W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu."

Transkrypt

1 o sporcie W parlamencie 113 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu W bie ¹cym sprawozdaniu przedstawimy tylko wybrane, najwa niejsze tematy, jakimi zajmowa³a siê sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu w kwietniu i maju br. Pierwsze jej posiedzenie w tym okresie poœwiêcono rozpatrzeniu informacji ministra sportu na temat stanu kadr trenerskich w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem dyscyplin olimpijskich oraz programu szkolenia i doskonalenia zawodowego. Z przedstawionych danych wynika, e kszta³cenie i doskonalenie zawodowe kadr trenerskich w Polsce odbywa siê w ramach systemu szkolnictwa wy szego i poprzez kursy specjalistyczne organizowane za zgod¹ ministra sportu. W 2005 r. adna z 8 akademii wychowania fizycznego nie prowadzi³a jednak kierunku sport, który umo liwia³by od pocz¹tku uczestnictwo w wybranej specjalizacji, a kursy instruktorskie i trenerskie, ze wzglêdu na wysokie koszty, by³y organizowane dla ograniczonej liczby zainteresowanych. Kartoteka nadanych uprawnieñ zawodowych, prowadzona przez Centralny Oœrodek Sportu od 1997 roku, obejmuje osoby, które zdoby³y uprawnienia zawodowe w latach oraz we wczeœniejszym okresie (jeœli zg³oszone zosta³y przez akademie wychowania fizycznego, lub zg³osi³y je i udokumentowa³y osoby zainteresowane). Wœród zarejestrowanych osób z uprawnieniami zawodowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu posiada uprawnienia trenera i instruktora sportu. Tabela 1 ukazuje podzia³ tej grupy wed³ug kryterium zaawansowania zawodowego. Uprawnienia zawodowe w zakresie dyscyplin olimpijskich posiada osób to trenerzy i instruktorzy sportu (86,7%). Ich stopnie zawodowe przedstawia tabela 2. Z danych GUS wynika, e w roku 2004 w 62 polskich zwi¹zkach sportowych i 8596 sekcjach klubów sportowych zatrudnionych by³o szkoleniowców. Z tego w zwi¹zkach sportowych pracowa³o 329 osób 247 (216 trenerów i 31 instruktorów) w dyscyplinach olimpijskich, a 82 (32 trenerów i 50 instruktorów) w nieolimpijskich. Ministerstwo Sport Wyczynowy 2006, nr 3-4/

2 114 Tabela 1 Sportu oceni³o tê sytuacjê doœæ krytycznie i z tego wzglêdu planuje przeprowadzenie Tytu³ zawodowy Liczba % przy koñcu roku akademickiego spotkania trener klasy mistrzowskiej 430 1,3 z rektorami awf-ów. W dyskusji nad przedstawionym materia³em pos³owie podnosili kwestiê potrzeby trener I klasy ,4 trener II klasy ,1 przywrócenia nadzoru ministra sportu nad instruktor sportu I klasy ,9 akademiami wychowania fizycznego oraz stworzenia systemu motywacyjnego dla instruktor sportu ,3 podnoszenia kwalifikacji (awansu na wy - sze stopnie). Tabela 2 W dniu 25 kwietnia Komisja rozpatrzy- ³a miêdzy innymi informacjê o realizacji Tytu³ zawodowy Liczba % inwestycji o szczególnym znaczeniu dla trener klasy mistrzowskiej 413 1,2 polskiego sportu oraz planie podzia³u trener I klasy ,1 œrodków na ten cel w roku Resort na inwestycje strategiczne przeznaczy³ w trener II klasy , roku w sumie tysiêcy z³otych, instruktor sportu ,8 z tego na kontynuowanie wczeœniej rozpoczêtych tysiêcy z³otych, a na zadania rozpoczynane tysiêcy. Wed³ug sprawozdania Banku Gospodarstwa Krajowego na dzieñ r. inwestorzy wykorzystali tys. z³, co stanowi oko- ³o 87% œrodków planowanych na rok Dziêki monitorowaniu przez Ministerstwo Sportu realizacji inwestycji objêtych programem powsta³a mo liwoœæ zagospodarowania œrodków, które nie zosta³y wykorzystane (m.in. z powodu przed³u aj¹cej siê procedury przetargowej w wyborze wykonawcy robót czy braku œrodków w³asnych) przez kilku inwestorów. Przesuniêto je na zadania o przyspieszonej realizacji. 47 zadañ inwestycyjnych objêtych programem na 2005 rok przesz³o do grupy zadañ kontynuowanych w roku Znajduje siê w niej 21 przedsiêwziêæ du ych, w zaawansowanym stanie realizacji (skocznia w Wiœle-Malince, kryty tor kolarski w Pruszkowie, wielofunkcyjne hale sportowe w Katowicach, Poznaniu, Gdañsku i odzi, hala lodowa w Sanoku i modernizacja p³ywalni w Bia³ej Podlaskiej, a tak e modernizacje kilku stadionów pi³karskich klubów I ligi). Zdaniem ministra sportu analiza przyczyn niezrealizowania przez wielu inwestorów zadañ zgodnie z za³o onym programem wskazuje na potrzebê skuteczniejszego wdra ania obowi¹zuj¹cych Kryteriów kwalifikacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (w szczególnoœci w zakresie uregulowania spraw terenowo-prawnych, opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, pozwolenia na budowê i potwierdzonych Ÿróde³ sfinansowania ca³ego przedsiêwziêcia inwestycyjnego oraz kosztów utrzymania obiektu), a tak e zwiêkszenia dyscypliny w stosunku do inwestorów odnoœnie przestrzegania warunków umownych, na jakich zosta³o udzielone dofinansowanie. W nastêpnym dniu pos³owie zapoznali siê z wynikami i ocen¹ prezentacji kandydatury Polski do organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku w pi³ce no nej 114

3 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych podczas Kongresu Europejskiej Unii Pi³karskiej w Budapeszcie, które odby³o siê 24 kwietnia br., oraz ocen¹ zespo³u do wyboru miast-gospodarzy tych Mistrzostw. Zw³aszcza ten drugi temat wywo³a³ zainteresowanie i emocje wœród pos³ów katowickich i krakowskich z innych komisji, przyby³ych na posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Powodem by³a przedostatnia, rezerwowa, lokata Krakowa z 24 pkt i ostatnia Chorzowa z 15 pkt - przy 48 pkt Poznania, 40 Warszawy, 32 Gdañska i 30 Wroc³awia. Przedstawiciel zespo³u oceniaj¹cego szczegó³owo omówi³ punktacjê miast wed³ug kryteriów UEFA. Najgorszy wynik Chorzowa by³ spowodowany tym, e jego dokumentacja nie obejmowa³a hoteli, infrastruktury, komunikacji itp. ca³ej aglomeracji œl¹skiej, a dotyczy³a jedynie samego miasta Chorzowa, które na tle pozosta³ych kandydatów prezentuje siê miernie. Sama prezentacja kandydatury Polski na Kongresie w Budapeszcie, zdaniem jego uczestników wypad³a bardzo dobrze, na tle innych kandydatów Wêgier, Chorwacji czy W³och. Na tym samym posiedzeniu Komisja rozpatrzy³a informacjê ministra sportu, dotycz¹c¹ negatywnej oceny niektórych zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym przez w³adze FIFA i PZPN. W³adze Œwiatowej Federacji Pi³karskiej zg³osi³y na przyk³ad zastrze enia do art. 23 Ustawy dotycz¹cego nadzoru nad polskimi zwi¹zkami sportowymi oraz artyku³ów dotycz¹cych drogi odwo³awczej od decyzji polskich zwi¹zków sportowych w zakresie przyznawania lub pozbawiania klubów licencji (art. 6 ustêp 7), zawodników (art. 30), trenerów i sêdziów (art. 49) oraz fakultatywnoœci powo³ywania spó³ki prawa handlowego do zarz¹dzania sprawami gospodarczego wykorzystywania dóbr materialnych polskich zwi¹zków sportowych (art. 13). Minister sportu poinformowa³, i w przygotowywanej nowelizacji Ustawy uwzglêdni³ postulat dotycz¹cy zmiany drogi odwo³awczej od decyzji w sprawie licencji do wojewódzkiego s¹du administracyjnego, przyznaj¹c tê kompetencjê Trybuna³owi ds. Sportu przy PKOl, oraz postulat dotycz¹cy fakultatywnoœci powo³ywania spó³ek prawa handlowego przez polskie zwi¹zki sportowe. Nie podzieli³ natomiast zastrze eñ co do treœci art. 23, co Komisja przyjê³a do wiadomoœci. Ostatnie kwietniowe posiedzenie Komisji poœwiêcono informacji o stanie wdra ania Strategii rozwoju sportu w Polsce w 2005 roku oraz programów operacyjnych. Ministerstwo dobrze oceni³o realizacjê celu strategicznego wychowanie fizyczne i sport szkolny, szczególnie w zakresie doskonalenia systemu wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie y. Dobra ocena dotyczy równie przebiegu realizacji drugiego strategicznego punktu, rozwój sportu dla wszystkich, rozwój powszechnoœci i dostêpnoœci sportu w spo³eczeñstwie. W g³ównej mierze ocena ta odnosi siê do wykonania programu sport wszystkich dzieci oraz realizowanego przez Krajowe Zrzeszenie LZS zadania: organizator sportu dzieci i m³odzie y oraz osób niepe³nosprawnych w œrodowisku wiejskim. Najlepiej w ocenie Ministerstwa wypad³a realizacja celu sport wyczynowy, a w nim programów przygotowañ do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2006 i 2008 roku, pomimo niezrealizowania tak wa nych zadañ, jak: opracowanie projektu zasad funkcjonowania sportu zawodowego w Polsce, niewydania rozporz¹dzeñ wykonawczych do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, odnosz¹cych siê Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych

4 116 do podmiotów wykonuj¹cych badania antydopingowe oraz wykazu œrodków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe. Równie cel strategiczny kszta³cenie i doskonalenie zawodowe specjalistów w du ej mierze nie jest realizowany wobec zmiany przepisów oraz braku wp³ywu Ministerstwa Sportu na kierunki kszta³cenia w poszczególnych uczelniach, w tym równie akademiach wychowania fizycznego. Do realizacji celu strategicznego infrastruktura sportu przedstawiciele Ministerstwa nie zg³osili adnych uwag. Gorzej przedstawia siê realizacja celu szóstego nauka i badania naukowe w sporcie, opieka lekarska i ochrona zdrowia. Obecny na posiedzeniu minister Tomasz Lipiec zapowiedzia³ przeprowadzenie przez resort analizy treœci strategii i jej modernizacji wobec zmiany kompetencji Ministerstwa Sportu, zmiany szeregu przepisów oraz odmiennego w szeregu sprawach pogl¹du obecnego kierownictwa Ministerstwa. Na posiedzeniu Komisji w dniu 5 maja odby³o siê I czytanie poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (druk nr 374). Projekt proponuje dodanie do art. 23 a ust. 8, przewiduj¹cego przyznanie œwiadczeñ do ywotnich, p³atnych z bud etu Pañstwa, medalistom zimowych i letnich igrzysk paraolimpijskich w wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Sportu zapowiedzia³ wniesienie przez rz¹d podobnego projektu przy okazji nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, która jest w ostatnie fazie uzgodnieñ miêdzyresortowych. Do Komisji wp³yn¹³ równie wniosek pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci w sprawie przyznania podobnych œwiadczeñ medalistom zawodów PrzyjaŸñ 2004, którzy na skutek decyzji politycznych nie mogli pojechaæ na letnie Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. W dniu nastêpnym Komisja rozpatrzy³a informacjê o starcie polskich reprezentacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Turynie, oceniaj¹c¹ oba starty pozytywnie. Pos³owie podkreœlili koniecznoœæ skoncentrowania siê na rozwoju narciarstwa klasycznego, szczególnie biegów, które maj¹ naturalne warunki rozwoju nie tylko w górach, ale i w Polsce pó³nocno-wschodniej, zamiast rozwijaæ sporty, dla których uprawiania w kraju nie ma adnej bazy, takich jak np. bobsleje. W dniu 11 maja Komisja rozpatrzy³a wstêpny projekt rozporz¹dzenia ministra sportu w sprawie szczegó³owych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych, sportu dzieci i m³odzie y oraz sportu osób niepe³nosprawnych, trybu sk³adania wniosków oraz przekazywania œrodków i ich rozliczania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które zast¹pi odpowiednie rozporz¹dzenie b. ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku. Pos³owie zg³osili szereg istotnych uwag i propozycji zmian, które przedstawiciele resortu obiecali uwzglêdniæ w projekcie i przed wys³aniem na obrady Rady Ministrów ponownie przedstawiæ Komisji. W dniach maja Komisja odby³a wyjazdowe posiedzenie w Urzêdzie Miejskim w Suwa³kach oraz Urzêdzie Marsza³kowskim w Bia³ymstoku poœwiêcone rozpatrzeniu: informacji na temat Kultura fizyczna i sport w zadaniach w³asnych samorz¹dów terytorialnych na przyk³adzie województwa podlaskiego, Finansowanie i formy realizacji zadañ (wykorzystywanie œrodków pozyskiwanych z Unii Europejskiej) z zakresu 116

5 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych kultury fizycznej i sportu ; informacji o zasadach wspó³dzia³ania samorz¹dów terytorialnych przy organizacji imprez sportowych oraz informacji o stanie bazy sportowej w Polsce wschodniej na przyk³adzie województwa podlaskiego i perspektywach jej rozwoju. Ponadto pos³owie wizytowali stadion pi³karski klubu KS om a, stadion pi³karski klubu Hetman Bia³ystok, halê sportow¹ Politechniki Bia³ostockiej, a tak e obejrzeli urz¹dzenia do uprawiania narciarstwa wodnego na jeziorze Necko w Augustowie. Z informacji przedstawionych przez marsza³ka województwa i ministra sportu oraz zabieraj¹cych g³os wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wy³oni³ siê dramatyczny obraz bazy sportowej województwa podlaskiego. Szczególnie z³a jest sytuacja kilku gmin o charakterze rolniczym, rzadko zaludnionych, o stosunkowo du ym obszarze, których nie staæ na wybudowanie choæby jednej sali sportowej o standardowych wymiarach. Równie œrodki, jakie w³adze samorz¹dowe województwa przeznaczaj¹ na rozwój sportu w wysokoœci 0,48% bud etu, nie s¹ wystarczaj¹ce w stosunku do istniej¹cych potrzeb. Komisja na podsumowuj¹cym posiedzeniu w dniu 19 maja postanowi³a zwróciæ siê do ministra sportu o przyjœcie z doraÿn¹ pomoc¹, a tak e o uwzglêdnienie potrzeb gmin nie maj¹cych sali sportowej na swym terenie w projekcie rozporz¹dzenia przez przyjêcie odpowiednich preferencji. Andrzej Baczewski Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo