M IEJSKI INDYWIDUALNY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO MISTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M IEJSKI INDYWIDUALNY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO MISTER"

Transkrypt

1 Olgierd Mikosza Niezależny Konsultant Systemów Informatycznych, Gaia Systems Ltd (Nowa Zelandia), M IEJSKI INDYWIDUALNY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO MISTER Artyku³ opisuje nowatorski, futurystyczny system publicznego transportu miejskiego, który mo e zmieniæ kierunek rozwoju w tej dziedzinie. System charakteryzuje siê tym, e przejazdy odbywaj¹ siê na ¹danie klienta w niewielkim, automatycznie sterowanym pojeÿdzie wielkoœci taksówki miêdzy dwoma dowolnymi przystankami lekkiej, napowietrznej struktury szynowej sieci transportowej. MISTER rozwi¹zuje wiêkszoœæ, jeœli nie wszystkie, problemy obecnych miejskich systemów transportowych, a równoczeœnie znacznie polepsza ich parametry ekonomiczno-funkcjonalne. Pojazdy s¹ bardzo lekkie ( kg), wiec przek³ada siê to na lekkoœæ struktury noœnej mono-szyn kratownicowych oraz s³upów. Problemy obecnych naziemnych systemów transportowych Kolizyjnoœæ jest jednym z g³ównych problemów ruchu drogowego. Poza utrat¹ ycia, zdrowia i mienia, a wiec wielkimi kosztami spo³eczno-ekonomicznymi, wypadki powoduj¹ dodatkowe utrudnienia komunikacyjne, zwykle dotykaj¹ce dziesi¹tki tysiêcy innych u ytkowników dróg, w promieniu wielu kilometrów od miejsca wypadku. Zagêszczenie pojazdów i zwi¹zane z tym coraz bardziej rosn¹ce zat³oczenie, a wiêc powolnoœæ dostarczania osób i ³adunków do celu to nastêpne, nierozwi¹zywalne bol¹czki komunikacji miejskiej. Energoch³onnoœæ transportu drogowego, zarówno prywatnego jak i publicznego, jest ogromna i roœnie wraz ze zwiêkszaj¹cym siê zat³oczeniem. Zanieczyszczenie œrodowiska jest pochodn¹ powy szych problemów. Z kolei zajmowanie znacznych powierzchni gruntu pod infrastrukturê wynika z b³êdnego kierunku obranego dla rozwi¹zywania problemów transportowych w miastach. Dowodem jest przyk³ad USA, jednego z najbardziej zurbanizowanych krajów œwiata, o najwiêkszej, najlepszej infrastrukturze drogowej. Nawet tamta infrastruktura nie mo e wch³on¹æ rosn¹cej liczby pojazdów. Im bardziej gêsta zabudowa miejska i wiêkszy rozwój cywilizacji, tym wiêksze koszty budowy infrastruktury miejskiej. Powinno wiêc byæ jasne od dawna, e nale y szukaæ innych mniej transportoch³onnych i energoch³onnych rozwi¹zañ. Takim rozwi¹zaniem mo e byæ system indywidualnego transportu miejskiego. Systemy indywidualnego transportu miejskiego W dalszej czêœci artyku³u przedstawiono now¹ wersjê publicznego, indywidualnego, miejskiego systemu transportowego, który mo e rozwi¹zaæ wszystkie opisane powy ej problemy. Jest to system MISTER. System ten u ywa sprawdzonych i tanich technologii z kilkoma nowatorskimi rozwi¹zaniami, co w efekcie daje nowe i niedrogie rozwi¹zanie ca³oœciowe. MISTER jest systemem komunikacji miejskiej (a póÿniej intercity), który zapewnia bezkolizyjnoœæ, a wiêc maksymalne bezpieczeñstwo. Cechuje go indywidualnoœæ podró owania, zasadnicza redukcja kolejek i oczekiwania, komfort w pojazdach oraz brak przejazdów bez pasa erów, skrócenie czasu dojazdu do punktu docelowego. Te cechy wystarczy³yby ju na okreœlenie systemu transportu daj¹cego takie korzyœci, jako rewolucyjny, ale to nie koniec zalet MISTER a. Zmniejsza on równie w sposób zasadniczy zanieczyszczenia œrodowiska i energoch³onnoœci transportu, co pozwala na wielk¹ obni kê czasu i kosztów budowy infrastruktury, przy podobnej przepustowoœci jak Metro. To z kolei wi¹ e siê ze zmniejszeniem zapotrzebowania na powierzchniê gruntu na budowê infrastruktury. I na koniec uzyskujemy jeszcze zmniejszenie zagêszczenia pojazdów samochodowych na ulicach i zwi¹zanych z tym wypadków i zatorów drogowych oraz mo liwoœæ znacznego zmniejszenia iloœci samochodów dostawczych w ruchu miejskim. Pojazdy s¹ napêdzane indywidualnie elektrycznymi silnikami zintegrowanymi z wózkiem noœnym. Dodatkowe korzyœci s¹ uzyskane dziêki ma³ym stacjom rozmieszczonym z gêstoœci¹ podobn¹ do przystanków autobusowych, które mog¹ mieæ kilka równoleg³ych stanowisk dla przyspieszenia wsiadania/wysiadania pasa erów i obs³ugi ³adunków. Ca³y system jest kontrolowany i sterowany automatycznie przez zintegrowany, ale rozproszony fizycznie system komputerowy, który zapewnia niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo ruchu wszystkich pojazdów i sieci komunikacyjnej. Zasadniczym problemem w realizacji projektu MISTER jest opór osób z administracji pañstwowej i lokalnej, polityki i inwestorów. Mówi¹ najczêœciej, e jeœli tego nikt do tej pory nie zrobi³, to nie jesteœmy zainteresowani. W kontekœcie korzyœci p³yn¹cych ze stworzenia i u ytkowania takiego Informacja o systemie i jego mo liwoœciach jest tez na stronie er.com 2

2 systemu, jest to nielogiczne i szkodliwe spo³ecznie, ale poniewa pierwszy system na pewno wkrótce powstanie, wiêc kraj-zwyciêzca tego wyœcigu bêdzie zwyciêzc¹ w produkcji takich systemów w skali globalnej na wiele lat. Korzyœci makroekonomiczne bêd¹ wprost ogromne. Jeœli nie uda siê w krótkim czasie przekonaæ instytucji pañstwowych i Unijnych do wsparcia realizacji systemu doœwiadczalnego, to jest prawdopodobne, ze MISTER powstanie w ca³oœci jako inwestycja prywatna. Jest to tym bardziej mo liwe, e koszty na prototyp nie s¹ tak wielkie, jak w przypadku innych systemów transportu zbiorowego. Czas budowy instalacji prototypowej nie powinien przekroczyæ dwóch lat, a budowa pierwszej instalacji miejskiej o d³ugoœci km jednego roku. S¹ ju zaawansowane rozmowy z niektórymi miastami w Polsce na temat instalacji takiego systemu, po zakoñczeniu budowy prototypu i uzyskaniu odpowiedniej homologacji. Wydaje siê, i aden z obecnie stosowanych systemów transportu indywidualnego czy masowego, nie mo e rozwi¹zaæ problemów komunikacji miejskiej i miêdzymiastowej w tak ekonomiczny i szybki sposób, jak opisywany system MISTER. Główne elementy systemu MISTER System sk³ada siê z czterech zasadniczych podsystemów.. Lekka Infrastruktura do Transportu Indywidualnego (LITI). Rys. i 2 pokazuj¹ schemat napowietrznej sieæ linii szynowych zawieszonych na s³upach kilka metrów nad ziemi¹. LITI s³u y do przenoszenia gondolowych pojazdów transportowych miêdzy dowolnymi stacjami i z du ¹ maksymaln¹ gêstoœci¹ (oko³o 0 m pojazd od pojazdu). Rys. 2 Wizualizacja trasy MISTER na laminowanych drewnianych słupach 2. Pojazd Automatycznego Transportu (PAT) jest gondol¹ podwieszon¹ na szynie LITI i s³u y do przewozu od jednej do kilku osób lub pakietów ³adunkowych bezpoœrednio miêdzy stacjami pocz¹tkow¹ i koñcow¹, czyli bez zatrzymywania siê po drodze (Rys. 3). Mijane przystanki s¹ bocznicowe, czyli pojazdy zatrzymuj¹ce siê na nich, nie blokuj¹ ruchu pozosta³ych pojazdów. Brak ciê kiego zawieszenia, silnika i konstrukcji odpornej na zderzenia, daje ma³¹ masê PAT ( kg) w stosunku do ³adunku u ytkowego, a wiêc wielkie oszczêdnoœci energetyczne. Rys.3 Wizualizacja pojazdów z kompozytów z włókna szklanego i pianki Rys. Schemat dwukierunkowej i dwupoziomowej linii MISTER i pojazdów 3. Stacje. Jak pokazano na rys 4 i 5 stacje s¹ ma³e, typu bocznicowego (off line) z jednym lub wiêcej peronami umieszczonymi na tym samym lub ró nych poziomach. Stacje s¹ rozmieszczone co kilkaset metrów (jak przystanki autobusowe). Dziêki ma³ym rozmiarom stacji, nie wymagaj¹cych prawie adnej naziemnej infrastruktury, mog¹ byæ umieszczone w budynkach, szpitalach, biurowcach itd. Niektóre strategicznie zlokalizowane stacje posiadaj¹ wielopoziomowe gara e (rys.6). S³u ¹ one do przygotowania do zasilenia sieci LITI pojazdami PAT w godzinach szczytu i sk³adowania ich, gdy brak na nie zapotrzebowania. 4. Automatyka i System Kontroli SOKRATES (System Optymalizacji i Kontroli Ruchu Automatycznego Transportu Elektryczno Samobie nego). Ca³oœæ 22

3 Źródło: Rys. 5 Prosta stacja systemu MISTER Rys. 6 Składowanie pojazdów w garażach klatkowych Źródło: Rys.4 Makieta prostej stacji systemu MISTER kontroli i bezpieczeñstwa ruchu jest sterowana przy pomocy zintegrowanych systemów komputerowych. Jest to system centralny oraz systemy rozproszone rozmieszczone na stacjach i w pojazdach, nawzajem komunikuj¹ce siê i steruj¹ce obszarami swoich domen dzia³ania. SOKRATES zajmuje siê równie maksymalizacj¹ wykorzystania przepustowoœci i dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów w danym czasie. Ogólny opis działania systemu MISTER System posiada uk³ad podwieszenia gondolowego na pojedynczej szynie (typu kratownicy). Napêd ka dego PAT jest zapewniony przez silnik elektryczny bêd¹cy czêœci¹ sk³adow¹ wózka noœnego zawieszonego na szynie, do którego podczepiona jest gondola PAT. Dostawa pr¹du do silnika odbywa siê poprzez osobn¹ czêœæ szyny noœnej lub przewód elektryczny, podobny do trakcji stosowanej w tramwajach czy poci¹gach. Magistrale LITI maj¹ znormalizowane rozmiary i mog¹ dla zwiêkszenia przepustowoœci na g³ównych szlakach komunikacyjnych przebiegaæ w wi¹zkach wielopoziomowych. Linie komunikacyjne LITI maj¹ przystanki rozmieszczone co kilkaset metrów, podobnie jak np. tramwaje czy autobusy, z tym, e zasadnicza ró nica polega na tym, i stacje LITI s¹ bocznicowe (off line). Zje d aj¹ na nie tylko te pojazdy PAT, dla których dana stacja jest miejscem pozostawienia lub odbioru klienta albo ³adunku. Stacje mog¹ mieæ szereg bocznic dla równoczesnego ³adowania pasa erów i ³adunków (w poziomie i w pionie), przy czym obszar dla ³adunków mo e byæ ca³kowicie oddzielnym obszarem, a nawet stacj¹. Pozosta³e pojazdy PAT podró uj¹ce na liniach komunikacyjnych LITI, które nie maj¹ powodu zatrzymywaæ siê na danej stacji, mijaj¹ j¹ bez utraty szybkoœci. Linie komunikacyjne mog¹, ale nie musz¹, byæ os³oniête przed z³ymi warunkami pogodowymi pe³nym lub czêœciowym, lekkim tunelem. Szybkoœæ PAT na liniach komunikacyjnych LITI mo e wynosiæ do km/h, co zapewnia bezpieczeñstwo, oszczêdnoœæ energii, a równoczeœnie daje doskona³y czas przebiegów œrednich miêdzy stacjami docelowymi w kontekœcie ruchu miejskiego. Niektóre stacje maj¹ wielopoziomowe gara e klatkowe, dla sk³adowania pewnej liczby PAT, w oczekiwaniu na zamówienie kursu z danej (lub s¹siedniej) stacji. Ze wzglêdu na lekkoœæ PAT i ich bezobs³ugowy charakter, sk³adowanie jest bardzo ekonomiczne (5 0 razy wiêcej pojazdów w tej samej objêtoœci jak samochody), poniewa wielopoziomowe gara e PAT nie wymagaj¹ ciê kich, betonowych struktur typu gara y samochodowych. MISTER system nie wymaga radykalnej i natychmiastowej zmiany w istniej¹cej infrastrukturze transportowej, a wiec mo e byæ wprowadzony stopniowo. Dotyczy to zarówno budowy jak i dzia³ania. Mo e byæ wiele strategii planowania kursów PAT, choæ najprostsz¹ metod¹ jest wynajêcie pojazdu pasa erowi lub grupie od stacji pocz¹tkowej do tej samej stacji docelowej, (która mo e byæ znaleziona np. wg podanego adresu), bez adnych przystanków po drodze. Mo na te skorzystaæ z bardziej z³o onych algorytmów, gdy np. pasa erowie s¹ dobierani do pojazdu na danej stacji, gdzie pojazd siê zatrzyma³, na zasadzie jad¹cy najdalej nie bêdzie siê zatrzymywa³ wiêcej ni n razy po drodze, gdzie n mo e byæ np. zmieniane w zale noœci od ceny biletu. Po ruszeniu ze stacji, a przed w³¹czeniem siê do ruchu na magistrali g³ównej LITI, PAT jest przyspieszany do prêdkoœci pojazdów na magistrali, np. 40km/godz., w taki sposób, i wchodzi w lukê miêdzy innymi pojazdami, podobnie jak odbywa siê w³¹czanie do ruchu na autostradzie. Odbywa siê to wszystko automatycznie, a wiêc bezpieczniej ni podczas kierowania przez cz³owieka. Dziêki ma³emu ciê arowi pojazdów i pojemnoœci dla maksimum czterech pasa erów, czyli dla ca³kowitej masy pojazdu z ³adunkiem rzêdu kg, infrastruktura te mo e byæ lekka i produkowana z prefabrykatów. Jeœli linia by³aby prowadzona pod ziemi¹, to by³oby to znacznie tañsze ni w przypadku np. metra lub estakad drogowych czy autostrad. Metoda i szybkoœæ budowy tras LITI, by³aby podobna do przedstawionej na rys.7. 23

4 Źródło: 03Economics/s9.htm Rys. 7 Metoda budowy infrastruktury systemu MISTER Wed³ug obliczeñ SkyTran, ca³kowity koszt jednego s³upa powinien wynieœæ oko³o 2 tysi¹ce dolarów w³¹czaj¹c materia³y i robociznê, co tym bardziej potwierdza s³usznoœæ oszacowañ ekonomicznych, dokonanych przez autora w dalszej czêœci tego opisu. Z powy szego wynika, i koszty LITI i PAT s¹ du o mniejsze ni jakiejkolwiek obecnie istniej¹cej infrastruktury i pojazdów. LITI mo e byæ wykorzystany nie tylko dla aglomeracji miejskich, ale z czasem sta³by siê konkurencyjny dla szybkiej komunikacji kolejowej czy samolotowej, poniewa mo liwa szybkoœæ pojazdów PAT w ruchu miêdzymiastowym mog³aby wyrastaæ np. do 200 km/h (np. w podciœnieniowych tunelach, choæ niekoniecznie). Dla zapewnienia czystoœci i bezpieczeñstwa podró nych, osoby korzystaj¹ce z tego systemu transportowego, bêd¹ zapewne identyfikowane przy zakupie ka - dego kursu. Podró e samolotowe ju dawno tego wymagaj¹, identyfikacje wszystkich pasa erów metra przy pomocy kamer wprowadza siê ju nawet w Polsce, a rosn¹ce zagro enie terrorystyczne, powoduje akceptacjê spo³eczn¹ na takie wymogi w innych sferach ycia, wiêc nie ma powodu myœleæ, e tutaj siê to nie uda. Dodatkowe czujniki i nawet kamery w gondolach czy na stacjach, zapewni¹ bezpieczeñstwo pasa erom i wyeliminuj¹ wandalizm. Szczególnie istotne s¹ rozwi¹zania zwrotnic statycznych i stabilnoœci pojazdów na szynie. Przedstawiono je na rysunkach 8 i 9. Dla stabilizacji poziomej zawieszenia gondolowego wykorzystuje siê si³ê grawitacji, która wytwarza moment si³y M miedzy punktem podparcia ko³a 2 (22) na szynie 9 (9) wzglêdem œrodka ciê koœci pojazdu 3. Pionowe ebro poni ej szyny noœnej (9,9) wytwarza si³ê zwrotn¹ na drugie ko³o 2 b (22 b), która równowa y pierwotny moment si³y M. Opisana sytuacja dotyczy zarówno ruchu pojazdu (3) na szynach wjazdowo zjazdowych w obszarze stacji (jak opisano w zasadniczym wynalazku), jak i w obszarze szyny g³ównej (9) systemu LITI, gdzie pojazdy (3) poruszaj¹ siê na lewych ko³ach (22). Wtedy moment si³y jest odwrotny do pokazanego na rys.9 i jest równowa ony przez ko³o 22 b. Powy szy sposób stabilizacji poprzecznej pojazdów (3) jest równie korzystny do zapobiegania sile odœrodkowej, która mog³aby przewy szyæ moment dociskowy M na zakrêtach. Rys.8 Statyczna zwrotnica w obszarze stacji i węzłów Rys. 9 Preferowane rozwiązanie problemu stabilizacji poziomej Wtedy wystarczy ustawiæ na odcinku dzia³ania takiej si³y szynê przeciwstawn¹ do szyny, na której porusza siê w danym momencie pojazd, tak aby drugie ko³o stabilizacyjne (poziome) mog³o przenieœæ si³ê odœrodkow¹ na strukturê noœn¹. Ogólny sposób działania systemu SOKRATES G³ównym zadaniem systemu SOKRATES jest kontrola i sterowanie wszystkimi funkcjami u ytkowymi systemu MISTER. Jest on najwa niejszym spoœród czterech wymienionych wczeœniej elementów systemu MISTER. SOKRATES bazuje na trzech g³ównych elementach technologicznych: ACT (Adjacent Cell Transmission) Komunikacja Komórkowa, która pozwala pobliskim pojazdom PAT na bezpoœredni¹ wymianê danych drog¹ radiow¹ miedzy sob¹ oraz z mijanymi lub odwiedzanymi stacjami; to pozwala zapewniæ bezpieczeñstwo ruchu pojazdów, niezale nie od tego czy dzia³aj¹ systemy centralny i stacyjne, GPS (Geo Positioning System) System Nawigacji Satelitarnej zapewnia dane odnoœnie po³o enia ka dego pojazdu dla celów w³asnych PAT jak i dla systemów stacjonarnych na stacjach i w centrali, xcs (x Computer System) Rozproszony System Komputerowy, tzn. zintegrowane aplikacje roz³o one na 3 obszary dzia³ania i fizycznego rozmieszczenia: 24

5 MCS Master (Strategiczny) g³ówny system w stosunku do ca³oœci systemu MISTER i jego innych elementów komputerowych jak: pojazdów, stacji, u ytkowników, historii, statystyk, ksiêgowoœci, bezpieczeñstwa itd., SCS Stacyjny (Taktyczny) dotyczy wszystkich wydarzeñ w obrêbie stacji i pojazdów w jej otoczeniu, bêd¹cych celem lub pocz¹tkiem podro y, statusu wszystkich urz¹dzeñ itd., VCS Vehicle (Lokalny) system komputerowy na pok³adzie ka dego pojazdu PAT przetwarzaj¹cy informacje na temat stanu wszystkich urz¹dzeñ pok³adowych i czujników, zasilania, nawigacji, pasa erów, kursów i bezpieczeñstwa. Wybrane aspekty ekonomiczne i operacyjne Najwiêksz¹ rol¹ transportu publicznego jest zachêcenie ludzi do porzucenia samochodu na korzyœæ transportu miejskiego i to g³ównie w obrêbie centrum miast. [3]. Np. w wiêkszoœci zurbanizowanych obszarów USA z transportu miejskiego korzysta tylko 3% podró nych! Dane z USA [2] podaj¹ sumê 00 mld dolarów rocznie marnowanych z powodu zat³oczenia komunikacyjnego (9 mld litrów paliwa i 35 mln kierowców marnuj¹cych 2 mld godzin w korkach [sic strata czasu wydaje siê bardzo niedoszacowana, bo zak³ada tylko 5 godz. /rok]). Statystyki z Anglii [4] potwierdzaj¹ doœæ intuicyjn¹ prawdê, e transport kolejowy jest du o mniej ekonomiczny ni autobusowy czy samochodowy. Nie jest w tych obliczeniach brany pod uwagê fakt, e transport autobusowy wykorzystuje istniej¹c¹ infrastrukturê drogow¹. Jeœliby trzeba budowaæ dla autobusów oddzielne drogi, to ten rachunek wygl¹da³by zapewne odwrotnie. Ogólnie rzecz bior¹c, im jednostki transportowe s¹ wiêksze, tym wiêcej potrzebuj¹ miejsca (stacje), tym wolniej nastêpuje za³adunek i roz³adunek i tym mniejsz¹ maj¹ zdolnoœæ transportow¹ i dostawcz¹ w pobli e miejsc docelowych. Nasuwa siê, wiêc wniosek, e tworz¹c system transportu indywidualnego, gdzie wszystkie pojazdy s¹ wykorzystane œrednio w 50% i poruszaj¹ siê po systemie tanich w konstrukcji, napowietrznych, bezkolizyjnych linii szynowych, po³¹czy siê wtedy wszystkie najlepsze cechy ró nych systemów komunikacyjnych, równoczeœnie usuwaj¹c wszystkie ich problemy. Systemy magneto lewitacyjne w ogóle nie wydaj¹ siê wchodziæ w grê, szczególnie po skasowaniu wieloletniego projektu, wraz z odcinkiem testowym w Niemczech licz¹cym 79 km [4]. Ten rodzaj transportu jest wielokrotnie dro - szy ni kolej, która i tak jest dro sza od transportu autobusowego. W tablicy przedstawiono szacunkowe wskaÿniki i porównanie ró nych systemów transportowych, odzwierciedlaj¹ce wzglêdne ich relacje i przybli one parametry operacyjne. Wed³ug ostro nych szacunków, maksymalne koszty km infrastruktury dwuszynowej, s¹ nastêpuj¹ce: Porównanie parametrów ekonomicznych i funkcjonalnych różnych systemów transportowych Tablica System Tramwaj Autobus/Metro MISTER Parametry (w godzinach szczytu): Maks. ilość pasażerów w pojazdach (VC) Maks. liczba pojazdów, na godz. (VPH) Maks. prędkość pojazdów na trasie Średnia efektywna prędkość (AVS) Średni czas między pojazdami Maks. przepustowość linii pasażerów/godz. (pojedyncza linia transportu, VC * VPH) Ilość pasażerokilometrów na godz. (VC * VPH * AVS) Względna efektywność energetyczna odniesiona do metra (na jednostkę masy użytkowej) Względna wygoda podróżowania Min Max i (Średni) czas oczekiwania załadunku (pasażera) Ogólny wskaźnik jakości systemu Względny koszt pasażerokilometra odniesiony do kosztów metra (infrastruktura, serwis, obsługa, pojazdy) km/h 0 km/h 20 sec s³upów i 2 szyny (stal, beton, teren, robocizna) 4 mln z³ 200 pojazdów / km (maks. gêstoœæ) pojazd ok. 4o tys. z³ (pocz¹tkowa produkcja by³aby kosztowna ze wzglêdu na prototypowoœæ systemu, pomimo prostoty pojazdów) 8 mln z³ czujniki, system automatyki i komputerów 4 mln z³ 6 stacji (ma³e struktury po peronie na 0 pojazdów) 4 mln z³ Zatem ca³kowity koszt budowy jednego kilometra wraz z taborem wyniesie ok.20 milionów z³otych. Powy sze szacunki obliczone przez autora s¹ potwierdzone przez szereg niezale nych Ÿróde³, z których najbardziej przystêpne mo na obejrzeæ na stronie: fact.html. Jest to system o podobnej koncepcji, ale o innym rozwi¹zaniu, u ywaj¹cy szynê doln¹. Z kolei dodatkowe i szczegó³owe dane dot. kosztów instalacji infrastruktury s¹ dostêpne na stronach a w szczególnoœci na W kontekœcie kosztów budowy i remontów miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, drogowej czy szynowej, która jest znacznie dro sza, a posiada mniejsz¹ przepustowoœæ ( mln/km) od przepustowoœci systemu MISTER wydaje siê, i ta propozycja nie bêdzie siê w koñcu mog³a oprzeæ realiom technicznym i yciowym. Wady systemu MISTER Autor spotka³ siê dot¹d z nastêpuj¹cymi sformu³owaniami bêd¹cymi odzwierciedleniem potencjalnych wad systemu. Po sformu³owaniu przedstawiono komentarze, z których wynika, i nie s¹ to wady systemu, a jedynie sformu³owania wynikaj¹ce z niezrozumienia idei rozwi¹zania. Brak wygody porównywalnej do samochodu w sensie od drzwi do drzwi 0,5 słaba (2) 0 min (5) 0, km/h 30 km/h 60 sec słaba (2) 5 0 min (8) 0 4 4, km/h 40 km/h 0.9 sec > 20 bardzo dobra (5) 4 min (2) ponad 400 < 0,0 25

6 Od Redakcji Sylwester Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei w Krakowie Ponad dwustu sympatyków transportu szynowego postanowi³o tegorocznego Sylwestra spêdziæ w najd³u szym klubie Krakowa. Ju po raz drugi Stowarzyszenie Mi³oœników Kolei w Krakowie zorganizowa³o specjalny poci¹g sylwestrowy. W planie imprezy by³ przejazd elektrycznym zespo³em trakcyjnym ED ze stacji Kraków G³ówny przez Batowice, Now¹ Hutê, Bie anów i P³aszów do stacji Skawce ko³o Suchej Beskidzkiej. Trzeba podkreœliæ, e nie by³ to typowy przejazd osób pasjonuj¹cych siê kolej¹, lecz przede wszystkim oryginalny sposób na spêdzenie wolnego czasu. Zamiast dyskusji na temat pojazdów trakcyjnych czy reform kolei w Polsce s³ychaæ by³o przede wszyst- W tej wersji MISTER a nie ma na to rady (póÿniej bêdzie autonawigacja w ruchu ulicznym), ale przy rozmieszczeniu przystanków, co m i pokryciu g³ównych ci¹gów handlowych, biznesowych i mieszkalnych MISTER pokona bez trudu wariant samochodowy w mieœcie. Prêdkoœæ dojazdu do celu, bezkolizyjnoœæ, brak stresu prowadzenia auta, parkowania, kosztów benzyny itp. zachêci ludzi, jeœli bêd¹ mieli wybór (bo teraz takiego nie maj¹). Tak wiec ten argument jest z gruntu b³êdny. Koszty takiego systemu bêd¹ znacznie wiêksze ni przewidywane (np. kolejki/wyci¹gi linowe) Bardzo w¹tpliwe. Systemy linowe nie mog¹ siê równaæ z systemem MISTER w adnym z parametrów (prêdkoœæ, niezale noœæ ruchu, przepustowoœæ, wygoda, itd.). Koleje linowe s¹ drogie, bo s¹ budowane w niedostêpnym terenie, ich elementy jak s³upy i sama lina s¹ du e, a wiêc problemy techniczne i koszty s¹ wyk³adniczo wiêksze. W systemie MISTER wszystko jest ma³e, a wiec niewymagaj¹ce w sensie technicznym i dlatego tanie. Mister to taka sama koncepcja jak kolejka Wuppertal Takie stwierdzenie oznacza, e ktoœ nie rozumie koncepcji systemu MISTER lub Wuppertalu, który by³ tylko napowietrznym tramwajem. Tramwaj, metro czy autobus nie ³¹cz¹ dowolnych punktów sieci, nie s¹ indywidualne, zatrzymuj¹ siê na wszystkich przystankach po drodze, a wiec s¹ powolne itd. Nikt do tej pory tego nie zrobi³, wiec to jest nie do zrobienia Dopiero dziœ, koszt czujników, komputerów i technik programowania pozwala na realizacjê takiego systemu kontroli i sterowania. Z punktu widzenia konstrukcji i mechaniki MISTER jest prosty i ³atwiejszy do zrobienia ni mosty wisz¹ce, samochody, nie mówi¹c o samolotach. Infrastruktura jest obca dla krajobrazu miasta Wiele miast ma systemy metra naziemnego, biegn¹cego na s³upach nad ulicami. Ponad 00 miast zrealizowa³o systemy kolejek linowych. Na tym tle, MISTER nie bêdzie wygl¹da³ wcale gorzej, a wrêcz przeciwnie. Niewielkie s³upy, podobne do latarni, i trasy biegn¹ce skrajami ulic, ciche gondole maskowane powierzchniami odbijaj¹cymi lub technikami wojskowymi bêd¹ du o bardziej akceptowalne ni wiele obecnych budowli czy pojazdów. Przykładowy scenariusz (rodzina Kowalskich wybiera się do kina) Mo na sobie wyobraziæ, e wykorzystanie systemu MISTER wygl¹da³oby nastêpuj¹co (patrz ilustracje na czwartej stronie ok³adki): id¹ na najbli szy przystanek MISTER a (zwykle do 500 m od mieszkania, tak jak przystanki autobusowe), w automacie biletowym wybieraj¹ na mapce lub przy pomocy dialogu g³osowego cel swojej podró y (np. kino w galerii handlowej odleg³ej o 3 km), wsiadaj¹ do czekaj¹cego pojazdu, a jeœli go brak w tym momencie, to jest on ju w drodze i zostanie podstawiony na przystanek w ci¹gu najdalej dwóch minut, po ruszeniu, gondola przyspiesza do 40 km/godz i w³¹cza siê do ruchu na magistrali g³ównej, która zwykle biegnie na wysokoœci 6 do 0 m nad jezdni¹ tras komunikacyjnych miasta lub, jeœli to mo liwe, w obszarze pasów zieleni czy te parków, Kowalscy maja tylko oko³o 5 minut na rozmowê, ogl¹danie miasta z okien gondoli, s³uchanie muzyki lub ogl¹danie wybranych programów TV czy te reklam, poniewa pojazd dojedzie w tym czasie do celu; podró bêdzie jak na poduszce powietrznej, bez przystanków, bez hamowañ, przyœpieszeñ i ze sta³¹ szybkoœci¹ 40 km/ godz, gondola zje d a z magistrali MISTER na stacjê znajduj¹c¹ siê na drugim piêtrze galerii handlowej, obok kompleksu kinowego. Drzwi siê otwieraj¹ i Kowalscy wysiadaj¹, pozostawiaj¹c pojazd gotów do nastêpnego kursu, do dowolnego przystanku w sieci MISTER. Literatura (zasoby internetowe) kim muzykê taneczn¹. Na peronie w Skawach zorganizowano wielkie grilowanie. Co prawda znakomit¹ wiêkszoœæ pasa erów stanowi³y osoby m³ode, to ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie, czego dobitnym przejawem by³y bardzo zró nicowane kreacje p³ci piêknej od sukien balowych po stroje dyskotekowe. Nale y bardzo pozytywnie oceniæ przebieg imprezy, która by³a atrakcj¹ nie tyle dla pasjonatów kolei, lecz przede wszystkim dla ich rodzin, przyjació³ i znajomych. To w³aœnie oni mogli przekonaæ siê, e przemieszczaj¹cy siê z prêdkoœci¹ 50 km/h i wiêcej parkiet jest bardzo dobrym pomys³em na spêdzenie sylwestra, a poza tym mogli z bliska przyjrzeæ siê kabinie maszynisty w elektrycznym zespole trakcyjnym. Opracowa³: Bartosz Mazur 26

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych Micha³ Wolañski - student SGH Warszawa i Fachhochschule Gelsenkichen SPRZEDA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ INTERNET Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych obecnie przed wiêkszoœci¹

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ!

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE OGŁOSZENIA piątek 7 grudnia 2012 Nr 19 (37) Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! Spowolnienie gospodarcze nie os³abi- ³o rozwoju

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo