DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE"

Transkrypt

1 DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Wybór prawa w przypadku transgranicznych wypadków drogowych: rozporządzenie Rzym II, konwencja haska oraz dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych ja NOTATKA PE PL

2 Niniejszy dokument przygotowano na wniosek Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. AUTOR Jenny PAPETAS Organizacja Adres WŁAŚCIWY ADMINISTRATOR Vesna NAGLIC Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne Parlament Europejski B-1047 Bruksela Adres poczty elektronicznej: WERSJE JĘZYKOWE Oryginał: EN Tłumaczenie: BG/CS/DA/DE/EL/ES/ET/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV O WYDAWCY W celu skontaktowania się z departamentem tematycznym lub zaprenumerowania jego comiesięcznego biuletynu prosimy pisać na adres: Parlament Europejski, dokument ukończono w listopadzie 2012 r. Unia Europejska, 2012 r. Niniejszy dokument jest dostępny w internecie na stronie: SPROSTOWANIE Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza.

3 STRESZCZENIE Transgraniczny wypadek samochodowy, który zdarzył się na terenie UE, może potencjalnie wiązać się z zastosowaniem trzech systemów prawnych, z których każdy posiada przepisy o wyborze prawa. Systemy te zawarte są w rozporządzeniu Rzym II 1, konwencji haskiej o prawie właściwym dla wypadków drogowych 2 oraz dyrektywie w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych 3. Ta ostatnia ma znaczenie w tej dziedzinie prawa, ponieważ większość roszczeń powstających w wyniku wypadków drogowych pokrywają ubezpieczyciele, nie zaś sam sprawca 4. W Europie ubezpieczyciele muszą postępować zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Jedną z takich zasad jest to, że ochrona ubezpieczeniowa powinna być oferowana zgodnie z prawem miejsca wypadku lub prawem miejsca, w którym pojazd ma zwykłe miejsce postoju, zależnie od tego, gdzie ochrona ubezpieczeniowa jest większa. Jeżeli oferowanie ochrony odnosi się nie tylko do maksymalnej kwoty, jaka zostanie wypłacona z polisy, ale także do rodzaju i zakresu szkody, będzie ono wspierało cel dyrektywy, którym jest ochrona interesów poszkodowanych, niezależnie od tego, w którym miejscu Unii doszło do wypadku, jednak może ono również stać w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Rzym II. Stosowanie przepisów rozporządzenia Rzym II doprowadzi prawdopodobnie do stosowania prawa miejsca wypadku 5 lub prawa wspólnego miejsca zamieszkania dla stron zdarzenia 6. W wyjątkowych przypadkach może prowadzić do zastosowania innych przepisów prawa, jeżeli jest to prawo obowiązujące w państwie, które jest w oczywisty sposób bliżej związane ze zobowiązaniem pozaumownym niż państwo, w którym doszło do wypadku lub państwo wspólnego miejsca zamieszkania 7. Istnieją dowody na to, że zastosowanie prawa innego niż prawo miejsca zamieszkania poszkodowanego umożliwia wypłacenie mu zbyt wysokiego lub zbyt niskiego odszkodowania, może mieć ono również wady i zalety pod względem okresów przedawnienia 8. Jednakże reguły te mogą również podlegać zasadzie wyboru prawa zawartej w dyrektywie w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Można dyskutować, czy zasadę tę można uznać za nadrzędną zasadę obowiązującą do celów art. 16 rozporządzenia Rzym II lub za przepis prawa wspólnotowego określający wybór prawa w odniesieniu do konkretnej kwestii do celów art. 27 rozporządzenia Rzym II. Choć można zrozumieć zależność pomiędzy tymi dwoma instrumentami w ten sposób, oznacza to również, że właściwe prawo jest podatne na fragmentaryzację, a zatem jedno prawo może odnosić się do kwestii odpowiedzialności i przedawnienia, zaś inne do kwestii rodzaju i zakresu szkody. Może to skutkować niepożądanymi konsekwencjami i znacznie pogorszyć kwestię nadmiernego lub niewystarczającego odszkodowania dla poszkodowanego. Rozporządzenie Rzym II, za pośrednictwem art. 28, pozwala na stałe stosowanie konwencji haskiej przez państwa członkowskie będące jej sygnatariuszami 9 w czasie, gdy rozporządzenie Rzym II weszło w życie. Przepisy obu instrumentów mogą wiązać się z 1 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. 2 4 maja 1971 r. 3 Dyrektywa 2009/103/WE 4 Compensation of Victims of Cross-border Road Traffi c Accidents in the EU: Comparison of National Practices, Analysis of Problems and Evaluation of Options for Improving the Position of Cross-border Victims, sprawozdanie przygotowane przez firmę prawniczą Demolin Brulard Barthélémy dla Komisji Europejskiej, które można znaleźć pod następującym adresem: 5 art. 4 ust. 1 6 art. 4 ust. 2 7 art. 4 ust. 3 8 Patrz sprawozdanie Komisji, przypis 4 powyżej, strona i Państwa członkowskie UE będące również sygnatariuszami konwencji haskiej to: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Słowenia, Słowacja i Hiszpania. 3

4 różnymi skutkami prawnymi wynikającymi z różnych celów i dążeń. Konwencja w głównej mierze wskaże prawo miejsca wypadku lub miejsce rejestracji pojazdu. Nie wyjaśniono jeszcze dokładnej zależności pomiędzy rozporządzeniem Rzym II a konwencją haską. Przykładowo art. 1 rozporządzenia oraz art. 1 konwencji haskiej mówią o zakresie odnośnych instrumentów i odnoszą się do odpowiedzialności z tytułu zobowiązań pozaumownych. Można dyskutować, czy interpretacja sformułowania w art. 1 konwencji będzie inna w związku z jego stosowaniem w poszczególnych państwach członkowskich UE w taki sposób, że będzie odzwierciedlać autonomiczne i wzajemnie się wykluczające definicje terminów zobowiązania umowne i zobowiązania pozaumowne stosowane w rozporządzeniu Rzym I 10 i Rzym II. Ten punkt nie jest całkowicie bezdyskusyjny. Poza tym nie jest jasne, czy argumenty dotyczące wyboru przepisów prawnych dozwolonych na mocy rozporządzenia Rzym II będą dozwolone na mocy konwencji. Nawet jeżeli brak pewności dotyczący zależności pomiędzy rozporządzeniem Rzym II a konwencją haską zostanie rozwiązany, sytuacja najprawdopodobniej będzie nadal skomplikowana i będzie zachęcała do tzw. forum shopping z uwagi na różne możliwości rozstrzygnięcia sprawy w zależności od tego, w której jurysdykcji dana sprawa będzie rozpatrywana. Nie pomaga to osobom pragnącym rozstrzygnąć spory bez udziału sądu, ponieważ nie będzie można z absolutną pewnością stwierdzić, w oparciu o które przepisy należałoby to uczynić. Jeżeli chodzi o konwencję haską i dyrektywę w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, wydaje się oczywiste, że nie można pozwolić, by stosowanie konwencji odbywało się ze szkodą dla stosowania dyrektywy. Sama Unia nie jest związana konwencją, a jej sygnatariuszami jest mniej niż połowa jej państw członkowskich. Zezwolenie na to, aby konwencja wpływała na funkcjonowanie prawa unijnego, doprowadziłoby do nierównomiernego stosowania tego prawa przez państwa członkowskie, co z kolei stałoby w sprzeczności z podstawową zasadą jednolitości. Jednak stosowanie dyrektywy wiąże się z możliwością fragmentaryzacji prawa właściwego, w ten sam sposób, jak miałoby to miejsce w przypadku rozporządzenia Rzym II. Aktualna sytuacja jest zatem niezadowalająca. Jest złożona i niespójna oraz posiada wiele wątpliwych aspektów. Większość roszczeń powstających w wyniku wypadków drogowych zaspokaja się poza salą sądową bezpośrednio pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami 11. W tej sytuacji przepisy dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych są korzystne dla poszkodowanego. Uznają one jego słabszą pozycję w zaistniałej sytuacji oraz stwarzają system, w którym poszkodowany może wystąpić z roszczeniem z państwa pochodzenia i w swym języku ojczystym. Uzasadnienia te nie mają zastosowania w stosunkach pomiędzy poszkodowanym a sprawcą, gdzie strony mają taką samą pozycję. Jednak w przypadku bezpośredniego działania w stosunku do ubezpieczenia, istnieją już ramy, na których można się oprzeć, aby rozwiązać pozostałe trudności, z jakimi borykają się poszkodowani. Zaproponowano już szereg opcji w celu ulepszenia aktualnej sytuacji. Harmonizacja prawa materialnego odnoszącego się do odszkodowań i okresów przedawnienia rozwiązałaby aktualne trudności związane z prawem właściwym. Jednak ponieważ byłaby pewna możliwość osiągnięcia w niedalekiej przyszłości porozumienia w kwestii okresów przedawnienia, stwierdza się, że harmonizacja prawa dotyczącego odszkodowań jest celem nierealistycznym, zarówno w krótkiej jak i średniej perspektywie czasowej. Osiągnięcie w tej kwestii porozumienia będzie nieosiągalne w najbliższej przyszłości. Przekazywanie informacji dotyczących okresów przedawnienia nie rozwiązałoby złożoności wyboru przepisów prawnych w tej dziedzinie i zdaniem autora nie byłoby prawdopodobne, aby mogło rozwiązać aktualną sytuację trudności, z jakimi borykają się poszkodowani. 10 Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. 11 Patrz w odniesieniu do systemu obowiązującego w Anglii, R. Lewis Insurance and the Tort System 25 LS (2005) 85 s. 88. Patrz również ogólne sprawozdanie E. W. Essena z Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego "Actes et Documents de la XIN Session," 1970, t.iii, 200 w. 206 w kwestii dowodów przedstawionych przez delegację szwajcarską na 11. sesji konferencji haskiej, które pokazują, że z 1000 wypadków drogowych ubezpieczyciele rozstrzygają 995 pozasądownie. 4

5 Nie istnieje idealne rozwiązanie trudności w tej dziedzinie. W niniejszym opracowaniu sugeruje się wybór takiego rozwiązania prawnego, zgodnie z którym prawo kraju pochodzenia poszkodowanego powinno mieć zastosowanie do roszczeń zgłaszanych bezpośrednio ubezpieczycielowi i które zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Rozwiązanie to wspierałoby zarówno swobodny przepływ osób przez granice na terenie UE, a także dążenia Komisji Europejskiej do wzmocnienia praw poszkodowanych 12. Jednak należy dokonać wyboru politycznego pomiędzy pełnym zastosowaniem tego prawa a poddaniem zachowania kierowcy regułom państwa, w którym nie podejmował działań w czasie wypadku lub podzielenia prawa w taki sposób, aby odpowiedzialność podlegałaby prawu miejsca wypadku, zaś wszystkie pozostałe aspekty roszczenia podlegałyby prawu państwa miejsca zamieszkania poszkodowanego. Jak stwierdzono powyżej rozdzielenie prawa właściwego w ten sposób można krytykować z uwagi na niekonsekwentne rezultaty, które mogą skutkować wypłatą nadmiernego lub niewystarczającego odszkodowania poszkodowanemu. Z tego też powodu, a także ponieważ ubezpieczyciele podlegają już prawu obowiązującemu w każdym państwie członkowskim w oparciu o przepisy zawarte w dyrektywie w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, w rozporządzeniu Rzym II lub w postanowieniach konwencji haskiej, stwierdza się, że możliwe jest uzasadnienie pełnego stosowania prawa państwa zamieszkania poszkodowanego z zastrzeżeniem, że składający roszczenie może musieć być zobowiązany do dokonania wyboru pomiędzy wszczęciem postępowania przeciwko ubezpieczycielowi lub przeciwko sprawcy, aby uniknąć trudności związanych ze sprawami powiązanymi. 12 Patrz komunikat Komisji Europejskiej Wzmacnianie praw ofiar w UE (COM(2011)0274 final) 5

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania NOTA PE 462.498

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania prawa właściwego dla dochodzenia roszczeń ofiar wypadków drogowych

Zasady ustalania prawa właściwego dla dochodzenia roszczeń ofiar wypadków drogowych DOROTA MAŚNIAK Zasady ustalania prawa właściwego dla dochodzenia roszczeń ofiar wypadków drogowych 1. DETERMINANTY USTALENIA WŁAŚCIWEGO PRAWA W dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i otwarcia granic

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 11.4.2007 KOM(2007) 178 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie końcowe Komisji Europejskiej w sprawie zasadności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 7.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263/11 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2012 COM(2012) 756 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO Wzmocnienie jednolitego rynku poprzez

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 0836-02/10/PL WP 179 Opinia 8/2010 w sprawie prawa właściwego przyjęta w dniu 16 grudnia 2010 r. Grupa robocza została powołana na mocy art.29

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 676 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Stosowanie rozporządzenia Rady nr 2157/2001 z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ arc DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ NOTATKA Niniejszy dokument został

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. COM(2014) 259 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bardziej szczegółowo

Dokument do dyskusji Przegląd istniejącego prawodawstwa w zakresie obniżonych stawek VAT

Dokument do dyskusji Przegląd istniejącego prawodawstwa w zakresie obniżonych stawek VAT KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki Pośrednie i Administracja Podatkowa VAT i inne podatki obrotowe TAXUD/C1 Dokument do dyskusji Przegląd istniejącego prawodawstwa

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Artur Borkowski WDROŻENIE ZAPISÓW DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/92/WE Z 9 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu kompensacji szkód komunikacyjnych

Optymalizacja systemu kompensacji szkód komunikacyjnych KATARZYNA LUDWICHOWSKA Optymalizacja systemu kompensacji szkód komunikacyjnych Artykuł rozpoczynają uwagi na temat podstawowych zasad funkcjonowania europejskiego systemu kompensacji szkód komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona) 24.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawne aspekty roszczeń regresowych zagranicznych instytucji ubezpieczeń społecznych z tytułu deliktów o charakterze transgranicznym 1

Publicznoprawne aspekty roszczeń regresowych zagranicznych instytucji ubezpieczeń społecznych z tytułu deliktów o charakterze transgranicznym 1 Michał Kalata Publicznoprawne aspekty roszczeń regresowych zagranicznych instytucji ubezpieczeń społecznych z tytułu deliktów o charakterze transgranicznym 1 Wprowadzenie Problematyka roszczeń regresowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo