Mając na uwadze, Ŝe: W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mając na uwadze, Ŝe: W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady."

Transkrypt

1 OPINIA KOMISJI z 19 stycznia 1972 roku w sprawie wniosków Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; Mając na uwadze, Ŝe: Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa tych Wspólnot; W opiniach z 29 września 1967 roku i 1 października 1969 roku Komisja wyraziła juŝ swoje stanowisko w sprawie zasadniczych aspektów kwestii wynikających ze złoŝenia tych wniosków; Warunki przyjęcia tych państw oraz zmiany Traktatów konieczne do ich przyjęcia zostały wynegocjowane podczas konferencji między Wspólnotamia państwami składającymi wnioski oraz, Ŝe jednolite przedstawicielstwo Wspólnoty zostało zapewnione z naleŝytym poszanowaniem dialogu instytucjonalnego przewidzianego w postanowieniach Traktatów; Uzgodnione w wyniku negocjacji postanowienia są słuszne i stosowne oraz, Ŝe w takich warunkach rozszerzenie Wspólnoty, przy zachowaniu jej wewnętrznej spójności i dynamizmu, umoŝliwi jej pełniejsze uczestnictwo w rozwoju stosunków międzynarodowych; Przystępując do Wspólnot, państwa składające wniosek akceptują bez zastrzeŝeń Traktaty i wytyczone w nich cele polityczne, wszystkie decyzje podjęte od czasu ich wejścia w Ŝycie oraz działania podjęte w celu rozwoju i umacniania Wspólnoty; Zasadniczymi cechami systemu prawnego wprowadzonego przez Traktaty ustanawiające Wspólnoty są: bezpośrednie zastosowanie ich określonych postanowień i określonych aktów instytucji Wspólnoty, wyŝszość prawa Wspólnoty nad wszelkimi stojącymi z nimi w sprzeczności postanowieniami krajowymi oraz istnienie procedur zapewniających jednolitą interpretację tego prawa;mając na uwadze, iŝ przystąpienie do Wspólnot zawiera uznanie wiąŝącego charakteru tych reguł, których przestrzeganie jest niezbędne w celu zagwaranto-wania skuteczności i jedności prawa Wspólnoty, WYDAJE NINIEJSZYM POZYTYWNĄ OPINIĘ w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady. Sporządzono w Brukseli, 19 stycznia 1972 roku. W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI XII/PL 1

2 RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, DECYZJA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z 22 stycznia 1972 roku w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, ZwaŜywszy, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przystąpienie do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Uwzględniając opinię Komisji, ZwaŜywszy, iŝ warunki przystąpienia, które zostaną ustalone przez Radę, zostały wynegocjowane z powyŝszymi Państwami, POSTANOWIŁA CO NASTĘPUJE: Artykuł 1 1. Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą zostać członkami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w drodze przystąpienia do Traktatu ustanawiającego tę Wspólnotę, zgodnie z odpowiednimi zmianami i uzupełnieniami na warunkach określonych w niniejszej decyzji. 2. Warunki przystąpienia i konieczne w związku z tym zmiany Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali zostają określone w Akcie załączonym do niniejszej decyzji. Postanowienia tego Aktu dotyczące Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stanowią integralną część niniejszej decyzji. 3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i kompetencji instytucji Wspólnot określone w Traktacie wymienio-nym w ustępie 1 stosuje się z uwzględnieniem niniejszej decyzji. Artykuł 2 Dokumenty przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostaną złoŝone przy Rządzie Republiki Francuskiej w dniu 1 stycznia 1973 roku. Przystąpienie zaczyna obowiązywać z dniem 1 stycznia 1981 roku z zastrzeŝeniem, Ŝe wszystkie dokumenty przystąpienia zostaną złoŝone w tym dniu, a wszystkie dokumenty ratyfikacyjne dotyczące przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zostaną złoŝone przed tym terminem. W wypadku, gdy jedno z wymienionych w ustępie 1 państw nie złoŝy w odpowiednim terminie swoich dokumentów przystąpienia i dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienie będzie obowiązywało w stosunku do pozostałych przystępujących państw. W takim wypadku Rada Wspólnot Europejskich niezwłocznie i jednomyślnie uchwali niezbędne zmiany artykułu 3 niniejszej decyzji i artykułów 12, 13, 17, 19, 20, 22, 142, 155, 160 Aktu w sprawie warunków przystąpienia i zmian Traktatów, Rada, działając jednomyślnie, moŝe następnie uniewaŝnić lub zmienić postanowienia wymienionego Aktu odnoszące się do państwa, które nie złoŝyło swoich dokumentów przystąpienia i dokumentów ratyfikacyjnych. XII/PL 2

3 Rząd Republiki Francuskiej przekaŝe uwierzytelnione odpisy dokumentu przystąpienia kaŝdego przystępującego państwa Rządom Państw Członkowskich i Rządom pozostałych państw przystępujących. Artykuł 3 Niniejsza decyzja, sporządzona w językach: duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, irlandzkim, włoskim i norweskim, przy czym teksty w kaŝdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje przekazana Państwom Członkowskim Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Królestwu Danii, Irlandii, Królestwu Norwegii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, 22 stycznia 1972 roku. W imieniu Rady Przewodniczący G. THORN XII/PL 3

4 DECYZJA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z 22 stycznia 1972 roku w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, ZwaŜywszy, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Otrzymawszy opinię Komisji, POSTANOWIŁA zaakceptować powyŝsze wnioski o przystąpienie. Warunki przyjęcia oraz konieczne w związku z tym zmiany Traktatów stają się przedmiotem umowy pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami wnioskującymi. Sporządzono w Brukseli, 22 stycznia 1972 roku. W imieniu Rady Przewodniczący G. THORN XII/PL 4

5 TRAKTAT między Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, (Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich) a Królestwem Danii, Irlandią, Królestwem Norwegii oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Jego Królewska Mość Król Belgów, Jej Królewska Mość Królowa Danii, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Irlandii, Prezydent Republiki Włoskiej, Jego Królewska Wysokość Wielki KsiąŜę Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, Jego Królewska Mość Król Norwegii, Jej Królewska Mość Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ZJEDNOCZENI pragnieniem kontynuowania realizacji celów Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, ZDECYDOWANI kontynuować w duchu Traktatów proces tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy na juŝ istniejących podstawach, XII/PL 5

6 UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zapewnia państwom europejskim moŝliwość uzyskania członkostwa tych Wspólnot, UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa we Wspólnotach, UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ Rada Wspólnot Europejskich, po uzyskaniu opinii Komisji, wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przyjęcia tych Państw, ZDECYDOWALI ustalić wspólnie warunki przyjęcia oraz dostosowania w Traktatach ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i w tym celu wyznaczyli na swoich pełnomocników: JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, G. Eyskensa, Premiera; P. Harmela, Ministra Spraw Zagranicznych; J. van der Meulena, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, J. O. Kraga, Premiera; I. Norgaarda, Ministra Handlu Zagranicznego; J. Christensena, Sekretarza Generalnego ds. Handlu Zagranicznego, Ministra Spraw Zagranicznych; PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, W. Scheela, Ministra Spraw Zagranicznych; H.G. Sachsa, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, M. Schumanna. Ministra Spraw Zagranicznych; J.M. Boegnera, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; PREZYDENT IRLANDII, J. A. Lyncha, Premiera; P. J. Hillery ego, Ministra Spraw Zagranicznych; PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, E. Colombę, Premiera; A. Morę, Ministra Spraw Zagranicznych; G. Bombasseia Frascaniego de Vettora, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; XII/PL 6

7 JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄśĘ LUKSEMBURGA, G. Thorna, Ministra Spraw Zagranicznych; J. Dondelingera, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, W. K. N. Schmelzera, Ministra Spraw Zagranicznych; T. E. Westerterpa, Sekretarza Stanu, Ministra Spraw Zagranicznych; E. M. J. A. Sassena, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL NORWEGII, T. Bratteliego, Premiera; A. Cappelena, Ministra Spraw Zagranicznych; S. Chr. Sommerfelta, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Edwarda Heatha, Premiera; Pierwszego Lorda Skarbu, Ministra SłuŜby Cywilnej; Sir Aleca Douglasa Home a, Pierwszego Sekretarza Jej Wysokości do Spraw Zagranicznych i Commonwealthu; Geoffreya Rippona, Kanclerza Księstwa Lancaster; KTÓRZY, po wymianie swoich pełnomocnictw i stwierdzeniu ich naleŝytej formy, postanowili co następuje: Artykuł 1 1. Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stają się niniejszym członkami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz stroną w Traktatach ustanawiających te Wspólnoty, zgodnie z odpowiednimi zmianami lub uzupełnieniami. 2. Warunki przyjęcia i konieczne dostosowania Traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej są określone w Akcie załączonym do niniejszego Traktatu. Postanowienia tego Aktu dotyczące Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej stanowią integralną część niniejszego Traktatu. 3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji Wspólnot określone w Traktatach, o których mowa w ustępie 1 mają zastosowanie do niniejszego Traktatu. Artykuł 2 Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złoŝone do depozytu Rządowi Republiki XII/PL 7

8 Włoskiej, nie później niŝ do 31 grudnia 1972 roku. Niniejszy Traktat wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1973 roku pod warunkiem, iŝ wszystkie dokumenty ratyfikacyjne zostaną złoŝone przed tym terminem oraz wszystkie dokumenty przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostaną złoŝone tego dnia. Jeśli jednak do tej daty nie wszystkie państwa, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 złoŝą dokumenty ratyfikacyjne i przystąpienia, Traktat wchodzi w Ŝycie dla tych państw, które takie dokumenty złoŝyły. W tym przypadku Rada Wspólnot Europejskich, stanowiąc jednomyślnie, bezzwłocznie zadecyduje o wprowadzeniu niezbędnych zmian w artykule 3 niniejszego Traktatu oraz artykułach 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 oraz 160 Aktu w sprawie przystąpienia oraz zmian Traktatów, w postanowieniach zawartych w załączniku I do tego Aktu w sprawie składu i funkcjonowania komitetów, oraz w artykułach 5 i 8 Protokołu nr 1 do Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rada Wspólnot Europejskich moŝe takŝe jednomyślnie postanowić o utracie waŝności lub zmianach przepisów wspomnianego Aktu odnoszących się do państwa, które nie złoŝyło dokumentów ratyfikacyjnych i przystąpienia. Artykuł 3 Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim oraz włoskim, przy czym teksty w kaŝdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złoŝony do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelniony odpis kaŝdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy. W dowód czego niŝej podpisani pełnomocnicy złoŝyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem. [część wielojęzyczna] Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego stycznia roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego. [część wielojęzyczna] G. EYSKENS Gaston THORN P. HARMEL J. DONDELINGER J. VAN DER MEULEN N.SCHMELZER Jens Otto KRAG Ivar N0RGAARD Jens CHRISTENSEN Walter SCHEEL H.G. SACHS Maurice SCHUMANN Seán Ó LOINSIGH Padraig Ó HĺRIGHILE COLOMBO Aldo MORO BOMBASSEI DE VETTOR T. WESTERTERP SASSEN J.M. BOEGNER Geoffrey RIPPON Alecx DOUGLAS-HOME XII/PL 8

9 AKT dotyczący warunków przystąpienia i dostosowań w Traktatach CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY Do celów niniejszego Aktu: Artykuł 1 wyraŝenie Traktaty załoŝycielskie oznacza: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, odpowiednio uzupełnione lub zmienione Traktatami lub innymi Aktami, które weszły w Ŝycie przed niniejszym przystąpieniem; pojęcia Traktat EWWiS, Traktat EWG, Traktat EWEA oznaczają odpowiednie Traktaty załoŝycielskie uzupełnione lub zmienione w sposób wymieniony; wyraŝenie obecne Państwa Członkowskie oznacza Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów; wyraŝenie nowe Państwa Członkowskie oznacza Królestwo Danii, Irlandię, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Artykuł 2 Od dnia przystąpienia nowe Państwa Członkowskie są związane postanowieniami Traktatów załoŝycielskich i aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot, postanowienia te są stosowane w nowych Państwach Członkowskich zgodnie z zasadami określonymi w tych Traktatach i w niniejszym Akcie. Artykuł 3 1. Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się do przystąpienia po dniu przystąpienia do wszelkich innych porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie i dotyczących funkcjonowania Wspólnot lub związanych z ich działaniami. 2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić do umów, o których mowa w artykule 220 Traktatu EWG, a takŝe do Protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Wspólnot wykładni tych umów, które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie Wspólnoty, w tym celu nowe Państwa Członkowskie podejmują się rozpocząć negocjacje z obecnymi Państwami Członkowskimi, zmierzające do dokonania niezbędnych zmian właściwych aktów. 3. Nowe Państwa Członkowskie zajmują tę samą pozycję co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji i uchwał Rady, jak teŝ innych stanowisk przez nią zajętych, a takŝe stanowisk dotyczących Wspólnot Europejskich przyjętych zgodnie przez Państwa Członkowskie. Nowe Państwa Członkowskie będą stosować się do zasad i wskazówek wynikających z takich deklaracji, uchwał i innych stanowisk oraz podejmą środki potrzebne dla zapewnienia wprowadzenia ich w Ŝycie. XII/PL 9

10 Artykuł 4 1. Porozumienia i umowy zawarte przez którąkolwiek ze Wspólnot z jednym lub większą liczbą państw trzecich, organizacją międzynarodową lub obywatelami państw trzecich są wiąŝące dla nowych Państw Członkowskich na warunkach określonych w Traktatach załoŝycielskich i w niniejszym Akcie. 2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić na warunkach określonych w niniejszym Akcie do porozumień i umów zawartych wspólnie przez którąkolwiek ze Wspólnot i obecne Państwa Członkowskie, a takŝe do porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie i związanych z wyŝej wymienionymi porozumieniami i umowami. Wspólnota i obecne Państwa Członkowskie udzielą nowym Państwom Członkowskim pomocy w tym zakresie. 3. Na mocy niniejszego Aktu i na warunkach w nim określonych nowe Państwa Członkowskie przystępują do wewnętrznych porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania porozumień i umów, o których mowa w ustępie W razie potrzeby nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe działania w celu dostosowania do praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do Wspólnot ich stanowisk względem organizacji i umów międzynarodowych, których członkiem lub stroną jest takŝe Wspólnota lub inne Państwa Członkowskie. Artykuł 5 W stosunku do nowych Państw Członkowskich artykuł 234 Traktatu EWG oraz artykuły 105 i 106 Traktatu EWEA mają zastosowanie względem porozumień i kontraktów zawartych przed datą przystąpienia. Artykuł 6 O ile niniejszy Akt nie stanowi inaczej, jego postanowienia nie mogą być zawieszone, zmienione ani uchylone w sposób inny niŝ według procedury zmiany traktatów przewidzianej w Traktatach załoŝycielskich. Artykuł 7 Przyjęte przez instytucje Wspólnot akty, do których odnoszą się postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Akcie, zachowują swój status prawny; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów. Artykuł 8 Postanowienia niniejszego Aktu, których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot w sposób inny niŝ w ramach środków przejściowych, mają taki sam status prawny jak postanowienia, które uchylają lub zmieniają i podlegają tym samym regułom, co te postanowienia. Artykuł 9 1. W celu ułatwienia nowym Państwom Członkowskim dostosowania się do zasad obowiązujących we Wspólnotach, stosowanie Traktatów załoŝycielskich i aktów przyjętych przez instytucje podlega jako środek przejściowy odstępstwom zawartym w niniejszym Akcie. 2. Z zastrzeŝeniem szczególnych postanowień niniejszego Aktu, podanych dat i terminów, zastosowanie środków przejściowych ustaje z końcem roku XII/PL 10

11 CZĘŚĆ DRUGA DOSTOSOWANIA W TRAKTATACH TYTUŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE ROZDZIAŁ l Zgromadzenie Artykuł 10 Artykuł 21 akapit drugi Traktatu EWWiS, artykuł 138 ustęp 2 Traktatu EWG i artykuł 108 ustęp 2 Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Liczbę tych delegatów ustala się następująco: Belgia 14 Dania 10 Niemcy 36 Francja 36 Irlandia 10 Włochy 36 Luksemburg 6 Niderlandy 4 Zjednoczone Królestwo 36. ROZDZIAŁ 2 Rada Artykuł 11 Artykuł 2 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich otrzymuje brzmienie: XII/PL 11

12 Prezydencję sprawuje kolejno przez okres sześciu miesięcy kaŝdy członek Rady, według następującego porządku Państw Członkowskich: Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo. Artykuł 28 Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: Artykuł 28 Artykuł 12 Gdy Komisja zasięga opinii Rady ta ostatnia rozwaŝa sprawę bez konieczności przeprowadzania głosowania. Protokół posiedzenia Rady zostaje przekazany Komisji. Gdy Traktat wymaga wyraŝenia przez Radę zgody, uznaje się, Ŝe zgoda taka została wyraŝona, gdy propozycja Komisji uzyskała akceptację: - bezwzględnej większości przedstawicieli Państw Członkowskich, włączając w to głosy przedstawicieli dwóch Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie; - w razie równego podziału głosów i gdy Komisja po powtórnej dyskusji podtrzymuje swoją propozycję - przedstawicieli trzech Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie. Kiedy Traktat wymaga jednomyślnej decyzji lub jednomyślnej zgody, taka decyzja zostaje podjęta zaś zgoda udzielona, gdy wszyscy członkowie Rady głosują za propozycją. JednakŜe dla celów zastosowania artykułów 21, 32, 32a, 78d i 78f niniejszego Traktatu oraz artykułu 16, artykułu 20 akapit trzeci, artykułu 28 akapit piąty i artykułu 44 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości powstrzymanie się od głosu członków obecnych osobiście lub przez przedstawiciela nie uniemoŝliwia przyjęcia aktów Rady wymagających jednomyślności. Decyzje Rady inne niŝ te, dla których podjęcia niezbędna jest większość kwalifikowana lub jednomyślność, są podejmowane większością głosów członków Rady. Uznaje się, Ŝe większość ta zostaje uzyskana, gdy obejmuje ona absolutną większość przedstawicieli Państw Członkowskich, włączając w to głosy przedstawicieli dwóch Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie. JednakŜe dla potrzeb zastosowania artykułów 78, 78b i 78d niniejszego Traktatu, które wymagają większości kwalifikowanej, głosy członków Rady są waŝone w sposób następujący: Belgia 5, Dania 3, Niemcy 10, Francja 10, Irlandia 3, Włochy 10, Luksemburg 2, Niderlandy 5, Zjednoczone Królestwo 10. Akt zostaje przyjęty, jeśli uzyska 41 głosów za, oddanych przez co najmniej sześciu członków. W przypadku głosowania kaŝdy członek Rady moŝe otrzymać pełnomocnictwo tylko jednego z pozostałych członków. Rada kontaktuje się z Państwami Członkowskimi poprzez swojego przewodniczącego. Akty Rady są publikowane w sposób przez nią ustalony. Artykuł 13 Artykuł 95 akapit czwarty Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: XII/PL 12

13 Poprawki te są proponowane wspólnie przez Komisję i Radę stanowiące większością ośmiu dziewiątych ich członków i przedkładane Trybunałowi do zaopiniowania. Przy ich rozpatrywaniu Trybunał korzysta z pełnej swobody oceny wszelkich kwestii faktycznych i prawnych. Gdy w wyniku takiej oceny Trybunał dojdzie do wniosku, Ŝe propozycje są zgodne z postanowieniami powyŝszego akapitu, przekazuje je Zgromadzeniu. Wchodzą one w Ŝycie, jeśli Zgromadzenie przyjmie je większością trzech czwartych oddanych głosów i dwóch trzecich ogólnej liczby członków. Artykuł 14 Artykuł 148 ustęp 2 Traktatu EWG oraz artykuł 118 ustęp 2 Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: JeŜeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków waŝone są następująco: Belgia 5 Dania 3 Niemcy 10 Francja 10 Irlandia 3 Włochy 10 } Luksemburg 2 Niderlandy 5 Zjednoczone Królestwo 10 Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej: - 41 głosów za, jeŝeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji; - 41 głosów za, oddanych przez co najmniej sześciu członków, w innych przypadkach. ROZDZIAŁ 3 Komisja Artykuł 15 Artykuł 10 ustęp 1 akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot XII/PL 13

14 Europejskich otrzymuje brzmienie: Komisja składa się z czternastu członków, wybieranych ze względu na swoje ogólne kwalifikacje, i których niezaleŝność jest niekwestionowana. Artykuł 16 Artykuł 14 akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich otrzymuje brzmienie: Przewodniczący i pięciu wiceprzewodniczących są mianowani przez Komisję spośród jej członków na okres dwóch lat zgodnie z tą samą procedurą, która jest przewidziana w przypadku mianowania członków Komisji. Ich mandat jest odnawialny. ROZDZIAŁ 4 Trybunał Sprawiedliwości Artykuł 17 Artykuł 32 akapit pierwszy Traktatu EWWiS, artykuł 165 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 137 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Trybunał Sprawiedliwości składa się z dziewięciu sędziów. Artykuł 18 Artykuł 32a akapit pierwszy Traktatu EWWiS, artykuł 166 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 138 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez trzech rzeczników generalnych. Artykuł 19 Artykuł 32b akapity drugi i trzeci Traktatu EWWiS, artykuł 167 akapity drugi i trzeci Traktatu EWG oraz artykuł 139 akapity drugi i trzeci Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: XII/PL 14

15 Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego. Przemiennie dotyczy ono pięciu i czterech sędziów. Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu rzeczników generalnych. Przemiennie dotyczy ono jednego i dwóch rzeczników generalnych. Artykuł 20 Artykuł 18 akapit drugi Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, artykuł 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz artykuł 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej otrzymują brzmienie: Obrady Trybunału są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada nieparzysta liczba jego członków. Obrady pełnego składu Trybunału są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada siedmiu jego członków. Obrady izb są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada trzech sędziów. JeŜeli jeden z sędziów nie moŝe uczestniczyć w obradach, sędzia z innej izby moŝe zostać wezwany do uczestnictwa zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie proceduralnym. ROZDZIAŁ 5 Komitet Ekonomiczno-Społeczny Artykuł 21 Artykuł 194 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 166 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Liczba członków Komitetu jest następująca: Belgia 12 Dania 9 Niemcy 24 Francja 24 Irlandia 9 Włochy 24 Luksemburg 6 Niderlandy 12 Zjednoczone Królestwo 24. XII/PL 15

16 ROZDZIAŁ 6 Komitet Doradczy EWWiS Artykuł 22 Artykuł 18 akapit pierwszy Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: Powołuje się Komitet Doradczy przykomisji. Składa się on z nie mniej niŝ 60 i nie więcej niŝ 84 członków, którzy stanowią równą reprezentację producentów, pracowników, konsumentów i pośredników. ROZDZIAŁ 7 Komitet Naukowo-Techniczny Artykuł 23 Artykule 134 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie: Komitet składa się z 27 członków, mianowanych przez Radę po konsultacjach z Komisją. TYTUŁ II INNE DOSTOSOWANIA Artykuł Zjednoczone Królestwo dodaje się do Państw Członkowskich wymienionych w pierwszym zdaniu artykułu 131 Traktatu EWG. 2. PoniŜsze kraje i terytoria dodaje się do listy zamieszczonej w załączniku IV Traktatu EWG: - Angielsko-Francuskie Kondominium Nowych Hebryd - Wspólnota Bahamów - Bermudy - Brytyjskie Terytorium Antarktyczne - Honduras Brytyjski - Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego XII/PL 16

17 - Brytyjskie Wyspy Salomona - Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Brunei - Stowarzyszone Państwa Karaibskie: Antigua, Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent, Saints Kitts i Nevis-Anguilla - Kajmany - Środkowe i Południowe Wyspy Line - Wyspy Falklandzkie i terytoria zaleŝne - Wyspy Gilberta i Lagunowe - Montserrat - Pitcairn - Święta Helena i terytoria zaleŝne - Seszele - Wyspy Turks i Caicos. Artykuł 25 Następujący akapit dodaje się po pierwszym akapicie artykułu 79 Traktatu EWWiS: Nie naruszając postanowień poprzedniego akapitu: (a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Francuskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. (b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. (c) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w decyzji Rady z 22 stycznia 1972 roku dotyczącej przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Artykuł Artykuł 227 ustęp 1 Traktatu EWG otrzymuje brzmienie: XII/PL 17

18 1. Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 2. Następujący akapit dodaje się do artykułu 227 ustęp 3 Traktatu EWG: Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich mających szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz które nie zostały włączone do powyŝszej listy. 3. Następujący ustęp dodaje się do artykułu 227 Traktatu EWG: 5. Nie naruszając postanowień poprzednich ustępów: a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych obszarów baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. c) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w Traktacie dotyczącym przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanym 22 stycznia 1972 roku. Artykuł 27 Następujący akapit dodaje się do artykułu 198 Traktatu EWEA: Nie naruszając postanowień poprzednich akapitów: a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych obszarów baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. c) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich mających szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz które nie zostały wymienione w załączniku IV do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. d) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w Traktacie dotyczącym przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanym 22 stycznia 1972 roku. XII/PL 18

19 Artykuł 28 Akty instytucji Wspólnoty dotyczące produktów wskazanych w załączniku II do Traktatu EWG i produktów podlegających, w przypadku importu do Wspólnoty, szczególnym zasadom wynikającym z realizacji wspólnej polityki rolnej, jak równieŝ akty dotyczące harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w kwestii podatków obrotowych nie mają zastosowania do Gibraltaru, chyba Ŝe Rada, na wniosek Komisji, jednogłośnie zdecyduje inaczej. CZĘŚĆ TRZECIA DOSTOSOWANIA W AKTACH PRZYJĘTYCH PRZEZ INSTYTUCJE Artykuł 29 Akty wymienione w załączniku I do niniejszego Aktu są niniejszym dostosowane w sposób określony w załączniku. Artykuł 30 Wymagane w związku z przystąpieniem dostosowanie aktów wymienionych wzałączniku II do niniejszego Aktu zostanie przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami określonymi w załączniku, a takŝe zgodnie z warunkami i procedurą określoną w artykule 153. CZEŚĆ CZWARTA ŚRODKI PRZEJŚCIOWE TYTUŁ I SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW ROZDZIAŁ l Postanowienia dotyczące taryfy celnej Artykuł Podstawową stawką celną podlegającą stopniowym obniŝkom przewidzianym w artykułach 32 i 59 jest dla wszystkich towarów opłata faktycznie pobierana 1 stycznia 1972 roku. Podstawową stawką celną stosowaną w celu zbliŝania do Wspólnej Taryfy Celnej i ujednoliconej taryfy celnej EWWiS, przewidzianą w artykułach 39 i 59, jest dla wszystkich towarów opłata faktycznie stosowana przez nowe Państwa Członkowskie 1 stycznia 1972 roku. Do celów niniejszego Aktu, ujednolicona taryfa celna EWWiS oznacza nomenklaturę celną i cła obowiązujące dla produktów wyszczególnionych w załączniku I Traktatu EWWiS, innych niŝ węgiel. 2. JeŜeli po 1 stycznia 1972 roku będą miały zastosowanie obniŝki taryfy wynikające z Porozumień Dotyczących Środków Chemicznych, uzupełniających Protokół z Genewy z 1967 roku do Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu, obniŝone cła zastąpią podstawowe stawki celne wymienione w ustępie 1. Artykuł Opłaty celne nakładane na towary importowane pomiędzy Wspólnotą w jej obecnym składzie a nowymi Państwami Członkowskimi są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem: XII/PL 19

20 1 kwietnia 1973 roku kaŝda stawka celna zostaje zmniejszona do 80% stawki podstawowej; cztery kolejne obniŝki o 20% są dokonywane: l stycznia 1974 roku, l stycznia 1975 roku, l stycznia 1976 roku, l lipca 1977 roku. 2. Nie naruszając postanowień ustępu l: a) cła na import węgla w rozumieniu załącznika I do Traktatu EWWiS znosi się pomiędzy Państwami Członkowskimi z dniem przystąpienia; b) cła na import produktów wymienionych w załączniku III do niniejszego Aktu znosi się 1 stycznia 1974 roku; c) import bezcłowy ma zastosowanie, od daty przystąpienia, do towarów objętych zwolnieniami celnymi dotyczącymi osób przemieszczających się pomiędzy Państwami Członkowskimi. 3. W przypadku produktów wymienionych w załączniku IV do niniejszego Aktu, objętych umowną marŝą preferencyjną obowiązującą pomiędzy Wielką Brytanią i określonymi krajami Wspólnoty Brytyjskiej, Wielka Brytania moŝe odroczyć do 1 lipca 1973 roku pierwszą obniŝką taryfy, wymienioną w ustępie Postanowienia ustępu 1 nie wykluczają moŝliwości ustanowienia kontyngentów na określone produkty z Ŝelaza i stali, które nie zostały wytworzone we Wspólnocie lub które zostały w niej wytworzone, ale ich ilość lub jakość nie odpowiada pierwotnym załoŝeniom. Artykuł 33 We Wspólnocie w Ŝadnym przypadku nie będą stosowane opłaty celne wyŝsze od opłat stosowanych do państw trzecich, które korzystają z klauzuli najwyŝszego uprzywilejowania. W przypadku zmiany lub zawieszenia stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej lub stosowania przez nowe Państwa Członkowskie artykułu 41, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, moŝe podjąć środki niezbędne do zachowania wspólnotowego systemu preferencji. Artykuł 34 KaŜde nowe Państwo Członkowskie moŝe w całości lub w części zawiesić pobieranie opłat celnych nakładanych na towary importowane z pozostałych Państw Członkowskich. Informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję. Artykuł 35 Wszelkie opłaty mające taki sam skutek co opłaty celne nakładane na towary importowane, wprowadzone po 1 stycznia 1972 roku w wymianie handlowej pomiędzy Wspólnotą w jej obecnym składzie a nowymi Państwami Członkowskimi, zostaną zniesione 1 stycznia 1973 roku. Wszelkie opłaty mające taki sam skutek co opłaty celne importowe, których stawka 31 grudnia 1972 roku przewyŝsza stawkę faktycznie stosowaną 1 stycznia 1972 roku obniŝa się 1 stycznia 1973 roku do tej ostatniej. Artykuł Opłaty mające taki sam skutek co opłata celna, które są nakładane na towary importowane zostają stopniowo zniesione pomiędzy Wspólnotą w jej obecnym składzie a nowymi Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi, zgodnie z następującym harmonogramem: nie później niŝ do 1 stycznia 1974 roku kaŝda opłata zostaje obniŝona do 60% wysokości obowiązującej 1 stycznia 1972 roku; trzy kolejne obniŝki o 20% następują: XII/PL 20

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9 Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu

Bardziej szczegółowo

OPINIA KOMISJI. z 23 maja 1979 roku w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich

OPINIA KOMISJI. z 23 maja 1979 roku w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich OPINIA KOMISJI z 23 maja 1979 roku w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.55.16.86 KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII I KRÓLESTWA SZWECJI DO

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji

Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji Strasburg, 13 maja 2004 roku Preambuła Państwa-Członkowie Rady Europy, sygnatariusze

Bardziej szczegółowo

ZDECYDOWANI dostarczyć niezbędne instrumenty finansowe w celu wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz spójności gospodarczej i społecznej,

ZDECYDOWANI dostarczyć niezbędne instrumenty finansowe w celu wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz spójności gospodarczej i społecznej, AKT ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO, UPOWAśNIAJĄCY RADĘ GUBERNATORÓW DO UTWORZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek DECYZJA RADY Bruksela, dnia 30.10.2009 KOM(2009)605 wersja ostateczna 2009/0168 (CNS) w sprawie zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Dz.U.00.50.582 KONWENCJA o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO

TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO Rządy Argentyny, Australii, Belgii, Chile, Republiki Francuskiej, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY JEDNĄ RADĘ I JEDNĄ KOMISJĘ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (TRAKTAT FUZYJNY)

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY JEDNĄ RADĘ I JEDNĄ KOMISJĘ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (TRAKTAT FUZYJNY) TRAKTAT USTANAWIAJĄCY JEDNĄ RADĘ I JEDNĄ KOMISJĘ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (TRAKTAT FUZYJNY) Preambuła JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem,

EUROPEJSKA KONWENCJA. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, Dz.U.96.31.134 1997-04-20 sprost. Dz.U.97.32.196 EUROPEJSKA KONWENCJA o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzona w Luksemburgu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

a Republiką Grecką dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

a Republiką Grecką dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Traktat pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Zjednoczonym Królestwem

Bardziej szczegółowo

TRAKTATY RZYMSKIE: TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ I/PL 1

TRAKTATY RZYMSKIE: TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ I/PL 1 TRAKTATY RZYMSKIE: TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ I/PL 1 Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Dz.U.99.76.854 2004-02-01 zm. Dz.U.2004.139.1476 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 EUROPEJSKA KONWENCJA o pomocy prawnej w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 22 września 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Bruksela, 3 grudnia 2007 r. (OR. fr) CIG 15/07

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Bruksela, 3 grudnia 2007 r. (OR. fr) CIG 15/07 417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 42 polnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 36 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 3 grudnia 2007 r. (OR. fr) CIG 15/07 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe Prawo Podatkowe. Dyrektywa SI

Wspólnotowe Prawo Podatkowe. Dyrektywa SI Wspólnotowe Prawo Podatkowe Dyrektywa SI Harmonizacja podatku dochodowego od osób fizycznych Dyrektywa z 3 czerwca 2003 r.w przedmiocie opodatkowania dochodów w z oszczędno dności w formie odsetek 2003/48/EC

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 8.7.2004 COM(2004) 468 końcowy 2003/0091 (CNS) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY Konferencji międzyrządowej w sprawie wspólnego rynku i Euratomu

AKT KOŃCOWY Konferencji międzyrządowej w sprawie wspólnego rynku i Euratomu Traktaty Rzymskie AKT KOŃCOWY Konferencji międzyrządowej w sprawie wspólnego rynku i Euratomu KONFERENCJA MIĘDZYRZĄDOWA W SPRAWIE WSPÓLNEGO RYNKU I EURATOMU, zwołana 29 maja 1956 roku w Wenecji przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA Nr 151. słuŝbie publicznej. (Dz. U. z dnia 17 lutego 1994 r.) W imieniu Polskiej Ludowej Rzeczypospolitej

KONWENCJA Nr 151. słuŝbie publicznej. (Dz. U. z dnia 17 lutego 1994 r.) W imieniu Polskiej Ludowej Rzeczypospolitej Dz.U.94.22.78 KONWENCJA Nr 151 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w słuŝbie publicznej, przyjęta w Genewie dnia 27

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 2009/55/WE

DYREKTYWA RADY 2009/55/WE L 145/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2009 DYREKTYWY DYREKTYWA RADY 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT Z AMSTERDAMU ZMIENIAJĄCY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ, TRAKTATY USTANAWIAJĄCE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE I NIEKTÓRE ZWIĄZANE Z NIMI AKTY

TRAKTAT Z AMSTERDAMU ZMIENIAJĄCY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ, TRAKTATY USTANAWIAJĄCE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE I NIEKTÓRE ZWIĄZANE Z NIMI AKTY TRAKTAT Z AMSTERDAMU ZMIENIAJĄCY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ, TRAKTATY USTANAWIAJĄCE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE I NIEKTÓRE ZWIĄZANE Z NIMI AKTY JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.

KONWENCJA. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Dz.U.95.108.528 1999-12-05 sprost. Dz.U.99.93.1085 KONWENCJA dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 września 1995

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA ZASADNICZE

POSTANOWIENIA ZASADNICZE Dz.U.59.19.114 2007.07.01 zm.wyn.z Dz.U.2007.229.1686 art. 35 ust. 3 2008.02.19 zm.wyn.z M.P.2008.52.462 zał. 1 pkt 5 2008.12.05 zm.wyn.z Dz.U.2009.27.163 zał. 1 pkt 5 UMOWA o ubezpieczeniu społecznym

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA, W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości:

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA, W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości: EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE Szanowny Akcjonariuszu, Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

DRUGA DYREKTYWA RADY. z dnia 30 grudnia 1983 r.

DRUGA DYREKTYWA RADY. z dnia 30 grudnia 1983 r. European Communities (Wspólnoty Europejskie), 2003-2004, http://europa.eu.int/eur-lex Wyłącznie prawodawstwo Wspólnot Europejskich opublikowane w drukowanej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

AKT dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich *

AKT dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * AKT dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * Artykuł 1 1. W każdym Państwie Członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na zasadzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Mysłowickiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. (Wersja skodyfikowana)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury. (Wersja skodyfikowana) 10.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 116/2009 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J. Malenovský i T. von Danwitz, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J. Malenovský i T. von Danwitz, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 30 września 2010 r.(*) Szósta dyrektywa VAT Dyrektywa 2006/112/WE Przystąpienie nowego państwa członkowskiego Prawo do odliczenia podatku naliczonego Przepisy krajowe

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.3.2012 r. COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r.

KONWENCJA. o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. Dz.U.95.18.86 KONWENCJA o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 lutego 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r.

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. BM-I-0200-15-EZ/14 ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U.04.248.2484 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angaŝowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angaŝowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 91 POZ. 608 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angaŝowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie, POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 grudnia 2014 r.(*) Dyrektywa 92/83/EWG Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych Artykuł 27 ust. 1 lit. f) Zwolnienie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 30/2007

Raport bieŝący nr 30/2007 Temat: Projekty uchwał na NWZA Raport bieŝący nr 30/2007 Piechowice, dnia 28 sierpnia 2007 r. Zarząd Polcolorit S.A. ( Spółka) na podstawie 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (90/547/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE EKONATURA. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIE EKONATURA. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIE EKONATURA I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń Ekologicznych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia w sprawie wyraŝenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Bruksela, 3 grudnia 2007 roku (OR. fr) CIG 14/07

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Bruksela, 3 grudnia 2007 roku (OR. fr) CIG 14/07 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 41 polnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 287 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 3 grudnia 2007 roku (OR.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 5.8.2004 L 259/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 198 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo