Avensis. Instrukcja obs ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Avensis. Instrukcja obs ugi"

Transkrypt

1 Avensis Instrukcja obs ugi

2 S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji i wysokiej jakoêci wykonania ka dego wyprodukowanego przez nas samochodu. Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe informacje o samochodzie. Prosimy jà uwa nie przeczytaç i post powaç zgodnie z podanymi wskazówkami, co umo liwi d ugoletnià i bezpiecznà eksploatacj pojazdu. Na kilku nast pnych stronach podane sà wa ne informacje dotyczàce samej instrukcji oraz samochodu. Prosimy o dok adne zapoznanie si z nimi. Prosimy równie pami taç, e miejscami najlepiej przygotowanymi do obs ugi tego samochodu sà Autoryzowane Stacje Obs ugi Toyoty, które sà bezpoêrednio zainteresowane spe nianiem Paƒstwa oczekiwaƒ. Paƒstwa dealer Toyoty s u y wysokiej jakoêci obs ugà i wszelkà niezb dnà pomocà. W momencie odsprzeda y tego samochodu prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji obs ugi nowemu w aêcicielowi, któremu równie b dà potrzebne zawarte tu informacje. Wszystkie podane w instrukcji informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie druku. Firma Toyota stale doskonali swoje samochody i w zwiàzku z tym zastrzega sobie prawo dokonywania udoskonaleƒ technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Instrukcja obs ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu oraz rodzaje wyposa enia. Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa enia nie wyst pujàcych w danym samochodzie. TOYOTA MOTOR CORPORATION 2006 TOYOTA MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrze one. Zawarte tu materia y nie mogà byç w ca oêci ani w cz Êci reprodukowane lub kopiowane bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation. i

3 Wa ne informacje na temat niniejszej instrukcji Zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa i prawid owej eksploatacji pojazdu Symbol bezpieczeƒstwa W tekêcie instrukcji w specjalny sposób wyró nione zosta y ostrze enia dotyczàce bezpieczeƒstwa. Dla w asnego bezpieczeƒstwa oraz w celu unikni cia ewentualnych szkód materialnych nale y ich ÊciÊle przestrzegaç. Poni ej wyjaênione sà rodzaje tych przestróg, ich oznaczenie i sposób prezentacji w instrukcji: OSTRZE ENIE Dotyczy czynnoêci, których niewykonanie mo e zagroziç bezpieczeƒstwu osób. Podaje informacje o tym, co nale y lub czego nie nale y zrobiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç zagro enia dla w asnej osoby oraz innych ludzi. W instrukcji tej znaleêç równie mo na znak przekreêlonego skoênie ko a. Oznacza on, e Nie wolno, Nie wolno tego robiç lub Nie wolno do tego dopuêciç. UWAGA Jest to przestroga, której zignorowanie mo e groziç uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposa enia. Zawiera informacje o tym, co nale y lub czego nie nale y robiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko uszkodzenia pojazdu lub elementów jego wyposa enia. ii

4 Wa ne informacje na temat tego samochodu Wyposa enie s u àce bezpieczeƒstwu przewo onych osób Zach camy do uwa nego przeczytania wspólnie z rodzinà rozdzia u 1 3 niniejszej instrukcji obs ugi. Ze wzgl du na zawarte w nim wskazówki pozwalajàce uzyskaç maksymalny, na jaki pozwala wyposa enie tego samochodu, zakres ochrony przewo onych osób, ten fragment tekstu jest najwa niejszy z punktu widzenia bezpieczeƒstwa jazdy. W rozdziale tym opisane jest dzia anie i sposób korzystania z siedzeƒ, pasów bezpieczeƒstwa, poduszek powietrznych oraz fotelików dzieci cych, a tak e naêwietlone zosta y potencjalne zagro enia, których nie wolno lekcewa yç. Wymienione urzàdzenia wspó dzia ajà z elementami konstrukcyjnymi samochodu, by zapewniç kierowcy i pasa erom odpowiednià ochron w razie zderzenia. Efekt dzia ania ka dego z nich zostaje wzmocniony, gdy jest u ywane w sposób w aêciwy i w po àczeniu z pozosta ymi zabezpieczeniami. Dlatego tak wa ne jest poznanie przeznaczenia wszystkich tych urzàdzeƒ oraz wzajemnych powiàzaƒ pomi dzy nimi. Wyposa enie s u àce bezpieczeƒstwu jazdy ma na celu ograniczenie ryzyka odniesienia powa nych lub Êmiertelnych obra eƒ w razie kolizji. adne z tych urzàdzeƒ ani w pojedynk, ani we wspó pracy z pozosta ymi nie jest w stanie ca kowicie wyeliminowaç mo liwoêci odniesienia obra eƒ podczas zderzenia. Jednak, im lepiej u ytkownik pozna dzia anie i w aêciwy sposób korzystania z nich, tym wi ksza jest szansa unikni cia powa nych, bàdê Êmiertelnych obra eƒ w wypadku drogowym. iii

5 Podstawowe zabezpieczenie dla kierowcy i wszystkich pasa erów stanowià pasy bezpieczeƒstwa, które podczas jazdy muszà byç zawsze zapi te. Dzieci powinny byç przewo one w specjalnie do tego celu przeznaczonych fotelikach, dostosowanych do wieku i wielkoêci cia a. Poduszki powietrzne, stanowiàce uzupe niajàcy element bezpieczeƒstwa biernego, przeznaczone sà do wspó pracy z pasami bezpieczeƒstwa, a nie zast powania ich. Poduszki powietrzne zmniejszajà ryzyko urazu g owy, klatki piersiowej i kolan, poprzez uniemo liwienie bezpoêredniego kontaktu tych cz Êci cia a z elementami wn trza samochodu. Warunkiem skutecznego dzia ania poduszek powietrznych jest ich b yskawiczne wype nienie gazem. Ze wzgl du na gwa townoêç tego procesu, niosà one potencjalne ryzyko spowodowania powa nych obra eƒ cia a lub Êmierci osób znajdujàcych si zbyt blisko, jak równie w sytuacji, gdy w momencie odpalenia pomi dzy poduszkà a cia em jadàcej osoby znajdzie si jakikolwiek przedmiot lub np. cz Êç cia a. Sà to tylko wybrane przyk ady tego, w jakim stopniu informacje zawarte w rozdziale 1-3 mogà okazaç si pomocne we w aêciwym korzystaniu z wyposa enia s u àcego ochronie kierowcy i pasa erów oraz uzyskaniu maksymalnego zabezpieczenia w przypadku zderzenia. Oprócz uwa nego zapoznania si z zagadnieniami omawianymi w rozdziale 1 3, zalecane jest równie zaglàdanie na te strony przez ca y okres eksploatacji tego samochodu. iv

6 Akcesoria, cz Êci zamienne i przeróbki samochodu Obecnie na rynku dost pna jest szeroka gama zarówno oryginalnych, jak i nieoryginalnych cz Êci zamiennych oraz akcesoriów do samochodów marki Toyota. W razie koniecznoêci wymiany jakiejkolwiek cz Êci fabrycznie zamontowanej w tym samochodzie, producent stanowczo zaleca u ycie do tego celu wy àcznie oryginalnych cz Êci zamiennych lub akcesoriów marki Toyota. Stosowanie odpowiedniej jakoêci zamienników pochodzàcych od innych producentów jest dopuszczalne, jednak firma Toyota nie mo e gwarantowaç jakoêci ani braç odpowiedzialnoêci za zamontowane w tym samochodzie cz Êci i akcesoria, które nie sà jej oryginalnymi produktami. Ponadto gwarancja producenta samochodu nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeƒ ani utraty walorów eksploatacyjnych, b dàcych wynikiem u ycia nieoryginalnych cz Êci zamiennych lub akcesoriów. Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczo-odbiorczych Zainstalowanie nadajnika radiowego mo e powodowaç zak ócenia pracy uk adów sterowania elektronicznego w samochodzie, na przyk ad uk adu wielopunktowego wtrysku paliwa lub sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku paliwa, elektronicznego sterowania przepustnicy, elektronicznego sterowania silnika, uk adu automatycznej kontroli pr dkoêci, uk adu ABS, uk adu kontroli nap du, uk adu stabilizacji toru jazdy, poduszek powietrznych, czy napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Dlatego wczeêniej nale y skonsultowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoênie monta u takiego urzàdzenia. v

7 Plan obs ugi okresowej Nale y kierowaç si wskazówkami podanymi w oddzielnej ksià eczce obs ugowej lub w ksià eczce gwarancyjnej samochodu. Z omowanie samochodu Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje mogàce ulec eksplozji. Z omowanie samochodu z poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo e doprowadziç do jego po aru. Dlatego, przed przekazaniem do z omowania, nale y zleciç wymontowanie i odpowiednie unieszkodliwienie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat lub Autoryzowanà Stacj Obs ugi Toyoty. Informacje o paliwie dla modeli Toyota D CAT (z silnikiem o zap onie samoczynnym z zaawansowanà technologià oczyszczania spalin)* Nale y u ywaç wy àcznie paliwa o niskiej zawartoêci siarki (zawartoêç siarki 50 ppm lub ni sza). Szczegó y opisane sà w rozdziale Paliwo na stronie 281 w rozdziale 2. *: Silnik 2AD FHV vi

8 Spis treêci 1. OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Strona 1 Przyrzàdy i wskaêniki Kluczyki i drzwi Wyposa enie s u àce bezpieczeƒstwu przewo onych osób Kierownica i lusterka Âwiat a, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby Wskaêniki, liczniki i lampki ostrzegawcze Wy àcznik zap onu, skrzynia biegów i hamulec postojowy System audio Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Pozosta e elementy wyposa enia PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA POST POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL GNACJA SAMOCHODU OBS UGA OKRESOWA OBS UGA DO WYKONANIA WE W ASNYM ZAKRESIE 1 Wprowadzenie Silnik i podwozie Elementy instalacji elektrycznej DANE TECHNICZNE INDEKS vii

9 viii

10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 1 Rozdzia 1 1 OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Przyrzàdy i wskaêniki Deska rozdzielcza Tablica przyrzàdów Symbole na tablicy przyrzàdów

11 2 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Deska rozdzielcza ówidok A (wersje z kierownicà po lewej stronie) 1. Wyloty nawiewu na szyby boczne 2. Boczne wyloty wentylacyjne 3. Tablica przyrzàdów 4. Ârodkowe wyloty wentylacyjne 5. Przyciski elektrycznego sterowania szyb 6. Schowek podr czny 7. Wy àczniki podgrzewania siedzeƒ 8. Dodatkowy schowek z uchwytem na kubek 9. Schowek w tylnej konsoli 10. Popielniczka 12. Dêwignia hamulca postojowego 13. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów 14. Przycisk DISP. (wy àcznik wyêwietlacza) lub prze àcznik trybu poleceƒ g osowych 15. Dodatkowe przyciski sterowania systemu audio 16. Dêwignia zwalniajàca zamka pokrywy silnika 17. Przycisk blokady szyb 18. Przycisk otwierania pokrywy wlewu paliwa 19. Przycisk centralnej blokady drzwi 11. Gniazdo elektryczne

12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 3 ówidok A (wersje z kierownicà po prawej stronie) 1. Wyloty nawiewu na szyby boczne 2. Ârodkowe wyloty wentylacyjne 3. Tablica przyrzàdów 4. Boczne wyloty wentylacyjne 5. Przycisk centralnej blokady drzwi 6. Przyciski elektrycznego sterowania szyb 7. Przycisk otwierania pokrywy wlewu paliwa 8. Przycisk blokady szyb 9. Dêwignia zwalniajàca zamka pokrywy silnika 11. Dodatkowe przyciski sterowania systemu audio 12. Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów 13. Dêwignia hamulca postojowego 14. Gniazdo elektryczne 15. Popielniczka 16. Schowek w tylnej konsoli 17. Dodatkowy schowek z uchwytem na kubek 18. Schowek podr czny 10. Przycisk DISP. (wy àcznik wyêwietlacza) lub prze àcznik trybu poleceƒ g osowych

13 4 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI ówidok B (wersje z kierownicà po lewej stronie) 1. Prze àcznik Êwiate g ównych, kierunkowskazów oraz przednich Êwiate przeciwmgielnych i tylnego Êwiat a przeciwmgielnego 2. Prze àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 3. Wy àcznik ogrzewania szyby tylnej 4. Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era i/lub lampka kontrolna systemu przeciwkradzie owego 5. Wy àcznik Êwiate awaryjnych 6. Uchwyt na kubek 7. System audio 8. Panel sterowania wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji 9. Zapalniczka i popielniczka 10. Wy àcznik trybu jazdy po Êniegu 11. Prze àcznik sterujàcy automatycznej kontroli pr dkoêci 12. Wy àcznik zap onu 13. Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji wysokoêci i wysuni cia kierownicy 14. Przycisk TRC OFF (wy àcznik uk adu kontroli nap du) 15. Wy àcznik dodatkowej nagrzewnicy 16. Wy àcznik podgrzewania wycieraczek szyby przedniej 17. Przycisk zmywaczy reflektorów

14 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 19. Prze àcznik poziomowania reflektorów

15 6 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI ówidok B (wersje z kierownicà po prawej stronie) 1. Uchwyt na kubek 2. Wy àcznik Êwiate awaryjnych 3. Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era i lampka kontrolna systemu przeciwkradzie owego 4. Wy àcznik ogrzewania szyby tylnej 5. Prze àcznik Êwiate g ównych, kierunkowskazów oraz Êwiate przeciwmgielnych z ty u i przodu pojazdu 6. Prze àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 7. Wy àcznik dodatkowej nagrzewnicy 8. Przyciski elektrycznej regulacji lusterek bocznych 9. Prze àcznik poziomowania reflektorów lub przycisk zmywaczy reflektorów 10. Przycisk TRC OFF (wy àcznik uk adu kontroli nap du) 11. Prze àcznik sterujàcy automatycznej kontroli pr dkoêci 12. Wy àcznik zap onu 13. Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji wysokoêci i wysuni cia kierownicy 14. Wy àcznik trybu jazdy po Êniegu 15. Zapalniczka i popielniczka 16. Panel sterowania wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji 17. System audio

16 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 7 ókonsola górna óârodkowa cz Êç deski rozdzielczej Bez elektrycznie sterowanego okna dachowego Ze schowkiem Z elektrycznie sterowanym oknem dachowym Z uk adem nawigacji 1. Przycisk wy àczania funkcji monitorowania wn trza 2. Przednie oêwietlenie wn trza kabiny i oêwietlenia osobiste 3. Prze àcznik elektrycznie sterowanego okna dachowego

17 8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Tablica przyrzàdów ówersja z wyêwietlaczem wielofunkcyjnym 1. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Pr dkoêciomierz 3. Obrotomierz 4. Wskaênik temperatury silnika 5. Regulacja podêwietlenia wskaêników 6. WyÊwietlacz wielofunkcyjny 7. Lampka kontrolna automatycznej skrzyni biegów 8. WyÊwietlacz zakresu automatycznej skrzyni biegów 9. WyÊwietlacz licznika przebiegu ca kowitego i dwóch liczników przebiegu dziennego 10. Przycisk zerowania liczników przebiegu dziennego 11. Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa 12. Wskaênik poziomu paliwa

18 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 9 ówersja bez wyêwietlacza wielofunkcyjnego 1. Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2. Pr dkoêciomierz 3. Wskaênik temperatury silnika 4. Przycisk regulacji zegara 5. WyÊwietlacz zegara 6. Obrotomierz 7. WyÊwietlacz licznika przebiegu ca kowitego, dwóch liczników przebiegu dziennego, temperatury zewn trznej i regulacji podêwietlenia wskaêników 8. Przycisk zerowania liczników przebiegu dziennego i regulacji podêwietlenia wskaêników 9. Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa 10. Wskaênik poziomu paliwa

19 10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Symbole na tablicy przyrzàdów Lampka ostrzegawcza uk adu hamulcowego* 1 Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa kierowcy* 1 Lampka ostrzegawcza niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era* 1 Lampka ostrzegawcza systemu adowania akumulatora* 1 Lampka ostrzegawcza niskiego ciênienia oleju w silniku* 1 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju w silniku* 1 Lampka sygnalizacyjna usterki* 1 Lampka ostrzegawcza uk adu ABS* 1 Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi* 1 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej* 1 Lampka ostrzegawcza filtra paliwa* 1 Lampka przypominajàca o wymianie oleju w silniku* 1

20 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 11 Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania kierownicy* 1 Lampka ostrzegawcza automatycznego poziomowania reflektorów* 1 Lampka ostrzegawcza uk adu stabilizacji toru jazdy lub uk adu kontroli nap du* 1 G ówna lampka ostrzegawcza Lampka kontrolna Êwiate pozycyjnych Lampka kontrolna Êwiate drogowych Lampki kontrolne kierunkowskazów Lampka kontrolna przednich Êwiate przeciwmgielnych Lampka kontrolna tylnego Êwiat a przeciwmgielnego Lampka kontrolna trybu jazdy po Êniegu Lampka sygnalizacyjna poêlizgu OFF Lampka sygnalizacyjna wy àczonej kontroli nap du

21 12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Lampka kontrolna uk adu podgrzewania wst pnego silnika Lampka sygnalizacyjna automatycznej kontroli pr dkoêci* 2 * 1 : Szczegó owy opis znajduje si pod has em Lampki kontrolne i ostrzegawcze oraz sygnalizator akustyczny na stronie 167 w rozdziale 1 6. * 2 : Gdy lampka b yska, nale y zapoznaç si z punktem Automatyczna kontrola pr dkoêci na stronie 193 w rozdziale 1 7.

22 KLUCZYKI I DRZWI 13 Rozdzia 1 2 OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Kluczyki i drzwi Kluczyki Immobilizer Zdalne sterowanie Drzwi boczne Elektryczne sterowanie szyb Pokrywa baga nika Drzwi baga nika Pokrywa silnika System przeciwkradzie owy Korek wlewu paliwa Elektrycznie sterowane okno dachowe

23 14 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyki (wersja bez immobilizera silnika) Samochód wyposa ony jest w dwa rodzaje kluczyków. 1. Kluczyk g ówny Otwiera wszystkie zamki. 2. Kluczyk pomocniczy Kluczyk ten nie otwiera zamka baga nika oraz schowka podr cznego w desce rozdzielczej. Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob, w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga niku oraz w schowku nale y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. Poniewa drzwi boczne mogà zostaç zatrza- Êni te bez u ycia kluczyka, zaleca si noszenie przy sobie zapasowego kluczyka na wypadek przypadkowego zatrzaêni cia kluczyków w samochodzie. P YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZY- KA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do àczonej p ytce, którà nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych, na podstawie numeru kodowego Autoryzowane Stacje Obs ugi Toyoty mogà sporzàdziç duplikaty. Zalecane jest równie zapisanie numeru kodowego kluczyków i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

24 KLUCZYKI I DRZWI 15 Kluczyki (z uk adem immobilizera) Samochód wyposa ony jest w dwa rodzaje kluczyków. 1. Kluczyk g ówny Otwiera wszystkie zamki. Na jego podstawie Autoryzowana Stacja Obs ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mo e dorobiç nowy klucz z wbudowanym mikronadajnikiem. 2. Kluczyk pomocniczy Kluczyk ten nie otwiera zamka baga nika i schowka podr cznego w desce rozdzielczej. Kluczyki te majà zainstalowany w uchwycie uk ad scalony mikronadajnika, stanowiàcego bardzo wa ny element sprawnego dzia ania uk adu zabezpieczenia przeciwkradzie owego, dlatego nale y uwa aç, by ich nie zgubiç. Samodzielnie dorabianym kluczykiem nie mo na wy àczyç zabezpieczenia przeciwkradzie owego ani uruchomiç silnika. UWAGA Przy pos ugiwaniu si kluczykiem z wbudowanym mikronadajnikiem nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: Podczas uruchamiania silnika kó ko zaczepowe nie powinno opieraç si na uchwycie kluczyka oraz nie nale y przyciskaç kó ka do uchwytu kluczyka. W przeciwnym wypadku silnik mo e nie daç si uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo e zgasnàç. Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob, w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga niku, nale y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. Poniewa drzwi boczne mogà zostaç zatrza- Êni te bez u ycia kluczyka, zaleca si noszenie przy sobie zapasowego kluczyka na wypadek przypadkowego zatrzaêni cia kluczyków w samochodzie.

25 16 KLUCZYKI I DRZWI W momencie uruchamiania silnika kluczyk nie mo e stykaç si z innym kluczykiem zawierajàcym mikronadajnik (nawet do innego samochodu) oraz nie nale y dociskaç do jego uchwytu p ytki drugiego kluczyka. W przeciwnym wypadku silnik mo e nie daç si uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo e zgasnàç. Gdy tak si stanie, nale y wyjàç kluczyk, odczepiç inne kluczyki z mikronadajnikiem (w àczajàc w to kluczyki do innych samochodów) lub zas oniç je d onià, a nast pnie w o yç kluczyk z powrotem i uruchomiç silnik. Nie wolno zginaç uchwytu kluczyka.

26 KLUCZYKI I DRZWI 17 Nie nale y zakrywaç uchwytu kluczyka adnym materia em, który nie przepuszcza fal elektromagnetycznych. Nie nale y uderzaç kluczykiem w twarde przedmioty. Nie nale y wystawiaç kluczyków na d u sze dzia anie wysokiej temperatury, na przyk ad pozostawiajàc je na desce rozdzielczej lub na pokrywie silnika przy silnym nas onecznieniu. Nie nale y wk adaç kluczyków do wody ani myç ich w zmywarce ultradêwi kowej. Nie u ywaç kluczyków w sàsiedztwie materia ów elektromagnetycznych. P YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZY- KA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do àczonej p ytce, którà nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych, na podstawie numeru kodowego Autoryzowana Stacja Obs ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat mogà sporzàdziç duplikaty. Zalecane jest równie zapisanie numeru kodowego kluczyków i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

27 18 KLUCZYKI I DRZWI Immobilizer Uk ad immobilizera (elektronicznej blokady rozruchu silnika) jest elementem zabezpieczenia przeciwkradzie owego. Przy w o eniu kluczyka do wy àcznika zap onu, mikronadajnik w uchwycie kluczyka wysy a kod elektroniczny. Silnik zostanie uruchomiony jedynie wówczas, gdy wys any kod b dzie odpowiada kodowi identyfikacyjnemu tego samochodu. Bez lampki ostrzegawczej niezapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era Z lampkà ostrzegawczà nie zapi tych pasów bezpieczeƒstwa pasa era Po wyj ciu kluczyka z wy àcznika zap onu uk ad immobilizera zostaje automatycznie w àczony. RównoczeÊnie zaczyna b yskaç lampka kontrolna. W ni ej wymienionych przypadkach nale y skontaktowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem: Lampka kontrolna Êwieci si w sposób ciàg y w sytuacji innej ni po w àczeniu fabrycznie montowanego systemu przeciwkradzie owego w stan czuwania lub wzbudzeniu alarmu (patrz System przeciwkradzie owy na stronie 50 w tym rozdziale). Lampka kontrolna nie zaczyna b yskaç po wyj ciu kluczyka z wy àcznika zap onu.

28 KLUCZYKI I DRZWI 19 Lampka kontrolna b yska nieregularnie. W o enie zarejestrowanego kluczyka do wy àcznika zap onu powoduje automatyczne wy àczenie blokady silnika, umo liwiajàc jego rozruch. Lampka kontrolna gaênie. W celu dorobienia w Autoryzowanej Stacji Obs ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie nowego kluczyka z wbudowanym mikronadajnikiem, konieczny jest numer kluczyka i g ówny kluczyk. Liczba dodatkowych kluczyków, które mogà byç dorobione jest ograniczona. Kluczyk dorobiony we w asnym zakresie nie b dzie wy àcza immobilizera ani nie uruchomi silnika. UWAGA Nie wolno modyfikowaç, wymontowywaç ani rozmontowywaç uk adu elektronicznej blokady silnika. Wszelkie modyfikacje dokonane przez osoby niekompetentne mogà spowodowaç wadliwe dzia anie uk adu i nie podlegajà naprawom gwarancyjnym.

29 20 KLUCZYKI I DRZWI

30 KLUCZYKI I DRZWI 21

31 22 KLUCZYKI I DRZWI Zdalne sterowanie Do jednego samochodu mo na u ywaç maksymalnie 4 nadajniki zdalnego sterowania. Szczegó owych informacji mo e udzieliç Autoryzowana Stacja Obs ugi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. Je eli nadajnik nie steruje zamkami drzwi, nie dzia a z normalnej odleg oêci lub gdy dioda kontrolna w kluczyku nie Êwieci si lub jest przygaszona, przyczynà mo e byç: BliskoÊç nadajnika fal radiowych, na przyk ad stacji radiowej lub lotniska, który zak óca prac nadajnika zdalnego sterowania. 1. Przycisk LOCK 2. Przycisk UNLOCK 3. Dioda kontrolna 4. Przycisk odblokowania pokrywy lub drzwi baga nika Samochód wyposa ony jest w uk ad zdalnego sterowania zamkami wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga nika, dzia ajàcy z odleg oêci oko o 1 m od samochodu. Wyczerpanie si baterii. W celu wymiany baterii nale y zapoznaç si z punktem Wymiana baterii na stronie 25 w tym rozdziale. W przypadku utraty nadajnika zdalnego sterowania nale y mo liwie najszybciej skontaktowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu wyeliminowania ryzyka kradzie y samochodu lub innych zagro eƒ (patrz Zgubienie kluczyków na stronie 344 w rozdziale 4). Pos ugujàc si uk adem zdalnego sterowania nale y powoli i pewnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. RównoczeÊnie jeden raz b yênie dioda kontrolna w uchwycie kluczyka. Nadajnik zdalnego sterowania ( pilot ) jest urzàdzeniem elektronicznym. Aby nie spowodowaç jego uszkodzenia, nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ. Nie pozostawiaç nadajnika w miejscach, które mogà silnie nagrzewaç si, np. na desce rozdzielczej. Nie rozbieraç nadajnika. Nie uderzaç i nie upuszczaç nadajnika. Nie wk adaç nadajnika do wody.

32 KLUCZYKI I DRZWI 23 Zablokowanie i odblokowanie drzwi Zablokowanie Po zablokowaniu przy u yciu zdalnego sterowania, adnych drzwi nie mo na odblokowaç przyciskiem centralnej blokady. Dzia anie przycisku centralnej blokady drzwi mo na przywróciç przez odblokowanie drzwi przy u yciu zdalnego sterowania (patrz Drzwi boczne na stronie 34 w tym rozdziale). W samochodach z fabrycznie montowanym systemem przeciwkradzie owym i podwójnà blokadà zamków, system ten mo na uruchamiaç i wy àczaç przyciskami LOCK i UNLOCK zdalnego sterowania (patrz System przeciwkradzie owy na stronie 50 oraz Podwójna blokada zamków na stronie 37 w tym rozdziale). Zablokowanie: Nacisnàç przycisk LOCK. Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zostajà równoczeênie zablokowane. RównoczeÊnie nastàpi jednokrotne b yêni cie kierunkowskazów samochodu. Dla pewnoêci dobrze jest sprawdziç, czy wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zosta y dobrze zablokowane. Je eli którekolwiek drzwi boczne lub drzwi baga nika nie sà prawid owo zatrzaêni te lub gdy w wy àczniku zap onu jest kluczyk, po naciêni ciu przycisku LOCK drzwi nie zostanà zablokowane. Odblokowanie W celu zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika, nale y powoli i pewnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk UNLOCK. Zamki wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga nika zostajà równoczeênie odblokowane. RównoczeÊnie nastàpi dwukrotne b yêni cie kierunkowskazów samochodu. Gdy uruchomiona jest blokada dost pu do baga nika, u ycie uk adu zdalnego sterowania nie powoduje odblokowania pokrywy baga nika. Szczegó owe informacje podane sà pod has em Blokada dost pu do baga nika na stronie 44 w tym rozdziale. Po równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi baga nika przy u yciu kluczyka na 15 sekund zapala si pod- Êwietlenie wy àcznika zap onu oraz przednia lampka oêwietlenia wn trza, nawet gdy adne drzwi nie zostanà otwarte. (Dodatkowe informacje podane sà pod has em Przednia lampka oêwietlenia kabiny i oêwietlenia osobistego na stronie 142 oraz PodÊwietlenie wy àcznika zap onu na stronie 144 w rozdziale 1 5.)

33 24 KLUCZYKI I DRZWI Po zdalnym odblokowaniu drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika pozostaje 30 sekund na ich otwarcie. Je eli w tym czasie nie zostanà otwarte, nastàpi automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika. Odblokowanie pokrywy lub drzwi baga nika Przed u one naciskanie przycisku LOCK lub UNLOCK nie powoduje powtarzania operacji zablokowania lub odblokowania drzwi. Przycisk nale y zwolniç i nacisnàç ponownie. W celu odblokowania jedynie pokrywy lub drzwi baga nika nale y nacisnàç przycisk odblokowania pokrywy lub drzwi baga nika na nadajniku. Je eli kluczyk jest w wy àczniku zap onu, przycisk odblokowania pokrywy lub drzwi baga nika nie dzia a. Po zdalnym odblokowaniu pozostaje 30 sekund na otwarcie pokrywy lub drzwi baga nika. Je eli w tym czasie nie zostanà otwarte, nastàpi automatyczne zablokowanie pokrywy lub drzwi baga nika. Gdy zdalne sterowanie nie dzia a, zamek pokrywy baga nika mo na otworzyç g ównym kluczykiem (patrz Pokrywa baga nika na stronie 43 w tym rozdziale).

34 KLUCZYKI I DRZWI 25 Wymiana baterii Do wymiany nale y u yç baterii litowej CR2016 lub jej zamiennika, oraz specjalnego wkr taka. OSTRZE ENIE Wymontowane z nadajnika baterie lub inne cz Êci nale y szczególnie zabezpieczyç przed dost pem ma ych dzieci. UWAGA Podczas wymiany baterii w nadajniku nale y zachowaç ostro noêç, aby nie zgubiç wymontowanych elementów. Zu ytà bateri nale y wymieniç na nowà tego samego typu lub na jej zamiennik zalecany przez Autoryzowanà Stacj Obs ugi Toyoty lub przez inny specjalistyczny warsztat. 1. Wykr ciç wkr t mocujàcy i zdjàç pokryw zewn trznà nadajnika. Zu ytych baterii nale y pozbyç si w sposób zgodny z przepisami. Wymiany baterii dokonuje si w nast pujàcy sposób:

35 26 KLUCZYKI I DRZWI 2. Wyjàç modu z oprawy. 3. Zdjàç pokryw modu u.

36 KLUCZYKI I DRZWI Przesunàç bateri, uwalniajàc jà z uchwytów, a nast pnie wyjàç jà. UWAGA Nie wolno dokonywaç adnych modyfikacji oprawy baterii, poniewa mo e to spowodowaç wadliwe dzia anie urzàdzenia. 5. W o yç nowà bateri biegunem dodatnim do góry, zwracajàc przy tym uwag, aby zosta a prawid owo osadzona w uchwytach. UWAGA Zwróciç uwag na prawid owe ustawienie dodatniego i ujemnego bieguna baterii. Nie dotykaç baterii mokrymi d oƒmi. Wilgoç mo e spowodowaç korozj. Nie dotykaç ani nie poruszaç adnych elementów wewnàtrz nadajnika zdalnego sterowania. Mog oby to spowodowaç jego niew aêciwe dzia anie. Nale y uwa aç, aby nie wygiàç koƒcówki dociskowej baterii ani nie dopu- Êciç do zanieczyszczenia obudowy nadajnika kurzem lub jej zat uszczenia. 6. Na o yç pokryw i w o yç modu w opraw kluczyka. 7. Na o yç i umocowaç wkr tem obudow. UWAGA Dok adnie zamknàç obudow nadajnika.

37 28 KLUCZYKI I DRZWI Po wymianie baterii nale y upewniç si, czy nadajnik dzia a prawid owo. W tym celu nale y sprawdziç, czy przy naciskaniu któregokolwiek z przycisków kluczyka zapala si lampka kontrolna. Je eli nadajnik nadal nie dzia a prawid owo, nale y skontaktowaç si z Autoryzowanà Stacjà Obs ugi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET FIRMA PAKIET FIRMA SPIS TREÂCI ROZDZIA I str. 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 Ustalenia wst pne str. 3 Definicje str. 3 Zakres ubezpieczenia str. 6 Wy àczenia ogólne str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA PRZEDMOWA Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania Państwa z ważnymi aspektami użytkowania i obsługi samochodu RODIUS/STANIC, a także w celu dostarczenia ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo