A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9" name="description"> A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9">

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! 4, 1) + 9)46; 9EA =*HOJ= E= M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC

2 " 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH MEI = =JKH= AC IJ= OIE O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH E =IE =A CE H K E= MI AHI O JA?EA = FH A MAC JHO>K O?E= 9JO I O> M H=IJ= F F=H?EAIF A? =E E? =JOM ME = O?D A CE *A F E FH A IE J = E? > I >M= JOM EA MIFEAH=?O?D HC= E =? AA CE? A = IJ=JOIJO EM'&H K & E E = I > = A HC= E =? E ME = E= =?E A EAME =J F EA E? >=J=M H I " E E M I >! *E J AM9EA EA *HOJ= EE EAI =#% % E E M E = A O FH O = E E? >=? M HC= E =? E A CE? O?D = A A = MO I O?DM MEA?EA 9JO JA?EA = A = >OMO = E IFA?OBE >HOJO I E?D HC= E =? EF = MO?D 9ME MI J! *E AI 2 EJE?= EIIKAI E *HEJ=E =?DAIJAH7 ELAHIEJO2HAII ''"I!&

3 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC # HC= E =? E= E EAIE?EK =J = KIJ=>E E M= F O? MJ= JA I H=? EEB H = EAMO I J=? IJHK JKH HC= E =? AJAMME I?E MKJH O K?IE E J=? EFEA E O?D 4A= E K EA = A CH= O 2H AJA IF A? F EJO? O >>E C =H A??DH O MEI = =JKH= AC = FH O = EA E??O?DIE >HOJO I E?D HC= E =? E FH BE KA CE? O MFEIK?O?D IE MF MO I B H E= = E= = MO EA E =IJ FK?A HC= E =? A HC= E =? = HA= E K AFH CH=?DH O =I M 9O KFK A =H M =JKH= A =IO >A? EAF =JKH= O?D =I MM9EA EA *HOJ= EE KFK AH M EA EA E = J HA FH E FH CH= A E= MO?D =I M HC= E =? > E O = E= = E= AIJF M = O?E=M&'#H K=ME?F =J JA K 6DA =JE = 6HKIJ 9 = HAIEA A FAJA? E A O?DH =E IAHM=? = & "DA J=H MJAHA M EA O?D $ E MO>H A = H= =>OJ M J? O?DF=H = EE E >A? EA F % E E =? MMIF =C=?O?D? F M= = A =?D M=?= MEJ EA = MO?D 1 A?A AHA= E K A4 O= 5?EAJOB H 2H JA?JE 6= E??=&#? M HC= E =? == JOM E= = = F K?DH OFJ= M H= E?D =JKH= AC

4 $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC MEI = HC= E =? =J=M? O =IE H M EA M = F= EA =H A? F FH=MO? OIJ?EF MEAJH =E EA I A E=A EI EIF= E 2H M E?EA HA= E K?O F MA?A A AIJ 6DA9 H H = J HAC = A O *HOJO? O M > HC= E =? E J HO?D = E= =?EI KFE=IE E? E= = E=?D = H A??DH OFH = JAHA EA AC H E= = J= A HC= E =? AHA= E K?AI AHI A E= ME = A A CE, E?D = E? =IE HC= E BJDA-=HJD =ME = = MH K'%IM H E= = H F? =E E? M= E= = F= EE =H A? MH J O?D F= M= I = BJDA-=HJDK =M= = =A CE? HC= E =? F M >HOJO I EA =IO EA M A IJHK JKH E= =!? M I K FE O?DM CHKF = O?D, KHJK HC= E =? EA IFA J= K =H O?DB E= = E= = E? O O>HOJO I E E= /HAA FA=?A J HAC = F= EAMIFEAH= " EAI =? M9OIF 9 H M A = = IE O = M= EA I O?DFH > A M A CE? O?D =I O?D? =I M

5 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC %!! /A BB AA - LEH A J= F E?O HA= EJO HHDAJ HE? M 2 EJE?= EIIKAI E *HEJ=E *E AI =?DAIJAH7 ELAHIEJO 2HAII ''"I!&. H K E= = E=F MO I O?D HC= E =? EA CE? O?DMOM OM= =IF H JH MAHI E >EKH H=JO M= =IJHK JKH= FH OF E =?= O MA HF H=? A EA E? AH A? =J H FH E FAM AC IKBK? M= E=JAC JOFK HC= E =? E 2 ]A CE? O?D?D O I =H A E= =H K?= E EA IJ=H= IE EM?EK OI = E= MO?D? M =? AIJ JO ME = O E B= JO??DH MEI = =JKH= AC 6O I= O = O EA E= IOJK=? M J HA =]I = K?=IE ^ HC= E =? = A CE? = EA == C= K AIE M = F= JO?? JH MAHIO O?DJA =J M = FH O = F= E = JO=KJ M 2H IOJK=? E M J HA HC= E =? A A CE? F=I MK M =I AFH CH= CKIJ MEA? EIJ=HO?D = EF JA? = O?D? E= = J=? = E FEA E O E =H IE >O K E A A EFH O H O M K OI = O FH A JAC JOFK HC= E =? A M= AJA? =IA CHKF= E =?EI K2HAI IKHACH KFI = A/A CHKF =?EI KMH K'&MO IE O!& E E MBK J M >OMH K''"M H F E K!% E E MBK J M!! KHJK HOJO E= =?EA CE? A = OM= A? =IA ID= MA? CO? O EA CEEF OJ EA? OJA M I EA E OIE = ACHKFOM=??A

6 & 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC?DH MEI = =JKH= AC J= EA = -=HJD.EHIJ 2 E E E? > E?D? M I =?K AIE = = I > MO M=? O OI >EAIJ= A EA I?AM>HOJO I E H= >H= EA KCHKF M= A CE? O?D -=HJD.EHIJ EA = K >OM= EA I O A? F FH A = JOM AK? AIJ E?JM? M HC= E =? E IJ=H=IE MF OM= = F EJO F= IJM= 9 JO JA?EAMO IJ F M= EAKCHKF M= FHA A JK?O?D = AIF I E= = E= AIE E = EK JKH= A AJ E= = E=FHA A J M= AFH A HC= E =? A = OM= ACHKF= E =?EI K EA EA EA EA E JAHAIK?O EMO =C=?O I > AC MEA E= E= = >HOJO I E?DF=HJEEA CE? J HO?D = A O OE O E/HAA 2=HJO 2H > A =JO = ME = E= =?E F=HJEEA CE? O?DMO>EAC= = F = >I =H E EA I AC FH=? M= E= 4A =? A EA I?FH EA EAK = OM= OIE MC=

7 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC ' / M AFH > A OA CE? A 9EA EA *HOJ= EE =J EAIE JO?D EAIE JO?D::M =CH A E=A CE? A ME = A JH= IF HJA MO J EAJO FH > A = EA? OI? A E= F MEAJH = A? H M EA E M 9EA =*HOJ= E= = A O?D = EA = E O?D E M= O?DE KH>= E M= O?DF= IJM EA -KH FO 9O E EA JO?DFH?AI M AIJIFE JH A EAIE FH > A M ME = O?D?DH MEI = =JKH= AC 2 O =J= E '"# '' >I =HJAHA M KH >= E M= O?DM H I #& = >A? =E?DF MEAH?D E=MO IE ' E E MDA J=H M 9 H K = E AJH MOFH EAI =? M AC H AIJ M=E E? EAMI = K A =J=M = > E I O? =IEA E= =K ME 2H?AI F OI EM= E= MO?DJAHA M M EAI = H= FH A OI M = AFEA O AIJ =JAHA =?D MA ) C EE >I =H A9EA EAC

8 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= K DH=>IJM=?D*AH IDEHA 0AHJB IDEHAE NB IE IJ F E AC O EIK>HACE = K, I = O FH O E KIJHK?O F MO I AFH?AIO AIJM? A EAM >H > MF OM KK EMAHIOJA? EAC E= IJA? =+= 5J= IE J= =IFH=M KHK?D EA E= HOJ=H = K E =?O AC `=KJ "` H= F FH=MEA E= K E =? E A MA 6A =JA EA EA E JAHAIK?O J HO = A = >OMIF EA?D I M AIJIOJK=? =JH= IF HJ M= AJH F I EA AC = EA =J? O?D E=IJ = MEA?EA IJ=J EAIEA E= H K E B H K FAM O?D FH >=?DH ME = E=FH > A MJH= IF H J MO?D =EIJ E= EA )>O CH= E? O MOM?EI O?A JHK =FH F M= F >EAH= F =J MMOI?E#BK J M 5F A? A JH MAHI AM = H M E= = EAH FHOM=JO =? I EAC AJH= E =? EEKH>= E =? E =F? J M= >EAHAM K? EFH A OI FH E @=? E MEI =F FH A F OI EM= EA E AH= M F= O?D M A A EI E IF= E MO EI? = EAJAHA M EA O?DE MO?E = EA =I M OMA JO?DFH?AI C > F IK E JO?D E= M>HOJO I E H= >H= EAIF A? `A CE? O 5OJK=? = EAH A A IF =J=? E MEI = =JKH= FH E

9 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC!" = A/A BB AA M=HJO K A- LEH A J= F E?O HA= EJO HHDAJ HE? =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE FH?A J =?D H M= =H= =I HO M =J=?D'%'`'' ME I O IE & B E JKF O >>O>E AI M ` FH A OI MO = >H?= EFH = A=? A= JO=KJ MA FH A K =J EAIE EAIE JO?D::M I O FH O M?EAH= E=IE JO?D MEI KHIEAIF A? `F EJO? =J EAIE EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH MEI = =JKH= AC MOIKM= IE = K? MO?D EA I? 9H= H I?O E =CH A E= E ME = O E H M A?OME E =?O O M H=IJ= A CE? =IF A? A IJM=>HO JO I EAC E> E= OF IJH AC= E= =CH A A CE? O?D, A? MEA B= J E E= = EA =A IOIJA AFH O IE C >= A IA MA? A 9H K'&">HOJO I E =K MEA? IAFD.=H = >IAHM M= FH?AIF MIJ= M= E=J EKHO MA B H K?A IE A 2? HO?EAJ M = EAF FE EEFK> E? A = K AIE E =I MIF I > EA EA O FH O? O E MEI = =?A C >= A IA MA? A )? ME?A >A M = = E EA I?A = EAI = E= F EA M J A IA MA? AJAC E= = E=!" EA EA I K?A = K EAIEA E= F MIJ=M= EKJ= M= AC ABA JK?EA

10 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC F =H E= AC =MI KJA A EI =J IBAHO EAH A E?EIF= E EJ IO = IJ=JOIJO E ] F= IJM=MOI H ME E JA?D IJ= ME = C E= AI = A% = EA? OI? A 5J= O E= AI =A EI # JO?D = EA? OI? A ) = IE?A E= # A EI EMO?DC= MM75)F MIJ= A =MI KJA K OJ M= E=F M A?D= E? O?D^!# *A F E ABA JA A EI EIF= MEI =I J= M= A ] M= A^ OE O EFH O? O EI? A E= =I MEJAHA M EA O?D =J=IJH B=M+ AH >O KK? K E = O M FE E FK> E? =E O = =CH A E= ME = AC A MA E>H E =I MAC H= A E= 1 JA IOM AFH JAIJOIF A? AM E J= AF OI H EAI? A E=C ME? K A=H O?DJOFK+HKEIAE2AHIDE C = JAHA EA*HOJ= EEMABA?EA? AC M>= EA M I MA /HAA D= I O AC FH JAIJK =E E? M= AC FH A CHKF >EAJ 5O > E? OFH JAIJM /HAA D= FH F F=H?E= E E? =JOM EAH H >H A E= K A=H AC A O FH > A A ME = O = JOM?E A AHCEE =J MA H= FH A?D MOM= EA M = JOM O?D 1 B H =? E? JO?D EA>A FEA? O?DIK>IJ=? E =J=FE= = AIJM!# 6= A I ' '

11 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! H K K>A IF HJ M= =ME AHA O ME=J=M E =CM= J M OIFH A?EM IF A? O 1 O ] C H?O ^JA =JA ME?O IE C >= F EJO A CE? AIJ MAIJE=MO?E = E=FKI? O= = I EA ] F K?= E EA E^,H= =JO? A EA I = EAIE JAHA M) = K A = E=FKI? O MO = A I=JA EJO,EI? LAHOMH K'&& 5 =?K AIE H K'& EI? E E MDA J=H MFKI? O= = I EA = F= EA EAH CH= E? A E=JAC O =IE OE O E HC= E =? BJDA-=HJD H= = = K O EF F5JE C > FH > A M ME = O?D?DH MEI = =JKH= AC C >= O?D=H= JAH A IF A? A IJM >HOJO I EA EA E=IM IJ IK A CEEJ= AM MO E=H A = O 9H EA E ] ^FH AFH E = EAJ J HA MO E = E %IF A? A IJM= AC H AIJM= E >OIE F =?E FH A =? = O =?DH MEI = =JKH= AC 6= A? H= ME?A I >>A F E = C= K AIE E= = I AH F JAC HK?DKA CE? AC 9 = EIJ J EA I O?D = O?DJA =J M M?A JHK =E JAHAI M= E=FK> E? AC MO EA E = ME I A =E JAHA I M= EAIE JA MA OM?E H=? AIJ JO ME = A MACA

12 " 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC J=HE= E A =FH A?EM = F JH A> M= EK IK A J M M OM HC= = ME I AIEA?E IKFAH =H AJ M6AI? E5=E I>KHOMFH IMO?DI AF E= O J= M= OM?E HC= E? 9 EAIE JO?D::M HC= E =? AA CE? AE IK A? EAFH E OI AHAC = F= EE =H A? FKI? A IFH O M= A CA AJO? EA 4 M EA JA =JO = ME = = FH=M= E MEAH J OI K ACH == C= M= O?D M A E M =I M > O>HOJO I E MO? = F M= E= = EIO A OJA =JJ MAIJEA?DH E EA FH 9E I =JKH= O?D =I M9EA EA *HOJ= EE IJ= =MO =H? M= >EAHAM K? EFH A OI MA 9H= A EI? A EA B HO E EAB=K EA = EAI K?=JAJAHA O MEAH J=KM= = A E EA IJ= OMOJ FE A =JAHA EA *HOJ= M? A EA EA MOJ FE K EAIE JO MEA =JF EA MOJH A>E A A EA = =IJ F EA IEA 9MEA KFE J =IJO EI? F FK =? A> >H= = IJ=J EAC ME = =>EJ M %"!H K 5A JO A J E FH > EI E AIJMEA E= =? A CE? O AIE = EMA M=F FK =? EJO?D MEAH J>O = EM= 4A=IK K? =J'& FH E= =F IJH AC= E= MAIJEE?DH O MEI = H= EA I?=? MEA = MA IOIJA EA / >= A =CH A E= = EA

13 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC # EAIEA I > H M?OME E =?O O MF O O = E= A? A -BA JA JA E= O>O = ME I = E? >= I =HK?O?DF?M MAIJE=?D?DH O MEI = H= F MIJ= EAHK?D MA CE? O?DIJ = E= = E=

14 $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC 2 EJO =JH= IF HJ M= 9EA EA *HOJ= EE =MIF? AI F EJO JH= IF HJ M 9EA EA *HOJ= EE = A OIF H A FAHIFA JOMO? =IK? B=?IE? = =J EAIE JO?D::M JH= IF HJE FH A EAI? = EAIE =? O H= J EIJ J EA I H M EA O MOIFE= H O 4 ME = E= =IJ I M= AM O H A = O EA C A = A E=F EJO EF= IJM= =MI? A CH= E? A E=H EM =I?E F= IJM MA M O?EKC O H= K,ABE?OJ MAFH M E?E=IJ=H= IE FH A = = IA J H MEFHOM=J A K K> = O = IJ= EIF J = M= O =IOF A MO JK > EAC MO?E AM=F M CE` AM>KHO

15 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC % E EE A MO?D M =? J HA= E M= F EJO H M KFH A OI K J HO =?O AC E M= JA = EAH A E= E J = E?D IA MA? FH EJ= EIJ= H A? O M EAIE JO?D::M 9H K' IEA A M=9EA EA *HOJ= EE = A = O?D M =?E?EA E 9JO I= O H K =?O F? A EAFH >E HIJM MJ M 9EA + M H MI J HA MAI O = JJEID4=E M=O HJD-=IJAH 4=E M=O 6DA /HA=J9AIJAH 4=E M=O 6DA5 KJDAH 4=E M=O I = E= = =?A KF FH=M M=HK M= E= 9? =IEA,HKCEA 9 O ME=J MA JH A = E FH A F= IJM 2 M EA C A = A E= F EJO EAH = =? = E M= E= K? MO?DC= EFH A OI K >HOJO I EAC EA J F EJO MH K '"%F MIJ= =>HOJO I = EI =JH= IF HJK *HEJEID6H= IF HJ+ EIIE FH A K? =H A? F= IJM= A AE = M= EA I CE M H= K 9 E= = *6+ =? =FH O IE =? J=? A F= IJM=MO E I O"! E E MBK J M 9 >A?J= MOI E?DIJH=J MH K'$ M= IE =FH AFH A EAHAIJHK JKHO =? E MMO E K J HA *6+K AC= E E= = A EA I?AF M = *HEJEID 4=E E= =?= OIOIJA A MOM O

16 & 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC H AIJMEA 4 F EA I O?E CK IE F FH=ME HA J M?E AE *4* M= IE A E EE A MO?D H= = E?EA!#IJ=? E 2 IK E?EAJ EA I IJ F E =JH=?O FH AM M A MO?D =I= = A F =M EA =I E O?D K OJ M E M J H OIOIJA =JO? EA FH M 6A =>EACE EA EA E O = B= JK E A I O?E CKF IJ= M C= E C E>HOJO I EA MEAJ E=''"H IJ=JA? A FHOM=JO =? E*HEJEID4=E M=OI J H F IJ= ME EA E =F F? O?D JH= J= EFHOM=J O?D FH >E HIJM +=?E MO H E BH=IJHK JKH A M F MEAH I H? K 4=E JH=? =B= EFHOM=JO =? E F= IJM MO?DCEC= J MFH A OI K>HO JO I EAC MH = FHOM= JO =? E4=E JH=? J H=IJ= =IE M =?E?EA A! E AJH MJ H M %#JK A E # IJ=? E A MO?D = J= J M E IJ M 6O I= O 4=E JH=? IJ= IE O = ME I O?DFHOM=J O?DFH IE >E HIJM =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE 2HOM=JO =? =>HOJO I E?D AE = =H M IMO?D M A E M = EFH A?EM E M.= JA AIJ E MH K =IJ FE M H IJFH A M A = E $E AIJJ = ME I OM H IJ = IE IE =I MM O = FHOM=J A FH >E I O?E CK H OIJ=

17 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC ' =J? C=)!"` AM>KO MOI E?DIK>MA? MO?D J HO?DMOI MH K'''MO E I = E 2 M = J= A M E IJOJK? 5JH=JACE? A9 A AE5JH=JACE?4=E M=O )KJD HEJEAI`54) =? = EA FH? JH= IF HJK A MAC H E= = MFH A EA IOIJA K E JACH M= AC JH= I F HJK E? MIF? AI = C M= AC H AIJM=F HOM=IE C = EAF IJ=ME EF I >EA KFK?O*HOJ= E 4 O E= EA C M=??= E= IJA? E=IJA? EA E? EAK AC = E= M O ME=J MA 5OJK=? = EA E=IE M EAIE JO?D::M = = C=?D =? O = F =ME= IE? H= ME?A M H=?E = H MA = = OJH= IF HJ MOFEAH= O IJ= AFH A JH= I F HJJH= OJ MO 9 >A?? H= J ME I A E?E H MJM H?O?DIE M E=IJA? =?D AIE M > E? =?O?DKIFH=M E K E =? 9JO I= O? =IEA J= A MEAFEAHMI A =KJ =? A K FH A

18 ! 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC OI MO *EH E CD= 9 =J=?DI EAIE JO?DHKI = >I AH OFH CH= MO =KJ = H=? EMOI E?D = M FEA E O?D J HAF?D = E= IJ= A =D= M= O =F? J EAIE JO?D::MEA K * CH= MO C C M EA FH O? O BE = I MO?D EA K AC= F? J K =J'' J J I O H M K E BH=IJHK C MA 9EA EA *HOJ= EE 2H CH= HKI = =JH=BE=? = =IE O IFH A?EMIF A? O J HAC DEIJ HE FEIK A E EA I = IE = 9 >A?JO?DB= J IJ F E M EA E= = A EAF EJO EJH= I F HJ MA EA I =?IK>MA? A =H A? MO C H ME = I K =?M JH= IF H?EA HC= E M= O 2 MIJ= A EI = =H A? 6H= IF HJK HC= E M= AC 6DA+ EIE B H1 JA IF HJ =?= = EAHAB H O JH= IF HJK A MAC EFK> E? AC 9JA IF I >IJ=H= IE =FH=ME = E=F? O E =JI EAIE JO?D::M E EAJH= IF HJK FK> E? AC = E=J= EA = = E EE A MO?D >H= =KJ >KI M >I K CK?O?DJH= IF HJ = O FH E M H O?DK OJ M E M 2 EAM =I AC =JH= IF HJK I? AC EAF =JAHA = E KH>= E M= O E IJ= IE EAJO A = =?E A? F FH IJK MO EA??E 9H K

19 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! 2H JAIJO= JO`=KJ MA EA CH= E? = IE = O?D=? E!$ 1 B H =? IE H= *HEJ=E 6DA5J=JE AHO BBE?A '%""C IF K OJ E? >=J=F IJ= A = JO I= O F E =J ME I =IE EAE F MFH = MA? H= ME?A E ` >A? EA` F E =KJ 9H K? E? > =HA AIJH M= M =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE?A E=IE = & " E E M!$ 2H A E?EK OJ M= O?D F M EME B= J E >HOJO I CEIJ= IE? H= J EA =J? A + O = H ME = EA FH > A K M= C + O A E= = = A F EJO EJH= I F HJ MA *HOJO I A E=I = E= H=? A FH F O? E 9JO JA?EA =F EA = E= = E=A C M ME = O?D HK?DA 4 E I OI KJA + AIE E >H E JAHA M EA O?DMF I? AC O?D EA I?=?D J= E?D =.=EH = E? O AM>KHO A? F FH A = E= = E=EIOIJA =JO? =? A >O IE IE C? ME?A F E K>>A F E MF O

20 ! 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC = E= IF I >K O A E= =JA =J K E =? MA EIJ=E JAHAIK?O?DIJH E JAH AJ MO?D ME = O?D JA =J= E =M=HJO EMF MO I O E= A MMM? K C L K MMM A C EID =JKHA HC K MMM JHKIJ HC K MMM AH? =? K MMM HIF> HC K MMM =JE = JHKIJ HC K MMM B A? K MMM =L=H HC MMM K? A=HM=IJA? MMM HC= K MMM H=E JH=?? K MMM C L K

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O H @ MEI = =JKH= AC % E EE A MO?D M A?EAC@O =? J HA= E M= F EJO H M KFH A OI K J HO =?O AC /@OHA= E M= JA = EAH A E= E

9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O H @ MEI = =JKH= AC % E EE A MO?D M A?EAC@O =? J HA= E M= F EJO H M KFH A OI K J HO =?O AC /@OHA= E M= JA = EAH A E= E $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O H @ MEI = =JKH= AC 2 EJO =JH= IF HJ M= 9EA EA *HOJ= EE =MIF? AI F EJO JH= IF HJ M 9EA EA *HOJ= EE = A OIF H A FAHIFA JOMO? =IK? B=?IE? = EA @ =J FE @ EAIE JO?D::M EA@OJ

Bardziej szczegółowo

4, 1) 64 -+1 >H = 4 H @?E 5FH A?EM `FH O =@O = F= E = O?D ] J A E EA O EA@O A E EAJAH= ^ F FK =H AD=I C I A FH A HK?D-=HJD.EHIJ %$ 9FH M=@ A EA 2H JAIJOFH A?EM >K@ MEA MAC IOIJA K@H CM9EA EA *HOJ= EE FH

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Demokracja

Pracownicza Demokracja 2H A?EMC >= A K =FEJ= E MEEM EA Pracownicza Demokracja KJO # H%" $ +A = )KI?DMEJ.=>HO = EAH?E H@AHIJM FH OK O?EK E EE J= MA I $ % 5 216) - 9O? B= H E M 8 ME=J MA. HK 5F A? AM2 HJ ) ACHA - JK = = E FH O

Bardziej szczegółowo

.K @=? =9IFEAH= E=1 E? =JOM- CE? O?D 5-/4-/)+ ),2), 9 -,7 )+ )- /1+ ) 4) 9 " FH=? M= EA = C H =J= =?D A> 5 =@ =?A /A E. J CH=BEA = =@?A =?D A> 9O@=M?=.K @=? =9IFEAH= E=1 E? =JOM- CE? O?D K + OIJ=% "! H=

Bardziej szczegółowo

2=MA,KH EAME? =KJ =JO? EA M? =IEA?E C O, =JAC 6)4/-6 K E ME= =JO?D E=IJ MO E BE = O H H=?DK A MI OIJ E?D F =J?E M=HK EA A = H=?DK K

2=MA,KH EAME? =KJ =JO? EA M? =IEA?E C O, =JAC 6)4/-6 K E ME= =JO?D E=IJ MO E BE = O H H=?DK A MI OIJ E?D F =J?E M=HK EA A = H=?DK K 5OIJA H E? A F =J?E M7 EE-KH FA I EA 2=MA,KH EAME? CH =JA@H= 1 B H =JO E / IF @=H? A E ) = E - E? O?D 9O@ E= =K - E? O?D 79 9FH M=@ A EA 2 I = IJ E K FH CK MA?E= @ 7 EE -KH FA I EA 9 MEA K IBAH=?D C IF

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć Ź ć ć ć ć ć ć Ś Ą ć ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ą Ź ĄĄ ć ź ć ć ć ć ć ć Ą ź Ó ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ź ć ć ć Ś Ą ź ć Ó ć ć ć Ł ć ć Ą ć ć Ą Ó ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć Ść ć ć Ó ć Ę ć ć ÓĄ Ś ć ć ć Ą ć ć Ź ź Ś ć Ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

ü E E ść ś* ść H H ż j H ę ę F j E Ś ś E E ę ę jś E- Jś j Żj Ś ż ą Mą j j D ś j żj D D ą ą ę jż j ą ś j : ü Hü ą ś j ę ą j żj ę j ją D j ją ś EÓD JEDYY IY ÓY EÓD EYYJY DUŚĆ DI IE EDU EÓD IY EYY E IE IY

Bardziej szczegółowo

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr.

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr. PONIEDZIAŁEK : - :0 : - :0 : - :0 :0 - :0 : - :00 : - : :0 - :0 :0 - : :0 - : :0 - : :00 - : : - : Ab EGJ Bb EGJ Lb OLJ T OLJ Młgorzt sl Abi EGJ Bbi EGJ sl Lb OLJ s l Ab EGJ sl T OLJ Szczepnik nr J. polski

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f 2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy- osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Leon WYCZÓ KOWSKI (1852-1936)

Leon WYCZÓ KOWSKI (1852-1936) 0 STYCZEÑ MARZEC Wojciech GERSON (-0) Dzie³a: m.in. DROGA NAD RZECZÓ K, PO EGNANIE Z KONIEM, POGRZEB WIEJSKI, GÓRA W WÊDRÓWCE ZA CHEBEM, DZIEWCZYNA BEZ DACHU, OKIETEK W OJCOWIE, KOPERNIK W RZYMIE, CMENTARZ

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ G, Rg Oś P Sj Uę Wjó Pj Pg W Obó Wjh BANK ŚWIATOWY UMOWA NR 7358 POL W, 25

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ń Ó ź Ę Ę ń ń ĘĘ ĘĘ Ą ĄĘ Ę Ę ć Ą Ę Ę Ę Ń ń Ń ń ń Ż Ś ń ń ć Ż Ó ń Ś ń ń Ś Ś Ą Ż ć ń ń ń Ą Ó Ę ń Ó Ź ń Ó Ś Ó Ś ĘĘ ń Ż Ó Ó Ó ń Ż Ś ź Ś Ę Ę Ś Ę Ę Ę Ę ń Ę Ę Ę Ń ń ń ć ź Ę Ń ń Ń Ż ć ć ń ń Ę Ę ń Ż ń Ę Ę ć Ę ń

Bardziej szczegółowo

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html Strona 1 z 45!"##$%&!#'%((($%!!"" "#$% &'($)*)+,))-& &'($)*)+,))-& /# /0$ 11 1 11 1,/"#2 #"# 3"!!"! "! 444 456 77766 65,,/8 " %# #9":: ;11 1611 171 755,,,/8 " %

Bardziej szczegółowo

Ł ś ą ś ż ą Ż ż ż ó ó ó ó ś ą ą Ś ą ą ó ą ś Ż ą ż ż ż ą ą Ś ą ą ą ż ś ą ó ą Ę ą ą ś ą ą ó ś ą ś Ą ż ż ą ą Ś ą Ż ą ż Ł ó ą ś ą ó ó Ę ą ą Ś ą ą ó ą ą ż ś ą ą Ę ż Ąą ą ś ą ą ą ą ś Ż ó ą ą ż ż ą ą Ś ą Ę ó

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Czworościany ortocentryczne zadania

Czworościany ortocentryczne zadania Czworościany ortocentryczne zadania 1. Wykazać, że nastepujące warunki są równoważne: a) istnieje przecięcie wysokości czworościanu, b) przeciwległe krawędzie są prostopadłe, c) sumy kwadratów długości

Bardziej szczegółowo

'!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1&

'!(!) * ) +!,-!(!). / 0 1 2 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$ 7!) )!) 1& ! "#$!%& '!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ )"!) 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1& 5$"-() ) ;. )7!< -!! & =!) & >"0 &! ) &! ) & 1! >+ "7> & )7! > 5 1 ")("

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

SZAFY OPIS TECHNICZNY

SZAFY OPIS TECHNICZNY SZAFY OPIS TECHNICZNY Szafy wystepują w czterech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH i 5OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo