Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Nr 15 i 16, wymienionych w uchwale Nr 76/XXIII/95 Rady Miasta Wesoła z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła, połoŝonych w Wesołej Centrum i Wesołej-Woli Grzybowskiej. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 415, z późn. zm./, oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95, z późn. zm./, w związku. z uchwałą Nr 76/XXIII/95 Rady Miasta Wesoła z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła, Rada miasta Wesoła uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów Wesoła Centrum i Wesoła -Wola Grzybowska - w zakresie terenowym określonym w 4. ust. 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne dla wszystkich obszarów i wydzieleń planistycznych 1.1. WYJAŚNIENIE UśYWANYCH POJĘĆ 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o uchwale - naleŝy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wesoła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Wesoła Centrum i Wesoła - Wola Grzybowska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o ustawie - naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 415 z późn. zm./, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o tekście planu lub ustaleniach planu - naleŝy przez to rozumieć przepisy prawa miejscowego, obejmujące treść 1-16 uchwały. 4. Ilekroć w tekście planu jest mowa o rysunku planu - naleŝy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:2000, składający się z 7 części - załączników do uchwały obejmujących: Zał. Nr części obrębów geodezyjnych 03-03, 03-05, i 04-05, Zał. Nr części obrębów geodezyjnych i 04-06, Zał. Nr części obrębów geodezyjnych i 04-07, Zał. Nr części obrębów geodezyjnych i 04-08, Zał. Nr obręb geodezyjny 04-03, Zał. Nr obręb geodezyjny 04-04, Zał. Nr legenda rysunku planu. 5. Ilekroć w tekście planu jest mowa o planie - naleŝy przez to rozumieć ustalenia planu, obejmujące zapisy tekstu planu i rysunku planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 6. Ilekroć w tekście planu jest mowa o funkcji lub przeznaczeniu - naleŝy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przewaŝać na danym obszarze - z wykluczeniem funkcji lub przeznaczeń terenowych nie dopuszczonych do realizacji ustaleniami planu. 7. Ilekroć w tekście planu jest mowa o preferencji - naleŝy przez to rozumieć preferowany sposób zagospodarowania obszaru lub wydzielenia planistycznego, nie wykluczający innych rozwiązań niesprzecznych z planem lub przepisami szczególnymi. Kolejność zapisu symboli literowych na rysunku planu oznacza, która z funkcji jest preferowana. 8. Ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicjo, to naleŝy rozumieć, Ŝe zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie od powiadające przeznaczeniom funkcje, kilka lub jedna z nich. 9. Ilekroć w tekście planu jest mowa o obszarze - naleŝy przez to rozumieć obszar funkcjonalny ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i określonym w planie przeznaczeniu oznaczonym symbolem literowym. W skład obszaru mogą wchodzić wydzielenia planistyczne. 10. Ilekroć w tekście planu jest mowa o wydzieleniu planistycznym lub wydzieleniu - naleŝy przez to rozumieć: część obszaru oznaczoną na rysunku planu cyfrą, ograniczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub część obszaru wyróŝnioną na rysunku planu oznaczeniem graficznym. 11. Ilekroć w tekście planu jest mowa o Studium - naleŝy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Wesoła uzgodnionym w trybie przewidzianym ustawą i przyjętym Uchwałą Rady Miasta Wesoła Nr 108/XXXII/96 z dnia 22 września 1996 r. 12. Ilekroć w tekście planu jest mowa o Mazowieckim Parku Krajobrazowym - naleŝy przez to rozumieć obszar Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w granicach określonych w Studium. 13. Ilekroć w tekście planu jest mowa o uzgodnieniu własnościowym - naleŝy przez to rozumieć wykup posesji, jej wieloletnie wydzierŝawienie w całości lub części w formie aktu notarialnego lub ustanowienie na niej w księgach wieczystych słuŝebności w stosunku do sąsiednich terenów. 14. Ilekroć w tekście planu jest mowa o rozwiązaniu szczegółowym do warunków zabudowy - na leŝy przez to rozumieć określenie funkcji i sposobu zagospodarowania posesji, jej najbliŝszego otoczenia (wydzielenia planistycznego, kwartału zabudowy lub obszaru) oraz charakterystyki za budowy i zagospodarowania terenów otaczających, przedstawionych na zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej. Rozwiązanie szczegółowe warunków zabudowy musi być opracowane przez projektanta posiadającego uprawnienia określone w ustawie.

2 15. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach warunkowo wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej - naleŝy przez to rozumieć tereny, których udostępnienie pod zabudowę warunkowane jest w przepisach szczególnych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia gruntu lub wymaga dodatkowych uzgodnień lub decyzji. Przeznaczenia terenów warunkowo wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej określono symbolami literowymi ujętymi w gwiazdki * *.Tereny takie - po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień powinny być udostępnione inwestowaniu kubaturowemu, zgodnemu z ustalonym w planie przeznaczeniem. 16. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej - naleŝy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjnie leśne lub rolne trwale pozostawiane w dotychczasowym uŝytkowaniu (w wypadku terenów rolnych z preferencją zalesienia) oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników - przede wszystkim ponadlokalnych i lokalnych powiązań przyrodniczych lub większych, zachowanych w dobrym stanie kompleksów leśnych i zadrzewień. Przeznaczenia terenów otwartych (z wyjątkiem terenów komunikacji) wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej określono symbolami literowymi z towarzyszącą małą literą c. W przypadku takiego przeznaczenia terenu, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: ZLc - tereny kompleksów leśnych, ZPc - tereny zieleni parkowej i publicznej, ZIc - tereny zieleni izolacyjnej, Ic - tereny ciągów infrastruktury technicznej. 17. Ilekroć w tekście planu jest mowa o adaptacji - naleŝy przez to rozumieć adaptację obecnego stanu zagospodarowania i uŝytkowania terenu z moŝliwością realizacji nowych obiektów kubaturowych nie wykluczonych planem. 18. Ilekroć w tekście planu jest mowa o działkach o zwiększonym normatywie powierzchniowym - naleŝy przez to rozumieć działki o powierzchni zapewniającej zachowanie istniejącego zadrzewienia lub umoŝliwiającej realizację w sposób zgodny z przepisami szczególnymi wielu funkcji na jednej posesji (np. funkcji mieszkaniowej i usługowej). Minimalne normatywy działek o zwiększonym normatywie powierzchniowym określają ustalenia tekstu planu. 19. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach usług nieuciąŝliwych nie wymagających koncentracji w ośrodkach lub usługach nieuciąŝliwych nie wymagających koncentracji w ośrodkach - naleŝy przez to rozumieć wszelką działalność gospodarczą nie wykluczoną tekstem planu, związaną z obsługą ludności, handlem detalicznym i hurtowym lub produkcją oraz obsługą gospodarki, nie generującą zwiększonego ruchu samochodowego w godzinach 20-8, zlokalizowaną w obszarach lub wydzieleniach planistycznych nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, prowadzoną w oddzielnych obiektach lub jako funkcja uzupełniająca w budynku mieszkalnym, których uciąŝliwości nie przekraczają granic władania lub dokonanego uzgodnienia własnościowego. 20. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym - naleŝy przez to rozumieć, Ŝe są to tereny budownictwa mieszkaniowego we wszystkich jego formach nie wykluczonych tekstem planu, wraz z infrastrukturą techniczną, socjalną i usługową niezbędną dla funkcjonowania osiedli lub domów, wraz z moŝliwością realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, z zachowaniem lokalnych wartości przyrodniczych lub kulturowych występujących na udostępnionych do inwestowania kubaturowego posesjach. W przypadku przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w planie pojawia się oznaczenie literowe MW. 21. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej lub budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym - naleŝy przez to rozumieć, Ŝe są to tereny budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem budownictwa wielorodzinnego. Pojęcie to obejmuje wszystkie, nie wykluczone tekstem planu, formy budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, infrastrukturę techniczną, socjalną i usługową niezbędną dla funkcjonowania osiedli lub do mów, oraz moŝliwość realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, z zachowaniem lokalnych wartości przyrodniczych lub kulturowych występujących na udostępnionych do inwestowania kubaturowego posesjach. W przypadku przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej w planie pojawia się oznaczenie literowe MN. 22. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej na działkach leśnych i zadrzewionych - naleŝy przez to rozumieć, Ŝe są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z wyłączeniem budownictwa wielorodzinnego i zabudowy szeregowej, realizowanego z ograniczeniem wyłączenia na kaŝdej działce gruntów ewidencyjnie leśnych z produkcji (a innych gruntów zadrzewionych z trwałego wylesienia) oraz obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu w pozostałej powierzchni. Pojęcie to obejmuje wszystkie, nie wykluczone tekstem planu, formy budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wolnostojącego, z niezbędną infrastrukturą techniczną, socjalną i usługową, oraz moŝliwość realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach z zachowaniem lokalnych wartości przy rodniczych lub kulturowych występujących na udostępnionych do inwestowania kubaturowego po sesjach. W przypadku przeznaczenia terenu na cele wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej na działkach leśnych i zadrzewionych w planie pojawia się oznaczenie literowe MNL. 23. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach obiektów i usług o znaczeniu ponadlokalnym lub specjalnym albo obiektach i usługach o znaczeniu ponadlokalnym lub specjalnym - naleŝy przez to rozumieć tereny adaptowanych obiektów pełniących funkcje usługowe lub specjalne w skali ponadlokalnej. W przypadku przeznaczenia terenu na cele usług ponadlokalnych w planie pojawiają się oznaczenia literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: Uw - tereny kompleksu wojskowego Nr 3789 (jednostka wojskowa z poligonem), Uz - teren Ośrodka Rehabilitacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, Usz - teren Centralnego Ośrodka Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej, Un - teren Inspekcji Nasiennej - Okręgowego Inspektoratu w Warszawie z siedzibą w Wesołej, Us - teren Ośrodka Jeździeckiego CWKS Legia, Ut - teren motelu Bella Vista (obsługa tranzytowego ruchu samochodowego), Uk - teren stacji benzynowej Agip (obsługa tranzytowego ruchu samochodowego). 24. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach usług ogólnomiejskich lub usługach o znaczeniu ogólnomiejskim - naleŝy przez to rozumieć tereny przeznaczone na cele komunalne. Pod pojęciem celów komunalnych - oprócz obiektów obsługi ludności - rozumieć naleŝy wszelkie inne inwestycje słuŝące miastu. W przypadku przeznaczenia terenu na cele

3 usług ogólnomiejskich w planie pojawia się. oznaczenie literowe U*. W przypadku przeznaczenia terenu jedynie pod konkretny rodzaj usług, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: UA - tereny administracji, UO - tereny usług oświaty, UN - tereny usług nauki, UK - tereny usług kultury i kultu, ZC - tereny cmentarzy, UZ - tereny usług zdrowia i opieki społecznej, UH - tereny usług handlu, UG - tereny usług gastronomii, UR - tereny usług rzemiosła, UŁ - tereny usług łączności, US - tereny usług sportu, UT - tereny usług turystyki i wypoczynku, UOT - tereny usług związanych z obsługą techniczną miasta oraz usług uciąŝliwych, Ul - tereny usług innych nie wymienionych powyŝej - np. komisariat policji, straŝ poŝarna itp., Mk - tereny budownictwa komunalnego. 25. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym lub drogach (ulicach) o znaczeniu ponadlokalnym - naleŝy przez to rozumieć tereny wykluczone planem z zabudowy kubaturowej, przeznaczone na cele komunikacji realizującej powiązania obszaru z terenami otaczającymi lub realizujące powiązania tranzytowe. W przypadku przeznaczenia terenu na cele komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: TD-lll - tereny dróg krajowych (Nr 2 lub 17), w tym odcinek drogi ekspresowej S 17 przebieg WOW w obszarze Wesołej po śladzie Traktu Brzeskiego), TD-IV - pozostałe tereny dróg krajowych (Nr 637 i Nr 638), TD - tereny dróg wojewódzkich, KK - tereny linii kolejowej Warszawa-Terespol. 26. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach komunikacji o znaczeniu lokalnym lub drogach (ulicach) o znaczeniu lokalnym - naleŝy przez to rozumieć tereny wykluczone planem z zabudowy kubaturowej, przeznaczone na cele komunikacji kołowej realizującej powiązania lokalne. W przypadku przeznaczenia terenu na cele komunikacji o znaczeniu lokalnym, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: TDm - tereny lokalnych ulic miejskich układu podstawowego obsługi obszaru, TDu - tereny lokalnych ulic miejskich uzupełniających układ podstawowy obsługi obszaru, KD - tereny lokalnych ulic miejskich o funkcji dojazdowej do zespołów zabudowy, KS - tereny pozostałych ulic o funkcji dojazdowej (do pojedynczych posesji), Kx - tereny ciągów pieszych adaptowanych do funkcji dojazdowej do pojedynczych posesji. 27. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach urządzeń infrastruktury technicznej naleŝy przez to rozumieć tereny przeznaczone wyłącznie dla sieci i obiektów technicznej infrastruktury obsługi miasta. W przypadku przeznaczenia terenu na te cele, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: IG - tereny istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I-go stopnia Zielona (3.000 nm 3 /godz.), Sulejówek ( nm 3 /godz.), istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej II-go stopnia w jednostce wojskowej, IW - tereny istniejących komunalnych ujęcie wody Zielona - Warszawska ze stacją wodociągową, Zielona - Urocza, Centrum (OSP) oraz ujęcia Wola Grzybowska (obiekt Inspekcji Nasiennej - Okręgowego Inspektoratu w Warszawie z siedzibą w Wesołej), IO - tereny istniejących oczyszczalni ścieków, Ic - tereny ciągów infrastruktury technicznej. 28. Ilekroć w tekście planu jest mowa o przepisach szczególnych i odrębnych - naleŝy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). 29. Ilekroć w tekście planu jest mowa o władającym - naleŝy przez to rozumieć właściciela lub uŝytkownika wieczystego przedmiotowych nieruchomości, a takŝe ich pełnomocników lub osoby dzierŝawiące te nieruchomości. 30. Ilekroć w tekście planu jest mowa o obszarach i obiektach prawnie chronionych - naleŝy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w planach ochrony dotyczących obszarów poddanych ochronie (obszary parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych), ustalenia zawarte w rozporządzeniu wojewody dotyczącym zagospodarowania obszaru, które odnoszą się do pojedynczych przedmiotów poddanych ochronie (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, ochrona określonych gatunków roślin i zwierząt itp.), obiekty znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiska archeologiczne. Obiekty i obszary prawnie chronione określono w Studium CEL REGULACJI PLANU 2 Celem planu jest stworzenie podstaw formalno - prawnych dla podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania części miasta Wesoła określonej w 4 ust. 1 - w sposób zapewniający zrównowaŝony rozwój oraz harmonię funkcjonalną i przestrzenną. Cele te zostaną zrealizowane gdy: zachowany zostanie dotychczasowy charakter zagospodarowania - zespołu osiedli o ekstensywnych formach zabudowy z ograniczeniem - w miarę moŝliwości - ich obecnej funkcji sypialnianej, zapewnione zostaną odpowiednie standardy obsługi, osiągnięty zostanie dostosowany do standardów obsługi stopień rozwoju infrastruktury społecznej, inŝynieryjnej i drogowej.

4 1.3. PODSTAWOWE KRYTERIA ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W REGULACJI PLANU 3 Ustalenia planu mają przede wszystkim na celu ochronę interesów prywatnych i publicznych w zakresie: zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego planem, poprzez ustanowienie równoprawnych warunków inwestowania, przygotowania do prawidłowego zainwestowania terenów określonych w Studium, zapewnienie prawidłowego dostępu do komunikacji i infrastruktury technicznej wszystkim nieruchomościom, minimalizacji kolizji w zagospodarowaniu, optymalizacji korzyści wynikających z prawidłowego zagospodarowania, optymalizacji korzyści wynikających z umoŝliwienia działalności w obszarze miasta róŝnorodnym podmiotom, doprowadzenia do sanacji stanu istniejącego w zakresie uciąŝliwości dla funkcjonowania miasta powodowanej przez linię PKP (przy okazji jej rozbudowy), zapewnienia skutecznych sposobów ochrony cennych w skali aglomeracji wartości środowiska przyrodniczego, rozbudowy w przebiegach określonych w Studium sieci dróg krajowych i wojewódzkich, dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych z terenami zewnętrznymi, zapewniania prawidłowego funkcjonowania miasta w obszarze lasów ochronnych ZAKRES STANOWIENIA (OBOWIĄZYWANIA) USTALEŃ PLANU 4 1. Zakres przestrzenny planu. Obszar obowiązywania ustaleń planu obejmuje: obręb w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 48; 49, 50, 54 (część przylegająca do dz. 100), 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 86, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 (część przylegająca do dz. 106, 107, 108), 149, obręb w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, obręb w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 4, 5, 6, 7, 20 (część przylegająca do dz. 26, 28, 29, 31), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 80, 81, 82, 83, 97, obręb w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 2, 4, obręb w całości, z wyłączeniem działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb w całości, z wyłączeniem działki o numerze ewidencyjnym: 2, obrębu w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 92 (część przylegająca do dz. 93), 81, 93, 94, obręb w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 87, 88, 89, 90, 102, 103, 104, obrębu w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, obręb w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 54 (z wyjątkiem części przylegającej do dz. 29 i 30), Horyzont czasowy planu. Plan jest określony jako perspektywiczny bez precyzowania terminu jego obowiązywania. 3. Zakres obowiązywania rysunku planu. Obowiązujące ustalenia rysunku planu dotyczą: linii rozgraniczających tereny o róŝnym przeznaczeniu - linie ciągłe fioletowe (0,7 mm), nieprzekraczalnych linii zabudowy - linie ciągłe niebieskie (0,4 mm), zasięgów lokalnych ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w 12 ust. 1 i 2 oraz 15 ust. 1 i 2 - linie czerwone przerywane cienkie, oznaczeń tras magistral inŝynierskich: linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia i gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500 mm - linie ciągłe czerwone cienkie, identyfikacji obszarów i wydzieleń planistycznych określonych symbolami literowymi i cyfrowymi. Pozostałe ustalenia rysunku planu - jeśli w trakcie planu nie ma dodatkowych ustaleń - przedstawiają preferencje planu i mają charakter postulatywny bądź informacyjny. 4. Zakres obowiązywania tekstu planu. Obowiązujące ustalenia tekstu planu, obejmujące treść 1-16 uchwały, dotyczą: przeznaczeń terenowych zgodnie z ich definicjami podanymi w 1, warunków dla zabudowy i zagospodarowania terenów (specjalnych wymagań) zgodnie z brzmieniem przepisów tekstu planu, ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania terenów odpowiadających podstawowemu przeznaczeniu danego terenu, wywołanych przez czynniki o charakterze kolizyjnym w stosunku do tego podstawowego przeznaczenia - zgodnie z brzmieniem przepisów tekstu planu, wartości stawki procentowej słuŝącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości objętych planem PRZEDMIOT USTALEŃ PLANU 5 1. Ustala się, Ŝe wiodącymi funkcjami obszaru objętego planem będą: adaptowana funkcja mieszkaniowa MN. 2. Ustala się, Ŝe uzupełniającymi funkcjami obszaru objętego planem będą:

5 adaptowana funkcja mieszkaniowa MW, funkcja mieszkaniowa MNL, adaptowana funkcja usługowa o znaczeniu ponadlokalnym Un, adaptowane funkcje usługowe o znaczeniu ogólnomiejskim U* (UO, UH), adaptowane funkcje komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym TD i KK (ulice Armii Krajowej i l-go Praskiego Pułku, tereny kolejowe linii PKP Warszawa - Terespol), funkcja obsługi komunikacyjnej obszaru o znaczeniu lokalnym realizowana w terenach TDm, TDu, KD, KS i Kx, funkcja obsługi obszaru infrastrukturą techniczną, realizowana w terenach urządzeń infrastruktury technicznej IW i Ic, w terenach komunikacyjnych TD, TDm, TDu, KD, KS i Kx, a takŝe wewnątrz terenów ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, funkcja przyrodnicza obszaru realizowana w terenach leśnych warunkowo wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej *ZL* i *MNL* oraz w wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej terenach kompleksów leśnych ZLc i terenach zieleni parkowej i publicznej ZPc STANDARDY OBSŁUGI OBSZARU 6 W obszarach i wydzieleniach nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej ustala się następujące standardy obsługi: 1. W zakresie komunikacji: Miejsca parkowania pojazdów osób (firm), związanych interesami lub zamieszkaniem z danym obiektem, muszą być zapewnione w obrębie działki tego obiektu wg następujących wskaźników. - ca 2-3 miejsc parkingowych/domek lub segment (budynek jednorodzinny), - ca 1,5 miejsc parkingowych/mieszkanie o normalnym standardzie (w zabudowie MW), - ca 30 miejsc parkingowych/1000 m 2 p. u. biur, usług i handlu, - ca 22 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych w zakładach pracy, - ca miejsc parkingowych/100 zatrudnionych w szkołach, - ca miejsc parkingowych przy kościołach/1000 mieszkańców. 2. Zaopatrzenie w wodę: Docelowo przewiduje się pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na wodę z wodociągu komunalnego wg następujących wskaźników: - funkcja mieszkaniowa jednorodzinna -160 dm 3 /M/dobę Nd = 1,30 Nh = 1,60 - funkcja mieszkaniowa wielorodzinna dm 3 /M/dobę Nd = 1,30 Nh = 1,30 - funkcje usługowe - 50 dm 3 /M/dobę Nd = 1,30 Nh = 2,00 3. Zaopatrzenie w gaz: Docelowo przewiduje się pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na gaz wg następujących wskaźników: - przygotowanie posiłków - 0,030 mvmh - podgrzewanie wody uŝytkowej - 0,077 m 3 /Mh - ogrzewanie pomieszczeń - 0,375 m 3 /Mh Przewiduje się pokrycie zapotrzebowania obiektów, usług o znaczeniu ogólnomiejskim i usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach w wys % całkowitych potrzeb mieszkańców w okresie docelowym. 4. Energetyka: Przewiduje się pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na energię elektryczną dla mocy szczytowej wg wskaźnika 750 W/M. Dodatkowo naleŝy uwzględnić zuŝycie energii przez obiekty usług o znaczeniu ogólnomiejskim, usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, a takŝe zuŝycie energii do celów ko munalnych. 5. Telekomunikacja: W okresie docelowym przewiduje się pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na usługi telekomunikacyjne ZASADY OBSŁUGI OBSZARU INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 7 W obszarach i wydzieleniach nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 1. Dla całości terenów nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej ustala się dla celów komunalnych i p. poŝ. zbiorowe zaopatrzenie w wodę z istniejących ujęć wody Zielona - Warszawska ze stacją wodociągową, Zielona - Urocza, Centrum (OSP) oraz ujęcia Wola Grzybowska (obiekt Inspekcji Nasiennej - Okręgowego Inspektoratu w Warszawie z siedzibą w Wesołej). 2. Docelowo przewiduje się podłączenie wytworzonych układów kanalizacji sanitarnej i deszczowej do układu warszawskiego. W systemach rozdzielczych uzbrojone zostaną wszystkie zurbanizowane obszary miasta. Kanalizacją deszczową objęte będą tylko centralne części dzielnic. Pozostałe obszary nie będą posiadać kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane będą z części utwardzonych dróg na pobocza, a z pozostałych terenów - bezpośrednio do gruntu w obrębach posesji. 3. Nie przewiduje się realizacji zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepło. Ustala się utrzymanie istniejących lokalnych źródeł ciepła, pod warunkiem zmiany dotychczasowego systemu opalania węglem. Dla nowo realizowanego zainwestowania ustala się indywidualny sposób ogrzewania z uŝyciem nośników energii nieuciąŝliwych dla środowiska. 4. Zakłada się gazyfikację wszystkich terenów zainwestowania miejskiego w oparciu o istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe l-go stopnia Zielona, Sulejówek i istniejącą w jednostce wojskowej stację redukcyjno-pomiarową ll-go stopnia. 5. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania miejskiego w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne:110/15 kv Sulejówek, 110/15 kv Stara Miłosna i 110/15 kv Rembertów (zasilenie rezerwowe). 6. Stwierdza się brak moŝliwości zorganizowania lokalnego wysypiska śmieci na obszarze miasta. Obecnie odpady stałe wywoŝone są z obszaru miasta na wysypisko w Łubnej. Ustala się usuwanie odpadów stałych w zorganizowanym systemie obsługi na lokalne wysypiska w gminach sąsiednich. Problem usuwania odpadów stałych musi być rozwiązany w porozumieniu z Warszawą lub sąsiednimi jednostkami administracyjnymi. Optymalnym rozwiązaniem dla miasta jest wykorzystanie istniejącego wysypiska na terenie Zielonki. 7. Nie wyznacza się specjalnych terenów obsługi technicznej miasta. Potrzeby miasta w tym zakresie powinny być realizowane (preferowane) w obszarach UOT ew. U* - jak równieŝ niezbędne dla miasta inne funkcje usługowe, te o większej

6 uciąŝliwości, przy czym muszą być spełnione warunki sanitarne określone przepisami szczególnymi i odrębnymi, a takŝe pozostałe ustalenia planu. 8. Dopuszcza się stosowanie dla obsługi projektowanej zabudowy indywidualnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (na działkach większych - takŝe stosowanie rozwiązań lokalnych unieszkodliwiania ścieków), przy czym muszą być spełnione warunki sanitarne określone przepisami szczególnymi i odrębnymi, a takŝe pozostałe ustalenia planu. 9. Dla indywidualnych rozwiązań odprowadzania ścieków w ilości powyŝej 10 m 3 /dobę wymagane jest uzgodnienie z odpowiednim terenowo Inspektorem Sanitarnym. 10. Do czasu powstania komunalnych sieci kanalizacji sanitarnej usuwanie odpadów płynnych odbywać się powinno taborem asenizacyjnym w zorganizowanym systemie obsługi i z zapewnieniem przejęcia ścieków przez lokalne oczyszczalnie ścieków lub warszawski układ kanalizacji sanitarnej. 11. Ustala się, Ŝe o sposobie zorganizowania obsługi wywozu odpadów stałych i płynnych przesądzi Zarząd Miasta Wesoła PODSTAWOWE OGRANICZENIA DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH 8 1. Dla obszarów i obiektów prawnie chronionych obowiązuje zakaz zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionej ochrony. W szczególności wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełnić tych warunków. 2. Wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełnić warunków zabudowy określonych w przepisach szczególnych i odrębnych dotyczących zabudowy posesji - w szczególnie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1996 r Nr 89, poz. 414 z późn. zm./. 3. Wyklucza się moŝliwość zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób powodujący uciąŝliwości lub zagroŝenia dla środowiska, a w szczególności realizację obiektów i inwestycji wymienionych w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko /Dz. U. z dnia 24 maja 1995 r. Nr 52, poz. 284/. W terenach nie wykluczonych planem z zainwestowania kubaturowego wykluczenie to nie obejmuje inwestycji określonych w 2 ust. 8, 2 ust.15, 3 ust. 8 pkt c) i 3 ust. 8 pkt k) w części dotyczącej dróg wojewódzkich. Wyklucza się moŝliwość zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób sprzeczny z rozporządzeniem wojewody warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego /Dz. U. WSW Nr 43/ z dnia 16 września 1997 r./ - w granicach jego obowiązywania. W obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wyklucza się moŝliwość zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób sprzeczny z uchwałą nr 207 Rady Narodowej miasta stołecznego warszawy z dnia 17 grudnia 1988 r. /Dz. U. WSW Nr 9, poz. 81/ w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 4. Wyklucza się realizację budynków nie spełniających kryteriów ustalonych w 9 ust. 2, a w szczególności wykluczone są planem obiekty substandardowe pod względem funkcjonalnym i technicznym. Ustalone planem kryteria oceny muszą być szczególnie konsekwentnie stosowane w terenach nowo udostępnianych planem zabudowie kubaturowej OKREŚLANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych naleŝy określać w sposób niesprzeczny z obowiązującymi ustaleniami planu (rysunku i tekstu planu) odnoszących się do poszczególnych obszarów lub wydzieleń planistycznych, z uwzględnieniem znaczenia uŝywanych w tekście planu pojęć, określonych w 1 uchwały oraz celów i kryteriów rozwiązań przyjętych w regulacji planu, określonych w 2 i 3 uchwały, w szczególności przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych naleŝy wymagać - tam gdzie to ustalają przepisy planu - przedstawienia rozwiązań szczegółowych do warunków zabudowy lub uzgodnień. Gdy przepisy szczególne i odrębne wymagają udziału organów miasta w uzyskaniu uzgodnień - są one obowiązane do ich dokonania. Ponadto: w obrębie ustalonych planem obszarów i wydzieleń planistycznych nie wolno róŝnicować praw właścicieli nieruchomości do ich zagospodarowania - zgodnie z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa, przepisy 8 ust. 2 obowiązują do czasu uzyskania przez władającego nieruchomością nie zbędnego uzgodnienia własnościowego, w zakresie praw nabytych do zagospodarowania nieruchomości przed uchwaleniem planu ograniczenia przepisów 8 ust. 1, 3 i 4 nie obowiązują do czasu uzyskania przez władającego nieruchomością niezbędnego uzgodnienia własnościowego. 2. Wygląd, standard techniczny i funkcjonalny dopuszczanej do realizacji zabudowy kubaturowej w decyzjach administracyjnych naleŝy podporządkować następującym kryteriom oceny: wygląd zewnętrzny, wykończenie i gabaryty budynków nawiązujące do charakteru i skali zabudowy otaczającej, zaprojektowane w przyjętych standardach technicznych i zgodnie z wymogiem zachowania ładu przestrzennego, standard funkcjonalny, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń w budynku zgodne ze sztuką projektową i przepisami odrębnymi i szczególnymi, obowiązkowe dachy spadziste (z wyjątkiem remontów nie obejmujących konstrukcji istn. budowli i z wyjątkiem budowli zaprojektowanych indywidualnie), budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne realizowane lub odtwarzane w obszarach MW musi nawiązywać formą architektoniczną do otaczającej zabudowy jednorodzinnej. 3. Ustala się, Ŝe zabudowa kubaturowa realizowana w centralnych rejonach miasta moŝe obejmować formy zabudowy nie przewidziane planem, w tym formy wielofunkcyjne - np. mieszkaniowe z usługami w parterach, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych i odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu. Dopuszcza się tego typu zabudowę pod warunkiem opracowania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy.. 4. Ustala się - pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych i odrębnych, a takŝe gdy spełnione są pozostałe ustalenia planu - moŝliwość tymczasowego zagospodarowania terenów nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej na podstawie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu ustalającej zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia oraz uŝytkowania danego terenu oraz określającej okres, w którym teren nią objęty moŝe być wykorzystany. Dopuszcza się do realizacji wyłącznie obiekty tymczasowe lub obiekty, które w przyszłości mogłyby być adaptowane do przyszłego zgodnego z planem przeznaczenia.

7 Rozdział 2 Przepisy szczegółowe dla obszarów i wydzieleń planistycznych nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej 2.1. PRZEZNACZENIA OBSZARÓW PLANISTYCZNYCH Teren usług nauki o znaczeniu ponadlokalnym - adaptacja. Ustalenie 10 ust. 1 obejmuje obszar Un. 2. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - adaptacja. Ustalenie 10 ust. 2 obejmuje obszary MW. 3. Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej - adaptacja. Ustalenie 10 ust. 3 obejmuje obszary MN. 4. Teren wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej na działkach leśnych i zadrzewionych o zwiększonym normatywie powierzchniowym - adaptacja z uzupełnieniem zabudowy. Ustalenie 10 ust. 4 obejmuje obszary MNL. 5. Teren usług o znaczeniu ogólnomiejskim i zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej - adaptacja z uzupełnieniem zabudowy. Ustalenie 10 ust. 5 obejmuje obszary U*+MN. 6. Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej i usług o znaczeniu ogólnomiejskim - adaptacja z uzupełnieniem zabudowy. Ustalenie 10 ust. 6 obejmuje obszary MN+U*. 7. Teren usług o znaczeniu ogólnomiejskim - adaptacja szkoły. Ustalenie 10 ust. 7 obejmuje obszary UO. 8. Teren usług o znaczeniu ogólnomiejskim. Ustalenie 10 ust. 8 obejmuje obszary U*. 9. Teren leśny warunkowo wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 10 ust. 9 obejmuje obszary *MNL*. 10. Tereń kompleksu leśnego warunkowo wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 10 ust. 10 obejmuje obszary *ZL* WARUNKI DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej bez podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 600 m 2 - z tolerancją do ca 15%. Ustalenie 11 ust. 1 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej baz podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 800 m 2 - z tolerancją do ca 25%. Ustalenie 11 ust. 2 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej bez podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 1000 m 2 - z tolerancją do ca 30%. Ustalenie 11 ust. 3 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek Nr ew. 59 z obrębu 4-03 i Nr ew. 69 z obrębu 4-04, udostępnianych zabudowie kubaturowej bez podłączania do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 800 m 2 - z tolerancją do ca 25%. Dla pozostałych działek w zakresie normatywu powierzchniowego obowiązują ustalania 11 punkt 3. Ustalenie 11 ust. 4 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej nie moŝe być mniejsza niŝ 1500 m 2 - z tolerancją do ca 20%. Ustalenie 11 ust. 5 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej nie moŝe być mniejsza niŝ 2000 m 2 - z tolerancją do ca 25%. Ustalenie 11 ust. 6 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Nie ustala się normatywu powierzchniowego posesji. Zabudowa terenu wymaga ze względu na konieczność ochrony praw osób trzecich oraz zapewnienie zachowania przepisów szczególnych uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustalenie 11 ust. 7 obejmuje obszary U*, U*+MN, MN+U* i Un. 8. Stosunek powierzchni uŝytkowej zabudowy do pow. działki na terenach dotychczas niezabudowanych nie powinien przekraczać wskaźnika - ca 1/2. Ustalenie 11 ust. 8 obejmuje obszary MW i MN. 9. Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 20% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 9 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 30% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust.10 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 35% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 11 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 1000 i z wyjątkiem działek Nr ew. 59 z obrębu 4-03 i Nr ew. 69 z obrębu Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 45% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 12 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 800 oraz działki Nr ew. 59 z obrębu 4-03 i Nr ew. 69 z obrębu 4-04 w wydzieleniu oznaczonym cyfrą Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 55% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 13 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Nieprzekraczalna wysokość zabudowy - ca 2,5 kondygnacji. Ustalenie 11 ust. 14 obejmuje obszary MN, MNL. 15. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy - ca 10 m, licząc od powierzchni terenu do kalenicy dachu budynku. Ustalenie 11 ust. 15 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej z wyjątkiem MN i MNL.

8 16. Ze względu na konieczność ochrony praw osób trzecich oraz zapewnienie zachowania przepisów szczególnych zabudowa działek mniejszych niŝ ustalony planem minimalny normatyw powierzchniowy lub zabudowa terenów, dla których nie ustalono w planie takiego normatywu wymaga uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustala się, Ŝe w tym wypadku wielkość działki pod nowe zainwestowanie moŝe określić sam inwestor w zaleŝności od swoich potrzeb - pod warunkiem spełnienia wymogu ochrony praw osób trzecich, zapewnienia zachowania przepisów szczególnych i odrębnych, a takŝe gdy spełnione są pozostałe ustalenia planu. Ustalenie 11 ust. 16 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 17. Ze względu na konieczność zapewnienia zachowania przepisów szczególnych oraz umoŝliwienia uzbrojenia obszaru infrastrukturą techniczną, zabudowa terenu wymaga uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustalenie 11 ust. 17 obejmuje wszystkie obszary warunkowo wykluczone w planie spod zabudowy kubaturowej a takŝe fragmenty posesji nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej i połoŝone poza ustalonymi planem nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. W tak ustalonych terenach realizacja trwałych obiektów kubaturowych (garaŝy, obiektów gospodarczych, usług nie wymagające koncentracji w ośrodkach i prowadzących obsługę klientów) jest moŝliwa dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjności lokalizacji w stosunku do planowanych przebiegów lokalnej infrastruktury technicznej lub po pełnym uzbrojeniu ulicy. 18. Dopuszcza się realizację zabudowy kubaturowej w odległości mniejszej niŝ określona na rys. planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (ale nie mniejszej niŝ 2 m od linii rozgraniczającej ulicy) z tym, Ŝe między budynkiem a ulicą nie moŝe być wówczas ogrodzenia trwałego, a główne wejście do budynku powinno znajdować się od strony ulicy. Ustalenie 11 ust. 18 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej w zakresie realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, zabudowy gospodarczej oraz obszary U* w zakresie inwestycji zgodnych z ich podstawowym przeznaczeniem. Realizacja trwałych obiektów kubaturowych jest moŝliwa dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjności lokalizacji w stosunku do planowanych przebiegów lokalnej infrastruktury technicznej, lub po pełnym uzbrojeniu ulicy. 19. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego uŝytkowania rolniczego działek, ale w obrębie ustalonych planem linii rozgraniczających, z docelowym wyłączeniem terenów przeznaczonych dla komunikacji. Nowa zabudowa kubaturowa lub inne zainwestowania nie zmieniające dotychczasowego przeznaczenia terenu jest moŝliwe pod warunkiem spełnienia wymogu ochrony praw osób trzecich, zapewnienia zachowania przepisów szczególnych i odrębnych, a takŝe gdy spełnione są pozostałe ustalenia planu. Ustalenie 11 ust. 19 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 20. Ustala się, Ŝe wszelkiego rodzaju podziały geodezyjne (w tym terenów rolnych i leśnych) mogą być adaptowane dla celów inwestycyjnych, jeŝeli spełniają ustalone planem warunki i ograniczenia inwestowania i nie znajdują się w terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej. Adaptacja podziałów własnościowych wymagających zmian w świetle ustaleń planu jest moŝliwa po opracowaniu rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy i korekcie struktury własnościowej. Ustalenie 11 ust. 20 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 21. Ustala się obowiązek zagospodarowania i uŝytkowania posesji zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej. Ustalenie 11 ust. 21 obejmuje wszystkie obszary *ZL* i *MNL* do czasu uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi lub odrębnymi uzgodnień lub decyzji. 22. Ustala się obowiązek zachowania charakteru leśnego działek, utrzymania lub odtworzenia drzewostanu istniejącego na terenach posesji silnie zadrzewionych i leśnych udostępnianych planem zabudowie kubaturowej - zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi oraz uzyskanymi uzgodnieniami. Nowe zadrzewienia dokonywane być mają wartościowymi odmianami gatunków zgodnie z typem siedliska. Ustalenie 11 ust. 22 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 23. Odbiór inwestycji obejmować musi wypełnienie przepisu 11 punkt 22 zawartego w warunkach zabudowy posesji silnie zadrzewionych i leśnych oraz posesji posiadających obiekty prawnie chronione a takŝe posesji leŝących w obszarach prawnie chronionych. Ustalenie 11 ust. 23 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 24. Zagospodarowanie, zabudowa i uŝytkowanie posesji musi spełniać warunki zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej obszarów zasobowych adaptowanych w Studium komunalnych ujęć wody, przeznaczonych dla zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Ustalenie 11 ust. 24 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 1 i stanowiące zewnętrzne tereny ochrony pośredniej połoŝonych w obszarze miasta Wesoła ujęć wody Zielona - Warszawska, Zielona - Urocza, Groszówka, Centrum (OSP), Wola Grzybowska, i połoŝonego w Sulejówku ujęcia Szkopówka - wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wodnych stanowiących podstawę zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę /Dz. U. Nr 116 z dnia 16 grudnia 1991 r./. 25. Wprowadza się obowiązek zamieszczania w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informacji o moŝliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ustala się zakaz realizacji obiektów oświaty, słuŝby zdrowia i opieki społecznej. Ustala się konieczność takiego sytuowania i rozplanowania budynków, aby co najmniej połowa pomieszczeń mieszkalnych miała okna wychodzące na stronę budynku przeciwległą do źródła hałasu. Dopuszcza się zabudowę kubaturową pod warunkiem zastosowania rozwiązań zapewniających w pomieszczeniach standardy akustyczne zgodne z ich przeznaczaniem i polską normą (np. zastosowanie w elewacjach od strony źródła hałasu technicznych zabezpieczeń akustycznych, wykonanie od strony źródła hałasu pasa zieleni izolacyjnej). Ustalenia 11 ust. 25 obejmują wydzielenia oznaczona cyfrą 2 i stanowiące posesje znajdujące się w strefach uciąŝliwości hałasowej szlaków komunikacyjnych określonych wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami /Dz. U. Nr 24 z dnia 5 listopada 1980 r., poz. 90/. 26. Do czasu przesądzenia sposobu realizacji węzła komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym wprowadza się zakaz realizacji trwałej zabudowy kubaturowej. Decyzja o czasowym sposobie wykorzystania terenu nie moŝe być wydana na okres dłuŝszy niŝ 5 lat. Ustalenie 11 ust. 26 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 3 i stanowiące posesje znajdujące się w zasięgu potencjalnych działań inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań komunikacyjnych. 27. Adaptowane i noworealizowane w ramach wydzielenia budynki z funkcją usługową znajdować się muszą na działkach niewygrodzonych, w części niezabudowanej uŝytkowanych i urządzonych jako ogólnodostępne tereny komunikacji pieszej i kołowej (parkingi) z zielenią towarzyszącą. Prawidłowe zagospodarowanie i zabudowa obszaru wydzielenia wymaga uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustalenie 11 ust. 27 obejmuje wydzielenia

9 oznaczone cyfrą ODPOWIADAJĄCE PODSTAWOWEMU PRZEZNACZENIU OGRANICZENIA DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, tworzących w zaleŝności od ich przeznaczenia lokalne ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania zapewniający zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i prawidłową pracę linii wysokiego napięcia. Konieczne jest zachowanie następujących odległości pomiędzy osią linii a zabudową przeznaczoną na stały pobyt ludzi: linie 400 kv - odległość około 43 m, linie 220 kv - odległość około 34 m, linie 110 kv - odległość około 19 m. PowyŜsze strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia - wynikające ze szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego - mogą być weryfikowane w decyzjach administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami wykonawczymi /M. P. Nr 3 poz. 24 z 1985 r./ do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie zasad ochrony przed elektromagnetycznym polem niejonizującym /Dz. U. Nr 25 poz. 101 z dnia 17 listopada 1980 r.). 2. Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500 mm, tworzących lokalne ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się strefy bezpieczeństwa warunkujące sposób zagospodarowania zapewniający zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i prawidłową pracę tego gazociągu. Konieczne jest zachowanie następujących stref bezpieczeństwa pomiędzy osią gazociągu a następującymi typami zabudowy: usługi uŝyteczności publicznej (szkoły, kościoły itp.) i zamieszkania zbiorowego 65,0 m, zespoły budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie - 50,0 m, wolnostojące budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne - 35,0 m, budynki usługowe - 50,0 m, budynki niemieszkalne i pomocnicze - 25,0 m. PowyŜsze strefy bezpieczeństwa mogą być weryfikowane w decyzjach administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z rozporządzeniem ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. /Dz.U. Nr 139/ z 7 grudnia 1995 r. - w uzgodnieniu z MOZG, rejon Gazowniczy Warszawa - Teren. Rozdział 3 Przepisy szczegółowe dla obszarów i wydzieleń planistycznych wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej 3.1. PRZEZNACZENIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Teren komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym - adaptacja z moŝliwą korektą linii rozgraniczających. Ustalenie 13 ust. 1 obejmuje obszary TD, i KK. 2. Teren komunikacji o znaczeniu lokalnym - adaptacja z moŝliwą korektą linii rozgraniczających. Ustalenie 13 ust. 2 obejmuje wydzielenia planistyczne TDm, TDu, KD, KS, Kx. 3. Teren kompleksu leśnego wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 13 ust. 3 obejmują obszary ZLc. 4. Teren zieleni parkowej i publicznej, wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 13 ust. 4 obejmuje obszary ZPc. 5. Teren ciągów infrastruktury technicznej, wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 13 ust. 5 obejmuje wydzielenia planistyczne Ic WARUNKI DLA WYKORZYSTANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Adaptuje się w planie dotychczasowe uŝytkowanie terenów pokrytych drzewostanem leśnym i zbliŝonymi rodzajami zwartej zieleni jako tereny przeznaczone na lasy i zieleń naturalną. Zagospodarowanie i uŝytkowanie terenów - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej. Ustalenie 14 ust. 1 obejmuje obszary ZLc. 2. Teren przeznacza się pod ogólnodostępną zieleń publiczną, o charakterze parkowym. Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej powinno odbywać się według zasad urządzania terenów zieleni, przy czym obowiązuje zachowanie w maksymalnym stopniu istniejących wartościowych zgrupowań zieleni naturalnej, zwłaszcza drzew. Ustalenie 14 ust. 2 obejmuje obszary ZPc. 3. Zagospodarowanie i uŝytkowanie terenów do czasu wprowadzenia komunalnych ciągów infrastruktury technicznej - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej. Ustalenie 14 ust. 3 obejmuje obszary Ic. 4. Teren wyklucza się z zabudowy kubaturowej. Ustalenie 14 ust. 4 obejmuje obszary KK, TD, TDm, TDu, KD, KS, Kx, ZLc, ZPc i Ic. 5. Ustala się nakaz rekultywacji zdewastowanej roślinności zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. Nowe zadrzewienia dokonywane być mają wartościowymi odmianami gatunków zgodnie z typem siedliska. Ustalenie 14 ust. 5 obejmuje obszary ZLc i ZPc. 6. Przewiduje się wyznaczenie szlaków spacerowych i rowerowych słuŝących rekreacji mieszkańców. Ustalenie 14 ust. 6 obejmuje obszary TD, TDm, TDu, KD, KS, Kx, ZLc, ZPc i Ic. 7. Ustalone na rysunku planu linie rozgraniczające ciągów komunikacyjnych i ciągów infrastruktury technicznej mogą być korygowane w ramach załoŝeń projektowych do tras geodezyjnych (danych technicznych ulic) lub wykonywanych rozwiązań szczegółowych do warunków zabudowy.

10 Ustalenie 14 ust. 8 obejmuje obszary TD, TDm, TDu, TD, KS, Kx, Ic. 8. Teren wymaga ustanowienia własności państwowej. Ustalenie 14 ust. 7 obejmuje obszary TD. 9. Teren wymaga ustanowienia własności samorządowej. Ustalenie 14 ust. 9 obejmuje obszary TDm, TDu, KD. 10. Pod warunkiem zapewnienia prawidłowej realizacji jego funkcji określonych w, 5 uchwały teren moŝe być pozostawiony w dotychczasowym władaniu. Ustalenie 14 ust. 10 obejmuje obszary KS, Kx ZLc, ZPc i Ic. 11. Przewiduje się moŝliwość budowy dwóch nowych torów dla oddzielenia ruchu dalekobieŝnego i towarowego od ruchu podmiejskiego (budowa po północnej stronie istniejących), budowę jednego toru dla odbierania pociągów towarowych z EC Kawęczyn (budowa po południowej stronie istniejącego torowiska) oraz modernizację istniejących przystanków kolejowych. PKP zakłada takŝe w perspektywie 2000 roku modernizację trasy kolejowej Warszawa - Terespol w celu zapewnienia prędkości pociągów do 160 km/h. Dopuszcza się realizację powyŝszych inwestycji pod warunkiem: zapewnienia likwidacji istniejącej kolizji powodowanej przez uciąŝliwość hałasową kolei dla są siadującej miejskiej zabudowy mieszkaniowej z zapewnieniem zachowania obowiązujących przepisów /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. - Dz. U. Nr 24 z dnia 5 listopada 1980 r., poz. 90/, zapewnienia bezkolizyjność przejścia pieszego w obrębie stacji Wola Grzybowska, zapewnienia modernizacji z uwzględnieniem bezkolizyjności ruchu kołowego i pieszego w obrębie przejazdu kolejowego w ul. l-go Praskiego Pułku. Ustalenie 14 ust. 11 obejmuje obszar KK PODSTAWOWE OGRANICZENIA DLA ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, tworzących lokalne ograniczenia dla uŝytkowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania i uŝytkowania zapewniający prawidłową pracę linii wysokiego napięcia oraz moŝliwość dojazdu w razie awarii. 2. Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia mm; tworzących lokalne ograniczania uŝytkowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania i uŝytkowania zapewniający bezpieczeństwo i prawidłową pracę tego gazociągu oraz moŝliwość dojazdu w razie awarii. 3. Wyklucza się moŝliwość zagospodarowania i uŝytkowania obszarów i wydzieleń planistycznych w sposób powodujący uciąŝliwości lub zagroŝenia dla środowiska, w szczególności wynikających z: protegowania monokultur sosnowych, wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i otwartych rowów, wysypywania lub zakopywania odpadów, niszczenia form rzeźby terenu takich jak wydmy, zagłębienia terenowe, eksploatacji surowców podziemnych, zmiany stosunków wodnych. Rozdział 4 Przepisy końcowe 16 Zgodnie z 10 ust. 3 ustawy ustala się wysokość stawki procentowej, słuŝącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentową określa się na 0%. 17 Na terenie objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wesołej przyjętego uchwałą Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 13 z dnia 30 maja 1980 r., /Dz. U. WSW z 1980 r. Nr 2, poz 6/. 18 W sprawach regulowanych uchwałą a zakończonych ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stosuje się przepisy dotychczasowe. 19 KaŜdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania wypisów i wyrysów z planu, za pobraniem stosownej opłaty administracyjnej. 20 Zobowiązuje się Zarząd Miasta Wesoła do przekazania kopii uchwały wraz z załącznikami: Wojewodzie Warszawskiemu, Kierownikowi Urzędu Rejonowego. 21 Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego oraz zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta Marki. Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909

01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909 01.53.501 + zm. 03.193.4915 i 06.176.6909 UCHWAŁA Nr 282/XXXVI/2001 RADY GMINY WARSZAWA-REMBERTÓW z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 2 "KORDIANA".

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku

Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul. Szkolnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII. z dnia 23 października 2003 r. Mazow.03.313.9813 UCHWAŁA Nr 139/XIII/2003 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 czerwca 2001 r. Lubel.01.78.1169 UCHWAŁA Nr XLVI/390/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu Górna - Kolejowa w Puławach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/79/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 marca 2004r.

UCHWAŁA NR II/79/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 marca 2004r. UCHWAŁA NR II/79/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska terenu S Ł A W A C I Ń S K A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w 4 ust. 1.

3. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w 4 ust. 1. UCHWAŁA Nr VIII/46/99 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

- teren zieleni cennej przyrodniczo.

- teren zieleni cennej przyrodniczo. 2 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Będzina; 2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495 UCHWAŁA Nr XLIX/1362/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r.

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi

Bardziej szczegółowo

projektowanych dróg i ulic określonych liniami rozgraniczającymi pas drogowy. Drogi stanowią wzajemnie powiązany układ funkcjonalny obejmujący:

projektowanych dróg i ulic określonych liniami rozgraniczającymi pas drogowy. Drogi stanowią wzajemnie powiązany układ funkcjonalny obejmujący: Uchwała Nr XXI/183/96 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 1996r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Małszyce, w rejonie ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki w części wsi Gliniak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku

Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku Uchwała Nr LXIX/495/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Podwalnej Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PRZY ULICY PROSTEJ W LIGOCIE PIĘKNEJ I MALINIE MPZP LIGOTA-MALIN uchwała nr III/X/62/99 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 1999 roku AUTOR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Harcerskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/282/02 RADY GMINY LUZINO

UCHWAŁA NR XXXVII/282/02 RADY GMINY LUZINO UCHWAŁA NR XXXVII/282/02 RADY GMINY LUZINO z dnia 04 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wieś Luzino, część działki nr 831 i część działki nr 832, gmina

Bardziej szczegółowo

3. Granice obszaru objętego zmianą planu naniesiono na rysunku zmiany planu.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu naniesiono na rysunku zmiany planu. UCHWAŁA Nr XXVII/185/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi; Uchwała Nr 40/IX/1999 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna na obszarze działki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI Przeciszów 2016 UCHWAŁA Nr. RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ Rada Gminy Zgierz U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmującej działkę nr 1024

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 163/XXXI/97 Rady Gminy Czerwonak z dnia 1 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA NR 163/XXXI/97 Rady Gminy Czerwonak z dnia 1 grudnia 1997 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 163/XXXI/97 Rady Gminy Czerwonak z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie: uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działki nr 209, 213 w Kicinie oraz 16/11

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/128,uchwala-nr-235.html Wygenerowano: Poniedziałek, 6 lutego 2017, 01:37 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 30.09.2003

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r.

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz. 3492 UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/431/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 r.

Uchwała Nr XXX/431/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 r. Uchwała Nr XXX/431/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kujawskiej 117 i 117a w Bydgoszczy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo