Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST Niniejszy dokument zawiera opis najbardziej typowych czynności wykonywanych w zakresie Obsługi Klienta w programie Pomost firmy Sygnity. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w pomocy do programu, dostępnej w dowolnym momencie pracy z programem poprzez przyciśnięcie klawisza F1. Rodziny...1 Wywiady...4 Wnioski...8 Decyzje...11 Listy wypłat...15 Realizacje niefinansowe...17 Rodziny Proces Obsługi Klienta w programie Pomost najwygodniej jest rozpocząć od rejestracji rodziny. W tym celu z głównego okna Pomostu wybieramy ikonę: Spowoduje to uruchomienie okna prezentującego listę rodzin zarejestrowanych w programie. Po uruchomieniu okna, kursor jest ustawiony w polu szybkiego wyszukiwania pod listą. Wpisanie w nim pierwszych liter szukanej rodziny i wciśnięcie przycisku Enter, spowoduje ograniczenie listy do rodzin o nazwie zaczynającej się od wpisanego tekstu. Za pomocą pola przed polem szybkiego wyszukiwania, możemy zmienić informację wg której wyszukujemy rodziny na inną np. z nazwy rodziny na numer albo datę rejestracji. Zaznaczenie pola Sortowanie oznacza, że lista jest ułożona wg wybranej informacji. Taki sposób szybkiego wyszukiwania i sortowania działa na wszystkich oknach list w programie. Aby zarejestrować nową rodzinę, wybieramy ikonę Dodaj u góry okna (ikona ta ma również taki sam wygląd na wszystkich oknach list w programie). Spowoduje ona uruchomienie okna szczegółowych danych rodziny. 1

2 Okno to, podobnie jak wszystkie okna służące do wprowadzania danych w programie posiada ikony Akceptuj i Anuluj. Wszystkie informacje wpisane na oknie, zostaną zapamiętane w programie dopiero po wybraniu ikony Akceptuj. Wybranie ikony Anuluj spowoduje rezygnację z zapamiętania informacji wpisanych na oknie. W jednym i drugim przypadku program poprosi nas o potwierdzenie naszych zamiarów. Na tym jak i na innych oknach aby wpisać informację, klikamy na nią myszką, bądź przyciskamy klawisz Tab tak długo, aż kursor znajdzie się w interesującym nas polu. Informacje wyróżnione kolorem niebieskim, są informacjami niezbędnymi do podania, aby można było zarejestrować rodzinę w programie (wyróżnienie to dotyczy również wszystkich innych okien do wprowadzania danych). Na oknie przedstawionym powyżej są to: Nazwa rodziny Data rejestracji program podpowiada datę bieżącą, ale można zmienić na wcześniejszą Pracownik prowadzący program podpowiada pracownika zalogowanego w programie Innymi przydatnymi informacjami są m.in. Numer rodziny nadany przez pracownika może być np. z teczki rodziny, w celu łatwiejszego odszukiwania w programie danych z dokumentacji papierowej Rejon przydatny w przypadku organizacji pracy uwzględniającej rejonizację. Po wypełnieniu podstawowych informacji przechodzimy na zakładkę Adres: Program ułatwia wprowadzanie adresów dzięki zapamiętywaniu raz wpisanych informacji. Jeśli w pierwszym wprowadzanym adresie wpiszemy nazwę ulicy, to podczas wprowadzania kolejnych adresów wystarczy wpisać jej pierwsze litery, aby program uzupełnił resztę nazwy. Można też wybrać 2

3 ulicę z listy rozwijalnej prezentującej wszystkie dotychczas wpisane ulice w miejscowości. Podobnie zapamiętywane są kody pocztowe. Przechodzimy na zakładkę Członkowie rodziny: Aby zarejestrować rodzinę należy podać przynajmniej jedną osobę. Możemy to zrobić wybierając przycisk Dodaj aby zarejestrować nową osobę, albo Dodaj z listy aby wyszukać osobę spośród osób wcześniej zarejestrowanych w programie. Zalecamy zawsze zaczynać od Dodaj z listy, aby upewnić się, czy osoba nie była już wcześniej zarejestrowana w systemie. Po wybraniu przycisku Dodaj otworzy się okno do wprowadzenia danych osoby: Aby zarejestrować osobę, konieczne jest podanie co najmniej jednej z trzech informacji: Nazwiska, numeru PESEL lub Pseudonimu. Po wpisaniu poprawnego numeru PESEL program sam uzupełni Płeć oraz Datę urodzenia osoby. Każdej osobie możemy podać adres stałego zameldowania, adres tymczasowego zameldowania oraz adres czasowego miejsca pobytu bez zameldowania. Możemy również zdecydować, który z tych adresów ma być adresem do korespondencji. Jeśli wcześniej wprowadziliśmy adres rodziny, to program skopiuje go na osoby w rodzinie nie trzeba go podawać drugi raz. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, wybieramy ikonę Akceptuj, co powoduje powrót do okna danych rodziny. W razie wpisania informacji podobnych do innej wcześniej zarejestrowanej osoby, program ostrzeże nas o tym fakcie i pozwoli zdecydować czy jest to ta sama osoba czy inna. W przypadku nieprawidłowego wpisania jakiejś informacji, program poinformuje nas o tym komunikatem i pozwoli na jej poprawienie (odpowiednie pole zostanie wyróżnione czerwoną obwódką). 3

4 W ten sam sposób możemy dodać pozostałych członków rodziny. Aby wprowadzić informację czy osoba prowadzi wspólne, czy oddzielne gospodarstwo, wystarczy kliknąć myszką w odpowiednie pole w kolumnie Wspólnie gospodaruje. Krzyżyk w tym polu oznacza wspólne gospodarowanie z rodziną. W podobny sposób wybieramy głowę rodziny poprzez kliknięcie ustawiające krzyżyk w kolumnie Głowa rodziny. Klikając w trzy kropki po prawej stronie kolumny Pokrewieństwo z głową rodziny wybieramy ze słownika stopień pokrewieństwa poszczególnych osób. Dla głowy rodziny Pomost automatycznie ustawia stopień pokrewieństwa nie dotyczy. W przypadku osób przechodzących z rodziny do rodziny bardzo istotną informacją jest data od której osoba należy do rodziny. Ustawiamy ją bezpośrednio w kolumnie Należy do rodziny od. Program dopilnuje, aby okresy przynależności osoby do wspólnego gospodarstwa w różnych rodzinach nie pokrywały się, informując nas o tym odpowiednim komunikatem i prosząc o podanie innej daty. Aby usunąć osobę z rodziny wybieramy przycisk Usuń. Usuwa on osobę ze składu rodziny, ale dane osoby pozostają w programie, tak aby można było ją w przyszłości dodać do tej lub innej rodziny. W razie potrzeby program poprosi nas o podanie daty i powodu wyrejestrowania osoby z rodziny. Po uzupełnieniu wszystkich informacji wybieramy ikonę Akceptuj na oknie rodziny, aby zapamiętać rodzinę wraz z jej członkami. Spowoduje to powrót do okna listy rodzin, gdzie będzie widoczna nowo zarejestrowana rodzina. Można wielokrotnie poprawiać informacje o rodzinie za pomocą ikony Modyfikuj, albo przeglądać za pomocą Przeglądaj. Obie ikony są również wspólne dla wszystkich okien list w programie. Za pomocą przycisków umieszczonych nad listą: Wywiady, Sprawy i Praca socjalna możemy rejestrować wywiady przeprowadzone z rodziną oraz wnioski, decyzje i pracę socjalną dotyczącą rodziny, co przedstawimy w następnych rozdziałach. Wywiady Aby zarejestrować wywiad środowiskowy, wybieramy odpowiednią rodzinę na oknie listy rodzin i wybieramy przycisk Wywiady. Pokaże się okno, którego górna część prezentuje wykaz wywiadów przeprowadzonych z rodziną, a dolna informacje o wywiadzie, na którym ustawiony jest górny wykaz. Wykaz zawsze zawiera co najmniej jedną pozycję sytuację bieżącą rodziny. Nie jest ona wywiadem, ale miejscem do którego wpisujemy najbardziej aktualne informacje o sytuacji rodziny. W szczególności, dla nowo zarejestrowanej rodziny, dla której nie wprowadzono jeszcze żadnego wywiadu, sytuacja bieżąca jest jedyną pozycja na liście. Wprowadzanie wywiadu rozpoczynamy od wyboru ikony Modyfikuj dolnej części okna., co spowoduje uaktywnienie 4

5 W dolnej części okna wybieramy z listy rozwijalnej Rodzaj opisu sytuacji, który odpowiada części wywiadu jaki mamy wprowadzić. Oprogramowanie umożliwia rejestrację wszystkich 9 części wywiadu. Aby wyręczyć nas w najczęstszych przypadkach, program podpowiada pierwszemu wywiadowi z rodziną rodzaj wywiad środowiskowy własny (w JOPS), odpowiadający 1 części wywiadu, a każdemu następnemu aktualizacja części I wywiadu środowiskowego czyli część 4. Po wyborze części wywiadu, wybieramy przycisk Szczegółowe dane wywiadu. Okno szczegółowych danych wywiadu zostało opracowane z myślą o łatwym przenoszeniu informacji z wywiadu w formie papierowej do komputera, dlatego kolejność ekranów jest taka sama jak kolejność stron w wywiadzie papierowym, a ułożenie informacji na każdym ekranie odpowiada ułożeniu informacji na stronie. Po wypełnieniu fragmentu widocznego na ekranie komputera przechodzimy ikoną ikonę do następnej części. Można w każdej chwili wrócić do poprzedniego ekranu przyciskając, albo skoczyć do interesującego nas fragmentu za pomocą listy rozwijalnej u góry okna. 5

6 Przykładowo, z powyżej przedstawionego pierwszego ekranu, ikona ekranu: przeniesie nas do kolejnego Podajemy na nim Przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. W tym celu po prostu klikamy myszką, tak aby zaznaczenie pojawiło się w polu przy odpowiednim problemie rodziny. Ważnym ekranem są Członkowie rodziny, odpowiadający drugiej stronie wywiadu papierowego: Informacje: Stan cywilny i Stopień pokrewieństwa można podać bezpośrednio na liście członków rodziny za pomocą kliknięcia w trzy kropki umieszczone po prawej stronie tych informacji. Jeśli w papierowym wywiadzie mamy osoby, których wcześniej nie zarejestrowaliśmy, to nie musimy opuszczać okna wywiadu wystarczy wybrać przycisk Zmień skład i dodać lub usunąć osoby w sposób opisany w rozdziale o rodzinie. Informacja Skład rodziny, umieszczona u dołu okna, jest wymagana do zbioru centralnego. Kolejnym ekranem są Członkowie rodziny c.d., odpowiadający trzeciej stronie wywiadu papierowego: 6

7 Za pomocą trzech kropek umieszczonych na wykazie członków rodziny można podać wykształcenie, pozycję na rynku pracy, sytuację zdrowotną i dochody poszczególnych osób. Wypełnienie dochodów spowoduje obliczenie przez program łącznego dochodu miesięcznego rodziny, dochodu na osobę oraz kryterium dochodowego. Informacja Główne źródło utrzymania rodziny jest wymagana do sprawozdawczości. Po wypełnieniu wszystkich ekranów (ostatnim jest Plan pomocy), wybieramy ikonę Akceptuj wychodząc z okna szczegółowych danych wywiadu i wracając na okno listy wywiadów. Aby wywiad mógł być dołączony do wniosku i decyzji, należy na tym oknie zaznaczyć pole wywiad kompletny, a następnie wybrać ikonę Akceptuj. W efekcie na liście zobaczymy nowo utworzony wywiad, a powyżej nową sytuację bieżącą rodziny, z której w przyszłości będzie można utworzyć kolejny wywiad (aktualizację). Wprowadzając aktualizację (cz. 4), nie trzeba wpisywać jeszcze raz tych samych danych, które podaliśmy w poprzednim wywiadzie. Wprowadzamy tylko zmiany, posługując się przyciskami Aktualizacja sytuacji. Przykładowo, przycisk Aktualizacja sytuacji rodzinnej uruchomi opisany wyżej ekran Członkowie rodziny. Najszybszym sposobem naniesienia na nim zmian jest wybór przycisku Sytuacja członka rodziny. Uruchamia on okno, na którym możemy zmienić wszystkie dane dotyczące osoby. Aby nanoszenie zmian było jeszcze szybsze, możemy przechodzić do danych kolejnych członków rodziny, bez konieczności wychodzenia z okna. W tym celu używamy ikonę. 7

8 Wnioski Aby zarejestrować wniosek, na oknie listy rodzin wybieramy odpowiednią rodzinę i wybieramy przycisk Sprawy, co powoduje uruchomienie okna z listą spraw dotyczących wybranej rodziny. Możliwa jest również inna kolejność działań: z głównego okna Pomostu wybieramy ikonę: Wówczas uruchamiane jest to samo okno, ale prezentuje ono wszystkie sprawy zarejestrowane w programie. Przy tym sposobie postępowania zaczynamy od rejestracji wniosku i dopiero w jej trakcie wybieramy istniejącą lub rejestrujemy nową rodzinę. W dalszym ciągu opisu przedstawiony jest pierwszy sposób postępowania, czyli wejście na okno spraw z okna rodzin. Dla nowo zarejestrowanej rodziny okno spraw ma następujący wygląd: Na górnej liście prezentowane są wszystkie wnioski dotyczące rodziny. Na dolnej wszystkie decyzje dotyczące wniosku, na którym ustawiona jest górna lista. Aby zarejestrować nowy wniosek wybieramy ikonę Dodaj uruchomienie okna rejestracji wniosku: u góry okna. Spowoduje to 8

9 Najważniejsze informacje to: Data rejestracji - jest podpowiadana jako bieżąca, ale można ją zmienić na wcześniejszą, zgodnie ze stanem faktycznym. Numer urzędowy - istnieje możliwość automatycznego nadawania numerów urzędowych m.in. wniosków i decyzji. Jeśli korzystamy z tej możliwości, numer jest tworzony przez program, inaczej należy go wpisać samemu. Automatyczne nadawanie numerów ustawia się w roli Administratora poprzez menu: Kontrola: Def. autonumeracji szczegóły w pomocy do Administracji Pomostem. L.Dz. numer wniosku w dzienniku podawczym. Rodzina jeśli weszliśmy na okno spraw z okna listy rodzin, to rodzina jest ustawiona automatycznie, inaczej trzeba ją wybrać za pomocą ikony z listy rodzin, z możliwością rejestracji nowej rodziny Podmiot czyli osoba, której dotyczy wniosek. Pomost podpowiada tutaj osobę będącą głową rodziny, ale w razie czego można ją zmienić ikoną. Wnioskodawca jest podpowiadany jako osoba zainteresowana, jeśli wybierzemy z listy rozwijalnej coś innego, to pojawi się dodatkowe pole, gdzie można wprowadzić szczegóły osoby lub instytucji wnioskującej Rodzaj wniosku, Wnioskowana pomoc wybieramy z listy rozwijalnej. Treść - przyda się jeśli będziemy chcieli wydrukować wniosek formalny Po uzupełnieniu potrzebnych danych wybieramy ikonę Akceptuj Nowo zarejestrowany wniosek pojawia się na liście: wychodząc z okna wniosku. Wniosek ma status rejestrowany, co oznacza, że można dowolnie uzupełniać jego dane poprzez wybór ikony Modyfikuj, a nawet usunąć ikoną Usuń. Za pomocą menu Wydruki można wydrukować wniosek formalny, notatkę służbową, prośbę o uzupełnienie dokumentów itp. U góry okna pojawił się przycisk Rozpatrzenie wniosku wybieramy go, aby uruchomić okno przedstawione poniżej: 9

10 Przełącznik u góry okna pozwala nam zdecydować czy wniosek ma być skierowany do podjęcia decyzji, czy załatwiony inaczej. Trzecia możliwość: zdecyduję później pozwala na pozostawienie wniosku w fazie rejestracji i akceptację okna bez utraty wprowadzonych danych (np. dołączonego wywiadu). Za pomocą ikony po prawej stronie pola Wywiad przeprowadzony dnia, wybieramy wywiad, który ma być dołączony do wniosku. Jeżeli wcześniej nie wprowadziliśmy wywiadu do komputera, możemy to zrobić z tego miejsca w sposób opisany w rozdziale o wywiadzie. W polu Rodzaj decyzji wybieramy czy wniosek będzie załatwiony pozytywnie czy odmownie. Poniżej możemy podać jeden lub kilka Planowanych rodzajów świadczenia. Przed wyborem rodzaju świadczenia możemy zdecydować, czy będzie to świadczenie z zadań gminnych czy powiatowych oraz czy będzie to świadczenie ustawowe czy pozaustawowe (z programu rządowego). Samego wyboru świadczenia dokonujemy poprzez ikonę Dodaj. Otwiera ona okno wyboru rodzajów świadczeń: Grupujące rodzaje świadczeń wyróżnione są pogrubionym pismem. Wybór takiego świadczenie powoduje rozwinięcie szczegółowych rodzajów świadczeń, z których wybieramy konkretny. Wpisanie początkowych cyfr kodu lub liter opisu (żółte pole u dołu okna) spowoduje szybsze wyszukanie interesującego nas rodzaju świadczenia. Po wpisaniu wszystkich informacji wybieramy ikonę Akceptuj która zamyka okno rozpatrzenia wniosku. 10

11 Decyzje W wyniku rozpatrzenia wniosku lista spraw otrzymuje następujący wygląd: Wniosek ma status do podjęcia decyzji, dalsza zmiana jego danych nie jest już możliwa, chyba że wybierzemy przycisk Zwróć do rozpatrzenia. Aby utworzyć decyzję wybieramy przycisk Utwórz decyzję z wniosku, który uruchomi okno projektu decyzji: Jeśli określiliśmy odpowiednie informacje podczas rozpatrzenia wniosku, Rodzaj decyzji (przyznanie świadczenia albo odmowa) oraz Rodzaj świadczenia zostaną uzupełnione automatycznie. Jeśli w wywiadzie dołączonym do wniosku były określone dochody i inne potrzebne informacje program wyliczy również sam Kwotę przyznanego świadczenia (w przypadku zasiłku stałego, okresowego oraz pomocy dla rodzin zastępczych). Aby zobaczyć szczegółowe dane świadczenia, wybieramy ikonę po prawej stronie świadczenia (za kwotą) co spowoduje pojawienie się okna: 11

12 Zawartość powyższego okna będzie różna dla różnych rodzajów świadczeń. Możemy tu zmienić różne szczegóły dotyczące przyznawanego świadczenia, takie jak okres przyznania i kwotę przyznaną. Wybór ikony spowoduje wyświetlenie sposobu w jaki program obliczył kwotę świadczenia, co również przedstawiono powyżej. Aby utworzyć plan wypłat dla świadczenia finansowego, wybieramy przycisk Plan wypłat, co spowoduje wyświetlenie okna: Program ustawia domyślnie podmiot decyzji jako Odbiorcę wypłaty. Za pomocą przycisków po prawej stronie odbiorcy możemy go zmienić na inną osobę albo instytucję. W podobny sposób można zmienić Sposób wypłaty, Konto bankowe na które ma być przelana wypłata (można je dodać z tego miejsca) oraz planowany dzień miesiąca wypłaty. Program można tak sparametryzować, aby przenosił planowaną datę wypłaty wypadającą w dzień wolny na późniejszy lub wcześniejszy dzień roboczy. Jeśli zachodzi konieczność podziału wypłaty świadczenia na różnych odbiorców, wpisujemy część kwoty jaką ma otrzymać pierwszy odbiorca i wybieramy przycisk Podziel. 12

13 Program wpiszę resztę z kwoty przyznanej w drugą część wypłaty i pozwoli wybrać innego odbiorcę i pozostałe informacje. Zaznaczenie opcji plan liczony wg dni spowoduje, że wypłata za niepełny pierwszy i / lub ostatni miesiąc zostanie zmniejszona proporcjonalnie do liczby dni w których trwa okres przyznania świadczenia. Po ustawieniu danych wybieramy przycisk Utwórz plan wypłat automatycznie co spowoduje wyświetlenie okna: Okno prezentuje utworzony plan wypłat wraz z ewentualnym podziałem. W razie potrzeby poszczególne wypłaty miesięczne i ich części można jeszcze dowolnie zmieniać (kwoty, daty, odbiorcy, sposoby wypłaty). Można to robić także po zatwierdzeniu decyzji tak długo jak wypłata nie zostanie umieszczona na liście wypłat. Utworzony plan wypłat akceptujemy ikoną Akceptuj, wracając do okna decyzji. W oknie decyzji przechodzimy na zakładkę Dane decyzji: Powody przyznania pomocy program uzupełnia automatycznie na podstawie wywiadu. Ikony po prawej stronie pól Podstawa prawna i Uzasadnienie służą do wykorzystania wzorców podstaw i uzasadnień. Raz zdefiniowane wzorce, przypisane do rodzaju decyzji i rodzaju świadczenia 13

14 będą się podpowiadać w każdej następnej decyzji tego rodzaju. Definiowanie wzorców i przypisanie ich do odpowiednich rodzajów decyzji następuje w roli Administrator w menu: Parametryzacja Powiązania dla wydruków szczegóły w pomocy do Administracji Pomostem. We wzorcu uzasadnienia decyzji możemy podać następujące znaczniki: <dochód rodziny>, <dochód na osobę>, <kryterium dochodowe rodziny>, <kryterium dochodowe na osobę>, <ile osób w rodzinie>. Jeśli zdefiniujemy sobie taki wzorzec, to w treści uzasadnienia konkretnej decyzji znaczniki te zamienią się w konkretne informacje obliczone na podstawie wywiadu. Jeśli nie zdefiniujemy wzorca dla jakiegoś rodzaju decyzji, to przy pierwszej takiej decyzji program zapyta nas czy wpisana dla niej podstawa / uzasadnienie ma się podpowiadać w kolejnych decyzjach tego rodzaju. Po wpisaniu wszystkich danych na oknie decyzji, wybieramy ikonę Akceptuj. Na dolnej liście okna spraw pojawia się nowo utworzona decyzja o statusie projekt, a wniosek na górnej liście zmienia status na: do kolejnej decyzji. Kolejne ikony dotyczące dolnej listy mają następujące znaczenie: przeglądanie decyzji modyfikacja decyzji usunięcie decyzji wydruk bezpośredni decyzji wydruk decyzji z edycją ponowne wydrukowanie wcześniej zapisanego gotowego wydruku decyzji Wydruki decyzji korzystają z szablonów, przypisanych podobnie jak wzorce podstaw prawnych i uzasadnień do rodzajów decyzji i świadczeń. Wszystkie szablony wydruków są modyfikowalne korzystająć z roli Administrator i menu: Parametryzacja Powiązana dla wydruków możemy dowolnie zmienić wygląd i zawartość szablonu wydruku szczegóły w pomocy do Administracji. Za pomocą przycisku Zatwierdź decyzje dokonujemy zatwierdzenia po tej czynności decyzja może być realizowana, można ją również doręczyć, uprawomocnić, natomiast nie jest już możliwa modyfikacja ani usunięcie decyzji. 14

15 W razie pomyłki zatwierdzenie decyzji można cofnąć za pomocą przycisku Cofnij zatwierdzenie możliwe jest to dopóki dla decyzji nie ma realizacji ani decyzji zmieniających. Zatwierdzoną decyzję można zmienić poprzez wydanie kolejnej decyzji w sprawie. Służy do tego przycisk Utwórz decyzję z decyzji. Po jego wybraniu, zostaniemy poproszeni o wskazanie czy będzie to decyzja rewaloryzacyjna, zmieniająca zastępująca lub niezastępująca, wydawana w trybie nadzoru lub na podstawie orzeczenia NSA. Po dokonaniu wyboru, pojawi się okno projektu decyzji, opisane wyżej. Możemy na nim uściślić dane decyzji poprzez zmianę pola Rodzaj decyzji. Przykładowo, aby zakończyć lub uchylić decyzję, należy najpierw wskazać, że będzie to decyzja zmieniająca zastępująca, a następnie na oknie projektu nowej decyzji w polu Rodzaj decyzji wybrać zakończenie decyzji. Po akceptacji okna projektu decyzji, nowa decyzja pojawi się na dolnej liście jako kolejna w tej samej sprawie. Ustawiając na niej dolną listę, możemy ją wydrukować i zatwierdzić tak samo jak decyzję pierwotną. Zdarza się, że jeden wniosek dotyczy różnych rodzajów pomocy. Wówczas z tego samego wniosku możemy wydać więcej niż jedną decyzję. W tym celu należy ponownie użyć przycisku Utwórz decyzję z wniosku. Wszystkie decyzje z wniosku będą widoczne na dolnej liście okna spraw. Jeśli nie chcemy już tworzyć kolejnych decyzji z naszego wniosku, wybieramy przycisk Zakończ wniosek. Po wykonaniu tej czynności, przycisk Utwórz decyzję z wniosku nie będzie już dostępny. Zakończenei wniosku jest konieczne jeśli musimy wyrejestrować osobę z rodziny. Listy wypłat Aby utworzyć listę wypłat wybieramy z głównego okna Pomostu ikonę. Spowoduje to uruchomienia okna z wykazem wszystkich list wypłat, na którym wybieramy przycisk Generacja listy za okres. Pojawi się okno parametrów generacji. 15

16 Najczęściej używanymi parametrami wg których tworzymy listy wypłat są: Zakres generacji w postaci dat od do Sposób realizacji wypłaty np. konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy itp. Można też wybrać opcję wszystkie, wówczas program może utworzyć kilka list wypłat w jednej generacji. Rodzaje świadczeń możemy zaznaczyć jeden lub więcej rodzajów, jeśli nie zaznaczymy żadnego zostaną uwzględnione wszystkie. Zakładki umieszczone w dolnej części okna umożliwiają tworzenie listy wypłat wg wielu innych parametrów jak np. rejonów, adresów, odbiorców, czy też banków i kont. Po ustaleniu parametrów wybieramy ikonę Akceptuj, co spowoduje utworzenie listy wypłat i powrót do okna z wykazem list. Nowo utworzona lista ma status niezatwierdzona. Jej zawartość możemy przeglądać lub zmienić za pomocą przycisku Pozycje listy. Możemy również dodać do niej pozycje, wybierając je z listy wszystkich pozycji, które nie zostały jeszcze umieszczone na żadnej liście. Służy do tego przycisk Uzupełnij listę. Po wybraniu przycisku Zatwierdź, lista zmienia status na do wypłaty i dalsza zmiana zawartości listy nie jest już możliwa. 16

17 Za pomocą menu Wydruki możemy drukować listę wypłat w różnych postaciach. Wydruki list wypłat, podobnie jak wydruki decyzji, są oparte na szablonach, które można dowolnie modyfikować, wybierając potrzebne nam informacje. Za pomocą menu Eksport możemy eksportować listy wypłat w formie elektronicznych przelewów bankowych w różnych formatach, stosowanych w bankowości elektronicznej. Zarejestrowanie faktu wypłacenia listy odbywa się za pomocą przycisku Potwierdź listę i następnie w pojawiającym się oknie wybór przycisku Potwierdź wszystkie lub Potwierdź zaznaczone. Pobranie wszystkich pozycji powoduje zmianę statusu listy na wypłaty potwierdzone., natomiast realizacja wszystkich wypłat zaplanowanych w decyzji, przestawia status decyzji na wykonana. Realizacje niefinansowe Realizacje niefinansowe przedstawione zostaną na przykładzie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego programu pomocy państwa w zakresie dożywania. Opracowanie decyzji przyznającej to świadczenie odbywa się w taki sam sposób jak opisany w rozdziale o decyzjach. Wybierając rodzaj świadczenia w decyzji, należy przestawić przełącznik na świadczenie pozaustawowe, a następnie wybrać grupę świadczeń program wieloletni pomoc państwa w zakresie dożywiania i rodzaj świadczenia posiłek. Na zakładce Pozostałe dane ustawiamy jednego lub więcej świadczeniobiorców, używając w tym celu ikon Dodaj, Modyfikuj, Usuń. Dla każdego ze świadczeniobiorców ustawiamy następujące informacje o posiłku: Przyznany na okres daty od do przez ile dni w tygodniu o pełnej wartości kwota jednego posiłku Typ posiłku: np. pełen obiad, jedno danie gorące, mleko; bułka / kanapki Realizator wybieramy z listy instytucję która będzie realizować posiłki; jeśli w wywiadzie podano miejsce nauki dziecka to program podpowie je automatycznie jako realizatora Świadczeniobiorca należy do grupy adresatów programu program może również podpowiedzieć tę informację na podstawie daty urodzenia osoby, o ile została podana. 17

18 Na oknie danych świadczenia, w odróżnieniu od świadczeń finansowych mamy zamiast planu wypłat plan zapotrzebowania. Jest on tworzony przez program automatycznie, jeśli w danych świadczenia zaznaczymy opcję Czy dokładnie wyliczać kwotę posiłku? to program uwzględni przy tworzeniu planu zapotrzebowania dni wolne ustawione w kalendarzu systemowym albo w kalendarzu indywidualnym dla instytucji realizującej posiłki. Plan zapotrzebowania możemy modyfikować ręcznie aż do wybrania przycisku Zakończ planowanie Decyzję zatwierdzamy w taki sam sposób jak opisany w rozdziale o decyzji. Aby rozliczyć posiłki wybieramy z głównego okna Pomostu ikonę instytucji., otwierającą okno z listą Przełącznik pod listą ustawiamy w pozycji pokaż instytucje, dla których istnieją posiłki do realizacji. Spowoduje to pokazanie na liście tylko tych instytucji, które zostały podane w decyzjach jako realizujące posiłki. Wybieramy instytucję, z której otrzymaliśmy dokument rozliczeniowy (fakturę) i wybieramy przycisk Osoby. 18

19 W pojawiającym się oknie mamy na pierwszej zakładce Krok 1 - Zakres decyzji listę wszystkich decyzji, w których realizatorem posiłku jest wybrana instytucja. Zaznaczamy wszystkie albo wybrane decyzje, po czym przechodzimy na drugą zakładkę Krok 2 - Zakres osób. Na tej zakładce widzimy wszystkich świadczeniobiorców z wybranych decyzji. Po zaznaczeniu wszystkich lub wybranych świadczeniobiorców, możemy za pomocą menu Operacje: Podpowiedz dane z planu zapotrzebowania podpowiedzieć liczy i kwoty posiłków ustalone w planie zapotrzebowania w decyzji. Program poprosi nas o podanie roku i miesiąca, którego dotyczy plan zapotrzebowania. Następnie posługując się np. fakturą otrzymaną ze szkoły nanosimy rzeczywiste kwoty i liczby posiłków, zmieniając bezpośrednio na liście kwoty i liczby różniące się w stosunku do planu zapotrzebowania. Można również postąpić w inny sposób: wprowadzić tylko liczbę posiłków poszczególnym osobom, a następnie za pomocą menu Operacje: Wprowadź sumaryczną kwotę dla świadczeń, wpisać jedną, zbiorczą kwotę z rachunku. W takim przypadku Pomost rozdzieli tę kwotę pomiędzy wszystkie zaznaczone osoby, kierując się wpisaną dla nich liczbą posiłków. Ostatnim etapem jest przejście na trzecią zakładkę Krok 3 - Zapis danych. 19

20 Po uzupełnieniu wymagalnych informacji przede wszystkim Numeru faktury, wybieramy przycisk Generuj w wyniku czego następuje rozliczenie posiłków i odpowiednie informacje zapisują się w programie dla celów sprawozdawczości. W podobny sposób do opisanego powyżej, możemy rozliczyć usługi opiekuńcze, a także pomoc rzeczową i zasiłki celowe rozliczane niefinansowo (także z programu rządowego). 20

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

erop Instrukcja obsługi Wrocław 09.2012 wersja 1.32 R7

erop Instrukcja obsługi Wrocław 09.2012 wersja 1.32 R7 erop System Elektronicznego Rozliczania Opieki Przedszkolnej Instrukcja obsługi Wrocław 09.2012 wersja 1.32 R7 Spis treści 1. WPROWADZENIE... - 4-1.1 Architektura systemu...- 4-1.2 Program erop...- 4-1.3

Bardziej szczegółowo

Docum.pl. Instrukcja obsługi

Docum.pl. Instrukcja obsługi Docum.pl Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2011 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla Systemu Ognik

Pomoc dla Systemu Ognik Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 76 Spis treści Praca z Programem... 4 Instalacja... 5 Instalacja na innej wersji... 10 Lokalizacja Programu... 10 Pierwsze Uruchomienie... 10 Aktualizacja Starszych Wersji...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo