RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI ul. Kossutha 6, 8 Katowice, tel. (+8) 7 fax (+8) 79,

2 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI Autorzy dr inż. Ireneusz Baic mgr Bogna Gwoździewicz mgr inż. Zbigniew Duszyc WRZESIEŃ 7

3 SPIS TREŚCI CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI... Autorzy... Wstęp... Realizacja zadań własnych w latach 6 zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego.... Ochrona powietrza atmosferycznego.... Ochrona przed hałasem.... Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.... Ochrona zasobów wodnych.... Ochrona przeciwpowodziowa Ochrona powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów mineralnych Ochrona zasobów kopalin Ochrona gleb Ochrona przyrody i krajobrazu Ochrona przyrody Ochrona zasobów leśnych Ochrona dzikich zwierząt Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Edukacja ekologiczna...9. Zestawienie zbiorcze dotyczące realizacji zadań własnych powiatu miechowskiego wynikających z POŚ... Analiza zgodności szczegółowych wytycznych zawartych w PPOŚ z zadaniami ujętymi w programach ochrony środowiska gmin powiatu miechowskiego.... Ochrona powietrza atmosferycznego.... Ochrona przed hałasem...8. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym...9. Ochrona zasobów wodnych.... Ochrona przeciwpowodziowa....6 Surowce mineralne ochrona zasobów kopalin....7 Ochrona przyrody i krajobrazu....8 Ochrona zasobów leśnych....9 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska... Zadania koordynowane powiatu...6 Analiza wydatkowanych środków PFOŚiGW na zadania objęte PPOŚ w latach Podsumowanie i wnioski... Spis tabel... Spis materiałów źródłowych... Zdjęcia...

4 Wstęp Zgodnie z art.8 ust. ustawy z dnia kwietnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 6 r. Nr 9, poz. 9 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu sporządza co lata raporty z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Powiatu. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Miechowie Nr XIII/6/ z marca r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Miechowskiego na lata. Niniejszy raport przedstawia stan realizacji zadań własnych, szczegółowych wytycznych i zadań koordynowanych ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego w latach 6. (PPOŚ) Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z realizacji przedmiotowego programu. Z też względu w kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały w sposób syntetyczny informacje na temat realizacji celów i zadań ujętych w opracowanym w powiatowym programie ochrony środowiska. Raport obejmuje analizę zrealizowanych zadań własnych powiatu oraz poniesionych nakładów finansowych z szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z PFOŚiGW. Prezentuje on również ocenę zgodności szczegółowych wytycznych zawartych w PPOŚ z zadaniami ujętymi w POŚ poszczególnych gmin powiatu miechowskiego. Przeprowadzona ocena realizacji PPOŚ oparta została o informacje uzyskane za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie.

5 Realizacja zadań własnych w latach 6 zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Miechowskiego Misja Powiatu: Efektywne gospodarowanie na rolniczej Ziemi Miechowskiej podstawą godnego życia jej mieszkańców Cel polityki ekologicznej powiatu: Ochrona środowiska dziedziną pierwszoplanową, warunkującą stały i zrównoważony rozwój Powiatu Miechowskiego i jego mieszkańców. Zgodnie z priorytetami założonymi w II Polityce Ekologicznej Państwa, jak również w Programie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego działania prośrodowiskowe winny wymuszać osiągnięcie trzech kluczowych celów: zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Powyższe priorytety zawarte również w PPOŚ powinny zostać zrealizowane poprzez: poprawę jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprawę stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalne korzystanie z zasobów glebowych, ochronę obszarów i obiektów przyrodniczych, zwiększenie lesistości Powiatu, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, prawidłową gospodarkę odpadami.. Ochrona powietrza atmosferycznego Cel nadrzędny Poprawa jakości powietrza atmosferycznego Znaczące efekty w zakresie ochrony jakości powietrza można uzyskać przyjmując następujące kierunki działań: opracowanie programu ochrony powietrza, ograniczenie uciążliwości z transportu i ruchu ulicznego, polepszanie stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej, ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację lokalnych kotłowni węglowych i palenisk domowych opalanych węglem lub koksem, termomodernizację budynków stanowiących mienie komunalne, modernizacja i hermetyzacja procesów produkcyjnych w celu ograniczenia emisji, promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () i własnych () oraz szczegółowych wytycznych (6) w zakresie ochrony powietrza. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów.

6 Tabela..... Θ /X X Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Tabela... Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Planowany termin realizacji (forma) 7 (studium) Stopień realizacji w latach 6 X 7 (inwestycja) /X (program) Θ (studium, program, inwestycja) (inwestycja ciągła) Θ Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Planowane nakłady w [zł] 6. Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania 8.. 6

7 . Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Planowane nakłady w [zł] 69. w tym: NFOŚiGW..98 WFOŚiGW.9 PFOŚiGW 9. Budżet powiatu Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr w Miechowie wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową III etap.8 w tym: NFOŚiGW.68 WFOŚiGW 97.6 PFOŚiGW 8.6 Budżet powiatu.67.. Termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie wraz z likwidacją dwóch kotłowni węglowych ( LO i ZS Nr ) i zastąpienia ich jedną gazową... Wymiana okien w Bursie Szkolnej, drugim budynku Starostwa i Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz ZNP w Miechowie Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych.. Modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na długości 7, km.. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego w tym: przebudowa drogi powiatowej Nr 8 Maków Gołcza Zerwana, przebudowa drogi powiatowej Nr 676 Racławice Wrocimowice przebudowa drogi powiatowej Nr 78 Bukowska Wola Działoszyce * Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania w tym: NFOŚiGW.. WFOŚiGW.6 PFOŚiGW 6.68 Budżet powiatu 6.. % Budżet powiatu w tym: Budżet powiatu.89. Budżet państwa 6. Budżety poszczególnych gmin * w tym z : EFRR.9.66 Budżet państwa 88 6 Budżet powiatu.67.8 w 6 roku pozyskano z EFRR środki wysokości.9.66 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok. W tabeli przedstawiono stan realizacji planowanych zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wraz z oceną i propozycjami zmian. 7

8 Tabela Stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w latach 6. Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ. Koordynowanie opracowania gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza Gminy z terenu powiatu miechowskiego nie zwracały się do Starostwa o pomoc w opracowaniu gminnych planów zaopatrzenia w energię cieplną. Z posiadanych informacji wynika, że gminy same sporządzają plany zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie opracowano systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza. Powstał jedynie katalog wydawanych decyzji administracyjnych dot. wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza Częściowa Gminy same odpowiadają za politykę energetyczną na swoim terenie i nie konsultują z powiatem wykonania tego rodzaju opracowań. W związku z powyższym należy odstąpić od realizacji tego zadania i nie uwzględniać go w aktualizacji PPOŚ. Konieczność opracowania jednolitego systemu na poziomie wojewódzkim. Propozycja zmiany kwalifikacji zadania z własnego na koordynowane. Starostwo powiatowe wspólnie z MAEŚ było współorganizatorem wystawy: ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII na której przedstawione zostały praktyczne efekty wykorzystania alternatywnych źródeł energii w postaci instalacji pomp ciepła w: Gimnazjum Nr, gm. Miechów, części budynków mieszkalnych na oś. XXX lecia, gm. Miechów oraz zamontowania u prywatnych właścicieli w gm. Miechów: kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, przystawek do kotłów CO tzw. palników do spalania owsa (o zużyciu od 7 kg/dobę owsa na jeden domek jednorodzinny). Działania te zostały dofinansowane z GFOŚiGW i WFOŚiGW. Należy nadmienić, że przeprowadzono również prace Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem... Promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła itd.) Brak 8

9 . Termomodernizacja obiektów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania modernizacyjne w kotłowniach Szkół Podstawowych w Bukowskiej Woli i Pstroszycach będących w gestii Burmistrza Miasta i Gminy Miechów. Modernizacja ta polegała na wymianie istniejących starych kotłów węglowych na kotły ekogroszek o mocy ok.9 kw. Kotły te dzięki zainstalowaniu specjalnej przystawki mogą być też opalane owsem lub peletami z drewna, słomy itp., Z uwagi na zbyt duże rozbieżności w interpretacji prawa związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE) nie przystąpiono do realizacji szczegółowego planu w zakresie promocji OZE. Należy podkreślić również fakt, że promocja nowych ekologicznych rozwiązań ( np. piece na owies) jest utrudniona z uwagi na ich wysoką cenę w porównaniu do tradycyjnych systemów ogrzewania (np. węglowego). Przeprowadzono: termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr w Miechowie wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową III etap, termomodernizację budynków Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie wraz z likwidacją dwóch kotłowni węglowych (LO i ZS Nr ) i zastąpienia ich jedną gazową, wymianę okien w Bursie Szkolnej, drugim budynku Starostwa i Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz ZNP w Miechowie W latach 6 wykonano roboty poprawiające stan nawierzchni dróg powiatowych na odcinku o długości 7, km. W 7 r. rozpocznie się realizacja zadania pn. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego. Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Uwzględnienie w aktualizacji PPOŚ jako zadania własnego: Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego. 9

10 . Ochrona przed hałasem Cel nadrzędny Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: stworzenie mapy akustycznej Powiatu, budowę ekranów lub urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych, budowę obwodnic i modernizację dróg, wyznaczanie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi centrami przemysłu i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej, utworzenie terenów zieleni izolacyjnej wokół obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, stosowanie technologii ograniczających emisje hałasu do środowiska. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono zadania koordynowane () i własne () oraz szczegółowe wytyczne () w zakresie ochrony przed hałasem. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela. Θ /X X Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przed hałasem Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizacje dróg powiatowych Tabela Planowany termin realizacji (forma) (inwestycja ciągła) Stopień realizacji w latach 6 Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony przed hałasem.

11 . Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizacje dróg powiatowych.. Modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na długości 7, km.. Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego w tym: Przebudowa drogi powiatowej Nr 8 Maków Gołcza Zerwana, Przebudowa drogi powiatowej Nr 676 Racławice Wrocimowice Przebudowa drogi powiatowej Nr 78 Bukowska Wola Działoszyce Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok. * Planowane nakłady w [zł].. Poniesione koszty w [zł] źródła finansowania w tym: Budżet powiatu.89. Budżet państwa 6. Budżety poszczególnych gmin * w tym z : EFRR.9.66 Budżet państwa 88 6 Śr. własne.67.8 w 6 roku pozyskano z EFRR środki wysokości.9.66 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 7 rok.. Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym Cel nadrzędny Kontrola i ograniczanie emisji do środowiska promieniowania niejonizujacego Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym, wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem niejonizującym, wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono zadania koordynowane () i szczegółowe wytyczne () w zakresie ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie planowano zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie.

12 . Ochrona zasobów wodnych Cel nadrzędny Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych Działania w tym zakresie realizowane miały być poprzez: rozwijanie regionalnego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę i odbudowę systemu rowów odwadniających drogi oraz instalację urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg, modernizację i budowę oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, analizę pracy przydomowych oczyszczalni ścieków, systematyczną kontrolę funkcjonowania oczyszczalni ścieków, kontrolę prawidłowości usuwania ścieków z terenów nie objętych kanalizacją sanitarną, porządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych (6) i własnych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie przedstawiono w tabeli 6, natomiast w tabeli 7 wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela Θ /X X Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) Planowany termin realizacji (forma) 7 (program) 7 (program) (inwestycja ciągła) (inwestycja ciągła) (inwestycja ciągła) Stopień realizacji w latach 6 /X Θ Θ Θ zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania

13 Tabela Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) * realizację zadania rozpoczęto w 7 r. Planowane nakłady w [zł] 6. Poniesione koszty w [zł] % Budżet powiatu..* w tym: Budżet powiatu. Budżet państwa ZPORR. W tabeli 8 przedstawiono stan realizacji planowanych zadań w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej wraz z oceną i propozycjami zmian.

14 Tabela 8 Stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki wodnościekowej w latach 6.. Kontrola rozdziału zasobów i weryfikacja pozwoleń wodno prawnych na pobór wód. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód. Budowa i odbudowa systemu rowów odwadniających drogi powiatowe. Instalacja urządzeń podczyszczających w systemie odwadniania dróg powiatowych Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania zgodnie z harmonogramem PPOŚ Zadanie wykonywane jest na bieżąco. W latach 7 dokonano przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystosowano wystąpienia dyscyplinujące do operatorów przedmiotowych obiektów Nie przystąpiono do opracowania i wdrożenia systemu monitorowania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód. Na bieżąco zbierane są dane z poszczególnych oczyszczalni ścieków zrzucających ścieki do wód płynących. Dane powyższe wpływają systematycznie, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych. W latach 6: dokonano odwodnienia i odmulenia 8 mb rowów odwadniających, wykonano,8 km nowych rowów przydrożnych, zbudowano 9 mb nowych przepustów pod drogami, oczyszczono mb istniejących przepustów, usunięto 9 m namulisk z jezdni Zainstalowano urządzenia podczyszczające ( studnie z osadnikiem) na drodze powiatowej w Gołczy. Brak szczegółowych danych technicznych o obiektach podczyszczających ścieki z dróg Realizacja zdania zgodna z założonym harmonogramem. Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Brak Częściowa Konieczność opracowania jednolitego systemu na poziomie wojewódzkim. Propozycja zmiany kwalifikacji zadania z własnego na koordynowane z uwagi na fakt, że powiat nie ma ustawowego obowiązku prowadzenia monitoringu wód płynących i wprowadzanych do nich zanieczyszczeń. Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem. Brak Częściowo z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych (fundusze unijne). Działania w ramach tego zadania powinny dotyczyć tylko tzw. newralgicznych odcinków dróg powiatowych np. w okolicy ujęć wód, stref ochronnych) lub na odcinkach o bardzo dużym natężeniu ruchu.

15 . Stosowanie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w instalacjach produkcyjnych i komunalnych (w ramach uzgodnień w procedurze inwestycyjnej) Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania powiatowych. Zasadniczo ścieki z dróg powiatowych nie są szczególnie obciążone zanieczyszczeniami i w związku z tym są odprowadzane do rowów odwadniających nie wymagając dodatkowego podczyszczania. Starostwo wydało decyzję pozwolenie zintegrowane dla zakładu SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. O/Wielkanoc w gmina Gołcza. Na terenie powiatu brak innych zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Ocena realizacji zadania zgodnie z harmonogramem PPOŚ Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem. Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ W powyższych miejscach zastosowanie urządzeń podczyszczających byłoby ekonomicznie uzasadnione. Brak

16 . Ochrona przeciwpowodziowa Cel nadrzędny Podniesienie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Działania w tym zakresie miały być realizowane poprzez: oznaczenie terenów zalewowych i wyłączenie ich z zabudowy, budowę systemu zbiorników małej retencji, regulację cieków wodnych, uporządkowanie systemów melioracyjnych, kontrolę stanu wałów i urządzeń wodnych, zalesianie, zakrzewianie i zadrzewianie. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej. Nie zaplanowano zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie..6 Ochrona powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów mineralnych.6. Ochrona zasobów kopalin Cel nadrzędny Ochrona złóż kopalin poprzez ich racjonalne wykorzystanie Cel ten miał być realizowany poprzez: ocenę bazy surowcowej powiatu w kontekście jego rozwoju gospodarczego, zabezpieczenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin przed zainwestowaniem uniemożliwiającym ich eksploatację. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych (6) i własnych () oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli 9, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela 9.. Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych Inwentaryzacja terenów zdegradowanych na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi Inwentaryzacja terenów zdegradowanych dla których obowiązek rekultywacji przypada staroście Planowany termin realizacji (forma) 7 (program) 7 (studium) Stopień realizacji w latach 6 /X X 6

17 Θ /X X Tabela zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych.. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi Inwentaryzacja terenów zdegradowanych dla których obowiązek rekultywacji przypada staroście Planowane nakłady w [zł]. Poniesione koszty w [zł]. W ramach ochrony powierzchni ziemi i wykorzystania zasobów naturalnych został utworzony rejestr terenów zdegradowanych ( zanieczyszczonych) Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej na terenie powiatu miechowskiego brak jest terenów dla których przekroczenie standardów jakości gleb byłoby udokumentowane do rejestru nie wprowadzono żadnych danych..6. Ochrona gleb Cel nadrzędny: Racjonalne korzystanie z zasobów glebowych Działania w tym zakresie realizowane miały być poprzez: systematyczną kontrolę poziomu zanieczyszczeń w glebach, zmniejszenie zakwaszenia gleb, inwentaryzację terenów zdegradowanych, na których przekroczone zostały standardy jakości gleby lub ziemi, rekultywację i rewitalizację terenów zdegradowanych działalnością eksploatacyjną, organizację doradztwa dla rolników dot. racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi i stosowaniem właściwych zabiegów agrotechnicznych. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ w zakresie ochrony gleb określono jedynie działania koordynowane. 7

18 .7 Ochrona przyrody i krajobrazu.7. Ochrona przyrody Cel nadrzędny Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo Realizacja tego celu odbywać się miała poprzez: wyznaczenie i udokumentowanie nowych obszarów cennych przyrodniczo, utworzenie ścieżek przyrodniczodydaktycznych, określenie sposobu korzystania z terenów objętych ochroną, poprawę stanu zdrowotnosanitarnego starodrzewia, zabytkowych założeń zieleni, wspieranie inicjatyw porządkowania (utrzymywania czystości terenów leśnych i rekreacyjnych), promocja agroturystyki. W oparciu o powyższe kierunki działań w PPOŚ określono szereg zadań koordynowanych () i własnych (8) oraz szczegółowych wytycznych () w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Stopień realizacji planowanych zadań własnych powiatu w przedmiotowym zakresie w latach 6 przedstawiono w tabeli, natomiast w tabeli wysokość planowanych nakładów i poniesionych kosztów. Tabela Stopień realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony starodrzewia, parków podworskich i wiejskich Promocja walorów przyrodniczych powiatu ze szczególnym podkreśleniem korzyści dla społeczności lokalnych płynących z zamieszkiwania na terenach cennych przyrodniczo Opracowanie studium możliwości wytyczenia tras rowerowych Planowany termin realizacji (forma) 7 (studium) 7 (studium) (zadanie ciągłe) Stopień realizacji w latach 6 Θ (zadanie ciągłe) Θ (zadanie ciągłe) Θ (zadanie ciągłe) Θ 7 (studium) X 8

19 8. Wykonanie mapy tras rowerowych i miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie w powiecie Θ /X X Tabela * Planowany termin realizacji (forma) (inwestycja) Stopień realizacji w latach 6 X zadanie zrealizowane w całości zadanie w trakcie realizacji zadanie zrealizowane częściowo zadanie nie było realizowane brak danych o stanie realizacji zadania Wysokość planowanych nakładów oraz poniesionych kosztów w latach 6 w zakresie ochrony przyrody i poprawy ładu przestrzennego oraz promocji agroturystyki. Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony starodrzewia, parków podworskich i wiejskich Promocja walorów przyrodniczych powiatu ze szczególnym podkreśleniem korzyści dla społeczności lokalnych płynących z zamieszkiwania na terenach cennych przyrodniczo Opracowanie studium możliwości wytyczenia tras rowerowych Wykonanie mapy tras rowerowych i miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie w powiecie Planowane nakłady w [zł]. Poniesione koszty w [zł] 6.. USD* 6. zadanie beznakładowe zadanie beznakładowe 6. Koszt wykonania filmu POWIAT MIECHOWSKI dotacja ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Podkomponent B (Program Reorientacji/Przekwalifikowań) w ramach umowy z Województwem Małopolskim. Program wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W tabeli przedstawiono stan realizacji planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz promocji agroturystyki. 9

20 Tabela. Szczegółowy opis planowanych zadań własnych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz promocji agroturystyki w latach 6. Szczegółowy opis realizacji bądź przyczyna niezrealizowania zadania Ocena realizacji zadania z harmonogramem PPOŚ Opracowanie wykazu terenów i obiektów przyrodniczych podlegających ochronie Opracowano Rejestr Pomników Przyrody znajdujących się na terenie Powiatu Miechowskiego. Starostwo współuczestniczyło w opracowaniu i wydaniu: filmu Powiat Miechowski folderu Nadleśnictwa Miechów, propagującego m. in. walory przyrodniczo krajobrazowe lasów miechowszczyzny. Zadanie realizowane na bieżąco poprzez działania kontrolne, w trakcie wydawania opinii dotyczących decyzji: o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia, z zakresu gospodarki leśnej. W ramach realizacji zadania starostwo w latach 7 wydało pozytywne opinie dla budowy: kotłowni gazowych i inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej w r. 7 inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej, w zakresie gospodarki odpadami, w zakresie termomodernizacji, kotłowni gazowych i pieców z palnikami na owies w r. Opinie te dotyczyły: w zakresie gospodarki wodnościekowej zastosowania na terenach wiejskich Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem i kompetencjami Starosty. Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem.. Opracowanie wydawnictw promujących walory przyrodniczo krajobrazowe. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody. Wspieranie wniosków gmin i związków gmin o środki finansowe na infrastrukturę ochrony środowiska na terenach cennych przyrodniczo, głównie w zakresie gospodarki wodnościekowej i odpadów Propozycje wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji PPOŚ Brak Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem Brak Realizacja zadania zgodna z założonym harmonogramem i kompetencjami Starosty. Należy jednak podkreślić, że gminy planują działania inwestycyjne w zależności od bieżącej koniunktury i własnych priorytetów. Brak

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 1 Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r.

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r. Tabela V.6. Działania związane z wdrażaniem programu ochrony środowiska dla gminy Polkowice wraz z określeniem terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych i źródeł finansowania Jednostka Źródło Typ

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Raport z Wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2004 2006 Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 2006 Gmina Sułoszowa Raport z Wykonania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Punktem odniesienia dla planowania polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego była ocena: - aktualnego stanu środowiska, - realizacji opracowanego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kaliszu na 2003

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Anetta Kucharska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urząd Gminy Zabierzów Gmina Zabierzów Liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

13. STRESZCZENIE Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska gminy Trzebinia, którego realizacja doprowadzi do poprawy i efektywnego zarządzania środowiskiem wskaże skuteczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia.. 10.2011 r. P/11/044 LBY-4101-21-01/2011 Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09.

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09. PODSUMOWANIE przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków na lata 2009-2012 z perspektywą na lata

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA WIERZBICE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY WIERZBICA. województwo lubelskie

TERMOMODERNIZACJA WIERZBICE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY WIERZBICA. województwo lubelskie TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY WIERZBICA WIERZBICE województwo lubelskie Prezentowany projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wierzbica ma na celu

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Miasto Puławy za lata 2011 i 2012

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Miasto Puławy za lata 2011 i 2012 Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Miasto Puławy za lata 2011 i 2012 Podstawa prawna i zakres opracowania Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prezydent

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

IX. Monitoring realizacji Programu

IX. Monitoring realizacji Programu I. Monitoring realizacji Programu Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie na bieżąco przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. Realizacja zadań

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 77-80.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów Dziedzina: Gospodarka wodna 36 000 000,00 zł 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) 1 2014-GW-1 Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

EKOINNOWACJE Jan Bocian ul. Organizacji WiN 75/77 m.21, 91-811 Łódź tel. 0 608 058 259 e-mail: ekoinnowacje@neostrada.pl RAPORT Z REALIZACJI

EKOINNOWACJE Jan Bocian ul. Organizacji WiN 75/77 m.21, 91-811 Łódź tel. 0 608 058 259 e-mail: ekoinnowacje@neostrada.pl RAPORT Z REALIZACJI EKOINNOWACJE Jan Bocian ul. Organizacji WiN 75/77 m.21, 91-811 Łódź tel. 0 608 058 259 e-mail: ekoinnowacje@neostrada.pl RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KLESZCZÓW ZA LATA 2004-2005

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski mgr inż. Piotr Dmytrowski Metodyka pracy zebranie i przegląd materiałów źródłowych inwentaryzacja terenowa opis elementów środowiska abiotycznego geomorfologia budowa geologiczna złoża surowców mineralnych

Bardziej szczegółowo