3. POWYPADKOWE BADANIA I ORZECZNICTWO LEKARSKIE KIERUJ CYCH POJAZDAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. POWYPADKOWE BADANIA I ORZECZNICTWO LEKARSKIE KIERUJ CYCH POJAZDAMI"

Transkrypt

1 3. POWYPADKOWE BADANIA I ORZECZNICTWO LEKARSKIE KIERUJ CYCH POJAZDAMI Jacek Antoni Pi¹tkiewicz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zawiera przepis umożliwiający wykonywanie badań lekarskich u kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych, co pozwala na ocenę stanu zdrowia tej grupy kierowców i określenie, na ile stan zdrowia może być czynnikiem przyczynowym wypadkowości drogowej. Aktualna treść art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. Ustawy jest następująca: Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega:... 3) kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli: a) uczestniczy w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu... Zgodnie z tym przepisem organ kontroli ruchu drogowego, zwykle policja, może skierować kierowcę uczestniczącego w wypadku drogowym z poważnymi konsekwencjami (śmierć innej osoby, np. innego kierowcy, pasażera lub pieszego, lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu) na badanie lekarskie. Przepis ten w dniu 1 stycznia 2004 r. zastąpił poprzednią normę, która funkcjonowała od 1997 r., czyli od wejścia w życie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, a która w art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a miała brzmienie: a) uczestniczy w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny,... 51

2 Wprowadzona zmiana w znacznym stopniu ograniczyła możliwość wykonywania lekarskich badań kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych. Poprzednio na badanie takie mógł być skierowany kierowca uczestniczący w każdym wypadku drogowym z ofiarami śmiertelnymi i urazami, a obecnie tylko kierowca uczestniczący w wypadku z ciężkimi konsekwencjami zdrowotnymi, przy czym dodatkowo ofiarą, u której wystąpił ciężki uszczerbek na zdrowiu, nie może być kierowca uczestniczący w wypadku drogowym, co wydaje się nieporozumieniem. Cele powypadk wypadkowego badania lekar arskiego kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych są następujące: 1) ustalenie, czy stan zdrowia kierowcy nie był czynnikiem przyczynowym wypadku drogowego, 2) stwierdzenie, czy stan zdrowia kierowcy nie uległ takiemu pogorszeniu w wyniku wypadku drogowego, że spowodowało to wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Według treści poprzedniego przepisu art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a badaniu podlegali zarówno kierowcy, którzy spowodowali wypadek, uczestniczyli w wypadku, nie doznali urazów w wyniku wypadku, jak i kierowcy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, co umożliwiało realizację postawionych wyżej celów. Obecnie brzmienie tego przepisu istotnie ogranicza realizację celu pierwszego i uniemożliwia realizację celu drugiego. W wyniku przeprowadzonej zmiany przepisu liczba lekarskich powypadkowych badań kierowców w 2004 r. uległa znacznemu zmniejszeniu. Badania powypadkowe przeprowadzane były do stycznia 2004 r. w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy i w jednostkach naukowo-badawczych zajmujących się medycyną transportu, a od stycznia 2004 r. tylko w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Dane na temat wyników tych badań nie były dotychczas publikowane. Przedstawione niżej informacje oparte są na materiale zebranym w latach w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Badaniom lekarskim podlegali kierowcy uczestniczący w wypadkach drogowych na terenie województwa warszawskiego, skierowani przez policjantów Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Badania przeprowadzano według ustalonego schematu postępowania. Lekarz wydający orzeczenie wykonywał badanie ogól- 52

3 nego stanu zdrowia, a następnie lekarze specjaliści przeprowadzali badania wzroku, słuchu, układu równowagi i układu nerwowego oraz badania psychiatryczne. W badaniu ogólnego stanu zdrowia szczególne znaczenie miało badanie podmiotowe w zakresie wywiadu wypadkowego, gdzie starano się możliwie szczegółowo wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do wypadku, przebieg wypadku i jego skutki, zbierano też szczegółowe informacje na temat czasu prowadzenia pojazdów przed wypadkiem. Należy wspomnieć, że wobec braku na skierowaniach policyjnych jakichkolwiek informacji o przyczynach i przebiegu wypadku drogowego jedynym źródłem danych był badany kierowca. Co do obiektywnego przedstawienia przez niego sytuacji wypadkowej niejednokrotnie można było mieć duże wątpliwości. Przebadano 1601 kierowców uczestniczących w latach w wypadkach drogowych na terenie woj. warszawskiego, w tym 1392 mężczyzn (86,6%) i 209 kobiet (13,1%). W latach w wypadkach drogowych na terenie woj. warszawskiego uczestniczyło kierowców, w tym mężczyzn (87,1%) i 1711 kobiet (12,9%). Grupa kierowców badana w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w latach stanowiła 12% ogólnej liczby kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych na terenie woj. warszawskiego i pod względem udziału w niej kobiet i mężczyzn odpowiadała składowi całej grupy kierowców wypadkowych. Tabela 3.1. Rozkład wieku kierowców mężczyzn i kobiet uczestniczących w wypadkach drogowych w woj. warszawskim w latach i badanych w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej Wiek kierowcy (lata) a) < > 64 Razem Męż- liczba czyźni % 22,6 14,3 10,6 9,8 10,6 10,6 5,5 4,7 4,6 6,7 100,0 Ko- liczba biety % 16,3 15,8 11,0 12,4 16,3 11,5 8,6 2,9 2,3 2,9 100,0 Raliczba zem % 21,7 14,5 10,6 10,2 11,3 10,7 5,9 4,5 4,3 6,3 100,0 53

4 Rozkład wiekowy badanej grupy kierowców przedstawiono w tab Porównując rozkład wieku kierowców mężczyzn i kierowców kobiet badanych w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej z rozkładem wieku kierowców mężczyzn i kierowców kobiet uczestniczących w wypadkach drogowych na terenie woj. warszawskiego można stwierdzić znaczne podobieństwo, co pozwala uznać badaną grupę kierowców za reprezentatywną dla całej grupy kierowców wypadkowych. Jedyną wyraźną różnicę można zauważyć w najstarszej grupie kierowców mężczyzn (> 64 lat), której reprezentacja jest o 75% większa w grupie kierowców badanych niż w ogólnej grupie kierowców wypadkowych. Podczas badania podmiotowego kierowcy uczestniczący w wypadkach drogowych pytani byli o choroby przewlekłe, które mogą mieć znaczenie dla ich sprawności psychofizycznej. W grupie 1601 kierowców wystąpienie takich chorób zgłosiło: 175 kierowców (10,9%) nadciśnienie tętnicze, 136 kierowców (8,5%) chorobę wieńcową serca, 30 kierowców (1,9%) cukrzycę, 2 kierowców (0,1%) padaczkę, 2 kierowców (0,1%) schizofrenię, 1 kierowca (0,06%) stan po udarze mózgu. Biorąc pod uwagę fakt, że ok. 80% badanych kierowców mieściło się w grupie wiekowej poniżej 50 lat, należy uznać zwłaszcza liczbę osób z chorobą wieńcową serca i z cukrzycą za dość dużą i stanowiącą prawdopodobnie nadreprezentację w stosunku do występowania tych chorób w ogólnej populacji. Zwraca także uwagę obecność w badanej grupie po 2 kierowców z rozpoznaną padaczką i schizofrenią. Na pytanie o leki przyjmowane w dniu wypadku, które mogły mieć wpływ na sprawność psychofizyczną kierowców, ich przyjęcie potwierdziło 49 kierowców (3,1%). Były to głównie leki: przeciwcukrzycowe (25 osób), nasercowe (16 osób) i hipotensyjne (15 osób). Liczby te nie wydają się odbiegać od przeciętnej dla populacji. Na pytanie o używanie alkoholu 73% kierowców mężczyzn podało, że pije alkohol okolicznościowo, a 0,6%, że pije często. Nałóg palenia papierosów występował u 42% kierowców mężczyzn oraz 32% kierowców kobiet, z tym że wśród kierowców mężczyzn 21% kierowców wypalało powyżej 20 papierosów dziennie. 54

5 Występowanie dolegliwości przed wypadkiem podawało 2,5% kierowców. Było to najczęściej kołatanie serca oraz bóle i zawroty głowy. Do obowiązkowych dla kierowców badań pomocniczych należały, według przepisów obowiązujących do 1 stycznia 2004 r., glikemia na czczo i badanie spoczynkowe EKG dla kierowców w wieku powyżej 50 lat. Wartości glikemii na czczo przekraczające 6,2 mmol/dm 3 (110 mg/dl), a więc świadczące o nieprawidłowościach gospodarki węglowodanowej (w tym także u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe), stwierdzono u 87 kierowców (6,3%), co niewątpliwie znacznie przekracza średnią częstość występowania hiperglikemii w ogólnej populacji osób dorosłych. Odchylenia w EKG spoczynkowym wystąpiły u 15% kierowców, w tym u 8,8% kierowców były to niespecyficzne zmiany zespołu ST-T, a u 2,5% kierowców pobudzenia dodatkowe komorowe i nadkomorowe. U 9 kierowców stwierdzono w EKG cechy przebytego zawału serca, u 8 kierowców zmiany niedokrwienne. Dane te nie odbiegają od oczekiwanej liczby zmian zapisu EKG w populacji ogólnej. Badania wzroku kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych nie wykazały dużych różnic w porównaniu do populacji ogólnej. Prawidłową ostrość wzroku stwierdzono u 97% kierowców tej grupy, prawidłową zdolność rozpoznawania barw u 95%, prawidłowe widzenie obuoczne u 94%, prawidłowe pole widzenia u 98% kierowców. Różnice wystąpiły w zakresie częstości wad refrakcji i w zakresie widzenia zmierzchowego. Częstość wad refrakcji w tej grupie kierowców była dość duża i dotyczyła 29,5% badanych kierowców, w tym nadwzroczność stwierdzono u 11,5%, a krótkowzroczność u 18% kierowców. Krótkowzroczność częściej występowała u kierowców kobiet niż u kierowców mężczyzn (odpowiednio u 26 i 18%). Wszyscy kierowcy z wadami refrakcji, z wyjątkiem jednej osoby, posługiwali się okularami w czasie prowadzenia pojazdu. W zakresie widzenia zmierzchowego nieprawidłowe wyniki otrzymano u 12% kierowców, w tym u 15% kierowców starszych. W badaniu narządu słuchu i równowagi kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych wykazano dość dużą częstość obniżenia ostrości słuchu. 55

6 W badaniu akumetrycznym w tej grupie kierowców stwierdzono obniżenie ostrości słuchu w 14% przypadków (w tym w 85% przypadków był to niedosłuch obustronny, w 15% jednostronny). U 3 osób stwierdzono jednostronną głuchotę, a 3 inne osoby używały aparatów słuchowych. W badaniu audiometrycznym u 37% kierowców wykazano przesunięcie krzywej progowej przewodnictwa powietrznego w odniesieniu do normy wieku. W 5 przypadkach niedosłuch był znaczny od 35 do 70 db. W bezpośredniej obserwacji stanu narządu równowagi u 17 kierowców wykazano oczopląs samoistny. W badaniu neurologicznym stwierdzono, głównie u kierowców starszych, drobne odchylenia od stanu prawidłowego (4,3%). Jednakże u 4 osób wykazano ograniczenie ruchomości w stawach kończyny górnej, u 4 osób drżenie spoczynkowe kończyn górnych, a u 3 osób stan po udarze mózgu z dyskretnym zespołem połowiczym. W badaniach psychiatrycznych (badania wykonano u 877 kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych) stwierdzono zaburzenia psychiczne u 6 osób: u 2 depresję, u 1 schizofrenię, u 2 osobowość niedojrzałą i u 1 zespół nerwicowy hipochondryczno-lękowy. W badanej grupie 23 kierowców, w tym 2 kobiet, przyznało się do prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, większość z nich nie wykazywała krytycyzmu w stosunku do swojego postępowania. Spośród badanych kierowców jedynie w 12 przypadkach (0,8%) można było stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że stan zdrowia kierowcy był istotnym czynnikiem przyczynowym wypadku drogowego. Ten udział przyczynowy stanu zdrowia kierowcy w wypadkowości drogowej jest zbliżony do danych z piśmiennictwa zagranicznego, zgodnie z którymi powyższy czynnik przyczynowy odpowiada za 0,1 2% wypadków drogowych. Jeśli spojrzeć na problem potencjalnego wpływu stanu zdrowia kierowcy na wypadkowość drogową, czyli na odchylenia od stanu zdrowia, które mogły być dodatkowym czynnikiem przyczynowym (np. zaburzenia kardiologiczne, metaboliczne, okulistyczne, neurologiczne, niesprawność narządu ruchu, zaburzenia psychiczne), w świetle przedstawionych wyżej danych dotyczyć one mogły ok. 10% badanych kierowców, uczestniczących w wypadkach 56

7 drogowych. W tych przypadkach z reguły nie można wykazać bezpośredniego związku przyczynowego między stanem zdrowia kierowcy a spowodowaniem wypadku drogowego, jednak nie można również wykluczyć istnienia takiego związku. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom wad refrakcji i zaburzeń widzenia zmierzchowego w badanej grupie kierowców, co mogło być wynikiem sprzyjającym podejmowaniu przez kierowców niewłaściwych decyzji i prowadzić do sytuacji wypadkowej. Badania lekarskie kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych powinny umożliwić wyselekcjonowanie grupy kierowców, których stan zdrowia może sprzyjać zagrożeniu wypadkowemu. Lekarz przeprowadzający badania lekarskie u kierowcy może wydać jedno z trzech orzeczeń: 1) orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, 2) orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem z ograniczeniem, 3) orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, co skutkuje cofnięciem prawa jazdy. W badanej grupie 1601 kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych wydano 1459 (91%) orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań, 127 (8%) orzeczeń o braku przeciwwskazań z ograniczeniem i 15 (1%) orzeczeń o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych. Przy zyczynami orzecz eczeń eń negatywn ywnych ch były: czynniki neurologiczne 4 osoby, alkoholizm 3 osoby, choroby psychiczne 3 osoby, zaburzenia metaboliczne 2 osoby, pogorszenie widzenia 2 osoby, ogólny stan zdrowia 1 osoba. W przypadku orzecz eczeń eń pozytywn ywnych z ogranicz aniczeniem stosowano głównie ograniczenia czasowe, dotyczące kierowców z odchyleniami od prawidłowego stanu zdrowia, które nie wpływały istotnie na sprawność prowadzenia pojazdu, mogły jednak ulec pogłębieniu z biegiem czasu, co wymagało powtórnego badania w czasie określonym w orzeczeniu. W tej grupie kierowców zastosowano ograniczenia czasowe głównie z następujących przyczyn: upośledzenie słuchu 40%, 57

8 nieprawidłowe widzenie 38%, zaburzenia kardiologiczne 24%, zaburzenia metaboliczne (cukrzyca) 13%, zaburzenia neurologiczne 5%, nadużywanie alkoholu 4%. U niektórych osób ograniczenie czasowe wprowadzono z kilku przyczyn jednocześnie. Termin powtórnego badania lekarskiego ustalano w zależności od rodzaju przyczyny na okres od pół roku do 5 lat. Oprócz ograniczeń czasowych stosowano też w orzeczeniach lekarskich sporadycznie inne rodzaje ograniczeń, najczęściej dotyczące obowiązku kierowcy korekcji wzroku podczas prowadzenia pojazdu. Orzecznictw ecznictwo o lekar arskie kie związane z badaniami kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych, w porównaniu z badaniem kandydatów na kierowców czy rutynowymi badaniami okresowymi i kontrolnymi kierowców, charakteryzuje się pewnym istotnym elementem, a mianowicie lekarz orzekający musi traktować fakt, że badany kierowca uczestniczył w wypadku drogowym, jako sygnał potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w przyszłości. Podczas badania, które powinno być badaniem pogłębionym w stosunku do rutynowych badań innych kierowców, lekarz musi odpowiedzieć na pytanie, czy ten sygnał wiąże się z konkretnymi problemami zdrowia fizycznego i psychicznego kierowcy. W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie pomocna jest także znajomość okoliczności, przebiegu i skutków wypadku drogowego, które należy ustalić we wnikliwie przeprowadzonym wywiadzie. Mówiąc o skutkach, nie należy zapominać o urazie psychicznym, jaki występuje u kierowcy po wypadku, czy wręcz o zespole powypadkowego urazu psychicznego. Lekarz udziela odpowiedzi na postawione wyżej pytania w treści orzeczenia, decydując, czy kierowca może prowadzić pojazd, czy też nie może prowadzić pojazdu, czy konieczne jest wprowadzenie w orzeczeniu ograniczeń. Z przedstawionych danych wynika, że zastrzeżenia dotyczące stanu zdrowia występują u ok. 10% kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych. Problem ten nie ma charakteru dominującego wśród przyczyn wypadkowości, jednak biorąc pod uwagę, że dotyczy on ok. 6 tys. kierowców rocznie w skali całego kraju, warto, aby lekarze orzekający traktowali go z należytą odpowie- 58

9 dzialnością, jeśli swoim działaniem mogą mieć wpływ na zmniejszenie wypadkowości drogowej chociaż w niewielkim stopniu. Podobne problemy związane są z orzecznictwem lekarskim i badaniami maszynistów i innych pracowników transportu kolejowego w związku z wypadkami kolejowymi, jednak brak tu podobnych, jak w przypadku kierowców, opracowań na temat stanu zdrowia pracowników kolejowych uczestniczących w wypadkach kolejowych. Niemniej przedstawione wyżej zalecenia na temat orzecznictwa lekarskiego powinny być zastosowane także przez lekarzy wykonujących badania lekarskie kolejarzy. PIŒMIENNICTWO 1. Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K.: Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K.: Zaburzenia depresyjne związane z przyjmowaniem substancji stymulujących typu amfetamin. Dyskusje o depresji, 2004, 24, Bąk J.: Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa Clarke B. i wsp.; Hypoglycaemia in insulin dependent diabetic drivers. British Medical Journal, 1980, 280 (6240), Chantelau E.: Diabetes und Führerschein Versicherungsmedizin, 1991, 43, (6), Coroczne raporty o stanie bezpieczeństwa kolejowego sporządzane przez Główny Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego PKP SA. 7. Cyr M.G., Mo Garry K.A.: Zaburzenia związane z piciem alkoholu u kobiet. Medycyna po Dyplomie, 2003, 12 (6), Elementy stanu zdrowia kierowcy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kryteria i metody ich oceny. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, Warszawa Evans I.: Traffic safety and the driver. Van Nostrand Reinhold, New York Gastaut H., Zifkin B.G.: The risk of automobile accidents with seizures while driving. Neurology, 1987, 37 (10), Gjerde H., Christophersen A.S., Moerland J.: Amphetamine and Drugged Driving. J. Traffic Med., 1992, 20, Godorowski K.: Alkohol wciąż najgroźniejszy. Problemy alkoholizmu, 2001, 4, Habrat B.: Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. PWN, Warszawa Hartmann H.: Medyczne przyczyny wypadków w komunikacji. Medycyna Komunikacyjna, 1970, VI (6), Medycyna Pracy w Kolejnictwie. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Moskalewicz J., Sierosławski J., Świątkiewicz G.: Program zapobiegania narkomanii w Polsce Odlot. Alkoholizm i Narkomania, 1997, 27 (2),

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki Mariola Śliwińska - Kowalska Jolanta Walusiak - Skorupa Magdalena Lewańska Alicja Pas-Wyroślak Dorota Klimecka-Muszyńska Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA POTRZEB SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA POTRZEB SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY Medycyna Pracy 2011;62(5):527 536 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Małgorzata Waszkowska 1 Ewa Wągrowska-Koski 2 PRACA POGLĄDOWA ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracującymi Zalecenia do badań profilaktycznych oraz postępowania orzeczniczego u osób z cukrzycą

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracującymi Zalecenia do badań profilaktycznych oraz postępowania orzeczniczego u osób z cukrzycą Medycyna Pracy 2014;65(1):131 141 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Andrzej Marcinkiewicz 1 Dorota Szosland 2 Marcin Rybacki 3 Ewa Wągrowska-Koski 3 Marta Wiszniewska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007 OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN Raport przygotowany w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS Warszawa 2013 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS Warszawa 2013 Redaktor Magdalena Lewandowska Bożena

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Opracowanie publikacji GUS, Departament Statystyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, ponieważ u ponad połowy chorych nie występują

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 1 Nr 3/MON z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie

Bardziej szczegółowo

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Spis treści Wprowadzenie... I. Podstawy prawne Programu... II. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Paweł Ostaszewski Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich Warszawa 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Specyfika spraw nieletnich... 5 1.2. Opiniowanie diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję lipiec - wrzesień 2014 /wydanie bezpłatne D l a L e k a r z a R o d z i n n e g o n r 1 DRUID BOTOX na depresję ABC leczenia zaburzeń lękowych Pobudzenie u pacjentów z otępieniem Wódka i śmierć EZOP Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 1 (27) Spis treści 1 Leczenie zaburzeń lipidowych w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo