RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI ul. Kossutha 6, 8 Katowice, tel. (+8) 7 fax (+8) 79,

2 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI Autorzy dr inż. Ireneusz Baic mgr Bogna Gwoździewicz mgr inż. Zbigniew Duszyc WRZESIEŃ 7

3 SPIS TREŚCI CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI... Autorzy... Wstęp... Realizacja zadań własnych w latach 6 zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego.... Ochrona powietrza atmosferycznego.... Ochrona przed hałasem.... Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.... Ochrona zasobów wodnych.... Ochrona przeciwpowodziowa Ochrona powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów mineralnych Ochrona zasobów kopalin Ochrona gleb Ochrona przyrody i krajobrazu Ochrona przyrody Ochrona zasobów leśnych Ochrona dzikich zwierząt Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Edukacja ekologiczna...9. Zestawienie zbiorcze dotyczące realizacji zadań własnych powiatu miechowskiego wynikających z POŚ... Analiza zgodności szczegółowych wytycznych zawartych w PPOŚ z zadaniami ujętymi w programach ochrony środowiska gmin powiatu miechowskiego.... Ochrona powietrza atmosferycznego.... Ochrona przed hałasem...8. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym...9. Ochrona zasobów wodnych.... Ochrona przeciwpowodziowa....6 Surowce mineralne ochrona zasobów kopalin....7 Ochrona przyrody i krajobrazu....8 Ochrona zasobów leśnych....9 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska... Zadania koordynowane powiatu...6 Analiza wydatkowanych środków PFOŚiGW na zadania objęte PPOŚ w latach Podsumowanie i wnioski... Spis tabel... Spis materiałów źródłowych... Zdjęcia...

4 Wstęp Zgodnie z art.8 ust. ustawy z dnia kwietnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 6 r. Nr 9, poz. 9 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu sporządza co lata raporty z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Powiatu. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Miechowie Nr XIII/6/ z marca r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Miechowskiego na lata. Niniejszy raport przedstawia stan realizacji zadań własnych, szczegółowych wytycznych i zadań koordynowanych ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego w latach 6. (PPOŚ) Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z realizacji przedmiotowego programu. Z też względu w kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały w sposób syntetyczny informacje na temat realizacji celów i zadań ujętych w opracowanym w powiatowym programie ochrony środowiska. Raport obejmuje analizę zrealizowanych zadań własnych powiatu oraz poniesionych nakładów finansowych z szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z PFOŚiGW. Prezentuje on również ocenę zgodności szczegółowych wytycznych zawartych w PPOŚ z zadaniami ujętymi w POŚ poszczególnych gmin powiatu miechowskiego. Przeprowadzona ocena realizacji PPOŚ oparta została o informacje uzyskane za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie.

5 Realizacja zadań własnych w latach 6 zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego Misja Powiatu: Efektywne gospodarowanie na rolniczej Ziemi Miechowskiej podstawą godnego życia jej mieszkańców Cel polityki ekologicznej powiatu: Ochrona środowiska dziedziną pierwszoplanową, warunkującą stały i zrównoważony rozwój Powiatu Miechowskiego i jego mieszkańców. Zgodnie z priorytetami założonymi w II Polityce Ekologicznej Państwa, jak również w Programie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego działania prośrodowiskowe winny wymuszać osiągnięcie trzech kluczowych celów: zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Powyższe priorytety zawarte również w PPOŚ powinny zostać zrealizowane poprzez: poprawę jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprawę stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalne korzystanie z zasobów glebowych, ochronę obszarów i obiektów przyrodniczych, zwiększenie lesistości Powiatu, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, prawidłową gospodarkę odpadami.. Ochrona powietrza atmosferycznego Cel nadrzędny Poprawa jakości powietrza atmosferycznego Znaczące efekty w zakresie ochrony jakości powietrza można uzyskać przyjmując następujące kierunki działań: opracowanie programu ochrony powietrza, ograniczenie uciążliwości z transportu i ruchu ulicznego, polepszanie stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej, ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację lokalnych kotłowni węglowych i palenisk domowych opalanych węglem lub koksem, termomodernizację budynków stanowiących mienie komunalne, modernizacja i hermetyzacja procesów produkcyjnych w celu ograniczenia emisji, promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () i własnych () oraz szczegółowych wytycznych (6) w zakresie ochrony powietrza. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów.

6 Tabela..... Θ /X X Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Tabela... Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Planowany termin realizacji (forma) 7 (studium) Stopień realizacji w latach 6 X 7 (inwestycja) /X (program) Θ (studium, program, inwestycja) (inwestycja ciągła) Θ Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Planowane nakłady w [zł] 6. Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania 8.. 6

7 . Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Planowane nakłady w [zł] 69. w tym: NFOŚiGW..98 WFOŚiGW.9 PFOŚiGW 9. Budżet powiatu Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr w Miechowie wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową III etap.8 w tym: NFOŚiGW.68 WFOŚiGW 97.6 PFOŚiGW 8.6 Budżet powiatu.67.. Termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie wraz z likwidacją dwóch kotłowni węglowych ( LO i ZS Nr ) i zastąpienia ich jedną gazową... Wymiana okien w Bursie Szkolnej, drugim budynku Starostwa i Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz ZNP w Miechowie Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych.. Modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na długości 7, km.. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego w tym: przebudowa drogi powiatowej Nr 8 Maków Gołcza Zerwana, przebudowa drogi powiatowej Nr 676 Racławice Wrocimowice przebudowa drogi powiatowej Nr 78 Bukowska Wola Działoszyce * Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania w tym: NFOŚiGW.. WFOŚiGW.6 PFOŚiGW 6.68 Budżet powiatu 6.. % Budżet powiatu w tym: Budżet powiatu.89. Budżet państwa 6. Budżety poszczególnych gmin * w tym z : EFRR.9.66 Budżet państwa 88 6 Budżet powiatu.67.8 w 6 roku pozyskano z EFRR środki wysokości.9.66 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok. W tabeli przedstawiono stan realizacji planowanych zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wraz z oceną i propozycjami zmian. 7

8 Tabela Stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 6. Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ. Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Gminy z terenu powiatu miechowskiego nie zwracały się do Starostwa o pomoc w opracowaniu gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną. Z posiadanych informacji wynika, że gminy same sporządzają plany zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie opracowano systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza. Powstał jedynie katalog wydawanych decyzji administracyjnych dot. wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza Częściowa Gminy same odpowiadają za politykę energetyczną na swoim terenie i nie konsultują z powiatem wykonania tego rodzaju opracowań. W związku z powyższym należy odstąpić od realizacji tego zadania i nie uwzględniać go w aktualizacji PPOŚ. Konieczność opracowania jednolitego systemu na poziomie wojewódzkim. Propozycja zmiany kwalifikacji zadania z własnego na koordynowane. Starostwo powiatowe wspólnie z MAEŚ było współorganizatorem wystawy: ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII na której przedstawione zostały praktyczne efekty wykorzystania alternatywnych źródeł energii w postaci instalacji pomp ciepła w: Gimnazjum Nr, gm. Miechów, części budynków mieszkalnych na oś. XXX lecia, gm. Miechów oraz zamontowania u prywatnych właścicieli w gm. Miechów: kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, przystawek do kotłów CO tzw. palników do spalania owsa (o zużyciu od 7 kg/dobę owsa na jeden domek jednorodzinny). Działania te zostały dofinansowane z GFOŚiGW i WFOŚiGW. Należy nadmienić, że przeprowadzono również prace Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem... Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Brak 8

9 . Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania modernizacyjne w kotłowniach Szkół Podstawowych w Bukowskiej Woli i Pstroszycach będących w gestii Burmistrza Miasta i Gminy Miechów. Modernizacja ta polegała na wymianie istniejących starych kotłów węglowych na kotły ekogroszek o mocy ok.9 kw. Kotły te dzięki zainstalowaniu specjalnej przystawki mogą być też opalane owsem lub peletami z drewna, słomy itp., Z uwagi na zbyt duże rozbieżności w interpretacji prawa związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE) nie przystąpiono do realizacji szczegółowego planu w zakresie promocji OZE. Należy podkreślić również fakt, że promocja nowych ekologicznych rozwiązań ( np. piece na owies) jest utrudniona z uwagi na ich wysoką cenę w porównaniu do tradycyjnych systemów ogrzewania (np. węglowego). Przeprowadzono: termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr w Miechowie wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową III etap, termomodernizację budynków Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie wraz z likwidacją dwóch kotłowni węglowych (LO i ZS Nr ) i zastąpienia ich jedną gazową, wymianę okien w Bursie Szkolnej, drugim budynku Starostwa i Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz ZNP w Miechowie W latach 6 wykonano roboty poprawiające stan nawierzchni dróg powiatowych na odcinku o długości 7, km. W 7 r. rozpocznie się realizacja zadania pn. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego. Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Uwzględnienie w aktualizacji PPOŚ jako zadania własnego: Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego. 9

10 . Ochrona przed hałasem Cel nadrzędny Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: stworzenie mapy akustycznej Powiatu, budowę ekranów lub urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych, budowę obwodnic i modernizację dróg, wyznaczanie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi centrami przemysłu i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej, utworzenie terenów zieleni izolacyjnej wokół obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, stosowanie technologii ograniczających emisje hałasu do środowiska. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono zadania koordynowane () i własne () oraz szczegółowe wytyczne () w zakresie ochrony przed hałasem. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela. Θ /X X Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przed hałasem Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizacje dróg powiatowych Tabela Planowany termin realizacji (forma) (inwestycja ciągła) Stopień realizacji w latach 6 Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony przed hałasem.

11 . Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizacje dróg powiatowych.. Modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na długości 7, km.. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego w tym: Przebudowa drogi powiatowej Nr 8 Maków Gołcza Zerwana, Przebudowa drogi powiatowej Nr 676 Racławice Wrocimowice Przebudowa drogi powiatowej Nr 78 Bukowska Wola Działoszyce Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok. * Planowane nakłady w [zł].. Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania w tym: Budżet powiatu.89. Budżet państwa 6. Budżety poszczególnych gmin * w tym z : EFRR.9.66 Budżet państwa 88 6 Śr. własne.67.8 w 6 roku pozyskano z EFRR środki wysokości.9.66 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok.. Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym Cel nadrzędny Kontrola i ograniczanie emisji do środowiska promieniowania niejonizujacego Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym, wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem niejonizującym, wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono zadania koordynowane () i szczegółowe wytyczne () w zakresie ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie planowano zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie.

12 . Ochrona zasobów wodnych Cel nadrzędny Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych Działania w tym zakresie realizowane miały być poprzez: rozwijanie regionalnego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę i odbudowę systemu rowów odwadniających drogi oraz instalację urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg, modernizację i budowę oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, analizę pracy przydomowych oczyszczalni ścieków, systematyczną kontrolę funkcjonowania oczyszczalni ścieków, kontrolę prawidłowości usuwania ścieków z terenów nie objętych kanalizacją sanitarną, porządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych (6) i własnych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie przedstawiono w tabeli 6, natomiast w tabeli 7 wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela Θ /X X Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) Planowany termin realizacji (forma) 7 (program) 7 (program) (inwestycja ciągła) (inwestycja ciągła) (inwestycja ciągła) Stopień realizacji w latach 6 /X Θ Θ Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania

13 Tabela Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) * realizację zadania rozpoczęto w 7 r. Planowane nakłady w [zł] 6. Poniesione koszty w [zł] % Budżet powiatu..* w tym: Budżet powiatu. Budżet państwa ZPORR. W tabeli 8 przedstawiono stan realizacji planowanych zadań w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej wraz z oceną i propozycjami zmian.

14 Tabela 8 Stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej w latach 6.. Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód. Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe. Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania zgodnie z harmonogramem PPOŚ Zadanie wykonywane jest na bieżąco. W latach 7 dokonano przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystosowano wystąpienia dyscyplinujące do operatorów przedmiotowych obiektów Nie przystąpiono do opracowania i wdrożenia systemu monitorowania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód. Na bieżąco zbierane są dane z poszczególnych oczyszczalni ścieków zrzucających ścieki do wód płynących. Dane powyższe wpływają systematycznie, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych. W latach 6: dokonano odwodnienia i odmulenia 8 mb rowów odwadniających, wykonano,8 km nowych rowów przydrożnych, zbudowano 9 mb nowych przepustów pod drogami, oczyszczono mb istniejących przepustów, usunięto 9 m namulisk z jezdni Zainstalowano urządzenia podczyszczające ( studnie z osadnikiem) na drodze powiatowej w Gołczy. Brak szczegółowych danych technicznych o obiektach podczyszczających ścieki z dróg Realizacja zdania zgodna z założonym harmonogramem. Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Brak Częściowa Konieczność opracowania jednolitego systemu na poziomie wojewódzkim. Propozycja zmiany kwalifikacji zadania z własnego na koordynowane z uwagi na fakt, że powiat nie ma ustawowego obowiązku prowadzenia monitoringu wód płynących i wprowadzanych do nich zanieczyszczeń. Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem. Brak Częściowo z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych (fundusze unijne). Działania w ramach tego zadania powinny dotyczyć tylko tzw. newralgicznych odcinków dróg powiatowych np. w okolicy ujęć wód, stref ochronnych) lub na odcinkach o bardzo dużym natężeniu ruchu.

15 . Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania powiatowych. Zasadniczo ścieki z dróg powiatowych nie są szczególnie obciążone zanieczyszczeniami i w związku z tym są odprowadzane do rowów odwadniających nie wymagając dodatkowego podczyszczania. Starostwo wydało decyzję pozwolenie zintegrowane dla zakładu SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. O/Wielkanoc w gmina Gołcza. Na terenie powiatu brak innych zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Ocena realizacji zadania zgodnie z harmonogramem PPOŚ Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem. Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ W powyższych miejscach zastosowanie urządzeń podczyszczających byłoby ekonomicznie uzasadnione. Brak

16 . Ochrona przeciwpowodziowa Cel nadrzędny Podniesienie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Działania w tym zakresie miały być realizowane poprzez: oznaczenie terenów zalewowych i wyłączenie ich z zabudowy, budowę systemu zbiorników małej retencji, regulację cieków wodnych, uporządkowanie systemów melioracyjnych, kontrolę stanu wałów i urządzeń wodnych, zalesianie, zakrzewianie i zadrzewianie. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej. Nie zaplanowano zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie..6 Ochrona powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów mineralnych.6. Ochrona zasobów kopalin Cel nadrzędny Ochrona złóż kopalin poprzez ich racjonalne wykorzystanie Cel ten miał być realizowany poprzez: ocenę bazy surowcowej powiatu w kontekście jego rozwoju gospodarczego, zabezpieczenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin przed zainwestowaniem uniemożliwiającym ich eksploatację. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych (6) i własnych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli 9, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela 9.. Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych Inwentaryzacja terenów zdegradowanych na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi Inwentaryzacja terenów zdegradowanych dla których obowiązek rekultywacji przypada staroście Planowany termin realizacji (forma) 7 (program) 7 (studium) Stopień realizacji w latach 6 /X X 6

17 Θ /X X Tabela zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych.. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi Inwentaryzacja terenów zdegradowanych dla których obowiązek rekultywacji przypada staroście Planowane nakłady w [zł]. Poniesione koszty w [zł]. W ramach ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych został utworzony rejestr terenów zdegradowanych ( zanieczyszczonych) Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej na terenie powiatu miechowskiego brak jest terenów dla których przekroczenie standardów jakości gleb byłoby udokumentowane do rejestru nie wprowadzono żadnych danych..6. Ochrona gleb Cel nadrzędny: Racjonalne korzystanie z zasobów glebowych Działania w tym zakresie realizowane miały być poprzez: systematyczną kontrolę poziomu zanieczyszczeń w glebach, zmniejszenie zakwaszenia gleb, inwentaryzację terenów zdegradowanych, na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi, rekultywację i rewitalizację terenów zdegradowanych działalnością eksploatacyjną, organizację doradztwa dla rolników dot. racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi i stosowaniem właściwych zabiegów agrotechnicznych. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ w zakresie ochrony gleb określono jedynie działania koordynowane. 7

18 .7 Ochrona przyrody i krajobrazu.7. Ochrona przyrody Cel nadrzędny Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: wyznaczenie i udokumentowanie nowych obszarów cennych przyrodniczo, utworzenie ścieżek przyrodniczodydaktycznych, określenie sposobu korzystania z terenów objętych ochroną, poprawę stanu zdrowotnosanitarnego starodrzewia, zabytkowych założeń zieleni, wspieranie inicjatyw porządkowania (utrzymywania czystości terenów leśnych i rekreacyjnych), promocja agroturystyki. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () i własnych (8) oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony starodrzewia, parków podworskich i wiejskich Promocja walorów przyrodniczych powiatu ze szczególnym podkreśleniem korzyści dla społeczności lokalnych płynących z zamieszkiwania na terenach cennych przyrodniczo Opracowanie studium możliwości wytyczenia tras rowerowych Planowany termin realizacji (forma) 7 (studium) 7 (studium) (zadanie ciągłe) Stopień realizacji w latach 6 Θ (zadanie ciągłe) Θ (zadanie ciągłe) Θ (zadanie ciągłe) Θ 7 (studium) X 8

19 8. Wykonanie mapy tras rowerowych i miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie w powiecie Θ /X X Tabela * Planowany termin realizacji (forma) (inwestycja) Stopień realizacji w latach 6 X zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony starodrzewia, parków podworskich i wiejskich Promocja walorów przyrodniczych powiatu ze szczególnym podkreśleniem korzyści dla społeczności lokalnych płynących z zamieszkiwania na terenach cennych przyrodniczo Opracowanie studium możliwości wytyczenia tras rowerowych Wykonanie mapy tras rowerowych i miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie w powiecie Planowane nakłady w [zł]. Poniesione koszty w [zł] 6.. USD* 6. zadanie beznakładowe zadanie beznakładowe 6. Koszt wykonania filmu POWIAT MIECHOWSKI dotacja ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Podkomponent B (Program Reorientacji/Przekwalifikowań) w ramach umowy z Województwem Małopolskim. Program wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W tabeli przedstawiono stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz promocji agroturystyki. 9

20 Tabela. Szczegółowy opis planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz promocji agroturystyki w latach 6. Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowano Rejestr Pomników Przyrody znajdujących się na terenie Powiatu Miechowskiego. Starostwo współuczestniczyło w opracowaniu i wydaniu: filmu Powiat Miechowski folderu Nadleśnictwa Miechów, propagującego m. in. walory przyrodniczo krajobrazowe lasów miechowszczyzny. Zadanie realizowane na bieżąco poprzez działania kontrolne, w trakcie wydawania opinii dotyczących decyzji: o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia, z zakresu gospodarki leśnej. W ramach realizacji zadania starostwo w latach 7 wydało pozytywne opinie dla budowy: kotłowni gazowych i inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej w r. 7 inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej, w zakresie gospodarki odpadami, w zakresie termomodernizacji, kotłowni gazowych i pieców z palnikami na owies w r. Opinie te dotyczyły: w zakresie gospodarki wodnościekowej zastosowania na terenach wiejskich Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem i kompetencjami Starosty. Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem.. Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody. Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Brak Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem i kompetencjami Starosty. Należy jednak podkreślić, że gminy planują działania inwestycyjne w zależności od bieżącej koniunktury i własnych priorytetów. Brak

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 1 Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r.

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r. Tabela V.6. Działania związane z wdrażaniem programu ochrony środowiska dla gminy Polkowice wraz z określeniem terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych i źródeł finansowania Jednostka Źródło Typ

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy 14. Harmonogram Programu - zadania priorytetowe dla gminy Tabela 14-1. Działania dotyczące opracowania dokumentów strategicznych wskazujących kierunki działania i stanowiących podstawę formalną do pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Numer karty PSZ Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Raport z Wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2004 2006 Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 2006 Gmina Sułoszowa Raport z Wykonania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU Załącznik do uchwały Nr 20/09 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2009 r., zm. uch. Nr 20/10 z 28.05.10r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Punktem odniesienia dla planowania polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego była ocena: - aktualnego stanu środowiska, - realizacji opracowanego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Regulamin Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 54/156/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. Regulamin Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 4 Numer karty GOR Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 25 lutego 2015 r. Realizowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Grajewo, I. Podstawa prawna:

Grajewo, I. Podstawa prawna: Grajewo, 2015.02. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 2022 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH w 2016 ROKU 2. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kaliszu na 2003

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku PoniŜej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia.. 10.2011 r. P/11/044 LBY-4101-21-01/2011 Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA WIERZBICE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY WIERZBICA. województwo lubelskie

TERMOMODERNIZACJA WIERZBICE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY WIERZBICA. województwo lubelskie TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY WIERZBICA WIERZBICE województwo lubelskie Prezentowany projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wierzbica ma na celu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art.

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r.

Uchwała Nr V/ /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r. Uchwała Nr V/ /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2015 r. projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE zadań realizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE zadań realizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/IV/42/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31marca 2011 I. Wypełnia Starostwo Powiatowe w Sławnie Data wpływu wniosku: Data rejestracji wniosku: BS.III.6000...20...r. (nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

13. STRESZCZENIE Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska gminy Trzebinia, którego realizacja doprowadzi do poprawy i efektywnego zarządzania środowiskiem wskaże skuteczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r. identyfikator XLV/454/2017/3 UCHWAŁA NR XLV/454/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Anetta Kucharska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urząd Gminy Zabierzów Gmina Zabierzów Liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jedną z form ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem. Efektywność energetyczna:

Efektywność energetyczna jedną z form ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem. Efektywność energetyczna: Efektywność energetyczna: Ogół działań, które zmierzają do poprawy efektu zużycia energii przez budynek, proces czy usługę w stosunku do stanu pierwotnego, a więc sprzed wprowadzonych zmian. Efektywność

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Podsumowanie stanowisk gmin w sprawie poprawy jakości powietrza w województwie śląskim w odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo