Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR"

Transkrypt

1 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR

2

3 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR

4 SPIS TREŚCI Zbiorczy charakter zabezpieczeń... 4 Zabezpieczenia gotówkowe... 5 Składanie... 5 Wykorzystanie zabezpieczeń... 6 Zwrot... 6 Zabezpieczenia gwarancyjne... 9 Gwaranci... 9 Gwarancja transakcji pojedynczej...10 Składanie zlecenia...10 Wykorzystanie...11 Zwrot...11 Gwarancja zbiorcza...14 Składanie zlecenia...14 Wykorzystanie...14 Zwrot...15 Zmiana warunków gwarancji...15 Operacje na zabezpieczeniach...19 Blokowanie zabezpieczeń...19 Zwalnianie zabezpieczeń...19 Przejmowanie zabezpieczeń...19 Zmiana formy zabezpieczenia...20 Zamiana zabezpieczenia...20 Informowanie o stanie zabezpieczeń...21 Wyciąg z Rejestru Uznanych Gwarantów Agencji Rynku Rolnego (wg stanu na 23 października 2013 r.)

5 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Uczestnictwo w mechanizmach wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem składania zabezpieczeń, które są gwarancją prawidłowego wypełnienia zobowiązań w transakcjach eksportowych, importowych i w obrocie krajowym. Systemowo zabezpieczeniami tymi zajmuje się Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna za administrowanie wybranymi mechanizmami wspólnej polityki rolnej. Przedsiębiorcy uczestnicy mechanizmów WPR składają w ARR zabezpieczenia, których zadaniem jest zagwarantowanie Agencji prawidłowego wywiązania się przez benefi cjenta z zobowiązań nałożonych przez dany mechanizm. System obsługi zabezpieczeń zapewnia ewidencję oraz sprawne zarządzanie zabezpieczeniami. Za prawidłowość zapisów w rejestrach zabezpieczeń odpowiada Dział Zabezpieczeń i Gwarancji (DZiG) w Biurze Finansowo-Księgowym ARR. Pozostałymi uczestnikami systemu zabezpieczeń są: biura operacyjne oraz sekcje oddziałów terenowych ARR odpowiedzialne za wystawianie i autoryzację poleceń przekazanych do realizacji przez DZiG, przedsiębiorcy właściciele środków zdeponowanych w ARR, będący również wnio- skodawcami gwarancji składanych w Agencji; są oni odpowiedzialni za utrzymywanie poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zobowiązań podjętych w ramach uczestnictwa w mechanizmach WPR, gwaranci instytucje finansowe wpisane do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz ten jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 52 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz. U nr 68, poz. 622 z późn. zm.) i obejmuje instytucje finansowe, które podpisały z Agencją umowę o współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR. Agencja Rynku Rolnego akceptuje dwie formy zabezpieczeń mechanizmów WPR: zabezpieczenia w formie depozytów gotówkowych, gwarancje instytucji fi nansowych. Warunkiem zarejestrowania przez ARR zabezpieczenia jest posiadanie (przez składającego zabezpieczenie) numeru Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP) prowadzonego przez Agencję. Zabezpieczenia mogą dotyczyć jednego zobowiązania lub wielu zobowiązań, w związku z czym mogą one mieć charakter pojedynczy lub zbiorczy. 3

6 Zbiorczy charakter zabezpieczeń Zabezpieczenia składane w formie depozytu gotówkowego traktowane są przez ARR jako zabezpieczenia zbiorcze. Oznacza to, że każda wpłata (depozyt gotówkowy), dokonana przez przedsiębiorcę na konto zabezpieczeń, stanowi saldo środków do wykorzystania w dowolnym mechanizmie WPR administrowanym przez Agencję. Kolejna wpłata zabezpieczenia gotówkowego powiększa stan dostępnych środków gotówkowych. Wpłacone przez przedsiębiorcę na konto ARR w NBP zabezpieczenia gotówkowe nie są przypisane do poszczególnych mechanizmów, umów, pozwoleń, wniosków, ofert, przetargów itp. Dopiero w momencie zablokowania środków (na polecenie Biura Operacyjnego odpowiednio do złożonych przez przedsiębiorców wniosków) następuje przypisanie gotówki do danego wniosku/oferty/umowy. W przypadku założenia blokady zmniejsza się stan dostępnych środków na koncie przedsiębiorcy. W wyniku rozliczenia udzielonego pozwolenia/umowy/przetargu następuje zwolnienie blokady stan konta dostępnych środków powiększa się itd. Gwarancja zbiorcza może być również wykorzystywana wiele razy w ramach jednego mechanizmu lub w wielu mechanizmach (jeśli pozwala na to przedmiot i rodzaj gwarancji, termin ważności oraz kwota gwarantowana). Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pokrywającego wszystkie zobowiązania, których podjął się w ramach uczestnictwa w mechanizmach WPR (lub zamierza podjąć się w najbliższym czasie). Wymagania dotyczące poziomu zabezpieczeń dla danego mechanizmu są określane przez ARR w warunkach ofertowych. Agencja nie odpowiada za odrzucenie wniosku o uczestnictwo w określonym programie lub mechanizmie WPR spowodowane: niezłożeniem przez przedsiębiorcę wymaganego zabezpieczenia, niewystarczającym poziomem zabezpieczenia, niezłożeniem zabezpieczenia we właściwym czasie, pojawieniem się innych przyczyn powodujących, że zabezpieczenie nie może być zaakceptowane przez ARR. 4

7 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Zabezpieczenia gotówkowe Składanie Agencja akceptuje zabezpieczenia gotówkowe wyłącznie w formie depozytu gotówkowego składanego na wydzielony rachunek bankowy ARR: Nr Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie ul. Powstańców Warszawy 4, Warszawa Numer rachunku podawany jest na stronie internetowej ARR w warunkach ofertowych dotyczących mechanizmów, w których złożenie zabezpieczenia jest obowiązkowe. Agencja Rynku Rolnego wymaga precyzyjnego określenia na przelewie bankowym/dowodzie wpłaty tytułu dokonywanej wpłaty. Pole tytuł wpłaty/przelewu zaleca się wypełnić następującą treścią: Wniesienie nowego zabezpieczenia: Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; zabezpieczenie WPR Zapłata należności na podstawie noty księgowej: Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; przejęcie zabezpieczenia WPR; numer noty obciążeniowej Zapłata z tytułu naliczonych odsetek: Tytuł: Numer CRP nadany przez ARR; spłata odsetek; numer noty księgowej Zapłata należności z tytułu gwarancji: Tytuł: Numer CPR nadany przez ARR; realizacja gwarancji WPR; numer wezwania do gwaranta. W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń identyfi kacja wpłaty i jej uznanie mogą zostać opóźnione. Sprawna obsługa zabezpieczeń wymaga, aby przedsiębiorca złożył zabezpieczenie wymagane dla planowanych przez niego działań w odpowiednim terminie. Agencja zaleca, aby wpłaty gotówkowe były dokonywane przynajmniej 3 dni przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o uczestnictwo w danym mechanizmie. 5

8 Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez przedsiębiorcę we wpłatach i w przelewach. Wykorzystanie zabezpieczeń Wszystkie zarejestrowane środki gotówkowe przedsiębiorcy mogą być wykorzystywane przez niego w dowolnym mechanizmie WPR administrowanym przez Agencję. Zwrot Zabezpieczenia gotówkowe są zwracane wyłącznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy właściciela tych środków. Aby otrzymać ich zwrot, przedsiębiorca jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia (drukowanymi literami) Wniosku o zwrot zabezpieczenia i przesłania go do Centrali ARR. Formularze wniosków można otrzymać w Centrali Agencji lub wydrukować ze strony internetowej Wzór wniosku o zwrot zabezpieczenia znajduje się na str. 7. Na Wniosku o zwrot zabezpieczenia przedsiębiorca wpisuje numer rachunku bankowego identyczny z aktualnym numerem rachunku zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, ponieważ Agencja nie dokonuje zwrotów na inne rachunki. Od środków zdeponowanych na rachunku wyznaczonym do obsługi zabezpieczeń przedsiębiorca nie otrzymuje odsetek (art.14 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 282/2012 z dnia r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania sytemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych). Wniosek o zwrot zabezpieczenia powinien być oryginalnie podpisany przez osoby reprezentujące fi rmę, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z aktualnym wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca powinien także posiadać w CRP aktualne zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego. Wnioski o zwrot zabezpieczenia, które nie są wypełnione zgodnie z ww. wymogami zostają odrzucone. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot zabezpieczenia. W przypadku odrzucenia wniosku Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Agencja zwraca tylko te środki, które nie są wykorzystywane (zablokowane). 6

9 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Wniosek o zwrot zabezpieczenia przedsiębiorca Strona 1 z 2 FKS_P7_f12 Wersja: 2.1 z dnia Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR... Część A wypełnia przedsiębiorca Dane podmiotu zlecają cego: 1. Proszę wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę fizyczną 2. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorcy 3. Imię w przypadku osoby fizycznej 4. Adres przedsiębiorcy (ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) Proszę zwrócić zabezpieczenia zgodnie z parametrami podanymi poniżej: 6. Tytuł zwrotu 7.Gotówka 8.Kwota do zwrotu P L N 9.Numer rachunku bankowego Gwarancja 11.Kwota gwarancji 12.Numer gwarancji 13. Czy złożono wniosek o zmianę formy zabezpieczenia? 2 Tak 14.Data - - Pieczęć i podpis zleceniodawcy 1 Pierwsze dwie kratki należy wypełnić w przypadku rachunków bankowych w bankach zagranicznych (tj. poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). 2 Proszę wypełnić w przypadku, gdy zwrot ma dotyczyć zabezpieczenia zwalnianego na skutek realizacji wniosku o zmianę formy zabezpieczenia. 7

10 Wniosek o zwrot zabezpieczenia przedsiębiorca Strona 2 z 2 FKS_P7_f12 Wersja: 2.1 z dnia Część B wypełnia Dział Zabezpieczeń i Gwarancji Przyczyny odmowy: Odmowa zwrotu zabezpieczenia Data Akceptacja wniosku o zwrot zabezpieczenia Sporządził: Zatwierdził: 8

11 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Zabezpieczenia gwarancyjne Gwarancje instytucji fi nansowych są drugą formą zabezpieczeń fi nansowych akceptowanych przez Agencję w ramach realizacji mechanizmów WPR. Gwaranci Agencja akceptuje gwarancje udzielone wyłącznie przez instytucje fi nansowe wpisane do Rejestru Uznanych Gwarantów, uprawnione do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz ten prowadzony przez ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych (art. 52 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz. U nr 68, poz. 622 z późn. zm.) obejmuje instytucje fi nansowe, które podpisały z Agencją umowę o współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR. Wykaz tych instytucji znajduje się na ostatnich stronach broszury. Jeżeli przedsiębiorca chce zlecić udzielenie gwarancji instytucji fi nansowej, która znajduje się w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów, o którym mowa w art. 52 ustawy z 19 marca 2004 roku Prawo celne (Dz. U nr 68, poz. 622 z późn. zm.), ale instytucja ta nie podpisała jeszcze z ARR umowy dotyczącej współpracy w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR, to instytucja ta może w każdej chwili zgłosić się do Agencji i podpisać umowę o współpracy. Gwarancje powinny być składane według wzoru gwarancji transakcji pojedynczej lub gwarancji zbiorczej, które określa załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami fi nansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. nr 78, poz. 733 z późn. zm.); wzory gwarancji dostępne są również w serwisie internetowym Agencji ( ARR zaleca, aby gwarancje podobnie jak zabezpieczenia gotówkowe były składane odpowiednio wcześniej, przed podjęciem przez przedsiębiorcę zobowiązania w Agencji (przed złożeniem wniosku, oferty), gdyż w przypadku nieprawidłowego wystawienia gwarancji przez instytucję fi nansową jest czas na wystawienie nowej gwarancji. Agencja zaleca, aby gwarancje były składane przynajmniej 5 dni wcześniej przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o uczestnictwo w danym mechanizmie. 9

12 Gwarancja transakcji pojedynczej Gwarancja transakcji pojedynczej udzielana Agencji przez instytucję fi nansową jest rozumiana jako gwarancja obejmująca transakcję jednostkową. Jest prostszym wariantem zabezpieczenia gwarancyjnego i zabezpiecza wyłącznie wykonanie zobowiązań, których podejmuje się przedsiębiorca, składając w Agencji konkretną ofertę lub konkretny wniosek. Gwarancja transakcji pojedynczej może być wykorzystana jednorazowo, tj. na jedną blokadę środków. Korzystanie z tego rodzaju gwarancji zalecane jest przedsiębiorcom uczestniczącym w pojedynczych mechanizmach, które realizowane są rzadko. Wzór gwarancji transakcji pojedynczej znajduje się na str oraz na stronie internetowej Składanie zlecenia Składając w instytucji fi nansowej zlecenie udzielenia gwarancji transakcji pojedynczej, należy podać: rodzaj gwarancji: (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia lub inne zgodne z mechanizmami WPR; w przypadku wskazania w polu zatytułowanym Rodzaj gwarancji zapisu Inne zgodne z mechanizmami WPR należy określić, jakiego rodzaju zobowiązania zabezpiecza gwarancja) przedmiot gwarancji, czyli nazwę mechanizmu WPR oraz ewentualny opis słowny (np. odstawę prawną). Informacje te są dostępne w biurze operacyjnym obsługującym dany mechanizm. Gwarancję transakcji pojedynczej na zlecenie przedsiębiorcy przesyła gwarant do Centrali ARR (Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa). Jeśli Agencja nie może z jakichś powodów zaakceptować gwarancji, to informuje o tym przedsiębiorcę i gwaranta, podając przyczyny nieprzyjęcia gwarancji, oraz dokonuje jej zwrotu do gwaranta. O udzielenie gwarancji należy wystąpić z właściwym wyprzedzeniem ze względu na czas potrzebny na rejestrację i weryfi kację gwarancji. 10

13 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Wykorzystanie Gwarancja transakcji pojedynczej jest wykorzystywana od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub oferty przez biuro operacyjne bądź oddział terenowy i zablokowania gwarancji na poczet zabezpieczenia prawidłowej realizacji mechanizmu określonego w przedmiocie gwarancji. Termin ważności gwarancji transakcji pojedynczej zależy od długości trwania mechanizmu; powinien on obejmować maksymalny czas trwania mechanizmu wraz z jego pełnym rozliczeniem oraz dodatkowo 90 dni na dochodzenie przez Agencję ewentualnych roszczeń. Powyższe informacje należy uaktualniać, korzystając z materiałów opracowanych i wydawanych przez biuro odpowiedzialne za realizację mechanizmu oraz konsultować z właściwym biurem operacyjnym odpowiedzialnym za obsługę danego mechanizmu. Zwrot Gwarancja transakcji pojedynczej jest zwracana gwarantowi, gdy: oraz nie stanowi zabezpieczenia dla mechanizmu WPR przedsiębiorca złożył pisemny wniosek o jej zwrot ARR zaakceptowała wniosek o zwrot i poinformowała o tym pisemnie przedsiębiorcę i gwaranta (ARR informuje pisemnie także o odrzuceniu wniosku). Wniosek o zwrot gwarancji transakcji pojedynczej powinien być podpisany przez osoby reprezentujące fi rmę, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub zgodnie z aktualnym wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot gwarancji. W przypadku odrzucenia wniosku Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Agencja zwraca tylko te gwarancje, które nie są wykorzystywane (zablokowane). Formularz Wniosku o zwrot zabezpieczenia można pobrać ze strony 11

14 .. (pieczęć instytucji fi nansowej). (miejsce i data wystawienia) Gwarancja transakcji pojedynczej nr (numer gwarancji) Gwarant: Wnioskodawca: Benefi cjent: (nazwa gwaranta) (numer RUG) (siedziba gwaranta) (nazwa wnioskodawcy) (numer CRP 1 ) (numer NIP) (numer REGON lub PESEL wnioskodawcy) (siedziba wnioskodawcy) Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Rodzaj gwarancji Przedmiot gwarancji Maksymalna kwota gwarantowana (PLN) Maksymalna kwota gwarantowana słownie [gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami WPR] (nazwa mechanizmu WPR i/lub nazwa programu i/lub opis słowny ) ,99 PLN {xxxxxxxxxx} PLN Termin ważności dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 2 1 Centralny rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. 2 Gwarancja obowiązuje na czas określony. 12

15 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR 1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie do zapłacenia na rzecz Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w na jej rachunek, każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że Wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR (nazwa mechanizmu), którego wykonanie zabezpieczała niniejsza gwarancja. 2. Każde żądanie Agencji Rynku Rolnego będzie wysłane na adres Gwaranta [nazwa i adres Gwaranta] 3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta żądania zapłaty. Gwarant i Wnioskodawca ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania objęte gwarancją. 4. Gwarant, na wniosek Wnioskodawcy i za zgodą Agencji Rynku Rolnego, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość Gwarancji pojedynczej poprzez przedłożenie aneksu do gwarancji. Jednakże wartość całkowita niniejszej Gwarancji nie może być mniejsza niż ogólna wartość należnych i/lub nieuregulowanych zobowiązań przypisanych do Gwarancji pojedynczej. 5. Gwarancja wygasa, gdy: 1) do czasu upływu terminu ważności Agencja Rynku Rolnego nie zgłosiła żądania zapłaty, 2) świadczenia Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną, 3) nastąpi zwrot oryginału niniejszej Gwarancji. 6. Gwarant podejmuje się powiadomić Agencję Rynku Rolnego na piśmie o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany. 7. Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej Gwarantowi. 8. Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Rynku Rolnego i jest nieprzenoszalna. 9. Do niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 10. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Rynku Rolnego. Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Pieczęć fi rmowa Gwaranta 13

16 Gwarancja zbiorcza Jest to gwarancja udzielana Agencji przez instytucję fi nansową, obejmująca zabezpieczenie każdej transakcji w ramach kwoty gwarantowanej (z uwzględnieniem przedmiotu i rodzaju gwarancji oraz jej terminu ważności). Wzór gwarancji zbiorczej znajduje się na str oraz na stronie internetowej Gwarancja zbiorcza jest dogodną formą zabezpieczenia dla przedsiębiorców aktywnie uczestniczących w wielu mechanizmach WPR lub w jednym mechanizmie, w którego ramach programy są często uruchamiane. Ten wariant gwarancji może obejmować jeden lub kilka mechanizmów. Składanie zlecenia Składając w instytucji fi nansowej zlecenie udzielenia gwarancji transakcji zbiorczej, należy podać: rodzaj gwarancji: (gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia lub inne zgodne z mechanizmami WPR; w przypadku wskazania w polu zatytułowanym Rodzaj gwarancji zapisu Inne zgodne z mechanizmami WPR należy określić, jakiego rodzaju zobowiązania zabezpiecza gwarancja) przedmiot gwarancji, czyli nazwę mechanizmu WPR oraz ewentualny opis słowny (np. podstawę prawną). Informacje te są dostępne w biurze operacyjnym obsługującym dany mechanizm. Gwarancję zbiorczą na zlecenie przedsiębiorcy przesyła do Centrali ARR (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa) gwarant. Jeśli Agencja nie może z jakichś powodów zaakceptować tej gwarancji, to informuje o tym przedsiębiorcę i gwaranta, podając przyczyny nieprzyjęcia gwarancji, która następnie jest zwracana gwarantowi. O udzielenie gwarancji należy wystąpić z właściwym wyprzedzeniem, ze względu na czas potrzebny na rejestrację i weryfi kację gwarancji. Wykorzystanie Gwarancja zbiorcza może być wykorzystywana w dowolnym mechanizmie lub kilku mechanizmach zapisanych w przedmiocie gwarancji. Każde zablokowanie zabezpieczenia, 14

17 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR w którym wskazano gwarancję zbiorczą, zmniejsza kwotę gwarancji do wykorzystania. Kwota ta może ulec zwiększeniu po zwolnieniu blokady, tj. po stwierdzeniu, że przedsiębiorca wypełnił wszystkie zobowiązania, których realizację zabezpieczała dana blokada. Termin ważności gwarancji zbiorczej zależy od długości trwania mechanizmów objętych gwarancją; powinien on obejmować maksymalny czas trwania mechanizmów wraz z ich pełnym rozliczeniem oraz dodatkowo 90 dni na dochodzenie przez Agencję ewentualnych roszczeń. Zwrot Gwarancja zbiorcza jest zwracana gwarantowi na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który zaakceptuje ARR i poinformuje o tym pisemnie przedsiębiorcę oraz gwaranta (ARR informuje pisemnie także o odrzuceniu wniosku). Agencja nie zwróci gwarancji, jeśli jest ona zablokowana jako zabezpieczenie określonego mechanizmu WPR. Wniosek o zwrot gwarancji zbiorczej powinien być podpisany przez osoby reprezentujące przedsiębiorcę, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wnioski o zwrot gwarancji zbiorczej, które nie są wypełnione zgodnie z ww. wymogami, zostają odrzucone. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot gwarancji zbiorczej. W przypadku odrzucenia wniosku Agencja niezwłocznie informuje wnioskodawcę o powodach tej decyzji. Przedsiębiorca powinien ponownie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Zmiana warunków gwarancji Treść gwarancji może zostać na wniosek przedsiębiorcy zmieniona przez gwaranta wyłącznie za zgodą Agencji. Treść gwarancji ulega zmianie po zaakceptowaniu przez ARR treści aneksu. Zmianie mogą ulec: dane przedsiębiorcy, przedmiot gwarancji, jej rodzaj i termin ważności oraz kwota gwarantowana. Zmiany w treści gwarancji są przesyłane do Agencji przez gwaranta w postaci aneksu do gwarancji. Agencja Rynku Rolnego informuje gwaranta oraz przedsiębiorcę o przyjęciu lub odrzuceniu aneksu do gwarancji. Wzór aneksu do gwarancji znajduje się na str

18 .. (pieczęć instytucji fi nansowej). (miejsce i data wystawienia) Gwarancja zbiorcza nr (numer gwarancji) Gwarant: Wnioskodawca: Benefi cjent: (nazwa gwaranta) (numer RUG) (siedziba gwaranta) (nazwa wnioskodawcy) (numer CRP 1 ) (numer NIP) (numer REGON lub PESEL wnioskodawcy) (siedziba wnioskodawcy) Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Rodzaj gwarancji Przedmiot gwarancji Maksymalna kwota gwarantowana (PLN) Maksymalna kwota gwarantowana słownie [gwarancja przetargowa, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, wykonania pozwolenia i inne zgodnie z mechanizmami WPR] (nazwa mechanizmu WPR i/lub nazwa programu i/lub opis słowny ) ,99 PLN {xxxxxxxxxx} PLN Termin ważności dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 2 1 Centralny rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. 2 Gwarancja obowiązuje na czas określony. 16

19 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR 1. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie do zapłacenia na rzecz Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w na jej rachunek, każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie zawierające oświadczenie, że Wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR (nazwa mechanizmu), którego wykonanie zabezpieczała niniejsza gwarancja. 2. Każde żądanie Agencji Rynku Rolnego będzie wysłane na adres Gwaranta [nazwa i adres Gwaranta] 3. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty żądanej sumy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta żądania zapłaty. Gwarant i Wnioskodawca ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania objęte gwarancją. 4. Gwarant, na wniosek Wnioskodawcy i za zgodą Agencji Rynku Rolnego, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość Gwarancji zbiorczej poprzez przedłożenie aneksu do gwarancji. Jednakże wartość całkowita niniejszej Gwarancji nie może być mniejsza niż ogólna wartość należnych i/lub nieuregulowanych zobowiązań przypisanych do Gwarancji zbiorczej. 5. Gwarancja wygasa, gdy: 1) do czasu upływu terminu ważności Agencja Rynku Rolnego nie zgłosiła żądania zapłaty, 2) świadczenia Gwaranta osiągną maksymalną kwotę gwarantowaną, 3) nastąpi zwrot oryginału niniejszej Gwarancji. 6. Gwarant podejmuje się powiadomić Agencję Rynku Rolnego na piśmie o wszelkich zmianach adresu w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany. 7. Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu gwarancji wygasa również z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej Gwarantowi. 8. Niniejsza Gwarancja jest udzielona jedynie na rzecz Agencji Rynku Rolnego i jest nieprzenoszalna. 9. Do niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. 10. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Rynku Rolnego. Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Imię i nazwisko pełnomocnika Podpis pełnomocnika Pieczęć fi rmowa Gwaranta 17

20 .. (stempel instytucji fi nansowej) (miejsce i data wystawienia) Aneks nr (numer aneksu) do gwarancji nr (numer gwarancji) (nazwa gwaranta) (numer RUG) (siedziba gwaranta) (Nazwa gwaranta) oświadcza, że treść gwarancji nr (numer gwarancji) z dnia (rrrr-mm-dd) wraz z aneksami nr (numer aneksu) z dnia (rrrr-mm-dd) wystawionej dla (nazwa wnioskodawcy) ulega zmianie zgodnie z poniższą tabelą. Lp. Dotychczasowy zapis: Zapis zmieniony aneksem: Pozostałe warunki gwarancji nie ulegają zmianie. pieczęć i podpisy osób reprezentujących gwaranta 18

21 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Operacje na zabezpieczeniach W ramach funkcjonowania systemu obsługi zabezpieczeń biura operacyjne są uprawnione do wystawiania i autoryzacji wykonywanych następnie przez Dział Zabezpieczeń i Gwarancji w Centrali ARR następujących poleceń: zablokowania zabezpieczenia zwolnienia zabezpieczenia przejęcia zabezpieczenia zmiany formy zabezpieczenia. Blokowanie zabezpieczeń Celem tej operacji jest przypisanie danego zabezpieczenia lub kilku zabezpieczeń do konkretnego wniosku lub oferty. W efekcie ustanawiana jest blokada właściwych zabezpieczeń, a zablokowana kwota nie może być wykorzystywana przez inne komórki organizacyjne Agencji. Zwalnianie zabezpieczeń Operacja ta jest przeprowadzana na zakończenie procesu realizacji danego mechanizmu WPR, tj. po jego rozliczeniu. Dotyczy ona zablokowanej kwoty, która nie ulega przepadkowi i powoduje zwolnienie podanej kwoty z danej blokady. W efekcie zwolnione środki zwiększają wartość środków dostępnych. Przejmowanie zabezpieczeń Proces ten jest uruchamiany na podstawie decyzji o przepadku zabezpieczenia, podejmowanej przez biuro operacyjne, które przesyła do DZiG polecenie przejęcia zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczeniem była gwarancja instytucji fi nansowej, do przedsiębiorcy przesyłana jest decyzja administracyjna/pismo, informujące o przyczynach przejęcia, wraz z notą księgową, gdzie wskazany jest termin, w którym przedsiębiorca winien wpłacić środki gotówkowe, oraz właściwy numer rachunku bankowego. 19

22 Jeśli przedsiębiorca nie zapłaci żądanej kwoty w terminie podanym w nocie księgowej, wówczas Agencja wzywa do zapłaty gwaranta, który udzielił mu gwarancji. Jeżeli zabezpieczeniem był depozyt gotówkowy, to Agencja przejmuje kwotę zabezpieczenia, wskazaną przez właściwe biuro operacyjne, bez uprzedniego wzywania przedsiębiorcy do zapłaty. Zmiana formy zabezpieczenia Aby zmienić formę zabezpieczenia, przedsiębiorca winien złożyć we właściwym biurze operacyjnym (obsługującym dany mechanizm) pismo z prośbą o dokonanie tej zmiany. Biuro operacyjne, stosownie do istniejących zobowiązań, wystawia do BFK DZIG polecenie zamiany zabezpieczenia. Informacje na temat wykorzystania zabezpieczeń przedsiębiorca otrzymuje po złożeniu Wniosku o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń w raporcie Informacja o stanie zabezpieczenia. Zamiana zabezpieczenia 1. Gotówkowego na gwarancję instytucji finansowej aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien złożyć w ARR gwarancję instytucji fi nansowej o warunkach zgodnych z podjętymi zobowiązaniami. Termin ważności gwarancji powinien obejmować datę założenia blokady gotówkowej, tj. pierwotnej blokady, aby zabezpieczyć wszelkie skutki od początku powstania zobowiązania. 2. Gwarancji instytucji finansowej na zabezpieczenie gotówkowe aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien dokonać wpłaty gotówki w wysokości odpowiadającej aktualnemu zobowiązaniu. Oznacza to, że na koncie Agencji przeznaczonym do obsługi zabezpieczeń powinny znaleźć się środki fi nansowe, które w pełni pokryją kwotę z polecenia zamiany. 3. Gwarancji instytucji finansowej na gwarancję innej instytucji finansowej aby dokonać zamiany zabezpieczenia, przedsiębiorca winien złożyć w ARR gwarancję instytucji fi nansowej o warunkach zgodnych z postanowieniami zawartymi w treści pierwotnej gwarancji i zgodnych z podjętymi zobowiązaniami. Termin ważności nowej gwarancji powinien obejmować datę założenia blokady, tj. pierwotnej blokady, aby zabezpieczyć wszelkie skutki od początku powstania zobowiązania. 20

23 Zabezpieczenia w ramach mechanizmów WPR Po zmianie formy zabezpieczenia przedsiębiorca (jeżeli chce zwrotu zabezpieczenia zmienianego) powinien złożyć w Kancelarii Ogólnej ARR lub przesłać listownie wniosek o zwrot zabezpieczenia (tryb postępowania jest taki sam, jak w przypadku zwrotu gwarancji transakcji pojedynczej i zbiorczej oraz zabezpieczenia gotówkowego). Informowanie o stanie zabezpieczeń Aby otrzymać informację o stanie zabezpieczeń, przedsiębiorca powinien złożyć w ARR wniosek o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń, którego wzór można pobrać z serwisu internetowego Agencji. W przypadku zaakceptowania tego wniosku ARR przesyła na adres przedsiębiorcy właściwy raport. Wzór wniosku o przesłanie informacji o stanie zabezpieczeń znajduje się na str. 22. Formularz ww. wniosku można pobrać ze strony 21

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 1119

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 1119 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 1119 Obwieszczenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę WoZ -2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek Beneficjenta o zaliczkę Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/... Znak sprawy... Data przyjęcia i podpis I. IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA,

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:...

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:... 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 29 września 2 października 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY I TABEL

CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY I TABEL CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY I TABEL Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG NA KWOTĘ CO NAJMNIEJ 1.000.000,00 ZŁ WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz Załącznik Nr 2 do Warunków. UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:.., REGON NIP zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne

Załącznik nr 2 do Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne Załącznik nr 2 do Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne Zasady składania ubezpieczenia wartości stanów magazynowych odtłuszczonego mleka w proszku (OMP)

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-3/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1025/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1025/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 maja 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1025/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny KWIECIEŃ 2005 NR 4 (166) Rada Programowa: dr Jerzy G³uszyñski, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanis³aw Kopeæ (przewodnicz¹cy), prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. Jan

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Symbol formularza: P-5/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (symbol formularza wniosku W-1/29)

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rnd. /...

U M O W A Nr Rnd. /... U M O W A Nr Rnd. /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego... na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ KRS-W8 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym... U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy...

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy... Załącznik do Warunków uczestnictwa Producentów w mechanizmie Dopłaty do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych WZÓR UMOWA Nr../PRdt- -../20 Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy.......

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty

OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty Maja Pawlukiewicz Departament Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż sprzętu: L.p. Nazwa / numer fabryczny Cena wywoławcza Wadium 1. Dymomierz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu... (umowa leasingu nr.. ) rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny osobie/firmie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego Załącznik nr 3 UMOWA NR... zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: z siedzibą w Warszawie 00-463, przy

Bardziej szczegółowo