Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014

2 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych 3 III. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kętrzyński 6 IV. Wyniki matur i egzaminów zawodowych 9 V. Stypendia Starosty Kętrzyńskiego 11 VI. Działalność sportowa i rekreacyjna 12 VII. Projekty edukacyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 15 VIII. Budżet szkół i placówek oświatowych 17 IX. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 19 X. Inwestycje w obiekty oświatowe 20 XI. Baza oświatowa 22 XII. Realizacja zadań Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Kętrzynie 23 XIII. Analiza działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 24 XIV. Funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury 25 XV. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty 27 2

3 I. Wstęp Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 został opracowany na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.) w oparciu o dane uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawozdań szkół i placówek oświatowych oraz opracowań własnych Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie. W raporcie przedstawiono szczegółowe dane statystyczne, w tym wykonanie zadań oświatowych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński oraz informacje o szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. II. Charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych W roku szkolnym 2013/2014 Powiat Kętrzyński był organem prowadzącym dla czterech zespołów szkół, szkoły specjalnej oraz dwóch placówek oświatowych. Ogółem w 93 oddziałach w: 4 liceach ogólnokształcących, 3 technikach, 3 zasadniczych szkołach zawodowych, 2 gimnazjach, 1 liceum profilowanym, 1 szkole policealnej, 1 uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, 1 szkole podstawowej, 1 szkole przysposabiającej do pracy, było zatrudnionych 241 nauczycieli i uczyło się 2036 uczniów (w szkołach: młodzieżowych, dla dorosłych i specjalnych). Sieć szkół dla młodzieży i dorosłych była uzupełniana przez cztery szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych (2 licea ogólnokształcące i 2 szkoły policealne) oraz publiczną szkołę policealną. W roku szkolnym 2013/2014 placówki te prowadziły zajęcia dla 229 uczniów i zatrudniały 44 nauczycieli. 3

4 Wykaz szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, w skład którego wchodzą: Gimnazjum Nr 3. I Liceum Ogólnokształcące 2. Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie tworzony jest przez: II Liceum Ogólnokształcące I Liceum Profilowane (szkoła wygaszana zgodnie z ustawą o systemie oświaty) Technikum Nr 1 Warsztaty szkolne - działalność w zakresie szkolenia praktycznego młodzieży pobierającej naukę. Warsztaty szkolne posiadają upoważnienie wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży do organizacji i przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Zajęcia praktyczne prowadzone przez Warsztaty w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej RAZEM 144 Liczba Klasa i profil kształcenia uczniów 21 Kl. III ZSZ mechanik pojazdów samochodowych 26 Kl. II Technik Mechanik Samochodowy 20 Kl. III Technik Mechanik Samochodowy 23 Kl. IV Technik Mechanik Samochodowy 19 Kl. II Technik Elektryk 17 Kl. III Technik Elektryk 18 Kl. IV Technik Elektryk 3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie prowadzi kształcenie w szkołach młodzieżowych i w szkołach dla dorosłych. SZKOŁY MŁODZIEŻOWE Technikum Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (CKU) 4

5 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym kształcenie odbywa się w systemie wieczorowym i zaocznym Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (szkoła wygaszana zgodnie z ustawą o systemie oświaty) Szkoła Policealna dla Dorosłych Sprawozdanie z kursów przeprowadzonych przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Lp. Nazwa kursu/grupy liczba uczestników ogółem w tym uczniowie PCE kobiety 1. Tapicer I stopień Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych I stopień Mechanik pojazdów samochodowych I stopień Murarz-tynkarz I stopień Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 4 0 budownictwie I stopień 6. Sprzedawca I stopień Stolarz I stopień Kucharz I stopień Fryzjer I stopień Fotograf I stopień Fryzjer II stopień Kucharz II stopień Stolarz II stopień Murarz-tynkarz II stopień Sprzedawca II stopień Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 3 0 budownictwie II stopień 17. Piekarz II stopień Mechanik pojazdów samochodowych II stopień Stolarz III stopień Murarz III stopień Mechanik pojazdów samochodowych III stopień Piekarz III stopień 2 0 RAZEM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zajmuje się organizacją kursów teoretycznych dla uczniów szkół zawodowych tzw. młodocianych pracujących. W ramach posiadanej bazy dydaktycznej ODiDZ przeprowadza szkolenia miesięczne dla uczniów klas wielozawodowych. 5

6 4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu jest tworzony przez: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie prowadzi zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 Gimnazjum Specjalne Nr 4 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kętrzynie prowadzi specjalistyczne badania dotyczące określenia możliwości intelektualnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, specjalistyczne doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, działalność profilaktyczną zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych oraz działalność terapeutyczną. 7. Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży w ramach pozalekcyjnych kółek zainteresowań. III. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kętrzyński Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Szkoła I Liceum Ogólnokształcące Profile - geografia-matematyka -WOS, - fizyka-chemia- biologia, - język polski-historia-wos, - biologia-chemia, - matematyka -fizykainformatyka Oddziały Liczba uczniów klasa liczba ogółem dziewczęta I II III SUMA I-III Gimnazjum Nr 3 OGÓLNY I II III SUMA I-III RAZEM

7 Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie Szkoła II Liceum Ogólnokształcące Profile - językowo-humanistyczny, - matematyczno-fizycznoinformatyczny, - matematyczno-geograficzny, - biologiczno-chemiczny Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta I II III SUMA I-III technik informatyk I-IV Technikum Nr 1 - technik elektryk I-IV technik ekonomista I-II SUMA I-IV RAZEM Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie Szkoła Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Profile mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz,, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, murarztynkarz, tapicer, fotograf Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta I 2, II 2, III SUMA I-III technik mechanik I-IV Technikum Nr 2 - technik budownictwa I-IV technik ekonomista I-IV SUMA I-IV RAZEM Centrum Kształcenia Ustawicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych System wieczorowy I-III System zaoczny I-III technik BHP I RAZEM

8 Zespół Szkól im. Macieja Rataja w Reszlu Szkoła Profile Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta Liceum Ogólnokształcące Ogólny I-III Zasadnicza Szkoła Zawodowa piekarz, stolarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz I II III SUMA I-III technik informatyk I-IV technik technologii drewna I-IV 0,5 7 - Technikum - technik ekonomista I-IV 2, technik architektury krajobrazu I-IV SUMA I-IV RAZEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie Szkoła Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Profile - dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym - dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, - zespół terapeutycznoedukacyjny dla dzieci upośledzonych w st. lekkim stolarz, murarz, kucharz malej gastronomii, ogrodnik, kucharz Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta I-VI I-III I-III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kucharz małej gastronomii, pracownik gospodarstwa domowego I-III Internat Grupy wychowawcze RAZEM

9 IV. Wyniki matur i egzaminów zawodowych WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Szkoły dzienne Lp. Nazwa szkoły Termin majowy Egzamin poprawkowy Liczba Zdało Liczba Zdało zdających maturę zdających maturę Liceum Ogólnokształcące Nie zdało matury Zdawalność 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie % 2. ZS im. M. Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie ,0 % 3. ZS im. M. Rataja w Reszlu ,0 % Ogółem LO ,5 % Ogółem woj. warmińsko-mazurskie 78,0 % Ogółem w Polsce 80,0 % Technikum 1. ZS im. M. Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie ,7 % 2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ,5 % 3. ZS im. M. Rataja w Reszlu ,0 % Ogółem T ,0 % Ogółem woj. warmińsko-mazurskie 51,0 % Ogółem w Polsce 54,0 % Lp. Nazwa szkoły Liczba zdających 1. LO dla Dorosłych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie Szkoły dla dorosłych Zdało maturę Egzamin poprawkowy Zdało egz. poprawkowy Nie zdało matury Zdawalność ,4 % 9

10 EGZAMIN ZAWODOWY zespół szkół zawód przystąpiło zdało zdawalność Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej technik elektryk ,8% technik informatyk ,9% technik ekonomista % Powiatowe Centrum Edukacyjne technik mechanik ,7% technik ekonomista ,4% technik handlowiec ZSZ sprzedawca % ZSZ mechanik pojazdów samochodowych % ZSZ stolarz % SP bhp ,6% Zespół Szkół im. M. Rataja technik technologii drewna ,6% technik informatyk ,5% technik architektury krajobrazu % technik ekonomista % ZSZ - stolarz % Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ZSZ - stolarz ,1% ZSZ - kucharz średnia zdawalność w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim absolwenci ZSZ 88,5% 75,8% absolwenci technikum i szkół policealnych 54,7% 64,3% 10

11 V. Stypendia Starosty Kętrzyńskiego 1. Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom, którzy łącznie spełniają następujące kryteria: uczą się w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum, kształcącej w systemie dziennym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, ukończyli I semestr nauki w/w szkół, średnia ocen za ostatni semestr wynosi co najmniej 4,8, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra. Od września 2013 r. do stycznia 2014 r. przyznano stypendium dla 133 uczniów w wysokości 100,00 zł miesięcznie, a od lutego do czerwca 2014 r. dla 165 uczniów w wysokości 100,00 zł. W sumie wypłacono ,00 zł. 2. Jednorazowe stypendium Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce przyznano 20 uczniom w wysokości 200,00 zł. W sumie wypłacono 4 000,00 zł. 11

12 VI. Działalność sportowa i rekreacyjna 1. Od września do grudnia 2013 r. odbywały się finały powiatowe w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizowali w dyscyplinach: Szkoły podstawowe Piątki piłkarskie na boisku Mini koszykówka dziewcząt i chłopców Mini piłka siatkowa trójki dziewcząt i trójki chłopców Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców Mini piłka siatkowa dwójki dziewcząt i dwójki chłopców Mini piłka siatkowa czwórki dziewcząt i czwórki chłopców Halowa piłka nożna dziewcząt Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców Gimnazja Piłka nożna dziewcząt i chłopców Piłka ręczna dziewcząt i chłopców Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 12

13 Szkoły ponadgimnazjalne Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców Koszykówka dziewcząt i chłopców Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 2. Do końca listopada 2013 r. realizowany był program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać. Na ten cel pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ( zł). W projekcie wzięło udział 120 uczniów. 3. W marcu 2014 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział ok. 200 uczniów. 4. Także w marcu odbył się kolejny, XXV siatkarski turniej im. Lecha Skolimowskiego. Wzięły w nim udział szkolne drużyny siatkarskie z terenu powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego i bartoszyckiego. 5. W kwietniu odbył się Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach udział wzięły reprezentacje wszystkich szkół z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. 6. W maju odbyły się zawody lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych i gimnazjalnych. W zmaganiach na bieżni reszelskiego stadionu brały udział szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. 13

14 7. W maju w ramach festiwalu ekologicznego Czysty powiat odbył się II Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Kętrzyńskiego. W zawodach wzięło udział sześć drużyn, w tym jedna z Bełchatowa. 8. W czerwcu po raz szósty został rozegrany Turniej o Puchar Starosty Kętrzyńskiego w piłce nożnej siedmioosobowej. Zawody odbyły się na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej. Rywalizowało ze sobą pięć zespołów, ok. 50 uczniów. 9. W okresie wakacji (lipiec sierpień) na Orliku przy ul. Powstańców Warszawy odbywały się rozgrywki Ligi Dzikich drużyn młodzieży z powiatu kętrzyńskiego. Brało w nich udział sześć drużyn, łącznie 60 chłopców. 14

15 10. W sierpniu na Orliku przy ul. Wojska Polskiego odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Kętrzyńskiego. W trwającej cały dzień imprezie wzięło udział blisko 100 dzieci z powiatu kętrzyńskiego. VII. Projekty edukacyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych ANIMATOR Program Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowany przez Szkolny Związek Sportowy ma na celu dofinansowanie pracy instruktorów sportowych Moje boisko Orlik W ciągu I półrocza 2014 r. skorzystało ok uczniów (w tym 27% kobiet), mając do dyspozycji instruktorów sportowych przez ok godzin. W ramach projektu Animator na trzech kompleksach boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 zatrudnionych jest czterech instruktorów, dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 27 tys. zł. 15

16 COMENIUS Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu był beneficjentem finansowanego ze środków UE przez Narodową Agencję programu Uczenie się przez całe życie. Szkoła od września 2012 r. do maja 2014 r. była jednym z 7 partnerów europejskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Invest on Teenagers. Partnerami były szkoły z Rumunii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji i Turcji. Głównym celem projektu było wyczulenie młodych ludzi na szacunek do drugiego człowieka, nauczenie młodzieży zauważania różnic kulturowych w środowiskach regionalnych (np. mniejszości narodowe), uczenie zrozumienia i respektu dla ludzi, tolerancja dla człowieka, odmienności, jego wyglądu, pochodzenia, statusu społecznego czy przynależności religijnej lub kulturowej. W ramach projektu zaplanowane były wizyty w każdym z krajów biorących udział w projekcie dwójki nauczycieli i dwójki uczniów. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 tys. euro. W dniach maja 2014 roku odbyła się wizyta delegacji z Francji, Niemiec, Włoch, Turcji i Hiszpanii w ramach projektu Comenius. Wspólne zakończenie projektu miało miejsce w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. 16

17 VIII. Budżet szkół i placówek oświatowych Budżet szkół i placówek oświatowych Nazwa szkoły Wykonanie budżetu 2013 r. (w zł) Plan budżetu 2014 r. (w zł) Zespół Szkół Ogólnokształcących gimnazjum LO Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej LO liceum profilowane technikum warsztaty szkolne Powiatowe Centrum Edukacyjne LO technikum i szkoła zawodowa CKU internat Zespół Szkół im. M. Rataja LO technikum i szkoła zawodowa warsztaty szkolne internat SOS-W Kętrzyn szkoła podstawowa specjalna gimnazjum specjalne szkoła zawodowa specjalna internat Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury SUMA

18 Zestawienie kosztów basenu w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Wyszczególnienie X-XII 2013 I-VI 2014 Koszty , ,94 Przychody ogółem w tym: - refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych , , , ,72 - działalność basenu , ,25 Koszty netto (koszty przychody) , ,97 Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi NAZWA SZKOŁY Liczba pracowników (na dzień r.) w tym Ogółem zatrudnieni etaty sezonowo Wynagrodzenia (rok szkolny) w tym ogółem refundacja PUP Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. M. Rataja Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kętrzynie Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury RAZEM Pracownicy administracji i obsługi zajmują etaty: sekretarza szkoły, referenta, kierowcy, sprzątaczki, szatniarza, praczki, kierownika gospodarczego, konserwatora, woźnego, portiera nocnego, recepcjonisty-dozorcy, stróża, palacza, robotnika gospodarczego, pracownika do prac lekkich, rzemieślnika, pomocy nauczyciela, pielęgniarki i ratownika. 18

19 IX. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego JEDNOSTKA Stopnie awansu PEŁNOZATRUDNIENI NIEPEŁNOZATRUDNIENI kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem stażysta Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta kontraktowy Młodzieżowy Dom Kultury mianowany dyplomowany RAZEM OGÓŁEM

20 X. Inwestycje w obiekty oświatowe 1. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu obejmowała wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynków i stropów, budowę dwóch kotłowni gazowych oraz modernizację i regulację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły i warsztatów. Termin rozpoczęcia inwestycji r., termin zakończenia r., wartość ,02 zł, z czego dofinansowanie w ramach kredytu termomodernizacyjnego wyniosło ,00 zł. 20

21 2. Remont i wymiana podłóg w salach lekcyjnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie. Prace remontowe odbywały się podczas wakacji, łącznie wyremontowano 6 klas, a koszty inwestycji wyniosły zł. 3. Remont sal lekcyjnych oraz pomieszczeń w piwnicy Zespołu Szkół im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. W okresie wakacyjnym wyłożono nowe podłogi w 5 klasach oraz wyremontowano piwnice szkoły. Łączny koszt inwestycji wyniósł zł. 21

22 sale lekcyjne pracownie pracownie komputerowe sale gimnastyczne bieżnie proste bieżnie okólne skocznie rzutnie do siatkówki do koszykówki do piłki ręcznej do piłki nożnej biblioteki kuchnie stołówki ogółem w tym z dostępem do internetu w tym laptopy projektory multimedialne tablice interaktywne rzutniki magnetofony telewizory drukarki kserokopiarki kamery video aparaty fotograficzne XI. Baza oświatowa Wyposażenie szkół i placówek komputery Nazwa szkoły/placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego Zespół Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. Macieja Rataja SOS-W w Kętrzynie Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury Baza lokalowa szkół i placówek obiekty sportowe BOISKA Nazwa szkoły/placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. M. Rataja SOS-W w Kętrzynie Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury

23 XII. Realizacja zadań Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Kętrzynie Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie wykonuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej oraz organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński. W roku szkolnym 2013/2014 w PZE-AS było zatrudnionych 13 pracowników (12 etatów) w tym: dyrektor, główny księgowy, 5 księgowych, 2 specjalistów ds. płac, specjalista ds. kadr, podinspektor ds. sportu, inspektor ds. oświaty oraz inspektor ds. BHP i p. poż. W okresie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. poza bieżącymi sprawami jednostki przeprowadzono: 4 postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, wydano 29 skierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 4 skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wydano 36 skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, rozpatrzono 9 wniosków dotyczących nauczania indywidualnego, sporządzano plany i sprawozdania finansowe jednostek oświatowych, prowadzono sprawozdawczość statystyczną w zakresie oświaty, prowadzono sprawy związane z przetargami oraz z udzielaniem zamówień publicznych, organizowano przeglądy stanu technicznego obiektów oświatowych, dokonano okresowej analizy wyników ekonomicznych jednostek, wyliczono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, prowadzono obsługę funduszu świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach, w tym dla ponad 400 emerytowanych pracowników oświatowych, przygotowano procedury oceniania dyrektorów szkół i placówek, prowadzono sprawy związane z zatrudnianiem dyrektorów szkół i placówek, w tym przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, dokonano analizy projektów organizacji pracy szkół i projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz ich zmiany, planów i sprawozdań z doskonalenia zawodowego nauczycieli, koordynowano działania inwestycyjne, organizowano imprezy sportowe i oświatowe. 23

24 Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkolnym Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie gimnazjum Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych XIII. Analiza działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie swoją działalnością obejmuje obszar Powiatu Kętrzyńskiego. Łącznie pod opieką Poradni jest ponad 11,3 tys. dzieci i młodzieży z 51 placówek przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z pomocy oferowanej przez placówkę korzystać mogą dzieci i młodzież wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy oraz instytucje działające w interesie dziecka. Korzystanie z oferty Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Zakres działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie 1. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania 1) Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna Rodzaje diagnoz Ogółem Psychologiczna Pedagogiczna Logopedyczna Ogółem ) Wczesne identyfikowanie zagrożeń w środowisku przedszkolnym i szkolnym indywidualne zajęcia korekcyjno kompensacyjne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz z dziećmi i młodzieżą dyslektyczną 156 uczestników, 86 spotkań, grupowe zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla 23 dzieci i młodzieży, 35 spotkań, konsultacje pedagogiczne (instruktaż) po badaniach i bez badań na zapotrzebowanie dla dzieci i młodzieży. Udzielono 13 konsultacji, 24

25 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, dla rodziców, dzieci, młodzieży i nauczycieli (instruktaż, porada, konsultacja po badaniach i bez badań według zapotrzebowania). Liczba udzielonych konsultacji 1031 w tym: - dla rodziców dla dzieci i młodzieży dla nauczycieli ) Wspomaganie przedszkola i szkoły w ich działaniach dydaktycznych, profilaktycznych i wychowawczych. 2. Wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej 1) Uświadamianie rodzicom roli więzi emocjonalnej jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i chroniącego go przed zagrożeniami. indywidualne porady dla rodziców (psycholodzy, pedagodzy po badaniach i bez badań). Liczba udzielonych porad dla rodziców ogółem: 18, spotkania psychoedukacyjne i informacyjno instruktażowe dla rodziców dotyczące zachowań dysfunkcyjnych, profilaktyki trudności szkolnych psycholodzy, pedagodzy 23 spotkania, 2) Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych poradnictwo, konsultacje Doradztwo zawodowe Pomoc młodzieży w wyborze zawodu i kierunki kształcenia grupowe zajęcia aktywizujące przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej w szkołach oraz na terenie poradni: Lp Nazwa warsztatów Zajęcia nt. Czynniki wyboru zawodu poznajemy siebie (zainteresowania) Zajęcia nt. Planujemy drogę rozwoju zawodowego. Liczba szkół biorących udział Liczba klas biorących udział Liczba uczestników Indywidualne poradnictwo zawodowe rozmowa doradcza. 2-7 XIV. Funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w zakresie: Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży 25

26 rozwijania twórczego myślenia i działania, kształtowania umiejętności spędzania czasu wolnego i współdziałania w grupie, kształtowania poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego. Od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie funkcjonowały koła zainteresowań: Dział Koło, zespół, grupa ćwiczeniowa nazwa liczba kół/grup liczba uczestni ków szk. podstawowa Liczba uczestników gimnazjum szk. ponadgimna zjalna Zajęcia plastyczne Gra na gitarze Artystyczny Zajęcia wokalne Fotograficzne Decupage Sportowy Aerobik Ogólny Przedmiotowy Dziennikarstwo Kawiarenka internetowa Język angielski z native speakerem Razem Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje szereg wystaw, konkursów i innych wydarzeń kulturalnych: plener malarski pt. Nieznane Krajobrazy i Zabytki Powiatu Kętrzyńskiego, Festiwal Pieśni Patriotycznej, występy grupy wokalnej podczas uroczystości powiatowych, konkurs na logo MDK w Kętrzynie, udział dzieci i młodzież reprezentującej MDK w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich (Wojewódzki Konkurs Wokalny Komu Piosenkę w Bartoszycach, Ogólnopolski Festiwal Wokalny Złota Ósemka w Warszawie, Wojewódzki Konkurs Wokalny Mazurski Słowik w Korszach), konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży (Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną), wydarzenia dla dzieci (Ferie; z okazji Dnia Dziecka), wernisaże (Wystawa malarska Wiesławy Siejki i Agaty Kwiatkowskiej), zwiedzanie zabytków Kętrzyna i inne wycieczki w ramach zajęć z historii sztuki. 26

27 XV. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez szkoły i placówki określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póz. zm.). Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. SZKOŁA Organ prowadzący Profil/zawód Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie Ul. Adama Asnyka Kętrzyn II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Ul. Adama Asnyka Kętrzyn Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie Ul. Ogrodowa 2 A Kętrzyn Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie Ul. Ogrodowa 2 A Kętrzyn Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie Ul. Wojska Polskiego Kętrzyn Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie Marek Władyka Kętrzyn Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka w Łomży technik: rachunkowości, ekonomista, administracji, obsługi turystycznej, oraz: opiekunka dziecięca i środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i osoby starszej. Liczba uczniów profil kształcenia ogólny 55 technik: usług kosmetycznych, ochrony fizycznej i mienia, masażysta, informatyk, bezpieczeństwa i higieny pracy. profil kształcenia ogólny 53 technik: -farmaceutyczny - masażysta RAZEM 229 Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty Lp. Nazwa szkoły Przekazana kwota dotacji (w zł) XI-XII.2013 r. I-VIII.2014 r. RAZEM 1. Szkoła Policealna TWP w Kętrzynie , , ,83 2. II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie , , ,72 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie , , ,65 4. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie , , ,22 5. Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie , , ,92 SUMA (rok szkolny 2013/2014) ,34 27

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań.

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań. prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski dr Jędrzej Bujny Anna Kudra Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa ul. Strusia 10, 60-711 Poznań OPINIA PRAWNA przygotowana przez: Dr

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo