SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna na okres od r. do r. ZATWIERDZAM Częstochowa, dnia r. Dokument zawiera 25 stron Nr. strony Strona 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. Informacje wstępne 1. Zamawiający Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna Adres: ul. Krasińskiego 14/24, Częstochowa Telefon: (34) ; fax: (34) Strona internetowa: Adres Konto bankowe w: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie Numer konta: NIP: ; REGON: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DN/351/ON Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3. Tryb postępowania 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych, z zachowaniem zasad określonych ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej zamawiającego w dniu r. 3. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o powyższym zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które to ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu r. Nr. strony Strona 2

3 4. Informacje uzupełniające Nr. strony Strona 3 1. Zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia i określenia oznaczają: - Zamawiający Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna - Dostawca - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, z którą zamawiający zawarł umowę w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przedmiotowego postępowania przetargowego. - Oferent osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która sporządziła i złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zwana dalej: SIWZ oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część. - Oferta - zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnionych zgodnie z wymaganymi warunkami w niej określonymi. - Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie. - Forma pisemna - pismo maszynowe lub przygotowane przy użyciu sprzętu komputerowego opatrzone oryginalnym podpisem oferenta (własnoręcznym) i oryginalną pieczęcią firmową. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje pisemnie wszystkich oferentów ubiegających się o zamówienie oraz zamieści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki i na stronie internetowej 3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom, zostanie też zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca. 5. Udzielanie wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego dla oferentów. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, tj. w art. 38 ust Pytania i prośby o wyjaśnienia muszą być

4 przesyłane pisemnie na adres zamawiającego. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: - p. Wioletta Bugaj (34) p. Zdzisław Banaś (34) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej litrów (słownie: pięć milionów litrów), spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia. Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy. w skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie zamawiającego w paliwo w ilości do l (słownie: trzydzieści tysięcy litrów) - dostawy jednorazowe autocysterną, do 3 razy w tygodniu, dostawa w okresie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 6:00 do 13:30 w okresie letnim i od godz. 7:00 do 13:00 w okresie zimowym. Zamówienie będzie składane najpóźniej do godz. 11:00. miejsca dostaw: zajezdnia autobusowa zamawiającego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24 zajezdnia autobusowa zamawiającego w Pajęcznie, ul. 1 Maja 73 dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: dostawa paliwa w plombowanych zbiornikach (każda komora cysterny) paliwo musi posiadać aktualny atest świadectwo jakości, które będzie przekazywane zamawiającemu przy każdej dostawie z każdej dostawy (bezpośrednio z autocysterny) pobierane będą ręcznie próbki przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. Następnie próbki te w opakowaniach szklanych są plombowane zgodnie z normą PN-EN ISO dostawcę zobowiązuje się do dostarczania produktu o parametrach odpowiadających warunkom atmosferycznym panującym w danym momencie zagwarantowanie dostaw paliwa umożliwiającego eksploatację autobusów w ekstremalnie niskich temperaturach tj. poniżej -25 C paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko dostawcy jako jednostkę rozliczeniową dostarczanego paliwa przyjmuje się jeden tysiąc litrów (w temperaturze referencyjnej 15 C) cena netto za dostawy paliwa może być zmienna, przy zachowaniu niezmiennego opustu zapisanego w ofercie. Cena bieżącej dostawy będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna z cen ogłaszanych na Nr. strony Strona 4

5 stronach internetowych Grupy LOTOS (Eurodiesel Eko) i PKN ORLEN S.A. (Ekodiesel ) w dniu dostawy pomniejszona o zaoferowany opust termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni od daty wystawienia faktury zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia paliwo będzie przyjmowane w panującej temperaturze w danym dniu, a jego ilość będzie określana przez sondy pomiarowe zainstalowane w zbiornikach zamawiającego. Odbioru ilościowego dostarczonego paliwa będzie dokonywać komisja składająca się z przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującego. Ilość dostarczonego paliwa będzie przez komisję wpisana w dokument odbioru zawierający następujące dane: - ilość w tysiącach litrów faktycznie dostarczonego paliwa w temperaturze rzeczywistej w momencie dostawy do stacji paliw Kupującego - gęstość paliwa w temperaturze rozładunku (rzeczywistej) dostawca będzie wystawiał fakturę VAT za ilość oleju napędowego po przeliczeniu ilości odebranego paliwa do temperatury referencyjnej 15 C. Dodatkowe informacje: 1. Oferta winna spełnić wszystkie wymogi SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje przedpłat względnie zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz ofert częściowych. 4. Umowa zostanie zawarta z oferentem, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone wyłącznie w niniejszej specyfikacji. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. III. Terminy 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert wówczas zamawiający nie udzieli odpowiedzi. 2. Wadium w formie pieniężnej powinno być wniesione na rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Terminem wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data i godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione do dnia r., do godz.11:00 w sekretariacie zamawiającego, a więc przed złożeniem oferty. 3. Oferty należy składać do dnia r. do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego sekretariat I piętro. 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24 świetlica przedsiębiorstwa (w części jawnej zostaną odczytane wszystkim obecnym informacje dotyczące złożonej oferty zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy). 5. Wymagany termin związania ofertą: 60 dni od upływu składania ofert. 6. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Nr. strony Strona 5

6 7. Oferta wniesiona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. IV. Wadium 1. Zasady wnoszenia wadium Wadium powinno być wniesione w terminie, który został podany w rozdz. III Terminy pkt 2. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie oferenta, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Wysokość wadium : ,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wniesione na rachunek zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Częstochowa Numer konta: z adnotacją: Wadium nr sprawy DN/351/ON-2015 Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) w zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. 2. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami (zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy) wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek oferenta. 1. Zgodnie z art. 46 ust. 1-3 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli: a) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, b) zamawiający unieważnił postępowanie, protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek oferenta: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 3. Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy: Nr. strony Strona 6

7 a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. V. Wykluczenie oferenta Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy: 1. dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 2. dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Nr. strony Strona 7

8 Nr. strony Strona 8 7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 9. dostawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 10. dostawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art 9 lub art 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również dostawców, którzy: wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy; nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w części VII pkt 9. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 9 ustawy, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę dostawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

9 O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego dostawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 24). VI. Kryteria powodujące odrzucenie oferty Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniem 1 egz., 2. Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ustawy. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (W przypadku konsorcjum oświadczenie ma złożyć każdy członek konsorcjum) 1 egz. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. Zamawiający bezwzględnie wymaga, by umowa ta: upoważniała jednego z członków konsorcjum Głównego Partnera- jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z ofertą oraz umową, stwierdzała, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zadania, była zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego, była zawarta z notarialnie potwierdzonymi podpisami, 5. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, a działającej w imieniu osób lub osoby wymienionych w dokumencie określonym w punkcie 3. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba, 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podanym w art. 24 ust. 1 pkt. 4,5,6,7,8 wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podanym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Nr. strony Strona 9

10 Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9. Oświadczenie o wniesieniu kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.), 10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 12. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 13. Koncesja na obrót paliwami płynnymi, 14. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw o podobnym zakresie i wielkości (dowolna ilość dostaw), 15. Zaakceptowany wzór umowy (będący częścią siwz, dołączony do oferty i zaparafowany na każdej stronie), 16. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, każdy z podmiotów występujących w umowie konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty kreślone w punktach 3,5,6,7,8,9. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania i zalecenia ogólne. Przez ofertę rozumie się całość dokumentacji przewidzianej w SIWZ, a złożonej przez oferenta. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) każdy oferent może złożyć tylko jedną Ofertę, 2) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie opisane strony oferty parafowane. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, w kolejności stron wskazanej w formularzu ofertowym, za podpisanie uważa się własnoręczny podpis z pieczątką 3) wszystkie opisane strony oferty wraz załącznikami powinny być ponumerowane, 4) oferta winna być przygotowana w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie jej zawartości, 5) ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności, wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Niespełnienie powyższego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 6) ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, Nr. strony Strona 10

11 7) wymaga się, by oferta była dostarczona w dwóch opakowaniach zamkniętych, uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania, sposób zamknięcia koperty powinien wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia 8) opakowanie zewnętrzne ma być opatrzone następującymi napisami: adresem zamawiającego - numerem sprawy - nazwą przetargu - dopiskiem - Nie otwierać przed r. opakowanie wewnętrzne oprócz opisu jw. winno zawierać nazwę i adres oferenta 9) wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 10) oferentowi, który nie pobrał specyfikacji istotnych warunków zamówienia u zamawiającego lub nie zapoznał się z jej treścią i ewentualną modyfikacją treści SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego grozi złożenie oferty nie spełniającej w pełni wymogów SIWZ. Jeśli zatem złożona przez taki podmiot oferta, nie będzie uwzględniała treści SIWZ oraz jej ewentualnych zmian, będzie podlegać odrzuceniu zgodnie z art.89 ust 1 pkt 2 ustawy jako, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 11) druki dołączone do SIWZ muszą być przez oferenta wypełnione bez wyjątku wg SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy 12) brak jakiegokolwiek z wymienionych dokumentów, złożenie dokumentów w niewłaściwej formie lub dokonanie merytorycznych zmian w załączonych do SIWZ drukach, będzie skutkować odrzuceniem oferty. 13) Załączniki oferty muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, na każdej stronie zawierającej treść, przez co najmniej jedną z osób przewidzianą do reprezentacji oferenta, wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Zmiany i wycofanie oferty. 1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie dla nich wiążąca. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących SIWZ. Nr. strony Strona 11

12 3. Tajemnica przedsiębiorstwa Oferent może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w odrębnej kopercie opisanej Tajemnica przedsiębiorstwa i opatrzonej pieczęcią oferenta. Tak przygotowaną informację zamknąć razem ze składanymi dokumentami ofertowymi w opisanych wyżej opakowaniach. IX. Cena oferty W ofercie należy podać wysokość przyznanego zamawiającemu przez oferenta opustu za jeden tysiąc litrów oleju napędowego w stosunku do ceny za jeden tysiąc litrów oleju napędowego (w temp. referencyjnej 15 C) wyliczonej jako średnia arytmetyczna z cen ogłaszanych na stronach internetowych Grupy LOTOS i PKN ORLEN S.A. Wysokość opustu należy określić w wysokości netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT 23%). Cena brutto oferty (na dzień otwarcia ofert i każdej dostawy) obliczona będzie zgodnie ze wzorem: [średnia arytmetyczna cen brutto za jeden tysiąc litrów oleju napędowego stosowana przez Grupę LOTOS i PKN ORLEN S.A. (na dzień otwarcia ofert i każdej dostawy) minus opust brutto za jeden tysiąc litrów oleju napędowego] x ilość oleju napędowego (w tysiącach litrów) Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a dostawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Cena oferty winna ponadto zawierać koszty: transportu krajowego i zagranicznego, ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, należności celnych i akcyzowych, koszty dostawy paliwa do zamawiającego. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Informacja o trybie oceny ofert Dokonując wyboru oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami ocenianymi wg podanych niżej zasad: Oceniane kryteria: Cena waga kryterium 100 % ( 100 pkt) Nr. strony Strona 12

13 Sposób obliczenia wagi kryterium : ilość punktów za cenę = CENA NAJKORZYSTNIEJSZA [PLN] CENA BADANEJ OFERTY [PLN] X 100 PUNKTÓW XI. Ogłoszenie wyników oraz zawarcie umowy 1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z oferentem, którego oferta: a) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów), b) spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania, c) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2) Po rozstrzygnięciu przetargu, jego wyniki zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, z równoczesnym przesłaniem tej informacji faksem (potwierdzonej następnie listem poleconym) do wszystkich uczestników postępowania oraz na stronie internetowej 3) Informacje przesłane do wszystkich oferentów będą zawierać: a) imię nazwisko lub nazwę oraz adres oferenta którego ofertę wybrano b) cenę wybranej oferty 4) Po zawarciu umowy zamawiający przekazuje ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy, o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 5) O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd PKS Częstochowa w Częstochowie S.A. 6) Wszyscy oferenci będą informowani o: a) złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach, b) zmianach terminu przetargu, c) unieważnieniu przetargu. XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia, oraz aby kwota ta została zaokrąglona w górę do pełnych stu złotych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie: pieniężnej, gwarancjach i poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na ustalony z zamawiającym oprocentowany rachunek bankowy. Nr. strony Strona 13

14 Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. XIII. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. Oferent może uzupełnić informacje dotyczące jego firmy i jego oferty w miejscach wykropkowanych. Każda strona umowy powinna być zaparafowana. XIV. Środki odwoławcze W toku postępowania o udzielenie zamówienia, oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych pt. Środki Ochrony Prawnej, dotyczące protestów, odwołań i skarg. I. Wnoszenie i rozpatrywanie protestu 1) Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 2) Protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 3) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Protest wniesiony po terminie zostanie odrzucony. 5) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, termin składania ofert może zostać przedłużony. 6) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 7) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 8) Protest inny niż wymieniony w pkt 7, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Nr. strony Strona 14

15 II. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania 1. Od rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. ZATWIERDZAM Nr. strony Strona 15

16 OFERTA CENOWA Załącznik nr 1 Pełna nazwa Oferenta adres:... Województwo... Powiat... NIP... Urząd Miasta... Regon... Telefon... fax Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową dotyczącą Sukcesywnych dostaw oleju napędowego wraz z transportem dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna my niżej podpisani oferujemy wykonywanie dostaw oleju napędowego na następujących warunkach: oferujemy opust za jeden tysiąc litrów oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 C w stosunku do średniej arytmetycznej cen jednego tysiąca litrów oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 C stosowanej przez Grupę LOTOS i PKN ORLEN S.A. w wysokości: a)... zł ( bez podatku VAT 23%) słownie :... b)... zł ( z podatkiem VAT 23%) słownie :... Wysokość oferowanego wyżej opustu od średniej ceny nie będzie zmieniała się na niekorzyść Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Zmiana cen, będzie następować zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ Oferowane warunki płatności to... Nr. strony Strona 16

17 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz jesteśmy w stanie na podstawie przedstawionych materiałów zrealizować przedmiot zamówienia. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały okres trwania umowy. 3. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta oświadczamy, że: - termin realizacji każdej dostawy będzie zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ, - podejmujemy się realizować sukcesywnie przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy przez okres 24 miesięcy. 4. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 5. Posiadamy własne lub wynajęte specjalistyczne środki transportowe przystosowane do przewozu oleju napędowego. 6. Posiadamy własną lub wynajętą bazę magazynową na olej napędowy 7. Wadium w kwocie: ,00 zł zostało wniesione dnia:... w formie Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. Równocześnie zastrzegamy sobie poniższe informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa: Osoba ze strony Dostawcy wyznaczona do kontaktów w sprawie dostawy i wykonania przedmiotowego zamówienia... (imię, nazwisko, stanowisko w firmie, nr telefonu) 10. Oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr... Uwaga: Wartość oferty jest ostateczna i nie może być negocjowana ani w trakcie, ani po przetargu (art.87 ust.1 prawa zamówień publicznych)). Zabronione jest zmienianie postanowień umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której wybrano Oferenta. Oferty, w których zostaną świadomie pominięte jakiekolwiek elementy lub zaniżone ceny zostaną odrzucone z dalszego postępowania. Podpisano Pieczęć firmowa oferenta Nr. strony Strona 17

18 ... (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oferenta) dnia,... miejscowość... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA OFERENTA (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) Nazwa firmy... REGON... nr telefonu, nr faxu... Adres... Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia oferenta oświadczam, że firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy, Pieczęć firmowa oferenta... (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oferenta) dnia,... miejscowość... Nr. strony Strona 18

19 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Częstochowie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna, ul. Krasińskiego 14/24, Częstochowa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w XVII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem , NIP , Kapitał Zakładowy ,00 PLN, opłacony w całości, reprezentowanym przez oraz reprezentowaną przez Nr. strony Strona 19

20 ... 1 Przedmiot umowy 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna 2. Dostawa będzie realizowana zgodnie z założeniami określonymi SIWZ oraz ofertą. 3. Dostawca będzie dostarczał olej napędowy do zajezdni autobusowych Zamawiającego w Częstochowie, przy ul. Krasińskiego 14/24 i Oddziału PKS w Pajęcznie, ul. 1 Maja 73, w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili otrzymania zapotrzebowania od Zamawiającego w ilości do litrów (dostawy jednorazowe autocysterną), do 3 razy w tygodniu,w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 6:00 do 13:30 w okresie letnim i w godz. od 7:00 do 13:00 w okresie zimowym. Zamówienie w danym dniu będzie dokonywane najpóźniej do godz. 11: Ilości podane w SIWZ są ilościami szacunkowymi do zakupu w okresie od dnia r. do dnia r. Rzeczywista wielkość ww. dostaw określona zostanie na podstawie wystawionych zleceń wynikających z potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty ilości kupowanego oleju napędowego in minus względem ilości określonych w SIWZ. Zamawiający zapłaci dostawcy za rzeczywistą ilość dostarczonego oleju napędowego. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy realizacji dostawy. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej od poniesienia ewentualnych szkód (polisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności). 7. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać świadectwo jakości oleju napędowego, które będzie wystawione przez producenta lub dowolne, niezależne, akredytowane laboratorium dla każdej jednorazowej dostawy oleju napędowego. Nr. strony Strona 20

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Numer sprawy: DRB/341/03/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO Dane dotyczące zamawiającego Miejski Zakład Komunalny ul. Międzyzakładowa 3 98-330 Pajęczno

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: RI. 3463-21/10 (pieczęć adresowa firmy ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno ENEA Serwis sp. z o.o., Gronówko 30 64-111 Lipno ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa dla ENEA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu

Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu Szczegółowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu 1. Przetarg ogłasza: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna 61-586 Poznań ul. Stanisława Matyi

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo