SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej euro: Dostawa serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZGL/DzZ/10/2012

2 I. Zamawiający Zakład Gospodarki Lokalowej Mikołów ul. Kolejowa 2 tel. (32) ; fax.(32) NIP: REGON: adres URL: Godziny urzędowania: poniedziałek , wtorek - czwartek , piątek II. Informacje o trybie i stosowaniu przepisów 1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 Prawa zamówień publicznych. 2. Rodzaj zamówienia: dostawa 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z dodatkami od nr 1 do 4 kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia przedmiotowego postępowania. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia - CPV Serwery Monitory ekranowe Jednostki pamięci taśmowej 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania: a) ZADANIE I: - dostawa serwera dwuprocesorowego w obudowie RACK 19" 2U - 1 szt. - dostawa monitora LCD 19-1 szt. - dostawa przełącznika KVM 1 szt. b) ZADANIE II: - dostawa napędu taśmowego LTO-4 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją sprzętowa znajduje się w dodatku nr 4 do siwz. 4. Zamówienie obejmuje również montaż dostarczonych elementów w szafie RACK 19" w serwerowni znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. 5. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 6. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. 7. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 8. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 9. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. 10. Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i transmisyjnym. Serwer należy zamontować w szafie typu RACK 19" z szynami mocującymi, pozwalającymi na wysunięcie serwera z ramieniem do prowadzenia kabli. Monitor oraz przełącznik KVM należy zamontować na dostarczonej półce typu RACK 19" o głębokości min. 550 mm 2 ZGL/DzZ/10/2012

3 11.Dopuszcza się składania ofert równoważnych, czyli takich, których przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania techniczne i jakościowe postawione przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przeprowadzenie testów wydajnościowych, ze oferowany przez niego w ramach dostawy sprzęt komputerowy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. IV. Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy V. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej oraz wariantowej 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każde z dwóch zadań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w cz. III siwz. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VII. Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz o podwykonawcach 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki. 2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Ewentualna zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwóch dostaw sprzętu (serwera lub napędu taśmowego) o wartości wynoszącej łącznie min ,00 zł netto 3 ZGL/DzZ/10/2012

4 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane w części IX siwz oświadczenia i dokumenty oraz zawarte w nich informacje (zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w niniejszej siwz). 3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów): 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dodatek nr 2 do siwz 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy dodatek nr 3 do siwz (dot. oświadczenia osób fizycznych) 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Warunek w części VIII.1.2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dodatek nr 2 do siwz Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 2) Warunek w części VIII.1.2).b trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, dodatek nr 5 do siwz oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie 4 ZGL/DzZ/10/2012

5 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Deklaracja zgodności CE dla serwera 2) Specyfikacja techniczna sprzętu (karta produktu) wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego dodatek nr 4 do siwz 5. Dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy zawarte w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 z 2009 r., poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dodatkową informacją: Dział Zamówień Publicznych i opatrzoną numerem sprawy: ZGL/DzZ/10/ Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W stosunku do oświadczeń lub dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jedyną dopuszczalną formą ich składania jest forma pisemna (patrz część IX pkt. 4 siwz). 4. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień pod kątem: merytorycznym: Arkadiusz Zok formalno-prawnym: Michał Kuszka, pokój nr 201, tel. (32) Informacje i wyjaśnienia dotyczące treści siwz można uzyskać w trybie określonym w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. Wymagania dotyczące wadium Nie wymagane XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 5 ZGL/DzZ/10/2012

6 XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Wielkość i układ załączonych do siwz wzorcowych formularzy (dodatków) może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana. 2. Sposób przygotowania oferty: a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim; b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki; c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi zostać poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią; zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie; d) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; e) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:... (nazwa wykonawcy)... (adres i tel. wykonawcy) Oferta na: Dostawa serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj r. 3. Oferta musi zawierać co najmniej: 1) Formularz ofertowy wzór stanowi dodatek nr 1 do siwz 2) Oświadczenia i dokumenty wskazane w części IX siwz, pkt. 1, 2, 4 4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę. 5. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione, a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się: a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 6. W przypadku gdy wykonawca jako dodatek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. 6 ZGL/DzZ/10/2012

7 XIV. Oferty zamienne, wycofanie ofert, oferty złożone po terminie 1. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi siwz w części XIII pkt. 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym słowem ZMIANA. W opakowaniu musi się znaleźć dokument, o którym mowa w części IX pkt.1 ppkt. 2 podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 2. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak to stanowi siwz w części XIII pkt. 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANIE. W opakowaniu musi się znaleźć dokument, o którym mowa w części IX pkt.1 ppkt. 2 podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia. XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 202 do dnia r. do godziny Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 210 dnia r. o godzinie XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cenę oferty należy policzyć w oparciu o przedmiot zamówienia określony w części III siwz, uwzględniając wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu, montażu oraz serwisu gwarancyjnego. 2. W dodatku nr 1 do siwz Oferta należy podać ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania wskazane w części III siwz. 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podana słownie, to jako właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. XVII. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów przez wykonawców 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Kryterium Cena Waga 100% 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN x 100 pkt =... punktów CO Wyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów. 7 ZGL/DzZ/10/2012

8 XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć następujące dokumenty: a) Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki, jeżeli nie została dołączona do oferty. b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. c) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna przedkłada aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert d) Projekt umowy z podwykonawcami, jeżeli takowi zostali wskazani w ofercie. XIX. Termin i miejsce zawarcia umowy 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. 3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego - pokój nr 201. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Istotne dla stron postanowienia umowy stanowią dodatek nr 3 do siwz. XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art g ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządził: Michał Kuszka Siwz została zweryfikowana pod względem merytorycznym:... Zatwierdzono dnia ZGL/DzZ/10/2012

9 Dodatki: 1) Oferta 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 3) Wzór umowy 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja sprzętowa 5) Wykaz doświadczenie zawodowe 9 ZGL/DzZ/10/2012

10 ZGL/DzZ/10/2012 Dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OFERTA Nazwa wykonawcy adres Regon... NIP... telefon... telefax... adres URL nr konta bankowego... Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Oferujemy wykonanie w/w zamówienia publicznego za cenę ryczałtową: ZADANIE I: - dostawa i montaż serwera 2-procesorowego 2U - 1 szt. - dostawa monitora LCD 19-1 szt. - dostawa przełącznika KVM 1 szt. brutto... zł słownie:... w tym: stawka podatku VAT -...% Oferowany model serwera (Producent, nazwa modelu) Oferowany model monitora (Producent, nazwa modelu) 1

11 ZGL/DzZ/10/2012 Oferowany model przełącznika KVM (Producent, nazwa modelu) Do oferty załączamy opis parametrów oferowanego modelu w oparciu o minimalne wymogi Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wydruki kart produktów dostępne na oficjalnych stronach producenta sprzętu. ZADANIE II: - dostawa napędu taśmowego LTO-4 1 szt. brutto... zł słownie:... w tym: stawka podatku VAT -...% Oferowany model napędu taśmowego (Producent, nazwa modelu) Do oferty załączamy opis parametrów oferowanego modelu w oparciu o minimalne wymogi Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wydruki kart produktów dostępne na oficjalnych stronach producenta sprzętu. Oświadczamy, iż akceptujemy podane niżej ustalenia: 1) Termin wykonania: 14 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy 2) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 3) Warunki gwarancji: min. 36 miesięcy serwer wraz z dyskami min. 36 miesiące monitor, door to door min. 36 miesięcy - przełącznik KVM, door to door min. 36 miesięcy napęd taśmowy 2

12 ZGL/DzZ/10/2012 Do realizacji poniższego zakresu zatrudnimy podwykonawców Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszelkie normy i certyfikaty wymagane przez Zamawiającego. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń. Miejsce i data:... (czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 3

13 ZGL/DzZ/10/2012 Dodatek nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawa serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Oświadczam/y również, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności, że nie zachodzą wobec mnie/nas przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp. art. 24 ust. 1 pkt. 2: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Data:... (czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

14 ZGL/DzZ/10/2012 Dodatek nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Umowa.../.../ 2012 zawarta w Mikołowie dnia... pomiędzy: działającym w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych Zakładem Gospodarki Lokalowej z siedzibą w: Mikołów, ul. Kolejowa NIP: REGON: reprezentowanym przez: mgr Jarosław Majewski - Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a... z siedzibą w... NIP:... REGON:... reprezentowanym przez:... zwanym w treści WYKONAWCĄ 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm.). 2. Przedmiotem umowy jest: Dostawa serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy. 4. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 5. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. 6. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 7. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 8. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. 9. Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i transmisyjnym typu Rack, wysokości nie więcej niż 2U z szynami mocującymi w szafie, pozwalającymi na pełne wysunięcie serwera i ramieniem do prowadzenia kabli. 10. Zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń: ZADANIE I: - serwer dwuprocesorowego w obudowie RACK 19" 2U - 1 szt. - monitora LCD 19-1 szt. - przełącznik KVM 1 szt. ZADANIE II: - napęd taśmowy LTO-4 1 szt. 11. Szczegółowe parametry sprzętu objętego przedmiotem zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2 UMOWY Z PODWYKONAWCĄ 1. W razie zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca przed podpisaniem umowy o zamówienie, zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo do uzgodnienia Zamawiającemu. 2. Ewentualna zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Jeśli Wykonawca część robót podzleci podwykonawcy, a zawarcie umowy z podwykonawcą nastąpiło w trybie i na warunkach określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona jest od przedstawienia dowodu zapłaty podwykonawcy. W razie nieprzedstawienia tego dowodu, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 1

15 ZGL/DzZ/10/ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą: kwota brutto:...zł słownie:... w tym: stawka podatku VAT -...% 2. Wykonawca wystawi fakturę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obydwie strony. 3. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury. 4 TERMIN REALIZACJI Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy. 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji zamówienia. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową lub stosownymi przepisami. 6 WARUNKI GWARANCJI 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot umowy, licząc od daty dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy: a) min. 36 miesięcy serwer wraz z dyskami b) min. 36 miesiące monitor, w systemie door to door c) min. 36 miesięcy - przełącznik, w systemie door to door d) min. 36 miesięcy napęd taśmowy 2. Po odbiorze sprzętu należy wręczyć zamawiającemu dokument gwarancyjny, określający treść gwarancji. 3. Okres gwarancji na oferowany sprzęt biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela Zamawiającego. 4. Warunki realizacji gwarancji i serwisu serwera: a) Serwis w miejscu instalacji. b) Przystąpienie do wykonania naprawy - czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego, poczty lub w formie pisemnej i usuniecie awarii w ciągu 5 dni od zgłoszenia lub podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Naprawy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. c) Gwarancja i serwis świadczony przez producenta serwera. d) W przypadku awarii dysku, talerze (nośnik pamięci) pozostają u Zamawiającego. Ewentualny demontaż wykonuje Wykonawca w siedzibie Zamawiającego na swój koszt. 5. Warunki realizacji gwarancji i serwisu napędu taśmowego: a) Serwis w miejscu instalacji. b) Przystąpienie do wykonania naprawy - czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego, poczty lub w formie pisemnej i usuniecie awarii w ciągu 5 dni od zgłoszenia lub podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Naprawy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. c) Gwarancja i serwis świadczony przez producenta napędu taśmowego. 6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 4 i 5 w okresie gwarancji zobowiązuje się wykonać bezpłatnie. 7. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy art k.c. 7 NADZÓR NAD PRACAMI Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować Pan Arkadiusz Zok. 2

16 ZGL/DzZ/10/ KARY UMOWNE 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty określonej w 3 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty określonej w 3 ust.1; b) za powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1% kwoty określonej w 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm.); b) jeśli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości wykonawcy, oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone najpóźniej do dnia ogłoszenia upadłości. Umowa natomiast wygasa w razie rozwiązania firmy Wykonawcy i w dacie jej rozwiązania; c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy. 11 ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu zgodnie z art.144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm.) w brzmieniu: Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art.509 KC. 3

17 Dodatek nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE I 1. SERWER DWUPROCESOROWY W OBUDOWIE RACK 19" 2U 1 SZT. Parametry techniczne i funkcjonalne Obudowa Płyta główna Wartość wymagana parametru Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej RACK 19 (maksymalna wysokość 2U), z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Serwer musi być wyposażony we wbudowany panel diagnostyczny umożliwiający szybką identyfikację uszkodzonego elementu serwera. Serwerowa dwuprocesorowa minimum z obsługą min. 18 gniazd pamięci RAM, karty rozszerzeń - min 2 sloty PCIe Gen2 (v.2.0) x8 Ilość slotów PCI-E 4x v.2.0: min. 2 szt. min 6 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu, min 1 w środku), port VGA: min. 2szt 1 port RS-232 dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania możliwość użycia modułu szyfrowania TPM Ilość procesorów fizycznych zainstalowanych w serwerze: min. 2 szt Ilość rdzeni fizycznych w jednym procesorze :min. 6 Procesor Procesor klasy X86 dedykowany przez producenta procesora do rozwiązań serwerowych dwuprocesorowych z obsługą poleceń 64 bitowych, ze sprzętowym wsparciem wirtualizacji,mktóry pozwoli osiągnąć w teście Passmark Performance Test 7.0 Benchmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 8606 punktów wg kolumny Passmark CPU Mark, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem Jeżeli oferowany procesor nie występuje pod wskazanym adresem www, do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów w ogólnym teście Passmark PerformanceTest 7.0 Benchmark CPU Mark potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 3 dni oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu przeprowadzonego testu wraz

18 z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego. Pamięć RAM Obsługiwane typy pamięci: DDR Registered Pamięć zainstalowana (pojemność): min. 28 GB Maksymalna pojemność pamięci: min. 380 GB Ilość gniazd pamięci: min 18 szt. Ilość wolnych gniazd pamięci: min 10 szt. Dyski twarde, zatoki, kieszenie Maksymalna ilość dysków w możliwych do zamontowania w obudowie: min 8 szt. Wolne alokacje:min 2 kieszenie na dyski SFF hot swap (2,5") Zainstalowane dyski twarde : 4 x 600GB 6G SAS 10k rpm 2,5" typu SFF 2x 1TB SATA 7,2k rpm typu SFF Możliwość zastosowania dodatkowych 16 dysków w obudowie typu RACK dedykowanej dla tego serwera (nie wchodzi w zakres dostawy) Kontrolery kontroler dysków typu SAS 6 Gb kontroler typu SATA do podłączenia napędu DVD Obsługiwane tryby RAID: RAID 0/1/1+0/5/5+0 Pamięć cache kontrolera dysków: min 1GB typu FLASH Możliwość zastosowania podtrzymanie bateryjne pamięci cache kontrolera dysków: nie Dodatkowy kontroler SAS dla napędu taśmowego: typu PCIe x8, posiadający złącza mini-sas :min 1 wewnętrzne, min 1 zewnętrzne Inne napędy i moduły DVD-RW wewnętrzny z obsługą technologii DualLayer Karta graficzna Karty sieciowe, pozostałe interfejsy Zasilanie i chłodzenie Elementy hot plug Karta graficzna z pamięcią min. 64MB. Dopuszcza się zastosowanie pamięci współdzielonej. Karty sieciowe dedykowane do pracy serwerowej: 2 x dual RJ45 typu Ethernet 10/100/1000 (LAN) Interfejsy sieciowe muszą wspierać technologię load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine Pozostałe interfejsy: 1 x RJ45 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Możliwość instalacji dodatkowej licencji, która umożliwi przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI Pozostałe interfejsy: 1 x Serial, 2 x PS/2, 2 x VGA, 5 x USB 2.0, 1 x SD slot; w tym na froncie serwera min. 1x VGA, 2xUSB dwa redundantne zasilacze zgodne ze standardem EPA hot-plug o maksymalnym poborze mocy 760W na 1 zasilacz, sprawność każdego zasilacza minimum 90%, wentylatory w ilości min. 6 w układzie N+1 min. dyski twarde, zasilacze, wentylatory

19 Oprogramowanie Wsparcie dla systemów operacyjnych Inwentaryzacja i diagnostyka Certyfikaty i normy Wsparcie techniczne Dodatkowe wyposażenie Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje oprócz wersji Foundation) Red Hat Enterprise Linux 6 SUSE Linux Enterprise Server 11 VMware ESXi Server Ubuntu LTS Oracle Solaris 10 Oracle Linux 6 Citrix XenServer v6.0 Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego/macierzy, płyty głównej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -eksport informacji do plików danych Deklaracja zgodności CE. Do oferty powinien zostać załączony wydruk karty produktu potwierdzający spełnienie wymagań SIWZ, który dostępny jest również na oficjalnych stronach internetowych producenta komputera w momencie składania oferty (należy podać linki do dokumentów) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera (w ofercie należy podać numer telefonu). Pomoc techniczna świadczona przez producenta serwera w języku polskim Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. Klawiatura USB w układzie US Mysz laserowa: min 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk 2. MONITOR LCD 19 1 SZT. Parametry techniczne i funkcjonalne Przekątna ekranu, rozdzielczość Parametry obrazu Wejścia wideo Kable Certyfikaty i normy, dokumentacja Wartość wymagana parametru 19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, format obrazu 4:3 kontrast 1000:1, jasność min. 400 cd/m2,czas reakcji matrycy max. 5ms 1x DVI, 1x VGA Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, TCO 03

20 3. PRZEŁĄCZNIK KVM 1 szt. Parametry techniczne i funkcjonalne Typ Wyposażenie Wartość wymagana parametru Elektroniczny przełącznik KVM (klawiatura/monitor/mysz) pozwalający na dołączenie do 2 komputerów do jednego zestawu klawiatura/mysz/monitor. Obsługa klawiatury i myszy przez złącze USB. Monitor - złącze typu VGA Emulacja klawiatury i myszy podczas startu Przełączanie za pomocą klawisza lub skrótu klawiaturowego Sygnalizacja dźwiękowa podczas przełączania komputerów Automatyczne zapamiętywanie stanu klawiszy Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock dla poszczególnych komputerów Nie wymagający instalacji żadnego oprogramowania Komplet przewodów o długości min 2,8mb umożliwiających podłączenie dwóch serwerów do jednego monitora, jednej klawiatury i myszy z wykorzystaniem przełącznika KVM ZADANIE II 1. NAPĘD TAŚMOWY LTO-4-1 SZT. Parametry techniczne i funkcjonalne Typ obudowy Obsługiwane nośniki: Funkcje Interfejs Oprogramowanie Wsparcie techniczne Wyposażenie Wartość wymagana parametru Do montażu w szafie Rack 19 o zajętości max 1U Napęd taśmowy: Obsługiwane nośniki (zapis) LTO-4, LTO-3 Obsługiwane nośniki (odczyt) LTO-4, LTO-3, LTO-2 Pojemność natywna: min. 800 GB Pojemność z kompresją min: 1600 GB Szyfrowanie danych sprzętowe algorytmem AES 256-bit Wielkość bufora: min. 128MB Prędkość zapisu danych nieskompresowanych min. 150MB/s SAS Wspierane przez producenta napędu obejmujące obsługę sprzętowego szyfrowania danych oraz diagnostykę napędu. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta napędu (w ofercie należy podać numer telefonu). Pomoc techniczna świadczona przez producenta napędu w języku polskim Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. Taśma czyszcząca dedykowana dla danego rodzaju napędu taśmowego: 1 szt. Taśma wielokrotnego zapisu LTO-4: 7 szt Przewody transmisyjne oraz zasilające umożliwiające podłączenie do serwera. Wyposażenie umożliwiające montaż w szafie RACK 19"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 193.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa 960 plecaków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer ogłoszenia w BZP: 69765-2015; data zamieszczenia w BZP: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 30 000euro w oparciu o art. 70 1 70 5 Kodeksu Cywilnego Zamawiający informuje, że w niniejszym przetargu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: 9800/P1/SS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (laptopa) 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2, 42-500

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych. ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 13.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II Nazwa i adres firmy (wykonawcy) telefon, faks, e-mail (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części)

(WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016. na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) Załącznik nr 8 do SIWZ nr 3201.LO2.260.36.2016 (WZÓR) UMOWA Nr LO2/.../2016 na dostawę sprzętu informatycznego część... zamówienia:... (nazwa części) zawarta w Szczecinie w dniu... 2016 roku w wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo