Kategoria celów* B A. prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kategoria celów* B A. prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje"

Transkrypt

1 Plan wynikowy New Matura Matrix Pre-intermediate Plus Klasa Nauczyciel Rok szkolny Nr dopuszczenia MENiS: w toku nit 1 Communication Cele ogólne cze: wypowiada si, uywajc czasów present simple i present continuous formułuje i odczytuje wiadomoci wypowiada si na temat umiejtnoci lub moliwoci zrobienia czego przy pomocy czasowników can, can t, be able to zbiera informacje w formie kwestionariusza i wykorzystuje je w opisie wyraa opini na róne tematy, uywajc zwrotów typu: to my mind, I don t think, I don t have a strong opinion etc. The last word Czasowniki: say, talk, speak, tell The Present Simple and the Present Continuous Czasy teraniejsze: prosty i cigły Przysłówki czstotliwoci Getting the message Zostawianie i odbieranie wiadomoci cze: poprawn form czasowników: speak, tell, talk, say zakrela właciwy czasownik w podanych zdaniach uzupełnia tabel brakujcymi wyrazami cze: nadaje czasownikom w nawiasach odpowiedni form układa zdania z podanych wyrazów wstawia w podane zdania * A cze: dopasowuje nagłówki do odpowiednich akapitów podanego cze: poprawia błdne informacje w podanych zdaniach rozwizuje krzyówk i podaje definicj odgadnitego hasła przysłówki czstotliwoci cze: przeprowadza wywiad na temat rodziny, przyjaciół, ksiek, muzyki, sportu opisuje ilustracj przedstawiajc dwoje ludzi w samochodzie i wypowiada si na temat zalet i wad komunikowania si przez telefon i za pomoc i (W) cze: dopasowuje wysłuchane wiadomoci do podanej treci zapisuje skrócone formy uyte w wysłuchanym tekcie cze: uzupełnia tabele dotyczce wysłuchanych wiadomoci * Test 1 Test 1 Test 1 What are you saying? Rónice midzy brytyjskim i amerykaskim angielskim cze: prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje : dialog Pytanie o znaczenie wyrazów WAGI * wg taksonomii prof. Niemierki (patrz Wstp): A - zapamitanie wiadomoci; - zrozumienie wiadomoci; - umiejtnoci New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 1

2 nit 1 Communication Culture focus Informacje o jzyku angielskim cze: jednym z czasowników modalnych cze: Test 1 Can, can t, (not) be able to A questionnaire and description cze: dopasowuje pytania do podanych odpowiedzi cze: uzupełnia tekst informacjami z kwestionariusza Test 1 Pytania ogólne i szczegółowe Zbieranie informacji za pomoc kwestionariusza Word focus Jzyki i narodowoci Czasowniki zwizane z uyciem jzyka Let s practise Matura Wyraanie opinii cze: opisuje osob na podstawie danych z kwestionariusza cze: uzupełnia wskazówki dotyczce uczenia si jzyków odpowiednimi czasownikami odpowiada na pytania dotyczce narodowoci i jzyków cze: odpowiednimi informacjami na cze: uzupełnia podan historyjk wyrazami z listy cze: pytania na podstawie wysłuchanego Test 1 Test 1 cze: wyraa swoj opini na temat roli wykształcenia, ycia towarzyskiego, przyjani w yciu nastolatka oraz roli Internetu i telefonu komórkowego opisuje ilustracj przedstawiajc pracowni komputerow i wyraa swoj opini na temat roli komputera WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 2

3 nit 2 The big time Cele ogólne cze: wypowiada si w czasie przeszłym prostym i cigłym mówi o tym, co woli zrobi i sugeruje zrobienie czego odrónia jzyk nieformalny od formalnego w sytuacjach dnia codziennego wypowiada si na temat problemów, jakie niesie za sob sława oraz na temat rónych dróg odnoszenia sukcesu Success Przymiotniki o przeciwnym znaczeniu Rodziny wyrazów: przymiotniki i rzeczowniki cze: ocenia prawdziwo zda na podstawie dopasowuje podane słowa do ich przeciwiestw cze: właciw form wyrazów w nawiasach uzupełnia podany tekst wybranym wyrazem cze: wypowiada si na temat sposobów odnoszenia sukcesu w yciu Test 2 The past simple and the past continuous Czasy przeszłe: prosty i cigły Wyraanie preferencji Proponowanie; What about...?, Let s..., Why don t we...? A lucky break! Reklamy Akcentowanie wyrazów w zdaniu cze: uzupełnia tekst formami przeszłymi podanych czasowników nadaje czasownikom podanym w nawiasach odpowiedni form układa fragmenty podanego dialogu we właciwej kolejnoci układa zdania odnoszce si do podanych ilustracji, wykorzystujc podane zwroty cze: odpowiada na pytania na podstawie uzupełnionego przez siebie układa pytania do i odpowiada na nie cze: opisuje ilustracj przedstawiajc rodzin na play i wypowiada si na temat spdzania wakacji z rodzin lub przyjaciółmi (W) cze: uzupełnia notatki na podkrela akcentowane w podanych zdaniach wyrazy po wysłuchaniu nagrania przyporzdkowuje podane przymiotniki osobom usłyszanym w radiowym programie cze ocenia prawdziwo podanych zda na Test 2 Test 2 A night out Film: rodzaje Sposoby wyraania preferencji i sugestii ritish cinema Historia kina brytyjskiego Przedimki okrelone i nieokrelone: a/an, the cze: prowadzi rozmow na temat wyjcia do kina, wcielajc si w jedn z zasugerowanych ról cze: dopasowuje do podanych wyjanie wyrazy, rozwaajc ich kontekst uycia w tekcie wstawia w podanych zdaniach odpowiednie przedimki cze: streszcza przeczytane fragmenty poprawia błdy w podanym dialogu cze: prowadzi dialog na temat roli kina i telewizji Test 2 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 3

4 nit 2 The big time A note to a friend Jzyk nieformalny w zaproszeniach, przyjciu zaproszenia, przeprosinach, probach o informacj, podzikowaniach cze: dopasowuje podane notatki do odpowiedzi uzupełnia podane notatki wyrazami z ramki wstawia daty i okrelniki czasu w odpowiednie kolumny A cze: wyszukuje w podanych notatkach odpowiedzi na pytania dotyczce problemów jzykowych cze: pisze odpowiedzi na podane notatki od kolegów w sprawie wyjciu do kina zmienia jzyk w podanych notatkach na mniej formalny Test 2 Przyimki czasu The big time Słownictwo zwizane z rozrywk Róne znaczenia make Let s practise Matura Wielcy muzycy, piosenkarze cze: uzupełnia tabel, wstawiajc podane wyrazy we właciwe kolumny czasownikami z listy cze: odszukuje w tekcie podane wyrazy i dopasowuje je do ich znacze dopasowuje do siebie podane wyrazy A cze: dopasowuje podane zdania ze słowem make do jego znacze cze: pytania na podstawie przeczytanego ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie przeczytanego Test 2 Test 2 WAGI cze: streszcza przeczytany tekst o słynnej piosenkarce cze: opisuje ilustracj przedstawiajc sławn piosenkark i wyraa opini na temat problemów zwizanych z byciem sławnym Revision focus nits 1 and 2 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 1 i 2 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 4

5 nit 3 Home and family Cele ogólne cze: wypowiada si na temat rodziny: dorastania, wychowywania dzieci, zwizków pokrewiestwa stopniuje przymiotniki i dokonuje porówna opisuje czyj osobowo odczytuje napisy i ogłoszenia oraz formułuje je wypowiada si na temat tradycji witecznych w SA wypowiada si na temat rónych miejsc zamieszkania Wild child Rodzina dorastanie i wychowywanie dzieci czasowniki złoone Zwroty z czasownikami: get i make Przymiotniki opisujce osobowo Comparatives and superlatives Stopniowanie przymiotników Porównania pozytywne (than) i negatywne (not as...as) cze: dopasowuje pocztki zda do ich zakocze dobiera właciwe znaczenie wyrae wybranych z uzupełnia tekst odpowiedni form czasowników get i make zastpuje wyrónione w zdaniu wyraenia zwrotami z make i get A cze: uzupełnia tekst podanymi zdaniami cze: opisuje osoby wystpujce w tekcie, korzystajc z listy przymiotników wypowiada si na temat presji, pod jak yj współczesne nastolatki cze: układa z podanych wyrazów zdania, odwołujc si do podanych informacji dopasowuje do podanych przymiotników ich przeciwiestwa uzupełnia dialog zwrotami z listy oraz formami porównawczymi z przymiotnikami podanymi w nawiasach układa zdania z podanych wyrazów, stosujc stopie wyszy podanych przymiotników i than cze: przekształca zdania, stosujc konstrukcj not as...as pytania do ogłosze cze: wypowiada swoj opini na temat ycia na wsi lub w miecie, posiadania duej lub małej rodziny, sposobów podróowania, ulubionych dni tygodnia opisuje ilustracj przedstawiajc mczyzn naprawiajcego dom i wypowiada si na temat czynnoci, które wymaga utrzymanie domu (W) Test 3 Test 3 Family relationships Relacje midzy dziemi i rodzicami oraz midzy rodzestwem cze: dopasowuje podane przymiotniki do osób usłyszanych w wywiadzie oraz do siebie cze: ocenia prawdziwo zda na podstawie wysłuchanych wywiadów odpowiada na pytania do wysłuchanych wywiadów Test 3 Przymiotniki opisujce osobowo WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 5

6 nit 3 Home and family Somewhere to live Wynajmowanie mieszkania cze: uzupełnia dialogi zwrotami z listy cze: odpowiada na pytania na podstawie treci podanych ogłosze Test 3 mawianie si na spotkanie Special days in the SA Tradycje witeczne w SA Zaimki wzgldne: who, that, which, whose cze: umawia si na wizyt w sprawie kupna lub sprzeday cze: zakrela właciwy zaimek w podanym tekcie zaimkiem whose lub who s w wybrany przez siebie sposób cze: pytania do ocenia prawdziwo zda na podstawie cze: wypowiada si na zasugerowane tematy zwizane ze witami Test 3 A notice Ogłoszenia: rodzaje i jzyk cze: uzupełnia ogłoszenia podanymi przymiotnikami uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami, ustawiajc je we właciwym porzdku cze: nadaje wybranym zwrotom z ogłosze form pełnych zda przekształca podane zdania na ogłoszenia odpowiada na pytania na podstawie podanych ogłosze Test 3 Word focus Czasowniki złoone cze: pisze ogłoszenie na temat pracy lub sprzeday cze: uzupełnia zdania, wykorzystujc podane wyraenia dopasowuje podane wyraenia do ich znacze podkrela właciwe wyrazy w podanych zdaniach A Test 3 Czasowniki get i make Let s practise Matura Miejsce zamieszkania cze: dobiera właciwe zakoczenia podanych zda na podstawie wysłuchanego cze: wypowiada si na temat tego, co lubi lub czego nie lubi w swoim miejscu zamieszkania prowadzi rozmow na temat wynajtego włanie mieszkania negocjuje wybór mieszkania Test 3 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 6

7 nit 4 ody and soul Cele ogólne cze: opisuje uczucia zwizane ze strachem wypowiada si w czasie present perfect nazywa czci ciała i opisuje funkcje umysłu wypowiada si na temat zwyczajów kulinarnych, dobrych i złych stron jadania poza domem pisze list do przyjaciela przekonuje do swojego zdania przy pomocy zwrotów typu: I think we should, perhaps, how about, don t you think, I suppose so, but The truth about feeling afraid! Przymiotniki z kocówk ing i ed Przymiotniki wyraajce ekstremalne uczucia The present perfect Czas present perfect For, since, ever, never, just, already, yet Zdrowie i sprawno Posiłki, jedzenie na miecie Perswadowanie: I think we should, perhaps, how about, don t you think, I suppose so, but Taking care of yourself Choroby i dolegliwoci Czci ciała Wyrazy tosame w wymowie i róne w znaczeniu WAGI cze: przymiotnikami z ramki dopasowuje podane nagłówki do akapitów dopasowuje podane przymiotniki do innych przymiotników zastpuje w podanym tekcie przymiotniki w nawiasach przymiotnikami w ramce cze: wypowiada si na temat uczucia strachu cze: podanego dopasowuje podane znaczenia do ich synonimów w zdaniach buduje zdania wyjaniajce znaczenie podanych przymiotników ekstremalnych cze: cze: układa podane wyrazy w tworzy zdania opisujce zdania w czasie present przedstawion ilustracj, perfect wykorzystujc przysłówki, yet i already oraz podane uywajc: for lub since wyraenia układa zdania z podanych tworzy pytania z yet i wyrazów w czasie present krótkie odpowiedzi perfect z never i ever uzupełnia tekst wyrazami for lub since oraz never lub ever bd podanymi czasownikami w present perfect podkrela odpowiednie wyrazy/wyraenia w podanym tekcie cze: wypowiada si na temat interesujcych dowiadcze w swoim yciu opisuje ilustracj przedstawiajc rodzin przy posiłku i wypowiada si na temat zalet i wad jadania posiłków poza domem (W) cze: dopasowuje podane choroby do właciwych czci ciała zakrela właciw odpowied na cze: zaznacza usłyszane słowa i odpowiada na pytanie o tosamo wymowy i rónice znaczenia podanych par wyrazów odpowiada na pytania do wysłuchanej piosenki Test 4 Test 4 Test 4 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 7

8 nit 4 ody and soul Eating habits Wyrazy i zwroty zwizane z ywnoci Living in the extreme ycie w ekstremalnych warunkach Czasy present perfect i past simple cze: dopasowuje podane nalepki do obrazków uzupełnia podany dialog czasownikami z listy odszukuje w nalepkach przymiotniki o przeciwnym znaczeniu uzupełnia podany dialog zwrotami z listy cze: mówi o swoich upodobaniach i uprzedzeniach kulinarnych wciela si w rol właciciela baru z przekskami cze: form czasu present perfect lub past simple czasowników w nawiasach wybiera w podanym tekcie właciw form czasownika cze: opisuje miejsca na przedstawionych fotografiach rozwizuje quiz dotyczcy cze: wypowiada si na zasugerowane tematy zwizane z miejscem zamieszkania prowadzi rozmow na temat dowiadcze swoich i kolegów/koleanek Test 4 W Test 4 A letter to a friend Organizacja i jzyk listów nieformalnych Mind and body Słownictwo zwizane z umysłem i ciałem Czasownik do w rónych znaczeniach Let s practise Matura Niebezpieczestwa hazardu cze: układa podane zdania w form kartki pocztowej dopasowuje podane zwroty do zda cze: porzdkuje podane czci listu w logiczn cało odszukuje błdy w podanym licie i przepisuje go wraz z zasugerowanymi zmianami cze: pisze list do przyjaciela cze: wpisuje na ilustracji nazwy czci ciała wpisuje w odpowiednie kolumny nazwy czci ciała dopasowuje podane wyrazy do ich synonimów A cze: przypisuje odpowiednie znaczenia podanym zdaniom z czasownikiem do cze: wybiera odpowiednie zakoczenia podanych zda na podstawie przeczytanego cze: opisuje ilustracj przedstawiajc rowerzystów i wypowiada si na temat ewentualnych negatywnych stron jazdy na rowerze Test 4 Test 4 WAGI Revision focus nits 3 and 4 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 3 i 4 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 8

9 nit 5 The world ahead Cele ogólne cze: wypowiada si na temat pogody, rodowiska naturalnego i jego zagroe oraz ochrony wypowiada si na temat przyszłoci przy pomocy: will, going to, present continuous mówi o planach i nadziejach na przyszło wyraa konieczno przy pomocy czasowników modalnych Extreme weather rodowisko naturalne, zjawiska atmosferyczne, zagroenia Future forms Mówienie o przyszłoci przy pomocy: will, going to, present continuous Forecasting the weather Prognoza pogody cze: dopasowuje podane nagłówki do akapitów uzupełnia tekst podanymi wyrazami wybiera poprawne słowo w podanych zdaniach uzupełnia podan prognoz pogody wyrazami z ramki cze: cze: wypowiada si na temat problemów rodowiska opisuje ilustracj przedstawiajc myliwego i wypowiada si na temat, do jakich zwierzta powinny lub nie powinny by wykorzystywane (W) cze: dopasowuje podane przysłówki do artykułów układa zdania na podstawie podanej listy noworocznych zobowiza, nadajc czasownikom poprawna form przyszł uzupełnia kalendarzyk na cze: układa reklam swojego nowego produktu cze: prowadzi rozmow na temat planowanych zmian w yciu cze: dopasowuje wysłuchane prognozy pogody do podanych warunków pogodowych cze: łczy ze sob podane wyrazy zgodnie z wysłuchanym tekstem Test 5 Test 5 Test 5 Hopes nad plans Plany i nadzieje na przyszło yczenia pomylnoci Podejmowanie decyzji cze: przedstawia przygotowan przez siebie prognoz pogody na nastpny dzie cze: uzupełnia podane yczenia wyrazami z listy cze: układa zdania w podanym dialogu w logicznej kolejnoci i uzupełnia zdania wyrazami z ramki cze: prowadzi rozmow na temat planowanej imprezy szkolnej przeprowadza wywiad na temat planów na przyszło i przedstawia zdobyte informacje Test 5 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 9

10 nit 5 The world ahead South Africa: The Kruger National Park Parki narodowe Czasowniki modalne: must, mustn t, have to, not allowed to A postcard Pocztówka z wakacji Wpływ przymiotników i czasowników na tre Spójniki: and, but, because, so cze: uzupełnia podany dialog, uywajc: have to, be not allowed to, mustn t wybiera właciwy czasownik modalny w podanych zdaniach uzupełnia podany list, uywajc: must, mustn t, have to, be not allowed to cze: cze: prowadzi rozmow na temat koniecznych czynnoci w szkole i domu cze: odszukuje w pocztówce wskazane informacje uzupełnia zdania spójnikami midzyzdaniowymi uzupełnia podan pocztówk, wybierajc odpowiednie wyrazy wstawia czasowniki w podanej pocztówce we właciwym czasie i odpowiedniej formie cze: odpowiada na pytania o miejsce wskazanych w pocztówce informacji cze: pisze pocztówk z wakacji Test 5 Test 5 The weather Cechy geograficzne krajobrazu Zagroenia rodowiska cze: dopasowuje podane przymiotniki do cech geograficznych krajobrazu cze: dopasowuje do siebie podane wyrazy, a nastpnie utworzonymi zwrotami uzupełnia podany tekst cze: opisuje ulubiony region w swoim kraju Test 5 Let s practise Matura Ochrona rodowiska cze: wypisuje w tabeli zwroty uyte w wysłuchanym tekcie cze: wybiera zdania zgodne z usłyszanym tekstem cze: prowadzi rozmow na temat problemów zwizanych z ochron rodowiska opisuje ilustracj przedstawiajc kobiet wyrzucajc mieci i wypowiada si na temat znaczenia ochrony rodowiska Test 5 Achievement test 1 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 1-5 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 10

11 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat pracy pisze podanie o prac i swój yciorys wypowiada si w czasie present perfect continuous udziela porad i uzyskuje informacje wypowiada si na temat pierwszej pracy nastolatków A golden opportunity Praca The present perfect continuous Present perfect continuous For i since Czas present perfect continuous w porównaniu z present perfect simple Survival dogodnienia cywilizacyjne współczesnego ycia A part-time job Praca na pół etatu dzielanie porad zyskiwanie i udzielanie informacji WAGI cze:, wybierajc najlepsze słowo dopasowuje podane wyrazy do ich znacze odszukuje w tekcie wyrazy o tym samym znaczeniu, co podane wyrazami z listy nit 6 New horizons cze: ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie wyszukuje i zamienia niewłaciwe czasowniki w podanych zdaniach na poprawne cze: prowadzi rozmow na temat pracy opisuje ilustracj przedstawiajc kobiet rozmawiajc przez telefon i wypowiada si na temat sposobów poszukiwania pracy (W) cze: wybiera właciw form czasownika w podanych zdaniach, uywajc for i since uzupełnia podany dialog właciw form czasowników w nawiasach uzupełnia podany tekst odpowiednimi czasownikami w czasie present perfect continuous cze: zapisuje zdania opisujce ilustracje cze: pisze fragment pamitnika cze: uzupełnia podane notatki na uzupełnia podanymi wyrazami tekst piosenki po jej wysłuchaniu cze: dopasowuje podane komentarze do autorów opinii wygłoszonych w wysłuchanym tekcie cze: wypowiada si na temat udogodnie w yciu, bez których trudno byłoby mu si obej cze: dopasowuje podane zdania do ogłosze cze: podanych dialogów tworzy list argumentów za i przeciw podanym ofertom pracy cze: uczestniczy w rozmowie o prac, odgrywajc jedn z przyjtych ról Test 6 Test 6 Test 6 Test 6 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 11

12 nit 6 New horizons Education K style System edukacyjny w Wielkiej rytanii Wyrazy z kocówk ing A letter of application Podanie o prac Curriculum vitae Education and empolyment Wyrazy o przeciwnym znaczeniu Czasowniki złoone Egzamin cze: zapisuje pytania do przeczytanych fragmentów dopasowuje wskazane w zdaniach czasowniki do ich znacze czasownikami z kocówk ing przyimkami z ramki i poprawn form czasowników wstawia form ing czasowników we właciwe miejsca w podanych zdaniach cze: cze: przeprowadza wywiad na temat rzeczy, które dana osoba lubi lub których nie lubi robi i zdaje raport z uzyskanych informacji cze: uzupełnia podany formularz CV informacjami o sobie uzupełnia podany list wyraeniami z ramki cze: uzupełnia podany dialog wybranym słowem dopasowuje czasowniki złoone do ich znacze i ich poprawnymi formami cze: ogłoszenia przekształca podane zdania na zdania o bardziej naturalnym charakterze cze: wyjania rónice w znaczeniu midzy parami podanych wyrazów lub zwrotów cze: wypowiada si na temat rzeczy, które z przyjemnoci wspomina oraz na temat podejcia do zada domowych i roli słownika Test 6 Test 6 Test 6 Let s practise Matura Praca nastolatków cze: ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie przeczytanego wstawia podane zdania w odpowiednie miejsca przeczytanego cze: prowadzi rozmow na temat swojej wakacyjnej pracy Test 6 WAGI Revision focus nits 5 and 6 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 5 i 6 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 12

13 nit 7 A sporting life Cele ogólne cze: wypowiada si na temat sportu mówi o formach spdzania wolnego czasu wypowiada si na temat zdarze z przeszłoci przy pomocy czasów przeszłych: simple past i past perfect okrela stopie pewnoci wystpienia jakiej czynnoci w przyszłoci przy pomocy czasowników modalnych: might, may, could, will The Jamaican bobsleigh team! Sport Rzeczowniki złoone Przysłówki stopniujce The past perfect Czas zaprzeszły Relacjonowanie wydarze (czas przeszły prosty) Przeprowadzanie bada ankietowych Wypadek Giant strides Legendy Rola sportu cze: dopasowuje podane pytania do odpowiedzi na podstawie uzupełnia podany tekst, wybierajc najlepsze słowo odpowiedni form wyrazów w nawiasach rzeczownikami złoonymi układa zdania z podanymi przymiotnikami, przysłówkami i wybranymi rzeczownikami cze: cze: wypowiada si na tematy zwizane ze sportem opisuje ilustracj przedstawiajc artyst malarza i wypowiada si na temat swoich zainteresowa rónymi obszarami kultury (W) cze: układa podane wydarzenia we właciwym porzdku na właciw form czasowników w nawiasach podaje właciw kolejno czynnoci opisanych w podanych zdaniach uzupełnia tekst podanymi wyraeniami cze: zapisuje na podstawie wysłuchanego dosłowne brzmienie brakujcych w podanych zdaniach zwrotów dopisuje własne zakoczenia podanych zda cze: pisze historyjk na podstawie przedstawionych ilustracji cze: uzupełnia zdania na cze: odpowiada na pytania na cze: wypowiada si na temat roli sportu Test 7 Test 7 Test 7 A class survey Czas wolny cze: przeprowadza ankiet na temat form spdzania wolnego czasu cze: pytania do piosenki Test 7 cze: zdaje raport z wyników przeprowadzonej ankiety na temat form spdzania wolnego czasu WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 13

14 nit 7 A sporting life Sporting superstitions Przesdy zwizane ze sportem Czasowniki modalne: may, might, could Probably i definitely cze: dopasowuje podane zdania z: may, might, will do ich znacze pisze zdania z: could, may, might, will opisujce przedstawione ilustracje wskazanym czasownikiem modalnym cze: przekształca podane zdania, wstawiajc probably lub definitely oraz dopisuje zdanie wyjaniajce uycie danego słowa cze: wypowiada si na temat popularnoci sportu w swoim kraju/przesdów zwizanych ze sportem Test 7 A letter to a magazine List do czasopisma Sport rodzinny cze: układa kolejno akapitów listu według podanego planu uzupełnia podany list pełnymi formami zda i spójnikami midzyzdaniowymi cze: podanego listu dopasowuje akapity listu do podanych funkcji cze: pisze list do czasopisma na zasugerowany temat Test 7 Sports Rodzaje sportu Czasowniki zwizane ze sportem Let s practise Matura Sport stereotypy cze: wybiera właciwe słowo, uzupełniajc podany tekst układa z podanych wyrazów zdania cze: odpowiednimi wyrazami na cze: wyjania rónice w znaczeniu wyrazów w podanych parach wyrazów cze: pytania na podstawie wysłuchanego wybiera najlepsze dokoczenia podanych zda na podstawie wysłuchanego cze: rozmawia na temat imprezy sportowej i uprawianego przez siebie sportu Test 7 Test 7 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 14

15 nit 8 Strange but true Cele ogólne cze: wypowiada si w trybie warunkowym (I i II okres warunkowy) opowiada niezwykłe historie mówi o powinnoci przy pomocy czasowników modalnych: should, shouldn t, ought to pisze nieformalne zaproszenie opisuje wygld ludzi wypowiada si na temat przestpczoci Ghostly figures Opowiadania o duchach Przestpstwo Przeczce formy przedrostków: un-, il-, ir-, in-, im-, dis- cze: odpowiada na pytania o ogólne znaczenie podanych tekstów, wybierajc najlepsz odpowied dopasowuje przyrostki do podanych przymiotników i uzupełnia zdania uzupełnia zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie cze: okrela, które z podanych tekstów zawieraj wskazane informacje podanych tekstów odpowiada na pytania, wykorzystujc podane wyrazy cze: wypowiada si na temat wydarze, których nie da si racjonalnie wytłumaczy opisuje ilustracj przedstawiajc wypadek samochodowy i wypowiada si na temat kwalifikacji potrzebnych w ratownictwie (W) Test 8 Conditionals I i II okres warunkowy The falling cow Nieprawdopodobna historia cze: dopasowuje pocztki podanych zda warunkowych do ich zakocze warunkowe, wybierajc odpowiedni czasownik wybiera w podanych zdaniach właciw form czasowników cze: zaznacza te słowa, które zostały wypowiedziane w wysłuchanym tekcie wybiera najlepsz odpowied do podanych pyta na cze: pytania do dopisuje zakoczenia do podanych zda warunkowych, tworzc zdania prawdziwe dla siebie cze: ocenia prawdziwo podanych zda na cze: wyraa swoja opini na temat prawdopodobiestwa usłyszanej historii Test 8 Test 8 Lucky or unlucky? Szczcie i pech cze: odpowiada na pytanie na temat przedstawionego dialogu cze: przewiduje dalszy cig przedstawionej historii Test 8 Zwroty stosowane przy wyraaniu opinii Zwroty pomagajce uczyni opowiadanie bardziej interesujcym cze: opowiada o szczliwym lub nieszczliwym wydarzeniu, które mu si przytrafiło Ocena na poziomie P i PP wg zaproponowanych kryteriów New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 15

16 nit 8 Strange but true Wonderful places Atrakcyjne miejsca Czasowniki modalne: should, shouldn t, ought to dzielanie rad An invitation to a friend Pisanie listu z zaproszeniem jzyk formalny i nieformalny Stories Przedrostki Opis wygldu ludzi Let s practise Matura Przestpstwo i kara cze: uzupełnia podane informacje na podstawie uzupełnia dialog czasownikami modalnymi cze: zapisuje rady dla ludzi w przedstawionych sytuacjach pisze list rzeczy, które ludzie powinni lub których nie powinni robi cze: przedstawia klasie swój problem i prosi o rad cze: uzupełnia notatki na cze: pytania na podstawie przeczytanego przekształca podane zdania na mniej formalne cze: pisze list do przyjaciela z zaproszeniem na wycieczk cze:, dodajc przedrostki do przymiotników w nawiasach wstawia podane przymiotniki we właciwe kolumny, wybierajc właciwe słowo cze: opisuje ludzi przedstawionych na ilustracjach cze: dopasowuje do siebie podane wyrazy cze: ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie przeczytanego cze: opisuje ilustracj przedstawiajc chuliganów dewastujcych samochód i wypowiada si na temat roli pastwa w zapobieganiu przestpstwom Test 8 Test 8 Test 8 Test 8 WAGI Revision focus nits 7 and 8 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 7 i 8 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 16

17 nit 9 Times of change Cele ogólne cze: wypowiada si na temat współczesnych wynalazków i odkry oraz ich wpływu na ycie człowieka wypowiada si w stronie biernej i czynnej porozumiewa si za pomoc poczty elektronicznej wypowiada si na temat wanych yciowych wydarze wypowiada si na temat wynalazków w medycynie Chocolate Wynalazki i odkrycia Czasowniki złoone: come up with, set up, make up, come out, find out Przyimki zwizane z czasem cze: układa podane zdania we właciwym porzdku na podstawie przeczytanego podkrela właciwe znaczenie podanych czasowników złoonych na podstawie przeczytanego czasownikami modalnymi z ramki odpowiednimi przyimkami poprawia błdy w uyciu przyimków w podanych zdaniach cze: pytania do ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie i poprawia błdy cze: wypowiada si na temat znaczenia wynalazków opisuje ilustracj przedstawiajc młodych ludzi czytajcych ksiki i wypowiada si na temat najbardziej efektywnych metod przygotowania si do egzaminu (W) Test 9 The passive Strona bierna Internet cze: form biern czasowników z listy w czasie simple past uzupełnia podany tekst form czynn lub biern czasowników w nawiasach form biern wskazanych czasowników w odpowiednim czasie cze: przekształca zdania ze strony czynnej na biern cze: pisze o wanych wynalazkach Test 9 Mars attacks! Podróe kosmiczne cze: wybiera poprawn odpowied na cze: wyrónia w podanych grupach wyrazów wyraz o odmiennej wymowie samogłosek Test 9 cze: wypowiada si na jeden z zasugerowanych tematów WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 17

18 nit 9 Times of change Life events Wane wydarzenia w yciu Do we have a global culture? Globalizacja Przyimki z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami An Poczta elektroniczna: jzyk formalny i nieformalny, symbole i skróty Times of change Czasowniki złoone Przyimki Komputery Let s practise Matura Medyczne wynalazki WAGI cze: wypowiada si na temat wydarze majcych wpływ na nasze ycie cze: dopasowuje pocztki podanych zda do ich zakocze przyimkami z listy uzupełnia podan tabel informacjami z i własnymi przemyleniami czasownikami i przyimkami cze: pytania do cze: wypowiada si na temat obecnoci midzynarodowych firm w swoim kraju, pochodzenia rónych towarów i filmów zdaje raport z wyników przeprowadzonej przez siebie ankiety cze: okrela charakter podanych i dopasowuje podany rodzaj informacji do miejsc w u dopasowuje podane skróty i symbole do ich znacze układa we właciwym porzdku podane zdania odszukuje w podanych ach wskazane informacje cze: odszukuje w podanym u błdy i poprawia je cze: pisze e formalne i nieformalne cze: czasownikami złoonymi z listy uzupełnia podany list przyimkami z listy uzupełnia tabel, wstawiajc podane słowa we właciwe kolumny odpowiednimi zwrotami cze: zaznacza te z podanych zda, które s zgodne z wysłuchanym tekstem dopasowuje do siebie podane wyrazy cze: wyjania rónic w znaczeniu midzy parami podanych wyrazów cze: pytania do wysłuchanego cze: opisuje ilustracj przedstawiajc naukowca w laboratorium i wypowiada si na temat testowania nowych produktów na zwierztach Test 9 Test 9 Test 9 Test 9 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 18

19 nit 10 Off to see the world Cele ogólne cze: wypowiada si na temat podróy, zwiedzania rónych miejsc przytacza czyje wypowiedzi wypowiada si na temat koniecznoci lub jej braku przy pomocy czasowników modalnych: have to/don t have to, need to, don t need to pisze list formalny An unusual tour of London Podróowanie: rzeczowniki i czasowniki złoone zwizane z podró cze: zaznacza na mapie miejsca dotyczce podanych wydarze w tekcie zastpuje w podanych zdaniach niektóre wyrazy wyrazami lub zwrotami z listy wyrazami z listy wyszukuje w tekcie wskazane informacje dopasowuje czasowniki do rzeczowników i uzupełnia podane zdania utworzonymi zwrotami wybiera poprawny wyraz w podanych zdaniach cze: dopasowuje czasowniki złoone z do ich znacze uzupełnia tekst podanymi czasownikami złoonymi cze: wypowiada si na temat rónych sposobów podróowania opisuje ilustracj przedstawiajc podróujcych ludzi i wypowiada si na temat miejsca w Wielkiej rytanii lub SA, które najchtniej by zwiedził (W) Test 10 Reported speech Mowa zalena Czasowniki modalne w mowie zalenej Letnie wakacje cze: przekształca podane zdania w mowie niezalenej na zdania w mowie zalenej cze: dopasowuje podane stwierdzenia do ich autorów na podstawie wysłuchanego odszukuje w podanych zdaniach błdy i poprawia je cze: zdaje raport z przeprowadzonego wywiadu na temat wakacyjnych podróy Test 10 Loud and clear Miejsca zwizane z transportem Rodzaje transportu Getting around Wakacje: planowanie i rezerwacja cze: dopasowuje podane wyrazy do ilustracji wybiera najlepsz odpowied na uzupełnia brakujce informacje na dopasowuje do siebie podane wyrazy, tworzc zwroty usłyszane w tekcie cze: wypowiada si na temat najdłuszej podróy w swoim yciu cze: ustala kolejno zda w podanym dialogu uzupełnia podany dialog zwrotami wybranymi z listy cze: prowadzi dialog w biurze turystycznym, odgrywajc rol agenta lub klienta Test 10 Test 10 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 19

20 nit 10 Off to see the world Sydney Prezentacja Sydney Have to, don t have to, need to, don t need to cze: uzupełnia zdania, uywajc have to lub don t have to zakrela właciwe słowa w podanych zdaniach cze: wybiera odpowiednie zakoczenia podanych zda cze: pisze poradnik dla turystów Test 10 A letter to a holiday company List formalny cze: uzupełnia list wybranymi zwrotami cze: pytania do listu nadaje podanym pytaniom bardziej uprzejm form Test 10 cze: pisze list do hotelu Travel Podróowanie cze: wyrazami z listy wybiera poprawny wyraz w podanych pytaniach cze: pytania cze: pisze o tym, co chce robi na wakacjach Test 10 Let s practise Matura Wielka rytania - zwiedzanie cze: wybiera najlepszy tytuł do przeczytanego cze: wstawia podane zdania do przeczytanego cze: opisuje swoje ulubione miejsce Test 10 cze: rozmawia w punkcie informacji turystycznej na temat kilkudniowej wycieczki po Wielkiej rytanii opowiada o najbardziej fascynujcym miejscu, które odwiedził prowadzi rozmow z włacicielk hotelu na temat standardu swego pokoju Ocena na poziomie P i PP wg zaproponowanych kryteriów WAGI Revision focus nits 9 and 10 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 9 i 10 Achievement test 2 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 6-10 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 20

Unit 1 A sense of identity. Kategoria celów*

Unit 1 A sense of identity. Kategoria celów* Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny New Matura Matrix Intermediate Plus Nr akceptacji MENiS: 202/04 nit 1 sense of identity Cele ogólne cze: opisuje wygld i cechy charakteru opisuje style ycia,

Bardziej szczegółowo

File 1. Kategoria celów* A A. samogłosek A B

File 1. Kategoria celów* A A. samogłosek A B Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny New English File Pre-intermediate Nr dopuszczenia MENiS: 128/05 File 1 Cele ogólne cze: wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Unit 1 Szkoła. Kategoria celów* wypowiada si na temat podobiestw i rónic pomidzy szkołami w Wielkiej Brytanii i w Polsce (ECA)

Unit 1 Szkoła. Kategoria celów* wypowiada si na temat podobiestw i rónic pomidzy szkołami w Wielkiej Brytanii i w Polsce (ECA) Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny Oxford Repetytorium z jzyka angielskiego Nr dopuszczenia MENiS: 256/04 nit 1 Szkoła Cele ogólne cze: prowadzi rozmow na temat szkoły oraz sposobów uczenia si

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Getting started. Powtórzenie wiadomoci Kategoria celów*

Getting started. Powtórzenie wiadomoci Kategoria celów* Plan wynikowy New Matura Matrix Elementary Plus Klasa Nauczyciel Rok szkolny Nr dopuszczenia MENiS: w toku Czasownik to be w zdaniach twierdzcych i przeczcych Czasownik to have Wyraenie there is/there

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Unit 1 Powerful images. Kategoria celów*

Unit 1 Powerful images. Kategoria celów* Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny New Matura Matrix pper-intermediate Plus Nr akceptacji MENiS: 203/04 nit 1 Powerful images Cele ogólne cze: wypowiada si na temat postrzegania ludzi przez pryzmat

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1)

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1) Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka angielskiego Klasa trzecia Podręcznik: Oxford Excellence for Matura Semestr I Unit 1-6 Semestr II Unit 7-12 Tematyka oraz zakres materiału Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A2/B1 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia 15.05.2014 Miejsce szkolenia ul. Heleny Marusarz 9b, 33-0 Tarnów Opiekun merytoryczny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

Global Pre intermediate Plan Wynikowy

Global Pre intermediate Plan Wynikowy Global Pre intermediate Plan Wynikowy Rozdział 1 Umiejętności ucznia operuje nazwami przedmiotów codziennego użytku operuje słownictwem związanym z opisywaniem wyglądu operuje nazwami osób z najbliższego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny :

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : 2016-2020 Wymagania edukacyjne dla klas II-IV zostały sformułowane w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Realizowany program: Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA wymagania szczegółowe do podręcznika

KRYTERIA OCENIANIA wymagania szczegółowe do podręcznika Załącznik 4 KRYTERIA OCENIANIA wymagania szczegółowe do podręcznika Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka 1 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności STARTER UNIT opisuje czynność wykonywaną przez siebie w momencie mówienia i to, jak jest ubrany opisuje swoją rodzinę i miejsce zamieszkania mówi o rzeczach, które

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY Elementary A1 face2face Elementary Units 1-3 to be l. mnoga zaimki wskazujące have got dopełniacz Saksoński przyimki miejsca Present Simple zaimki w dopełnieniu przysłówki przyimki czasu

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE Dział Cele szczegółowe Materiał nauczania UCZEŃ: (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH U N I T O C E N A WYMAGANIA I 6 Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. N T płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia Klasa II Język angielski Wymagania Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ Czynności ucznia Funkcje językowe STARTER UNIT opisuje czynność

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo