EUROPEJSKI SYSTEM PUNKTÓW KARNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI SYSTEM PUNKTÓW KARNYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 96 Transport 2013 Maria D browska-loranc, Justyna Wacowska- l zak Instytut Transportu Samochodowego Centrum Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego EUROPEJSKI SYSTEM PUNKTÓW KARNYCH R kopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: Artyku jest syntetycznym porównaniem istniej cych systemów punktów karnych dla kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego. Systemy punktów karnych maj za zadanie przyczynia si do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar poprzez sankcjonowanie ryzykownych i bezprawnych zachowa w ruchu drogowym. Obecnie systemy punktów karnych obowi zuj w 22 z 27 krajów cz onkowskich Unii Europejskiej. Dane o europejskich systemach punktów karnych pochodz z materia ów projektu BESTPOINT, który mia za zadanie zebra i przeanalizowa wszystkie informacje o istniej cych systemach punktów karnych, co pozwoli o wybra najlepsze praktyki z zakresu systemów punktów karnych a nast pnie opracowa narz dzia, które umo liwi zharmonizowanie tych systemów na poziomie Unii Europejskiej. S owa kluczowe: bezpiecze stwo ruchu drogowego, systemy punktów karnych, przepisy ruchu drogowego 1. WST P Systemy punktów karnych dla kierowców naruszaj cych przepisy ruchu drogowego istniej od lat w wielu krajach Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest redukcja liczby wypadków drogowych i ich ofiar poprzez sankcjonowanie ryzykownych i bezprawnych zachowa na drogach. Wiele z tych systemów zaprojektowano w sposób kompleksowy i s one bardzo zaawansowane, ich twórcy cz sto opierali si na najnowszych rozwi zaniach, jednak zwykle brak jest ich ca o ciowej i systematycznej ewaluacji, co stoi na przeszkodzie do pe nego okre lenia ich pozytywnego efektu i wp ywu na poprawienie zachowa uczestników ruchu drogowego. W tym celu Komisja Europejska zdecydowa a si na sfinansowanie projektu BESTPOINT realizowanego w latach , który mia za zadanie zebra i przeanalizowa wszystkie informacje o istniej cych systemach punktów karnych [7]. Nast pnie realizatorzy projektu przygotowali katalog najlepszych praktyk z zakresu systemów punktów karnych i opracowali narz dzia, które pozwol w przysz o ci na zharmonizowanie systemów punktów karnych na poziomie Unii Europejskiej.

2 128 Maria D browska-loranc, Justyna Wacowska- l zak 2. EUROPEJSKIE SYSTEMY PUNKTÓW KARNYCH Obecnie systemy punktów karnych obowi zuj w nast puj cych krajach: Austria, Bu garia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, otwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, S owacja, S owenia, W gry, Wielka Brytania, W ochy, czyli w 22 z 27 krajów cz onkowskich Unii Europejskiej [2]. Uznaje si, e system punktów karnych jest elementem uzupe niaj cym tradycyjny nadzór policyjny, koncentruje si na uczestnikach ruchu drogowego, którzy wielokrotnie ami przepisy, skutkuje przydzieleniem punktów karnych a zebranie ich wi kszej, okre lonej przepisami liczby (w zdefiniowanym okresie czasu) powoduje dalsze represje z odebraniem prawa jazdy w cznie. Systemy punktów karnych maj trzy efektywne cele: prewencja, selekcja, poprawa. Efekt prewencji zawiera si w ryzyku utraty prawa jazdy przy powtarzaj cych si wykroczeniach. Jest to dodatkowy powód do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Mamy tu do czynienia z kilkoma efektami tego rodzaju prewencji. Efekt bardzo ogólny to zmniejszenie liczby wykrocze u wszystkich kierowców; je d oni ostro niej, aby unikn punktów karnych. Bardziej profilowany efekt prewencyjny to zmniejszenie liczby wykrocze u tych kierowców, którzy ju wcze niej wpadli w system punktów karnych i teraz s ostro niejsi, poniewa nie chc otrzyma kolejnych punktów. Efekt selekcji polega na tym, e system mo e wyeliminowa z ruchu drogowego kierowców zachowuj cych si niebezpiecznie zanim jeszcze spowoduj wypadek drogowy. Wyeliminowanie takiego kierowcy ma znaczenie dla bezpiecze stwa ruchu drogowego przede wszystkim wtedy, gdy odbywa si to we w a ciwym czasie natychmiastowa kara. Efekt poprawy opiera si na tym elemencie systemu, który pozwala kierowcy na zmniejszenie liczby punktów karnych poprzez udzia w kursie doszkalaj cym. Efekt edukacyjny przeplata si wówczas z elementem korekcyjnym poprawy. Dla systemu punktów karnych z punktu widzenia efektywno ci takich szkole wa ne jest, aby by y nastawione na zmian niew a ciwych postaw i zachowa oraz na ograniczenie powrotu do takich zachowa. Realizatorzy Projektu BESTPOINT skupili si na nast puj cych elementach systemu punktów karnych, które powinny by zawarte w ogólnoeuropejskim systemie: Ogólne za o enia: lista wykrocze skutkuj ca przydzieleniem punktów karnych, wydzielenie grup uczestników ruchu drogowego obj tych systemem, liczba punktów karnych skutkuj ca odebraniem/zatrzymaniem prawa jazdy; rodki prewencyjne i reedukacyjno-rehabilitacyjne (listy ostrzegawcze, szkolenia obowi zkowe dla kierowców naruszaj cych przepisy); Warunki odzyskania uprawnie do kierowania; Kwestie administracyjne i organizacyjne.

3 Europejski system punktów karnych WYKROCZENIA I PUNKTY KARNE 3.1. KATALOG WYKROCZE Ogóln zasad systemów punktów karnych jest przyznawanie punktów za konkretne wykroczenia. Je li w wyznaczonym przez przepisy czasie kierowca uzyska pewn liczb punktów podejmuje si okre lone w prawie dzia ania: zwykle zaczyna si od wys ania listu informacyjnego/ostrzegaj cego, potem jest uczestnictwo w kursie doszkalaj cym a na koniec, je li poprzednie rodki zawiod y odbiera si prawo jazdy. Kwesti, która podlega a dyskusji specjalistów by o to, jakie wykroczenia nale y w czy do listy wykrocze skutkuj cych punktami karnymi. Obecnie w Europie punkty karne przyznawane s za wi kszo wykrocze ich liczba zale y od wagi wykroczenia, niebezpiecze stwa i konsekwencji, jakie ono za sob niesie. W niektórych krajach na li cie punktów karnych s wszystkie wykroczenia jak np. w Polsce, a w innych tylko wybrana lista tych uznanych za najbardziej niebezpieczne. Realizatorzy projektu BESTPOINT uznali, na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz dost pnych wyników bada efektywno ci i pozytywnego / negatywnego oddzia ywania, e system punktów karnych jest najefektywniejszy, je li w katalogu znajd si przynajmniej nast puj ce wykroczenia: przekraczanie pr dko ci; jazda pod wp ywem alkoholu lub/i narkotyków; nieu ywanie urz dze ochronnych: pasów bezpiecze stwa, fotelików dla dzieci, kasków; przejazd na czerwonym wietle; nieudzielenie pierwsze stwa przejazdu / przej cia; niebezpieczne wyprzedzanie (w niedozwolonych miejscach, na trzeciego itp.); niezachowanie bezpiecznego odst pu miedzy pojazdami; nieudzielenie pierwsze stwa pieszym na pasach; u ywanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu niezgodnie z przepisami; nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych; jazda po niew a ciwym pasie drogowym pod pr d itp.; ucieczka z miejsca wypadku. Zaleca si te krótki, dodatkowy katalog wykrocze z odpowiadaj cymi im punktami karnymi dla kierowców zawodowych. Do powy szego katalogu powinny zosta dodane wykroczenia administracyjne tj. jazda bez wa nego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy ubezpieczenia.

4 130 Maria D browska-loranc, Justyna Wacowska- l zak 3.2. ILE PUNKTÓW ZA WYKROCZENIE Kwestia ci ko ci wykrocze równie by a brana pod uwag przez twórców rekomendacji BESTPOINT. Obecnie wi kszo krajów stosuje praktyk polegaj c na przyznawaniu punktów wykroczeniom stosownie do ich ci ko ci. Tak jest i w Polsce najwi ksz liczb punktów opatrzone s wykroczenia takie jak: powa ne przekroczenie dozwolonej pr dko ci czy przejazd na czerwonym wietle [2]. W kilku krajach europejskich; Austrii, Danii, Finlandii i Holandii jeden punkt odpowiada jednemu wykroczeniu, ale w tych krajach trzy wykroczenia skutkuj zawieszeniem/odebraniem uprawnie do kierowania pojazdami. W rekomendacjach projektu BESTPOINT znalaz y si zalecenia dotycz ce liczby punktów przypisanych wykroczeniu. Wa ne jest, aby wykroczenia, które s przyczyn najci szych w skutkach wypadków np. nadmierna pr dko, jazda po alkoholu by y powi zane z wysok liczb punktów. Wówczas pokazuje si jasno spo ecze stwu, e najci sze przewinienia, to te prowadz ce do tragicznych skutków, a system jest rodkiem ich niwelowania, a nie narz dziem do zarabiania pieni dzy. Liczba punktów zostaje przypisana do wykroczenia automatycznie, poniewa nie powinna by przedmiotem interpretacji administracji czy s dów. Je li kierowca jednorazowo dopuszcza si kilku wykrocze, np. jazda z nadmiern pr dko ci bez zapi tych pasów, to zachodzi pytanie jak w takiej sytuacji system punktów karnych powinien go traktowa. Obecnie w istniej cych systemach zauwa a si 3 ró ne podej cia do wspominanego problemu: bierze si pod uwag tylko najci sze wykroczenie, sumuje si wszystkie punkty za ka de wykroczenie, sumuje si wszystkie punkty do wyznaczonego przepisami maksimum. Bardzo niewiele krajów stosuje system, który pozwala odebra prawo jazdy za jednym razem tylko po zsumowaniu punktów wszystkich wykrocze, zwykle ma to miejsce, gdy przepisy administracyjne ust puj przepisom karnym z powodu ci ko ci przewinienia. W projekcie BESTPOINT zwraca si uwag na konieczno zapewnienia systemowi akceptacji spo ecznej. W zwi zku z tym nie powinien on by na tyle surowy, aby kierowcy z czystym kontem odebra prawo jazdy tylko po skumulowaniu si kilku wykrocze pope nionych za jednym razem, chyba e zastosowanie b d mia y ju przepisy prawa karnego. System powinien przyznawa okre lone maksimum punktów dla takiej sytuacji lub bra pod uwag tylko najci sze wykroczenia GRUPY UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO PODLEGAJ CE SYSTEMOWI PUNKTÓW KARNYCH Podmiotami wi kszo ci systemów punktów karnych obowi zuj cych obecnie w krajach Unii Europejskiej s kierowcy pojazdów silnikowych. Systemy te nie dotycz pieszych ani rowerzystów. Jest jednak wiele argumentów wspieraj cych ide, w której system powinien inaczej traktowa pewne grupy uczestników ruchu drogowego tj.:

5 Europejski system punktów karnych 131 m odzi / niedo wiadczeni kierowcy; kierowcy zawodowi; sprawcy wykrocze drogowych, zwi zanych z alkoholem lub/i narkotykami; sprawcy wykrocze drogowych inni ni kierowcy pojazdów silnikowych posiadaj cy uprawnienia do kierowania i kierowcy nie posiadaj cy takich uprawnie ; recydywi ci. Wobec tak zdefiniowanych wy ej grup uczestników ruchu drogowego powinno si stosowa nast puj ce dzia ania: system punktów karnych mo e obejmowa tylko jedn lub dwie zdefiniowane grupy uczestników ruchu drogowego; zró nicowanie grup uczestników ruchu drogowego w systemie punktów karnych mo e skutkowa innymi liczbami punktów za podobne przewinienie; wobec ró nych grup mo na zastosowa inne dzia ania dotycz cych odbierania prawa jazdy, uczestnictwa w kursach doszkalaj cych itp.; mo na zastosowa dodatkowe dzia ania dla wybranych grup. 4. ROLA NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO System punktów karnych nie mo e istnie bez nadzoru policji, bez egzekwowania przepisów ruchu drogowego, jak równie bez wyczerpuj cej informacji o samym systemie. To dwa elementy pozwalaj ce na to, aby system punktów karnych odniós sukces i wype nia swoje prewencyjne zadanie. Informowanie spo ecze stwa o tym jak funkcjonuje system i jakie s jego zasady w po czeniu ze wiadomo ci, e istnieje wysokie prawdopodobie stwo bycia skontrolowanym w czasie jazdy a szczególnie podczas pope niania wykrocze w ruchu drogowym sk ada si na to, e system punktów karnych rzeczywi cie dzia a. W praktyce to po czenie nie zawsze jest stosowanie, jest niedoceniane, a jego rola jest ogromna. Bardzo cz sto zaraz po wprowadzeniu systemu punktów karnych do prawodawstwa danego kraju jego efekt jest silnie odczuwany (znacz co spada liczba zabitych i rannych), spo ecze stwo si pilnuje i stara si nie ama przepisów, jednak gdy tylko kierowcy zauwa niedostateczny nadzór nad przepisami ten pozytywny efekt natychmiast znika. Komunikowanie spo ecze stwu informacji nt. nadzoru i egzekwowania przepisów jest bardzo wa ne, przynosi efekty i powinno odbywa si za pomoc kampanii informacyjnych, komunikatów prasowych, radiowych czy telewizyjnych zarówno o planowanych akcjach standardowych, dodatkowych, jak i o wynikach tych akcji. W takich przypadkach lepiej sprawdzaj si media lokalne. Chc c zapewni poparcie opinii publicznej dla systemu punktów karnych i nadzoru w jego zakresie nale y uczciwie przedstawi zasady dzia ania systemu, jasno okre li, czemu ma s u y. Przejrzysto systemu zapewni mu poparcie. Projekt BESTPOINT zwraca szczególn uwag na regularne publikowanie informacji o systemie i kwestiach z nim zwi zanych. Je li nie ma poparcia dla systemu, nale y rozpocz kampani informacyjn w mediach wspieran informacjami o regionalnych i

6 132 Maria D browska-loranc, Justyna Wacowska- l zak ogólnokrajowych kontrolach policyjnych / dzia aniem automatycznego nadzoru wraz z szerokim rozpowszechnianiem wyników tych kontroli. Nale y te informowa ludzi o tym, e ci, którzy punkty zbieraj, czyli nie przestrzegaj przepisów nagminnie, najcz ciej trac prawo jazdy, aby opinia spo eczna by a przekonana, e system dzia a od pocz tku do ko ca RODZAJE NADZORU Mo na wyró ni dwa rodzaje nadzoru: patrole policyjne i nadzór automatyczny: kamery stacjonarne i mobilne. Patrole policyjne to funkcjonariusze policji kontroluj cy ruch drogowy z samochodów lub przy drogach, zatrzymuj oni sprawców i wymierzaj kar natychmiast. Takie kontrole mog by przypadkowe/losowe, wybiórcze lub dla wszystkich przeje d aj cych obok patrolu. W przeciwie stwie do tego rodzaju nadzoru mamy nadzór automatyczny, gdzie kamery stacjonarne lub mobilne wy apuj sprawców, ale nie jest on karany natychmiast tylko identyfikowany za pomoc zdj cia. Obecnie kamery stacjonarne i mobilne ograniczaj si przede wszystkim do wykrocze zwi zanych z przekraczaniem dozwolonych limitów pr dko ci i przeje d aniem skrzy owa na czerwonym wietle. B yskawicznie rozwijaj ce si technologie odczytywania obrazów cyfrowych pozwol ju w najbli szym czasie na rozszerzenie tego nadzoru na kontrole u ywania urz dze zabezpieczaj cych pasy i foteliki, kontrole prawid owego odst pu mi dzy pojazdami, kontrole niedozwolonej zmiany pasa ruchu i wiele innych przepisów. Te dwa rodzaje nadzoru s stosowane w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej. W projekcie BESTPOINT eksperci zauwa aj, e nadzór automatyczny jest praktyk ta sz, niewymagaj c du ego obci enia policjantów pracuj cych na drogach, obejmuj c du o wi kszy obszar dzia ania i maj c znacznie lepszy efekt oddzia ywania na kierowców. Dlatego zaleca si tego rodzaju nadzór, jako g ówny rodek ujawniania wykrocze w systemach punktów karnych. Jednak nie nale y w adnym wypadku rezygnowa ze standardowych patroli policyjnych szczególnie tych losowych na chybi trafi gdy po czenie tych dwóch rodzajów nadzoru wzmaga przekonanie, e istnieje du e obiektywne jak i subiektywne prawdopodobie stwo ujawnienia wykroczenia. Tylko po czenie tych dwóch rodzajów nadzoru jest najbardziej efektywne ODPOWIEDZIALNO W A CICIELA POJAZDU CZY ODPOWIEDZIALNO KIEROWCY Ta kwestia ma kluczowe znaczenie w przypadku automatycznego nadzoru. Je li system prawny danego kraju opiera si na odpowiedzialno ci sprawcy, to kierowca sprawca musi zosta zidentyfikowany. W przypadku patrolu na drodze kierowca jest identyfikowany bezpo rednio a w przypadku nadzoru automatycznego wyró nia si dwa sposoby identyfikacji sprawcy: zdj cie tablicy rejestracyjnej i twarzy kierowcy,

7 Europejski system punktów karnych 133 zdj cie tylko tablicy rejestracyjnej, a w a ciciel pojazdu ma obowi zek wskazania kierowcy. Pierwsza opcja nie sprawdza si ca kowicie w przypadku motocyklistów w kaskach. Gdy mamy do czynienia z odpowiedzialno ci w a ciciela pojazdu to on decyduje czy zap aci mandat wystawiony za wykroczenie ujawnione w ramach automatycznego nadzoru czy te wska e kierowc udowadniaj c, e nie on by sprawc. Je li jednak nie zdecyduje si tego dokona, zgodnie z praktykami, z jakimi mamy obecnie do czynienia albo zap aci tylko mandat i nie zostan mu dopisane punkty karne lub te w krajach, które stosuj odpowiedzialno w a ciciela pojazdu, zap aci i mandat i dostanie punkty karne (np. Czechy, W gry, Irlandia, Malta, Hiszpania, Wielka Brytania). Eksperci w projekcie BESTPOINT rekomenduj, aby systemy umo liwia y karanie kierowcy a nie w a ciciela. Powinno to nast powa dzi ki zdj ciom tablicy rejestracyjnej, kierowcy i by ostatecznie potwierdzone, obowi zkowo przez w a ciciela pojazdu. Je li nie uda si tego zrobi to w a ciciel powinien otrzyma punkty karne. Podanie nieprawdziwych danych powinno by karane jak przest pstwo, aby unika nielegalnego handlu punktami. 5. DZIA ANIA PREWENCYJNE I REEDUKACYJNE / REHABILITACYJNE Nieod cznym elementem systemu punktów karnych s dzia ania prewencyjne. Dzia ania prewencyjne to rodki zaradcze, które pomagaj kierowcom z punktami karnymi nie straci prawa jazdy. W ród tych dzia a mamy miedzy innymi: listy ostrzegawcze - informuj kierowc o liczbie zgromadzonych punktów, kursy doszkalaj ce obowi zkowe dla kierowców z pewn liczb punktów, kursy, dzi ki którym mo na zmniejszy liczb punktów na koncie, itp. Dzia ania reedukacyjne to rodki podejmowane ju po utracie prawa jazdy pozwalaj ce te uprawnienia odzyska. Te rodki to: obowi zkowe kursy doszkalaj ce, testy psychologiczne, badania lekarskie, ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy. Istniej ce w Europie systemy punktów karnych obejmuj zwykle element dzia a prewencyjnych jednak nigdzie nie ma to charakteru kompleksowego. Projekt BESTPOINT zaleca, aby dzia ania prewencyjne sk ada y si z: listów informacyjnych informuj cych kierowc, e wpad do systemu punktów karnych i ile punktów zebra ; listów ostrzegawczych (mog by po czone z informacyjnymi) wskazuj cymi na konsekwencje takiej sytuacji i wskazaniem dzia a zaradczych; dobrowolnych kursów doszkalaj cych skierowanych do kierowców z okre lon liczb punktów, daj cych mo liwo zmniejszenia liczby punktów na koncie, celem takich kursów jest dostarczenie wiedzy, poprawa umiej tno ci kierowcy, zmiana postaw i zachowa, kursy takie mog by skoncentrowane na wybranym problemie: przekraczanie pr dko ci, jazda po alkoholu;

8 134 Maria D browska-loranc, Justyna Wacowska- l zak obowi zkowych kursów doszkalaj cych skierowanych do kierowców, którzy osi gn li niebezpieczn liczb punktów, brak uczestnictwa w szkoleniu oznacza utrat prawa jazdy. Projekt BESTPOINT zaleca czterostopniowe podej cie do kierowców z punktami: listy informacyjne / ostrzegawcze; obowi zkowy udzia w kursie doszkalaj cym; czasowe odebranie prawa jazdy; obowi zkowe dzia ania reedukacyjne przed odzyskaniem prawa jazdy INICJOWANIE DZIA A PREWENCYJNYCH Bardzo wa n kwesti jest moment, w którym dzia ania prewencyjne zostan zainicjowane. Listy informacyjne / ostrzegawcze wysy a si, gdy kierowca uzyska od do ¾ maksimum punktowego. Udzia w dobrowolnych kursach doszkalaj cych jest mo liwy do pewnego limitu punktów. Cz st zach t do wzi cia w nich udzia u jest zmniejszenie liczby punktów. Je li nie ma takiej mo liwo ci udzia w kursach jest rzadko ci. Obowi zek udzia u w kursie doszkalaj cym pojawia si, gdy kierowca uzyska od ½ do ¾ maksymalnej dozwolonej liczby punktów. Taki kurs zwykle nie zmniejsza liczby punktów a zapobiega odebraniu prawa jazdy. Rekomendacje projektu BESTPOINT s tu bardzo ogólne, poniewa nie ma wystarczaj cych podstaw teoretycznych do zaproponowania konkretnych rozwi za, niemniej jednak zaleca si aby: listy informacyjne wysy ane by y po ka dym wykroczeniu skutkuj cym punktami; listy ostrzegawcze wysy ane by y, gdy kierowca osi gn tak liczby punktów, która zmusza go do udzia u w kursie doszkalaj cym; kursy doszkalaj ce by y obowi zkowe po pope nieniu bardzo ci kiego wykroczenia lub gdy liczba punktów na koncie kierowcy jest taka, e wystarczy jedno redniej wagi wykroczenie a zostanie przekroczony limit punktów karnych RODZAJE DZIA A REEDUKACYJNYCH / REHABILITACYJNYCH Gdy kierowca przekroczy limit punktów karnych odbiera mu si prawo jazdy. W Europie mamy przyk ady ró nych okresów, na jakie to prawo jazdy przestaje dzia a od 1 miesi ca, a w ci kich przypadkach, do 10 lat. W procesie odzyskiwania prawa jazdy kierowca musi przej jeszcze raz egzamin teoretyczny i praktyczny. W niektórych krajach trzeba nawet wzi udzia w szkoleniu dla kierowców. Nie do ko ca s to dzia ania w a ciwe, mo e jedynie uci liwe, gdy kierowcom cz sto ami cym przepisy ruchu drogowego nie brakuje wiedzy, ale prezentuj niew a ciwe postawy i zachowania niezdolno do podporz dkowania si przepisom. W zwi zku z tym w a ciwym by oby, i takie s zalecenia BESTPOINT, skupienie si na postawach i zachowaniach a nie na testowaniu wiedzy i umiej tno ci. Dodatkowo niektóre kraje stosuj wobec takich

9 Europejski system punktów karnych 135 kierowców obowi zkowe badania psychologiczne, lekarskie oraz czasami sesje terapeutyczne. Projekt BESTPOINT zaleca odebranie prawa jazdy na okres od 3 do 12 miesi cy. D u sze odebranie prawa jazdy mo e skutkowa prowadzeniem pojazdu bez uprawnie. Brak bada naukowych dowodz cych efektywno ci dzia a reedukacyjnych lub jej braku zmusza do zalecenia dzia a ogólnych, o których wiadomo, e s skuteczne i tak poleca si zamiast odbierania prawa jazdy na d ugie okresy czasu uwarunkowanie odzyskania uprawnie od zamontowania w poje dzie karanego kierowcy technologii wymuszaj cych w a ciwe zachowania alkoholowe interlocki czy systemy ISA automatycznie dostosowuj ce pr dko pojazdu do limitów na drogach, lub montowanie systemów monitoruj cych i zapisuj cych zachowania kierowcy KURSY DOSZKALAJ CE I REEDUKACYJNE W wi kszo ci krajów z systemami punktów karnych centralnym punktem dzia a prewencyjnych i reedukacyjnych s kursy doszkalaj ce i reedukacyjne. Jednak te kursy automatycznie nie sprawiaj, e ich uczestnik staje si lepszym kierowc. S przeprowadzane w grupach (oprócz jazd doszkalaj cych) i trwaj od 3 do 16 godzin, w zale no ci od kraju. Tylko kilka krajów oferuje ró ne szkolenia dla ró nych grup sprawców wykrocze [2]. W projekcie BESTPOINT opieraj c si na dost pnych badaniach naukowych zalecono, aby kursy doszkalaj ce by y skierowane do zdefiniowanej grupy sprawców: inne dla kierowców wsiadaj cych do samochodu po alkoholu, a inne dla kierowców przekraczaj cych limity pr dko ci czy te dla m odych kierowców. Pozwoli to na dopasowanie zawarto ci kursu i metod jego realizacji do potrzeb odbiorców. Eksperci BESTPOINT zauwa aj te, e kursy zorientowane na zmiany postaw i zachowa s bardziej efektywne ni te koncentruj ce si na nauce przepisów i umiej tno ci technicznych. Wa ne jest te w a ciwe przygotowanie instruktorów i ich zaanga owanie. Szkolenia powinny odbywa si w ma ych grupach, do 6 osób, powinny by z o one z kilku modu ów i trwa kilka tygodni (jedno dwa spotkania w tygodniu). Osoby z uzale nieniami (alkohol, narkotyki) i zaburzeniami osobowo ci powinny by traktowane w sposób odr bny, a ich szkolenie powinno by dopasowane indywidualnie i mie form terapii. 6. EUROPEJSKI SYSTEM PUNKTÓW KARNYCH Otwarcie granic mi dzy pa stwami Unii Europejskiej zach ca do cz stszego poruszania si pomi dzy nimi. Wszyscy przemieszczamy si od jednego kraju do drugiego czy to w celach zawodowych czy turystycznych, z roku na rok mobilno obywateli Europy jest coraz wi ksza. Zdarza si, e kierowcy pope niaj wykroczenia w ruchu drogowym poza

10 136 Maria D browska-loranc, Justyna Wacowska- l zak granicami swojego kraju. Wówczas ukaranie takiego kierowcy mo e przysporzy problemów. Na o enie mandatu jest mo e najprostsz drog jednak punkty karne to ju bardziej skomplikowany problem. Pomocna mo e by nowa dyrektywa Unii Europejskiej o transgranicznym nadzorze nad przepisami ruchu drogowego (Dyrektywa 2011/82/EU). Dotyczy ona przede wszystkim mo liwo ci otrzymania informacji, kim by kierowca, który pope ni wykroczenie od instytucji z kraju sprawcy (bez dodatkowych umów mi dzynarodowych). Jednak ci g y brak mo liwo ci ukarania kierowcy w sposób, jaki karani s obywatele kraju, w którym to wykroczenie pope ni wskazuje na nierówne traktowanie obywateli Unii Europejskiej. Ten problem zauwa y a Komisja Europejska i zleci a realizacj projektu BESTPOINT. Ko cowym etapem realizacji projektu BESTPOINT by o spotkanie ekspertów w celu ustalenia kolejnych etapów dzia a na drodze w kierunku tworzenia wspólnego europejskiego systemu punktów karnych. Z powodu bardzo ró nych uwarunkowa prawnych i organizacyjnych we wszystkich krajach cz onkowskich stworzenie wspólnego systemu powinno odbywa si stopniowo. Ustalono, e dzi ki nast puj cym dzia aniom, wdra anym krok po kroku, w przysz o ci Europa b dzie mia a wspólny system punktów karnych: instytucje pa stwowe kraju, w którym pope niono wykroczenie b d przekazywa informacje o wykroczeniu i jego sprawcy do kraju, którego jest on obywatelem lub w nim rezyduje; Unia Europejska rekomenduje, aby wszystkie kraje cz onkowskie wdro y y system punktów karnych oparty na wytycznych projektu BESTPOINT; w adze krajów cz onkowskich powinny utworzy instytucj wirtualnego prawa jazdy dla wszystkich cudzoziemców, którzy po raz pierwszy pope ni wykroczenie na terenie danego kraju, co pozwoli na prowadzenie rejestru punktów karnych nawet dla cudzoziemców (takie dzia ania s obecnie praktykowane w Czechach, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i we W oszech); w ka dym kraju cz onkowskim w systemie punktów karnych powinien istnie minimalny katalog wykrocze, ale ka dy z krajów ma dowolno w przypisaniu im liczby punktów, powinny istnie tabele przeliczaj ce punkty na system kraju pochodzenia kierowcy; w perspektywie d ugoterminowej powinno d y si do tego, aby w ca ej Unii Europejskiej obowi zywa jeden ogólny system punktów karnych zawieraj cy równie dzia ania reedukacyjne. Pierwszym krokiem w realizacji tego ambitnego planu jest efektywna wymiana informacji o kierowcach pope niaj cych wykroczenia poza granicami swojego kraju na podstawie zapisów dyrektywy 2011/82/EU [3]. Ta wymiana informacji powinna przede wszystkim dotyczy wykrocze wymienionych w dyrektywie: przekraczanie pr dko ci, niestosowanie urz dze zabezpieczaj cych (pasy, foteliki, kaski), przejazd na czerwonym wietle, jazda po alkoholu / narkotykach, jazda po niew a ciwym pasie drogowym pod pr d, u ywanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu niezgodnie z przepisami. Oczywi cie ta wymiana informacji powinna odbywa si zgodnie z prawem i przy zachowaniu ochrony danych osobowych gwarantowanych na poziomie Unii Europejskiej.

11 Europejski system punktów karnych PODSUMOWANIE Realizacja projektu BESTPOINT potwierdzi a konieczno wprowadzenia ujednoliconego systemu punktów karnych obejmuj cego kierowców we wszystkich krajach Unii Europejskiej. System ten powinien zak ada okre lenie minimalnego wspólnego katalogu wykrocze oraz mo liwo przypisywania im punktów karnych bez wzgl du na to, w którym kraju Unii Europejskiej wykroczenie zosta o pope nione. Wspólny system powinien by wprowadzany stopniowo metod ma ych kroków. Na przyk ad na pocz tek móg by on dotyczy pr dko ci. Informacja o przekroczeniu pr dko ci w jakimkolwiek kraju by aby przekazywana do kraju obywatelstwa kierowcy i automatycznie skutkowa a obci eniem odpowiedni liczb punktów karnych jego konta, a w konsekwencji zastosowaniem odpowiednich sankcji. B dzie to mia o niew tpliwy wp yw na zachowania kierowców w ruchu transgranicznym, a przez to na popraw bezpiecze stwa ruchu drogowego w skali europejskiej. Bibliografia 1. Assailly J., Authried N., Dabrowska-Loranc M., Farrugia B., Goldenbeld C., Kallberg V., Klipp S., Møller M., Munnelly M., Vlakveld W., Wacowska-Slezak J., Winkelbauer M.: BESTPOINT: Identification of the essential features for an effective Demerit Point System. SWOV, Leitschendam, Billard A., Chalika E., D browska Loranc M., Eichel K., Farrugia B., Jost G., Møller M., Munnelly M., Kallberg V., Klipp S., Larsen L., Luoma J., Runda K., Skladany P., Wacowska l zak J.: BESTPOINT: European Demerit Point Systems. Overview of their main features and expert opinions. BAST, Bergisch Gladbach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2011/82/UE z dn r. w sprawie u atwie w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotycz cych przest pstw lub wykrocze zwi zanych z bezpiecze stwem ruchu drogowego. 4. Goldenbeld C., Klipp S., Machata K., van Schagen I., Vlakveld W., Winkelbauer M.: The BESTPOINT Handbook: Getting the best out of a Demerit Point System. KfV, Wien, Elvik, R., Hoye, A., Vaa, T. & Sorensen, M.: The handbook of road safety measures. Bingley, Emerald Group SUPREME: Summary and Publication of Best Practices in Road Safety in the EU-Member States plus Switzerland and Norway. Thematic report: Rehabilitation and diagnostics. Directorate-General for Transport and Energy (TREN), European Commission, Brussels SafetyNet European Road Safety Observatory: Speed Enforcement Strona internetowa projektu BESTPOINT: 9. SWOV: Fact sheet, Penalties in traffic SWOV: Fact sheet. Speed cameras: how they work and what effect they have EUROPEAN DEMERIT POINTS SYSTEM Summary: The article is a concise comparison of existing penalty points for drivers violating traffic laws. Demerit points systems are designed to contribute to reducing the number of road accidents and their

12 138 Maria D browska-loranc, Justyna Wacowska- l zak casualties by penalising risky and illegal behaviour on the road. Demerit points systems currently in force in 22 of the 27 member states of the European Union. Data on the European penalty points systems come from the BESTPOINT project materials, whose aim is to collect and analyze all the information about the existing penalty points systems, which allowed to select the best practices in the field of penalty points systems and then tools were developed that enable harmonization of these systems within the European Union. Keywords: road safety, demerit point system, traffic enforcement

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

LICZBA LICZBA ŚMIERTELNYCH OFIAR LICZBA RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYS.

LICZBA LICZBA ŚMIERTELNYCH OFIAR LICZBA RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYS. LICZBA ŚMIERTELNYCH OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA WYPADKÓW DROGOWYCH LICZBA RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W TYS. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r 2 PROGRAM WIELOLETNI DO 2011 ROKU; O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM;

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

... 6. Adres przedsiębiorcy: (w przypadku osoby fizycznej wpisać adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej wpisać adres siedziby)

... 6. Adres przedsiębiorcy: (w przypadku osoby fizycznej wpisać adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej wpisać adres siedziby) R/O W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0943/2006, którą złożył Hans-Heinrich Firnges (Niemcy) z jednym podpisem, w sprawie braku możliwości odliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Ilość wydanych decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Rodzaje wydanych zezwoleń na pracę A dotyczy cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo