PRZEMYÂLANE ROZWIÑZANIA. kodaoctavia. Oryginalne akcesoria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEMYÂLANE ROZWIÑZANIA. kodaoctavia. Oryginalne akcesoria"

Transkrypt

1 PRZEMYÂLANE ROZWIÑZANIA kodaoctavia Oryginalne akcesoria

2 DECYDUJÑCY KROK Kupi eê samochód marki koda? To najlepsza z mo liwych decyzji. Nawet w wersji z wyposa eniem standardowym koda Octavia oferuje elementy zapewniajàce bezpieczeƒstwo i funkcjonalnoêç auta, a tak e wiele detali akcentujàcych jego atrakcyjnà stylistyk. Zdajemy sobie jednak spraw, e mo esz mieç szczególne wymagania dotyczàce wyposa enia samochodu. W koƒcu ka dy cz owiek i ka da rodzina ma odmienny styl ycia i wynikajàce z niego potrzeby. Dlatego oferujemy Tobie Oryginalne Akcesoria koda Auto. Za ich pomocà mo esz w pe ni dopasowaç samochód do swojego stylu ycia oraz indywidualnych wymagaƒ i co wa ne uczyniç go niepowtarzalnym. Poniewa Oryginalne Akcesoria koda Auto stanowià logiczne uzupe nienie i rozszerzenie wyposa enia podstawowego i dodatkowego, masz ca kowità pewnoêç, e wybrany produkt przeznaczony jest dok adnie do Twojego samochodu oraz posiada atest koda Auto. Inne zalety to: wysoka trwa oêç, bezpieczeƒstwo, oryginalne rozwiàzania techniczne, precyzyjne dopasowanie oraz zachowanie gwarancji na samochód. Oprócz bogatego wyboru Oryginalnych Akcesoriów koda Auto, ka dy Autoryzowany Dealer i Partner Serwisowy koda Auto oferuje równie fachowe doradztwo i serwis o sprawdzonej jakoêci. CONTENTS INTRODUCTION SPORT & DESIGN MUSIC & COMMUNICATION.. 12 COMFORT & UTILITY TRANSPORT SAFETY

3 NA DRODZE DO ORYGINALNOÂCI 3

4 PO ÑCZENIE ELEGANCJI I DYNAMIKI

5 Zale y Tobie na oryginalnym, a przede wszystkim dynamicznym wyglàdzie kody Octavia? Mamy dla Ciebie oryginalny pakiet tuningowy, zawierajàcy spoilery przedniego i tylnego zderzaka, spoiler pokrywy baga nika oraz ozdobnà koƒcówk rury wydechowej. Znakomitym uzupe nieniem Twojego wyboru b dà obr cze kó ze stopów lekkich. 5

6 INDYWIDUALNEGO CHARAKTERU Obr cz ko a ze stopów lekkich 7,0J x 17" SPUTNIK do opony 225/45 R17 (CCA ) Obr cz ko a ze stopów lekkich 7,0J x 17" PEGASUS do opony 225/45 R17 (CCB ) Obr cz ko a ze stopów lekkich 6,5J x 16" VEGA do opony 205/55 R16 (CCR ) Obr cz ko a ze stopów lekkich 6,5J x 16" TWISTER do opony 205/55 R16 (CCA ) Obr cz ko a ze stopów lekkich 6,5J x 16" APOLLON do opony 205/55 R16 (CCH ) Obr cz ko a ze stopów lekkich 6,5J x 15" HELIOS do opony 205/60 R15 (CCR )

7 Obr cz ko a ze stopów lekkich 6,5J x 16" SIRIUS do opony 205/55 R16 (CCB ) Ko paki AVANTGARDA do kó 6J x 15", 4 szt. (CDZ ) Obr cz ko a ze stopów lekkich 6,0J x 15" ORION do opony 195/65 R15 (CCA ) Ko paki CASTLE do kó 6J x 15", 4 szt. (CDZ ) 7

8

9 ORAZ SZEREG ATRAKCYJNYCH DETALI W aêciwoêci aerodynamiczne kody Octavia z pakietem tuningowym zosta y dok adnie zweryfikowane i zoptymalizowane w oêrodkach badawczo-rozwojowych koda Auto Ozdobna koƒcówka rury wydechowej z wysokogatunkowej stali, przeznaczona do silników 1.4 MPI, 1.6 MPI (FDC ) oraz 1.6 FSI (FDC ) dla aut ze spoilerem zderzaka tylnego Ozdobna koƒcówka rury wydechowej z wysokogatunkowej stali, przeznaczona do silników 1.9 TDI, 2.0 FSI (FDC ) oraz 2.0 TDI (FDC ) dla aut ze spoilerem zderzaka tylnego Oprócz efektownego wyglàdu, nowoczesny pakiet tuningowy poprzez znaczne obni enie oporów powietrza zapewni Twojej kodzie Octavia lepszà charakterystyk aerodynamicznà. Patrzàc na ty samochodu, uwag przyciàga kilka elementów: spoiler baga nika, ozdobna koƒcówka rury wydechowej oraz kocie oczy Êwiat a odblaskowe w spoilerze tylnego zderzaka. Wymienione elementy podkreêlajà dynamiczny wyglàd tylnej cz Êci auta oraz poprawiajà jego widocznoêç, a tym samym zwi kszajà poziom bezpieczeƒstwa na drodze. 9

10 MYÂLIMY ZARÓWNO O NADWOZIU Spoiler zderzaka przedniego stanowi harmonijne rozwini cie linii przedniej pojazdu. PodkreÊla solidnoêç bry y kody Octavia, nadajàc jej równie drapie ny wyglàd (FAA ) Spoiler zderzaka tylnego z wyprofilowanym wyci ciem na rur wydechowà oraz zintegrowanymi Êwiat ami odblaskowymi typu kocie oczy (FAA ) Spoiler pokrywy baga nika (FAA ) Spoiler dachowy do kody Octavia Combi (FAA )

11 JAK I O WN TRZU Skórzana kierownica (FBA ) Skórzany uchwyt dêwigni zmiany biegów (FFA ze skrzynià pi ciostopniowà, FFA ze skrzynià szeêciostopniowà) Skórzana os ona dêwigni zmiany biegów mieszek (FBA ) Skórzany uchwyt hamulca r cznego (FFA do samochodów bez pod okietnika Jumbo Box, FFA do samochodów z pod okietnikiem Jumbo Box na zdj ciu) Ozdobne listwy naprogowe z elementami ze stali nierdzewnej (KDA ) Listwy naprogowe w kolorze czarnym (KDA ) Oryginalne Akcesoria koda Auto stanowià ozdob nie tylko nadwozia kody Octavia. Skórzana kierownica, uchwyt i os ona dêwigni zmiany biegów nadajà wn trzu luksusowy klimat. Listwy naprogowe pe nià funkcj estetycznà, a jednoczeênie praktycznà, chroniàc progi przed uszkodzeniami. 11

12 O TWOJEJ PRZYJEMNOÂCI

13 13

14 Radio koda Auto Melody posiada tuner AM/FM, RDS, odtwarzacz CD, pami ç stacji, wzmacniacz o mocy 4 x 20 W oraz mo liwoêç wspó pracy z zestawem g oênomówiàcym (AAO ) Radio koda Auto Stream posiada tuner AM/FM, RDS, odtwarzacz CD z mo liwoêcià odczytu p yt CD zapisanych w formacie MP3, du y wyêwietlacz tekstowy (podajàcy dodatkowo temperatur zewn trznà i godzin ) oraz mo liwoêç wspó pracy z uk adem kontroli odst pu, centralkà Climatronic i zestawem g oênomówiàcym. Mo e byç obs ugiwany z wielofunkcyjnej kierownicy oraz pod àczony do du ego wyêwietlacza Maxi-DOT na desce rozdzielczej (AAO ) Radio koda Auto Audience stanowi najwy szej klasy model w naszej ofercie. Oprócz funkcji ra dia koda Auto Stream, posiada zintegrowanà zmieniark CD na 6 p yt (AAO ) Tempomat pozwala na utrzymanie sta ej pr dkoêci jazdy i optymalne zu ycie paliwa, a dzi ki temu oszcz dnoêç. Ogranicza zm czenie kierowcy (BEA )

15 I UCZCIE DLA TWOICH ZMYS ÓW System nawigacji Nexus, wykorzystujàcy dynamiczny modu TMC, umo liwia odbieranie komunikatów o ruchu drogowym i dostosowanie wybranej trasy do aktualnej sytuacji na drodze. OczywiÊcie Nexus potrafi te odtwarzaç muzyczne p yty CD i mo e wspó pracowaç ze zmieniarkà (AAN ) Zmieniarka na 6 p yt CD, do instalacji w baga niku (AAP ) Kabel po àczeniowy do instalacji zmieniarki CD (AZO ) Uchwyt telefonu komórkowego, przeznaczony do samochodów z uniwersalnym przygotowaniem pod instalacj telefonu GSM z zestawem g oênomówiàcym (ATC 600 0XX w zale noêci od modelu telefonu) WÊród trzech specjalnie zaprojektowanych radioodtwarzaczy ka dy, nawet najbardziej wymagajàcy Klient, znajdzie coê dla siebie. Co wi cej, tylko oryginalne radioodtwarzacze koda Auto potrafià wykorzystaç wszystkie mo liwoêci wyposa enia technicznego, nie naruszajàc jednoczeênie estetyki wn trza pojazdu. 15

16 JE ELI ZDECYDUJESZ SI NA WI KSZY KOMFORT Krata oddzielajàca przestrzeƒ baga owà w kodzie Octavia Combi (DMM ) Trzycz Êciowa, podwójna pod oga baga nika (DAA do kody Octavia, DAA do kody Octavia Combi) dodatkowy schowek na cenne przedmioty (zabezpiecza przed kradzie à, zniszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi)

17 Gumowo-tekstylna wyk adzina pod ogi baga nika (DCD A do kody Octavia, DCD do kody Octavia Combi) Pó ka za oparciem tylnej kanapy do kody Octavia Combi (dodatkowy schowek na drobne przedmioty) (DMB ) Wyk adzina wodoszczelna do baga nika (DMA do kody Octavia, DMA do kody Octavia Combi) Oryginalne Akcesoria koda Auto pomogà jeszcze udoskonaliç i tak znakomicie zaprojektowany baga nik kody Octavia. W ofercie znajduje si m.in. krata do oddzielenia kabiny pasa erskiej od przestrzeni baga owej w kodzie Octavia Combi. Zabezpieczenie baga u przed przemieszczaniem si podczas jazdy zapewni wielocz Êciowa siatka mocujàca. Do baga nika polecamy wyk adziny: gumowo-tekstylnà lub plastikowà z podniesionà kraw dzià. Do innych inteligentnych rozwiàzaƒ nale à: podwójna pod oga baga nika, pó ka za oparciem tylnej kanapy, sk adany wieszak na siatki, du a, zapinana kieszeƒ pod zas onà baga nika, dwie kieszenie na drobne przedmioty mocowane na rzepy oraz praktyczna torba na cztery pary nart. 17

18 ZYSKASZ WI KSZÑ FUNKCJONALNOÂå Plastikowa wyk adzina pod ogi baga nika (DCE A) Sk adany wieszak na siatki, do baga nika kody Octavia (DMA ) Du a, zapinana kieszeƒ pod pó kà baga nika (DMA )

19 ORAZ OCHRON BAGA U Siatka do mocowania baga u (DMA ) Du a kieszeƒ na drobne przedmioty (DMA ) Ma a kieszeƒ na drobne przedmioty (DMA ) Torba na narty (DMA ) pomieêci cztery pary nart 19

20 NA PYTANIE: GDZIE TO SI ZMIEÂCI?

21 21

22 ZNAMY ODPOWIEDè Zamykany na klucz baga nik dachowy. Dwie belki noêne, które stanowià podstaw (baz ) do zamontowania dodatkowego wyposa enia transportowego (LAS B) Relingi dachowe do kody Octavia Combi (LAS ) Zamykane na klucz belki poprzeczne mocowane do relingów dachowych kody Octavia Combi (LAS A)

23 Zamykany na klucz uchwyt na rower (LBT A)*/** Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower (LBT )* Uchwyt na desk surfingowà (LBT )* Hak holowniczy (EEA , wiàzka elektryczna do haka holowniczego EEA A EL4) * Mocowany do belek noênych lub belek poprzecznych na relingach dachowych ** KoniecznoÊç zastosowania dodatkowych elementów mocujàcych (LBT ) Gdy coê nie mieêci si w baga niku kody Octavia, zapakuj to na dach. Podstawa to wysokiej jakoêci baga nik dachowy lub relingi dachowe w wersji Combi, które przesz y wymagajàce testy zderzeniowe CITY CRASH. Mi oênikom sportów wodnych oferujemy uchwyt na desk surfingowà, a dla kierowców, którzy pragnà sp dzaç wolny czas na rowerze, mamy dwa rodzaje uchwytów na rower. Kolejnà klasycznà pozycj stanowi hak holowniczy ze zdejmowanym zaczepem, przystosowany do holowania przyczep o masie do 1600 kg. 23

24 Zamykany na klucz kufer pomieêci pi ç par nart lub cztery deski snowboardowe (LBT )* pojemnoêç 300 l maks. noênoêç 50 kg Zamykany na klucz kufer dachowy (LBT )* pojemnoêç 360 l maks. noênoêç 50 kg * Mocowany do belek noênych lub belek poprzecznych na relingach dachowych ** KoniecznoÊç zastosowania dodatkowych elementów mocujàcych (LBT )

25 NA KA DÑ POR ROKU Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt pomieêci cztery pary nart lub dwie deski snowboardowe (LBB )* Zamykany na klucz uchwyt pomieêci cztery pary nart lub dwie deski snowboardowe (LBT )*/** Je eli zamierzasz wybraç si zimà na narty, dzi ki Oryginalnym Akcesoriom koda Auto na pewno nie staniesz przed dylematem, gdzie za adowaç sprz t. Wybierajàc jeden z dwóch oferowanych uchwytów na narty, mo esz bezpiecznie przewieêç cztery pary nart lub dwie deski snowboardowe. Je eli wybierzesz kufer na narty, b dziesz móg za adowaç do niego a pi ç par nart lub cztery deski snowboardowe. 25

26 SAM DECYDUJESZ O BEZPIECZE STWIE Oryginalne foteliki dzieci ce koda Auto przesz y ze znakomitymi wynikami wymagajàce testy i symulacje Nazwa Easybob Maxi DDT A Kategoria wagowa (kg) (do 13) (9 18) (15 25) (22 36) X Bimbo Fix DDF /004 Isofix Duo Plus DDA A X X X Kid DDA X X

27 NAJM ODSZYCH PASA ERÓW Fotelik dzieci cy Easybob Maxi (DDT A) Fotelik dzieci cy Bimbo Fix (DDF na zdj ciu do mocowania ty em do kierunku jazdy, DDF do mocowania przodem do kierunku jazdy) Podstawa do mocowania fotelika Bimbo Fix (DDF do mocowania ty em do kierunku jazdy, DDF do mocowania przodem do kierunku jazdy) Fotelik dzieci cy Isofix Duo Plus (DDA A) Fotelik dzieci cy Kid (DDA ) Podstawowym zadaniem fotelika jest chroniç dziecko przed urazami. Aby móg on nale ycie spe niaç t funkcj, musi byç odpowiednio dobrany do wzrostu i masy cia a dziecka. koda Auto oferuje oryginalne foteliki dzieci ce dla wszystkich grup wiekowych i wagowych, do 12 roku ycia lub do 36 kg. Ka da koda Octavia wyposa ona jest seryjnie w uchwyty ISOFIX, s u àce do mocowania przystosowanego do nich fotelika dzieci cego bezpoêrednio do nadwozia pojazdu, co gwarantuje najwy szy dost pny obecnie poziom bezpieczeƒstwa. 27

28 O BEZPIECZE STWIE POJAZDU Mechaniczna blokada dêwigni zmiany biegów do przek adni manualnej (852Z) aƒcuchy Êniegowe na ko a 15 opony 195/65 R15 (CEP A) aƒcuchy Êniegowe na ko a 16 opony 205/55 R16 (CEP A) Uk ad kontroli odst pu ostrzega o przeszkodzie przy parkowaniu. Czujniki umieszczone w tylnym zderzaku sygnalizujà o zbli aniu si do przeszkody (BEA ) Listwy boczne chroniàce lakier przed drobnymi uszkodzeniami (KGA ) Zestaw Êrub zabezpieczajàcych ko a przed kradzie à (CFA ) Nawet podczas regularnych podró y mo esz znaleêç si w sytuacji, na którà dobrze jest byç przygotowanym czy b dzie to jazda po zaênie onej drodze, czy parkowanie w odludnym miejscu, czy pomoc innym w k opotach. Oryginalne Akcesoria koda Auto pomogà znaczàco zwi kszyç bezpieczeƒstwo kierowcy i pasa erów lub zabezpieczyç samochód, co w okreêlonych okolicznoêciach mo e okazaç si niezb dne. Warto przy tym pami taç, e zabezpieczenie samochodu obejmuje równie jego nale ytà piel gnacj. Oferujemy bogaty wybór markowych kosmetyków samochodowych. Zafunduj swojej kodzie Octavia to, co najlepsze.

29 DECYDUJE WIELE DROBIAZGÓW Plastikowy kanister na paliwo (5 l) (GDA ) Komplet arówek zapasowych (BDB A do modeli z reflektorami konwencjonalnymi, BDB A do modeli z reflektorami ksenonowymi) Lampa halogenowa zasilana z gniazda zapalniczki silny strumieƒ Êwiat a (GEA ) Kosmetyki samochodowe (informacje o pe nej ofercie uzyskaç mo na u najbli szego Autoryzowanego Dealera i Partnera Serwisowego koda Auto) 29

30 Os ony przeciwb otne przednie (KEA ) Os ony przeciwb otne tylne (KEA ) Dywaniki gumowo-tekstylne (DCC A) Dywaniki tekstylne polipropylenowe (DCA A) Dywaniki tekstylne poliamidowe (DCA A) Roleta przeciws oneczna (DEA ) Rzeczy praktyczne i funkcjonalne mogà wyglàdaç elegancko. Doskona ym przyk adem sà czterocz Êciowe zestawy dywaników, poczàwszy od gumowo-tekstylnych, poprzez polipropylenowe (PP), a po wysokiej jakoêci dywaniki wykonane z poliamidu (PA). Wszystkie idealnie pasujà do kody Octavia. Roleta przeciws oneczna zapewnia wi kszy komfort pasa erom na tylnych siedzeniach. O przydatnoêci os on przeciwb otnych nie trzeba si rozpisywaç doceni je zarówno Twoja koda Octavia, jak i kierowcy jadàcy za Tobà.

31 2 LATA GWARANCJI koda Octavia obj ta jest dwuletnià gwarancjà mechanicznà oraz trzyletnià gwarancjà na pow oki lakiernicze i dziesi cioletnià gwarancjà na perforacj nadwozia. KODA ASSISTANCE GWARANCJA Awarie zdarzajà si w najmniej spodziewanym momencie, podczas wakacyjnych wyjazdów, daleko od domu, za granicà. Nie zawsze wiemy do kogo zwróciç si o pomoc, problemem mo e byç bariera j zykowa. Program bezp atnej pomocy drogowej kodaassistance zapewni Paƒstwu poczucie bezpieczeƒstwa zarówno podczas podró y w Polsce, jak i w Europie, przez ca y okres gwarancji pojazdu. W przypadku unieruchomienia samochodu, nie pozwalajàcego na kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami, b dàcego skutkiem awarii cz Êci, podzespołów lub akcesoriów pojazdu obj tego gwarancjà producenta, ŠkodaAssistance w zale noêci od zaistniałej sytuacji Êwiadczy nast pujàce usługi: prób naprawy lub usprawnienia pojazdu w miejscu awarii, holowanie samochodu w przypadku, gdy naprawa lub usprawnienie w miejscu awarii nie sà mo liwe oraz przewóz pasa erów do najbli szego Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škoda Auto, mo liwie najszybsze usuni cie usterki u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škoda Auto w ramach obowiàzujàcych warunków gwarancji. W przypadku, gdy naprawa nie mo e byç zakoƒczona w dniu przyj cia zgłoszenia awarii, Autoryzowany Partner Serwisowy Škoda Auto zapewni Paƒstwu, w miar mo liwoêci, jednà z nast pujàcych usług: wynaj cie samochodu na czas trwania naprawy (maks. 3 kolejne dni kalendarzowe, klasa B)*, nocleg w hotelu Êredniej klasy dla osób podró ujàcych uszkodzonym samochodem (1 nocleg bez wy ywienia w hotelu maks. trzygwiazdkowym), transport do celu podró y (publicznymi Êrodkami komunikacji). Wszystkie wymienione usługi sà bezpłatne. W przypadku skorzystania z usługi noclegu w hotelu istnieje mo liwoêç wynaj cia samochodu zast pczego, jednak na okres nie dłu ej ni 2 dni lub skorzystania z usługi transportu do celu podró y. Bezpłatnej usłudze pomocy drogowej ŠkodaAssistance nie podlegajà zdarzenia wynikajàce z: nalania niewłaêciwego lub braku paliwa, uszkodzenia opony, zatrzaêni cia drzwi z kluczykami w Êrodku, zgubienia kluczyków, awarii niefabrycznego alarmu lub innych urzàdzeƒ nie b dàcych fabrycznym wyposa eniem pojazdu, zawinionego dzia ania kierowcy lub pasa erów. ŠkodaAssistance interweniuje w całej Europie, z wyjàtkiem Albanii, Armenii, Azerbejd anu, Białorusi, BoÊni i Hercegowiny, Cypru, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz nieeuropejskiej cz Êci Rosji i Turcji, 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. * Osoby korzystajàce z wynajmu pojazdu zast pczego zobowiàzane b dà do spełnienia wszystkich warunków zwykle wymaganych od osób wypo yczajàcych samochód. Kierowca i pasa erowie mogà korzystaç z samochodu zast pczego jedynie na terenie Paƒstwa, na obszarze którego zaistniała awaria. ŠkodaAssistance nie pokrywa kosztów paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat dodatkowych zwiàzanych z wynajmem pojazdu zast pczego. GWARANCJA DO YWOTNIEJ MOBILNOÂCI Wraz z koƒcem gwarancji nie koƒczy si nasza odpowiedzialnoêç za Paƒstwa i samochód. Specjalnie w tym celu stworzyliêmy program bezpłatnej pomocy drogowej Gwarancja Do ywotniej MobilnoÊci. Dzi ki niemu, nawet po upływie okresu dwuletniej gwarancji, w razie awarii na drodze, mogà Paƒstwo liczyç na pomoc w rozwiàzaniu wszystkich zwiàzanych z nià problemów. Gwarancja Do ywotniej MobilnoÊci to mo liwoêç przedłu enia cz Êci przywilejów zwiàzanych z programem ŠkodaAssistance na kolejne lata eksploatacji samochodu. Program GDM skierowany jest do u ytkowników samochodów marki Škoda po upływie dwuletniej gwarancji: obejmuje cały okres eksploatacji samochodu, w przypadku awarii ponoszà Paƒstwo jedynie koszty zwiàzane z naprawà i u ytymi materiałami wszystkie pozostałe usługi programu ŠkodaAssistance Êwiadczone sà bezpłatnie. Co nale y zrobiç, aby korzystaç z programu Gwarancja Do ywotniej MobilnoÊci? W czasie obowiàzywania Gwarancji Do ywotniej MobilnoÊci Klient zobowiàzany jest do dokonywania w serwisie Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škoda Auto wszystkich przewidzianych w Ksià ce Serwisowej przeglàdów (Ksià ka Serwisowa, rozdział Okresy obsługi technicznej ). Gwarancja Do ywotniej MobilnoÊci jest wa na 1 rok, a jej przedłu enie nast puje podczas wizyty w serwisie Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škoda Auto w celu wykonania obsługi okresowej oraz po usuni ciu wszystkich stwierdzonych usterek. Bezpłatna pomoc drogowa udzielana b dzie tylko tym U ytkownikom samochodów Škoda, którzy posiadajà wa nà naklejk ŠkodaAssistance w Karcie Gwarancji Do ywotniej MobilnoÊci. KODA ASSISTANCE WYPADEK Ka dy u ytkownik samochodu marki koda ma w razie wypadku zapewnionà: usług informacyjnà podanie numerów słu b alarmowych oraz ogólnodost pnych numerów Centrów Assistance do najwa niejszych zakładów ubezpieczeƒ, w miar mo liwoêci pomoc drogowà zgodnà z warunkami posiadanego ubezpieczenia assistance danego zakładu ubezpieczeƒ. JednoczeÊnie istnieje mo liwoêç odpłatnego zorganizowania pomocy oraz pozostałych usług ŠkodaAssistance. KODA ASSISTANCE USŁUGI PŁATNE Ka dy u ytkownik samochodu marki Škoda mo e uzyskaç odpłatnie na terenie Polski pomoc ŠkodaAssistance na preferencyjnych warunkach. W zale noêci od zaistniałej sytuacji sà to: dojazd pomocy drogowej, próba naprawy lub usprawnienia pojazdu, holowanie samochodu oraz przewóz pasa erów do najbli szego Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škoda Auto w przypadku, gdy naprawa lub usprawnienie samochodu na drodze nie sà mo liwe. Po odholowaniu, pod warunkiem skorzystania z naprawy, Autoryzowany Partner Serwisowy Škoda Auto, w miar lokalnych mo liwoêci, nieodp atnie zapewni: organizacj wynajmu pojazdu zast pczego, rezerwacj noclegu, rezerwacj biletów na przejazd publicznymi Êrodkami komunikacji. Centrala alarmowa: Numer bezpłatny, dost pny z telefonów stacjonarnych na terenie Polski oraz telefonów komórkowych niektórych operatorów. po àczenie p atne: /

32 Przedstawione produkty stanowià tylko cz Êç bogatego asortymentu Oryginalnych Akcesoriów koda Auto. Szczegó owe informacje na temat asortymentu Oryginalnych Akcesoriów koda Auto, a tak e aktualnych cen, warunków i terminów dostawy, uzyskaç mo na u Autoryzowanych Dealerów i Autoryzowanych Partnerów Serwisowych koda Auto. Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje dotyczàce wyposa enia, materia ów, gwarancji i wyglàdu by y aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Producent zastrzega sobie mo liwoêç wprowadzenia dowolnych zmian (w tym zmian parametrów technicznych lub wyposa enia poszczególnych modeli). Twój Autoryzowany Partner Serwisowy koda Auto: 09/07

kodasuperb Oryginalne akcesoria PRZEMYÂLANE ROZWIÑZANIA

kodasuperb Oryginalne akcesoria PRZEMYÂLANE ROZWIÑZANIA kodasuperb Oryginalne akcesoria PRZEMYÂLANE ROZWIÑZANIA KODA SUPERB UWZGL DNIA WIELE MO LIWOÂCI Twoje ycie obfituje w wiele wydarzeƒ, o których niewiele wiemy. Nie wiemy jak sp dzasz weekendy, albo dokàd

Bardziej szczegółowo

ŠkodaOctavia Oryginalne akcesoria PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

ŠkodaOctavia Oryginalne akcesoria PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA ŠkodaOctavia Oryginalne akcesoria PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA SPORT I STYLISTYKA a) 1. b) Sport i stylistyka 2 6 Komfort i funkcjonalność Muzyka i komunikacja Transport Bezpieczeństwo 7 9 10 11 12 15 16 18

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. Škoda Octavia akcesoria

SIMPLY CLEVER. Škoda Octavia akcesoria SIMPLY CLEVER Škoda Octavia akcesoria Spoiler dachowy dla ŠKODY Octavia Combi (FAA 620 001A) Spoiler zderzaka przedniego (FAA 600 001) Dyfuzor (FAA 600 002) Ozdobna końcówka rury wydechowej dla silników:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640 Scudo Funkcjonalność BAGAŻNIK Z WYSOKIM DACHEM, Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803625 BAGAŻNIK Z NISKIM DACHEM, Z KRÓTKIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803623 * BAGAŻNIK

Bardziej szczegółowo

ZIMĄ ZJEŻDŻAMY Z CENAMI!

ZIMĄ ZJEŻDŻAMY Z CENAMI! ZIMĄ ZJEŻDŻAMY Z CENAMI! Sprawdź bogatą i wyjątkowo atrakcyjną ofertę oryginalnych akcesoriów ŠKODY wysokiej jakości, spełniających normy bezpieczeństwa i idealnie dopasowanych do Twojego samochodu. O

Bardziej szczegółowo

Škoda Octavia akcesoria

Škoda Octavia akcesoria Škoda Octavia akcesoria Spoiler dachowy dla ŠKODY Octavia Combi (FAA 620 001A) Spoiler zderzaka przedniego (FAA 600 001) Dyfuzor (FAA 600 002) Ozdobna końcówka rury wydechowej dla silników 1.4 TSI, 1.8

Bardziej szczegółowo

STYL. Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18"

STYL. Galium 17 Oxalis 18 Isara 16 Savara 17 Exona 18 Akcesoria STYL 1 Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18" 1 Spoiler górny Aerodynamiczny i estetyczny. Podkrela dynamiczną linię 008. Felga aluminiowa Oxalis 18" Wród akcesoriów nadających

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb akcesoria

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb akcesoria SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb akcesoria Spoiler dachowy dla Superba Combi (3T9 071 605) Zestaw stylistyczny dla modelu Superb; spoiler Twindoor (FAA 800 001) Spoiler zderzaka przedniego (FAA 800 003) Tylny

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti akcesoria

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti akcesoria SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti akcesoria Pakiet dekoracyjny ALU Ozdobna nakładka zderzaka tylnego wygląd aluminium (5L0 071 360) Ozdobne listwy ochronne progów wygląd aluminium (FAA 630 002) Ozdobne listwy przedniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA HANDLOWA DOTYCZĄCA SAMOCHODÓW MARKI ŠKODA

INFORMACJA HANDLOWA DOTYCZĄCA SAMOCHODÓW MARKI ŠKODA 2015-07-08 INFORMACJA HANDLOWA DOTYCZĄCA SAMOCHODÓW MARKI ŠKODA Szanowni Państwo, w nawiązaniu do naszych ustaleń dotyczących obecnych potrzeb zakupowych, mamy przyjemność przedstawić Państwu informację

Bardziej szczegółowo

JAKIE AKCESORIA, TAKI WYPOCZYNEK

JAKIE AKCESORIA, TAKI WYPOCZYNEK JAKIE AKCESORIA, TAKI WYPOCZYNEK Oryginalne akcesoria ŠKODY Poczuj się bezpiecznie i komfortowo podczas wakacyjnych podróży. Zobacz bogatą ofertę oryginalnych akcesoriów ŠKODY i skorzystaj z wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. Škoda Roomster akcesoria

SIMPLY CLEVER. Škoda Roomster akcesoria SIMPLY CLEVER Škoda Roomster akcesoria 7.0J x 17 Trinity do opony 205/40 R17 (5J0 071 496A) 7.0J x 17 Trinity czarna do opony 205/40 R17 (5J0 071 496E)* 7.0J x 17 Kentaur do opony 205/40 R17 (5J0 071 496)

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Colt Ceny detaliczne PLN brutto

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Colt Ceny detaliczne PLN brutto STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA Listwy progowe, do Colta trzydrzwiowego Listwy progowe, do Colta pięciodrzwiowego Kpl bocznych listew ochronnych, do Colta trzydrzwiowego Kpl bocznych listew ochronnych, do Colta

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO AKCESORIA

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO AKCESORIA SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO AKCESORIA Spoilery progowe boczne (1ST071685) Spoiler dachowy (1ST071640A) Zestaw spoilerów przedni i pokrywy bagażnika (1ST071600 GRU) Ozdobna listwa pokrywy bagażnika (1ST071360)

Bardziej szczegółowo

captur renault drive the change (www.renault.pl) Wszystkie akcesoria gamy Renault objęte są roczną gwarancją.

captur renault drive the change (www.renault.pl) Wszystkie akcesoria gamy Renault objęte są roczną gwarancją. renault captur AKCESORIA (www.renault.pl) Wszystkie akcesoria gamy Renault objęte są roczną gwarancją. Uczyniliśmy wszystko, aby treść niniejszego dokumentu była dokładna i aktualna w dniu oddania go do

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb akcesoria

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb akcesoria SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb akcesoria City Crash to sposób testowania oryginalnych akcesoriów, takich jak relingi dachowe, bagażniki, kufry, uchwyty na narty i deski snowboardowe itp., które mogą być montowane

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Nowy Outlander Ceny detaliczne PLN brutto

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Nowy Outlander Ceny detaliczne PLN brutto Stylizacja Atrapy sportowe, górna i dolna, część środkowa w wersji: - do lakierowania - Stone Grey (A39) - Thunder Blue (T65) - Flame Red (P23) - Orient Red (P26) - Amethyst Black (X42) - Glacier Silver

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Lancer Ceny detaliczne PLN brutto

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Lancer Ceny detaliczne PLN brutto Stylizacja zewnętrzna Atrapa sportowa, górna, Lancer sedan Folia zderzaka przedniego, Lancer sedan Spojler zderzaka przedniego, Lancer sedan: - do lakierowania Ramki lamp przeciwmgielnych, Lancer sedan

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Grandis Ceny detaliczne PLN brutto

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Grandis Ceny detaliczne PLN brutto STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA Klamki drzwi, chromowane (4 szt.) Kpl bocznych listew ochronnych (4 szt.): - czarne, mogą być lakierowane - Sterling Silver - Thunder Blue Folia ochronna listew progowych Chromowana

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 2015-12-22 Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Informacje handlowe przygotowane przez: Wiktor Brzeziński Tel. 603177726 Informacje handlowe przygotowane

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Nowy L200 Ceny detaliczne PLN brutto

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Nowy L200 Ceny detaliczne PLN brutto Sport Atrapy sportowe, Double Cab i Club Cab Atrapa sportowa zderzaka, Double Cab i Club Cab Wzmocnienie przednie, Double Cab i Club Cab Rura zderzaka przedniego Spojler zderzaka przedniego, Double Cab

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid akcesoria

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid akcesoria SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid akcesoria Dekoracyjny pakiet chromowanych elementów uzupełni posiadany kolor nadwozia oraz zwiększy atrakcyjność samochodu. Pełen pakiet zawiera chromowane listwy przedniego spoilera

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb akcesoria

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb akcesoria SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb akcesoria City Crash to sposób testowania oryginalnych akcesoriów, takich jak relingi dachowe, bagażniki, kufry, uchwyty na narty i deski snowboardowe itp., które mogą być montowane

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Land Cruiser Akcesoria

Land Cruiser Akcesoria Land Cruiser Akcesoria W celu weryfikacji oferty nale y skontaktowaç si z Autoryzowanym Dealerem Toyoty http://kontakt.toyota.pl. Szczegó y dotyczàce specyfikacji akcesoriów dost pne sà równie na stronie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Twoje X5 xdrive25d.

Twoje X5 xdrive25d. Twoje X5 xdrive25d. www.bmw.pl/myconfig/m2d0t8l0 24.05.2016 1/9 Model X5 xdrive25d. Model: 231KM Pojemność skokowa: 1995ccm Emisja CO2: 146.0g/km [1] Zużycie paliwa: 5.6l/100km [1] 253 50 24.05.2016 2/9

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Twoje X5 xdrive25d.

Twoje X5 xdrive25d. Twoje X5 xdrive25d. www.bmw.pl/myconfig/w0j6u2j3 16.03.2016 1/9 Model X5 xdrive25d. Model: 231KM Pojemność skokowa: 1995ccm Emisja CO2: 146.0g/km [1] Zużycie paliwa: 5.6l/100km [1] 251 60 16.03.2016 2/9

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe Beszczyński, Wudarczyk AUTO WIMAR Spółka jawna

Informacje handlowe Beszczyński, Wudarczyk AUTO WIMAR Spółka jawna 2014-05-20 Informacje handlowe Beszczyński, Wudarczyk AUTO WIMAR Spółka jawna Informacje handlowe przygotowane przez: Małgorzata Piotrowicz Tel. 664952464 Numer oferty: GO-14-83808 2014-05-20 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

JEEP GRAND CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

JEEP GRAND CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA JEEP GRAND CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA O R Y G I N A L N E A K C E S O R I A 2 FELGA ALUMINIOWA 20 Chromowana, kapsel piasty z logo Jeep. Do wszystkich modeli z wyjątkiem SRT. Nr kat. K82212334

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+

%'00+- 9;215# '0+' 56#0&19' 9;215# '0+' &1-19' �' 6'%*0+%<0' 75 7)+ 81.81 016#6-+ SPIS TREśCI komplet dywaników gumowych zestaw żarówek wykładzina bagażnika - dwustronna hak holowniczy (cena bez montażu) usługi volvo ASSISTANCE W DRODZE ZAWSZE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ COŚ NIESPODZIEWANEGO.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 2015-09-30 Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Informacje handlowe przygotowane przez: Mateusz Jaśniewski Tel. 605428187 Informacje handlowe przygotowane dla: PLICHTA

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe Auto Wimar Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje handlowe Auto Wimar Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2014-08-27 Informacje handlowe Auto Wimar Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Informacje handlowe przygotowane przez: Michał Janus Tel. 510 178 382 Informacje handlowe przygotowane dla: M-BUS

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. MASTER. Z samolotu do hotelu Samochód wszechstronny, trwały i niezawodny.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879.

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23 Cena: 99900 PLN brutto Vin: WAUZZZ8V2EA138879 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 150 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Rapid Spaceback Ambition Kolor: Beż Cappuccino Metalizowany Wersja wnętrza: Czarny

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER ŠKODA YETI AKCESORIA

SIMPLY CLEVER ŠKODA YETI AKCESORIA SIMPLY CLEVER ŠKODA YETI AKCESORIA Spoiler tylnego zderzaka dla samochodów bez seryjnego przygotowania pod hak holowniczy (5L6071610)* z seryjnym przygotowaniem pod hak holowniczy (5L6071610A)* Spoiler

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski 2016-06-06 Informacje handlowe Salon nr 1 w Polsce w ogólnopolskim teście wszystkich marek tygodnika Auto Świat Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 150

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 150 2016-02-19 Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 150 Informacje handlowe przygotowane przez: Mateusz Jaśniewski Tel. 605428187 Informacje handlowe przygotowane dla:

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. AMD Auto Centrum Sp. z o.o.

Informacje handlowe. AMD Auto Centrum Sp. z o.o. 2017-06-19 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Piotr Lutka Tel. 48 331 15 82 Informacje handlowe przygotowane dla: Lutka Piotr Numer oferty: GO-17-179065 2017-06-19 INFORMACJA HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO Ocenić ten samochód uniwersalną miarą jest niezwykle trudno. Jakby dr Jekyll i Mr Hyde w tej samej osobie. Z jednej bowiem strony najnowsza Honda Civic 2.2 i-ctdi ze swoim ekstrawaganckim kształtem nadwozia,

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA II. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Aktualizacja 8.02.2010

SKODA FABIA II. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Aktualizacja 8.02.2010 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA II Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele mogą

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

Nowy FordMondeo. cennik. 4-drzwiowa. 5-drzwiowa. kombi

Nowy FordMondeo. cennik. 4-drzwiowa. 5-drzwiowa. kombi cennik nr 03/ wa ny od 15 wrzeênia r. TANIEJ silniki ambiente trend 1.6 Duratec HE 110 KM 72 800 77 500 1.6 Duratec HE 125 KM 76 400 80 100 2.0 Duratec HE 145 KM 80 800 84 500 2.0 Duratec HE 145 KM Flexi-Fuel

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2016-12-15 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Iwo LUBINA Tel. 661 350 326 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr. zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy

WZÓR UMOWY. Umowa Nr. zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305- 98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści:

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści: Wzory formularzy Nazwa zamówienia: Zakup samochodu osobowego (busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Nr sprawy P-d/4/2010 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciężarowych Pojazdów użytkowych Samochodów specjalnych PODPODŁOGOWY WYCIĄG SPALIN SAMOCHODOWYCH NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 2015-09-01 Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Informacje handlowe przygotowane przez: Mateusz Jaśniewski Tel. 605428187 Informacje handlowe przygotowane dla: Plichta

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA AKCESORIA

SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA AKCESORIA SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA AKCESORIA Spoiler dachowy dla Fabii Combi (FAA720002) Spoiler tylnego zderzaka dla Fabii Combi (5J9071729); niedostępny dla samochodów z hakiem holowniczym Ozdobna końcówka rury

Bardziej szczegółowo