SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Prof. Hubera , fax =============================================================================== Znak: OL/251/1/2011 Mikołów, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, UPS-a współpracującego z serwerem oraz systemu Operacyjnego Microsoft Windows 2008 Standard 64-bit polski z licencjami na 100 użytkowników.do siedziby Urzędu Skarbowego w Mikołowie Zamawiający: Urząd Skarbowy w Mikołów ul. Hubera Mikołów Mikołów, październik 2011 r.

2 1. DEFINICJE I SKRÓT Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający - podmiot wskazany w pkt 2 SIWZ ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.). Wykonawca krajowy - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. ZAMAWIAJĄCY Urząd Skarbowy w Mikołowie ul. Hubera Mikołów REGON: NIP: Tel.: 32/ Fax: 32/ strona internetowa: Godziny pracy: codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, w poniedziałki do godz , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. POSTĘPOWANIE 3.1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Oznaczenie postępowania Postępowanie oznaczone jest znakiem: OL/251/1/ Dostawa serwera, UPS-a współpracującego z serwerem oraz systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008 Standard 64-bit polski z licencjami na 100 użytkowników. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3 4.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Postanowienia ogólne Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, UPS-a współpracującego z serwerem oraz systemu Operacyjnego Microsoft Windows 2008 Standard 64-bit polski z licencjami na 100 użytkownikówo parametrach szczegółowo opisanych w pkt SIWZ. Kod według CPV , i Sprzęt powinien posiadać wymagane parametry: Serwer Podzespół Obudowa Tower, z możliwością montaży w szafie Rack Płyta główna Procesor Pamięć RAM Kontroler dysków twardych Dyski Karta graficzna Złącza Karta sieciowa CD-ROM / DVD Procedura przewidywania awarii Gwarancja Bezpieczeństwo Zasilacz Parametry Wolnostojąca z możliwością montowania w szafie 19 RACK, max.5u Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera 2 procesory Quad-Core Intel Xeon Processor E5645 (2,4 GHz, 80 Watts) lub równoważne. W przypadku procesora równoważnego, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 wynik Baseline minimum 286 pkt. w konfiguracji 2 procesory 12 rdzeni (tj. 6 rdzeni na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Min. 16 GB PC CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM, rozszerzalne do minimum 64 GB na jeden procesor. Wymagane min 16 slotów na kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera,, memory mirroring, on-line hot spare, chipkill Kontroler macierzowy SAS/SATA z 512MB pamięci cache podtrzymywanej bateryjnie przez min. 48h, umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/10/5/50 z opcjonalną możliwością szyfrowania SED 4 dysków min. 146 GB. SAS rpm. dyski typu Hot- Swap,. Możliwość zainstalowania do 16 dysków. Min 16 MB pamięci zintegrowana z płytą min: 1x PCI-Express 2nd Gen x16 5x PCI-Express 2nd Gen x8 1x 32-bit 33MHz PCI 2 karty 1 Gigabit Ethernet Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, load balancing i failover. DVD-ROM Obejmująca dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory,vrm 36 miesiecy on-site 24x7 24h gwarantowany czas naprawy respektowana przez serwisy w polsce Zintegrowany z płytą główną moduł TPM PSU 2 x min. 900 W, redundant hot-swap

4 Systemy operacyjne Streamer Zarządzanie Pochodzenie Dokumentacja Oprogramowanie Klawiatura i mysz Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008 wraz z Virtualizacją Hyper-V systemów Windows Server 2003 i 2008, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10 Wewnętrzny napęd typu DAT160 zapewniający odczyt z DDS-4 Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi posiadać możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu(tzw. part number). Serwer zostanie dostarczony wraz z dokumentacją w języku polskim lub angielskim, obejmująca zakres zagadnień wystarczający dla jego użytkowania, utrzymania i zarządzania Oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów fabrycznych serwera w tym test pamięci operacyjnej i procesowa oraz zainstalowanych podzespołów w serwerze Klawiatura i mysz optyczna połączone z serwerem kablem w kolorze zbliżonym do obudowy serwera Parametry UPS a współpracującego z oferowanym serwerem Moc rzeczywista Architektura upsa Czas podtrzymania na bateriach przy obciążeniu 100% Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia AVR Sinus pracy na baterii Sygnalizacja wizualna Sygnalizacja dźwiękowa Porty komunikacji Min. 1500W Line-interactive Min5 minut Min 20 minut V Tak Tak Tak - pracy na baterii - znacznego wyczerpania baterii Przeciążenie ups a RS232 (DB9), USB

5 Wyposażenie Obudowa Gwarancja Kabel szeregowy RS232 (DB9) Kabel USB kable do podłączenia komputera i monitora Dokumentacja z instrukcją obsługi Oprogramowanie (dla Windows Server2008 i 2003) Tower Min. 3 lata na elektronikę System Operacyjny Microsoft Windows 2008 Standard 64-bit polski z licencjami na 100 użytkowników. Podane powyżej dane techniczne i jakościowe są wielkościami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość złożenia ofert na sprzęt zawierający co najmniej w/w parametry lub parametry równoważne. Oferowane urządzenie muszą posiadać oznakowanie zgodności CE Warunki gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi niezależnie od gwarancji producenta na oferowane stacje robocze, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru. Rękojmia i gwarancja nie obejmują uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z: - uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym, - uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w otrzymanej dokumentacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem. Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po urządzeniach Serwis Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony sprzęt (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane) - on-site 24x7 24h gwarantowany czas naprawy. Serwis prowadzony będzie w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. Naprawa dysku twardego może być wykonana jedynie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy. Czas naprawy lub wymiany sprzętu na nowy wynosi do 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.

6 Okres rękojmi i gwarancji zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy. Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy. Zamawiający zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Wykonawcę wciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzenia Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp) na zamówienie szczegółowo wyspecyfikowane w pkt Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ Informacja o podwykonawstwie Wykonawca ma obowiązek wskazać, czy powierzy wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom. Jeżeli tak, ma obowiązek wskazać, jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Miejsce wykonania zamówienia Urząd Skarbowy w Mikołowie, ul. Hubera Termin wykonaniu zamówienia Wykonawca realizuje dostawę do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 6.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

7 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, e) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymaganych zgodnie z pkt 7 SIWZ w następujący sposób: 1) warunek dotyczący: posiadania uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 2) warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz złoży dokumentu określone w pkt 7.2. Brak oświadczenia lub dokumentu będzie oceniany jako niespełnienie warunku Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT 6 SIWZ W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców krajowych przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących : posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Załącznik Nr 2 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie druk złoży i podpisze osobno każdy z Wykonawców ) pkt 6.1 a), b), c), d).

8 7.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania ( pkt 6.1 e) o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy, każdy z Wykonawców przekłada wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia : a) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawcy występują wspólnie oświadczenie złoży i podpisze każdy z Wykonawców. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zawierające aktualne dane, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku spółki cywilnej Zamawiający żąda złożenia odpisów z właściwego rejestru albo aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na każdego ze wspólników osobno. c) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie, stosowny dokument dostarczy każdy z Wykonawców. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający żąda złożenia zaświadczeń na każdego ze wspólników osobno oraz na spółkę cywilną. d) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie, stosowny dokument dostarczy każdy z Wykonawców. e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie, stosowny dokument dostarczy każdy

9 z Wykonawców. f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie, stosowny dokument dostarczy każdy z Wykonawców W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do podpisania oferty. Przedmiotowe pełnomocnictwo legitymujące pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy - Wykonawcy musi wyraźnie i precyzyjnie określać zakres i okres jego obowiązywania. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, muszą do oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie, określającego pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia i który będzie upoważniony do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp Każdy z uczestników konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego osoby wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7.2. b), c), d), f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

10 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7.2 e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp Dokumenty, o których mowa w pkt 7.7 a), c), 7.8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.8 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 7.8 i 7.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wszystkie dokumenty wymienione w pkt i 7.2. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty wymienione w pkt i 7.2., w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pełnomocnictwo określające jego zakres. W/w pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 8.1. Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej zbiorczo korespondencją ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu - numer 32/ (sekretariat Urzędu), przy czym w tych przypadkach każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

11 UWAGA: w przypadku oferty oraz odwołania zastrzeżona jest forma pisemna dla skutecznego złożenia Zamawiającemu w terminach określonych w ustawie. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: OL/251/1/ Korespondencje uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, a w przypadku korespondencji przekazanej faksem jeżeli fakt jej otrzymania potwierdzono na piśmie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z odpowiedzią Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.isnet.katowice.pl/us/mikolow.htm), nie ujawniając przy tym źródła zapytania W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.isnet.katowice.pl/us/mikolow.htm) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.isnet.katowice.pl/us/tychy.htm) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami: ZMIANA OFERTY" lub WYCOFANIE OFERTY" Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

12 Jacek Suchecki tel. 32/ WADIUM 9.1. Zgodnie z art. 45 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą Zamawiający może tylko raz, na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 Ustawy Pzp). 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty winny być trwale spięte (np. zbindowane). Strony zapisane muszą być ponumerowane oraz podpisane lub zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Oferenta (zwane dalej Osobami Uprawnionymi ), na podstawie dokumentów rejestracyjnych lub udzielonego pełnomocnictwa. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, opatrzone datą ich dokonania i parafowane przez Osoby Uprawnione Na ofertę składają się następujące dokumenty: Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT- kwoty brutto); Oświadczenia zgodne ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 6.1 SIWZ;

13 Oświadczenie zgodne ze wzorem podanym w Załączniku Nr 3 podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp Podpisany przez Osoby Uprawnione Wzór Umowy wraz z oświadczeniem stanowiący Załącznik Nr 4 SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, w oryginale lub odpisie poświadczonym urzędowo lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi mieć formę pisemną i musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców poświadczane są za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty alternatywnej powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, winny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć jako część niejawną oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Wszystkie oświadczenia i dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski Ilekroć w treści SIWZ oraz załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania przez Wykonawcę dokumentów stanowiących ofertę oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także ich ewentualnego parafowania lub potwierdzania za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć, że dokumenty te muszą być opatrzone podpisami oraz pieczątkami imiennymi osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowanych przez te osoby do

14 reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, dołączonego do oferty zgodnie z pkt SIWZ. W przypadku braku pieczątki imiennej dokument musi być opatrzony czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby/osób, zgodnie z powyższymi zasadami Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Oferta na dostawę serwera, UPS-a współpracującego z serwerem oraz systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008 Standard 64-bit polski z licencjami na 100 użytkowników. OL/251/1/11 nie otwierać przed dniem r. do godz. 12:30. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać zgodnie z pkt 8.9 SIWZ. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.7 i 11.8 SIWZ. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OEERT Termin składania ofert upływa r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Miejsce składania ofert: oferty pisemne można dostarczyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Skarbowy w Urząd Skarbowy w Mikołowie ul. Hubera 4 parter, pokój 16 lub pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień niniejszej SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój 16, parter Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia Zamawiający odczyta przy otwieraniu ofert następujące informacje: - nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - informacje dotyczące ceny oferty, - termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności i gwarancji Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo