SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)"

Transkrypt

1 ZP INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, tel , faks , adres strony internetowej: adres 2. Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian./, zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Nawa nadana zamówieniu: Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 4. Łączna wartość szacunkowa zamówień na dostawę urządzeń komputerowych i systemów komputerowych przekracza kwotę euro, została ustalona zgodnie z art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy. 5. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 12. Przedmiotem zamówienia dostawa dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. I. Licencja do każdego z urządzeń zapewnia przez okres 3 lat aktualizacje do wszystkich modułów urządzenia wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku od 8.00 do wymianę urządzenia na nowe w przypadku awarii w ciągu 14 dni II. Urządzenia muszą posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa wraz z poniższymi funkcjami (minimalnie): ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) 1) Firewall klasy Stateful Inspection. 2) Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. 3) Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge). 4) Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 5) Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall u.

2 6) Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 7) Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos). INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) 8) System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 9) Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. 10) Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej ataków i zagrożeń. 11) Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. 12) Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS. 13) Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) 14) Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. 15) Ograniczenie pasma lub priorytezacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. 16) Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). OCHRONA ANTYWIRUSOWA 17) Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). 18) Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji. 19) Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. 20) Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. OCHRONA ANTYSPAM 21) Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). 22) Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: a. białe/czarne listy, b. DNS RBL, c. heurystyczny skaner.

3 23) W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. 24) Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN) 25) Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 26) Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: a. PPTP VPN, b. IPSec VPN, c. SSL VPN. 27) Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). 28) Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub n Spoke oraz modconf. FILTR ADRESÓW URL 29) Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. 30) Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL dostarczaną przez producenta rozwiązania zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. 31) Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. 32) Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora. 33) Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST. 34) Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: a. blokowanie dostępu do adresu URL, b. zezwolenie na dostęp do adresu URL, c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 35) Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. 36) Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. 37) Możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. UWIERZYTELNIANIE 38) Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. integracje z serwerem Microsoft Active Directory. 39) Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: a. SSL, b. Radius, c. Kerberos. 40) Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem użytkowników Microsoft Active Directory nie wymaga instalacji agenta na serwerze AD ani modyfikacji schematu domeny.

4 ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI OD DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH (ISP). 41) Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 42) Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: a. równoważenie względem adresu źródłowego, b. równoważenie względem adresu źródłowego i docelowego (połączenia). 43) Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA 44) Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci 45) Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP DHCP Relay 46) Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3. 47) Urządzenie musi posiadać usługę klienta NTP. 48) Urządzenie musi posiadać DNS Proxy. ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM 49) Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. 50) Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 51) Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https. 52) Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP). 53) Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. 54) Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). RAPORTOWANIE 55) Urządzenie ma być dostarczone wraz z dedykowanym systemem do raportowania. 56) Narzędzie raportujące musi być oparte o darmowy system np. system z rodziny Linux. 57) Interfejs użytkownika musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową. 58) Interfejs użytkownika narzędzia raportującego ma być dostępny co najmniej w językach Polskim i Angielskim. 59) Przesyłanie logów pomiędzy urządzeniem a narzędziem raportującym musi odbywać się za pomocą protokołu syslog. 60) Narzędzie raportujące musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji swoich komponentów z Internetu bez ingerencji użytkownika. 61) Rozwiązanie musi posiadać możliwość wygenerowania raportów graficznych, na podstawie zebranych logów, w tym co najmniej: a. raporty WEB zawierające informacje o co najmniej: odwiedzanych stronach WWW, ilości połączeń do tych stron, ilości pobranych danych, kategoriach tematycznych (do których należą odwiedzane strony), użytkownikach, którzy łączyli się z danymi adresami oraz adresach IP z których wchodzono na owe strony, b. raporty pasywnego skanera sieci, zawierające informacje o co najmniej: wykrytych zagrożeniach, aplikacjach, w których zostały wykryte podatności, typach programów, w których wykryto podatności, poziomie ważności wykrytych zagrożeń, c. raporty IPS zawierające informacje o co najmniej: wykrytych przez IPS zagrożeniach, adresach źródłowych i adresach docelowych hostów, których te zagrożenia dotyczą.

5 62) Raporty graficzne muszą oferować możliwość: a. przeszukiwania zgromadzonych informacji, b. wyświetlenia zgromadzonych informacji, dla wybranego: dnia, tygodnia, miesiąca, c. eksportu do zewnętrznych plików obsługujących format PDF oraz CSV. 63) Narzędzie raportujące musi umożliwiać przeglądanie zgromadzonych logów, oraz dawać możliwość ich filtrowania po parametrach co najmniej takich jak: protokół, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, port docelowy, nazwa docelowa, czas (od-do), nazwa użytkownika, akcja. 64) Przeglądarka logów musi dawać możliwość ukrycia kolumn z informacjami zbędnymi dla administratora. 65) Narzędzie raportujące musi posiadać możliwość tworzenia wielu kont użytkowników. 66) Narzędzie raportujące musi umożliwiać pracę wielu użytkowników jednocześnie. 67) Narzędzie raportujące musi być dostarczane w ramach podstawowej licencji na urządzenie, bez dodatkowych opłat. III. MINIMALNE PARAMETRY SPRZĘTOWE URZĄDZEŃ UTM: URZĄDZENIE PIERWSZE: 1) Urządzenie musi być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać z wbudowanej pamięci flash. 2) Liczba portów Ethernet 10/100/1000 min. 5 w tym min. 3 routowalne. 3) Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G. 4) Urządzenie pozwala na użycie nie mniej niż 4 niezależnych łączy WAN. 5) Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS min. 400 Mbps. 6) Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 100 Mbps. 7) Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż 50. 8) Obsługa min. 64 VLAN-ów. 9) Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min ) Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. URZĄDZENIE DRUGIE: 1) Urządzenie musi być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać z wbudowanej pamięci flash. 2) Liczba portów Ethernet 10/100/1000 min. 8. 3) Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G. 4) Urządzenie pozwala na użycie nie mniej niż 4 niezależnych łączy WAN. 5) Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS min. 800 Mbps. 6) Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 200 Mbps. 7) Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż ) Obsługa min. 64 VLAN-ów. 9) Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min ) Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. 11) Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. KODY CPV systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe urządzenia komputerowe

6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: 13. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu a ich oferty zostaną odrzucone. 14. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia treść oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do specyfikacji, oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wymienione powyżej jako zał. nr 3). 15. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w trybie art. 22 ust. 1, treść oświadczenia zawarta jest w zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - w trybie art. 24 ust. 1, treść oświadczenia zawarta jest w zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji, 4) oryginał lub kopię poświadczoną (na każdej zapisanej stronie) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wymienione powyżej w ppkt 3). (Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest złożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.)

7 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wskazanych w pkt 15 ppkt 2-4 specyfikacji oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. OFERTA WSPÓLNA 16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. PEŁNOMOCNICTWO 17. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 18. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 19. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, ręcznie, na maszynie lub komputerze. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów na język polski.

8 20. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, informacji, oświadczeń i zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta wraz z wymienionymi w pkt 15 dokumentami wnoszone do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej. 21. Wykonawca określi cenę oferty jako cenę brutto z podatkiem VAT, ściśle według formularza cenowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Cena oferty powinna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 22. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 23. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez osobę/y wskazaną/e w pkt 22 niniejszej siwz, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 24. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych (na każdej zapisanej stronie) za zgodne z oryginałem przez osobę/y wskazaną/e w pkt 22 siwz. 25. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przeciwnym wypadku Zamawiający odrzuci ofertę, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 27. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. SKŁADANIE OFERT: 28. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, w Kancelarii Administracyjnej pok. 113, w terminie do dnia 13 grudnia 2012 r., do godz Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych w następujący sposób:... /nazwa, firma Wykonawcy/... /adres Wykonawcy/ Oferta na dostawę dwóch urządzeń UTM dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, nr ZP Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. 31. Oferty które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 29. WADIUM: 32. Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 33. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 34. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 10 grudnia 2012 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po

9 upływie wskazanego wyżej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 35. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej 36. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej 37. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 38. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. Gdy zmiana treści ogłoszenia będzie istotna tzn. dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ORAZ ZWROT OFERTY ZŁOŻONEJ PO TERMINE: 39. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 40. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie określonym w pkt. 28. OTWARCIE OFERT: 41. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2012 r. o godz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 w sali 207 (I piętro). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zastały otwarte, ceny tych ofert oraz inne jawne informacje wymienione w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10 KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT: 42. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena % Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły : C = (Cmin. : Coferty) x 100 C-ilość punktów dla danej oferty Cmin.- cena brutto najtańszej oferty Coferty - cena brutto danej oferty 100 waga kryterium wyboru Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT : 43. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, mając na uwadze zapisy art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 44. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. KOREKTY OCZYWISTYCH OMYŁEK: 45. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona : oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się błąd popełniony przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego), inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY: 46. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 47. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 46 lit. a) siwz na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 48. Zamawiający prześle niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy. Umowę w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni od przesłania zawiadomienia w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych powyżej terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 49. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo