Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi Oprogramowania Użytkowego POMOST Niniejszy dokument zawiera opis najbardziej typowych czynności wykonywanych w zakresie Obsługi Klienta w programie Pomost firmy Sygnity. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w pomocy do programu, dostępnej w dowolnym momencie pracy z programem poprzez przyciśnięcie klawisza F1. Rodziny...1 Wywiady...4 Wnioski...8 Decyzje...11 Listy wypłat...15 Realizacje niefinansowe...17 Rodziny Proces Obsługi Klienta w programie Pomost najwygodniej jest rozpocząć od rejestracji rodziny. W tym celu z głównego okna Pomostu wybieramy ikonę: Spowoduje to uruchomienie okna prezentującego listę rodzin zarejestrowanych w programie. Po uruchomieniu okna, kursor jest ustawiony w polu szybkiego wyszukiwania pod listą. Wpisanie w nim pierwszych liter szukanej rodziny i wciśnięcie przycisku Enter, spowoduje ograniczenie listy do rodzin o nazwie zaczynającej się od wpisanego tekstu. Za pomocą pola przed polem szybkiego wyszukiwania, możemy zmienić informację wg której wyszukujemy rodziny na inną np. z nazwy rodziny na numer albo datę rejestracji. Zaznaczenie pola Sortowanie oznacza, że lista jest ułożona wg wybranej informacji. Taki sposób szybkiego wyszukiwania i sortowania działa na wszystkich oknach list w programie. Aby zarejestrować nową rodzinę, wybieramy ikonę Dodaj u góry okna (ikona ta ma również taki sam wygląd na wszystkich oknach list w programie). Spowoduje ona uruchomienie okna szczegółowych danych rodziny. 1

2 Okno to, podobnie jak wszystkie okna służące do wprowadzania danych w programie posiada ikony Akceptuj i Anuluj. Wszystkie informacje wpisane na oknie, zostaną zapamiętane w programie dopiero po wybraniu ikony Akceptuj. Wybranie ikony Anuluj spowoduje rezygnację z zapamiętania informacji wpisanych na oknie. W jednym i drugim przypadku program poprosi nas o potwierdzenie naszych zamiarów. Na tym jak i na innych oknach aby wpisać informację, klikamy na nią myszką, bądź przyciskamy klawisz Tab tak długo, aż kursor znajdzie się w interesującym nas polu. Informacje wyróżnione kolorem niebieskim, są informacjami niezbędnymi do podania, aby można było zarejestrować rodzinę w programie (wyróżnienie to dotyczy również wszystkich innych okien do wprowadzania danych). Na oknie przedstawionym powyżej są to: Nazwa rodziny Data rejestracji program podpowiada datę bieżącą, ale można zmienić na wcześniejszą Pracownik prowadzący program podpowiada pracownika zalogowanego w programie Innymi przydatnymi informacjami są m.in. Numer rodziny nadany przez pracownika może być np. z teczki rodziny, w celu łatwiejszego odszukiwania w programie danych z dokumentacji papierowej Rejon przydatny w przypadku organizacji pracy uwzględniającej rejonizację. Po wypełnieniu podstawowych informacji przechodzimy na zakładkę Adres: Program ułatwia wprowadzanie adresów dzięki zapamiętywaniu raz wpisanych informacji. Jeśli w pierwszym wprowadzanym adresie wpiszemy nazwę ulicy, to podczas wprowadzania kolejnych adresów wystarczy wpisać jej pierwsze litery, aby program uzupełnił resztę nazwy. Można też wybrać 2

3 ulicę z listy rozwijalnej prezentującej wszystkie dotychczas wpisane ulice w miejscowości. Podobnie zapamiętywane są kody pocztowe. Przechodzimy na zakładkę Członkowie rodziny: Aby zarejestrować rodzinę należy podać przynajmniej jedną osobę. Możemy to zrobić wybierając przycisk Dodaj aby zarejestrować nową osobę, albo Dodaj z listy aby wyszukać osobę spośród osób wcześniej zarejestrowanych w programie. Zalecamy zawsze zaczynać od Dodaj z listy, aby upewnić się, czy osoba nie była już wcześniej zarejestrowana w systemie. Po wybraniu przycisku Dodaj otworzy się okno do wprowadzenia danych osoby: Aby zarejestrować osobę, konieczne jest podanie co najmniej jednej z trzech informacji: Nazwiska, numeru PESEL lub Pseudonimu. Po wpisaniu poprawnego numeru PESEL program sam uzupełni Płeć oraz Datę urodzenia osoby. Każdej osobie możemy podać adres stałego zameldowania, adres tymczasowego zameldowania oraz adres czasowego miejsca pobytu bez zameldowania. Możemy również zdecydować, który z tych adresów ma być adresem do korespondencji. Jeśli wcześniej wprowadziliśmy adres rodziny, to program skopiuje go na osoby w rodzinie nie trzeba go podawać drugi raz. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, wybieramy ikonę Akceptuj, co powoduje powrót do okna danych rodziny. W razie wpisania informacji podobnych do innej wcześniej zarejestrowanej osoby, program ostrzeże nas o tym fakcie i pozwoli zdecydować czy jest to ta sama osoba czy inna. W przypadku nieprawidłowego wpisania jakiejś informacji, program poinformuje nas o tym komunikatem i pozwoli na jej poprawienie (odpowiednie pole zostanie wyróżnione czerwoną obwódką). 3

4 W ten sam sposób możemy dodać pozostałych członków rodziny. Aby wprowadzić informację czy osoba prowadzi wspólne, czy oddzielne gospodarstwo, wystarczy kliknąć myszką w odpowiednie pole w kolumnie Wspólnie gospodaruje. Krzyżyk w tym polu oznacza wspólne gospodarowanie z rodziną. W podobny sposób wybieramy głowę rodziny poprzez kliknięcie ustawiające krzyżyk w kolumnie Głowa rodziny. Klikając w trzy kropki po prawej stronie kolumny Pokrewieństwo z głową rodziny wybieramy ze słownika stopień pokrewieństwa poszczególnych osób. Dla głowy rodziny Pomost automatycznie ustawia stopień pokrewieństwa nie dotyczy. W przypadku osób przechodzących z rodziny do rodziny bardzo istotną informacją jest data od której osoba należy do rodziny. Ustawiamy ją bezpośrednio w kolumnie Należy do rodziny od. Program dopilnuje, aby okresy przynależności osoby do wspólnego gospodarstwa w różnych rodzinach nie pokrywały się, informując nas o tym odpowiednim komunikatem i prosząc o podanie innej daty. Aby usunąć osobę z rodziny wybieramy przycisk Usuń. Usuwa on osobę ze składu rodziny, ale dane osoby pozostają w programie, tak aby można było ją w przyszłości dodać do tej lub innej rodziny. W razie potrzeby program poprosi nas o podanie daty i powodu wyrejestrowania osoby z rodziny. Po uzupełnieniu wszystkich informacji wybieramy ikonę Akceptuj na oknie rodziny, aby zapamiętać rodzinę wraz z jej członkami. Spowoduje to powrót do okna listy rodzin, gdzie będzie widoczna nowo zarejestrowana rodzina. Można wielokrotnie poprawiać informacje o rodzinie za pomocą ikony Modyfikuj, albo przeglądać za pomocą Przeglądaj. Obie ikony są również wspólne dla wszystkich okien list w programie. Za pomocą przycisków umieszczonych nad listą: Wywiady, Sprawy i Praca socjalna możemy rejestrować wywiady przeprowadzone z rodziną oraz wnioski, decyzje i pracę socjalną dotyczącą rodziny, co przedstawimy w następnych rozdziałach. Wywiady Aby zarejestrować wywiad środowiskowy, wybieramy odpowiednią rodzinę na oknie listy rodzin i wybieramy przycisk Wywiady. Pokaże się okno, którego górna część prezentuje wykaz wywiadów przeprowadzonych z rodziną, a dolna informacje o wywiadzie, na którym ustawiony jest górny wykaz. Wykaz zawsze zawiera co najmniej jedną pozycję sytuację bieżącą rodziny. Nie jest ona wywiadem, ale miejscem do którego wpisujemy najbardziej aktualne informacje o sytuacji rodziny. W szczególności, dla nowo zarejestrowanej rodziny, dla której nie wprowadzono jeszcze żadnego wywiadu, sytuacja bieżąca jest jedyną pozycja na liście. Wprowadzanie wywiadu rozpoczynamy od wyboru ikony Modyfikuj dolnej części okna., co spowoduje uaktywnienie 4

5 W dolnej części okna wybieramy z listy rozwijalnej Rodzaj opisu sytuacji, który odpowiada części wywiadu jaki mamy wprowadzić. Oprogramowanie umożliwia rejestrację wszystkich 9 części wywiadu. Aby wyręczyć nas w najczęstszych przypadkach, program podpowiada pierwszemu wywiadowi z rodziną rodzaj wywiad środowiskowy własny (w JOPS), odpowiadający 1 części wywiadu, a każdemu następnemu aktualizacja części I wywiadu środowiskowego czyli część 4. Po wyborze części wywiadu, wybieramy przycisk Szczegółowe dane wywiadu. Okno szczegółowych danych wywiadu zostało opracowane z myślą o łatwym przenoszeniu informacji z wywiadu w formie papierowej do komputera, dlatego kolejność ekranów jest taka sama jak kolejność stron w wywiadzie papierowym, a ułożenie informacji na każdym ekranie odpowiada ułożeniu informacji na stronie. Po wypełnieniu fragmentu widocznego na ekranie komputera przechodzimy ikoną ikonę do następnej części. Można w każdej chwili wrócić do poprzedniego ekranu przyciskając, albo skoczyć do interesującego nas fragmentu za pomocą listy rozwijalnej u góry okna. 5

6 Przykładowo, z powyżej przedstawionego pierwszego ekranu, ikona ekranu: przeniesie nas do kolejnego Podajemy na nim Przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. W tym celu po prostu klikamy myszką, tak aby zaznaczenie pojawiło się w polu przy odpowiednim problemie rodziny. Ważnym ekranem są Członkowie rodziny, odpowiadający drugiej stronie wywiadu papierowego: Informacje: Stan cywilny i Stopień pokrewieństwa można podać bezpośrednio na liście członków rodziny za pomocą kliknięcia w trzy kropki umieszczone po prawej stronie tych informacji. Jeśli w papierowym wywiadzie mamy osoby, których wcześniej nie zarejestrowaliśmy, to nie musimy opuszczać okna wywiadu wystarczy wybrać przycisk Zmień skład i dodać lub usunąć osoby w sposób opisany w rozdziale o rodzinie. Informacja Skład rodziny, umieszczona u dołu okna, jest wymagana do zbioru centralnego. Kolejnym ekranem są Członkowie rodziny c.d., odpowiadający trzeciej stronie wywiadu papierowego: 6

7 Za pomocą trzech kropek umieszczonych na wykazie członków rodziny można podać wykształcenie, pozycję na rynku pracy, sytuację zdrowotną i dochody poszczególnych osób. Wypełnienie dochodów spowoduje obliczenie przez program łącznego dochodu miesięcznego rodziny, dochodu na osobę oraz kryterium dochodowego. Informacja Główne źródło utrzymania rodziny jest wymagana do sprawozdawczości. Po wypełnieniu wszystkich ekranów (ostatnim jest Plan pomocy), wybieramy ikonę Akceptuj wychodząc z okna szczegółowych danych wywiadu i wracając na okno listy wywiadów. Aby wywiad mógł być dołączony do wniosku i decyzji, należy na tym oknie zaznaczyć pole wywiad kompletny, a następnie wybrać ikonę Akceptuj. W efekcie na liście zobaczymy nowo utworzony wywiad, a powyżej nową sytuację bieżącą rodziny, z której w przyszłości będzie można utworzyć kolejny wywiad (aktualizację). Wprowadzając aktualizację (cz. 4), nie trzeba wpisywać jeszcze raz tych samych danych, które podaliśmy w poprzednim wywiadzie. Wprowadzamy tylko zmiany, posługując się przyciskami Aktualizacja sytuacji. Przykładowo, przycisk Aktualizacja sytuacji rodzinnej uruchomi opisany wyżej ekran Członkowie rodziny. Najszybszym sposobem naniesienia na nim zmian jest wybór przycisku Sytuacja członka rodziny. Uruchamia on okno, na którym możemy zmienić wszystkie dane dotyczące osoby. Aby nanoszenie zmian było jeszcze szybsze, możemy przechodzić do danych kolejnych członków rodziny, bez konieczności wychodzenia z okna. W tym celu używamy ikonę. 7

8 Wnioski Aby zarejestrować wniosek, na oknie listy rodzin wybieramy odpowiednią rodzinę i wybieramy przycisk Sprawy, co powoduje uruchomienie okna z listą spraw dotyczących wybranej rodziny. Możliwa jest również inna kolejność działań: z głównego okna Pomostu wybieramy ikonę: Wówczas uruchamiane jest to samo okno, ale prezentuje ono wszystkie sprawy zarejestrowane w programie. Przy tym sposobie postępowania zaczynamy od rejestracji wniosku i dopiero w jej trakcie wybieramy istniejącą lub rejestrujemy nową rodzinę. W dalszym ciągu opisu przedstawiony jest pierwszy sposób postępowania, czyli wejście na okno spraw z okna rodzin. Dla nowo zarejestrowanej rodziny okno spraw ma następujący wygląd: Na górnej liście prezentowane są wszystkie wnioski dotyczące rodziny. Na dolnej wszystkie decyzje dotyczące wniosku, na którym ustawiona jest górna lista. Aby zarejestrować nowy wniosek wybieramy ikonę Dodaj uruchomienie okna rejestracji wniosku: u góry okna. Spowoduje to 8

9 Najważniejsze informacje to: Data rejestracji - jest podpowiadana jako bieżąca, ale można ją zmienić na wcześniejszą, zgodnie ze stanem faktycznym. Numer urzędowy - istnieje możliwość automatycznego nadawania numerów urzędowych m.in. wniosków i decyzji. Jeśli korzystamy z tej możliwości, numer jest tworzony przez program, inaczej należy go wpisać samemu. Automatyczne nadawanie numerów ustawia się w roli Administratora poprzez menu: Kontrola: Def. autonumeracji szczegóły w pomocy do Administracji Pomostem. L.Dz. numer wniosku w dzienniku podawczym. Rodzina jeśli weszliśmy na okno spraw z okna listy rodzin, to rodzina jest ustawiona automatycznie, inaczej trzeba ją wybrać za pomocą ikony z listy rodzin, z możliwością rejestracji nowej rodziny Podmiot czyli osoba, której dotyczy wniosek. Pomost podpowiada tutaj osobę będącą głową rodziny, ale w razie czego można ją zmienić ikoną. Wnioskodawca jest podpowiadany jako osoba zainteresowana, jeśli wybierzemy z listy rozwijalnej coś innego, to pojawi się dodatkowe pole, gdzie można wprowadzić szczegóły osoby lub instytucji wnioskującej Rodzaj wniosku, Wnioskowana pomoc wybieramy z listy rozwijalnej. Treść - przyda się jeśli będziemy chcieli wydrukować wniosek formalny Po uzupełnieniu potrzebnych danych wybieramy ikonę Akceptuj Nowo zarejestrowany wniosek pojawia się na liście: wychodząc z okna wniosku. Wniosek ma status rejestrowany, co oznacza, że można dowolnie uzupełniać jego dane poprzez wybór ikony Modyfikuj, a nawet usunąć ikoną Usuń. Za pomocą menu Wydruki można wydrukować wniosek formalny, notatkę służbową, prośbę o uzupełnienie dokumentów itp. U góry okna pojawił się przycisk Rozpatrzenie wniosku wybieramy go, aby uruchomić okno przedstawione poniżej: 9

10 Przełącznik u góry okna pozwala nam zdecydować czy wniosek ma być skierowany do podjęcia decyzji, czy załatwiony inaczej. Trzecia możliwość: zdecyduję później pozwala na pozostawienie wniosku w fazie rejestracji i akceptację okna bez utraty wprowadzonych danych (np. dołączonego wywiadu). Za pomocą ikony po prawej stronie pola Wywiad przeprowadzony dnia, wybieramy wywiad, który ma być dołączony do wniosku. Jeżeli wcześniej nie wprowadziliśmy wywiadu do komputera, możemy to zrobić z tego miejsca w sposób opisany w rozdziale o wywiadzie. W polu Rodzaj decyzji wybieramy czy wniosek będzie załatwiony pozytywnie czy odmownie. Poniżej możemy podać jeden lub kilka Planowanych rodzajów świadczenia. Przed wyborem rodzaju świadczenia możemy zdecydować, czy będzie to świadczenie z zadań gminnych czy powiatowych oraz czy będzie to świadczenie ustawowe czy pozaustawowe (z programu rządowego). Samego wyboru świadczenia dokonujemy poprzez ikonę Dodaj. Otwiera ona okno wyboru rodzajów świadczeń: Grupujące rodzaje świadczeń wyróżnione są pogrubionym pismem. Wybór takiego świadczenie powoduje rozwinięcie szczegółowych rodzajów świadczeń, z których wybieramy konkretny. Wpisanie początkowych cyfr kodu lub liter opisu (żółte pole u dołu okna) spowoduje szybsze wyszukanie interesującego nas rodzaju świadczenia. Po wpisaniu wszystkich informacji wybieramy ikonę Akceptuj która zamyka okno rozpatrzenia wniosku. 10

11 Decyzje W wyniku rozpatrzenia wniosku lista spraw otrzymuje następujący wygląd: Wniosek ma status do podjęcia decyzji, dalsza zmiana jego danych nie jest już możliwa, chyba że wybierzemy przycisk Zwróć do rozpatrzenia. Aby utworzyć decyzję wybieramy przycisk Utwórz decyzję z wniosku, który uruchomi okno projektu decyzji: Jeśli określiliśmy odpowiednie informacje podczas rozpatrzenia wniosku, Rodzaj decyzji (przyznanie świadczenia albo odmowa) oraz Rodzaj świadczenia zostaną uzupełnione automatycznie. Jeśli w wywiadzie dołączonym do wniosku były określone dochody i inne potrzebne informacje program wyliczy również sam Kwotę przyznanego świadczenia (w przypadku zasiłku stałego, okresowego oraz pomocy dla rodzin zastępczych). Aby zobaczyć szczegółowe dane świadczenia, wybieramy ikonę po prawej stronie świadczenia (za kwotą) co spowoduje pojawienie się okna: 11

12 Zawartość powyższego okna będzie różna dla różnych rodzajów świadczeń. Możemy tu zmienić różne szczegóły dotyczące przyznawanego świadczenia, takie jak okres przyznania i kwotę przyznaną. Wybór ikony spowoduje wyświetlenie sposobu w jaki program obliczył kwotę świadczenia, co również przedstawiono powyżej. Aby utworzyć plan wypłat dla świadczenia finansowego, wybieramy przycisk Plan wypłat, co spowoduje wyświetlenie okna: Program ustawia domyślnie podmiot decyzji jako Odbiorcę wypłaty. Za pomocą przycisków po prawej stronie odbiorcy możemy go zmienić na inną osobę albo instytucję. W podobny sposób można zmienić Sposób wypłaty, Konto bankowe na które ma być przelana wypłata (można je dodać z tego miejsca) oraz planowany dzień miesiąca wypłaty. Program można tak sparametryzować, aby przenosił planowaną datę wypłaty wypadającą w dzień wolny na późniejszy lub wcześniejszy dzień roboczy. Jeśli zachodzi konieczność podziału wypłaty świadczenia na różnych odbiorców, wpisujemy część kwoty jaką ma otrzymać pierwszy odbiorca i wybieramy przycisk Podziel. 12

13 Program wpiszę resztę z kwoty przyznanej w drugą część wypłaty i pozwoli wybrać innego odbiorcę i pozostałe informacje. Zaznaczenie opcji plan liczony wg dni spowoduje, że wypłata za niepełny pierwszy i / lub ostatni miesiąc zostanie zmniejszona proporcjonalnie do liczby dni w których trwa okres przyznania świadczenia. Po ustawieniu danych wybieramy przycisk Utwórz plan wypłat automatycznie co spowoduje wyświetlenie okna: Okno prezentuje utworzony plan wypłat wraz z ewentualnym podziałem. W razie potrzeby poszczególne wypłaty miesięczne i ich części można jeszcze dowolnie zmieniać (kwoty, daty, odbiorcy, sposoby wypłaty). Można to robić także po zatwierdzeniu decyzji tak długo jak wypłata nie zostanie umieszczona na liście wypłat. Utworzony plan wypłat akceptujemy ikoną Akceptuj, wracając do okna decyzji. W oknie decyzji przechodzimy na zakładkę Dane decyzji: Powody przyznania pomocy program uzupełnia automatycznie na podstawie wywiadu. Ikony po prawej stronie pól Podstawa prawna i Uzasadnienie służą do wykorzystania wzorców podstaw i uzasadnień. Raz zdefiniowane wzorce, przypisane do rodzaju decyzji i rodzaju świadczenia 13

14 będą się podpowiadać w każdej następnej decyzji tego rodzaju. Definiowanie wzorców i przypisanie ich do odpowiednich rodzajów decyzji następuje w roli Administrator w menu: Parametryzacja Powiązania dla wydruków szczegóły w pomocy do Administracji Pomostem. We wzorcu uzasadnienia decyzji możemy podać następujące znaczniki: <dochód rodziny>, <dochód na osobę>, <kryterium dochodowe rodziny>, <kryterium dochodowe na osobę>, <ile osób w rodzinie>. Jeśli zdefiniujemy sobie taki wzorzec, to w treści uzasadnienia konkretnej decyzji znaczniki te zamienią się w konkretne informacje obliczone na podstawie wywiadu. Jeśli nie zdefiniujemy wzorca dla jakiegoś rodzaju decyzji, to przy pierwszej takiej decyzji program zapyta nas czy wpisana dla niej podstawa / uzasadnienie ma się podpowiadać w kolejnych decyzjach tego rodzaju. Po wpisaniu wszystkich danych na oknie decyzji, wybieramy ikonę Akceptuj. Na dolnej liście okna spraw pojawia się nowo utworzona decyzja o statusie projekt, a wniosek na górnej liście zmienia status na: do kolejnej decyzji. Kolejne ikony dotyczące dolnej listy mają następujące znaczenie: przeglądanie decyzji modyfikacja decyzji usunięcie decyzji wydruk bezpośredni decyzji wydruk decyzji z edycją ponowne wydrukowanie wcześniej zapisanego gotowego wydruku decyzji Wydruki decyzji korzystają z szablonów, przypisanych podobnie jak wzorce podstaw prawnych i uzasadnień do rodzajów decyzji i świadczeń. Wszystkie szablony wydruków są modyfikowalne korzystająć z roli Administrator i menu: Parametryzacja Powiązana dla wydruków możemy dowolnie zmienić wygląd i zawartość szablonu wydruku szczegóły w pomocy do Administracji. Za pomocą przycisku Zatwierdź decyzje dokonujemy zatwierdzenia po tej czynności decyzja może być realizowana, można ją również doręczyć, uprawomocnić, natomiast nie jest już możliwa modyfikacja ani usunięcie decyzji. 14

15 W razie pomyłki zatwierdzenie decyzji można cofnąć za pomocą przycisku Cofnij zatwierdzenie możliwe jest to dopóki dla decyzji nie ma realizacji ani decyzji zmieniających. Zatwierdzoną decyzję można zmienić poprzez wydanie kolejnej decyzji w sprawie. Służy do tego przycisk Utwórz decyzję z decyzji. Po jego wybraniu, zostaniemy poproszeni o wskazanie czy będzie to decyzja rewaloryzacyjna, zmieniająca zastępująca lub niezastępująca, wydawana w trybie nadzoru lub na podstawie orzeczenia NSA. Po dokonaniu wyboru, pojawi się okno projektu decyzji, opisane wyżej. Możemy na nim uściślić dane decyzji poprzez zmianę pola Rodzaj decyzji. Przykładowo, aby zakończyć lub uchylić decyzję, należy najpierw wskazać, że będzie to decyzja zmieniająca zastępująca, a następnie na oknie projektu nowej decyzji w polu Rodzaj decyzji wybrać zakończenie decyzji. Po akceptacji okna projektu decyzji, nowa decyzja pojawi się na dolnej liście jako kolejna w tej samej sprawie. Ustawiając na niej dolną listę, możemy ją wydrukować i zatwierdzić tak samo jak decyzję pierwotną. Zdarza się, że jeden wniosek dotyczy różnych rodzajów pomocy. Wówczas z tego samego wniosku możemy wydać więcej niż jedną decyzję. W tym celu należy ponownie użyć przycisku Utwórz decyzję z wniosku. Wszystkie decyzje z wniosku będą widoczne na dolnej liście okna spraw. Jeśli nie chcemy już tworzyć kolejnych decyzji z naszego wniosku, wybieramy przycisk Zakończ wniosek. Po wykonaniu tej czynności, przycisk Utwórz decyzję z wniosku nie będzie już dostępny. Zakończenei wniosku jest konieczne jeśli musimy wyrejestrować osobę z rodziny. Listy wypłat Aby utworzyć listę wypłat wybieramy z głównego okna Pomostu ikonę. Spowoduje to uruchomienia okna z wykazem wszystkich list wypłat, na którym wybieramy przycisk Generacja listy za okres. Pojawi się okno parametrów generacji. 15

16 Najczęściej używanymi parametrami wg których tworzymy listy wypłat są: Zakres generacji w postaci dat od do Sposób realizacji wypłaty np. konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy itp. Można też wybrać opcję wszystkie, wówczas program może utworzyć kilka list wypłat w jednej generacji. Rodzaje świadczeń możemy zaznaczyć jeden lub więcej rodzajów, jeśli nie zaznaczymy żadnego zostaną uwzględnione wszystkie. Zakładki umieszczone w dolnej części okna umożliwiają tworzenie listy wypłat wg wielu innych parametrów jak np. rejonów, adresów, odbiorców, czy też banków i kont. Po ustaleniu parametrów wybieramy ikonę Akceptuj, co spowoduje utworzenie listy wypłat i powrót do okna z wykazem list. Nowo utworzona lista ma status niezatwierdzona. Jej zawartość możemy przeglądać lub zmienić za pomocą przycisku Pozycje listy. Możemy również dodać do niej pozycje, wybierając je z listy wszystkich pozycji, które nie zostały jeszcze umieszczone na żadnej liście. Służy do tego przycisk Uzupełnij listę. Po wybraniu przycisku Zatwierdź, lista zmienia status na do wypłaty i dalsza zmiana zawartości listy nie jest już możliwa. 16

17 Za pomocą menu Wydruki możemy drukować listę wypłat w różnych postaciach. Wydruki list wypłat, podobnie jak wydruki decyzji, są oparte na szablonach, które można dowolnie modyfikować, wybierając potrzebne nam informacje. Za pomocą menu Eksport możemy eksportować listy wypłat w formie elektronicznych przelewów bankowych w różnych formatach, stosowanych w bankowości elektronicznej. Zarejestrowanie faktu wypłacenia listy odbywa się za pomocą przycisku Potwierdź listę i następnie w pojawiającym się oknie wybór przycisku Potwierdź wszystkie lub Potwierdź zaznaczone. Pobranie wszystkich pozycji powoduje zmianę statusu listy na wypłaty potwierdzone., natomiast realizacja wszystkich wypłat zaplanowanych w decyzji, przestawia status decyzji na wykonana. Realizacje niefinansowe Realizacje niefinansowe przedstawione zostaną na przykładzie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego programu pomocy państwa w zakresie dożywania. Opracowanie decyzji przyznającej to świadczenie odbywa się w taki sam sposób jak opisany w rozdziale o decyzjach. Wybierając rodzaj świadczenia w decyzji, należy przestawić przełącznik na świadczenie pozaustawowe, a następnie wybrać grupę świadczeń program wieloletni pomoc państwa w zakresie dożywiania i rodzaj świadczenia posiłek. Na zakładce Pozostałe dane ustawiamy jednego lub więcej świadczeniobiorców, używając w tym celu ikon Dodaj, Modyfikuj, Usuń. Dla każdego ze świadczeniobiorców ustawiamy następujące informacje o posiłku: Przyznany na okres daty od do przez ile dni w tygodniu o pełnej wartości kwota jednego posiłku Typ posiłku: np. pełen obiad, jedno danie gorące, mleko; bułka / kanapki Realizator wybieramy z listy instytucję która będzie realizować posiłki; jeśli w wywiadzie podano miejsce nauki dziecka to program podpowie je automatycznie jako realizatora Świadczeniobiorca należy do grupy adresatów programu program może również podpowiedzieć tę informację na podstawie daty urodzenia osoby, o ile została podana. 17

18 Na oknie danych świadczenia, w odróżnieniu od świadczeń finansowych mamy zamiast planu wypłat plan zapotrzebowania. Jest on tworzony przez program automatycznie, jeśli w danych świadczenia zaznaczymy opcję Czy dokładnie wyliczać kwotę posiłku? to program uwzględni przy tworzeniu planu zapotrzebowania dni wolne ustawione w kalendarzu systemowym albo w kalendarzu indywidualnym dla instytucji realizującej posiłki. Plan zapotrzebowania możemy modyfikować ręcznie aż do wybrania przycisku Zakończ planowanie Decyzję zatwierdzamy w taki sam sposób jak opisany w rozdziale o decyzji. Aby rozliczyć posiłki wybieramy z głównego okna Pomostu ikonę instytucji., otwierającą okno z listą Przełącznik pod listą ustawiamy w pozycji pokaż instytucje, dla których istnieją posiłki do realizacji. Spowoduje to pokazanie na liście tylko tych instytucji, które zostały podane w decyzjach jako realizujące posiłki. Wybieramy instytucję, z której otrzymaliśmy dokument rozliczeniowy (fakturę) i wybieramy przycisk Osoby. 18

19 W pojawiającym się oknie mamy na pierwszej zakładce Krok 1 - Zakres decyzji listę wszystkich decyzji, w których realizatorem posiłku jest wybrana instytucja. Zaznaczamy wszystkie albo wybrane decyzje, po czym przechodzimy na drugą zakładkę Krok 2 - Zakres osób. Na tej zakładce widzimy wszystkich świadczeniobiorców z wybranych decyzji. Po zaznaczeniu wszystkich lub wybranych świadczeniobiorców, możemy za pomocą menu Operacje: Podpowiedz dane z planu zapotrzebowania podpowiedzieć liczy i kwoty posiłków ustalone w planie zapotrzebowania w decyzji. Program poprosi nas o podanie roku i miesiąca, którego dotyczy plan zapotrzebowania. Następnie posługując się np. fakturą otrzymaną ze szkoły nanosimy rzeczywiste kwoty i liczby posiłków, zmieniając bezpośrednio na liście kwoty i liczby różniące się w stosunku do planu zapotrzebowania. Można również postąpić w inny sposób: wprowadzić tylko liczbę posiłków poszczególnym osobom, a następnie za pomocą menu Operacje: Wprowadź sumaryczną kwotę dla świadczeń, wpisać jedną, zbiorczą kwotę z rachunku. W takim przypadku Pomost rozdzieli tę kwotę pomiędzy wszystkie zaznaczone osoby, kierując się wpisaną dla nich liczbą posiłków. Ostatnim etapem jest przejście na trzecią zakładkę Krok 3 - Zapis danych. 19

20 Po uzupełnieniu wymagalnych informacji przede wszystkim Numeru faktury, wybieramy przycisk Generuj w wyniku czego następuje rozliczenie posiłków i odpowiednie informacje zapisują się w programie dla celów sprawozdawczości. W podobny sposób do opisanego powyżej, możemy rozliczyć usługi opiekuńcze, a także pomoc rzeczową i zasiłki celowe rozliczane niefinansowo (także z programu rządowego). 20

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060

POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 POMOST 20-4.2 - OPIS ZMIA W AKTUALIZACJI DPP060 1. Rozliczanie dożywania z art. 6a Po otrzymaniu ze szkoły listy dzieci korzystających z dożywania w ramach art. 6a, wybieramy z głównego okna Pomostu ikonkę

Bardziej szczegółowo

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja 20-0.0 Instalacja pakietu Przed zainstalowaniem pakietu należy wykonać kopię bazy danych. Pakiet należy zainstalować poprzez uruchomienie go na każdej stacji

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych

Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Szablony wywiadów dla terminali mobilnych Administrator systemu ma możliwość definiowania szablonów wywiadów dla terminali mobilnych dla wszystkich części rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przeprowadzając

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity

Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Wstęp Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW Obsługa wniosków w wersji 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW Wersja 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW wprowadza nowy sposób rejestracji wniosku, opracowany aby ułatwić i przyspieszyć Państwa pracę. Przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity

Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Świadczenie rodzicielskie w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Wstęp Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona Dodawanie plików do archiwum Najczęściej spotykanymi formatami stosowanymi do kompresowania plików lub folderów są:.zip,.7z i.rar Popularnym darmowym programem do archiwizowania i rozpakowywania archiwum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie adresów w POMOST Std w oparciu o słowniki terytorialne udostępniane przez CSIZS

Wprowadzanie adresów w POMOST Std w oparciu o słowniki terytorialne udostępniane przez CSIZS Wprowadzanie adresów w POMOST Std w oparciu o słowniki terytorialne udostępniane przez CSIZS Emp@tia Opis systemu dla pomocy społecznej, opublikowany w dniu 19 grudnia 2014 przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25 Tytuł dokumentu: Instrukcja przenoszenia zaległych wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od dnia 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra I. Korzystanie z IBUKa Aby móc w pełni korzystać z IBUKa, należy używać następujących przeglądarek internetowych:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Gimnazjalisto, w elektronicznym systemie pod adresem: ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl możesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU ENARZEDZIOWNIA SPIS TREŚCI 1. Narzędziownia.. 2 2. Dokumenty.. 3 2.1 Zapotrzebowanie... 3 2.2 Wypożyczenia... 4 2.3 Zwroty...4 2.4 Rezerwacje 5 2.5 Spis z natury..5 2.6 Przyjęcia 6

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości oprogramowania dla Zespołów Interdyscyplinarnych, wprowadzone w wersji systemu POMOST Std

Nowe możliwości oprogramowania dla Zespołów Interdyscyplinarnych, wprowadzone w wersji systemu POMOST Std Nowe możliwości oprogramowania dla Zespołów Interdyscyplinarnych, wprowadzone w wersji 3-3.0 systemu POMOST Std Możliwość skorzystania z wydruków Wszystkie wydruki są dostępne na oknie Działania Zespołu

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 4 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów Czerwiec 2015 1 1. Rejestracja w module ewnioski Przechodzimy na stronę:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

TALES pomoc materialna dla uczniów

TALES pomoc materialna dla uczniów 1 Spis treści: TALES pomoc materialna dla uczniów INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU 1. Zaczynamy pracę z programem (najważniejsze informacje)... 3 Parametry programu... 5 Terminy wypłat... 6 Progi dochodu i

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo