SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)"

Transkrypt

1 ZP INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, tel , faks , adres strony internetowej: adres 2. Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian./, zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Nawa nadana zamówieniu: Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 4. Łączna wartość szacunkowa zamówień na dostawę urządzeń komputerowych i systemów komputerowych przekracza kwotę euro, została ustalona zgodnie z art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy. 5. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 12. Przedmiotem zamówienia dostawa dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. I. Licencja do każdego z urządzeń zapewnia przez okres 3 lat aktualizacje do wszystkich modułów urządzenia wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku od 8.00 do wymianę urządzenia na nowe w przypadku awarii w ciągu 14 dni II. Urządzenia muszą posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa wraz z poniższymi funkcjami (minimalnie): ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) 1) Firewall klasy Stateful Inspection. 2) Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. 3) Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge). 4) Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 5) Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall u.

2 6) Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 7) Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) 8) System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 9) Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. 10) Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej ataków i zagrożeń. 11) Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. 12) Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. 13) Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) 14) Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. 15) Ograniczenie pasma lub priorytezacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. 16) Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). OCHRONA ANTYWIRUSOWA 17) Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). 18) Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. 19) Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. 20) Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. OCHRONA ANTYSPAM 21) Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). 22) Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: a. białe/czarne listy, b. DNS RBL, c. heurystyczny skaner.

3 23) W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. 24) Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) 25) Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 26) Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: a. PPTP VPN, b. IPSec VPN, c. SSL VPN. 27) Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). 28) Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub n Spoke oraz modconf. FILTR ADRESÓW URL 29) Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. 30) Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL dostarczaną przez producenta rozwiązania zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. 31) Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. 32) Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora. 33) Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST. 34) Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: a. blokowanie dostępu do adresu URL, b. zezwolenie na dostęp do adresu URL, c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 35) Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. 36) Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. 37) Możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. UWIERZYTELNIANIE 38) Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. integracje z serwerem Microsoft Active Directory. 39) Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: a. SSL, b. Radius, c. Kerberos. 40) Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem użytkowników Microsoft Active Directory nie wymaga instalacji agenta na serwerze AD ani modyfikacji schematu domeny.

4 ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI OD DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH (ISP). 41) Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 42) Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: a. równoważenie względem adresu źródłowego, b. równoważenie względem adresu źródłowego i docelowego (połączenia). 43) Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA 44) Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci 45) Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP DHCP Relay 46) Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. 47) Urządzenie musi posiadać usługę klienta NTP. 48) Urządzenie musi posiadać DNS Proxy. ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM 49) Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. 50) Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 51) Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. 52) Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). 53) Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. 54) Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). RAPORTOWANIE 55) Urządzenie ma być dostarczone wraz z dedykowanym systemem do raportowania. 56) Narzędzie raportujące musi być oparte o darmowy system np. system z rodziny Linux. 57) Interfejs użytkownika musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową. 58) Interfejs użytkownika narzędzia raportującego ma być dostępny co najmniej w językach Polskim i Angielskim. 59) Przesyłanie logów pomiędzy urządzeniem a narzędziem raportującym musi odbywać się za pomocą protokołu syslog. 60) Narzędzie raportujące musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji swoich komponentów z Internetu bez ingerencji użytkownika. 61) Rozwiązanie musi posiadać możliwość wygenerowania raportów graficznych, na podstawie zebranych logów, w tym co najmniej: a. raporty WEB zawierające informacje o co najmniej: odwiedzanych stronach WWW, ilości połączeń do tych stron, ilości pobranych danych, kategoriach tematycznych (do których należą odwiedzane strony), użytkownikach, którzy łączyli się z danymi adresami oraz adresach IP z których wchodzono na owe strony, b. raporty pasywnego skanera sieci, zawierające informacje o co najmniej: wykrytych zagrożeniach, aplikacjach, w których zostały wykryte podatności, typach programów, w których wykryto podatności, poziomie ważności wykrytych zagrożeń, c. raporty IPS zawierające informacje o co najmniej: wykrytych przez IPS zagrożeniach, adresach źródłowych i adresach docelowych hostów, których te zagrożenia dotyczą.

5 62) Raporty graficzne muszą oferować możliwość: a. przeszukiwania zgromadzonych informacji, b. wyświetlenia zgromadzonych informacji, dla wybranego: dnia, tygodnia, miesiąca, c. eksportu do zewnętrznych plików obsługujących format PDF oraz CSV. 63) Narzędzie raportujące musi umożliwiać przeglądanie zgromadzonych logów, oraz dawać możliwość ich filtrowania po parametrach co najmniej takich jak: protokół, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, port docelowy, nazwa docelowa, czas (od-do), nazwa użytkownika, akcja. 64) Przeglądarka logów musi dawać możliwość ukrycia kolumn z informacjami zbędnymi dla administratora. 65) Narzędzie raportujące musi posiadać możliwość tworzenia wielu kont użytkowników. 66) Narzędzie raportujące musi umożliwiać pracę wielu użytkowników jednocześnie. 67) Narzędzie raportujące musi być dostarczane w ramach podstawowej licencji na urządzenie, bez dodatkowych opłat. III. MINIMALNE PARAMETRY SPRZĘTOWE URZĄDZEŃ UTM: URZĄDZENIE PIERWSZE: 1) Urządzenie musi być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać z wbudowanej pamięci flash. 2) Liczba portów Ethernet 10/100/1000 min. 5 w tym min. 3 routowalne. 3) Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G. 4) Urządzenie pozwala na użycie nie mniej niż 4 niezależnych łączy WAN. 5) Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS min. 400 Mbps. 6) Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 100 Mbps. 7) Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż 50. 8) Obsługa min. 64 VLAN-ów. 9) Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min ) Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. URZĄDZENIE DRUGIE: 1) Urządzenie musi być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać z wbudowanej pamięci flash. 2) Liczba portów Ethernet 10/100/1000 min. 8. 3) Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G. 4) Urządzenie pozwala na użycie nie mniej niż 4 niezależnych łączy WAN. 5) Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS min. 800 Mbps. 6) Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 200 Mbps. 7) Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż ) Obsługa min. 64 VLAN-ów. 9) Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min ) Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. 11) Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. KODY CPV systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe urządzenia komputerowe

6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: 13. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu a ich oferty zostaną odrzucone. 14. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia treść oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do specyfikacji, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wymienione powyżej jako zał. nr 3). 15. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w trybie art. 22 ust. 1, treść oświadczenia zawarta jest w zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w trybie art. 24 ust. 1, treść oświadczenia zawarta jest w zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji, 4) oryginał lub kopię poświadczoną (na każdej zapisanej stronie) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wymienione powyżej w ppkt 3). (Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.)

7 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wskazanych w pkt 15 ppkt 2-4 specyfikacji oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. OFERTA WSPÓLNA 16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. PEŁNOMOCNICTWO 17. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 18. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 19. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, ręcznie, na maszynie lub komputerze. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów na język polski.

8 20. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, informacji, oświadczeń i zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta wraz z wymienionymi w pkt 15 dokumentami wnoszone do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej. 21. Wykonawca określi cenę oferty jako cenę brutto z podatkiem VAT, ściśle według formularza cenowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Cena oferty powinna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 22. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 23. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez osobę/y wskazaną/e w pkt 22 niniejszej siwz, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 24. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych (na każdej zapisanej stronie) za zgodne z oryginałem przez osobę/y wskazaną/e w pkt 22 siwz. 25. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przeciwnym wypadku Zamawiający odrzuci ofertę, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 27. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. SKŁADANIE OFERT: 28. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, w Kancelarii Administracyjnej pok. 113, w terminie do dnia 13 grudnia 2012 r., do godz Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych w następujący sposób:... /nazwa, firma Wykonawcy/... /adres Wykonawcy/ Oferta na dostawę dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, nr ZP Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. 31. Oferty które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 29. WADIUM: 32. Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 33. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 34. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 10 grudnia 2012 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po

9 upływie wskazanego wyżej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 35. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej 36. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej 37. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 38. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. Gdy zmiana treści ogłoszenia będzie istotna tzn. dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ORAZ ZWROT OFERTY ZŁOŻONEJ PO TERMINE: 39. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 40. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie określonym w pkt. 28. OTWARCIE OFERT: 41. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2012 r. o godz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 w sali 207 (I piętro). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zastały otwarte, ceny tych ofert oraz inne jawne informacje wymienione w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10 KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT: 42. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena % Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły : C = (Cmin. : Coferty) x 100 C-ilość punktów dla danej oferty Cmin.- cena brutto najtańszej oferty Coferty - cena brutto danej oferty 100 waga kryterium wyboru Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT : 43. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, mając na uwadze zapisy art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 44. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. KOREKTY OCZYWISTYCH OMYŁEK: 45. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona : oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się błąd popełniony przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego), inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY: 46. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 47. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 46 lit. a) siwz na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 48. Zamawiający prześle niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy. Umowę w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni od przesłania zawiadomienia w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych powyżej terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 49. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11 50. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 51. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 52. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 53. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 54. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 55. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Ze względu na wartość postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. 56. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 1) W sprawach merytorycznych: Krzysztof Hojda Dyrektor Wydziału Administracyjnego, Adam Zaremba - Kierownik Referatu ds. Obsługi Technicznej 2) W sprawach formalnych: Beata Zięcina-Kasieczka Przewodnicząca Komisji Przetargowej. Załączniki: zał. nr 1 - formularz oferty zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 4 - projekt umowy

12 ZP zał. nr 1 Zamawiający: Powiat Nowosądecki Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Przedmiot zamówienia: dostawa dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.... /pieczątka firmowa Wykonawcy/ OFERTA CENOWA: Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w specyfikacji proponuję (-emy) realizację całości przedmiotowego zamówienia tj. dostawę dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w podanej poniżej cenie: (Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)... zł brutto (słownie: ) w tym podatek VAT. Cena oferty wynika z następującej kalkulacji: Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiana ilość Cena brutto URZĄDZENIE UTM PIERWSZE zgodne z opisem zawartym w pkt. 12. III. siwz 1 UWAGA : nazwę producenta i model należy wypełnić obowiązkowo Producent Model 1... zł 2 URZĄDZENIE UTM DRUGIE zgodne z opisem zawartym w pkt. 12. III siwz UWAGA : nazwę producenta i model należy wypełnić obowiązkowo Producent Model 1... zł RAZEM CENA OFERTY... zł Oświadczam (-y), że całość zamówienia wykonam (-y) własnymi siłami. * Oświadczam (-y), że część zamówienia......

13 ... /opis części zamówienia/ powierzę (-ymy) do realizacji podwykonawcom. /* - wypełnić jeśli dotyczy/ Oświadczam (-y), że uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam (-y), że zapoznałem się (-liśmy się) z treścią specyfikacji i nie wnoszę (-simy) do niej żadnych zastrzeżeń. Podpisał(-ali)... występujący w charakterze:... w pełni upoważniony (-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu:... adres:... telefon...faks Miejscowość:... Data: /podpis podpisy pieczątka imienna - pieczątki imienne/

14 ZP (pieczęć firmowa Wykonawcy) zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczam oświadczamy*, że spełniam spełniamy * warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejscowość:... Data:... * - niepotrzebne skreślić... (podpis podpisy) (pieczątka imienna - pieczątki imienne)

15 ZP zał. nr 3... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczam oświadczamy*, że nie podlegam nie podlegamy* wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych * - niepotrzebne skreślić Miejscowość:... Data: (podpis podpisy) (pieczątka imienna - pieczątki imienne) Pouczenie: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian./: Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

16 -projekt umowy- UMOWA DOSTAWY Nr ZP zał. nr 4 zawarta w dniu... roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (ZP ) na dostawę dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego pomiędzy Powiatem Nowosądeckim z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, w osobach: Jana Golonki - Przewodniczącego Zarządu Mieczysława Kiełbasy - Członka Zarządu, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w :... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Strony zawarły umowę następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zwanych dalej Towarem. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność Towaru wraz z trzyletnią licencją, a Zamawiający zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Wykonawcy za dostarczony Towar umówioną cenę. 3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie Towaru, usług transportu oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, a w ramach trzyletniej gwarancji usług takich jak: aktualizacje do wszystkich modułów urządzenia, wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do i wymianę urządzenia na nowe w przypadku awarii w ciągu 14 dni. 4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu trzyletnią licencję do każdego z urządzeń. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług o których mowa w ust. 3 wchodzi w skład ceny dostawy Towaru. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na wskazany w 1 Towar składają się dwa urządzenia UTM, których cechy zostały szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy a marka i model zostały szczegółowo określone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2. Dostarczony Towar powinien być nowy, objęty gwarancją producenta, ponadto Wykonawca wraz z wydaniem towaru Zamawiającemu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że Towar nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138,

17 poz. 935 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U Nr 155, poz. 1089). 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do dystrybuowania oferowanych oprogramowań wraz z licencją na korzystanie z nich. 3 OPAKOWANIE TOWARU 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić takie opakowanie Towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 2. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu Towaru do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 4 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar do siedziby Zamawiającego. 2. Termin realizacji umowy wynosi do 7 dni od dnia podpisania umowy. 3. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego mailem albo faksem z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca dostarcza Towar Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko. 5 WYDANIE I ODBIÓR TOWARU 1. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia Towaru, co będzie polegało na upewnieniu się, że Towar jest wolny od wad fizycznych (z wyłączeniem wad ukrytych), w rozumieniu 6 niniejszej umowy, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołu, podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wzór protokołu przedstawiono w załączniku nr 2 do umowy. 3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad Towaru, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do Towaru i określonym terminem ich usunięcia. 4. W przypadku, gdy jakikolwiek Towar podlegający sprawdzeniu w celu dokonania odbioru Towaru ma wady w rozumieniu 6 niniejszej umowy, Zamawiający nie odbierze Towaru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę Towaru wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 5. Dokonanie odbioru Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 6 RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Towaru.

18 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności wszelkie uszkodzenia oraz jakąkolwiek inną niezgodność Towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia odbioru Towaru, natomiast uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne Towaru wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. 7 GWARANCJA JAKOŚCI 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony Towar jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru. 2. Wykonawca na dostarczony Towar udziela trzyletniej gwarancji. 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne Towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumenty uprawniające do korzystania z gwarancji (karty gwarancyjne). 5. Brak karty gwarancyjnej uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia Towaru. 8 REKLAMACJE 1. Wszelkie zgłoszenia o awarii lub wadach Towaru należy dokonywać: a) pod numerem telefonu b) pod numerem fax.. c) pod adresem poczty elektronicznej ( ): - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18: Wykonawca zobowiązuje się odbierać uszkodzony Towar w siedzibie Zamawiającego. 3. Nadto Wykonawca zobowiązuje się do: a) uznawania za skuteczne zgłoszenia wystąpienia awarii lub wady w drodze informacji przesłanej faksem, elektronicznie lub dostarczonej pismem do siedziby Wykonawcy, b) naprawy Towaru do 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii lub wad i wymiany Towaru na wolny od wad w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 14 dni. 4. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do odbioru uszkodzonego Towaru lub usunięcia awarii lub wady nie dopełni obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia awarii lub wad w drodze naprawy w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i naliczenie kar umownych.

19 9 ZAPŁATA CENY 1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, w wysokości:.... zł brutto (słownie:... zł), zgodne z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji umowy. 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania dostawy Towaru. Oznacza to, że cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostaw i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową wynikających z niej wprost, jak również nie ujętych w umowie a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu, dostarczenia, licencji, pomocy technicznej, napraw, serwisowania, opłaty związane z długością gwarancji (pakiety gwarancyjne serwisowe) itd. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, której płatnikiem będzie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz, NIP Na fakturze VAT Wykonawca musi wyszczególnić jednostkowe ceny poszczególnych elementów wchodzących w skład zamówienia. 6. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym. 7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich, przelewem na konto Dostawcy w ciągu 21 dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. 10 OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 % wartości brutto danego pakietu wskazanej w 9 ust. 1: - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Towaru, - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Towaru wolnego od wad w terminie, o którym mowa w 5 ust. 4, - za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z 8 ust. 3 pkt b). b) w wysokości 20 % wartości brutto, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy: a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 5 dni, b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie, c) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia jednego z przypadków, o których mowa w ust Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego potrącenia kar umownych z wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonanie dostawy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

20 11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE 1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 ZMIANY UMOWY, JĘZYK, EGZEMPLARZE, ZAŁĄCZNIKI, POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 4. Zamawiający do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy wyznacza: Pana Adama Zarembę, tel. (18) Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych..., tel Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 7. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku polskim. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 9. Wykaz załączników do umowy: Załącznik nr 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 2: Wzór protokołu dostawy i odbioru, Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr. zawarta w dniu..roku w Nowym Sączu. pomiędzy:

-projekt- UMOWA nr. zawarta w dniu..roku w Nowym Sączu. pomiędzy: zawarta w dniu..roku w Nowym Sączu pomiędzy: -projekt- UMOWA nr Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM Urzędów 17.10.2016 Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM Urząd Miejski w Urzędowie prosi o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzania klasy UTM wraz z serwisami o parametrach nie niższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP.270.88.2011 (Projekt)

UMOWA BPM.ZZP.270.88.2011 (Projekt) Projekt pod nazwą Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową Numer ogłoszenia: 100949-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA nr.. zawarta w dniu... w Nowym Sączu. pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA nr.. zawarta w dniu... w Nowym Sączu. pomiędzy: UMOWA nr.. Załącznik nr 2 zawarta w dniu... w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, z siedzibą: ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz, REGON:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Numer sprawy: DRB/341/03/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO Dane dotyczące zamawiającego Miejski Zakład Komunalny ul. Międzyzakładowa 3 98-330 Pajęczno

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.272.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo