DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003"

Transkrypt

1 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003

2 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6 - " 27 ' 8(! " 8 /9! " : ;<8 2=;====;;>> '&?

3 #&!+ 1. Wprowadzenie Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalnoci Synteza wyników kontroli Uwagi kocowe i wnioski Waniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowa ekonomicznych i organizacyjnych Istotne ustalenia kontroli Uwarunkowania w zakresie wykonywania zada dotyczcych realizacji inwestycji w drogowych przejciach granicznych Realizacja zada przez organy odpowiedzialne za ochron granic i utrzymanie drogowych przej granicznych Realizacja rzdowych programów i planów zagospodarowania granicy pastwowej w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy nowych dpg ródła finansowania Wielko, struktura i wykorzystanie rodków finansowych Realizacja planowanych wydatków majtkowych w budetach wojewodów na rozbudow, modernizacj i budow dpg Stopie wykorzystania rodków budetowych Wykorzystanie rodków pomocowych Przygotowanie drogowych przej granicznych do wymogów Unii Europejskiej Struktura wydatkowania rodków budetowych Realizacja zada w zakresie obowizku utrzymywania przej granicznych Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli Przygotowanie kontroli Postpowanie kontrolne i działania podjte po zakoczeniu kontroli Załczniki Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich kontrole Lista osób zajmujcych kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowan działalno. 57 3

4 5.2. Wykaz umów midzynarodowych w sprawach drogowych przej granicznych na wschodniej granicy UE Dane charakteryzujce status drogowych przej granicznych Rozmieszczenie drogowych przej granicznych, w tym na wschodniej granicy unii europejskiej Natenie granicznego ruchu osobowego Natenie granicznego ruchu samochodowego Wydatki poniesione w latach i I kw r. na budow, rozbudow i modernizacj dpg. (cz.i) Wydatki ze rodków pomocowych poniesione w latach i I kw. 2004r. na modernizacj, budow i rozbudow drogowych przej granicznych Realizacja prac i waniejszego zakresu rzeczowego na poszczególnych dpg w latach Nakłady planowane po 31 marca 2004 r. na budow, rozbudow i modernizacj dpg. (cz.i) a. Wykaz organów, którym zostanie przekazana informacja o wynikach kontroli b. Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej działalnoci... 72

5 62#'"!! Temat i numer kontroli oraz uzasadnienie jej podjcia Kontrola pn: Realizacja programów i planów zagospodarowania granicy pastwowej w zakresie modernizacji i budowy drogowych przej granicznych na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej w latach (I kw.) została przeprowadza z inicjatywy Najwyszej Izby Kontroli w zwizku z sugesti przekazan przez Marszałka Senatu. Kontrola została ujta w planie pracy NIK pod nr P/04/152 i dotyczyła priorytetowych kierunków w zakresie procesów integracyjnych z Uni Europejsk. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyszej Izbie Kontroli 1, kontrol przeprowadzono pod wzgldem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci. NIK nie prowadziła dotychczas kontroli zwizanych z realizacj programów dotyczcych modernizacji i budowy drogowych przej granicznych na północnowschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej. W ramach corocznych kontroli wykonania budetu pastwa badano jedynie prawidłowo wykorzystania rodków publicznych na zadania inwestycyjne realizowane w drogowych przejciach granicznych. W pewnym zakresie problematyka zwizana z funkcjonowaniem drogowych przej granicznych wystpiła porednio w niektórych kontrolach dotyczcych rónorodnych aspektów ochrony granicy pastwowej lub współpracy transgranicznej 2. Cel kontroli Celem kontroli było dokonanie oceny m.in. stanu przygotowania drogowych przej granicznych umoliwiajcego przeprowadzanie skutecznej kontroli granicznej, celnej, 1 t. j. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm. 2 Koordynacja i finansowanie współpracy transgranicznej(p/96/024); Realizacja programów współpracy transgranicznej finansowanych przy udziale rodków PHARE (P/98/070); Realizacja porozumie midzy Polsk a Słowacj w zakresie współpracy transgranicznej (P/99/074); Organizacja odpraw celnych (P/00/059); Przewozy materiałów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym (P/02/118); System ochrony wschodniego i północno wschodniego odcinka granicy pastwowej (P/03/091).

6 Wprowadzenie sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopie realizacji w tym zakresie wymogów Unii Europejskiej. Główne zagadnienia objte badaniem Kontrol objto m.in.: wykonywanie przez wojewodów zada ujtych w rzdowych programach zagospodarowania granicy pastwowej w zakresie planowania i realizacji inwestycji w drogowych przejciach granicznych, wyposaania ich obiektów oraz utrzymywania tych przej; prawidłowo wykorzystania w tym zakresie rodków budetowych i pomocowych; realizacj zada Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji dotyczcych koordynacji działa zwizanych z integracj europejsk w zakresie dostosowywania stanu drogowych przej granicznych do wymogów unijnych. Badaniami kontrolnymi objto lata i I kw r. Kontrol przeprowadzono w okresie 15 kwiecie - 15 lipiec 2004 r. Jednostk koordynujc badania kontrolne była Delegatura NIK w Lublinie. Ponadto, w kontroli uczestniczyli: Departament Obrony Narodowej i Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Delegatury NIK w: Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie 3. 3 Wykaz skontrolowanych jednostek przedstawiono w załczniku nr 1 do niniejszej informacji.

7 Waniejsze wyniki kontroli /2 7'&*!% /262 $%!!'"-+ Najwysza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizacj przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji oraz wojewodów: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego programów i planów zagospodarowania granicy pastwowej w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy drogowych przej granicznych na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej, pomimo stwierdzenia nieprawidłowoci nie majcych istotnego wpływu na kontrolowan działalno. NIK negatywnie ocenia w tym zakresie działania Wojewody Warmisko Mazurskiego z powodu kilkuletnich opónie w realizacji programów i planów rozbudowy przej granicznych oraz nieprawidłowoci w wydatkowaniu czci rodków budetowych. W wyniku realizacji w latach w drogowych przejciach granicznych zada inwencyjnych nastpiła znaczna poprawa warunków pracy słub kontrolnych i zwikszenie efektywnoci wykonywanych przez nie zada w zakresie ochrony zewntrznej granicy Unii Europejskiej. Proces modernizacji infrastruktury granicznej oraz dostosowywania przej do wymogów Unii Europejskiej przebiega jednak powoli, a docelowa realizacja tych zada rozłoona jest na nastpne lata. Stan infrastruktury technicznej drogowych przej na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej jest bardzo zrónicowany. Najgorsza sytuacja w tym zakresie wystpuje w woj. warmisko mazurskim na granicy z Federacj Rosyjsk i dotyczy wszystkich funkcjonujcych trzech przej, tj. w Bezledach, Gołdapi i Gronowie. W pełni odpowiadajca wymogom Unii Europejskiej była realizacja zada w zakresie zapewnienia warunków do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz rozbudowa przej w Kunicy Białostockiej, Dorohusku i Kukurykach. NIK zwraca uwag, e w adnym z drogowych przej granicznych nie zapewniono opieki medycznej, a tylko w dwóch przejciach, tj. w Kunicy Białostockiej i Sławatyczach stworzono właciwe warunki izolacji lub kwarantanny w przypadku osób przybywajcych z zagranicy, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie choroby zakanej. Na dwóch przejciach, tj. w Bezledach i Medyce Stra Graniczna posiada urzdzenia do kontroli emisji spalin pojazdów wjedajcych na teren RP.

8 Waniejsze wyniki kontroli /2/2!"% Na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej (1280 km), na terenie 4 województw, tj. warmisko mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego funkcjonuje 17 drogowych przej granicznych (dpg), z tego 15 od 1 maja 2004 r. na zewntrznej granicy Unii Europejskiej, tj. z Federacj Rosyjsk (3 dpg), z Republik Białoru (6 dpg) i Ukrain (6 dpg). Funkcja pozostałych dwóch dpg, tj. w Budzisku i Ogrodnikach na granicy polsko litewskiej (103 km), która od daty akcesji Polski do UE stała si jej granic wewntrzn, uległa zmianie. Do czasu przystpienia Polski do Układu z Schengen 4 z dnia 14 czerwca 1985 r. na wymienionych przejciach bd utrzymane słuby Stray Granicznej w celu dokonywania odpraw i kontroli paszportowej (str. 18 i nastpne) W roku 1990 został zapocztkowany proces tworzenia nowego modelu ochrony granicy pastwowej. Właciwi wojewodowie zostali ustawowo 5 zobowizani do stałego utrzymywania drogowych przej granicznych w stanie umoliwiajcym przeprowadzanie skutecznej kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej. Nie istnieje wzorzec (model) drogowego przejcia granicznego, który by całociowo okrelał parametry techniczne i rozwizania architektoniczne w odniesieniu do konkretnych standardów obowizujcych w Unii Europejskiej. Przygotowane przez Rzd RP w latach roczne Narodowe Programy Przygotowania do Członkostwa Polski w Unii Europejskiej dotyczyły m.in. ogólnego priorytetu dostosowania systemu ochrony granicy do wymogów wspólnotowych, w ramach którego kwestia dostosowania przej granicznych nie była wyszczególniona. Równie, okresowe Raporty Komisji Unii Europejskiej o stanie przygotowa Polski do członkostwa w Unii Europejskiej nie wymieniały indywidualnie i konkretnie kwestii dostosowania drogowych przej granicznych do wymogów Wspólnoty. Z kolei Traktat Akcesyjny zawiera wyłcznie list przej granicznych, gdzie przekraczanie granicy jest moliwe. W pierwszej kolejnoci inwestycja musi by dostosowana do warunków terenowych, a kade przejcie graniczne projektowane jest indywidualnie. Celowo projektowanych zada wynika wprost z rónorodnych wymogów Unii Europejskiej, dotyczcych poszczególnych słub i rodzajów odpraw granicznych (str.28 i nastpne) Na północno - wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej w opracowanych w latach programach i planach zagospodarowania granicy przewidziano do rozbudowy i modernizacji ogółem 12 funkcjonujcych drogowych przej granicznych oraz budow 2 nowych dpg w miejscowociach Grzechotki na granicy z Federacj Rosyjsk i Krocienko na granicy z Ukrain (str. 23 i nastpne). Rozbudow i modernizacj objto przejcia na granicy: z Federacj Rosyjsk Gołdap i Bezledy (woj. warmisko mazurskie); z Republik Litewsk Budzisko; z Republik 4 Główne załoenia tego Układu zostały sformułowane w Porozumieniu Wykonawczym z dnia 19 czerwca 1990 r. i odnosz si m.in. do: podziału granicy na wewntrzn i zewntrzn; koniecznoci zapewnienia swobody ruchu osobowego na granicy wewntrznej; wdroenia rónorodnych rodków, majcych zaradzi deficytowi bezpieczestwa wynikłemu ze znoszenia kontroli na granicach wewntrznych, w tym szczególnie bezpieczestwa imigracyjnego. 5 Zob. Charakterystyka stanu prawnego, str.12 i inne

9 ` ` Waniejsze wyniki kontroli Białoru Kunica Białostocka, Bobrowniki (woj. podlaskie), Kukuryki, Terespol, Sławatycze (woj. lubelskie); z Ukrain: Dorohusk, Hrebenne (woj. lubelskie), Medyka i Korczowa (woj. podkarpackie). W omawianych programach i planach nie sprecyzowano przewidywanych efektów rzeczowych. Zadania w tym wzgldzie zostały przedstawione jedynie w formie wykazów drogowych przej przewidzianych do rozbudowy lub ich budowy bez okrelenia ich zakresu rzeczowego, a z okreleniem kosztów i okresów realizacji inwestycji w odniesieniu do niektórych tylko przej Sporzdzane w MSWiA roczne dokumenty z realizacji zada zwizanych z rozbudow, modernizacj i budow dpg charakteryzowały si du ogólnikowoci zapisów. Nie dokonywano w nich przede wszystkim ocen realizacji planowanych zada, a w szczególnoci, w jakim stopniu zadania te zostały wykonane i co jeszcze jest do zrealizowania w celu osignicia wymaganego przez UE stanu. W ocenie NIK, ograniczało to moliwoci monitorowania przez MSWiA przebiegu realizacji zada ujtych w programach i planach zagospodarowania granicy (str. 20) Od kilku lat, bez efektów trwaj w MSWiA prace nad zmian rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie okrelenia obowizków organów obowizanych do utrzymywania przej granicznych oraz ródeł finansowania tych przedsiwzi, a take organów zobowizanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewntrznych 6. Celem zmiany rozporzdzenia jest racjonalizacja wydatków polegajca na przesuniciu rodków przeznaczonych na zakup specjalistycznego wyposaenia dla organów kontrolnych, którymi obecnie dysponuj wojewodowie, do budetów organów kontrolnych (przede wszystkim słuby celnej i Stray Granicznej) (str. 48) W latach i I kw r. na realizacj wymienionych zada wydatkowano w budetach wojewodów ogółem tys. zł, z czego na rozbudow dpg w: Kunicy Białostockiej tys. zł (48, 5 %); Dorohusku tys. zł (13,4 %) i Kukurykach tys. zł (10,1 %). Łczne wydatki ( tys. zł) poniesione na tych trzech przejciach stanowiły a 72 % ogółu wykorzystanych w tym zakresie rodków budetowych (str. 24) W badanym okresie na realizacj zada inwestycyjnych w drogowych przejciach granicznych na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej zagwarantowano w zawartych pomidzy rzdem RP a Uni Europejsk memorandach finansowych rodki pomocowe z programów Phare w wysokoci tys. EURO. Do koca marca 2004 r. podpisano kontrakty na sum tys. EURO, z czego na realizacj zada w 5 dpg (głównie w Kunicy Białostockiej, Dorohusku i Kukurykach) wydatkowano kwot tys. EURO, co stanowiło 30,6 % ogółu dostpnych rodków (str.26 i nastpne). Drogowe przejcia graniczne w Kunicy Białostockiej, Dorohusku i Kukurykach to najwaniejsze i najwiksze inwestycje, realizacja których ma na celu stworzenie odpowiadajcych w pełni wymogom Unii Europejskiej warunków do prowadzenia skutecznej i sprawnej kontroli ruchu towarowego na zewntrznej jej granicy (str.32 i nastpne). 6 Dz. U. Nr 49, poz

10 Waniejsze wyniki kontroli Sporód 14 zada dotyczcych rozbudowy, modernizacji i budowy drogowych przej granicznych, zaplanowanych w programach i planach zagospodarowania granicy, na dzie 1 maja 2004 r., tj. daty akcesji Polski do Unii Europejskiej ukoczono w pełni budow dpg w Krocienku. Przejcie zostało przekazane oficjalnie do eksploatacji we wrzeniu 2003 r. dla midzynarodowego ruchu osobowego i samochodów ciarowych o masie do 3,5 tony. Ponadto, w latach wybudowano i oddano do uytku w pełni przygotowane do wymogów Unii Europejskiej terminale odpraw weterynaryjnych w dpg: Bezledy, Kunica Białostocka, Kukuryki, Dorohusk i Korczowa. Dla wytypowanych przej przygotowano plany architektoniczne, które zostały zweryfikowane pod wzgldem zgodnoci z Decyzj Komisji Europejskiej Nr 2001/812/EC z dnia 21 listopada 2001 r. okrelajc wymagania dla zatwierdzenia punktów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrol weterynaryjn produktów wchodzcych do Wspólnoty. Równie w zakresie kontroli fitosanitarnej importowanych towarów zapewniono pełne przygotowanie wytypowanych drogowych przej granicznych do wykonywania zada zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (str.30 i nastpne) W ocenie NIK, na pozostałych drogowych przejciach granicznych funkcjonujcych na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej stan infrastruktury technicznej jest zrónicowany pod wzgldem przystosowania do wymogów Unii Europejskiej. Najgorsza sytuacja w tym zakresie wystpuje w woj. warmisko mazurskim i dotyczy wszystkich funkcjonujcych trzech przej, tj. w: Bezledach, Gołdapi i Gronowie. Przejcia te modernizowane w latach 90 tych s mało nowoczesne i niedoinwestowane. Działajce na tych przejciach słuby celne, sanitarne i Stray Granicznej pracuj w trudnych warunkach. Zbyt mała liczba pomieszcze w budynkach odprawowych, zniszczone i niedostosowane do nowych procedur kontrolnych pawilony utrudniaj właciw realizacj przez te słuby zada. Wynikło to głównie z niedomaga organizacyjnych słub Wojewody Warmisko Mazurskiego w procesie przygotowania zada inwestycyjnych do realizacji. W 2003r.z przewidzianej na budow dpg w Grzechotkach ze rodków na inwestycje wieloletnie kwoty tys. zł wydatkowano zaledwie 186 tys. zł (0,4%). Niewykorzystana kwota w wysokoci tys. zł została ujta na wniosek Wojewody Warmisko - Mazurskiego do wydatków niewygasajcych z upływem 2003 r. z terminem wydatkowania do koca kwietnia 2004 r. W okresie tym wydatkowano zaledwie 1.265,5 tys. zł (3%). Dopiero w IV kw r. planowane jest rozpoczcie rozbudowy pozostałych trzech zada, tj. w dpg: Bezledy, Gołdap i Gronowo (str. 34 i nastpne) W opinii NIK, korzystniej natomiast przedstawia si stan infrastruktury dpg w pozostałych trzech województwach, chocia jest równie zrónicowany ze wzgldu na poziom ponoszonych wydatków. W celu sprostania wymogom Unii Europejskiej, na dalsz rozbudow i modernizacj funkcjonujcych drogowych przej granicznych, po 31 marca 2004r. przewiduje si ogółem rodki budetowe w wysokoci tys. zł, co stanowi 108 % poniesionych w tym zakresie wydatków w latach i I kw. 2004, z tego najwicej w województwie warmisko mazurskim tys. zł (40 %) i lubelskim tys.zł (29 %). Na dalsz rozbudow dpg planowane s równie rodki pomocowe w wysokoci tys. EURO ( 236 % poniesionych w tym zakresie wydatków w poprzednim okresie), z tego najwicej w województwach: lubelskim tys. EURO (48 %) i warmisko mazurskim tys. EURO, tj.35 % (str. 24 i 26).

11 ` ` Waniejsze wyniki kontroli W ocenie NIK, na odcinku północno wschodnim i wschodnim granicy pastwowej nie zapewniono właciwych warunków izolacji lub kwarantanny w przypadku osób przybywajcych z zagranicy, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie choroby zakanej. Tylko na 2 dpg, tj. w: Kunicy Białostockiej i Sławatyczach zorganizowano odpowiednio wyposaone pomieszczenia. Stało si to dopiero po apelu Ministra Zdrowia, który w lutym 2004 r. zwrócił si do stosownych organów o podjcie działa majcych na celu zabezpieczenie polskich granic na wypadek tych zdarze (str. 43 i nastpne). NIK zwraca równie uwag, e na wszystkich drogowych przejciach granicznych nie ma zapewnionej opieki medycznej. Do koca 1998 r. na przejciach funkcjonowały punkty medyczne wyposaone i utrzymywane przez poszczególnych zarzdców tych przej, za zespoły opieki zdrowotnej zapewniały fachowy personel medyczny oraz pokrywały koszty jego wynagrodze. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma słuby zdrowia spowodowała wycofanie personelu medycznego z tych punktów (str. 43) NIK krytycznie ocenia równie brak realizacji zada zwizanych z pełn kontrol w przejciach granicznych emisji spalin samochodów wjedajcych do Polski. Obowizek w tym zakresie spoczywa na Stray Granicznej, która ze wzgldu na brak urzdze do kontroli emisji spalin, czynnoci w tym wzgldzie prowadziła doranie i w ograniczonym zakresie, bowiem tylko na 2 dpg, tj. w Bezledach i Medyce posiada takie urzdzenia (str. 41 i nastpne ) Istotne nieprawidłowoci w wydatkowaniu czci rodków budetowych wystpiły w Lubelskim Urzdzie Wojewódzkim w Lublinie, Lubelskim Zarzdzie Drogowych Przej Granicznych w Chełmie i Warmisko Mazurskim Urzdzie Wojewódzkim w Olsztynie (str.44 i nastpne). NIK negatywnie ocenia sposób wydatkowania w I kw r. przez Wojewod Lubelskiego oraz podległe gospodarstwo pomocnicze - Lubelski Zarzd Drogowych Przej Granicznych w Chełmie, czci rodków finansowych na rozbudow dpg w Dorohusku okrelonych w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budetu pastwa. W wymaganym terminie, tj. do 30 kwietnia 2004 r. z kwoty rodków niewygasajcych w wysokoci tys. zł, wydatkowano ogółem 3.488,4 tys. zł (22,4%), a pozostał kwot w wysokoci ,6 tys. zł za wiedz Wojewody Lubelskiego przekazano na konto depozytowe wymienionego gospodarstwa pomocniczego. Działania takie były nielegalne, poniewa według postanowie art. 102 ust. 7 ustawy o finansach publicznych rodki finansowe niewykorzystane w terminie okrelonym przez Rad Ministrów powinny by przekazane na dochody budetu pastwa. W okresie 5 maj 2004 r. 23 czerwiec 2004 r. LZDPG wydatkował na rzecz wykonawców ogółem tys. zł. Dokonanie wydatków po dniu 30 kwietnia tego roku wyczerpywało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych okrelonych w art.138 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i polegało na przekroczeniu zakresu upowanienia do dokonywania wydatków ze rodków publicznych. W Urzdzie Wojewódzkim w Olsztynie stwierdzono przypadki naruszenia ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych polegajce m.in. na zlecaniu dodatkowych prac bez stosowania trybów okrelonych w tej ustawie. Zgodnie z art. 138 ust.1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych naruszenie zasady, formy lub trybu postpowania przy udzieleniu zamówienia publicznego stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (str. 47). 11

12 Waniejsze wyniki kontroli Efekty finansowe kontroli wyniosły ogółem ,3 tys. zł. z tego: wydatki z naruszeniem przepisów prawa ,5 tys. zł; uszczuplenia 275,6 tys. zł i inne nieprawidłowoci na kwot 3.377,2 tys. zł. (str. 44 i nastpne). /212 8$(!& W procesie rozwijajcego si partnerstwa członkowskiego Polski w Unii Europejskiej coraz wikszego znaczenia nabiera nasza granica wschodnia, a zarazem zewntrzna granica wspólnoty europejskiej. Wymaga to dalszej rozbudowy i modernizacji infrastruktury granicznej, a w konsekwencji dostosowania jej do wymogów Unii Europejskiej. Istotn przesłank przy opracowywaniu dalszych kierunków zagospodarowania granicy pastwa powinna by istniejca i projektowana sie transportowa. Zagospodarowanie granicy wschodniej musi by wic procesem cigłym i zintegrowanym, wokół którego powinny łczy si działania wszystkich odpowiedzialnych instytucji. Słuy ma to m.in. wzrostowi rozwoju społeczno- gospodarczego terenów przygranicznych, aktywizacji obszarów o niskiej dynamice gospodarczej oraz osignicie odpowiednich standardów przekraczania granicy pastwowej na rozwijajcej si sieci szlaków tranzytowych wiodcych przez nasz kraj z zachodu na wschód i z północy na południe. Wyniki kontroli wskazuj na konieczno zintensyfikowania działa organów odpowiedzialnych za ochron granicy pastwowej w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy drogowych przej granicznych. W tym celu, NIK widzi potrzeb podjcia działa przez: 1. Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji zmierzajcych do: efektywniejszego wdraania w ycie programów i planów zagospodarowania granicy pastwowej oraz skuteczniejszej koordynacji i monitorowania zada zwizanych z unowoczenianiem drogowych przej granicznych na zewntrznej granicy Unii Europejskiej, przypieszenia prac zwizanych ze zmian rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie okrelenia obowizków organów obowizanych do utrzymywania przej granicznych oraz ródeł finansowania tych przedsiwzi, a take organów zobowizanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewntrznych. 2. Wojewodów: Podlaskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego zmierzajcych do: konsekwentnego kontynuowania zada zwizanych z rozbudow, modernizacj i budow drogowych przej granicznych, w zakresie poprawy stanu infrastruktury przej granicznych w celu zapewnienia skutecznej kontroli przepływu osób i towarów, Warmisko mazurskiego zmierzajcych w szczególnoci do: wzmoenia nadzoru nad realizacj zada inwestycyjnych w drogowych przejciach granicznych, majcego na celu zapewnienie racjonalnego i prawidłowego wykorzystywania w tym zakresie rodków budetowych i pomocowych.

13 ` ` Waniejsze wyniki kontroli 12 9!&"! 1262 :!& &* #!$ " **(!"$" W 1990 r. został zapocztkowany proces tworzenia nowego modelu ochrony granicy pastwowej. Zgodnie z postanowieniami art.17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 padziernika 1990 r. o ochronie granicy pastwowej 7, organem zobowizanym do stałego utrzymywania przej granicznych w stanie umoliwiajcym przeprowadzanie skutecznej kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej jest właciwy wojewoda - w odniesieniu do drogowych przej granicznych, przej granicznych przeznaczonych wyłcznie dla małego ruchu granicznego, punktów uproszczonych przekraczania granicy pastwowej, przej turystycznych, przej granicznych na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych. Rada Ministrów RP - korzystajc z upowanienia zawartego w art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie granicy pastwowej - wydała w dniu 28 maja 1991 r. rozporzdzenie w sprawie okrelenia obowizków organów obowizanych do utrzymywania przej granicznych oraz ródeł finansowania tych przedsiwzi, a take organów zobowizanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewntrznych. Zgodnie z treci 1 ust. 1 wymienionego rozporzdzenia, do zakresu obowizków organów zobowizanych do utrzymania przej granicznych naley: 1) planowanie i realizacja inwestycji w zasigu terytorialnym przejcia granicznego, w szczególnoci obiektów kubaturowych, infrastruktury technicznej i stałych urzdze odprawowych, 2) dostarczanie nieodpłatnie: a) pomieszcze wyposaonych w sprzt kwaterunkowy i biurowy oraz urzdzenia techniczne niezbdne do przeprowadzania sprawnej kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, chemicznej, pirotechnicznej i radiometrycznej, b) pomieszcze biurowych i socjalnych dla funkcjonariuszy organów kontrolnych, 7 Dz. U. Nr 78, poz. 461 ze zm. 13

14 Waniejsze wyniki kontroli c) pomieszcze przeznaczonych i wyposaonych w niezbdny sprzt dla podrónych, d) garay i parkingów, e) miejsc postoju dla jednostek pływajcych Stray Granicznej; 3) utrzymanie pomieszcze, sprztu i urzdze wymienionych w pkt 1 w naleytym stanie, a w szczególnoci nieodpłatne zapewnienie czystoci, ogrzewania, dopływu wody i wiatła oraz zakładanie i konserwacja telefonów sieci wewntrznej, miejskiej oraz łcznoci specjalnej, 4) niezbdne owietlenie rejonu przejcia granicznego oraz zaopatrywanie nieodpłatnie w odpowiednie ruchome urzdzenia i rodki słuce do kontroli granicznej i celnej, w tym urzdzenia zaporowe, stałe i ruchome - zgodnie z zapotrzebowaniem organów kontrolnych, 5) administrowanie obiektem przejcia granicznego. Ponadto zgodnie z 1 ust. 2 tego rozporzdzenia planowanie i realizacja inwestycji przejcia granicznego oraz wyposaenie jego obiektów powinny by uzgodnione z właciwymi organami Stray Granicznej, organami celnymi oraz organami kontroli sanitarnej i fitosanitarnej. Utrzymywanie drogowych przej granicznych ( 3) finansowane jest z budetu pastwa. Zarzdzanie granic midzy Rzeczpospolit Polsk a pastwami ssiadujcymi w zakresie prowadzenia odpraw granicznych na odcinku północno wschodnim i wschodnim granicy pastwowej odbywa si na podstawie umów i porozumie midzynarodowych W dniu 1 maja 2004 r. Polska została członkiem Unii Europejskiej. Podstawowym aktem prawnym inicjujcym integracj Polski z Uni Europejsk był Układ Europejski 9 ustanawiajcy Stowarzyszenie midzy Rzeczypospolit Polsk z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Pastwami z drugiej strony, zawarty w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. Układ Europejski został ratyfikowany przez Prezydenta RP 10 i wszedł w ycie z dniem 1 lutego 1994 r. W 1995 r. Komisja Europejska opublikowała Biał Ksig w sprawie integracji krajów stowarzyszonych z Jednolitym Rynkiem UE (Cannes 1995 r.), identyfikujc najpilniejsze zadania adaptacyjne (priorytety) oraz sekwencje działa dostosowawczych prawa pastw 8 ródło danych: Strategia Zintegrowanego Zarzdzania Granic w latach opracowana w listopadzie 2002 r. w Departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy Midzynarodowej MSWiA. W załczniku nr 3 przestawiono wykaz umów i porozumie midzynarodowych 9 Układ Europejski ustanawiajcy Stowarzyszenie midzy Rzeczypospolit Polsk z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Pastwami Członkowskimi z drugiej strony, zawarty w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (załcznik do Dz. U. Nr 11, poz. 38 z dnia 27 stycznia 1994 r.). 10 Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38.

15 ` ` Waniejsze wyniki kontroli kandydujcych do członkostwa w UE do prawa wspólnotowego w poszczególnych segmentach rynku wewntrznego. W lad za przyjt przez Rad Europejsk Biał Ksig w sprawie integracji krajów stowarzyszonych z rynkiem wewntrznym Unii Europejskiej Rada Ministrów podjła uchwał nr 133 z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie realizacji zobowiza wynikajcych z Układu Europejskiego 11. Powołana uchwała Nr 133 RM stanowiła o tym, e podejmowanie działa dostosowujcych polski system prawa do prawa Europejskiego w poszczególnych dziedzinach naley do obowizków właciwych naczelnych i centralnych organów administracji pastwowej. Według ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. przepisy wprowadzajce ustawy reformujce funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej 12, od 1 stycznia 1997 r. do kompetencji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji naley m.in. koordynacja spraw zwizanych z ochron granicy Pastwa, kontrol ruchu granicznego i cudzoziemców. Poprzednio, przed reform centrum administracyjnego zagadnieniami tymi zajmowała si Midzyresortowa Komisja do Spraw Zagospodarowania Granicy Pastwowej, obsługiwana przez Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Pastwowej Departamentu Współpracy Transgranicznej Urzdu Rady Ministrów. W dniu 28 stycznia 1997 r. Rada Ministrów przyjła dokument Narodowa Strategia Integracji 13. (NSI) opracowany przez Komitet Integracji Europejskiej. Narodowa Strategia Integracji obejmowała zadania wynikajce z procesu dostosowawczego w okresie poprzedzajcym negocjacje, w trakcie negocjacji, a take w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W dniu 22 maja 1997 r. Sejm RP podjł uchwał w sprawie Narodowej Strategii Integracji 14, a 3 czerwca 1997 r. Rada Ministrów zaakceptowała Harmonogram działa implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji 15. Omawiany harmonogram zawierał zadania wyselekcjonowane z tekstu Narodowej Strategii Integracji wraz ze wskazaniem instytucji wiodcych oraz terminów realizacji zada Odpowiedzialno za ochron granicy pastwowej na ldzie i na morzu spoczywa na Ministrze Spraw Wewntrznych i Administracji 16. Dla MSWiA zadania zwizane z integracj europejsk w zakresie dostosowania infrastruktury drogowych przej granicznych 11 nie publikowana. 12 Dz. U. Nr 106, poz. 497 ze zm. 13 Dokument opublikowany w Monitorze Integracji Europejskiej KIE, wyd. specjalne - stycze 1997 r. 14 M. P. Nr 34 poz Protokół ustale Nr 22/97 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 3 czerwca 1997 r. 16 Art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie granicy pastwowej. 15

16 Waniejsze wyniki kontroli zostały zapisane w omawianym w pkt harmonogramie w sposób ogólny i porednio wynikajcy z wymogu dostosowania innych obszarów gospodarczych do standardów Unii Europejskiej, a mianowicie jako: Zadanie 26. c, tj. Przygotowanie do uczestnictwa w unii celnej i rynku wewntrznym UE powoduje konieczno identyfikacji i stopniowego znoszenia przez Polsk przeszkód fizycznych w handlu (kontrol i procedury graniczne), w tym rozbudowa infrastruktury na granicach, które stan si po przystpieniu Polski zewntrznymi granicami UE. Termin realizacji - do czasu uzyskania członkostwa; Zadanie 98., tj. Rozbudowa infrastruktury i wyposaenie słub granicznych (wdroenie systemu informatycznego), a take wzmocnienie kadrowe (szkolenia merytoryczne i jzykowe) m.in. w celu lepszej współpracy pomidzy polskimi słubami granicznymi, a słubami granicznymi pastw członkowskich UE (podjcie stara na rzecz podpisania kolejnych umów o współpracy celnej). Termin realizacji do koca 2002 r W celu koordynacji realizacji wymienionych zada Prezes Rady Ministrów Zarzdzeniem nr 75 z dnia 30 padziernika 1998 r. 17 powołał Midzyresortowy Zespół do Spraw Zagospodarowania Granicy Pastwowej jako organ opiniodawczo - doradczy Prezesa Rady Ministrów. Zarzdzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Pastwowej został uaktualniony skład Zespołu (w zwizku z przeprowadzonymi jesieni 2001 roku zmianami i scaleniami ministerstw) oraz została zmieniona jego nazwa (zrezygnowano z wyrazu Midzyresortowy ). Zgodnie z tym zarzdzeniem, przewodniczcym Zespołu jest Minister Spraw Wewntrznych i Administracji. W skład Zespołu wchodzi jedenastu podsekretarzy stanu z jedenastu ministerstw oraz m. in.: Komendant Główny Stray Granicznej, Komendant Główny Policji. Do zada wymienionego Zespołu naley m. in. przygotowanie programów zagospodarowania granicy pastwowej oraz zasad ich finansowania przez odpowiednie organy, Obsług działalnoci Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji. Komórk organizacyjn MSWiA, do zakresu działania której naley obsługa merytoryczna i organizacyjno techniczna Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Pastwowej 17 Zarzdzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 75 z dnia 30 padziernika 1998 r. w sprawie powołania Midzyresortowego Zespołu ds. Zagospodarowania Granicy Pastwowej (nie publikowane).

17 ` ` Waniejsze wyniki kontroli jest Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Midzynarodowej 18. Zadania w tym zakresie wykonuje Zespół ds. Infrastruktury Granicy Pastwowej wymienionego Departamentu. Do zakresu działania Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy Midzynarodowej naley ponadto prowadzenie spraw zwizanych z integracj europejsk, w tym koordynacja działa podejmowanych przez komórki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra. W zakresie działania Departamentu naleało równie prowadzenie spraw zwizanych z przygotowaniem programów i wykorzystania rodków w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych funduszy pomocowych, a take zapewnienie wykonywania zada wynikajcych z podległoci Ministrowi Władzy Wdraajcej Program Współpracy Przygranicznej Phare. Czynnoci kierownictwa wobec Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy Midzynarodowej wykonuje jeden z Podsekretarzy Stanu w MSWiA. Podsekretarz Stanu wykonuje w tym zakresie zadania nalece do kompetencji Ministra SWiA, a w szczególnoci: sprawuje nadzór nad współprac midzynarodow oraz integracj europejsk w zakresie spraw pozostajcych w kompetencji Ministra oraz organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra; zapewnia prowadzenie spraw w zakresie współpracy transgranicznej i zagospodarowania granicy pastwowej, wynikajcych z umów midzynarodowych, a w szczególnoci zwizanych z integracj europejsk Jednostk odpowiedzialn za wdraanie programów Phare jest Władza Wdraajca Program Współpracy Przygranicznej Phare, która została powołana w Urzdzie Rady Ministrów pod koniec 1994 r. Po zmianach zwizanych z reform centrum administracyjnego w 1997 roku, Władza Wdraajca stała si jednostk podległ MSWiA, która zarzdza programami powierzonymi jej do realizacji zgodnie z zapisami umów midzynarodowych dotyczcych poszczególnych programów Phare. W ramach wykonywanych zada 19, Władza Wdraajca w szczególnoci: planuje, rozlicza i kontroluje płatnoci i gospodark rodkami finansowymi; odpowiada za przygotowanie i ogłaszanie przetargów, ocen ofert, zawieranie umów, nadzór nad pracami i ich odbiór; administruje rachunkami bankowymi. 18 Zarzdzenie nr 25 MSWiA z dnia 2 padziernika 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego MSWiA (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 28 ze zm.). 19 Decyzja Nr 103 Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie okrelenia szczegółowego zakresu i form działania Władzy Wdraajcej Program Współpracy Przygranicznej Phare Dz. Urz. MSWiA, Nr 7, poz

18 Waniejsze wyniki kontroli *!"!$"! Po przystpieniu z dniem 1 maja 2004 r. Polski do Unii Europejskiej, zachodnia i południowa granica oraz granica polsko - litewska przekształciła si w wewntrzn granic Unii a obecna, polsko ukraiska, polsko białoruska i polsko rosyjska stała si zewntrzn granic wspólnoty Europejskiej. Polska ochraniajc zewntrzn granic Unii bdzie musiała gwarantowa właciw ochron pastw wspólnoty przed niepodanymi osobami i towarami. Likwidacja dotychczasowych funkcji granicy zachodniej i południowej, przy równoczesnym przejciu przez pozostałe granice funkcji zewntrznej granicy Unii, wymaga strategicznego i systemowego podejcia do problemu ich zagospodarowania. Jest to warunkiem prawidłowej alokacji rodków na budow i modernizacj infrastruktury granicznej, w oparciu o racjonalne kryteria wyboru priorytetów inwestycyjnych. Zgodnie ze Strategi zintegrowanego zarzdzania granic dostosowanie granicy pastwowej do nowych funkcji nie zakoczy si wraz z przystpieniem Polski do Unii Europejskiej, ale bdzie procesem długotrwałym, zalenym od moliwoci finansowych pastwa. 12/2 &!*&! 12/262 8* "!&! "'( '"5!"!& '$ #"!+ $" Na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej na terenie 4 województw, tj. warmisko mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego funkcjonuje przez cał dob 17 ogólnodostpnych drogowych przej granicznych 20 1 nowe przejcie w miejscowoci Krocienko wybudowane i oddane do uytku w 2003 r.): (w tym a) na granicy pastwowej z Federacj Rosyjsk (232 km) na terenie woj. warmisko mazurskiego, w miejscowociach: Bezledy, Gołdap i Gronowo; b) na granicy pastwowej z Republik Litewsk (103 km) na terenie woj. Podlaskiego w miejscowociach: Budzisko i Ogrodniki; c) na granicy pastwowej z Republik Białoru (416 km): 20 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia przej granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejcia oraz czasu ich otwarcia- M.P. Nr 37, poz W załczniku nr 3 do niniejszej informacji podano dane charakteryzujce ich status.

19 ` ` Waniejsze wyniki kontroli na terenie woj. podlaskiego w miejscowociach: Bobrowniki, Kunica Białostocka i Połowce, na terenie woj. lubelskiego w miejscowociach: Kukuryki, Sławatycze i Terespol; d) na granicy pastwowej z Ukrain (529 km); na terenie woj. lubelskiego w miejscowociach: Dorohusk, Zosin i Hrebenne, na terenie woj. podkarpackiego w miejscowociach: Korczowa, Medyka i Krocienko Łczna długo północno wschodniego i wschodniego odcinka granicy pastwa polskiego wynosi 1280 km, a zatem przy 17 drogowych przejciach granicznych rednia gsto ich rozmieszczenia wynosi 75 km 21, a na granicy: polsko - rosyjskiej 77 km; polsko litewskiej 51 km; polsko białoruskiej 69 km; polsko ukraiskiej 88 km. Dla porównania warto poda, e na odcinku granicy zachodniej i południowej RP (1820 km), a od 1 maja 2004 r., wewntrznej granicy Unii Europejskiej, rednia gsto rozmieszczenia 59 drogowych przej granicznych wynosi 40 km Wojewodowie podjli działania majce na celu otwarcie na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy ogółem 16 nowych drogowych przej granicznych, z czego na granicy: z Republik Białoru 8, w miejscowociach: Włodawa, Kode, Stary Bubel, Lipszczany, Chworociany, Jałówka, Koterka, Białowiea; z Ukrain 6,w miejscowociach: Dołhobyczów, Zberee, Kryłów, Dubienka, Budomierz, Malhowice; z Federacj Rosyjsk 2, w miejscowociach: Michałkowo i Perły W latach liczba przekraczajcych granic 22 na 17 drogowych przejciach granicznych na północno wschodnim i wschodnim odcinku granicy pastwowej wyniosła ogółem ponad 108 mln osób, a pojazdów blisko 36 mln. Najwiksze natenie ruchu osobowego odnotowano na 6 przejciach z Ukrain i wyniosło 45,8 mln osób (42,5 %). Najwiksze natenie ruchu samochodowego wystpiło na granicy z Republik Białoru i wyniosło 12,6 mln pojazdów (35 %) oraz z Ukrain 12,1 mln pojazdów (33,6%). Generalnie, od roku 2000 nastpuje spadek natenia ruchu granicznego, tj. z 28,5 mln do 26 mln (2003 r.) w ruchu osobowym i z 9 mln do 8,8 mln w ruchu samochodowym, 21 W załczniku nr 4 obrazujcym kontury granicy RP przedstawiono rozmieszczenie wszystkich drogowych przej granicznych. 22 Dane uzyskane od słub Stray Granicznej szczegóły przedstawiono w załczniku nr 5.5 i

20 Waniejsze wyniki kontroli przy czym wzrost natenia ruchu osobowego i samochodowego odnotowano na granicy z Republik Litewsk, odpowiednio o 6 i 18 % i z Ukrain o 1,2 i 32%. Najwikszy ruch osobowy wystpił w tym okresie na dpg w: Medyce 14,8 mln osób; Terespolu 14,1 mln, Hrebennem 9,9 mln i Dorohusku 9,5 mln. Z kolei, najwikszy ruch samochodowy odnotowano na dpg w: Terespolu 3,4 mln pojazdów, Budzisku - 3,3 mln, Hrebennem 3,2 mln, Dorohusku 3,1 mln. 12/2;2!""'(#"!" $ '#!'"!" < $*"!'$#"!+,$" Najwysza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie zada, do których właciwe było Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, dotyczcych realizacji programów i planów zagospodarowania granicy pastwowej w zakresie modernizacji i budowy drogowych przej granicznych pastwowej. Stwierdzone formalne niedocignicia nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowan działalno W latach w Departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy Midzynarodowej MSWiA opracowano nastpujce dokumenty: Strategia zintegrowanego zarzdzania granic oddzielnie dwa dokumenty na lata i , Programy zagospodarowania granicy pastwowej - dwa programy na lata i , Plany zagospodarowania granicy pastwowej - pi oddzielnych planów na lata Wszystkie dokumenty zostały zaakceptowane przez Zespół do Spraw Zagospodarowania Granicy Pastwowej oraz przyjte przez Rad Ministrów RP. Zasadniczym celem tych dokumentów było wskazanie zada, których wykonanie było niezbdne w zwizku z przybliajcym si terminem przystpienia Polski do Unii Europejskiej. Za realizacj w tym zakresie zada odpowiedzialne s róne organy pastwowe, a do obowizków właciwych wojewodów naley budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejcych drogowych przej granicznych Strategia zintegrowanego zarzdzania granic na lata została przedstawiona Komisji Europejskiej, która uznała ten dokument za dobrze przygotowany i wzorcowy dla innych pastw ubiegajcych si o przyjcie do Unii Europejskiej. Dziki tej pozytywnej ocenie udało si pozyska dodatkowe rodki z funduszy Phare, z przeznaczeniem w szczególnoci na popraw infrastruktury przej granicznych na wschodniej granicy Polski.

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo