RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI ul. Kossutha 6, 8 Katowice, tel. (+8) 7 fax (+8) 79,

2 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI Autorzy dr inż. Ireneusz Baic mgr Bogna Gwoździewicz mgr inż. Zbigniew Duszyc WRZESIEŃ 7

3 SPIS TREŚCI CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI... Autorzy... Wstęp... Realizacja zadań własnych w latach 6 zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego.... Ochrona powietrza atmosferycznego.... Ochrona przed hałasem.... Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.... Ochrona zasobów wodnych.... Ochrona przeciwpowodziowa Ochrona powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów mineralnych Ochrona zasobów kopalin Ochrona gleb Ochrona przyrody i krajobrazu Ochrona przyrody Ochrona zasobów leśnych Ochrona dzikich zwierząt Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Edukacja ekologiczna...9. Zestawienie zbiorcze dotyczące realizacji zadań własnych powiatu miechowskiego wynikających z POŚ... Analiza zgodności szczegółowych wytycznych zawartych w PPOŚ z zadaniami ujętymi w programach ochrony środowiska gmin powiatu miechowskiego.... Ochrona powietrza atmosferycznego.... Ochrona przed hałasem...8. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym...9. Ochrona zasobów wodnych.... Ochrona przeciwpowodziowa....6 Surowce mineralne ochrona zasobów kopalin....7 Ochrona przyrody i krajobrazu....8 Ochrona zasobów leśnych....9 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska... Zadania koordynowane powiatu...6 Analiza wydatkowanych środków PFOŚiGW na zadania objęte PPOŚ w latach Podsumowanie i wnioski... Spis tabel... Spis materiałów źródłowych... Zdjęcia...

4 Wstęp Zgodnie z art.8 ust. ustawy z dnia kwietnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 6 r. Nr 9, poz. 9 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu sporządza co lata raporty z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Powiatu. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Miechowie Nr XIII/6/ z marca r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Miechowskiego na lata. Niniejszy raport przedstawia stan realizacji zadań własnych, szczegółowych wytycznych i zadań koordynowanych ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego w latach 6. (PPOŚ) Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z realizacji przedmiotowego programu. Z też względu w kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały w sposób syntetyczny informacje na temat realizacji celów i zadań ujętych w opracowanym w powiatowym programie ochrony środowiska. Raport obejmuje analizę zrealizowanych zadań własnych powiatu oraz poniesionych nakładów finansowych z szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z PFOŚiGW. Prezentuje on również ocenę zgodności szczegółowych wytycznych zawartych w PPOŚ z zadaniami ujętymi w POŚ poszczególnych gmin powiatu miechowskiego. Przeprowadzona ocena realizacji PPOŚ oparta została o informacje uzyskane za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie.

5 Realizacja zadań własnych w latach 6 zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego Misja Powiatu: Efektywne gospodarowanie na rolniczej Ziemi Miechowskiej podstawą godnego życia jej mieszkańców Cel polityki ekologicznej powiatu: Ochrona środowiska dziedziną pierwszoplanową, warunkującą stały i zrównoważony rozwój Powiatu Miechowskiego i jego mieszkańców. Zgodnie z priorytetami założonymi w II Polityce Ekologicznej Państwa, jak również w Programie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego działania prośrodowiskowe winny wymuszać osiągnięcie trzech kluczowych celów: zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Powyższe priorytety zawarte również w PPOŚ powinny zostać zrealizowane poprzez: poprawę jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprawę stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalne korzystanie z zasobów glebowych, ochronę obszarów i obiektów przyrodniczych, zwiększenie lesistości Powiatu, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, prawidłową gospodarkę odpadami.. Ochrona powietrza atmosferycznego Cel nadrzędny Poprawa jakości powietrza atmosferycznego Znaczące efekty w zakresie ochrony jakości powietrza można uzyskać przyjmując następujące kierunki działań: opracowanie programu ochrony powietrza, ograniczenie uciążliwości z transportu i ruchu ulicznego, polepszanie stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej, ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację lokalnych kotłowni węglowych i palenisk domowych opalanych węglem lub koksem, termomodernizację budynków stanowiących mienie komunalne, modernizacja i hermetyzacja procesów produkcyjnych w celu ograniczenia emisji, promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () i własnych () oraz szczegółowych wytycznych (6) w zakresie ochrony powietrza. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów.

6 Tabela..... Θ /X X Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Tabela... Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Planowany termin realizacji (forma) 7 (studium) Stopień realizacji w latach 6 X 7 (inwestycja) /X (program) Θ (studium, program, inwestycja) (inwestycja ciągła) Θ Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Planowane nakłady w [zł] 6. Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania 8.. 6

7 . Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Planowane nakłady w [zł] 69. w tym: NFOŚiGW..98 WFOŚiGW.9 PFOŚiGW 9. Budżet powiatu Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr w Miechowie wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową III etap.8 w tym: NFOŚiGW.68 WFOŚiGW 97.6 PFOŚiGW 8.6 Budżet powiatu.67.. Termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie wraz z likwidacją dwóch kotłowni węglowych ( LO i ZS Nr ) i zastąpienia ich jedną gazową... Wymiana okien w Bursie Szkolnej, drugim budynku Starostwa i Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz ZNP w Miechowie Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych.. Modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na długości 7, km.. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego w tym: przebudowa drogi powiatowej Nr 8 Maków Gołcza Zerwana, przebudowa drogi powiatowej Nr 676 Racławice Wrocimowice przebudowa drogi powiatowej Nr 78 Bukowska Wola Działoszyce * Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania w tym: NFOŚiGW.. WFOŚiGW.6 PFOŚiGW 6.68 Budżet powiatu 6.. % Budżet powiatu w tym: Budżet powiatu.89. Budżet państwa 6. Budżety poszczególnych gmin * w tym z : EFRR.9.66 Budżet państwa 88 6 Budżet powiatu.67.8 w 6 roku pozyskano z EFRR środki wysokości.9.66 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok. W tabeli przedstawiono stan realizacji planowanych zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wraz z oceną i propozycjami zmian. 7

8 Tabela Stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 6. Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ. Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Gminy z terenu powiatu miechowskiego nie zwracały się do Starostwa o pomoc w opracowaniu gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną. Z posiadanych informacji wynika, że gminy same sporządzają plany zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie opracowano systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza. Powstał jedynie katalog wydawanych decyzji administracyjnych dot. wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza Częściowa Gminy same odpowiadają za politykę energetyczną na swoim terenie i nie konsultują z powiatem wykonania tego rodzaju opracowań. W związku z powyższym należy odstąpić od realizacji tego zadania i nie uwzględniać go w aktualizacji PPOŚ. Konieczność opracowania jednolitego systemu na poziomie wojewódzkim. Propozycja zmiany kwalifikacji zadania z własnego na koordynowane. Starostwo powiatowe wspólnie z MAEŚ było współorganizatorem wystawy: ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII na której przedstawione zostały praktyczne efekty wykorzystania alternatywnych źródeł energii w postaci instalacji pomp ciepła w: Gimnazjum Nr, gm. Miechów, części budynków mieszkalnych na oś. XXX lecia, gm. Miechów oraz zamontowania u prywatnych właścicieli w gm. Miechów: kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, przystawek do kotłów CO tzw. palników do spalania owsa (o zużyciu od 7 kg/dobę owsa na jeden domek jednorodzinny). Działania te zostały dofinansowane z GFOŚiGW i WFOŚiGW. Należy nadmienić, że przeprowadzono również prace Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem... Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Brak 8

9 . Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania modernizacyjne w kotłowniach Szkół Podstawowych w Bukowskiej Woli i Pstroszycach będących w gestii Burmistrza Miasta i Gminy Miechów. Modernizacja ta polegała na wymianie istniejących starych kotłów węglowych na kotły ekogroszek o mocy ok.9 kw. Kotły te dzięki zainstalowaniu specjalnej przystawki mogą być też opalane owsem lub peletami z drewna, słomy itp., Z uwagi na zbyt duże rozbieżności w interpretacji prawa związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE) nie przystąpiono do realizacji szczegółowego planu w zakresie promocji OZE. Należy podkreślić również fakt, że promocja nowych ekologicznych rozwiązań ( np. piece na owies) jest utrudniona z uwagi na ich wysoką cenę w porównaniu do tradycyjnych systemów ogrzewania (np. węglowego). Przeprowadzono: termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr w Miechowie wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową III etap, termomodernizację budynków Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie wraz z likwidacją dwóch kotłowni węglowych (LO i ZS Nr ) i zastąpienia ich jedną gazową, wymianę okien w Bursie Szkolnej, drugim budynku Starostwa i Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz ZNP w Miechowie W latach 6 wykonano roboty poprawiające stan nawierzchni dróg powiatowych na odcinku o długości 7, km. W 7 r. rozpocznie się realizacja zadania pn. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego. Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Uwzględnienie w aktualizacji PPOŚ jako zadania własnego: Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego. 9

10 . Ochrona przed hałasem Cel nadrzędny Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: stworzenie mapy akustycznej Powiatu, budowę ekranów lub urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych, budowę obwodnic i modernizację dróg, wyznaczanie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi centrami przemysłu i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej, utworzenie terenów zieleni izolacyjnej wokół obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, stosowanie technologii ograniczających emisje hałasu do środowiska. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono zadania koordynowane () i własne () oraz szczegółowe wytyczne () w zakresie ochrony przed hałasem. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela. Θ /X X Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przed hałasem Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizacje dróg powiatowych Tabela Planowany termin realizacji (forma) (inwestycja ciągła) Stopień realizacji w latach 6 Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony przed hałasem.

11 . Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizacje dróg powiatowych.. Modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na długości 7, km.. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego w tym: Przebudowa drogi powiatowej Nr 8 Maków Gołcza Zerwana, Przebudowa drogi powiatowej Nr 676 Racławice Wrocimowice Przebudowa drogi powiatowej Nr 78 Bukowska Wola Działoszyce Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok. * Planowane nakłady w [zł].. Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania w tym: Budżet powiatu.89. Budżet państwa 6. Budżety poszczególnych gmin * w tym z : EFRR.9.66 Budżet państwa 88 6 Śr. własne.67.8 w 6 roku pozyskano z EFRR środki wysokości.9.66 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok.. Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym Cel nadrzędny Kontrola i ograniczanie emisji do środowiska promieniowania niejonizujacego Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym, wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem niejonizującym, wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono zadania koordynowane () i szczegółowe wytyczne () w zakresie ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie planowano zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie.

12 . Ochrona zasobów wodnych Cel nadrzędny Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych Działania w tym zakresie realizowane miały być poprzez: rozwijanie regionalnego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę i odbudowę systemu rowów odwadniających drogi oraz instalację urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg, modernizację i budowę oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, analizę pracy przydomowych oczyszczalni ścieków, systematyczną kontrolę funkcjonowania oczyszczalni ścieków, kontrolę prawidłowości usuwania ścieków z terenów nie objętych kanalizacją sanitarną, porządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych (6) i własnych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie przedstawiono w tabeli 6, natomiast w tabeli 7 wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela Θ /X X Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) Planowany termin realizacji (forma) 7 (program) 7 (program) (inwestycja ciągła) (inwestycja ciągła) (inwestycja ciągła) Stopień realizacji w latach 6 /X Θ Θ Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania

13 Tabela Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) * realizację zadania rozpoczęto w 7 r. Planowane nakłady w [zł] 6. Poniesione koszty w [zł] % Budżet powiatu..* w tym: Budżet powiatu. Budżet państwa ZPORR. W tabeli 8 przedstawiono stan realizacji planowanych zadań w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej wraz z oceną i propozycjami zmian.

14 Tabela 8 Stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej w latach 6.. Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód. Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe. Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania zgodnie z harmonogramem PPOŚ Zadanie wykonywane jest na bieżąco. W latach 7 dokonano przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystosowano wystąpienia dyscyplinujące do operatorów przedmiotowych obiektów Nie przystąpiono do opracowania i wdrożenia systemu monitorowania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód. Na bieżąco zbierane są dane z poszczególnych oczyszczalni ścieków zrzucających ścieki do wód płynących. Dane powyższe wpływają systematycznie, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych. W latach 6: dokonano odwodnienia i odmulenia 8 mb rowów odwadniających, wykonano,8 km nowych rowów przydrożnych, zbudowano 9 mb nowych przepustów pod drogami, oczyszczono mb istniejących przepustów, usunięto 9 m namulisk z jezdni Zainstalowano urządzenia podczyszczające ( studnie z osadnikiem) na drodze powiatowej w Gołczy. Brak szczegółowych danych technicznych o obiektach podczyszczających ścieki z dróg Realizacja zdania zgodna z założonym harmonogramem. Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Brak Częściowa Konieczność opracowania jednolitego systemu na poziomie wojewódzkim. Propozycja zmiany kwalifikacji zadania z własnego na koordynowane z uwagi na fakt, że powiat nie ma ustawowego obowiązku prowadzenia monitoringu wód płynących i wprowadzanych do nich zanieczyszczeń. Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem. Brak Częściowo z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych (fundusze unijne). Działania w ramach tego zadania powinny dotyczyć tylko tzw. newralgicznych odcinków dróg powiatowych np. w okolicy ujęć wód, stref ochronnych) lub na odcinkach o bardzo dużym natężeniu ruchu.

15 . Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania powiatowych. Zasadniczo ścieki z dróg powiatowych nie są szczególnie obciążone zanieczyszczeniami i w związku z tym są odprowadzane do rowów odwadniających nie wymagając dodatkowego podczyszczania. Starostwo wydało decyzję pozwolenie zintegrowane dla zakładu SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. O/Wielkanoc w gmina Gołcza. Na terenie powiatu brak innych zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Ocena realizacji zadania zgodnie z harmonogramem PPOŚ Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem. Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ W powyższych miejscach zastosowanie urządzeń podczyszczających byłoby ekonomicznie uzasadnione. Brak

16 . Ochrona przeciwpowodziowa Cel nadrzędny Podniesienie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Działania w tym zakresie miały być realizowane poprzez: oznaczenie terenów zalewowych i wyłączenie ich z zabudowy, budowę systemu zbiorników małej retencji, regulację cieków wodnych, uporządkowanie systemów melioracyjnych, kontrolę stanu wałów i urządzeń wodnych, zalesianie, zakrzewianie i zadrzewianie. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej. Nie zaplanowano zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie..6 Ochrona powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów mineralnych.6. Ochrona zasobów kopalin Cel nadrzędny Ochrona złóż kopalin poprzez ich racjonalne wykorzystanie Cel ten miał być realizowany poprzez: ocenę bazy surowcowej powiatu w kontekście jego rozwoju gospodarczego, zabezpieczenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin przed zainwestowaniem uniemożliwiającym ich eksploatację. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych (6) i własnych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli 9, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela 9.. Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych Inwentaryzacja terenów zdegradowanych na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi Inwentaryzacja terenów zdegradowanych dla których obowiązek rekultywacji przypada staroście Planowany termin realizacji (forma) 7 (program) 7 (studium) Stopień realizacji w latach 6 /X X 6

17 Θ /X X Tabela zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych.. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi Inwentaryzacja terenów zdegradowanych dla których obowiązek rekultywacji przypada staroście Planowane nakłady w [zł]. Poniesione koszty w [zł]. W ramach ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych został utworzony rejestr terenów zdegradowanych ( zanieczyszczonych) Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej na terenie powiatu miechowskiego brak jest terenów dla których przekroczenie standardów jakości gleb byłoby udokumentowane do rejestru nie wprowadzono żadnych danych..6. Ochrona gleb Cel nadrzędny: Racjonalne korzystanie z zasobów glebowych Działania w tym zakresie realizowane miały być poprzez: systematyczną kontrolę poziomu zanieczyszczeń w glebach, zmniejszenie zakwaszenia gleb, inwentaryzację terenów zdegradowanych, na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi, rekultywację i rewitalizację terenów zdegradowanych działalnością eksploatacyjną, organizację doradztwa dla rolników dot. racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi i stosowaniem właściwych zabiegów agrotechnicznych. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ w zakresie ochrony gleb określono jedynie działania koordynowane. 7

18 .7 Ochrona przyrody i krajobrazu.7. Ochrona przyrody Cel nadrzędny Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: wyznaczenie i udokumentowanie nowych obszarów cennych przyrodniczo, utworzenie ścieżek przyrodniczodydaktycznych, określenie sposobu korzystania z terenów objętych ochroną, poprawę stanu zdrowotnosanitarnego starodrzewia, zabytkowych założeń zieleni, wspieranie inicjatyw porządkowania (utrzymywania czystości terenów leśnych i rekreacyjnych), promocja agroturystyki. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () i własnych (8) oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony starodrzewia, parków podworskich i wiejskich Promocja walorów przyrodniczych powiatu ze szczególnym podkreśleniem korzyści dla społeczności lokalnych płynących z zamieszkiwania na terenach cennych przyrodniczo Opracowanie studium możliwości wytyczenia tras rowerowych Planowany termin realizacji (forma) 7 (studium) 7 (studium) (zadanie ciągłe) Stopień realizacji w latach 6 Θ (zadanie ciągłe) Θ (zadanie ciągłe) Θ (zadanie ciągłe) Θ 7 (studium) X 8

19 8. Wykonanie mapy tras rowerowych i miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie w powiecie Θ /X X Tabela * Planowany termin realizacji (forma) (inwestycja) Stopień realizacji w latach 6 X zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony starodrzewia, parków podworskich i wiejskich Promocja walorów przyrodniczych powiatu ze szczególnym podkreśleniem korzyści dla społeczności lokalnych płynących z zamieszkiwania na terenach cennych przyrodniczo Opracowanie studium możliwości wytyczenia tras rowerowych Wykonanie mapy tras rowerowych i miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie w powiecie Planowane nakłady w [zł]. Poniesione koszty w [zł] 6.. USD* 6. zadanie beznakładowe zadanie beznakładowe 6. Koszt wykonania filmu POWIAT MIECHOWSKI dotacja ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Podkomponent B (Program Reorientacji/Przekwalifikowań) w ramach umowy z Województwem Małopolskim. Program wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W tabeli przedstawiono stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz promocji agroturystyki. 9

20 Tabela. Szczegółowy opis planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz promocji agroturystyki w latach 6. Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowano Rejestr Pomników Przyrody znajdujących się na terenie Powiatu Miechowskiego. Starostwo współuczestniczyło w opracowaniu i wydaniu: filmu Powiat Miechowski folderu Nadleśnictwa Miechów, propagującego m. in. walory przyrodniczo krajobrazowe lasów miechowszczyzny. Zadanie realizowane na bieżąco poprzez działania kontrolne, w trakcie wydawania opinii dotyczących decyzji: o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia, z zakresu gospodarki leśnej. W ramach realizacji zadania starostwo w latach 7 wydało pozytywne opinie dla budowy: kotłowni gazowych i inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej w r. 7 inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej, w zakresie gospodarki odpadami, w zakresie termomodernizacji, kotłowni gazowych i pieców z palnikami na owies w r. Opinie te dotyczyły: w zakresie gospodarki wodnościekowej zastosowania na terenach wiejskich Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem i kompetencjami Starosty. Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem.. Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody. Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Brak Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem i kompetencjami Starosty. Należy jednak podkreślić, że gminy planują działania inwestycyjne w zależności od bieżącej koniunktury i własnych priorytetów. Brak

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo