Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich"

Transkrypt

1 S)vaA*- 25 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich UKŁAD ZBOROWY PRACY DLA SPÓŁDZELCZOŚC MLECZARSKEJ M U ż f iiu; y / i M k c c t n b t j ; AS. W h u + ij Aj., y-i-ytij* Warszawa, grudzień r. /

2 Spis treści Część. Część. Część s tr. Rozdział. Postanowienia wstępne Rozdział X. Warunki wynagradzania pracowników Rozdział. Warunki pracy 3 Rozdział V. Warunki przyznawania innych świadczeń 4 Rozdział V. Postanowienia końcowe 6 Załącznik nr. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w spółdzielniach, zakładach przemysłowych i wojewódzkich związkach... 7 Zasady wynagradzania robotników 8 Zasady płac pracowników umysłowych 4 Zasady wynagradzania pracowników obsługi. 40 Załącznik nr 2. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w transporcie Część. Część. Część. Część V. Zasady wynagradzania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników Zasady wynagradzania robotników aaplecza technicznego i spedycji.. 62 Zasady wynagradzania pracowników obsługi Zasady wynagradzania pracowników umysłowych Załącznik nr 3. Zasady wynagradzania pracowników Zakładów Usług nwestycyjnych 93 Część. Płace zasadnicze i dodatki funkcyjne Część. Kategorie zaszeregowania... 95

3 - 2 - Część. Taryfikator kwalifikacyjny Część V. Dodatki za nadzór inwestorski Część V Zasady premiowania CZęść V Wynagrodzenie pracowników obsługi... 2 Załącznik nr 4. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu detalicznym i gastronomii... 4 Część. Zasady ogólne... 4 Część. Zasady wynagradzania pracowników sklepów... 6 Część. Zasady wynagradzania pracowników zakładów gastronomicznych i stołówek pracowniczych Załącznik nr 5» Zasady wynagradzania robotników zatrudnionych w oddziałach i brygadach remontowo-budowlanych Załącznik nr 6. Wykaz kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy... 4 Załącznik nr 7. Zasady i tryb przyznawania dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i niebezpiecznych Załącznik nr 8. Czas pracy i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przy, pilnowaniu Załącznik nr 9. Zasady przyznawania i wypłaty dodatku za staj; pracy

4 Ą, Układ Zbiorowy Pracy dla spółdzielczości mleczarskiej z dnia 3 grudnia 97*< r. zawarty pomiędzy Prezesem Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego. Rozdział Postanowienia_wstgpne Art.. Układ niniejszy określa warunki pracy, wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeni w: / spółdzielniach mleczarskich i ich związkach, 2/ zakładach związku spółdzielni mleczarskich, 2. Jeżeli postanowienia szczególne, zawarte w załącznikach do niniejszego Układu - określają warunki pracy i wynagradzania za pracę niektórych grup pracowników w sposób odmienny od postanowień ogólnych Układu, wówczas postanowienia szczególne zastępują w stosunku do tych pracowników postanowienia ogólne Układu. Art. 2 Postanowienia Układu nie mają zastosowania do pracowników? których prawa i obowiązki regulują szczególne przepisy ustawowe lub wydane na podstawie art. 298 Kodeksu Pracy. Rozdział_ Warunki wynagradzania pracowników. Szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania pracowników ustalają załączniki do układu. 2. Wynagrodzenia pracowników zaliczane do osobowego funduszu płac, dla których szczegółowe zasady wynagradzania określono w załącznikach, wolne są od podatku i składki na cele emerytalne,

5 z. _ 2 - Art. 4. Pracownikom zatrudnionym w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki osobistego zaszeregowania. 2. Kierowcom i innym pracownikom zatrudnionym stale w porze nocnej przy przewozach dystrybucyjnych przysługuje dodatek w wysokości 20$ stawki osobistego zaszeregowania. 3. Dodatki za pracę nocną przysługują pracownikom na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w porze nocnej wynika z harmonogramu; nie przysługują natomiast za pracę wykonywaną w nocy sporadycznie /poza normalnym czasem pracy/, za którą nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie, zgodnie z artykułem 35 Kodeksu Pracy. 4. Postanowienie ust. i 2 nie mają zastosowania do pracowników straży przemysłowej. Art. 5. Pracownicy zatrudnieni w niedziele i święta otrzymują dodatek w wysokości 00$ stawki godzinowej, wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania. 2. V razie zatrudnienia pracownika w dniu w którym miał być udzielony wzamian za przepracowaną niedzielę /za którą przysługuje dodatek z tytułu pracy nadliczbowej niezależnie od innego dnia wolnego od pracy/, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w tym dniu bez dodatleu za pracę w godzinach nadliczbowych, 3. Postanowienia ust. nie stosuje się do kierowców i ich pomocników zatrudnionych w zakładach transportu mleczarskiego. Art. 6 Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu regulują ogólnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

6 5-3 - Art. 7 Pracownicy zatrudnieni w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych otrzymują, w zależności od grupy szkodliwości dodatki w wysokości; - 0,50 zł dla grupy szkodliwości lub uciążliwości - 0,75 zł dla X " * " -,00 zł dla XX " -,50 zł dla V» Art. 8 Podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania lub wynagrodzenia zasadniczego nie może być dokonywane częściej niż co dwa lata, z wyjątkiem awansowania w związku z podwyższeniem kwalifikacji robotników lub ze zmianą stanowiska pracy pracowników umysłowych. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny i na okres wstępny może być przeszeregowany lub awansowany po upływie tych okresów. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny i okres wstępny wlicza się pracownikowi do stażu pracy /liczby lat pracy/. Rozdziął_ Warunki_ >racy, Art. 9 V przypadku kradzieży odzieży, pozostawionej w miejscu wyznaczonym dla ich przechowywania, kierownictwo zakładu pracy obowiązane Jest zwrócić pracownikowi równowartość tych przedmiotów. Art. 0. Zakład pracy obowiązany jest urządzić podręczną apteczkę stale wyposażoną w leki niezbędne do niesienia pierwszej pomocy.

7 -4. - u - 2. Jeżeli zakładowy ośrodek zdrowia działa w takich godzinach, te nie jest możliwe skorzystanie z jego pomocy lub porady poza godzinami pracy, czas nieprzeporacowany z powodu wizyty w tym ośrodku wlicza się do czasu pracy w przypadkach, gdy zaistniała nagła potrzeba uzyskania takiej pomocy lub porady. 3. Czas nieprzopracowany z powodu wizyty w zakładowym ośrodku zdrowia wlicza się do czasu pracy w każdym przypadku,gdy potrzeba uzyskania pomocy lub pprady zaistniała w związku z wypadkiem przy pracy. ). Czas nieprzepracowany w związku z udzieleniem pierwszej pomocy pracownikowi zakładu lub osobie znajdującej się na jego terenie wlicza się do czasu pracy. Art. Przerwy w pracy przeznaczone na spożycie posiłku trwające do 5 minut dziennie wlicza się do czasu pracy. Art. 2 Zakład pracy winien zapewnić pracownikom możliwość korzystania z żywienia przyzakładowego na warunkach według zasad powszechnie obowiązujących. Art. 3 Zakład pracy obowiązany jest przyjąć do pracy, w miarę wolnych miejsc, członka rodziny lub opiekuna rodziny pracownika, ktćry uległ przy pracy śmiertelnemu wypadkowi albo wypadkowi powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Rozdział V. Warunki przyznawania nnych świadczeń Art. llł. Pracownicy, którzy przepracowali bez przerwy 25, 35, bo, k5 i 50 lat - otrzymują nagrody pieniężne w następujących wyso- kościacht

8 a/ po przepracowaniu 25 lat - 0,75 miesięcznego wynagrodzenia b/ " 35 lat -,5 " " c/ " 40 lat - 2,0 " d/ " 45 lat - 2,5 " e/ " 50 lat - 3,0 " 2t Zaliczenie okresu pracy po 22 lipca 944 r. do okresu zatrudnienia uzasadniającego nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej następuje na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w sprawie zasad ustalania okresów pracy i ciągłości uprawniającej do nagród za wieloletnią pracę /gratyfikacji jubileuszowej/. 3» Okresy pracy przed 22 lipca 944 r. podlegają zaliczeniu do okresu zatrudnienia uzasadniającego nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę oraz długość przerwy w zatrudnieniu. 4. Gratyfikację jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalebtu za urlop wypoczynkowy. Art. 5. Zakład pracy - pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza - obowiązany jest do wydawania pracownikom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia mleko do spożycia na iejscu w ilości l/2 lub litra dziennie, w każdym dniu wykonywania pracy. lo ć mleka na poszczególne stanowiska pracy ustala kierownictwo zakładu pracy wspólnie z radą zakładową, w porozumieniu z właściwą terenowo stacją sanitarno-epidemiologiczną Zakład pracy obowiązany jest dostarczyć pracownikom odpowiedniej ilości napojów /kawa zbożowa, mięta, względnie inne napoje/ wraz z dostateczną ilością naczyń do picia. Art. 6 Kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową obowiązany jest do zorganizowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożycz- kowej w zakładzie, wydzielić i wyposażyć odpowiednie pomieszcze-

9 - t f nie oraz uapewnió prowadzenie księgowości tejże kasy na koszt zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 7 W razie śmierci pracownika, spowodowanej wypadkiem przy pracy - zakład pracy obowiązany jest do urządzenia pogrzebu i pokrycia jego kosztów, niezależnie od nnych świadczeń należnych z tego tytułu rodzinie zmarłego według taryfy obowiązującej w uspołecznionych przedsiębiorstwach pogrzebowych. Rozdział V Postanowienia końcowe Art.8 Czas pracy i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu określone w załączniku nr 7 tracą moc z dniem 3 grudnia 975 r. Art. 9 Układ niniejszy obowiązuje od dnia stycznia 975 r.

10 Załącznik ar ZASADY ryka GRA OSACZA PRACO** KÓ» ZATRUTO ONYCH W SP<5ŁDZZ LNACH, ZAKŁADACH PKZSiYSŁOWYCH Z * OJ KŁODZKCH ZttZAZKACB 5 Zasady niniejaze mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych *i a/ apdłdzlolniach mleczarskich b/ aakładach praawyałowyah /serów topionych, wytwórnia czystych kultur, sak ład przetwórczy kazeiny, zakład \> praoaysłu metalowego/, o/ zakładach obrotu tewarowero d/ wojewódzkich związkach apdłdzielnl aleczarakleh. 2. Godzinowa eta*ki płao robotników, noną być podwy&szane, przy rówuuozeanyu odpowiedni- ssniejazeniu ruchomej części płao, w siar«wygospodarowania na tan cal odpowiednich środków poprzaz wzrost efektywności prwoy - jefteli wzrost ruchowej czyści płao uraoillwl podwyższenie godzinowych tawak płac co najanlej o Zalana atruktury płac, o której mowa w uat. mołe być wprowadzona za zgodą Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Hleezarskich w porozum laniu z Minietren Pracy, Płac Spraw Socjalnych i Zarządza Głównyn Związku Zawodowego Pracownik da Prsenysłu Spody»- czago Cukrowniczego po upływla dwóch lat od października 973 r. jadali wzrowt ruchomej ozydci płao aa charakter trwały jeat wynikłam wzroatu wydajności procy, poprawy orsanizaoji i dyscypliny pracy. 3 3 Zaazaregowania robotników do odpowiadnloh kategorii naatępu- Ja na podstawia taryfikatora kwalifikacyjnago.

11 -J S 4 Ki«równik zakładu pracy moi«tworzyć w ramach planowanego funduszu płac, specjalny fundusz nagród w wysokości do 0.5 planowanego osobowego funduszu płac do dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników zs szczególne osiągniysia, CZEŚĆ. ZASADY WmiUłRADZABA ROBOTNKÓW. Tabela płaot 5 5! KategoriaJ Wysokość stawki godzinowej w złotych i zasrere- > gosania «T a bela i A B C D r Z i 6,20 6,20 6,20 6,20 i 6,50 i i 6,50 6,60 7,00 7,00 i 7,50 i i 7,00 7,50 8,00 8,00 i 8,50 i J V i 8,00 8,50 9,00 9,00 i 0,00 l V 9,00 9,70 0,40,50 t. 0,00 i J V «0,00 i,00,50,90 i 3,00 V i,50 l 2,40 3,00 3,70 i 4,50 J v n i 3,00. 4,00 5,00 i 5,70 i 6,50 n J X i 4,50 6,00 7,00 8,00 i 9,00 i Ustala siy naatypujące zasady i kryteria zaliczania robotników do tabeli płaci / w zakładzie pracy może być stosowana tylko jedna tabela płac, 2/ wszystkie zakłady pracy uprawnione są do stosowania tabeli płac A) 3/ jednostka nadrzfdna może wyrazić zgody na stosowanie tabeli płac B w zakładach pracy, charakteryzujących si*«

12 «- 3 - «/ wysokim poziomem organizacyjno - technicznym, b / stopniem złożoności procesu produkcyjnego, c/ wysoki* poziomem osiągniętej wydajności pracy, d/ wysokimi kwalifikacjami załogi, s/ lokalizacja zakładu M Zarząd Główny Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego może w drodze wyjątku wyrazić zgody na stosowanie w «okładach tabeli płac C,D,jS. S 6. Za brygadzisty może by6 uznany wykwalifikowany robotnik, który w ramach zespołu, biorąc udział bezpośrednio w jego pracach, klaruje tym zespołem i nadzoruje jego pracy, czuwa nad zaopatrzeniem, odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zespołu i jest łącznikiem między zespołem a kierownictwem. 2. Powierzenie wykwalifikowanemu robotnikowi, niezależnie od jago normalnych obowiązków wynikających z umowy o pracy, pełnienia dodatkowych czynności brygadzisty powinno byó dokonane na piśmie z równoczesnym podaniem zakresu czynności i odpowiedzialności oraz procentowej wysokości dodatku brygadzietowokiago. 3. Na brygadzisty może byó powołany robotnik posiadający odpowiednio kwalifikacje zawodowe i odznaczający siy umiejętnościami organizowania i kierowania pracą członków brygady. 4. Zaszeregowanie osobiste brygadzisty ustala siy odpowiednio do wykonywanych przez niego czynności i posiadanych kwalifikacji, ns tych samych zasadach jaki* obowiązują wszystkich robotników. 5. Wyznaczenie robotnika na brygadzisty nie mota byó w żadnym przypadku podstawą zaszeregowania go do wyższej kategorii.

13 Brygadziści, niezależnie od wynagrodzenia za wyniki własnej praey, otrzymają dodatek za prowadzeni* brygady: / 5 % płacy wynikającej z osobistego zaszeregowania, jeżeli brygadzista kieruje brygadą liczącą od 5 do 0 osób łącznie z brygadzistą, 2/ 0% płacy wynikającej z osobistego zaszeregowania, jeżeli brygadzista kieruj«brygadą liczącą pcwyiej 0 osób. 7. W przypadkach uzasadnionych liczebnością brygady lub złożonością pracy zespołu, kierownik zakładu pracy może przyznać brygadziście - w drodze wyjątku - dodatek w wysokości 5/«płacy wynikającej z jego osobistego zaszeregowania. 8. W wyjątkowych przypadkach dodatek w wysokości 5% płacy zasadniczej wynikającej z osobistego zaszeregowania noże być przyznany brygadziście kierującemu pracą brygady złożonej z 3 lub 4 osób /łącznie z brygadzistą/ o ile zakres prac wykonywanych przez nią nie wymaga zatrudnienia wiykszej liczby robotników, a ustawienie brygadzisty jest siezbydne dla zabezpieczenia prawidłowego nadzoru i odpowiedzialności za wyniki praey brygady. 9. Dodatek brygadzistów alei przysługuje wyłącznie w okresie pełnienia przez robotnika funkcji brygadzisty W zależności od rodzaju pracy stosuj«siy czasową lub akordową formy płac. 2. Czasowa forua płac stanowi podstawową formy wynagradzania pracowników. 3. Akordowa fo m a płac powinna być stosowana przy robotach, dla których ustalono prawidłowa normy pracy, zorganizowano właściwą kontroly i ewidencjy ilościowych i jakościowych wyników praey oraz z uwzglydni«ni«m ekonomicznej celowości stosowania akordu.

14 Akordowa forma płac może być stosowana w zasadzie przy prasach zespołowych. Przy stosowaniu akordu zespołowago podział zarobku, wypracowanego przez zespół, pomiędzy członków zespołu następuje w zależności od kategorii zaszeregowania wykonywanej roboty wynikającej z taryfikatora kwalifikacyjnego i ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych członków zespołu. 4. Robotnicy zatrudniani przy robotach załadunkowych i wyładunkowych towarów masowych, wykonywanych ręczni* lub ręcznie z użyciem pomocniczego sprzętu -«chemicznego otrzymiją zaszeregowanie osobiste według zasad ogólnych określonych w obowiązującym taryfikatorze kwalifikacyjnym. Stewke wynikająca z tak ustalonego zaszeregowania osobistego stanowi podstawę do obliczania dopłat za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, dodatków za wieloletnią pracę i innych składników płacy obliczanych w stosunku procentowym do wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania. W przypadku wynagradzania tych robotników według akordowej formy płac na podstawie katalogu jednolitych norc pracy - podstawę do ustalania cen jednostkowych za roboty objęte tym katalogiem stanowi stawka w wysokości od 9,50 do,00 zł netto za godzinę, z możliwością ich podwyższania zgodnie z Uchwałą nr 65/T2 Rady Ministrów z dnia r. w sprawie jednolitych noim pracy oraz cen jednostkowych aa roboty za i wyładunkowe towarów masowych /li.p. nr 35, poz.9/ Robotnicy wynagradzani według czasowej i akordowej fermy płacy mogą otrzymywać premię za wykonanie i przekroczenie zadań rzeczowych wyznaczonych przez kierownika zakładu pracy. 2. He premiowanie robotników przeznacza się fundusz premiowy w wysokości do 055, a w zakładach pracy uzyskujących znaczny udział produkcji oznaczonej znakiem jakości lub wyrobów na eksport, jak również w zakładach pracy o wysokim sezonowym wzroście produkcji - do 5% płac zasadni-

15 czych tych robotników. Szczegółowe zasady premiowania robotników określaj«zakładowe regulaminy premiowania, opracowywane przez zakłady w porozumieniu z radą zakładową. Zakładowy regulamin powinien określać: / wysokość premii dla poszczególnyoh stanowisk /zespołów/, 2/ zadania za wykonanie których przysługuj«premia oraz ewentualne warunki wypłaty premii, 3/ sposoby kontroli wykonania zadań, 4/ zasady podwyższania i obniżania premii, 5/ terminy wypłaty premii 6/ czasokres ważności regulaminu. Dobór zadań rzeczowych, stanowiących podstawy premiowania poszczególnych zespołów robotników oraz stopień ioh napięcia, powinien zapewniać poprawy wyników produkcyjnoekonomicznych zakładu. W szczególności zadaniami powinny byćt - terminowa i właściwa współpraca przy wdrażaniu nowych technologii produkcji, zadań postypu technicznego, wzorców właściwej organizacji pracy, - lepsze wykorzystanie surowca i materiałów, - zwiększenie produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości, - efektywne wykorzystani«ozasu pracy, - osiągnięcie przekroczenie założonej wydajności pracy, - tarninowe i właściwe wykonanie remontów maszyn urządzeń oraz ch konserwacji, - wykonanie zwiększonych zadań planowych lub zadań dodatkowych pozaplanowych, - terminowe wykonanie wyznaczonych zadań produkcyjnych lub gospodarczych. Zadania rzeczowe mogą być wprowadzone do zakładowego

16 - t regulaminu premiowania po uprzednim zapewnieniu prawidłowej dokumentacji zabezpieczającej ich wymlerność oraz możliwości stwierdzenia stopnia ich wykonania Wysokość funduszu premlowsgo na poszczególna okresy dla wydziałów /oddziałów wyodrębnianych grup produkcyjnych/ ustala kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową. 2. funduszem premiowym przyznanym poszczególnym wydziałom /oddziałom, wyodrębnionym grupom produkcyjnym/ dysponują kierownik wydziału /oddziału/ na wniosek mistrza sprawującego bezpośredni nadzór nad robotnikami, w porozumieniu z radą zakładową. 3. Podział funduszu premiowego między robotników i wysokość premii ndywidualnej ustalane są zawsze w porozumieniu z radą zakładową.. 0 ndywidualna premia nie może przekroczyć 20% płacy zasadniczej danego robotnika. Robotnik może być pozbawiony premii częściowo lub całkowicie, szczególnie w przypadku«/ nie wykonania zleconych mu zadań, 2/ stwierdzenia nieoszczędnago zużycia surowców i materiałów, niedbalstwa w pracy, złej jakości wykonywanej roboty, nieprzestrzegania przepisów bhp lub nieprzestrzegania dyscypliny pracy. 5 2 Premię wypłaca się z dołu w okrasach miesięcznych przy ostatecznym rozliczeniu wynagrodzenia za dany miesiąc.

17 ~ih CZEŚĆ. ZASADY PŁAC PRACOWNKÓW UMYSŁOWYCH. Tabela płac i 3 * Kategoria Miesiyczna Kategoria Mlaslyczna zaszeregowania i stawka płacy i zaszerego stawka płacy l zasadniczej j wania zasadniczej» W Zł w zł l 3 - i!.500 J » 5.900, ł ' i j Stawki, określone w ust.l - stanowią podstawy do obliczania pracownikom należnych«- premii, - dodatków za pracy w godzinach nadliczbowych, w niedzielo święta ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej, - dodatków za wieloletnią pracy, - innych należności obliczanych od płacy zasadniczej Pracownicy uaysłowi zajmujący stanowiska kierownicze, w okrasie pracy na odpowiednim stanowisku kierowniczym są uprawnieni do dodatków funkcyjnych wypłacanych miesięcznie.

18 2. Tabela dodatków funkcyjnych! i SscMbal " l«alçcsna atawka fkaeaabal "î tflaalvoaaa. drvdattü dodatku Äodatku dodatku fuakeyj funk c r i- dodatku a t a«go w mi f o k e r j M s * Z u i j X 400" "»** * - - J. «w i 600 x n i í'.aco m 000 ZT * * T i.0c0 XT 3. Coc i i U J i i Z Z T U i.200 XT n u i i, L J XV _ J _ J «>600 - i 5 Mata praysuuaaca dodatku fuakayjaago arią*«al«a aad Uflkoawalaa tak Ładu twacy lub (oaacaagdlayoli koadrok orfcan «y jayoh da akrailoayeh atawak dodatku aa podata» «la kryt«rldw u«t«l-my eh praca Ccatralay Z-.-ląaak Spóidaial- b Elceaaxaklch. } 6. ' m uatalaalu stawek dodatku ftaúerjaaeo dla poaaox«edl> n/oh ataaoaiak t*l«ky prayjnoaari prsykiwdoao aaatfpująoa kryteria t / a/ dla aałsakda sakładu pn«ii - wlalkoóó ap&dalalal /aakladu/ aartaść produkajl, liaaba * trudni on yok, wartość Majątku tnaiago, - siotoaoćć naaooaaaaeáó produkcji, - atopl«ałoio&oiol aarsądsaala, b/ kierowników koautrak oraanl»*cyjnyah a ruchu «ak/adiu afaanktar dalałalnośai danej keaórkl, lleabt praoaaulków.

19 - u wiaikoeć prodaknji, aartoác aks;j.o&tasaaago aajątku treełeeo, aartodć mvartmném oatarlałtf«, - liosbg otx*wa\ mt rátncrodnoíc strawnych taotaolofll, pocloa wypoaaiaala tnlnltbwe«- stoploíí ziofconcáei kiarower 'a oras takraa odpcwiadsialaoóait a/ dis klerovnikda aa^aasynds «saladaolel od kategorii ua^asyni). Xry tarła s a l l e»»! «.x:nsynć* do roazcssr-élnyah katsgcrli poduś są a rusds. X, 4/ dl* at.rastrada nlstradat liczbę aodaarowanyc!' bry~«j, jiofn^dw /co najmiaj dsich/, - las by nsisarwsnycl. praeoaalkáw /oo najiailaj 0/» - pas los kwallfifcaayjny prao-^nlkdw, charakter slalalnoáel nad*orwranych brygad / ry o d u k o y i i t. dow oo b c s s. u iiu r o B f t /. - wlslkodć pazktt aessysompo, - «tapiad trudsośel i skoftoaaiel rrcdukaj /] raoy/ «/ dl* kiarsaauda komórek ort*ai*acyjnycii ««o, raódr kich asląkjtaoh oras w zarządsle zakładu«- HoMbtiość nadaoraaanaj kastórkl /co aąjailaj 5 os<5\ tącaili z klsrowilklsa/, - aakrsa i aharaktar daiałalaoósl daaaj keadrkl, J*J poámdai. lub huaicayjay uadaór ad odpowiadał* ni kocórkaai a ruchu apółdslalr.l /sakładu/, - stoylaá sio tonada trtidaoćai aajadnlań wala ją» eyofc do gaatil daasj kaadiici. 2. ilodatak ala prsyałueuje, jadali kooónca orgml asoyjaa satrudnią tailaj snldall 5 praaoaalkdw.

20 - - 7, Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego ula może byś dokonana w drodze awansu, może ona nastąpić Wruz-*.o anciany zakresu działania lub kryteriów przyjętych jako podstawa ustalenia wysokości tego dodatku. 2. W okresie przejściowym dopuszcza się możliwość stosowania dodatków funkcyjnych niższych niż wynikających z przyjętych kryteriów ich ustalania. $ 8 Dodatek funkcyjny prsysłtaguje w okresie pracy na danym stanowisku kierowniczym. Zasady premiowania S 9. Pracownicy umysłowi są premiowani z funduszu prani owego ustalonego w ramach planowanego funduszu płac. 2. fundusz premiowy, o którym mowa w ust. i - ustala się w wysokości do 58» funduszu płac zasadniczych tych pracowników. 3. Premie indywidualne nie mogą być wyższe niż 20% płacy zasadniczej proc tarników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych oraz 0% płacy zasadniczej pozostałych pracowników. * 20 Fundusz premiowy dla practwników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych tworzołiy jest w zależności od: a/ * zakładach wykonanie jednego lub dwóoh następujących zadańj - planowanej ł» dany okres ilości produkcji w podstawowych asortymentach, - planowanej na dany o k r e s sprzedaży rynkowej produkcji mleczarskiej,

21 ~/i planowanego skupu mleka, - zwiększonej produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości. b/ w wojewódzkich związkach spółdzielni mleczarskich wykonanie jednego lub dwóch zadań każdorazowo określonych przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich. i 2 przypadku niepełnego wykonania zadań, o których nowa w $ 20 stosuje się potrącania w następującej skali«- 5% funduszu premiowego, przypadającego na dane zadanie za każdy 56 niewykonania w granicach od % do 5*. - 5% funduszu premiowego przypadającego na dane zadania za każdy % niewykonania powyżej 5%. 22. Wypłatę premii dla pracowników zakładów i wojewódzkich związków uzależnia się od wykonania wskaźnika finansowego liczonego narastająco od poozątku roku, którego rodzaj określi Prezes Zarządu Ołównego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. 2. V przypadku niepełnego wykonania wskaźnika finansowego, o którym nowa w ust., stosuje siy potrącenia w następującej wysokości«- 8# za każdy % niewykonania dyrektywnego wskaźnika finansowego w granicach od % do 5% niewykonania, - 2% za każdy % niewykonania dyrektywnego wskaźnika finansowego w granicach powyżej 5% do 0% Praoownioy nie zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych samodzielnych otrzynują premie za właściwe wykonanie obowiązków służbowych na podstawie oceny całokształtu ich pracy przez przełożonych.

22 - V Udział pob2ce«e<5lnyoh pracowników /grup preoowaikćw/ w funduezu premiowym powini» określać zakładowy regulamin premiowania Podstawę wypłaty premii stanowią zakładowa regulaminy premiowania opracowana przez zakłady i wojewódzki» związki. Regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez Jednostkę nadrzędną Z fundujzu premiowego pracowników umysłowych wydziela się fundusz na premie dla pracowników finansowo - księgowych za złożenie w terminie prawidłowo sporsądzonego rocznego sprawozdania finansowego /bilansu/. Wysokość tego funduszu nie może przekraczać 0% miesięcznego funduszu płac zasadniczych ogółu pracowników finansowo-księgowych. 2. Wysokość premii indywidualnej sa sporządzenie w terminie bilansu rocznego nie może przekraczać 20% miesięcznej płacy zasadniczej prac arnika pod warunkiem, że brał on udział przy sporządzaniu bilansu rocznego i był zatrudniony w zakładzie co najtaniej 3 miesiące przed datą złożenia rocznego bilansu. 3. Za każdy dzień opóźnienia w terminowym słożenlu prawidłowo sporządzanego sprawozdania finansowego /bilansu/ fundusz premiowy ulega zmniejszeniu o jedną dwudziestą Piątą.

23 Lp. T do odpowiednich kategorii wymagania kwalifikacyjnej StSkowiako Prezes 2. Kategoria woj.związku «m - y Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia ^ stażu pracy wyższe 8 lat pracy, w tya 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, z tego 2 lata w zakładzie. Wiceprezesi 5, wyższe odpowiednie dc pełnionej funkcji 3.* Główny księgowy wyższe ekonomiczne 8 lat pracy,w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, z tego 2 lata w zakładzie. 6 lat pracy w księgowości, w tyn 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielny», z tego 2 lata w zakładzie. Główny specjalista /stanowisko kierownicze bądź jedn osobowe/ bezpośrednio podległe prezesowi lub wice prezesowi wyższe odpowiednio do pełnionej funkcji 6 lat pracy w danej specjalności, w tym 2 lata na clsku kierowniczym lub dzielnym, z tego 2 lata zakładzie. >

24 * \8. "9T! Stanowisko Naczelnik wydziaiul 3-6 Zastępca naczelni ka wydziału Hades prawny Specjalista* / technolog, mechanik, elektryk, energetyk, planista, ekonomista, służby aurowco-l w*j,księgo**j i i inni. i 2/ st.inspektor > d/s BHP,. wynalazczości, jakości produkcji i inni 3/ rzecznik pater to(- K*t«gorl» woj.z "i l~ Naczelnik wydziału l administracyjnego j 0-4 iązlcu Vynagul> twalłfikacy; i wykształcenia wyższe odpowiednie dl* danej specjalności i stanowiska w odniesieniu dc radcy prawnego regulują odrębne przepisy. wyższe, średnie m Eakre«l6 ntsiu pracy 6 lat pracy zawodowej, w ty* 2 lata w zakładzie 2 lata pracy zawodowej 6 lat pracy zawodowej r t +

25 T ï"

26 V "^Lp. r T r r «- r t i i i i i i i.- i. i 3., Stano«lako Referent, techniczny, ekonomiemy, administracyjny lani - stenopistka - teletypistka - sekretarka, - magazynier, - telefonistka Hassynistka posa halą maszyn z umiejętnością bezbłędnego pisania z szybkością a/ posad 300 uderzeń aa minutę W ponad 240» ' o/ posad 80 " < 'Kategoria woj.swiąsku 7 " ri ixr" X Z Wymagania kwalifikacyjne w sakr «i wykaztałcenia tatu pracy 4-8 średnie ukończony staż pracy średnie L Ut Q >>- kil \ -. l*

27 - 8 - S 38 Wykaz stanowisk występujących w wojewódzkich związkach uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Lp i.?...! 2 l 3» 4 5! i * Stanowisko Szczeble dodatkó* funkcyjnych w kategoriach woj. związków H» Fresses xrv-xvii X-XY i xn-rv i! 2* Wiceprezesi i i i Główny księgowy, x m -rv i X-XV \ -XT ł 3. Naczelnicy wydziałów i i i T - 4* Naczelnik wydziału administracyjnego i i i V - T 5. Zastępcy ł naczelników wydziałów i i i i J T - U _ J

28 Zaszeregowanie stanowisk występujących w zakładach wymagania kwalifikacyjna. do odpowiednich kategorii Lp. T T «2. 3. Stanowisko t Prezes zarządu spółdzielni Dyrektor zakładu Wiceprezes Zarządf spółdzielni Z-ca dyrektora zakładu Główny księgowy Główny specjalista t Kategoria zakładu * U ~ Y 3 *- 6 ~ T ZZ wyższe Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia stażu pracy " t : : : i : : 8 lat pracy, w tym 4 lata aa stanowisku kierowniczym lub eaacd.zie Łb j m wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji 8 lat pracy,w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielny». 6 lat,w tyn 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym dla stanowisk technicznych, 2 lata na samodzielnym stanowisku technicznym lub w produkcji 8. Z-ca głównego księgowego Kierownik oddziału produkcyjnego «0-4 9r3 8-2 wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji 6 lat pracy,w tym 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Na podstawie art. 39 ustawy ust. 1 i 2 z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DZ. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 29/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.12.2013 r. Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 04/12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie z dnia 11.12.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu Załącznik do zarządzenia nr 21/2008/2009 Dyrektora Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu z dnia 27.05.2009 r. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Władysława

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu

Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie: -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Na art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/70/2009 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR II/70/2009 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR II/70/2009 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r. Zarządzenie Nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 5/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29.

3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29. - 62-3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29. 4. Łęczna kwota dodatku za wykonywanie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach Regulamin wynagradzani, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Zarządzenie 02/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników Załącznik do Zarządzenia nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3198/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 3198/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 kwietnia 2009r. Zarządzenie Nr 3198/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 257 18046 Poz. 1739 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH. Rozdział I

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach z dnia 27.02.2014 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim 2010 Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie Załącznik do zarządzenia nr 52/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. 1. 1. Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Słupia z dnia 01.07.2009 Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr XII.2012 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 20 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr XII.2012 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 20 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr XII.2012 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zielona Góra. Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (tekst jednolity) wg stanu na dzień 16 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Miłakowie. 1 Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ /-/ Andrzej Grabowski

BURMISTRZ /-/ Andrzej Grabowski ZARZĄDZENIE NR 20/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10.02.2015 Or.0050.20.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r. Dz.U.08.117.742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/P/14 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 77/09 Burmistrza Olecka z dnia 19 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 77/09 Burmistrza Olecka z dnia 19 maja 2009 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 77/09 Burmistrza Olecka z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku zatrudnionych na umowę o pracę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych

REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych REGULAMIN wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2012. z dnia 16.03.2012r.

Zarządzenie nr 10/2012. z dnia 16.03.2012r. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KędzierzynieKoźlu z dnia 16.03.2012r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 01 lipca 2009 roku

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 01 lipca 2009 roku Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu premiowania pracowników Zarządu Mienia m.st. Warszawy (ZMW) Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 186/09 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1.1. Regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników nie będących nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 77 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Załącznik do Zarządzenia Nr 278/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2012 r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Rozdział I Postanowienia wprowadzające 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 641/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Podstawa prawna: 1.Art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ŻURAWICY Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: - art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 483/OK/09 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 483/OK/09 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 483/OK/09 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: ustawy z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 467/09

ZARZĄDZENIE NR 467/09 ZARZĄDZENIE NR 467/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Ryk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach.

Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Ryk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach. Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Ryk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr. z dnia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Gdyni Regulamin wynagradzania Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo