SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A Katowice tel/ faks SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP. Zatwierdzam: Katowice, dnia (podpis Kierownika Zamawiającego)

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice, ul. Barbary 21A NIP: tel , faks strona internetowa: 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP o parametrach i ilościach określonych w niżej wymienionych punktach. Sprzęt komputerowy: 3.1 Macierz dyskowa (1 szt.) 3.2 Kontroler Fibre Channel do serwera wraz z montażem (4 szt.) 3.3 Komputer (4 szt.) 3.4 Monitor (6 szt.) 3.5 Drukarka wielofunkcyjna (1 szt.) 3.6 Drukarka laserowa (1 szt.) 3.7 Router (6 szt.) 3.8 Komputer przenośny (1 szt) 3.9 Komputer przenośny (1 szt) Oprogramowanie/licencje: 3.10 Przedłużenie wsparcia Vmware vsphere 5 (1 szt.) 3.11 Licencja na program DbVisualizer Pro (2 szt.) Wspólny słownik zamówień (CPV): Macierz dyskowa, Karty sieciowe, Urządzenia sieciowe, Komputery osobiste, Wyświetlacze płaskie, Drukarki laserowe, Komputery przenośne, Systemy operacyjne, Pakiety oprogramowania dla baz danych, Pakiety oprogramowania emulującego SPRZĘT KOMPUTEROWY 3.1 Macierz dyskowa (1 szt): Obudowa 1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, etc). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię Fibre Channel 8Gb/s. 2) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19 z zajętością maks. 2U w tej szafie. 3) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy. 4) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. 5) Maksymalna moc zasilania nie może przekraczać 5400 [W] dla maksymalnej możliwej konfiguracji macierzy. 6) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 7) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy. 8) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości nie większej niż 2U, przy montażu w szafach przemysłowych standardu 19. 9) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 8. muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia. str. 2 z 14

3 Pojemność 1) System musi umożliwiać instalację minimum 24 dysków formatu 2,5 wykonanych jako dyski SAS lub NearLine- SAS lub SolidStateDrive. 2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie sumarycznej przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. Raw) min. 240TB. 3) Macierz musi umożliwiać instalacje dysków 2,5 oraz 3,5 w obrębie pojedynczego rozwiązania, 4) Macierz musi umożliwiać zainstalowanie maksymalnie 240 dysków w pojedynczym rozwiązaniu, 5) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych, 6) Oferowana macierz musi zawierać min. 24 dyski SAS o prędkości min obr/min o pojemności min. 900GB każdy. Kontrolery 1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 4GB pamięci podręcznej każdy 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub bateryjnego. 3) Kontrolery RAID muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. 5) Zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów RAID musi być identyczna tzw. cache mirror. 6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami: 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. Interfejsy 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty FC 8 Gb/s do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID. 2) Macierz musi umożliwiać rozbudowę każdego z kontrolerów RAID o kolejne 2 porty i obsługę protokołów transmisji: FC 8Gb/s, FC 16Gb/s, iscsi 1 Gb/s, iscsi 10Gb/s FCoE 10Gb/s, SAS Gb/s 3) Rozbudowa portów j.w. nie może wymagać zmiany modelu kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych. 4) Interfejsy wspierane w rozwiązaniu nie mogą być wykorzystywane do innych pomocniczych rodzajów transmisji danych jak zarządzanie, konfiguracja zasobów macierzy. Zamawiający nie dopuszcza w tym wymaganiu zwielokrotniania interfejsów FC poprzez stosowanie zewnętrznych urządzeń aktywnych lub zarządzanych przez inne niż wbudowane w macierzy oprogramowanie kodowe. Poziomy RAID Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1,1+0, 5,5+0, 6 Wspierane dyski Oferowana macierz musi wspierać, poza zainstalowanymi dyskami przynajmniej dyski: 1) dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej obrotów na minutę, 2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem SAS 2.0 6Gb/s, wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 3) dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 100GB macierz musi zapewniać obsługę min. 32 szt. dysków SSD w całym rozwiązaniu, 4) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. 2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujące w reżimie fullduplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty), 5) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków, 6) Macierz musi wspierać, dla min. jednej z obsługiwanych technologii dyskowych, mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy, 7) Macierz musi wspierać technologie energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu time scheduler czyli w zadanym lub powtarzalnym oknie czasowym, 8) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID, - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. str. 3 z 14

4 Opcje software owe Konfiguracja, zarządzanie Gwarancja i serwis Znak sprawy: ZP/DI/3/PZ/53/13 1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowych z możliwością rozszerzenia licencji do min kopii migawkowych, 2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS), 3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS), 4) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min woluminów (LUN), 5) Oprogramowanie wbudowane macierzy musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu szyfrującego o długości klucza minimum 128-bitów, 6) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów, 7) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: - zmiana rozmiaru woluminu, - zmiana poziomu RAID, - zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID, - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej, 8) Macierz musi posiadać wsparcie przynajmniej dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 3.5/4.0/5, Citrix XEN Server, 9) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipathing (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC, 10) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 60TB, 11) Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyższym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iscsi, bez konieczności stosowania zewn. urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Replikacja danych opcjonalnie powinna być obsługiwana z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy jako tzw. storage-based data. 12) Macierz opcjonalnie musi wspierać Thin Provisioning tj. wirtualizację rozmiaru zasobu logicznego wystawianego dla hosta 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być możliwe bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI 1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z gwarantowaną przez producenta zakończoną naprawą w miejscu instalacji urządzenia do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta macierzy zgodnie z pkt.8). 2) W przypadku awarii uszkodzone dyski nie mogą opuścić siedziby Zamawiającego. 3) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu. 4) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1,2c, 3) lub SMTP 5) Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. 6)Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia 7) Oświadczenie producenta urządzenia, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem (oświadczenie wymagane zgodnie z pkt. 8). 8) Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu stosowne dokumenty (oświadczenia producenta), potwierdzające udzielenie przez producenta wyżej wymienionych warunków gwarancji. Przedłożenie tych dokumentów będzie podstawą odbioru dostawy i podpisania protokołu odbioru sprzętu. Inne Macierz powinna być wyposażona w kable światłowodowe do połączenia macierzy z kontrolerami w serwerach (4 szt.): LC-LC Multimode 50/125 (OM3) duplex o długości min. 1 m oraz komplet kabli zasilających str. 4 z 14

5 3.2 Kontroler Fibre Channel do serwera wraz z montażem (4 szt.): Dla modelu serwera Fujitsu Primergy RX300 S7 Porty Min. 1x FC 8Gb/s złącze typu MMF LC, Magistrala PCIe x8 Inne Karta typu low-profile, Karta musi występować na oficjalnej liście producenta, zawierającej wspierane podzespoły: zakładka Podzespoły W cenie montaż w serwerze, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego (serwer na gwarancji) 3.3 Komputer (4 szt.): Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64, o wydajności min pkt w teście PassMark, (http://cpubenchmark.net) Pamięć RAM Min. 4GB DDR3-min. 1600MHz Możliwość rozbudowy do min. 32 GB Możliwość pracy w trybie dual channel Min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci Dysk HDD min. 500GB, w standardzie min. SATA III, prędkość obrotowa min rpm Napęd optyczny Płyta główna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Karta graficzna DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania Zaprojektowana i wyprodukowana dla danego modelu komputera Chipset rekomendowany przez producenta procesora Model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji Obsługa procesorów wielordzeniowych Zintegrowany kontroler min. 4 x SATA III Min. 4x PCI-Express, w tym min. 1x PCI-Express 3.0 x16 Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, Możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) Możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych Możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz hubów USB Możliwość przekierowania konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sieć LAN Wsparcie dla obsługi kart procesorowych (SmartCard) Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego Zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane z płyta główną, umożliwiające skuteczne usunięcie wszystkich zapisów na dysku twardym Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS Ethernet 10/100/1000 (RJ45) Obsługa protokołów: WoL, PXE 2.1 Możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS Możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 1759MB, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie, 1x DisplayPort, 1x DVI lub HDMI, 1x D-Sub str. 5 z 14

6 Porty I/O System operacyjny Oprogramowanie biurowe Obudowa Klawiatura Urządzenie wskazujące typu mysz Min. 10 portów USB zintegrowanych trwale w komputerze, z czego min. 8 portów wyprowadzone na zewnątrz Min. 4 porty USB na panelu przednim, w tym min. 2xUSB 3.0 Min. 2x porty szeregowe 2x porty PS2 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe na panelu przednim obudowy 1x DVI z fabrycznym adapterem VGA, 1x DisplayPort 1x LPT Nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złącz USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złącz na panelu przednim obudowy komputera Porty USB z zasilaniem prądowym umożliwiającym ładowanie urządzeń zewnętrznych Zainstalowany Windows 7 Professional 64bit, w polskiej wersji językowej (preinstalowany + nośnik pozwalający na ponowną instalację systemu w polskiej wersji językowej płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji przez Internet czy telefon, lub oprogramowanie równoważne (Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu Windows 7 Professional, możliwość uruchamiania 32 i 64 bitowego oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows 2008). Microsoft Office Home & Small Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych. UWAGA! Pakiet biurowy jest równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL, jeśli realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi. Musi zapewniać bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel, MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007 oraz 2010 W kolorze ciemnym (szara, czarna, grafitowa itp.) Zasilacz o mocy nieprzekraczającej 280 W wyposażony w wyjście do podłączania monitora Zasilacz z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 85% przy pełnym oraz przy połowicznym obciążeniu komputera Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi; Obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera Numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy Slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy Miejsce na opcjonalny czytnik kart procesorowych, Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony), Klawiatura PS2/USB w układzie polski programisty, trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta, numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); przewód łączący z komputerem min. 170cm (bez użycia przedłużaczy), Mysz optyczna 800 dpi, PS2/USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, trwałe oznaczenie myszy logo producenta, numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy) Przewód łączący z komputerem min. 170 cm (bez użycia przedłużaczy), str. 6 z 14

7 Gwarancja Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja min. 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Gwarantowany przez producenta czas naprawy w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia awarii - W przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika, zaś gdyby awaria polegała na uszkodzeniu dysku, wówczas serwis dostarcza nowy dysk - Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz powinien być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika - Dostępność części zapasowych do 5 lat. - Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta niedopuszczalny jest zapis ograniczający możliwość wykonywania rozbudowy lub rekonfiguracji komputera wyłącznie do pracowników producenta lub partnera serwisowego - Możliwość bezpłatnego pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach, bezpłatnie, bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Certyfikaty i normy 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową 2. Potwierdzenie producenta o zgodności ze standardami PC 2001, WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation) 3. Deklaracja zgodności CE. 4. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 6. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera 7. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows 7 lub Vista Business) powinien wynosić nie więcej niż 23 db Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim, Inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wbudowana w firmware komputera technologia umożliwiająca sprzętowe kasowanie zawartości dysku, bez możliwości jego odtworzenia w przebiegach od 1 do 35 razy Dołączony kabel zasilający o długości min. 1,7 m (bez użycia przedłużaczy). 3.4 Monitor (6 szt.): Przekątna min. 21 Rozdzielczość min. 1920x1080 Wejścia sygnału cyfrowe HDMI, DVI; analogowe D-sub Typ matrycy Matowa Czas reakcji max. 5ms Kąty widzenia pion/poziom min. 160/170 stopni Inne wbudowane 2 głośniki o mocy RMS min. 1W każdy Wyposażenie Kablel HDMI, kabel DVI dual link, kabel D-sub, kabel zasilający; Wszystkie kable o długości min. 1,7 m (bez użycia przedłużaczy). 3.5 Drukarka wielofunkcyjna (4 szt.) Typ drukarek laserowa, kolorowa, wielofunkcyjna (drukarka, kopiarka, skaner) Formaty papieru (druk, A4 skanowanie) Prędkość druku czerń/kolor min. 14/14 na minutę Wydruk pierwszej strony max. 20s Rozdzielczość drukowania min. 600x600 dpi Normatywny cykl min stron miesięczny Rozdzielczość skanowania min dpi Złącze Ethernet 10/100 wbudowany serwer wydruku str. 7 z 14

8 Obsługa języka wydruku PCL 6 Koszt wydruku strony max 0,17 zł w czerni* Rozmiar podajnika papieru min. 150 stron Funkcja kserowania bez użycia komputera - także w kolorze Wbudowane czcionki z prawidłową obsługą polskich znaków Zasilacz wewnętrzny * Brutto, na podstawie deklarowanej przez producenta wydajności i ceny wkładu drukującego u producenta, dane na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu 3.6 Drukarka laserowa (1 szt) Typ drukarki laserowa, kolorowa, Formaty papieru A4 Prędkość druku czerń/kolor min. 20/20 na minutę Wydruk pierwszej strony max. 17 s Rozdzielczość drukowania min. 600x600 dpi Normatywny cykl min stron miesięczny Złącze Ethernet 10/100 wbudowany serwer wydruku Obsługa języka wydruku PCL 6 Koszt wydruku strony w max 0,14 zł czerni* Rozmiar podajnika papieru min. 250 stron Funkcja automatycznego druku dwustronnego (duplex) Wbudowane czcionki z prawidłową obsługą polskich znaków Zasilacz wewnętrzny * Brutto, na podstawie deklarowanej przez producenta wydajności i ceny wkładu drukującego u producenta, dane na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 3.7 Router (6 szt.) Interfejsy Tryby pracy Systemy ochrony Połączenia VPN Połączenia SSL VPN Przepustowość maksymalna Przepustowość VPN Liczba równoczesnych sesji Min Protokoły dynamicznego RIP v1, RIP v2 routingu Inne funkcje Filtrowanie zawartości Zarządzanie przez stronę www Anteny Ethernetowe: - min. 2x WAN 10/100/1000 (RJ45) - możliwość skonfigurowania jednego z portów WAN jako DMZ - min. 4x LAN 10/100/1000 (RJ45) Konsolowe: - 1x RJ45 Bezprzewodowe: - WiFi a/b/g/n (2,4 GHz, 5GHz -dual band) USB - 2x USB 2.0 PPPoE, NAT/PAT, H.323 NAT Traversal, Multiple PPPoE DoS and DDoS protection, attack alarm via , Advanced IDS/IPS Subsciption, WEP, WPS, WPA-PSK, WPA- EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, EAP-TLS, EAP-TLLS, EAP-PEAP min. 70 luneli VPN, Szyfrowanie: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL; IPSec/PPTP/L2TP (min. 25 jednoczesnych połączeń PPTP/L2TP), IPSec NAT traversal, Dead Pear Detection, IP ESP, IP AH, VPN keep-alive, Hub-and-spoke Min. 20 tuneli SSL VPN, Szyfrowanie: DES, 3DES, AES Kontrola integralności: MD5, SHA1 Min. 130 Mb/s Min. 100 Mb/s IPSec NAT, PPTP/L2TP Server, IPMulticast(IGMP v3), DHCP Server/Client, DHCP Relay, WAN Traffic Fail-Over, dynamiczny DNS, routing między sieciami VLAN, IPv6, Route Failover, Load Balancing, IEEE 802.1q VLAN, Multiple SSIDs, Mapowanie SSID-to-VLAN statyczne filtrowanie adresów URL, filtrowanie po słowach kluczowych protokoły HTTP, HTTPS zewnętrzne, wymienne, min. 3 szt str. 8 z 14

9 3.8 Komputer przenośny (1 szt.) Procesor Dedykowany do rozwiązań mobilnych, ze zintegrowanym układem graficznym, minimum 4-rdzeniowy (min. 8 wątków), w architekturze 64 bit, pamięć podręczna min. 6 MB, o wydajności min pkt. w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Pamięć RAM min. 8GB DDR3 Dysk HDD min. 1000GB Karta graficzna wyposażona w min. 2048MB wydzielonej pamięci, z wyjściami HDMI i D-Sub Napęd optyczny DVD+/-RW DL Łączność Ethernet 10/100, WiFi b/g/n, wbudowany moduł Bluetooth Złącza min. 3 złącza USB, w tym min. 2 złącze USB 3.0, 1x D-SUB, 1x HDMI, RJ-45, wejście mikrofonu, wyjście słuchawek Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED o rozdzielczości min. 1920x1080, o przekątnej min 15 System operacyjny Zainstalowany Windows 7 Professional 64bit, w polskiej wersji językowej (preinstalowany + nośnik pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji przez Internet czy telefon, lub oprogramowanie równoważne (Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu Windows 7 Professional, możliwość uruchamiania 32 i 64 bitowego oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows W przypadku dostarczenia programowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów Pakiet biurowy Microsoft Office Home & Small Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych. UWAGA! Pakiet biurowy jest równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL, jeśli realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi. Musi zapewniać bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel, MS PowerPoint w wersjach przynajmniej 2003, 2007 oraz 2010 Gwarancja Wyposażenie Min. 24 miesiące on-site z gwarantowanym czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym. Myszka laserowa, dwuprzyciskowa z rolką, bezprzewodowa, małych rozmiarów (do komputerów przenośnych), torba do przenoszenia, 3.9 Komputer przenośny (1 szt.) Procesor Dedykowany do rozwiązań mobilnych, ze zintegrowanym układem graficznym, minimum 2-rdzeniowy (min. 4 wątki), w architekturze 64 bit, pamięć podręczna min. 3 MB, o wydajności min pkt. w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Pamięć RAM min. 4GB DDR3 Dysk HDD min. 500GB Karta graficzna wyposażona w min. 1024MB wydzielonej pamięci, z wyjściami HDMI i D-Sub Napęd optyczny DVD+/-RW DL Łączność Ethernet 10/100, WiFi a/g/n, wbudowany moduł Bluetooth Złącza min. 4 złącza USB, w tym min. 2 złącza USB 3.0, 1x D-SUB, 1x HDMI, RJ-45, wejście mikrofonu, wyjście słuchawek Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED o rozdzielczości min. 1600x900, o przekątnej min 17 System operacyjny zainstalowany Windows 7 Professional 64bit, w polskiej wersji językowej (preinstalowany + nośnik pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji przez Internet czy telefon, lub oprogramowanie równoważne (Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: zgodność z interfejsem API systemu Windows 7 Professional, możliwość uruchamiania 32 i 64 bitowego oprogramowania przeznaczonego do pracy na platformie Windows bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego, możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania opartą na serwerze domenowym Windows W przypadku dostarczenia programowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów Pakiet biurowy Microsoft Office Home & Small Business 2010 PL lub równoważny zawierający min.: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do zarządzania pocztą elektroniczną, program do obsługi i edycji prezentacji multimedialnych. UWAGA! Pakiet biurowy jest równoważny z MS Office Home & Business 2010 PL, jeśli realizuje wszystkie funkcje przy pomocy tych samych klawiszy na klawiaturze oraz skrótów klawiszowych w trakcie jego obsługi. Musi zapewniać bezbłędną współpracę (w tym konwersje tabel) z MS Word, MS Excel, MS PowerPoint w wersjach przynajmniej 2003, 2007 oraz 2010 Gwarancja min. 24 miesiące on-site z gwarantowanym czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym. Wyposażenie myszka laserowa, dwuprzyciskowa z rolką, bezprzewodowa, małych rozmiarów (do komputerów przenośnych), torba do przenoszenia, str. 9 z 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawa VII G 2401/16/12

Sprawa VII G 2401/16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość tel: 84 639 60 91 do 93 ; fax: 84 639 33 25; www.zamosc.po.gov.pl ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo