Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Nr 15 i 16, wymienionych w uchwale Nr 76/XXIII/95 Rady Miasta Wesoła z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła, połoŝonych w Wesołej Centrum i Wesołej-Woli Grzybowskiej. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 415, z późn. zm./, oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95, z późn. zm./, w związku. z uchwałą Nr 76/XXIII/95 Rady Miasta Wesoła z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wesoła, Rada miasta Wesoła uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów Wesoła Centrum i Wesoła -Wola Grzybowska - w zakresie terenowym określonym w 4. ust. 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne dla wszystkich obszarów i wydzieleń planistycznych 1.1. WYJAŚNIENIE UśYWANYCH POJĘĆ 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o uchwale - naleŝy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wesoła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Wesoła Centrum i Wesoła - Wola Grzybowska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o ustawie - naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 415 z późn. zm./, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o tekście planu lub ustaleniach planu - naleŝy przez to rozumieć przepisy prawa miejscowego, obejmujące treść 1-16 uchwały. 4. Ilekroć w tekście planu jest mowa o rysunku planu - naleŝy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:2000, składający się z 7 części - załączników do uchwały obejmujących: Zał. Nr części obrębów geodezyjnych 03-03, 03-05, i 04-05, Zał. Nr części obrębów geodezyjnych i 04-06, Zał. Nr części obrębów geodezyjnych i 04-07, Zał. Nr części obrębów geodezyjnych i 04-08, Zał. Nr obręb geodezyjny 04-03, Zał. Nr obręb geodezyjny 04-04, Zał. Nr legenda rysunku planu. 5. Ilekroć w tekście planu jest mowa o planie - naleŝy przez to rozumieć ustalenia planu, obejmujące zapisy tekstu planu i rysunku planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej. 6. Ilekroć w tekście planu jest mowa o funkcji lub przeznaczeniu - naleŝy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przewaŝać na danym obszarze - z wykluczeniem funkcji lub przeznaczeń terenowych nie dopuszczonych do realizacji ustaleniami planu. 7. Ilekroć w tekście planu jest mowa o preferencji - naleŝy przez to rozumieć preferowany sposób zagospodarowania obszaru lub wydzielenia planistycznego, nie wykluczający innych rozwiązań niesprzecznych z planem lub przepisami szczególnymi. Kolejność zapisu symboli literowych na rysunku planu oznacza, która z funkcji jest preferowana. 8. Ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicjo, to naleŝy rozumieć, Ŝe zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie od powiadające przeznaczeniom funkcje, kilka lub jedna z nich. 9. Ilekroć w tekście planu jest mowa o obszarze - naleŝy przez to rozumieć obszar funkcjonalny ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i określonym w planie przeznaczeniu oznaczonym symbolem literowym. W skład obszaru mogą wchodzić wydzielenia planistyczne. 10. Ilekroć w tekście planu jest mowa o wydzieleniu planistycznym lub wydzieleniu - naleŝy przez to rozumieć: część obszaru oznaczoną na rysunku planu cyfrą, ograniczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub część obszaru wyróŝnioną na rysunku planu oznaczeniem graficznym. 11. Ilekroć w tekście planu jest mowa o Studium - naleŝy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Wesoła uzgodnionym w trybie przewidzianym ustawą i przyjętym Uchwałą Rady Miasta Wesoła Nr 108/XXXII/96 z dnia 22 września 1996 r. 12. Ilekroć w tekście planu jest mowa o Mazowieckim Parku Krajobrazowym - naleŝy przez to rozumieć obszar Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w granicach określonych w Studium. 13. Ilekroć w tekście planu jest mowa o uzgodnieniu własnościowym - naleŝy przez to rozumieć wykup posesji, jej wieloletnie wydzierŝawienie w całości lub części w formie aktu notarialnego lub ustanowienie na niej w księgach wieczystych słuŝebności w stosunku do sąsiednich terenów. 14. Ilekroć w tekście planu jest mowa o rozwiązaniu szczegółowym do warunków zabudowy - na leŝy przez to rozumieć określenie funkcji i sposobu zagospodarowania posesji, jej najbliŝszego otoczenia (wydzielenia planistycznego, kwartału zabudowy lub obszaru) oraz charakterystyki za budowy i zagospodarowania terenów otaczających, przedstawionych na zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej. Rozwiązanie szczegółowe warunków zabudowy musi być opracowane przez projektanta posiadającego uprawnienia określone w ustawie.

2 15. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach warunkowo wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej - naleŝy przez to rozumieć tereny, których udostępnienie pod zabudowę warunkowane jest w przepisach szczególnych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia gruntu lub wymaga dodatkowych uzgodnień lub decyzji. Przeznaczenia terenów warunkowo wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej określono symbolami literowymi ujętymi w gwiazdki * *.Tereny takie - po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień powinny być udostępnione inwestowaniu kubaturowemu, zgodnemu z ustalonym w planie przeznaczeniem. 16. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej - naleŝy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjnie leśne lub rolne trwale pozostawiane w dotychczasowym uŝytkowaniu (w wypadku terenów rolnych z preferencją zalesienia) oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników - przede wszystkim ponadlokalnych i lokalnych powiązań przyrodniczych lub większych, zachowanych w dobrym stanie kompleksów leśnych i zadrzewień. Przeznaczenia terenów otwartych (z wyjątkiem terenów komunikacji) wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej określono symbolami literowymi z towarzyszącą małą literą c. W przypadku takiego przeznaczenia terenu, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: ZLc - tereny kompleksów leśnych, ZPc - tereny zieleni parkowej i publicznej, ZIc - tereny zieleni izolacyjnej, Ic - tereny ciągów infrastruktury technicznej. 17. Ilekroć w tekście planu jest mowa o adaptacji - naleŝy przez to rozumieć adaptację obecnego stanu zagospodarowania i uŝytkowania terenu z moŝliwością realizacji nowych obiektów kubaturowych nie wykluczonych planem. 18. Ilekroć w tekście planu jest mowa o działkach o zwiększonym normatywie powierzchniowym - naleŝy przez to rozumieć działki o powierzchni zapewniającej zachowanie istniejącego zadrzewienia lub umoŝliwiającej realizację w sposób zgodny z przepisami szczególnymi wielu funkcji na jednej posesji (np. funkcji mieszkaniowej i usługowej). Minimalne normatywy działek o zwiększonym normatywie powierzchniowym określają ustalenia tekstu planu. 19. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach usług nieuciąŝliwych nie wymagających koncentracji w ośrodkach lub usługach nieuciąŝliwych nie wymagających koncentracji w ośrodkach - naleŝy przez to rozumieć wszelką działalność gospodarczą nie wykluczoną tekstem planu, związaną z obsługą ludności, handlem detalicznym i hurtowym lub produkcją oraz obsługą gospodarki, nie generującą zwiększonego ruchu samochodowego w godzinach 20-8, zlokalizowaną w obszarach lub wydzieleniach planistycznych nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, prowadzoną w oddzielnych obiektach lub jako funkcja uzupełniająca w budynku mieszkalnym, których uciąŝliwości nie przekraczają granic władania lub dokonanego uzgodnienia własnościowego. 20. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym - naleŝy przez to rozumieć, Ŝe są to tereny budownictwa mieszkaniowego we wszystkich jego formach nie wykluczonych tekstem planu, wraz z infrastrukturą techniczną, socjalną i usługową niezbędną dla funkcjonowania osiedli lub domów, wraz z moŝliwością realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, z zachowaniem lokalnych wartości przyrodniczych lub kulturowych występujących na udostępnionych do inwestowania kubaturowego posesjach. W przypadku przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w planie pojawia się oznaczenie literowe MW. 21. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej lub budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym - naleŝy przez to rozumieć, Ŝe są to tereny budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem budownictwa wielorodzinnego. Pojęcie to obejmuje wszystkie, nie wykluczone tekstem planu, formy budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, infrastrukturę techniczną, socjalną i usługową niezbędną dla funkcjonowania osiedli lub do mów, oraz moŝliwość realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, z zachowaniem lokalnych wartości przyrodniczych lub kulturowych występujących na udostępnionych do inwestowania kubaturowego posesjach. W przypadku przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej w planie pojawia się oznaczenie literowe MN. 22. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej na działkach leśnych i zadrzewionych - naleŝy przez to rozumieć, Ŝe są to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z wyłączeniem budownictwa wielorodzinnego i zabudowy szeregowej, realizowanego z ograniczeniem wyłączenia na kaŝdej działce gruntów ewidencyjnie leśnych z produkcji (a innych gruntów zadrzewionych z trwałego wylesienia) oraz obowiązkiem zachowania i utrzymania drzewostanu w pozostałej powierzchni. Pojęcie to obejmuje wszystkie, nie wykluczone tekstem planu, formy budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wolnostojącego, z niezbędną infrastrukturą techniczną, socjalną i usługową, oraz moŝliwość realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach z zachowaniem lokalnych wartości przy rodniczych lub kulturowych występujących na udostępnionych do inwestowania kubaturowego po sesjach. W przypadku przeznaczenia terenu na cele wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej na działkach leśnych i zadrzewionych w planie pojawia się oznaczenie literowe MNL. 23. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach obiektów i usług o znaczeniu ponadlokalnym lub specjalnym albo obiektach i usługach o znaczeniu ponadlokalnym lub specjalnym - naleŝy przez to rozumieć tereny adaptowanych obiektów pełniących funkcje usługowe lub specjalne w skali ponadlokalnej. W przypadku przeznaczenia terenu na cele usług ponadlokalnych w planie pojawiają się oznaczenia literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: Uw - tereny kompleksu wojskowego Nr 3789 (jednostka wojskowa z poligonem), Uz - teren Ośrodka Rehabilitacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, Usz - teren Centralnego Ośrodka Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej, Un - teren Inspekcji Nasiennej - Okręgowego Inspektoratu w Warszawie z siedzibą w Wesołej, Us - teren Ośrodka Jeździeckiego CWKS Legia, Ut - teren motelu Bella Vista (obsługa tranzytowego ruchu samochodowego), Uk - teren stacji benzynowej Agip (obsługa tranzytowego ruchu samochodowego). 24. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach usług ogólnomiejskich lub usługach o znaczeniu ogólnomiejskim - naleŝy przez to rozumieć tereny przeznaczone na cele komunalne. Pod pojęciem celów komunalnych - oprócz obiektów obsługi ludności - rozumieć naleŝy wszelkie inne inwestycje słuŝące miastu. W przypadku przeznaczenia terenu na cele

3 usług ogólnomiejskich w planie pojawia się. oznaczenie literowe U*. W przypadku przeznaczenia terenu jedynie pod konkretny rodzaj usług, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: UA - tereny administracji, UO - tereny usług oświaty, UN - tereny usług nauki, UK - tereny usług kultury i kultu, ZC - tereny cmentarzy, UZ - tereny usług zdrowia i opieki społecznej, UH - tereny usług handlu, UG - tereny usług gastronomii, UR - tereny usług rzemiosła, UŁ - tereny usług łączności, US - tereny usług sportu, UT - tereny usług turystyki i wypoczynku, UOT - tereny usług związanych z obsługą techniczną miasta oraz usług uciąŝliwych, Ul - tereny usług innych nie wymienionych powyŝej - np. komisariat policji, straŝ poŝarna itp., Mk - tereny budownictwa komunalnego. 25. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym lub drogach (ulicach) o znaczeniu ponadlokalnym - naleŝy przez to rozumieć tereny wykluczone planem z zabudowy kubaturowej, przeznaczone na cele komunikacji realizującej powiązania obszaru z terenami otaczającymi lub realizujące powiązania tranzytowe. W przypadku przeznaczenia terenu na cele komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: TD-lll - tereny dróg krajowych (Nr 2 lub 17), w tym odcinek drogi ekspresowej S 17 przebieg WOW w obszarze Wesołej po śladzie Traktu Brzeskiego), TD-IV - pozostałe tereny dróg krajowych (Nr 637 i Nr 638), TD - tereny dróg wojewódzkich, KK - tereny linii kolejowej Warszawa-Terespol. 26. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach komunikacji o znaczeniu lokalnym lub drogach (ulicach) o znaczeniu lokalnym - naleŝy przez to rozumieć tereny wykluczone planem z zabudowy kubaturowej, przeznaczone na cele komunikacji kołowej realizującej powiązania lokalne. W przypadku przeznaczenia terenu na cele komunikacji o znaczeniu lokalnym, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: TDm - tereny lokalnych ulic miejskich układu podstawowego obsługi obszaru, TDu - tereny lokalnych ulic miejskich uzupełniających układ podstawowy obsługi obszaru, KD - tereny lokalnych ulic miejskich o funkcji dojazdowej do zespołów zabudowy, KS - tereny pozostałych ulic o funkcji dojazdowej (do pojedynczych posesji), Kx - tereny ciągów pieszych adaptowanych do funkcji dojazdowej do pojedynczych posesji. 27. Ilekroć w tekście planu jest mowa o terenach urządzeń infrastruktury technicznej naleŝy przez to rozumieć tereny przeznaczone wyłącznie dla sieci i obiektów technicznej infrastruktury obsługi miasta. W przypadku przeznaczenia terenu na te cele, w planie pojawia się oznaczenie literowe zgodnie z wykazem podanym poniŝej: IG - tereny istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I-go stopnia Zielona (3.000 nm 3 /godz.), Sulejówek ( nm 3 /godz.), istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej II-go stopnia w jednostce wojskowej, IW - tereny istniejących komunalnych ujęcie wody Zielona - Warszawska ze stacją wodociągową, Zielona - Urocza, Centrum (OSP) oraz ujęcia Wola Grzybowska (obiekt Inspekcji Nasiennej - Okręgowego Inspektoratu w Warszawie z siedzibą w Wesołej), IO - tereny istniejących oczyszczalni ścieków, Ic - tereny ciągów infrastruktury technicznej. 28. Ilekroć w tekście planu jest mowa o przepisach szczególnych i odrębnych - naleŝy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). 29. Ilekroć w tekście planu jest mowa o władającym - naleŝy przez to rozumieć właściciela lub uŝytkownika wieczystego przedmiotowych nieruchomości, a takŝe ich pełnomocników lub osoby dzierŝawiące te nieruchomości. 30. Ilekroć w tekście planu jest mowa o obszarach i obiektach prawnie chronionych - naleŝy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w planach ochrony dotyczących obszarów poddanych ochronie (obszary parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych), ustalenia zawarte w rozporządzeniu wojewody dotyczącym zagospodarowania obszaru, które odnoszą się do pojedynczych przedmiotów poddanych ochronie (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, ochrona określonych gatunków roślin i zwierząt itp.), obiekty znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiska archeologiczne. Obiekty i obszary prawnie chronione określono w Studium CEL REGULACJI PLANU 2 Celem planu jest stworzenie podstaw formalno - prawnych dla podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania części miasta Wesoła określonej w 4 ust. 1 - w sposób zapewniający zrównowaŝony rozwój oraz harmonię funkcjonalną i przestrzenną. Cele te zostaną zrealizowane gdy: zachowany zostanie dotychczasowy charakter zagospodarowania - zespołu osiedli o ekstensywnych formach zabudowy z ograniczeniem - w miarę moŝliwości - ich obecnej funkcji sypialnianej, zapewnione zostaną odpowiednie standardy obsługi, osiągnięty zostanie dostosowany do standardów obsługi stopień rozwoju infrastruktury społecznej, inŝynieryjnej i drogowej.

4 1.3. PODSTAWOWE KRYTERIA ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W REGULACJI PLANU 3 Ustalenia planu mają przede wszystkim na celu ochronę interesów prywatnych i publicznych w zakresie: zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego planem, poprzez ustanowienie równoprawnych warunków inwestowania, przygotowania do prawidłowego zainwestowania terenów określonych w Studium, zapewnienie prawidłowego dostępu do komunikacji i infrastruktury technicznej wszystkim nieruchomościom, minimalizacji kolizji w zagospodarowaniu, optymalizacji korzyści wynikających z prawidłowego zagospodarowania, optymalizacji korzyści wynikających z umoŝliwienia działalności w obszarze miasta róŝnorodnym podmiotom, doprowadzenia do sanacji stanu istniejącego w zakresie uciąŝliwości dla funkcjonowania miasta powodowanej przez linię PKP (przy okazji jej rozbudowy), zapewnienia skutecznych sposobów ochrony cennych w skali aglomeracji wartości środowiska przyrodniczego, rozbudowy w przebiegach określonych w Studium sieci dróg krajowych i wojewódzkich, dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych z terenami zewnętrznymi, zapewniania prawidłowego funkcjonowania miasta w obszarze lasów ochronnych ZAKRES STANOWIENIA (OBOWIĄZYWANIA) USTALEŃ PLANU 4 1. Zakres przestrzenny planu. Obszar obowiązywania ustaleń planu obejmuje: obręb w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 48; 49, 50, 54 (część przylegająca do dz. 100), 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 86, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 (część przylegająca do dz. 106, 107, 108), 149, obręb w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, obręb w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 4, 5, 6, 7, 20 (część przylegająca do dz. 26, 28, 29, 31), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 80, 81, 82, 83, 97, obręb w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 2, 4, obręb w całości, z wyłączeniem działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb w całości, z wyłączeniem działki o numerze ewidencyjnym: 2, obrębu w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 60/3, 61, 92 (część przylegająca do dz. 93), 81, 93, 94, obręb w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 87, 88, 89, 90, 102, 103, 104, obrębu w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, obręb w całości, z wyłączeniem działek o numerach ewidencyjnych: 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 54 (z wyjątkiem części przylegającej do dz. 29 i 30), Horyzont czasowy planu. Plan jest określony jako perspektywiczny bez precyzowania terminu jego obowiązywania. 3. Zakres obowiązywania rysunku planu. Obowiązujące ustalenia rysunku planu dotyczą: linii rozgraniczających tereny o róŝnym przeznaczeniu - linie ciągłe fioletowe (0,7 mm), nieprzekraczalnych linii zabudowy - linie ciągłe niebieskie (0,4 mm), zasięgów lokalnych ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w 12 ust. 1 i 2 oraz 15 ust. 1 i 2 - linie czerwone przerywane cienkie, oznaczeń tras magistral inŝynierskich: linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia i gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500 mm - linie ciągłe czerwone cienkie, identyfikacji obszarów i wydzieleń planistycznych określonych symbolami literowymi i cyfrowymi. Pozostałe ustalenia rysunku planu - jeśli w trakcie planu nie ma dodatkowych ustaleń - przedstawiają preferencje planu i mają charakter postulatywny bądź informacyjny. 4. Zakres obowiązywania tekstu planu. Obowiązujące ustalenia tekstu planu, obejmujące treść 1-16 uchwały, dotyczą: przeznaczeń terenowych zgodnie z ich definicjami podanymi w 1, warunków dla zabudowy i zagospodarowania terenów (specjalnych wymagań) zgodnie z brzmieniem przepisów tekstu planu, ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania terenów odpowiadających podstawowemu przeznaczeniu danego terenu, wywołanych przez czynniki o charakterze kolizyjnym w stosunku do tego podstawowego przeznaczenia - zgodnie z brzmieniem przepisów tekstu planu, wartości stawki procentowej słuŝącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości objętych planem PRZEDMIOT USTALEŃ PLANU 5 1. Ustala się, Ŝe wiodącymi funkcjami obszaru objętego planem będą: adaptowana funkcja mieszkaniowa MN. 2. Ustala się, Ŝe uzupełniającymi funkcjami obszaru objętego planem będą:

5 adaptowana funkcja mieszkaniowa MW, funkcja mieszkaniowa MNL, adaptowana funkcja usługowa o znaczeniu ponadlokalnym Un, adaptowane funkcje usługowe o znaczeniu ogólnomiejskim U* (UO, UH), adaptowane funkcje komunikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym TD i KK (ulice Armii Krajowej i l-go Praskiego Pułku, tereny kolejowe linii PKP Warszawa - Terespol), funkcja obsługi komunikacyjnej obszaru o znaczeniu lokalnym realizowana w terenach TDm, TDu, KD, KS i Kx, funkcja obsługi obszaru infrastrukturą techniczną, realizowana w terenach urządzeń infrastruktury technicznej IW i Ic, w terenach komunikacyjnych TD, TDm, TDu, KD, KS i Kx, a takŝe wewnątrz terenów ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, funkcja przyrodnicza obszaru realizowana w terenach leśnych warunkowo wykluczonych w planie spod zabudowy kubaturowej *ZL* i *MNL* oraz w wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej terenach kompleksów leśnych ZLc i terenach zieleni parkowej i publicznej ZPc STANDARDY OBSŁUGI OBSZARU 6 W obszarach i wydzieleniach nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej ustala się następujące standardy obsługi: 1. W zakresie komunikacji: Miejsca parkowania pojazdów osób (firm), związanych interesami lub zamieszkaniem z danym obiektem, muszą być zapewnione w obrębie działki tego obiektu wg następujących wskaźników. - ca 2-3 miejsc parkingowych/domek lub segment (budynek jednorodzinny), - ca 1,5 miejsc parkingowych/mieszkanie o normalnym standardzie (w zabudowie MW), - ca 30 miejsc parkingowych/1000 m 2 p. u. biur, usług i handlu, - ca 22 miejsc parkingowych/100 zatrudnionych w zakładach pracy, - ca miejsc parkingowych/100 zatrudnionych w szkołach, - ca miejsc parkingowych przy kościołach/1000 mieszkańców. 2. Zaopatrzenie w wodę: Docelowo przewiduje się pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na wodę z wodociągu komunalnego wg następujących wskaźników: - funkcja mieszkaniowa jednorodzinna -160 dm 3 /M/dobę Nd = 1,30 Nh = 1,60 - funkcja mieszkaniowa wielorodzinna dm 3 /M/dobę Nd = 1,30 Nh = 1,30 - funkcje usługowe - 50 dm 3 /M/dobę Nd = 1,30 Nh = 2,00 3. Zaopatrzenie w gaz: Docelowo przewiduje się pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na gaz wg następujących wskaźników: - przygotowanie posiłków - 0,030 mvmh - podgrzewanie wody uŝytkowej - 0,077 m 3 /Mh - ogrzewanie pomieszczeń - 0,375 m 3 /Mh Przewiduje się pokrycie zapotrzebowania obiektów, usług o znaczeniu ogólnomiejskim i usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach w wys % całkowitych potrzeb mieszkańców w okresie docelowym. 4. Energetyka: Przewiduje się pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na energię elektryczną dla mocy szczytowej wg wskaźnika 750 W/M. Dodatkowo naleŝy uwzględnić zuŝycie energii przez obiekty usług o znaczeniu ogólnomiejskim, usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, a takŝe zuŝycie energii do celów ko munalnych. 5. Telekomunikacja: W okresie docelowym przewiduje się pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na usługi telekomunikacyjne ZASADY OBSŁUGI OBSZARU INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 7 W obszarach i wydzieleniach nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 1. Dla całości terenów nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej ustala się dla celów komunalnych i p. poŝ. zbiorowe zaopatrzenie w wodę z istniejących ujęć wody Zielona - Warszawska ze stacją wodociągową, Zielona - Urocza, Centrum (OSP) oraz ujęcia Wola Grzybowska (obiekt Inspekcji Nasiennej - Okręgowego Inspektoratu w Warszawie z siedzibą w Wesołej). 2. Docelowo przewiduje się podłączenie wytworzonych układów kanalizacji sanitarnej i deszczowej do układu warszawskiego. W systemach rozdzielczych uzbrojone zostaną wszystkie zurbanizowane obszary miasta. Kanalizacją deszczową objęte będą tylko centralne części dzielnic. Pozostałe obszary nie będą posiadać kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane będą z części utwardzonych dróg na pobocza, a z pozostałych terenów - bezpośrednio do gruntu w obrębach posesji. 3. Nie przewiduje się realizacji zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepło. Ustala się utrzymanie istniejących lokalnych źródeł ciepła, pod warunkiem zmiany dotychczasowego systemu opalania węglem. Dla nowo realizowanego zainwestowania ustala się indywidualny sposób ogrzewania z uŝyciem nośników energii nieuciąŝliwych dla środowiska. 4. Zakłada się gazyfikację wszystkich terenów zainwestowania miejskiego w oparciu o istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe l-go stopnia Zielona, Sulejówek i istniejącą w jednostce wojskowej stację redukcyjno-pomiarową ll-go stopnia. 5. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania miejskiego w oparciu o istniejące stacje elektroenergetyczne:110/15 kv Sulejówek, 110/15 kv Stara Miłosna i 110/15 kv Rembertów (zasilenie rezerwowe). 6. Stwierdza się brak moŝliwości zorganizowania lokalnego wysypiska śmieci na obszarze miasta. Obecnie odpady stałe wywoŝone są z obszaru miasta na wysypisko w Łubnej. Ustala się usuwanie odpadów stałych w zorganizowanym systemie obsługi na lokalne wysypiska w gminach sąsiednich. Problem usuwania odpadów stałych musi być rozwiązany w porozumieniu z Warszawą lub sąsiednimi jednostkami administracyjnymi. Optymalnym rozwiązaniem dla miasta jest wykorzystanie istniejącego wysypiska na terenie Zielonki. 7. Nie wyznacza się specjalnych terenów obsługi technicznej miasta. Potrzeby miasta w tym zakresie powinny być realizowane (preferowane) w obszarach UOT ew. U* - jak równieŝ niezbędne dla miasta inne funkcje usługowe, te o większej

6 uciąŝliwości, przy czym muszą być spełnione warunki sanitarne określone przepisami szczególnymi i odrębnymi, a takŝe pozostałe ustalenia planu. 8. Dopuszcza się stosowanie dla obsługi projektowanej zabudowy indywidualnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (na działkach większych - takŝe stosowanie rozwiązań lokalnych unieszkodliwiania ścieków), przy czym muszą być spełnione warunki sanitarne określone przepisami szczególnymi i odrębnymi, a takŝe pozostałe ustalenia planu. 9. Dla indywidualnych rozwiązań odprowadzania ścieków w ilości powyŝej 10 m 3 /dobę wymagane jest uzgodnienie z odpowiednim terenowo Inspektorem Sanitarnym. 10. Do czasu powstania komunalnych sieci kanalizacji sanitarnej usuwanie odpadów płynnych odbywać się powinno taborem asenizacyjnym w zorganizowanym systemie obsługi i z zapewnieniem przejęcia ścieków przez lokalne oczyszczalnie ścieków lub warszawski układ kanalizacji sanitarnej. 11. Ustala się, Ŝe o sposobie zorganizowania obsługi wywozu odpadów stałych i płynnych przesądzi Zarząd Miasta Wesoła PODSTAWOWE OGRANICZENIA DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH 8 1. Dla obszarów i obiektów prawnie chronionych obowiązuje zakaz zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionej ochrony. W szczególności wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełnić tych warunków. 2. Wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełnić warunków zabudowy określonych w przepisach szczególnych i odrębnych dotyczących zabudowy posesji - w szczególnie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1996 r Nr 89, poz. 414 z późn. zm./. 3. Wyklucza się moŝliwość zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób powodujący uciąŝliwości lub zagroŝenia dla środowiska, a w szczególności realizację obiektów i inwestycji wymienionych w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko /Dz. U. z dnia 24 maja 1995 r. Nr 52, poz. 284/. W terenach nie wykluczonych planem z zainwestowania kubaturowego wykluczenie to nie obejmuje inwestycji określonych w 2 ust. 8, 2 ust.15, 3 ust. 8 pkt c) i 3 ust. 8 pkt k) w części dotyczącej dróg wojewódzkich. Wyklucza się moŝliwość zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób sprzeczny z rozporządzeniem wojewody warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego /Dz. U. WSW Nr 43/ z dnia 16 września 1997 r./ - w granicach jego obowiązywania. W obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wyklucza się moŝliwość zabudowy, zagospodarowania i uŝytkowania posesji w sposób sprzeczny z uchwałą nr 207 Rady Narodowej miasta stołecznego warszawy z dnia 17 grudnia 1988 r. /Dz. U. WSW Nr 9, poz. 81/ w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 4. Wyklucza się realizację budynków nie spełniających kryteriów ustalonych w 9 ust. 2, a w szczególności wykluczone są planem obiekty substandardowe pod względem funkcjonalnym i technicznym. Ustalone planem kryteria oceny muszą być szczególnie konsekwentnie stosowane w terenach nowo udostępnianych planem zabudowie kubaturowej OKREŚLANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych naleŝy określać w sposób niesprzeczny z obowiązującymi ustaleniami planu (rysunku i tekstu planu) odnoszących się do poszczególnych obszarów lub wydzieleń planistycznych, z uwzględnieniem znaczenia uŝywanych w tekście planu pojęć, określonych w 1 uchwały oraz celów i kryteriów rozwiązań przyjętych w regulacji planu, określonych w 2 i 3 uchwały, w szczególności przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych naleŝy wymagać - tam gdzie to ustalają przepisy planu - przedstawienia rozwiązań szczegółowych do warunków zabudowy lub uzgodnień. Gdy przepisy szczególne i odrębne wymagają udziału organów miasta w uzyskaniu uzgodnień - są one obowiązane do ich dokonania. Ponadto: w obrębie ustalonych planem obszarów i wydzieleń planistycznych nie wolno róŝnicować praw właścicieli nieruchomości do ich zagospodarowania - zgodnie z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa, przepisy 8 ust. 2 obowiązują do czasu uzyskania przez władającego nieruchomością nie zbędnego uzgodnienia własnościowego, w zakresie praw nabytych do zagospodarowania nieruchomości przed uchwaleniem planu ograniczenia przepisów 8 ust. 1, 3 i 4 nie obowiązują do czasu uzyskania przez władającego nieruchomością niezbędnego uzgodnienia własnościowego. 2. Wygląd, standard techniczny i funkcjonalny dopuszczanej do realizacji zabudowy kubaturowej w decyzjach administracyjnych naleŝy podporządkować następującym kryteriom oceny: wygląd zewnętrzny, wykończenie i gabaryty budynków nawiązujące do charakteru i skali zabudowy otaczającej, zaprojektowane w przyjętych standardach technicznych i zgodnie z wymogiem zachowania ładu przestrzennego, standard funkcjonalny, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń w budynku zgodne ze sztuką projektową i przepisami odrębnymi i szczególnymi, obowiązkowe dachy spadziste (z wyjątkiem remontów nie obejmujących konstrukcji istn. budowli i z wyjątkiem budowli zaprojektowanych indywidualnie), budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne realizowane lub odtwarzane w obszarach MW musi nawiązywać formą architektoniczną do otaczającej zabudowy jednorodzinnej. 3. Ustala się, Ŝe zabudowa kubaturowa realizowana w centralnych rejonach miasta moŝe obejmować formy zabudowy nie przewidziane planem, w tym formy wielofunkcyjne - np. mieszkaniowe z usługami w parterach, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych i odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu. Dopuszcza się tego typu zabudowę pod warunkiem opracowania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy.. 4. Ustala się - pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych i odrębnych, a takŝe gdy spełnione są pozostałe ustalenia planu - moŝliwość tymczasowego zagospodarowania terenów nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej na podstawie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu ustalającej zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia oraz uŝytkowania danego terenu oraz określającej okres, w którym teren nią objęty moŝe być wykorzystany. Dopuszcza się do realizacji wyłącznie obiekty tymczasowe lub obiekty, które w przyszłości mogłyby być adaptowane do przyszłego zgodnego z planem przeznaczenia.

7 Rozdział 2 Przepisy szczegółowe dla obszarów i wydzieleń planistycznych nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej 2.1. PRZEZNACZENIA OBSZARÓW PLANISTYCZNYCH Teren usług nauki o znaczeniu ponadlokalnym - adaptacja. Ustalenie 10 ust. 1 obejmuje obszar Un. 2. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - adaptacja. Ustalenie 10 ust. 2 obejmuje obszary MW. 3. Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej - adaptacja. Ustalenie 10 ust. 3 obejmuje obszary MN. 4. Teren wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej na działkach leśnych i zadrzewionych o zwiększonym normatywie powierzchniowym - adaptacja z uzupełnieniem zabudowy. Ustalenie 10 ust. 4 obejmuje obszary MNL. 5. Teren usług o znaczeniu ogólnomiejskim i zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej - adaptacja z uzupełnieniem zabudowy. Ustalenie 10 ust. 5 obejmuje obszary U*+MN. 6. Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej i usług o znaczeniu ogólnomiejskim - adaptacja z uzupełnieniem zabudowy. Ustalenie 10 ust. 6 obejmuje obszary MN+U*. 7. Teren usług o znaczeniu ogólnomiejskim - adaptacja szkoły. Ustalenie 10 ust. 7 obejmuje obszary UO. 8. Teren usług o znaczeniu ogólnomiejskim. Ustalenie 10 ust. 8 obejmuje obszary U*. 9. Teren leśny warunkowo wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 10 ust. 9 obejmuje obszary *MNL*. 10. Tereń kompleksu leśnego warunkowo wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 10 ust. 10 obejmuje obszary *ZL* WARUNKI DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej bez podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 600 m 2 - z tolerancją do ca 15%. Ustalenie 11 ust. 1 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej baz podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 800 m 2 - z tolerancją do ca 25%. Ustalenie 11 ust. 2 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej bez podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 1000 m 2 - z tolerancją do ca 30%. Ustalenie 11 ust. 3 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek Nr ew. 59 z obrębu 4-03 i Nr ew. 69 z obrębu 4-04, udostępnianych zabudowie kubaturowej bez podłączania do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu komunalnego nie moŝe być mniejsza niŝ 800 m 2 - z tolerancją do ca 25%. Dla pozostałych działek w zakresie normatywu powierzchniowego obowiązują ustalania 11 punkt 3. Ustalenie 11 ust. 4 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej nie moŝe być mniejsza niŝ 1500 m 2 - z tolerancją do ca 20%. Ustalenie 11 ust. 5 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia działek udostępnianych zabudowie kubaturowej nie moŝe być mniejsza niŝ 2000 m 2 - z tolerancją do ca 25%. Ustalenie 11 ust. 6 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Nie ustala się normatywu powierzchniowego posesji. Zabudowa terenu wymaga ze względu na konieczność ochrony praw osób trzecich oraz zapewnienie zachowania przepisów szczególnych uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustalenie 11 ust. 7 obejmuje obszary U*, U*+MN, MN+U* i Un. 8. Stosunek powierzchni uŝytkowej zabudowy do pow. działki na terenach dotychczas niezabudowanych nie powinien przekraczać wskaźnika - ca 1/2. Ustalenie 11 ust. 8 obejmuje obszary MW i MN. 9. Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 20% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 9 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 30% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust.10 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 35% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 11 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 1000 i z wyjątkiem działek Nr ew. 59 z obrębu 4-03 i Nr ew. 69 z obrębu Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 45% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 12 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 800 oraz działki Nr ew. 59 z obrębu 4-03 i Nr ew. 69 z obrębu 4-04 w wydzieleniu oznaczonym cyfrą Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie moŝe przekroczyć ca 55% ogólnej powierzchni działki. Ustalenie 11 ust. 13 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą Nieprzekraczalna wysokość zabudowy - ca 2,5 kondygnacji. Ustalenie 11 ust. 14 obejmuje obszary MN, MNL. 15. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy - ca 10 m, licząc od powierzchni terenu do kalenicy dachu budynku. Ustalenie 11 ust. 15 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej z wyjątkiem MN i MNL.

8 16. Ze względu na konieczność ochrony praw osób trzecich oraz zapewnienie zachowania przepisów szczególnych zabudowa działek mniejszych niŝ ustalony planem minimalny normatyw powierzchniowy lub zabudowa terenów, dla których nie ustalono w planie takiego normatywu wymaga uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustala się, Ŝe w tym wypadku wielkość działki pod nowe zainwestowanie moŝe określić sam inwestor w zaleŝności od swoich potrzeb - pod warunkiem spełnienia wymogu ochrony praw osób trzecich, zapewnienia zachowania przepisów szczególnych i odrębnych, a takŝe gdy spełnione są pozostałe ustalenia planu. Ustalenie 11 ust. 16 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 17. Ze względu na konieczność zapewnienia zachowania przepisów szczególnych oraz umoŝliwienia uzbrojenia obszaru infrastrukturą techniczną, zabudowa terenu wymaga uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustalenie 11 ust. 17 obejmuje wszystkie obszary warunkowo wykluczone w planie spod zabudowy kubaturowej a takŝe fragmenty posesji nie wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej i połoŝone poza ustalonymi planem nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. W tak ustalonych terenach realizacja trwałych obiektów kubaturowych (garaŝy, obiektów gospodarczych, usług nie wymagające koncentracji w ośrodkach i prowadzących obsługę klientów) jest moŝliwa dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjności lokalizacji w stosunku do planowanych przebiegów lokalnej infrastruktury technicznej lub po pełnym uzbrojeniu ulicy. 18. Dopuszcza się realizację zabudowy kubaturowej w odległości mniejszej niŝ określona na rys. planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (ale nie mniejszej niŝ 2 m od linii rozgraniczającej ulicy) z tym, Ŝe między budynkiem a ulicą nie moŝe być wówczas ogrodzenia trwałego, a główne wejście do budynku powinno znajdować się od strony ulicy. Ustalenie 11 ust. 18 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej w zakresie realizacji usług nie wymagających koncentracji w ośrodkach, zabudowy gospodarczej oraz obszary U* w zakresie inwestycji zgodnych z ich podstawowym przeznaczeniem. Realizacja trwałych obiektów kubaturowych jest moŝliwa dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjności lokalizacji w stosunku do planowanych przebiegów lokalnej infrastruktury technicznej, lub po pełnym uzbrojeniu ulicy. 19. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego uŝytkowania rolniczego działek, ale w obrębie ustalonych planem linii rozgraniczających, z docelowym wyłączeniem terenów przeznaczonych dla komunikacji. Nowa zabudowa kubaturowa lub inne zainwestowania nie zmieniające dotychczasowego przeznaczenia terenu jest moŝliwe pod warunkiem spełnienia wymogu ochrony praw osób trzecich, zapewnienia zachowania przepisów szczególnych i odrębnych, a takŝe gdy spełnione są pozostałe ustalenia planu. Ustalenie 11 ust. 19 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 20. Ustala się, Ŝe wszelkiego rodzaju podziały geodezyjne (w tym terenów rolnych i leśnych) mogą być adaptowane dla celów inwestycyjnych, jeŝeli spełniają ustalone planem warunki i ograniczenia inwestowania i nie znajdują się w terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej. Adaptacja podziałów własnościowych wymagających zmian w świetle ustaleń planu jest moŝliwa po opracowaniu rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy i korekcie struktury własnościowej. Ustalenie 11 ust. 20 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 21. Ustala się obowiązek zagospodarowania i uŝytkowania posesji zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej. Ustalenie 11 ust. 21 obejmuje wszystkie obszary *ZL* i *MNL* do czasu uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi lub odrębnymi uzgodnień lub decyzji. 22. Ustala się obowiązek zachowania charakteru leśnego działek, utrzymania lub odtworzenia drzewostanu istniejącego na terenach posesji silnie zadrzewionych i leśnych udostępnianych planem zabudowie kubaturowej - zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi oraz uzyskanymi uzgodnieniami. Nowe zadrzewienia dokonywane być mają wartościowymi odmianami gatunków zgodnie z typem siedliska. Ustalenie 11 ust. 22 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 23. Odbiór inwestycji obejmować musi wypełnienie przepisu 11 punkt 22 zawartego w warunkach zabudowy posesji silnie zadrzewionych i leśnych oraz posesji posiadających obiekty prawnie chronione a takŝe posesji leŝących w obszarach prawnie chronionych. Ustalenie 11 ust. 23 obejmuje wszystkie obszary nie wykluczone planem z zabudowy kubaturowej. 24. Zagospodarowanie, zabudowa i uŝytkowanie posesji musi spełniać warunki zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej obszarów zasobowych adaptowanych w Studium komunalnych ujęć wody, przeznaczonych dla zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Ustalenie 11 ust. 24 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 1 i stanowiące zewnętrzne tereny ochrony pośredniej połoŝonych w obszarze miasta Wesoła ujęć wody Zielona - Warszawska, Zielona - Urocza, Groszówka, Centrum (OSP), Wola Grzybowska, i połoŝonego w Sulejówku ujęcia Szkopówka - wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wodnych stanowiących podstawę zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę /Dz. U. Nr 116 z dnia 16 grudnia 1991 r./. 25. Wprowadza się obowiązek zamieszczania w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informacji o moŝliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ustala się zakaz realizacji obiektów oświaty, słuŝby zdrowia i opieki społecznej. Ustala się konieczność takiego sytuowania i rozplanowania budynków, aby co najmniej połowa pomieszczeń mieszkalnych miała okna wychodzące na stronę budynku przeciwległą do źródła hałasu. Dopuszcza się zabudowę kubaturową pod warunkiem zastosowania rozwiązań zapewniających w pomieszczeniach standardy akustyczne zgodne z ich przeznaczaniem i polską normą (np. zastosowanie w elewacjach od strony źródła hałasu technicznych zabezpieczeń akustycznych, wykonanie od strony źródła hałasu pasa zieleni izolacyjnej). Ustalenia 11 ust. 25 obejmują wydzielenia oznaczona cyfrą 2 i stanowiące posesje znajdujące się w strefach uciąŝliwości hałasowej szlaków komunikacyjnych określonych wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami /Dz. U. Nr 24 z dnia 5 listopada 1980 r., poz. 90/. 26. Do czasu przesądzenia sposobu realizacji węzła komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym wprowadza się zakaz realizacji trwałej zabudowy kubaturowej. Decyzja o czasowym sposobie wykorzystania terenu nie moŝe być wydana na okres dłuŝszy niŝ 5 lat. Ustalenie 11 ust. 26 obejmuje wydzielenia oznaczone cyfrą 3 i stanowiące posesje znajdujące się w zasięgu potencjalnych działań inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań komunikacyjnych. 27. Adaptowane i noworealizowane w ramach wydzielenia budynki z funkcją usługową znajdować się muszą na działkach niewygrodzonych, w części niezabudowanej uŝytkowanych i urządzonych jako ogólnodostępne tereny komunikacji pieszej i kołowej (parkingi) z zielenią towarzyszącą. Prawidłowe zagospodarowanie i zabudowa obszaru wydzielenia wymaga uprzedniego wykonania rozwiązania szczegółowego do warunków zabudowy. Ustalenie 11 ust. 27 obejmuje wydzielenia

9 oznaczone cyfrą ODPOWIADAJĄCE PODSTAWOWEMU PRZEZNACZENIU OGRANICZENIA DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, tworzących w zaleŝności od ich przeznaczenia lokalne ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania zapewniający zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i prawidłową pracę linii wysokiego napięcia. Konieczne jest zachowanie następujących odległości pomiędzy osią linii a zabudową przeznaczoną na stały pobyt ludzi: linie 400 kv - odległość około 43 m, linie 220 kv - odległość około 34 m, linie 110 kv - odległość około 19 m. PowyŜsze strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia - wynikające ze szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego - mogą być weryfikowane w decyzjach administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami wykonawczymi /M. P. Nr 3 poz. 24 z 1985 r./ do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie zasad ochrony przed elektromagnetycznym polem niejonizującym /Dz. U. Nr 25 poz. 101 z dnia 17 listopada 1980 r.). 2. Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500 mm, tworzących lokalne ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się strefy bezpieczeństwa warunkujące sposób zagospodarowania zapewniający zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i prawidłową pracę tego gazociągu. Konieczne jest zachowanie następujących stref bezpieczeństwa pomiędzy osią gazociągu a następującymi typami zabudowy: usługi uŝyteczności publicznej (szkoły, kościoły itp.) i zamieszkania zbiorowego 65,0 m, zespoły budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie - 50,0 m, wolnostojące budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne - 35,0 m, budynki usługowe - 50,0 m, budynki niemieszkalne i pomocnicze - 25,0 m. PowyŜsze strefy bezpieczeństwa mogą być weryfikowane w decyzjach administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z rozporządzeniem ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. /Dz.U. Nr 139/ z 7 grudnia 1995 r. - w uzgodnieniu z MOZG, rejon Gazowniczy Warszawa - Teren. Rozdział 3 Przepisy szczegółowe dla obszarów i wydzieleń planistycznych wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej 3.1. PRZEZNACZENIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Teren komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym - adaptacja z moŝliwą korektą linii rozgraniczających. Ustalenie 13 ust. 1 obejmuje obszary TD, i KK. 2. Teren komunikacji o znaczeniu lokalnym - adaptacja z moŝliwą korektą linii rozgraniczających. Ustalenie 13 ust. 2 obejmuje wydzielenia planistyczne TDm, TDu, KD, KS, Kx. 3. Teren kompleksu leśnego wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 13 ust. 3 obejmują obszary ZLc. 4. Teren zieleni parkowej i publicznej, wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 13 ust. 4 obejmuje obszary ZPc. 5. Teren ciągów infrastruktury technicznej, wykluczony w planie spod zabudowy kubaturowej. Ustalenie 13 ust. 5 obejmuje wydzielenia planistyczne Ic WARUNKI DLA WYKORZYSTANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Adaptuje się w planie dotychczasowe uŝytkowanie terenów pokrytych drzewostanem leśnym i zbliŝonymi rodzajami zwartej zieleni jako tereny przeznaczone na lasy i zieleń naturalną. Zagospodarowanie i uŝytkowanie terenów - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej. Ustalenie 14 ust. 1 obejmuje obszary ZLc. 2. Teren przeznacza się pod ogólnodostępną zieleń publiczną, o charakterze parkowym. Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej powinno odbywać się według zasad urządzania terenów zieleni, przy czym obowiązuje zachowanie w maksymalnym stopniu istniejących wartościowych zgrupowań zieleni naturalnej, zwłaszcza drzew. Ustalenie 14 ust. 2 obejmuje obszary ZPc. 3. Zagospodarowanie i uŝytkowanie terenów do czasu wprowadzenia komunalnych ciągów infrastruktury technicznej - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej. Ustalenie 14 ust. 3 obejmuje obszary Ic. 4. Teren wyklucza się z zabudowy kubaturowej. Ustalenie 14 ust. 4 obejmuje obszary KK, TD, TDm, TDu, KD, KS, Kx, ZLc, ZPc i Ic. 5. Ustala się nakaz rekultywacji zdewastowanej roślinności zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. Nowe zadrzewienia dokonywane być mają wartościowymi odmianami gatunków zgodnie z typem siedliska. Ustalenie 14 ust. 5 obejmuje obszary ZLc i ZPc. 6. Przewiduje się wyznaczenie szlaków spacerowych i rowerowych słuŝących rekreacji mieszkańców. Ustalenie 14 ust. 6 obejmuje obszary TD, TDm, TDu, KD, KS, Kx, ZLc, ZPc i Ic. 7. Ustalone na rysunku planu linie rozgraniczające ciągów komunikacyjnych i ciągów infrastruktury technicznej mogą być korygowane w ramach załoŝeń projektowych do tras geodezyjnych (danych technicznych ulic) lub wykonywanych rozwiązań szczegółowych do warunków zabudowy.

10 Ustalenie 14 ust. 8 obejmuje obszary TD, TDm, TDu, TD, KS, Kx, Ic. 8. Teren wymaga ustanowienia własności państwowej. Ustalenie 14 ust. 7 obejmuje obszary TD. 9. Teren wymaga ustanowienia własności samorządowej. Ustalenie 14 ust. 9 obejmuje obszary TDm, TDu, KD. 10. Pod warunkiem zapewnienia prawidłowej realizacji jego funkcji określonych w, 5 uchwały teren moŝe być pozostawiony w dotychczasowym władaniu. Ustalenie 14 ust. 10 obejmuje obszary KS, Kx ZLc, ZPc i Ic. 11. Przewiduje się moŝliwość budowy dwóch nowych torów dla oddzielenia ruchu dalekobieŝnego i towarowego od ruchu podmiejskiego (budowa po północnej stronie istniejących), budowę jednego toru dla odbierania pociągów towarowych z EC Kawęczyn (budowa po południowej stronie istniejącego torowiska) oraz modernizację istniejących przystanków kolejowych. PKP zakłada takŝe w perspektywie 2000 roku modernizację trasy kolejowej Warszawa - Terespol w celu zapewnienia prędkości pociągów do 160 km/h. Dopuszcza się realizację powyŝszych inwestycji pod warunkiem: zapewnienia likwidacji istniejącej kolizji powodowanej przez uciąŝliwość hałasową kolei dla są siadującej miejskiej zabudowy mieszkaniowej z zapewnieniem zachowania obowiązujących przepisów /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. - Dz. U. Nr 24 z dnia 5 listopada 1980 r., poz. 90/, zapewnienia bezkolizyjność przejścia pieszego w obrębie stacji Wola Grzybowska, zapewnienia modernizacji z uwzględnieniem bezkolizyjności ruchu kołowego i pieszego w obrębie przejazdu kolejowego w ul. l-go Praskiego Pułku. Ustalenie 14 ust. 11 obejmuje obszar KK PODSTAWOWE OGRANICZENIA DLA ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW I WYDZIELEŃ PLANISTYCZNYCH Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, tworzących lokalne ograniczenia dla uŝytkowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania i uŝytkowania zapewniający prawidłową pracę linii wysokiego napięcia oraz moŝliwość dojazdu w razie awarii. 2. Na terenach połoŝonych w określonych na rysunku planu pasach oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia mm; tworzących lokalne ograniczania uŝytkowania obszarów i wydzieleń planistycznych, ustala się sposób zagospodarowania i uŝytkowania zapewniający bezpieczeństwo i prawidłową pracę tego gazociągu oraz moŝliwość dojazdu w razie awarii. 3. Wyklucza się moŝliwość zagospodarowania i uŝytkowania obszarów i wydzieleń planistycznych w sposób powodujący uciąŝliwości lub zagroŝenia dla środowiska, w szczególności wynikających z: protegowania monokultur sosnowych, wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i otwartych rowów, wysypywania lub zakopywania odpadów, niszczenia form rzeźby terenu takich jak wydmy, zagłębienia terenowe, eksploatacji surowców podziemnych, zmiany stosunków wodnych. Rozdział 4 Przepisy końcowe 16 Zgodnie z 10 ust. 3 ustawy ustala się wysokość stawki procentowej, słuŝącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentową określa się na 0%. 17 Na terenie objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wesołej przyjętego uchwałą Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 13 z dnia 30 maja 1980 r., /Dz. U. WSW z 1980 r. Nr 2, poz 6/. 18 W sprawach regulowanych uchwałą a zakończonych ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stosuje się przepisy dotychczasowe. 19 KaŜdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania wypisów i wyrysów z planu, za pobraniem stosownej opłaty administracyjnej. 20 Zobowiązuje się Zarząd Miasta Wesoła do przekazania kopii uchwały wraz z załącznikami: Wojewodzie Warszawskiemu, Kierownikowi Urzędu Rejonowego. 21 Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego oraz zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r.

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi KRZYWIZNA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 - 1- UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 29r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 74 Nr XXVII/626/28 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 28r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I UCHWAŁA NR XLVI /383/2006 RADY GMINY W MICHAŁOWICACH z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów połoŝonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. UCHWAŁA NR XLIX/416/05 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU 74 39 74 39 74 40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440 7439 UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/421/97

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ TOM II KIERUNKI ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. GENERALNY PROJEKTANT Zespół

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 419 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY GÓRNO z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA. z dnia 3 marca 2000 r.

UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA. z dnia 3 marca 2000 r. UCHWAŁA Nr XIX/282/2000 RADY GMINY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Mehoffera, w Gminie Warszawa - Białołęka

Bardziej szczegółowo