki młodszych o wychowaniu dzieci do L l PlcR\V ~ ZY Serdeczne po że gnani e i w a ż n a obiet nica K ochane moje Ka iu Andziu i ar\ iu! - Ot o nare zcie urzldziłam ię trochę w nowej mojej iedzibie odpo cz ę ł am po podróży i po zmęczeniu wynikającem z przeprowadzki i z za ł a tw iania rozmaitych praw z tą m oją przepro\\adzką związanych Cop r awda więk zą część tych trudów wzięła na iebie moja Anielka ~ ycerzy przed Bazy - która ~Taz z dzie ~mi czckała na którl teraz opuścić mu ia łam lłnie na dworcu Jednakże prz\ licz toi mi ona cil1-de w ocza ch a tak n\ch :woich zakci<lch nie m()~ła wy że i wa:za gromadka przeważnie z r~ zyć mi!; \\ c wszy tkiem dawnych moich u zcnic z ł ożona któ \\ ielkiclll jej zmartwieniem by ł o ra odprowadzała mig na :ta je; i tak że nie zamie zka ł am z nimi razem erdecznie wyraża ł a mi S\\ój żal z Ale mieszkanie i:h je t za ciasne a powodu mojef() odjazdu! nie hcialam żeb\ zamieniali je na - Mói B oże! - mówi ł a K a ia inne bo skldinąd i niedro~ie i dla myśmy tak przywykły ch odzi do nich wygodne W ola ł am umiecić się pani na poga \\ ędkę i po d ob rą radę! \\ pobliżu razem z poczciwą moi<\ Kt óż nas teraz pocie zy i kto nam W eronką ktma \\ dal:zym ciągu ob poradzi? ługi\\ać mnie będzie Tu w mia- Albożto nie może ie do mnie ste zku :poro je t domów z o~ roda - napi:ać? Ja odpi zę \\am za\\ ze lli wi c: i moje okna wych o dzą na api ać ju ci możemy alc cza o~ród wier ro t ptasząt i zielonoć al11i jak dużo roboty zwla zeza to \\ przyjemny :po ób przypomina mi tak nie po ro zab r ać ię do 1:ego pi w ie < w której przeby ł am lat tyle a ania! l~ozmó\\ ić ię daleko ł atwiej

4 ł W Str 216 Nr 18 GAZETA TYGODNOWA rzc 00 franciszkanów na Górze św Anny na Śląsku opolskim odby- la się niezwykła uroczysto ; Ć Odprawił tam prymicję O Antoni Kawa Mura Japończ yk z pochodzenia Ks Kawa Mura jest wychowankiem stacji mi yjnej w Sapporo w Japonji i do t:uropy przybył dla uzupe łni enia studjów teologicznych na koszt or~anizacji misy jnej kobiet śląskich Studja te ks Ka wa Mura ukończył właśnie w seminarjum franciszkań skim w Fuldzie i w dowód wdzięczno ści dla Śląska pierwszą M zę św jaką po wyświęceniu na kapłana przez bi kupa fuldy odprawi pragnie ofia rować w ińtencji wspaniałomylnych o fiarodawczy ń w ich własnej dziel nicy Ks Kawa Mura należy do Zakonu św franciszka Kongres eucharystyczny na Kuja- _ wach W ~ ieradzu w dniach 9 i 10 czerw ea r b odbędzie ię kongres euch<l- Na obrazku \\ dz imy: u do łll gmachy ullh\ersy ŁeŁu kałoli kiego \\ Tolqo Na placu gr ~\~ S d t mady słudenltó\\ ; u góry \\ owah obecny rektor u\\eifs y tełu obok ~ tudenc l ry t yczny ~ po zlew::tny ]CS przyiadł o dain i i przy pracy jazd J cm Ks K ardynała Hl onda oraz 5 Ksi ęży B isk upów Ponadto na czci swego wielkiego Z a łożyciela w dlliach od 19 do ~1 ~ m cele~ro ko~g res przybycie swe za~owiedzia i Rozpo czę li od Krakow~ gdzie pod \\: a~e w prastarej SWlątyl1l Manaclo Jak dotychczas około tysiąca dele - ~ protektoratem J E KSięCia Metr op(~ - klej gacyj ze sztandarami oraz liczne piel lity dra Adama Sapiehy zawiązał Się - W sam dzlen obchodu uroczystą grzymki ze wszystkich parafij ziemi komitet celemurząc;lzenia u roczyste- sumę pontyfikalną w kościele Markaliskiej Vl czasie trwania kongresu go obc hodu ku czci św Jana Bosko jack im odprawił J E Książę Metroodbywać się będą we wszystkich w Krakowi e w dn 22 kwietnia r b polita dr Adam Stefan Sapieha a ka świątyniach katolickich miasta w Obchód ten pop rzedził o T riduum za nie poświęcone chwale nowego dzie(1 i w nocy nabożeństwa _ świętego wygłosił J t ks Biskup Pontyfikalna suma będzie dr St Rospond Po naboże1stwie odprawiona na rynku pa spec odbyła się uroczysta Akademja ku ialnie wzniesionym o łta czci św Jana Bosko w Zł otej Sali rzu Po umie wyru zy uro Domu katolickiego czysta procesja n aokoło -*miasta Jnż Lech Ro ściszewsk i Chcąc podzielić się swą rado cią i chlubą a zarazem ( pragnąc zapoznać społe cze(1 two pol kie z zasługa mi i znaczeniem św Jana Bo ko Księża Salezjanie pol scy postanowili urządzić szereg uroczystych obchodów na ziemi polskiej ku Urzedy Roziem[ze Ja z O( h korzysta~11r to [O Obchody uroczyste ku czci św Jana Bosko w Polsce f S k (Dokończenie) U rząd Rozjemczy może wstrzymać licytację i egzekucję Jeżeli rolnikowi grozi licytacja lub egzekucja z wyroku ądowego wsku Dz ieci w je<l rrej ze szkól katoliokich śpiewają Allelu ja w P ekinie tek dochodzell prawnych wierzycie ii O jakich była mowa poprzednio i których należności podlegaj<1 orze i prędzej! mu zebrać się na pi anie niźli na roz idzie - Zawsze byłoby nam pani żal - : mowę ale znów sł owa wypowiedzia - Dobrze obiecuję wam to i daj mówija żałonie Andzia - ale teraz ne częstokroć jedne m uchem wlecą Boże aby istotnie korzyść tąd dla szczególniej! Kasia wybiera się za- a drugiem wylecą podczas kiedy na - wa wypłynęła Wychowanie dzie mąż ja mam już kilkoro dzieci do pisane pozo tają Można je od czasu cka to taka \\ielka rzecz taka świę wych owy wania!\arys ia może tak- do czasu odczytywać i w sposobnej ta praca! Pom y ślcie że od niego w że dziecka się doczeka Myśla łyśmy chwili zastanawiać się nad niemi znacznej części zależy całe jego że nam pani da wskazówki co do wy Prawda więc niechaj pani nam szczęście nietvlko na tym wiecie chowywa nia naszych malelstw Pa- przyrzeknie że będzie pisa ł a do na ale i na całą wieczność ni swoje własne tak dobrze wycho- listy o tem jak mamy wychowywać Wy któreście się tak pilnie uczyły wała! Taką ma z nich pociechę! i nasze dzieci ama pani mówiła nie- dziejów Polski i tak bardzo tę Pol - Tak z łaski Boga mam z ni ch rąz o tern że dużo je t jeszcze po skę kochacie pomyślcie jaka to waż pociechę Chciałab ym żebyście ją wsiach ciemnoty i przesądów co do na rzecz d osta rcz yć drogiej na zej miały i w y także Ch ętn ie będę wam tego i dlatego tyle drobnych dzieci ojcz y źnie wiernych ynów poży łuż yła w tym względzie własncm umiera a niem a ł o wyrasta na nic- tecznych oby wateli prawdziwie dod ośw i adczeniem ie mogę pozostać poniów i hultajów My listy pani bę - bry ch P olaków! z wami ale powtarzam pozo taj4 dziemy czytały i inn ym kobietom Z całej dusz y dopom og-g wam do nam listy Prawda że trudniej każde więc to dla wielu matek korzyść bę - tego ile tylko będę mogła!

5 GAZETA TYGODNOWA cznictwu Urzędów Rozjemcz y ch to winien natyc hmias t wnieść swoj ą sp r awę do Urz ę du i w podaniu pr osić o zawieszellie licytacji czy egze k ucji do czasu rozpatrzenia i zawy- rokowa nia sprawy przez Urząd Roz j cmcz Jes t to sp rawa niezmiernej wag-i bo ods uw:l egzekucję n a dłu gi czas Trzeba jednak wzi ąć z UrzGdu l\ oziemczego odpowiednie zaświad czen ie o zawieszeniu egzekucji z ł o- żyć je \V sądzie i otrz y man y wza mian od ą du dokument przedstawi ć komo rni kowi jaknajprędzej żeb y u- niknąć k osz tów jego przyjaz du któ- re za wsze winnego obciąża j ą tr 217 _- J : ~ _ j Jak należy załatwiać spraw y w U rz ędz ie Rozjemcz ym? Ż eby U rz ą d (ozjclnczy mógł spra w ę r ó zpatrzyć - trz eoa z ł ożyć \\ je - go kancela rji za pokwitowaniem od - powicdni \\ni osek na piśmie Pocla i lie to sporządza ig w ten spos ób: Zak cl l icy z kla ztorll ś\\ BernarJa \ Alpach ratllhl przy P OC\ specjalll ;e trco\\a l1cil PSÓ\\ zabł~lkallycli i zllarzll il:tlch po J rt)żllycll U samej góly piszemy: Do Powiatowego Urzęd u Rozjemczego w (podać jaki procent umówiono 6) kiedy i ja l () odliczellie nadmierni e po gdzie) Pod tcm z ewcj strony ark u- kie sumy zostały przez d łu żllika brallych przez \\ierzyciela procell za \\:y pisujem ) swoje imię nazw i- wpłac one wierzyciel(~\\i na pocze t tów czy to \\ got{)\n:e czy \\ innych kb \\id gming i adres poczto\\y procentó \VzglGdnie :p ł aty d ł u~u świadczcniach od silmy długu o raz imię naz \~ isko i adrcs \\ie rzy - Próc z tego trzeba podać wszystkie l () ustalen ie sum\ d ł ug-u i okre cie la ( a jednem podaniu nie nal e- inne \\iadomości mog\ ce wyświc - ślcnic \\y:okości oprocc!lto \\ania la ż~ mi~szać o d r a z \\ ~y tkich tli ć poruczon \ UrzGdo\\i Roz)elllcze - przysz ł ość \\ kwocie -l i pół od s (l spraw jakle do UrzGdu \\nosllny alc mu spra\\~ J o podania nalczy doh1 - rocznic: pr~e ci~ ko każdcmu \\ierzycielowi czyć \\ zy tkie posiadane kwity li 3 o r oz l ożenie termilló\\ platno~ci wypisujemy poda nie osobne) <1 - sty wek le \\ykupionc i inne dowo- \\ sp osób zaprojekw\\ all\ przcz ułuż st~pnie opisać t rzeba dok ł adnie \\ ja- d\ \ \reszcie trzeba podać imiona i nika (moż tla żłuać rozk ł adu rat la ki - sposób powsta ł i urós ł d ł u~ o nazwi ka or az adresy \\iadkó\\ z lat 7 z telll że pier\\sza rata \q: pad zmniejszenie któ re go wzglgdnie r oz wymienieniem na jakie okolicz ll ośc i nie po dwóch latach od ch\\ili \\)da ł o żenie na raty nam chodzi Trzeba świadczyć mogą i spis za ł ączonych nia \\~T()ku): w igc poda ć : ) na co została zacia - dowodó\\ 4 o \\strzy11<lllie postgpo\\ania gnięta p o życzka 2) czem za tała za \ V dru){icj cz~ści podania dłużnik el(zekucyjne~() do czasu zalah\ien ia bezpiecznna (wcksel kwit umo\\a Wlllen pro le Urząd (ozjemczy o spra\\ \ przcz Urz\d \ O ZjClJlCZ~ : u rna hipoteka i t p) 3) kto żyro - zała tw ienic mu nastgpujących rze - =i o ob - i<\żellie \\ierzyciela koszta wal weksic 4) kicdy S4 płatne =; ) czy : mi J)ostGPowallia \\ Urz<;dzie ( oz - Brat 6) Siostra POWE SO z czasów królowej Elżbi ety (Wi e k XV) Tł umaczone z an g iels kl e/{o przez E B (Ebrem) - \VolałabYll go tak niewinnego piękllcgo \\ idzieć w grobie jak posylać na ten dwór rozpustn y! ie i \ obercie On tam nie pójdzie nigdy z moją zgodą igdy! - T o za mocno! - odpa rł hrabia - C zyż ch ia łab yś żeby talc marnował się tutaj w tym tar ym zamku? Albo może masz zamiar zro bić z niego k iędza? iech B óg go broni od tego! Co do mnie korzytam z mego prawa jako opiekun i zażądam żeby udał ię na dwór kró lew ki To ci zapowiadam Baronowa nagle tak zbladła że hrabia bardzo ię przerazil zemu zawsze doprowadzasz mię do gniewu? powiedział zmie niając ton mowy Wiesz przecie do konale że mam na celu tylko 0 bronę interesów t\\:ego yna - ie \\arto rozprawiać dłużej o tem - o dp o wiedziała gł o em bardzo o ł abionym Ma z zupełne pra \\0 J eżel i moje ł zy moje ł O \\ a pamięć na zej m ł odości i mojego ngża który był twoim przyjacielem nie potrafiły cig \\ zrusz y ć nie pozo tała mi inna broli przeciw tobie jak moje biedne modły - A \\igc nic mó\\my teraz o tem Odnowimy t~ rozmowg kiedy indziej z wi~kszym spokojem P o rąpiłem źle Amelio że mówiłem do ciebie tak szorstko Żałuj ę tego ale h\oje przywiązanie do pojgć religij nych za\\ ze mnie irytuje i przypro wadza do ~niewu Do jutra droga Amelio ie ądź mig za urowo 1ó wiąc te ł o \\ a poca ł owa ł ją w rękę Baronowa podniosła ię trochg J~ obe rcie - - powiedziała - ży cie moje dobiega do końca zuję to Dotykam się wrót wieczności wi dzę rzeczy jakich ty nie do trze ga z ale nadejdzie dzień w którym i dla ciebie jak teraz dla mnie wybi je o tatnia odzina Ponieważ wledy będziesz potrzebował nic kończonc - - < go miło ierdzia staraj sig tać Rod nym tej!o wypełn iając um icnn ie twoje obowiązki \\Zględem moich dzieci Jeżeli zastawiasz na nie sidła jeżeli lasz zamiar narażać ich \\ia rę to trzcż si<;! ~traszna Rouzina bgdzie dla ciebic wieczllclll nicszcz ( ~ciell1! Ta rozlllowa wyczerpała jej sily w omdleniu na podu zke [)a ville przywo łał pomoc i oddali ł i<; zanim wróciła do przytomności Gdy pani [) ornlcj odzy kała zmys ły i nic po trzeda Allana zapytała o niego Adela z\\tóciła jej uwag<; że już je:t późno i pro ib żeby \\ YPoczGła obie Biedna matka za łaba żeb\ nale~ać zadowoli/a ig tylko \V~ ~zentaniem kilku ł ów: - O powiedz mu żeby byl ilny! padła żeby był ll1ężny! Potem ta ła ig wała ię u ypiać spokojniej zą i zda Adela nie pokojna nie hciala jej opu zczać - dź pać Emilio - powicdziala do pokojówki - Ja będg dz iś ama czuwała nad moją matką

6 UALtTA TluUUNJUWA Str 21 l~ozjemczy m - op łacal: trzeba po 50 groszy za każdą s tr o ni cę pisma maszy nowego 4) Od każ d ego wezwan ia jakie Urząd w naszej sprawie kieruje do świa dk ów CT do stron -- pobiera U rz ą d Rozjemczy O g roszy Urzędy Rozjemcze nie są instytucją 11 stałą P a miętajmy że Urz ędy Rozjem nie są instytucją stałą ale cza ~ sową na okres n ieokreślony i w każ dej chwili morą być zniesione ~pieszmy się więc i nil: zwlekajmy i zc złożeniem poda(l jeżeli dłu gi na gnębią Nie czekajmy aż wierzyciel zacznie n as przyciskać bo on może umyślnie zos tawia nas w spokoju i J ani sumy długu ani nawet procen i tów się nie dopomina oczekując cier ; pliwie skasowan ia Urzędów R ozjem: czych Ch ociaż wierzyciel nie doku j eza skarżmy g9 sami j eś li man)! dos tateczne i s łuszne powody ku i temu Jeż eli nie umiemy sobic poradzić l ( ZC! Gen -(ayskti ofiarował ks Michałowi następcy tronu rlu11uń kiego model samolotu zmy napisaniem podania lb rawa o nie jesteśpewni czy nasza asp podle _p_o_lsk iego Na zdięchl WSlJOmnia1ny model samolotu i ma~y książę Michal Ra rozjemstwu Urzędów - zwróć jemczym tu listu weksla i t p dowodów za- my się o pomoc i porade do Okręgo Opłat y przy wnoszeniu podania łączonych do podania -- opłacić trze wego T owa rz ystwa Roln iczego --Urząd l~ozjemczy nie będzie wca - ba po 50 groszy albo do którego z instruktorów rolni Je rozp atry\vać podania jeżeli wno3) Od każdego zaświadczenia wy - czych a napewno pomocy swojej sz ący je dłużnik nie uiści w kancela- roku odpisu czy innego dokumentu nam nie odmówią rji Urzędu odpowiednich op łat Opła- jaki chcemy ot rz ymać w Urzędzie i J nż Lech R ościszewski ty te wynoszą: 1) 1 i pół proceni czyli l z ł 50 gr od każdych 100 z1 długu który skar~y!ly do Urzędu l~ozj emczego Je - Dlaczego żydzi emigrują? ra czę~ć żydó\\ niemieckich znalazła zel ~karzymy naprzykład d łu g w : Od chwili o bjęci a rządów przez schronicnie w Polsce inni emigrują kwoc~<; 600 zł - to musimy od niego Hitlera sy tua cja żydów w Niem- do starej swej ojczyzny - P ales ty opłaclc 9 z! czech mocno się pogorszyła Zacz ę - ny 2) Od kazdego zalączmka t j kw i- to im dokuczać i usuwać z kraju Spo L ecz nietylko w icmczech poło Nowe mozol dl d lwoscl emigracyjne a zy OW Emi!ia wahała się ale spojr~e~ie goś D~villea! znos i ~ jegc? kaprysy l!łodej 1~a-n d~ło Jej do zrozumienia sl uchac jcgo rozkazow! C o za nie ze mus byc pos łu szną Odeszła g-odziwość! O gdybym była męż - neg-o westchnienia J( ozdział l Y P t dł a g dyz o b czyzną K hzy- r z e s r o g a WięC a e SG me l: a awa rew k r ąząca w molc la się złych następstw dnia tak peł- łach nie pozwoliłaby mi znosić takiej zamku panow~ła Welka załos~ ne cro wzruszeń niewoli! Byłabym panią u siebie! ~ łuzba była me~occszona Pra Wl~ Cienie nocy okry ł y zamek Cisza wszyscy od dna slubu baronowej zupełna panowa ła wokolo Adela li- D~gnęła usły~zawszy!~ pokoju byli świadkami jej życia tak szczę ta ~crod mattak cieżkic cz yle zmy d ZWtJą dł ugl sen kekkbl szmcr pobegła do lozka k śliwego w poczatkach matki która zw y kle często się prze- ~ ar~nowa rzuca a Się mespo OJ- go później Mieli wiele sposobności budz~ja O świtaniu czula się bardzo ne~ mowląc poclchu wy~azy bez do uwielbiania jej lito ci dla biedzmęc ch d d d b ZWiązku Adela nachylła Się zeby nych gorliwości w wierze stałości se z~ną c~co ł Pę ~C o sle le poc h wycić ich sens i posł ysza ła te dusz~ cierpliwości zgadzania sie z nclhloscb!~ k ~ cl~zyda JC J na PLowklkc- i słowa: Aetcrna fac cum sanctis tllis losem jednem słdwem wszystkich ka z Zyla Się o o k na e ci (U - b mgła ka t d h d lł1 g ona numeran czyn ze ym cnot Jakich była wzorem Dumni b y słoń~a:a okr~~~ł~ \~j;~~k~:~tt~cd~a ~ostala policzoną międz y t\yojch li ze swojej pani : kochali ją i uwiel = t Ja k t a mgła t znlk a po t roc h u swlętych w chwale wiekuste ) biali: tak wieniac\: J Jak farmerzy wd Zlala a niebo różowieje na wschodzie; po Obllc~e Adell pokryło Się straszną okoll~zn oddawali Jej z~sc ~VszY słyszała poczynający się szczebiot ~!adoscą Pobiegła ~o POkOlk~ Em - 1sc~ ~ą opłaklw~l: a ponlewaz wleptaków Słońce nareszcie zajaśniało J ktora natyc~ml~st stawi ła Si ę dzieli ze mlcrc Jej WYnkła ne t y cały m bla kiem i oświecił o : doliny p rzy swojej pam ł O?le z Adelą klę- le z ~owo~u cho roby co z przyczywody pagórki słowem wszystkie kły obok łoza w m!lczenlu ny clerpien m ora ln y ch \~ zy cy jemajątki baronów Dornlej jakie mo- Ona się pewno zaraz obudzi - dn o~ł o nie w calej okolcy zł o rze gła objąć wzrokiem mówi ła Adela czyli hrabiemu Da v!lle - J pad~ob~erca taki~h ~ielkich Ale nie obudziła się już Baronowa Jedna tylko Adela n ie uroniła ani obszarow Ziemi - powledzlała do Dornlej oddała swą duszę Bogu bez Jednej łzy iebie - miałb y stać i ę sługą jakie- walki bez konania nawet bez jedc li n \v

7 Nr l UAL t l A żenie żydów w ostatnich czasa ch u- l ego pogorszeniu b o kryz ys gospodarcz y również i w innyc h pań stwach Europy a zwłaszcza w P ol sce mocno daje się i im \ve znaki Wprawdzie u nas żydzi nic są prze - śla dowani a nawet można powie dzieć znajdują się \v syt uacj i uprzy wilejowancj mimo to wielu z nich sz uka jeszcze lepszych warunków żjcia i dlatego to widzimy że i z Polski coraz wi~cej żydów emigrllje do Palestyn y Odgrywa tu również pew n ą rolę ich dążność do stworze nia samodzielnego parlstwa żydow skiego lu jeszcze ży dów z mi eś ci się w Palestynie? Palestyna jcdnak jcst wzglgdnie ma ł ym krajem i dzis iaj jllż ma Zgó milion mieszkail\:ów prze\\a żnie ara bów bo żydzi s tan o wią zaledwie czwa rt ą cześć ludności \V najledszym r azie mog ł oby ich sig tam jesz cze raz tyle zmicścić t j oko ł o 30(l tysięcy czyli mniejwigcej tyle ile jes t żydów w samej \ Varc zawie Gdyby zaś emigracja żydów z P ol ki przybrała większe rozmiary (cze ~ ) \ Jl/ \J\/A - Str 219 ~ n \\ 1 iedziell; kwietnia b r w Lowiczu od by ł a St; ur()czysto~~ dla uczczell ia 2U- cj ro cziey Zgc;U jedlego z lajzak omitszych malarzy polskich Józefa Cheimoi!sk iego Na zdil;ciu podajemy tabl icl; pallliltkowl umieszczol<\ w gmachu ginulazjum J11Gsk iego \\ ŁO\\liczu gdz ie w swoim czasie uczył Sil; Ch ełmoński Obok \\idać kościół \\ e wsi Hoczkl gdzie urodz i ł s l l;~ell Wielk i artysta _ go il!1 ż): czyć n~le~y) to już w Pa\e- k ze od P al estyny i obejmuje 50 t y - sjonistyczny a to ze wzg-kdu że zie styme nic zmlescj!lby SG s ~ęcy k ilometr ów k wad r atowych mi w Pale tynie jest mało :-iad ta k\\(~ tlą zasranawiają sig 0 - żyzne i z:emi o do:tatecznell1 nawou Poważny koll1dleks kolonizacyjbecnie żydzi niemie cy i szllkaj<\ nieniu \\spomniana wyżej gruda ży ny na pograniczu palestyfl ko -syryj no\q; ch tereno: e~~t;rac~j1ych dó\\: niemieckich zamierza po\\o ł a~ s~iem - pisze dalej O\\y Dzienw sąs e dni e] SYrJl do ZYCla prywatne towarzyst\\o nik - przedstawia nietylko sam dla Odnośnie do tej spraw\ przed kil - przy tąpić do akcji w liemczech siebie efekt kolonizatorski o pier\\kuna tu dniami Ż ydowska Agencja \\śród tamtejszych żydów aby ich szorzędnem znaczeniu ale otwiera Te!eOTaficzna donio ł a z Jerozolim\ skłonić do osiediania sig na no\\e m również olbrzymie i wspaniale widojakoby rz ąd yryjski rozważa l obec - terytorjum Syrji ki na dalsze ~ok~jo\\e i cy~\ilizacyj nic projekt osiedlenia uchodźców ży C o na to nasi ży d z i? ~e przenlkanle z~dowsklej pracy i dowskich z iemiee na pewnych ob awi~zuj~c do podanego \\\zej zydowsklego kapitału na tery torszarach Syrji Miałyby tu podobno komunikatu Ż~ d()wskiej At;en ji Te - jach sąsiacluj<\cych z naszą siedzibą wchodzić w grę obszar} na pogr<t - leg-raficznej żydc\ :ka gazeta ow~ :-iarodową - z Palestyną niezl! pale tyłl kiem Dziennik t\\ ierdza że z\\ięk:zo J:st to!lapra:vd~ dobra my l i ty l \Vedłu g tejże agencji telegraficz - na Pale ty na przez nabycie no\\ych ko zyczyc nalezy zyd om a zwła c znej natoble syryjscy i rząd francuski tcrenó\\ na kolonizacig żydow ką w c~a naszym aby jak najwięcej zmie jako protektor nad Syrj\ klonni ~ S~Tji jest idealnem roz\\ iązaniem Clło ch SG na tych nowych terenach otworzvć wrota dla szerokiej kolo- trudnoci przed któremi tanął ruch kolonlzacyj1ych D r \ ~ artonl nizacji ż~ doskiej aby st\\orzyć \\ tym kraju stan polllyślno:ci gospodarczej obecnie rz<d mus corocznie c10kładac \\e lc 11111Jo WARSZAWA CO pracy ogrodnika rolnka f)lanów franków do administracji syryj- \ O ochronę naj ptactwem te)!o też ptactwo zas ł ug-uje na czul kiej Podobn o już nawet obliczono \\ ubiegłym ty~o dnil! \\ wielu mia zą opiekę ludzi że o iedlenie w ~ yrji O[) tys h - sta h P olski lc\\arzy t\\ a krajo Czy nie warto i u na: zakrz\tnąć dów przycz\niłouy si~ do opano\\il- Z1<l\n:ze i opieki nad zwierzętami się dookoła tej spra\\y \\ iemy że nia obecnej sytuacji gospodarczej w zo rganizowały dzień oc hrony dzikie po wsiach 1l[:ZCZą niejednokrotnie kraju ~o ptactwa chlop y jaja i gniazda ptasie Czy nie Według tych samych uonie ień S~\ \\ Polsce zabija ig bez żadnej ko należałoby rozdoc ząć akcji uświa już prowadzone roko\\ania między rzyści dla siebie \\iele ptactwa dzi- damiającej śród ludno i Agencją żydo\\ k ą a nota blami ~y - kieo ni zezy ię jaja pi:kleta \\ Obóz larodowo - Rad y kalny wobec rji \V sprawie zakupu większego oh - niazdach wyc ina ig niepotrzebnil: Ko c ioła katolick iego zaru ziemi na pograniczu syryjsko- krzaki i zarola w który h Dtaki mo\\ Po!:c e fh)\\ talo 1l0\\C tronnic palestyń kiel11 glyby ię gnieźuzić T o tei nic dzi\\ t\\o polityczne pod mz\\4 Obóz a Równocześnie pry\\atna grupa ży nego że niektóre ra tunki ptakó\\ po: rodo\\ o -~adyka lny które \\ na ~~ _ dó\v niemiecki h bada obecnie wiel - polite dawn iej \\ PoL cl: uzi naló<\ pujc\ Y :po:ób określa :wój tos\lnek kie terytor!um Sy rji u nas do rzauko ci będ!c na drodze uo Ko ciola katolickiego: na granicy raku UO zupełnego wyt ępi enia Obóz arodo\\o - Radrkaln~ a które yryjczycy ą gotowi od tą Odzie krząta i ę \\ i~cej pta t\\ (\ :toi na gruncic zasad katolickich \V pić żydom za z ro dą rządu tam mniej jest dokuczliwych owa - szczególno c i za dążyć będzie do T o terytorjum jest dwukrotnie wię d6w tam r 4 ieni c nic ni z Z~l owo- tl ro b~ prawoda\\ t\\o zapewniało gdyż francus~i Wl- adomos Cle ze SW- t ~ ~

8 hi Str 220 UAZtTA TYGOON0W k Nr 1 [ ku od 15 do 17 lat: Jasik Pasternak Zimny i Golica którz y pozatem pb- nowali jes zcze s zereg no w y ch wł a m ań Cz ęść s kra dziony ch p rzedm iotów odna lezi o no w czas ie rew izi i Schwy ta ny m g rozi ka ra osadz eni a ~\r i; domu popra wczy m i KRAKÓW handlarzy żywym towarem~! Ujęcie P olicja śle d cza po d ł uższych wywi adac h zat rz yma ł a : H e l e n ę P aulę Be rm a n (drugie nazwisko S trajc h) i He rsza 13e rmana (i naczej S iemi enow icza) pod za rzu tem ha ndlu żywym towa re m Zaaresztowan i chodzil i po bi urac h pośred n i c t w a p racy i pod PC) zorem dan ia zaj ęcia we rbowali przy s toj ne d z i ewczęta na wyjaz d do> S!p Marja z hr Łubieńsk>ich i jcj małżonek ElTllil Riicker którzy porlieśli tragiczną F ran cji i Arge nty ny Mi ędzy innemi zdola li zmów i ć nawet trzy in teligenśmierć \V katastrofie samochodowej pod Rad()ll1lie tne kob iety które po d pisa ł y z nimi wychowa nie c h rześcija1skie m ł o jącą z d rogi redaktor W rzos gwał umowy Za t rzymanych Hersza i P an dyc h pokole1 wzięło pod opie k ę za- townie za h amowa ł samoc hód któ- lę Be rma nów odstawiono do \\ię dan ia rodziny i u moż li wi ł o opa rcie ry s kut kiem tego s i ę wywróc ił a zie nia życia pol ityczneg-o i gospodarczeg-o wszyscy jadący wypadli na szosę na podstawach mo r alności katolic- Oboje Rukic rowie po n ieśli śmierć na WLNO miejscu a redaktor K vvrzos ma zła C ięż k i ~ tan zdrowia ks Metropolit y kiej Jałb rz y kowsksego P rzywódca tego stronnictwa p maną łopatkę zgniecioną klatkę pier Netropo lita wi lellski ks a rcybismosdorf w gazecie swej która nosi siową pr ze r wane ścięgna lewej r ęki nazwę Sztafeta odpiera zarzuty i oraz uległ silnenl wstrząsowi móz - kup J a ł b rzykowski po dd a ł się nie dawno powtórnej ope rac ji Z dawa ł o; posądzenie Obozu Narodowo-Rady gu CZĘSTOCHOWA się początkowo że p rzebieg chorokan ego o hitleryzm faszyzm o dą J E ks Biskup Słoskan na Jasnej by po operacji jest zl~pełnie pomy~1 żenie zniesienia własności prywatnej Górze ny tymczasem ostatmo sta~ zdrowt:l Czesi w)coiują się z robót drow Częs t ochowie dwa dni bawi ł ks ~et r op~ ll ty zna czme Sę pogorgowych Obecn ie w ko ł ach przemys ł owych ks Biskup Solesław S loskan który szy ł budz powazne obawy duże w rażenie wywo l a ł a wiadomość w przejeździe z Rzymu zatrzymał LAPY (Woj Białostockie) Groźny poża r f) zamia rze wycofania się Czechów ię by z ł ożyć hołd i podziękowanie vv Łapach pod Białym tokie~ wy ze wspomnianej dziedziny Dotych- Ma tce Boskiej Częstochowskiej za czas szereg czeskich firm zabiegało wybawienie z niewoli bolszewickiej buchl niezwykle groźny poża r któo uzyskanie dos taw i wykonywania oraz przy te j sposobności odwiedzić ry przyczyni ł skarbow i pa1st~a 01brzymie st ra ty i pociągnął za sobą robót drogowych przy budowie szos licznych znajomych Jak już swojego czasu donosiliśmy ofia r ę ludzką w Polsce Pobór rekruta ks Biskupa loskana wywieziono na Okolo godz 11 w nocy powstał Minister spraw wojskowych zarzą północ do okropnego więzienia na ogień w głównych warsztatach kolc dzi ł pobór rekruta od l -go maja do wyspach Sołowieckich gdzie prze - jowych Pomimo nadludzkich wysil 30-go czerwca r b bywał przesz ł o 3 lata ków straży ogniowej ogień udało się 171 wy r oków ś mierci Ostatnie kilka miesięcy ks Biskup umiejscowić dopiero około godz 2-ej Ze sprawozda1 sądowych wynika :łoskan spędził w Rzymie w nocy Ogromny budynek oddziału że za czas działania sądów doraź\v czasie pobytu swego w Często wagonowego długo <ci 90 metrów nych w Polsce to jest od l-go wrze- chowie ks Si kup Słoskan odwie - spłonął ni~mt1 doszczętnie W buśnia 1931 r do stycznia 1934 r roz - dził gimnazjum auka i Praca 0 - dynku tym znajdowało ię 44 wago patrzono 255 spraw przeciw 457 os- raz jego dyrektorkę p l~zeszotar- ny kolejowe 7 maszyn do obrabia karżonym a śmierć skazano 231 ską nia drzewa i większa ilość różnego osób Z liczby tej P Prezydent uła - SOSNOWEC rodzaiu materjałów ~ traty wynoszą skawil 60 a terminowe więzienie Banda młodo ci an y ch złodziei blisko 3 miijony złotych zasądzono 154 osoby vy Czeladzi pod osnowcem od pe Przybyły na miejsce pożaru ki eradom wnego czasu grasowała jakaś nie- rownik warszt3ltów inż: Leon Blum C iężki w y padek samochodowy uch\\ytna banda włamywaczy do - na wdok groznego pozaru doznał a szosie pod Radomiem stra zne konuiąc licznych drobnych kradzie - ataku ercowego i padł trupem na mu wypadkowi uległ samochód pro- ży Po długich dociekaniach udało miejscu wadzony przez kierownika warszaw się policji stwierdzić że przestępstw Przyczyna pożaru narazi e nie zoskiego oddziału lustrowanego Kur- tych dokonują młodzi chłopcy w wie stała ustalona Dochodzenie w toku iera Codziennego redaktora Konra da Wrzosa który jechał w towarzystwie zastępcy naczelnika Wy- n działu p r a s () w e g o Ministerstwa W ATYK A rowsklch rządow przecw KOSClOło~ praw Zagranicznych p c Rukiera Złe s tosunki Niemiec ze Stolicą wi katolickiemu \v iemczech stosu1 (t: Ruckier) i jeg-o małżonki ~ tara Apostolską ki z Watykanem bard~o się ~opsując się wymienić nierozważną rowe Od cza u coraz czę ciej po\vtarza ły Rząd memleckl chcałby wdoczrzy tkę mimo ygnałów nie zbacza- jąc ych si ę wrogich w y stąpień hitle- nie przeprowadzić dalej swe bez- W- adomos C- Z ra-u

9 GAZETA TYGODNOWA plany a jednocześnie nie ze Stolicą Ap os tolską W tym celu do Watykanu przyby ł za stępca kancle rza Niemiec von Pape n lecz Ojciec św nie udzieli ł mu posłuchania a l1liejsce Papena w y sła n o z iemiec Buttmana który mia ł rozp oc ząć na rady z sekretarzem stanu kard y nałem Pacelim Sto lica Apostolska stawia jednak jako główny warunek dobrych stosunków przywrócenie swobody pracy dl! zpaste rskiej dla duch owie ństw a Kościo ł a katolickie go i możności nie skrępowanego wp ł yw u na wychowa nie m ł o dzie żv W ostatniej chwili d oc h odzą jed nak wieści że z winy n ieustępliwo ści iemiec te r ozmowy zo tał y zerwane tr 221 bożnicze zrywać wojskowych różnych planów wojen ny ch i innych wiad o mo śc i a jednocześnie szerzenie wś r ó d żołnierzy k o munizmu Podcza rewizji znalezio no odpis y planów woje nn ych i inne obciążające dowody Ares ztowano?3 osoby a wśród nich obywatela Polski niejak iego Wei a naj prawdopodobniej - żyda francja Wyjazd ministra Bartu do Polski l(zc\d francu ki gruntownie prz y gotowa l sig do wizyt mi nist r a praw zagranicznych Bartu (Barthou) w Polsce i Cz echosl owacji Mini ter i Bartu zczególowo w i ęc omawia ł z prz edstawicie lami Polski i M a ł ej cn tanty w zelkie prawy jakie miał po rusz yć w czasie wspom ni anych wi j zyt Do rozmów tych Francja przy WŁOCHY t h f wiązuje wielk~ wagę \ V ostatnich M ns er spraw zagra rllcznyc ranc]! p b h d P 1Samolotem na 14 l poł k lomełra Rarthou który przyjechał \\ niedz ielc; dn ia owlem cza ac mię z~ nlą a o ~ \<\ w górę Z2 kw ietnia do W arszawy celelll nawi~za - powsta ł znaczny rozdzwj(;! k ktory Znan y włoski lotnik D onati zdo - nia bliłszych stosunków przyjaźn i polsko - spotęgowa ł y je zcze różne sprawy i łał uzyska ć najwyższą dotychczas francu kiei niew y jaśnione wieści dot yczące ja niesp o t ykaną wysokość wzlotu na koby tajnie zawartego uk ł adu mi<; samol ocie Wzbił się on na 14 ty ię - woleni są z upaństwowienia ziemi i dzy Polsk ą i iemcami Przyjazd cy SOO met rów w górę co równa sig tw orzcnia wspólnot różnemi więc więc do Warszawy ministra franc u14- tu i pó ł kilometrom a wysoko- po obami przeciwko temu prote tu - skiego ma na celu wyjaśnienie róż ści tej termometr wykazywa ł ;:;6 ją; niszcząc wszelki dobytek i un ic- nych niep o rozumień i tern samem \\ y stopni mrozu możliwiają rospodarkę Ostatnio na tworzenie dogodnyc h warunków do ROSJA Białorusi w rej onie kostinkowockim wznowienia dawnej przyjaźni mi<; Sowiety zami erzają w s tąpić do wyrżnięto 1- tysięcy ztuk bydła dzy obu krajami Zwi ą z ku Nar odów P odobne wieści nadch od z<\ z innych iemcom bard zo ig to nie podoba Do niedawna R osja ~ owiecka pra rejonów Białoru i Umie zczają więc w pi mach \\ych wie zupełnie odosobniona nie brała LTWA wiadomości a na tępnie dają przcczyn nego udziału w polityce między l Htlerowc y prz y goto wyw ali oder w a- druki do przekupionych pism francu wanie Kłajped y skich że P olska zupe ł nie zadowolonarodowej Dopiero w o tatnich cza - sac h po zawarci~ kilku!-lkładów powładzc litew kic przeprowadzi ł y na jest z po łożenia jakie sig wytwoty~znych z ąslednleml panstwa~j1l liczne rewizje li zamic zkałych w rzy ło i wy tarcza jej \\ zupe ł noci a między mnem\ \ z Polską połoze - Kłajpedzie hitlerowców Wykryto zawarty oju z z icmcami nie ży nie zupełnie się zmieni ło francja i przytcm liczne dowody że opraco- czy wigc sobic zbliżenia z Francją l~ osja Sowiecka dotąd żadnego jesz wali oni szczegółowy plan oderwa - Zabiegi icmiec nic odnio \ jcdnak kutku gdyż w dniu n -im b m mi cze porozumienia nie zawarł y ale to nia kraju k ł ajpcdzkicgo od Litwy czą się wciąż w tej sp r awie rokowa - N EMCY nister Bartu przybył do \ Var zawy nia Międz y innemi rząd francuski ~dzie w czasie dwudniowego pobytu nalega na ~ owiety by przystąpi ł y Nagł y powr ót Hitler a z wywcza ów omówi l wszystkie wymienione spra one do Zwiazku arodów Kanclerz Hitl cr na tatku \\ojen- wy i przyjaźtl pomi<;dzy P olską Pod wzg-ędem politycznym krok nym wyjel:hal na morzc by par<; dni Francją ZO o tała wzmocniona Trock i we fr ancii ten mógłb y być dla ~ owietów wy - odpocząć agle jednak powrócił on godnym a i francja podziewa i<; amolotem do Berlina zybki po: POłlL:ZCl two franl:u kie zanic tolil:\()o\\()dc)an\j ie - t po k domosc że dawz tego powo d l! znaczny ch k orzy C \\-rot do Ol l a b ar d zo \\a Pod pewnemi bowiem względami po podobno nicpomyślncmi dla icmicc nv przywódca bo zewizł1lu rosyj lity ka l~osji ostatnio idzie zgodnie z wiad o mościami \\ związku z wizyt\ skicgo Borsztajn - Trocki znajduje - we F r a n C! l R zą d f rancu k tw z l1lą za - fran u kic(fo ministra pra\\ Zlcrra - :1<; d ążeniami francji i pan przyjaźnionych a przeciw iemcom nicznych \\ Pol cc Rząd niemiecki w zczą! wigc dochodzenia z których Prz ystąp ienie więc Ro ji do Ligi a- bowiem tara ię w zelkiemi iłami wyniklo że Trocki rzecz\ wi <cie za rodów znacznie wzmocni ł yby w nicj nic dopuścić do zacie nienia przy- mie zkuje we francji: otrzyma ł on wp ływy francji Jak dalej rozmowy jaznych to ll\1kó miedzy Polską i na to z~ode uprzednie ro rządu 20 w tym względzie się potoczą je _zcze Francją tampa Pomimo jednak po iadanego nie wiadomo Sowiety chętnie przy- CZ ECHO ŁO W A CJ A na pobyt pozwolenia Trocki bedzie stąpityby do Ligi arodów ale powykrycie szajk i zpiegow kiej zmu zony opuścić Francję gdyż nic tykają trudności któ re tkwią w ich \\ Czecho!owacji w roku ubic- dotrzymał zobowiązania zab raniają za adach komun i tycznych B o ze - glyrn zo tała wykryta zpiego\\ ka cego mu uprawiania propa ra ndy kowicy więc stawiają podobno doć zajka \\ wielkich zak ł adach broni muni tycznej trudne warunki na które francja a :kodv i w fabryce trzcliwa O ta - ZWECjA w zczególności Amdja nie mogą ię tnio żnó\\ policja cze ka wykryła no Wybuch wulkanu wą zajkę zpieg o wską kierowcl11ą Położony w południowo- w chodz rodzić Włośc anie na Bfia łorusi wy rzynają przez miej co\vych ~omuni t~w r~z niej czę ci landji od do <ć dawna by dło ra łęzloną na a ł e pan two ktora mla nic zynny wulkan keidarar Jeoju\Vł ościanie w owietach niezado- l a za zadanie wydobywanie od o ób kuli wznowił wą działano Od pa

10 BW Nr 1 GAZETA TYGODNOWA Str 222 ru dni wyrzuca on ze swego wnętrza NDJE - Skrzyneckiemu odpowiada wielkie ilości kamieni lawy popioosłabionym głosem Ch ł opich - P o Trę dowaci opanow ali miasto łu i słupy ognia Od ziejących z wul wiedz mu żeby ca lemi silami ude kanu pł omieni stopiły się wielkie 10- \ V nd jach angie l s~ich trę dowaci r~ył na qlszyn~ę i wydarł ją kodowce pokrywające gó rywskutek mezado~ol~n z obmzenla m przez meczme m~przy!aclel~wl Jeden z licznych pojazdow odwo d k b ł W rząd zas lł kow wtargnęl do Allahacz~~o sąsle me rze l wez ra y y badu obsadzili wszystkie wejścia do żących rannych do Warszawy zabuchorn wulk~nu towa rzyszą gł uche mias ta i u rządz il i w nim wielki po- l brał ociekającego krwią wodza Po g rzn:oty podziemne a n~we t dalsze chód Przerażona ludność o b awiając kilku tygodniach podleczywszy ra o kolce zasypywane są Jakby desz - się zarażenia zamknęła się w do - nę Chłopick i wyjechał do Krakowa czem z popio ł u m a ch ale jakkolw iek odzyskał wkrótce zdrowie nie chciał już przyjąć żad - nego udziału w trwającem wciąż powstaniu Pod Grochowem jego ustąpienie osłabiło wszystkie serca Walczono wprawdzie mężnie w dalszym ciągu ale ca ł kowitego zwycięstwa nie odniesiono Cofnięto s i ę do Warszawy a Dybicz wobec wielkich strat które poniósł zaniechał myśli zdobycia stolicy Naczeln y m wodzem Rząd Narodo wy mianował teraz Skrzy neckiego B y ł to człowiek próżny i nader dba jący o swoją wygodę Osobiście mężn y prowadził jednak powstanie i z nadzwyczajnem niedołęstwem Zrazu gdy poszedł za radami genjal 1 nego Prądzyńskie go rozbito korpus Geismara pod Wawrem a Rosena pod W nelkiem Dembem głównie dzię ki odważnym Czwartakom Powtór nie po~il Rosen a pod łganiami Prą dzynsk! Zazdrość Skrzy neckiego iltrudnia zw yci ęstwo l Od te j pory Skrzynecki zazdrosny l o świetnego strategika nie chciał wy konać żadnego z mądrych jego plas iewy wi osell>ne nów \ \1 początkach maja niedaleko Łomży stał pod \vo dzą cesarzewi e cza Michała korplls gwardji złożony z synów magnaterji rosyjskiej i Powstanie Listopadowe roku książąt krwi cesarskiej Zabranie ich Olsz y nka pickieg-o ale przez czas strac~)1y na \ \; ni~:volę mog-lo sk ł onić cara d? zaa bagnety! - rozkazuje genc- pozyskane tego potwierdzena po- \\ ~ l Ciel ko~zy tnego dla Pol~kl pora ł Skrzynecki -- a bagnety! wtó- nosi się tratę niepowetowaną [ koju J:akoz za radą Prądzyn~kleg~ ruje mu Bogusławski i dwa polskie Chłopicki ranny _ w odze m Skrzy- tam :;kle rował o lę nagle polske ~VOJ pułki najeżywszy ost rza wpadają necki s~o zaskoczyło g\;yard}ę całkle~ na Moskali wypieraj ą ich z Ol zyna oto nagle Chłopicki pod którym nleprzygotowaną Z ołn~rz~ rwah ki a w tej chwili z grenadjerami po- już ubito dwa konie wali się razem lę do bltwy Prądzyn k~ błaga ł jawia się i Chłopicki z trzecim wś ród huku i dy mu! Gra- ~ kr~ynecklego aby dozwol! Ją sto t b l k ) k ~ czyc ale ~ krzvneckl uparł Sę w bez d Prądz y n skl wysuwa SG prze gre na za li Ona rami ClęZ o męzne - d k ł t () ~ k bl bl k go \vodza czynnoscl ocze ze mena d Je row w azuje za ą po ą ha eo k k baterję moskiew ką i woła: - Komu zdajesz k o mendę panie ge ~rzyjacle na ocza~ \\?Js a p~ s le _ Z / b _ nerale? -- zapytuje gorączkowo Prą g ~ dokonał bezpeczn? od\\ rotu o nerze racla Jeszcze Je r Nezdarny wodz zarządzł potem poden WYSłek a te oto dzla/a ą na - dz) n k kedy na zablach kosach a t d ~ d umieszczono rann ego wydobytego on ~ e a o nczego JUZ ne oprosze wadzła żołnierze biegną rąbią puszka- z pod rozerwanego ko na l z kłębu < Ebrem rzy Dwie armaty przechodzą w rę - dymu d c n ce P olaków Bitwa rozwija się po- myślnie ale ostatecznemu tryumfowi d wie okoliczności stają na przeszkomieszankach pastewnych dzie: Generałowie Lube ński i Kruko (Dokończenie) w r ecki w stano: czej chwili nie spe! Jak ich nasion u żyw a ć do siew u na jakość i pewno ć na ienia Po\\niają rozkazów Chłop-ickiego pod po Mieszankę jak zre ztą i wszystko szechnic znan ą je t rzeczą że nazorem że nie on a Radziwiłł jest najlepiej jest siać siewnikiem Przy siona ro lin gro zkowych jeżeli zogłównym wodzem Radziwiłł po- wysiewie roślin motylkowych trze- stały wcześnle wymłócone i leżą twi erdza wprawdzie rozkazy Chło_ 1 ba zczególniejszą uwagę zwrócić prze~ jakiś cza w pichrzu lub w 118DzieJe Polski w obrazkach J r G O SPO D A RST W O o

11 GAZETA TYGODNOWA t r 223 Druhowie i druchny S M P okr<;gu olkuskiego na kursie dla»rz odownikól\ }rzysposobien ia roln iczego wo r kac h - t racą znaczn i e na si l e kie ł kowania To też kupione nasiona r oślin groszkowych należy zawsze t Przodo\\m icy kon kur sów rolnjci!ycl;~ człollko\\ie M P o kręgu miecho\\ kiego nu kursie \\ zkole Rolniczej V Ł yszkowicach poddać próbie kiełkowania Jeż e li Ni c!-dodźmy więc naszych b y dląt zu i p o le będzie lepiej na wiezione a zaś mamy w ł asnc-nasienie nic nale - ale siejmy dla nich o dp()wicdnią il o ść więc i zbiór zbóż z tego atlle go ka ie należ y równ ież ży g-o młócić zbyt wcze ś nie; niech mie zanek na zieloną pa zę iech wałka \Vi~k z y leży w todole w stomie i młócić do- żadnemu r o lnikowi nie b ę dzie żal te - zapominać że ziemia p o d mieszan piero wczesną wio ną Niepotrzebnie go kawa ł ka ziemi przeznacz o nego kami poprawia się i nabiera lep zego pod tym względem bywa przyczyn ą p od mieszanki na pa zę \ Vyracho- sk ł adu lepszej bud o w y a polu po wielu zawodów bo nie r az nawet wanie że przez t o będziemy mieć mieszankach zbi o r y zb óż są znaczn ie przy ba r dzo gęstym iewie mieszan - mniej zboża jest m y lne Z mniejszy w y ższe J ak wi ę c widzimy zasicw ka wschodzi rzadko nie ocienia na - się wp r awdzie przez to obszar zasie mieszanek jest wskazan y z wielu leżycie r o li nie daje wi ę c zwartego wu zbóż ale jeżeli inwentarz b ę dzie wzglc;dów i bardzo dla gospodarstw Hlllnt k nktyk i obfiteg-o poko u paszy a gdyby lepiej ż y wi o ny będzie wi~cej nawo- korzystn y prz y padkiem rola b y la zaperzona to rzadką mieszankę zag-łuszyłb y nicżycia zawodnie perz O ł owi się nieraz gos obecn ~rm kryzys ie jest poza modlilq i podarz jaka by ł a teg-o przyczyna KELCf dobrym prz}k ł adem niemal jedynym środ zgania czę t o winę na ptaki że popierwszy Zjazd Delegowan ych k iem ap o stołowania d ostępn~ m dla kobiety; w y b i e r ały nasienia z ziemi a tym - 1- zy dzień obrad Katolickiego Zwi ą zku -4 ) nad wyrobieniem zrozl1il1ienia i życzliwo Polek Diecezji )(ieleckiej towarzyszeli Mło dz ieży Pol kiej czasem przyczyna jest pro ta : przez \\- d 9t k b K ści dla d t nlu -ym - YTn wie l11a r w le db t lle a wo me opa r zema z~ ~ ach odbyl się pierllszy Zjazd Oelegci\\a - jako przeds:zkola naszej organizacji Poza naslema s ł abo kle l klljące Jaką 110 c nych Katolickiego Z Polek Zjazd r ozpo - t\-111 ogólnym programem każde tollarzyszenie wykonywalo - zależnie od lokalmieszanki zas i ać za l eży to o d \Va~ llczą l Sie uroczystq M zq św którą odprawil nych potrzeb i warunków - zadan ia specjal runków poszczeg-ólneg-o g-ospodar _ ks prol esor dr A Mohsak w kaplicy Ole- ne iak np zwal zanie przekleli tw zaba\\ stwa : inna gdzie pastwi k o je t i- cezjalnego DOtmu ~ekolekcyjnego Podp lo- młodzieży bez współudzialu star zych wal < sle kazal11e wygło ił ks pra ł dr A ob kę z agitacją sekciar ka i t p ~ aterjalól che mna w r eszce tam gdze mema czyń ki asy tent kościelny Z wiązku do referatów i pogadanek do tarl:za la zko wcale pa twisk a Lepiej jednak zapo M Z} św delegatki w liczhie 31 zgro ła Czynu uoła Apo tolów i inne popular- iać mie zanki troch ę wi ę cej gdyż madziły się na dużej s~1i [)iecetjalnego n- ne wydal\-n:ctwa z dziedziny Akcii Katolicw razie niemożn ości pa zeni a na zie StYlUtu Akcji Katoli klej gdz ie prezeska kiei popularne wydawjlictwa pedagogiczne Zw iązku p t llnidtolla rolpoczt;la 0 lo n o m Oż na j ą skosić i na iano czy brady w i tając delegowane k i ędza asy ten i t p 1)0 przeprow dzania kwadran ów eteż użyć na kisz o nkę ta ko cielnego preze a DAK u p \\li ncen - wangelicznych towarzy lenia nasze po lu giwaly się dziełem k zczepa(l kiego: LYia ć mieszank ę należ y \V o d t ę - tego Turow kiego i przewodnicz;jc<j Zjedno \\ot Pana Jezusa wop je Ewangeli tów pach 2-3 t ygo dni owyc h po ka\\ał - czenia Katclickich Zw iązków Polek p Zoteroko przeprow adzona agitacja za reku tak żeby przez całe lato mieć iję ~zepeck;j z Poznania Po odmówien iu kolek cj ami za mkni ęt emi d a ła już wyn iki modlitwy przez ks asystenta ZW i ązku pozawsze świeżą mł o dą pasz ę zielon<l wołano do prezydjum: p Z l~tepecką - bo mimo pilnych prac rolnych w rekolekcjach zalllkni<;tych dl a członkiń Katolicki h Trzeba b owie m wiedzieć że najpo - na przewodnicząq: p L Bazylew k;j - na rowarzy zeli Polek wziglo ud ~! a l 23 o ożywniej zą najlep zą pa z ę dają mfe sekre arkę oraz pp Monikę Maszadrową ze by w czem kilka z pol\;atów mlechow kiezanki w ów cz as a d y dopiero nie - ~łolmlik KazimierG Ka\czyliską z Poręby go i olku kiego Jak z dotychcza owego pra t> Górnej i K atarzynę eweryno\\q ze zre \\{lzdania wynika pow tawan ie i rozwój które r oś liny zacz y nają kwitnąć nia\\t - na asesorki Katolicki h towarzy zeli Polek! igdzie nie Pierw zy kawałek zaslac jak naj prawozdan ie natraiia na prze zkody ze Z iędu na za wcześniej O ile m oż na jeszcze w mar -pra\\ ozdan ie z dotychcza owe j pra y l ożen i e ideowe Trudnoci które zauważo cu Jeżeli mieszank ę za iejemy Zlliązku złoż}la p dyr L Bazyle\\ ka Ka no S;j: kryzy materjalny co utrudnia nietolicki Z\ iązek Polek Diecezji kieleck iej wcz a t o na t y m pierwszym a nie- i tnieje od n tycznia 1932 r \\ cągu Se jednokrotn ie kontakt oddzia ł ów parafjalnych ze Z\\- iązkiem : nawet w bardzo doraz i dru g im kawałku j)o ko zeniu go istn ienia Związek powolal Jo życ i a ~9 brze pracują ych towarzy zejliach brakll m o żna ją je zcze raz zasiać i zd ążyć Katolickich Polek w których kup ia i ę pół je cz~ to gro za na kupjlo znaczka pocztoją spa <ć przed iewem ozimin Od y - tora tysiąca kobiet \\ ego; b) małe wyrobienie społeczne na zebyśmy na polu 1)0 mie zance nie za - to w ar zyszenia na ze prac o wa ł y dotą d na d: go ludu - smll na pozo tałość po zabor) pogłębieniem urobienia wewnętrzjlego i m:erzali siać oz imin y można po mie- wiedzy religijnej czlcnkili ze szczególnem cach i c) słaba znaj o mo>ść ztllki pi ar kiei na wet wśród ludzi majq ych ukończoną zance k t ó rą przą tni emy przed po- ulzglednieniem zagadn ieli aktualnych jak szkclę powsze -llq Z te o główn i e -Z ~ l ową mniej więcej lipca za iać rze~ ~we t ja chrześ iia6 kiego małżeli ~\\a re - du nadsyłan i e sprawozdali z pra:y do Zw ią pę która uda ie tu do konale a im h~ljnego ~\T how~l11a dz le 1 1 t p -) nad zku tak w iele pozo ta lia do życzenia Z bie \\ US\ladomlen lem wyrobieniem?b} 1\ a telcze mej Ją z a lejemy tem pęknej kiem; 3) wyrobieniem w złonklllla h czyn giem za u trudno ci te dadzą s i ę usunąć za wy r o nie i w t en po ób może- ńo i i mll ierdzia chrześ ijań kie któ- trona linan owal Z w i ąz ku j est bardzo pro ta ie rozporządza on bow iem \\ et najmy 2 j dnego pola zebr ać dwa plony re ZCzególnie 1\ warunka h wiej k ich i ================================ Kronika z naszych parafij

12 GAZET A TYGODN-:O:-W---=-:A ======- N_r_1 mnieiszą g;otówką Stowarzyszenia bowiem wieczoru 16 czerwca do środol\yego rajla 20 rygorem usurnięcia z reko]~cyj za jakieś z powodu kryzytsu gos podarczego nie wpla ozer\vica - dl a pań nauczycielek; od ~wart większe prze~rroc zen1e regmlr!jl11 irrnl caią sk!adek na rzecz Związ~u który nie kowego wieczoru 2S czerwca do poniedział- SECEMN (pow włoszczowski) Pożar po-sia da też żrudnych illnych źróde ł doicho~ rowego ra na 1 lipca - dla panów z Ln1eli W osadz ie Secemin porw w/os7czowskie du porócz ł a~awej pomocy D A K gencii; od p oniedziałkowego wieczo-ru 9 Diecezjalny hlstytu t A K bowiem udziela lipca do rpną rkowego rana 13 lipca - dl a or- go w dnt u 14-yrrn kwietnia b r w godzibezpł<ljtnie loka!u na pom~eszozeni e Z wiąz - gamistó\v; od PQlnieodlZia(!k()lweg;o wieqzqlru nach popo łludnio wych powstaj groźmy po ku i PQlkrY\\~a Wiszelkoi e ko-szta związame z 16 liopca do piątjkof\v1ego rana 20 Hpca-zn owu żar wskoutek wa dliwego k()i)11jna Spfonęio pwwadz eniem b ima Z WiąZlku i t p Ks pral dla orgamistów; od śrb d owego wie czom domów 8 stodół i 11 obó r Ogól!Je straa Sobczyń ki uzurpełrnji1 sprawoz damie prak pąźd ziernika dq niedziejm ego rana 4 lis topa- ty wymoszą 45 tysięcy złot ych Ofiar w Jutyczmemi \V1skazó\\ikarmi jak na\eży przysto da - dl a panów nauczycieli Oprócz t~go dz iach nie by /o sować pracę S!owarzyszeń do 11llwych wa będą się o db ywały rek olekcje w Ogro dzień- - :- -mnków orl1:an!~zacyjnych i gospodarczych cu: od środowego wieczoru 23 maja do n iekalendarzyk podkreślając wielką pomoc jarkiej udzi ela dz ielmego rc:rna 27 maja dla cz[onkiń 1(aTydzień t8-y KatoHokim Sto\varzyszeniom Po lek Kośc iół toliokich StOi\var2; yszeń Polelk; od nie dz iel- 29 kwietnlia - niedziela Św Piotra z WePrzemówie:lli e ks asys tenta zakończon o \lego 1\\/ieownu 27 maja d o CZwartklOwego rony p()ln-ió~t śrmierć męczeńską w 1252 r okrz y!kami na cześć Ojca św i 1 E ks Bi- rana 31 maja - dla cz/onków Kiitoliokich 30 k wiefnia - ponied:zia ł ek Św Katarzyny skuqa Augustyna Josińskiego!owarzyszeń Pcila!ków Ta k samo będą się z Sieny zaliczoln ej w poczet śwnęt ych Reieraty i program pracy odbywały rekolekcje zamknięte w Szańcu w ym ro~u W dajlszym tok u obrad p Zofja Rzepeck a (Będkowsk:l Dolina) pod Ojcowem: od so - ] maja - wtorek Św filipa i Jakóba Aprzewodnicząca ZjednoczetiJia wyg/osli!a re - batnieg;o wieczodu 2 czerwc a do śro dowego POStO/ÓW i M ęoz enniików Oou ukrzyżo ((rat n a temat: Dlaczego musimy się ł ą - TCllua 6 czerwca - dla cz%nlkiń Katlollickich \varrlo we frygj i czyć w związlki diecezjalne Następnie p Stowarzyszeń Polelk; od środ owego waeczo 2 maja - środa Św Atanazego BiosJw jla Wyznawcy i aluozyćjela KoŚc;ioJa Btrzylewska pod ała do wia d omości zgroma- ru 6 czerwca do niedzielnego ralna ]0 czerw d:wnych ZWiąZlkowy pwg ram pjacy na rok ca - dla ozlonków Ka~oliokich Stowarzy Zmarł w r olku 373-im bieżąc~ obejmuj ący następ ujące punkty: 1) szeń PlolaJk ów 3 marja czwariek Najśwjętszej l\\alrii d okładne zapozu1ajnie się czł\onkió K S Po Kto chce wziąć udzia l w Mórychkolwie~ P anny Królowej Korony P olskiej Ks lek z katechizlmem i Ewange\ją św w cza- z pomiędzy wymienio!l1ych rekolekcjd zgł osi Mancrmelli z zaikol\lil\ Jezuirtów na po czątku l7-go \Vlieku pyiał w mad\:itwie sie zebrań miesięcznych 2) pogłębiellie zna się wcześniej przyna jmjllej na tydz i eń j omości zasad wychow awczych 3) obowiąz przed term in em rekoekcyi listownie do Die Najśw PaJnnę jalktijrn tytu/ ei)11 m6glby Ją ko we zapreuumelrmvanie po jeclnym egzem cezjal-nego lnstytutu A:k:cii Katolioki ej w uczcić Otrzymal odpowli edź: Nazywaj plarzu Zjed:noczeuia przez wsz}stkie K Kueloach ul 3 maja 2 a na wszystkie ko mnie Królową Polską Ody powsta~a 0S P i \l;1pro:wadzemie profojwlarzy Związ - szty z pe[nellll utrzymaniem za cały czas drodz ona Po isk a bti~upi nasi w imi eojliu kowych 4) Szerzen ie wśród stowarzyszo- re!kolelkcyj zamklruiętych należy z/ożyć po rnarodu zan i eśii Qrośbę do Ojca św o urny<ch zamilowajn ia do uprawy lnu i hodowli zl od o ~oby Dla wiajdomości wszystkich starnowienie osobnego s\vięta Królowej O\V1iec Po dy~sii nad programem pracy kandydatów podajemy regulam in rekoleikeyj Korony Polskiej w dniu 3~im milja ob - k tóry w ca/ośc1 przyję lto przystąpiono do zamkniętych chodzonem jako święto narodowe wyborów Rady Z\\1iąz kowej W sprawach Regulamin rek olekc yj ny : 4 maja - piątek Znalezienie Drzewa Krzy o:rgan jzacyjrnych delegatki uchwaliły p~zy11) Wszyscy relko:leman ci mają być już o ża św Św Moniki Wdowy 7JlTarfa w stąpiernie KatolLokiego Zwri ąvku POlle~ Die- g;odzinie 6 wieozorem na kolacji pierwszel 387-ym cezji Kieleokliej do Zjed!n ()1czeJruia KatoJickich go dn ia a prj:edtem powiooi pozałatwiać 5 maja - sobota Św Piusa S-go Pap ieia Zw iązlków POlek w Poznallliu 0i<:1Z ]YTzyję - wszysrkie swioje sprawy i z / ożyć op / a t ę za i Wyznawcy Umarł w roku 1572-im cie Statutu i nazwy uchwaloll1ycl w l1ajhliż utrzymamie na re!lqolekcjach Słonce KSlęzyo szej przys7j/ośai przez Najdo~tojniejszy 12) Obo:wiązuje ścisje miloz~nie od w~tęp w :hód - Zachód piskopat Polski Na tem zakonczono plerw- nej 11aml perwszego dllla az do zakoncze- od 29-go kwietnia do B-go maja 1934 rok)1 szy dzień obrad poczem delelgatki uda/y s ię nia na!h{)lżeństwa dnia osta tmiego ~ Słońce ~ c na zwiedzanie miasta 3) Reko Jektanci mogą przerywać rnrilcze~ Księtyc 2-gi dzień o brad nie wyjątkowo w Spra wach ważnych zwią ~ Wschód Zachód ~ Wchód Zach6d Drugiego dnia Qbra(j Mszę św odpraw i! i zanyoh :z sall11emi rełkojelkcjall11!i a nie w 29 N 701 w 423 r 1438 kazane wyg/i(}si! ks pra1 dr A Sobcz yń - sprawach PostrOl1tllYQh 736 W 344 n 4 (8 ski W czasie Mszy św \Vlszys~k i e delego- 4) ie wolno wychodzlć poza obręb do - 30 P 421 r i 02 w U 903 w W 41 9 r 704 w UH 1014 W 441 r wame przystąpij/y do wspólnej Komllnji św mu r~olekcyjnego i miejsc prj:eznalczooych 417 r 1( U3 1 n 2 Ś 629 r i odmówiły ofiarmvanie si ę M~t lce Bosk iej dla rekole~rtamtów 3 Cz 41~ r 707 w luz 1200 n 634 r NaJstępnie wlz1ięto udz<iał w uroczystej a as) ie wicdno rolzl11a\via ć z kimkolwiek ani 4 P 414r 709 w n 763 r demji ku czci Zw ias:i(}wal1lia M P Pa- też przyjmować gośoi ch oc ia żb y przyjezd5 S 412 r 7t1 w H n 919 r tro niki Kato\iakJich StoWarr~yszeń Polek u- 31ych z daleka rzą d :wnej przez K S P par Katedralnej w 16) N~ e należy przechowywać w polkojach f Od l stycznia przybyło dnia 6 godz 57 min :;--;: -=---=------=------: Ki lic ach W toku W7{)1\\~jony c C brad p Z sypialnycll czy też gdz ie ijl dz iej ża dnych ar- Rzepeda przewodnicząca Zjednoczenia wy tylku/ó\\ spożywczych i ODCZYTY KNO jaśniła szereg wątpliwości z jakiernri zwró 7) Po każdej nau~e jest zw)ikle kwadraills! Wojewódzki Wydział Ośw Poz przy P oi/y sig dq niej dele~owame oraz zachęciła rozważal ia w skupieniu nad treśc ią nanlki 1M S w Kiel~lch!podaje do wiadomości iż snow3jrzyswllle do dalszej wytrwałej pracy ) W ciągu dn ia jest dosyć ozasu wołln e- w tyql tygodniu będą głoszone odczyty z w A K Na zakończenie zjaz<lu przemówili: go dla za~atwieni a Wszelkich czynności po - przezroczami i kinem rozrywkowem w naks dr A obczyńsk L przewodnicząca Zjed i rządiku o clbistego bez przesz;kadz8rl1lia innym stępującym porządku: noczej1lia p Z Rzepeoka i prezes DAKu 9) ciśle w otzlnacwnym term inie należy Pow kielecki: fanisławice 27 kwietnia p W Tmo\Vlski Odmói ennem modlitwy i być w kaplicy na rtlilukach i nabożeństwach Zaj ączków 28 kwietnia Galęzice 29 kwietno o dśp iewallliem h YJm1u BOiŻe coś Polskę a tajkże w jadalnym pokoju na posiłkajch Jaworznia 30 kwietnia Piekoszów 1 maja Zjazd zatrrłkniętó 10) W czasie \olnym po obiedz ie wolno Micigozd 2 ~aja Łosienek 3 maja RykoBevpoŚlrednil() po zamknięci:u zjaz<lu odby ~ię zdrzemnąć na godz inkę w rnie prze- szyn 4 maja Brynica 5 maja ChełJnce 6 /0 i ę zebrani e Rady Zw iazkowei na któ- męczenia maja Temat: Przyjaciele ludzi na świe rem podzielol1o mal1daty Plrezeską została 11) Od go dz ily 9 wieczo rem do godz iny cie! nada:l - p S Schm idtow a \\1iceprezeską- : 5 rano w cza ie przeznaczonym na nocny Pow miechowski: Pałecznica 27 kwiet p Mon ~ka Masiadrowa ze /orn ni k sekre - spclczynek najleży z<ljcho\\ać całk owity SpD nia Sh\boszów 28 kwietnia Kalina W 29 tarką p Aleksandra Dajczerowa z Sędzi tkój żeby nie przeszkadzać śp ią cym a świa kwietnia Książ Mały 30 kwietnia Książ szowa a stano\\<uslku dyrelkłork i Zw iązku tfa \\ mocy nie wolno zapalać z wyją t;k i em Wielki l mja Temat: Podróż po Ziemi św uznano nadal p Ludw i~ę B~q;yiew&ką na głej kooni eczlllości Pow pióczowski: Czyżowice 2i kwietnia ~ekolekcje zamkmęte 12) We wszelkch dolazlllych wazl1ych Zagorzyce 28 kwietnia Kazimierza Wielka W d GDU rekolekcyjnym w Kielcach ul 3 i sprawach należy s ię zwracać do tej osoby 129 kwietnia Stradlice 30 kwietnia Bej sce M3lj a rir 2 będą się odbywały w dalsz ym którą \vskaże lkiettol\vlll1k rekolekcyj zam - t maja Piołrkowice 2 maja Moraiwianki 3 c ią gu rek oleik cje ża111lkmrlęte: od p ią tkowego : Jmiętych! maja Przemyków 4 maja Rachwałowice wi ecz<ltu 18 ma ja d{) wtllonkowego tana R Uwaga Rekol ~tant Zlobowri ązuje się do 5 maja Prokocice 6 maja Temat: Polacy ma<ja - dla pań z inteligencji; od sobotruiego przestrzegartia powyższego regulaminu PQ< w Ameryce i E- g~ \ Redaktor: Ks St Borowiecki Wydawca: Ks nf B Czerkiewicz Cena o iloszell: 1 wiersz m ilimetrowy w tekśc ie 25 groszy l wiersz milim na ostatniej stronicy 20 i roszy Wszelkle artykuły są własnością Redakcj i przedruk bez upowatnienia wzbroniooy Zakłady ~-- Graficzne r D W ilkoszewsk iego w Częstochowie Aleja 52 tel

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) -111. vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.'

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo