Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych"

Transkrypt

1 w Zdzisław Krawiec Krzysztof Machaczka Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych 1. Wprowadzenie Marketing bankowy stanowi adaptację ogólnej koncepcji marketingu w dziedzinie bankowości. Najeży jednak wziąć pod uwagę, że u słu g i bankowe wykaz ują w porównaniu z klasycznymi produktami konsumpcyjnymi kilka w y r óżniającyc h je cech. co sprawia, że marketing bankowy wymaga specyfi cznej wiedzy i um i eję tn ości. Us łu gi bankowe w od róż ni eniu od produktów są: niematerialne, nierozdzielne. niejednorodne (niestandardowe) i nietrwaje. Stąd na przykład troska o nadawanie u s ługom bankowym namacalnej i wizualnej form y. Dobrym przyk ładem mogą być atrakcyjne formy kart kredytowych czy kart do bankomatów. Ich estetyczna forma stanowi ważny element c ałej obsługi. Podobnie w przypadku książeczek czekowych zadbano o wygodne dla klienta ich rozmiary, pa s ują ce do portfela oraz atrakcyjny wygląd. Widzimy wię c. że w marketingu u s ług bankowych wy s tęp uje wiele specyficznych problemów, które mu szą być wzięte pod uwagę, by s tał s i ę on skutecznym i efektywnym n arzędziem zarządzania. 2. Ob.zary wytwarzania uaług bankowych Usł u gą bankową (produktem bankowym) jest każda usługa finansowa tworzona i oferowana odpłatni e lub nieoc1płatnie przez bank w celu zaspokojenia potrzeb pote ncjalnych klientów. Najbardziej typowymi u sługami bankowymi są: kredyt, lokata, rachunek oszczędnośc i owo-rozliczeniowy. u s łu gi maklerskie, doradcze. karty kredytowe itp.

2 Zdzisław Krawiec. W procesie wytwarzania usług bankowych wyróżnia s ię dwa podstawowe obszary [3, s. 183}: a) wewnętrzny, b) zewnętrzny. Wewnętrzny obszar u s ług. Zadaniem wewnętrznego obszaru u s ług banko wych jest wytwarzanie i utrzymywanie gotowości banku do świadczenia usług. Podstawową ro ł ę odgrywa podsystem techniczno organizacyjny banku, który s łu ży do przygotowania i realizacji operacji finansowych. W kształtowaniu tego systemu powinny być przestrzegane następujące zasady: - zasada pewności, która oznacza, że wszystkie operacje powinny być rea łi zowane niezawodnie, z możliwością ich odtworzenia i kontroli, - zasada rentowności, która oznacza, że kaida usługa powinna być reahzowa na efektywnie, a w ięc we właściwych proporcjach między wynikami i nakładami, - zasada operatywności. zgodnie z kt ó rą wiele operacji powinno być wykonywanych i ewidencjonowanych "na bieżąco", a więc np. w dniu wydania polecenia przez klienta. Zgodnie z tymi zasadami banki powinny wprowadzać w swojej działalności najnowsze osiągnięcia techniczne i organizacyjne, usprawniające dialog międ zy bankiem i klientem (np. automaty wydające gotówkę, drukarki wyciągów z kont, teletekst itp.). Istotną ro l ę odgrywają tutaj właściwe rozwiązania w zakresie strok tur organizacyjnych (samodzielne oddziały, centra odpowiedzialności, komórki organizacyjne ds. promocji i reklamy) oraz przed sięwzięcia dotyczące polityki kadrowej. W szczegól n ości funkcja zarządzania czynnikiem ludzkim odgrywa i stotną rolę w procesie zarządza nia bankiem. Osiągające sukcesy banki s tosują tutaj niekonwencjonalne i nowoczesne metody doboru i szkolenia pracowników, jak c hoćb y metodę assessmeflt ce1lters (metoda ośrodków oceny). Zew1lętrv1y obszar usług. Możliwości św iadcze nia u s łu g bankowych konkretyzują się w ramach bezpośrednich kontaktów bank-klient, dlatego z punktu widzenia klienta usługi bankowe powinny być ujmowane jako: - oferowanie i realizacja u s ług finansowania wraz z nal eżącymi do nich czynnościami. - oferowanie i realizacja u sług przechowywania i lokowania zasobów finansowych wraz z nal eżącymi do nich czynnościami, - oferowanie i realizacja usług polegających na operacjach płatniczych i rozliczeniowych wraz z nale żącymi do nich czynnościami. Praktycznie wszystkie znane operacje bankowe moż na zaliczyć do jednej z wymienionych wyżej grup u s ług bankowych. Powodzenie w świadczen iu usług bankowych zależy w zasadniczej mierze od zrozumienia, że klient oczekuje sprawnego zaspokojenia swoich potrzeb, a rolą banku jest potrzeby te rozpoznawać i zaspokoić. Wyróżnienie zewnętrznego obszaru usług sprawia, że banki nie będą traktować swoich dzialań w sposób autonomiczny, lecz przeciwnie - w relacji i we współdzialaniu z klientem. Zakres u s łu g bankowych w ostatnich latach znacznie się poszerzył. Prze~ ciętna oferta banku komercyjnego w Polsce obejmuje obecnie kilkadziesiąt produktów. z których podstawowe przedstawiono w tabeli l. Na przykład oferty

3 banków niemieckich, poza produktami porównywalnymi z ofertą banków polskich, zaw ierają dodatkowo takie uslugi, jak: - kredyty dla młodzieży na finansowanie studiów, - kredyty na zakup, sp rzedaż, za mianę mieszkania lub domu, - euroczeki, - oszczędzani e plusowe (c iąg ł e p rzeks ięgowywani e kwot z konta bieżącego na koniec mi es iąca na konto oszczędnościowe), - k s iążecz ki oszczędnościowe ze wzrastającym oprocentowani em, - lokaty ze wzrastającym oprocentowaniem, - certyfikaty oszczędnościowe. - zarząd majątkiem klienta, - pośred ni c two w transakcjach terminowych na: waluty. metale szlachetne, papiery wartościowe, - doradztwo elektroniczne o lokatac h i inwestycjach itd. Banki polskie powoli wzbogacają swe oferty u s łu g oraz skutecznie je reali zuj ą. W szczegó lnośc i wymienić można tutaj u słu gi factoringu i fońaiting u. W krajach o rozw i niętych rynkach finansowych obserwuje s ię jednak proces specjali zacji banków w tworzeniu i oferowaniu ich uslug. Warto bowiem pamiętać, i ż dywersyfikacja u s ług pozwala wprawdzie z mni ejszać ryzyko w dz i ała l ności bankowej, ale realizując ró ż norodne i liczne u s ługi trudno jest os iągnąć wy s tarczający poziom ich konkurencyjnośc i i s kut ecz n ości. Poszerzanie oferty us łu g bankowych wymaga dokonywania kosztownych inwestycji marketingowych (kanał y dystrybucji, reklama), a to z kolei nie pozostaje bez wpływu na ceny oferowanych produktów. W perspektyw ie dłu goo kresow e kształtowanie przez bank swojego zakresu usług jest procesem ewolucyjnym, nie podlegającym standaryzacji. Wiele działającyc h z powodzeni em banków niemieckich zamiast uni we rsa lizować swoje oferty wykorzystuje pow staj ące "ni sze rynkowe" i stara s ię je za pełni ć. Są to takie banki,jak: banki hipoteczne (banki kredytu majątk owego), kasy budowlan o-oszczę dn ościowe, fundusze inwestycyjne (banki lokacyjne), banki depozytowe papierów wartościowych, czy inne, liczne banki o specjalnych zadaniach (ubezpieczanie kredytów, refinansowanie rolnictwa itp.). Na przykład o il e jeszcze w latach 80. rosnąca szybko częs t ot li wość i skala fuzji i akwizycji przedsiębiorstw oraz ich restrukturyzacji ge nerowała znaczne potrzeby w zakresie usług kredytowych, to w latach 90. na pierwszym miejscu znalazł s i ę problem ryzyka kursowego i stopy procentowej. W efekcie rozwinęły się szeroko tzw. operacje swapowe, przen oszące teorię kosztów komparatywnych na rynki finansowe. Typową ofertę u s ług bankowych polskiego banku komercyjnego przedstawia tabela I.

4 Zdz.isław Krawiec. Tabela I. Oferta produktowa polskiego banku Podstawowe grupy produktowe Produkty Kn::dyty a) gospodarcze b) dla osób fizycznych - obrotowy - konsumpcyjny - inwestycyjny - dla posiadaczy ROR - w rachunku bieżącym - debet na rachunku - w odnawialnej linii - kredyt lombardowy kredytowej - kredyt na zakup akcji - płatniczy - kredyt na sprzedaż ratalną - dyskontowy - kredyt na zakup samochodu - kredyty mieszkaniowe Rachunki i usługi oparte - prowadzenie rachunków bieżącyc h dla podmiotów gospodarczych na rachunkach - prowadzenie ROR dla osób fizycznych - prowadzenie rachunków dewizowych dla osób fizycznych krajowych - prowadzenie rachunków dla zagranicznych osób fizycznych i prawnych - rachunki "C" - karty bankomatowe Depozyty al lokaty walutowe I b) lokaty złotówkowe U s ług i bankowe biura - nabywanie i sprzeda ż papierów warto śc iowych we w ł asnym imiemaklerskiego niu na rachunek zlecającego - wtórny obrót obligacjami - obsluga emisji akcji - prowadzenie rachunków inwestycyjnych Obsługa obrotu z zagranicą Inne produkty t.ródlo: 16. s realizacja poleceji przelewu osób prawnych i fizycznych - inkaso dokumentowe eksportowe i importowe - gwarancje dewizowe - skrytki sejfowe - łeasing - linie kredytowe 3. FunkcJe usług (produktów) bankowych Znaczenie i rola marketingu bankowego ujawnia się szczególnie wyraźnie podczas rozpatrywania funkcji,jakie powinny spełniać usługi bankowe. B. Zurawik i W. Zurawik wyróżniają ze względu na istotę marketingu bankowego dwa podstawowe rodzaje funkcji produktów bankowych: funkcje podstawowe i funkcje pomocnicze [8, s. 185]. Funkcje podstawowe wynikają z celu. któremu dana u s łu ga s łu ży, natomiast funkcje pomocnicze (dodatkowe) pokazują związki zachodzące między u sługą a użytkownikiem. Z punktu widzenia konkurencyjności usłu gi, jej walorów rynkowych szczególne znaczenie należy przypisać funkcjom dodatkowych, w które wyposażony jest dany produkt bankowy. Kłienci wysoko cenią sobie funkcje dodatkowe, a estetyczna książeczka czekowa. łatwy dostęp do

5 bankomatu, image banku mogą stanowić element decydujący o przewadze kan kurencyjnej. Funkcje podstawowe wieju produktów bankowych są podobne. Funkcje dodatkowe mogą być tym czynnikiem, który odróiniajeden bank od dru giego. Rysunek l ilustruje różnice w profilu u sług dodatkowych charakteryzujących dwa wybrane banki. Funkcje dodatkowe usługi (kredyt bankowy) Skala ocen II III IV.~~.. ~~~.i.~.~~!~.. ~.~.. ~r.~... "" ( /'.?~. ~.. ~.. ~.~.~.~.~. ~.~~~.t.r :::::::::~ ~: ; :::::::::::::::: ::::::::::::'::::...: :::::::::::::::::.~.~~~~.~.~.~.t.~!~.~~.. ~~.i.?~.~~ ~.~ ~tl.?~~~.? J ffi7~ ~tt-~:: ~ ~ ~~~ r~... ~... --banka ---bankb Rys. I. Przykładowy profil dodatkowych usług dwóch banków Zrócllo: opracowanie własne. Funkcje podstawowe kredytów polegają na tym, że zaspokajają one zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych na środki finansowe niezbędne do realizacji podejmowanych przez nie działań. Funkcje dodatkowe obejmują całokształt warunków towarzy szących udzielaniu kredytów i warunków ich spłaty. Chodzi tutaj między innymi o czas oczekiwania na decy zję o przyznaniu kredytu, procedurę załatwian i a niezbędnych fonnalności, warunki s płat y,jako ść obsługi itp. W przypadku lokat od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych ich funkcja podstawowa polega na zaspokajaniu potrzeb oszczędzania oraz racjonalnego i efektywnego gospodarowania wolnymi ś rodkami finansowymi. Natomiast funkcje dodatkowe tej grupy u s ług bankowych to na przykład nieskomplikowany sposób dokonywania wpłat, łatwy dostęp do informacji o stanie lokat, estetyka pomieszczeń bankowych, kultura obsługi itp. Ważną grupę usług bankowych s tanowią bieżące u s łu gi polegające na pośredniczen iu w transakcjach handlowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Funkcje dodatkowe tej grupy produktów bankowych to przede wszystkim: szybkość, terminowość, rzete ln ość i kultura obsłu gi. Czasami funkcje dodatkowe mogą roz strzygać o podjęciu decyzji przez klienta zakupu danej usługi. Wydaje się, że banki nie zawsze prawidłowo interpretują rolę funkcji dodatkowych świadczonych przez nie usług. Na przykład jeszcze do niedawna wyraźnie preferowały sposoby zabezpieczania kredytów, a nie cele i okres, na jaki były udzielane. Poza tym zbyt często banki przerzucają koszty funkcji dodatkowych na klientów, co przejawia się we wzroście cen u s ług bankowych.

6 Zdzistaw Krawiec, Krzysztof Machaczka 4. Tworzenie I rozwól nowych produktów bankowych Konkurencyjność każdego przed s iębiorstwa, w tym również banku, u za l eżniona jest od zrozumienia, że "czas życia" wyrobu jest ograniczony. Zachodzi lutaj zjawisko naturalnej entropii, która może zostać przezwyciężona poprzez wprowadzanie innowacji. Bank, który potrafi pierwszy wprowadzić nową usługę, może liczyć na tzw. "marżę nowości", co podobnie jak na rynku wyrobów konsumpcyjnych ma niebagatelne znaczenie. Nowe produkty to takie, które zaspokajają nowe potrzeby lub w lepszy sposób zaspokajają potrzeby dotychczasowe. O innowacyjności produktu możemy więc mówić zawsze wtedy, gdy ulega poprawie relacja produkt-klient. źród łem wy stępujących tutaj korzyści może być lak wewnętrzny obszar wytwarzania uslug bankowych (np. zastosowanie komputerów do przyspieszania operacji finansowych), jak i obszar zewnętrzny. szczególnie dostrzegany i ceniony przez klienta (np. zastosowanie drukarek do sporządza nia dowodów operacji bankowych). Wprowadzanie nowych produktów wiąże się zwykle z dużym ryzykiem. Stąd istotne znaczenie posiada odpowiednie zorganizowanie tego procesu, przestrzeganie ko l ejności niezbędnych dz iałań. Typowy proces wprowadzania nowego produktu bankowego na rynek obejmuje [6, s. 72] następujące etapy: - poszukiwanie idei nowego produktu, - wstępna selekcja zgromadzonych idei, - analiza ekonomiczna nowych produktów, - rozwój techniczny nowych produktów, - testowanie i wprowadzenie produktów na rynek. W poszukiwaniu nowych pomysłów istotna rola przypada działowi marketingu i sp rzedaży. W tym celu należy prowadzić ciąg łe monitorowanie rynków finan sowych, czyli klientów i konkurencji. Poszukiwanie nowych idei może następować w banku lub poza nim. W przypadku usług bankowych innowacje mogą dotyczyć samej istoty produktu,jego podstawowych funkcji lub techniki i warunków świadczenia usługi. Wydaje s i ę, że w okresie transformacji polskiego systemu bankowego szczególny nacisk powinien być po ł ożony nie tyle na poszukiwanie całkowitych n owości, co na adaptację i usprawnianie sprawdzonychjuż w innych krajach produktów. Naśladownictwo w zakresie produktów bankowych może przynieść wiele korzyści,jak ch oćby ograniczenie ryzyka niepowoazenia, zaoszczędzenie na kosztach badawczo-rozwojowych czy też kosztach promocji i reklamy [8, s. 210]. Popularną metodą wykorzystywa n ą w zakresie usprawniania działalności poprzez twórcze naśladowni c two jest metoda banchmarkingu. Badania porównawcze przeprowadzone między bankami niemieckimi i angielskimi wykazują na przykład, że banki angielskie wykazują większe zainteresowanie takimi funkcjami, jak: rozwój strategiczny, polityka kadrowa, systemy informacyjne, zarządzanie, konkurencyjność, podczas gdy banki niemieckie troszczą się głównie o kanały dystrybucji, marketing,

7 technikę i dyscyplinę pracy. Z pewnością z porównania takiego mogą wynikać istotne kierunki przed s i ęwz i ęć innowacyjnych, tak w bankach niemieckich, jak i angielskich. Rynek usług bankowych charakteryzuje s ię,jak wykazuje praktyka, o wiele częstszy m ulepszaniem i usprawnianiem produktów, niż wprowadzaniem autentycznych nowości. Ze względu na brak ochrony patentowej oraz łatw ość kopiowania nowych produktów wszelkie innowacje szybko wprowadzane są przez zainteresowane banki. 5. Strategie liiarketlngowe banków Niezbędnym elementem skutecznego zarządzan i a każdym przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej jest opracowanie i wdrożenie właściwej strategii. Już dawno bowiem zauważono, że działania gospodarcze prowadzone bez strategii przypominają grę hazardową ze znanymi jej konsekwencjami. Potrzeba uświadomienia sobie możliwych do stosowania strategii przez banki wydaje się więc ewidentna. Możliwe działania strategiczne banków można sprowadzić do realizacji dwóch podstawowych opcji: rozwoju i konsolidacji. Srraregicvle opcje rozwoju. Strategiczne opcje rozwoju op i sać można, wykorzys tuj ąc tzw. macierz Ansoffa. Autor ten biorąc pod u wagę dwa wymiary: rynek i produkt, wyróżnił cztery podstawowe strategie rozwoju [1): - s trateg i ę penetracji rynku, - stra tegię rozwoju rynku, - stra t eg i ę rozwoju produktu, - strategię dywersyfikacji. Produkt Rynek dotychczasowy ""wy dotychczasowy penetracja rynku rozwój rynku nowy rozwój produktu dywersyfikacja Rys. 2. Opcje strategiczne według I. Ansoffa Wybierając strategię penetracji rynku, bank intensyfikuje działania i wydatki marketingowe na dotychczas oferowanych produktach i na dotychczasowych rynkach. Celem tego typu strategii jest głównie wzrost udziału banku na dotychczas obsługiwanym rynku.

8 Zdzisław Krawiec, Krzysztof Reali zując s trateg ię rozwoju rynku, bank stara s i ę wch odz ić z dotychczasowymi produktami na nowe rynki geograficzne lub wchodz i ć na nie obsługi wane dotychczas segmenty rynku. Stosując s trateg ię rozwoju produktu, bank kontynuuje obs łu gę dotychczasowego rynku, o fe rując całkiem nowy lub zmodyfikowany produkt. Strategia ta stwarza konieczność ponoszenia dużyc h nakład ów na badania i rozwój, przygotowanie nowości. Strategia dywersyfikacj i polega na różni co waniu produktów bankowych. Bank wchodzi z nowymi produktami na nowe rynki. Strategiczne opcje konsolidacji. Wyróżnia się cztery podstawowe opcje konsolidacji [7. s. 9 1]: - s trat eg ię redukcji nakładów, - s trateg i ę wycofania s i ę z częśc i rynków, - s trateg ię redukcji liczby produktów, - s trateg i ę likwidacji (sprzedaży) biznesu. Strategia redukcji nakładów jest przec iwień stwem penetracji. Polega na ograniczaniu inte n s ywno śc i d z i a łań i wydatków marketingowych wsp i erających dotychczasowe produkty na obsługiwan y m rynku. Strategia wycofania s ię z części rynków jest przec iwień s twem strategii rozwoju rynku. Bank pozostaje tylko na tych rynkach, na których ma n ajs ilni ejszą pozycj ę i najlepsze perspektywy prz ysz łego rozwoju. Strategia redukcj i liczby produktów jest przec i wieństwem strategii rozwoju produktu i polega na eliminacji części produktów oferowan yc h dotychczas przez bank. Zwykle bank koncentruje s i ę na produktach mającyc h najlepsze perspektywy przewagi konkurencyjnej i zysków. Strategia likwidacji (sprzedaży) biznesu polega na dezinwestycji u s łu g i (lub) jednostek organizacyjnych. W krańcowy m przypadku może łączyć się w ogóle z zaprzestaniem d zi ałalności. Jest ona częs to n astępstw em wcześ niej szych, błęd nych decyzji w zakresie dywersyfikacji. Ka żda z przedstawionych opcji strategicznych s kłada s i ę z dwóch części. J edną z nich jest wybór rynku (szansy rynkowej), na którym bank ma konkurować. D rugą częśc ią jest wybór sposobu, w jaki bank zamierza os iągną ć lub utrzy mać przewagę konkuren cyjną. 6. PBI - przykład skutecznel działalności marketlngowel banku Polski sektor bankowy w ciąg u ostatnich czterech lat uległ znacznym przeobra żeniom. POjaw ienie się licznych banków spo wodowało silną konkurencję międzybankową. Funkcjonowanie w systemie rynkowym z mu si ł o banki do opracowywania i wdrażania działań marketingowych. Ponieważ nabywca us ługi bankowej może swobodnie wybierać międ zy ofertami wielu banków. podstawą sukcesu banku s tała się umiejętn ość przekonania go do swojej ofert y. Umiejęt-

9 n ość zdobycia, a na stę pni e zatrzymania klientów jest dzisiaj decyd ującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Wyniki badań dowodzą, że istnieje wiele problemów utrudniających klientom ich kontakty z bankami. Są to między innymi [5, s. 35] : - niekompetencja urzędników bankowych, - ni euprzej mość personelu bankowego, - niekompleksowość ofert bankowych, - nieefektywność systemu informacyjnego banków. Jednym z nowych polskich banków. który skutecznie od kilku lat wprowadza prokonsumencką strateg ię działania jest Polski Bank Inwestycyjny SA (PBI), który rozpocząl swoją działalność 3 XI 1993 r. Ten najmlodszy spoś ród n ajw iększyc h banków krajowych przejął od swojego właściciela (Narodowego Banku Polskiego) obsługę ponad 200 tys. rachunków walutowych obywateli. Na początku Polski Bank Inwestycyjny dy s ponow a ł kapitałem zakład owy m wynoszącym 107 mln z ł, a jego suma bilansowa wy n os iła 3 mln z ł [4]. W chwili gdy PBI rozpoczynał swoją działalność, polski rynek usług bankowych c harakteryzował s ię ograniczonym popytem rynku detalicznego (czołow e miejsce zajmowa ł PKO BP), a także silną konku re ncją na rynku klientów instytucjonalnych między bankami tzw. d z iew i ątki (czyli utworzonymi w 1989 r. z podziału NBP), Pekao SA i Bankiem Handlowym. Rywalizacja ta opierała się w g ł ównej mierze na masowym i przyspieszonym ud zielaniu kredytów oraz intensywnej rozbudowie sieci oddzi ał ów. Doprowad z iło to do znacznego wzrostu tzw. zlych kredytów i strat w aktywach naj w i ększych banków (nawet 30%). Dopiero pomoc Skarbu Pań stwa, prywatyzacja pi erwszych banków państwowych i zaostrzenie nadzoru bankowego poprawily dochodowość i bezpieczeństwo instytucji finansowych. Wtedy wła ś ni e Polski Bank Inwestycyj ny rozpacząl w d rażanie celów marketingowych m ającyc h za zadanie stworzenie wizerunku banku, rozwój sprzedaży i usprawnienie obsłu gi klientów. By spros t ać postawionym celom rozpoczęto wprowadzanie nowych metod za rządzania i stosowanie innowacji opartych na marketingowej filozofii działania. Nowy i nieznany szerszemu gronu klientów bank przede wszystkim mu s iał określić swój wizerunek. Najpierw należalo prze kon ać klientów o uniwersalnośc i swojej oferty u słu g. Wiązało s ię to z koni eczn ością przygotowania nowego logo banku. Na pierwszy plan wysunięto więc skrót "PBI", by z minim a li zować wydźwięk s ł owa "inwestycyjny", który w świadomości klientów ograniczai uniwe rsaln ość banku i powodował opory przed powierzeniem mu pieniędzy. Jak wiadomo, duży wp ł yw na kształtowanie s ię wizerunku banku ma identyfikacja wizualna. Dlatego PBI dokładnie s precy zowa ł standardy og ł osze ń prasowych, druków flrmowych i innych mate ri a ł ów promocyjnych, na których miało byc u ży te logo banku. Kolejnym elementem strategii marketingowej banku PBI było wprowadzenie systemu IMPULS - elektronicznego przekazu pieniędzy. Byla to jedna z naj-

10 Zdzisław Krawiec, większych w Iym czasie innowacji na polskim rynku bankowym. Dzięki nowoczesnej technologii elektroniczno-infonnalycznej system len umożliwił klientom PBI unikanie IzW. zatorów płatniczyc h. Przyspieszenie rozli czeń krajowych by ło szczególni e islotne dla średnich i dużych przedsiębior stw, które mogly d z i ęk i temu uzyskać przewagę finansową nad swoimi konkurentami. Utworz.enie Polskiego Banku Inwestycyjnego miało na celu wspieranie prz.emian strukturalnych w gospodarce i rozwijanie bankowośc i inwestycyj nej w Polsce. Okazało s i ę jednak, że wąska specjalizacja nie była jednak możliwa ze względu na zbyt mały popyt na tym rynku. PBI był więc zmuszony do uniwersalizacji swych usług, wśród których bankowość inwestycyjna stała się jedną z trzech podstawowych działalnośc i (oprócz obs ługi przed s i ęb i o rstw i ludnośc i ). Za g łówn y cel PBI u zna ł więc pozyskanie i utrzymanie obs łu gi Idientów instytucjonalnych (przeds i ę bi o rstw), gmin oraz instytucji ze sfery budżetowej, dlatego stworzy ł standardowy asortyment u s ł ug bankowych, wśród których zna l az ły s i ę rów nież innowacje,jak na p rz.y kład transakcjejutllres i opcje. PBI nie od razu odniós ł sukces. Wydaje się, że zasadnicze znaczenie miało skoncentrowanie jego działań na zdobyciu przyc hyln ości wszystkich uczestników otoczenia rynkowego. Z tego powodu znaczna część promocji PBI i aktywn ości marketingowej zostala ukierunkowana na kształtowanie poprawnych stosunków z mediami (szczególnie pra są), admini stracją terenową i sam orządami, ośrodkam i kulturalnymi i opiniotwórczymi. Z ł ożona działa l no ść promocyjna w pierwszym etapie zostala skierowana na zdobycie zainteresowania przed s ię biorców dla u s ł ug bankowych. W szczegó ln ości miala ona zac h ęc ić do korzystania ze wspomnianego wcześniej elektronicznego systemu IMPULS. Ta część kampanii promocyjnej, w której Bank s korzy s tał z u s ług telewizji, pos łu ży ła g łównie intensyfikacji sprzed aży usług dla klientów indyw idualnych. Wielką karierę na rynku zrobil wówczas Autokredyt - kredyt na zakup samochodów nowych i u żywanych. D z ięki multimedialnej kampanii PBI SA zdoła ł sześc iokrotnie zwiększyć znajom ość swoich u s łu g wś ród grup docelowych oraz dwukrotnie podnie ść s przedaż Autokredytu. Wprowadzenie strategii marketingowej spowodow a ł o konieczność przeksz t ałceń i dos tosowań w strukturze organizacyjnej PBI. Powsta ł Departament Marketingu odpowiedzialny za rea li zację przyj ę tej strategii marketingowej, N iezbędne okaza ł o s ię również dostosowanie polityki kadrowej do nowych zadań. Literatura (I) Ansoff L, ZarzqdzaniestrattgicZIIe, PWE. Warszawa 1985, (2J Bitz M., Produkty bankowe. Rynek uslugfinansow}'ch. Poltext, Warszawa (3J BOschgen H., Przedsięb iorstwo bankowe, PolleXI, Warszawa Furman P., Marketingowa odpowiedi na wyl:wania bankowości, "Marketing Serwis", marzec 1977,

11 [5] Glińska-Nieweś A.. Kreja A., Polski bank w oczach klientów, "Marketing i Rynek" 1997, nr6. (6] Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa [7J Kli si ń s ki J. Marketing. Badania mnrketingowe, instrumenty, zarządzanie, CzWN, Częstochowa. (8J Żurawik B, Żurawik W., Marketing bankowy, PWE, Warszawa Selected Problems Pertaining to the Marketing o, Banking Services In Ihe article Ihe aulhors presenl the basic probłe m s pertaining to the marketing or banking services. Banking marketing is an adaplation or the generał conception or marketing in the field of banking. The authors base their analysis on a c1aim that bank ing services show specificity when compared with the classical consumer goods. The aulhors discuss problems which in their opinion may influence the effecliveness and effi ciency of the clientlbank relation.

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 31/22/2016 Zarządu BS Żmigród z dnia 26 września 2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik do Uchwały nr 1/2/2017 Zarządu BS Żmigród z dnia 13 stycznia 2017r BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/18/915/2017 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.03.2017 (obowiązuje od 13.03.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wykład: Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wpływy ze sprzedaży nowych leków Sprzedaż 12,6 mld USD w pierwszym roku na rynku Źródło: Evaluate, 2016. Produkt relacyjny Produkt relacyjny - produkt,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 62/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli z dnia 31.10.2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKOWOLI

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu ( obowiązuje od 06.07.205 r. ) Ustroń lipiec 205 r. KLIENCI INDYWIDUALNI Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych L.p. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze zmiana r UZ 48/2016 a

Bank Spółdzielczy w Zatorze zmiana r UZ 48/2016 a Bank Spółdzielczy w Zatorze zmiana 29.09.2016r. 29.09.2016 UZ 48/2016 a 12.03.2013 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 01 października 2016 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 0 1 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 6 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż)

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) /Wyciąg, stan na dzień 30 kwietnia 2015 r./ Spis treści: I. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz debetu

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /5/665/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 27.01.2014 (obowiązuje od 17.02.2014 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu ( obowiązuje od 0.0.205 r. ) Ustroń październik 205 r. KLIENCI INDYWIDUALNI Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych L.p.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/26/619/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.06.2013 (obowiązuje od 12.06.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/5/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.06.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/I/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 25.02011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ SPIS TREŚCI I. Załącznik nr 1 -Postanowienia ogólne w sprawie ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/2/28/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 06.12.2016r. obowiązuje od 12 grudzień 2016r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 26/2015 z dnia 05.03.2015r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nr 2/5/2016 z dn. 27.01.2016 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH (tekst jednolity na dzień 01.02.2016 roku) ŁUBNIANY, LUTY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/1/822/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.01.2016 (obowiązuje od 01.01.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH obowiązuje od 11 marca 2013 r. Starachowice, marzec 2013 r. Spis treści I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Uchwała nr 4/2/28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 19.11.2015r. obowiązuje od 20 listopada 2015r. Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 36/2014 z dnia 09 października 2014r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/10/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 09.10.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu Załącznik do Uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Ustroniu z dnia 06.03.207 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu ( obowiązuje od 06.03.207 r. ) Ustroń marzec

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 153/2016 z dnia 07.12.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 14 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/II/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 102.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /66/659/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2013 (obowiązuje od 01.01.2014 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo