Instrukcje wypełniania formularzy DHHS/FDA 3537 i 3537a Rejestracja zakładów żywnościowych i odwołanie rejestracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje wypełniania formularzy DHHS/FDA 3537 i 3537a Rejestracja zakładów żywnościowych i odwołanie rejestracji"

Transkrypt

1 1 Instrukcje wypełniania formularzy DHHS/FDA 3537 i 3537a Rejestracja zakładów żywnościowych i odwołanie rejestracji Instrukcje do formularza 3537 Formularz rejestracyjny dla zakładów żywnościowych UWAGA (Note): Formularz 3537 jest używany w celu zarejestrowania zakładów wytwarzających wszelkie produkty żywnościowe i pasze dla zwierząt, lub w celu dokonania aktualizacji istniejącej już rejestracji. W przypadku odwołania istniejącej rejestracji zakładu należy wypełnić formularz 3537a. Właściciel, zarządzający, agent, lub osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego lub agenta musi wypełnić, podpisać i wysłać formularz. Osoba, która wysyła formularz do FDA, a która nie jest właścicielem, zarządzającym ani agentem zakładu, musi w punkcie 13 formularza (oświadczenie), podać imię i nazwisko osoby, która upoważniła wysłanie rejestracji. Formularz 3537 musi być wypełniony na maszynie lub drukowanymi literami i podpisany czarnym lub niebieskim tuszem. Jeśli nie posiadają Państwo wymaganej informacji należy wpisać Not available, N/A, lub None w polu tekstowym, chyba że w instrukcji zalecono inaczej. Nie należy niczego wpisywać ani niczego zaznaczać w polach przeznaczonych dla FDA USE ONLY (wypełnia tylko FDA). W niektórych sekcjach formularza należy wybrać prawidłową informację zaznaczając odpowiednie kółko. Wypełnienie wszystkich sekcji formularza jest obowiązkowe, chyba że w instrukcji zalecono inaczej. Formularze niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane, co w znaczny sposób może opóźnić proces przyznania numeru rejestru. Data: Proszę wpisać datę w następujący sposób miesiąc/dzień/rok. Przykład: 10/31/2003 Część 1 - RODZAJ REJESTRACJI Sekcja 1a. Proszę zaznaczyć w kółku tylko jedną z podanych do wyboru informacji. Krajowy oznacza zakład, który znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, na terenie Dystryktu Columbia lub na terenie Wspólnoty Puerto Rico. Zagraniczny oznacza wszystkie pozostałe. Sekcja 1b. POCZĄTKOWA REJESTRACJA Proszę zaznaczyć kółko Initial Registration tylko wtedy gdy zakład jest rejestrowany w FDA po raz pierwszy zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniu Zdrowia Publicznego oraz Zapobieganiu i Reagowaniu na Bioterroryzm. Sekcja 1b. AKTUALIZACJA INFORMACJI REJESTRACYJNYCH Jeśli dokonujecie Państwo aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, należy wpisać, w odpowiednią rubrykę, aktualny numer rejestru. W rubryce PIN należy wpisać numer PIN, który został nadany w trakcie otrzymania przez Państwa Numeru Rejestru Zakładu. Formularz aktualizujący informacje nie będzie rozpatrzony bez podanego właściwego Numeru Rejestru i numeru PIN.

2 2 Sekcja 1b. AKTUALIZACJA INFORMACJI Proszę zakreślić kółko przy każdej zmianie dotyczącej zakładu. Jeśli jest to nowa rejestracja nie należy wypełniać tej sekcji formularza. Sekcja 1c. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO WŁAŚCICIELA Jeśli zmienia się właściciel zakładu już zarejestrowanego, należy dokonać ponownej rejestracji zakładu. Proszę podać nazwisko i imię poprzedniego właściciela i numer rejestru, jeśli posiadacie Państwo te informacje. Część 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY/ADRESU ZAKŁADU Proszę wpisać wymagane informacje w odpowiednie rubryki. Jeśli zakład i adres figurują już, z jakichkolwiek innych powodów, na liście FDA, proszę pamiętać o wpisaniu w Części 2 dokładnie takiej samej nazwy i adresu zakładu. Część 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PREFEROWANEGO ADRESU POCZTOWEGO ( NADOBOWIĄZKOWE) Jeśli życzą sobie Państwo, żeby korespondencja przychodziła na adres inny niż adres zakładu, należy wpisać na maszynie lub literami drukowanymi wymaganą informację w odpowiednich rubrykach tej części formularza. Część 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY MATKI (JEŚLI DOTYCZY I JEŚLI RÓŻNI SIĘ OD INFORMACJI W CZĘŚCI 2 i 3) Proszę wypełnić tę część tylko wtedy, jeśli zakład stanowi własność firmy matki. Część 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTAKTU Z ZAKŁADEM W RAZIE NAGŁYCH WYPADKÓW (NADOBOWIĄZKOWE DLA ZAKŁADÓW ZAGRANICZNYCH) Zakłady krajowe z terenu Stanów Zjednoczonych muszą udostępnić informacje, które są wymagane w tej części formularza. Należy udostępnić przynajmniej jeden numer telefonu. Wpisanie nazwiska osoby, jej stanowiska, i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe. W przypadku zakładów zagranicznych FDA zakłada, że amerykański agent jest punktem kontaktowym w razie nagłych wypadków, chyba że inna informacja zostanie przez Państwa podana w tej części formularza. Część 6 NAZWA HANDLOWA ZAKŁADU Nazwa Handlowa oznacza nazwę, lub nazwy pod którymi zakład prowadzi swoją działalność, lub inne nazwy pod którymi jest znany. Jeśli Państwa zakład używa innej nazwy, niż ta która została podana w Części 2 formularza należy wpisać w tej części formularza literami drukowanymi lub na maszynie dodatkowe nazwy handlowe zakładu. Jeśli Państwa zakład nie ma żadnych dodatkowych nazw należy wpisać słowo None w odpowiedniej rubryce. Część 7 AGENT NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH Zagraniczne zakłady muszą mieć swojego agenta w Stanach Zjednoczonych. Amerykański agent musi mieszkać, lub prowadzić interesy w USA, oraz musi być

3 3 fizycznie obecny w Stanach Zjednoczonych. Należy wpisać literami drukowanymi, lub na maszynie informacje wymagane w tej części formularza. Podanie numeru faksu czy też adresu elektronicznego agenta nie jest obowiązujące. Musi być natomiast podany numer telefonu kontaktowego w razie nagłych wypadków chyba, że w Części 5 formularza, został już podany inny telefon kontaktowy. Część 8 DATY SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU (NADOBOWIĄZKOWE) Jeśli zakład prowadzi działalność sezonową, to znaczy tylko w okresie zbiorów, można wpisać tylko te okresy kiedy zakład działa. Przykład: Działalność prowadzona w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz od 1 października do 20 grudnia. Część 9 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE (NADOBOWIĄZKOWE) Można wypełnić wszystkie punkty, które dotyczą Państwa zakładu. Część 10- SPOSÓB PRZECHOWYWANIA (NADOBOWIĄZKOWE) Ta część formularza dotyczy zakładów, które głównie magazynują (zakłady, które przechowują). Możecie Państwo zaznaczyć wszystkie pola odnoszące się do Waszego zakładu. Jeśli Państwa zakład jest zakładem ściśle przeznaczonym do przechowywania produktów chłodzonych, zamrożonych lub przechowywanych w temperaturze otoczenia (ani nie chłodzonych ani nie mrożonych), powinni Państwo zakreślić odpowiednie pole. Jeśli do Państwa zakładu odnosi się więcej niż jeden wybór należy je wszystkie zaznaczyć. Część 11a OGÓLNE KATEGORIE PRODUKTU ŻYWNOŚĆ PRZEZNACZONA DO KONSUMPCJI DLA LUDZI Wszystkie zakłady muszą wypełnić tę część formularza. Proszę zaznaczyć wszystkie pola, które odnoszą się do Państwa zakładu. Jeśli Państwa zakład produkuje/przetwarza, pakuje lub przechowuje produkty żywnościowe, które podlegają pod jedną lub więcej podanych kategorii, proszę zaznaczyć pole przy każdej kategorii produktu produkowanego/przetwarzanego, pakowanego lub przechowywanego w Państwa zakładzie. Jeśli żadna z podanych kategorii nie dotyczy Państwa zakładu, proszę wybrać punkt 37 (NONE OF THE ABOVE MANDATORY CATEGORIES). Jeśli Państwa zakład produkuje/przetwarza, pakuje lub przechowuje produkty żywnościowe, które podlegają pod większość lub wszystkie kategorie w sekcji 11a, mogą Państwo wybrać i zaznaczyć punkt 36 MOST/ALL HUMAN FOOD PRODUCT CATEGORIES zamiast kolejnego zaznaczania wszystkich dotyczących Państwa zakładu kategorii. Dodatkowe informacje i objaśnienia odsyłaczy można znaleźć na stronie: (Kreator Kodów Produktów) Część 11b OGÓLNE KATEGORIE PRODUKTU - ŻYWNOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ ZWIERZĘTA (NADOBOWIĄZKOWE) Ta część dotyczy jedynie żywności dla zwierząt. Możecie Państwo zaznaczyć pola przy każdej kategorii produktu dla zwierząt, który jest produkowany/przetwarzany, pakowany

4 4 lub przechowywany w Państwa zakładzie. Jeśli Państwa zakład produkuje/przetwarza, pakuje lub przechowuje produkty żywnościowe, które podlegają pod większość lub wszystkie kategorie w sekcji 11b, mogą Państwo wybrać i zaznaczyć punkt 26 MOST/ALL ANIMAL FOOD PRODUCT CATEGORIES zamiast kolejnego zaznaczania wszystkich dotyczących Państwa zakładu kategorii. Część 12 INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA, ZARZĄDZAJĄCEGO LUB AGENTA ZAKŁADU Jeśli informacja kontaktowa dotycząca właściciela, zarządzającego, lub agenta jest taka sama jak podana we wcześniejszych częściach formularza należy zaznaczyć odpowiednie pole w tej części; w innym wypadku należy wpisać wymagane informacje. Podanie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej właściciela, zarządzającego czy też agenta nie jest obowiązkowe. Część 13 OŚWIADCZENIE (Certification Statement) Właściciel, zarządzający, agent, lub osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego lub agenta musi złożyć niniejszy formularz. Sładając oświadczenie w FDA, lub też upoważniając osobę drugą do złożenia formularza w FDA, właściciel, zarządzający, lub agent zaświadcza, że informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i dokładne. Jeśli osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego, lub agenta składa formularz w FDA, ta osoba również zaświadcza, że informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i dokładne, i że jest ona upoważniona do dokonania rejestracji zakładu. Osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego lub agenta musi w tej części formularza podać imię i nazwisko osoby oraz dane kontaktowe osoby, która autoryzowała rejestrację zakładu. Każdy, kto złoży rządowi Stanów Zjednoczonych fałszywe, fikcyjne lub kłamliwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z 18 U.S.C PODPIS (Signature): Wymaga się, żeby osoba dokonująca rejestracji podpisała niniejszy formularz czarnym lub niebieskim atramentem. NAZWISKO OSOBY DOKONUJĄCEJ REJESTRACJI (Name of person submitting the registration form): W tym polu proszę wpisać literami drukowanymi, lub na maszynie imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji. ZAZNACZ ODPOWIEDNIE POLE (Check one box):, Jeśli osoba wypełniająca formularz jest właścicielem, zarządzającym, lub agentem należy zaznaczyć pole A OWNER, OPERATOR, OR AGENT IN CHARGE. Jeśli osoba wypełniająca formularz jest osobą upoważnioną przez właściciela, zarządzającego, lub agenta (np. jest to pracownik administracji), należy zaznaczyć pole B, INDIVIDUAL AUTHORIZED TO SUBMIT THE REGISTRATION. Jeśli zaznaczyli Państwo pole B, należy zaznaczyć albo pole Owner, operator or agent in charge - Właściciel, zarządzający lub agent, jeśli właściciel, zarządzajacy lub agent upoważnili Państwa do zarejestrowania zakładu, lub pole (name of the

5 5 individual who authorized registration on behalf of the owner, operator or agent in charge - nazwisko osoby, która została upoważniona do zarejestrowania zakładu w imieniu właściciela, zarządzającego lub agenta), jeśli to ktoś inny niż właściciel, zarządzający lub agent upoważnili Państwa do dokonania rejestracji. Jeśli zaznaczyli Państwo Owner, operator or agent in charge - Właściciel, zarządzający lub agent formularz jest już wypełniony. Jeśli zaznaczyli Państwo pole (name of the individual who authorized registration on behalf of the owner, operator or agent in charge - nazwisko osoby, która została upoważniona do dokonania rejestracji w imieniu właściciela, zarządzającego lub agenta) należy wpisać dane: imię, nazwisko i adres osoby, która upoważniła Państwa do zarejestrowania zakładu w imieniu właściciela, zarządzającego lub agenta. Podanie numer faksu i adresu poczty elektronicznej tej osoby nie jest obowiązujące. Powyższe instrukcje są przeznaczone tylko dla Państwa. Prosimy aby zachowali je Państwo wraz z kopią rejestracji. Do FDA należy wysłać tylko wypełniony Formularz. Prosimy o przesłanie kompletnego Formularza 3537a na adres: U.S. Food and Drug Administration HFS Fisher Lane Rockville, MD lub przefaksowanie go na numer faksu:

6 6 Instrukcje do Formularza 3537a Formularz - Odwołanie Rejestracji Zakładu Żywnościowego UWAGA (Note): W celu odwołania rejestracji zakładu należy wypełnić formularz 3537a. Jeśli chcą Państwo dokonać rejestracji należy wypełnić formularz Właściciel, zarządzający, agent, lub osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego lub agenta musi wypełnić, podpisać i wysłać formularz do FDA. Osoba, która wysyła formularz do FDA, a która nie jest właścicielem, zarządzającym, lub agentem musi wypełnić oświadczenie. Oświadczenie wymaga podania nazwiska osoby, która autoryzowała złożenie rezygnacji z rejestracji. Formularz ten musi być podpisany i wypełniony na maszynie lub czarnym atramentem. Nie należy niczego wpisywać ani zaznaczać w polach zaznaczonym jako FDA USE ONLY (wypełnia tylko FDA). Jeśli nie posiadają Państwo wymaganej informacji należy wpisać Not available, N/A, lub None w polu tekstowym, chyba że w instrukcji zalecono inaczej. W niektórych sekcjach formularza należy wybrać prawidłową informację zaznaczając odpowiednie kółko. Wypełnienie wszystkich sekcji formularza jest obowiązkowe, chyba że w instrukcji zalecono inaczej. NUMER REJESTRU (Registration Number): Pierwszym polem tekstowym na formularzu 3537a, które należy wypełnić jest Numer Rejestru Zakładu. Prosimy o wypełnienie, odpowiedniego pola, literami drukowanymi lub na maszynie. NUMER PIN (PIN Number): Proszę wpisać numer Pin, który otrzymaliście Państwo po dokonaniu rejestracji zakładu. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY I ADRESU ZAKŁADU (Facility Name/Address Information): Proszę wpisać wymaganą informację, literami drukowanymi lub na maszynie, w odpowiednich rubrykach tego formularza. Należy podać dokładnie tę samą nazwę i adres zakładu, które były podane w Części 2 Formularza OŚWIADCZENIE (Certification Statement): Właściciel, zarządzający, agent, lub osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego lub agenta musi złożyć niniejszy formularz. Sładając oświadczenie w FDA, lub też upoważniając osobę drugą do złożenia formularza w FDA, właściciel, zarządzający, lub agent zaświadcza, że informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i dokładne. Jeśli osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego, lub agenta składa formularz w FDA, ta osoba również zaświadcza, że informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i dokładne, i że jest ona upoważniona do dokonania rejestracji zakładu. Osoba upoważniona przez właściciela, zarządzającego lub agenta musi w tej części formularza podać imię i nazwisko osoby oraz dane kontaktowe osoby, która autoryzowała rejestrację zakładu. Każdy, kto złoży rządowi Stanów Zjednoczonych fałszywe, fikcyjne lub kłamliwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z 18 U.S.C 1001.

7 7 PODPIS (Signature): Wymaga się, żeby osoba dokonująca rejestracji podpisała niniejszy formularz czarnym lub niebieskim atramentem. NAZWISKO OSOBY DOKONUJĄCEJ REJESTRACJI (Name of person submitting the registration form): W tym polu proszę wpisać literami drukowanymi, lub na maszynie imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji. ZAZNACZ ODPOWIEDNIE POLE (Check one box):, Jeśli osoba wypełniająca formularz jest właścicielem, zarządzającym, lub agentem należy zaznaczyć pole A, OWNER, OPERATOR, OR AGENT IN CHARGE. Jeśli osoba wypełniająca formularz jest osobą upoważnioną przez właściciela, zarządzającego, lub agenta (np. jest to pracownik administracji), należy zaznaczyć pole B, INDIVIDUAL AUTHORIZED TO SUBMIT THE REGISTRATION. Jeśli zaznaczyli Państwo pole B, należy zaznaczyć albo pole Owner, operator or agent in charge - Właściciel, zarządzający lub agent, jeśli właściciel, zarządzajacy lub agent upoważnili Państwa do złożenia rezygnacji, lub pole (name of the individual who authorized registration on behalf of the owner, operator or agent in charge - nazwisko osoby, która została upoważniona do dokonania rejestracji w imieniu właściciela, zarządzającego lub agenta), jeśli to ktoś inny niż właściciel, zarządzający lub agent upoważnili Państwa do dokonania rezygnacji. Jeśli zaznaczyli Państwo Owner, operator or agent in charge - Właściciel, zarządzający lub agent formularz jest już wypełniony. Jeśli zaznaczyli Państwo pole (name of the individual who authorized registration on behalf of the owner, operator or agent in charge - nazwisko osoby, która została upoważniona do dokonania rejestracji w imieniu właściciela, zarządzającego lub agenta) należy wpisać dane: imię, nazwisko i adres osoby, która upoważniła Państwa do złożenia rezygnacji z rejestracji w imieniu właściciela, zarządzającego lub agenta. Podanie numer faksu i adresu poczty elektronicznej tej osoby nie jest obowiązujące. Powyższe instrukcje są przeznaczone tylko dla Państwa. Prosimy aby zachowali je Państwo wraz z kopią rejestracji. Do FDA należy wysłać tylko wypełniony Formularz. Prosimy o przesłanie kompletnego Formularza 3537a na adres: U.S. Food and Drug Administration HFS Fisher Lane Rockville, MD lub przefaksowanie go na numer faksu:

8 8 Elektroniczna rejestracja dokonywana przez internet Jak dokonać rejestracji zakładu spożywczego za pośrednictwem internetu: 1. Upewnij się czy Twój komputer spełnia minimalne wymogi systemowe. 2. Załóż konto umożliwiające rejestracje elektroniczną w systemie FDA 3. Dokonaj rejestracji zakładu 1. Wymogi komputerowe: Teraz zaloguj się 1. Dostęp do internetu Dostęp do internetu jest powszechny poprzez biblioteki i kawiarenki internetowe. 2. Przeglądarki Internetowe Internetowy system rejestracyjny współpracuje z następującymi przeglądarkami internetowymi: Microsoft Internet Explorer Versja 5.5, 6.0 Netscape Navigator Wersja 7.1 Opera Wersja Dodatkowe podpowiedzi Wyczyść pliki tymczasowe przeglądarki 2. Załóż konto Aby się zalogować, musisz posiadać konto. Jeśli nie posiadasz konta, musisz je założyć (*). Jeśli już jesteś posiadaczem konta, możesz się zalogować w internetowej rejestracji FDA w celu dokonania rejestracji zakładu. Założone konto może służyć do rejestracji jednego zakładu oraz firm wielozakładowych. Kiedy stworzycie Państwo swoje konto, utworzycie również swoje hasło i w tym momencie jesteście już bezpośrednio w internetowym systemie rejestracji. Dodatkowe informacje Aby założyc konto, należy najpierw udać się na stronę wstępną, na której istnieje możliwość zalogowania się, następnie wybrać Create an Account ( Załóż Konto ), wybrać opcję Food Facility Registration Module ( Moduł rejestracji Zakładu )

9 9 jako systemu, do którego chcecie Państwo wejść, potem należy wypełnić pojawiające się na ekranie monitora strony formularza. (Opcje: Szybki start Krok po kroku) (*) Niektóre firmy mogą chcieć posiadać pod konta, które umożliwią dokonanie rejestracji jednego lub więcej zakładów przez dodatkowe osoby. 3. Rejestracja zakładu Po założeniu konta, lub kiedy powrócą Państwo na stronę główną umożliwiającą wejście do systemu należy wybrać opcję Food Facility Registration. (Opcje: Szybki start Krok po kroku) O czym należy wiedzieć: Zanim Państwo zaczną rejestrację sugerujemy, aby zgromadzili Państwo wszystkie potrzebne dokumenty. (Patrz Informator oraz Spis rubryk z Formularza 3537). Jeśli w trakcie rejestracji będziecie Państwo zmuszeni do odszukania jakiejś brakującej informacji prosimy pamiętać, że system automatycznie Państwa wyloguje po 30 minutach braku aktywności. Jeśli przerwa nastąpi zanim rejestracja będzie zakończona wszystkie dotychczas wprowadzone dane znikną i trzeba będzie zacząć rejestrację od początku. Zaloguj się/załóż konto

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

1. Po kliknięciu we wspomniany link otworzy się strona o następującym wyglądzie:

1. Po kliknięciu we wspomniany link otworzy się strona o następującym wyglądzie: Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2015 Ogólnopolski Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse 2015 Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się 1. Pierwszym krokiem rejestracji jest wybranie Rejestracja organizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się

Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się Tworzenie konta Na stronie głównej www.witkac.pl klikamy w przycisk Zarejestruj się 1. Pierwszym krokiem rejestracji jest wybranie Rejestracja organizacji składającej wnioski. 2. W miejscu E-mail podajemy

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpisz do instalacji

Zanim przystąpisz do instalacji Zanim przystąpisz do instalacji FINALE 2014 OPRACOWANIE: DANIEL FIRLEJ 1 Zanim przystąpisz do instalacji Finale 2014 Opracowanie Daniel Firlej Spis treści: Dla kogo przeznaczony jest ten podręcznik?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia

Instrukcja wypełnienia Instrukcja wypełnienia Ankiety służącej zebraniu propozycji dodatkowych działań do planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEGLĄDARKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym!

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym! Asystentura Comeniusa 2013 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja *Dane z formularza posłużą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uważne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Portal Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczony jest dla lekarzy mających zawartą ważną umowę upoważniającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25 Tytuł dokumentu: Instrukcja przenoszenia zaległych wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od dnia 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Aby wejść do systemu należy kliknąć w link znajdujący w ogłoszeniu konkursu (oznaczony napisem: złóż wniosek ).

Aby wejść do systemu należy kliknąć w link znajdujący w ogłoszeniu konkursu (oznaczony napisem: złóż wniosek ). Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2012 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Regionalny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej.

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej. Asystentura Comeniusa 2011 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja Dane z formularza posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Kto musi się zarejestrować? amerykańskiego przedstawiciela (agenta), Jakiego rodzaju instytucje nie podlegają rejestracji:

Kto musi się zarejestrować? amerykańskiego przedstawiciela (agenta), Jakiego rodzaju instytucje nie podlegają rejestracji: 1 Październik 2003 INFORMATOR O NOWYCH PRZEPISACH AGENCJI D/S ŻYWNOŚCI I LEKÓW DLA ZAPOBIEGANIA BIOTERRORYZMOWI: PROPONOWANE KOŃCOWE POSTANOWIENIE O REJESTRACJI ZAKŁADÓW PRZETWÓRCZYCH Ustawa o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji, logowania oraz odzyskiwania dostępu do Portalu GK JSW.

Instrukcja rejestracji, logowania oraz odzyskiwania dostępu do Portalu GK JSW. Instrukcja rejestracji, logowania oraz odzyskiwania dostępu do Portalu GK JSW. JSW. Niniejsza instrukcja pokazuje sposób uzyskania oraz odzyskania dostępu do Portalu GK Instrukcja zawiera również pomoc

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i opiekunów prawnych rejestrujących dziecko na liście oczekujących na miejsce w żłobku

Poradnik dla rodziców i opiekunów prawnych rejestrujących dziecko na liście oczekujących na miejsce w żłobku Gdański Zespół Żłobków Poradnik dla rodziców i opiekunów prawnych rejestrujących dziecko na liście oczekujących na miejsce w żłobku Strona 1 Spis treści 1. Jak działa rejestracja zgłoszeń? Strona 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) wersja 1.09 Luty 2016 r. - 1 - Spis treści 1 CELE SYSTEMU... 3 2 REJESTRACJA OPERATORA... 4 3 LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wniosek przez Internet jest konieczny.

Wniosek przez Internet jest konieczny. Wniosek przez Internet jest konieczny. Jeżeli wnioskodawcą jest profesor to powinien się sam zalogować i stworzyć chociaż numer wniosku sam wniosek mogą potem uzupełniać asystenci (pod własnymi loginami).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ KANDYDATA DO PROJEKTU Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

INSTRUKCJA REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ KANDYDATA DO PROJEKTU Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym INSTRUKCJA REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ KANDYDATA DO PROJEKTU Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym KROK 1 Rejestracja zaloguj się KROK 2 Rejestracja UWAGA!!! W trakcie rejestracji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

JAK PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA MOŻE ZAŁOŻYĆ KONTO W SMK

JAK PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA MOŻE ZAŁOŻYĆ KONTO W SMK JAK PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA MOŻE ZAŁOŻYĆ KONTO W SMK (Systemie Monitorowania Kształcenia wprowadzonym przez Ministra Zdrowia)) Aby założyć konto w SMK należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

By móc prowadzić działalność gospodarczą należy ja w pierwszej kolejności zgłosić.

By móc prowadzić działalność gospodarczą należy ja w pierwszej kolejności zgłosić. Opole 2016 By móc prowadzić działalność gospodarczą należy ja w pierwszej kolejności zgłosić. Dla najpopularniejszej formy, jaką jest tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza, właściwe miejsce to Centralna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dla członków MOIPiP Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Paski Zarobkowe. Krok 1. Krok 2.

Instrukcja Obsługi. Elektroniczne Paski Zarobkowe. Krok 1. Krok 2. Instrukcja Obsługi Elektroniczne Paski Zarobkowe Niniejsza instrukcja pokazuje ścieżkę dostępu do portalu pracowniczego za pośrednictwem którego, uprawniony Użytkownik ma dostęp do elektronicznych wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.2 PO IG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W F.A.M.E. KROK PO KROKU DLA INDYWIDUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW Z SEKTORA MEDIÓW (MIU)

REJESTRACJA W F.A.M.E. KROK PO KROKU DLA INDYWIDUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW Z SEKTORA MEDIÓW (MIU) REJESTRACJA W F.A.M.E. KROK PO KROKU DLA INDYWIDUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW Z SEKTORA MEDIÓW (MIU) Zanim rozpoczniesz Czym jest F.A.M.E.? F.A.M.E. (ang. Football Administration and Management Environment) - Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU Załącznik nr 2 WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA CERTYFIKATU PRYWATNEGO

INSTRUKCJA DLA CERTYFIKATU PRYWATNEGO INSTRUKCJA DLA CERTYFIKATU PRYWATNEGO Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które ubiegają się o nowy certyfikat Prywatny. Certyfikatem Prywatnym nazywamy certyfikat, który zawiera imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii sprawdzenie identyfikatora użytkownika - URID

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii sprawdzenie identyfikatora użytkownika - URID Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii sprawdzenie identyfikatora użytkownika - URID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu systemu RDC Szkolenie komputerowe W celu uzyskania dostępu do systemu użytkownik powinien przejść na stronę http://rdcsupport.biogenidec.com i ukończyć szkolenie komputerowe. Strona

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Wspólnie tworzymy naszą wieś! Dołącz do nas! Instrukcja rejestracji Organizacji zrzeszonych w KZRKiOR. w aplikacji Policzmy Się

Wspólnie tworzymy naszą wieś! Dołącz do nas! Instrukcja rejestracji Organizacji zrzeszonych w KZRKiOR. w aplikacji Policzmy Się Wspólnie tworzymy naszą wieś! Dołącz do nas! Instrukcja rejestracji Organizacji zrzeszonych w KZRKiOR w aplikacji Policzmy Się Strona startowa Opcję Zarejestruj się wybierają osoby które: nie mają jeszcze

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla świadczeniodawców Nadanie użytkownikom dostępu do systemu informatycznego ewuś - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy

Instrukcja dla świadczeniodawców Nadanie użytkownikom dostępu do systemu informatycznego ewuś - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy Instrukcja dla świadczeniodawców Nadanie użytkownikom dostępu do systemu informatycznego ewuś - Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy 1. Wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2014 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków

Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2014 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2014 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Regionalny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja

Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja Praca z nieaktywowaną firmą możliwa jest tylko przez ograniczony czas (60 dni). Program sygnalizuje, ile czasu pozostało do momentu konieczności jego

Bardziej szczegółowo

Ułatw sobie zadanie i zapisz osobiście nowe osoby Online! Dzięki temu będziesz pewien, że nowy Konsultant trafił do Twojej struktury.

Ułatw sobie zadanie i zapisz osobiście nowe osoby Online! Dzięki temu będziesz pewien, że nowy Konsultant trafił do Twojej struktury. Instrukcja Rejestracja Online 1. Wstęp Dzięki Rejestracji Online można zarejestrować nowego Konsultanta do swojej grupy osobistej wypełniając internetowy formularz. Po poprawnej rejestracji nowy Konsultant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-3/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo