Pneumatyczny podnoœnik samochodowy typ PPS - 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pneumatyczny podnoœnik samochodowy typ PPS - 5"

Transkrypt

1 Pneumatyczny podnoœnik samochodowy typ PPS - 5 INSTRUKCJA OBS UGI

2 UNI - TROL ****************************************************************************************************************************************** WYWA ARKI KOMPUTEROWE I MONTA OWNICE DO KÓ * WULKANIZATORY * KOMPRESORY * WYPOSA ENIE WARSZTATOWE * PODNOŒNIKI: ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROHYDRAULICZNE, PUNKTOWE, P YTOWE, KOLUMNOWE, NO YCOWE * WYPOSA ENIE STACJI DIAGNOSTYCZNYCH * PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE ****************************************************************************************************************************************** UNI - TROL Sp. z o.o. Zak³ad Produkcyjny i Salon Sprzeda y Serwis Zak³adowy ul. Estrady 56, Warszawa tel. /fax (0-22) tel. /fax (0-22) ******************************************************************************************************************************************

3 SPIS TREŒCI 1. INFORMACJE OGÓLNE str DANE TECHNICZNE str PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEÑSTWA str INSTALOWANIE PODNOŒNIKA str ELEMENTY STEROWANIA PODNOŒNIKIEM str D WIGNIA W PO O ENIU ŒRODKOWYM str D WIGNIA W PO O ENIU GÓRNYM str D WIGNIA W PO O ENIU DOLNYM str PODNOSZENIE SAMOCHODU str OPUSZCZANIE SAMOCHODU str ZASTOSOWANIE WYPOSA ENIA SPECJALNEGO str UWAGI EKSPLOATACYJNE str WARUNKI GWARANCJI str WYKAZ CZÊŒCI ZAMIENNYCH str RYSUNEK nr 1 PODNOŒNIK PPS-5 str RYSUNEK nr 2 STEROWNIK str RYSUNEK nr 3 PRZEKRÓJ PODNOŒNIKA str RYSUNEK nr 3a ELEMENTY PRZY CZA PNEUMATYCZNEGO str RYSUNEK nr 3b ELEMENTY BLOKADY MECHANICZNEJ str RYSUNEK nr 4 SCHEMAT PNEUMATYCZNY str. 14

4 1. INFORMACJE OGÓLNE Podnoœnik PPS-5 zosta³ zaprojektowany do unoszenia samochodów osobowych i dostawczych w celu jednoczesnego demonta u lub monta u wszystkich kó³. Ka de inne u ycie podnoœnika jest niew³aœciwe i dlatego zakazane. Rozpoczêcie jakiejkolwiek pracy z podnoœnikiem PPS-5 powinno byæ poprzedzone przeczytaniem i zrozumieniem niniejszej instrukcji. Producent i sprzedawca nie s¹ odpowiedzialni za jakiekolwiek obra enia osób lub uszkodzenia podnoœnika przy niew³aœciwym jego u ytkowaniu. Niniejsza instrukcja powinna byæ tak przechowywana, aby mo na by³o niezw³ocznie z niej skorzystaæ podczas obs³ugi podnoœnika PPS-5. UWAGA: U YTKOWNIK POWINIEN ZG OSIÆ FAKT U YTKOWANIA PODNOŒNIKA PPS - 5 W REJONOWYM URZÊDZIE DOZORU TECHNICZNEGO. 2. DANE TECHNICZNE noœnoœæ kg wysokoœæ w stanie spoczynku - 80mm wysokoœæ podnoszenia mm wymiary zewnêtrzne mm x 1350 mm (bez najazdów) - rys mm x 1950 mm ( z najazdami) - rys. 1 masa w³asna kg zasilanie pneumatyczne - 0,7 1 MPa ( 7 10 bar) ciœnienie robocze - do 0,7 MPa ( do 7 bar) zakres temp. pracy st.c + 40 st.c WYPOSA ENIE STANDARDOWE - rys najazd szt. 2. sterownik szt. 3. poduszka gumowa du a (60 mm) szt. 4. poduszka gumowa ma³a (40mm) szt. Podnoœnik PPS-5 mo e byæ dostarczony (jako opcja) z najazdami niestandardowymi - wg. propozycji zamawiaj¹cego. 4

5 3. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEÑSTWA 3.1 Podnoœnik PPS -5 powinien byæ eksploatowany wy³¹cznie przez personel specjalnie przeszkolony i posiadaj¹cy uprawnienia wewnêtrzne. 3.2 Ka da nieuprawniona zmiana lub modyfikacja konstrukcyjna podnoœnika szczególnie systemu pneumatycznego i zabezpieczeñ zwalnia producenta i sprzedawcê od wszelkiej odpowiedzialnoœci. 3.3 Podnoœnik wyposa ony jest w boczne bariery ochronne (poz. 10 rys. nr 1); u ytkowanie podnoœnika bez barier ochronnych jest zabronione. 3.4 W czasie u ytkowania podnoœnika nale y bezwzglêdnie przestrzegaæ wszystkich zaleceñ dotycz¹cych bezpiecznej eksplotacji urz¹dzenia wyszczególnionych w niniejszej instrukcji. 4. INSTALOWANIE PODNOŒNIKA UWAGA: PODNOSZENIE SAMOCHODU PRZY POMOCY PODNOŒNIKA PPS-5 MO E ODBYWAÆ SIÊ TYLKO NA TWARDYM I WYPOZIOMOWANYM POD O U, PONIEWA NIERÓWNOŒÆ I POCHY OŒÆ POD O A MO E BYÆ PRZYCZYN ZSUNIÊCIA SIÊ SAMOCHODU Z PODNOŒNIKA. 4.1 Ustawienie podnoœnika Podnoœnik nale y ustawiæ na wypoziomowanym pod³o u o wytrzyma³oœci ok. 30 MPa W czasie pracy podnoœnik powinien ca³¹ sw¹ powierzchni¹ podstawy opieraæ siê na pod³o u. 4.2 Pod³¹czenie uk³adu pneumatycznego podnoœnika: - W¹ pneumatyczny 1 (rys.1) sterownika 3 (rys.1) pod³¹czyæ z koñcówkami powietrznymi 2 (rys.1) znajduj¹cymi sie w ramie podnoœnika; -Doprowadziæ sprê one powietrze do koñcówki 2 (rys.2) zaworu rozdzielaj¹cego 5 (rys.2) znajduj¹cego siê w górnej czêœci stojaka sterownika (przewód przy³¹czeniowy nie znajduje siê w wyposa eniu fabrycznym podnoœnika); - Sieæ sprê onego powietrza powinna byæ wyposa ona w filtr-odwadniacz umieszczony bezpoœrednio przed wê em zasilajacym podnoœnika. 5

6 5. ELEMENTY STEROWANIA PODNOŒNIKIEM - DO PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA PODESTÓW PODNOŒNIKA s³u y dÿwignia 4 rys. 2 znajdujaca siê w górnej czêœci stojaka sterownika. 5.1 D WIGNIA W PO O ENIU ŒRODKOWYM (STABILNYM) - dop³yw i wp³yw sprê onego powietrza z mieszka jest zamkniêty. 5.2 D WIGNIA W PO O ENIU GÓRNYM - otwarty dop³w sprê onego powietrza do mieszka powoduje podnoszenie podestów podnoœnika. 5.3 D WIGNIA W PO O ENIU DOLNYM - otwarty wyp³yw sprê onego powietrza z mieszka powoduje otwarcie blokady mechanicznej i opuszczanie podestów podnoœnika. 6. PODNOSZENIE SAMOCHODU 6.1 Ustawiæ najazdy 5 rys. 1 przesun¹æ je w szynach tak, aby ich rozstaw odpowiada³ rozstawowi kó³ obs³ugiwanego samochodu. 6.2 Wjechaæ samochodem na najazdy podnoœnika tak, aby podesty 8 i 9 rys. 1 znalaz³y siê pomiedzy ko³ami samochodu. ZABEZPIECZYÆ SAMOCHÓD PRZED PRZETACZANIEM SIÊ. ( ZACI GN Æ HAMULEC RÊCZNY). 6.3 Pod³o yæ gumowe poduszki 6 lub 7 rys. 1 pod cztery miejsca w podwoziu przeznaczone do podpierania samochodu. Œrodek ciê koœci samochodu powinien znajdowaæ siê w œrodku podnoœnika. W razie potrzeby nale y u³o yæ po dwie poduszki jedn¹ na drug¹, aby unikn¹æ ocierania siê elementów podwozia o p³ytê podnoœnika. W PODNOSZONYM SAMOCHODZIE NIE MOG ZNAJDOWAÆ SIÊ ADNE OSOBY, ZAŒ OSOBY POSTRONNE POWINNY ZNAJDOWAÆ SIÊ W BEZPIECZNEJ ODLEG OŒCI OD PODNOŒNIKA I OBS UGIWANEGO SAMOCHODU. NIE WOLNO PODK ADAÆ KOÑCZYN POD KRAWÊDZIE PODNOŒNIKA. 6

7 6.4 Poluzowaæ œruby kó³. 6.5 Odchyliæ dÿwigniê zaworu w górê i trzymaæ do momentu oderwania sie kó³ od najazdów. 6.6 Zwolniæ dÿwigniê, która ustawi siê w po³o eniu œrodkowym (stabilnym) i odkrêciæ ko³a z samochodu. ZABRANIA SIE WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK PRAC POD PODNIESIONYM SAMOCHODEM! UWAGA: PODNOŒNIK WYPOSA ONY JEST W BLOKADÊ MECHANICZN, KTÓRA UNIE- MO LIWIA OPADNIÊCIE P YTY PODNOŒNIKA W WYPADKU AWARII W UK ADZIE PNEUMATYCZNYM. 7. OPUSZCZANIE SAMOCHODU 7.1 Przykrêciæ lekko œrubami ko³a do samochodu. 7.2 Odchyliæ dÿwigniê zaworu w górê, aby unieœæ nieco p³ytê podnoœnika w celu zwolnienia blokady mechanicznej. 7.3 Odchyliæ dÿwigniê zaworu w dó³ i trzymaæ w tym po³o eniu do ca³kowitego opuszczenia p³yty podnoœnika. 7.4 Gdy ko³a samochodu opr¹ siê o najazdy podnoœnika dokrêciæ mocno œruby kó³. 7.5 Usun¹æ poduszki gumowe spod podwozia samochodu. 7.6 Zjechaæ samochodem z podnoœnika. 7

8 8. ZASTOSOWANIE WYPOSA ENIA SPECJALNEGO 8.1 Zamocowaæ ³apy kompletne 4 (rys.1) wsuwaj¹c trzpienie w tuleje prowadz¹ce znajduj¹ce siê w naro ach p³yty podnoœnika. 8.2 Ustawiæ nak³adki gumowe ³ap pod punktami podparcia samochodu, poprzez obrót prowadnic w tulejach o w³aœciwy k¹t i wsuniêcie ³ap w prowadnicach na odpowiedni¹ odleg³oœæ. Œrodek ciê koœci samochodu powinien znajdowaæ siê w œrodku podnoœnika. 9. UWAGI EKSPLOATACYJNE 9.1 W czasie pracy podnoœnik powinien ca³¹ sw¹ powierzchni¹ podstawy opieraæ siê na pod³o u. 9.2 Podnoœnik mo e oprzeæ siê na blokadzie mechanicznej nie tylko w momencie uszkodzenia uk³adu pneumatycznego, ale tak e wskutek wycieku powietrza przez nieszczelnoœci w przewodach zasilaj¹cych. Dlatego zawsze przed opuszczeniem p³yty podnoœnika nale y j¹ nieco unieœæ, aby zwolniæ zaczep blokady. Bez zwolnienia blokady nie mo na opuœciæ p³yty podnoœnika. 9.3 Po wykonaniu ok. 500 cykli pracy nowego podnoœnika nale y uzupe³niæ smar na prowadnicach i na sworzniach zawiasów belek prostowodów (punkty x wg rys.3). Dostêp do tych elementów uzyskuje siê po podniesieniu p³yty podnoœnika. W dalszym okresie u ytkowania podnoœnika nale y uzupe³niaæ smar na sworzniach i prowadnicach w miare potrzeby. Stosowaæ ogólnodostêpne smary sta³e. 10. WARUNKI GWARANCJI Wszelkie naprawy i regulacje wykonuje producent. Dopuszcza siê wykonania drobnych napraw przez u ytkownika po uprzednim ustaleniu zakresu poprzez kontakt z serwisem zak³adowym. 8

9 11.WYKAZ CZÊŒCI ZAMIENNYCH (wg. rys.3, 3a i 3 b) 1. RYNNA LEWA SZT RYNNA PRAWA SZT CZNIK PODSTAWY SZT CZNIK PODESTÓW SZT PODEST LEWY SZT PODEST PRAWY SZT RAMIÊ PROSTOWODU POPRZECZNE SZT STEROWNIK SZT NAJAZD SZT SI OWNIK BEZPIECZNIKA SZT ZAPADKA SZT RAMIÊ PROSTOWODU WZD U NE SZT TRÓJNIK SZT APA KOMPLETNA SZT MIESZEK SZT PRZY CZKA PROSTA 6-1/ SZT REDUKCJA G 1/4 -M SZT SWORZEÑ CENTRALNY KRÓTKI SZT SWORZEÑ CENTRALNY D UGI SZT SWORZEÑ ZAWIASU SZT SWORZEÑ ZAWIASU ZAPADKI SZT PRZEPUST SZT REDUKCJA G 1/4-M 16 KRÓTKA SZT PRZY CZKA K TOWA 6 1/ SZT PRZY CZKA K TOWA 10 1/ SZT PRZEWÓD 10X ,0 M 27. PRZEWÓD 6X ,6M 28. PRZEWÓD 8X1 SPIRALNY ,5M 29. KOÑCÓWKA MÊSKA M 16 X 1, SZT. 30. SZYBKOZ CZKA G-1/ SZT. 31. PRZY CZKA PROSTA 8-1/ SZT. 32.BARIERA OCHRONNA SZT. 9

10 STEROWNIK RYSUNEK 2 1. W¹ pneumatyczny sterownika 1 kmpl. 2. Koñcówka zaworu rozdzielaj¹cego 3. Zawór bezpieczeñstwa szt DŸwignia zaworu rozdzielajacego 5. Zawór rozdzielajacy szt. 1 11

11 UNI - TROL *********************************************************************************************************************************************************** WYWA ARKI KOMPUTEROWE I MONTA OWNICE DO KÓ * WULKANIZATORY * KOMPRESORY * WYPOSA ENIE WARSZTATOWE * PODNOŒNIKI: ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROHYDRAULICZNE, PUNKTOWE, P YTOWE, KOLUMNOWE, NO YCOWE * WYPOSA ENIE STACJI DIAGNOSTYCZNYCH * PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE ********************************************************************************************************************************************************* UNI - TROL Sp. z o.o. Zak³ad Produkcyjny i Salon Sprzeda y Serwis Zakladowy ul. Estrady 56, Warszawa tel. /fax (0-22) tel. /fax (0-22) NIP: REGON: tel. /fax (0-22) *************************************************************************************************************************************** DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE zgodnie z dyrektywami: 98/37/WE i 89/336/EWG My: UNI-TROL Sp. z o.o. ul. Estrady Warszawa Polska Deklarujemy na nasz¹ wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ, e wyrób Podnoœnik pneumatyczny PPS-5 którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastêpuj¹cymi uregulowaniami prawnymi: - dyrektywa 98/37/WE (bezpieczeñstwo maszyn); W celu weryfikacji zgodnoœci z uregulowaniami prawnymi skonsultowano zharmonizowane normy lub inne dokumenty normatywne: -PN-EN ISO :2005 -PN-EN ISO :2005 -PN-EN 294/1994 -PN-EN 349/1999 -PN-EN 983/1999 -PN-EN 1493: 2000 Maszyny-Bezpieczeñstwo-Pojêcia podstawowe, generalne zasady projektowania- Podstawowa terminologia, metodologia-czêœæ 1; Maszyny-Bezpieczeñstwo-Pojêcia podstawowe, generalne zasady projektowania-podstawowa terminologia, metodologia - Czêœæ 2; Bezpieczñstwo maszyn-odleg³oœci bezpieczeñstwa uniemo liwiaj¹ce siêganie koñczynami górnymi do stref niebezpiecznych; Maszyny-Bezpieczeñstwo-Minimalne odstêpy zapobiegaj¹ce zgnieceniu czêœci cia³a cz³owieka; Bezpieczeñstwo maszyn-wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa uk³a dów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów-pneumatyka. Podnoœniki pojazdów. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich wyrobów wyprodukowanych zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, która jest czêœci¹ niniejszej deklaracji. Warszawa r. Wies³aw Roguski Prezes Zarz¹du... Podpis

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA

GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA Szanowny Kliencie! Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszych warunków. Zrozumienie treœci zapobiegnie nieporozumieniom. Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5

INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5 INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5 Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K.. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ, tel. 426403013 jako przedstawiciel Rotondi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo