Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich"

Transkrypt

1 S)vaA*- 25 Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich UKŁAD ZBOROWY PRACY DLA SPÓŁDZELCZOŚC MLECZARSKEJ M U ż f iiu; y / i M k c c t n b t j ; AS. W h u + ij Aj., y-i-ytij* Warszawa, grudzień r. /

2 Spis treści Część. Część. Część s tr. Rozdział. Postanowienia wstępne Rozdział X. Warunki wynagradzania pracowników Rozdział. Warunki pracy 3 Rozdział V. Warunki przyznawania innych świadczeń 4 Rozdział V. Postanowienia końcowe 6 Załącznik nr. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w spółdzielniach, zakładach przemysłowych i wojewódzkich związkach... 7 Zasady wynagradzania robotników 8 Zasady płac pracowników umysłowych 4 Zasady wynagradzania pracowników obsługi. 40 Załącznik nr 2. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w transporcie Część. Część. Część. Część V. Zasady wynagradzania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników Zasady wynagradzania robotników aaplecza technicznego i spedycji.. 62 Zasady wynagradzania pracowników obsługi Zasady wynagradzania pracowników umysłowych Załącznik nr 3. Zasady wynagradzania pracowników Zakładów Usług nwestycyjnych 93 Część. Płace zasadnicze i dodatki funkcyjne Część. Kategorie zaszeregowania... 95

3 - 2 - Część. Taryfikator kwalifikacyjny Część V. Dodatki za nadzór inwestorski Część V Zasady premiowania CZęść V Wynagrodzenie pracowników obsługi... 2 Załącznik nr 4. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu detalicznym i gastronomii... 4 Część. Zasady ogólne... 4 Część. Zasady wynagradzania pracowników sklepów... 6 Część. Zasady wynagradzania pracowników zakładów gastronomicznych i stołówek pracowniczych Załącznik nr 5» Zasady wynagradzania robotników zatrudnionych w oddziałach i brygadach remontowo-budowlanych Załącznik nr 6. Wykaz kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy... 4 Załącznik nr 7. Zasady i tryb przyznawania dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i niebezpiecznych Załącznik nr 8. Czas pracy i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przy, pilnowaniu Załącznik nr 9. Zasady przyznawania i wypłaty dodatku za staj; pracy

4 Ą, Układ Zbiorowy Pracy dla spółdzielczości mleczarskiej z dnia 3 grudnia 97*< r. zawarty pomiędzy Prezesem Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego. Rozdział Postanowienia_wstgpne Art.. Układ niniejszy określa warunki pracy, wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeni w: / spółdzielniach mleczarskich i ich związkach, 2/ zakładach związku spółdzielni mleczarskich, 2. Jeżeli postanowienia szczególne, zawarte w załącznikach do niniejszego Układu - określają warunki pracy i wynagradzania za pracę niektórych grup pracowników w sposób odmienny od postanowień ogólnych Układu, wówczas postanowienia szczególne zastępują w stosunku do tych pracowników postanowienia ogólne Układu. Art. 2 Postanowienia Układu nie mają zastosowania do pracowników? których prawa i obowiązki regulują szczególne przepisy ustawowe lub wydane na podstawie art. 298 Kodeksu Pracy. Rozdział_ Warunki wynagradzania pracowników. Szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania pracowników ustalają załączniki do układu. 2. Wynagrodzenia pracowników zaliczane do osobowego funduszu płac, dla których szczegółowe zasady wynagradzania określono w załącznikach, wolne są od podatku i składki na cele emerytalne,

5 z. _ 2 - Art. 4. Pracownikom zatrudnionym w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki osobistego zaszeregowania. 2. Kierowcom i innym pracownikom zatrudnionym stale w porze nocnej przy przewozach dystrybucyjnych przysługuje dodatek w wysokości 20$ stawki osobistego zaszeregowania. 3. Dodatki za pracę nocną przysługują pracownikom na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w porze nocnej wynika z harmonogramu; nie przysługują natomiast za pracę wykonywaną w nocy sporadycznie /poza normalnym czasem pracy/, za którą nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie, zgodnie z artykułem 35 Kodeksu Pracy. 4. Postanowienie ust. i 2 nie mają zastosowania do pracowników straży przemysłowej. Art. 5. Pracownicy zatrudnieni w niedziele i święta otrzymują dodatek w wysokości 00$ stawki godzinowej, wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania. 2. V razie zatrudnienia pracownika w dniu w którym miał być udzielony wzamian za przepracowaną niedzielę /za którą przysługuje dodatek z tytułu pracy nadliczbowej niezależnie od innego dnia wolnego od pracy/, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w tym dniu bez dodatleu za pracę w godzinach nadliczbowych, 3. Postanowienia ust. nie stosuje się do kierowców i ich pomocników zatrudnionych w zakładach transportu mleczarskiego. Art. 6 Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu regulują ogólnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

6 5-3 - Art. 7 Pracownicy zatrudnieni w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych otrzymują, w zależności od grupy szkodliwości dodatki w wysokości; - 0,50 zł dla grupy szkodliwości lub uciążliwości - 0,75 zł dla X " * " -,00 zł dla XX " -,50 zł dla V» Art. 8 Podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania lub wynagrodzenia zasadniczego nie może być dokonywane częściej niż co dwa lata, z wyjątkiem awansowania w związku z podwyższeniem kwalifikacji robotników lub ze zmianą stanowiska pracy pracowników umysłowych. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny i na okres wstępny może być przeszeregowany lub awansowany po upływie tych okresów. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny i okres wstępny wlicza się pracownikowi do stażu pracy /liczby lat pracy/. Rozdziął_ Warunki_ >racy, Art. 9 V przypadku kradzieży odzieży, pozostawionej w miejscu wyznaczonym dla ich przechowywania, kierownictwo zakładu pracy obowiązane Jest zwrócić pracownikowi równowartość tych przedmiotów. Art. 0. Zakład pracy obowiązany jest urządzić podręczną apteczkę stale wyposażoną w leki niezbędne do niesienia pierwszej pomocy.

7 -4. - u - 2. Jeżeli zakładowy ośrodek zdrowia działa w takich godzinach, te nie jest możliwe skorzystanie z jego pomocy lub porady poza godzinami pracy, czas nieprzeporacowany z powodu wizyty w tym ośrodku wlicza się do czasu pracy w przypadkach, gdy zaistniała nagła potrzeba uzyskania takiej pomocy lub porady. 3. Czas nieprzopracowany z powodu wizyty w zakładowym ośrodku zdrowia wlicza się do czasu pracy w każdym przypadku,gdy potrzeba uzyskania pomocy lub pprady zaistniała w związku z wypadkiem przy pracy. ). Czas nieprzepracowany w związku z udzieleniem pierwszej pomocy pracownikowi zakładu lub osobie znajdującej się na jego terenie wlicza się do czasu pracy. Art. Przerwy w pracy przeznaczone na spożycie posiłku trwające do 5 minut dziennie wlicza się do czasu pracy. Art. 2 Zakład pracy winien zapewnić pracownikom możliwość korzystania z żywienia przyzakładowego na warunkach według zasad powszechnie obowiązujących. Art. 3 Zakład pracy obowiązany jest przyjąć do pracy, w miarę wolnych miejsc, członka rodziny lub opiekuna rodziny pracownika, ktćry uległ przy pracy śmiertelnemu wypadkowi albo wypadkowi powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Rozdział V. Warunki przyznawania nnych świadczeń Art. llł. Pracownicy, którzy przepracowali bez przerwy 25, 35, bo, k5 i 50 lat - otrzymują nagrody pieniężne w następujących wyso- kościacht

8 a/ po przepracowaniu 25 lat - 0,75 miesięcznego wynagrodzenia b/ " 35 lat -,5 " " c/ " 40 lat - 2,0 " d/ " 45 lat - 2,5 " e/ " 50 lat - 3,0 " 2t Zaliczenie okresu pracy po 22 lipca 944 r. do okresu zatrudnienia uzasadniającego nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej następuje na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w sprawie zasad ustalania okresów pracy i ciągłości uprawniającej do nagród za wieloletnią pracę /gratyfikacji jubileuszowej/. 3» Okresy pracy przed 22 lipca 944 r. podlegają zaliczeniu do okresu zatrudnienia uzasadniającego nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę oraz długość przerwy w zatrudnieniu. 4. Gratyfikację jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalebtu za urlop wypoczynkowy. Art. 5. Zakład pracy - pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza - obowiązany jest do wydawania pracownikom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia mleko do spożycia na iejscu w ilości l/2 lub litra dziennie, w każdym dniu wykonywania pracy. lo ć mleka na poszczególne stanowiska pracy ustala kierownictwo zakładu pracy wspólnie z radą zakładową, w porozumieniu z właściwą terenowo stacją sanitarno-epidemiologiczną Zakład pracy obowiązany jest dostarczyć pracownikom odpowiedniej ilości napojów /kawa zbożowa, mięta, względnie inne napoje/ wraz z dostateczną ilością naczyń do picia. Art. 6 Kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową obowiązany jest do zorganizowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożycz- kowej w zakładzie, wydzielić i wyposażyć odpowiednie pomieszcze-

9 - t f nie oraz uapewnió prowadzenie księgowości tejże kasy na koszt zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Art. 7 W razie śmierci pracownika, spowodowanej wypadkiem przy pracy - zakład pracy obowiązany jest do urządzenia pogrzebu i pokrycia jego kosztów, niezależnie od nnych świadczeń należnych z tego tytułu rodzinie zmarłego według taryfy obowiązującej w uspołecznionych przedsiębiorstwach pogrzebowych. Rozdział V Postanowienia końcowe Art.8 Czas pracy i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu określone w załączniku nr 7 tracą moc z dniem 3 grudnia 975 r. Art. 9 Układ niniejszy obowiązuje od dnia stycznia 975 r.

10 Załącznik ar ZASADY ryka GRA OSACZA PRACO** KÓ» ZATRUTO ONYCH W SP<5ŁDZZ LNACH, ZAKŁADACH PKZSiYSŁOWYCH Z * OJ KŁODZKCH ZttZAZKACB 5 Zasady niniejaze mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych *i a/ apdłdzlolniach mleczarskich b/ aakładach praawyałowyah /serów topionych, wytwórnia czystych kultur, sak ład przetwórczy kazeiny, zakład \> praoaysłu metalowego/, o/ zakładach obrotu tewarowero d/ wojewódzkich związkach apdłdzielnl aleczarakleh. 2. Godzinowa eta*ki płao robotników, noną być podwy&szane, przy rówuuozeanyu odpowiedni- ssniejazeniu ruchomej części płao, w siar«wygospodarowania na tan cal odpowiednich środków poprzaz wzrost efektywności prwoy - jefteli wzrost ruchowej czyści płao uraoillwl podwyższenie godzinowych tawak płac co najanlej o Zalana atruktury płac, o której mowa w uat. mołe być wprowadzona za zgodą Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Hleezarskich w porozum laniu z Minietren Pracy, Płac Spraw Socjalnych i Zarządza Głównyn Związku Zawodowego Pracownik da Prsenysłu Spody»- czago Cukrowniczego po upływla dwóch lat od października 973 r. jadali wzrowt ruchomej ozydci płao aa charakter trwały jeat wynikłam wzroatu wydajności procy, poprawy orsanizaoji i dyscypliny pracy. 3 3 Zaazaregowania robotników do odpowiadnloh kategorii naatępu- Ja na podstawia taryfikatora kwalifikacyjnago.

11 -J S 4 Ki«równik zakładu pracy moi«tworzyć w ramach planowanego funduszu płac, specjalny fundusz nagród w wysokości do 0.5 planowanego osobowego funduszu płac do dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników zs szczególne osiągniysia, CZEŚĆ. ZASADY WmiUłRADZABA ROBOTNKÓW. Tabela płaot 5 5! KategoriaJ Wysokość stawki godzinowej w złotych i zasrere- > gosania «T a bela i A B C D r Z i 6,20 6,20 6,20 6,20 i 6,50 i i 6,50 6,60 7,00 7,00 i 7,50 i i 7,00 7,50 8,00 8,00 i 8,50 i J V i 8,00 8,50 9,00 9,00 i 0,00 l V 9,00 9,70 0,40,50 t. 0,00 i J V «0,00 i,00,50,90 i 3,00 V i,50 l 2,40 3,00 3,70 i 4,50 J v n i 3,00. 4,00 5,00 i 5,70 i 6,50 n J X i 4,50 6,00 7,00 8,00 i 9,00 i Ustala siy naatypujące zasady i kryteria zaliczania robotników do tabeli płaci / w zakładzie pracy może być stosowana tylko jedna tabela płac, 2/ wszystkie zakłady pracy uprawnione są do stosowania tabeli płac A) 3/ jednostka nadrzfdna może wyrazić zgody na stosowanie tabeli płac B w zakładach pracy, charakteryzujących si*«

12 «- 3 - «/ wysokim poziomem organizacyjno - technicznym, b / stopniem złożoności procesu produkcyjnego, c/ wysoki* poziomem osiągniętej wydajności pracy, d/ wysokimi kwalifikacjami załogi, s/ lokalizacja zakładu M Zarząd Główny Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego może w drodze wyjątku wyrazić zgody na stosowanie w «okładach tabeli płac C,D,jS. S 6. Za brygadzisty może by6 uznany wykwalifikowany robotnik, który w ramach zespołu, biorąc udział bezpośrednio w jego pracach, klaruje tym zespołem i nadzoruje jego pracy, czuwa nad zaopatrzeniem, odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zespołu i jest łącznikiem między zespołem a kierownictwem. 2. Powierzenie wykwalifikowanemu robotnikowi, niezależnie od jago normalnych obowiązków wynikających z umowy o pracy, pełnienia dodatkowych czynności brygadzisty powinno byó dokonane na piśmie z równoczesnym podaniem zakresu czynności i odpowiedzialności oraz procentowej wysokości dodatku brygadzietowokiago. 3. Na brygadzisty może byó powołany robotnik posiadający odpowiednio kwalifikacje zawodowe i odznaczający siy umiejętnościami organizowania i kierowania pracą członków brygady. 4. Zaszeregowanie osobiste brygadzisty ustala siy odpowiednio do wykonywanych przez niego czynności i posiadanych kwalifikacji, ns tych samych zasadach jaki* obowiązują wszystkich robotników. 5. Wyznaczenie robotnika na brygadzisty nie mota byó w żadnym przypadku podstawą zaszeregowania go do wyższej kategorii.

13 Brygadziści, niezależnie od wynagrodzenia za wyniki własnej praey, otrzymają dodatek za prowadzeni* brygady: / 5 % płacy wynikającej z osobistego zaszeregowania, jeżeli brygadzista kieruje brygadą liczącą od 5 do 0 osób łącznie z brygadzistą, 2/ 0% płacy wynikającej z osobistego zaszeregowania, jeżeli brygadzista kieruj«brygadą liczącą pcwyiej 0 osób. 7. W przypadkach uzasadnionych liczebnością brygady lub złożonością pracy zespołu, kierownik zakładu pracy może przyznać brygadziście - w drodze wyjątku - dodatek w wysokości 5/«płacy wynikającej z jego osobistego zaszeregowania. 8. W wyjątkowych przypadkach dodatek w wysokości 5% płacy zasadniczej wynikającej z osobistego zaszeregowania noże być przyznany brygadziście kierującemu pracą brygady złożonej z 3 lub 4 osób /łącznie z brygadzistą/ o ile zakres prac wykonywanych przez nią nie wymaga zatrudnienia wiykszej liczby robotników, a ustawienie brygadzisty jest siezbydne dla zabezpieczenia prawidłowego nadzoru i odpowiedzialności za wyniki praey brygady. 9. Dodatek brygadzistów alei przysługuje wyłącznie w okresie pełnienia przez robotnika funkcji brygadzisty W zależności od rodzaju pracy stosuj«siy czasową lub akordową formy płac. 2. Czasowa forua płac stanowi podstawową formy wynagradzania pracowników. 3. Akordowa fo m a płac powinna być stosowana przy robotach, dla których ustalono prawidłowa normy pracy, zorganizowano właściwą kontroly i ewidencjy ilościowych i jakościowych wyników praey oraz z uwzglydni«ni«m ekonomicznej celowości stosowania akordu.

14 Akordowa forma płac może być stosowana w zasadzie przy prasach zespołowych. Przy stosowaniu akordu zespołowago podział zarobku, wypracowanego przez zespół, pomiędzy członków zespołu następuje w zależności od kategorii zaszeregowania wykonywanej roboty wynikającej z taryfikatora kwalifikacyjnego i ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych członków zespołu. 4. Robotnicy zatrudniani przy robotach załadunkowych i wyładunkowych towarów masowych, wykonywanych ręczni* lub ręcznie z użyciem pomocniczego sprzętu -«chemicznego otrzymiją zaszeregowanie osobiste według zasad ogólnych określonych w obowiązującym taryfikatorze kwalifikacyjnym. Stewke wynikająca z tak ustalonego zaszeregowania osobistego stanowi podstawę do obliczania dopłat za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, dodatków za wieloletnią pracę i innych składników płacy obliczanych w stosunku procentowym do wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania. W przypadku wynagradzania tych robotników według akordowej formy płac na podstawie katalogu jednolitych norc pracy - podstawę do ustalania cen jednostkowych za roboty objęte tym katalogiem stanowi stawka w wysokości od 9,50 do,00 zł netto za godzinę, z możliwością ich podwyższania zgodnie z Uchwałą nr 65/T2 Rady Ministrów z dnia r. w sprawie jednolitych noim pracy oraz cen jednostkowych aa roboty za i wyładunkowe towarów masowych /li.p. nr 35, poz.9/ Robotnicy wynagradzani według czasowej i akordowej fermy płacy mogą otrzymywać premię za wykonanie i przekroczenie zadań rzeczowych wyznaczonych przez kierownika zakładu pracy. 2. He premiowanie robotników przeznacza się fundusz premiowy w wysokości do 055, a w zakładach pracy uzyskujących znaczny udział produkcji oznaczonej znakiem jakości lub wyrobów na eksport, jak również w zakładach pracy o wysokim sezonowym wzroście produkcji - do 5% płac zasadni-

15 czych tych robotników. Szczegółowe zasady premiowania robotników określaj«zakładowe regulaminy premiowania, opracowywane przez zakłady w porozumieniu z radą zakładową. Zakładowy regulamin powinien określać: / wysokość premii dla poszczególnyoh stanowisk /zespołów/, 2/ zadania za wykonanie których przysługuj«premia oraz ewentualne warunki wypłaty premii, 3/ sposoby kontroli wykonania zadań, 4/ zasady podwyższania i obniżania premii, 5/ terminy wypłaty premii 6/ czasokres ważności regulaminu. Dobór zadań rzeczowych, stanowiących podstawy premiowania poszczególnych zespołów robotników oraz stopień ioh napięcia, powinien zapewniać poprawy wyników produkcyjnoekonomicznych zakładu. W szczególności zadaniami powinny byćt - terminowa i właściwa współpraca przy wdrażaniu nowych technologii produkcji, zadań postypu technicznego, wzorców właściwej organizacji pracy, - lepsze wykorzystanie surowca i materiałów, - zwiększenie produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości, - efektywne wykorzystani«ozasu pracy, - osiągnięcie przekroczenie założonej wydajności pracy, - tarninowe i właściwe wykonanie remontów maszyn urządzeń oraz ch konserwacji, - wykonanie zwiększonych zadań planowych lub zadań dodatkowych pozaplanowych, - terminowe wykonanie wyznaczonych zadań produkcyjnych lub gospodarczych. Zadania rzeczowe mogą być wprowadzone do zakładowego

16 - t regulaminu premiowania po uprzednim zapewnieniu prawidłowej dokumentacji zabezpieczającej ich wymlerność oraz możliwości stwierdzenia stopnia ich wykonania Wysokość funduszu premlowsgo na poszczególna okresy dla wydziałów /oddziałów wyodrębnianych grup produkcyjnych/ ustala kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową. 2. funduszem premiowym przyznanym poszczególnym wydziałom /oddziałom, wyodrębnionym grupom produkcyjnym/ dysponują kierownik wydziału /oddziału/ na wniosek mistrza sprawującego bezpośredni nadzór nad robotnikami, w porozumieniu z radą zakładową. 3. Podział funduszu premiowego między robotników i wysokość premii ndywidualnej ustalane są zawsze w porozumieniu z radą zakładową.. 0 ndywidualna premia nie może przekroczyć 20% płacy zasadniczej danego robotnika. Robotnik może być pozbawiony premii częściowo lub całkowicie, szczególnie w przypadku«/ nie wykonania zleconych mu zadań, 2/ stwierdzenia nieoszczędnago zużycia surowców i materiałów, niedbalstwa w pracy, złej jakości wykonywanej roboty, nieprzestrzegania przepisów bhp lub nieprzestrzegania dyscypliny pracy. 5 2 Premię wypłaca się z dołu w okrasach miesięcznych przy ostatecznym rozliczeniu wynagrodzenia za dany miesiąc.

17 ~ih CZEŚĆ. ZASADY PŁAC PRACOWNKÓW UMYSŁOWYCH. Tabela płac i 3 * Kategoria Miesiyczna Kategoria Mlaslyczna zaszeregowania i stawka płacy i zaszerego stawka płacy l zasadniczej j wania zasadniczej» W Zł w zł l 3 - i!.500 J » 5.900, ł ' i j Stawki, określone w ust.l - stanowią podstawy do obliczania pracownikom należnych«- premii, - dodatków za pracy w godzinach nadliczbowych, w niedzielo święta ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej, - dodatków za wieloletnią pracy, - innych należności obliczanych od płacy zasadniczej Pracownicy uaysłowi zajmujący stanowiska kierownicze, w okrasie pracy na odpowiednim stanowisku kierowniczym są uprawnieni do dodatków funkcyjnych wypłacanych miesięcznie.

18 2. Tabela dodatków funkcyjnych! i SscMbal " l«alçcsna atawka fkaeaabal "î tflaalvoaaa. drvdattü dodatku Äodatku dodatku fuakeyj funk c r i- dodatku a t a«go w mi f o k e r j M s * Z u i j X 400" "»** * - - J. «w i 600 x n i í'.aco m 000 ZT * * T i.0c0 XT 3. Coc i i U J i i Z Z T U i.200 XT n u i i, L J XV _ J _ J «>600 - i 5 Mata praysuuaaca dodatku fuakayjaago arią*«al«a aad Uflkoawalaa tak Ładu twacy lub (oaacaagdlayoli koadrok orfcan «y jayoh da akrailoayeh atawak dodatku aa podata» «la kryt«rldw u«t«l-my eh praca Ccatralay Z-.-ląaak Spóidaial- b Elceaaxaklch. } 6. ' m uatalaalu stawek dodatku ftaúerjaaeo dla poaaox«edl> n/oh ataaoaiak t*l«ky prayjnoaari prsykiwdoao aaatfpująoa kryteria t / a/ dla aałsakda sakładu pn«ii - wlalkoóó ap&dalalal /aakladu/ aartaść produkajl, liaaba * trudni on yok, wartość Majątku tnaiago, - siotoaoćć naaooaaaaeáó produkcji, - atopl«ałoio&oiol aarsądsaala, b/ kierowników koautrak oraanl»*cyjnyah a ruchu «ak/adiu afaanktar dalałalnośai danej keaórkl, lleabt praoaaulków.

19 - u wiaikoeć prodaknji, aartoác aks;j.o&tasaaago aajątku treełeeo, aartodć mvartmném oatarlałtf«, - liosbg otx*wa\ mt rátncrodnoíc strawnych taotaolofll, pocloa wypoaaiaala tnlnltbwe«- stoploíí ziofconcáei kiarower 'a oras takraa odpcwiadsialaoóait a/ dis klerovnikda aa^aasynds «saladaolel od kategorii ua^asyni). Xry tarła s a l l e»»! «.x:nsynć* do roazcssr-élnyah katsgcrli poduś są a rusds. X, 4/ dl* at.rastrada nlstradat liczbę aodaarowanyc!' bry~«j, jiofn^dw /co najmiaj dsich/, - las by nsisarwsnycl. praeoaalkáw /oo najiailaj 0/» - pas los kwallfifcaayjny prao-^nlkdw, charakter slalalnoáel nad*orwranych brygad / ry o d u k o y i i t. dow oo b c s s. u iiu r o B f t /. - wlslkodć pazktt aessysompo, - «tapiad trudsośel i skoftoaaiel rrcdukaj /] raoy/ «/ dl* kiarsaauda komórek ort*ai*acyjnycii ««o, raódr kich asląkjtaoh oras w zarządsle zakładu«- HoMbtiość nadaoraaanaj kastórkl /co aąjailaj 5 os<5\ tącaili z klsrowilklsa/, - aakrsa i aharaktar daiałalaoósl daaaj keadrkl, J*J poámdai. lub huaicayjay uadaór ad odpowiadał* ni kocórkaai a ruchu apółdslalr.l /sakładu/, - stoylaá sio tonada trtidaoćai aajadnlań wala ją» eyofc do gaatil daasj kaadiici. 2. ilodatak ala prsyałueuje, jadali kooónca orgml asoyjaa satrudnią tailaj snldall 5 praaoaalkdw.

20 - - 7, Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego ula może byś dokonana w drodze awansu, może ona nastąpić Wruz-*.o anciany zakresu działania lub kryteriów przyjętych jako podstawa ustalenia wysokości tego dodatku. 2. W okresie przejściowym dopuszcza się możliwość stosowania dodatków funkcyjnych niższych niż wynikających z przyjętych kryteriów ich ustalania. $ 8 Dodatek funkcyjny prsysłtaguje w okresie pracy na danym stanowisku kierowniczym. Zasady premiowania S 9. Pracownicy umysłowi są premiowani z funduszu prani owego ustalonego w ramach planowanego funduszu płac. 2. fundusz premiowy, o którym mowa w ust. i - ustala się w wysokości do 58» funduszu płac zasadniczych tych pracowników. 3. Premie indywidualne nie mogą być wyższe niż 20% płacy zasadniczej proc tarników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych oraz 0% płacy zasadniczej pozostałych pracowników. * 20 Fundusz premiowy dla practwników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych tworzołiy jest w zależności od: a/ * zakładach wykonanie jednego lub dwóoh następujących zadańj - planowanej ł» dany okres ilości produkcji w podstawowych asortymentach, - planowanej na dany o k r e s sprzedaży rynkowej produkcji mleczarskiej,

21 ~/i planowanego skupu mleka, - zwiększonej produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości. b/ w wojewódzkich związkach spółdzielni mleczarskich wykonanie jednego lub dwóch zadań każdorazowo określonych przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich. i 2 przypadku niepełnego wykonania zadań, o których nowa w $ 20 stosuje się potrącania w następującej skali«- 5% funduszu premiowego, przypadającego na dane zadanie za każdy 56 niewykonania w granicach od % do 5*. - 5% funduszu premiowego przypadającego na dane zadania za każdy % niewykonania powyżej 5%. 22. Wypłatę premii dla pracowników zakładów i wojewódzkich związków uzależnia się od wykonania wskaźnika finansowego liczonego narastająco od poozątku roku, którego rodzaj określi Prezes Zarządu Ołównego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. 2. V przypadku niepełnego wykonania wskaźnika finansowego, o którym nowa w ust., stosuje siy potrącenia w następującej wysokości«- 8# za każdy % niewykonania dyrektywnego wskaźnika finansowego w granicach od % do 5% niewykonania, - 2% za każdy % niewykonania dyrektywnego wskaźnika finansowego w granicach powyżej 5% do 0% Praoownioy nie zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych samodzielnych otrzynują premie za właściwe wykonanie obowiązków służbowych na podstawie oceny całokształtu ich pracy przez przełożonych.

22 - V Udział pob2ce«e<5lnyoh pracowników /grup preoowaikćw/ w funduezu premiowym powini» określać zakładowy regulamin premiowania Podstawę wypłaty premii stanowią zakładowa regulaminy premiowania opracowana przez zakłady i wojewódzki» związki. Regulaminy te podlegają zatwierdzeniu przez Jednostkę nadrzędną Z fundujzu premiowego pracowników umysłowych wydziela się fundusz na premie dla pracowników finansowo - księgowych za złożenie w terminie prawidłowo sporsądzonego rocznego sprawozdania finansowego /bilansu/. Wysokość tego funduszu nie może przekraczać 0% miesięcznego funduszu płac zasadniczych ogółu pracowników finansowo-księgowych. 2. Wysokość premii indywidualnej sa sporządzenie w terminie bilansu rocznego nie może przekraczać 20% miesięcznej płacy zasadniczej prac arnika pod warunkiem, że brał on udział przy sporządzaniu bilansu rocznego i był zatrudniony w zakładzie co najtaniej 3 miesiące przed datą złożenia rocznego bilansu. 3. Za każdy dzień opóźnienia w terminowym słożenlu prawidłowo sporządzanego sprawozdania finansowego /bilansu/ fundusz premiowy ulega zmniejszeniu o jedną dwudziestą Piątą.

23 Lp. T do odpowiednich kategorii wymagania kwalifikacyjnej StSkowiako Prezes 2. Kategoria woj.związku «m - y Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia ^ stażu pracy wyższe 8 lat pracy, w tya 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, z tego 2 lata w zakładzie. Wiceprezesi 5, wyższe odpowiednie dc pełnionej funkcji 3.* Główny księgowy wyższe ekonomiczne 8 lat pracy,w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, z tego 2 lata w zakładzie. 6 lat pracy w księgowości, w tyn 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielny», z tego 2 lata w zakładzie. Główny specjalista /stanowisko kierownicze bądź jedn osobowe/ bezpośrednio podległe prezesowi lub wice prezesowi wyższe odpowiednio do pełnionej funkcji 6 lat pracy w danej specjalności, w tym 2 lata na clsku kierowniczym lub dzielnym, z tego 2 lata zakładzie. >

24 * \8. "9T! Stanowisko Naczelnik wydziaiul 3-6 Zastępca naczelni ka wydziału Hades prawny Specjalista* / technolog, mechanik, elektryk, energetyk, planista, ekonomista, służby aurowco-l w*j,księgo**j i i inni. i 2/ st.inspektor > d/s BHP,. wynalazczości, jakości produkcji i inni 3/ rzecznik pater to(- K*t«gorl» woj.z "i l~ Naczelnik wydziału l administracyjnego j 0-4 iązlcu Vynagul> twalłfikacy; i wykształcenia wyższe odpowiednie dl* danej specjalności i stanowiska w odniesieniu dc radcy prawnego regulują odrębne przepisy. wyższe, średnie m Eakre«l6 ntsiu pracy 6 lat pracy zawodowej, w ty* 2 lata w zakładzie 2 lata pracy zawodowej 6 lat pracy zawodowej r t +

25 T ï"

26 V "^Lp. r T r r «- r t i i i i i i i.- i. i 3., Stano«lako Referent, techniczny, ekonomiemy, administracyjny lani - stenopistka - teletypistka - sekretarka, - magazynier, - telefonistka Hassynistka posa halą maszyn z umiejętnością bezbłędnego pisania z szybkością a/ posad 300 uderzeń aa minutę W ponad 240» ' o/ posad 80 " < 'Kategoria woj.swiąsku 7 " ri ixr" X Z Wymagania kwalifikacyjne w sakr «i wykaztałcenia tatu pracy 4-8 średnie ukończony staż pracy średnie L Ut Q >>- kil \ -. l*

27 - 8 - S 38 Wykaz stanowisk występujących w wojewódzkich związkach uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Lp i.?...! 2 l 3» 4 5! i * Stanowisko Szczeble dodatkó* funkcyjnych w kategoriach woj. związków H» Fresses xrv-xvii X-XY i xn-rv i! 2* Wiceprezesi i i i Główny księgowy, x m -rv i X-XV \ -XT ł 3. Naczelnicy wydziałów i i i T - 4* Naczelnik wydziału administracyjnego i i i V - T 5. Zastępcy ł naczelników wydziałów i i i i J T - U _ J

28 Zaszeregowanie stanowisk występujących w zakładach wymagania kwalifikacyjna. do odpowiednich kategorii Lp. T T «2. 3. Stanowisko t Prezes zarządu spółdzielni Dyrektor zakładu Wiceprezes Zarządf spółdzielni Z-ca dyrektora zakładu Główny księgowy Główny specjalista t Kategoria zakładu * U ~ Y 3 *- 6 ~ T ZZ wyższe Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia stażu pracy " t : : : i : : 8 lat pracy, w tym 4 lata aa stanowisku kierowniczym lub eaacd.zie Łb j m wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji 8 lat pracy,w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielny». 6 lat,w tyn 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym dla stanowisk technicznych, 2 lata na samodzielnym stanowisku technicznym lub w produkcji 8. Z-ca głównego księgowego Kierownik oddziału produkcyjnego «0-4 9r3 8-2 wyższe odpowiednie do pełnionej funkcji 6 lat pracy,w tym 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 01.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH Załącznik do Zarządzenia Nr 37/09 Wójta Gminy Subkowy z dnia 12 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Na podstawie art. 39 ustawy ust. 1 i 2 z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku Pełniący Funkcję Wójta Gminy JaślIska Burmistrz Gminy Dukla ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach samorządowych ustalam Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Krośnicach.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2009 Dyrektora SGZS z dnia 30 marca 2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 marca 2011 r. 384 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 05 sierpnia 20013 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DZ. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie 1 Rozdział I. Postanowienia wstępne Rozdział II Zasady wynagradzania pracowników Rozdział III Zasady przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze,

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze, REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 29/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.12.2013 r. Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Dz.U.2005.6.49 2008-11-01 zm. Dz.U.2008.195.1208 1 2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.746 1 2010-01-02 zm. Dz.U.2009.223.1785 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 754/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 754/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 754/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W GRAJEWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 04/12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie z dnia 11.12.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY LĄDEK

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY LĄDEK Załącznik nr do Zarządzenia nr /06 Wójta Gminy Lądek zdnial 0.06r. REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY LĄDEK I. Postanowienia wstępne Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Lądek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 1607 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 5/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA GRAJEWO

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA GRAJEWO Załącznik do Zarządzenia Nr 6/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Grajewo REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu Załącznik do zarządzenia nr 21/2008/2009 Dyrektora Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu z dnia 27.05.2009 r. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Władysława

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czernikowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czernikowo Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Czernikowo Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. (druk nr 1017)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. (druk nr 1017) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 1017) USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 31/2010

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 31/2010 Czechowice-Dziedzice, 27.04.2010 r. PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 31/2010 Do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Czechowice-Dziedzice, ul. Drzymały 16 wpisanego do rejestru

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi.

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi. Zarządzenie Nr 474/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/70/2009 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR II/70/2009 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR II/70/2009 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MUZEUM MIASTA PABIANIC

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MUZEUM MIASTA PABIANIC Podstawa prawna: 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 46, z późniejszymi zmianami). 2. Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu

Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie: -

Bardziej szczegółowo

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu R EGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego w Lubaniu Na podstawie: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r. Zarządzenie Nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. z dnia 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. z dnia 15 czerwca 2009r. Zarządzenie Nr Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Urzędzie Gminy w Nędzy na REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW w Urzędzie Gminy Nędza Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.146.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 01 kwietnia 2016 roku został ustalony na podstawie art. 77 ² ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu załącznik do zarządzenia Nr 31/2009 Burmistrza Lubraniec z dnia 11 maja 2009 roku Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu w Lubrańcu 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: a)wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Na art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/09 Burmistrza Kleszczel. z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/09 Burmistrza Kleszczel. z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/09 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 STAROSTY STAROGARDZKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 STAROSTY STAROGARDZKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2012 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 49/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 49/2009 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce Wydany na podstawie: Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników Załącznik do Zarządzenia nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łebie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 76 /2013 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29.

3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29. - 62-3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29. 4. Łęczna kwota dodatku za wykonywanie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania obowiązujący w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 0152-158/V/09 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra Na podstawie art. 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy Załącznik do Zarządzenia nr 7/2013 Dyrektora COK w Cieszynie z dnia 21.05.2013 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy Regulamin wynagradzania pracowników Cieszyńskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA RABKA ZDRÓJ Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rabka Zdrój zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ustalony został na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach Regulamin wynagradzani, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2015. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 125/2015. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Zarządzenie 02/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo