SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna na okres od r. do r. ZATWIERDZAM Częstochowa, dnia r. Dokument zawiera 25 stron Nr. strony Strona 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. Informacje wstępne 1. Zamawiający Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna Adres: ul. Krasińskiego 14/24, Częstochowa Telefon: (34) ; fax: (34) Strona internetowa: Adres Konto bankowe w: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie Numer konta: NIP: ; REGON: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DN/351/ON Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3. Tryb postępowania 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych, z zachowaniem zasad określonych ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej zamawiającego w dniu r. 3. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o powyższym zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które to ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu r. Nr. strony Strona 2

3 4. Informacje uzupełniające Nr. strony Strona 3 1. Zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia i określenia oznaczają: - Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna - Dostawca - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, z którą zamawiający zawarł umowę w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przedmiotowego postępowania przetargowego. - Oferent osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która sporządziła i złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zwana dalej: SIWZ oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część. - Oferta - zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnionych zgodnie z wymaganymi warunkami w niej określonymi. - Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie. - Forma pisemna - pismo maszynowe lub przygotowane przy użyciu sprzętu komputerowego opatrzone oryginalnym podpisem oferenta (własnoręcznym) i oryginalną pieczęcią firmową. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje pisemnie wszystkich oferentów ubiegających się o zamówienie oraz zamieści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki i na stronie internetowej 3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom, zostanie też zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca. 5. Udzielanie wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego dla oferentów. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, tj. w art. 38 ust Pytania i prośby o wyjaśnienia muszą być

4 przesyłane pisemnie na adres zamawiającego. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: - p. Wioletta Bugaj (34) p. Zdzisław Banaś (34) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej litrów (słownie: pięć milionów litrów), spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia. Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy. w skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie zamawiającego w paliwo w ilości do l (słownie: trzydzieści tysięcy litrów) - dostawy jednorazowe autocysterną, do 3 razy w tygodniu, dostawa w okresie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 6:00 do 13:30 w okresie letnim i od godz. 7:00 do 13:00 w okresie zimowym. Zamówienie będzie składane najpóźniej do godz. 11:00. miejsca dostaw: zajezdnia autobusowa zamawiającego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24 zajezdnia autobusowa zamawiającego w Pajęcznie, ul. 1 Maja 73 dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: dostawa paliwa w plombowanych zbiornikach (każda komora cysterny) paliwo musi posiadać aktualny atest świadectwo jakości, które będzie przekazywane zamawiającemu przy każdej dostawie z każdej dostawy (bezpośrednio z autocysterny) pobierane będą ręcznie próbki przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. Następnie próbki te w opakowaniach szklanych są plombowane zgodnie z normą PN-EN ISO dostawcę zobowiązuje się do dostarczania produktu o parametrach odpowiadających warunkom atmosferycznym panującym w danym momencie zagwarantowanie dostaw paliwa umożliwiającego eksploatację autobusów w ekstremalnie niskich temperaturach tj. poniżej -25 C paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko dostawcy jako jednostkę rozliczeniową dostarczanego paliwa przyjmuje się jeden tysiąc litrów (w temperaturze referencyjnej 15 C) cena netto za dostawy paliwa może być zmienna, przy zachowaniu niezmiennego opustu zapisanego w ofercie. Cena bieżącej dostawy będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna z cen ogłaszanych na Nr. strony Strona 4

5 stronach internetowych Grupy LOTOS (Eurodiesel Eko) i PKN ORLEN S.A. (Ekodiesel ) w dniu dostawy pomniejszona o zaoferowany opust termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni od daty wystawienia faktury zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia paliwo będzie przyjmowane w panującej temperaturze w danym dniu, a jego ilość będzie określana przez sondy pomiarowe zainstalowane w zbiornikach zamawiającego. Odbioru ilościowego dostarczonego paliwa będzie dokonywać komisja składająca się z przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującego. Ilość dostarczonego paliwa będzie przez komisję wpisana w dokument odbioru zawierający następujące dane: - ilość w tysiącach litrów faktycznie dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej w momencie dostawy do stacji paliw Kupującego - gęstość paliwa w temperaturze rozładunku (rzeczywistej) dostawca będzie wystawiał fakturę VAT za ilość oleju napędowego po przeliczeniu ilości odebranego paliwa do temperatury referencyjnej 15 C. Dodatkowe informacje: 1. Oferta winna spełnić wszystkie wymogi SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje przedpłat względnie zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz ofert częściowych. 4. Umowa zostanie zawarta z oferentem, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone wyłącznie w niniejszej specyfikacji. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. III. Terminy 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert wówczas zamawiający nie udzieli odpowiedzi. 2. Wadium w formie pieniężnej powinno być wniesione na rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Terminem wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data i godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione do dnia r., do godz.11:00 w sekretariacie zamawiającego, a więc przed złożeniem oferty. 3. Oferty należy składać do dnia r. do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego sekretariat I piętro. 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24 świetlica przedsiębiorstwa (w części jawnej zostaną odczytane wszystkim obecnym informacje dotyczące złożonej oferty zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy). 5. Wymagany termin związania ofertą: 60 dni od upływu składania ofert. 6. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Nr. strony Strona 5

6 7. Oferta wniesiona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. IV. Wadium 1. Zasady wnoszenia wadium Wadium powinno być wniesione w terminie, który został podany w rozdz. III Terminy pkt 2. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie oferenta, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Wysokość wadium : ,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wniesione na rachunek zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Częstochowa Numer konta: z adnotacją: Wadium nr sprawy DN/351/ON-2015 Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) w zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. 2. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami (zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy) wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek oferenta. 1. Zgodnie z art. 46 ust. 1-3 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli: a) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, b) zamawiający unieważnił postępowanie, protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek oferenta: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 3. Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy: Nr. strony Strona 6

7 a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. V. Wykluczenie oferenta Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy: 1. dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 2. dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Nr. strony Strona 7

8 Nr. strony Strona 8 7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 9. dostawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 10. dostawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art 9 lub art 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również dostawców, którzy: wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy; nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w części VII pkt 9. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 9 ustawy, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę dostawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

9 O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego dostawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 24). VI. Kryteria powodujące odrzucenie oferty Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniem 1 egz., 2. Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ustawy. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (W przypadku konsorcjum oświadczenie ma złożyć każdy członek konsorcjum) 1 egz. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. Zamawiający bezwzględnie wymaga, by umowa ta: upoważniała jednego z członków konsorcjum Głównego Partnera- jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z ofertą oraz umową, stwierdzała, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zadania, była zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego, była zawarta z notarialnie potwierdzonymi podpisami, 5. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, a działającej w imieniu osób lub osoby wymienionych w dokumencie określonym w punkcie 3. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba, 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podanym w art. 24 ust. 1 pkt. 4,5,6,7,8 wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podanym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Nr. strony Strona 9

10 Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9. Oświadczenie o wniesieniu kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.), 10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 12. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 13. Koncesja na obrót paliwami płynnymi, 14. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw o podobnym zakresie i wielkości (dowolna ilość dostaw), 15. Zaakceptowany wzór umowy (będący częścią siwz, dołączony do oferty i zaparafowany na każdej stronie), 16. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, każdy z podmiotów występujących w umowie konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty kreślone w punktach 3,5,6,7,8,9. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania i zalecenia ogólne. Przez ofertę rozumie się całość dokumentacji przewidzianej w SIWZ, a złożonej przez oferenta. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) każdy oferent może złożyć tylko jedną Ofertę, 2) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie opisane strony oferty parafowane. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, w kolejności stron wskazanej w formularzu ofertowym, za podpisanie uważa się własnoręczny podpis z pieczątką 3) wszystkie opisane strony oferty wraz załącznikami powinny być ponumerowane, 4) oferta winna być przygotowana w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie jej zawartości, 5) ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności, wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Niespełnienie powyższego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 6) ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, Nr. strony Strona 10

11 7) wymaga się, by oferta była dostarczona w dwóch opakowaniach zamkniętych, uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania, sposób zamknięcia koperty powinien wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia 8) opakowanie zewnętrzne ma być opatrzone następującymi napisami: adresem zamawiającego - numerem sprawy - nazwą przetargu - dopiskiem - Nie otwierać przed r. opakowanie wewnętrzne oprócz opisu jw. winno zawierać nazwę i adres oferenta 9) wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 10) oferentowi, który nie pobrał specyfikacji istotnych warunków zamówienia u zamawiającego lub nie zapoznał się z jej treścią i ewentualną modyfikacją treści SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego grozi złożenie oferty nie spełniającej w pełni wymogów SIWZ. Jeśli zatem złożona przez taki podmiot oferta, nie będzie uwzględniała treści SIWZ oraz jej ewentualnych zmian, będzie podlegać odrzuceniu zgodnie z art.89 ust 1 pkt 2 ustawy jako, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 11) druki dołączone do SIWZ muszą być przez oferenta wypełnione bez wyjątku wg SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy 12) brak jakiegokolwiek z wymienionych dokumentów, złożenie dokumentów w niewłaściwej formie lub dokonanie merytorycznych zmian w załączonych do SIWZ drukach, będzie skutkować odrzuceniem oferty. 13) Załączniki oferty muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, na każdej stronie zawierającej treść, przez co najmniej jedną z osób przewidzianą do reprezentacji oferenta, wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Zmiany i wycofanie oferty. 1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie dla nich wiążąca. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących SIWZ. Nr. strony Strona 11

12 3. Tajemnica przedsiębiorstwa Oferent może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w odrębnej kopercie opisanej Tajemnica przedsiębiorstwa i opatrzonej pieczęcią oferenta. Tak przygotowaną informację zamknąć razem ze składanymi dokumentami ofertowymi w opisanych wyżej opakowaniach. IX. Cena oferty W ofercie należy podać wysokość przyznanego zamawiającemu przez oferenta opustu za jeden tysiąc litrów oleju napędowego w stosunku do ceny za jeden tysiąc litrów oleju napędowego (w temp. referencyjnej 15 C) wyliczonej jako średnia arytmetyczna z cen ogłaszanych na stronach internetowych Grupy LOTOS i PKN ORLEN S.A. Wysokość opustu należy określić w wysokości netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT 23%). Cena brutto oferty (na dzień otwarcia ofert i każdej dostawy) obliczona będzie zgodnie ze wzorem: [średnia arytmetyczna cen brutto za jeden tysiąc litrów oleju napędowego stosowana przez Grupę LOTOS i PKN ORLEN S.A. (na dzień otwarcia ofert i każdej dostawy) minus opust brutto za jeden tysiąc litrów oleju napędowego] x ilość oleju napędowego (w tysiącach litrów) Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a dostawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Cena oferty winna ponadto zawierać koszty: transportu krajowego i zagranicznego, ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, należności celnych i akcyzowych, koszty dostawy paliwa do zamawiającego. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Informacja o trybie oceny ofert Dokonując wyboru oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami ocenianymi wg podanych niżej zasad: Oceniane kryteria: Cena waga kryterium 100 % ( 100 pkt) Nr. strony Strona 12

13 Sposób obliczenia wagi kryterium : ilość punktów za cenę = CENA NAJKORZYSTNIEJSZA [PLN] CENA BADANEJ OFERTY [PLN] X 100 PUNKTÓW XI. Ogłoszenie wyników oraz zawarcie umowy 1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z oferentem, którego oferta: a) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów), b) spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania, c) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2) Po rozstrzygnięciu przetargu, jego wyniki zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, z równoczesnym przesłaniem tej informacji faksem (potwierdzonej następnie listem poleconym) do wszystkich uczestników postępowania oraz na stronie internetowej 3) Informacje przesłane do wszystkich oferentów będą zawierać: a) imię nazwisko lub nazwę oraz adres oferenta którego ofertę wybrano b) cenę wybranej oferty 4) Po zawarciu umowy zamawiający przekazuje ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy, o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 5) O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd PKS Częstochowa w Częstochowie S.A. 6) Wszyscy oferenci będą informowani o: a) złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach, b) zmianach terminu przetargu, c) unieważnieniu przetargu. XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia, oraz aby kwota ta została zaokrąglona w górę do pełnych stu złotych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie: pieniężnej, gwarancjach i poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy. Nr. strony Strona 13

14 Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. XIII. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. Oferent może uzupełnić informacje dotyczące jego firmy i jego oferty w miejscach wykropkowanych. Każda strona umowy powinna być zaparafowana. XIV. Środki odwoławcze W toku postępowania o udzielenie zamówienia, oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych pt. Środki Ochrony Prawnej, dotyczące protestów, odwołań i skarg. I. Wnoszenie i rozpatrywanie protestu 1) Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 2) Protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 3) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Protest wniesiony po terminie zostanie odrzucony. 5) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, termin składania ofert może zostać przedłużony. 6) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 7) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 8) Protest inny niż wymieniony w pkt 7, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Nr. strony Strona 14

15 II. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania 1. Od rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. ZATWIERDZAM Nr. strony Strona 15

16 OFERTA CENOWA Załącznik nr 1 Pełna nazwa Oferenta adres:... Województwo... Powiat... NIP... Urząd Miasta... Regon... Telefon... fax Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową dotyczącą Sukcesywnych dostaw oleju napędowego wraz z transportem dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna my niżej podpisani oferujemy wykonywanie dostaw oleju napędowego na następujących warunkach: oferujemy opust za jeden tysiąc litrów oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 C w stosunku do średniej arytmetycznej cen jednego tysiąca litrów oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 C stosowanej przez Grupę LOTOS i PKN ORLEN S.A. w wysokości: a)... zł ( bez podatku VAT 23%) słownie :... b)... zł ( z podatkiem VAT 23%) słownie :... Wysokość oferowanego wyżej opustu od średniej ceny nie będzie zmieniała się na niekorzyść Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Zmiana cen, będzie następować zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ Oferowane warunki płatności to... Nr. strony Strona 16

17 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz jesteśmy w stanie na podstawie przedstawionych materiałów zrealizować przedmiot zamówienia. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały okres trwania umowy. 3. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta oświadczamy, że: - termin realizacji każdej dostawy będzie zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ, - podejmujemy się realizować sukcesywnie przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy przez okres 24 miesięcy. 4. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 5. Posiadamy własne lub wynajęte specjalistyczne środki transportowe przystosowane do przewozu oleju napędowego. 6. Posiadamy własną lub wynajętą bazę magazynową na olej napędowy 7. Wadium w kwocie: ,00 zł zostało wniesione dnia:... w formie Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. Równocześnie zastrzegamy sobie poniższe informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa: Osoba ze strony Dostawcy wyznaczona do kontaktów w sprawie dostawy i wykonania przedmiotowego zamówienia... (imię, nazwisko, stanowisko w firmie, nr telefonu) 10. Oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr... Uwaga: Wartość oferty jest ostateczna i nie może być negocjowana ani w trakcie, ani po przetargu (art.87 ust.1 prawa zamówień publicznych)). Zabronione jest zmienianie postanowień umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której wybrano Oferenta. Oferty, w których zostaną świadomie pominięte jakiekolwiek elementy lub zaniżone ceny zostaną odrzucone z dalszego postępowania. Podpisano Pieczęć firmowa oferenta Nr. strony Strona 17

18 ... (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oferenta) dnia,... miejscowość... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA OFERENTA (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) Nazwa firmy... REGON... nr telefonu, nr faxu... Adres... Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia oferenta oświadczam, że firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy, Pieczęć firmowa oferenta... (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oferenta) dnia,... miejscowość... Nr. strony Strona 18

19 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Częstochowie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna, ul. Krasińskiego 14/24, Częstochowa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w XVII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem , NIP , Kapitał Zakładowy ,00 PLN, opłacony w całości, reprezentowanym przez oraz reprezentowaną przez Nr. strony Strona 19

20 ... 1 Przedmiot umowy 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna 2. Dostawa będzie realizowana zgodnie z założeniami określonymi SIWZ oraz ofertą. 3. Dostawca będzie dostarczał olej napędowy do zajezdni autobusowych Zamawiającego w Częstochowie, przy ul. Krasińskiego 14/24 i Oddziału PKS w Pajęcznie, ul. 1 Maja 73, w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili otrzymania zapotrzebowania od Zamawiającego w ilości do litrów (dostawy jednorazowe autocysterną), do 3 razy w tygodniu,w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 6:00 do 13:30 w okresie letnim i w godz. od 7:00 do 13:00 w okresie zimowym. Zamówienie w danym dniu będzie dokonywane najpóźniej do godz. 11: Ilości podane w SIWZ są ilościami szacunkowymi do zakupu w okresie od dnia r. do dnia r. Rzeczywista wielkość ww. dostaw określona zostanie na podstawie wystawionych zleceń wynikających z potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty ilości kupowanego oleju napędowego in minus względem ilości określonych w SIWZ. Zamawiający zapłaci dostawcy za rzeczywistą ilość dostarczonego oleju napędowego. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy realizacji dostawy. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej od poniesienia ewentualnych szkód (polisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności). 7. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać świadectwo jakości oleju napędowego, które będzie wystawione przez producenta lub dowolne, niezależne, akredytowane laboratorium dla każdej jednorazowej dostawy oleju napędowego. Nr. strony Strona 20

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo