do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r."

Transkrypt

1 Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Warszawa, 2013

2 1. Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym WAT s realizowane wed ug planów i programu studiów, które uchwala Rada Wydzia u Mechanicznego. 2. Studia doktoranckie obejmuj : - Uczestniczenie w programowych (obowi zkowych i fakultatywnych) zaj ciach dydaktycznych oraz uzyskiwanie zalicze przedmiotów i innych rygorów zgodnie z planem studiów; - Realizacj projektu badawczego zgodnie z wcze niej opracowanym szczegó owym harmonogramem, stanowi cym podstaw do przygotowania rozprawy doktorskiej; - Przeprowadzenie okre lonej liczby godzin zaj dydaktycznych w formie praktyki zawodowej, w celu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 3. Ocena realizacji zaj programowych jest dokonywana nast puj co: - Ka dy przedmiot uj ty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Okresem zaliczeniowym jest semestr, a warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez doktoranta pozytywnych ocen z egzaminów i zalicze z przedmiotów realizowanych w semestrze zgodnie z planem studiów. - Dodatkowym warunkiem zaliczenia semestru letniego jest przeprowadzenie w roku akademickim 10 do 90 godzin zaj dydaktycznych, z enie sprawozdania semestralnego z ich realizacji i uzyskanie pozytywnej oceny za ich przeprowadzenie. 4. Ocena prowadzenia bada naukowych (realizacji projektu badawczego) przez doktoranta przebiega nast puj co: 4.1. G ównym celem studiów jest przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej, a rodkiem do tego celu jest realizacja projektu badawczego Temat projektu badawczego doktoranta i kieruj cego nim opiekuna naukowego ustala kierownik studiów doktoranckich zgodnie ze Szczegó ow procedur zg aszania i wyboru tematu projektu badawczego na studiach doktoranckich realizowanych w WME WAT Doktorant na pocz tku drugiego semestru studiów, w porozumieniu z opiekunem naukowym opracowuje szczegó owy harmonogram realizacji projektu badawczego, podaj c w nim przedsi wzi cia, kolejno, terminy i wyniki ich realizacji. Propozycj harmonogramu doktorant prezentuje na seminarium doktoranckim w trakcie drugiego semestru studiów. Ostateczny szczegó owy harmonogram realizacji projektu badawczego zatwierdza opiekun naukowy, uwzgl dniaj c uwagi i wnioski zg oszone w trakcie seminarium. Kopi harmonogramu podpisanego przez doktoranta i zatwierdzonego przez opiekuna naukowego doktorant dostarcza kierownikowi studiów przed rozpocz ciem sesji egzaminacyjnej drugiego semestru. 2 z 9 stron

3 4.4. Pocz wszy od drugiego semestru studiów doktorant przedstawia stan realizacji projektu badawczego w formie co najmniej jednej prezentacji w semestrze na seminarium doktoranckim Na koniec ka dego semestru, pocz wszy od drugiego, doktorant przedstawia pisemny raport (sprawozdanie) z realizacji projektu badawczego. Raport powinien by przedstawiony w formie prezentacji na seminarium doktoranckim. Raport przedstawiany na koniec semestru drugiego powinien dotyczy analizy stanu wiedzy w zakresie tematu projektu badawczego. Po wszcz ciu przewodu doktorskiego rol raportu spe nia rozprawa doktorska Opiekun naukowy dokonuje oceny raportu oraz prezentacji na seminarium doktoranckim, stosuj c skal ocen jak do egzaminów i zalicze. Jednym z warunków zaliczenia ka dego semestru (poza pierwszym) jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji projektu badawczego wystawionej przez opiekuna naukowego. W przypadku wystawienia oceny niedostatecznej, kierownik studiów ustala dodatkowy termin oceny realizacji projektu badawczego, a w przypadku ponownego wystawienia oceny niedostatecznej kierownik studiów podejmuje decyzj o skre leniu doktoranta z listy doktorantów Od drugiego semestru studiów ka dy doktorant uczestniczy w obowi zkowych seminariach doktoranckich. Seminaria doktoranckie organizuje, pod koniec ka dego semestru, jednostka organizacyjna (instytut, katedra), w której doktorant realizuje projekt badawczy Seminaria doktoranckie maj form zebra naukowych, na których doktoranci prezentuj koncepcj projektu badawczego, stan jego zaawansowania (realizacji) i zgodno ze szczegó owym harmonogramem realizacji projektu badawczego W seminariach doktoranckich obowi zkowo bierze udzia opiekun naukowy doktoranta oraz mog bra udzia pracownicy naukowodydaktyczni i naukowi jednostki organizacyjnej, w której doktoranci realizuj swój projekt badawczy. Na seminaria doktoranckie jest zapraszany tak e kierownik studiów doktoranckich. Na seminarium przed wszcz ciem przewodu doktorskiego i zamykaj ce rozpraw doktorsk s zapraszani dodatkowo wszyscy cz onkowie Rady Wydzia u Mechanicznego z tytu em profesora i stopniem doktora habilitowanego Seminarium doktoranckie w danym semestrze podlega oddzielnemu zaliczeniu, którego dokonuje opiekun naukowy doktoranta Doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym jest zobowi zany do sformu owania tematu rozprawy doktorskiej i do pisemnego poinformowania o tym kierownika studiów, nie pó niej ni do ko ca pi tego semestru Temat rozprawy doktorskiej powinien pokrywa si z tematyk projektu badawczego realizowanego przez doktoranta. W przypadku niemo liwo ci sformu owania tematu rozprawy doktorskiej na podstawie realizacji projektu badawczego kierownik studiów mo e podj decyzj o skre leniu doktoranta z listy doktorantów lub, na pisemny wniosek 3 z 9 stron

4 doktoranta, przed termin sformu owania tematu do ko ca szóstego semestru studiów Przed zako czeniem siódmego semestru studiów doktorant jest zobowi zany do przedstawienia Radzie Wydzia u Mechanicznego wniosku o wszcz cie przewodu doktorskiego. Przed z eniem wniosku doktorant musi uzyska pozytywn opini prezentacji tez swojej pracy i stopnia jej zaawansowania na seminarium zamykaj cym prac doktorsk W przypadku odmowy przez Rad Wydzia u Mechanicznego wszcz cia przewodu doktorskiego kierownik studiów, na pisemny wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego, mo e ustali nowy termin z enia wniosku, nie pó niej ni do ko ca semestru ósmego. Po odmowie wszcz cia przewodu w tym terminie kierownik studiów podejmuje decyzj o skre leniu doktoranta z listy doktorantów. 5. Ocena praktyki zawodowej w formie prowadzenia zaj dydaktycznych przez doktoranta przebiega nast puj co: 5.1. Kierownik studiów doktoranckich w uzgodnieniu z Dziekanem Wydzia u Mechanicznego, w czasie trwania pierwszego semestru studiów, wyznacza jednostk organizacyjn Wydzia u (instytut, katedr ), odpowiedzialn za prowadzenie przez doktoranta zaj dydaktycznych Kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje przydzia u zada dydaktycznych doktorantowi na ka dy rok studiów (w planie podzia u czynno ci dydaktycznych), a na pierwszym roku studiów na drugi semestr, po konsultacji z opiekunem naukowym lub promotorem Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje informacj o przydzielonych doktorantowi zadaniach dydaktycznych kierownikowi studiów doktoranckich przed rozpocz ciem drugiego semestru dla doktorantów pierwszego roku studiów oraz przed rozpocz ciem kolejnego roku studiów dla pozosta ych doktorantów Kierownik jednostki organizacyjnej, w której doktorant prowadzi zaj cia: - jest odpowiedzialny za przygotowanie doktoranta do prowadzenia zaj dydaktycznych; - sprawuje nadzór nad prowadzeniem zaj dydaktycznych oraz rozliczeniem z ich prowadzenia przez doktoranta (z eniem sprawozdania semestralnego); - na zako czenie ka dego roku studiów (semestru letniego) dokonuje oceny prowadzenia zaj przez przydzielonych mu doktorantów i wpisuje uogólnion ocen (zaliczono lub nie zaliczono) do dokumentacji przebiegu studiów. 6. Na zako czenie ka dego semestru studiów, w terminie 10 dni od zako czenia sesji poprawkowej, ka dy doktorant przekazuje kierownikowi studiów pisemne sprawozdanie z realizacji zada w tym semestrze. Sprawozdanie nale y wykona na druku, którego wzór podano w za czniku nr 1. 4 z 9 stron

5 7. Sprawozdanie z realizacji zada wykonuje doktorant, a opiniuje i podpisuje jego opiekun naukowy. W sprawozdaniu zawarty jest wszechstronny dorobek i osi gni cia doktoranta. Stanowi ono podstawowy dokument, s cy do oceny realizacji programu studiów i prowadzenia bada naukowych przez doktoranta. 8. Oceny realizacji programu studiów i prowadzenia bada naukowych dokonuje kierownik studiów doktoranckich w sposób okre lony w niniejszej uchwale i przedk ada Radzie Wydzia u stosowne sprawozdanie po zako czeniu ka dego roku studiów. 5 z 9 stron

6 Za cznik nr 1 Do Sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia bada naukowych przez doktorantów na Wydziale Mechanicznym WAT Wojskowa Akademia Techniczna Wydzia Mechaniczny Warszawa,20.r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADA NA STUDIACH DOKTORANCKICH W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 20 / Doktorant Opiekun naukowy /tytu zawodowy, imi i nazwisko / /tytu, stopie naukowy, imi i nazwisko/ I. REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZEGO I PRACA NAUKOWA 1. Realizacja zada zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu badawczego Lp. Tre zadania zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu badawczego... Zadania rzeczywi cie zrealizowane Stopie zgodno ci realizacji z harmonogramem 2. Publikacje w czasopismach naukowych Autorzy Tytu publikacji* Nazwa czasopisma Vol., Nr, rok Strony (od do) * nale y do czy kserokopi pierwszej strony publikacji

7 3. Wyst pienia na konferencjach naukowych i referaty opublikowane w materia ach konferencyjnych Autorzy Tytu referatu Forma prezentacji (ustna, plakatowa) Nazwa konferencji, miejsce, data Materia y konferencyjne (strony) 4. Udzia w projektach badawczych Tytu projektu i jego numer Rodzaj projektu* Tytu i stopie naukowy, imi i nazwisko kierownika projektu Nazwa i tematyka realizowanego zadania Charakter udzia u w realizacji projektu *np. projekt NCBiR, projekt NCN, projekt finansowany z funduszy UE, projekt promotorski MNiSW, grant rektorski, grant dzieka ski, inny 5. Patenty i wdro enia (autorzy, numer i data zg oszenia patentowego, opis patentu lub wdro enia, data wdro enia) 6. Wspó praca naukowa i pobyt w krajowym lub zagranicznym o rodku badawczym albo uczelni (nazwa o rodka lub uczelni, czas pobytu, cel pobytu, rezultaty pobytu) 7. Odbycie seminarium doktoranckiego (data, temat, rezultaty) 7 z 9 stron

8 II. REALIZACJA PROGRAMOWYCH ZAJ DYDAKTYCZNYCH Liczba Ocena* Lp. Nazwa przedmiotu (modu u) godzin Zaliczenie Egzamin * ocena liczbowa (5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2) Ocena rednia za semestr III. PRAKTYKA ZAWODOWA W FORMIE PROWADZENIA ZAJ DYDAKTYCZNYCH Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaj * Liczba godzin *na pierwszym roku forma przygotowania do zaj IV. INNE FORMY DZIA ALNO CI 1. Udzia w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowej ( nazwa konferencji, miejsce i data konferencji, organizatorzy, rodzaj konferencji krajowa, mi dzynarodowa). 2.Udzia w przygotowaniu wniosków o granty, projekty badawcze, wystaw, prezentacji itp. 3. Dzia alno na rzecz spo eczno ci akademickiej (rodzaj dzia alno ci, pe nione funkcje itp.) 8 z 9 stron

9 4. Nagrody i wyró nienia (nagroda rektorska, dzieka ska, zewn trzna, na konferencjach naukowych, za projekt itp.) 5. Otrzymywane stypendia (rodzaj stypendium doktoranckie, dla najlepszych doktorantów, za wyniki w nauce, socjalne itp.) /podpis doktoranta/ V. OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO LUB PROMOTORA O PRACY NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I INNEJ DZIA ALNO CI DOKTORANTA ( ze szczególnym uwzgl dnieniem rozwoju naukowego doktoranta, stanu zaawansowania projektu badawczego oraz rozprawy doktorskiej) /tytu, stopie naukowy, imi i nazwisko oraz podpis opiekuna naukowego/promotora/ VI. OPINIA KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH 9 z 9 stron

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu Artyku 21.2. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1396 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo