Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014

2 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych 3 III. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kętrzyński 6 IV. Wyniki matur i egzaminów zawodowych 9 V. Stypendia Starosty Kętrzyńskiego 11 VI. Działalność sportowa i rekreacyjna 12 VII. Projekty edukacyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 15 VIII. Budżet szkół i placówek oświatowych 17 IX. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego 19 X. Inwestycje w obiekty oświatowe 20 XI. Baza oświatowa 22 XII. Realizacja zadań Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Kętrzynie 23 XIII. Analiza działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 24 XIV. Funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury 25 XV. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty 27 2

3 I. Wstęp Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 został opracowany na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.) w oparciu o dane uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawozdań szkół i placówek oświatowych oraz opracowań własnych Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kętrzynie. W raporcie przedstawiono szczegółowe dane statystyczne, w tym wykonanie zadań oświatowych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński oraz informacje o szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. II. Charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych W roku szkolnym 2013/2014 Powiat Kętrzyński był organem prowadzącym dla czterech zespołów szkół, szkoły specjalnej oraz dwóch placówek oświatowych. Ogółem w 93 oddziałach w: 4 liceach ogólnokształcących, 3 technikach, 3 zasadniczych szkołach zawodowych, 2 gimnazjach, 1 liceum profilowanym, 1 szkole policealnej, 1 uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, 1 szkole podstawowej, 1 szkole przysposabiającej do pracy, było zatrudnionych 241 nauczycieli i uczyło się 2036 uczniów (w szkołach: młodzieżowych, dla dorosłych i specjalnych). Sieć szkół dla młodzieży i dorosłych była uzupełniana przez cztery szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych (2 licea ogólnokształcące i 2 szkoły policealne) oraz publiczną szkołę policealną. W roku szkolnym 2013/2014 placówki te prowadziły zajęcia dla 229 uczniów i zatrudniały 44 nauczycieli. 3

4 Wykaz szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, w skład którego wchodzą: Gimnazjum Nr 3. I Liceum Ogólnokształcące 2. Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie tworzony jest przez: II Liceum Ogólnokształcące I Liceum Profilowane (szkoła wygaszana zgodnie z ustawą o systemie oświaty) Technikum Nr 1 Warsztaty szkolne - działalność w zakresie szkolenia praktycznego młodzieży pobierającej naukę. Warsztaty szkolne posiadają upoważnienie wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży do organizacji i przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Zajęcia praktyczne prowadzone przez Warsztaty w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej RAZEM 144 Liczba Klasa i profil kształcenia uczniów 21 Kl. III ZSZ mechanik pojazdów samochodowych 26 Kl. II Technik Mechanik Samochodowy 20 Kl. III Technik Mechanik Samochodowy 23 Kl. IV Technik Mechanik Samochodowy 19 Kl. II Technik Elektryk 17 Kl. III Technik Elektryk 18 Kl. IV Technik Elektryk 3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie prowadzi kształcenie w szkołach młodzieżowych i w szkołach dla dorosłych. SZKOŁY MŁODZIEŻOWE Technikum Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (CKU) 4

5 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym kształcenie odbywa się w systemie wieczorowym i zaocznym Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (szkoła wygaszana zgodnie z ustawą o systemie oświaty) Szkoła Policealna dla Dorosłych Sprawozdanie z kursów przeprowadzonych przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Lp. Nazwa kursu/grupy liczba uczestników ogółem w tym uczniowie PCE kobiety 1. Tapicer I stopień Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych I stopień Mechanik pojazdów samochodowych I stopień Murarz-tynkarz I stopień Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 4 0 budownictwie I stopień 6. Sprzedawca I stopień Stolarz I stopień Kucharz I stopień Fryzjer I stopień Fotograf I stopień Fryzjer II stopień Kucharz II stopień Stolarz II stopień Murarz-tynkarz II stopień Sprzedawca II stopień Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 3 0 budownictwie II stopień 17. Piekarz II stopień Mechanik pojazdów samochodowych II stopień Stolarz III stopień Murarz III stopień Mechanik pojazdów samochodowych III stopień Piekarz III stopień 2 0 RAZEM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zajmuje się organizacją kursów teoretycznych dla uczniów szkół zawodowych tzw. młodocianych pracujących. W ramach posiadanej bazy dydaktycznej ODiDZ przeprowadza szkolenia miesięczne dla uczniów klas wielozawodowych. 5

6 4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu jest tworzony przez: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie prowadzi zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 Gimnazjum Specjalne Nr 4 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kętrzynie prowadzi specjalistyczne badania dotyczące określenia możliwości intelektualnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, specjalistyczne doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, działalność profilaktyczną zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych oraz działalność terapeutyczną. 7. Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży w ramach pozalekcyjnych kółek zainteresowań. III. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kętrzyński Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Szkoła I Liceum Ogólnokształcące Profile - geografia-matematyka -WOS, - fizyka-chemia- biologia, - język polski-historia-wos, - biologia-chemia, - matematyka -fizykainformatyka Oddziały Liczba uczniów klasa liczba ogółem dziewczęta I II III SUMA I-III Gimnazjum Nr 3 OGÓLNY I II III SUMA I-III RAZEM

7 Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie Szkoła II Liceum Ogólnokształcące Profile - językowo-humanistyczny, - matematyczno-fizycznoinformatyczny, - matematyczno-geograficzny, - biologiczno-chemiczny Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta I II III SUMA I-III technik informatyk I-IV Technikum Nr 1 - technik elektryk I-IV technik ekonomista I-II SUMA I-IV RAZEM Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie Szkoła Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Profile mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz,, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, murarztynkarz, tapicer, fotograf Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta I 2, II 2, III SUMA I-III technik mechanik I-IV Technikum Nr 2 - technik budownictwa I-IV technik ekonomista I-IV SUMA I-IV RAZEM Centrum Kształcenia Ustawicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna dla Dorosłych System wieczorowy I-III System zaoczny I-III technik BHP I RAZEM

8 Zespół Szkól im. Macieja Rataja w Reszlu Szkoła Profile Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta Liceum Ogólnokształcące Ogólny I-III Zasadnicza Szkoła Zawodowa piekarz, stolarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz I II III SUMA I-III technik informatyk I-IV technik technologii drewna I-IV 0,5 7 - Technikum - technik ekonomista I-IV 2, technik architektury krajobrazu I-IV SUMA I-IV RAZEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie Szkoła Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Profile - dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym - dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, - zespół terapeutycznoedukacyjny dla dzieci upośledzonych w st. lekkim stolarz, murarz, kucharz malej gastronomii, ogrodnik, kucharz Oddziały Liczba uczniów klasy liczba ogółem dziewczęta I-VI I-III I-III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kucharz małej gastronomii, pracownik gospodarstwa domowego I-III Internat Grupy wychowawcze RAZEM

9 IV. Wyniki matur i egzaminów zawodowych WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Szkoły dzienne Lp. Nazwa szkoły Termin majowy Egzamin poprawkowy Liczba Zdało Liczba Zdało zdających maturę zdających maturę Liceum Ogólnokształcące Nie zdało matury Zdawalność 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie % 2. ZS im. M. Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie ,0 % 3. ZS im. M. Rataja w Reszlu ,0 % Ogółem LO ,5 % Ogółem woj. warmińsko-mazurskie 78,0 % Ogółem w Polsce 80,0 % Technikum 1. ZS im. M. Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie ,7 % 2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ,5 % 3. ZS im. M. Rataja w Reszlu ,0 % Ogółem T ,0 % Ogółem woj. warmińsko-mazurskie 51,0 % Ogółem w Polsce 54,0 % Lp. Nazwa szkoły Liczba zdających 1. LO dla Dorosłych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie Szkoły dla dorosłych Zdało maturę Egzamin poprawkowy Zdało egz. poprawkowy Nie zdało matury Zdawalność ,4 % 9

10 EGZAMIN ZAWODOWY zespół szkół zawód przystąpiło zdało zdawalność Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej technik elektryk ,8% technik informatyk ,9% technik ekonomista % Powiatowe Centrum Edukacyjne technik mechanik ,7% technik ekonomista ,4% technik handlowiec ZSZ sprzedawca % ZSZ mechanik pojazdów samochodowych % ZSZ stolarz % SP bhp ,6% Zespół Szkół im. M. Rataja technik technologii drewna ,6% technik informatyk ,5% technik architektury krajobrazu % technik ekonomista % ZSZ - stolarz % Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ZSZ - stolarz ,1% ZSZ - kucharz średnia zdawalność w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim absolwenci ZSZ 88,5% 75,8% absolwenci technikum i szkół policealnych 54,7% 64,3% 10

11 V. Stypendia Starosty Kętrzyńskiego 1. Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce przydzielane jest uczniom, którzy łącznie spełniają następujące kryteria: uczą się w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum, kształcącej w systemie dziennym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, ukończyli I semestr nauki w/w szkół, średnia ocen za ostatni semestr wynosi co najmniej 4,8, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra. Od września 2013 r. do stycznia 2014 r. przyznano stypendium dla 133 uczniów w wysokości 100,00 zł miesięcznie, a od lutego do czerwca 2014 r. dla 165 uczniów w wysokości 100,00 zł. W sumie wypłacono ,00 zł. 2. Jednorazowe stypendium Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce przyznano 20 uczniom w wysokości 200,00 zł. W sumie wypłacono 4 000,00 zł. 11

12 VI. Działalność sportowa i rekreacyjna 1. Od września do grudnia 2013 r. odbywały się finały powiatowe w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizowali w dyscyplinach: Szkoły podstawowe Piątki piłkarskie na boisku Mini koszykówka dziewcząt i chłopców Mini piłka siatkowa trójki dziewcząt i trójki chłopców Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców Mini piłka siatkowa dwójki dziewcząt i dwójki chłopców Mini piłka siatkowa czwórki dziewcząt i czwórki chłopców Halowa piłka nożna dziewcząt Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców Gimnazja Piłka nożna dziewcząt i chłopców Piłka ręczna dziewcząt i chłopców Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 12

13 Szkoły ponadgimnazjalne Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców Koszykówka dziewcząt i chłopców Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 2. Do końca listopada 2013 r. realizowany był program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać. Na ten cel pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ( zł). W projekcie wzięło udział 120 uczniów. 3. W marcu 2014 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział ok. 200 uczniów. 4. Także w marcu odbył się kolejny, XXV siatkarski turniej im. Lecha Skolimowskiego. Wzięły w nim udział szkolne drużyny siatkarskie z terenu powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego i bartoszyckiego. 5. W kwietniu odbył się Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach udział wzięły reprezentacje wszystkich szkół z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. 6. W maju odbyły się zawody lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych i gimnazjalnych. W zmaganiach na bieżni reszelskiego stadionu brały udział szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. 13

14 7. W maju w ramach festiwalu ekologicznego Czysty powiat odbył się II Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Kętrzyńskiego. W zawodach wzięło udział sześć drużyn, w tym jedna z Bełchatowa. 8. W czerwcu po raz szósty został rozegrany Turniej o Puchar Starosty Kętrzyńskiego w piłce nożnej siedmioosobowej. Zawody odbyły się na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej. Rywalizowało ze sobą pięć zespołów, ok. 50 uczniów. 9. W okresie wakacji (lipiec sierpień) na Orliku przy ul. Powstańców Warszawy odbywały się rozgrywki Ligi Dzikich drużyn młodzieży z powiatu kętrzyńskiego. Brało w nich udział sześć drużyn, łącznie 60 chłopców. 14

15 10. W sierpniu na Orliku przy ul. Wojska Polskiego odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Kętrzyńskiego. W trwającej cały dzień imprezie wzięło udział blisko 100 dzieci z powiatu kętrzyńskiego. VII. Projekty edukacyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych ANIMATOR Program Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowany przez Szkolny Związek Sportowy ma na celu dofinansowanie pracy instruktorów sportowych Moje boisko Orlik W ciągu I półrocza 2014 r. skorzystało ok uczniów (w tym 27% kobiet), mając do dyspozycji instruktorów sportowych przez ok godzin. W ramach projektu Animator na trzech kompleksach boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 zatrudnionych jest czterech instruktorów, dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 27 tys. zł. 15

16 COMENIUS Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu był beneficjentem finansowanego ze środków UE przez Narodową Agencję programu Uczenie się przez całe życie. Szkoła od września 2012 r. do maja 2014 r. była jednym z 7 partnerów europejskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Invest on Teenagers. Partnerami były szkoły z Rumunii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji i Turcji. Głównym celem projektu było wyczulenie młodych ludzi na szacunek do drugiego człowieka, nauczenie młodzieży zauważania różnic kulturowych w środowiskach regionalnych (np. mniejszości narodowe), uczenie zrozumienia i respektu dla ludzi, tolerancja dla człowieka, odmienności, jego wyglądu, pochodzenia, statusu społecznego czy przynależności religijnej lub kulturowej. W ramach projektu zaplanowane były wizyty w każdym z krajów biorących udział w projekcie dwójki nauczycieli i dwójki uczniów. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 tys. euro. W dniach maja 2014 roku odbyła się wizyta delegacji z Francji, Niemiec, Włoch, Turcji i Hiszpanii w ramach projektu Comenius. Wspólne zakończenie projektu miało miejsce w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. 16

17 VIII. Budżet szkół i placówek oświatowych Budżet szkół i placówek oświatowych Nazwa szkoły Wykonanie budżetu 2013 r. (w zł) Plan budżetu 2014 r. (w zł) Zespół Szkół Ogólnokształcących gimnazjum LO Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej LO liceum profilowane technikum warsztaty szkolne Powiatowe Centrum Edukacyjne LO technikum i szkoła zawodowa CKU internat Zespół Szkół im. M. Rataja LO technikum i szkoła zawodowa warsztaty szkolne internat SOS-W Kętrzyn szkoła podstawowa specjalna gimnazjum specjalne szkoła zawodowa specjalna internat Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury SUMA

18 Zestawienie kosztów basenu w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Wyszczególnienie X-XII 2013 I-VI 2014 Koszty , ,94 Przychody ogółem w tym: - refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych , , , ,72 - działalność basenu , ,25 Koszty netto (koszty przychody) , ,97 Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi NAZWA SZKOŁY Liczba pracowników (na dzień r.) w tym Ogółem zatrudnieni etaty sezonowo Wynagrodzenia (rok szkolny) w tym ogółem refundacja PUP Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół im. M. Curie Skłodowskiej Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. M. Rataja Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kętrzynie Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury RAZEM Pracownicy administracji i obsługi zajmują etaty: sekretarza szkoły, referenta, kierowcy, sprzątaczki, szatniarza, praczki, kierownika gospodarczego, konserwatora, woźnego, portiera nocnego, recepcjonisty-dozorcy, stróża, palacza, robotnika gospodarczego, pracownika do prac lekkich, rzemieślnika, pomocy nauczyciela, pielęgniarki i ratownika. 18

19 IX. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego JEDNOSTKA Stopnie awansu PEŁNOZATRUDNIENI NIEPEŁNOZATRUDNIENI kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem stażysta Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Kętrzynie kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM stażysta kontraktowy Młodzieżowy Dom Kultury mianowany dyplomowany RAZEM OGÓŁEM

20 X. Inwestycje w obiekty oświatowe 1. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu obejmowała wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynków i stropów, budowę dwóch kotłowni gazowych oraz modernizację i regulację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły i warsztatów. Termin rozpoczęcia inwestycji r., termin zakończenia r., wartość ,02 zł, z czego dofinansowanie w ramach kredytu termomodernizacyjnego wyniosło ,00 zł. 20

21 2. Remont i wymiana podłóg w salach lekcyjnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie. Prace remontowe odbywały się podczas wakacji, łącznie wyremontowano 6 klas, a koszty inwestycji wyniosły zł. 3. Remont sal lekcyjnych oraz pomieszczeń w piwnicy Zespołu Szkół im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. W okresie wakacyjnym wyłożono nowe podłogi w 5 klasach oraz wyremontowano piwnice szkoły. Łączny koszt inwestycji wyniósł zł. 21

22 sale lekcyjne pracownie pracownie komputerowe sale gimnastyczne bieżnie proste bieżnie okólne skocznie rzutnie do siatkówki do koszykówki do piłki ręcznej do piłki nożnej biblioteki kuchnie stołówki ogółem w tym z dostępem do internetu w tym laptopy projektory multimedialne tablice interaktywne rzutniki magnetofony telewizory drukarki kserokopiarki kamery video aparaty fotograficzne XI. Baza oświatowa Wyposażenie szkół i placówek komputery Nazwa szkoły/placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego Zespół Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. Macieja Rataja SOS-W w Kętrzynie Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury Baza lokalowa szkół i placówek obiekty sportowe BOISKA Nazwa szkoły/placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół im. M. Rataja SOS-W w Kętrzynie Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury

23 XII. Realizacja zadań Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Kętrzynie Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie wykonuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej oraz organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński. W roku szkolnym 2013/2014 w PZE-AS było zatrudnionych 13 pracowników (12 etatów) w tym: dyrektor, główny księgowy, 5 księgowych, 2 specjalistów ds. płac, specjalista ds. kadr, podinspektor ds. sportu, inspektor ds. oświaty oraz inspektor ds. BHP i p. poż. W okresie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 r. poza bieżącymi sprawami jednostki przeprowadzono: 4 postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, wydano 29 skierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 4 skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wydano 36 skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, rozpatrzono 9 wniosków dotyczących nauczania indywidualnego, sporządzano plany i sprawozdania finansowe jednostek oświatowych, prowadzono sprawozdawczość statystyczną w zakresie oświaty, prowadzono sprawy związane z przetargami oraz z udzielaniem zamówień publicznych, organizowano przeglądy stanu technicznego obiektów oświatowych, dokonano okresowej analizy wyników ekonomicznych jednostek, wyliczono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, prowadzono obsługę funduszu świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach, w tym dla ponad 400 emerytowanych pracowników oświatowych, przygotowano procedury oceniania dyrektorów szkół i placówek, prowadzono sprawy związane z zatrudnianiem dyrektorów szkół i placówek, w tym przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, dokonano analizy projektów organizacji pracy szkół i projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz ich zmiany, planów i sprawozdań z doskonalenia zawodowego nauczycieli, koordynowano działania inwestycyjne, organizowano imprezy sportowe i oświatowe. 23

24 Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkolnym Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie gimnazjum Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych XIII. Analiza działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie swoją działalnością obejmuje obszar Powiatu Kętrzyńskiego. Łącznie pod opieką Poradni jest ponad 11,3 tys. dzieci i młodzieży z 51 placówek przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z pomocy oferowanej przez placówkę korzystać mogą dzieci i młodzież wymagające pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy oraz instytucje działające w interesie dziecka. Korzystanie z oferty Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Zakres działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie 1. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania 1) Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna Rodzaje diagnoz Ogółem Psychologiczna Pedagogiczna Logopedyczna Ogółem ) Wczesne identyfikowanie zagrożeń w środowisku przedszkolnym i szkolnym indywidualne zajęcia korekcyjno kompensacyjne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz z dziećmi i młodzieżą dyslektyczną 156 uczestników, 86 spotkań, grupowe zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla 23 dzieci i młodzieży, 35 spotkań, konsultacje pedagogiczne (instruktaż) po badaniach i bez badań na zapotrzebowanie dla dzieci i młodzieży. Udzielono 13 konsultacji, 24

25 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, dla rodziców, dzieci, młodzieży i nauczycieli (instruktaż, porada, konsultacja po badaniach i bez badań według zapotrzebowania). Liczba udzielonych konsultacji 1031 w tym: - dla rodziców dla dzieci i młodzieży dla nauczycieli ) Wspomaganie przedszkola i szkoły w ich działaniach dydaktycznych, profilaktycznych i wychowawczych. 2. Wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej 1) Uświadamianie rodzicom roli więzi emocjonalnej jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i chroniącego go przed zagrożeniami. indywidualne porady dla rodziców (psycholodzy, pedagodzy po badaniach i bez badań). Liczba udzielonych porad dla rodziców ogółem: 18, spotkania psychoedukacyjne i informacyjno instruktażowe dla rodziców dotyczące zachowań dysfunkcyjnych, profilaktyki trudności szkolnych psycholodzy, pedagodzy 23 spotkania, 2) Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych poradnictwo, konsultacje Doradztwo zawodowe Pomoc młodzieży w wyborze zawodu i kierunki kształcenia grupowe zajęcia aktywizujące przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej w szkołach oraz na terenie poradni: Lp Nazwa warsztatów Zajęcia nt. Czynniki wyboru zawodu poznajemy siebie (zainteresowania) Zajęcia nt. Planujemy drogę rozwoju zawodowego. Liczba szkół biorących udział Liczba klas biorących udział Liczba uczestników Indywidualne poradnictwo zawodowe rozmowa doradcza. 2-7 XIV. Funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w zakresie: Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży 25

26 rozwijania twórczego myślenia i działania, kształtowania umiejętności spędzania czasu wolnego i współdziałania w grupie, kształtowania poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego. Od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie funkcjonowały koła zainteresowań: Dział Koło, zespół, grupa ćwiczeniowa nazwa liczba kół/grup liczba uczestni ków szk. podstawowa Liczba uczestników gimnazjum szk. ponadgimna zjalna Zajęcia plastyczne Gra na gitarze Artystyczny Zajęcia wokalne Fotograficzne Decupage Sportowy Aerobik Ogólny Przedmiotowy Dziennikarstwo Kawiarenka internetowa Język angielski z native speakerem Razem Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje szereg wystaw, konkursów i innych wydarzeń kulturalnych: plener malarski pt. Nieznane Krajobrazy i Zabytki Powiatu Kętrzyńskiego, Festiwal Pieśni Patriotycznej, występy grupy wokalnej podczas uroczystości powiatowych, konkurs na logo MDK w Kętrzynie, udział dzieci i młodzież reprezentującej MDK w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich (Wojewódzki Konkurs Wokalny Komu Piosenkę w Bartoszycach, Ogólnopolski Festiwal Wokalny Złota Ósemka w Warszawie, Wojewódzki Konkurs Wokalny Mazurski Słowik w Korszach), konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży (Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną), wydarzenia dla dzieci (Ferie; z okazji Dnia Dziecka), wernisaże (Wystawa malarska Wiesławy Siejki i Agaty Kwiatkowskiej), zwiedzanie zabytków Kętrzyna i inne wycieczki w ramach zajęć z historii sztuki. 26

27 XV. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez szkoły i placówki określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póz. zm.). Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. SZKOŁA Organ prowadzący Profil/zawód Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie Ul. Adama Asnyka Kętrzyn II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Ul. Adama Asnyka Kętrzyn Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie Ul. Ogrodowa 2 A Kętrzyn Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie Ul. Ogrodowa 2 A Kętrzyn Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie Ul. Wojska Polskiego Kętrzyn Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie Marek Władyka Kętrzyn Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka w Łomży technik: rachunkowości, ekonomista, administracji, obsługi turystycznej, oraz: opiekunka dziecięca i środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i osoby starszej. Liczba uczniów profil kształcenia ogólny 55 technik: usług kosmetycznych, ochrony fizycznej i mienia, masażysta, informatyk, bezpieczeństwa i higieny pracy. profil kształcenia ogólny 53 technik: -farmaceutyczny - masażysta RAZEM 229 Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty Lp. Nazwa szkoły Przekazana kwota dotacji (w zł) XI-XII.2013 r. I-VIII.2014 r. RAZEM 1. Szkoła Policealna TWP w Kętrzynie , , ,83 2. II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie , , ,72 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie , , ,65 4. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie , , ,22 5. Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie , , ,92 SUMA (rok szkolny 2013/2014) ,34 27

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2014/2015

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2014/2015 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2014/2015 Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Kętrzyn 2015 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w powiecie kętrzyńskim w roku szkolnym 2011/2012

Stan realizacji zadań oświatowych w powiecie kętrzyńskim w roku szkolnym 2011/2012 Stan realizacji zadań oświatowych w powiecie kętrzyńskim w roku szkolnym 2011/2012 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2012 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w powiecie kętrzyńskim w roku szkolnym 2009/2010

Stan realizacji zadań oświatowych w powiecie kętrzyńskim w roku szkolnym 2009/2010 Stan realizacji zadań oświatowych w powiecie kętrzyńskim w roku szkolnym 2009/2010 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 14 października 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Nasza została wzniesiona w 1967r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Od 1967r. do 1981r. był to Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: Technikum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego

Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego Charakterystyka szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego SZKOŁY DLA MŁODZIEśY 1) Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śl. Dyrektor: Anna

Bardziej szczegółowo

Numer Nazwa tabeli Strona

Numer Nazwa tabeli Strona ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA 2012-2015 (STAN NA 30.06.2012 R.) Numer Nazwa tabeli Strona Tabela nr 1 Liczba etatów pedagogicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w latach szkol. 2009/10-2011/12

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Oświaty Powiatu Nowosądeckiego

Prezentacja Oświaty Powiatu Nowosądeckiego Prezentacja Oświaty Powiatu Nowosądeckiego 14marca 2013 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1 Oświata Powiatu Nowosądeckiego w liczbach 22 szkoły i placówki Około 4500 uczniów w 179 oddziałach 478 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) nakłada na władze wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2012/2013 (podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r. ul. Głowackiego 5 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia zawodów oraz określenia limitów naboru w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2013/2014 (podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010 WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM I. Wykaz szkół/zespołów: /zespołu szkół (adres, tel., email, strona www) 1. I

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Zgodnie z danymi meldunkowymi w obowiązku przedszkolnym w nowym roku szkolnym 2008/2009 znajduje się 493 sześciolatków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Lidzbarskim w roku szkolnym 2011/2012

Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Lidzbarskim w roku szkolnym 2011/2012 . Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Lidzbarskim w roku szkolnym 2011/2012 Informację przygotowali: Pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warm. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 1 311[08] TECHNIK ELEKTRYK 13 1 7,7% 2 311[20] TECHNIK MECHANIK 18 2 11,1% 3 312[01] TECHNIK INFORMATYK 48 37 77,1% 4 321[09]

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Jarocińskiego w roku szkolnym 2015/2016 Jarocin, październik 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Wykorzystanie środków budżetowych. 4 3. Sieć szkół i

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Placówki oświatowe. Dział 801 oświata i wychowanie.

Placówki oświatowe. Dział 801 oświata i wychowanie. Placówki oświatowe Dział 801 oświata i wychowanie. W roku 2007 samorządowe szkoły, przedszkola i placówki oświatowe Miasta Łomży prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na ich działalność bieżącą

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26

Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26 LUTY 2012 Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26 SZKOŁY PONADGIMNAZJALE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Liczba Liczba Rok szkolny szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 09 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI-307/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI-307/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 2088 UCHWAŁA NR XXXI-307/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII - 146/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego.

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego. Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach województwa lubuskiego. 22 listopada 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie.

OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie. OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie. Dyrektorzy jednostek oświatowych powiatu przygotowali prezentacje swoich jednostek, które

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł;

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł; Szczecin, 2016-08-23 WOŚ-I.4431.84.2016.BK Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2016 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012)

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012) OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE (rok szkolny 2011/2012) Miasto Rzeszów organ prowadzący Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2011/2012 było organem prowadzącym dla 144 szkół i placówek różnych typów, w tym dla:

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2015

EDUKACJA W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2015 EDUKACJA W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2015 Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.): Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim. Perspektywa 2020

Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim. Perspektywa 2020 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020 1 Demografia w latach 2015-2023 w Powiecie Starogardzkim Rok szkolny 2015/ 2016 Liczba uczniów do rekrutacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo