Mając na uwadze, Ŝe: W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mając na uwadze, Ŝe: W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady."

Transkrypt

1 OPINIA KOMISJI z 19 stycznia 1972 roku w sprawie wniosków Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; Mając na uwadze, Ŝe: Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa tych Wspólnot; W opiniach z 29 września 1967 roku i 1 października 1969 roku Komisja wyraziła juŝ swoje stanowisko w sprawie zasadniczych aspektów kwestii wynikających ze złoŝenia tych wniosków; Warunki przyjęcia tych państw oraz zmiany Traktatów konieczne do ich przyjęcia zostały wynegocjowane podczas konferencji między Wspólnotamia państwami składającymi wnioski oraz, Ŝe jednolite przedstawicielstwo Wspólnoty zostało zapewnione z naleŝytym poszanowaniem dialogu instytucjonalnego przewidzianego w postanowieniach Traktatów; Uzgodnione w wyniku negocjacji postanowienia są słuszne i stosowne oraz, Ŝe w takich warunkach rozszerzenie Wspólnoty, przy zachowaniu jej wewnętrznej spójności i dynamizmu, umoŝliwi jej pełniejsze uczestnictwo w rozwoju stosunków międzynarodowych; Przystępując do Wspólnot, państwa składające wniosek akceptują bez zastrzeŝeń Traktaty i wytyczone w nich cele polityczne, wszystkie decyzje podjęte od czasu ich wejścia w Ŝycie oraz działania podjęte w celu rozwoju i umacniania Wspólnoty; Zasadniczymi cechami systemu prawnego wprowadzonego przez Traktaty ustanawiające Wspólnoty są: bezpośrednie zastosowanie ich określonych postanowień i określonych aktów instytucji Wspólnoty, wyŝszość prawa Wspólnoty nad wszelkimi stojącymi z nimi w sprzeczności postanowieniami krajowymi oraz istnienie procedur zapewniających jednolitą interpretację tego prawa;mając na uwadze, iŝ przystąpienie do Wspólnot zawiera uznanie wiąŝącego charakteru tych reguł, których przestrzeganie jest niezbędne w celu zagwaranto-wania skuteczności i jedności prawa Wspólnoty, WYDAJE NINIEJSZYM POZYTYWNĄ OPINIĘ w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady. Sporządzono w Brukseli, 19 stycznia 1972 roku. W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI XII/PL 1

2 RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, DECYZJA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z 22 stycznia 1972 roku w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, ZwaŜywszy, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przystąpienie do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Uwzględniając opinię Komisji, ZwaŜywszy, iŝ warunki przystąpienia, które zostaną ustalone przez Radę, zostały wynegocjowane z powyŝszymi Państwami, POSTANOWIŁA CO NASTĘPUJE: Artykuł 1 1. Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą zostać członkami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w drodze przystąpienia do Traktatu ustanawiającego tę Wspólnotę, zgodnie z odpowiednimi zmianami i uzupełnieniami na warunkach określonych w niniejszej decyzji. 2. Warunki przystąpienia i konieczne w związku z tym zmiany Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali zostają określone w Akcie załączonym do niniejszej decyzji. Postanowienia tego Aktu dotyczące Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stanowią integralną część niniejszej decyzji. 3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i kompetencji instytucji Wspólnot określone w Traktacie wymienio-nym w ustępie 1 stosuje się z uwzględnieniem niniejszej decyzji. Artykuł 2 Dokumenty przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostaną złoŝone przy Rządzie Republiki Francuskiej w dniu 1 stycznia 1973 roku. Przystąpienie zaczyna obowiązywać z dniem 1 stycznia 1981 roku z zastrzeŝeniem, Ŝe wszystkie dokumenty przystąpienia zostaną złoŝone w tym dniu, a wszystkie dokumenty ratyfikacyjne dotyczące przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zostaną złoŝone przed tym terminem. W wypadku, gdy jedno z wymienionych w ustępie 1 państw nie złoŝy w odpowiednim terminie swoich dokumentów przystąpienia i dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienie będzie obowiązywało w stosunku do pozostałych przystępujących państw. W takim wypadku Rada Wspólnot Europejskich niezwłocznie i jednomyślnie uchwali niezbędne zmiany artykułu 3 niniejszej decyzji i artykułów 12, 13, 17, 19, 20, 22, 142, 155, 160 Aktu w sprawie warunków przystąpienia i zmian Traktatów, Rada, działając jednomyślnie, moŝe następnie uniewaŝnić lub zmienić postanowienia wymienionego Aktu odnoszące się do państwa, które nie złoŝyło swoich dokumentów przystąpienia i dokumentów ratyfikacyjnych. XII/PL 2

3 Rząd Republiki Francuskiej przekaŝe uwierzytelnione odpisy dokumentu przystąpienia kaŝdego przystępującego państwa Rządom Państw Członkowskich i Rządom pozostałych państw przystępujących. Artykuł 3 Niniejsza decyzja, sporządzona w językach: duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, irlandzkim, włoskim i norweskim, przy czym teksty w kaŝdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje przekazana Państwom Członkowskim Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Królestwu Danii, Irlandii, Królestwu Norwegii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, 22 stycznia 1972 roku. W imieniu Rady Przewodniczący G. THORN XII/PL 3

4 DECYZJA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z 22 stycznia 1972 roku w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, ZwaŜywszy, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Otrzymawszy opinię Komisji, POSTANOWIŁA zaakceptować powyŝsze wnioski o przystąpienie. Warunki przyjęcia oraz konieczne w związku z tym zmiany Traktatów stają się przedmiotem umowy pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami wnioskującymi. Sporządzono w Brukseli, 22 stycznia 1972 roku. W imieniu Rady Przewodniczący G. THORN XII/PL 4

5 TRAKTAT między Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, (Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich) a Królestwem Danii, Irlandią, Królestwem Norwegii oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Jego Królewska Mość Król Belgów, Jej Królewska Mość Królowa Danii, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Irlandii, Prezydent Republiki Włoskiej, Jego Królewska Wysokość Wielki KsiąŜę Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, Jego Królewska Mość Król Norwegii, Jej Królewska Mość Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ZJEDNOCZENI pragnieniem kontynuowania realizacji celów Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, ZDECYDOWANI kontynuować w duchu Traktatów proces tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy na juŝ istniejących podstawach, XII/PL 5

6 UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zapewnia państwom europejskim moŝliwość uzyskania członkostwa tych Wspólnot, UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa we Wspólnotach, UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ Rada Wspólnot Europejskich, po uzyskaniu opinii Komisji, wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przyjęcia tych Państw, ZDECYDOWALI ustalić wspólnie warunki przyjęcia oraz dostosowania w Traktatach ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i w tym celu wyznaczyli na swoich pełnomocników: JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, G. Eyskensa, Premiera; P. Harmela, Ministra Spraw Zagranicznych; J. van der Meulena, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, J. O. Kraga, Premiera; I. Norgaarda, Ministra Handlu Zagranicznego; J. Christensena, Sekretarza Generalnego ds. Handlu Zagranicznego, Ministra Spraw Zagranicznych; PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, W. Scheela, Ministra Spraw Zagranicznych; H.G. Sachsa, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, M. Schumanna. Ministra Spraw Zagranicznych; J.M. Boegnera, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; PREZYDENT IRLANDII, J. A. Lyncha, Premiera; P. J. Hillery ego, Ministra Spraw Zagranicznych; PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, E. Colombę, Premiera; A. Morę, Ministra Spraw Zagranicznych; G. Bombasseia Frascaniego de Vettora, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; XII/PL 6

7 JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄśĘ LUKSEMBURGA, G. Thorna, Ministra Spraw Zagranicznych; J. Dondelingera, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, W. K. N. Schmelzera, Ministra Spraw Zagranicznych; T. E. Westerterpa, Sekretarza Stanu, Ministra Spraw Zagranicznych; E. M. J. A. Sassena, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL NORWEGII, T. Bratteliego, Premiera; A. Cappelena, Ministra Spraw Zagranicznych; S. Chr. Sommerfelta, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Edwarda Heatha, Premiera; Pierwszego Lorda Skarbu, Ministra SłuŜby Cywilnej; Sir Aleca Douglasa Home a, Pierwszego Sekretarza Jej Wysokości do Spraw Zagranicznych i Commonwealthu; Geoffreya Rippona, Kanclerza Księstwa Lancaster; KTÓRZY, po wymianie swoich pełnomocnictw i stwierdzeniu ich naleŝytej formy, postanowili co następuje: Artykuł 1 1. Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stają się niniejszym członkami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz stroną w Traktatach ustanawiających te Wspólnoty, zgodnie z odpowiednimi zmianami lub uzupełnieniami. 2. Warunki przyjęcia i konieczne dostosowania Traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej są określone w Akcie załączonym do niniejszego Traktatu. Postanowienia tego Aktu dotyczące Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej stanowią integralną część niniejszego Traktatu. 3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji Wspólnot określone w Traktatach, o których mowa w ustępie 1 mają zastosowanie do niniejszego Traktatu. Artykuł 2 Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złoŝone do depozytu Rządowi Republiki XII/PL 7

8 Włoskiej, nie później niŝ do 31 grudnia 1972 roku. Niniejszy Traktat wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1973 roku pod warunkiem, iŝ wszystkie dokumenty ratyfikacyjne zostaną złoŝone przed tym terminem oraz wszystkie dokumenty przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostaną złoŝone tego dnia. Jeśli jednak do tej daty nie wszystkie państwa, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 złoŝą dokumenty ratyfikacyjne i przystąpienia, Traktat wchodzi w Ŝycie dla tych państw, które takie dokumenty złoŝyły. W tym przypadku Rada Wspólnot Europejskich, stanowiąc jednomyślnie, bezzwłocznie zadecyduje o wprowadzeniu niezbędnych zmian w artykule 3 niniejszego Traktatu oraz artykułach 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 oraz 160 Aktu w sprawie przystąpienia oraz zmian Traktatów, w postanowieniach zawartych w załączniku I do tego Aktu w sprawie składu i funkcjonowania komitetów, oraz w artykułach 5 i 8 Protokołu nr 1 do Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rada Wspólnot Europejskich moŝe takŝe jednomyślnie postanowić o utracie waŝności lub zmianach przepisów wspomnianego Aktu odnoszących się do państwa, które nie złoŝyło dokumentów ratyfikacyjnych i przystąpienia. Artykuł 3 Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim oraz włoskim, przy czym teksty w kaŝdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złoŝony do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelniony odpis kaŝdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy. W dowód czego niŝej podpisani pełnomocnicy złoŝyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem. [część wielojęzyczna] Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego stycznia roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego. [część wielojęzyczna] G. EYSKENS Gaston THORN P. HARMEL J. DONDELINGER J. VAN DER MEULEN N.SCHMELZER Jens Otto KRAG Ivar N0RGAARD Jens CHRISTENSEN Walter SCHEEL H.G. SACHS Maurice SCHUMANN Seán Ó LOINSIGH Padraig Ó HĺRIGHILE COLOMBO Aldo MORO BOMBASSEI DE VETTOR T. WESTERTERP SASSEN J.M. BOEGNER Geoffrey RIPPON Alecx DOUGLAS-HOME XII/PL 8

9 AKT dotyczący warunków przystąpienia i dostosowań w Traktatach CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY Do celów niniejszego Aktu: Artykuł 1 wyraŝenie Traktaty załoŝycielskie oznacza: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, odpowiednio uzupełnione lub zmienione Traktatami lub innymi Aktami, które weszły w Ŝycie przed niniejszym przystąpieniem; pojęcia Traktat EWWiS, Traktat EWG, Traktat EWEA oznaczają odpowiednie Traktaty załoŝycielskie uzupełnione lub zmienione w sposób wymieniony; wyraŝenie obecne Państwa Członkowskie oznacza Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów; wyraŝenie nowe Państwa Członkowskie oznacza Królestwo Danii, Irlandię, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Artykuł 2 Od dnia przystąpienia nowe Państwa Członkowskie są związane postanowieniami Traktatów załoŝycielskich i aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot, postanowienia te są stosowane w nowych Państwach Członkowskich zgodnie z zasadami określonymi w tych Traktatach i w niniejszym Akcie. Artykuł 3 1. Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się do przystąpienia po dniu przystąpienia do wszelkich innych porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie i dotyczących funkcjonowania Wspólnot lub związanych z ich działaniami. 2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić do umów, o których mowa w artykule 220 Traktatu EWG, a takŝe do Protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Wspólnot wykładni tych umów, które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie Wspólnoty, w tym celu nowe Państwa Członkowskie podejmują się rozpocząć negocjacje z obecnymi Państwami Członkowskimi, zmierzające do dokonania niezbędnych zmian właściwych aktów. 3. Nowe Państwa Członkowskie zajmują tę samą pozycję co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji i uchwał Rady, jak teŝ innych stanowisk przez nią zajętych, a takŝe stanowisk dotyczących Wspólnot Europejskich przyjętych zgodnie przez Państwa Członkowskie. Nowe Państwa Członkowskie będą stosować się do zasad i wskazówek wynikających z takich deklaracji, uchwał i innych stanowisk oraz podejmą środki potrzebne dla zapewnienia wprowadzenia ich w Ŝycie. XII/PL 9

10 Artykuł 4 1. Porozumienia i umowy zawarte przez którąkolwiek ze Wspólnot z jednym lub większą liczbą państw trzecich, organizacją międzynarodową lub obywatelami państw trzecich są wiąŝące dla nowych Państw Członkowskich na warunkach określonych w Traktatach załoŝycielskich i w niniejszym Akcie. 2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić na warunkach określonych w niniejszym Akcie do porozumień i umów zawartych wspólnie przez którąkolwiek ze Wspólnot i obecne Państwa Członkowskie, a takŝe do porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie i związanych z wyŝej wymienionymi porozumieniami i umowami. Wspólnota i obecne Państwa Członkowskie udzielą nowym Państwom Członkowskim pomocy w tym zakresie. 3. Na mocy niniejszego Aktu i na warunkach w nim określonych nowe Państwa Członkowskie przystępują do wewnętrznych porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania porozumień i umów, o których mowa w ustępie W razie potrzeby nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe działania w celu dostosowania do praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do Wspólnot ich stanowisk względem organizacji i umów międzynarodowych, których członkiem lub stroną jest takŝe Wspólnota lub inne Państwa Członkowskie. Artykuł 5 W stosunku do nowych Państw Członkowskich artykuł 234 Traktatu EWG oraz artykuły 105 i 106 Traktatu EWEA mają zastosowanie względem porozumień i kontraktów zawartych przed datą przystąpienia. Artykuł 6 O ile niniejszy Akt nie stanowi inaczej, jego postanowienia nie mogą być zawieszone, zmienione ani uchylone w sposób inny niŝ według procedury zmiany traktatów przewidzianej w Traktatach załoŝycielskich. Artykuł 7 Przyjęte przez instytucje Wspólnot akty, do których odnoszą się postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Akcie, zachowują swój status prawny; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów. Artykuł 8 Postanowienia niniejszego Aktu, których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot w sposób inny niŝ w ramach środków przejściowych, mają taki sam status prawny jak postanowienia, które uchylają lub zmieniają i podlegają tym samym regułom, co te postanowienia. Artykuł 9 1. W celu ułatwienia nowym Państwom Członkowskim dostosowania się do zasad obowiązujących we Wspólnotach, stosowanie Traktatów załoŝycielskich i aktów przyjętych przez instytucje podlega jako środek przejściowy odstępstwom zawartym w niniejszym Akcie. 2. Z zastrzeŝeniem szczególnych postanowień niniejszego Aktu, podanych dat i terminów, zastosowanie środków przejściowych ustaje z końcem roku XII/PL 10

11 CZĘŚĆ DRUGA DOSTOSOWANIA W TRAKTATACH TYTUŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE ROZDZIAŁ l Zgromadzenie Artykuł 10 Artykuł 21 akapit drugi Traktatu EWWiS, artykuł 138 ustęp 2 Traktatu EWG i artykuł 108 ustęp 2 Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Liczbę tych delegatów ustala się następująco: Belgia 14 Dania 10 Niemcy 36 Francja 36 Irlandia 10 Włochy 36 Luksemburg 6 Niderlandy 4 Zjednoczone Królestwo 36. ROZDZIAŁ 2 Rada Artykuł 11 Artykuł 2 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich otrzymuje brzmienie: XII/PL 11

12 Prezydencję sprawuje kolejno przez okres sześciu miesięcy kaŝdy członek Rady, według następującego porządku Państw Członkowskich: Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo. Artykuł 28 Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: Artykuł 28 Artykuł 12 Gdy Komisja zasięga opinii Rady ta ostatnia rozwaŝa sprawę bez konieczności przeprowadzania głosowania. Protokół posiedzenia Rady zostaje przekazany Komisji. Gdy Traktat wymaga wyraŝenia przez Radę zgody, uznaje się, Ŝe zgoda taka została wyraŝona, gdy propozycja Komisji uzyskała akceptację: - bezwzględnej większości przedstawicieli Państw Członkowskich, włączając w to głosy przedstawicieli dwóch Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie; - w razie równego podziału głosów i gdy Komisja po powtórnej dyskusji podtrzymuje swoją propozycję - przedstawicieli trzech Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie. Kiedy Traktat wymaga jednomyślnej decyzji lub jednomyślnej zgody, taka decyzja zostaje podjęta zaś zgoda udzielona, gdy wszyscy członkowie Rady głosują za propozycją. JednakŜe dla celów zastosowania artykułów 21, 32, 32a, 78d i 78f niniejszego Traktatu oraz artykułu 16, artykułu 20 akapit trzeci, artykułu 28 akapit piąty i artykułu 44 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości powstrzymanie się od głosu członków obecnych osobiście lub przez przedstawiciela nie uniemoŝliwia przyjęcia aktów Rady wymagających jednomyślności. Decyzje Rady inne niŝ te, dla których podjęcia niezbędna jest większość kwalifikowana lub jednomyślność, są podejmowane większością głosów członków Rady. Uznaje się, Ŝe większość ta zostaje uzyskana, gdy obejmuje ona absolutną większość przedstawicieli Państw Członkowskich, włączając w to głosy przedstawicieli dwóch Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie. JednakŜe dla potrzeb zastosowania artykułów 78, 78b i 78d niniejszego Traktatu, które wymagają większości kwalifikowanej, głosy członków Rady są waŝone w sposób następujący: Belgia 5, Dania 3, Niemcy 10, Francja 10, Irlandia 3, Włochy 10, Luksemburg 2, Niderlandy 5, Zjednoczone Królestwo 10. Akt zostaje przyjęty, jeśli uzyska 41 głosów za, oddanych przez co najmniej sześciu członków. W przypadku głosowania kaŝdy członek Rady moŝe otrzymać pełnomocnictwo tylko jednego z pozostałych członków. Rada kontaktuje się z Państwami Członkowskimi poprzez swojego przewodniczącego. Akty Rady są publikowane w sposób przez nią ustalony. Artykuł 13 Artykuł 95 akapit czwarty Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: XII/PL 12

13 Poprawki te są proponowane wspólnie przez Komisję i Radę stanowiące większością ośmiu dziewiątych ich członków i przedkładane Trybunałowi do zaopiniowania. Przy ich rozpatrywaniu Trybunał korzysta z pełnej swobody oceny wszelkich kwestii faktycznych i prawnych. Gdy w wyniku takiej oceny Trybunał dojdzie do wniosku, Ŝe propozycje są zgodne z postanowieniami powyŝszego akapitu, przekazuje je Zgromadzeniu. Wchodzą one w Ŝycie, jeśli Zgromadzenie przyjmie je większością trzech czwartych oddanych głosów i dwóch trzecich ogólnej liczby członków. Artykuł 14 Artykuł 148 ustęp 2 Traktatu EWG oraz artykuł 118 ustęp 2 Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: JeŜeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków waŝone są następująco: Belgia 5 Dania 3 Niemcy 10 Francja 10 Irlandia 3 Włochy 10 } Luksemburg 2 Niderlandy 5 Zjednoczone Królestwo 10 Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej: - 41 głosów za, jeŝeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji; - 41 głosów za, oddanych przez co najmniej sześciu członków, w innych przypadkach. ROZDZIAŁ 3 Komisja Artykuł 15 Artykuł 10 ustęp 1 akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot XII/PL 13

14 Europejskich otrzymuje brzmienie: Komisja składa się z czternastu członków, wybieranych ze względu na swoje ogólne kwalifikacje, i których niezaleŝność jest niekwestionowana. Artykuł 16 Artykuł 14 akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich otrzymuje brzmienie: Przewodniczący i pięciu wiceprzewodniczących są mianowani przez Komisję spośród jej członków na okres dwóch lat zgodnie z tą samą procedurą, która jest przewidziana w przypadku mianowania członków Komisji. Ich mandat jest odnawialny. ROZDZIAŁ 4 Trybunał Sprawiedliwości Artykuł 17 Artykuł 32 akapit pierwszy Traktatu EWWiS, artykuł 165 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 137 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Trybunał Sprawiedliwości składa się z dziewięciu sędziów. Artykuł 18 Artykuł 32a akapit pierwszy Traktatu EWWiS, artykuł 166 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 138 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez trzech rzeczników generalnych. Artykuł 19 Artykuł 32b akapity drugi i trzeci Traktatu EWWiS, artykuł 167 akapity drugi i trzeci Traktatu EWG oraz artykuł 139 akapity drugi i trzeci Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: XII/PL 14

15 Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego. Przemiennie dotyczy ono pięciu i czterech sędziów. Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu rzeczników generalnych. Przemiennie dotyczy ono jednego i dwóch rzeczników generalnych. Artykuł 20 Artykuł 18 akapit drugi Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, artykuł 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz artykuł 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej otrzymują brzmienie: Obrady Trybunału są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada nieparzysta liczba jego członków. Obrady pełnego składu Trybunału są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada siedmiu jego członków. Obrady izb są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada trzech sędziów. JeŜeli jeden z sędziów nie moŝe uczestniczyć w obradach, sędzia z innej izby moŝe zostać wezwany do uczestnictwa zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie proceduralnym. ROZDZIAŁ 5 Komitet Ekonomiczno-Społeczny Artykuł 21 Artykuł 194 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 166 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Liczba członków Komitetu jest następująca: Belgia 12 Dania 9 Niemcy 24 Francja 24 Irlandia 9 Włochy 24 Luksemburg 6 Niderlandy 12 Zjednoczone Królestwo 24. XII/PL 15

16 ROZDZIAŁ 6 Komitet Doradczy EWWiS Artykuł 22 Artykuł 18 akapit pierwszy Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: Powołuje się Komitet Doradczy przykomisji. Składa się on z nie mniej niŝ 60 i nie więcej niŝ 84 członków, którzy stanowią równą reprezentację producentów, pracowników, konsumentów i pośredników. ROZDZIAŁ 7 Komitet Naukowo-Techniczny Artykuł 23 Artykule 134 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie: Komitet składa się z 27 członków, mianowanych przez Radę po konsultacjach z Komisją. TYTUŁ II INNE DOSTOSOWANIA Artykuł Zjednoczone Królestwo dodaje się do Państw Członkowskich wymienionych w pierwszym zdaniu artykułu 131 Traktatu EWG. 2. PoniŜsze kraje i terytoria dodaje się do listy zamieszczonej w załączniku IV Traktatu EWG: - Angielsko-Francuskie Kondominium Nowych Hebryd - Wspólnota Bahamów - Bermudy - Brytyjskie Terytorium Antarktyczne - Honduras Brytyjski - Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego XII/PL 16

17 - Brytyjskie Wyspy Salomona - Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Brunei - Stowarzyszone Państwa Karaibskie: Antigua, Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent, Saints Kitts i Nevis-Anguilla - Kajmany - Środkowe i Południowe Wyspy Line - Wyspy Falklandzkie i terytoria zaleŝne - Wyspy Gilberta i Lagunowe - Montserrat - Pitcairn - Święta Helena i terytoria zaleŝne - Seszele - Wyspy Turks i Caicos. Artykuł 25 Następujący akapit dodaje się po pierwszym akapicie artykułu 79 Traktatu EWWiS: Nie naruszając postanowień poprzedniego akapitu: (a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Francuskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. (b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. (c) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w decyzji Rady z 22 stycznia 1972 roku dotyczącej przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Artykuł Artykuł 227 ustęp 1 Traktatu EWG otrzymuje brzmienie: XII/PL 17

18 1. Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 2. Następujący akapit dodaje się do artykułu 227 ustęp 3 Traktatu EWG: Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich mających szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz które nie zostały włączone do powyŝszej listy. 3. Następujący ustęp dodaje się do artykułu 227 Traktatu EWG: 5. Nie naruszając postanowień poprzednich ustępów: a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych obszarów baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. c) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w Traktacie dotyczącym przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanym 22 stycznia 1972 roku. Artykuł 27 Następujący akapit dodaje się do artykułu 198 Traktatu EWEA: Nie naruszając postanowień poprzednich akapitów: a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych obszarów baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. c) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich mających szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz które nie zostały wymienione w załączniku IV do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. d) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w Traktacie dotyczącym przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanym 22 stycznia 1972 roku. XII/PL 18

19 Artykuł 28 Akty instytucji Wspólnoty dotyczące produktów wskazanych w załączniku II do Traktatu EWG i produktów podlegających, w przypadku importu do Wspólnoty, szczególnym zasadom wynikającym z realizacji wspólnej polityki rolnej, jak równieŝ akty dotyczące harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w kwestii podatków obrotowych nie mają zastosowania do Gibraltaru, chyba Ŝe Rada, na wniosek Komisji, jednogłośnie zdecyduje inaczej. CZĘŚĆ TRZECIA DOSTOSOWANIA W AKTACH PRZYJĘTYCH PRZEZ INSTYTUCJE Artykuł 29 Akty wymienione w załączniku I do niniejszego Aktu są niniejszym dostosowane w sposób określony w załączniku. Artykuł 30 Wymagane w związku z przystąpieniem dostosowanie aktów wymienionych wzałączniku II do niniejszego Aktu zostanie przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami określonymi w załączniku, a takŝe zgodnie z warunkami i procedurą określoną w artykule 153. CZEŚĆ CZWARTA ŚRODKI PRZEJŚCIOWE TYTUŁ I SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW ROZDZIAŁ l Postanowienia dotyczące taryfy celnej Artykuł Podstawową stawką celną podlegającą stopniowym obniŝkom przewidzianym w artykułach 32 i 59 jest dla wszystkich towarów opłata faktycznie pobierana 1 stycznia 1972 roku. Podstawową stawką celną stosowaną w celu zbliŝania do Wspólnej Taryfy Celnej i ujednoliconej taryfy celnej EWWiS, przewidzianą w artykułach 39 i 59, jest dla wszystkich towarów opłata faktycznie stosowana przez nowe Państwa Członkowskie 1 stycznia 1972 roku. Do celów niniejszego Aktu, ujednolicona taryfa celna EWWiS oznacza nomenklaturę celną i cła obowiązujące dla produktów wyszczególnionych w załączniku I Traktatu EWWiS, innych niŝ węgiel. 2. JeŜeli po 1 stycznia 1972 roku będą miały zastosowanie obniŝki taryfy wynikające z Porozumień Dotyczących Środków Chemicznych, uzupełniających Protokół z Genewy z 1967 roku do Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu, obniŝone cła zastąpią podstawowe stawki celne wymienione w ustępie 1. Artykuł Opłaty celne nakładane na towary importowane pomiędzy Wspólnotą w jej obecnym składzie a nowymi Państwami Członkowskimi są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem: XII/PL 19

20 1 kwietnia 1973 roku kaŝda stawka celna zostaje zmniejszona do 80% stawki podstawowej; cztery kolejne obniŝki o 20% są dokonywane: l stycznia 1974 roku, l stycznia 1975 roku, l stycznia 1976 roku, l lipca 1977 roku. 2. Nie naruszając postanowień ustępu l: a) cła na import węgla w rozumieniu załącznika I do Traktatu EWWiS znosi się pomiędzy Państwami Członkowskimi z dniem przystąpienia; b) cła na import produktów wymienionych w załączniku III do niniejszego Aktu znosi się 1 stycznia 1974 roku; c) import bezcłowy ma zastosowanie, od daty przystąpienia, do towarów objętych zwolnieniami celnymi dotyczącymi osób przemieszczających się pomiędzy Państwami Członkowskimi. 3. W przypadku produktów wymienionych w załączniku IV do niniejszego Aktu, objętych umowną marŝą preferencyjną obowiązującą pomiędzy Wielką Brytanią i określonymi krajami Wspólnoty Brytyjskiej, Wielka Brytania moŝe odroczyć do 1 lipca 1973 roku pierwszą obniŝką taryfy, wymienioną w ustępie Postanowienia ustępu 1 nie wykluczają moŝliwości ustanowienia kontyngentów na określone produkty z Ŝelaza i stali, które nie zostały wytworzone we Wspólnocie lub które zostały w niej wytworzone, ale ich ilość lub jakość nie odpowiada pierwotnym załoŝeniom. Artykuł 33 We Wspólnocie w Ŝadnym przypadku nie będą stosowane opłaty celne wyŝsze od opłat stosowanych do państw trzecich, które korzystają z klauzuli najwyŝszego uprzywilejowania. W przypadku zmiany lub zawieszenia stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej lub stosowania przez nowe Państwa Członkowskie artykułu 41, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, moŝe podjąć środki niezbędne do zachowania wspólnotowego systemu preferencji. Artykuł 34 KaŜde nowe Państwo Członkowskie moŝe w całości lub w części zawiesić pobieranie opłat celnych nakładanych na towary importowane z pozostałych Państw Członkowskich. Informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję. Artykuł 35 Wszelkie opłaty mające taki sam skutek co opłaty celne nakładane na towary importowane, wprowadzone po 1 stycznia 1972 roku w wymianie handlowej pomiędzy Wspólnotą w jej obecnym składzie a nowymi Państwami Członkowskimi, zostaną zniesione 1 stycznia 1973 roku. Wszelkie opłaty mające taki sam skutek co opłaty celne importowe, których stawka 31 grudnia 1972 roku przewyŝsza stawkę faktycznie stosowaną 1 stycznia 1972 roku obniŝa się 1 stycznia 1973 roku do tej ostatniej. Artykuł Opłaty mające taki sam skutek co opłata celna, które są nakładane na towary importowane zostają stopniowo zniesione pomiędzy Wspólnotą w jej obecnym składzie a nowymi Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi, zgodnie z następującym harmonogramem: nie później niŝ do 1 stycznia 1974 roku kaŝda opłata zostaje obniŝona do 60% wysokości obowiązującej 1 stycznia 1972 roku; trzy kolejne obniŝki o 20% następują: XII/PL 20

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9 Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu

Bardziej szczegółowo

OPINIA KOMISJI. z 23 maja 1979 roku w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich

OPINIA KOMISJI. z 23 maja 1979 roku w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich OPINIA KOMISJI z 23 maja 1979 roku w sprawie wniosku Republiki Greckiej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I

Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I P7_TA-PROV(2012)0295 Sędziowie ad interim Sądu do spraw SłuŜby Publicznej Unii Europejskiej ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.55.16.86 KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1 UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Umawiające się Strony, dąŝąc do wzmoŝenia bezpieczeństwa międzynarodowych przewozów drogowych, uzgodniły, co

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 67 Anhänge_ 39-Acc_1995_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 10 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII I KRÓLESTWA SZWECJI DO

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji

Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji Strasburg, 13 maja 2004 roku Preambuła Państwa-Członkowie Rady Europy, sygnatariusze

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

ZDECYDOWANI dostarczyć niezbędne instrumenty finansowe w celu wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz spójności gospodarczej i społecznej,

ZDECYDOWANI dostarczyć niezbędne instrumenty finansowe w celu wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz spójności gospodarczej i społecznej, AKT ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO, UPOWAśNIAJĄCY RADĘ GUBERNATORÓW DO UTWORZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek DECYZJA RADY Bruksela, dnia 30.10.2009 KOM(2009)605 wersja ostateczna 2009/0168 (CNS) w sprawie zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 Spis treści Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 CZĘŚĆ A. DOKUMENTY PRZYGOTOWUJĄCE PRZYSTĄPIENIE OPINIA KOMISJI z dnia 31 maja 1985 roku w sprawie wniosków Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

Powoływanie członków Komitetu Regionów

Powoływanie członków Komitetu Regionów Powoływanie członków Komitetu Regionów Procedury stosowane w państwach członkowskich STRESZCZENIE W preambule Traktatu o Unii Europejskiej wymieniono, wśród celów Unii, kontynuację procesu tworzenia coraz

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru

z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

KONWENCJA. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Dz.U.00.50.582 KONWENCJA o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (Dz. U. z dnia 22 lutego 2007 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości:

UMOWA. (Dz. U. z dnia 22 lutego 2007 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. podaje do powszechnej wiadomości: UMOWA w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisana

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO

TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO TEKST UKŁADU ANTARKTYCZNEGO Rządy Argentyny, Australii, Belgii, Chile, Republiki Francuskiej, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA PROTOKÓŁ do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r. Dz.U.00.39.444 KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

PUBLIC. Bruksela,7listopada2011r. (OR.en) RADA UNIEUROPEJSKIEJ 14409/11 LIMITE ELARG94 ACCTR4

PUBLIC. Bruksela,7listopada2011r. (OR.en) RADA UNIEUROPEJSKIEJ 14409/11 LIMITE ELARG94 ACCTR4 ConseilUE RADA UNIEUROPEJSKIEJ Bruksela,7listopada2011r. (OR.en) 14409/11 PUBLIC LIMITE ELARG94 ACCTR4 AKTYUSTAWODAWCZEIINNEINSTRUMENTY Dotyczy: Traktatoprzystąpieniu:TraktatdotyczącyprzystąpieniaRepublikiChorwacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I P7_TA-PROV(2011)0294 Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0044 (NLE) 6890/15 VISA 61 COASI 19 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 5 marca 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem,

EUROPEJSKA KONWENCJA. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, Dz.U.96.31.134 1997-04-20 sprost. Dz.U.97.32.196 EUROPEJSKA KONWENCJA o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzona w Luksemburgu

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY JEDNĄ RADĘ I JEDNĄ KOMISJĘ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (TRAKTAT FUZYJNY)

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY JEDNĄ RADĘ I JEDNĄ KOMISJĘ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (TRAKTAT FUZYJNY) TRAKTAT USTANAWIAJĄCY JEDNĄ RADĘ I JEDNĄ KOMISJĘ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (TRAKTAT FUZYJNY) Preambuła JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 23.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 103/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 23 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2012/0309 (COD) PE-CONS 29/14 VISA 36 COMIX 84 CODEC 336 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

DGC 2A STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ. Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15

DGC 2A STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ. Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15 STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ Wspólny Komitet Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UE TURCJA zastępująca

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.05.112.938 KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0142 (COD) 9117/16 VISA 155 CODEC 691 NOTA DO PUNKTU A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Rada Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza Spis treści Rozdział pierwszy Unia Europejska I. Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie - podstawowa charakterystyka II. Podstawy traktatowe i Wspólnot Europejskich III. Jednostka w IV. Instytucje i organy

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.8.2010 KOM(2010)410 wersja ostateczna 2010/0222 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 1 sierpnia 2000 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego 1.

1. W dniu 1 sierpnia 2000 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego 1. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 marca 2011 r. (04.03) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0384 (NLE) 6524/11 PI 10 NOTA Od: Prezydencja Do: Rada Nr poprz. dok.: 6520/11 PI 9 + ADD

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

AKT DOTYCZĄCY WARUNKÓW PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII ORAZ DOSTOSOWAŃ W TRAKTATACH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ UNII EUROPEJSKIEJ

AKT DOTYCZĄCY WARUNKÓW PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII ORAZ DOSTOSOWAŃ W TRAKTATACH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ UNII EUROPEJSKIEJ Do druku nr 330 Cd. AKT DOTYCZĄCY WARUNKÓW PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI BUŁGARII I RUMUNII ORAZ DOSTOSOWAŃ W TRAKTATACH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ UNII EUROPEJSKIEJ AA2005/ACT/pl 1 Zgodnie z artykułem 2 Traktatu

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

TRAKTATY RZYMSKIE: TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ I/PL 1

TRAKTATY RZYMSKIE: TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ I/PL 1 TRAKTATY RZYMSKIE: TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ GOSPODARCZĄ I/PL 1 Jego Królewska Mość Król Belgów, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Republiki

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

B. PROTOKOŁY DO DOŁĄCZENIA DO TRAKTATU Z LIZBONY PROTOKÓŁ NR 1

B. PROTOKOŁY DO DOŁĄCZENIA DO TRAKTATU Z LIZBONY PROTOKÓŁ NR 1 17.12.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306/163 B. PROTOKOŁY DO DOŁĄCZENIA DO TRAKTATU Z LIZBONY PROTOKÓŁ NR 1 ZMIENIAJĄCY PROTOKOŁY DOŁĄCZONE DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG L 306/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2005 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji UE. W jego skład wchodzą trzy organy sądownicze: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i Sąd

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.6.2012 r. COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Europejska Karta Samorządu Lokalnego Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607 ze zm.) Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze mniejszej Karty, zważywszy,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2016 r. COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, jakie w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w odniesieniu do niektórych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Dz.U.99.76.854 2004-02-01 zm. Dz.U.2004.139.1476 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 EUROPEJSKA KONWENCJA o pomocy prawnej w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 22 września 1999 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

a Republiką Grecką dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

a Republiką Grecką dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Traktat pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Zjednoczonym Królestwem

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

TUE TFUE KPP. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.

TUE TFUE KPP. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. TUE Traktat o Unii Europejskiej TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej KPP Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Stan prawny: Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE Stan prawny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) 14902/09. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) JUSTCIV 216

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) 14902/09. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) JUSTCIV 216 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 17 listopada 2009 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2009/0031 (CNS) 14902/09 JUSTCIV 216 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY zmieniająca

Bardziej szczegółowo