Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR"

Transkrypt

1 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR

2

3 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR

4 SPIS TREŚCI Zbiorczy charakter zabezpieczeń... 4 Zabezpieczenia gotówkowe... 5 Składanie... 5 Wykorzystanie zabezpieczeń... 6 Zwrot... 6 Zabezpieczenia gwarancyjne... 9 Gwaranci... 9 Gwarancja transakcji pojedynczej...10 Składanie zlecenia...10 Wykorzystanie...11 Zwrot...11 Gwarancja zbiorcza...14 Składanie zlecenia...14 Wykorzystanie...14 Zwrot...15 Zmiana warunków gwarancji...15 Operacje na zabezpieczeniach...19 Blokowanie zabezpieczeń...19 Zwalnianie zabezpieczeń...19 Przejmowanie zabezpieczeń...19 Zmiana formy zabezpieczenia...20 Zamiana zabezpieczenia...20 Informowanie o stanie zabezpieczeń...21 Wyciąg z Rejestru Uznanych Gwarantów Agencji Rynku Rolnego (wg stanu na 23 października 2013 r.)

5 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Uczestnictwo w mechanizmach wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem składania zabezpieczeń, które są gwarancją prawidłowego wypełnienia zobowiązań w transakcjach eksportowych, importowych i w obrocie krajowym. Systemowo zabezpieczeniami tymi zajmuje się Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna za administrowanie wybranymi mechanizmami wspólnej polityki rolnej. Przedsiębiorcy uczestnicy mechanizmów WPR składają w ARR zabezpieczenia, których zadaniem jest zagwarantowanie Agencji prawidłowego wywiązania się przez benefi cjenta z zobowiązań nałożonych przez dany mechanizm. System obsługi zabezpieczeń zapewnia ewidencję oraz sprawne zarządzanie zabezpieczeniami. Za prawidłowość zapisów w rejestrach zabezpieczeń odpowiada Dział Zabezpieczeń i Gwarancji (DZiG) w Biurze Finansowo-Księgowym ARR. Pozostałymi uczestnikami systemu zabezpieczeń są: biura operacyjne oraz sekcje oddziałów terenowych ARR odpowiedzialne za wystawianie i autoryzację poleceń przekazanych do realizacji przez DZiG, przedsiębiorcy właściciele środków zdeponowanych w ARR, będący również wnio- skodawcami gwarancji składanych w Agencji; są oni odpowiedzialni za utrzymywanie poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zobowiązań podjętych w ramach uczestnictwa w mechanizmach WPR, gwaranci instytucje finansowe wpisane do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz ten jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 52 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz. U nr 68, poz. 622 z późn. zm.) i obejmuje instytucje finansowe, które podpisały z Agencją umowę o współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR. Agencja Rynku Rolnego akceptuje dwie formy zabezpieczeń mechanizmów WPR: zabezpieczenia w formie depozytów gotówkowych, gwarancje instytucji fi nansowych. Warunkiem zarejestrowania przez ARR zabezpieczenia jest posiadanie (przez składającego zabezpieczenie) numeru Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP) prowadzonego przez Agencję. Zabezpieczenia mogą dotyczyć jednego zobowiązania lub wielu zobowiązań, w związku z czym mogą one mieć charakter pojedynczy lub zbiorczy. 3

6 Zbiorczy charakter zabezpieczeń Zabezpieczenia składane w formie depozytu gotówkowego traktowane są przez ARR jako zabezpieczenia zbiorcze. Oznacza to, że każda wpłata (depozyt gotówkowy), dokonana przez przedsiębiorcę na konto zabezpieczeń, stanowi saldo środków do wykorzystania w dowolnym mechanizmie WPR administrowanym przez Agencję. Kolejna wpłata zabezpieczenia gotówkowego powiększa stan dostępnych środków gotówkowych. Wpłacone przez przedsiębiorcę na konto ARR w NBP zabezpieczenia gotówkowe nie są przypisane do poszczególnych mechanizmów, umów, pozwoleń, wniosków, ofert, przetargów itp. Dopiero w momencie zablokowania środków (na polecenie Biura Operacyjnego odpowiednio do złożonych przez przedsiębiorców wniosków) następuje przypisanie gotówki do danego wniosku/oferty/umowy. W przypadku założenia blokady zmniejsza się stan dostępnych środków na koncie przedsiębiorcy. W wyniku rozliczenia udzielonego pozwolenia/umowy/przetargu następuje zwolnienie blokady stan konta dostępnych środków powiększa się itd. Gwarancja zbiorcza może być również wykorzystywana wiele razy w ramach jednego mechanizmu lub w wielu mechanizmach (jeśli pozwala na to przedmiot i rodzaj gwarancji, termin ważności oraz kwota gwarantowana). Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pokrywającego wszystkie zobowiązania, których podjął się w ramach uczestnictwa w mechanizmach WPR (lub zamierza podjąć się w najbliższym czasie). Wymagania dotyczące poziomu zabezpieczeń dla danego mechanizmu są określane przez ARR w warunkach ofertowych. Agencja nie odpowiada za odrzucenie wniosku o uczestnictwo w określonym programie lub mechanizmie WPR spowodowane: niezłożeniem przez przedsiębiorcę wymaganego zabezpieczenia, niewystarczającym poziomem zabezpieczenia, niezłożeniem zabezpieczenia we właściwym czasie, pojawieniem się innych przyczyn powodujących, że zabezpieczenie nie może być zaakceptowane przez ARR. 4

7 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Zabezpieczenia gotówkowe Składanie Agencja akceptuje zabezpieczenia gotówkowe wyłącznie w formie depozytu gotówkowego składanego na wydzielony rachunek bankowy ARR: Nr Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie ul. Powstańców Warszawy 4, Warszawa Numer rachunku podawany jest na stronie internetowej ARR w warunkach ofertowych dotyczących mechanizmów, w których złożenie zabezpieczenia jest obowiązkowe. Agencja Rynku Rolnego wymaga precyzyjnego określenia na przelewie bankowym/dowodzie wpłaty tytułu dokonywanej wpłaty. Pole tytuł wpłaty/przelewu zaleca się wypełnić następującą treścią: Wniesienie nowego zabezpieczenia: Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; zabezpieczenie WPR Zapłata należności na podstawie noty księgowej: Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; przejęcie zabezpieczenia WPR; numer noty obciążeniowej Zapłata z tytułu naliczonych odsetek: Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; spłata odsetek; numer noty księgowej Zapłata należności z tytułu gwarancji: Tytuł: Numer CPR nadany przez ARR; realizacja gwarancji WPR; numer wezwania do gwaranta. W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń identyfi kacja wpłaty i jej uznanie mogą zostać opóźnione. Sprawna obsługa zabezpieczeń wymaga, aby przedsiębiorca złożył zabezpieczenie wymagane dla planowanych przez niego działań w odpowiednim terminie. Agencja zaleca, aby wpłaty gotówkowe były dokonywane przynajmniej 3 dni przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o uczestnictwo w danym mechanizmie. 5

8 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez przedsiębiorcę we wpłatach i w przelewach. Wykorzystanie zabezpieczeń Wszystkie zarejestrowane środki gotówkowe przedsiębiorcy mogą być wykorzystywane przez niego w dowolnym mechanizmie WPR administrowanym przez Agencję. Zwrot Zabezpieczenia gotówkowe są zwracane wyłącznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy właściciela tych środków. Aby otrzymać ich zwrot, przedsiębiorca jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia (drukowanymi literami) Wniosku o zwrot zabezpieczenia i przesłania go do Centrali ARR. Formularze wniosków można otrzymać w Centrali Agencji lub wydrukować ze strony internetowej Wzór wniosku o zwrot zabezpieczenia znajduje się na str. 7. Na Wniosku o zwrot zabezpieczenia przedsiębiorca wpisuje numer rachunku bankowego identyczny z aktualnym numerem rachunku zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, ponieważ Agencja nie dokonuje zwrotów na inne rachunki. Od środków zdeponowanych na rachunku wyznaczonym do obsługi zabezpieczeń przedsiębiorca nie otrzymuje odsetek (art.14 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 282/2012 z dnia r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania sytemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych). Wniosek o zwrot zabezpieczenia powinien być oryginalnie podpisany przez osoby reprezentujące fi rmę, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z aktualnym wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca powinien także posiadać w CRP aktualne zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego. Wnioski o zwrot zabezpieczenia, które nie są wypełnione zgodnie z ww. wymogami zostają odrzucone. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot zabezpieczenia. W przypadku odrzucenia wniosku Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Agencja zwraca tylko te środki, które nie są wykorzystywane (zablokowane). 6

9 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Wniosek o zwrot zabezpieczenia przedsiębiorca Strona 1 z 2 FKS_P7_f12 Wersja: 2.1 z dnia Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR... Część A wypełnia przedsiębiorca Dane podmiotu zlecają cego: 1. Proszę wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę fizyczną 2. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorcy 3. Imię w przypadku osoby fizycznej 4. Adres przedsiębiorcy (ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) Proszę zwrócić zabezpieczenia zgodnie z parametrami podanymi poniżej: 6. Tytuł zwrotu 7.Gotówka 8.Kwota do zwrotu P L N 9.Numer rachunku bankowego Gwarancja 11.Kwota gwarancji 12.Numer gwarancji 13. Czy złożono wniosek o zmianę formy zabezpieczenia? 2 Tak 14.Data - - Pieczęć i podpis zleceniodawcy 1 Pierwsze dwie kratki należy wypełnić w przypadku rachunków bankowych w bankach zagranicznych (tj. poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). 2 Proszę wypełnić w przypadku, gdy zwrot ma dotyczyć zabezpieczenia zwalnianego na skutek realizacji wniosku o zmianę formy zabezpieczenia. 7

10 Wniosek o zwrot zabezpieczenia przedsiębiorca Strona 2 z 2 FKS_P7_f12 Wersja: 2.1 z dnia Część B wypełnia Dział Zabezpieczeń i Gwarancji Przyczyny odmowy: Odmowa zwrotu zabezpieczenia Data Akceptacja wniosku o zwrot zabezpieczenia Sporządził: Zatwierdził: 8

11 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Zabezpieczenia gwarancyjne Gwarancje instytucji fi nansowych są drugą formą zabezpieczeń fi nansowych akceptowanych przez Agencję w ramach realizacji mechanizmów WPR. Gwaranci Agencja akceptuje gwarancje udzielone wyłącznie przez instytucje fi nansowe wpisane do Rejestru Uznanych Gwarantów, uprawnione do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz ten prowadzony przez ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych (art. 52 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz. U nr 68, poz. 622 z późn. zm.) obejmuje instytucje fi nansowe, które podpisały z Agencją umowę o współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR. Wykaz tych instytucji znajduje się na ostatnich stronach broszury. Jeżeli przedsiębiorca chce zlecić udzielenie gwarancji instytucji fi nansowej, która znajduje się w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów, o którym mowa w art. 52 ustawy z 19 marca 2004 roku Prawo celne (Dz. U nr 68, poz. 622 z późn. zm.), ale instytucja ta nie podpisała jeszcze z ARR umowy dotyczącej współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR, to instytucja ta może w każdej chwili zgłosić się do Agencji i podpisać umowę o współpracy. Gwarancje powinny być składane według wzoru gwarancji transakcji pojedynczej lub gwarancji zbiorczej, które określa załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami fi nansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. nr 78, poz. 733 z późn. zm.); wzory gwarancji dostępne są również w serwisie internetowym Agencji (www.arr.gov.pl). ARR zaleca, aby gwarancje podobnie jak zabezpieczenia gotówkowe były składane odpowiednio wcześniej, przed podjęciem przez przedsiębiorcę zobowiązania w Agencji (przed złożeniem wniosku, oferty), gdyż w przypadku nieprawidłowego wystawienia gwarancji przez instytucję fi nansową jest czas na wystawienie nowej gwarancji. Agencja zaleca, aby gwarancje były składane przynajmniej 5 dni wcześniej przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o uczestnictwo w danym mechanizmie. 9

12 Gwarancja transakcji pojedynczej Gwarancja transakcji pojedynczej udzielana Agencji przez instytucję fi nansową jest rozumiana jako gwarancja obejmująca transakcję jednostkową. Jest prostszym wariantem zabezpieczenia gwarancyjnego i zabezpiecza wyłącznie wykonanie zobowiązań, których podejmuje się przedsiębiorca, składając w Agencji konkretną ofertę lub konkretny wniosek. Gwarancja transakcji pojedynczej może być wykorzystana jednorazowo, tj. na jedną blokadę środków. Korzystanie z tego rodzaju gwarancji zalecane jest przedsiębiorcom uczestniczącym w pojedynczych mechanizmach, które realizowane są rzadko. Wzór gwarancji transakcji pojedynczej znajduje się na str oraz na stronie internetowej Składanie zlecenia Składając w instytucji fi nansowej zlecenie udzielenia gwarancji transakcji pojedynczej, należy podać: rodzaj gwarancji: (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia lub inne zgodne z mechanizmami WPR; w przypadku wskazania w polu zatytułowanym Rodzaj gwarancji zapisu Inne zgodne z mechanizmami WPR należy określić, jakiego rodzaju zobowiązania zabezpiecza gwarancja) przedmiot gwarancji, czyli nazwę mechanizmu WPR oraz ewentualny opis słowny (np. odstawę prawną). Informacje te są dostępne w biurze operacyjnym obsługującym dany mechanizm. Gwarancję transakcji pojedynczej na zlecenie przedsiębiorcy przesyła gwarant do Centrali ARR (Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa). Jeśli Agencja nie może z jakichś powodów zaakceptować gwarancji, to informuje o tym przedsiębiorcę i gwaranta, podając przyczyny nieprzyjęcia gwarancji, oraz dokonuje jej zwrotu do gwaranta. O udzielenie gwarancji należy wystąpić z właściwym wyprzedzeniem ze względu na czas potrzebny na rejestrację i weryfi kację gwarancji. 10

13 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Wykorzystanie Gwarancja transakcji pojedynczej jest wykorzystywana od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub oferty przez biuro operacyjne bądź oddział terenowy i zablokowania gwarancji na poczet zabezpieczenia prawidłowej realizacji mechanizmu określonego w przedmiocie gwarancji. Termin ważności gwarancji transakcji pojedynczej zależy od długości trwania mechanizmu; powinien on obejmować maksymalny czas trwania mechanizmu wraz z jego pełnym rozliczeniem oraz dodatkowo 90 dni na dochodzenie przez Agencję ewentualnych roszczeń. Powyższe informacje należy uaktualniać, korzystając z materiałów opracowanych i wydawanych przez biuro odpowiedzialne za realizację mechanizmu oraz konsultować z właściwym biurem operacyjnym odpowiedzialnym za obsługę danego mechanizmu. Zwrot Gwarancja transakcji pojedynczej jest zwracana gwarantowi, gdy: oraz nie stanowi zabezpieczenia dla mechanizmu WPR przedsiębiorca złożył pisemny wniosek o jej zwrot ARR zaakceptowała wniosek o zwrot i poinformowała o tym pisemnie przedsiębiorcę i gwaranta (ARR informuje pisemnie także o odrzuceniu wniosku). Wniosek o zwrot gwarancji transakcji pojedynczej powinien być podpisany przez osoby reprezentujące fi rmę, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub zgodnie z aktualnym wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot gwarancji. W przypadku odrzucenia wniosku Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Agencja zwraca tylko te gwarancje, które nie są wykorzystywane (zablokowane). Formularz Wniosku o zwrot zabezpieczenia można pobrać ze strony 11

14 .. (pieczęć instytucji fi nansowej). (miejsce i data wystawienia) Gwarancja transakcji pojedynczej nr (numer gwarancji) Gwarant: Wnioskodawca: Benefi cjent: (nazwa gwaranta) (numer RUG) (siedziba gwaranta) (nazwa wnioskodawcy) (numer CRP 1 ) (numer NIP) (numer REGON lub PESEL wnioskodawcy) (siedziba wnioskodawcy) Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Rodzaj gwarancji Przedmiot gwarancji Maksymalna kwota gwarantowana (PLN) Maksymalna kwota gwarantowana słownie [gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami WPR] (nazwa mechanizmu WPR i/lub nazwa programu i/lub opis słowny ) ,99 PLN {xxxxxxxxxx} PLN Termin ważności dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 2 1 Centralny rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. 2 Gwarancja obowiązuje na czas określony. 12

15 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR 1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie do zapłacenia na rzecz Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w na jej rachunek, każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że Wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR (nazwa mechanizmu), którego wykonanie zabezpieczała niniejsza gwarancja. 2. Każde żądanie Agencji Rynku Rolnego będzie wysłane na adres Gwaranta [nazwa i adres Gwaranta] 3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta żądania zapłaty. Gwarant i Wnioskodawca ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania objęte gwarancją. 4. Gwarant, na wniosek Wnioskodawcy i za zgodą Agencji Rynku Rolnego, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość Gwarancji pojedynczej poprzez przedłożenie aneksu do gwarancji. Jednakże wartość całkowita niniejszej Gwarancji nie może być mniejsza niż ogólna wartość należnych i/lub nieuregulowanych zobowiązań przypisanych do Gwarancji pojedynczej. 5. Gwarancja wygasa, gdy: 1) do czasu upływu terminu ważności Agencja Rynku Rolnego nie zgłosiła żądania zapłaty, 2) świadczenia Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną, 3) nastąpi zwrot oryginału niniejszej Gwarancji. 6. Gwarant podejmuje się powiadomić Agencję Rynku Rolnego na piśmie o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany. 7. Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej Gwarantowi. 8. Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Rynku Rolnego i jest nieprzenoszalna. 9. Do niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 10. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Rynku Rolnego. Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Pieczęć fi rmowa Gwaranta 13

16 Gwarancja zbiorcza Jest to gwarancja udzielana Agencji przez instytucję fi nansową, obejmująca zabezpieczenie każdej transakcji w ramach kwoty gwarantowanej (z uwzględnieniem przedmiotu i rodzaju gwarancji oraz jej terminu ważności). Wzór gwarancji zbiorczej znajduje się na str oraz na stronie internetowej Gwarancja zbiorcza jest dogodną formą zabezpieczenia dla przedsiębiorców aktywnie uczestniczących w wielu mechanizmach WPR lub w jednym mechanizmie, w którego ramach programy są często uruchamiane. Ten wariant gwarancji może obejmować jeden lub kilka mechanizmów. Składanie zlecenia Składając w instytucji fi nansowej zlecenie udzielenia gwarancji transakcji zbiorczej, należy podać: rodzaj gwarancji: (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia lub inne zgodne z mechanizmami WPR; w przypadku wskazania w polu zatytułowanym Rodzaj gwarancji zapisu Inne zgodne z mechanizmami WPR należy określić, jakiego rodzaju zobowiązania zabezpiecza gwarancja) przedmiot gwarancji, czyli nazwę mechanizmu WPR oraz ewentualny opis słowny (np. podstawę prawną). Informacje te są dostępne w biurze operacyjnym obsługującym dany mechanizm. Gwarancję zbiorczą na zlecenie przedsiębiorcy przesyła do Centrali ARR (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa) gwarant. Jeśli Agencja nie może z jakichś powodów zaakceptować tej gwarancji, to informuje o tym przedsiębiorcę i gwaranta, podając przyczyny nieprzyjęcia gwarancji, która następnie jest zwracana gwarantowi. O udzielenie gwarancji należy wystąpić z właściwym wyprzedzeniem, ze względu na czas potrzebny na rejestrację i weryfi kację gwarancji. Wykorzystanie Gwarancja zbiorcza może być wykorzystywana w dowolnym mechanizmie lub kilku mechanizmach zapisanych w przedmiocie gwarancji. Każde zablokowanie zabezpieczenia, 14

17 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR w którym wskazano gwarancję zbiorczą, zmniejsza kwotę gwarancji do wykorzystania. Kwota ta może ulec zwiększeniu po zwolnieniu blokady, tj. po stwierdzeniu, że przedsiębiorca wypełnił wszystkie zobowiązania, których realizację zabezpieczała dana blokada. Termin ważności gwarancji zbiorczej zależy od długości trwania mechanizmów objętych gwarancją; powinien on obejmować maksymalny czas trwania mechanizmów wraz z ich pełnym rozliczeniem oraz dodatkowo 90 dni na dochodzenie przez Agencję ewentualnych roszczeń. Zwrot Gwarancja zbiorcza jest zwracana gwarantowi na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zaakceptuje ARR i poinformuje o tym pisemnie przedsiębiorcę oraz gwaranta (ARR informuje pisemnie także o odrzuceniu wniosku). Agencja nie zwróci gwarancji, jeśli jest ona zablokowana jako zabezpieczenie określonego mechanizmu WPR. Wniosek o zwrot gwarancji zbiorczej powinien być podpisany przez osoby reprezentujące przedsiębiorcę, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wnioski o zwrot gwarancji zbiorczej, które nie są wypełnione zgodnie z ww. wymogami, zostają odrzucone. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot gwarancji zbiorczej. W przypadku odrzucenia wniosku Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Zmiana warunków gwarancji Treść gwarancji może zostać na wniosek przedsiębiorcy zmieniona przez gwaranta wyłącznie za zgodą Agencji. Treść gwarancji ulega zmianie po zaakceptowaniu przez ARR treści aneksu. Zmianie mogą ulec: dane przedsiębiorcy, przedmiot gwarancji, jej rodzaj i termin ważności oraz kwota gwarantowana. Zmiany w treści gwarancji są przesyłane do Agencji przez gwaranta w postaci aneksu do gwarancji. Agencja Rynku Rolnego informuje gwaranta oraz przedsiębiorcę o przyjęciu lub odrzuceniu aneksu do gwarancji. Wzór aneksu do gwarancji znajduje się na str

18 .. (pieczęć instytucji fi nansowej). (miejsce i data wystawienia) Gwarancja zbiorcza nr (numer gwarancji) Gwarant: Wnioskodawca: Benefi cjent: (nazwa gwaranta) (numer RUG) (siedziba gwaranta) (nazwa wnioskodawcy) (numer CRP 1 ) (numer NIP) (numer REGON lub PESEL wnioskodawcy) (siedziba wnioskodawcy) Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Rodzaj gwarancji Przedmiot gwarancji Maksymalna kwota gwarantowana (PLN) Maksymalna kwota gwarantowana słownie [gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami WPR] (nazwa mechanizmu WPR i/lub nazwa programu i/lub opis słowny ) ,99 PLN {xxxxxxxxxx} PLN Termin ważności dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 2 1 Centralny rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. 2 Gwarancja obowiązuje na czas określony. 16

19 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR 1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie do zapłacenia na rzecz Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w na jej rachunek, każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że Wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR (nazwa mechanizmu), którego wykonanie zabezpieczała niniejsza gwarancja. 2. Każde żądanie Agencji Rynku Rolnego będzie wysłane na adres Gwaranta [nazwa i adres Gwaranta] 3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta żądania zapłaty. Gwarant i Wnioskodawca ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania objęte gwarancją. 4. Gwarant, na wniosek Wnioskodawcy i za zgodą Agencji Rynku Rolnego, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość Gwarancji zbiorczej poprzez przedłożenie aneksu do gwarancji. Jednakże wartość całkowita niniejszej Gwarancji nie może być mniejsza niż ogólna wartość należnych i/lub nieuregulowanych zobowiązań przypisanych do Gwarancji zbiorczej. 5. Gwarancja wygasa, gdy: 1) do czasu upływu terminu ważności Agencja Rynku Rolnego nie zgłosiła żądania zapłaty, 2) świadczenia Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną, 3) nastąpi zwrot oryginału niniejszej Gwarancji. 6. Gwarant podejmuje się powiadomić Agencję Rynku Rolnego na piśmie o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany. 7. Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej Gwarantowi. 8. Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Rynku Rolnego i jest nieprzenoszalna. 9. Do niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 10. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Rynku Rolnego. Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Pieczęć fi rmowa Gwaranta 17

20 .. (stempel instytucji fi nansowej) (miejsce i data wystawienia) Aneks nr (numer aneksu) do gwarancji nr (numer gwarancji) (nazwa gwaranta) (numer RUG) (siedziba gwaranta) (Nazwa gwaranta) oświadcza, że treść gwarancji nr (numer gwarancji) z dnia (rrrr-mm-dd) wraz z aneksami nr (numer aneksu) z dnia (rrrr-mm-dd) wystawionej dla (nazwa wnioskodawcy) ulega zmianie zgodnie z poniższą tabelą. Lp. Dotychczasowy zapis: Zapis zmieniony aneksem: Pozostałe warunki gwarancji nie ulegają zmianie. pieczęć i podpisy osób reprezentujących gwaranta 18

21 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Operacje na zabezpieczeniach W ramach funkcjonowania systemu obsługi zabezpieczeń biura operacyjne są uprawnione do wystawiania i autoryzacji wykonywanych następnie przez Dział Zabezpieczeń i Gwarancji w Centrali ARR następujących poleceń: zablokowania zabezpieczenia zwolnienia zabezpieczenia przejęcia zabezpieczenia zmiany formy zabezpieczenia. Blokowanie zabezpieczeń Celem tej operacji jest przypisanie danego zabezpieczenia lub kilku zabezpieczeń do konkretnego wniosku lub oferty. W efekcie ustanawiana jest blokada właściwych zabezpieczeń, a zablokowana kwota nie może być wykorzystywana przez inne komórki organizacyjne Agencji. Zwalnianie zabezpieczeń Operacja ta jest przeprowadzana na zakończenie procesu realizacji danego mechanizmu WPR, tj. po jego rozliczeniu. Dotyczy ona zablokowanej kwoty, która nie ulega przepadkowi i powoduje zwolnienie podanej kwoty z danej blokady. W efekcie zwolnione środki zwiększają wartość środków dostępnych. Przejmowanie zabezpieczeń Proces ten jest uruchamiany na podstawie decyzji o przepadku zabezpieczenia, podejmowanej przez biuro operacyjne, które przesyła do DZiG polecenie przejęcia zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczeniem była gwarancja instytucji fi nansowej, do przedsiębiorcy przesyłana jest decyzja administracyjna/pismo, informujące o przyczynach przejęcia, wraz z notą księgową, gdzie wskazany jest termin, w którym przedsiębiorca winien wpłacić środki gotówkowe, oraz właściwy numer rachunku bankowego. 19

22 Jeśli przedsiębiorca nie zapłaci żądanej kwoty w terminie podanym w nocie księgowej, wówczas Agencja wzywa do zapłaty gwaranta, który udzielił mu gwarancji. Jeżeli zabezpieczeniem był depozyt gotówkowy, to Agencja przejmuje kwotę zabezpieczenia, wskazaną przez właściwe biuro operacyjne, bez uprzedniego wzywania przedsiębiorcy do zapłaty. Zmiana formy zabezpieczenia Aby zmienić formę zabezpieczenia, przedsiębiorca winien złożyć we właściwym biurze operacyjnym (obsługującym dany mechanizm) pismo z prośbą o dokonanie tej zmiany. Biuro operacyjne, stosownie do istniejących zobowiązań, wystawia do BFK DZIG polecenie zamiany zabezpieczenia. Informacje na temat wykorzystania zabezpieczeń przedsiębiorca otrzymuje po złożeniu Wniosku o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń w raporcie Informacja o stanie zabezpieczenia. Zamiana zabezpieczenia 1. Gotówkowego na gwarancję instytucji finansowej aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien złożyć w ARR gwarancję instytucji fi nansowej o warunkach zgodnych z podjętymi zobowiązaniami. Termin ważności gwarancji powinien obejmować datę założenia blokady gotówkowej, tj. pierwotnej blokady, aby zabezpieczyć wszelkie skutki od początku powstania zobowiązania. 2. Gwarancji instytucji finansowej na zabezpieczenie gotówkowe aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien dokonać wpłaty gotówki w wysokości odpowiadającej aktualnemu zobowiązaniu. Oznacza to, że na koncie Agencji przeznaczonym do obsługi zabezpieczeń powinny znaleźć się środki fi nansowe, które w pełni pokryją kwotę z polecenia zamiany. 3. Gwarancji instytucji finansowej na gwarancję innej instytucji finansowej aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien złożyć w ARR gwarancję instytucji fi nansowej o warunkach zgodnych z postanowieniami zawartymi w treści pierwotnej gwarancji i zgodnych z podjętymi zobowiązaniami. Termin ważności nowej gwarancji powinien obejmować datę założenia blokady, tj. pierwotnej blokady, aby zabezpieczyć wszelkie skutki od początku powstania zobowiązania. 20

23 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Po zmianie formy zabezpieczenia przedsiębiorca (jeżeli chce zwrotu zabezpieczenia zmienianego) powinien złożyć w Kancelarii Ogólnej ARR lub przesłać listownie wniosek o zwrot zabezpieczenia (tryb postępowania jest taki sam, jak w przypadku zwrotu gwarancji transakcji pojedynczej i zbiorczej oraz zabezpieczenia gotówkowego). Informowanie o stanie zabezpieczeń Aby otrzymać informację o stanie zabezpieczeń, przedsiębiorca powinien złożyć w ARR wniosek o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń, którego wzór można pobrać z serwisu internetowego Agencji. W przypadku zaakceptowania tego wniosku ARR przesyła na adres przedsiębiorcy właściwy raport. Wzór wniosku o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń znajduje się na str. 22. Formularz ww. wniosku można pobrać ze strony 21

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU (obowiązuje od 1lipca 2015 roku do 25 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy

Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2014/Z Prezesa ARR z dnia 8 września 2014 r. Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy Agencja Rynku

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo