Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci"

Transkrypt

1

2 Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie nagradzanego koncernu, który doskonale rozumie potrzeby klientów. WyobraŸ sobie, e to technologiczna inspiracja.

3 Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Nowoczesne linie nadwozia, dziêki którym na przestrzeni ostatnich lat Sonata zyska³a sobie grono wielbicieli, zosta³y odœwie one. Zmiany stylistyczne objê³y równie wnêtrze modelu. Nowe elementy najbardziej rzucaj¹ce siê w oczy to chromowana os³ona ch³odnicy, szerszy przedni zderzak z wiêkszym wlotem powietrza, wiêksze reflektory oraz wê sze boczne przet³oczenia. Rezultaty mówi¹ same za siebie. Podobnie, jak Sonata.

4 Nowe wnêtrze Gruntowne zmiany w kabinie pasa erskiej pozwoli³y przekszta³ciæ j¹ w ekskluzywne miejsce, w którym dwutonowe wykoñczenia uzupe³nione zosta³y wstawkami z drewna i satynowymi akcentami. Oprócz nowego wygl¹du, zastosowano równie materia³y lepszej jakoœci, które s¹ mi³e w dotyku i perfekcyjnie spasowane. W nocy, g³ówne wskaÿniki iluminuj¹ bia³ym œwiat³em, a drugorzêdne niebieskim.

5 Innowacje dla wszystkich Sonata to nie tylko ³adne opakowanie. Pod p³ynnymi, nowoczesnymi liniami nadwozia kryje siê innowacyjna technologia, zwykle uto samiana tylko z modelami z sektora premium. Wykorzystywanie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ technologicznych w yciu codziennym jest praktycznie czêœci¹ filozofii koncernu Hyundai. Od bezpieczeñstwa i osi¹gów do komfortu i udogodnieñ, nowoczesne rozwi¹zania daj¹ kierowcy i pasa erom ogromn¹ satysfakcjê z jazdy. Rozwi¹zania techniczne Urz¹dzenia u³atwiaj¹ce obs³ugê, takie jak breloczek kluczyka z funkcj¹ zdalnego blokowania i odblokowywania zamków (po lewej stronie) czy elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów (poni ej) dbaj¹ o Twoj¹ wygodê.

6 Muzyka w zasiêgu rêki Dodatkowe przyciski steruj¹ce systemem audio umieszczono na kole kierownicy. Muzyka mo e Ci teraz zawsze towarzyszyæ w czasie podró y Porty AUX i USB do pod³¹czenia urz¹dzeñ typu ipod, odtwarzaczy p³yt CD, czy przenoœnych czytników pamiêci pozwalaj¹ u ytkownikom samochodu na odtworzenie swojej ulubionej muzyki za poœrednictwem pok³adowego zestawu audio. Z punkt widzenia kierowcy: elegancki i dystyngowany W nowej Sonacie projektantom uda³o siê stworzyæ jeszcze bardziej atrakcyjne œrodowisko pracy kierowcy, nie zapominaj¹c jednoczeœnie o potrzebach pasa erów. G³ówna tablica przyrz¹dów jest czytelna i ergonomiczna, a wszelkie kontrolki s¹ w zasiêgu rêki. Wiele z nich zintegrowano z wyprofilowan¹ konsol¹ centraln¹, która p³ynnie ³¹czy siê z tunelem œrodkowym. Dwutonowe materia³y wykoñczeniowe wyœcie³aj¹ce ca³e wnêtrze uzupe³niono nowoczesnymi wstawkami dekoracyjnymi w modnym matowo srebrnym odcieniu lub tradycyjn¹ oklein¹ drewnian¹.

7 Sukces stylistyczny Spokojne i delikatne linie nadwozia Sonaty ju pierwszej serii nadawa³y jej nadwoziu elegancji i subtelnoœci. Projektanci Hyundaia nie spoczêli jednak na laurach. Stworzyli bowiem nadwozie o jeszcze bardziej subtelnych i nowoczesnych liniach. Patrz¹c na Sonatê z ty³u dostrzec mo na nowe, du e lampy zespolone, p³ynnie wyrzeÿbiony zderzak z chromowanymi wstawkami i czujnikami cofania w kolorze nadwozia oraz zaakcentowane przet³oczenie poni ej zderzaka. W wielu wersjach dostêpne s¹ nowe, atrakcyjne 10-ramienne obrêcze aluminiowe. Dziêki czemu Sonata sprawuje siê tak samo dobrze na drodze, jak na parkingu, kiedy oczarowuje piêkn¹ lini¹ nadwozia. Strefa komfortu. W Sonacie zastosowano elektrycznie regulowane w 8 kierunkach fotele przednie, dziêki czemu ka da osoba znajdzie dla siebie odpowiedni¹ i najbardziej komfortow¹ pozycjê do jazdy.

8 W mroÿne dni Dwustopniowy uk³ad podgrzewania przednich siedzeñ szybko rozgrzeje zmarzniêtych pasa erów. Wszechstronnoœæ pojazdu Ile razy zdarzy³o Ci siê, e potrzebowa³eœ dodatkowej przestrzeni w baga niku po wyjœciu z centrum handlowego? Oparcia tylnych siedzeñ Sonaty mog¹ zostaæ z³o one, co u³atwia transport d³u szych przedmiotów. Komfort i przestrzeñ Gruntowna modyfikacja kabiny pasa erskiej Sonaty nie wp³ynê³a negatywnie na iloœæ miejsca dostêpnego wewn¹trz. Sonata od zawsze by³a obszern¹, piêcioosobow¹ limuzyn¹ z mnóstwem miejsca na kolana, g³owy i ramiona pasa erów. Dziêki temu, nawet d³ugie podró e nie s¹ mêcz¹ce, a wygodne fotele i doskona³e wyciszenie wnêtrza w jeszcze wiêkszym stopniu uprzyjemniaj¹ czas spêdzony w aucie. Podró uj¹cy maj¹ równie do dyspozycji rozbudowane systemy zwiêkszaj¹ce komfort jazdy. Jednym z nich jest zaawansowany system automatycznej klimatyzacji, który dba o to, aby pasa erom siedz¹cym na tylnych fotelach dostarczyæ odpowiedni¹ iloœæ ch³odnego lub ciep³ego powietrza.

9 Kiedy jazda staje siê przyjemnoœci¹ Sonatê zaprojektowano z myœl¹ o prowadzeniu, ujawnia ona swoje talenty po zjechaniu z zat³oczonych ulic wielkich miast na krête podmiejskie drogi. Pokonywanie otwartych dróg to sama przyjemnoœæ, dziêki doskona³emu przyspieszeniu, komfortowemu zawieszeniu i doskona³ym w³aœciwoœciom jezdnym. Najnowszy model jest pod tym wzglêdem jeszcze bardziej dopracowany. Korzystaj¹c z najnowszych zdobyczy techniki obni ono poziom ha³asów i wibracji, dopracowano zawieszenie, poprawiono uk³ad kierowniczy oraz ograniczono wibracje silnika na biegu ja³owym. Co wiêcej, niektóre wersje Sonaty napêdzane s¹ czterocylindrowym silnikiem benzynowym Theta drugiej generacji, który jest ekonomiczny i dynamiczny.

10 2.4-litrowy silnik Theta II Czterocylindrowy silnik benzynowy Theta drugiej generacji zawiera system zmiennych faz rozrz¹du zarówno po stronie wydechowej, jak i dolotowej. Wersja o wiêkszej pojemnoœci skokowej produkuje 174KM przy obr./min. oraz 227 NM momentu obrotowego przy obr./min. 2.0-litrowy silnik Theta II Mniejsza wersja silnika Theta II wykorzystuje mechaniczny zawór przepustnicy w miejsce elektronicznego zaworu stosowanego w wiêkszej jednostce. Moc maksymalna 164KM osi¹gana jest przy obr./min., a maksymalny moment obrotowy 197,2 Nm produkowany jest przy 4200 obr./min. 2.0-litrowy silnik Diesla Zmiany wprowadzone w systemie podgrzewania gazów wydechowych w zaawansowanej jednostce wysokoprê nej zaowocowa³y zwiêkszeniem mocy do 151 KM przy obr./min. oraz osi¹gniêciem du ego momentu obrotowego 305 Nm w zakresie obr./min. 2,4L Theta II 2,0L Theta II 2,0L Diesel Dual VVT Lepsze osi¹gi i zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo to zas³uga systemu zmiennych faz rozrz¹du zarówno po stronie wydechowej, jak i dolotowej w drugiej generacji silników Theta. Torque (kg.m) Engine Speed (rpm) Power (PS) Lambda V6 o pojemnoœci 3.3-litra Topowa wersja Sonaty napêdzana jest uznanym silnikiem benzynowym Hyundaia Lambda V6 o pojemnoœci 3.3-litra. Dziêki zwiêkszeniu ciœnienia dolotowego, moc jednostki wzros³a do 250KM przy obr./min. podczas, gdy moment obrotowy pozosta³ na tym samym poziomie i wynosi 310 NM przy obr./min. Si³a inspiracji Istniej¹ silniki oraz silniki Hyundaia. Ci¹g³e d¹ enie koncernu do doskona³oœci widoczne jest w trzech dostêpnych w nowej Sonacie nowoczesnych jednostkach benzynowych oraz silnikowi wysokoprê nemu. Ka dy z silników jest lepszy od poprzednika w kwestii kultury pracy, wydajnoœci i osi¹gów. Szczególnie wyrafinowana jest druga generacja silników benzynowych Theta II. ¹cz¹ one w sobie najlepsze cechy poprzedników wytrzyma³oœæ, kulturê pracy, osi¹gi, niskie zu ycie paliwa i niski poziom emisji spalin z nowoczesnymi rozwi¹zaniami technologicznymi. Najwa niejsze zmiany to zastosowanie systemu zmiennych faz rozrz¹du po stronie wlotowej i wydechowej oraz znanego systemu zmiennej d³ugoœci kana³ów dolotowych VIS. To w³aœnie jest inspiruj¹ce. 3.3 V6 Lamda

11 Wszechobecna inteligentna technologia W tym przypadku tylko najlepsze rozwi¹zania technologiczne zdaj¹ egzamin. Nawet na szybkich, wymagaj¹cych drogach jak ta, kierowca Sonaty wie, e mo e polegaæ na doskona³ych w³aœciwoœciach jezdnych i œwietnej przyczepnoœci samochodu. W najnowszej wersji, zawieszenie (u góry po lewej) z przodu i z ty³u zosta³o przeprojektowane w celu lepszego t³umienia nierównoœci, a prze³o enie przek³adni kierowniczej (u góry po prawej) zosta³o zmniejszone, aby zapewniæ bardziej bezpoœrednie reakcje. W rezultacie, Sonata trzyma siê drogi niczym przyklejona. Przek³adnie automatyczne Wybór jednostki napêdowej wi¹ e siê równie z wyborem odpowiedniej automatycznej skrzyni biegów. Dostêpna jest przek³adnia cztero- i piêciobiegowa. Obydwie s¹ doskona³e. Przek³adnie manualne Podobnie, jak w przypadku przek³adni automatycznych, zastosowanie piêcio- lub szeœciobiegowej manualnej skrzyni biegów wi¹ e siê z wyborem jednostki napêdowej.

12 Sztywna konstrukcja nadwozia Struktura nadwozia Sonaty jest niezwykle z³o ona. Zosta³a zaprojektowana komputerowo, a w jej sk³ad wchodz¹ ró ne kategorie stali, która w razie wypadku deformuje siê zarówno z przodu, jak i z ty³u, absorbuj¹c tym samym energiê uderzenia, dziêki czemu chroni centraln¹ sekcjê nadwozia, w której znajduj¹ siê pasa erowie. Podsterownoœæ Aktywne zag³ówki Dziêki zastosowaniu aktywnych zag³ówków na przednich siedzeniach, mo liwe jest ograniczenie skutków uderzenia w ty³ Sonaty. Zag³ówki automatycznie i b³yskawicznie wysuwaj¹ siê do góry i do przodu, zapobiegaj¹c urazom szyi spowodowanym szarpniêciem. Aktywne zawieszenie Opatentowany system aktywnej kontroli geometrii zawieszenia Hyundaia AGCS w znacz¹cy sposób podnosi stabilnoœæ pojazdu w zakrêtach i komfort jazdy. Dwa elektronicznie sterowane si³owniki automatycznie steruj¹ wahaczami tylnego zawieszenia, dostosowuj¹c je do panuj¹cych na drodze warunków, co pozwala uzyskaæ wyj¹tkow¹ przyczepnoœæ podczas pokonywania zakrêtów. AGCS dzia³a: AGCS nie dzia³a Nadsterownoœæ Pe³ne bezpieczeñstwo Sonata wyposa ona jest w system stabilizacji toru jazdy ESP, który automatycznie dostosowuje si³ê hamowania i moment obrotowy przy ka dym kole w zale noœci od sytuacji. System wspó³pracuje z uk³adem przeciwdzia³aj¹cym blokowaniu siê wszystkich czterech kó³ podczas hamowania ABS. Tarcze hamulcowe przednich kó³ (rys. po prawej stronie) s¹ wentylowane, co wspomaga ich ch³odzenie podczas ostrego hamowania. * dok³adna informacja u dilera Bezpieczeñstwo dziêki doskona³ej technologii Nikt nie lubi myœleæ o wypadkach drogowych, jednak dobrze wiedzieæ, e bezpieczeñstwo pasa erów jest dla in ynierów Hyundaia najwa niejsze. System bezpieczeñstwa Sonaty obejmuje sztywn¹ i wytrzyma³¹ konstrukcjê nadwozia, któr¹ wyposa ono w najnowoczeœniejsze uk³ady pomagaj¹ce zmniejszyæ ryzyko wypadku, takie jak ABS i ESP. Jeœli ju dojdzie do wypadku, Sonata ochroni pasa erów dziêki aktywnym zag³ówkom i zestawowi poduszek powietrznych.

13 Twoja Sonata czeka na Ciebie... Dopiero pod koniec d³ugiego dnia doceniæ mo na wszystkie zalety samochodu. Styl, komfort, udogodnienia, jakoœæ, osi¹gi i bezpieczeñstwo s¹ nie do przecenienia. Zakup Sonaty by³ doskona³¹ decyzj¹.

14 Wiêcej Sonaty Spryskiwacze ciœnieniowe Szeœæ ciœnieniowych spryskiwaczy pokrywa p³ynem ca³¹ powierzchniê przedniej szyby, utrzymuj¹c j¹ w nale ytej czystoœci. Elektrycznie sterowane szyby Elektrycznie sterowane szyby zawieraj¹ mechanizm zabezpieczaj¹cy przed przytrzaœniêciem. Okno dachowe Elektrycznie sterowane okno dachowe z wbudowanym deflektorem pozwala pasa erom cieszyæ siê œwie ym powietrzem w kabinie. Antena zintegrowana z szyb¹ Antena radioodbiornika zosta³a w niewidoczny sposób zintegrowana z tyln¹ szyb¹, dziêki czemu zapewnia doskona³y odbiór fal radiowych i nie zak³óca p³ynnej linii nadwozia. Stylistyka przodu Najnowsz¹ Sonatê wyró niaj¹ takie elementy jak nowa os³ona ch³odnicy, wiêksze reflektory oraz wiêkszy wlot powietrza ze zintegrowanymi œwiat³ami przeciwmgielnymi i chromowanymi wykoñczeniami. Trzecie œwiat³o stopu Poza standardowymi œwiat³ami stopu umieszczonymi z ty³u, w centralnej czêœci tylnej szyby zastosowano trzecie œwiat³o, które zapewnia dodatkowe bezpieczeñstwo. Tylne lampy Tylny zespó³ œwietlny przykryty du ym kloszem zachodzi na klapê baga nika oraz na boczn¹ czêœæ nadwozia. Podwójna koñcówka uk³adu wydechowego Modele Sonaty wyposa one w jednostkê V6 posiadaj¹ koñcówkê uk³adu wydechowego po ka dej stronie przet³oczenia bocznego. Sk³adane lusterka Funkcja szczególnie przydatna na ciasnych parkingach: po wciœniêciu umieszczonego wewn¹trz przycisku mo na elektrycznie z³o yæ lusterka zewnêtrzne. Odmra acz Elementy grzewcze umieszczone w podstawie przedniej szyby przyspieszaj¹ proces odmra ania z lodu lub œniegu. Czujniki cofania Czujniki cofania ostrzegaj¹ce o przeszkodach perfekcyjnie zintegrowano z tylnym zderzakiem, pokrywaj¹c je kolorem nadwozia. Gazowe teleskopy Wyznacznikiem, s¹ gazowe teleskopy podnosz¹ce maskê silnika i klapê baga nika. Obrêcze aluminiowe 6.5J x 17 cali Aluminiowe, lekkie obrêcze o wiêkszej œrednicy wyró niaj¹ siê eleganckim, 10-ramiennym projektem. Obrêcze aluminiowe 6.5J x 17 cali Aluminiowe, lekkie obrêcze o wiêkszej œrednicy wyró niaj¹ siê eleganckim, 10-ramiennym projektem.

15 System audio PA 760 Ten zaawansowany system audio zintegrowany z desk¹ rozdzielcz¹ zawiera radio, odtwarzacz plików MP3 i p³yt CD oraz wbudowan¹ zmieniarkê na 6 p³yt CD. System audio PA 710 System 710 posiada te same funkcje, co zestaw 760 z wyj¹tkiem zmieniarki p³yt CD. Automatyczna klimatyzacja W najnowszej Sonacie zastosowano w pe³ni automatyczn¹ klimatyzacjê z du ym i czytelnym wyœwietlaczem podœwietlonym niebieskimi diodami LED. AUX / USB i ipod W kabinie pasa erskiej umieszczono gniazdko pr¹du oraz porty do pod³¹czenia urz¹dzeñ typu ipod obs³ugiwanych przez z³¹cze USB. Przestrzeñ na drobiazgi W ca³kowicie nowej konsoli centralnej umieszczono praktyczny schowek, w którym zmieszcz¹ siê potrzebne w czasie podró y przedmioty. Schowek przed pasa erem Pojemny schowek wbudowany w deskê rozdzielcz¹ ma pokrywê otwieran¹ do do³u oraz system automatycznego oœwietlenia. Uchwyty na napoje z przodu Pomiêdzy przednimi siedzeniami umieszczono dwa uchwyty na napoje z mo liwoœci¹ regulacji œrednicy otworu. Centralny pod³okietnik Pod³okietnik umieszczony pomiêdzy przednimi fotelami s³u y równie jako przykrycie umieszczonych poni ej schowków. Wspomaganie uk³adu kierowniczego Uk³ad kierowniczy jest wspomagany, co pozwala ³atwo wykonywaæ manewry przy jednoczesnym zachowaniu du ego wyczucia przednich kó³. Regulowana kolumna kierownicy Regulacja pochylenia i g³êbokoœci ko³a kierownicy jest standardem we wszystkich wersjach. Tempomat Przyciski umieszczone na kole kierownicy steruj¹ tempomatem nieodzownym podczas jazdy ze sta³¹ prêdkoœci¹, na przyk³ad autostrad¹. Automatyczne reflektory Oprócz tradycyjnych w³¹czników œwiate³ zastosowano funkcjê sterowania automatycznego, która w³¹cza lub wy³¹cza œwiat³a w zale noœci od warunków zewnêtrznych. Kieszenie w drzwiach Umieszczone w przednich drzwiach kieszenie pomieszcz¹ mapy, przek¹ski i napoje. Kieszenie w oparciach przednich foteli W oparciach foteli kierowcy i pasa era umieszczono obszerne kieszenie, które pomieszcz¹ magazyny, mapy i inne przydatne przedmioty. Uchwyty na kubki z ty³u W opuszczanym pod³okietniku umieszczonym w oparciu tylnej kanapy znajduj¹ siê zamykane uchwyty na kubki. Tylna roleta Tylna szyba posiada opuszczan¹ roletê, która znakomicie chroni przed promieniami s³oñca, a jednoczeœnie dziêki swojej przezroczystej budowie nie ogranicza widocznoœci kierowcy. Elektrochromatyczne lusterko Elektochromatyczne lusterko zapobiega oœlepianiu kierowcy przez œwiat³a innych pojazdów jad¹cych z ty³u. Os³ony przeciws³oneczne W os³onach przeciws³onecznych umieszczono lusterka do makija u oraz przydatne boczne os³ony, zapobiegaj¹ce oœlepieniu przez s³oñce pasa erów siedz¹cych na przednich fotelach. Podgrzewanie siedzeñ Przednie siedzenia wyposa one s¹ w dwuzakresowy uk³ad podgrzewania, który uprzyjemnia podró owanie w mroÿne dni. Regulacja oparcia Z boku ka dego z przednich siedzeñ znajduje siê dÿwignia, dziêki której mo na precyzyjnie ustawiæ k¹t pochylenia przedniego oparcia. Oœwietlenie wnêki na nogi Wnêka na nogi po stronie kierowcy zostaje ka dorazowo podœwietlona po otwarciu drzwi, co u³atwia wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Tylna popielniczka W tylnej czêœci centralnej konsoli umieszczono popielniczkê, z której mog¹ skorzystaæ pasa erowie siedz¹cy na tylnej kanapie. Pojemnoœæ baga nika Nigdy wiêcej kompromisów podczas wyjazdu w d³u sz¹ podró. Przestrzeñ baga owa jest ogromna. Schowek na narzêdzia W œrodku ko³a zapasowego umieszczono specjalnie wy ³obiony schowek, w którym zmieszcz¹ siê narzêdzia samochodowe.

16 KOLORY NADWOZIA Noble White NW Iron Silver BK Mystic Blue BR Silky Beige BY Sleek Silver Y5 Blue Ice HG Deep Blue Pearl JT Velvet Red DJ OPCJE WNÊTRZA OPCJE TAPICERKI Black Mono-tone HZ Beige Two-tone HZ+V2 Gray Two-tone HZ+U7 Black Leather GLS Option Black Tricott Suede GLS Black Woven GL DANE TECHNICZNE WYMIARY D UGOŒÆ CA KOWITA (mm) 4800 SZEROKOŒÆ CA KOWITA WYSOKOŒÆ CA KOWITA ROZSTAW OSI ROZSTAW KÓ PRZEDNICH / TYLNYCH ZWIS PRZEDNI / TYLNY POJEMNOŒÆ BAGA NIKA VDA MASY (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (l) / / MINIMALNA MASA W ASNA (BEZ KIEROWCY) (kg) MAKSYMALNA MASA CA KOWITA MAX. OBCI ENIE BAGA NIKA DACHOWEGO MASA PRZYCZEPY (kg) (kg) (kg) Z HAMULCEM BEZ HAMULCA SILNIK SILNIKI POJEMNOŒÆ SILNIKA (cm 3 ) UK AD PALIWOWY RODZAJ PALIWA LICZBA CYLINDRÓW / ZAWORÓW NA CYLINDER / UK AD CYLINDRÓW STOPIEÑ SPRÊ ANIA MOC MAKSYMALNA (kw/obr./min.) MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (Nm/obr./min) POJEMNOŒÆ ZBIORNIKA PALIWA (l) 1478/1591* (2150*) DOHC MPI 2.4 DOHC MPI 3.3 V6 DOHC MPI 2.0 CRDi VGT WTRYSK WIELOPUNKTOWY BENZYNA COMMON RAIL OLEJ NAPÊDOWY '4 / 4 / RZÊDOWY '4 / 4 / RZÊDOWY '6 / 4 / WIDLASTY '4 / 4 / RZÊDOWY 10,5 : 1 10,5 : 1 10,4 : 1 17,3 : 1 120,7 / 164 / ,9 / 174 / / 250 / / 151 / ,2 / / / / Jakoœæ autoryzowanych punktów serwisowych Hyundaia OSI GI PRÊDKOŒÆ MAKSYMALNA (km/h) 207 / / 209* 230* 203 / 200* PRZYSPIESZENIE OD 0 km/h DO 100 km/h (s) bd. / 11,4* bd. / 9,8* 7,7* bd. / 11,6* ZU YCIE PALIWA CYKL MIEJSKI (l/100km) 9,9 / 10,1* 10,8 / 11,2* 14,0* 7,8 / 9,7* EMISJA CO 2 MT/AT POZAMIEJSKI (l/100km) MIESZANY (l/100km) MIEJSKI (g/km) 6,1 / 6,6* 7,5 / 7,9* 235 / 241* 6,2 / 6,5* 7,9 / 8,3* 256 / 267* 7,4* 9,9* 332* 5,0 / 5,4* 6,0 / 7,0* 206 / 257* POZAMIEJSKI (g/km) MIESZANY (g/km) 146 / 157* 179 / 188* 148 /155* 188 / 197* 178* 235* 132 / 142 * 159 / 184* HAMULCE TYP DWUOBWODOWY DIAGONALNY ZE WSPOMAGANIEM, TARCZOWE WENTYLOWANE Z PRZODU, TARCZOWE Z TY U Z SYSTEMEM ABS Z EBD ZAWIESZENIE ZAWIESZENIE KÓ PRZEDNICH ZAWIESZENIE KÓ TYLNYCH PODWÓJNE WAHACZE, STABILIZATOR, SPRÊ YNY ŒRUBOWE, AMORTYZATOR NIZALE NE WIELOWAHACZOWE ZE SPRÊ YN SPIRALN, STABILIZATOR, AMORTYZATOR OPONY ROZMIAR OPON (W ZALE NOŒCI OD TYPU FELG) 215/60R16 225/50R17 * Dotyczy wersji z automatyczna skrzynia biegów Podane wartoœci zu ycia paliwa oraz emisji CO2 stanowi¹ dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach œciœle okreœlonych Dyrektyw¹ Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkoœæ zu ycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych mo e siê ró niæ od danych katalogowych, na co maj¹ szczególny wp³yw: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakoœæ paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obci¹ enie. Zestawienie zu ycia paliwa i emisji CO2 zawieraj¹ce dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostêpne nieodp³atnie w ka dym autoryzowanym punkcie sprzeda y pojazdów.. White Crystal AJ Black Diamond AA Bronze Gray JP Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i wyposa enia bez uprzedniego powiadomienia. Wzory kolorów przedstawione w katalogu mog¹ siê nieco ró niæ od rzeczywistych kolorów z powodu ograniczeñ technologii druku. Pe³ne informacje na temat kolorów i wariantów wykoñczenia oraz ich dostêpnoœci mo na uzyskaæ u lokalnego dilera. Uwaga! Nie wszystkie elementy wyposa enia, specyfikacje i kolory zawarte w tym folderze mog¹ byæ dostêpne na polskim rynku. Informacje podane w katalogu nie s¹ ofert¹ w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Beige Leather GLS Option Beige Tricott Suede GLS Beige Woven GL Serwis Hyundaia Koncern Hyundai posiada ponad 3000 punktów serwisowych w ca³ej Europie. We wszystkich oddzia³ach, dobrze wyszkoleni pracownicy dopilnuj¹, aby ka da minuta spêdzona z Twoim Hyundaiem nie by³a straconym czasem. Akademia Hyundaia oraz wszelkiego rodzaju szkolenia pracowników daj¹ gwarancjê na dokonanie szybkiego, sprawnego i efektywnego serwisu Twojego samochodu. Jeœli bêdziesz mia³ jakiekolwiek pytania zwi¹zane z serwisem lub gwarancj¹ samochodu, wystarczy, e zadzwonisz pod numer informacji Hyundaia, a wykwalifikowani operatorzy rozwiej¹ wszelkie w¹tpliwoœci. Gwarancja na samochód Kontrola jakoœci Hyundaia zaczyna siê na pierwszym etapie produkcji samochodu, a koñczy w momencie jego recyklingu. Jakoœæ wykonania i materia³ów u ytych do produkcji samochodów Hyundai uzupe³niona zostaje dodatkowo jakoœci¹ serwisu. W ten sposób, Hyundai dotrzymuje obietnicy jakoœci na ka dym etapie ycia samochodu. Koncern Hyundai jest tak pewny jakoœci swoich produktów, e ka da Sonata posiada darmow¹, 3-letni¹ gwarancjê bez limitu kilometrów. Tak jest! Przez pierwsze trzy lata serwisowanie samochodu nic Ciê nie kosztuje. Obietnica Hyundaia dotycz¹ca recyklingu Nasza dba³oœæ o jakoœæ obejmuje równie ostatni etap ycia Twojej Sonaty. Wszystkie czêœci samochodu nadaj¹ siê do powtórnego przetworzenia, a dodatkowo, koncern Hyundai dba o to, aby aden z jego produktów nie zanieczyszcza³ œrodowiska. Tak naprawdê, nasza dba³oœæ o œrodowisko zaczyna siê na desce kreœlarskiej, a koñczy w fabryce przetwarzaj¹cej surowce wtórne WYMIARY (mm) 1575 (1565) (1550) 1832

17 Pe³ne zaanga owanie koncernu Hyundai Motor Company w tworzenie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ z myœl¹ o klientach pomaga im z wiêksz¹ pewnoœci¹ stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom. Nieustannie wdra ane innowacje pozwalaj¹ nam inspirowaæ klientów i w ka dej chwili spe³niaæ ich oczekiwania." Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. Infolinia: (022) Maj 2008

W centrum uwagi: zupe³nie nowy i20

W centrum uwagi: zupe³nie nowy i20 NOWY W centrum uwagi: zupe³nie nowy i20 Nowy Hyundai i20 jest dok³adnie tym, czego mo esz spodziewaæ siê po firmie pe³nej œwie ych pomys³ów, dysponujacej zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwi¹zaniami

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Van kompletny. Przestronne wnêtrze. atwy dostêp

Van kompletny. Przestronne wnêtrze. atwy dostêp Van kompletny Nowy H-1 to praktyczne narzêdzie pracy w Twojej firmie, które sprosta nawet najciê szym zadaniom transportowym. Dziêki przesuwanym drzwiom bocznym (po obu stronach pojazdu) oraz podwójnym

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 36 990 zł 86 KM 75 KM 40 490 zł 46 990 zł 1.4 MT Start/Stop 1.3d MT Start/Stop 86 KM 75 KM 43 990 zł 46 990 zł 51 490

Bardziej szczegółowo

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny Oferta specjalna dla Pekao Leasing Przedstawiciel handlowy: Jakub Czerniak Handlowiec tel: 504-243-977 jakub.czerniak@autobroker.pl Auto Broker Mełgiewska 10 Hyundai Nowy i20 Wersja: CLASSIC PLUS, silnik:

Bardziej szczegółowo

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT Gama (rynek polski) Logika gamy FRESH ACTIVE DYNAMIC Dodatkowo do wyposażenia FRESH Dodatkowo do wyposażenia ACTIVE - ABS z EBD - Poduszki powietrzne boczne przednie - Klimatyzacja manualna - Poduszki

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 29 990 zł LS+ 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 31 990 zł 1.0 MT ESC 68

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA)

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA) Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento DANE TECHNICZNE (EUROPA) Nadwozie i napęd Pięciodrzwiowe, siedmiomiejscowe typu SUV klasy średniej, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Warszawa, 20.04.2012 Nowa Kia cee d DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011 CENY CENNIKOWE CENA MOC SILNIKA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 31 690 zł 84 KM 200 zł 3 700 zł 34 490 zł 84 KM 200

Bardziej szczegółowo

Całkowicie nowa Kia Carens: elegancja, przestrzeń i funkcjonalność

Całkowicie nowa Kia Carens: elegancja, przestrzeń i funkcjonalność Informacja prasowa Całkowicie nowa Kia Carens: elegancja, przestrzeń i funkcjonalność Paryż, 27.09.2012 DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięcio- lub siedmiomiejscowe typu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Genewa, 06.03.2012 Nowa Kia cee d: DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Mazda MX-5 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 93 kw (126 KM) 118 kw (160 KM) 118 kw (160 KM) 5-biegowa 6-biegowa mechaniczna mechaniczna Pojemno,

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min DANE TECHNICZNE / EUROPA (cee d Sportswagon) Nowa Kia cee d Sportswagon Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięciomiejscowe typu station wagon (kombi), konstrukcja stalowa, samonośna. Silnik benzynowy

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Nowa Kia Carens

Informacja prasowa. Nowa Kia Carens Informacja prasowa Warszawa, 14.03.2013 Nowa Kia Carens DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięcio- lub siedmiomiejscowe typu MPV, konstrukcja stalowa, samonośna. lub wysokoprężny

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013

Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013 Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013 DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie trzydrzwiowe, pięciomiejscowe coupe, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.2 5MT 70 KM 138 g/km 38 490 zł 1.2 5MT 86 KM 129 g/km 41 990 zł Start/Stop 75 KM 97

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

Bardziej przestronna, stylowa i porywająca

Bardziej przestronna, stylowa i porywająca Nowa Kia Bardziej przestronna, stylowa i porywająca Na świecie jest tyle wspaniałych i ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. Oto samochód, który idealnie sprawdzi się w każdej podróży. To właśnie dzięki

Bardziej szczegółowo

Citan Tourer prywatny. Cennik

Citan Tourer prywatny. Cennik Citan Tourer prywatny Cennik Wyposażenie standardowe. Citan Tourer. Nadwozie XXAntena dachowa XXNadwozie w pełni przeszklone XXDrzwi przesuwne z prawej strony XXKlapa tylna z wycieraczką i spryskiwaczem

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Silnik/Poziom Wyposażenia

Silnik/Poziom Wyposażenia Silnik/Poziom Wyposażenia 1 Benzyna Silnik 1. TWINPORT ECOTEC 66 kw/90 KM 1. TWINPORT ECOTEC 66 kw/90 KM 1.8 ECOTEC 92 kw/125 KM Skrzynia biegów 5-biegowa manualna 69 050 75 550 5-biegowa Easytronic 72

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 60 990 zł 65 290 zł 69 790 zł 78 790 zł + 74 540 zł 80 540 zł 85 540 zł 90 540 zł Z 77 540

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów:

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Część I samochód nr 1 sedan 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO Ocenić ten samochód uniwersalną miarą jest niezwykle trudno. Jakby dr Jekyll i Mr Hyde w tej samej osobie. Z jednej bowiem strony najnowsza Honda Civic 2.2 i-ctdi ze swoim ekstrawaganckim kształtem nadwozia,

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na czeriwec 2014: 4,1885 PLN/EUR

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na czeriwec 2014: 4,1885 PLN/EUR CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.06.2014. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na czeriwec 2014: 4,1885 PLN/EUR LEGACY 14MY MODEL Legacy KOMBI 2.0i WERSJA SKRZYNIA BIEGÓW CENA 2.0D

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM* 68 KM + 28990 zł 30990 zł Bezpieczeństwo System stabilizacji toru jazdy (ESC) 6

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA PRZYSTOSOWANIE DO INSTALACJI LPG LS 1.6 MT5 117 KM 50 990 zł - LS+ 1.6 MT5 117 KM 54 990 zł - 1.8

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA Peugeot 208

OFERTA CENOWA Peugeot 208 1 OFERTA CENOWA Peugeot 208 APD LUBOS AUTORYZOWANY DEALER 2 Szanowna Pani, Irena Rodasik Bytom, 2014-07-23 Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę cenową samochodu marki Peugeot 208 Active 1,2 82km

Bardziej szczegółowo

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47 i-miev Colt -5drzwiowy i-miev Colt SILNIK MOC MAKSYMALNA ( KM ) DOPUSZCZALNA MASA CA KOWITA ( kg ) POJEMNOŒÆ BAGA NIKA (l) PRZEŒWIT ( mm ) ZAWIESZENIE: PRZÓD TY i-miev elektryczny 49 180/0-2000 120 1110

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE 83635 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://autorud.seat-auto.pl/samochody/2016-11-18-14794790096 47 Numer oferty: 2016-11-18-1479479009647 Przebieg: 0

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki techniczne

Charakterystyki techniczne Charakterystyki techniczne SILNIK FIRE 1.4 Turbo Jet 120KM Liczba cylindrów, układ 4 w linii, poprzecznie z przodu Średnica x skok (mm) 72x84 Pojemność (cm 3 ) 1368 Stosunek sprężania 9,8±0,2 Moc max CE:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ABARTH V T-JET 135 KM

ABARTH V T-JET 135 KM 2 3 ABARTH500 1.4 16V T-JET 135 KM SILNIK 4 cylindry w rzędzie, 4 zawory na cylinder, pojemność skokowa 1368 cm 3 moc maksymalna: 135 km (99kw) przy 5500 obr./min. maksymalny moment obrotowy 206 Nm przy

Bardziej szczegółowo

Upust Euro 2012 w wysokości zł

Upust Euro 2012 w wysokości zł CENNIK PROMOCYJNY Promocja "Euro 2012" Samochód rok produkcji 2012. Upust Euro 2012 w wysokości 2.012 zł Oferta promocyjna obowiązuje od 1 do 30 czerwca 2012 r. Szczegóły oferty promocyjnej dostępne są

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D ROK MODELOWY 2012, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 37 990 zł + 86 KM 75 KM 41 490 zł 47 990 zł 86 KM 75 KM 95 KM 44 990 zł 46 490 zł 51 490 zł 50 490

Bardziej szczegółowo

Odkup zł. Twojego obecnego samochodu. Cennik promocyjny SILNIK / WERSJA CLASSIC CLASSIC PLUS COMFORT PREMIUM BlueDrive.

Odkup zł. Twojego obecnego samochodu. Cennik promocyjny SILNIK / WERSJA CLASSIC CLASSIC PLUS COMFORT PREMIUM BlueDrive. Cennik modelu Rocznik 2017 ix20 Upust 5 000 zł dla wszystkich wersji Odkup 2 000 zł Twojego obecnego samochodu Promocyjne finansowanie Atrakcyjne ubezpieczenie Cennik promocyjny SILNIK / WERSJA CLASSIC

Bardziej szczegółowo

i30cw Wykończenie wnętrza Wymiary Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. champagne silver qu crystal White 7f steel gray 9a

i30cw Wykończenie wnętrza Wymiary Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.  champagne silver qu crystal White 7f steel gray 9a i30cw Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. www.hyundai.pl Kopiowanie zabronione (c) 2011 Hyundai Motor Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kolory nadwozia Dane techniczne CONTINENTAL SILVER 2R STONE BLACK

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

Skoda Praktik 1.2 TDI CR DPF 75KM Praktik. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. CLIMATIC klimatyzacja manualna 3800 PLN

Skoda Praktik 1.2 TDI CR DPF 75KM Praktik. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. CLIMATIC klimatyzacja manualna 3800 PLN Skoda Praktik 1.2 TDI CR DPF 75KM Praktik Cena (brutto): 55 400 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 1199 Moc silnika 75 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 1.2 TDI CR DPF 75KM Prędkość maksymalna

Bardziej szczegółowo

NOWA GENERACJA ZAPROJEKTOWANY W NIEMCZECH. ZBUDOWANY W EUROPIE.

NOWA GENERACJA ZAPROJEKTOWANY W NIEMCZECH. ZBUDOWANY W EUROPIE. NOWA GENERACJA ZAPROJEKTOWANY W NIEMCZECH. ZBUDOWANY W EUROPIE. ZAPROJEKTOWANY, ABY ZACHWYCAĆ 3-drzwiowa wersja Hyundaia i30 dostarcza zupełnie nowych emocji na drodze. Nawet podczas postoju energetyzująca

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU

CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU ROK MODELOWY 2012, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 86 990 zł 94 990 zł 97 590 zł 103 590 zł 105 590 zł 111 590 zł Z 101 990 zł 107 990 zł 109 990 zł 115 990

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna Podsumowanie Cena cennikowa 48 550 zł Cena wyposażenia dodatkowego 2 000 zł Cena lakieru 1 800 zł Upust -4 700 zł 47 650 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.01.2016. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na styczeń: 4,2509 PLN/EUR. Active. Active.

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.01.2016. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na styczeń: 4,2509 PLN/EUR. Active. Active. CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.01.2016. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na styczeń: 4,2509 PLN/EUR XV 14MY MODEL WERSJA SKRZYNIA BIEGÓW CENA manual (5MT) 19 000 21 700 23 700

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D ROK MODELOWY 2013, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM Bezpieczeństwo System stabilizacji toru jazdy (ESC) 6

Bardziej szczegółowo

2595 mm (rozstaw osi) mm (długość) Executive Sport Elegance Comfort S. 1.8L i-vtec. 1.6L i-dtec. 1.4L i-vtec

2595 mm (rozstaw osi) mm (długość) Executive Sport Elegance Comfort S. 1.8L i-vtec. 1.6L i-dtec. 1.4L i-vtec 1 470 mm (wysokość z anteną) 1 795 mm (szerokość bez lusterek) 2 066 mm (szerokość z lusterkami) 2595 mm (rozstaw osi) 4 370 mm (długość) Silnik Rodzaj paliwa Pojemność (cm 3 ) 1798 1597 1798 1339 1597

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA

CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 87 990 zł 101 990 zł 112 990 zł 100 990 zł 93 990 zł 107 990 zł 184 KM 114 990 zł 123 990 zł 184 KM 184 KM 258 KM 115 990

Bardziej szczegółowo

I M P R EZA W R X 265

I M P R EZA W R X 265 IMPREZA WRX265 Większa moc pod Twoją kontrolą. Przedstawiamy nową Imprezę WRX 265. Silnik SUBARU BOXER z turbosprężarką dysponuje zapierającą dech w piersiach mocą 265 KM większą niż potrzeba aby wzbudzić

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive.

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive. 10/2016 strona 1 Dane techniczne. 530i, 530i xdrive. BMW 530i Limuzyna BMW 530i xdrive Limuzyna Karoseria Liczba drzwi / miejsc 4 / 5 4 / 5 Dł. / szer. / wys. (pusty) mm 4936 / 1868 / 1479 4936 / 1868

Bardziej szczegółowo

Odkup zł. Twojego obecnego samochodu. Cennik promocyjny SILNIK / WERSJA CLASSIC CLASSIC PLUS COMFORT PREMIUM BlueDrive.

Odkup zł. Twojego obecnego samochodu. Cennik promocyjny SILNIK / WERSJA CLASSIC CLASSIC PLUS COMFORT PREMIUM BlueDrive. Cennik modelu Rocznik 2016 ix20 Wyprzedaż PLUS rocznika 2016 Upust 6 000 zł dla wszystkich wersji Odkup 2 000 zł Twojego obecnego samochodu Atrakcyjne finansowanie Ubezpieczenie 2,99% Cennik promocyjny

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA EMISJA CO2 CENA PRZYSTOSOWANIE DO INSTALACJI LPG LS 1.8 5MT 141 KM 164 g/km 60 990 zł - LS+ 1.8 5MT 141

Bardziej szczegółowo

SERIA N i F 2015 Wersja Euro 5b+ Wersja Euro VI V 3.0

SERIA N i F 2015 Wersja Euro 5b+ Wersja Euro VI V 3.0 SERIA N i F 2015 Wersja Euro 5b+ Wersja Euro VI V 3.0 WERSJA 2 Indeks SERIA N Wersja Euro 5b+ Wersja Euro VI 3,5 ton 04-17 5,5 ton 18-19 3,5 ton 20-27 5,5 ton 28-29 6,5 ton 30-31 7,5 ton 32-37 SERIA F

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640.

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja Cena: 70900 PLN brutto Vin: WVWZZZAUZEP597640 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 140

Bardziej szczegółowo