Mając na uwadze, Ŝe: W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mając na uwadze, Ŝe: W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady."

Transkrypt

1 OPINIA KOMISJI z 19 stycznia 1972 roku w sprawie wniosków Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o przystąpienie do Wspólnot Europejskich KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; Mając na uwadze, Ŝe: Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa tych Wspólnot; W opiniach z 29 września 1967 roku i 1 października 1969 roku Komisja wyraziła juŝ swoje stanowisko w sprawie zasadniczych aspektów kwestii wynikających ze złoŝenia tych wniosków; Warunki przyjęcia tych państw oraz zmiany Traktatów konieczne do ich przyjęcia zostały wynegocjowane podczas konferencji między Wspólnotamia państwami składającymi wnioski oraz, Ŝe jednolite przedstawicielstwo Wspólnoty zostało zapewnione z naleŝytym poszanowaniem dialogu instytucjonalnego przewidzianego w postanowieniach Traktatów; Uzgodnione w wyniku negocjacji postanowienia są słuszne i stosowne oraz, Ŝe w takich warunkach rozszerzenie Wspólnoty, przy zachowaniu jej wewnętrznej spójności i dynamizmu, umoŝliwi jej pełniejsze uczestnictwo w rozwoju stosunków międzynarodowych; Przystępując do Wspólnot, państwa składające wniosek akceptują bez zastrzeŝeń Traktaty i wytyczone w nich cele polityczne, wszystkie decyzje podjęte od czasu ich wejścia w Ŝycie oraz działania podjęte w celu rozwoju i umacniania Wspólnoty; Zasadniczymi cechami systemu prawnego wprowadzonego przez Traktaty ustanawiające Wspólnoty są: bezpośrednie zastosowanie ich określonych postanowień i określonych aktów instytucji Wspólnoty, wyŝszość prawa Wspólnoty nad wszelkimi stojącymi z nimi w sprzeczności postanowieniami krajowymi oraz istnienie procedur zapewniających jednolitą interpretację tego prawa;mając na uwadze, iŝ przystąpienie do Wspólnot zawiera uznanie wiąŝącego charakteru tych reguł, których przestrzeganie jest niezbędne w celu zagwaranto-wania skuteczności i jedności prawa Wspólnoty, WYDAJE NINIEJSZYM POZYTYWNĄ OPINIĘ w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Niniejsza Opinia skierowana jest do Rady. Sporządzono w Brukseli, 19 stycznia 1972 roku. W imieniu Komisji Przewodniczący Franco M. MALFATTI XII/PL 1

2 RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, DECYZJA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z 22 stycznia 1972 roku w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Uwzględniając artykuł 98 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, ZwaŜywszy, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przystąpienie do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Uwzględniając opinię Komisji, ZwaŜywszy, iŝ warunki przystąpienia, które zostaną ustalone przez Radę, zostały wynegocjowane z powyŝszymi Państwami, POSTANOWIŁA CO NASTĘPUJE: Artykuł 1 1. Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą zostać członkami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w drodze przystąpienia do Traktatu ustanawiającego tę Wspólnotę, zgodnie z odpowiednimi zmianami i uzupełnieniami na warunkach określonych w niniejszej decyzji. 2. Warunki przystąpienia i konieczne w związku z tym zmiany Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali zostają określone w Akcie załączonym do niniejszej decyzji. Postanowienia tego Aktu dotyczące Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stanowią integralną część niniejszej decyzji. 3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i kompetencji instytucji Wspólnot określone w Traktacie wymienio-nym w ustępie 1 stosuje się z uwzględnieniem niniejszej decyzji. Artykuł 2 Dokumenty przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostaną złoŝone przy Rządzie Republiki Francuskiej w dniu 1 stycznia 1973 roku. Przystąpienie zaczyna obowiązywać z dniem 1 stycznia 1981 roku z zastrzeŝeniem, Ŝe wszystkie dokumenty przystąpienia zostaną złoŝone w tym dniu, a wszystkie dokumenty ratyfikacyjne dotyczące przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zostaną złoŝone przed tym terminem. W wypadku, gdy jedno z wymienionych w ustępie 1 państw nie złoŝy w odpowiednim terminie swoich dokumentów przystąpienia i dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienie będzie obowiązywało w stosunku do pozostałych przystępujących państw. W takim wypadku Rada Wspólnot Europejskich niezwłocznie i jednomyślnie uchwali niezbędne zmiany artykułu 3 niniejszej decyzji i artykułów 12, 13, 17, 19, 20, 22, 142, 155, 160 Aktu w sprawie warunków przystąpienia i zmian Traktatów, Rada, działając jednomyślnie, moŝe następnie uniewaŝnić lub zmienić postanowienia wymienionego Aktu odnoszące się do państwa, które nie złoŝyło swoich dokumentów przystąpienia i dokumentów ratyfikacyjnych. XII/PL 2

3 Rząd Republiki Francuskiej przekaŝe uwierzytelnione odpisy dokumentu przystąpienia kaŝdego przystępującego państwa Rządom Państw Członkowskich i Rządom pozostałych państw przystępujących. Artykuł 3 Niniejsza decyzja, sporządzona w językach: duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, irlandzkim, włoskim i norweskim, przy czym teksty w kaŝdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje przekazana Państwom Członkowskim Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Królestwu Danii, Irlandii, Królestwu Norwegii oraz Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, 22 stycznia 1972 roku. W imieniu Rady Przewodniczący G. THORN XII/PL 3

4 DECYZJA RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH z 22 stycznia 1972 roku w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Uwzględniając artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, ZwaŜywszy, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Otrzymawszy opinię Komisji, POSTANOWIŁA zaakceptować powyŝsze wnioski o przystąpienie. Warunki przyjęcia oraz konieczne w związku z tym zmiany Traktatów stają się przedmiotem umowy pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami wnioskującymi. Sporządzono w Brukseli, 22 stycznia 1972 roku. W imieniu Rady Przewodniczący G. THORN XII/PL 4

5 TRAKTAT między Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, (Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich) a Królestwem Danii, Irlandią, Królestwem Norwegii oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Jego Królewska Mość Król Belgów, Jej Królewska Mość Królowa Danii, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej, Prezydent Irlandii, Prezydent Republiki Włoskiej, Jego Królewska Wysokość Wielki KsiąŜę Luksemburga, Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów, Jego Królewska Mość Król Norwegii, Jej Królewska Mość Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ZJEDNOCZENI pragnieniem kontynuowania realizacji celów Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, ZDECYDOWANI kontynuować w duchu Traktatów proces tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy na juŝ istniejących podstawach, XII/PL 5

6 UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ artykuł 237 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą i artykuł 205 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej zapewnia państwom europejskim moŝliwość uzyskania członkostwa tych Wspólnot, UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiły z wnioskiem o przyznanie im członkostwa we Wspólnotach, UWZGLĘDNIAJĄC, iŝ Rada Wspólnot Europejskich, po uzyskaniu opinii Komisji, wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przyjęcia tych Państw, ZDECYDOWALI ustalić wspólnie warunki przyjęcia oraz dostosowania w Traktatach ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i w tym celu wyznaczyli na swoich pełnomocników: JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, G. Eyskensa, Premiera; P. Harmela, Ministra Spraw Zagranicznych; J. van der Meulena, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, J. O. Kraga, Premiera; I. Norgaarda, Ministra Handlu Zagranicznego; J. Christensena, Sekretarza Generalnego ds. Handlu Zagranicznego, Ministra Spraw Zagranicznych; PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, W. Scheela, Ministra Spraw Zagranicznych; H.G. Sachsa, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, M. Schumanna. Ministra Spraw Zagranicznych; J.M. Boegnera, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; PREZYDENT IRLANDII, J. A. Lyncha, Premiera; P. J. Hillery ego, Ministra Spraw Zagranicznych; PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, E. Colombę, Premiera; A. Morę, Ministra Spraw Zagranicznych; G. Bombasseia Frascaniego de Vettora, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; XII/PL 6

7 JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄśĘ LUKSEMBURGA, G. Thorna, Ministra Spraw Zagranicznych; J. Dondelingera, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, W. K. N. Schmelzera, Ministra Spraw Zagranicznych; T. E. Westerterpa, Sekretarza Stanu, Ministra Spraw Zagranicznych; E. M. J. A. Sassena, Ambasadora, Stałego Przedstawiciela przy Wspólnotach Europejskich; JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL NORWEGII, T. Bratteliego, Premiera; A. Cappelena, Ministra Spraw Zagranicznych; S. Chr. Sommerfelta, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego; JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Edwarda Heatha, Premiera; Pierwszego Lorda Skarbu, Ministra SłuŜby Cywilnej; Sir Aleca Douglasa Home a, Pierwszego Sekretarza Jej Wysokości do Spraw Zagranicznych i Commonwealthu; Geoffreya Rippona, Kanclerza Księstwa Lancaster; KTÓRZY, po wymianie swoich pełnomocnictw i stwierdzeniu ich naleŝytej formy, postanowili co następuje: Artykuł 1 1. Królestwo Danii, Irlandia, Królestwo Norwegii oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stają się niniejszym członkami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz stroną w Traktatach ustanawiających te Wspólnoty, zgodnie z odpowiednimi zmianami lub uzupełnieniami. 2. Warunki przyjęcia i konieczne dostosowania Traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej są określone w Akcie załączonym do niniejszego Traktatu. Postanowienia tego Aktu dotyczące Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej stanowią integralną część niniejszego Traktatu. 3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji Wspólnot określone w Traktatach, o których mowa w ustępie 1 mają zastosowanie do niniejszego Traktatu. Artykuł 2 Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złoŝone do depozytu Rządowi Republiki XII/PL 7

8 Włoskiej, nie później niŝ do 31 grudnia 1972 roku. Niniejszy Traktat wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1973 roku pod warunkiem, iŝ wszystkie dokumenty ratyfikacyjne zostaną złoŝone przed tym terminem oraz wszystkie dokumenty przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostaną złoŝone tego dnia. Jeśli jednak do tej daty nie wszystkie państwa, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 złoŝą dokumenty ratyfikacyjne i przystąpienia, Traktat wchodzi w Ŝycie dla tych państw, które takie dokumenty złoŝyły. W tym przypadku Rada Wspólnot Europejskich, stanowiąc jednomyślnie, bezzwłocznie zadecyduje o wprowadzeniu niezbędnych zmian w artykule 3 niniejszego Traktatu oraz artykułach 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 oraz 160 Aktu w sprawie przystąpienia oraz zmian Traktatów, w postanowieniach zawartych w załączniku I do tego Aktu w sprawie składu i funkcjonowania komitetów, oraz w artykułach 5 i 8 Protokołu nr 1 do Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rada Wspólnot Europejskich moŝe takŝe jednomyślnie postanowić o utracie waŝności lub zmianach przepisów wspomnianego Aktu odnoszących się do państwa, które nie złoŝyło dokumentów ratyfikacyjnych i przystąpienia. Artykuł 3 Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim oraz włoskim, przy czym teksty w kaŝdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złoŝony do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelniony odpis kaŝdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy. W dowód czego niŝej podpisani pełnomocnicy złoŝyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem. [część wielojęzyczna] Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego stycznia roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego. [część wielojęzyczna] G. EYSKENS Gaston THORN P. HARMEL J. DONDELINGER J. VAN DER MEULEN N.SCHMELZER Jens Otto KRAG Ivar N0RGAARD Jens CHRISTENSEN Walter SCHEEL H.G. SACHS Maurice SCHUMANN Seán Ó LOINSIGH Padraig Ó HĺRIGHILE COLOMBO Aldo MORO BOMBASSEI DE VETTOR T. WESTERTERP SASSEN J.M. BOEGNER Geoffrey RIPPON Alecx DOUGLAS-HOME XII/PL 8

9 AKT dotyczący warunków przystąpienia i dostosowań w Traktatach CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY Do celów niniejszego Aktu: Artykuł 1 wyraŝenie Traktaty załoŝycielskie oznacza: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, odpowiednio uzupełnione lub zmienione Traktatami lub innymi Aktami, które weszły w Ŝycie przed niniejszym przystąpieniem; pojęcia Traktat EWWiS, Traktat EWG, Traktat EWEA oznaczają odpowiednie Traktaty załoŝycielskie uzupełnione lub zmienione w sposób wymieniony; wyraŝenie obecne Państwa Członkowskie oznacza Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Królestwo Niderlandów; wyraŝenie nowe Państwa Członkowskie oznacza Królestwo Danii, Irlandię, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Artykuł 2 Od dnia przystąpienia nowe Państwa Członkowskie są związane postanowieniami Traktatów załoŝycielskich i aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot, postanowienia te są stosowane w nowych Państwach Członkowskich zgodnie z zasadami określonymi w tych Traktatach i w niniejszym Akcie. Artykuł 3 1. Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie przystępują do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się do przystąpienia po dniu przystąpienia do wszelkich innych porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie i dotyczących funkcjonowania Wspólnot lub związanych z ich działaniami. 2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić do umów, o których mowa w artykule 220 Traktatu EWG, a takŝe do Protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Wspólnot wykładni tych umów, które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie Wspólnoty, w tym celu nowe Państwa Członkowskie podejmują się rozpocząć negocjacje z obecnymi Państwami Członkowskimi, zmierzające do dokonania niezbędnych zmian właściwych aktów. 3. Nowe Państwa Członkowskie zajmują tę samą pozycję co obecne Państwa Członkowskie względem deklaracji i uchwał Rady, jak teŝ innych stanowisk przez nią zajętych, a takŝe stanowisk dotyczących Wspólnot Europejskich przyjętych zgodnie przez Państwa Członkowskie. Nowe Państwa Członkowskie będą stosować się do zasad i wskazówek wynikających z takich deklaracji, uchwał i innych stanowisk oraz podejmą środki potrzebne dla zapewnienia wprowadzenia ich w Ŝycie. XII/PL 9

10 Artykuł 4 1. Porozumienia i umowy zawarte przez którąkolwiek ze Wspólnot z jednym lub większą liczbą państw trzecich, organizacją międzynarodową lub obywatelami państw trzecich są wiąŝące dla nowych Państw Członkowskich na warunkach określonych w Traktatach załoŝycielskich i w niniejszym Akcie. 2. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązują się przystąpić na warunkach określonych w niniejszym Akcie do porozumień i umów zawartych wspólnie przez którąkolwiek ze Wspólnot i obecne Państwa Członkowskie, a takŝe do porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie i związanych z wyŝej wymienionymi porozumieniami i umowami. Wspólnota i obecne Państwa Członkowskie udzielą nowym Państwom Członkowskim pomocy w tym zakresie. 3. Na mocy niniejszego Aktu i na warunkach w nim określonych nowe Państwa Członkowskie przystępują do wewnętrznych porozumień zawartych przez obecne Państwa Członkowskie w celu wykonania porozumień i umów, o których mowa w ustępie W razie potrzeby nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe działania w celu dostosowania do praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do Wspólnot ich stanowisk względem organizacji i umów międzynarodowych, których członkiem lub stroną jest takŝe Wspólnota lub inne Państwa Członkowskie. Artykuł 5 W stosunku do nowych Państw Członkowskich artykuł 234 Traktatu EWG oraz artykuły 105 i 106 Traktatu EWEA mają zastosowanie względem porozumień i kontraktów zawartych przed datą przystąpienia. Artykuł 6 O ile niniejszy Akt nie stanowi inaczej, jego postanowienia nie mogą być zawieszone, zmienione ani uchylone w sposób inny niŝ według procedury zmiany traktatów przewidzianej w Traktatach załoŝycielskich. Artykuł 7 Przyjęte przez instytucje Wspólnot akty, do których odnoszą się postanowienia przejściowe zawarte w niniejszym Akcie, zachowują swój status prawny; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów. Artykuł 8 Postanowienia niniejszego Aktu, których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot w sposób inny niŝ w ramach środków przejściowych, mają taki sam status prawny jak postanowienia, które uchylają lub zmieniają i podlegają tym samym regułom, co te postanowienia. Artykuł 9 1. W celu ułatwienia nowym Państwom Członkowskim dostosowania się do zasad obowiązujących we Wspólnotach, stosowanie Traktatów załoŝycielskich i aktów przyjętych przez instytucje podlega jako środek przejściowy odstępstwom zawartym w niniejszym Akcie. 2. Z zastrzeŝeniem szczególnych postanowień niniejszego Aktu, podanych dat i terminów, zastosowanie środków przejściowych ustaje z końcem roku XII/PL 10

11 CZĘŚĆ DRUGA DOSTOSOWANIA W TRAKTATACH TYTUŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE ROZDZIAŁ l Zgromadzenie Artykuł 10 Artykuł 21 akapit drugi Traktatu EWWiS, artykuł 138 ustęp 2 Traktatu EWG i artykuł 108 ustęp 2 Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Liczbę tych delegatów ustala się następująco: Belgia 14 Dania 10 Niemcy 36 Francja 36 Irlandia 10 Włochy 36 Luksemburg 6 Niderlandy 4 Zjednoczone Królestwo 36. ROZDZIAŁ 2 Rada Artykuł 11 Artykuł 2 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich otrzymuje brzmienie: XII/PL 11

12 Prezydencję sprawuje kolejno przez okres sześciu miesięcy kaŝdy członek Rady, według następującego porządku Państw Członkowskich: Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo. Artykuł 28 Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: Artykuł 28 Artykuł 12 Gdy Komisja zasięga opinii Rady ta ostatnia rozwaŝa sprawę bez konieczności przeprowadzania głosowania. Protokół posiedzenia Rady zostaje przekazany Komisji. Gdy Traktat wymaga wyraŝenia przez Radę zgody, uznaje się, Ŝe zgoda taka została wyraŝona, gdy propozycja Komisji uzyskała akceptację: - bezwzględnej większości przedstawicieli Państw Członkowskich, włączając w to głosy przedstawicieli dwóch Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie; - w razie równego podziału głosów i gdy Komisja po powtórnej dyskusji podtrzymuje swoją propozycję - przedstawicieli trzech Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie. Kiedy Traktat wymaga jednomyślnej decyzji lub jednomyślnej zgody, taka decyzja zostaje podjęta zaś zgoda udzielona, gdy wszyscy członkowie Rady głosują za propozycją. JednakŜe dla celów zastosowania artykułów 21, 32, 32a, 78d i 78f niniejszego Traktatu oraz artykułu 16, artykułu 20 akapit trzeci, artykułu 28 akapit piąty i artykułu 44 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości powstrzymanie się od głosu członków obecnych osobiście lub przez przedstawiciela nie uniemoŝliwia przyjęcia aktów Rady wymagających jednomyślności. Decyzje Rady inne niŝ te, dla których podjęcia niezbędna jest większość kwalifikowana lub jednomyślność, są podejmowane większością głosów członków Rady. Uznaje się, Ŝe większość ta zostaje uzyskana, gdy obejmuje ona absolutną większość przedstawicieli Państw Członkowskich, włączając w to głosy przedstawicieli dwóch Państw Członkowskich, z których kaŝde produkuje co najmniej jedną ósmą ogólnej wartości produkcji węgla i stali we Wspólnocie. JednakŜe dla potrzeb zastosowania artykułów 78, 78b i 78d niniejszego Traktatu, które wymagają większości kwalifikowanej, głosy członków Rady są waŝone w sposób następujący: Belgia 5, Dania 3, Niemcy 10, Francja 10, Irlandia 3, Włochy 10, Luksemburg 2, Niderlandy 5, Zjednoczone Królestwo 10. Akt zostaje przyjęty, jeśli uzyska 41 głosów za, oddanych przez co najmniej sześciu członków. W przypadku głosowania kaŝdy członek Rady moŝe otrzymać pełnomocnictwo tylko jednego z pozostałych członków. Rada kontaktuje się z Państwami Członkowskimi poprzez swojego przewodniczącego. Akty Rady są publikowane w sposób przez nią ustalony. Artykuł 13 Artykuł 95 akapit czwarty Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: XII/PL 12

13 Poprawki te są proponowane wspólnie przez Komisję i Radę stanowiące większością ośmiu dziewiątych ich członków i przedkładane Trybunałowi do zaopiniowania. Przy ich rozpatrywaniu Trybunał korzysta z pełnej swobody oceny wszelkich kwestii faktycznych i prawnych. Gdy w wyniku takiej oceny Trybunał dojdzie do wniosku, Ŝe propozycje są zgodne z postanowieniami powyŝszego akapitu, przekazuje je Zgromadzeniu. Wchodzą one w Ŝycie, jeśli Zgromadzenie przyjmie je większością trzech czwartych oddanych głosów i dwóch trzecich ogólnej liczby członków. Artykuł 14 Artykuł 148 ustęp 2 Traktatu EWG oraz artykuł 118 ustęp 2 Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: JeŜeli przyjęcie uchwały przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy jej członków waŝone są następująco: Belgia 5 Dania 3 Niemcy 10 Francja 10 Irlandia 3 Włochy 10 } Luksemburg 2 Niderlandy 5 Zjednoczone Królestwo 10 Uchwały Rady wymagają do ich przyjęcia co najmniej: - 41 głosów za, jeŝeli niniejszy Traktat wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji; - 41 głosów za, oddanych przez co najmniej sześciu członków, w innych przypadkach. ROZDZIAŁ 3 Komisja Artykuł 15 Artykuł 10 ustęp 1 akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot XII/PL 13

14 Europejskich otrzymuje brzmienie: Komisja składa się z czternastu członków, wybieranych ze względu na swoje ogólne kwalifikacje, i których niezaleŝność jest niekwestionowana. Artykuł 16 Artykuł 14 akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich otrzymuje brzmienie: Przewodniczący i pięciu wiceprzewodniczących są mianowani przez Komisję spośród jej członków na okres dwóch lat zgodnie z tą samą procedurą, która jest przewidziana w przypadku mianowania członków Komisji. Ich mandat jest odnawialny. ROZDZIAŁ 4 Trybunał Sprawiedliwości Artykuł 17 Artykuł 32 akapit pierwszy Traktatu EWWiS, artykuł 165 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 137 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Trybunał Sprawiedliwości składa się z dziewięciu sędziów. Artykuł 18 Artykuł 32a akapit pierwszy Traktatu EWWiS, artykuł 166 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 138 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez trzech rzeczników generalnych. Artykuł 19 Artykuł 32b akapity drugi i trzeci Traktatu EWWiS, artykuł 167 akapity drugi i trzeci Traktatu EWG oraz artykuł 139 akapity drugi i trzeci Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: XII/PL 14

15 Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego. Przemiennie dotyczy ono pięciu i czterech sędziów. Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu rzeczników generalnych. Przemiennie dotyczy ono jednego i dwóch rzeczników generalnych. Artykuł 20 Artykuł 18 akapit drugi Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, artykuł 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz artykuł 15 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej otrzymują brzmienie: Obrady Trybunału są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada nieparzysta liczba jego członków. Obrady pełnego składu Trybunału są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada siedmiu jego członków. Obrady izb są waŝne jedynie wtedy, gdy zasiada trzech sędziów. JeŜeli jeden z sędziów nie moŝe uczestniczyć w obradach, sędzia z innej izby moŝe zostać wezwany do uczestnictwa zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie proceduralnym. ROZDZIAŁ 5 Komitet Ekonomiczno-Społeczny Artykuł 21 Artykuł 194 akapit pierwszy Traktatu EWG oraz artykuł 166 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymują brzmienie: Liczba członków Komitetu jest następująca: Belgia 12 Dania 9 Niemcy 24 Francja 24 Irlandia 9 Włochy 24 Luksemburg 6 Niderlandy 12 Zjednoczone Królestwo 24. XII/PL 15

16 ROZDZIAŁ 6 Komitet Doradczy EWWiS Artykuł 22 Artykuł 18 akapit pierwszy Traktatu EWWiS otrzymuje brzmienie: Powołuje się Komitet Doradczy przykomisji. Składa się on z nie mniej niŝ 60 i nie więcej niŝ 84 członków, którzy stanowią równą reprezentację producentów, pracowników, konsumentów i pośredników. ROZDZIAŁ 7 Komitet Naukowo-Techniczny Artykuł 23 Artykule 134 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie: Komitet składa się z 27 członków, mianowanych przez Radę po konsultacjach z Komisją. TYTUŁ II INNE DOSTOSOWANIA Artykuł Zjednoczone Królestwo dodaje się do Państw Członkowskich wymienionych w pierwszym zdaniu artykułu 131 Traktatu EWG. 2. PoniŜsze kraje i terytoria dodaje się do listy zamieszczonej w załączniku IV Traktatu EWG: - Angielsko-Francuskie Kondominium Nowych Hebryd - Wspólnota Bahamów - Bermudy - Brytyjskie Terytorium Antarktyczne - Honduras Brytyjski - Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego XII/PL 16

17 - Brytyjskie Wyspy Salomona - Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Brunei - Stowarzyszone Państwa Karaibskie: Antigua, Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent, Saints Kitts i Nevis-Anguilla - Kajmany - Środkowe i Południowe Wyspy Line - Wyspy Falklandzkie i terytoria zaleŝne - Wyspy Gilberta i Lagunowe - Montserrat - Pitcairn - Święta Helena i terytoria zaleŝne - Seszele - Wyspy Turks i Caicos. Artykuł 25 Następujący akapit dodaje się po pierwszym akapicie artykułu 79 Traktatu EWWiS: Nie naruszając postanowień poprzedniego akapitu: (a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Francuskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. (b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. (c) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w decyzji Rady z 22 stycznia 1972 roku dotyczącej przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Artykuł Artykuł 227 ustęp 1 Traktatu EWG otrzymuje brzmienie: XII/PL 17

18 1. Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 2. Następujący akapit dodaje się do artykułu 227 ustęp 3 Traktatu EWG: Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich mających szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz które nie zostały włączone do powyŝszej listy. 3. Następujący ustęp dodaje się do artykułu 227 Traktatu EWG: 5. Nie naruszając postanowień poprzednich ustępów: a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych obszarów baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. c) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w Traktacie dotyczącym przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanym 22 stycznia 1972 roku. Artykuł 27 Następujący akapit dodaje się do artykułu 198 Traktatu EWEA: Nie naruszając postanowień poprzednich akapitów: a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych. JednakŜe rząd Królestwa Danii moŝe powiadomić, nie później niŝ do 31 grudnia 1975 roku, w formie deklaracji złoŝonej Rządowi Republiki Włoskiej, który przekaŝe uwierzytelnione odpisy kaŝdemu z rządów innych Państw Członkowskich, Ŝe niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp. W takim przypadku niniejszy Traktat ma zastosowanie do tych Wysp począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca po złoŝeniu deklaracji. b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych obszarów baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze. c) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich mających szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz które nie zostały wymienione w załączniku IV do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. d) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i do Wyspy Man tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonania porozumień dotyczących tych wysp, zawartych w Traktacie dotyczącym przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanym 22 stycznia 1972 roku. XII/PL 18

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI III/PL 1 1 Preambuła JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską ) odpowiedzialny za rozszerzenie

członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską ) odpowiedzialny za rozszerzenie L 233/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.8.2008 UMOWA PRZEJŚCIOWA w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 012, 16/01/2001 P. 0001 0023.

Dziennik Urzędowy L 012, 16/01/2001 P. 0001 0023. Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dziennik Urzędowy L 012, 16/01/2001

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 338/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA NR 2/2011 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 226/12 29.8.2015 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA NR 1/2015 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO UNIA EUROPEJSKA/SZWAJCARIA USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2012 COM(2012) 689 final 2012/0324 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY I PROMOWANIA RÓśNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO

KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY I PROMOWANIA RÓśNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY I PROMOWANIA RÓśNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, która zebrała się w ParyŜu w dniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona) 24.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft Projekt rozporządzenie Komisji z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1605/2002

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/1 II (Komunikaty) POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE 10.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 267/7 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Rzym, 4 listopada 1950 roku European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 5 2 Rządy Państw-Sygnatariuszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.82.10.71 KONWENCJA w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) W imieniu

Bardziej szczegółowo