A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9" name="description"> A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9">

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! 4, 1) + 9)46; 9EA =*HOJ= E= M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC

2 " 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH MEI = =JKH= AC IJ= OIE O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH E =IE =A CE H K E= MI AHI O JA?EA = FH A MAC JHO>K O?E= 9JO I O> M H=IJ= F F=H?EAIF A? =E E? =JOM ME = O?D A CE *A F E FH A IE J = E? > I >M= JOM EA MIFEAH=?O?D HC= E =? AA CE? A = IJ=JOIJO EM'&H K & E E = I > = A HC= E =? E ME = E= =?E A EAME =J F EA E? >=J=M H I " E E M I >! *E J AM9EA EA *HOJ= EE EAI =#% % E E M E = A O FH O = E E? >=? M HC= E =? E A CE? O?D = A A = MO I O?DM MEA?EA 9JO JA?EA = A = >OMO = E IFA?OBE >HOJO I E?D HC= E =? EF = MO?D 9ME MI J! *E AI 2 EJE?= EIIKAI E *HEJ=E =?DAIJAH7 ELAHIEJO2HAII ''"I!&

3 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC # HC= E =? E= E EAIE?EK =J = KIJ=>E E M= F O? MJ= JA I H=? EEB H = EAMO I J=? IJHK JKH HC= E =? AJAMME I?E MKJH O K?IE E J=? EFEA E O?D 4A= E K EA = A CH= O 2H AJA IF A? F EJO? O >>E C =H A??DH O MEI = =JKH= AC = FH O = EA E??O?DIE >HOJO I E?D HC= E =? E FH BE KA CE? O MFEIK?O?D IE MF MO I B H E= = E= = MO EA E =IJ FK?A HC= E =? A HC= E =? = HA= E K AFH CH=?DH O =I M 9O KFK A =H M =JKH= A =IO >A? EAF =JKH= O?D =I MM9EA EA *HOJ= EE KFK AH M EA EA E = J HA FH E FH CH= A E= MO?D =I M HC= E =? > E O = E= = E= AIJF M = O?E=M&'#H K=ME?F =J JA K 6DA =JE = 6HKIJ 9 = HAIEA A FAJA? E A O?DH =E IAHM=? = & "DA J=H MJAHA M EA O?D $ E MO>H A = H= =>OJ M J? O?DF=H = EE E >A? EA F % E E =? MMIF =C=?O?D? F M= = A =?D M=?= MEJ EA = MO?D 1 A?A AHA= E K A4 O= 5?EAJOB H 2H JA?JE 6= E??=&#? M HC= E =? == JOM E= = = F K?DH OFJ= M H= E?D =JKH= AC

4 $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC MEI = HC= E =? =J=M? O =IE H M EA M = F= EA =H A? F FH=MO? OIJ?EF MEAJH =E EA I A E=A EI EIF= E 2H M E?EA HA= E K?O F MA?A A AIJ 6DA9 H H = J HAC = A O *HOJO? O M > HC= E =? E J HO?D = E= =?EI KFE=IE E? E= = E=?D = H A??DH OFH = JAHA EA AC H E= = J= A HC= E =? AHA= E K?AI AHI A E= ME = A A CE, E?D = E? =IE HC= E BJDA-=HJD =ME = = MH K'%IM H E= = H F? =E E? M= E= = F= EE =H A? MH J O?D F= M= I = BJDA-=HJDK =M= = =A CE? HC= E =? F M >HOJO I EA =IO EA M A IJHK JKH E= =!? M I K FE O?DM CHKF = O?D, KHJK HC= E =? EA IFA J= K =H O?DB E= = E= = E? O O>HOJO I E E= /HAA FA=?A J HAC = F= EAMIFEAH= " EAI =? M9OIF 9 H M A = = IE O = M= EA I O?DFH > A M A CE? O?D =I O?D? =I M

5 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC %!! /A BB AA - LEH A J= F E?O HA= EJO HHDAJ HE? M 2 EJE?= EIIKAI E *HEJ=E *E AI =?DAIJAH7 ELAHIEJO 2HAII ''"I!&. H K E= = E=F MO I O?D HC= E =? EA CE? O?DMOM OM= =IF H JH MAHI E >EKH H=JO M= =IJHK JKH= FH OF E =?= O MA HF H=? A EA E? AH A? =J H FH E FAM AC IKBK? M= E=JAC JOFK HC= E =? E 2 ]A CE? O?D?D O I =H A E= =H K?= E EA IJ=H= IE EM?EK OI = E= MO?D? M =? AIJ JO ME = O E B= JO??DH MEI = =JKH= AC 6O I= O = O EA E= IOJK=? M J HA =]I = K?=IE ^ HC= E =? = A CE? = EA == C= K AIE M = F= JO?? JH MAHIO O?DJA =J M = FH O = F= E = JO=KJ M 2H IOJK=? E M J HA HC= E =? A A CE? F=I MK M =I AFH CH= CKIJ MEA? EIJ=HO?D = EF JA? = O?D? E= = J=? = E FEA E O E =H IE >O K E A A EFH O H O M K OI = O FH A JAC JOFK HC= E =? A M= AJA? =IA CHKF= E =?EI K2HAI IKHACH KFI = A/A CHKF =?EI KMH K'&MO IE O!& E E MBK J M >OMH K''"M H F E K!% E E MBK J M!! KHJK HOJO E= =?EA CE? A = OM= A? =IA ID= MA? CO? O EA CEEF OJ EA? OJA M I EA E OIE = ACHKFOM=??A

6 & 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC?DH MEI = =JKH= AC J= EA = -=HJD.EHIJ 2 E E E? > E?D? M I =?K AIE = = I > MO M=? O OI >EAIJ= A EA I?AM>HOJO I E H= >H= EA KCHKF M= A CE? O?D -=HJD.EHIJ EA = K >OM= EA I O A? F FH A = JOM AK? AIJ E?JM? M HC= E =? E IJ=H=IE MF OM= = F EJO F= IJM= 9 JO JA?EAMO IJ F M= EAKCHKF M= FHA A JK?O?D = AIF I E= = E= AIE E = EK JKH= A AJ E= = E=FHA A J M= AFH A HC= E =? A = OM= ACHKF= E =?EI K EA EA EA EA E JAHAIK?O EMO =C=?O I > AC MEA E= E= = >HOJO I E?DF=HJEEA CE? J HO?D = A O OE O E/HAA 2=HJO 2H > A =JO = ME = E= =?E F=HJEEA CE? O?DMO>EAC= = F = >I =H E EA I AC FH=? M= E= 4A =? A EA I?FH EA EAK = OM= OIE MC=

7 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC ' / M AFH > A OA CE? A 9EA EA *HOJ= EE =J EAIE JO?D EAIE JO?D::M =CH A E=A CE? A ME = A JH= IF HJA MO J EAJO FH > A = EA? OI? A E= F MEAJH = A? H M EA E M 9EA =*HOJ= E= = A O?D = EA = E O?D E M= O?DE KH>= E M= O?DF= IJM EA -KH FO 9O E EA JO?DFH?AI M AIJIFE JH A EAIE FH > A M ME = O?D?DH MEI = =JKH= AC 2 O =J= E '"# '' >I =HJAHA M KH >= E M= O?DM H I #& = >A? =E?DF MEAH?D E=MO IE ' E E MDA J=H M 9 H K = E AJH MOFH EAI =? M AC H AIJ M=E E? EAMI = K A =J=M = > E I O? =IEA E= =K ME 2H?AI F OI EM= E= MO?DJAHA M M EAI = H= FH A OI M = AFEA O AIJ =JAHA =?D MA ) C EE >I =H A9EA EAC

8 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= K DH=>IJM=?D*AH IDEHA 0AHJB IDEHAE NB IE IJ F E AC O EIK>HACE = K, I = O FH O E KIJHK?O F MO I AFH?AIO AIJM? A EAM >H > MF OM KK EMAHIOJA? EAC E= IJA? =+= 5J= IE J= =IFH=M KHK?D EA E= HOJ=H = K E =?O AC `=KJ "` H= F FH=MEA E= K E =? E A MA 6A =JA EA EA E JAHAIK?O J HO = A = >OMIF EA?D I M AIJIOJK=? =JH= IF HJ M= AJH F I EA AC = EA =J? O?D E=IJ = MEA?EA IJ=J EAIEA E= H K E B H K FAM O?D FH >=?DH ME = E=FH > A MJH= IF H J MO?D =EIJ E= EA )>O CH= E? O MOM?EI O?A JHK =FH F M= F >EAH= F =J MMOI?E#BK J M 5F A? A JH MAHI AM = H M E= = EAH FHOM=JO =? I EAC AJH= E =? EEKH>= E =? E =F? J M= >EAHAM K? EFH A OI FH E @=? E MEI =F FH A F OI EM= EA E AH= M F= O?D M A A EI E IF= E MO EI? = EAJAHA M EA O?DE MO?E = EA =I M OMA JO?DFH?AI C > F IK E JO?D E= M>HOJO I E H= >H= EAIF A? `A CE? O 5OJK=? = EAH A A IF =J=? E MEI = =JKH= FH E

9 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC!" = A/A BB AA M=HJO K A- LEH A J= F E?O HA= EJO HHDAJ HE? =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE FH?A J =?D H M= =H= =I HO M =J=?D'%'`'' ME I O IE & B E JKF O >>O>E AI M ` FH A OI MO = >H?= EFH = A=? A= JO=KJ MA FH A K =J EAIE EAIE JO?D::M I O FH O M?EAH= E=IE JO?D MEI KHIEAIF A? `F EJO? =J EAIE EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH MEI = =JKH= AC MOIKM= IE = K? MO?D EA I? 9H= H I?O E =CH A E= E ME = O E H M A?OME E =?O O M H=IJ= A CE? =IF A? A IJM=>HO JO I EAC E> E= OF IJH AC= E= =CH A A CE? O?D, A? MEA B= J E E= = EA =A IOIJA AFH O IE C >= A IA MA? A 9H K'&">HOJO I E =K MEA? IAFD.=H = >IAHM M= FH?AIF MIJ= M= E=J EKHO MA B H K?A IE A 2? HO?EAJ M = EAF FE EEFK> E? A = K AIE E =I MIF I > EA EA O FH O? O E MEI = =?A C >= A IA MA? A )? ME?A >A M = = E EA I?A = EAI = E= F EA M J A IA MA? AJAC E= = E=!" EA EA I K?A = K EAIEA E= F MIJ=M= EKJ= M= AC ABA JK?EA

10 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC F =H E= AC =MI KJA A EI =J IBAHO EAH A E?EIF= E EJ IO = IJ=JOIJO E ] F= IJM=MOI H ME E JA?D IJ= ME = C E= AI = A% = EA? OI? A 5J= O E= AI =A EI # JO?D = EA? OI? A ) = IE?A E= # A EI EMO?DC= MM75)F MIJ= A =MI KJA K OJ M= E=F M A?D= E? O?D^!# *A F E ABA JA A EI EIF= MEI =I J= M= A ] M= A^ OE O EFH O? O EI? A E= =I MEJAHA M EA O?D =J=IJH B=M+ AH >O KK? K E = O M FE E FK> E? =E O = =CH A E= ME = AC A MA E>H E =I MAC H= A E= 1 JA IOM AFH JAIJOIF A? AM E J= AF OI H EAI? A E=C ME? K A=H O?DJOFK+HKEIAE2AHIDE C = JAHA EA*HOJ= EEMABA?EA? AC M>= EA M I MA /HAA D= I O AC FH JAIJK =E E? M= AC FH A CHKF >EAJ 5O > E? OFH JAIJM /HAA D= FH F F=H?E= E E? =JOM EAH H >H A E= K A=H AC A O FH > A A ME = O = JOM?E A AHCEE =J MA H= FH A?D MOM= EA M = JOM O?D 1 B H =? E? JO?D EA>A FEA? O?DIK>IJ=? E =J=FE= = AIJM!# 6= A I ' '

11 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! H K K>A IF HJ M= =ME AHA O ME=J=M E =CM= J M OIFH A?EM IF A? O 1 O ] C H?O ^JA =JA ME?O IE C >= F EJO A CE? AIJ MAIJE=MO?E = E=FKI? O= = I EA ] F K?= E EA E^,H= =JO? A EA I = EAIE JAHA M) = K A = E=FKI? O MO = A I=JA EJO,EI? LAHOMH K'&& 5 =?K AIE H K'& EI? E E MDA J=H MFKI? O= = I EA = F= EA EAH CH= E? A E=JAC O =IE OE O E HC= E =? BJDA-=HJD H= = = K O EF F5JE C > FH > A M ME = O?D?DH MEI = =JKH= AC C >= O?D=H= JAH A IF A? A IJM >HOJO I EA EA E=IM IJ IK A CEEJ= AM MO E=H A = O 9H EA E ] ^FH AFH E = EAJ J HA MO E = E %IF A? A IJM= AC H AIJM= E >OIE F =?E FH A =? = O =?DH MEI = =JKH= AC 6= A? H= ME?A I >>A F E = C= K AIE E= = I AH F JAC HK?DKA CE? AC 9 = EIJ J EA I O?D = O?DJA =J M M?A JHK =E JAHAI M= E=FK> E? AC MO EA E = ME I A =E JAHA I M= EAIE JA MA OM?E H=? AIJ JO ME = A MACA

12 " 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC J=HE= E A =FH A?EM = F JH A> M= EK IK A J M M OM HC= = ME I AIEA?E IKFAH =H AJ M6AI? E5=E I>KHOMFH IMO?DI AF E= O J= M= OM?E HC= E? 9 EAIE JO?D::M HC= E =? AA CE? AE IK A? EAFH E OI AHAC = F= EE =H A? FKI? A IFH O M= A CA AJO? EA 4 M EA JA =JO = ME = = FH=M= E MEAH J OI K ACH == C= M= O?D M A E M =I M > O>HOJO I E MO? = F M= E= = EIO A OJA =JJ MAIJEA?DH E EA FH 9E I =JKH= O?D =I M9EA EA *HOJ= EE IJ= =MO =H? M= >EAHAM K? EFH A OI MA 9H= A EI? A EA B HO E EAB=K EA = EAI K?=JAJAHA O MEAH J=KM= = A E EA IJ= OMOJ FE A =JAHA EA *HOJ= M? A EA EA MOJ FE K EAIE JO MEA =JF EA MOJH A>E A A EA = =IJ F EA IEA 9MEA KFE J =IJO EI? F FK =? A> >H= = IJ=J EAC ME = =>EJ M %"!H K 5A JO A J E FH > EI E AIJMEA E= =? A CE? O AIE = EMA M=F FK =? EJO?D MEAH J>O = EM= 4A=IK K? =J'& FH E= =F IJH AC= E= MAIJEE?DH O MEI = H= EA I?=? MEA = MA IOIJA EA / >= A =CH A E= = EA

13 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC # EAIEA I > H M?OME E =?O O MF O O = E= A? A -BA JA JA E= O>O = ME I = E? >= I =HK?O?DF?M MAIJE=?D?DH O MEI = H= F MIJ= EAHK?D MA CE? O?DIJ = E= = E=

14 $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC 2 EJO =JH= IF HJ M= 9EA EA *HOJ= EE =MIF? AI F EJO JH= IF HJ M 9EA EA *HOJ= EE = A OIF H A FAHIFA JOMO? =IK? B=?IE? = =J EAIE JO?D::M JH= IF HJE FH A EAI? = EAIE =? O H= J EIJ J EA I H M EA O MOIFE= H O 4 ME = E= =IJ I M= AM O H A = O EA C A = A E=F EJO EF= IJM= =MI? A CH= E? A E=H EM =I?E F= IJM MA M O?EKC O H= K,ABE?OJ MAFH M E?E=IJ=H= IE FH A = = IA J H MEFHOM=J A K K> = O = IJ= EIF J = M= O =IOF A MO JK > EAC MO?E AM=F M CE` AM>KHO

15 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC % E EE A MO?D M =? J HA= E M= F EJO H M KFH A OI K J HO =?O AC E M= JA = EAH A E= E J = E?D IA MA? FH EJ= EIJ= H A? O M EAIE JO?D::M 9H K' IEA A M=9EA EA *HOJ= EE = A = O?D M =?E?EA E 9JO I= O H K =?O F? A EAFH >E HIJM MJ M 9EA + M H MI J HA MAI O = JJEID4=E M=O HJD-=IJAH 4=E M=O 6DA /HA=J9AIJAH 4=E M=O 6DA5 KJDAH 4=E M=O I = E= = =?A KF FH=M M=HK M= E= 9? =IEA,HKCEA 9 O ME=J MA JH A = E FH A F= IJM 2 M EA C A = A E= F EJO EAH = =? = E M= E= K? MO?DC= EFH A OI K >HOJO I EAC EA J F EJO MH K '"%F MIJ= =>HOJO I = EI =JH= IF HJK *HEJEID6H= IF HJ+ EIIE FH A K? =H A? F= IJM= A AE = M= EA I CE M H= K 9 E= = *6+ =? =FH O IE =? J=? A F= IJM=MO E I O"! E E MBK J M 9 >A?J= MOI E?DIJH=J MH K'$ M= IE =FH AFH A EAHAIJHK JKHO =? E MMO E K J HA *6+K AC= E E= = A EA I?AF M = *HEJEID 4=E E= =?= OIOIJA A MOM O

16 & 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC H AIJMEA 4 F EA I O?E CK IE F FH=ME HA J M?E AE *4* M= IE A E EE A MO?D H= = E?EA!#IJ=? E 2 IK E?EAJ EA I IJ F E =JH=?O FH AM M A MO?D =I= = A F =M EA =I E O?D K OJ M E M J H OIOIJA =JO? EA FH M 6A =>EACE EA EA E O = B= JK E A I O?E CKF IJ= M C= E C E>HOJO I EA MEAJ E=''"H IJ=JA? A FHOM=JO =? E*HEJEID4=E M=OI J H F IJ= ME EA E =F F? O?D JH= J= EFHOM=J O?D FH >E HIJM +=?E MO H E BH=IJHK JKH A M F MEAH I H? K 4=E JH=? =B= EFHOM=JO =? E F= IJM MO?DCEC= J MFH A OI K>HO JO I EAC MH = FHOM= JO =? E4=E JH=? J H=IJ= =IE M =?E?EA A! E AJH MJ H M %#JK A E # IJ=? E A MO?D = J= J M E IJ M 6O I= O 4=E JH=? IJ= IE O = ME I O?DFHOM=J O?DFH IE >E HIJM =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE 2HOM=JO =? =>HOJO I E?D AE = =H M IMO?D M A E M = EFH A?EM E M.= JA AIJ E MH K =IJ FE M H IJFH A M A = E $E AIJJ = ME I OM H IJ = IE IE =I MM O = FHOM=J A FH >E I O?E CK H OIJ=

17 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC ' =J? C=)!"` AM>KO MOI E?DIK>MA? MO?D J HO?DMOI MH K'''MO E I = E 2 M = J= A M E IJOJK? 5JH=JACE? A9 A AE5JH=JACE?4=E M=O )KJD HEJEAI`54) =? = EA FH? JH= IF HJK A MAC H E= = MFH A EA IOIJA K E JACH M= AC JH= I F HJK E? MIF? AI = C M= AC H AIJM=F HOM=IE C = EAF IJ=ME EF I >EA KFK?O*HOJ= E 4 O E= EA C M=??= E= IJA? E=IJA? EA E? EAK AC = E= M O ME=J MA 5OJK=? = EA E=IE M EAIE JO?D::M = = C=?D =? O = F =ME= IE? H= ME?A M H=?E = H MA = = OJH= IF HJ MOFEAH= O IJ= AFH A JH= I F HJJH= OJ MO 9 >A?? H= J ME I A E?E H MJM H?O?DIE M E=IJA? =?D AIE M > E? =?O?DKIFH=M E K E =? 9JO I= O? =IEA J= A MEAFEAHMI A =KJ =? A K FH A

18 ! 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC OI MO *EH E CD= 9 =J=?DI EAIE JO?DHKI = >I AH OFH CH= MO =KJ = H=? EMOI E?D = M FEA E O?D J HAF?D = E= IJ= A =D= M= O =F? J EAIE JO?D::MEA K * CH= MO C C M EA FH O? O BE = I MO?D EA K AC= F? J K =J'' J J I O H M K E BH=IJHK C MA 9EA EA *HOJ= EE 2H CH= HKI = =JH=BE=? = =IE O IFH A?EMIF A? O J HAC DEIJ HE FEIK A E EA I = IE = 9 >A?JO?DB= J IJ F E M EA E= = A EAF EJO EJH= I F HJ MA EA I =?IK>MA? A =H A? MO C H ME = I K =?M JH= IF H?EA HC= E M= O 2 MIJ= A EI = =H A? 6H= IF HJK HC= E M= AC 6DA+ EIE B H1 JA IF HJ =?= = EAHAB H O JH= IF HJK A MAC EFK> E? AC 9JA IF I >IJ=H= IE =FH=ME = E=F? O E =JI EAIE JO?D::M E EAJH= IF HJK FK> E? AC = E=J= EA = = E EE A MO?D >H= =KJ >KI M >I K CK?O?DJH= IF HJ = O FH E M H O?DK OJ M E M 2 EAM =I AC =JH= IF HJK I? AC EAF =JAHA = E KH>= E M= O E IJ= IE EAJO A = =?E A? F FH IJK MO EA??E 9H K

19 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! 2H JAIJO= JO`=KJ MA EA CH= E? = IE = O?D=? E!$ 1 B H =? IE H= *HEJ=E 6DA5J=JE AHO BBE?A '%""C IF K OJ E? >=J=F IJ= A = JO I= O F E =J ME I =IE EAE F MFH = MA? H= ME?A E ` >A? EA` F E =KJ 9H K? E? > =HA AIJH M= M =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE?A E=IE = & " E E M!$ 2H A E?EK OJ M= O?D F M EME B= J E >HOJO I CEIJ= IE? H= J EA =J? A + O = H ME = EA FH > A K M= C + O A E= = = A F EJO EJH= I F HJ MA *HOJO I A E=I = E= H=? A FH F O? E 9JO JA?EA =F EA = E= = E=A C M ME = O?D HK?DA 4 E I OI KJA + AIE E >H E JAHA M EA O?DMF I? AC O?D EA I?=?D J= E?D =.=EH = E? O AM>KHO A? F FH A = E= = E=EIOIJA =JO? =? A >O IE IE C? ME?A F E K>>A F E MF O

20 ! 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC = E= IF I >K O A E= =JA =J K E =? MA EIJ=E JAHAIK?O?DIJH E JAH AJ MO?D ME = O?D JA =J= E =M=HJO EMF MO I O E= A MMM? K C L K MMM A C EID =JKHA HC K MMM JHKIJ HC K MMM AH? =? K MMM HIF> HC K MMM =JE = JHKIJ HC K MMM B A? K MMM =L=H HC MMM K? A=HM=IJA? MMM HC= K MMM H=E JH=?? K MMM C L K

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ..nin.u.l M 2010 N 1 (42) 13 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE Jtm i lui (. 5) P jln tną nuą (. 8) Mt Zilng Wgó (. 26) Wtśią jt m itnini (. 38) Kó itóą nj ulni (. 54) Wni b mięn Wni b mięn

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1.1. WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU...3 1.2. WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO...7 1.3. WALORY KULTUROWE...19 1.4. DOSTPNO KOMUNIKACYJNA...34 2 ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Cisco Networking Academy.

Cisco Networking Academy. h Cisco Networking Academy. nazwa akademii regionalnej> Data Akademia Lokalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii lokalnej> Akademia Regionalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii regionalnej> Umowa!"#

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek

REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek Wydanie: 04/2001 REGULATOR KLIMATU LB760/LB760A do hal uprawy pieczarek dla wersji oprogramowania regulatora (load) 5.8 Elektronika Laboratoryjna Tel: (022) 6677118, fax: 8675332 02-495 Warszawa email:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik

PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik 1 PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik I. Umowa z uczniami 1. Ocenianiu podlegaj wszystkie wymienione niej formy aktywnoci

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY

SUPLEMENT DO KaTaLOgU akumulatorów DO SaMOchODóW OSObOWYch NOWE PRODUKTY SUPLEMENT DO KatalogU akumulatorów do samochodów osobowych 2014 NOWE PRODUKTY 2 TABELE ZASTOSOWAŃ Niniejsze tabele stanowią zbiór zastosowań akumulatorów rekomendowanych, stworzonych na bazie parametrów

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo