Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci"

Transkrypt

1

2 Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie nagradzanego koncernu, który doskonale rozumie potrzeby klientów. WyobraŸ sobie, e to technologiczna inspiracja.

3 Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Nowoczesne linie nadwozia, dziêki którym na przestrzeni ostatnich lat Sonata zyska³a sobie grono wielbicieli, zosta³y odœwie one. Zmiany stylistyczne objê³y równie wnêtrze modelu. Nowe elementy najbardziej rzucaj¹ce siê w oczy to chromowana os³ona ch³odnicy, szerszy przedni zderzak z wiêkszym wlotem powietrza, wiêksze reflektory oraz wê sze boczne przet³oczenia. Rezultaty mówi¹ same za siebie. Podobnie, jak Sonata.

4 Nowe wnêtrze Gruntowne zmiany w kabinie pasa erskiej pozwoli³y przekszta³ciæ j¹ w ekskluzywne miejsce, w którym dwutonowe wykoñczenia uzupe³nione zosta³y wstawkami z drewna i satynowymi akcentami. Oprócz nowego wygl¹du, zastosowano równie materia³y lepszej jakoœci, które s¹ mi³e w dotyku i perfekcyjnie spasowane. W nocy, g³ówne wskaÿniki iluminuj¹ bia³ym œwiat³em, a drugorzêdne niebieskim.

5 Innowacje dla wszystkich Sonata to nie tylko ³adne opakowanie. Pod p³ynnymi, nowoczesnymi liniami nadwozia kryje siê innowacyjna technologia, zwykle uto samiana tylko z modelami z sektora premium. Wykorzystywanie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ technologicznych w yciu codziennym jest praktycznie czêœci¹ filozofii koncernu Hyundai. Od bezpieczeñstwa i osi¹gów do komfortu i udogodnieñ, nowoczesne rozwi¹zania daj¹ kierowcy i pasa erom ogromn¹ satysfakcjê z jazdy. Rozwi¹zania techniczne Urz¹dzenia u³atwiaj¹ce obs³ugê, takie jak breloczek kluczyka z funkcj¹ zdalnego blokowania i odblokowywania zamków (po lewej stronie) czy elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów (poni ej) dbaj¹ o Twoj¹ wygodê.

6 Muzyka w zasiêgu rêki Dodatkowe przyciski steruj¹ce systemem audio umieszczono na kole kierownicy. Muzyka mo e Ci teraz zawsze towarzyszyæ w czasie podró y Porty AUX i USB do pod³¹czenia urz¹dzeñ typu ipod, odtwarzaczy p³yt CD, czy przenoœnych czytników pamiêci pozwalaj¹ u ytkownikom samochodu na odtworzenie swojej ulubionej muzyki za poœrednictwem pok³adowego zestawu audio. Z punkt widzenia kierowcy: elegancki i dystyngowany W nowej Sonacie projektantom uda³o siê stworzyæ jeszcze bardziej atrakcyjne œrodowisko pracy kierowcy, nie zapominaj¹c jednoczeœnie o potrzebach pasa erów. G³ówna tablica przyrz¹dów jest czytelna i ergonomiczna, a wszelkie kontrolki s¹ w zasiêgu rêki. Wiele z nich zintegrowano z wyprofilowan¹ konsol¹ centraln¹, która p³ynnie ³¹czy siê z tunelem œrodkowym. Dwutonowe materia³y wykoñczeniowe wyœcie³aj¹ce ca³e wnêtrze uzupe³niono nowoczesnymi wstawkami dekoracyjnymi w modnym matowo srebrnym odcieniu lub tradycyjn¹ oklein¹ drewnian¹.

7 Sukces stylistyczny Spokojne i delikatne linie nadwozia Sonaty ju pierwszej serii nadawa³y jej nadwoziu elegancji i subtelnoœci. Projektanci Hyundaia nie spoczêli jednak na laurach. Stworzyli bowiem nadwozie o jeszcze bardziej subtelnych i nowoczesnych liniach. Patrz¹c na Sonatê z ty³u dostrzec mo na nowe, du e lampy zespolone, p³ynnie wyrzeÿbiony zderzak z chromowanymi wstawkami i czujnikami cofania w kolorze nadwozia oraz zaakcentowane przet³oczenie poni ej zderzaka. W wielu wersjach dostêpne s¹ nowe, atrakcyjne 10-ramienne obrêcze aluminiowe. Dziêki czemu Sonata sprawuje siê tak samo dobrze na drodze, jak na parkingu, kiedy oczarowuje piêkn¹ lini¹ nadwozia. Strefa komfortu. W Sonacie zastosowano elektrycznie regulowane w 8 kierunkach fotele przednie, dziêki czemu ka da osoba znajdzie dla siebie odpowiedni¹ i najbardziej komfortow¹ pozycjê do jazdy.

8 W mroÿne dni Dwustopniowy uk³ad podgrzewania przednich siedzeñ szybko rozgrzeje zmarzniêtych pasa erów. Wszechstronnoœæ pojazdu Ile razy zdarzy³o Ci siê, e potrzebowa³eœ dodatkowej przestrzeni w baga niku po wyjœciu z centrum handlowego? Oparcia tylnych siedzeñ Sonaty mog¹ zostaæ z³o one, co u³atwia transport d³u szych przedmiotów. Komfort i przestrzeñ Gruntowna modyfikacja kabiny pasa erskiej Sonaty nie wp³ynê³a negatywnie na iloœæ miejsca dostêpnego wewn¹trz. Sonata od zawsze by³a obszern¹, piêcioosobow¹ limuzyn¹ z mnóstwem miejsca na kolana, g³owy i ramiona pasa erów. Dziêki temu, nawet d³ugie podró e nie s¹ mêcz¹ce, a wygodne fotele i doskona³e wyciszenie wnêtrza w jeszcze wiêkszym stopniu uprzyjemniaj¹ czas spêdzony w aucie. Podró uj¹cy maj¹ równie do dyspozycji rozbudowane systemy zwiêkszaj¹ce komfort jazdy. Jednym z nich jest zaawansowany system automatycznej klimatyzacji, który dba o to, aby pasa erom siedz¹cym na tylnych fotelach dostarczyæ odpowiedni¹ iloœæ ch³odnego lub ciep³ego powietrza.

9 Kiedy jazda staje siê przyjemnoœci¹ Sonatê zaprojektowano z myœl¹ o prowadzeniu, ujawnia ona swoje talenty po zjechaniu z zat³oczonych ulic wielkich miast na krête podmiejskie drogi. Pokonywanie otwartych dróg to sama przyjemnoœæ, dziêki doskona³emu przyspieszeniu, komfortowemu zawieszeniu i doskona³ym w³aœciwoœciom jezdnym. Najnowszy model jest pod tym wzglêdem jeszcze bardziej dopracowany. Korzystaj¹c z najnowszych zdobyczy techniki obni ono poziom ha³asów i wibracji, dopracowano zawieszenie, poprawiono uk³ad kierowniczy oraz ograniczono wibracje silnika na biegu ja³owym. Co wiêcej, niektóre wersje Sonaty napêdzane s¹ czterocylindrowym silnikiem benzynowym Theta drugiej generacji, który jest ekonomiczny i dynamiczny.

10 2.4-litrowy silnik Theta II Czterocylindrowy silnik benzynowy Theta drugiej generacji zawiera system zmiennych faz rozrz¹du zarówno po stronie wydechowej, jak i dolotowej. Wersja o wiêkszej pojemnoœci skokowej produkuje 174KM przy obr./min. oraz 227 NM momentu obrotowego przy obr./min. 2.0-litrowy silnik Theta II Mniejsza wersja silnika Theta II wykorzystuje mechaniczny zawór przepustnicy w miejsce elektronicznego zaworu stosowanego w wiêkszej jednostce. Moc maksymalna 164KM osi¹gana jest przy obr./min., a maksymalny moment obrotowy 197,2 Nm produkowany jest przy 4200 obr./min. 2.0-litrowy silnik Diesla Zmiany wprowadzone w systemie podgrzewania gazów wydechowych w zaawansowanej jednostce wysokoprê nej zaowocowa³y zwiêkszeniem mocy do 151 KM przy obr./min. oraz osi¹gniêciem du ego momentu obrotowego 305 Nm w zakresie obr./min. 2,4L Theta II 2,0L Theta II 2,0L Diesel Dual VVT Lepsze osi¹gi i zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo to zas³uga systemu zmiennych faz rozrz¹du zarówno po stronie wydechowej, jak i dolotowej w drugiej generacji silników Theta. Torque (kg.m) Engine Speed (rpm) Power (PS) Lambda V6 o pojemnoœci 3.3-litra Topowa wersja Sonaty napêdzana jest uznanym silnikiem benzynowym Hyundaia Lambda V6 o pojemnoœci 3.3-litra. Dziêki zwiêkszeniu ciœnienia dolotowego, moc jednostki wzros³a do 250KM przy obr./min. podczas, gdy moment obrotowy pozosta³ na tym samym poziomie i wynosi 310 NM przy obr./min. Si³a inspiracji Istniej¹ silniki oraz silniki Hyundaia. Ci¹g³e d¹ enie koncernu do doskona³oœci widoczne jest w trzech dostêpnych w nowej Sonacie nowoczesnych jednostkach benzynowych oraz silnikowi wysokoprê nemu. Ka dy z silników jest lepszy od poprzednika w kwestii kultury pracy, wydajnoœci i osi¹gów. Szczególnie wyrafinowana jest druga generacja silników benzynowych Theta II. ¹cz¹ one w sobie najlepsze cechy poprzedników wytrzyma³oœæ, kulturê pracy, osi¹gi, niskie zu ycie paliwa i niski poziom emisji spalin z nowoczesnymi rozwi¹zaniami technologicznymi. Najwa niejsze zmiany to zastosowanie systemu zmiennych faz rozrz¹du po stronie wlotowej i wydechowej oraz znanego systemu zmiennej d³ugoœci kana³ów dolotowych VIS. To w³aœnie jest inspiruj¹ce. 3.3 V6 Lamda

11 Wszechobecna inteligentna technologia W tym przypadku tylko najlepsze rozwi¹zania technologiczne zdaj¹ egzamin. Nawet na szybkich, wymagaj¹cych drogach jak ta, kierowca Sonaty wie, e mo e polegaæ na doskona³ych w³aœciwoœciach jezdnych i œwietnej przyczepnoœci samochodu. W najnowszej wersji, zawieszenie (u góry po lewej) z przodu i z ty³u zosta³o przeprojektowane w celu lepszego t³umienia nierównoœci, a prze³o enie przek³adni kierowniczej (u góry po prawej) zosta³o zmniejszone, aby zapewniæ bardziej bezpoœrednie reakcje. W rezultacie, Sonata trzyma siê drogi niczym przyklejona. Przek³adnie automatyczne Wybór jednostki napêdowej wi¹ e siê równie z wyborem odpowiedniej automatycznej skrzyni biegów. Dostêpna jest przek³adnia cztero- i piêciobiegowa. Obydwie s¹ doskona³e. Przek³adnie manualne Podobnie, jak w przypadku przek³adni automatycznych, zastosowanie piêcio- lub szeœciobiegowej manualnej skrzyni biegów wi¹ e siê z wyborem jednostki napêdowej.

12 Sztywna konstrukcja nadwozia Struktura nadwozia Sonaty jest niezwykle z³o ona. Zosta³a zaprojektowana komputerowo, a w jej sk³ad wchodz¹ ró ne kategorie stali, która w razie wypadku deformuje siê zarówno z przodu, jak i z ty³u, absorbuj¹c tym samym energiê uderzenia, dziêki czemu chroni centraln¹ sekcjê nadwozia, w której znajduj¹ siê pasa erowie. Podsterownoœæ Aktywne zag³ówki Dziêki zastosowaniu aktywnych zag³ówków na przednich siedzeniach, mo liwe jest ograniczenie skutków uderzenia w ty³ Sonaty. Zag³ówki automatycznie i b³yskawicznie wysuwaj¹ siê do góry i do przodu, zapobiegaj¹c urazom szyi spowodowanym szarpniêciem. Aktywne zawieszenie Opatentowany system aktywnej kontroli geometrii zawieszenia Hyundaia AGCS w znacz¹cy sposób podnosi stabilnoœæ pojazdu w zakrêtach i komfort jazdy. Dwa elektronicznie sterowane si³owniki automatycznie steruj¹ wahaczami tylnego zawieszenia, dostosowuj¹c je do panuj¹cych na drodze warunków, co pozwala uzyskaæ wyj¹tkow¹ przyczepnoœæ podczas pokonywania zakrêtów. AGCS dzia³a: AGCS nie dzia³a Nadsterownoœæ Pe³ne bezpieczeñstwo Sonata wyposa ona jest w system stabilizacji toru jazdy ESP, który automatycznie dostosowuje si³ê hamowania i moment obrotowy przy ka dym kole w zale noœci od sytuacji. System wspó³pracuje z uk³adem przeciwdzia³aj¹cym blokowaniu siê wszystkich czterech kó³ podczas hamowania ABS. Tarcze hamulcowe przednich kó³ (rys. po prawej stronie) s¹ wentylowane, co wspomaga ich ch³odzenie podczas ostrego hamowania. * dok³adna informacja u dilera Bezpieczeñstwo dziêki doskona³ej technologii Nikt nie lubi myœleæ o wypadkach drogowych, jednak dobrze wiedzieæ, e bezpieczeñstwo pasa erów jest dla in ynierów Hyundaia najwa niejsze. System bezpieczeñstwa Sonaty obejmuje sztywn¹ i wytrzyma³¹ konstrukcjê nadwozia, któr¹ wyposa ono w najnowoczeœniejsze uk³ady pomagaj¹ce zmniejszyæ ryzyko wypadku, takie jak ABS i ESP. Jeœli ju dojdzie do wypadku, Sonata ochroni pasa erów dziêki aktywnym zag³ówkom i zestawowi poduszek powietrznych.

13 Twoja Sonata czeka na Ciebie... Dopiero pod koniec d³ugiego dnia doceniæ mo na wszystkie zalety samochodu. Styl, komfort, udogodnienia, jakoœæ, osi¹gi i bezpieczeñstwo s¹ nie do przecenienia. Zakup Sonaty by³ doskona³¹ decyzj¹.

14 Wiêcej Sonaty Spryskiwacze ciœnieniowe Szeœæ ciœnieniowych spryskiwaczy pokrywa p³ynem ca³¹ powierzchniê przedniej szyby, utrzymuj¹c j¹ w nale ytej czystoœci. Elektrycznie sterowane szyby Elektrycznie sterowane szyby zawieraj¹ mechanizm zabezpieczaj¹cy przed przytrzaœniêciem. Okno dachowe Elektrycznie sterowane okno dachowe z wbudowanym deflektorem pozwala pasa erom cieszyæ siê œwie ym powietrzem w kabinie. Antena zintegrowana z szyb¹ Antena radioodbiornika zosta³a w niewidoczny sposób zintegrowana z tyln¹ szyb¹, dziêki czemu zapewnia doskona³y odbiór fal radiowych i nie zak³óca p³ynnej linii nadwozia. Stylistyka przodu Najnowsz¹ Sonatê wyró niaj¹ takie elementy jak nowa os³ona ch³odnicy, wiêksze reflektory oraz wiêkszy wlot powietrza ze zintegrowanymi œwiat³ami przeciwmgielnymi i chromowanymi wykoñczeniami. Trzecie œwiat³o stopu Poza standardowymi œwiat³ami stopu umieszczonymi z ty³u, w centralnej czêœci tylnej szyby zastosowano trzecie œwiat³o, które zapewnia dodatkowe bezpieczeñstwo. Tylne lampy Tylny zespó³ œwietlny przykryty du ym kloszem zachodzi na klapê baga nika oraz na boczn¹ czêœæ nadwozia. Podwójna koñcówka uk³adu wydechowego Modele Sonaty wyposa one w jednostkê V6 posiadaj¹ koñcówkê uk³adu wydechowego po ka dej stronie przet³oczenia bocznego. Sk³adane lusterka Funkcja szczególnie przydatna na ciasnych parkingach: po wciœniêciu umieszczonego wewn¹trz przycisku mo na elektrycznie z³o yæ lusterka zewnêtrzne. Odmra acz Elementy grzewcze umieszczone w podstawie przedniej szyby przyspieszaj¹ proces odmra ania z lodu lub œniegu. Czujniki cofania Czujniki cofania ostrzegaj¹ce o przeszkodach perfekcyjnie zintegrowano z tylnym zderzakiem, pokrywaj¹c je kolorem nadwozia. Gazowe teleskopy Wyznacznikiem, s¹ gazowe teleskopy podnosz¹ce maskê silnika i klapê baga nika. Obrêcze aluminiowe 6.5J x 17 cali Aluminiowe, lekkie obrêcze o wiêkszej œrednicy wyró niaj¹ siê eleganckim, 10-ramiennym projektem. Obrêcze aluminiowe 6.5J x 17 cali Aluminiowe, lekkie obrêcze o wiêkszej œrednicy wyró niaj¹ siê eleganckim, 10-ramiennym projektem.

15 System audio PA 760 Ten zaawansowany system audio zintegrowany z desk¹ rozdzielcz¹ zawiera radio, odtwarzacz plików MP3 i p³yt CD oraz wbudowan¹ zmieniarkê na 6 p³yt CD. System audio PA 710 System 710 posiada te same funkcje, co zestaw 760 z wyj¹tkiem zmieniarki p³yt CD. Automatyczna klimatyzacja W najnowszej Sonacie zastosowano w pe³ni automatyczn¹ klimatyzacjê z du ym i czytelnym wyœwietlaczem podœwietlonym niebieskimi diodami LED. AUX / USB i ipod W kabinie pasa erskiej umieszczono gniazdko pr¹du oraz porty do pod³¹czenia urz¹dzeñ typu ipod obs³ugiwanych przez z³¹cze USB. Przestrzeñ na drobiazgi W ca³kowicie nowej konsoli centralnej umieszczono praktyczny schowek, w którym zmieszcz¹ siê potrzebne w czasie podró y przedmioty. Schowek przed pasa erem Pojemny schowek wbudowany w deskê rozdzielcz¹ ma pokrywê otwieran¹ do do³u oraz system automatycznego oœwietlenia. Uchwyty na napoje z przodu Pomiêdzy przednimi siedzeniami umieszczono dwa uchwyty na napoje z mo liwoœci¹ regulacji œrednicy otworu. Centralny pod³okietnik Pod³okietnik umieszczony pomiêdzy przednimi fotelami s³u y równie jako przykrycie umieszczonych poni ej schowków. Wspomaganie uk³adu kierowniczego Uk³ad kierowniczy jest wspomagany, co pozwala ³atwo wykonywaæ manewry przy jednoczesnym zachowaniu du ego wyczucia przednich kó³. Regulowana kolumna kierownicy Regulacja pochylenia i g³êbokoœci ko³a kierownicy jest standardem we wszystkich wersjach. Tempomat Przyciski umieszczone na kole kierownicy steruj¹ tempomatem nieodzownym podczas jazdy ze sta³¹ prêdkoœci¹, na przyk³ad autostrad¹. Automatyczne reflektory Oprócz tradycyjnych w³¹czników œwiate³ zastosowano funkcjê sterowania automatycznego, która w³¹cza lub wy³¹cza œwiat³a w zale noœci od warunków zewnêtrznych. Kieszenie w drzwiach Umieszczone w przednich drzwiach kieszenie pomieszcz¹ mapy, przek¹ski i napoje. Kieszenie w oparciach przednich foteli W oparciach foteli kierowcy i pasa era umieszczono obszerne kieszenie, które pomieszcz¹ magazyny, mapy i inne przydatne przedmioty. Uchwyty na kubki z ty³u W opuszczanym pod³okietniku umieszczonym w oparciu tylnej kanapy znajduj¹ siê zamykane uchwyty na kubki. Tylna roleta Tylna szyba posiada opuszczan¹ roletê, która znakomicie chroni przed promieniami s³oñca, a jednoczeœnie dziêki swojej przezroczystej budowie nie ogranicza widocznoœci kierowcy. Elektrochromatyczne lusterko Elektochromatyczne lusterko zapobiega oœlepianiu kierowcy przez œwiat³a innych pojazdów jad¹cych z ty³u. Os³ony przeciws³oneczne W os³onach przeciws³onecznych umieszczono lusterka do makija u oraz przydatne boczne os³ony, zapobiegaj¹ce oœlepieniu przez s³oñce pasa erów siedz¹cych na przednich fotelach. Podgrzewanie siedzeñ Przednie siedzenia wyposa one s¹ w dwuzakresowy uk³ad podgrzewania, który uprzyjemnia podró owanie w mroÿne dni. Regulacja oparcia Z boku ka dego z przednich siedzeñ znajduje siê dÿwignia, dziêki której mo na precyzyjnie ustawiæ k¹t pochylenia przedniego oparcia. Oœwietlenie wnêki na nogi Wnêka na nogi po stronie kierowcy zostaje ka dorazowo podœwietlona po otwarciu drzwi, co u³atwia wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Tylna popielniczka W tylnej czêœci centralnej konsoli umieszczono popielniczkê, z której mog¹ skorzystaæ pasa erowie siedz¹cy na tylnej kanapie. Pojemnoœæ baga nika Nigdy wiêcej kompromisów podczas wyjazdu w d³u sz¹ podró. Przestrzeñ baga owa jest ogromna. Schowek na narzêdzia W œrodku ko³a zapasowego umieszczono specjalnie wy ³obiony schowek, w którym zmieszcz¹ siê narzêdzia samochodowe.

16 KOLORY NADWOZIA Noble White NW Iron Silver BK Mystic Blue BR Silky Beige BY Sleek Silver Y5 Blue Ice HG Deep Blue Pearl JT Velvet Red DJ OPCJE WNÊTRZA OPCJE TAPICERKI Black Mono-tone HZ Beige Two-tone HZ+V2 Gray Two-tone HZ+U7 Black Leather GLS Option Black Tricott Suede GLS Black Woven GL DANE TECHNICZNE WYMIARY D UGOŒÆ CA KOWITA (mm) 4800 SZEROKOŒÆ CA KOWITA WYSOKOŒÆ CA KOWITA ROZSTAW OSI ROZSTAW KÓ PRZEDNICH / TYLNYCH ZWIS PRZEDNI / TYLNY POJEMNOŒÆ BAGA NIKA VDA MASY (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (l) / / MINIMALNA MASA W ASNA (BEZ KIEROWCY) (kg) MAKSYMALNA MASA CA KOWITA MAX. OBCI ENIE BAGA NIKA DACHOWEGO MASA PRZYCZEPY (kg) (kg) (kg) Z HAMULCEM BEZ HAMULCA SILNIK SILNIKI POJEMNOŒÆ SILNIKA (cm 3 ) UK AD PALIWOWY RODZAJ PALIWA LICZBA CYLINDRÓW / ZAWORÓW NA CYLINDER / UK AD CYLINDRÓW STOPIEÑ SPRÊ ANIA MOC MAKSYMALNA (kw/obr./min.) MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (Nm/obr./min) POJEMNOŒÆ ZBIORNIKA PALIWA (l) 1478/1591* (2150*) DOHC MPI 2.4 DOHC MPI 3.3 V6 DOHC MPI 2.0 CRDi VGT WTRYSK WIELOPUNKTOWY BENZYNA COMMON RAIL OLEJ NAPÊDOWY '4 / 4 / RZÊDOWY '4 / 4 / RZÊDOWY '6 / 4 / WIDLASTY '4 / 4 / RZÊDOWY 10,5 : 1 10,5 : 1 10,4 : 1 17,3 : 1 120,7 / 164 / ,9 / 174 / / 250 / / 151 / ,2 / / / / Jakoœæ autoryzowanych punktów serwisowych Hyundaia OSI GI PRÊDKOŒÆ MAKSYMALNA (km/h) 207 / / 209* 230* 203 / 200* PRZYSPIESZENIE OD 0 km/h DO 100 km/h (s) bd. / 11,4* bd. / 9,8* 7,7* bd. / 11,6* ZU YCIE PALIWA CYKL MIEJSKI (l/100km) 9,9 / 10,1* 10,8 / 11,2* 14,0* 7,8 / 9,7* EMISJA CO 2 MT/AT POZAMIEJSKI (l/100km) MIESZANY (l/100km) MIEJSKI (g/km) 6,1 / 6,6* 7,5 / 7,9* 235 / 241* 6,2 / 6,5* 7,9 / 8,3* 256 / 267* 7,4* 9,9* 332* 5,0 / 5,4* 6,0 / 7,0* 206 / 257* POZAMIEJSKI (g/km) MIESZANY (g/km) 146 / 157* 179 / 188* 148 /155* 188 / 197* 178* 235* 132 / 142 * 159 / 184* HAMULCE TYP DWUOBWODOWY DIAGONALNY ZE WSPOMAGANIEM, TARCZOWE WENTYLOWANE Z PRZODU, TARCZOWE Z TY U Z SYSTEMEM ABS Z EBD ZAWIESZENIE ZAWIESZENIE KÓ PRZEDNICH ZAWIESZENIE KÓ TYLNYCH PODWÓJNE WAHACZE, STABILIZATOR, SPRÊ YNY ŒRUBOWE, AMORTYZATOR NIZALE NE WIELOWAHACZOWE ZE SPRÊ YN SPIRALN, STABILIZATOR, AMORTYZATOR OPONY ROZMIAR OPON (W ZALE NOŒCI OD TYPU FELG) 215/60R16 225/50R17 * Dotyczy wersji z automatyczna skrzynia biegów Podane wartoœci zu ycia paliwa oraz emisji CO2 stanowi¹ dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach œciœle okreœlonych Dyrektyw¹ Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkoœæ zu ycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych mo e siê ró niæ od danych katalogowych, na co maj¹ szczególny wp³yw: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakoœæ paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obci¹ enie. Zestawienie zu ycia paliwa i emisji CO2 zawieraj¹ce dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostêpne nieodp³atnie w ka dym autoryzowanym punkcie sprzeda y pojazdów.. White Crystal AJ Black Diamond AA Bronze Gray JP Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i wyposa enia bez uprzedniego powiadomienia. Wzory kolorów przedstawione w katalogu mog¹ siê nieco ró niæ od rzeczywistych kolorów z powodu ograniczeñ technologii druku. Pe³ne informacje na temat kolorów i wariantów wykoñczenia oraz ich dostêpnoœci mo na uzyskaæ u lokalnego dilera. Uwaga! Nie wszystkie elementy wyposa enia, specyfikacje i kolory zawarte w tym folderze mog¹ byæ dostêpne na polskim rynku. Informacje podane w katalogu nie s¹ ofert¹ w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Beige Leather GLS Option Beige Tricott Suede GLS Beige Woven GL Serwis Hyundaia Koncern Hyundai posiada ponad 3000 punktów serwisowych w ca³ej Europie. We wszystkich oddzia³ach, dobrze wyszkoleni pracownicy dopilnuj¹, aby ka da minuta spêdzona z Twoim Hyundaiem nie by³a straconym czasem. Akademia Hyundaia oraz wszelkiego rodzaju szkolenia pracowników daj¹ gwarancjê na dokonanie szybkiego, sprawnego i efektywnego serwisu Twojego samochodu. Jeœli bêdziesz mia³ jakiekolwiek pytania zwi¹zane z serwisem lub gwarancj¹ samochodu, wystarczy, e zadzwonisz pod numer informacji Hyundaia, a wykwalifikowani operatorzy rozwiej¹ wszelkie w¹tpliwoœci. Gwarancja na samochód Kontrola jakoœci Hyundaia zaczyna siê na pierwszym etapie produkcji samochodu, a koñczy w momencie jego recyklingu. Jakoœæ wykonania i materia³ów u ytych do produkcji samochodów Hyundai uzupe³niona zostaje dodatkowo jakoœci¹ serwisu. W ten sposób, Hyundai dotrzymuje obietnicy jakoœci na ka dym etapie ycia samochodu. Koncern Hyundai jest tak pewny jakoœci swoich produktów, e ka da Sonata posiada darmow¹, 3-letni¹ gwarancjê bez limitu kilometrów. Tak jest! Przez pierwsze trzy lata serwisowanie samochodu nic Ciê nie kosztuje. Obietnica Hyundaia dotycz¹ca recyklingu Nasza dba³oœæ o jakoœæ obejmuje równie ostatni etap ycia Twojej Sonaty. Wszystkie czêœci samochodu nadaj¹ siê do powtórnego przetworzenia, a dodatkowo, koncern Hyundai dba o to, aby aden z jego produktów nie zanieczyszcza³ œrodowiska. Tak naprawdê, nasza dba³oœæ o œrodowisko zaczyna siê na desce kreœlarskiej, a koñczy w fabryce przetwarzaj¹cej surowce wtórne WYMIARY (mm) 1575 (1565) (1550) 1832

17 Pe³ne zaanga owanie koncernu Hyundai Motor Company w tworzenie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ z myœl¹ o klientach pomaga im z wiêksz¹ pewnoœci¹ stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom. Nieustannie wdra ane innowacje pozwalaj¹ nam inspirowaæ klientów i w ka dej chwili spe³niaæ ich oczekiwania." Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. Infolinia: (022) Maj 2008

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia.

Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia. Taki jest Wyjątkowy charakter, niepowtarzalna linia. 2 3 Taki jest Doskonałe osiągi, sportowy styl. 4 5 Taki jest Jedyny w swoim rodzaju. Nadwozie Swifta emanuje pozytywną energią dając przedsmak dynamicznej

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

Grand Vitara. 2 Prezentowany model: Grand Vitara 2.4 Premium (wersja 5-drzwiowa). 3

Grand Vitara. 2 Prezentowany model: Grand Vitara 2.4 Premium (wersja 5-drzwiowa). 3 Grand Vitara Klasyczny model Suzuki w nowym wydaniu. Jak zawsze wszechstronny i niezawodny, bezpieczny i komfortowy. Nic nie jest w stanie zatrzymać Grand Vitary, ani trudna droga, ani zła pogoda. Podróżuj

Bardziej szczegółowo

Nowy Land Cruiser V8

Nowy Land Cruiser V8 Nowy Land Cruiser V8 Nowy, odświeżony Land Cruiser V8 posiada wiele udoskonaleń technologicznych i zmian w linii nadwozia, które nadają mu jeszcze bardziej zdecydowany charakter. Jedź tam, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM

Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM Nowy Avensis. Wyrafinowana sylwetka i niezawodna jakość klasy Premium. 2 lata 3 gwarancji Harmonia kształtu Dopracowane detale nadwozia nadają Toyocie Avensis zdecydowany

Bardziej szczegółowo

ŻWIROWO-BŁOTNA KĄPIEL

ŻWIROWO-BŁOTNA KĄPIEL NOWY L200 ŻWIROWOBŁOTNA KĄPIEL Wjechanie na szczyt góry nie musi oznaczać zostawiania całego ciężkiego sprzętu u jej podnóża. Przewożenie nieporęcznego ładunku o dużej wadze z pewnością nie może także

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy towarzysz 4x4.

Prawdziwy towarzysz 4x4. Zawsze do celu. Suzuki Jimny to sprawdzony przyjaciel, gotowy na każdą wyprawę i przygodę. Poznawaj z nim nowe horyzonty. Pokonaj wszystkie przeszkody i zdobądź szczyt. Uwaga: Aluminiowe obręcze kół oraz

Bardziej szczegółowo

Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive.

Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive. Corolla Każda podróż zaczyna się z zaufaniem Rzucająca się w oczy stylistyka, ponadprzeciętna jakość i innowacyjna technologia Toyota Optimal Drive. To wszystko kluczowe elementy dające niezapomniane wrażenia

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna.

Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna. Nowa Dacia Duster Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna. W świecie, w którym wartość postrzegana nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wartością, gdzie to, co modne jednego dnia, następnego dnia już jest

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER ŠKODA OCTAVIA

SIMPLY CLEVER ŠKODA OCTAVIA SIMPLY CLEVER ŠKODA OCTAVIA Uczucie zdumienia jest tak niezwykłe, jak poczucie radości. Aby zatrzymać w sobie to wyjątkowe uczucie, nie musisz zmieniać całego swojego życia. Czasami wystarczy spojrzeć

Bardziej szczegółowo

Ponad 60 lat doświadczenia na drogach ponad 150 krajów całego świata.

Ponad 60 lat doświadczenia na drogach ponad 150 krajów całego świata. Land Cruiser 150 Ponad 60 lat doświadczenia na drogach ponad 150 krajów całego świata. Od afrykańskich sawann i burz śnieżnych na Antarktydzie aż po dżungle Amazonii Land Cruiser odgrywał kluczową rolę

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa

Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa Nowy Auris Nowy Auris. Całkiem nowa perspektywa Design Gotowy na wszelkie wyzwania - to kwintesencja nowego, bardziej dynamicznego charakteru samochodów marki Toyota. Pojemność Nowy Auris to niezwykle

Bardziej szczegółowo

Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję

Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję Auris 2 Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję Doświadcz nowoczesności, komfortu, przestrzeni i praktyczności. Odkryj możliwości systemu Toyota Optimal Drive, który zapewnia wspaniałą dynamikę

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁOŚĆ W NIEDOSKONAŁYM ŚWIECIE

DOSKONAŁOŚĆ W NIEDOSKONAŁYM ŚWIECIE NOWA HONDA Detale specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany lub sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę,

Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę, Avensis Przewodnik Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę, jaką pokonałeś, i poznać cel, do

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

SUGUYA FUKUSATO, Główny inżynier

SUGUYA FUKUSATO, Główny inżynier IS RODZINA IS Kierowanie się tradycyjnymi wskaźnikami to tylko jedna z dróg do wybitnych osiągnięć. ednak tworząc nowego sportowego sedana Lexus IS, podążaliśmy innym szlakiem. Zamiast tego wyznaczyłem

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

WIĘKSZA moc. MNIEJSZE spalanie.

WIĘKSZA moc. MNIEJSZE spalanie. Yaris Poznaj nowego Yarisa samochód miejski, który idealnie nadaje się na zatłoczone ulice. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Toyota Optimal Drive zapewnia maksymalne osiągi przy minimalnym zużyciu paliwa.

Bardziej szczegółowo