Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci"

Transkrypt

1

2 Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie nagradzanego koncernu, który doskonale rozumie potrzeby klientów. WyobraŸ sobie, e to technologiczna inspiracja.

3 Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Nowoczesne linie nadwozia, dziêki którym na przestrzeni ostatnich lat Sonata zyska³a sobie grono wielbicieli, zosta³y odœwie one. Zmiany stylistyczne objê³y równie wnêtrze modelu. Nowe elementy najbardziej rzucaj¹ce siê w oczy to chromowana os³ona ch³odnicy, szerszy przedni zderzak z wiêkszym wlotem powietrza, wiêksze reflektory oraz wê sze boczne przet³oczenia. Rezultaty mówi¹ same za siebie. Podobnie, jak Sonata.

4 Nowe wnêtrze Gruntowne zmiany w kabinie pasa erskiej pozwoli³y przekszta³ciæ j¹ w ekskluzywne miejsce, w którym dwutonowe wykoñczenia uzupe³nione zosta³y wstawkami z drewna i satynowymi akcentami. Oprócz nowego wygl¹du, zastosowano równie materia³y lepszej jakoœci, które s¹ mi³e w dotyku i perfekcyjnie spasowane. W nocy, g³ówne wskaÿniki iluminuj¹ bia³ym œwiat³em, a drugorzêdne niebieskim.

5 Innowacje dla wszystkich Sonata to nie tylko ³adne opakowanie. Pod p³ynnymi, nowoczesnymi liniami nadwozia kryje siê innowacyjna technologia, zwykle uto samiana tylko z modelami z sektora premium. Wykorzystywanie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ technologicznych w yciu codziennym jest praktycznie czêœci¹ filozofii koncernu Hyundai. Od bezpieczeñstwa i osi¹gów do komfortu i udogodnieñ, nowoczesne rozwi¹zania daj¹ kierowcy i pasa erom ogromn¹ satysfakcjê z jazdy. Rozwi¹zania techniczne Urz¹dzenia u³atwiaj¹ce obs³ugê, takie jak breloczek kluczyka z funkcj¹ zdalnego blokowania i odblokowywania zamków (po lewej stronie) czy elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów (poni ej) dbaj¹ o Twoj¹ wygodê.

6 Muzyka w zasiêgu rêki Dodatkowe przyciski steruj¹ce systemem audio umieszczono na kole kierownicy. Muzyka mo e Ci teraz zawsze towarzyszyæ w czasie podró y Porty AUX i USB do pod³¹czenia urz¹dzeñ typu ipod, odtwarzaczy p³yt CD, czy przenoœnych czytników pamiêci pozwalaj¹ u ytkownikom samochodu na odtworzenie swojej ulubionej muzyki za poœrednictwem pok³adowego zestawu audio. Z punkt widzenia kierowcy: elegancki i dystyngowany W nowej Sonacie projektantom uda³o siê stworzyæ jeszcze bardziej atrakcyjne œrodowisko pracy kierowcy, nie zapominaj¹c jednoczeœnie o potrzebach pasa erów. G³ówna tablica przyrz¹dów jest czytelna i ergonomiczna, a wszelkie kontrolki s¹ w zasiêgu rêki. Wiele z nich zintegrowano z wyprofilowan¹ konsol¹ centraln¹, która p³ynnie ³¹czy siê z tunelem œrodkowym. Dwutonowe materia³y wykoñczeniowe wyœcie³aj¹ce ca³e wnêtrze uzupe³niono nowoczesnymi wstawkami dekoracyjnymi w modnym matowo srebrnym odcieniu lub tradycyjn¹ oklein¹ drewnian¹.

7 Sukces stylistyczny Spokojne i delikatne linie nadwozia Sonaty ju pierwszej serii nadawa³y jej nadwoziu elegancji i subtelnoœci. Projektanci Hyundaia nie spoczêli jednak na laurach. Stworzyli bowiem nadwozie o jeszcze bardziej subtelnych i nowoczesnych liniach. Patrz¹c na Sonatê z ty³u dostrzec mo na nowe, du e lampy zespolone, p³ynnie wyrzeÿbiony zderzak z chromowanymi wstawkami i czujnikami cofania w kolorze nadwozia oraz zaakcentowane przet³oczenie poni ej zderzaka. W wielu wersjach dostêpne s¹ nowe, atrakcyjne 10-ramienne obrêcze aluminiowe. Dziêki czemu Sonata sprawuje siê tak samo dobrze na drodze, jak na parkingu, kiedy oczarowuje piêkn¹ lini¹ nadwozia. Strefa komfortu. W Sonacie zastosowano elektrycznie regulowane w 8 kierunkach fotele przednie, dziêki czemu ka da osoba znajdzie dla siebie odpowiedni¹ i najbardziej komfortow¹ pozycjê do jazdy.

8 W mroÿne dni Dwustopniowy uk³ad podgrzewania przednich siedzeñ szybko rozgrzeje zmarzniêtych pasa erów. Wszechstronnoœæ pojazdu Ile razy zdarzy³o Ci siê, e potrzebowa³eœ dodatkowej przestrzeni w baga niku po wyjœciu z centrum handlowego? Oparcia tylnych siedzeñ Sonaty mog¹ zostaæ z³o one, co u³atwia transport d³u szych przedmiotów. Komfort i przestrzeñ Gruntowna modyfikacja kabiny pasa erskiej Sonaty nie wp³ynê³a negatywnie na iloœæ miejsca dostêpnego wewn¹trz. Sonata od zawsze by³a obszern¹, piêcioosobow¹ limuzyn¹ z mnóstwem miejsca na kolana, g³owy i ramiona pasa erów. Dziêki temu, nawet d³ugie podró e nie s¹ mêcz¹ce, a wygodne fotele i doskona³e wyciszenie wnêtrza w jeszcze wiêkszym stopniu uprzyjemniaj¹ czas spêdzony w aucie. Podró uj¹cy maj¹ równie do dyspozycji rozbudowane systemy zwiêkszaj¹ce komfort jazdy. Jednym z nich jest zaawansowany system automatycznej klimatyzacji, który dba o to, aby pasa erom siedz¹cym na tylnych fotelach dostarczyæ odpowiedni¹ iloœæ ch³odnego lub ciep³ego powietrza.

9 Kiedy jazda staje siê przyjemnoœci¹ Sonatê zaprojektowano z myœl¹ o prowadzeniu, ujawnia ona swoje talenty po zjechaniu z zat³oczonych ulic wielkich miast na krête podmiejskie drogi. Pokonywanie otwartych dróg to sama przyjemnoœæ, dziêki doskona³emu przyspieszeniu, komfortowemu zawieszeniu i doskona³ym w³aœciwoœciom jezdnym. Najnowszy model jest pod tym wzglêdem jeszcze bardziej dopracowany. Korzystaj¹c z najnowszych zdobyczy techniki obni ono poziom ha³asów i wibracji, dopracowano zawieszenie, poprawiono uk³ad kierowniczy oraz ograniczono wibracje silnika na biegu ja³owym. Co wiêcej, niektóre wersje Sonaty napêdzane s¹ czterocylindrowym silnikiem benzynowym Theta drugiej generacji, który jest ekonomiczny i dynamiczny.

10 2.4-litrowy silnik Theta II Czterocylindrowy silnik benzynowy Theta drugiej generacji zawiera system zmiennych faz rozrz¹du zarówno po stronie wydechowej, jak i dolotowej. Wersja o wiêkszej pojemnoœci skokowej produkuje 174KM przy obr./min. oraz 227 NM momentu obrotowego przy obr./min. 2.0-litrowy silnik Theta II Mniejsza wersja silnika Theta II wykorzystuje mechaniczny zawór przepustnicy w miejsce elektronicznego zaworu stosowanego w wiêkszej jednostce. Moc maksymalna 164KM osi¹gana jest przy obr./min., a maksymalny moment obrotowy 197,2 Nm produkowany jest przy 4200 obr./min. 2.0-litrowy silnik Diesla Zmiany wprowadzone w systemie podgrzewania gazów wydechowych w zaawansowanej jednostce wysokoprê nej zaowocowa³y zwiêkszeniem mocy do 151 KM przy obr./min. oraz osi¹gniêciem du ego momentu obrotowego 305 Nm w zakresie obr./min. 2,4L Theta II 2,0L Theta II 2,0L Diesel Dual VVT Lepsze osi¹gi i zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo to zas³uga systemu zmiennych faz rozrz¹du zarówno po stronie wydechowej, jak i dolotowej w drugiej generacji silników Theta. Torque (kg.m) Engine Speed (rpm) Power (PS) Lambda V6 o pojemnoœci 3.3-litra Topowa wersja Sonaty napêdzana jest uznanym silnikiem benzynowym Hyundaia Lambda V6 o pojemnoœci 3.3-litra. Dziêki zwiêkszeniu ciœnienia dolotowego, moc jednostki wzros³a do 250KM przy obr./min. podczas, gdy moment obrotowy pozosta³ na tym samym poziomie i wynosi 310 NM przy obr./min. Si³a inspiracji Istniej¹ silniki oraz silniki Hyundaia. Ci¹g³e d¹ enie koncernu do doskona³oœci widoczne jest w trzech dostêpnych w nowej Sonacie nowoczesnych jednostkach benzynowych oraz silnikowi wysokoprê nemu. Ka dy z silników jest lepszy od poprzednika w kwestii kultury pracy, wydajnoœci i osi¹gów. Szczególnie wyrafinowana jest druga generacja silników benzynowych Theta II. ¹cz¹ one w sobie najlepsze cechy poprzedników wytrzyma³oœæ, kulturê pracy, osi¹gi, niskie zu ycie paliwa i niski poziom emisji spalin z nowoczesnymi rozwi¹zaniami technologicznymi. Najwa niejsze zmiany to zastosowanie systemu zmiennych faz rozrz¹du po stronie wlotowej i wydechowej oraz znanego systemu zmiennej d³ugoœci kana³ów dolotowych VIS. To w³aœnie jest inspiruj¹ce. 3.3 V6 Lamda

11 Wszechobecna inteligentna technologia W tym przypadku tylko najlepsze rozwi¹zania technologiczne zdaj¹ egzamin. Nawet na szybkich, wymagaj¹cych drogach jak ta, kierowca Sonaty wie, e mo e polegaæ na doskona³ych w³aœciwoœciach jezdnych i œwietnej przyczepnoœci samochodu. W najnowszej wersji, zawieszenie (u góry po lewej) z przodu i z ty³u zosta³o przeprojektowane w celu lepszego t³umienia nierównoœci, a prze³o enie przek³adni kierowniczej (u góry po prawej) zosta³o zmniejszone, aby zapewniæ bardziej bezpoœrednie reakcje. W rezultacie, Sonata trzyma siê drogi niczym przyklejona. Przek³adnie automatyczne Wybór jednostki napêdowej wi¹ e siê równie z wyborem odpowiedniej automatycznej skrzyni biegów. Dostêpna jest przek³adnia cztero- i piêciobiegowa. Obydwie s¹ doskona³e. Przek³adnie manualne Podobnie, jak w przypadku przek³adni automatycznych, zastosowanie piêcio- lub szeœciobiegowej manualnej skrzyni biegów wi¹ e siê z wyborem jednostki napêdowej.

12 Sztywna konstrukcja nadwozia Struktura nadwozia Sonaty jest niezwykle z³o ona. Zosta³a zaprojektowana komputerowo, a w jej sk³ad wchodz¹ ró ne kategorie stali, która w razie wypadku deformuje siê zarówno z przodu, jak i z ty³u, absorbuj¹c tym samym energiê uderzenia, dziêki czemu chroni centraln¹ sekcjê nadwozia, w której znajduj¹ siê pasa erowie. Podsterownoœæ Aktywne zag³ówki Dziêki zastosowaniu aktywnych zag³ówków na przednich siedzeniach, mo liwe jest ograniczenie skutków uderzenia w ty³ Sonaty. Zag³ówki automatycznie i b³yskawicznie wysuwaj¹ siê do góry i do przodu, zapobiegaj¹c urazom szyi spowodowanym szarpniêciem. Aktywne zawieszenie Opatentowany system aktywnej kontroli geometrii zawieszenia Hyundaia AGCS w znacz¹cy sposób podnosi stabilnoœæ pojazdu w zakrêtach i komfort jazdy. Dwa elektronicznie sterowane si³owniki automatycznie steruj¹ wahaczami tylnego zawieszenia, dostosowuj¹c je do panuj¹cych na drodze warunków, co pozwala uzyskaæ wyj¹tkow¹ przyczepnoœæ podczas pokonywania zakrêtów. AGCS dzia³a: AGCS nie dzia³a Nadsterownoœæ Pe³ne bezpieczeñstwo Sonata wyposa ona jest w system stabilizacji toru jazdy ESP, który automatycznie dostosowuje si³ê hamowania i moment obrotowy przy ka dym kole w zale noœci od sytuacji. System wspó³pracuje z uk³adem przeciwdzia³aj¹cym blokowaniu siê wszystkich czterech kó³ podczas hamowania ABS. Tarcze hamulcowe przednich kó³ (rys. po prawej stronie) s¹ wentylowane, co wspomaga ich ch³odzenie podczas ostrego hamowania. * dok³adna informacja u dilera Bezpieczeñstwo dziêki doskona³ej technologii Nikt nie lubi myœleæ o wypadkach drogowych, jednak dobrze wiedzieæ, e bezpieczeñstwo pasa erów jest dla in ynierów Hyundaia najwa niejsze. System bezpieczeñstwa Sonaty obejmuje sztywn¹ i wytrzyma³¹ konstrukcjê nadwozia, któr¹ wyposa ono w najnowoczeœniejsze uk³ady pomagaj¹ce zmniejszyæ ryzyko wypadku, takie jak ABS i ESP. Jeœli ju dojdzie do wypadku, Sonata ochroni pasa erów dziêki aktywnym zag³ówkom i zestawowi poduszek powietrznych.

13 Twoja Sonata czeka na Ciebie... Dopiero pod koniec d³ugiego dnia doceniæ mo na wszystkie zalety samochodu. Styl, komfort, udogodnienia, jakoœæ, osi¹gi i bezpieczeñstwo s¹ nie do przecenienia. Zakup Sonaty by³ doskona³¹ decyzj¹.

14 Wiêcej Sonaty Spryskiwacze ciœnieniowe Szeœæ ciœnieniowych spryskiwaczy pokrywa p³ynem ca³¹ powierzchniê przedniej szyby, utrzymuj¹c j¹ w nale ytej czystoœci. Elektrycznie sterowane szyby Elektrycznie sterowane szyby zawieraj¹ mechanizm zabezpieczaj¹cy przed przytrzaœniêciem. Okno dachowe Elektrycznie sterowane okno dachowe z wbudowanym deflektorem pozwala pasa erom cieszyæ siê œwie ym powietrzem w kabinie. Antena zintegrowana z szyb¹ Antena radioodbiornika zosta³a w niewidoczny sposób zintegrowana z tyln¹ szyb¹, dziêki czemu zapewnia doskona³y odbiór fal radiowych i nie zak³óca p³ynnej linii nadwozia. Stylistyka przodu Najnowsz¹ Sonatê wyró niaj¹ takie elementy jak nowa os³ona ch³odnicy, wiêksze reflektory oraz wiêkszy wlot powietrza ze zintegrowanymi œwiat³ami przeciwmgielnymi i chromowanymi wykoñczeniami. Trzecie œwiat³o stopu Poza standardowymi œwiat³ami stopu umieszczonymi z ty³u, w centralnej czêœci tylnej szyby zastosowano trzecie œwiat³o, które zapewnia dodatkowe bezpieczeñstwo. Tylne lampy Tylny zespó³ œwietlny przykryty du ym kloszem zachodzi na klapê baga nika oraz na boczn¹ czêœæ nadwozia. Podwójna koñcówka uk³adu wydechowego Modele Sonaty wyposa one w jednostkê V6 posiadaj¹ koñcówkê uk³adu wydechowego po ka dej stronie przet³oczenia bocznego. Sk³adane lusterka Funkcja szczególnie przydatna na ciasnych parkingach: po wciœniêciu umieszczonego wewn¹trz przycisku mo na elektrycznie z³o yæ lusterka zewnêtrzne. Odmra acz Elementy grzewcze umieszczone w podstawie przedniej szyby przyspieszaj¹ proces odmra ania z lodu lub œniegu. Czujniki cofania Czujniki cofania ostrzegaj¹ce o przeszkodach perfekcyjnie zintegrowano z tylnym zderzakiem, pokrywaj¹c je kolorem nadwozia. Gazowe teleskopy Wyznacznikiem, s¹ gazowe teleskopy podnosz¹ce maskê silnika i klapê baga nika. Obrêcze aluminiowe 6.5J x 17 cali Aluminiowe, lekkie obrêcze o wiêkszej œrednicy wyró niaj¹ siê eleganckim, 10-ramiennym projektem. Obrêcze aluminiowe 6.5J x 17 cali Aluminiowe, lekkie obrêcze o wiêkszej œrednicy wyró niaj¹ siê eleganckim, 10-ramiennym projektem.

15 System audio PA 760 Ten zaawansowany system audio zintegrowany z desk¹ rozdzielcz¹ zawiera radio, odtwarzacz plików MP3 i p³yt CD oraz wbudowan¹ zmieniarkê na 6 p³yt CD. System audio PA 710 System 710 posiada te same funkcje, co zestaw 760 z wyj¹tkiem zmieniarki p³yt CD. Automatyczna klimatyzacja W najnowszej Sonacie zastosowano w pe³ni automatyczn¹ klimatyzacjê z du ym i czytelnym wyœwietlaczem podœwietlonym niebieskimi diodami LED. AUX / USB i ipod W kabinie pasa erskiej umieszczono gniazdko pr¹du oraz porty do pod³¹czenia urz¹dzeñ typu ipod obs³ugiwanych przez z³¹cze USB. Przestrzeñ na drobiazgi W ca³kowicie nowej konsoli centralnej umieszczono praktyczny schowek, w którym zmieszcz¹ siê potrzebne w czasie podró y przedmioty. Schowek przed pasa erem Pojemny schowek wbudowany w deskê rozdzielcz¹ ma pokrywê otwieran¹ do do³u oraz system automatycznego oœwietlenia. Uchwyty na napoje z przodu Pomiêdzy przednimi siedzeniami umieszczono dwa uchwyty na napoje z mo liwoœci¹ regulacji œrednicy otworu. Centralny pod³okietnik Pod³okietnik umieszczony pomiêdzy przednimi fotelami s³u y równie jako przykrycie umieszczonych poni ej schowków. Wspomaganie uk³adu kierowniczego Uk³ad kierowniczy jest wspomagany, co pozwala ³atwo wykonywaæ manewry przy jednoczesnym zachowaniu du ego wyczucia przednich kó³. Regulowana kolumna kierownicy Regulacja pochylenia i g³êbokoœci ko³a kierownicy jest standardem we wszystkich wersjach. Tempomat Przyciski umieszczone na kole kierownicy steruj¹ tempomatem nieodzownym podczas jazdy ze sta³¹ prêdkoœci¹, na przyk³ad autostrad¹. Automatyczne reflektory Oprócz tradycyjnych w³¹czników œwiate³ zastosowano funkcjê sterowania automatycznego, która w³¹cza lub wy³¹cza œwiat³a w zale noœci od warunków zewnêtrznych. Kieszenie w drzwiach Umieszczone w przednich drzwiach kieszenie pomieszcz¹ mapy, przek¹ski i napoje. Kieszenie w oparciach przednich foteli W oparciach foteli kierowcy i pasa era umieszczono obszerne kieszenie, które pomieszcz¹ magazyny, mapy i inne przydatne przedmioty. Uchwyty na kubki z ty³u W opuszczanym pod³okietniku umieszczonym w oparciu tylnej kanapy znajduj¹ siê zamykane uchwyty na kubki. Tylna roleta Tylna szyba posiada opuszczan¹ roletê, która znakomicie chroni przed promieniami s³oñca, a jednoczeœnie dziêki swojej przezroczystej budowie nie ogranicza widocznoœci kierowcy. Elektrochromatyczne lusterko Elektochromatyczne lusterko zapobiega oœlepianiu kierowcy przez œwiat³a innych pojazdów jad¹cych z ty³u. Os³ony przeciws³oneczne W os³onach przeciws³onecznych umieszczono lusterka do makija u oraz przydatne boczne os³ony, zapobiegaj¹ce oœlepieniu przez s³oñce pasa erów siedz¹cych na przednich fotelach. Podgrzewanie siedzeñ Przednie siedzenia wyposa one s¹ w dwuzakresowy uk³ad podgrzewania, który uprzyjemnia podró owanie w mroÿne dni. Regulacja oparcia Z boku ka dego z przednich siedzeñ znajduje siê dÿwignia, dziêki której mo na precyzyjnie ustawiæ k¹t pochylenia przedniego oparcia. Oœwietlenie wnêki na nogi Wnêka na nogi po stronie kierowcy zostaje ka dorazowo podœwietlona po otwarciu drzwi, co u³atwia wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Tylna popielniczka W tylnej czêœci centralnej konsoli umieszczono popielniczkê, z której mog¹ skorzystaæ pasa erowie siedz¹cy na tylnej kanapie. Pojemnoœæ baga nika Nigdy wiêcej kompromisów podczas wyjazdu w d³u sz¹ podró. Przestrzeñ baga owa jest ogromna. Schowek na narzêdzia W œrodku ko³a zapasowego umieszczono specjalnie wy ³obiony schowek, w którym zmieszcz¹ siê narzêdzia samochodowe.

16 KOLORY NADWOZIA Noble White NW Iron Silver BK Mystic Blue BR Silky Beige BY Sleek Silver Y5 Blue Ice HG Deep Blue Pearl JT Velvet Red DJ OPCJE WNÊTRZA OPCJE TAPICERKI Black Mono-tone HZ Beige Two-tone HZ+V2 Gray Two-tone HZ+U7 Black Leather GLS Option Black Tricott Suede GLS Black Woven GL DANE TECHNICZNE WYMIARY D UGOŒÆ CA KOWITA (mm) 4800 SZEROKOŒÆ CA KOWITA WYSOKOŒÆ CA KOWITA ROZSTAW OSI ROZSTAW KÓ PRZEDNICH / TYLNYCH ZWIS PRZEDNI / TYLNY POJEMNOŒÆ BAGA NIKA VDA MASY (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (l) / / MINIMALNA MASA W ASNA (BEZ KIEROWCY) (kg) MAKSYMALNA MASA CA KOWITA MAX. OBCI ENIE BAGA NIKA DACHOWEGO MASA PRZYCZEPY (kg) (kg) (kg) Z HAMULCEM BEZ HAMULCA SILNIK SILNIKI POJEMNOŒÆ SILNIKA (cm 3 ) UK AD PALIWOWY RODZAJ PALIWA LICZBA CYLINDRÓW / ZAWORÓW NA CYLINDER / UK AD CYLINDRÓW STOPIEÑ SPRÊ ANIA MOC MAKSYMALNA (kw/obr./min.) MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (Nm/obr./min) POJEMNOŒÆ ZBIORNIKA PALIWA (l) 1478/1591* (2150*) DOHC MPI 2.4 DOHC MPI 3.3 V6 DOHC MPI 2.0 CRDi VGT WTRYSK WIELOPUNKTOWY BENZYNA COMMON RAIL OLEJ NAPÊDOWY '4 / 4 / RZÊDOWY '4 / 4 / RZÊDOWY '6 / 4 / WIDLASTY '4 / 4 / RZÊDOWY 10,5 : 1 10,5 : 1 10,4 : 1 17,3 : 1 120,7 / 164 / ,9 / 174 / / 250 / / 151 / ,2 / / / / Jakoœæ autoryzowanych punktów serwisowych Hyundaia OSI GI PRÊDKOŒÆ MAKSYMALNA (km/h) 207 / / 209* 230* 203 / 200* PRZYSPIESZENIE OD 0 km/h DO 100 km/h (s) bd. / 11,4* bd. / 9,8* 7,7* bd. / 11,6* ZU YCIE PALIWA CYKL MIEJSKI (l/100km) 9,9 / 10,1* 10,8 / 11,2* 14,0* 7,8 / 9,7* EMISJA CO 2 MT/AT POZAMIEJSKI (l/100km) MIESZANY (l/100km) MIEJSKI (g/km) 6,1 / 6,6* 7,5 / 7,9* 235 / 241* 6,2 / 6,5* 7,9 / 8,3* 256 / 267* 7,4* 9,9* 332* 5,0 / 5,4* 6,0 / 7,0* 206 / 257* POZAMIEJSKI (g/km) MIESZANY (g/km) 146 / 157* 179 / 188* 148 /155* 188 / 197* 178* 235* 132 / 142 * 159 / 184* HAMULCE TYP DWUOBWODOWY DIAGONALNY ZE WSPOMAGANIEM, TARCZOWE WENTYLOWANE Z PRZODU, TARCZOWE Z TY U Z SYSTEMEM ABS Z EBD ZAWIESZENIE ZAWIESZENIE KÓ PRZEDNICH ZAWIESZENIE KÓ TYLNYCH PODWÓJNE WAHACZE, STABILIZATOR, SPRÊ YNY ŒRUBOWE, AMORTYZATOR NIZALE NE WIELOWAHACZOWE ZE SPRÊ YN SPIRALN, STABILIZATOR, AMORTYZATOR OPONY ROZMIAR OPON (W ZALE NOŒCI OD TYPU FELG) 215/60R16 225/50R17 * Dotyczy wersji z automatyczna skrzynia biegów Podane wartoœci zu ycia paliwa oraz emisji CO2 stanowi¹ dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach œciœle okreœlonych Dyrektyw¹ Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkoœæ zu ycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych mo e siê ró niæ od danych katalogowych, na co maj¹ szczególny wp³yw: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakoœæ paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obci¹ enie. Zestawienie zu ycia paliwa i emisji CO2 zawieraj¹ce dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostêpne nieodp³atnie w ka dym autoryzowanym punkcie sprzeda y pojazdów.. White Crystal AJ Black Diamond AA Bronze Gray JP Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i wyposa enia bez uprzedniego powiadomienia. Wzory kolorów przedstawione w katalogu mog¹ siê nieco ró niæ od rzeczywistych kolorów z powodu ograniczeñ technologii druku. Pe³ne informacje na temat kolorów i wariantów wykoñczenia oraz ich dostêpnoœci mo na uzyskaæ u lokalnego dilera. Uwaga! Nie wszystkie elementy wyposa enia, specyfikacje i kolory zawarte w tym folderze mog¹ byæ dostêpne na polskim rynku. Informacje podane w katalogu nie s¹ ofert¹ w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Beige Leather GLS Option Beige Tricott Suede GLS Beige Woven GL Serwis Hyundaia Koncern Hyundai posiada ponad 3000 punktów serwisowych w ca³ej Europie. We wszystkich oddzia³ach, dobrze wyszkoleni pracownicy dopilnuj¹, aby ka da minuta spêdzona z Twoim Hyundaiem nie by³a straconym czasem. Akademia Hyundaia oraz wszelkiego rodzaju szkolenia pracowników daj¹ gwarancjê na dokonanie szybkiego, sprawnego i efektywnego serwisu Twojego samochodu. Jeœli bêdziesz mia³ jakiekolwiek pytania zwi¹zane z serwisem lub gwarancj¹ samochodu, wystarczy, e zadzwonisz pod numer informacji Hyundaia, a wykwalifikowani operatorzy rozwiej¹ wszelkie w¹tpliwoœci. Gwarancja na samochód Kontrola jakoœci Hyundaia zaczyna siê na pierwszym etapie produkcji samochodu, a koñczy w momencie jego recyklingu. Jakoœæ wykonania i materia³ów u ytych do produkcji samochodów Hyundai uzupe³niona zostaje dodatkowo jakoœci¹ serwisu. W ten sposób, Hyundai dotrzymuje obietnicy jakoœci na ka dym etapie ycia samochodu. Koncern Hyundai jest tak pewny jakoœci swoich produktów, e ka da Sonata posiada darmow¹, 3-letni¹ gwarancjê bez limitu kilometrów. Tak jest! Przez pierwsze trzy lata serwisowanie samochodu nic Ciê nie kosztuje. Obietnica Hyundaia dotycz¹ca recyklingu Nasza dba³oœæ o jakoœæ obejmuje równie ostatni etap ycia Twojej Sonaty. Wszystkie czêœci samochodu nadaj¹ siê do powtórnego przetworzenia, a dodatkowo, koncern Hyundai dba o to, aby aden z jego produktów nie zanieczyszcza³ œrodowiska. Tak naprawdê, nasza dba³oœæ o œrodowisko zaczyna siê na desce kreœlarskiej, a koñczy w fabryce przetwarzaj¹cej surowce wtórne WYMIARY (mm) 1575 (1565) (1550) 1832

17 Pe³ne zaanga owanie koncernu Hyundai Motor Company w tworzenie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ z myœl¹ o klientach pomaga im z wiêksz¹ pewnoœci¹ stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom. Nieustannie wdra ane innowacje pozwalaj¹ nam inspirowaæ klientów i w ka dej chwili spe³niaæ ich oczekiwania." Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. Infolinia: (022) Maj 2008

W centrum uwagi: zupe³nie nowy i20

W centrum uwagi: zupe³nie nowy i20 NOWY W centrum uwagi: zupe³nie nowy i20 Nowy Hyundai i20 jest dok³adnie tym, czego mo esz spodziewaæ siê po firmie pe³nej œwie ych pomys³ów, dysponujacej zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwi¹zaniami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Van kompletny. Przestronne wnêtrze. atwy dostêp

Van kompletny. Przestronne wnêtrze. atwy dostêp Van kompletny Nowy H-1 to praktyczne narzêdzie pracy w Twojej firmie, które sprosta nawet najciê szym zadaniom transportowym. Dziêki przesuwanym drzwiom bocznym (po obu stronach pojazdu) oraz podwójnym

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13

Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Wykonawcy wszyscy Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Warszawa, 20.04.2012 Nowa Kia cee d DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Mazda MX-5 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 93 kw (126 KM) 118 kw (160 KM) 118 kw (160 KM) 5-biegowa 6-biegowa mechaniczna mechaniczna Pojemno,

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Genewa, 06.03.2012 Nowa Kia cee d: DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PIW.Fin-Ad.6086/32/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min DANE TECHNICZNE / EUROPA (cee d Sportswagon) Nowa Kia cee d Sportswagon Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięciomiejscowe typu station wagon (kombi), konstrukcja stalowa, samonośna. Silnik benzynowy

Bardziej szczegółowo

Citan Tourer prywatny. Cennik

Citan Tourer prywatny. Cennik Citan Tourer prywatny Cennik Wyposażenie standardowe. Citan Tourer. Nadwozie XXAntena dachowa XXNadwozie w pełni przeszklone XXDrzwi przesuwne z prawej strony XXKlapa tylna z wycieraczką i spryskiwaczem

Bardziej szczegółowo

Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013

Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013 Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013 DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie trzydrzwiowe, pięciomiejscowe coupe, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM* 68 KM + 28990 zł 30990 zł Bezpieczeństwo System stabilizacji toru jazdy (ESC) 6

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Bardziej przestronna, stylowa i porywająca

Bardziej przestronna, stylowa i porywająca Nowa Kia Bardziej przestronna, stylowa i porywająca Na świecie jest tyle wspaniałych i ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. Oto samochód, który idealnie sprawdzi się w każdej podróży. To właśnie dzięki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO Ocenić ten samochód uniwersalną miarą jest niezwykle trudno. Jakby dr Jekyll i Mr Hyde w tej samej osobie. Z jednej bowiem strony najnowsza Honda Civic 2.2 i-ctdi ze swoim ekstrawaganckim kształtem nadwozia,

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda6. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda6. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane Techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 2.3 l MZR 2.3 l MZR 2.0 l MZR- 2.0 l MZR- Activematic Activematic CD 89 kw CD 105 kw Common-Rail-Diesel Pojemno,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA Peugeot 208

OFERTA CENOWA Peugeot 208 1 OFERTA CENOWA Peugeot 208 APD LUBOS AUTORYZOWANY DEALER 2 Szanowna Pani, Irena Rodasik Bytom, 2014-07-23 Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę cenową samochodu marki Peugeot 208 Active 1,2 82km

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. www.hyundai.pl Infolinia: (022) 63 77 111 Październik 2007

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. www.hyundai.pl Infolinia: (022) 63 77 111 Październik 2007 Pe³ne zaanga owanie koncernu Hyundai Motor Company w tworzenie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ z myœl¹ o klientach pomaga im z wiêksz¹ pewnoœci¹ stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom. Nieustannie wdra ane

Bardziej szczegółowo

I M P R EZA W R X 265

I M P R EZA W R X 265 IMPREZA WRX265 Większa moc pod Twoją kontrolą. Przedstawiamy nową Imprezę WRX 265. Silnik SUBARU BOXER z turbosprężarką dysponuje zapierającą dech w piersiach mocą 265 KM większą niż potrzeba aby wzbudzić

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego OR.272.4.2013.EL Mielec, dnia 29 maja 2013 roku INFORMACJA Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego Działając

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna Podsumowanie Cena cennikowa 48 550 zł Cena wyposażenia dodatkowego 2 000 zł Cena lakieru 1 800 zł Upust -4 700 zł 47 650 zł Cena

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.01.2016. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na styczeń: 4,2509 PLN/EUR. Active. Active.

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.01.2016. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na styczeń: 4,2509 PLN/EUR. Active. Active. CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.01.2016. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na styczeń: 4,2509 PLN/EUR XV 14MY MODEL WERSJA SKRZYNIA BIEGÓW CENA manual (5MT) 19 000 21 700 23 700

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D ROK MODELOWY 2013, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM Bezpieczeństwo System stabilizacji toru jazdy (ESC) 6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

V-6 60 0, chłodzony cieczą Pojemność skokowa 3778 cm 3 Średnica cylindra x skok tłoka 96,0 x 87,0 mm Rozrząd

V-6 60 0, chłodzony cieczą Pojemność skokowa 3778 cm 3 Średnica cylindra x skok tłoka 96,0 x 87,0 mm Rozrząd Jeep Wrangler Unlimited MY 2011 INFORMACJE OGÓLNE Rodzaj nadwozia Zakład produkcyjny USA 4-drzwiowe, typu SUV Toledo South Assembly Plant, stan Ohio, SILNIK BENZYNOWY O POJEMNOŚCI 3,8, EURO 5 wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Trekking 4x4 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir 0.9 80 KM CNG TwinAir 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir SILNIK Liczba i układ cylindrów

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640.

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja Cena: 70900 PLN brutto Vin: WVWZZZAUZEP597640 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 140

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl Katowice, 24 kwietnia 2012 Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl C E N N I K M O D E L U G S 3 5 0 A W D o d d o s t a w y l i p c o w e j 2 0 1 2 MODEL CENA W PLN* GS 350 ELITE 253 000,00

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Powiat

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zawsze s¹ takie chwile...

Zawsze s¹ takie chwile... Zawsze s¹ takie chwile......kiedy czujesz, e ca³y œwiat czeka na choæby odrobinê s³oñca. Ch³odna rzeczywistoœæ codziennego ycia i przyt³aczaj¹ca rutyna wydaj¹ siê nieuniknione. Ciê ko wówczas uwierzyæ,

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Oferta Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Cena: 66900 PLN brutto Vin: WVWZZZ16ZFM008172 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

NOWA KIA VENGA. Business Line. www.kia.com CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE. Wersja limitowana

NOWA KIA VENGA. Business Line. www.kia.com CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE. Wersja limitowana www.kia.com NOWA KIA VENGA CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Wersja limitowana Business Line atrakcyjne wyposażenie dodatkowe do wersji L o wartości 7500 zł w cenie 2500 zł zyskujesz 5000 zł cena Cena

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie proszę o kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie proszę o kontakt. Warszawa, 20 lutego 2013 Mam przyjemność przedstawić Pani kompleksową ofertę na model samochodu PEUGEOT, którym jest Pani zainteresowana. Niniejsza oferta zawiera specyfikacje i kalkulacje cen samochodu:

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Katarzyna Janicka

Sz.P. Katarzyna Janicka Sz.P. Katarzyna Janicka Warszawa, 11.02.2013 r. Szanowna Pani Katarzyno, W odpowiedzi na Pani zgłoszenie na portalu internetowym mam przyjemność przedstawić Pani kompleksową ofertę na zakup samochodu PEUGEOT,

Bardziej szczegółowo

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl Mazda RX-8 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Masy i wymiary Renesis Challenge Challenge Revolution Revolution 141 kw* 141 kw* 170 kw* 141 kw* 170 kw* (192 PS) (192 PS) (231 PS) (192

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sz. P. ANNA KONIK. Peugeot 208 ACCESS 1.4 95 KM OFERTE PRZYGOTOWAŁ: Rybnik dnia, 25 sierpnia 2012. Szanowni Panie,

Sz. P. ANNA KONIK. Peugeot 208 ACCESS 1.4 95 KM OFERTE PRZYGOTOWAŁ: Rybnik dnia, 25 sierpnia 2012. Szanowni Panie, Rybnik dnia, 25 sierpnia 2012 Sz. P. ANNA KONIK Szanowni Panie, W nawiązaniu do rozmowy, mam przyjemność przedstawić kompleksową ofertę zakupu samochodu Peugeot. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować

Bardziej szczegółowo

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/03 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo