Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego."

Transkrypt

1 Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie w poniższych tabelach należy odpowiedzieć: spełnia lub nie spełnia w zależności od spełnienia wymogu przez oferowany system. Brak odpowiedzi uznaje się za niespełnienie danego wymagania Akty prawne i normy - Wymagania Dostarczenia produktu spełniającego wszystkie aktualne, archiwale wymogi dokumentowania świadczeń oraz te które w przyszłości ulegną zmianie (Zarządzenia prezesa NFZ, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej / Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 164 poz. 1194) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U Nr 212, poz. 1766). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o: - dacie wprowadzenia danych osobowych - identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe - źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą) - informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione, - dacie i zakresie tego udostępnienia - data modyfikacji danych osobowych - identyfikator operatora modyfikującego dane Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn 19 września 2007 w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Zarządzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniające zarządzenie Nr 90/2005* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r.

2 w sprawie przyjęcia Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 164 poz. 119 Zgodność z normą ISO 17025:2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń 21. ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / 22. KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / KAOS Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające 23. zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ 24. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 25. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 r. w sprawie 26. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne. Wymagania ogólne: 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów 2. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system działa w architekturze trójwarstwowej. 3. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników 4. (preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/7) 5. Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych 6. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, co istniejący system szpitalny, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. 7. Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta 8. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim

3 9. W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych) ręczne wyróżnienie w słownikach pozycji najczęściej używanych 11. Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być sformatowany wpis 12. System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 13. System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. 14. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. 15. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka system musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer i Mozilla Firefox. 16. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka system musi umożliwić uruchomienie aplikacji w wersji desktop 17. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system musi umożliwić pracę na tabletach medycznych lub komputerach wyposażonych w monitory dotykowe. Pełna funkcjonalność modułów powinna być dostępna na komputerach tego typu. 18. Musi istnieć możliwość nadania użytkownikowi uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. gabinet POZ, rejestracja, statystyka. 19. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), 20. System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu 21. System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. 22. System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. 23. System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.

4 24. Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem 25. Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas 26. W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). 27. Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom. 28. Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedyńczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. 29. System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący w gabinecie powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów z swojego gabinetu. 30. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu 31. Wyróżnienie pól: przeznaczonych do edycji, 32. System musi umożliwić odczyt danych poprzez skanowanie z dokumentów np. dowodów osobistych i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta 33. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka system musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki 34. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. 35. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.

5 36. System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu, pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane, umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne, podpowiadać kolejne kroki procesu. 41. System powinien automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności 42. Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika 43. W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych 44. Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z systemem finansowo-księgowym działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora 45. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, system powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami. 46. W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz <cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych 47. Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki 48. Co najmniej w zakresie modułów Przychodnia w tym : gabinet lekarski, rejestracja, statystyka, w każdym polu edycyjnym (opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej. 49. System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu. 50. System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON, innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej 51. System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj opis badania, wynik, epikryza System zgłoszeń - Wymagania 1. Obsługa zgłoszeń błędów oraz zmian funkcjonalności w formie elektronicznej

6 poprzez witrynę internetową CHD (Centralny Help Desk). 2. Autoryzowany dostęp do witryny dla uprawnionych pracowników Zamawiającego Dostęp do różnych konsoli zarządzania zgłoszeniami o Konsola zgłaszającego dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników Zamawiającego - umożliwia użytkownikowi witryny 3. CHD dostęp tylko do własnych zgłoszeń o Konsola KZS (Kierownika Zespołu Serwisowego) dostępna dla Lidera (Liderów) zespołu po stronie Zamawiającego umożliwia dostęp do zgłoszeń wszystkich użytkowników witryny CHD ze strony Zamawiającego 4. Rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej na witrynie CHD 5. Rejestracja treści zgłoszenia wraz z opcjonalnymi załącznikami 6. Kategoryzacja zgłoszenia przez zgłaszającego, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie Wybór przedmiotu zgłoszenia - wersji systemu/modułu oraz umowy 7. (umowa serwisowa, nadzoru autorskiego itp.) w ramach której zostały określone warunki realizacji zgłoszeń i czasy SLA wykorzystywane podczas realizacji zgłoszenia Prezentacja statusu zgłoszenia, umożliwiającego szybką weryfikację stanu 8. zaawansowania prac oraz konieczność wykonania określonych czynności przez zgłaszającego (uszczegółowienie zgłoszenia, akceptacja realizacji itp.) 9. Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgłoszenia pomiędzy zgłaszającym a osobą realizującą zgłoszenie (poprzez witrynę CHD) Przesyłanie informacji (również z załącznikami) mających na celu 10. doprecyzowanie opisu zgłoszenia, dostarczenia dodatkowych wyjaśnień itp. 11. Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgłoszenia (dla zgłaszającego) 12. Informacje o wynikach analizy zgłoszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji Informacje o tymczasowym rozwiązaniu zgłoszenia (o ile takowe 13. istnieje), które umożliwi dalszą pracę w istniejącym systemie do momentu pojawienia się rozwiązania właściwego. 14. Informacje o zrealizowaniu zgłoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjaśnieniami 15. Prezentacja rozwiązania zgłoszenia z możliwością akceptacji/odrzucenia przez klienta 16. Automatyczne zamknięcie zgłoszenia po akceptacji rozwiązania 17. Automatyczne wznowienie realizacji zgłoszenia po odrzuceniu rozwiązania 18. Podgląd historii realizacji zgłoszenia Podgląd historii realizacji w porządku chronologicznym od momentu jego 19. zarejestrowania wraz z całą korespondencją oraz informacjami kto, kiedy i jaką czynność wykonał 20. Wydruk na żądanie danych zgłoszenia wraz z pełną historią jego obsługi 21. Dostęp do tablicy ogłoszeń na witrynie (dla wszystkich jej użytkowników), która zawiera: 22. Informacje ogólne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skąd można ją pobrać itp 23. Załączniki mogące być częścią każdego ogłoszenia takie jak pliki parametryzujące, słowniki itp.

7 24. Powiadamianie uprawnionych użytkowników o nowych informacjach i komunikatach pojawiających się na witrynie. Przychodnia - Rejestracja min. 5 licencji na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania: 1. Definiowanie dostępności usług placówki medycznej 2. Określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki): 3. Definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet : 4. - określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia, 5. - określenie czasu pracy gabinetu, 6. - określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie 7. Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz: 8. - określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia, 9. - określenie czasu pracy, określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania) generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu, blokada grafików (urlopy, remonty). 13. Obsługa skorowidza pacjentów możliwość przypisania pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością na listach pacjentów 16. Możliwość zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta 17. Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta 18. Wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów: rezerwacja wybranego terminu lub pierwszy wolny w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych 23. Przegląd rezerwacji 24. Rejestracja pacjenta do wykonania usługi 25. Automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego 26. Określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji. 27. Zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu wykonania, 28. Możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,

8 29. Obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami, 30. Obsługa wyników: wpisywanie wyników zewnętrznych. 32. raporty i wykazy Rejestracji. Przychodnia - gabinet lekarski - min. 1 licencja na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania: 1. dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu 2. - prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością 3. rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie) 4. wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie: 5. przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: 6. - dane osobowe, 7. - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień), 8. - uprawnienia z tytułu umów, 9. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta), wyniki badań, przegląd rezerwacji. 12. możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty (w zależności od kategorii medycznej wizyty), 13. możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju gabinetu 14. możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla gabinetu 15. przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), informacje ze skierowania, kontrola daty ważności skierowania możliwość przepisania skierowania już zarejestrowanego skierowania, z możliwością przepisania danych z wizyty obejmujących wywiad, treść badania fizykalnego, uzasadnienie przyjęcia planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty, możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych, usługi, świadczenia w ramach wizyty, rozpoznanie (główne, dodatkowe), zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie), leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept), podczas wystawiania recepty możliwość sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z ewuś wystawienie skierowania,

9 30. - leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową), zlecenia szczepień: możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia: możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie, automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia wykonane podczas wizyty drobne procedury, nie mające wpływu na rozliczenie pacjenta inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). 37. możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opisu danych wizyt 38. możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty 39. Możliwość stosowania pozycji preferowanych dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników). 40. możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie: 41. obsługa zakończenia wizyty: autoryzacja medyczna wizyty, automatyczne tworzenie karty wizyty możliwość bezpośredniego skierowania na IP lub oddział 45. Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty 47. wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług 48. Możliwość umówienia kolejnej wizyty dla pacjenta z poziomu gabinetu 49. automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni 50. raporty i wykazy Gabinetu Przychodnia - statystyka - min. 1 licencja na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania 1. obsługa statystyki rozliczeniowej i medycznej 2. automatyczna generacja Księgi Przychodni, 3. raporty i wykazy statystyczne Pracownia Diagnostyczna min. 1 licencja na użytkownika wymagania: Nazwa wymagania:

10 dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie) wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni: przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: - dane osobowe, - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień), - uprawnienia z tytułu umów, - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta), - wyniki badań, - przegląd rezerwacji. możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju pracowni możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty, przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: - informacje ze skierowania, - skierowania, zlecenia, - usługi, świadczenia w ramach wizyty, - wystawione skierowania, możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego źródła np. aparatu USG i dołączanie go do wyniku badania - wykonane podczas wizyty procedury drobne (nie będące usługami), - inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt możliwość stosowania pozycji preferowanych dla użytkowników, jednostek

11 organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników) możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie: - obsługa stanowiska kasowego (jak w Rejestracji/Recepcji). obsługa zakończenia badania/wizyty: - autoryzacja medyczna badania, - automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń. wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni obsługa wyników badań: - wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych - wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania - autoryzacja wyników badań diagnostycznych - wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego raporty i wykazy Pracowni automatyczne generowanie Księgi Pracowni Integracja głęboka systemów RIS i HIS za pomocą standardu HL7 z wykorzystaniem procesów wymiany danych w wersji rozszerzonej wykorzystującej integrację na poziomie bazy danych. Przyjmowanie zleceń do pracowni drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta. Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania. Możliwość odrzucenia zlecenia (badania nie zarejestrowanego). Możliwość odwołania badania (zarejestrowanego). W przypadku braku zlecenie elektronicznego z oddziału szpitalnego możliwość rejestracji badania przez rejestratorkę RIS na konto/ w imieniu takiego oddziału.

12 Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie, aktualizacja po zmianie opisu w RIS. Udostępnianie przeglądu danych wyników RIS wywoływanych z systemu HIS w kontekście pacjenta. Możliwość przeglądania pełnej historii leczenia szpitalnego w zakładach radiologii i radioterapii (za pośrednictwem systemu HIS zainstalowanego na komputerze, na którym ma być odczytywana historia). Połączenie z systemem RIS umożliwiające systemowi HIS rozliczenia z NFZ (zarówno badań ambulatoryjnych, jak i hospitalizacji). Pełna obsługa kolejek oczekujących po stronie systemu HIS zgodnie z aktualnymi wymaganiami NFZ. Możliwość wyszukania i wykorzystania danych pacjenta z bazy danych systemu HIS podczas umawiania badania w RIS. Automatyczne dodawanie pacjenta do bazy danych HIS podczas zakładania kartoteki w systemie RIS, z możliwością zmiany danych pacjenta w HIS z poziomu systemu RIS. Dane dodawane są w zakresie niezbędnym do założenia danych pacjenta w systemie HIS, pozostałe dane uzupełniane są po stronie systemu HIS. Automatyczne łączenie kart pacjentów w RIS po połączeniu kart w HIS. Automatyczny bezpośredni zapis danych pacjenta w systemie HIS podczas rejestracji w RIS. Dane każdego zarejestrowanego badania w RIS (również ambulatoryjnego) muszą zostać zapisane w systemie HIS. Podczas pracy dyżurowej, automatyczne przyjmowanie do realizacji zleceń z systemu HIS (funkcjonalność systemu RIS). Przekazywanie przez system RIS do systemu HIS informacji finalnych o statusie badania, np. wykonane, opisane. Obsługa zestawów badań. 1. Wymogi dotyczące przepływu danych miedzy modułami wymagania: Nazwa wymagania: Moduł Przychodnia ma mieć wspólną bazę kontrahentów z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego modułami tj., Finanse-księgowość, Gospodarka materiałowa, Rejestr Sprzedaży, Wycena kosztów normatywnych, Koszty, Środki Trwałe, Laboratorium, Apteka, Apteczki oddziałowe. (o ile wykonawca nie

13 będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Moduły Przychodnia ma mieć wspólną bazę ośrodków powstawania kosztów dla systemów: Finanse-księgowość, Gospodarka materiałowa, Rejestr Sprzedaży, Wycena kosztów normatywnych, Koszty, Środki Trwałe, Laboratorium, Apteka, Apteczki oddziałowe, Ruch chorych jakie obecnie posiada zamawiający (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Moduł Przychodnia ma mieć wspólną bazę świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Laboratorium, Diagnostyka oraz dla modułu Ruch chorych jaki obecnie posiada zamawiający (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach z modułu przychodnia do modułu Rachunek Kosztów jaki obecnie posiada zamawiający Możliwość zlecania z gabinetu: - podania leku/kroplówki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety. Wystawienie zlecenia powinno nieść kompletne informacje, niezbędne do jego wykonania oraz być widoczne w modułach Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć jakie obecnie posiada zamawiający. Moduł Przychodnia ma mieć możliwość wglądu w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń również z modułów Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć jakie obecnie posiada zamawiający. Treść i format wyniku powinien być zgodny z formatem w jakim wynik został opisany w jednostce realizującej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz. Możliwość automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego zlecenia/zestawu zleceń. Moduł Przychodnia w tym: gabinet lekarski ma mieć możliwość zlecania i automatycznego odbierania wyników badań laboratoryjnych wraz z kompletnymi danymi z pkt. Pobrań. o próbce (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Moduł Przychodnia w tym: gabinet lekarski ma mieć możliwość wglądu do historycznych wyników badań laboratoryjnych zleconych z modułu Ruchu chorych tj. z oddziału/izby przyjęć jakie obecnie posiada zamawiający Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość kierowania pacjenta bezpośrednio na izbę przyjęć w module Ruch Chorych jaki obecnie posiada zamawiający Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość walidacji, czy pacjent zgłaszający się do gabinetu nie ma obecnie aktywnego pobytu na oddziale w module Ruch chorych jaki obecnie posiada zamawiający (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem stanów magazynowych w module apteczki podręcznej (oddziałowej ) jaką obecnie posiada zamawiający W modułach Przychodnia Gabinet powinien być wgląd we wcześniejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala.

14 W module Przechodnia Gabinet powinien być możliwy wgląd do wyników badań pacjenta, wykonanych zarówno podczas aktualnego pobytu, jak i wcześniejszych pobytów również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala. Z modułu Laboratorium możliwość przesłania wyników badań laboratoryjnych w formie dokumentacji formularzowej, do modułu Przychodnia Gabinet (o ile wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązania równoważnego; w przypadku skorzystania z rozwiązania równoważnego wymaganie to stosuje się odpowiednio do zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania). Z modułu Przychodnia możliwość planowania/realizacji wizyty komercyjnej, automatycznego generowania dokumentu sprzedaży, walidacji sprzedaży, wystawiania zaświadczenia o płatności i przesył danych do systemu Finansowo Księgowego System ma mieć możliwość obsługi funkcjonalności Indywidualnego Konta Pacjenta. Personel planujący/realizujący wizytę ma mieć wgląd w informacje o saldzie konta pacjenta w tym do informacji o niedozwolonym zadłużeniu. Z modułu Finansowo - Księgowego możliwość automatycznego przydzielania numeracji faktur sprzedażowych realizowanych w ramach modułów Przychodnia i w tym rozliczenia i statystyka medyczna Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość ewidencji i wgląd w listę bieżących hospitalizacji dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach tj. w module Ruch chorych jaki obecnie posiada zamawiający. Zakres prac wdrożeniowych należy kalkulować wg poniższych zasad: Moduł rejestracja w zakresie dla 5 stanowisk(fizycznych): Przeszkolenie w zakresie: konfiguracja usług/zleceń/zasobów/struktury/ksiąg/raportów Przeszkolenie w zakresie: konfiguracja harmonogramów (szablony harmonogramów, wygenerowanie dostępności) Szkolenie 5 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (rejestracja pacjenta, planowanie w terminarzu z wpisem do kolejki oczekujących, zarządzanie kolejkami oczekujących, zarządzanie terminarzem), blokady i ograniczenia terminów, Moduł gabinet lekarski w zakresie dla 1 gabinet lekarski (fizyczny): Przeszkolenie 3 użytkowników w zakresie: konfiguracja struktury, uprawnień, użytkowników, grup uprawnień, Przeszkolenie w zakresie: Konfiguracja dokumentacji dla 3 użytkowników na 2 przykładowych formularzach Szkolenie 3 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (przyjęcie pacjenta, wynik badania, zlecenia, wyniki pacjenta, dokumentacja pacjenta) Przeszkolenie w zakresie: Szkolenie 3 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (przyjęcie zlecenia, wykonanie zlecenia, podanie leku, wpis informacji o szczepieniu, opis zabiegu, dokumentacja pacjenta), Moduł statystyka :

15 Szkolenie 5 użytkowników oraz 3 administratorów systemu (zarządzanie kolejkami, raporty i zestawienia, weryfikacja zestawów świadczeń, korekty itp.)

16 Zakup serwera 1 szt 1. Obudowa Element konfiguracji Producent/Model(podać): Typu Rack max. 1U Wymagania minimalne: 2. Procesor Procesor sześciordzeniowy osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 390 punkty, wyniki testów publikowane na stronie Test wykonany dla serwerów 2 procesorowych 3. Liczba procesorów 1 procesor; zainstalowanych 4. Płyta główna Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 5. Pamięć RAM 4 x 8GB z technologia ECC, ChipKill, memory mirroring, wymagane min. 24 slotów na kości pamięci. 6. Rozbudowa pamięci RAM Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 768 GB 7. Kontroler dysków twardych Kontroler SAS/SATA RAID z pamięcią 512 MB Cache, pozwalający na zbudowanie poziomu RAID- 0, 1, 5, Dyski twarde Zainstalowane 3 x dysk twardy 600 GB K 6Gbps SAS HDD; 5 wolnych zatok dysków Gniazda rozszerzeń 1 gniazdo low-profile PCI Express; 1 gniazdo halflength, full-height PCI Express lub PCI-X 10. Napęd DVD DVD-RW wewnętrzny Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań 11. Interfejsy sieciowe Minimum 4 porty o standardzie 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, load balancing i fail over. Z możliwością rozszerzenia o kolejne 2 porty bez zajmowania portów PCI 12. Procedura przewidywania awarii Obejmująca dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory, VRM. 13. Zarządzanie Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów. 14. Grafika Karta graficzna zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB 15. Zasilacze 2 zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnej do 750W

17 16. Wentylatory Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap min. 3 sztuki 17. Porty dodatkowe 7 x USB 2.0 z czego; 2 na przednim panelu obudowy; 4 na tylnym panelu obudowy; 1 wewnątrz serwera, 4 gniazda typu -RJ-45 w tym 1 współdzielony do zarządzania, 1 dodatkowe gniazdo RJ-45 do zarządzania, 2 porty VGA z możliwością jednoczesnego użycia (1 na panelu przednim i 1 na panelu tylnym), 1 port szeregowy 18. Systemy operacyjne Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 11 lub nowsze wersje 19. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 20. Środowisko pracy Górna graniczna temperatura pracy: min 39 C 21. Gwarancja 36 miesięcy naprawa na miejscu z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny 22. Pochodzenie i warunki gwarancji Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. 23. System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 standard 1 licencja na produkt - licencja w wersji rządowej

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej 1 Spis treści 1.0 Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

tabela 1 - Wykaz nowych modułów i licencji dla części medycznej:

tabela 1 - Wykaz nowych modułów i licencji dla części medycznej: Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania zamawiającego dotyczące Rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego: A. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Moduły Oprogramowania ZSI z odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna (dot. Zapytania Ofertowego z dnia 09.11.2016 r.) 1. System HIS - Rejestracja - aktualizacja SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

L.p. Treść wymagania

L.p. Treść wymagania Załącznik nr 5 Wymagania ogólne co do wdrażanego systemu dotyczące wszystkich modułów 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów 2. System działa w architekturze trójwarstwowej 3. System pracuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ/ZAŁĄCZNIK DO UMOWY WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oferowane oprogramowanie i sprzęt powinno spełniać wszystkie funkcje wskazane poniżej. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177701-2013:text:pl:html PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczane oprogramowanie musi być zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem wykaz posiadanego oprogramowania produkcji Asseco

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 08.07.2014 r.

Łódź, dnia 08.07.2014 r. Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, 94 050 Łódź NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 08.07.2014 r. Osoba do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLAFORMA E-USŁUG Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych przez

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo