Avensis. Instrukcja obs ugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Avensis. Instrukcja obs ugi"

Transkrypt

1 Avensis Instrukcja obs ugi

2 S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakoêci wykonania ka dego wyprodukowanego przez nas samochodu. Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe informacje o samochodzie. Prosimy jà uwa nie przeczytaç i post powaç zgodnie z podanymi wskazówkami, co umo liwi d ugoletnià i bezpiecznà eksploatacj pojazdu. Na kilku nast pnych stronach podane sà wa ne informacje dotyczàce samej instrukcji oraz samochodu. Prosimy o dok adne zapoznanie si z nimi. Prosimy równie pami taç, e miejscami najlepiej przygotowanymi do obs ugi tego samochodu sà Autoryzowane Stacje Obs ugi Toyoty, które sà bezpoêrednio zainteresowane spe nianiem Paƒstwa oczekiwaƒ. Paƒstwa dealer Toyoty s u y wysokiej jakoêci obs ugà i wszelkà niezb dnà pomocà. W momencie odsprzeda y tego samochodu prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji obs ugi nowemu w aêcicielowi, któremu równie b dà potrzebne zawarte tu informacje. Wszystkie podane w instrukcji informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie druku. Firma Toyota stale doskonali swoje samochody i w zwiàzku z tym zastrzega sobie prawo dokonywania udoskonaleƒ technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Instrukcja obs ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu oraz rodzaje wyposa enia. Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa enia nie wyst pujàcych w danym samochodzie. TOYOTA MOTOR CORPORATION 2006 TOYOTA MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrze one. Zawarte tu materia y nie mogà byç w ca oêci ani w cz Êci reprodukowane lub kopiowane bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation. i

3 Wa ne informacje na temat niniejszej instrukcji Zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa i prawid owej eksploatacji pojazdu Symbol bezpieczeƒstwa W tekêcie instrukcji w specjalny sposób wyró nione zosta y ostrze enia dotyczàce bezpieczeƒstwa. Dla w asnego bezpieczeƒstwa oraz w celu unikni cia ewentualnych szkód materialnych nale y ich ÊciÊle przestrzegaç. Poni ej wyjaênione sà rodzaje tych przestróg, ich oznaczenie i sposób prezentacji w instrukcji: OSTRZE ENIE Dotyczy czynnoêci, których niewykonanie mo e zagroziç bezpieczeƒstwu osób. Podaje informacje o tym, co nale y lub czego nie nale y zrobiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç zagro enia dla w asnej osoby oraz innych ludzi. W instrukcji tej znaleêç równie mo na znak przekreêlonego skoênie ko a. Oznacza on, e Nie wolno, Nie wolno tego robiç lub Nie wolno do tego dopuêciç. UWAGA Jest to przestroga, której zignorowanie mo e groziç uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposa enia. Zawiera informacje o tym, co nale y lub czego nie nale y robiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko uszkodzenia pojazdu lub elementów jego wyposa enia. ii

4 Wa ne informacje na temat tego samochodu Wyposa enie s u àce bezpieczeƒstwu przewo onych osób Zach camy do uwa nego przeczytania wspólnie z rodzinà rozdzia u 1 3 niniejszej instrukcji obs ugi. Ze wzgl du na zawarte w nim wskazówki pozwalajàce uzyskaç maksymalny, na jaki pozwala wyposa enie tego samochodu, zakres ochrony przewo onych osób, ten fragment tekstu jest najwa niejszy z punktu widzenia bezpieczeƒstwa jazdy. W rozdziale tym opisane jest dzia anie i sposób korzystania z siedzeƒ, pasów bezpieczeƒstwa, poduszek powietrznych oraz fotelików dzieci cych, a tak e naêwietlone zosta y potencjalne zagro enia, których nie wolno lekcewa yç. Wymienione urzàdzenia wspó dzia ajà z elementami konstrukcyjnymi samochodu, by zapewniç kierowcy i pasa erom odpowiednià ochron w razie zderzenia. Efekt dzia ania ka dego z nich zostaje wzmocniony, gdy jest u ywane w sposób w aêciwy i w po àczeniu z pozosta ymi zabezpieczeniami. Dlatego tak wa ne jest poznanie przeznaczenia wszystkich tych urzàdzeƒ oraz wzajemnych powiàzaƒ pomi dzy nimi. Wyposa enie s u àce bezpieczeƒstwu jazdy ma na celu ograniczenie ryzyka odniesienia powa nych lub Êmiertelnych obra eƒ w razie kolizji. adne z tych urzàdzeƒ ani w pojedynk, ani we wspó pracy z pozosta ymi nie jest w stanie ca kowicie wyeliminowaç mo liwoêci odniesienia obra eƒ podczas zderzenia. Jednak, im lepiej u ytkownik pozna dzia anie i w aêciwy sposób korzystania z nich, tym wi ksza jest szansa unikni cia powa nych, bàdê Êmiertelnych obra eƒ w wypadku drogowym. iii

5 Podstawowe zabezpieczenie dla kierowcy i wszystkich pasa erów stanowià pasy bezpieczeƒstwa, które podczas jazdy muszà byç zawsze zapi te. Dzieci powinny byç przewo one w specjalnie do tego celu przeznaczonych fotelikach, dostosowanych do wieku i wielkoêci cia a. Poduszki powietrzne, stanowiàce uzupe niajàcy element bezpieczeƒstwa biernego, przeznaczone sà do wspó pracy z pasami bezpieczeƒstwa, a nie zast powania ich. Poduszki powietrzne zmniejszajà ryzyko urazu g owy, klatki piersiowej i kolan, poprzez uniemo liwienie bezpoêredniego kontaktu tych cz Êci cia a z elementami wn trza samochodu. Warunkiem skutecznego dzia ania poduszek powietrznych jest ich b yskawiczne wype nienie gazem. Ze wzgl du na gwa townoêç tego procesu, niosà one potencjalne ryzyko spowodowania powa nych obra eƒ cia a lub Êmierci osób znajdujàcych si zbyt blisko, jak równie w sytuacji, gdy w momencie odpalenia pomi dzy poduszkà a cia em jadàcej osoby znajdzie si jakikolwiek przedmiot lub np. cz Êç cia a. Sà to tylko wybrane przyk ady tego, w jakim stopniu informacje zawarte w rozdziale 1-3 mogà okazaç si pomocne we w aêciwym korzystaniu z wyposa enia s u àcego ochronie kierowcy i pasa erów oraz uzyskaniu maksymalnego zabezpieczenia w przypadku zderzenia. Oprócz uwa nego zapoznania si z zagadnieniami omawianymi w rozdziale 1 3, zalecane jest równie zaglàdanie na te strony przez ca y okres eksploatacji tego samochodu. iv

6 Akcesoria, cz Êci zamienne i przeróbki samochodu Obecnie na rynku dost pna jest szeroka gama zarówno oryginalnych, jak i nieoryginalnych cz Êci zamiennych oraz akcesoriów do samochodów marki Toyota. W razie koniecznoêci wymiany jakiejkolwiek cz Êci fabrycznie zamontowanej w tym samochodzie, producent stanowczo zaleca u ycie do tego celu wy àcznie oryginalnych cz Êci zamiennych lub akcesoriów marki Toyota. Stosowanie odpowiedniej jakoêci zamienników pochodzàcych od innych producentów jest dopuszczalne, jednak firma Toyota nie mo e gwarantowaç jakoêci ani braç odpowiedzialnoêci za zamontowane w tym samochodzie cz Êci i akcesoria, które nie sà jej oryginalnymi produktami. Ponadto gwarancja producenta samochodu nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeƒ ani utraty walorów eksploatacyjnych, b dàcych wynikiem u ycia nieoryginalnych cz Êci zamiennych lub akcesoriów. Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczo-odbiorczych Zainstalowanie nadajnika radiowego mo e powodowaç zak ócenia pracy uk adów sterowania elektronicznego w samochodzie, na przyk ad uk adu wielopunktowego wtrysku paliwa lub sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku paliwa, elektronicznego sterowania przepustnicy, elektronicznego sterowania silnika, uk adu automatycznej kontroli pr dkoêci, uk adu ABS, uk adu kontroli nap du, uk adu stabilizacji toru jazdy, poduszek powietrznych, czy napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Dlatego wczeêniej nale y skonsultowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoênie monta u takiego urzàdzenia. v

7 Plan obs ugi okresowej Nale y kierowaç si wskazówkami podanymi w oddzielnej ksià eczce obs ugowej lub w ksià eczce gwarancyjnej samochodu. Z omowanie samochodu Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje mogàce ulec eksplozji. Z omowanie samochodu z poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo e doprowadziç do jego po aru. Dlatego, przed przekazaniem do z omowania, nale y zleciç wymontowanie i odpowiednie unieszkodliwienie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat lub Autoryzowanà Stacj Obs ugi Toyoty. Informacje o paliwie dla modeli Toyota D CAT (z silnikiem o zap onie samoczynnym z zaawansowanà technologià oczyszczania spalin)* Nale y u ywaç wy àcznie paliwa o niskiej zawartoêci siarki (zawartoêç siarki 50 ppm lub ni sza). Szczegó y opisane sà w rozdziale Paliwo na stronie 281 w rozdziale 2. *: Silnik 2AD FHV vi

8 Spis treêci 1. OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Strona 1 Przyrzàdy i wskaêniki Kluczyki i drzwi Wyposa enie s u àce bezpieczeƒstwu przewo onych osób Kierownica i lusterka Âwiat a, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby Wskaêniki, liczniki i lampki ostrzegawcze Wy àcznik zap onu, skrzynia biegów i hamulec postojowy System audio Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Pozosta e elementy wyposa enia PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA POST POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL GNACJA SAMOCHODU OBS UGA OKRESOWA OBS UGA DO WYKONANIA WE W ASNYM ZAKRESIE 1 Wprowadzenie Silnik i podwozie Elementy instalacji elektrycznej DANE TECHNICZNE INDEKS vii

9 viii

10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 1 Rozdzia 1 1 OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Przyrzàdy i wskaêniki Deska rozdzielcza Tablica przyrzàdów Symbole na tablicy przyrzàdów

11 2 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Deska rozdzielcza ówidok A (wersje z kierownicà po lewej stronie) 1. Wyloty nawiewu na szyby boczne 2. Boczne wyloty wentylacyjne 3. Tablica przyrzàdów 4. Ârodkowe wyloty wentylacyjne 5. Przyciski elektrycznego sterowania szyb 6. Schowek podr czny 7. Wy àczniki podgrzewania siedzeƒ 8. Dodatkowy schowek z uchwytem na kubek 9. Schowek w tylnej konsoli 10. Popielniczka 12. Dêwignia hamulca postojowego 13. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów 14. Przycisk DISP. (wy àcznik wyêwietlacza) lub prze àcznik trybu poleceƒ g osowych 15. Dodatkowe przyciski sterowania systemu audio 16. Dêwignia zwalniajàca zamka pokrywy silnika 17. Przycisk blokady szyb 18. Przycisk otwierania pokrywy wlewu paliwa 19. Przycisk centralnej blokady drzwi 11. Gniazdo elektryczne

12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 3 ówidok A (wersje z kierownicà po prawej stronie) 1. Wyloty nawiewu na szyby boczne 2. Ârodkowe wyloty wentylacyjne 3. Tablica przyrzàdów 4. Boczne wyloty wentylacyjne 5. Przycisk centralnej blokady drzwi 6. Przyciski elektrycznego sterowania szyb 7. Przycisk otwierania pokrywy wlewu paliwa 8. Przycisk blokady szyb 9. Dêwignia zwalniajàca zamka pokrywy silnika 11. Dodatkowe przyciski sterowania systemu audio 12. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów 13. Dêwignia hamulca postojowego 14. Gniazdo elektryczne 15. Popielniczka 16. Schowek w tylnej konsoli 17. Dodatkowy schowek z uchwytem na kubek 18. Schowek podr czny 10. Przycisk DISP. (wy àcznik wyêwietlacza) lub prze àcznik trybu poleceƒ g osowych

13 4 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI ówidok B (wersje z kierownicà po lewej stronie) 1. Prze àcznik Êwiate g ównych, kierunkowskazów oraz przednich Êwiate przeciwmgielnych i tylnego Êwiat a przeciwmgielnego 2. Prze àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 3. Wy àcznik ogrzewania szyby tylnej 4. Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era i/lub lampka kontrolna systemu przeciwkradzie owego 5. Wy àcznik Êwiate awaryjnych 6. Uchwyt na kubek 7. System audio 8. Panel sterowania wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji 9. Zapalniczka i popielniczka 10. Wy àcznik trybu jazdy po Êniegu 11. Prze àcznik sterujàcy automatycznej kontroli pr dkoêci 12. Wy àcznik zap onu 13. Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji wysokoêci i wysuni cia kierownicy 14. Przycisk TRC OFF (wy àcznik uk adu kontroli nap du) 15. Wy àcznik dodatkowej nagrzewnicy 16. Wy àcznik podgrzewania wycieraczek szyby przedniej 17. Przycisk zmywaczy reflektorów

14 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 19. Prze àcznik poziomowania reflektorów

15 6 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI ówidok B (wersje z kierownicà po prawej stronie) 1. Uchwyt na kubek 2. Wy àcznik Êwiate awaryjnych 3. Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era i lampka kontrolna systemu przeciwkradzie owego 4. Wy àcznik ogrzewania szyby tylnej 5. Prze àcznik Êwiate g ównych, kierunkowskazów oraz Êwiate przeciwmgielnych z ty u i przodu pojazdu 6. Prze àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 7. Wy àcznik dodatkowej nagrzewnicy 8. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 9. Prze àcznik poziomowania reflektorów lub przycisk zmywaczy reflektorów 10. Przycisk TRC OFF (wy àcznik uk adu kontroli nap du) 11. Prze àcznik sterujàcy automatycznej kontroli pr dkoêci 12. Wy àcznik zap onu 13. Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji wysokoêci i wysuni cia kierownicy 14. Wy àcznik trybu jazdy po Êniegu 15. Zapalniczka i popielniczka 16. Panel sterowania wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji 17. System audio

16 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 7 ókonsola górna óârodkowa cz Êç deski rozdzielczej Bez elektrycznie sterowanego okna dachowego Ze schowkiem Z elektrycznie sterowanym oknem dachowym Z uk adem nawigacji 1. Przycisk wy àczania funkcji monitorowania wn trza 2. Przednie oêwietlenie wn trza kabiny i oêwietlenia osobiste 3. Prze àcznik elektrycznie sterowanego okna dachowego

17 8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Tablica przyrzàdów ówersja z wyêwietlaczem wielofunkcyjnym 1. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Pr dkoêciomierz 3. Obrotomierz 4. Wskaênik temperatury silnika 5. Regulacja podêwietlenia wskaêników 6. WyÊwietlacz wielofunkcyjny 7. Lampka kontrolna automatycznej skrzyni biegów 8. WyÊwietlacz zakresu automatycznej skrzyni biegów 9. WyÊwietlacz licznika przebiegu ca kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego 10. Przycisk zerowania liczników przebiegu dziennego 11. Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa 12. Wskaênik poziomu paliwa

18 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 9 ówersja bez wyêwietlacza wielofunkcyjnego 1. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Pr dkoêciomierz 3. Wskaênik temperatury silnika 4. Przycisk regulacji zegara 5. WyÊwietlacz zegara 6. Obrotomierz 7. WyÊwietlacz licznika przebiegu ca kowitego, dwóch liczników przebiegu dziennego, temperatury zewn trznej i regulacji podêwietlenia wskaêników 8. Przycisk zerowania liczników przebiegu dziennego i regulacji podêwietlenia wskaêników 9. Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa 10. Wskaênik poziomu paliwa

19 10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Symbole na tablicy przyrzàdów Lampka ostrzegawcza uk adu hamulcowego* 1 Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy* 1 Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era* 1 Lampka ostrzegawcza systemu adowania akumulatora* 1 Lampka ostrzegawcza niskiego ciênienia oleju w silniku* 1 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju w silniku* 1 Lampka sygnalizacyjna usterki* 1 Lampka ostrzegawcza uk adu ABS* 1 Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi* 1 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej* 1 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa* 1 Lampka przypominajàca o wymianie oleju w silniku* 1

20 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 11 Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy* 1 Lampka ostrzegawcza automatycznego poziomowania reflektorów* 1 Lampka ostrzegawcza uk adu stabilizacji toru jazdy lub uk adu kontroli nap du* 1 G ówna lampka ostrzegawcza Lampka kontrolna Êwiate pozycyjnych Lampka kontrolna Êwiate drogowych Lampki kontrolne kierunkowskazów Lampka kontrolna przednich Êwiate przeciwmgielnych Lampka kontrolna tylnego Êwiat a przeciwmgielnego Lampka kontrolna trybu jazdy po Êniegu Lampka sygnalizacyjna poêlizgu OFF Lampka sygnalizacyjna wy àczonej kontroli nap du

21 12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Lampka kontrolna uk adu podgrzewania wst pnego silnika Lampka sygnalizacyjna automatycznej kontroli pr dkoêci* 2 * 1 : Szczegó owy opis znajduje si pod has em Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny na stronie 167 w rozdziale 1 6. * 2 : Gdy lampka b yska, nale y zapoznaç si z punktem Automatyczna kontrola pr dkoêci na stronie 193 w rozdziale 1 7.

22 KLUCZYKI I DRZWI 13 Rozdzia 1 2 OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Kluczyki i drzwi Kluczyki Immobilizer Zdalne sterowanie Drzwi boczne Elektryczne sterowanie szyb Pokrywa baga nika Drzwi baga nika Pokrywa silnika System przeciwkradzie owy Korek wlewu paliwa Elektrycznie sterowane okno dachowe

23 14 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyki (wersja bez immobilizera silnika) Samochód wyposa ony jest w dwa rodzaje kluczyków. 1. Kluczyk g ówny Otwiera wszystkie zamki. 2. Kluczyk pomocniczy Kluczyk ten nie otwiera zamka baga nika oraz schowka podr cznego w desce rozdzielczej. Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob, w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga niku oraz w schowku nale y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. Poniewa drzwi boczne mogà zostaç zatrza- Êni te bez u ycia kluczyka, zaleca si noszenie przy sobie zapasowego kluczyka na wypadek przypadkowego zatrzaêni cia kluczyków w samochodzie. P YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZY- KA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do àczonej p ytce, którà nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych, na podstawie numeru kodowego Autoryzowane Stacje Obs ugi Toyoty mogà sporzàdziç duplikaty. Zalecane jest równie zapisanie numeru kodowego kluczyków i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

24 KLUCZYKI I DRZWI 15 Kluczyki (z uk adem immobilizera) Samochód wyposa ony jest w dwa rodzaje kluczyków. 1. Kluczyk g ówny Otwiera wszystkie zamki. Na jego podstawie Autoryzowana Stacja Obs ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mo e dorobiç nowy klucz z wbudowanym mikronadajnikiem. 2. Kluczyk pomocniczy Kluczyk ten nie otwiera zamka baga nika i schowka podr cznego w desce rozdzielczej. Kluczyki te majà zainstalowany w uchwycie uk ad scalony mikronadajnika, stanowiàcego bardzo wa ny element sprawnego dzia ania uk adu zabezpieczenia przeciwkradzie owego, dlatego nale y uwa aç, by ich nie zgubiç. Samodzielnie dorabianym kluczykiem nie mo na wy àczyç zabezpieczenia przeciwkradzie owego ani uruchomiç silnika. UWAGA Przy pos ugiwaniu si kluczykiem z wbudowanym mikronadajnikiem nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: Podczas uruchamiania silnika kó ko zaczepowe nie powinno opieraç si na uchwycie kluczyka oraz nie nale y przyciskaç kó ka do uchwytu kluczyka. W przeciwnym wypadku silnik mo e nie daç si uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo e zgasnàç. Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob, w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga niku, nale y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. Poniewa drzwi boczne mogà zostaç zatrza- Êni te bez u ycia kluczyka, zaleca si noszenie przy sobie zapasowego kluczyka na wypadek przypadkowego zatrzaêni cia kluczyków w samochodzie.

25 16 KLUCZYKI I DRZWI W momencie uruchamiania silnika kluczyk nie mo e stykaç si z innym kluczykiem zawierajàcym mikronadajnik (nawet do innego samochodu) oraz nie nale y dociskaç do jego uchwytu p ytki drugiego kluczyka. W przeciwnym wypadku silnik mo e nie daç si uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo e zgasnàç. Gdy tak si stanie, nale y wyjàç kluczyk, odczepiç inne kluczyki z mikronadajnikiem (w àczajàc w to kluczyki do innych samochodów) lub zas oniç je d onià, a nast pnie w o yç kluczyk z powrotem i uruchomiç silnik. Nie wolno zginaç uchwytu kluczyka.

26 KLUCZYKI I DRZWI 17 Nie nale y zakrywaç uchwytu kluczyka adnym materia em, który nie przepuszcza fal elektromagnetycznych. Nie nale y uderzaç kluczykiem w twarde przedmioty. Nie nale y wystawiaç kluczyków na d u sze dzia anie wysokiej temperatury, na przyk ad pozostawiajàc je na desce rozdzielczej lub na pokrywie silnika przy silnym nas onecznieniu. Nie nale y wk adaç kluczyków do wody ani myç ich w zmywarce ultradêwi kowej. Nie u ywaç kluczyków w sàsiedztwie materia ów elektromagnetycznych. P YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZY- KA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do àczonej p ytce, którà nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych, na podstawie numeru kodowego Autoryzowana Stacja Obs ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mogà sporzàdziç duplikaty. Zalecane jest równie zapisanie numeru kodowego kluczyków i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

27 18 KLUCZYKI I DRZWI Immobilizer Uk ad immobilizera (elektronicznej blokady rozruchu silnika) jest elementem zabezpieczenia przeciwkradzie owego. Przy w o eniu kluczyka do wy àcznika zap onu, mikronadajnik w uchwycie kluczyka wysy a kod elektroniczny. Silnik zostanie uruchomiony jedynie wówczas, gdy wys any kod b dzie odpowiada kodowi identyfikacyjnemu tego samochodu. Bez lampki ostrzegawczej niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era Z lampkà ostrzegawczà nie zapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era Po wyj ciu kluczyka z wy àcznika zap onu uk ad immobilizera zostaje automatycznie w àczony. RównoczeÊnie zaczyna b yskaç lampka kontrolna. W ni ej wymienionych przypadkach nale y skontaktowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: Lampka kontrolna Êwieci si w sposób ciàg y w sytuacji innej ni po w àczeniu fabrycznie montowanego systemu przeciwkradzie owego w stan czuwania lub wzbudzeniu alarmu (patrz System przeciwkradzie owy na stronie 50 w tym rozdziale). Lampka kontrolna nie zaczyna b yskaç po wyj ciu kluczyka z wy àcznika zap onu.

28 KLUCZYKI I DRZWI 19 Lampka kontrolna b yska nieregularnie. W o enie zarejestrowanego kluczyka do wy àcznika zap onu powoduje automatyczne wy àczenie blokady silnika, umo liwiajàc jego rozruch. Lampka kontrolna gaênie. W celu dorobienia w Autoryzowanej Stacji Obs ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie nowego kluczyka z wbudowanym mikronadajnikiem, konieczny jest numer kluczyka i g ówny kluczyk. Liczba dodatkowych kluczyków, które mogà byç dorobione jest ograniczona. Kluczyk dorobiony we w asnym zakresie nie b dzie wy àcza immobilizera ani nie uruchomi silnika. UWAGA Nie wolno modyfikowaç, wymontowywaç ani rozmontowywaç uk adu elektronicznej blokady silnika. Wszelkie modyfikacje dokonane przez osoby niekompetentne mogà spowodowaç wadliwe dzia anie uk adu i nie podlegajà naprawom gwarancyjnym.

29 20 KLUCZYKI I DRZWI

30 KLUCZYKI I DRZWI 21

31 22 KLUCZYKI I DRZWI Zdalne sterowanie Do jednego samochodu mo na u ywaç maksymalnie 4 nadajniki zdalnego sterowania. Szczegó owych informacji mo e udzieliç Autoryzowana Stacja Obs ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. Je eli nadajnik nie steruje zamkami drzwi, nie dzia a z normalnej odleg oêci lub gdy dioda kontrolna w kluczyku nie Êwieci si lub jest przygaszona, przyczynà mo e byç: BliskoÊç nadajnika fal radiowych, na przyk ad stacji radiowej lub lotniska, który zak óca prac nadajnika zdalnego sterowania. 1. Przycisk LOCK 2. Przycisk UNLOCK 3. Dioda kontrolna 4. Przycisk odblokowania pokrywy lub drzwi baga nika Samochód wyposa ony jest w uk ad zdalnego sterowania zamkami wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga nika, dzia ajàcy z odleg oêci oko o 1 m od samochodu. Wyczerpanie si baterii. W celu wymiany baterii nale y zapoznaç si z punktem Wymiana baterii na stronie 25 w tym rozdziale. W przypadku utraty nadajnika zdalnego sterowania nale y mo liwie najszybciej skontaktowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu wyeliminowania ryzyka kradzie y samochodu lub innych zagro eƒ (patrz Zgubienie kluczyków na stronie 344 w rozdziale 4). Pos ugujàc si uk adem zdalnego sterowania nale y powoli i pewnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. RównoczeÊnie jeden raz b yênie dioda kontrolna w uchwycie kluczyka. Nadajnik zdalnego sterowania ( pilot ) jest urzàdzeniem elektronicznym. Aby nie spowodowaç jego uszkodzenia, nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ. Nie pozostawiaç nadajnika w miejscach, które mogà silnie nagrzewaç si, np. na desce rozdzielczej. Nie rozbieraç nadajnika. Nie uderzaç i nie upuszczaç nadajnika. Nie wk adaç nadajnika do wody.

32 KLUCZYKI I DRZWI 23 Zablokowanie i odblokowanie drzwi Zablokowanie Po zablokowaniu przy u yciu zdalnego sterowania, adnych drzwi nie mo na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady. Dzia anie przycisku centralnej blokady drzwi mo na przywróciç przez odblokowanie drzwi przy u yciu zdalnego sterowania (patrz Drzwi boczne na stronie 34 w tym rozdziale). W samochodach z fabrycznie montowanym systemem przeciwkradzie owym i podwójnà blokadà zamków, system ten mo na uruchamiaç i wy àczaç przyciskami LOCK i UNLOCK zdalnego sterowania (patrz System przeciwkradzie owy na stronie 50 oraz Podwójna blokada zamków na stronie 37 w tym rozdziale). Zablokowanie: Nacisnàç przycisk LOCK. Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zostajà równoczeênie zablokowane. RównoczeÊnie nastàpi jednokrotne b yêni cie kierunkowskazów samochodu. Dla pewnoêci dobrze jest sprawdziç, czy wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zosta y dobrze zablokowane. Je eli którekolwiek drzwi boczne lub drzwi baga nika nie sà prawid owo zatrzaêni te lub gdy w wy àczniku zap onu jest kluczyk, po naciêni ciu przycisku LOCK drzwi nie zostanà zablokowane. Odblokowanie W celu zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika, nale y powoli i pewnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk UNLOCK. Zamki wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga nika zostajà równoczeênie odblokowane. RównoczeÊnie nastàpi dwukrotne b yêni cie kierunkowskazów samochodu. Gdy uruchomiona jest blokada dost pu do baga nika, u ycie uk adu zdalnego sterowania nie powoduje odblokowania pokrywy baga nika. Szczegó owe informacje podane sà pod has em Blokada dost pu do baga nika na stronie 44 w tym rozdziale. Po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga nika przy u yciu kluczyka na 15 sekund zapala si pod- Êwietlenie wy àcznika zap onu oraz przednia lampka oêwietlenia wn trza, nawet gdy adne drzwi nie zostanà otwarte. (Dodatkowe informacje podane sà pod has em Przednia lampka oêwietlenia kabiny i oêwietlenia osobistego na stronie 142 oraz PodÊwietlenie wy àcznika zap onu na stronie 144 w rozdziale 1 5.)

33 24 KLUCZYKI I DRZWI Po zdalnym odblokowaniu drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika pozostaje 30 sekund na ich otwarcie. Je eli w tym czasie nie zostanà otwarte, nastàpi automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika. Odblokowanie pokrywy lub drzwi baga nika Przed u one naciskanie przycisku LOCK lub UNLOCK nie powoduje powtarzania operacji zablokowania lub odblokowania drzwi. Przycisk nale y zwolniç i nacisnàç ponownie. W celu odblokowania jedynie pokrywy lub drzwi baga nika nale y nacisnàç przycisk odblokowania pokrywy lub drzwi baga nika na nadajniku. Je eli kluczyk jest w wy àczniku zap onu, przycisk odblokowania pokrywy lub drzwi baga nika nie dzia a. Po zdalnym odblokowaniu pozostaje 30 sekund na otwarcie pokrywy lub drzwi baga nika. Je eli w tym czasie nie zostanà otwarte, nastàpi automatyczne zablokowanie pokrywy lub drzwi baga nika. Gdy zdalne sterowanie nie dzia a, zamek pokrywy baga nika mo na otworzyç g ównym kluczykiem (patrz Pokrywa baga nika na stronie 43 w tym rozdziale).

34 KLUCZYKI I DRZWI 25 Wymiana baterii Do wymiany nale y u yç baterii litowej CR2016 lub jej zamiennika, oraz specjalnego wkr taka. OSTRZE ENIE Wymontowane z nadajnika baterie lub inne cz Êci nale y szczególnie zabezpieczyç przed dost pem ma ych dzieci. UWAGA Podczas wymiany baterii w nadajniku nale y zachowaç ostro noêç, aby nie zgubiç wymontowanych elementów. Zu ytà bateri nale y wymieniç na nowà tego samego typu lub na jej zamiennik zalecany przez Autoryzowanà Stacj Obs ugi Toyoty lub przez inny specjalistyczny warsztat. 1. Wykr ciç wkr t mocujàcy i zdjàç pokryw zewn trznà nadajnika. Zu ytych baterii nale y pozbyç si w sposób zgodny z przepisami. Wymiany baterii dokonuje si w nast pujàcy sposób:

35 26 KLUCZYKI I DRZWI 2. Wyjàç modu z oprawy. 3. Zdjàç pokryw modu u.

36 KLUCZYKI I DRZWI Przesunàç bateri, uwalniajàc jà z uchwytów, a nast pnie wyjàç jà. UWAGA Nie wolno dokonywaç adnych modyfikacji oprawy baterii, poniewa mo e to spowodowaç wadliwe dzia anie urzàdzenia. 5. W o yç nowà bateri biegunem dodatnim do góry, zwracajàc przy tym uwag, aby zosta a prawid owo osadzona w uchwytach. UWAGA Zwróciç uwag na prawid owe ustawienie dodatniego i ujemnego bieguna baterii. Nie dotykaç baterii mokrymi d oƒmi. Wilgoç mo e spowodowaç korozj. Nie dotykaç ani nie poruszaç adnych elementów wewnàtrz nadajnika zdalnego sterowania. Mog oby to spowodowaç jego niew aêciwe dzia anie. Nale y uwa aç, aby nie wygiàç koƒcówki dociskowej baterii ani nie dopu- Êciç do zanieczyszczenia obudowy nadajnika kurzem lub jej zat uszczenia. 6. Na o yç pokryw i w o yç modu w opraw kluczyka. 7. Na o yç i umocowaç wkr tem obudow. UWAGA Dok adnie zamknàç obudow nadajnika.

37 28 KLUCZYKI I DRZWI Po wymianie baterii nale y upewniç si, czy nadajnik dzia a prawid owo. W tym celu nale y sprawdziç, czy przy naciskaniu któregokolwiek z przycisków kluczyka zapala si lampka kontrolna. Je eli nadajnik nadal nie dzia a prawid owo, nale y skontaktowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

S owo wst pne TOYOTA MOTOR CORPORATION 2003 TOYOTA MOTOR CORPORATION

S owo wst pne TOYOTA MOTOR CORPORATION 2003 TOYOTA MOTOR CORPORATION Toyota RAV4 S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji i wysokiej

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzystajà z nowoczesnych technologii i jakoêci wykonania ka

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników Sprawdzanie i wymiana bezpieczników Gdy którekolwiek z urzàdzeƒ elektrycznych w samochodzie nie dzia a, mo e to oznaczaç przepalenie bezpiecznika. Nale y wtedy sprawdziç i w razie potrzeby wymieniç bezpieczniki.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo. Wyjàtkowe bezpieczeƒstwo, trwa oêç i niezawodnoêç to charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 156 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

VarioTel Plus Nr

VarioTel Plus Nr VarioTel Plus Nr. 28 250.0001 elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl 309407 00 Nr. 18 110.0001/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

COP Quick start KA POLACCO :32 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA POLACCO :32 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K POLO 7-07-2008 8:32 Pagina FordKa Krótkie Owner s handbook wprowadzenie Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.35 PP K POLO 28-07-2008 4:55 Pagina

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. Przed rozpocz ciem jazdy. Podczas jazdy. Elementy wyposa enia wn trza. Obs uga techniczna i konserwacja.

SPIS TREÂCI. Przed rozpocz ciem jazdy. Podczas jazdy. Elementy wyposa enia wn trza. Obs uga techniczna i konserwacja. SPIS TREÂCI 1 Przed rozpocz ciem jazdy Regulacja i obs uga takich elementów, jak zamki drzwi, lusterka wsteczne i kolumna kierownicy. 2 Podczas jazdy Informacje dotyczàce jazdy, zatrzymywania i zasad bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Land Cruiser. Instrukcja obs ugi

Land Cruiser. Instrukcja obs ugi Land Cruiser Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI SKORPION 2000 A Z1M SKORPION 2000 A Z1 SKORPION 2000 A Z1 24V SKORPION 2000A Z1 PLUS FUNKCJE SYSTEMU ALARMOWEGO SKORPION 2000A Z1

INSTRUKCJA OBS UGI SKORPION 2000 A Z1M SKORPION 2000 A Z1 SKORPION 2000 A Z1 24V SKORPION 2000A Z1 PLUS FUNKCJE SYSTEMU ALARMOWEGO SKORPION 2000A Z1 INSTRUKCJA OBS UGI KOMPUTEROWY SYSTEM ALARMOWY SKORPION 2000 A Z1M SKORPION 2000 A Z1 SKORPION 2000 A Z1 24V SKORPION 2000A Z1 PLUS Certyfikat PIMOT nr B/1/258/98 Opracowanie techniczne (OT) BLE.227.98.T

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa SLK

Instrukcja obsługi Klasa SLK Instrukcja obsługi Klasa SLK Spis treœci Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

VarioTel Plus-10 Nr

VarioTel Plus-10 Nr VarioTel Plus-10 Nr. 28 230.0001 elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl 309407 00 Nr. 18 110.0001/0604 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi 4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi Kod produktu: 4205 Nazwa produktu: 4205 NOXON 4WL Nr GIOŚ: E0012857W / E0012857WBW Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu: 4205 NOXON 4WL! W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

S owo wst pne TOYOTA MOTOR CORPORATION

S owo wst pne TOYOTA MOTOR CORPORATION S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z zastosowanych nowoczesnych technologii i jakoêci

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016)

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023 1 3 5 7 9 11 13 4 6 8 10 12 16 17 18 19 22 24 26 28

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści:

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści: Wzory formularzy Nazwa zamówienia: Zakup samochodu osobowego (busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Nr sprawy P-d/4/2010 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 2 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Nale y jà zawsze przechowywaç w samochodzie. Zawiera wa ne informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa, eksploatacji i obs ugi.

INSTRUKCJA OBS UGI. Nale y jà zawsze przechowywaç w samochodzie. Zawiera wa ne informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa, eksploatacji i obs ugi. INSTRUKCJA OBS UGI Nale y jà zawsze przechowywaç w samochodzie. Zawiera wa ne informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa, eksploatacji i obs ugi. Czerwiec 2004 WPROWADZENIE Dzi kujàc za wybranie samochodu SUZUKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA WYCENA Nr: 22/12/2014/IL Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: Zadanie: IDEA LEASING S.A. Wycena wartości maszyny DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) z dnia: Marka:

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: IDEA BANK S.A. ul. DOMANIEWSKA 39 02-672 WARSZAWA. Rzeczoznawca: Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443

Zleceniodawca: IDEA BANK S.A. ul. DOMANIEWSKA 39 02-672 WARSZAWA. Rzeczoznawca: Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Nr zlecenia: z dnia: 05--9 Zleceniodawca: IDEA BANK S.A. ul. DOMAWSKA 9 0-67 WARSZAWA Rzeczoznawca: Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS58/ RS00 OINIA TECHNICZNA Zadanie: Wycena wartości pojazdu DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo.

Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo. Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo. Wyjàtkowe bezpieczeƒstwo, trwa oêç i niezawodnoêç to charakterystyczne cechy samochodów Volvo. Cechy te doskonale

Bardziej szczegółowo