Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:"

Transkrypt

1

2 Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Zamawiający, 2. Tryb udzielania zamówienia, 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 5. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia, 6. Termin wykonania zamówienia, 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego, 10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców, 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, 12. Wymagania dotyczące wadium, 13. Termin związania ofertą, 14. Opis sposobu przygotowania ofert, 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 16. Opis sposobu obliczenia ceny, 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, 19. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert, 20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy, 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 2

3 1. ZAMAWIAJĄCY Biblioteka Śląska Plac Rady Europy Katowice NIP Regon tel: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego powyżej EURO i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części z możliwością składania ofert częściowych, gdzie Część I stanowiąca obejmuje system informatyczny wysokiej dostępności, Część II Drukarki igłowe oraz drukarki laserowe, Część III Przełącznik zarządzalny routera/firewall oraz przełącznik niezarządzalny oraz serwer proxy Część IV Skanery do digitalizacji książek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1-4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 4 Szczegółowy opis Części I przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis Części II przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis Części III przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis Części IV przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3

4 Wykonawca składa ofertę na realizację dowolnych części przedmiotu zamówienia. Kryterium oceny ofert dla każdej części zamówienia jest cena. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy odrębnie dla Część I, Część II, Część III, Część IV zamówienia. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy 7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia. 8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie czytelnej kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. - wypełniony formularz Oferta załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru Zał. nr 7) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią umowy i nie wnosi do jej postanowień żadnych zastrzeżeń załącznik nr 8 Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, 4

5 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert, aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezp. społeczne i zdrowotne aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami i opłatami. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełniać następujące warunki: musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu; musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów; wszystkie podmioty będą odpowiedzialne za realizację umowy według zasad Kodeksu Cywilnego dotyczących zobowiązań pieniężnych podzielnych i zgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem, lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Adres strony elektronicznej zamawiającego: (zakładka ogłoszenie o przetargach) Adres poczty elektronicznej zamawiającego: 5

6 10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie (fax, mail oraz dosłanie pocztą tradycyjną). Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, określonego w pkt niniejszej specyfikacji Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Pzp) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt specyfikacji, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 1) Katarzyna Mierzwa Biblioteka Śląska tel , 2) Piotr Sinda kierownik działu informatycznego tel , Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania (08:00-15:00) 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji Zamawiającego; 6

7 14.2 Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 14.3 Oferta stanowiąca załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę; 14.4 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony; 14.5 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 14.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty; 14.7 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w imieniu Wykonawcy w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo; 14.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby/osób podpisujących ofertę; 14.9 Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełniać następujące warunki: zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu; musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów; wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy, Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej kopii Dla każdej części zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną ( art. 82 ust. 1 Pzp); Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty; Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: pełna nazwa wykonawcy adres numer telefonu, faksu PRZETARG - dostawa sprzętu informatycznego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach nie otwierać przed terminem godz Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. 7

8 14.15 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz w Sekretariacie Biblioteki Śląskiej Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY", 15.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84, ust. 2 Pzp) 15.5 Otwarcie ofert nastąpi w Bibliotece Śląskiej, Katowice Plac Rady Europy 1 w dniu r. o godz (sala konferencyjna Benedyktynka ) 15.6 Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje: nazwa wykonawcy, adres oraz wartość poszczególnych części. Ponadto Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę dla danej części zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich. Komisja Przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty osobno na Część I, Cześć II, Cześć III i Część IV zamówienia. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT. Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie w pkt. 1. Cena dla każdej części 100 pkt. Sposób obliczania wartości spełnienia kryterium przez Wykonawcę: W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena) zostanie zastosowany następujący wzór: 8

9 n : w x a = ilość punktów otrzymanych w danym kryterium, n najniższa wartość z zaoferowanych w wartość z badanej oferty, a znaczenie czynnika. 20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp); 20.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 20.3 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp); 20.4 Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych; 20.5 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 20.6 Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty częściowej najkorzystniejszej dla danej części zamówienia, przez co należy rozumieć ofertę częściową, która otrzymała najwyższą liczbę punktów. 21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 167 ust. 2, przekazuje te informacje również Prezesowi Urzędu oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez Zamawiającego. 9

10

11 Nazwa zadania: Zakup systemu informatycznego wysokiej dostępności Część A-1 Serwery; sztuk 2 lp Element składowy Parametry Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Procesor a) dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86, osiągające w testach wydajnościowych SPECint_rate2006 min. 119 pkt. Wymagana jest obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty). b) Maksymalny pobór mocy dla procesora 50W. 2 Płyta główna a) Dedykowana serwerowa b) Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera c) Karty rozszerzeń - min 6 slotów w tym: min jedno złącze PCI-X 64-bit/ 133 MHz, pięć złączy PCI Express x8 d) Minimum 6 gniazd pamięci RAM e) Gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS/2 f) Zintegrowany TPM 3 Pamięć RAM a) Nie mniej niż 16GB RAM Fully Buffered DIMM DDR2 667MHz, z korekcją błędów ECC b) Opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci c) Obsadzone min 2 banki pamięci (4 gniazda) d) Możliwość rozbudowy do minimum 48 GB 4 HDD a) Dwa dyski twarde typu SAS hot-plug b) Nie mniejsze niż 146GB 15K-rpm 3.5 każdy c) Dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej 5 Kontroler dysków a) Kontroler SAS b) Minimum 8 portów c) Obsługa RAID 0, 1 6 Napęd optyczny a) DVD +/- RW wewnętrzny typu slim 7 Napęd FDD b) Wewnętrzny typu slim c) Standard 1,44 8 Karta graficzna a) Zintegrowana z płytą główną b) Możliwość wyświetlania w rozdzielczości do 1600 x 1200 (głębia 16-bitowa) 9 Karty sieciowe (minimalne) 10 Zasilanie i chłodzenie 11 Porty I/O (minimalne) a) Dwie karty sieciowe (dopuszcza się zintegrowane z płytą główna serwera) b) Typ Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP) c) Rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE d) Rozruch iscsi przez zintegrowaną kartę sieci LAN e) Złącze RJ45 a) Redundantne dwa zasilacze typu hot-plug b) Współczynnik SPEC/W (wydajność SPEC w odniesieniu do maksymalnego poboru mocy danego serwera) nie mniej niż 0,170 c) Nadmiarowe chłodzenie redundantne wentylatory typu hot-plug d) Dwa porty szeregowe e) Port równoległy f) Sześć portów USB g) Porty myszy i klawiatury PS2 12 Karty HBA a) Dwie karty HBA, pojedyncze b) Technologia Fibre Channel minimum 4 Gbit/s 12 Oprogramo-wanie a) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta 11

12 zarządzające serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze). 13 Zarządzanie a) Zintegrowany sprzętowy system zarządzający umożliwiający pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej, zdalne podłączenie napędów FDD, CD oraz zdalny restart serwera. b) Dedykowany port 1 x Service LAN 10/100 Mb/s 14 Obudowa a) Obudowa typu Rack 19'' b) Wysokość nie więcej niż 2U 15 Wsparcie dla systemów operacyjnych c) Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: 1. Windows 2003 Standard Edition i Enterprise Edition 2. SUSE LINUX SLES-10 X86 3. Red Hat LINUX RHEL5 X86 16 System operacyjny a) RedHat Enterprise Linux 5 Advanced Platform Standard 1 rok b) Licencja bez limitu obsługiwanych procesorów c) Wsparcie dla wirtualizacji serwera d) Możliwość tworzenia klastrów i systemów wysokiej dostępności 17 Certyfikaty producenta 18 Klawiatura i mysz a) Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO a) Mysz optyczna przewodowa - PS/2 b) Klawiatura standardowa przewodowa PS/2 19 Dokumentacja a) Karty gwarancyjne b) Instrukcje c) Licencje oprogramowania d) Nośniki ze sterownikami 20 Gwarancja a) 3 lata z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta) 21 Inne a) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg (wymagane oświadczenie producenta). b) Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. c) Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. a) Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (potwierdzone przez producenta) lp Część A-2 Macierz; sztuk 1 Parametry 1 a) Macierz powinna być wyposażona w minimum 15 dysków 146 GB każdy, 15 krpm, w technologii Fibre Channel 4 Gbit/s b) Macierz powinna być wyposażona w minimum 7 dysków SATA II o pojemności 1000GB każdy, 7200 rpm c) Macierz powinna pozwalać na rozbudowę do 120 dysków (bez zmiany modelu macierzy), z obsługą dysków Fibre Channel 4 Gbit/s: 73 GB 15 krpm, 146 GB 15 krpm, 300 GB 10 krpm i 15 krpm, 400 GB 10 krpm, dysków Fibre Channel 2 Gbit/s: 73 GB 10K, 146 GB 10K oraz dysków w technologii SATA 12

13 o pojemnościach 750 GB i 1 TB d) Urządzenie powinno być wyposażone w minimum dwa kontrolery macierzowe, redundantne. Każdy z kontrolerów powinien być wyposażony w co najmniej sześć portów Fibre Channel 4 Gbit/s, do podłączenia sieci SAN e) Cała macierz powinna być wykonana w technologii 4 Gbit/s lub nowszej, zarówno w przypadku połączeń do sieci SAN jak i połączeń do półek dyskowych. f) Macierz powinna pozwalać na instalowanie w niej zarówno dysków w technologii Fibre Channel 4 Gbit/s, jak i tańszych dysków 2 Gbit/s. g) Dyski w ramach półek powinny być podłączone w architekturze point-to-point. h) Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów macierzy, tj.: kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, podwójnych połączeń między kontrolerami macierzowymi służących do mirrorowania zawartości pamięci cache. i) Macierz musi umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony np. mechanizm kopiujący zawartość pamięci cache zapisu na dyski twarde. j) Macierz musi wspierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych (snapshotów), jak i pełnych kopii danych (clone-ów) z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie równocześnie kopii pełnej jak i migawkowej z każdego źródła, w liczbie, co najmniej 8 kopii ze źródła. Wymagane jest, aby źródło i kopia były tworzone na osobnych grupach dyskowych, wymaga się również, aby organizacja grupy dyskowej źródła mogła być różna od grupy dyskowej kopii (różna pojemność dysków, różne poziomy RAID, różna ilość dysków w grupie). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty. k) Macierz powinna współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 2000/2003, Linux RedHat i SuSE, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX, VMware. l) Macierz powinna być dostarczona z licencją pozwalającą na podłączenie 2 serwerów z systemem Linux. Do serwerów powinno zostać dostarczone oprogramowanie zapewniające przełączenie (np. w przypadku awarii HBA) i load balancing ścieżek, przy czym oprogramowanie to powinno pochodzić od tego samego producenta, co macierz dyskowa. Macierz powinna pozwalać na przyszłe podłączenie do 128 serwerów równocześnie w trybie HA (dwoma ścieżkami) m) Macierz powinna być wyposażona, w co najmniej 2 x 2 GB pamięci cache, z mechanizmem mirrorowania. Mirroring pamięci cache zapisu musi odbywać się co najmniej dwoma, dedykowanymi do tego połączeniami. Połączenia te nie mogą być równocześnie wykorzystywane do obsługi transmisji do dysków lub do sieci SAN. n) Macierz powinna obsługiwać mechanizmy LUN Masking i LUN Mapping. o) Zarządzanie macierzą powinno odbywać się za pośrednictwem linii komend (CLI) i poprzez interfejs graficzny GUI. p) Macierz powinna pozwalać na tworzenie, co najmniej 1024 LUN-ów. q) Macierz powinna oferować funkcjonalność rozszerzania grup RAID o dodatkowe dyski on-line, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID. r) Macierz powinna oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno mieć możliwość odbywania się on-line w dwóch trybach: concatenate i striping. s) Macierz powinna pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a. t) Macierz powinna pozwalać na podłączenie serwerów zarówno poprzez sieć SAN jak i bezpośrednio bez użycia switcha FC. u) Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy powinien odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych. v) Macierz powinna pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare, z możliwością dowolnego rozmieszczenia ich w obrębie macierzy. w) Wymagane jest by macierz obsługiwała poziomy RAID 1, 1/0, 3, 5 i 6. x) Macierz powinna umożliwiać zmianę rodzaju grupy RAID w trybie on-line. y) Macierz powinna wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym lub asynchronicznym. Licencja umożliwiająca wykorzystanie 13

14 powyższych funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty. z) Oprogramowanie do zarządzania macierzą powinno rezydować na macierzy, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego. aa) Macierz powinna mieć możliwość bezpośredniego kopiowania całych wolumenów na inną macierz (gdzie drugą macierzą może być macierz innego producenta (EMC, IBM DS4000, HP EVA/MSA, Sun StorEdge T3). Macierz powinna pozwalać na równoczesną współpracę z 4 innymi macierzami. Całość operacji powinna odbywać się bez angażowania zasobów serwerowych. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty. ab) Macierz powinna być objęta gwarancją na sprzęt przynajmniej na 5 lat. Gwarancja powinna być świadczona w trybie co najmniej 5x9, z czasem reakcji następnego dnia roboczego. Macierz powinna być dostarczona wraz z modemem i oprogramowaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie macierzy przez organizację serwisową producenta. Usługa taka powinna być świadczona w ramach oferowanej gwarancji. ac) Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski ad) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg (wymagane oświadczenie producenta). ae) Wszystkie elementy, z których zbudowana jest macierz (w tym dyski twarde, moduły pamięci cache) muszą być objęte gwarancją producenta macierzy af) Do macierzy musi być dołączonych 12 sztuk kabli duplex LC-LC o długości 2 m każdy. ag) Oferent przedstawi oficjalny dokument producenta macierzy, który został opublikowany na stronach internetowych producenta macierzy potwierdzający kompatybilność zamieszczonych w ofercie serwerów, kart HBA, macierzy oraz systemu operacyjnego Część A-3 Osprzęt, urządzenia dodatkowe i inne lp Element Parametr 1 Urządzenie do zapisu danych (streamer) a) Zewnętrzny b) Interfejs USB 2.0 c) Współpraca z oferowanymi serwerami d) Format zapisu DAT72, DDS-4, DDS-3 e) Pojemność 36GB bez kompresji f) Pojemność 72GB po kompresji g) Taśm do urządzenia, sztuk: 7 h) Taśma czyszcząca, sztuk: 1 2 Szafa serwerowa a) 800 x U b) Drzwi perforowane (przód i tył) c) Cokół stabilizacyjny z przeciwwagą d) Panel wentylacyjny (4 wentylatory oraz termostat) e) Panele dystrybucji zasilania (9 punktów zasilania), sztuk: 2 3 Instalacja szafy a) Montaż szafy serwerowej w pomieszczeniu nr 213 Zamawiającego 4 Konfiguracja a) Konfiguracja wstępna 2 serwerów z podłączeniem testowym do macierzy dyskowej w celu weryfikacji poprawności działania sprzętu i oprogramowania 5 Szkolenie podstawowe a) Wstępne szkolenie zarządzania macierzą b) Ilość uczestników szkolenia: dwie osoby c) szkolenie prowadzone w języku polskim 6 Szkolenie XEN a) Szkolenie z zakresu Xen Virtualization and High Availability Clustering b) Ilość uczestników szkolenia: jedna osoba c) szkolenie prowadzone w języku polskim 14

15 Załącznik nr 2 Drukarki igłowe oraz laserowe Część B-1 Drukarki igłowe; sztuk 4 lp Producent Model Parametry 1 OKI MICROLINE 3320 Gwarancja 24 miesiące Dołączony kabel USB współpracujący z specyfikowaną drukarką Złącza: Centronics, USB Część B-2 Drukarki igłowe; sztuk 2 lp Producent Model Parametry 1 OKI ML 390 FB Gwarancja 24 miesiące Złącze: Centronics Część B-3 Drukarki igłowe; sztuk 3 lp Producent Model Parametry 1 OKI ML 6300 FB Gwarancja 24 miesiące Złącze: Centronics, USB 2.0 Część B-4 Drukarka igłowa; sztuk 1 lp Producent Model Parametry 1 OKI ML 3410 Gwarancja 24 miesiące Złącze: Centronics Drukarki laserowe Część C-1 Drukarki laserowe; sztuk 4 lp Parametry 1 a) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal): Do 26 str./min b) Jakość druku (w czerni, tryb best): Do 1200 x 1200 dpi c) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do stron d) Liczba podajników papieru: 2 e) Pojemność standardowego podajnika papieru: Do 250 arkuszy f) Podajnik papieru utrzymujący papier w pozycji poziomej tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: HP P2015 g) Pojemność odbiornika papieru: 125 arkuszy h) Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy i) Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): Poniżej 8,5 sekundy z trybu uśpienia j) Wielkość zainstalowanej pamięci: 32 MB k) Szybkość procesora: 400 MHz l) Standardowe wymiary obsługiwanych nośników: A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL m) Standardowe języki drukarki: PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków n) 45 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript o) Interfejs USB 2.0 p) Możliwość instalowania w drukarce tonerów o średniej wydajności 3000 i 7000 standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC q) Kabel USB 2.0 o minimalnej długości 1,5 m. gwarantujący poprawną współpracę drukarki z komputerem r) Obsługiwane systemy: Microsoft Windows XP Professional, Server 2003 s) Gwarancja 12 miesięcy lp Część C-2 Drukarki laserowe; sztuk 4 Parametry 1 a) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal): Do 26 str./min b) Jakość druku (w czerni, tryb best): Do 1200 x 1200 dpi 15

16 lp c) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do stron d) Liczba podajników papieru: 2 e) Pojemność standardowego podajnika papieru: Do 250 arkuszy f) Podajnik papieru utrzymujący papier w pozycji poziomej tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: HP P2015 g) Automatyczna obsługa druku dwustronnego h) Pojemność odbiornika papieru: 125 arkuszy i) Technologia druku: Monochromatyczny druk laserowy j) Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): Poniżej 8,5 sekundy z trybu uśpienia k) Wielkość zainstalowanej pamięci: 32 MB l) Szybkość procesora: 400 MHz m) Standardowe wymiary obsługiwanych nośników: A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL n) Standardowe języki drukarki: PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków o) 45 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript p) Interfejs USB 2.0 q) Możliwość instalowania w drukarce tonerów o średniej wydajności 3000 i 7000 standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC r) Kabel USB 2.0 o minimalnej długości 1,5 m. gwarantujący poprawną współpracę drukarki z komputerem s) Obsługiwane systemy: Microsoft Windows XP Professional, Server 2003 t) Gwarancja 12 miesięcy Część C-3 Drukarki laserowe; sztuk 1 Parametry 1 a) Prędkość druku w kolorze, normalna jakość, A4: Do 21 str./min b) Prędkość druku w czerni, normalna jakość A4: Do 21 str./min c) Jakość druku w kolorze, tryb best: Do 1200 x 600 dpi d) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do stron e) Automatyczna obsługa druku dwustronnego f) Druk laserowy g) Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): Poniżej 12,5 sekundy z trybu gotowości h) Szybkość procesora: 450 MHz i) Standardowa liczba podajników: 2 j) Standardowa pojemność podajnika: Do 350 arkuszy u) Podajnik papieru utrzymujący papier w pozycji poziomej tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: HP CP3505dn k) Standardowa pojemność odbiornika: Do 250 arkuszy l) Standardowe wymiary nośników: A4, A5, B5, B5 (JIS), C5, DL, Executive (JIS) m) Wielkość zainstalowanej pamięci: 384 MB n) Standardowe języki drukarki: PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF wersja 1.4 o) Zestaw 80 czcionek p) Interfejs USB 2.0 q) Wbudowany serwer wydruku v) Kabel USB 2.0 o minimalnej długości 1,5 m. gwarantujący poprawną współpracę drukarki z komputerem w) Obsługiwane systemy: Microsoft Windows XP Professional, Server 2003 x) Gwarancja 12 miesięcy 16

17 Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa zadania: Zakup przełącznika zarządzalnego, routera/firewall (2 szt.), 3 przełączników niezarządzalnych lp Cześć D-1 Przełącznik zarządzalny (switch); sztuk 1 Parametry 1 a) 24 porty 10/100/1000 Mbit b) Dwa gniazda MiniGBIC c) Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1q d) Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 e) Obsługa ramek Jumbo do 9KB f) Minimalna pamięć ramek 2Mbit g) Algorytm przełączania: Store-and-Forward h) Autonegocjacja dupleksu i prędkości i) Obsługa Auto MDI/MDI-X j) Możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC k) Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z określonego VLAN-u l) Możliwość utworzenia 64 sieci VLAN w ramach 802.1q m) Możliwość utworzenia 8 grup portów (port tranking) n) Zapewnienie bezpieczeństwa przy pomocy list kontroli (ACL) i mechanizm 802.1x o) Wsparcie dla mechanizmu QOS p) Klasyfikacja QOS na bazie procentowego ruchu (Class Of Service) jak i możliwość limitowania pasma portu (bandwith) q) Obsługa SNMP v1, v2, v3 r) Dostępny zarządzający port szeregowy s) Obsługa Spanning Tree Protocol t) Aktualizacja oprogramowania (firmware) dostępna nieodpłatnie na stronach producenta u) Wbudowane w switch polecenia ping i traceroute dostępne z tekstowego trybu zarządzania v) Możliwość montażu w szafie Rack 19'' tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: Linksys SRW2024 w) Gwarancja 5 lat lp Część D-2 Przełączniki niezarządzalne (switch); sztuk 3 Parametry 1 a) 24 porty 10/100/1000 Mbit b) Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab c) Możliwość montażu w szafie Rack 19'' d) Oferowane przełączniki tego samego producenta co przełącznik zarządzalny opisany w części D-1 e) Autonegocjacja dupleksu i prędkości f) Obsługa Auto MDI/MDI-X g) Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 h) Algorytm przełączania: Store-and-Forward i) Obsługa ramek Jumbo do 9KB j) Gwarancja 5 lat Część D-3 Serwer router/firewall; sztuk 2 lp Komponent Parametry 1 Obudowa a) Identyczna jak w części D-4, lp. 1 2 płyta główna a) Obsługa procesora opisanego w części D-4, lp. 3 b) Magistrala FSB: 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz c) Dwukanałowa obsługa pamięci d) Ilość gniazd pamięci: 4 e) Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci: MB f) Złącze PCI-Express x1: sztuk 1 17

18 g) Złącze PCI-Express x16: sztuk 1 h) Minimalna ilość złączy PCI: 5 i) Minimalna llość kanałów SATA II: 4 j) Złącze ATA/100: sztuk 1 k) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit l) Port RS232: sztuk 1 m) Port LPT: sztuk 1 n) Port PS/2: sztuk 2 o) Minimalna ilość portów USB 2.0: sztuk 6 p) Chłodzenie mostka pasywne nie wymagające wentylatora tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: Gigabyte GA-P35-S3G 3 Procesor a) Identyczny jak w części D-4, lp. 3 4 Pamięci RAM a) Identyczna jak w części D-4, lp. 4 5 HDD a) Identyczne jak w części D-4, lp. 5 b) Ilość dysków w zestawie: sztuk 2 6 Nagrywarka DVD a) Identyczny jak w części D-4, lp. 6 7 Karta sieciowa a) Identyczne jak w części D-4, lp. 7 b) Ilość kart w zestawie: sztuk 2 8 Karta graficzna a) Interfejs: PCI-Express x16 b) Wielkość pamięci: 256 MB c) Tym zastosowanej pamięci: DDR2 d) Taktowanie pamięci: 800 MHz e) Wyjścia: DVI, D-Sub f) Chłodzenie pasywne nie wymagające wentylatora tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: GeForce 6200TC 9 Gwarancja a) Obejmująca cały zestaw: 2 lata Nazwa zadania: Zakup serwera proxy Część D-4 Serwer proxy; sztuk 1 lp Komponent Parametry 1 Obudowa b) Typ obudowy: 3U c) Możliwość montażu w szafie Rack 19'' d) Ilość kieszeni 5,25: 4 sztuki e) Ilość kieszeni 3,5 zewnętrznych: 1 sztuka f) Ilość kieszeni 3,5 wewnętrznych: 4 sztuki g) Moc zasilacza: 500 W h) Zainstalowane wentylatory 80 mm: 3 sztuki i) Szyny montażowe umożliwiające wysuwanie obudowy z szafy Rack tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu UNC-310L-B z szynami RSR-190 j) Kolor obudowy: czarny 2 płyta główna a) Obsługa procesora opisanego w części D-4, lp. 3 b) Magistrala FSB: 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz c) Dwukanałowa obsługa pamięci d) Ilość gniazd pamięci: 4 e) Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci: MB f) Zintegrowana karta graficzna g) Złącze PCI-Express x1: sztuk 1 h) Złącze PCI-Express x16: sztuk 1 i) Minimalna ilość złączy PCI: 2 j) Minimalna llość kanałów SATA II: 6 k) Złącze ATA/100: sztuk 1 l) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit 18

19 m) Minimum 1 port IEEE-1394 n) RS232: sztuk 1 o) Port LPT: sztuk 1 p) Port VGA: sztuk 1 q) Port PS/2: sztuk 2 r) Minimalna ilość portów USB 2.0: sztuk 4 s) Chłodzenie mostka pasywne nie wymagające wentylatora tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: Gigabyte GA-G33M-DS2R 3 Procesor a) Minimalna ilość rdzeni: 4 b) Obsługiwana częstotliwość taktowania procesora: MHz c) Obsługiwana częstotliwość taktowania magistrali: MHz d) Minimalna pojemność pamięci cache L2: KB e) Dołączony wentylator producenta procesora f) Obsługiwane instrukcje: SSE3, SSE2, SSE, MMX 4 Pamięci RAM a) Rodzaj pamięci DDR2-800 (PC2-6400) b) Minimalna pojemność pamięci MB (w komplecie dwie sztuki, razem 4GB) c) Zestaw Dual Kit d) Częstotliwość pracy: 800 MHz e) Przepustowość: 6400 MB/s f) Opóźnienie (cycle latency): 5 g) Chłodzenie przez radiator tak jak to rozwiązano przykładowo w modelu: Patriot PDC24G6400ELK h) Gwarancja: 5 lat 5 HDD a) Minimalna pojemność: 250 GB b) Ilość dysków w zestawie: sztuk 2 c) Interfejs: SATA d) Wersja interfejsu: SATA/300 e) Prędkość obrotowa: rpm f) Minimalna pojemność cache: KB g) Maksymalny transfer wewnętrzny: Mbps h) Średni czas dostępu: 8,5 ms i) Niezawodność MTBF: godz. j) Obsługa technologii: NCQ k) Dysk deklarowany przez producenta jako urządzenie przeznaczone do ciągłej pracy (24h na dobę) 6 Nagrywarka DVD a) Typ napędu: DVD-Multi b) Interfejs: SATA c) Obsługiwane dyski: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Photo-CD Multi Session, Video CD, CD-Audio Disc, CD-Extra, CD-Text, CD-R, CD-RW d) Prędkość zapisu: 1. DVD-R: 2x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x, 16x PCAV, 18X CAV 2. DVD+R: 2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x, 16x PCAV, 18X CAV e) Sposób montażu: poziomo lub pionowo f) Średni czas dostępu: 1. CD-ROM:125 ms 2. DVD-ROM: 145 ms 3. DVD-RAM: 270 ms g) Pojemność bufora: 2 MB h) Niezawodność MTBF: godz. i) Kolor przedniego panelu: czarny 7 Karta sieciowa a) Interfejs: PCI b) Ilość kart: sztuk 2 c) Obsługiwane pasmo: 10/100/1000 Mbit 19

20 d) Rodzaj portu: RJ45 e) Obsługiwane systemy operacyjne: 1. Windows XP 2. Linux 3. NetWare 6.x 4. NetWare 5.1 f) Funkcja Wake-On-Lan g) Obsługiwane protokoły: WfM, DMI 2.0 Support, ACPI Power Managment, 802.2, 802.3ab, 802.1q, 802.3x, 802.1p, SNMP, PXE 2.0 h) Oprogramowanie o cechach Intel Boot Agent jak przykładowo w modelu: Intel Pro/1000GT 8 Gwarancja a) Obejmująca cały zestaw: 2 lata 20

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

!! ## !! % ## & & ( ) & & ( + ),. /0. & & % 1! & % 2! 3 4 3## & +. &! 0 &! /!0 & 56 &/.. %/2! 6. &. % 6 & 7&28 ( 9 /

!! ## !! % ## & & ( ) & & ( + ),. /0. & & % 1! & % 2! 3 4 3## & +. &! 0 &! /!0 & 56 &/.. %/2! 6. &. % 6 & 7&28 ( 9 / !!! ##!! % ## & & ( ) & & ( +),. /0.& & % 1! &%2!3!. 43## & +. &! 0&!/!0 & 56&/..%/2! 6.&. %6 & 7&28( 9/ 3 /.%/2! : &/.. ;< 7/%.! %& := ###>##;>?%! %,1!0!. &.! 6/%%, 3?%! 8!!,?%!! #>##>### /%0 7( % #&2!5=

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 29.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 2104/15/10 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 21.12.2009r.

Zamość, dnia 21.12.2009r. Zamość, dnia 21.12.2009r. Ogłoszenie dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Sieradz, dnia 25 czerwca 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Na wykonanie zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo