SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT"

Transkrypt

1 Urząd Transportu Kolejowego Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 Znak postępowania: BAF /2013 Warszawa dn r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2. Adres: Warszawa, ul. Chałubińskiego Dane teleadresowe i internetowe: tel.: (0 22) , faks: (0 22) , e mail: strona: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty euro. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, osprzętu oraz oprogramowania z branży IT Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianego asortymentu, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz parametry, jakie spełniać muszą w/w. wraz z informacjami, oraz innego rodzaju obowiązków nakładanych na Wykonawcę zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ W przypadku wątpliwości, Wykonawca będzie musiał udowodnić Zamawiającemu fakt spełnienia w/w. warunków przez oferowany przedmiot zamówienia Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Serwery; Komputery przenośne Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zadnie nr 1 Zakup i dostarczenie serwerów, Zadanie nr 2 Zakup i dostarczenie 16 szt. laptopów typu A Zadanie nr 3 Zakup i dostarczenie 5 szt. laptopów typu B. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę obowiązującą od dnia jej zawarcia: w zakresie zadania nr 1 (część 1 zakup i dostarczenie serwerów,): 30 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie zadania nr 2 (część 2 zakup i dostarczenie 16 szt. laptopów typu A): 30 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie zadania nr 3 (część 3 zakup i dostarczenie 5 szt. laptopów typu B): 30 dni od dnia zawarcia umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: co do których nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie następujące warunki: posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia lub sam jest producentem przedmiotu zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca może polegać na potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1

2 5.3. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę (m.in. konsorcjum, spółka cywilna), musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt 5.1. SIWZ Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ): o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 1 11 Ustawy PZP) oraz w art. 24 ust. 2 Ustawy PZP, oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność gospodarczą wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; dla spółki cywilnej wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wszystkich wspólników, dla pozostałych wypis z KRS), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji); Dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest: autoryzowanym partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia lub sam jest producentem przedmiotu zamówienia Ilustrowane foldery producenta, rysunki, opisy techniczne, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ) o tym, iż Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP Oświadczenie Wykonawcy, że: oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ, w tym, w szczególności w zakresie części (zadania) nr 1 zakup i dostawa serwerów: oświadczenie, iż dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy oraz iż pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz oświadczenie, iż elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane, oraz oświadczenie, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne, oraz oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie; 6.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia oraz dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP stosuje się odpowiednio zapisy 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.2013 poz.231); 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMEN TÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. 2

3 7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, otrzymanej w formie faksowej lub elektronicznej Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Krzysztof Rumniak, mail: 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY Na ofertę składają się: Wypełniony Formularz Oferty wraz z Formularzem Cenowym oraz wymaganymi oświadczeniami załącznik nr 3 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest: autoryzowanym partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia lub sam jest producentem przedmiotu zamówienia Ilustrowane foldery producenta, rysunki, opisy techniczne, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy, że: oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ, w tym, w szczególności w zakresie części (zadania) nr 1 zakup i dostawa serwerów: oświadczenie, iż dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy oraz iż pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz oświadczenie, iż elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane, oraz oświadczenie, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne, oraz oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zgodności wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania Warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6 SIWZ W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) konieczne jest załączenie do oferty upoważnienie do podpisania oferty (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii); Oferta powinna być sporządzona: w formie pisemnej, w języku polskim, na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach oraz podpisana na końcu oferty (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy), a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty, Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny umożliwiać ocenę tego, czy oferta została złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej: danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), oraz oznaczona jako: Oferta na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT (BAF /2013) Nie otwierać przed r przed godz MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 3

4 11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do r do godziny do sekretariatu Biura Administracyjno Finansowego UTK (pok. 401a) Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, w sali nr 426 (IV piętro) w dniu r o godzinie Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ i określenia w nim cen jednostkowych dla każdego elementu składowego przedmiotu zamówienia, oraz sum zbiorczych, w zakresie każdej z części (zadania) postepowania, na jakie składa ofertę Jako cenę oferty w zakresie danej części (zadania) postępowania, rozumie się cenę brutto tejże części, obliczoną w następujący sposób: Wykonawca w zakresie danej części (zadania) przemnoży ilość zamawianych elementów składowych przedmiotu zamówienia przez cenę jednostkową netto za dany element składowy, uzyskując w ten sposób wartość netto danego elementu składowego przedmiotu zamówienia Wykonawca w zakresie danej części (zadania) do uzyskanej wartości netto zamawianych artykułów doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości, uzyskując w ten sposób wartość brutto danego elementu składowego przedmiotu zamówienia., Wykonawca w zakresie danej części (zadania) zsumuje wartości brutto z każdej pozycji Formularza Ofertowego (wszystkim elementów składowych przedmiotu zamówienia), uzyskując w ten sposób łączną cenę brutto oferty. 13. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Kryterium oceny oferty w zakresie każdej z części (zadań) w niniejszym postępowaniu jest cena brutto (waga: 100%) W kryterium oceny ofert zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa łączna cena brutto oferty / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne): o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści również informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń na IV piętrze w siedzibie Zamawiającego) 14. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający, po skutecznym wyborze ofert najkorzystniejszych, poinformuje wybranego Wykonawcę w zakresie każdej z części, o miejscu, terminie i sposobach zawarcia umowy. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. WZÓR UMOWY Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SIWZ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP (art g ustawy PZP), 18. INNE INFORMACJE Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP do 20% wartości zamówienia Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej. 4

5 18.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana wyłącznie przez Wykonawcę, tzn. Wykonawca może powierzyć realizację całości/części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Zamawiający wymaga do Wykonawcy informacji w Formularzu Ofertowym, jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. 19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Wzór umowy Formularz Ofertowy 5

6 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na zakup sprzętu oraz osprzętu z branży IT Załącznik nr 1 Część 1 (zadanie nr 1). ZAKUP I DOSTARCZENIE SERWERÓW. I. Przedmiotem Zamówienia jest: 1. Zakup i dostarczenie 1 serwera typu rack. 2. Zakup i dostarczenie 7 szt. serwerów typu tower. Termin realizacji zamówienia na sprzęt30 dni od dnia zawarcia umowy. Miejsce dostawy zamówienia: siedziba Zamawiającego, Warszawa , ul. Chałubińskiego 4. II. Wymagania szczegółowe: 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 2. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. 3. Serwer typu rack, musi spełniać następujące właściwości / umożliwiać realizację następujących funkcjonalności: Lp. Parametr Parametry wymagane 1 Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 2 Procesor Procesor sześciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych. Minimum Six Core Intel Xeon Processor E (2.0GHz, 95W) lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 8010 pkt. według wyników opublikowanych na stronie 3 Liczba zainstalowanych procesorów 1 4 Płyta główna Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 5 Pamięć RAM Zainstalowane 8GB pamięci operacyjnej DDR3 z korekcją błędów ECC. 6 Rozbudowa pamięci RAM do minimum 384 GB na jeden procesor 7 Kontroler dysków twardych Kontroler macierzowy SAS/SATA umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/10 8 Dyski 4 dyski 2,5 cala 300GB min. 10k SAS każdy Liczba slotów na 9 dyski 2,5 cala 8 10 Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB.2 porty VGA (z przodu i z tyłu). 11 Karta sieciowa 4 porty typu 1Gb Ethernet zintegrowane z płytą główną. Wsparcie dla technologii load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine. Możliwość uzyskania 2 portów 10Gb Ethernet bez zajmowania slotu PCI port RJ 45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. Dodatkowe Min. 7 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu, 2 wewnątrz serwera). porty 1 port szeregowy 13 Gniazda rozszerzeń Minimum 2 sloty PCI E Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania minimum 1 slotu PCI X 14 Napęd optyczny DVD ROM 15 Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi posiadać możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie. 16 Bezpieczeństwo Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory. 17 Wentylatory zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap 6

7 18 Zasilacze Redundantne zasilacze typu Hot Plug, maksymalnie 550W na zasilacz. Wspierane systemy operacyjne vsphere Microsoft Windows Server 2012/2008 R2, Red Hat supportedenterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware 19 Hypervisor 20 Gwarancja Obowiązująca w okresie minimum 36 miesięcy od daty zakupu, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, usługa serwisowa musi być świadczona w miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku konieczności wymiany dysku uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. 4. Serwer typu tower, musi spełniać następujące właściwości / umożliwiać realizację następujących funkcjonalności: Lp. Parametr Parametry wymagane 1 Obudowa Tower, opcjonalna możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19 (maksymalna wysokość 5U) 2 Procesor Procesor sześciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych. Minimum Six Core Intel Xeon Processor E (2.0GHz, 95W) lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 8010 pkt. według wyników opublikowanych na stronie 3 Liczba zainstalowanych procesorów 1 4 Płyta główna Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 5 Pamięć RAM Zainstalowane 8GB pamięci operacyjnej DDR3 z korekcją błędów ECC. 6 Rozbudowa pamięci RAM do minimum 384 GB na jeden procesor 7 Kontroler dysków twardych Kontroler macierzowy SAS/SATA umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/10 8 Dyski 2 dyski 2,5 cala 300GB min. 10k SAS każdy Liczba slotów na 9 dyski 2,5 cala 8 z możliwość rozbudowy do Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB 11 Karta sieciowa 4 porty typu 1Gb Ethernet zintegrowane z płytą główną. Wsparcie dla technologii load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine. 12 Dodatkowe porty Minimum 8 portów USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera i 4 z tyłu obudowy), 1x port szeregowy, 1x VGA 13 Gniazda rozszerzeń Minimum 6 gniazd PCI Express 14 Napęd optyczny DVD ROM 15 Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi posiadać możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. System diagnostyczny w formie panelu LCD lub systemu lampek świetlnych. 16 Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory. 17 Wentylatory zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap 18 Zasilacze Minimum 2 zasilacze, redundantne typu hot plug 19 Wspierane systemy operacyjne Microsoft Windows Server 2012/2008 R2, Red Hat supportedenterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware vsphere Hypervisor 20 Gwarancja Obowiązująca w okresie minimum 36 miesięcy od daty zakupu, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, usługa serwisowa musi być świadczona w miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku konieczności wymiany dysku uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego. 5. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem handlowym producenta sprzętu lub sam być producentem sprzętu. 6. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Część 2 (zadanie nr 2). ZAKUP I DOSTARCZENIE 16 SZT. LAPTOPÓW TYPU A I. Przedmiotem Zamówienia jest: 7

8 1. Zakup i dostarczenie 16 szt. laptopów (komputerów przenośnych). Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy. Miejsce dostawy zamówienia: siedziba Zamawiającego, Warszawa , ul. Chałubińskiego 4. II. Wymagania szczegółowe: 1. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia lub sam być producentem przedmiotu zamówienia. 2. Laptop (komputer przenośny) musi spełniać następujące właściwości / umożliwiać realizację następujących funkcjonalności: Lp. Parametr Parametry wymagane 1 Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86, uzyskujący wydajność w teście FutureMark nie gorszą niż DMark Physics Score (http://community.futuremark.com/hardware/cpu) 2 Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy S ATA II (3 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora 3 Obudowa Wzmacniana materiałami podwyższającymi jej trwałość użytkowa oraz sztywność, wyposażona w wymienną kieszeń do instalacji dodatkowych urządzeń i/lub baterii, wzmocnione stalowe zawiasy, z wbudowaną w pokrywę matrycy kamerą. 4 Pamięć RAM Min. 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz 5 Dysk twardy Min. 500GB, SMART, prędkość obrotowa min 7200rpm zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na omputerze po awarii. Wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań 6 Matryca TFT, 14,0 z podświetleniem w technologii LED, matowa, rozdzielczość HD+(1600x900), jasność 250nits, kontrast 300:1. 7 Karta Graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci. Zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa mikrofony umożliwiający zmianę charakterystyki kierunkowej 8 Karta dźwiękowa zestawu, wbudowane 2 głośniki (stereo), dedykowane (zintegrowane) przyciski do podgłaśniania i ściszania oraz wyłączania dźwięku; 9 10 Połączenia i karty sieciowe 11 Klawiatura 12 Wskaźnik Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną Moduł karty WLAN a/b/g/n n z obsługą protokołu WPA2 zintegrowany z płytą główną Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Możliwość podłączenia bezpośrednio do płyty głównej modułu modemu 3G/HSDPA Wbudowany sprzętowy wyłącznik umożliwiający wyłączenie bądź włączenie wszystkich urządzeń radiowych (modem 3G, WIFI, BT 4.0) Minimum: 2 x USB 2.0 2x USB 3.0 monitor (DB 15), DisplayPort lub mini DisplayPort dwufunkcyjne gniazdo (wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonu), Gigabit LAN (RJ 45), dedykowany docking port (do podłączenia stacji dokującej/replikatora portów) czytnik linii papilarnych zarządzany z poziomu BIOSu możliwość instalacji dodatkowej baterii podróżnej Express Card czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC) klawisze z oświetleniem lub podświetleniem klawiatury zwiększającym widoczność podczas pracy w słabym oświetleniu lub jego braku, przy czym oświetlenie lub podświetlenie oznacza źródło światła oświetlające klawiaturę, zintegrowane fabrycznie z obudową; klawiatura musi być zabezpieczona przed zachlapaniem cieczą. Wielofunkcyjny Touchpad z dwoma przyciskami oraz TrackPoint lub manipulator sterujący wskaźnikiem myszy (wymagany), dodatkowo Dedykowana przez producenta notebooka mysz optyczna (trzyprzyciskowa ze scroll em). 8

9 13 Bios Wake On Lan Możliwość włączenia/wyłączenia Ethernet LAN Option ROM Możliwość Wyłączania/Włączania bootowania z USB Możliwość włączenia/wyłączenia joystika do sterowania kursorem myszki. Możliwość włączenia/wyłączenia TouchPada Możliwość zdefiniowania podstawowego wyświetlacza Ustawienie mozliwości wyłączenia procesora przy braku aktywności Ustawienie mozliwości wyłączenia PCI Express przy braku aktywności Możliwość wyboru trybu pracy kontrolera SATA Możliwość włączenia/wyłączenia głównego hasła Możliwość ustawienia nadrzednego hasła administratora Możliwość blokowania dostępu do UEFI Możliwość zdefiniowania minimalnej długości hasła Możliwość włączenia/wyłączenia konieczności podania hasła przy powrocie ze stanu hibernacji systemu Możliwość włączenia/wyłączenia konieczności podania hasła przy restarcie systemu Możliwość ustawienia hasła przy włączaniu zasilania komputera Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku Możliwość ustawienia autentykacji użytkownika za pomocą czytnika lini papilarnych na poziomie biosu Możliwość aktualizacji BIOSu bez podawania hasła supervisora Możliwość aktualizacji BIOSu przez sieć Możliwość włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU Możliwość włączania/wyłączania: LAN, Wireless LAN, WiMAX, WWAN, Bluetooth, portów USB, kart pamięci, kamery, mikrofonu, czytnika lini papilarnych Możliwość ustawienia kolejności bootowania 14 Napęd optyczny DVD R/W zamocowany we wnęcę umożliwiającej beznarzędziową wymianę na opcjonalne dysk twardy 15 Bateria minimalny czas normalnej pracy komputera przenośnego na standardowej baterii 480 minut 16 Zasilacz Zasilacz zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE, V, Zgodny z EnergyStar 5.0, max. 65W 17 Waga Maksymalnie 2190 gramów (waga komputera przenośnego wraz z zainstalowaną baterią podstawową) Windows 7 Professional 64 bit lub równoważny (kryteria równoważności: taka sama funkcjonalność, wydajność, 18 architektura oraz ergonomia systemu). Wykonawca oferując równoważny system operacyjny zobowią System operacyjnzany jest wykazać jego równoważność do w/w. na wszelkich tychże polach równoważności. Dodatkowo Płyty Recovery umożliwiające uaktualnienie systemu w wersji Windows 8 Professional 64 bit 19 Dodatkowe oprogramowanie 20 Bezpieczeństwo Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, napędach pendrive, sieci, CD ROM ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji (wymagana możliwość przywrócenia stanu do chwili wykonania backupu, a nie tylko do stanu fabrycznego); Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające migrację konfiguracji systemu, ustawień i plików użytkownika pomiędzy komputerami, Oprogramowanie producenta umożliwiające w sposób automatyczny na zarządzanie aktualizacją i instalowanie oprogramowania sterowników urządzeń i układów składowych komputera Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6 Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Złącze typu Kensington Lock TPM Czytnik biometryczny współpracujacy z platforma TPM zarządzalny z poziomu BIOSu komputera 21 Certyfikaty i Potwierdzające przyznane certyfikaty: znak bezpieczeństwa CE 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo