M IEJSKI INDYWIDUALNY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO MISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M IEJSKI INDYWIDUALNY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO MISTER"

Transkrypt

1 Olgierd Mikosza Niezależny Konsultant Systemów Informatycznych, Gaia Systems Ltd (Nowa Zelandia), M IEJSKI INDYWIDUALNY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO MISTER Artyku³ opisuje nowatorski, futurystyczny system publicznego transportu miejskiego, który mo e zmieniæ kierunek rozwoju w tej dziedzinie. System charakteryzuje siê tym, e przejazdy odbywaj¹ siê na ¹danie klienta w niewielkim, automatycznie sterowanym pojeÿdzie wielkoœci taksówki miêdzy dwoma dowolnymi przystankami lekkiej, napowietrznej struktury szynowej sieci transportowej. MISTER rozwi¹zuje wiêkszoœæ, jeœli nie wszystkie, problemy obecnych miejskich systemów transportowych, a równoczeœnie znacznie polepsza ich parametry ekonomiczno-funkcjonalne. Pojazdy s¹ bardzo lekkie ( kg), wiec przek³ada siê to na lekkoœæ struktury noœnej mono-szyn kratownicowych oraz s³upów. Problemy obecnych naziemnych systemów transportowych Kolizyjnoœæ jest jednym z g³ównych problemów ruchu drogowego. Poza utrat¹ ycia, zdrowia i mienia, a wiec wielkimi kosztami spo³eczno-ekonomicznymi, wypadki powoduj¹ dodatkowe utrudnienia komunikacyjne, zwykle dotykaj¹ce dziesi¹tki tysiêcy innych u ytkowników dróg, w promieniu wielu kilometrów od miejsca wypadku. Zagêszczenie pojazdów i zwi¹zane z tym coraz bardziej rosn¹ce zat³oczenie, a wiêc powolnoœæ dostarczania osób i ³adunków do celu to nastêpne, nierozwi¹zywalne bol¹czki komunikacji miejskiej. Energoch³onnoœæ transportu drogowego, zarówno prywatnego jak i publicznego, jest ogromna i roœnie wraz ze zwiêkszaj¹cym siê zat³oczeniem. Zanieczyszczenie œrodowiska jest pochodn¹ powy szych problemów. Z kolei zajmowanie znacznych powierzchni gruntu pod infrastrukturê wynika z b³êdnego kierunku obranego dla rozwi¹zywania problemów transportowych w miastach. Dowodem jest przyk³ad USA, jednego z najbardziej zurbanizowanych krajów œwiata, o najwiêkszej, najlepszej infrastrukturze drogowej. Nawet tamta infrastruktura nie mo e wch³on¹æ rosn¹cej liczby pojazdów. Im bardziej gêsta zabudowa miejska i wiêkszy rozwój cywilizacji, tym wiêksze koszty budowy infrastruktury miejskiej. Powinno wiêc byæ jasne od dawna, e nale y szukaæ innych mniej transportoch³onnych i energoch³onnych rozwi¹zañ. Takim rozwi¹zaniem mo e byæ system indywidualnego transportu miejskiego. Systemy indywidualnego transportu miejskiego W dalszej czêœci artyku³u przedstawiono now¹ wersjê publicznego, indywidualnego, miejskiego systemu transportowego, który mo e rozwi¹zaæ wszystkie opisane powy ej problemy. Jest to system MISTER. System ten u ywa sprawdzonych i tanich technologii z kilkoma nowatorskimi rozwi¹zaniami, co w efekcie daje nowe i niedrogie rozwi¹zanie ca³oœciowe. MISTER jest systemem komunikacji miejskiej (a póÿniej intercity), który zapewnia bezkolizyjnoœæ, a wiêc maksymalne bezpieczeñstwo. Cechuje go indywidualnoœæ podró owania, zasadnicza redukcja kolejek i oczekiwania, komfort w pojazdach oraz brak przejazdów bez pasa erów, skrócenie czasu dojazdu do punktu docelowego. Te cechy wystarczy³yby ju na okreœlenie systemu transportu daj¹cego takie korzyœci, jako rewolucyjny, ale to nie koniec zalet MISTER a. Zmniejsza on równie w sposób zasadniczy zanieczyszczenia œrodowiska i energoch³onnoœci transportu, co pozwala na wielk¹ obni kê czasu i kosztów budowy infrastruktury, przy podobnej przepustowoœci jak Metro. To z kolei wi¹ e siê ze zmniejszeniem zapotrzebowania na powierzchniê gruntu na budowê infrastruktury. I na koniec uzyskujemy jeszcze zmniejszenie zagêszczenia pojazdów samochodowych na ulicach i zwi¹zanych z tym wypadków i zatorów drogowych oraz mo liwoœæ znacznego zmniejszenia iloœci samochodów dostawczych w ruchu miejskim. Pojazdy s¹ napêdzane indywidualnie elektrycznymi silnikami zintegrowanymi z wózkiem noœnym. Dodatkowe korzyœci s¹ uzyskane dziêki ma³ym stacjom rozmieszczonym z gêstoœci¹ podobn¹ do przystanków autobusowych, które mog¹ mieæ kilka równoleg³ych stanowisk dla przyspieszenia wsiadania/wysiadania pasa erów i obs³ugi ³adunków. Ca³y system jest kontrolowany i sterowany automatycznie przez zintegrowany, ale rozproszony fizycznie system komputerowy, który zapewnia niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo ruchu wszystkich pojazdów i sieci komunikacyjnej. Zasadniczym problemem w realizacji projektu MISTER jest opór osób z administracji pañstwowej i lokalnej, polityki i inwestorów. Mówi¹ najczêœciej, e jeœli tego nikt do tej pory nie zrobi³, to nie jesteœmy zainteresowani. W kontekœcie korzyœci p³yn¹cych ze stworzenia i u ytkowania takiego Informacja o systemie i jego mo liwoœciach jest tez na stronie er.com 2

2 systemu, jest to nielogiczne i szkodliwe spo³ecznie, ale poniewa pierwszy system na pewno wkrótce powstanie, wiêc kraj-zwyciêzca tego wyœcigu bêdzie zwyciêzc¹ w produkcji takich systemów w skali globalnej na wiele lat. Korzyœci makroekonomiczne bêd¹ wprost ogromne. Jeœli nie uda siê w krótkim czasie przekonaæ instytucji pañstwowych i Unijnych do wsparcia realizacji systemu doœwiadczalnego, to jest prawdopodobne, ze MISTER powstanie w ca³oœci jako inwestycja prywatna. Jest to tym bardziej mo liwe, e koszty na prototyp nie s¹ tak wielkie, jak w przypadku innych systemów transportu zbiorowego. Czas budowy instalacji prototypowej nie powinien przekroczyæ dwóch lat, a budowa pierwszej instalacji miejskiej o d³ugoœci km jednego roku. S¹ ju zaawansowane rozmowy z niektórymi miastami w Polsce na temat instalacji takiego systemu, po zakoñczeniu budowy prototypu i uzyskaniu odpowiedniej homologacji. Wydaje siê, i aden z obecnie stosowanych systemów transportu indywidualnego czy masowego, nie mo e rozwi¹zaæ problemów komunikacji miejskiej i miêdzymiastowej w tak ekonomiczny i szybki sposób, jak opisywany system MISTER. Główne elementy systemu MISTER System sk³ada siê z czterech zasadniczych podsystemów.. Lekka Infrastruktura do Transportu Indywidualnego (LITI). Rys. i 2 pokazuj¹ schemat napowietrznej sieæ linii szynowych zawieszonych na s³upach kilka metrów nad ziemi¹. LITI s³u y do przenoszenia gondolowych pojazdów transportowych miêdzy dowolnymi stacjami i z du ¹ maksymaln¹ gêstoœci¹ (oko³o 0 m pojazd od pojazdu). Rys. 2 Wizualizacja trasy MISTER na laminowanych drewnianych słupach 2. Pojazd Automatycznego Transportu (PAT) jest gondol¹ podwieszon¹ na szynie LITI i s³u y do przewozu od jednej do kilku osób lub pakietów ³adunkowych bezpoœrednio miêdzy stacjami pocz¹tkow¹ i koñcow¹, czyli bez zatrzymywania siê po drodze (Rys. 3). Mijane przystanki s¹ bocznicowe, czyli pojazdy zatrzymuj¹ce siê na nich, nie blokuj¹ ruchu pozosta³ych pojazdów. Brak ciê kiego zawieszenia, silnika i konstrukcji odpornej na zderzenia, daje ma³¹ masê PAT ( kg) w stosunku do ³adunku u ytkowego, a wiêc wielkie oszczêdnoœci energetyczne. Rys.3 Wizualizacja pojazdów z kompozytów z włókna szklanego i pianki Rys. Schemat dwukierunkowej i dwupoziomowej linii MISTER i pojazdów 3. Stacje. Jak pokazano na rys 4 i 5 stacje s¹ ma³e, typu bocznicowego (off line) z jednym lub wiêcej peronami umieszczonymi na tym samym lub ró nych poziomach. Stacje s¹ rozmieszczone co kilkaset metrów (jak przystanki autobusowe). Dziêki ma³ym rozmiarom stacji, nie wymagaj¹cych prawie adnej naziemnej infrastruktury, mog¹ byæ umieszczone w budynkach, szpitalach, biurowcach itd. Niektóre strategicznie zlokalizowane stacje posiadaj¹ wielopoziomowe gara e (rys.6). S³u ¹ one do przygotowania do zasilenia sieci LITI pojazdami PAT w godzinach szczytu i sk³adowania ich, gdy brak na nie zapotrzebowania. 4. Automatyka i System Kontroli SOKRATES (System Optymalizacji i Kontroli Ruchu Automatycznego Transportu Elektryczno Samobie nego). Ca³oœæ 22

3 Źródło: Rys. 5 Prosta stacja systemu MISTER Rys. 6 Składowanie pojazdów w garażach klatkowych Źródło: Rys.4 Makieta prostej stacji systemu MISTER kontroli i bezpieczeñstwa ruchu jest sterowana przy pomocy zintegrowanych systemów komputerowych. Jest to system centralny oraz systemy rozproszone rozmieszczone na stacjach i w pojazdach, nawzajem komunikuj¹ce siê i steruj¹ce obszarami swoich domen dzia³ania. SOKRATES zajmuje siê równie maksymalizacj¹ wykorzystania przepustowoœci i dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów w danym czasie. Ogólny opis działania systemu MISTER System posiada uk³ad podwieszenia gondolowego na pojedynczej szynie (typu kratownicy). Napêd ka dego PAT jest zapewniony przez silnik elektryczny bêd¹cy czêœci¹ sk³adow¹ wózka noœnego zawieszonego na szynie, do którego podczepiona jest gondola PAT. Dostawa pr¹du do silnika odbywa siê poprzez osobn¹ czêœæ szyny noœnej lub przewód elektryczny, podobny do trakcji stosowanej w tramwajach czy poci¹gach. Magistrale LITI maj¹ znormalizowane rozmiary i mog¹ dla zwiêkszenia przepustowoœci na g³ównych szlakach komunikacyjnych przebiegaæ w wi¹zkach wielopoziomowych. Linie komunikacyjne LITI maj¹ przystanki rozmieszczone co kilkaset metrów, podobnie jak np. tramwaje czy autobusy, z tym, e zasadnicza ró nica polega na tym, i stacje LITI s¹ bocznicowe (off line). Zje d aj¹ na nie tylko te pojazdy PAT, dla których dana stacja jest miejscem pozostawienia lub odbioru klienta albo ³adunku. Stacje mog¹ mieæ szereg bocznic dla równoczesnego ³adowania pasa erów i ³adunków (w poziomie i w pionie), przy czym obszar dla ³adunków mo e byæ ca³kowicie oddzielnym obszarem, a nawet stacj¹. Pozosta³e pojazdy PAT podró uj¹ce na liniach komunikacyjnych LITI, które nie maj¹ powodu zatrzymywaæ siê na danej stacji, mijaj¹ j¹ bez utraty szybkoœci. Linie komunikacyjne mog¹, ale nie musz¹, byæ os³oniête przed z³ymi warunkami pogodowymi pe³nym lub czêœciowym, lekkim tunelem. Szybkoœæ PAT na liniach komunikacyjnych LITI mo e wynosiæ do km/h, co zapewnia bezpieczeñstwo, oszczêdnoœæ energii, a równoczeœnie daje doskona³y czas przebiegów œrednich miêdzy stacjami docelowymi w kontekœcie ruchu miejskiego. Niektóre stacje maj¹ wielopoziomowe gara e klatkowe, dla sk³adowania pewnej liczby PAT, w oczekiwaniu na zamówienie kursu z danej (lub s¹siedniej) stacji. Ze wzglêdu na lekkoœæ PAT i ich bezobs³ugowy charakter, sk³adowanie jest bardzo ekonomiczne (5 0 razy wiêcej pojazdów w tej samej objêtoœci jak samochody), poniewa wielopoziomowe gara e PAT nie wymagaj¹ ciê kich, betonowych struktur typu gara y samochodowych. MISTER system nie wymaga radykalnej i natychmiastowej zmiany w istniej¹cej infrastrukturze transportowej, a wiec mo e byæ wprowadzony stopniowo. Dotyczy to zarówno budowy jak i dzia³ania. Mo e byæ wiele strategii planowania kursów PAT, choæ najprostsz¹ metod¹ jest wynajêcie pojazdu pasa erowi lub grupie od stacji pocz¹tkowej do tej samej stacji docelowej, (która mo e byæ znaleziona np. wg podanego adresu), bez adnych przystanków po drodze. Mo na te skorzystaæ z bardziej z³o onych algorytmów, gdy np. pasa erowie s¹ dobierani do pojazdu na danej stacji, gdzie pojazd siê zatrzyma³, na zasadzie jad¹cy najdalej nie bêdzie siê zatrzymywa³ wiêcej ni n razy po drodze, gdzie n mo e byæ np. zmieniane w zale noœci od ceny biletu. Po ruszeniu ze stacji, a przed w³¹czeniem siê do ruchu na magistrali g³ównej LITI, PAT jest przyspieszany do prêdkoœci pojazdów na magistrali, np. 40km/godz., w taki sposób, i wchodzi w lukê miêdzy innymi pojazdami, podobnie jak odbywa siê w³¹czanie do ruchu na autostradzie. Odbywa siê to wszystko automatycznie, a wiêc bezpieczniej ni podczas kierowania przez cz³owieka. Dziêki ma³emu ciê arowi pojazdów i pojemnoœci dla maksimum czterech pasa erów, czyli dla ca³kowitej masy pojazdu z ³adunkiem rzêdu kg, infrastruktura te mo e byæ lekka i produkowana z prefabrykatów. Jeœli linia by³aby prowadzona pod ziemi¹, to by³oby to znacznie tañsze ni w przypadku np. metra lub estakad drogowych czy autostrad. Metoda i szybkoœæ budowy tras LITI, by³aby podobna do przedstawionej na rys.7. 23

4 Źródło: 03Economics/s9.htm Rys. 7 Metoda budowy infrastruktury systemu MISTER Wed³ug obliczeñ SkyTran, ca³kowity koszt jednego s³upa powinien wynieœæ oko³o 2 tysi¹ce dolarów w³¹czaj¹c materia³y i robociznê, co tym bardziej potwierdza s³usznoœæ oszacowañ ekonomicznych, dokonanych przez autora w dalszej czêœci tego opisu. Z powy szego wynika, i koszty LITI i PAT s¹ du o mniejsze ni jakiejkolwiek obecnie istniej¹cej infrastruktury i pojazdów. LITI mo e byæ wykorzystany nie tylko dla aglomeracji miejskich, ale z czasem sta³by siê konkurencyjny dla szybkiej komunikacji kolejowej czy samolotowej, poniewa mo liwa szybkoœæ pojazdów PAT w ruchu miêdzymiastowym mog³aby wyrastaæ np. do 200 km/h (np. w podciœnieniowych tunelach, choæ niekoniecznie). Dla zapewnienia czystoœci i bezpieczeñstwa podró nych, osoby korzystaj¹ce z tego systemu transportowego, bêd¹ zapewne identyfikowane przy zakupie ka - dego kursu. Podró e samolotowe ju dawno tego wymagaj¹, identyfikacje wszystkich pasa erów metra przy pomocy kamer wprowadza siê ju nawet w Polsce, a rosn¹ce zagro enie terrorystyczne, powoduje akceptacjê spo³eczn¹ na takie wymogi w innych sferach ycia, wiêc nie ma powodu myœleæ, e tutaj siê to nie uda. Dodatkowe czujniki i nawet kamery w gondolach czy na stacjach, zapewni¹ bezpieczeñstwo pasa erom i wyeliminuj¹ wandalizm. Szczególnie istotne s¹ rozwi¹zania zwrotnic statycznych i stabilnoœci pojazdów na szynie. Przedstawiono je na rysunkach 8 i 9. Dla stabilizacji poziomej zawieszenia gondolowego wykorzystuje siê si³ê grawitacji, która wytwarza moment si³y M miedzy punktem podparcia ko³a 2 (22) na szynie 9 (9) wzglêdem œrodka ciê koœci pojazdu 3. Pionowe ebro poni ej szyny noœnej (9,9) wytwarza si³ê zwrotn¹ na drugie ko³o 2 b (22 b), która równowa y pierwotny moment si³y M. Opisana sytuacja dotyczy zarówno ruchu pojazdu (3) na szynach wjazdowo zjazdowych w obszarze stacji (jak opisano w zasadniczym wynalazku), jak i w obszarze szyny g³ównej (9) systemu LITI, gdzie pojazdy (3) poruszaj¹ siê na lewych ko³ach (22). Wtedy moment si³y jest odwrotny do pokazanego na rys.9 i jest równowa ony przez ko³o 22 b. Powy szy sposób stabilizacji poprzecznej pojazdów (3) jest równie korzystny do zapobiegania sile odœrodkowej, która mog³aby przewy szyæ moment dociskowy M na zakrêtach. Rys.8 Statyczna zwrotnica w obszarze stacji i węzłów Rys. 9 Preferowane rozwiązanie problemu stabilizacji poziomej Wtedy wystarczy ustawiæ na odcinku dzia³ania takiej si³y szynê przeciwstawn¹ do szyny, na której porusza siê w danym momencie pojazd, tak aby drugie ko³o stabilizacyjne (poziome) mog³o przenieœæ si³ê odœrodkow¹ na strukturê noœn¹. Ogólny sposób działania systemu SOKRATES G³ównym zadaniem systemu SOKRATES jest kontrola i sterowanie wszystkimi funkcjami u ytkowymi systemu MISTER. Jest on najwa niejszym spoœród czterech wymienionych wczeœniej elementów systemu MISTER. SOKRATES bazuje na trzech g³ównych elementach technologicznych: ACT (Adjacent Cell Transmission) Komunikacja Komórkowa, która pozwala pobliskim pojazdom PAT na bezpoœredni¹ wymianê danych drog¹ radiow¹ miedzy sob¹ oraz z mijanymi lub odwiedzanymi stacjami; to pozwala zapewniæ bezpieczeñstwo ruchu pojazdów, niezale nie od tego czy dzia³aj¹ systemy centralny i stacyjne, GPS (Geo Positioning System) System Nawigacji Satelitarnej zapewnia dane odnoœnie po³o enia ka dego pojazdu dla celów w³asnych PAT jak i dla systemów stacjonarnych na stacjach i w centrali, xcs (x Computer System) Rozproszony System Komputerowy, tzn. zintegrowane aplikacje roz³o one na 3 obszary dzia³ania i fizycznego rozmieszczenia: 24

5 MCS Master (Strategiczny) g³ówny system w stosunku do ca³oœci systemu MISTER i jego innych elementów komputerowych jak: pojazdów, stacji, u ytkowników, historii, statystyk, ksiêgowoœci, bezpieczeñstwa itd., SCS Stacyjny (Taktyczny) dotyczy wszystkich wydarzeñ w obrêbie stacji i pojazdów w jej otoczeniu, bêd¹cych celem lub pocz¹tkiem podro y, statusu wszystkich urz¹dzeñ itd., VCS Vehicle (Lokalny) system komputerowy na pok³adzie ka dego pojazdu PAT przetwarzaj¹cy informacje na temat stanu wszystkich urz¹dzeñ pok³adowych i czujników, zasilania, nawigacji, pasa erów, kursów i bezpieczeñstwa. Wybrane aspekty ekonomiczne i operacyjne Najwiêksz¹ rol¹ transportu publicznego jest zachêcenie ludzi do porzucenia samochodu na korzyœæ transportu miejskiego i to g³ównie w obrêbie centrum miast. [3]. Np. w wiêkszoœci zurbanizowanych obszarów USA z transportu miejskiego korzysta tylko 3% podró nych! Dane z USA [2] podaj¹ sumê 00 mld dolarów rocznie marnowanych z powodu zat³oczenia komunikacyjnego (9 mld litrów paliwa i 35 mln kierowców marnuj¹cych 2 mld godzin w korkach [sic strata czasu wydaje siê bardzo niedoszacowana, bo zak³ada tylko 5 godz. /rok]). Statystyki z Anglii [4] potwierdzaj¹ doœæ intuicyjn¹ prawdê, e transport kolejowy jest du o mniej ekonomiczny ni autobusowy czy samochodowy. Nie jest w tych obliczeniach brany pod uwagê fakt, e transport autobusowy wykorzystuje istniej¹c¹ infrastrukturê drogow¹. Jeœliby trzeba budowaæ dla autobusów oddzielne drogi, to ten rachunek wygl¹da³by zapewne odwrotnie. Ogólnie rzecz bior¹c, im jednostki transportowe s¹ wiêksze, tym wiêcej potrzebuj¹ miejsca (stacje), tym wolniej nastêpuje za³adunek i roz³adunek i tym mniejsz¹ maj¹ zdolnoœæ transportow¹ i dostawcz¹ w pobli e miejsc docelowych. Nasuwa siê, wiêc wniosek, e tworz¹c system transportu indywidualnego, gdzie wszystkie pojazdy s¹ wykorzystane œrednio w 50% i poruszaj¹ siê po systemie tanich w konstrukcji, napowietrznych, bezkolizyjnych linii szynowych, po³¹czy siê wtedy wszystkie najlepsze cechy ró nych systemów komunikacyjnych, równoczeœnie usuwaj¹c wszystkie ich problemy. Systemy magneto lewitacyjne w ogóle nie wydaj¹ siê wchodziæ w grê, szczególnie po skasowaniu wieloletniego projektu, wraz z odcinkiem testowym w Niemczech licz¹cym 79 km [4]. Ten rodzaj transportu jest wielokrotnie dro - szy ni kolej, która i tak jest dro sza od transportu autobusowego. W tablicy przedstawiono szacunkowe wskaÿniki i porównanie ró nych systemów transportowych, odzwierciedlaj¹ce wzglêdne ich relacje i przybli one parametry operacyjne. Wed³ug ostro nych szacunków, maksymalne koszty km infrastruktury dwuszynowej, s¹ nastêpuj¹ce: Porównanie parametrów ekonomicznych i funkcjonalnych różnych systemów transportowych Tablica System Tramwaj Autobus/Metro MISTER Parametry (w godzinach szczytu): Maks. ilość pasażerów w pojazdach (VC) Maks. liczba pojazdów, na godz. (VPH) Maks. prędkość pojazdów na trasie Średnia efektywna prędkość (AVS) Średni czas między pojazdami Maks. przepustowość linii pasażerów/godz. (pojedyncza linia transportu, VC * VPH) Ilość pasażerokilometrów na godz. (VC * VPH * AVS) Względna efektywność energetyczna odniesiona do metra (na jednostkę masy użytkowej) Względna wygoda podróżowania Min Max i (Średni) czas oczekiwania załadunku (pasażera) Ogólny wskaźnik jakości systemu Względny koszt pasażerokilometra odniesiony do kosztów metra (infrastruktura, serwis, obsługa, pojazdy) km/h 0 km/h 20 sec s³upów i 2 szyny (stal, beton, teren, robocizna) 4 mln z³ 200 pojazdów / km (maks. gêstoœæ) pojazd ok. 4o tys. z³ (pocz¹tkowa produkcja by³aby kosztowna ze wzglêdu na prototypowoœæ systemu, pomimo prostoty pojazdów) 8 mln z³ czujniki, system automatyki i komputerów 4 mln z³ 6 stacji (ma³e struktury po peronie na 0 pojazdów) 4 mln z³ Zatem ca³kowity koszt budowy jednego kilometra wraz z taborem wyniesie ok.20 milionów z³otych. Powy sze szacunki obliczone przez autora s¹ potwierdzone przez szereg niezale nych Ÿróde³, z których najbardziej przystêpne mo na obejrzeæ na stronie: fact.html. Jest to system o podobnej koncepcji, ale o innym rozwi¹zaniu, u ywaj¹cy szynê doln¹. Z kolei dodatkowe i szczegó³owe dane dot. kosztów instalacji infrastruktury s¹ dostêpne na stronach a w szczególnoœci na W kontekœcie kosztów budowy i remontów miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, drogowej czy szynowej, która jest znacznie dro sza, a posiada mniejsz¹ przepustowoœæ ( mln/km) od przepustowoœci systemu MISTER wydaje siê, i ta propozycja nie bêdzie siê w koñcu mog³a oprzeæ realiom technicznym i yciowym. Wady systemu MISTER Autor spotka³ siê dot¹d z nastêpuj¹cymi sformu³owaniami bêd¹cymi odzwierciedleniem potencjalnych wad systemu. Po sformu³owaniu przedstawiono komentarze, z których wynika, i nie s¹ to wady systemu, a jedynie sformu³owania wynikaj¹ce z niezrozumienia idei rozwi¹zania. Brak wygody porównywalnej do samochodu w sensie od drzwi do drzwi 0,5 słaba (2) 0 min (5) 0, km/h 30 km/h 60 sec słaba (2) 5 0 min (8) 0 4 4, km/h 40 km/h 0.9 sec > 20 bardzo dobra (5) 4 min (2) ponad 400 < 0,0 25

6 Od Redakcji Sylwester Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei w Krakowie Ponad dwustu sympatyków transportu szynowego postanowi³o tegorocznego Sylwestra spêdziæ w najd³u szym klubie Krakowa. Ju po raz drugi Stowarzyszenie Mi³oœników Kolei w Krakowie zorganizowa³o specjalny poci¹g sylwestrowy. W planie imprezy by³ przejazd elektrycznym zespo³em trakcyjnym ED ze stacji Kraków G³ówny przez Batowice, Now¹ Hutê, Bie anów i P³aszów do stacji Skawce ko³o Suchej Beskidzkiej. Trzeba podkreœliæ, e nie by³ to typowy przejazd osób pasjonuj¹cych siê kolej¹, lecz przede wszystkim oryginalny sposób na spêdzenie wolnego czasu. Zamiast dyskusji na temat pojazdów trakcyjnych czy reform kolei w Polsce s³ychaæ by³o przede wszyst- W tej wersji MISTER a nie ma na to rady (póÿniej bêdzie autonawigacja w ruchu ulicznym), ale przy rozmieszczeniu przystanków, co m i pokryciu g³ównych ci¹gów handlowych, biznesowych i mieszkalnych MISTER pokona bez trudu wariant samochodowy w mieœcie. Prêdkoœæ dojazdu do celu, bezkolizyjnoœæ, brak stresu prowadzenia auta, parkowania, kosztów benzyny itp. zachêci ludzi, jeœli bêd¹ mieli wybór (bo teraz takiego nie maj¹). Tak wiec ten argument jest z gruntu b³êdny. Koszty takiego systemu bêd¹ znacznie wiêksze ni przewidywane (np. kolejki/wyci¹gi linowe) Bardzo w¹tpliwe. Systemy linowe nie mog¹ siê równaæ z systemem MISTER w adnym z parametrów (prêdkoœæ, niezale noœæ ruchu, przepustowoœæ, wygoda, itd.). Koleje linowe s¹ drogie, bo s¹ budowane w niedostêpnym terenie, ich elementy jak s³upy i sama lina s¹ du e, a wiêc problemy techniczne i koszty s¹ wyk³adniczo wiêksze. W systemie MISTER wszystko jest ma³e, a wiec niewymagaj¹ce w sensie technicznym i dlatego tanie. Mister to taka sama koncepcja jak kolejka Wuppertal Takie stwierdzenie oznacza, e ktoœ nie rozumie koncepcji systemu MISTER lub Wuppertalu, który by³ tylko napowietrznym tramwajem. Tramwaj, metro czy autobus nie ³¹cz¹ dowolnych punktów sieci, nie s¹ indywidualne, zatrzymuj¹ siê na wszystkich przystankach po drodze, a wiec s¹ powolne itd. Nikt do tej pory tego nie zrobi³, wiec to jest nie do zrobienia Dopiero dziœ, koszt czujników, komputerów i technik programowania pozwala na realizacjê takiego systemu kontroli i sterowania. Z punktu widzenia konstrukcji i mechaniki MISTER jest prosty i ³atwiejszy do zrobienia ni mosty wisz¹ce, samochody, nie mówi¹c o samolotach. Infrastruktura jest obca dla krajobrazu miasta Wiele miast ma systemy metra naziemnego, biegn¹cego na s³upach nad ulicami. Ponad 00 miast zrealizowa³o systemy kolejek linowych. Na tym tle, MISTER nie bêdzie wygl¹da³ wcale gorzej, a wrêcz przeciwnie. Niewielkie s³upy, podobne do latarni, i trasy biegn¹ce skrajami ulic, ciche gondole maskowane powierzchniami odbijaj¹cymi lub technikami wojskowymi bêd¹ du o bardziej akceptowalne ni wiele obecnych budowli czy pojazdów. Przykładowy scenariusz (rodzina Kowalskich wybiera się do kina) Mo na sobie wyobraziæ, e wykorzystanie systemu MISTER wygl¹da³oby nastêpuj¹co (patrz ilustracje na czwartej stronie ok³adki): id¹ na najbli szy przystanek MISTER a (zwykle do 500 m od mieszkania, tak jak przystanki autobusowe), w automacie biletowym wybieraj¹ na mapce lub przy pomocy dialogu g³osowego cel swojej podró y (np. kino w galerii handlowej odleg³ej o 3 km), wsiadaj¹ do czekaj¹cego pojazdu, a jeœli go brak w tym momencie, to jest on ju w drodze i zostanie podstawiony na przystanek w ci¹gu najdalej dwóch minut, po ruszeniu, gondola przyspiesza do 40 km/godz i w³¹cza siê do ruchu na magistrali g³ównej, która zwykle biegnie na wysokoœci 6 do 0 m nad jezdni¹ tras komunikacyjnych miasta lub, jeœli to mo liwe, w obszarze pasów zieleni czy te parków, Kowalscy maja tylko oko³o 5 minut na rozmowê, ogl¹danie miasta z okien gondoli, s³uchanie muzyki lub ogl¹danie wybranych programów TV czy te reklam, poniewa pojazd dojedzie w tym czasie do celu; podró bêdzie jak na poduszce powietrznej, bez przystanków, bez hamowañ, przyœpieszeñ i ze sta³¹ szybkoœci¹ 40 km/ godz, gondola zje d a z magistrali MISTER na stacjê znajduj¹c¹ siê na drugim piêtrze galerii handlowej, obok kompleksu kinowego. Drzwi siê otwieraj¹ i Kowalscy wysiadaj¹, pozostawiaj¹c pojazd gotów do nastêpnego kursu, do dowolnego przystanku w sieci MISTER. Literatura (zasoby internetowe) kim muzykê taneczn¹. Na peronie w Skawach zorganizowano wielkie grilowanie. Co prawda znakomit¹ wiêkszoœæ pasa erów stanowi³y osoby m³ode, to ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie, czego dobitnym przejawem by³y bardzo zró nicowane kreacje p³ci piêknej od sukien balowych po stroje dyskotekowe. Nale y bardzo pozytywnie oceniæ przebieg imprezy, która by³a atrakcj¹ nie tyle dla pasjonatów kolei, lecz przede wszystkim dla ich rodzin, przyjació³ i znajomych. To w³aœnie oni mogli przekonaæ siê, e przemieszczaj¹cy siê z prêdkoœci¹ 50 km/h i wiêcej parkiet jest bardzo dobrym pomys³em na spêdzenie sylwestra, a poza tym mogli z bliska przyjrzeæ siê kabinie maszynisty w elektrycznym zespole trakcyjnym. Opracowa³: Bartosz Mazur 26

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej oraz modernizacja ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego (etap II) (linie 1, 6, 7, 13, 17, T1, T2, T3) Poznań, dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Przewozy pasażerów i towarów

Przewozy pasażerów i towarów Przewozy pasażerów i towarów Dr inż. Andrzej Massel System kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce tradycyjnie jest dzielony na cztery podsystemy: przewozy międzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowane),

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

BADANIE CZĘSTOTLIWOŚCI JAZDY RZESZOWSKICH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ LINII

BADANIE CZĘSTOTLIWOŚCI JAZDY RZESZOWSKICH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ LINII WOJEWODA Paweł, dr inż. MĄDZIEL Maksymilian, inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu BADANIE CZĘSTOTLIWOŚCI JAZDY RZESZOWSKICH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 2 OPIS INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Karta uzgodnień 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Badanie Ruchu 2015

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 Seminarium: Rola mobilności w rozwoju Warszawy Warszawskie Badanie Ruchu 2015 dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK Warszawa, 28 czerwca 2016 r. Czym jest mobilność? Mobilność w szerokim ujęciu (socjologicznym):

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rower w pociągach regionalnych

Rower w pociągach regionalnych Opublikowany na (http://www.rowery.wzp.pl) Rower w pociągach regionalnych 25 cze 2015 12:49 Autor: admin Pociąg od lat jest najbardziej oczywistym sposobem na dojechanie do trasy rowerowej. Trudno wyobrazić

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo