Ubezpieczenia społeczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia społeczne"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia społeczne Wykład 11. Polski system ubezpieczeń społecznych reformy, warunki, kierunki zmian Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (wraz z uzasadnieniem do ustawy) Góra (2003)

2 Reformy emerytalne w Polsce Wprowadzenie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych Reforma systemu rentowego REFORMA systemu emerytalnego Zmiany możliwości łączenia pracy i emerytury Emerytury pomostowe, Zniesienie wcześniejszych emerytur Zasady wypłat z OFE Przesunięcie środków z OFE do ZUS, wybór między OFE i ZUS, zmiana zasad inwestowania środków OFE. Zasady wypłaty z OFE PODNIESIENIE WIEKU EMERYTALNEGO Uzależnienie waloryzacji świadczeń od CPI Zmiana zasad waloryzacji świadczeń Zmiana zasad waloryzacji świadczeń Zmiany możliwości łączenia pracy i emerytury Zniesienie zasiłków i zmiana świadczeń przedemerytalnych Ograniczenie uprawnień do świadczeń przedemerytalnych Zmniejszenie składki do OFE, utworzenie drugiego filaru w ZUS Źródło: Ruzik (2011) z uzupełnieniami

3 Reformy emerytalne w Polsce Cele reform: Zniwelowanie skutków zmian demograficznych, Przystosowanie systemu do warunków starzejącego się społeczeństwa, Ustabilizowanie systemu, Urealnienie wysokości świadczeń, Zmniejszenie obciążeń systemu finansów publicznych, Aktywizacja zawodowa osób w podeszłym wieku.

4 Podniesienie wieku emerytalnego Likwidacja wcześniejszych emerytur: 2009 r. skasowanie przywilejów emerytalnych i ograniczenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Reforma z 2012 r.: Docelowy wiek emerytalny dla obu płci to 67 lat. Od wiek emerytalny podnoszony co 4 miesiące o 1 miesiąc. Poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 roku, a dla kobiet w 2040 roku. Emerytura częściowa 50% kobiety w wieku 62 (po 35 latach pracy), mężczyźni 65 lat (po 40 latach pracy) zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

5 Przynależność do nowego systemu emerytalnego Nowy system wprowadzono 1 stycznia 1999, Tylko osoby urodzone po 1948 roku, Wszyscy ci, którzy w 1998 r. mieli skończone 50 lat zostali w starym systemie, Wszyscy poniżej 50 roku życia należą do nowego systemu, Osoby, które w 1999 r. miały pomiędzy 30 a 50 lat, wybierały czy ich składka będzie oddawana w całości do ZUSu, czy też będzie dzielona pomiędzy ich indywidualne konto w ZUS i konto w OFE, Osoby przed trzydziestką musiały mieć składkę dzieloną między dwa konta.

6 Przepisy ogólne wysokość składek W obu systemach składka wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto, W nowym systemie ZUS zatrzymuje 12,22% naszej pensji brutto, a pozostałe 7,3% w zależności od naszego wyboru dzieli między subkonto w ZUS (4,38%) i OFE (2,92%), albo przelewa w całości na subkonto w ZUS. Maksymalny pułap, do którego płacimy składki emerytalne, to trzydziestokrotność średniej płacy krajowej, czyli w 2014 r zł, Składkę płaci za nas pracodawca. Jeżeli pracujemy na własny rachunek, bądź prowadzimy działalność gospodarczą, to sami płacimy składkę, W 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 2247,60 zł, czyli 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Minimalna składka emerytalna to 438,73 zł.

7 Składki Ubezpieczenie Ogółem Pracownik Pracodawca Emerytalne 19,52% 9,76 (w tym OFE) 9,76 Rentowe 8% 1,5 6,5 Chorobowe 2,45% 2,45 0 Wypadkowe od 0,67% do 3,86% 0 od 0,67 do 3,86% Suma od 2,64 do 33,83% 13,71% od 14,93 do 20,12% Pracodawca płaci dodatkowo: 2,45% na Fundusz Pracy, 0,1% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracujący płaci: 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne.

8 Przepisy ogólne wysokość świadczeń Od minimalna emerytura wynosi 844,45 zł, Emeryturę mogą powiększać dodatki od 10,36 do 709,34 zł, Jeżeli osoba, która pobiera wcześniejszą emeryturę, pracuje, to emerytura ulega zmniejszeniu, jeżeli dodatkowy dochód przekracza 70% średniej płacy (2646,80 zł), Jeżeli dochód ten będzie niższy od 130% średniej płacy (4915,50 zł), to emerytura zostanie obniżona o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o 557,91 zł. Jeżeli dochód przekroczył 130% średniej płacy, to wcześniejsza emerytura zostaje zawieszona. Dla zasiłków przedemerytalnych odpowiednie granice to 25 i 70% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, mogą pracować bez ograniczeń.

9 Stary system Obejmuje wszystkich, którzy w 1998 r. skończyli 50 lat, Szybki wzrost kosztów: w 1981 r. składka na ubezpieczenia społeczne wynosiła 15,5 %, a w 1998 r. 45%. Brak związku między wysokością składek a emeryturą. Wysokość emerytury zależała od: - kwoty bazowej, czyli średniej płacy w gospodarce za poprzedni kwartał, - wynagrodzenia pracownika we wskazanym przez niego okresie, - liczby lat, w czasie których płacono składkę, - liczby lat, w których nie płacono składki (np. studia). emerytura = KB * [0,24 + PS * (0,013 *LS + 0,007 * LN)] Liczne przywileje, zwłaszcza w postaci wcześniejszych emerytur.

10 Transformacja W starym systemie pozostawiono po prostu tych, którzy już byli na emeryturze, oraz tych, którym do emerytury niewiele zostało. Resztę przeniesiono do nowego systemu, dając ludziom w średnim wieku wybór: jedno, czy dwa konta emerytalne. Wybór jednego konta nie oznacza pozostania w starym systemie. Oznacza, że składki są rejestrowane tylko na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS. Ponad 80% osób bliżej 30ki wybrało dwa konta. Wśród tych tuż przed 50ką dwa konta wybrało około 10%. Problem z kapitałem początkowym dla 11,5 mln osób: emerytura = KB 98 * [0,24 * p + PS * (0,013 *LS + 0,007 * LN)]

11 Transformacja Część pieniędzy emerytalnych jest inwestowana przez OFE na rynku finansowym, więc jest mniej pieniędzy na wypłaty bieżących emerytur. Ten deficyt jest tylko przejściowy i początkowe prognozy wskazywały, że przestanie istnieć w ciągu 30 lat. Środki do pokrycia deficytu można uzyskać z: - prywatyzacji (dodatkowo otwiera możliwości inwestycyjne dla funduszy emerytalnych), - ogólnych podatków, - sprzedaży obligacji skarbowych, - reformy finansów państwa i zmniejszenia wydatków na inne cele.

12 Nowy system System oszczędnościowy oszczędności gromadzone na trzech kontach: dwóch w ZUS i jednym w OFE. Każdy uczestniczy w systemie na tych samych zasadach, a wyjątkowe rozwiązania są tylko zewnętrznym dodatkiem. - Z tego powodu emerytury pomostowe są finansowane z budżetu i specjalnych składek pracodawców. System działa w oparciu o zasadę zdefiniowanej składki, jest zbilansowany, a negatywne efekty zewnętrzne powinny być minimalizowane. System nie musi być zbilansowany dla każdej osoby, tylko bilansuje się jako całość.

13 Nowy system Najważniejsze elementy systemu to: Indywidualizacja składek system wie, kto i ile zapłacił, Wpłacenie składki tworzy określone zobowiązanie systemu wobec wpłacającego, Zobowiązanie jest zapisywane na indywidualnym koncie emerytalnym uczestnika systemu, powiększając już istniejące zobowiązania, Zobowiązania na koncie rosną o ustaloną stopę zwrotu, W momencie przejścia na emeryturę suma zobowiązań jest przekształcana na annuitet, Wysokość świadczenia zależy od wysokości zobowiązań i od wieku uczestnika systemu w momencie przejścia na emeryturę.

14 ZUS pierwszy filar Oparty o system repartycyjny, czyli dzisiejsze składki są użyte do wypłaty emerytur. Składki są zapisane na naszych kontach emerytalnych jako zobowiązania systemu. Zobowiązania są waloryzowane co roku wskaźnikiem waloryzacji: inflacja + przyrost składek (stosunek sumy składek w bieżącym roku do sumy składek w roku poprzednim). Czyli waloryzacja składek zależy od kondycji gospodarki i liczby płacących. Jest to inny wskaźnik waloryzacji niż dla świadczeń (inflacja + co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku).

15 ZUS pierwszy filar Wysokość emerytury - dzielimy zgromadzony kapitał przez oczekiwany czas życia. Emerytura x gdzie CAF x t c t t max min IW CAF e x x x t ; min.em. Y t ; 2,5Y t Y t t 1 CAF x 1 t 1 to funkcja przyrostu składek osoby, która ma x lat i przechodzi na emeryturę w roku t. e x to oczekiwana długość życia, nie zależna od płci, Y(t) to średni poziom płac w roku t, c(t) to stopa składki w pierwszym filarze, a IW x to indywidualna płaca.

16 Drugi filar Wybór między ZUS i OFE: Od do Decyzja czy odkładać 2,92% dochodu w OFE czy na subkoncie w ZUS. Trzeba złożyć deklarację o wyborze OFE, jeżeli nie złożymy, to automatycznie jesteśmy w ZUS. Wybór ZUS nie oznacza przeniesienia środków z OFE. Do ZUS będzie wpływać składka, a dotychczasowe aktywa zostaną tam, gdzie były. Ponowny wybór będzie możliwy co cztery lata, z tym, że pierwsza możliwość będzie już w Osoby rozpoczynające pracę mają cztery miesiące na wybór, czy chcą być w OFE. W roku wyboru OFE mają zakaz reklamy do 31 lipca, aby umożliwić ubezpieczonym podjęcie obiektywnej decyzji.

17 ZUS drugi filar Subkonto w ZUS: W zależności od wyboru ubezpieczonego 4,38% albo 7,3% składki. Oparty na zasadzie zdefiniowanej składki. Składka zapisywana jest jako zobowiązanie na naszym koncie. Środki przekazywane są na wypłatę bieżących świadczeń. Możliwość dziedziczenia środków. Waloryzowane średnią stopą wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat.

18 OFE drugi filar Oparty na zasadzie zdefiniowanej składki, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Działają na rynkach kapitałowych i one generują stopę zwrotu. Składka zapisywana jest jako zobowiązanie na naszym koncie w postaci jednostek rozrachunkowych, Wartość jednostek rozrachunkowych jest ustalana w każdym dniu roboczym w oparciu o aktualną wartość aktywów funduszu, Środki ze składek były inwestowane częściowo w obligacje rządowe (bez ograniczeń), a częściowo w instrumenty emitowane przez sektor prywatny (ograniczenia). Od składki nie mogą być inwestowane w skarbowe instrumenty dłużne i w instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa.

19 OFE drugi filar OFE mogły inwestować (między innymi): 20% środków w bankowe depozyty i papiery wartościowe, 47,5% środków w akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 10% środków w akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym, 15% środków w jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze otwarte, 40% środków w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez gminy, dopuszczone do publicznego obrotu. W obligacje skarbu państwa mogły inwestować bez ograniczeń. Za granicą mogą zainwestować do 10% środków w 2014, do 20% w 2015 i do 30% od 2016 r. Według ustawy z OFE nie mogą inwestować w obligacje i inne instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa. Tego typu papiery wartościowe w dniu r. OFE mają przekazać do ZUS. W sumie do ZUS ma trafić 51,5% aktywów OFE. Środki te zostaną zewidencjonowane na subkontach w ZUS w wartości niemniejszej niż ich wartość ZUS przedstawi obligacje i bony skarbowe do nabycia przez Ministra Finansów. Pozostałe aktywa zostaną przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W związku z tym w 2014 r. OFE muszą przynajmniej 75% swoich środków inwestować w akcje, co uchroni je przed koniecznością ich wyprzedaży.

20 OFE drugi filar Początkowo było 20 OFE, obecnie działa 12 funduszy. W grudniu 2014 r. emerytury z OFE wypłacono 4252 osobom na kwotę 381,4 tys. zł (średnia emerytura to 90 zł). Według danych na koniec października najwięcej członków (3 mln), i największe aktywa (37,5 mld zł, wobec 73,7 mld zł na koniec grudnia 2013) ma ING OFE. ING OFE ma również jednostkę rozrachunkową o najwyższej wartości 40,5 zł. Po reformie z 2013 r. 2 mln 564 tys. 72 osób zadeklarowało dalsze płacenie składki do OFE. Nie oznacza to jednak, że liczba członków OFE zmalała.

21 OFE drugi filar Dane o rynku OFE Aktywa ,74 zł Obligacje i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa ,3 zł 48,3% aktywów 0,8% aktywów Akcje 41,7% aktywów 83,2% aktywów Aktywa zagraniczne 1,4% aktywów 4,1% aktywów Liczba członków Liczba składek Wartość składek ,67 zł ,54 zł Źródło: na podstawie sprawozdań KNF

22 OFE drugi filar Wybór funduszu jest niczym nieograniczony. Jeżeli nie wybierzemy funduszu zaczynając pracę, to zostaniemy przydzieleni do jakiegoś przez losowanie. Fundusz można zmienić. Jeżeli jest się jego członkiem krócej niż dwa lata, to za wycofanie płaci się: 160 zł za staż krótszy niż rok, 80 zł za staż krótszy niż 2 lata. Przy zmianie fundusz pobiera opłatę manipulacyjną za przelew pieniędzy do innego funduszu, wysokości 4% najniższego wynagrodzenia w danym kwartale. Fundusz można zmienić jedynie w czasie sesji transferowych: w ostatni dzień roboczy lutego, maja, sierpnia i listopada. W listopadzie 2013 fundusz zmieniło 1084 osoby. W związku z reformą z zasady zmiany OFE pokazane obok przestały obowiązywać. Obecnie wybór OFE jest dokonywany poprzez wpisanie nazwy odpowiedniego OFE do deklaracji o wyborze OFE, ale również w ramach sesji transferowych.

23 OFE drugi filar Fundusze są poddane publicznemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (nadzór prawny). Nadzór ekonomiczny polega na wymogu osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu: Minimalna stopa zwrotu to stopa zwrotu niższa o 50%, lub o 4 punkty procentowe, od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa. Jeżeli stopa zwrotu funduszu przez 2 lata jest mniejsza od minimalnej stopy zwrotu, to konta uczestników muszą być uzupełnione do minimalnego poziomu. Środki pochodzą w pierwszej kolejności od towarzystwa emerytalnego zarządzającego funduszem. Ostatecznym zabezpieczeniem jest Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z zasadami reformy z fundusze pozostają pod nadzorem KNF, ale mechanizm minimalnej stopy zwrotu zostaje zlikwidowany. Wprowadzona zostaje okresowa porównawcza stopa zwrotu.

24 Okresowa stopa zwrotu: OFE drugi filar Okresowa porównawcza stopa zwrotu:

25 OFE drugi filar Minimalna stopa zwrotu zapewnia, że najgorszy OFE nie będzie znacząco odbiegał od pozostałych. Jednak mechanizm minimalnej stopy zwrotu nie chroni przed ujemną stopą zwrotu jeżeli ma ją większość OFE. Mechanizm minimalnej stopy zwrotu prowadzi do podobnej struktury portfeli funduszy, co ogranicza ich efektywność. Jednak nawet przy podobnej strukturze portfeli, fundusze nie osiągają takich samych wyników. Fundusz, który ma stopę zwrotu przez 30 lat wyższą o jeden punkt procentowy od konkurentów, da emeryturę wyższą o 16%.

26 Stopy zwrotu OFE Nordea OFE 35,95% OFE Allianz Polska -0,045% MetLife OFE (dawniej Amplico OFE) 34,10% Generali OFE -0,245% PKO BP Bankowy OFE 33,22% Pekao OFE -0,755% Allianz Polska OFE 33,21% AXA OFE -1,060% Aviva OFE Aviva BZ WBK 32,46% AIG OFE -1,932% AEGON OFE 31,62% Nordea OFE -2,20% Pekao OFE 31,49% AEGON OFE -2,227% ING OFE 31,28% OFE Pocztylion -2,828% AXA OFE 31,09% OFE PZU Złota Jesień -2,911% OFE PZU "Złota Jesień" 30,76% OFE Polsat -4,080% OFE Pocztylion 29,86% Bankowy OFE -4,257% Generali OFE 28,82% ING OFE -4,628% Commercial Union OFE BPH CU WBK -4,766% Średnia ważona stopa zwrotu 31,99% OFE WARTA -5,544% Źródło: KNF Średnia ważona stopa zwrotu -2,93% Minimalna stopa zwrotu -6,93%

27 Stopy zwrotu OFE Okresowa stopa zwrotu funduszu emerytalnego na dzień (w%) Otwarty Fundusz Emerytalny dzienna tygodniowa miesięczna kwartalna półroczna roczna AEGON OFE 0,055 0,438 0,082 2,892 2,232 2,146 Allianz Polska OFE 0,028 0,277 0,221 3,755 2,637 1,914 Aviva OFE Aviva BZ WBK 0,000 0,322 0,080 3,089 1,853 1,770 AXA OFE -0,027 0,214-0,106 2,961 2,736 2,484 Generali OFE 0,052 0,545 0,493 3,252 1,974 1,334 ING OFE 0,025 0,224 0,025 2,543-0,395-0,567 MetLife OFE (dawne Amplico) 0,081 0,463 0,518 3,890 2,617 1,375 Nordea OFE 0,000 0,402 0,377 3,607 2,595 2,621 Pekao OFE -0,084 0,254-0,309 3,227 1,110 0,311 PKO BP Bankowy OFE 0,054 0,624 0,488 3,402 2,686 2,093 OFE Pocztylion 0,029 0,353 0,147 3,617 1,549-0,205 OFE PZU "Złota Jesień" 0,000 0,481 0,751 2,678 0,778 0,805 Okresowa porównawcza stopa zwrotu -0,251 0,057-0,768 2,243 1,925-1,102 Źródło: KNF

28 OFE drugi filar Towarzystwa emerytalne konkurują ze sobą na rynku, wobec tego istnieje ryzyko ich upadłości. OFE nie mogą zbankrutować. Ich aktywa są całkowicie oddzielone od aktywów PTE, które nimi zarządzają. Zarządzanie OFE jest usługą, za którą uczestnicy systemu muszą płacić: - opłata od składki, która jest wnoszona z góry, nie większa niż 1,75%, może być różnicowana w zależności od stażu członkowskiego ubezpieczonych. - opłata za zarządzanie: Wysokość aktywów netto (w mld zł) ponad do Opłata za zarządzanie otwartym funduszem od wartości aktywów netto w skali miesiąca wynosi: 8 0,045 % ,6 mln zł + 0,04 % nadwyżki ponad mln zł ,4 mln zł + 0,032 % nadwyżki ponad mln zł ,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad mln zł 45 15,5 mln zł

29 Suwak bezpieczeństwa 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego kapitał ubezpieczonego zaczyna być przekazywany na subkonto w ZUS. Kapitał jest przekazywany stopniowo, tak by w miesiącu ukończenia wieku emerytalnego suma środków ubezpieczonego w OFE wynosiła zero. W miesiącu ukończenia wieku emerytalnego ubezpieczony przestaje być członkiem OFE, nawet jeżeli nadal pracuje. Kapitał jest przekazywany w ten sposób, że OFE umarza jednostki rozrachunkowe i przekazuje do ZUS pieniądze.

30 Wypłaty z drugiego filara Okresowe emerytury kapitałowe: Przysługują członkom OFE do ukończenia 65 roku życia dotyczą kobiet. Wypłacane przez OFE, za pośrednictwem ZUS. Waloryzowane tak jak emerytura z FUS. Dwa warunki otrzymania: - ukończenie 60 lat, - kwota zgromadzonych środków w OFE równa lub wyższa dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego (obecnie 195,67 zł). Jeżeli kapitał w OFE jest mniejszy niż dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego, to cały kapitał przekazywany jest do ZUS, który traktuje go jak składkę emerytalną. Formalnie pozostają, tyle że będą wypłacane przez ZUS. Będą obowiązywać do czasu, gdy wiek emerytalny kobiet zrówna się w wiekiem emerytalnym mężczyzn, czyli 67 lat, co nastąpi w 2040 r.

31 Wypłaty z drugiego filara Dożywotnie emerytury kapitałowe: Trzy warunki otrzymania: - ukończone 65 lat, - ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach z FUS, - kwota zgromadzonych środków w OFE równa lub wyższa dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego (obecnie 195,67 zł). Emerytura może być wypłacona tylko w formie annuitetu. Emerytury są ustalane na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia, wspólnych dla obu płci. W wypadku śmierci emeryta środki są dziedziczone przez 3 lata po przejściu na emeryturę. Według ustawy z nie będzie emerytur kapitałowych. Emerytury z drugiego filaru będą wypłacane przez ZUS razem z i na tych samych zasadach co emerytury z pierwszego filaru. Oznacza to, że środki na wypłatę tych emerytur będą pochodzić z bieżących składek pracujących.

32 Wypłaty z drugiego filara Dożywotnie emerytury kapitałowe (pierwotna wersja): Przechodząc na emeryturę wybieramy fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych zarządzany przez zakład emerytalny. Środki zgromadzone w OFE są przekazywane za pośrednictwem ZUS do wybranego funduszu. Fundusz będzie co miesiąc przekazywał ZUS środki na wypłatę emerytury kapitałowej. Zasad działania funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych i zakładów emerytalnych jeszcze nie ustalono. Nie wiadomo też, jakie będą pobierały opłaty. Dożywotnia emerytura kapitałowa nie będzie waloryzowana, ale może się zmieniać w zależności od wyników inwestycji funduszu.

33 Stopa zwrotu i wysokość emerytur System był budowany tak, by dać stopę zastąpienia 60%. Jest to możliwe, gdy odpowiednio długo pracujemy, a wyniki finansowe OFE będą dobre. Kluczowy jest czas oszczędzania na emeryturę. Oczekiwane stopy zwrotu z OFE są dużo wyższe niż stopy zwrotu z ZUS. Przy 40% składki idącej do OFE, emerytura z niego mogła stanowić ponad połowę świadczenia. Równie istotna jest płeć, ze względu na różnice w stażu pracy kobieta pracuje krócej, więc otrzyma emeryturę dużo niższą niż mężczyzna o takich samych cechach. Użycie wspólnych tabel średniej długości życia w pierwszym filarze podwyższy emeryturę kobiet o jakieś 8% i obniży emeryturę mężczyzn o jakieś 10% w stosunku do tego, co otrzymywaliby przy użyciu osobnych tablic trwania życia dla każdej płci.

34 Stopa zwrotu i wysokość emerytur Aby obliczyć prognozowaną wysokość przyszłej emerytury, można skorzystać z kalkulatorów emerytalnych na stronach ZUS bądź KNF. Stopa zwrotu w starym systemie: Źródło: Bukowska i in. (2011)

35 Stopa zwrotu i wysokość emerytur Prognozy stóp zwrotu w nowym systemie: Źródło: Bukowska i in. (2011)

36 Który filar jest najważniejszy? Żadnego filaru nie możemy się pozbyć, gdyż wtedy system działałby niewłaściwie, a przynajmniej mogłyby być problemy z realizacją jego podstawowego celu. Każdy filar pełni inną rolę: pierwszy filar gwarantuje dochody po przejściu na emeryturę, drugi utrzymuje je na odpowiednim do życia poziomie, a trzeci je uzupełnia i zapewnia element swobodnego wyboru. Teoretycznie rzecz biorąc, gdyby udało się nakłonić ludzi do dobrowolnego oszczędzania na emerytury, to drugi filar mógłby zniknąć, a jego rolę przejęłyby dwa pozostałe.

37 Który filar jest najważniejszy? Podstawowy problem: Ustalenie wagi poszczególnych funkcji systemu emerytalnego: I filar: funkcja redystrybucyjna i ubezpieczeniowa, II filar: funkcja ubezpieczeniowa i oszczędnościowa, III filar: funkcja oszczędnościowa. Należy także ustalić, jak jest rola rządu w wypełnianiu tych funkcji przez system. Ze względu na swoje funkcje drugi filar może wzbudzać kontrowersje, ale wydaje się lepszym rozwiązaniem niż na przykład drugi filar w podejściu anglosaskim. Drugi filar może stabilizować, a także prowadzić do rozwoju i ożywienia rynków finansowych.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Literatura I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa, 2007, s.266-275. 2 Składki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zapewnienie środków do życia osobom, które ze względu na:

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Grażyna Ancyparowicz Warszawa-Ursus, 13 luty 2014 r. Zobowiązania traktatowe do zabezpieczenia społecznego Konwencja 102 MOP z 28 czerwca 1952 r., ratyfikowana 24

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

OPZZ-Z2/WT/2013/AS 19 grudnia 2013 r.

OPZZ-Z2/WT/2013/AS 19 grudnia 2013 r. WICEPRZEWODNICZĄCA OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WIESŁAWA TARANOWSKA OPZZ-Z2/WT/2013/AS 19 grudnia 2013 r. Koleżanki i Koledzy W załączeniu przekazuję dokumenty zawierające: - najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce Warszawa, marzec 2017 r. System emerytalny w Polsce Dariusz Noszczak System emerytalny to część systemu ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych System emerytalny System ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Poz. 1717 Szczawno-Zdrój, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część II świadczenia Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia Filarowa konstrukcja ubezpieczeń społecznych model klasyczny : I filar - z budżetu państwa II filar ze składki pracodawców

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część I finasowanie Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia I. Wprowadzenie. Fundusz społeczny- pojęcie funduszu społecznego, udział w tworzeniu funduszu i prawie do świadczeń z niego

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, będą mogły w ciągu 3 miesięcy podjąć decyzję, czy chcą zostać członkami OFE.

Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, będą mogły w ciągu 3 miesięcy podjąć decyzję, czy chcą zostać członkami OFE. Co zakłada proponowana przez rząd reforma? W ramach gruntowanej przebudowy II filaru (OFE) rząd proponuje: przeniesienie obligacji skarbowych i papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa, z OFE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Wprowadzenie Pojęcie i ewolucja ryzyka starości Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Przemiany gospodarczo polityczne, a reformy systemów emerytalnych. Reformy systemów emerytalnych :

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma systemu emerytalnego. Od tego momentu w Polsce funkcjonują równolegle dwa systemy emerytalne: stary system emerytalny dla osób urodzonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ISSN 1899-1114 nr 5 (5) 16 czerwca 2008 Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) Jolanta Adamiec Abstract The preformed in 1998/99 reform of the retirement system caused a creation

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne i emerytalne

Fundusze inwestycyjne i emerytalne Fundusze inwestycyjne i emerytalne WYKŁAD 8 FUNDUSZE EMERYTALNE W SYSTEMIE EMERALNYMY CEL I STRUKTURA SYSTEMU EMERYTALNEGO (1) Pojęcie ogólne: ogół planów (programów) wypłacających świadczenia emerytalne.

Bardziej szczegółowo

Reformy systemów emerytalnych astabilność finansów publicznych KINGA KACZOR, MAGDALENA SIERADZAN

Reformy systemów emerytalnych astabilność finansów publicznych KINGA KACZOR, MAGDALENA SIERADZAN Reformy systemów emerytalnych astabilność finansów publicznych KINGA KACZOR, MAGDALENA SIERADZAN Słowo wstępu Zabezpieczenie emerytalne obywateli to obowiązek konstytucyjny państwa Bezpieczeństwo systemu

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako

Bardziej szczegółowo

Polityka gospodarcza i społeczna (zabezpieczenie emerytalne)

Polityka gospodarcza i społeczna (zabezpieczenie emerytalne) prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Polityka gospodarcza i społeczna (zabezpieczenie emerytalne) Zakres przedmiotowy systemu zabezpieczenia społecznego wyznacza katalog ryzyk społecznych: choroby macierzyństwa

Bardziej szczegółowo

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak.

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak. IKE Pytania/odpowiedzi dotyczące Indywidualnego Konta Emerytalnego 1. Co to jest IKE? Pełna nazwa to Indywidualne Konto Emerytalne Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 17 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy, dobrowolny system emerytalny w Polsce

Dodatkowy, dobrowolny system emerytalny w Polsce Dodatkowy, dobrowolny system emerytalny w Polsce Raport opracowany przez zespół pod kierunkiem Wiktora Wojciechowskiego w składzie: Barbara Liberda Joanna Rutecka Jan Stefanowicz z zespołem Projekt sfinansowano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz Ubezpieczenie emerytalne dr Ariel Przybyłowicz Ryzyko emerytalne Ochrona sytuacji ochrony zarobków z powodu zrealizowania prawa do zaprzestania działalności zarobkowej w związku z biologicznym (naturalnym)

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo