Kategoria celów* B A. prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kategoria celów* B A. prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje"

Transkrypt

1 Plan wynikowy New Matura Matrix Pre-intermediate Plus Klasa Nauczyciel Rok szkolny Nr dopuszczenia MENiS: w toku nit 1 Communication Cele ogólne cze: wypowiada si, uywajc czasów present simple i present continuous formułuje i odczytuje wiadomoci wypowiada si na temat umiejtnoci lub moliwoci zrobienia czego przy pomocy czasowników can, can t, be able to zbiera informacje w formie kwestionariusza i wykorzystuje je w opisie wyraa opini na róne tematy, uywajc zwrotów typu: to my mind, I don t think, I don t have a strong opinion etc. The last word Czasowniki: say, talk, speak, tell The Present Simple and the Present Continuous Czasy teraniejsze: prosty i cigły Przysłówki czstotliwoci Getting the message Zostawianie i odbieranie wiadomoci cze: poprawn form czasowników: speak, tell, talk, say zakrela właciwy czasownik w podanych zdaniach uzupełnia tabel brakujcymi wyrazami cze: nadaje czasownikom w nawiasach odpowiedni form układa zdania z podanych wyrazów wstawia w podane zdania * A cze: dopasowuje nagłówki do odpowiednich akapitów podanego cze: poprawia błdne informacje w podanych zdaniach rozwizuje krzyówk i podaje definicj odgadnitego hasła przysłówki czstotliwoci cze: przeprowadza wywiad na temat rodziny, przyjaciół, ksiek, muzyki, sportu opisuje ilustracj przedstawiajc dwoje ludzi w samochodzie i wypowiada si na temat zalet i wad komunikowania si przez telefon i za pomoc i (W) cze: dopasowuje wysłuchane wiadomoci do podanej treci zapisuje skrócone formy uyte w wysłuchanym tekcie cze: uzupełnia tabele dotyczce wysłuchanych wiadomoci * Test 1 Test 1 Test 1 What are you saying? Rónice midzy brytyjskim i amerykaskim angielskim cze: prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje : dialog Pytanie o znaczenie wyrazów WAGI * wg taksonomii prof. Niemierki (patrz Wstp): A - zapamitanie wiadomoci; - zrozumienie wiadomoci; - umiejtnoci New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 1

2 nit 1 Communication Culture focus Informacje o jzyku angielskim cze: jednym z czasowników modalnych cze: Test 1 Can, can t, (not) be able to A questionnaire and description cze: dopasowuje pytania do podanych odpowiedzi cze: uzupełnia tekst informacjami z kwestionariusza Test 1 Pytania ogólne i szczegółowe Zbieranie informacji za pomoc kwestionariusza Word focus Jzyki i narodowoci Czasowniki zwizane z uyciem jzyka Let s practise Matura Wyraanie opinii cze: opisuje osob na podstawie danych z kwestionariusza cze: uzupełnia wskazówki dotyczce uczenia si jzyków odpowiednimi czasownikami odpowiada na pytania dotyczce narodowoci i jzyków cze: odpowiednimi informacjami na cze: uzupełnia podan historyjk wyrazami z listy cze: pytania na podstawie wysłuchanego Test 1 Test 1 cze: wyraa swoj opini na temat roli wykształcenia, ycia towarzyskiego, przyjani w yciu nastolatka oraz roli Internetu i telefonu komórkowego opisuje ilustracj przedstawiajc pracowni komputerow i wyraa swoj opini na temat roli komputera WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 2

3 nit 2 The big time Cele ogólne cze: wypowiada si w czasie przeszłym prostym i cigłym mówi o tym, co woli zrobi i sugeruje zrobienie czego odrónia jzyk nieformalny od formalnego w sytuacjach dnia codziennego wypowiada si na temat problemów, jakie niesie za sob sława oraz na temat rónych dróg odnoszenia sukcesu Success Przymiotniki o przeciwnym znaczeniu Rodziny wyrazów: przymiotniki i rzeczowniki cze: ocenia prawdziwo zda na podstawie dopasowuje podane słowa do ich przeciwiestw cze: właciw form wyrazów w nawiasach uzupełnia podany tekst wybranym wyrazem cze: wypowiada si na temat sposobów odnoszenia sukcesu w yciu Test 2 The past simple and the past continuous Czasy przeszłe: prosty i cigły Wyraanie preferencji Proponowanie; What about...?, Let s..., Why don t we...? A lucky break! Reklamy Akcentowanie wyrazów w zdaniu cze: uzupełnia tekst formami przeszłymi podanych czasowników nadaje czasownikom podanym w nawiasach odpowiedni form układa fragmenty podanego dialogu we właciwej kolejnoci układa zdania odnoszce si do podanych ilustracji, wykorzystujc podane zwroty cze: odpowiada na pytania na podstawie uzupełnionego przez siebie układa pytania do i odpowiada na nie cze: opisuje ilustracj przedstawiajc rodzin na play i wypowiada si na temat spdzania wakacji z rodzin lub przyjaciółmi (W) cze: uzupełnia notatki na podkrela akcentowane w podanych zdaniach wyrazy po wysłuchaniu nagrania przyporzdkowuje podane przymiotniki osobom usłyszanym w radiowym programie cze ocenia prawdziwo podanych zda na Test 2 Test 2 A night out Film: rodzaje Sposoby wyraania preferencji i sugestii ritish cinema Historia kina brytyjskiego Przedimki okrelone i nieokrelone: a/an, the cze: prowadzi rozmow na temat wyjcia do kina, wcielajc si w jedn z zasugerowanych ról cze: dopasowuje do podanych wyjanie wyrazy, rozwaajc ich kontekst uycia w tekcie wstawia w podanych zdaniach odpowiednie przedimki cze: streszcza przeczytane fragmenty poprawia błdy w podanym dialogu cze: prowadzi dialog na temat roli kina i telewizji Test 2 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 3

4 nit 2 The big time A note to a friend Jzyk nieformalny w zaproszeniach, przyjciu zaproszenia, przeprosinach, probach o informacj, podzikowaniach cze: dopasowuje podane notatki do odpowiedzi uzupełnia podane notatki wyrazami z ramki wstawia daty i okrelniki czasu w odpowiednie kolumny A cze: wyszukuje w podanych notatkach odpowiedzi na pytania dotyczce problemów jzykowych cze: pisze odpowiedzi na podane notatki od kolegów w sprawie wyjciu do kina zmienia jzyk w podanych notatkach na mniej formalny Test 2 Przyimki czasu The big time Słownictwo zwizane z rozrywk Róne znaczenia make Let s practise Matura Wielcy muzycy, piosenkarze cze: uzupełnia tabel, wstawiajc podane wyrazy we właciwe kolumny czasownikami z listy cze: odszukuje w tekcie podane wyrazy i dopasowuje je do ich znacze dopasowuje do siebie podane wyrazy A cze: dopasowuje podane zdania ze słowem make do jego znacze cze: pytania na podstawie przeczytanego ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie przeczytanego Test 2 Test 2 WAGI cze: streszcza przeczytany tekst o słynnej piosenkarce cze: opisuje ilustracj przedstawiajc sławn piosenkark i wyraa opini na temat problemów zwizanych z byciem sławnym Revision focus nits 1 and 2 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 1 i 2 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 4

5 nit 3 Home and family Cele ogólne cze: wypowiada si na temat rodziny: dorastania, wychowywania dzieci, zwizków pokrewiestwa stopniuje przymiotniki i dokonuje porówna opisuje czyj osobowo odczytuje napisy i ogłoszenia oraz formułuje je wypowiada si na temat tradycji witecznych w SA wypowiada si na temat rónych miejsc zamieszkania Wild child Rodzina dorastanie i wychowywanie dzieci czasowniki złoone Zwroty z czasownikami: get i make Przymiotniki opisujce osobowo Comparatives and superlatives Stopniowanie przymiotników Porównania pozytywne (than) i negatywne (not as...as) cze: dopasowuje pocztki zda do ich zakocze dobiera właciwe znaczenie wyrae wybranych z uzupełnia tekst odpowiedni form czasowników get i make zastpuje wyrónione w zdaniu wyraenia zwrotami z make i get A cze: uzupełnia tekst podanymi zdaniami cze: opisuje osoby wystpujce w tekcie, korzystajc z listy przymiotników wypowiada si na temat presji, pod jak yj współczesne nastolatki cze: układa z podanych wyrazów zdania, odwołujc si do podanych informacji dopasowuje do podanych przymiotników ich przeciwiestwa uzupełnia dialog zwrotami z listy oraz formami porównawczymi z przymiotnikami podanymi w nawiasach układa zdania z podanych wyrazów, stosujc stopie wyszy podanych przymiotników i than cze: przekształca zdania, stosujc konstrukcj not as...as pytania do ogłosze cze: wypowiada swoj opini na temat ycia na wsi lub w miecie, posiadania duej lub małej rodziny, sposobów podróowania, ulubionych dni tygodnia opisuje ilustracj przedstawiajc mczyzn naprawiajcego dom i wypowiada si na temat czynnoci, które wymaga utrzymanie domu (W) Test 3 Test 3 Family relationships Relacje midzy dziemi i rodzicami oraz midzy rodzestwem cze: dopasowuje podane przymiotniki do osób usłyszanych w wywiadzie oraz do siebie cze: ocenia prawdziwo zda na podstawie wysłuchanych wywiadów odpowiada na pytania do wysłuchanych wywiadów Test 3 Przymiotniki opisujce osobowo WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 5

6 nit 3 Home and family Somewhere to live Wynajmowanie mieszkania cze: uzupełnia dialogi zwrotami z listy cze: odpowiada na pytania na podstawie treci podanych ogłosze Test 3 mawianie si na spotkanie Special days in the SA Tradycje witeczne w SA Zaimki wzgldne: who, that, which, whose cze: umawia si na wizyt w sprawie kupna lub sprzeday cze: zakrela właciwy zaimek w podanym tekcie zaimkiem whose lub who s w wybrany przez siebie sposób cze: pytania do ocenia prawdziwo zda na podstawie cze: wypowiada si na zasugerowane tematy zwizane ze witami Test 3 A notice Ogłoszenia: rodzaje i jzyk cze: uzupełnia ogłoszenia podanymi przymiotnikami uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami, ustawiajc je we właciwym porzdku cze: nadaje wybranym zwrotom z ogłosze form pełnych zda przekształca podane zdania na ogłoszenia odpowiada na pytania na podstawie podanych ogłosze Test 3 Word focus Czasowniki złoone cze: pisze ogłoszenie na temat pracy lub sprzeday cze: uzupełnia zdania, wykorzystujc podane wyraenia dopasowuje podane wyraenia do ich znacze podkrela właciwe wyrazy w podanych zdaniach A Test 3 Czasowniki get i make Let s practise Matura Miejsce zamieszkania cze: dobiera właciwe zakoczenia podanych zda na podstawie wysłuchanego cze: wypowiada si na temat tego, co lubi lub czego nie lubi w swoim miejscu zamieszkania prowadzi rozmow na temat wynajtego włanie mieszkania negocjuje wybór mieszkania Test 3 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 6

7 nit 4 ody and soul Cele ogólne cze: opisuje uczucia zwizane ze strachem wypowiada si w czasie present perfect nazywa czci ciała i opisuje funkcje umysłu wypowiada si na temat zwyczajów kulinarnych, dobrych i złych stron jadania poza domem pisze list do przyjaciela przekonuje do swojego zdania przy pomocy zwrotów typu: I think we should, perhaps, how about, don t you think, I suppose so, but The truth about feeling afraid! Przymiotniki z kocówk ing i ed Przymiotniki wyraajce ekstremalne uczucia The present perfect Czas present perfect For, since, ever, never, just, already, yet Zdrowie i sprawno Posiłki, jedzenie na miecie Perswadowanie: I think we should, perhaps, how about, don t you think, I suppose so, but Taking care of yourself Choroby i dolegliwoci Czci ciała Wyrazy tosame w wymowie i róne w znaczeniu WAGI cze: przymiotnikami z ramki dopasowuje podane nagłówki do akapitów dopasowuje podane przymiotniki do innych przymiotników zastpuje w podanym tekcie przymiotniki w nawiasach przymiotnikami w ramce cze: wypowiada si na temat uczucia strachu cze: podanego dopasowuje podane znaczenia do ich synonimów w zdaniach buduje zdania wyjaniajce znaczenie podanych przymiotników ekstremalnych cze: cze: układa podane wyrazy w tworzy zdania opisujce zdania w czasie present przedstawion ilustracj, perfect wykorzystujc przysłówki, yet i already oraz podane uywajc: for lub since wyraenia układa zdania z podanych tworzy pytania z yet i wyrazów w czasie present krótkie odpowiedzi perfect z never i ever uzupełnia tekst wyrazami for lub since oraz never lub ever bd podanymi czasownikami w present perfect podkrela odpowiednie wyrazy/wyraenia w podanym tekcie cze: wypowiada si na temat interesujcych dowiadcze w swoim yciu opisuje ilustracj przedstawiajc rodzin przy posiłku i wypowiada si na temat zalet i wad jadania posiłków poza domem (W) cze: dopasowuje podane choroby do właciwych czci ciała zakrela właciw odpowied na cze: zaznacza usłyszane słowa i odpowiada na pytanie o tosamo wymowy i rónice znaczenia podanych par wyrazów odpowiada na pytania do wysłuchanej piosenki Test 4 Test 4 Test 4 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 7

8 nit 4 ody and soul Eating habits Wyrazy i zwroty zwizane z ywnoci Living in the extreme ycie w ekstremalnych warunkach Czasy present perfect i past simple cze: dopasowuje podane nalepki do obrazków uzupełnia podany dialog czasownikami z listy odszukuje w nalepkach przymiotniki o przeciwnym znaczeniu uzupełnia podany dialog zwrotami z listy cze: mówi o swoich upodobaniach i uprzedzeniach kulinarnych wciela si w rol właciciela baru z przekskami cze: form czasu present perfect lub past simple czasowników w nawiasach wybiera w podanym tekcie właciw form czasownika cze: opisuje miejsca na przedstawionych fotografiach rozwizuje quiz dotyczcy cze: wypowiada si na zasugerowane tematy zwizane z miejscem zamieszkania prowadzi rozmow na temat dowiadcze swoich i kolegów/koleanek Test 4 W Test 4 A letter to a friend Organizacja i jzyk listów nieformalnych Mind and body Słownictwo zwizane z umysłem i ciałem Czasownik do w rónych znaczeniach Let s practise Matura Niebezpieczestwa hazardu cze: układa podane zdania w form kartki pocztowej dopasowuje podane zwroty do zda cze: porzdkuje podane czci listu w logiczn cało odszukuje błdy w podanym licie i przepisuje go wraz z zasugerowanymi zmianami cze: pisze list do przyjaciela cze: wpisuje na ilustracji nazwy czci ciała wpisuje w odpowiednie kolumny nazwy czci ciała dopasowuje podane wyrazy do ich synonimów A cze: przypisuje odpowiednie znaczenia podanym zdaniom z czasownikiem do cze: wybiera odpowiednie zakoczenia podanych zda na podstawie przeczytanego cze: opisuje ilustracj przedstawiajc rowerzystów i wypowiada si na temat ewentualnych negatywnych stron jazdy na rowerze Test 4 Test 4 WAGI Revision focus nits 3 and 4 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 3 i 4 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 8

9 nit 5 The world ahead Cele ogólne cze: wypowiada si na temat pogody, rodowiska naturalnego i jego zagroe oraz ochrony wypowiada si na temat przyszłoci przy pomocy: will, going to, present continuous mówi o planach i nadziejach na przyszło wyraa konieczno przy pomocy czasowników modalnych Extreme weather rodowisko naturalne, zjawiska atmosferyczne, zagroenia Future forms Mówienie o przyszłoci przy pomocy: will, going to, present continuous Forecasting the weather Prognoza pogody cze: dopasowuje podane nagłówki do akapitów uzupełnia tekst podanymi wyrazami wybiera poprawne słowo w podanych zdaniach uzupełnia podan prognoz pogody wyrazami z ramki cze: cze: wypowiada si na temat problemów rodowiska opisuje ilustracj przedstawiajc myliwego i wypowiada si na temat, do jakich zwierzta powinny lub nie powinny by wykorzystywane (W) cze: dopasowuje podane przysłówki do artykułów układa zdania na podstawie podanej listy noworocznych zobowiza, nadajc czasownikom poprawna form przyszł uzupełnia kalendarzyk na cze: układa reklam swojego nowego produktu cze: prowadzi rozmow na temat planowanych zmian w yciu cze: dopasowuje wysłuchane prognozy pogody do podanych warunków pogodowych cze: łczy ze sob podane wyrazy zgodnie z wysłuchanym tekstem Test 5 Test 5 Test 5 Hopes nad plans Plany i nadzieje na przyszło yczenia pomylnoci Podejmowanie decyzji cze: przedstawia przygotowan przez siebie prognoz pogody na nastpny dzie cze: uzupełnia podane yczenia wyrazami z listy cze: układa zdania w podanym dialogu w logicznej kolejnoci i uzupełnia zdania wyrazami z ramki cze: prowadzi rozmow na temat planowanej imprezy szkolnej przeprowadza wywiad na temat planów na przyszło i przedstawia zdobyte informacje Test 5 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 9

10 nit 5 The world ahead South Africa: The Kruger National Park Parki narodowe Czasowniki modalne: must, mustn t, have to, not allowed to A postcard Pocztówka z wakacji Wpływ przymiotników i czasowników na tre Spójniki: and, but, because, so cze: uzupełnia podany dialog, uywajc: have to, be not allowed to, mustn t wybiera właciwy czasownik modalny w podanych zdaniach uzupełnia podany list, uywajc: must, mustn t, have to, be not allowed to cze: cze: prowadzi rozmow na temat koniecznych czynnoci w szkole i domu cze: odszukuje w pocztówce wskazane informacje uzupełnia zdania spójnikami midzyzdaniowymi uzupełnia podan pocztówk, wybierajc odpowiednie wyrazy wstawia czasowniki w podanej pocztówce we właciwym czasie i odpowiedniej formie cze: odpowiada na pytania o miejsce wskazanych w pocztówce informacji cze: pisze pocztówk z wakacji Test 5 Test 5 The weather Cechy geograficzne krajobrazu Zagroenia rodowiska cze: dopasowuje podane przymiotniki do cech geograficznych krajobrazu cze: dopasowuje do siebie podane wyrazy, a nastpnie utworzonymi zwrotami uzupełnia podany tekst cze: opisuje ulubiony region w swoim kraju Test 5 Let s practise Matura Ochrona rodowiska cze: wypisuje w tabeli zwroty uyte w wysłuchanym tekcie cze: wybiera zdania zgodne z usłyszanym tekstem cze: prowadzi rozmow na temat problemów zwizanych z ochron rodowiska opisuje ilustracj przedstawiajc kobiet wyrzucajc mieci i wypowiada si na temat znaczenia ochrony rodowiska Test 5 Achievement test 1 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 1-5 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 10

11 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat pracy pisze podanie o prac i swój yciorys wypowiada si w czasie present perfect continuous udziela porad i uzyskuje informacje wypowiada si na temat pierwszej pracy nastolatków A golden opportunity Praca The present perfect continuous Present perfect continuous For i since Czas present perfect continuous w porównaniu z present perfect simple Survival dogodnienia cywilizacyjne współczesnego ycia A part-time job Praca na pół etatu dzielanie porad zyskiwanie i udzielanie informacji WAGI cze:, wybierajc najlepsze słowo dopasowuje podane wyrazy do ich znacze odszukuje w tekcie wyrazy o tym samym znaczeniu, co podane wyrazami z listy nit 6 New horizons cze: ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie wyszukuje i zamienia niewłaciwe czasowniki w podanych zdaniach na poprawne cze: prowadzi rozmow na temat pracy opisuje ilustracj przedstawiajc kobiet rozmawiajc przez telefon i wypowiada si na temat sposobów poszukiwania pracy (W) cze: wybiera właciw form czasownika w podanych zdaniach, uywajc for i since uzupełnia podany dialog właciw form czasowników w nawiasach uzupełnia podany tekst odpowiednimi czasownikami w czasie present perfect continuous cze: zapisuje zdania opisujce ilustracje cze: pisze fragment pamitnika cze: uzupełnia podane notatki na uzupełnia podanymi wyrazami tekst piosenki po jej wysłuchaniu cze: dopasowuje podane komentarze do autorów opinii wygłoszonych w wysłuchanym tekcie cze: wypowiada si na temat udogodnie w yciu, bez których trudno byłoby mu si obej cze: dopasowuje podane zdania do ogłosze cze: podanych dialogów tworzy list argumentów za i przeciw podanym ofertom pracy cze: uczestniczy w rozmowie o prac, odgrywajc jedn z przyjtych ról Test 6 Test 6 Test 6 Test 6 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 11

12 nit 6 New horizons Education K style System edukacyjny w Wielkiej rytanii Wyrazy z kocówk ing A letter of application Podanie o prac Curriculum vitae Education and empolyment Wyrazy o przeciwnym znaczeniu Czasowniki złoone Egzamin cze: zapisuje pytania do przeczytanych fragmentów dopasowuje wskazane w zdaniach czasowniki do ich znacze czasownikami z kocówk ing przyimkami z ramki i poprawn form czasowników wstawia form ing czasowników we właciwe miejsca w podanych zdaniach cze: cze: przeprowadza wywiad na temat rzeczy, które dana osoba lubi lub których nie lubi robi i zdaje raport z uzyskanych informacji cze: uzupełnia podany formularz CV informacjami o sobie uzupełnia podany list wyraeniami z ramki cze: uzupełnia podany dialog wybranym słowem dopasowuje czasowniki złoone do ich znacze i ich poprawnymi formami cze: ogłoszenia przekształca podane zdania na zdania o bardziej naturalnym charakterze cze: wyjania rónice w znaczeniu midzy parami podanych wyrazów lub zwrotów cze: wypowiada si na temat rzeczy, które z przyjemnoci wspomina oraz na temat podejcia do zada domowych i roli słownika Test 6 Test 6 Test 6 Let s practise Matura Praca nastolatków cze: ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie przeczytanego wstawia podane zdania w odpowiednie miejsca przeczytanego cze: prowadzi rozmow na temat swojej wakacyjnej pracy Test 6 WAGI Revision focus nits 5 and 6 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 5 i 6 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 12

13 nit 7 A sporting life Cele ogólne cze: wypowiada si na temat sportu mówi o formach spdzania wolnego czasu wypowiada si na temat zdarze z przeszłoci przy pomocy czasów przeszłych: simple past i past perfect okrela stopie pewnoci wystpienia jakiej czynnoci w przyszłoci przy pomocy czasowników modalnych: might, may, could, will The Jamaican bobsleigh team! Sport Rzeczowniki złoone Przysłówki stopniujce The past perfect Czas zaprzeszły Relacjonowanie wydarze (czas przeszły prosty) Przeprowadzanie bada ankietowych Wypadek Giant strides Legendy Rola sportu cze: dopasowuje podane pytania do odpowiedzi na podstawie uzupełnia podany tekst, wybierajc najlepsze słowo odpowiedni form wyrazów w nawiasach rzeczownikami złoonymi układa zdania z podanymi przymiotnikami, przysłówkami i wybranymi rzeczownikami cze: cze: wypowiada si na tematy zwizane ze sportem opisuje ilustracj przedstawiajc artyst malarza i wypowiada si na temat swoich zainteresowa rónymi obszarami kultury (W) cze: układa podane wydarzenia we właciwym porzdku na właciw form czasowników w nawiasach podaje właciw kolejno czynnoci opisanych w podanych zdaniach uzupełnia tekst podanymi wyraeniami cze: zapisuje na podstawie wysłuchanego dosłowne brzmienie brakujcych w podanych zdaniach zwrotów dopisuje własne zakoczenia podanych zda cze: pisze historyjk na podstawie przedstawionych ilustracji cze: uzupełnia zdania na cze: odpowiada na pytania na cze: wypowiada si na temat roli sportu Test 7 Test 7 Test 7 A class survey Czas wolny cze: przeprowadza ankiet na temat form spdzania wolnego czasu cze: pytania do piosenki Test 7 cze: zdaje raport z wyników przeprowadzonej ankiety na temat form spdzania wolnego czasu WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 13

14 nit 7 A sporting life Sporting superstitions Przesdy zwizane ze sportem Czasowniki modalne: may, might, could Probably i definitely cze: dopasowuje podane zdania z: may, might, will do ich znacze pisze zdania z: could, may, might, will opisujce przedstawione ilustracje wskazanym czasownikiem modalnym cze: przekształca podane zdania, wstawiajc probably lub definitely oraz dopisuje zdanie wyjaniajce uycie danego słowa cze: wypowiada si na temat popularnoci sportu w swoim kraju/przesdów zwizanych ze sportem Test 7 A letter to a magazine List do czasopisma Sport rodzinny cze: układa kolejno akapitów listu według podanego planu uzupełnia podany list pełnymi formami zda i spójnikami midzyzdaniowymi cze: podanego listu dopasowuje akapity listu do podanych funkcji cze: pisze list do czasopisma na zasugerowany temat Test 7 Sports Rodzaje sportu Czasowniki zwizane ze sportem Let s practise Matura Sport stereotypy cze: wybiera właciwe słowo, uzupełniajc podany tekst układa z podanych wyrazów zdania cze: odpowiednimi wyrazami na cze: wyjania rónice w znaczeniu wyrazów w podanych parach wyrazów cze: pytania na podstawie wysłuchanego wybiera najlepsze dokoczenia podanych zda na podstawie wysłuchanego cze: rozmawia na temat imprezy sportowej i uprawianego przez siebie sportu Test 7 Test 7 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 14

15 nit 8 Strange but true Cele ogólne cze: wypowiada si w trybie warunkowym (I i II okres warunkowy) opowiada niezwykłe historie mówi o powinnoci przy pomocy czasowników modalnych: should, shouldn t, ought to pisze nieformalne zaproszenie opisuje wygld ludzi wypowiada si na temat przestpczoci Ghostly figures Opowiadania o duchach Przestpstwo Przeczce formy przedrostków: un-, il-, ir-, in-, im-, dis- cze: odpowiada na pytania o ogólne znaczenie podanych tekstów, wybierajc najlepsz odpowied dopasowuje przyrostki do podanych przymiotników i uzupełnia zdania uzupełnia zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie cze: okrela, które z podanych tekstów zawieraj wskazane informacje podanych tekstów odpowiada na pytania, wykorzystujc podane wyrazy cze: wypowiada si na temat wydarze, których nie da si racjonalnie wytłumaczy opisuje ilustracj przedstawiajc wypadek samochodowy i wypowiada si na temat kwalifikacji potrzebnych w ratownictwie (W) Test 8 Conditionals I i II okres warunkowy The falling cow Nieprawdopodobna historia cze: dopasowuje pocztki podanych zda warunkowych do ich zakocze warunkowe, wybierajc odpowiedni czasownik wybiera w podanych zdaniach właciw form czasowników cze: zaznacza te słowa, które zostały wypowiedziane w wysłuchanym tekcie wybiera najlepsz odpowied do podanych pyta na cze: pytania do dopisuje zakoczenia do podanych zda warunkowych, tworzc zdania prawdziwe dla siebie cze: ocenia prawdziwo podanych zda na cze: wyraa swoja opini na temat prawdopodobiestwa usłyszanej historii Test 8 Test 8 Lucky or unlucky? Szczcie i pech cze: odpowiada na pytanie na temat przedstawionego dialogu cze: przewiduje dalszy cig przedstawionej historii Test 8 Zwroty stosowane przy wyraaniu opinii Zwroty pomagajce uczyni opowiadanie bardziej interesujcym cze: opowiada o szczliwym lub nieszczliwym wydarzeniu, które mu si przytrafiło Ocena na poziomie P i PP wg zaproponowanych kryteriów New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 15

16 nit 8 Strange but true Wonderful places Atrakcyjne miejsca Czasowniki modalne: should, shouldn t, ought to dzielanie rad An invitation to a friend Pisanie listu z zaproszeniem jzyk formalny i nieformalny Stories Przedrostki Opis wygldu ludzi Let s practise Matura Przestpstwo i kara cze: uzupełnia podane informacje na podstawie uzupełnia dialog czasownikami modalnymi cze: zapisuje rady dla ludzi w przedstawionych sytuacjach pisze list rzeczy, które ludzie powinni lub których nie powinni robi cze: przedstawia klasie swój problem i prosi o rad cze: uzupełnia notatki na cze: pytania na podstawie przeczytanego przekształca podane zdania na mniej formalne cze: pisze list do przyjaciela z zaproszeniem na wycieczk cze:, dodajc przedrostki do przymiotników w nawiasach wstawia podane przymiotniki we właciwe kolumny, wybierajc właciwe słowo cze: opisuje ludzi przedstawionych na ilustracjach cze: dopasowuje do siebie podane wyrazy cze: ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie przeczytanego cze: opisuje ilustracj przedstawiajc chuliganów dewastujcych samochód i wypowiada si na temat roli pastwa w zapobieganiu przestpstwom Test 8 Test 8 Test 8 Test 8 WAGI Revision focus nits 7 and 8 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 7 i 8 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 16

17 nit 9 Times of change Cele ogólne cze: wypowiada si na temat współczesnych wynalazków i odkry oraz ich wpływu na ycie człowieka wypowiada si w stronie biernej i czynnej porozumiewa si za pomoc poczty elektronicznej wypowiada si na temat wanych yciowych wydarze wypowiada si na temat wynalazków w medycynie Chocolate Wynalazki i odkrycia Czasowniki złoone: come up with, set up, make up, come out, find out Przyimki zwizane z czasem cze: układa podane zdania we właciwym porzdku na podstawie przeczytanego podkrela właciwe znaczenie podanych czasowników złoonych na podstawie przeczytanego czasownikami modalnymi z ramki odpowiednimi przyimkami poprawia błdy w uyciu przyimków w podanych zdaniach cze: pytania do ocenia prawdziwo podanych zda na podstawie i poprawia błdy cze: wypowiada si na temat znaczenia wynalazków opisuje ilustracj przedstawiajc młodych ludzi czytajcych ksiki i wypowiada si na temat najbardziej efektywnych metod przygotowania si do egzaminu (W) Test 9 The passive Strona bierna Internet cze: form biern czasowników z listy w czasie simple past uzupełnia podany tekst form czynn lub biern czasowników w nawiasach form biern wskazanych czasowników w odpowiednim czasie cze: przekształca zdania ze strony czynnej na biern cze: pisze o wanych wynalazkach Test 9 Mars attacks! Podróe kosmiczne cze: wybiera poprawn odpowied na cze: wyrónia w podanych grupach wyrazów wyraz o odmiennej wymowie samogłosek Test 9 cze: wypowiada si na jeden z zasugerowanych tematów WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 17

18 nit 9 Times of change Life events Wane wydarzenia w yciu Do we have a global culture? Globalizacja Przyimki z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami An Poczta elektroniczna: jzyk formalny i nieformalny, symbole i skróty Times of change Czasowniki złoone Przyimki Komputery Let s practise Matura Medyczne wynalazki WAGI cze: wypowiada si na temat wydarze majcych wpływ na nasze ycie cze: dopasowuje pocztki podanych zda do ich zakocze przyimkami z listy uzupełnia podan tabel informacjami z i własnymi przemyleniami czasownikami i przyimkami cze: pytania do cze: wypowiada si na temat obecnoci midzynarodowych firm w swoim kraju, pochodzenia rónych towarów i filmów zdaje raport z wyników przeprowadzonej przez siebie ankiety cze: okrela charakter podanych i dopasowuje podany rodzaj informacji do miejsc w u dopasowuje podane skróty i symbole do ich znacze układa we właciwym porzdku podane zdania odszukuje w podanych ach wskazane informacje cze: odszukuje w podanym u błdy i poprawia je cze: pisze e formalne i nieformalne cze: czasownikami złoonymi z listy uzupełnia podany list przyimkami z listy uzupełnia tabel, wstawiajc podane słowa we właciwe kolumny odpowiednimi zwrotami cze: zaznacza te z podanych zda, które s zgodne z wysłuchanym tekstem dopasowuje do siebie podane wyrazy cze: wyjania rónic w znaczeniu midzy parami podanych wyrazów cze: pytania do wysłuchanego cze: opisuje ilustracj przedstawiajc naukowca w laboratorium i wypowiada si na temat testowania nowych produktów na zwierztach Test 9 Test 9 Test 9 Test 9 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 18

19 nit 10 Off to see the world Cele ogólne cze: wypowiada si na temat podróy, zwiedzania rónych miejsc przytacza czyje wypowiedzi wypowiada si na temat koniecznoci lub jej braku przy pomocy czasowników modalnych: have to/don t have to, need to, don t need to pisze list formalny An unusual tour of London Podróowanie: rzeczowniki i czasowniki złoone zwizane z podró cze: zaznacza na mapie miejsca dotyczce podanych wydarze w tekcie zastpuje w podanych zdaniach niektóre wyrazy wyrazami lub zwrotami z listy wyrazami z listy wyszukuje w tekcie wskazane informacje dopasowuje czasowniki do rzeczowników i uzupełnia podane zdania utworzonymi zwrotami wybiera poprawny wyraz w podanych zdaniach cze: dopasowuje czasowniki złoone z do ich znacze uzupełnia tekst podanymi czasownikami złoonymi cze: wypowiada si na temat rónych sposobów podróowania opisuje ilustracj przedstawiajc podróujcych ludzi i wypowiada si na temat miejsca w Wielkiej rytanii lub SA, które najchtniej by zwiedził (W) Test 10 Reported speech Mowa zalena Czasowniki modalne w mowie zalenej Letnie wakacje cze: przekształca podane zdania w mowie niezalenej na zdania w mowie zalenej cze: dopasowuje podane stwierdzenia do ich autorów na podstawie wysłuchanego odszukuje w podanych zdaniach błdy i poprawia je cze: zdaje raport z przeprowadzonego wywiadu na temat wakacyjnych podróy Test 10 Loud and clear Miejsca zwizane z transportem Rodzaje transportu Getting around Wakacje: planowanie i rezerwacja cze: dopasowuje podane wyrazy do ilustracji wybiera najlepsz odpowied na uzupełnia brakujce informacje na dopasowuje do siebie podane wyrazy, tworzc zwroty usłyszane w tekcie cze: wypowiada si na temat najdłuszej podróy w swoim yciu cze: ustala kolejno zda w podanym dialogu uzupełnia podany dialog zwrotami wybranymi z listy cze: prowadzi dialog w biurze turystycznym, odgrywajc rol agenta lub klienta Test 10 Test 10 WAGI New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 19

20 nit 10 Off to see the world Sydney Prezentacja Sydney Have to, don t have to, need to, don t need to cze: uzupełnia zdania, uywajc have to lub don t have to zakrela właciwe słowa w podanych zdaniach cze: wybiera odpowiednie zakoczenia podanych zda cze: pisze poradnik dla turystów Test 10 A letter to a holiday company List formalny cze: uzupełnia list wybranymi zwrotami cze: pytania do listu nadaje podanym pytaniom bardziej uprzejm form Test 10 cze: pisze list do hotelu Travel Podróowanie cze: wyrazami z listy wybiera poprawny wyraz w podanych pytaniach cze: pytania cze: pisze o tym, co chce robi na wakacjach Test 10 Let s practise Matura Wielka rytania - zwiedzanie cze: wybiera najlepszy tytuł do przeczytanego cze: wstawia podane zdania do przeczytanego cze: opisuje swoje ulubione miejsce Test 10 cze: rozmawia w punkcie informacji turystycznej na temat kilkudniowej wycieczki po Wielkiej rytanii opowiada o najbardziej fascynujcym miejscu, które odwiedził prowadzi rozmow z włacicielk hotelu na temat standardu swego pokoju Ocena na poziomie P i PP wg zaproponowanych kryteriów WAGI Revision focus nits 9 and 10 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 9 i 10 Achievement test 2 obejmuje gramatyk i słownictwo oraz umiejtnoci rozwijane w rozdziałach 6-10 New Matura Matrix Pre-intermediate Plus 20

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Total English Pre-Intermediate

New Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY New Total English Pre-Intermediate POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Oxford Excellence for matura

Oxford Excellence for matura Szczegółowy rozkład materiału Nr dopuszczenia MEN: 160/06 Zgodny z programami nauczania nr: DKOS-4015-117/02, DKOS-4015-118/02, DKOS-4015-134/02 Klasa 2LO Nauczyciel mgr Sylwia Popis Rok szkolny 2009/2010

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3 WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate

Maryla Wojciechowska. Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate Maryla Wojciechowska Rozkład materiału do podręcznika Matura Traveller pre-intermediate Copyright by MM Publications Polska Sp. z o.o. Ostrzeszów 2009 MM Publications Polska Sp. z o.o. 63-500 Ostrzeszów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY Program bazuje na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo