Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego."

Transkrypt

1 Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie w poniższych tabelach należy odpowiedzieć: spełnia lub nie spełnia w zależności od spełnienia wymogu przez oferowany system. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania Akty prawne i normy - Wymagania Dostarczenia produktu spełniającego wszystkie aktualne, archiwale wymogi dokumentowania świadczeń oraz te które w przyszłości ulegną zmianie (Zarządzenia prezesa NFZ, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej / Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 164 poz. 1194) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U Nr 212, poz. 1766). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o: - dacie wprowadzenia danych osobowych - identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe - źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą) - informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione, - dacie i zakresie tego udostępnienia - data modyfikacji danych osobowych - identyfikator operatora modyfikującego dane Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn 19 września 2007 w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Zarządzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniające zarządzenie Nr 90/2005* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r.

2 w sprawie przyjęcia Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 164 poz. 119 Zgodność z normą ISO 17025:2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń 21. ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / 22. KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / KAOS Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające 23. zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ 24. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 25. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 r. w sprawie 26. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne. Wymagania ogólne: 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów 2. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system działa w architekturze trójwarstwowej. 3. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników 4. (preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/7) 5. Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych 6. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, co istniejący system szpitalny, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. 7. Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta 8. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim

3 9. W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych) ręczne wyróżnienie w słownikach pozycji najczęściej używanych 11. Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być sformatowany wpis 12. System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 13. System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. 14. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. 15. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka system musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer i Mozilla Firefox. 16. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka system musi umożliwić uruchomienie aplikacji w wersji desktop 17. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system musi umożliwić pracę na tabletach medycznych lub komputerach wyposażonych w monitory dotykowe. Pełna funkcjonalność modułów powinna być dostępna na komputerach tego typu. 18. Musi istnieć możliwość nadania użytkownikowi uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. gabinet POZ, rejestracja, statystyka. 19. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), 20. System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu 21. System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. 22. System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. 23. System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.

4 24. Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem 25. Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas 26. W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). 27. Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom. 28. Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedyńczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. 29. System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący w gabinecie powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów z swojego gabinetu. 30. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu 31. Wyróżnienie pól: przeznaczonych do edycji, 32. System musi umożliwić odczyt danych poprzez skanowanie z dokumentów np. dowodów osobistych i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta 33. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka system musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki 34. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. 35. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.

5 36. System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu, pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane, umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne, podpowiadać kolejne kroki procesu. 41. System powinien automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności 42. Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika 43. W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych 44. Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z systemem finansowo-księgowym działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora 45. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami. 46. W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz <cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych 47. Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki 48. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, w każdym polu edycyjnym (opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej. 49. System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu. 50. System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON, innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej 51. System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj opis badania, wynik, epikryza System zgłoszeń - Wymagania 1. Obsługa zgłoszeń błędów oraz zmian funkcjonalności w formie elektronicznej

6 poprzez witrynę internetową CHD (Centralny Help Desk). 2. Autoryzowany dostęp do witryny dla uprawnionych pracowników Zamawiającego Dostęp do różnych konsoli zarządzania zgłoszeniami o Konsola zgłaszającego dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników Zamawiającego - umożliwia użytkownikowi witryny 3. CHD dostęp tylko do własnych zgłoszeń o Konsola KZS (Kierownika Zespołu Serwisowego) dostępna dla Lidera (Liderów) zespołu po stronie Zamawiającego umożliwia dostęp do zgłoszeń wszystkich użytkowników witryny CHD ze strony Zamawiającego 4. Rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej na witrynie CHD 5. Rejestracja treści zgłoszenia wraz z opcjonalnymi załącznikami 6. Kategoryzacja zgłoszenia przez zgłaszającego, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie Wybór przedmiotu zgłoszenia - wersji systemu/modułu oraz umowy 7. (umowa serwisowa, nadzoru autorskiego itp.) w ramach której zostały określone warunki realizacji zgłoszeń i czasy SLA wykorzystywane podczas realizacji zgłoszenia Prezentacja statusu zgłoszenia, umożliwiającego szybką weryfikację stanu 8. zaawansowania prac oraz konieczność wykonania określonych czynności przez zgłaszającego (uszczegółowienie zgłoszenia, akceptacja realizacji itp.) 9. Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgłoszenia pomiędzy zgłaszającym a osobą realizującą zgłoszenie (poprzez witrynę CHD) Przesyłanie informacji (również z załącznikami) mających na celu 10. doprecyzowanie opisu zgłoszenia, dostarczenia dodatkowych wyjaśnień itp. 11. Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgłoszenia (dla zgłaszającego) 12. Informacje o wynikach analizy zgłoszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji Informacje o tymczasowym rozwiązaniu zgłoszenia (o ile takowe 13. istnieje), które umożliwi dalszą pracę w istniejącym systemie do momentu pojawienia się rozwiązania właściwego. 14. Informacje o zrealizowaniu zgłoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjaśnieniami 15. Prezentacja rozwiązania zgłoszenia z możliwością akceptacji/odrzucenia przez klienta 16. Automatyczne zamknięcie zgłoszenia po akceptacji rozwiązania 17. Automatyczne wznowienie realizacji zgłoszenia po odrzuceniu rozwiązania 18. Podgląd historii realizacji zgłoszenia Podgląd historii realizacji w porządku chronologicznym od momentu jego 19. zarejestrowania wraz z całą korespondencją oraz informacjami kto, kiedy i jaką czynność wykonał 20. Wydruk na żądanie danych zgłoszenia wraz z pełną historią jego obsługi 21. Dostęp do tablicy ogłoszeń na witrynie (dla wszystkich jej użytkowników), która zawiera: 22. Informacje ogólne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skąd można ją pobrać itp 23. Załączniki mogące być częścią każdego ogłoszenia takie jak pliki parametryzujące, słowniki itp.

7 24. Powiadamianie uprawnionych użytkowników o nowych informacjach i komunikatach pojawiających się na witrynie. Przychodnia - Rejestracja min. 5 licencji na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania: 1. Definiowanie dostępności usług placówki medycznej 2. Określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki): 3. Definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet : 4. - określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia, 5. - określenie czasu pracy gabinetu, 6. - określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie 7. Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz: 8. - określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia, 9. - określenie czasu pracy, określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania) generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu, blokada grafików (urlopy, remonty). 13. Obsługa skorowidza pacjentów możliwość przypisania pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością na listach pacjentów 16. Możliwość zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta 17. Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta 18. Wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów: rezerwacja wybranego terminu lub pierwszy wolny w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych 23. Przegląd rezerwacji 24. Rejestracja pacjenta do wykonania usługi 25. Automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego 26. Określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji. 27. Zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu wykonania, 28. Możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,

8 29. Obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami, 30. Obsługa wyników: wpisywanie wyników zewnętrznych. 32. raporty i wykazy Rejestracji. Przychodnia - gabinet lekarski - min. 1 licencja na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania: 1. dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu 2. - prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością 3. rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie) 4. wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie: 5. przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: 6. - dane osobowe, 7. - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień), 8. - uprawnienia z tytułu umów, 9. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta), wyniki badań, przegląd rezerwacji. 12. możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty (w zależności od kategorii medycznej wizyty), 13. możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju gabinetu 14. możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla gabinetu 15. przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), informacje ze skierowania, kontrola daty ważności skierowania możliwość przepisania skierowania już zarejestrowanego skierowania, z możliwością przepisania danych z wizyty obejmujących wywiad, treść badania fizykalnego, uzasadnienie przyjęcia planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty, możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych, usługi, świadczenia w ramach wizyty, rozpoznanie (główne, dodatkowe), zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie), leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept), podczas wystawiania recepty możliwość sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z ewuś wystawienie skierowania,

9 30. - leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową), zlecenia szczepień: możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia: możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie, automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia wykonane podczas wizyty drobne procedury, nie mające wpływu na rozliczenie pacjenta inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). 37. możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opisu danych wizyt 38. możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty 39. Możliwość stosowania pozycji preferowanych dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników). 40. możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie: 41. obsługa zakończenia wizyty: autoryzacja medyczna wizyty, automatyczne tworzenie karty wizyty możliwość bezpośredniego skierowania na IP lub oddział 45. Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty 47. wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług 48. Możliwość umówienia kolejnej wizyty dla pacjenta z poziomu gabinetu 49. automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni 50. raporty i wykazy Gabinetu Przychodnia - statystyka - min. 1 licencja na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania 1. obsługa statystyki rozliczeniowej i medycznej 2. automatyczna generacja Księgi Przychodni, 3. raporty i wykazy statystyczne Pracownia Diagnostyczna min. 1 licencja na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania:

10 dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie) wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni: przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: - dane osobowe, - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień), - uprawnienia z tytułu umów, - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta), - wyniki badań, - przegląd rezerwacji. możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju pracowni możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty, przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: - informacje ze skierowania, - skierowania, zlecenia, - usługi, świadczenia w ramach wizyty, - wystawione skierowania, możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego źródła np. aparatu USG i dołączanie go do wyniku badania - wykonane podczas wizyty procedury drobne (nie będące usługami), - inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt możliwość stosowania pozycji preferowanych dla użytkowników, jednostek

11 organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników) możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie: - obsługa stanowiska kasowego (jak w Rejestracji/Recepcji). obsługa zakończenia badania/wizyty: - autoryzacja medyczna badania, - automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń. wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni obsługa wyników badań: - wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych - wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania - autoryzacja wyników badań diagnostycznych - wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego raporty i wykazy Pracowni automatyczne generowanie Księgi Pracowni Integracja głęboka systemów RIS i HIS za pomocą standardu HL7 z wykorzystaniem procesów wymiany danych w wersji rozszerzonej wykorzystującej integrację na poziomie bazy danych. Przyjmowanie zleceń do pracowni drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta. Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania. Możliwość odrzucenia zlecenia (badania nie zarejestrowanego). Możliwość odwołania badania (zarejestrowanego). W przypadku braku zlecenie elektronicznego z oddziału szpitalnego możliwość rejestracji badania przez rejestratorkę RIS na konto/ w imieniu takiego oddziału.

12 Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, aktualizacja po zmianie opisu w RIS. Udostępnianie przeglądu danych wyników RIS wywoływanych z systemu HIS w kontekście pacjenta. Możliwość przeglądania pełnej historii leczenia szpitalnego w zakładach radiologii i radioterapii (za pośrednictwem systemu HIS zainstalowanego na komputerze, na którym ma być odczytywana historia). Połączenie z systemem RIS umożliwiające systemowi HIS rozliczenia z NFZ (zarówno badań ambulatoryjnych, jak i hospitalizacji). Pełna obsługa kolejek oczekujących po stronie systemu HIS zgodnie z aktualnymi wymaganiami NFZ. Możliwość wyszukania i wykorzystania danych pacjenta z bazy danych systemu HIS podczas umawiania badania w RIS. Automatyczne dodawanie pacjenta do bazy danych HIS podczas zakładania kartoteki w systemie RIS, z możliwością zmiany danych pacjenta w HIS z poziomu systemu RIS. Dane dodawane są w zakresie niezbędnym do założenia danych pacjenta w systemie HIS, pozostałe dane uzupełniane są po stronie systemu HIS. Automatyczne łączenie kart pacjentów w RIS po połączeniu kart w HIS. Automatyczny bezpośredni zapis danych pacjenta w systemie HIS podczas rejestracji w RIS. Dane każdego zarejestrowanego badania w RIS (również ambulatoryjnego) muszą zostać zapisane w systemie HIS. Podczas pracy dyżurowej, automatyczne przyjmowanie do realizacji zleceń z systemu HIS (funkcjonalność systemu RIS). Przekazywanie przez system RIS do systemu HIS informacji finalnych o statusie badania, np. wykonane, opisane. Obsługa zestawów badań. 1. Wymogi dotyczące przepływu danych miedzy modułami wymagania: Nazwa wymagania: Moduł Przychodnia ma mieć wspólną bazę kontrahentów z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego modułami tj., Finanse-księgowość, Gospodarka materiałowa, Rejestr Sprzedaży, Wycena kosztów normatywnych, Koszty, Środki Trwałe, Laboratorium, Apteka, Apteczki oddziałowe. (o ile wykonawca nie

13 będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Moduły Przychodnia ma mieć wspólną bazę ośrodków powstawania kosztów dla systemów: Finanse-księgowość, Gospodarka materiałowa, Rejestr Sprzedaży, Wycena kosztów normatywnych, Koszty, Środki Trwałe, Laboratorium, Apteka, Apteczki oddziałowe, Ruch chorych jakie obecnie posiada zamawiający (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Moduł Przychodnia ma mieć wspólną bazę świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Laboratorium, Diagnostyka oraz dla modułu Ruch chorych jaki obecnie posiada zamawiający (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach z modułu przychodnia do modułu Rachunek Kosztów jaki obecnie posiada zamawiający Możliwość zlecania z gabinetu: - podania leku/kroplówki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety. Wystawienie zlecenia powinno nieść kompletne informacje, niezbędne do jego wykonania oraz być widoczne w modułach Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć jakie obecnie posiada zamawiający. Moduł Przychodnia ma mieć możliwość wglądu w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń również z modułów Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć jakie obecnie posiada zamawiający. Treść i format wyniku powinien być zgodny z formatem w jakim wynik został opisany w jednostce realizującej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz. Możliwość automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego zlecenia/zestawu zleceń. Moduł Przychodnia w tym: gabinet lekarski ma mieć możliwość zlecania i automatycznego odbierania wyników badań laboratoryjnych wraz z kompletnymi danymi z pkt. Pobrań. o próbce (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Moduł Przychodnia w tym: gabinet lekarski ma mieć możliwość wglądu do historycznych wyników badań laboratoryjnych zleconych z modułu Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć jakie obecnie posiada zamawiający Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość kierowania pacjenta bezpośrednio na izbę przyjęć w module Ruch Chorych jaki obecnie posiada zamawiający Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość walidacji, czy pacjent zgłaszający się do gabinetu nie ma obecnie aktywnego pobytu na oddziale w module Ruch chorych jaki obecnie posiada zamawiający (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem stanów magazynowych w module apteczki podręcznej (oddziałowej ) jaką obecnie posiada zamawiający W modułach Przychodnia Gabinet powinien być wgląd we wcześniejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala.

14 W module Przechodnia Gabinet powinien być możliwy wgląd do wyników badań pacjenta, wykonanych zarówno podczas aktualnego pobytu, jak i wcześniejszych pobytów również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala. Z modułu Laboratorium możliwość przesłania wyników badań laboratoryjnych w formie dokumentacji formularzowej, do modułu Przychodnia Gabinet (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Z modułu Przychodnia możliwość planowania/realizacji wizyty komercyjnej, automatycznego generowania dokumentu sprzedaży, walidacji sprzedaży, wystawiania zaświadczenia o płatności i przesył danych do systemu Finansowo Księgowego System ma mieć możliwość obsługi funkcjonalności Indywidualnego Konta Pacjenta. Personel planujący/realizujący wizytę ma mieć wgląd w informacje o saldzie konta pacjenta w tym do informacji o niedozwolonym zadłużeniu. Z modułu Finansowo - Księgowego możliwość automatycznego przydzielania numeracji faktur sprzedażowych realizowanych w ramach modułów Przychodnia i w tym rozliczenia i statystyka medyczna Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość ewidencji i wgląd w listę bieżących hospitalizacji dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach tj. w module Ruch chorych jaki obecnie posiada zamawiający. Zakres prac wdrożeniowych należy kalkulować wg poniższych zasad: Moduł rejestracja w zakresie dla 5 stanowisk(fizycznych): Przeszkolenie w zakresie: konfiguracja usług/zleceń/zasobów/struktury/ksiąg/raportów Przeszkolenie w zakresie: konfiguracja harmonogramów (szablony harmonogramów, wygenerowanie dostępności) Szkolenie 5 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (rejestracja pacjenta, planowanie w terminarzu z wpisem do kolejki oczekujących, zarządzanie kolejkami oczekujących, zarządzanie terminarzem), blokady i ograniczenia terminów, Moduł gabinet lekarski w zakresie dla 1 gabinet lekarski (fizyczny): Przeszkolenie 3 użytkowników w zakresie: konfiguracja struktury, uprawnień, użytkowników, grup uprawnień, Przeszkolenie w zakresie: Konfiguracja dokumentacji dla 3 użytkowników na 2 przykładowych formularzach Szkolenie 3 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (przyjęcie pacjenta, wynik badania, zlecenia, wyniki pacjenta, dokumentacja pacjenta) Przeszkolenie w zakresie: Szkolenie 3 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (przyjęcie zlecenia, wykonanie zlecenia, podanie leku, wpis informacji o szczepieniu, opis zabiegu, dokumentacja pacjenta), Moduł statystyka :

15 Szkolenie 5 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (zarządzanie kolejkami, raporty i zestawienia, weryfikacja zestawów świadczeń, korekty itp.)

16 Zakup serwera 1 szt 1. Obudowa Element konfiguracji Producent/Model(podać): Typu Rack max. 1U Wymagania minimalne: 2. Procesor Procesor sześciordzeniowy osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 390 punkty, wyniki testów publikowane na stronie Test wykonany dla serwerów 2 procesorowych 3. Liczba procesorów 1 procesor; zainstalowanych 4. Płyta główna Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 5. Pamięć RAM 4 x 8GB z technologia ECC, ChipKill, memory mirroring, wymagane min. 24 slotów na kości pamięci. 6. Rozbudowa pamięci RAM Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 768 GB 7. Kontroler dysków twardych Kontroler SAS/SATA RAID z pamięcią 512 MB Cache, pozwalający na zbudowanie poziomu RAID- 0, 1, 5, Dyski twarde Zainstalowane 3 x dysk twardy 600 GB K 6Gbps SAS HDD; 5 wolnych zatok dysków Gniazda rozszerzeń 1 gniazdo low-profile PCI Express; 1 gniazdo halflength, full-height PCI Express lub PCI-X 10. Napęd DVD DVD-RW wewnętrzny Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań 11. Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty o standardzie 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, load balancing i fail over. Z możliwością rozszerzenia o kolejne 2 porty bez zajmowania portów PCI 12. Procedura przewidywania awarii Obejmująca dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory, VRM. 13. Zarządzanie Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów. 14. Grafika Karta graficzna zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB 15. Zasilacze 2 zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnej do 750W

17 16. Wentylatory Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap min. 3 sztuki 17. Porty dodatkowe 7 x USB 2.0 z czego; 2 na przednim panelu obudowy; 4 na tylnym panelu obudowy; 1 wewnątrz serwera, 4 gniazda typu -RJ-45 w tym 1 współdzielony do zarządzania, 1 dodatkowe gniazdo RJ-45 do zarządzania, 2 porty VGA z możliwością jednoczesnego użycia (1 na panelu przednim i 1 na panelu tylnym), 1 port szeregowy 18. Systemy operacyjne Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 11 lub nowsze wersje 19. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 20. Środowisko pracy Górna graniczna temperatura pracy: min 39 C 21. Gwarancja 36 miesięcy naprawa na miejscu z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny 22. Pochodzenie i warunki gwarancji Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. 23. System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 standard 1 licencja na produkt - licencja w wersji rządowej

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo