Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich"

Transkrypt

1 S)vaA*- 25 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich UKŁAD ZBOROWY PRACY DLA SPÓŁDZELCZOŚC MLECZARSKEJ M U ż f iiu; y / i M k c c t n b t j ; AS. W h u + ij Aj., y-i-ytij* Warszawa, grudzień r. /

2 Spis treści Część. Część. Część s tr. Rozdział. Postanowienia wstępne Rozdział X. Warunki wynagradzania pracowników Rozdział. Warunki pracy 3 Rozdział V. Warunki przyznawania innych świadczeń 4 Rozdział V. Postanowienia końcowe 6 Załącznik nr. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w spółdzielniach, zakładach przemysłowych i wojewódzkich związkach... 7 Zasady wynagradzania robotników 8 Zasady płac pracowników umysłowych 4 Zasady wynagradzania pracowników obsługi. 40 Załącznik nr 2. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w transporcie Część. Część. Część. Część V. Zasady wynagradzania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników Zasady wynagradzania robotników aaplecza technicznego i spedycji.. 62 Zasady wynagradzania pracowników obsługi Zasady wynagradzania pracowników umysłowych Załącznik nr 3. Zasady wynagradzania pracowników Zakładów Usług nwestycyjnych 93 Część. Płace zasadnicze i dodatki funkcyjne Część. Kategorie zaszeregowania... 95

3 - 2 - Część. Taryfikator kwalifikacyjny Część V. Dodatki za nadzór inwestorski Część V Zasady premiowania CZęść V Wynagrodzenie pracowników obsługi... 2 Załącznik nr 4. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu detalicznym i gastronomii... 4 Część. Zasady ogólne... 4 Część. Zasady wynagradzania pracowników sklepów... 6 Część. Zasady wynagradzania pracowników zakładów gastronomicznych i stołówek pracowniczych Załącznik nr 5» Zasady wynagradzania robotników zatrudnionych w oddziałach i brygadach remontowo-budowlanych Załącznik nr 6. Wykaz kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy... 4 Załącznik nr 7. Zasady i tryb przyznawania dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i niebezpiecznych Załącznik nr 8. Czas pracy i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przy, pilnowaniu Załącznik nr 9. Zasady przyznawania i wypłaty dodatku za staj; pracy

4 Ą, Układ Zbiorowy Pracy dla spółdzielczości mleczarskiej z dnia 3 grudnia 97*< r. zawarty pomiędzy Prezesem Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego. Rozdział Postanowienia_wstgpne Art.. Układ niniejszy określa warunki pracy, wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeni w: / spółdzielniach mleczarskich i ich związkach, 2/ zakładach związku spółdzielni mleczarskich, 2. Jeżeli postanowienia szczególne, zawarte w załącznikach do niniejszego Układu - określają warunki pracy i wynagradzania za pracę niektórych grup pracowników w sposób odmienny od postanowień ogólnych Układu, wówczas postanowienia szczególne zastępują w stosunku do tych pracowników postanowienia ogólne Układu. Art. 2 Postanowienia Układu nie mają zastosowania do pracowników? których prawa i obowiązki regulują szczególne przepisy ustawowe lub wydane na podstawie art. 298 Kodeksu Pracy. Rozdział_ Warunki wynagradzania pracowników. Szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania pracowników ustalają załączniki do układu. 2. Wynagrodzenia pracowników zaliczane do osobowego funduszu płac, dla których szczegółowe zasady wynagradzania określono w załącznikach, wolne są od podatku i składki na cele emerytalne,

5 z. _ 2 - Art. 4. Pracownikom zatrudnionym w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki osobistego zaszeregowania. 2. Kierowcom i innym pracownikom zatrudnionym stale w porze nocnej przy przewozach dystrybucyjnych przysługuje dodatek w wysokości 20$ stawki osobistego zaszeregowania. 3. Dodatki za pracę nocną przysługują pracownikom na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w porze nocnej wynika z harmonogramu; nie przysługują natomiast za pracę wykonywaną w nocy sporadycznie /poza normalnym czasem pracy/, za którą nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie, zgodnie z artykułem 35 Kodeksu Pracy. 4. Postanowienie ust. i 2 nie mają zastosowania do pracowników straży przemysłowej. Art. 5. Pracownicy zatrudnieni w niedziele i święta otrzymują dodatek w wysokości 00$ stawki godzinowej, wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania. 2. V razie zatrudnienia pracownika w dniu w którym miał być udzielony wzamian za przepracowaną niedzielę /za którą przysługuje dodatek z tytułu pracy nadliczbowej niezależnie od innego dnia wolnego od pracy/, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w tym dniu bez dodatleu za pracę w godzinach nadliczbowych, 3. Postanowienia ust. nie stosuje się do kierowców i ich pomocników zatrudnionych w zakładach transportu mleczarskiego. Art. 6 Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu regulują ogólnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

6 5-3 - Art. 7 Pracownicy zatrudnieni w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych otrzymują, w zależności od grupy szkodliwości dodatki w wysokości; - 0,50 zł dla grupy szkodliwości lub uciążliwości - 0,75 zł dla X " * " -,00 zł dla XX " -,50 zł dla V» Art. 8 Podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania lub wynagrodzenia zasadniczego nie może być dokonywane częściej niż co dwa lata, z wyjątkiem awansowania w związku z podwyższeniem kwalifikacji robotników lub ze zmianą stanowiska pracy pracowników umysłowych. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny i na okres wstępny może być przeszeregowany lub awansowany po upływie tych okresów. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny i okres wstępny wlicza się pracownikowi do stażu pracy /liczby lat pracy/. Rozdziął_ Warunki_ >racy, Art. 9 V przypadku kradzieży odzieży, pozostawionej w miejscu wyznaczonym dla ich przechowywania, kierownictwo zakładu pracy obowiązane Jest zwrócić pracownikowi równowartość tych przedmiotów. Art. 0. Zakład pracy obowiązany jest urządzić podręczną apteczkę stale wyposażoną w leki niezbędne do niesienia pierwszej pomocy.

7 -4. - u - 2. Jeżeli zakładowy ośrodek zdrowia działa w takich godzinach, te nie jest możliwe skorzystanie z jego pomocy lub porady poza godzinami pracy, czas nieprzeporacowany z powodu wizyty w tym ośrodku wlicza się do czasu pracy w przypadkach, gdy zaistniała nagła potrzeba uzyskania takiej pomocy lub porady. 3. Czas nieprzopracowany z powodu wizyty w zakładowym ośrodku zdrowia wlicza się do czasu pracy w każdym przypadku,gdy potrzeba uzyskania pomocy lub pprady zaistniała w związku z wypadkiem przy pracy. ). Czas nieprzepracowany w związku z udzieleniem pierwszej pomocy pracownikowi zakładu lub osobie znajdującej się na jego terenie wlicza się do czasu pracy. Art. Przerwy w pracy przeznaczone na spożycie posiłku trwające do 5 minut dziennie wlicza się do czasu pracy. Art. 2 Zakład pracy winien zapewnić pracownikom możliwość korzystania z żywienia przyzakładowego na warunkach według zasad powszechnie obowiązujących. Art. 3 Zakład pracy obowiązany jest przyjąć do pracy, w miarę wolnych miejsc, członka rodziny lub opiekuna rodziny pracownika, ktćry uległ przy pracy śmiertelnemu wypadkowi albo wypadkowi powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Rozdział V. Warunki przyznawania nnych świadczeń Art. llł. Pracownicy, którzy przepracowali bez przerwy 25, 35, bo, k5 i 50 lat - otrzymują nagrody pieniężne w następujących wyso- kościacht

8 a/ po przepracowaniu 25 lat - 0,75 miesięcznego wynagrodzenia b/ " 35 lat -,5 " " c/ " 40 lat - 2,0 " d/ " 45 lat - 2,5 " e/ " 50 lat - 3,0 " 2t Zaliczenie okresu pracy po 22 lipca 944 r. do okresu zatrudnienia uzasadniającego nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej następuje na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w sprawie zasad ustalania okresów pracy i ciągłości uprawniającej do nagród za wieloletnią pracę /gratyfikacji jubileuszowej/. 3» Okresy pracy przed 22 lipca 944 r. podlegają zaliczeniu do okresu zatrudnienia uzasadniającego nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę oraz długość przerwy w zatrudnieniu. 4. Gratyfikację jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalebtu za urlop wypoczynkowy. Art. 5. Zakład pracy - pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza - obowiązany jest do wydawania pracownikom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia mleko do spożycia na iejscu w ilości l/2 lub litra dziennie, w każdym dniu wykonywania pracy. lo ć mleka na poszczególne stanowiska pracy ustala kierownictwo zakładu pracy wspólnie z radą zakładową, w porozumieniu z właściwą terenowo stacją sanitarno-epidemiologiczną Zakład pracy obowiązany jest dostarczyć pracownikom odpowiedniej ilości napojów /kawa zbożowa, mięta, względnie inne napoje/ wraz z dostateczną ilością naczyń do picia. Art. 6 Kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową obowiązany jest do zorganizowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożycz- kowej w zakładzie, wydzielić i wyposażyć odpowiednie pomieszcze-

9 - t f nie oraz uapewnió prowadzenie księgowości tejże kasy na koszt zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 7 W razie śmierci pracownika, spowodowanej wypadkiem przy pracy - zakład pracy obowiązany jest do urządzenia pogrzebu i pokrycia jego kosztów, niezależnie od nnych świadczeń należnych z tego tytułu rodzinie zmarłego według taryfy obowiązującej w uspołecznionych przedsiębiorstwach pogrzebowych. Rozdział V Postanowienia końcowe Art.8 Czas pracy i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu określone w załączniku nr 7 tracą moc z dniem 3 grudnia 975 r. Art. 9 Układ niniejszy obowiązuje od dnia stycznia 975 r.

10 Załącznik ar ZASADY ryka GRA OSACZA PRACO** KÓ» ZATRUTO ONYCH W SP<5ŁDZZ LNACH, ZAKŁADACH PKZSiYSŁOWYCH Z * OJ KŁODZKCH ZttZAZKACB 5 Zasady niniejaze mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych *i a/ apdłdzlolniach mleczarskich b/ aakładach praawyałowyah /serów topionych, wytwórnia czystych kultur, sak ład przetwórczy kazeiny, zakład \> praoaysłu metalowego/, o/ zakładach obrotu tewarowero d/ wojewódzkich związkach apdłdzielnl aleczarakleh. 2. Godzinowa eta*ki płao robotników, noną być podwy&szane, przy rówuuozeanyu odpowiedni- ssniejazeniu ruchomej części płao, w siar«wygospodarowania na tan cal odpowiednich środków poprzaz wzrost efektywności prwoy - jefteli wzrost ruchowej czyści płao uraoillwl podwyższenie godzinowych tawak płac co najanlej o Zalana atruktury płac, o której mowa w uat. mołe być wprowadzona za zgodą Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Hleezarskich w porozum laniu z Minietren Pracy, Płac Spraw Socjalnych i Zarządza Głównyn Związku Zawodowego Pracownik da Prsenysłu Spody»- czago Cukrowniczego po upływla dwóch lat od października 973 r. jadali wzrowt ruchomej ozydci płao aa charakter trwały jeat wynikłam wzroatu wydajności procy, poprawy orsanizaoji i dyscypliny pracy. 3 3 Zaazaregowania robotników do odpowiadnloh kategorii naatępu- Ja na podstawia taryfikatora kwalifikacyjnago.

11 -J S 4 Ki«równik zakładu pracy moi«tworzyć w ramach planowanego funduszu płac, specjalny fundusz nagród w wysokości do 0.5 planowanego osobowego funduszu płac do dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników zs szczególne osiągniysia, CZEŚĆ. ZASADY WmiUłRADZABA ROBOTNKÓW. Tabela płaot 5 5! KategoriaJ Wysokość stawki godzinowej w złotych i zasrere- > gosania «T a bela i A B C D r Z i 6,20 6,20 6,20 6,20 i 6,50 i i 6,50 6,60 7,00 7,00 i 7,50 i i 7,00 7,50 8,00 8,00 i 8,50 i J V i 8,00 8,50 9,00 9,00 i 0,00 l V 9,00 9,70 0,40,50 t. 0,00 i J V «0,00 i,00,50,90 i 3,00 V i,50 l 2,40 3,00 3,70 i 4,50 J v n i 3,00. 4,00 5,00 i 5,70 i 6,50 n J X i 4,50 6,00 7,00 8,00 i 9,00 i Ustala siy naatypujące zasady i kryteria zaliczania robotników do tabeli płaci / w zakładzie pracy może być stosowana tylko jedna tabela płac, 2/ wszystkie zakłady pracy uprawnione są do stosowania tabeli płac A) 3/ jednostka nadrzfdna może wyrazić zgody na stosowanie tabeli płac B w zakładach pracy, charakteryzujących si*«

12 «- 3 - «/ wysokim poziomem organizacyjno - technicznym, b / stopniem złożoności procesu produkcyjnego, c/ wysoki* poziomem osiągniętej wydajności pracy, d/ wysokimi kwalifikacjami załogi, s/ lokalizacja zakładu M Zarząd Główny Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego może w drodze wyjątku wyrazić zgody na stosowanie w «okładach tabeli płac C,D,jS. S 6. Za brygadzisty może by6 uznany wykwalifikowany robotnik, który w ramach zespołu, biorąc udział bezpośrednio w jego pracach, klaruje tym zespołem i nadzoruje jego pracy, czuwa nad zaopatrzeniem, odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zespołu i jest łącznikiem między zespołem a kierownictwem. 2. Powierzenie wykwalifikowanemu robotnikowi, niezależnie od jago normalnych obowiązków wynikających z umowy o pracy, pełnienia dodatkowych czynności brygadzisty powinno byó dokonane na piśmie z równoczesnym podaniem zakresu czynności i odpowiedzialności oraz procentowej wysokości dodatku brygadzietowokiago. 3. Na brygadzisty może byó powołany robotnik posiadający odpowiednio kwalifikacje zawodowe i odznaczający siy umiejętnościami organizowania i kierowania pracą członków brygady. 4. Zaszeregowanie osobiste brygadzisty ustala siy odpowiednio do wykonywanych przez niego czynności i posiadanych kwalifikacji, ns tych samych zasadach jaki* obowiązują wszystkich robotników. 5. Wyznaczenie robotnika na brygadzisty nie mota byó w żadnym przypadku podstawą zaszeregowania go do wyższej kategorii.

13 Brygadziści, niezależnie od wynagrodzenia za wyniki własnej praey, otrzymają dodatek za prowadzeni* brygady: / 5 % płacy wynikającej z osobistego zaszeregowania, jeżeli brygadzista kieruje brygadą liczącą od 5 do 0 osób łącznie z brygadzistą, 2/ 0% płacy wynikającej z osobistego zaszeregowania, jeżeli brygadzista kieruj«brygadą liczącą pcwyiej 0 osób. 7. W przypadkach uzasadnionych liczebnością brygady lub złożonością pracy zespołu, kierownik zakładu pracy może przyznać brygadziście - w drodze wyjątku - dodatek w wysokości 5/«płacy wynikającej z jego osobistego zaszeregowania. 8. W wyjątkowych przypadkach dodatek w wysokości 5% płacy zasadniczej wynikającej z osobistego zaszeregowania noże być przyznany brygadziście kierującemu pracą brygady złożonej z 3 lub 4 osób /łącznie z brygadzistą/ o ile zakres prac wykonywanych przez nią nie wymaga zatrudnienia wiykszej liczby robotników, a ustawienie brygadzisty jest siezbydne dla zabezpieczenia prawidłowego nadzoru i odpowiedzialności za wyniki praey brygady. 9. Dodatek brygadzistów alei przysługuje wyłącznie w okresie pełnienia przez robotnika funkcji brygadzisty W zależności od rodzaju pracy stosuj«siy czasową lub akordową formy płac. 2. Czasowa forua płac stanowi podstawową formy wynagradzania pracowników. 3. Akordowa fo m a płac powinna być stosowana przy robotach, dla których ustalono prawidłowa normy pracy, zorganizowano właściwą kontroly i ewidencjy ilościowych i jakościowych wyników praey oraz z uwzglydni«ni«m ekonomicznej celowości stosowania akordu.

14 Akordowa forma płac może być stosowana w zasadzie przy prasach zespołowych. Przy stosowaniu akordu zespołowago podział zarobku, wypracowanego przez zespół, pomiędzy członków zespołu następuje w zależności od kategorii zaszeregowania wykonywanej roboty wynikającej z taryfikatora kwalifikacyjnego i ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych członków zespołu. 4. Robotnicy zatrudniani przy robotach załadunkowych i wyładunkowych towarów masowych, wykonywanych ręczni* lub ręcznie z użyciem pomocniczego sprzętu -«chemicznego otrzymiją zaszeregowanie osobiste według zasad ogólnych określonych w obowiązującym taryfikatorze kwalifikacyjnym. Stewke wynikająca z tak ustalonego zaszeregowania osobistego stanowi podstawę do obliczania dopłat za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, dodatków za wieloletnią pracę i innych składników płacy obliczanych w stosunku procentowym do wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania. W przypadku wynagradzania tych robotników według akordowej formy płac na podstawie katalogu jednolitych norc pracy - podstawę do ustalania cen jednostkowych za roboty objęte tym katalogiem stanowi stawka w wysokości od 9,50 do,00 zł netto za godzinę, z możliwością ich podwyższania zgodnie z Uchwałą nr 65/T2 Rady Ministrów z dnia r. w sprawie jednolitych noim pracy oraz cen jednostkowych aa roboty za i wyładunkowe towarów masowych /li.p. nr 35, poz.9/ Robotnicy wynagradzani według czasowej i akordowej fermy płacy mogą otrzymywać premię za wykonanie i przekroczenie zadań rzeczowych wyznaczonych przez kierownika zakładu pracy. 2. He premiowanie robotników przeznacza się fundusz premiowy w wysokości do 055, a w zakładach pracy uzyskujących znaczny udział produkcji oznaczonej znakiem jakości lub wyrobów na eksport, jak również w zakładach pracy o wysokim sezonowym wzroście produkcji - do 5% płac zasadni-

15 czych tych robotników. Szczegółowe zasady premiowania robotników określaj«zakładowe regulaminy premiowania, opracowywane przez zakłady w porozumieniu z radą zakładową. Zakładowy regulamin powinien określać: / wysokość premii dla poszczególnyoh stanowisk /zespołów/, 2/ zadania za wykonanie których przysługuj«premia oraz ewentualne warunki wypłaty premii, 3/ sposoby kontroli wykonania zadań, 4/ zasady podwyższania i obniżania premii, 5/ terminy wypłaty premii 6/ czasokres ważności regulaminu. Dobór zadań rzeczowych, stanowiących podstawy premiowania poszczególnych zespołów robotników oraz stopień ioh napięcia, powinien zapewniać poprawy wyników produkcyjnoekonomicznych zakładu. W szczególności zadaniami powinny byćt - terminowa i właściwa współpraca przy wdrażaniu nowych technologii produkcji, zadań postypu technicznego, wzorców właściwej organizacji pracy, - lepsze wykorzystanie surowca i materiałów, - zwiększenie produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości, - efektywne wykorzystani«ozasu pracy, - osiągnięcie przekroczenie założonej wydajności pracy, - tarninowe i właściwe wykonanie remontów maszyn urządzeń oraz ch konserwacji, - wykonanie zwiększonych zadań planowych lub zadań dodatkowych pozaplanowych, - terminowe wykonanie wyznaczonych zadań produkcyjnych lub gospodarczych. Zadania rzeczowe mogą być wprowadzone do zakładowego

16 - t regulaminu premiowania po uprzednim zapewnieniu prawidłowej dokumentacji zabezpieczającej ich wymlerność oraz możliwości stwierdzenia stopnia ich wykonania Wysokość funduszu premlowsgo na poszczególna okresy dla wydziałów /oddziałów wyodrębnianych grup produkcyjnych/ ustala kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową. 2. funduszem premiowym przyznanym poszczególnym wydziałom /oddziałom, wyodrębnionym grupom produkcyjnym/ dysponują kierownik wydziału /oddziału/ na wniosek mistrza sprawującego bezpośredni nadzór nad robotnikami, w porozumieniu z radą zakładową. 3. Podział funduszu premiowego między robotników i wysokość premii ndywidualnej ustalane są zawsze w porozumieniu z radą zakładową.. 0 ndywidualna premia nie może przekroczyć 20% płacy zasadniczej danego robotnika. Robotnik może być pozbawiony premii częściowo lub całkowicie, szczególnie w przypadku«/ nie wykonania zleconych mu zadań, 2/ stwierdzenia nieoszczędnago zużycia surowców i materiałów, niedbalstwa w pracy, złej jakości wykonywanej roboty, nieprzestrzegania przepisów bhp lub nieprzestrzegania dyscypliny pracy. 5 2 Premię wypłaca się z dołu w okrasach miesięcznych przy ostatecznym rozliczeniu wynagrodzenia za dany miesiąc.

17 ~ih CZEŚĆ. ZASADY PŁAC PRACOWNKÓW UMYSŁOWYCH. Tabela płac i 3 * Kategoria Miesiyczna Kategoria Mlaslyczna zaszeregowania i stawka płacy i zaszerego stawka płacy l zasadniczej j wania zasadniczej» W Zł w zł l 3 - i!.500 J » 5.900, ł ' i j Stawki, określone w ust.l - stanowią podstawy do obliczania pracownikom należnych«- premii, - dodatków za pracy w godzinach nadliczbowych, w niedzielo święta ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej, - dodatków za wieloletnią pracy, - innych należności obliczanych od płacy zasadniczej Pracownicy uaysłowi zajmujący stanowiska kierownicze, w okrasie pracy na odpowiednim stanowisku kierowniczym są uprawnieni do dodatków funkcyjnych wypłacanych miesięcznie.

18 2. Tabela dodatków funkcyjnych! i SscMbal " l«alçcsna atawka fkaeaabal "î tflaalvoaaa. drvdattü dodatku Äodatku dodatku fuakeyj funk c r i- dodatku a t a«go w mi f o k e r j M s * Z u i j X 400" "»** * - - J. «w i 600 x n i í'.aco m 000 ZT * * T i.0c0 XT 3. Coc i i U J i i Z Z T U i.200 XT n u i i, L J XV _ J _ J «>600 - i 5 Mata praysuuaaca dodatku fuakayjaago arią*«al«a aad Uflkoawalaa tak Ładu twacy lub (oaacaagdlayoli koadrok orfcan «y jayoh da akrailoayeh atawak dodatku aa podata» «la kryt«rldw u«t«l-my eh praca Ccatralay Z-.-ląaak Spóidaial- b Elceaaxaklch. } 6. ' m uatalaalu stawek dodatku ftaúerjaaeo dla poaaox«edl> n/oh ataaoaiak t*l«ky prayjnoaari prsykiwdoao aaatfpująoa kryteria t / a/ dla aałsakda sakładu pn«ii - wlalkoóó ap&dalalal /aakladu/ aartaść produkajl, liaaba * trudni on yok, wartość Majątku tnaiago, - siotoaoćć naaooaaaaeáó produkcji, - atopl«ałoio&oiol aarsądsaala, b/ kierowników koautrak oraanl»*cyjnyah a ruchu «ak/adiu afaanktar dalałalnośai danej keaórkl, lleabt praoaaulków.

19 - u wiaikoeć prodaknji, aartoác aks;j.o&tasaaago aajątku treełeeo, aartodć mvartmném oatarlałtf«, - liosbg otx*wa\ mt rátncrodnoíc strawnych taotaolofll, pocloa wypoaaiaala tnlnltbwe«- stoploíí ziofconcáei kiarower 'a oras takraa odpcwiadsialaoóait a/ dis klerovnikda aa^aasynds «saladaolel od kategorii ua^asyni). Xry tarła s a l l e»»! «.x:nsynć* do roazcssr-élnyah katsgcrli poduś są a rusds. X, 4/ dl* at.rastrada nlstradat liczbę aodaarowanyc!' bry~«j, jiofn^dw /co najmiaj dsich/, - las by nsisarwsnycl. praeoaalkáw /oo najiailaj 0/» - pas los kwallfifcaayjny prao-^nlkdw, charakter slalalnoáel nad*orwranych brygad / ry o d u k o y i i t. dow oo b c s s. u iiu r o B f t /. - wlslkodć pazktt aessysompo, - «tapiad trudsośel i skoftoaaiel rrcdukaj /] raoy/ «/ dl* kiarsaauda komórek ort*ai*acyjnycii ««o, raódr kich asląkjtaoh oras w zarządsle zakładu«- HoMbtiość nadaoraaanaj kastórkl /co aąjailaj 5 os<5\ tącaili z klsrowilklsa/, - aakrsa i aharaktar daiałalaoósl daaaj keadrkl, J*J poámdai. lub huaicayjay uadaór ad odpowiadał* ni kocórkaai a ruchu apółdslalr.l /sakładu/, - stoylaá sio tonada trtidaoćai aajadnlań wala ją» eyofc do gaatil daasj kaadiici. 2. ilodatak ala prsyałueuje, jadali kooónca orgml asoyjaa satrudnią tailaj snldall 5 praaoaalkdw.

20 - - 7, Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego ula może byś dokonana w drodze awansu, może ona nastąpić Wruz-*.o anciany zakresu działania lub kryteriów przyjętych jako podstawa ustalenia wysokości tego dodatku. 2. W okresie przejściowym dopuszcza się możliwość stosowania dodatków funkcyjnych niższych niż wynikających z przyjętych kryteriów ich ustalania. $ 8 Dodatek funkcyjny prsysłtaguje w okresie pracy na danym stanowisku kierowniczym. Zasady premiowania S 9. Pracownicy umysłowi są premiowani z funduszu prani owego ustalonego w ramach planowanego funduszu płac. 2. fundusz premiowy, o którym mowa w ust. i - ustala się w wysokości do 58» funduszu płac zasadniczych tych pracowników. 3. Premie indywidualne nie mogą być wyższe niż 20% płacy zasadniczej proc tarników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych oraz 0% płacy zasadniczej pozostałych pracowników. * 20 Fundusz premiowy dla practwników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych tworzołiy jest w zależności od: a/ * zakładach wykonanie jednego lub dwóoh następujących zadańj - planowanej ł» dany okres ilości produkcji w podstawowych asortymentach, - planowanej na dany o k r e s sprzedaży rynkowej produkcji mleczarskiej,

21 ~/i planowanego skupu mleka, - zwiększonej produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości. b/ w wojewódzkich związkach spółdzielni mleczarskich wykonanie jednego lub dwóch zadań każdorazowo określonych przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich. i 2 przypadku niepełnego wykonania zadań, o których nowa w $ 20 stosuje się potrącania w następującej skali«- 5% funduszu premiowego, przypadającego na dane zadanie za każdy 56 niewykonania w granicach od % do 5*. - 5% funduszu premiowego przypadającego na dane zadania za każdy % niewykonania powyżej 5%. 22. Wypłatę premii dla pracowników zakładów i wojewódzkich związków uzależnia się od wykonania wskaźnika finansowego liczonego narastająco od poozątku roku, którego rodzaj określi Prezes Zarządu Ołównego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. 2. V przypadku niepełnego wykonania wskaźnika finansowego, o którym nowa w ust., stosuje siy potrącenia w następującej wysokości«- 8# za każdy % niewykonania dyrektywnego wskaźnika finansowego w granicach od % do 5% niewykonania, - 2% za każdy % niewykonania dyrektywnego wskaźnika finansowego w granicach powyżej 5% do 0% Praoownioy nie zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych samodzielnych otrzynują premie za właściwe wykonanie obowiązków służbowych na podstawie oceny całokształtu ich pracy przez przełożonych.

22 - V Udział pob2ce«e<5lnyoh pracowników /grup preoowaikćw/ w funduezu premiowym powini» określać zakładowy regulamin premiowania Podstawę wypłaty premii stanowią zakładowa regulaminy premiowania opracowana przez zakłady i wojewódzki» związki. Regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez Jednostkę nadrzędną Z fundujzu premiowego pracowników umysłowych wydziela się fundusz na premie dla pracowników finansowo - księgowych za złożenie w terminie prawidłowo sporsądzonego rocznego sprawozdania finansowego /bilansu/. Wysokość tego funduszu nie może przekraczać 0% miesięcznego funduszu płac zasadniczych ogółu pracowników finansowo-księgowych. 2. Wysokość premii indywidualnej sa sporządzenie w terminie bilansu rocznego nie może przekraczać 20% miesięcznej płacy zasadniczej prac arnika pod warunkiem, że brał on udział przy sporządzaniu bilansu rocznego i był zatrudniony w zakładzie co najtaniej 3 miesiące przed datą złożenia rocznego bilansu. 3. Za każdy dzień opóźnienia w terminowym słożenlu prawidłowo sporządzanego sprawozdania finansowego /bilansu/ fundusz premiowy ulega zmniejszeniu o jedną dwudziestą Piątą.

23 Lp. T do odpowiednich kategorii wymagania kwalifikacyjnej StSkowiako Prezes 2. Kategoria woj.związku «m - y Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia ^ stażu pracy wyższe 8 lat pracy, w tya 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, z tego 2 lata w zakładzie. Wiceprezesi 5, wyższe odpowiednie dc pełnionej funkcji 3.* Główny księgowy wyższe ekonomiczne 8 lat pracy,w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, z tego 2 lata w zakładzie. 6 lat pracy w księgowości, w tyn 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielny», z tego 2 lata w zakładzie. Główny specjalista /stanowisko kierownicze bądź jedn osobowe/ bezpośrednio podległe prezesowi lub wice prezesowi wyższe odpowiednio do pełnionej funkcji 6 lat pracy w danej specjalności, w tym 2 lata na clsku kierowniczym lub dzielnym, z tego 2 lata zakładzie. >

24 * \8. "9T! Stanowisko Naczelnik wydziaiul 3-6 Zastępca naczelni ka wydziału Hades prawny Specjalista* / technolog, mechanik, elektryk, energetyk, planista, ekonomista, służby aurowco-l w*j,księgo**j i i inni. i 2/ st.inspektor > d/s BHP,. wynalazczości, jakości produkcji i inni 3/ rzecznik pater to(- K*t«gorl» woj.z "i l~ Naczelnik wydziału l administracyjnego j 0-4 iązlcu Vynagul> twalłfikacy; i wykształcenia wyższe odpowiednie dl* danej specjalności i stanowiska w odniesieniu dc radcy prawnego regulują odrębne przepisy. wyższe, średnie m Eakre«l6 ntsiu pracy 6 lat pracy zawodowej, w ty* 2 lata w zakładzie 2 lata pracy zawodowej 6 lat pracy zawodowej r t +

25 T ï"

26 V "^Lp. r T r r «- r t i i i i i i i.- i. i 3., Stano«lako Referent, techniczny, ekonomiemy, administracyjny lani - stenopistka - teletypistka - sekretarka, - magazynier, - telefonistka Hassynistka posa halą maszyn z umiejętnością bezbłędnego pisania z szybkością a/ posad 300 uderzeń aa minutę W ponad 240» ' o/ posad 80 " < 'Kategoria woj.swiąsku 7 " ri ixr" X Z Wymagania kwalifikacyjne w sakr «i wykaztałcenia tatu pracy 4-8 średnie ukończony staż pracy średnie L Ut Q >>- kil \ -. l*

27 - 8 - S 38 Wykaz stanowisk występujących w wojewódzkich związkach uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Lp i.?...! 2 l 3» 4 5! i * Stanowisko Szczeble dodatkó* funkcyjnych w kategoriach woj. związków H» Fresses xrv-xvii X-XY i xn-rv i! 2* Wiceprezesi i i i Główny księgowy, x m -rv i X-XV \ -XT ł 3. Naczelnicy wydziałów i i i T - 4* Naczelnik wydziału administracyjnego i i i V - T 5. Zastępcy ł naczelników wydziałów i i i i J T - U _ J

28 Zaszeregowanie stanowisk występujących w zakładach wymagania kwalifikacyjna. do odpowiednich kategorii Lp. T T «2. 3. Stanowisko t Prezes zarządu spółdzielni Dyrektor zakładu Wiceprezes Zarządf spółdzielni Z-ca dyrektora zakładu Główny księgowy Główny specjalista t Kategoria zakładu * U ~ Y 3 *- 6 ~ T ZZ wyższe Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia stażu pracy " t : : : i : : 8 lat pracy, w tym 4 lata aa stanowisku kierowniczym lub eaacd.zie Łb j m wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji 8 lat pracy,w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielny». 6 lat,w tyn 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym dla stanowisk technicznych, 2 lata na samodzielnym stanowisku technicznym lub w produkcji 8. Z-ca głównego księgowego Kierownik oddziału produkcyjnego «0-4 9r3 8-2 wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji 6 lat pracy,w tym 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 4 maja 1995r. pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1. Opis podstawowych zasad zarządzania Emitentem 7.1.1. Główne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY mpwik Wodoc Miejskie Pn~ $ i biorst'wo iąg ów I Kana zacji Spółka z o. o. Sp, ZO.O. JAWORZNO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Co to jest wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Małgorzata Sołtysiak Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo