Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości budynków dworców, terenów przyległych, peronów, dojść do peronów, torów oraz międzytorzy na poniżej wskazanych stacjach, w podziale na 6 zadań: zadanie 1: Warszawa Centralna, Warszawa WKD Śródmieście, Warszawa Śródmieście,, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Stadion oraz Warszawa Powiśle zadanie Kraków Główny zadanie 3 Poznań Główny zadanie 4 Katowice zadanie 5 Gdańsk Główny zadanie 6 Gdynia Główna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z trzech części: Część I. Postanowienia wspólne dla wszystkich stacji I.1. Zadania wykonawcy I.. Technologia wykonania usług. Zapewnienie narzędzi i materiałów. I.3. Częstotliwość wykonywania prac I.4. Personel wykonawcy I.5. Audyty I.6. Postanowienia dodatkowe Część II. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stacji II.1. zadanie 1: Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa WKD, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Powiśle oraz Warszawa Stadion II.. zadanie Kraków Główny II.3. zadanie 3 Poznań Główny II.4. zadanie 4 Katowice II.5. zadanie 5 Gdańsk Główny II.6. zadanie 6 Gdynia Główna Część III Księgi standardów utrzymania czystości i inne dokumenty III.1. Księga standardów utrzymania czystości w obiektach i na terenach zarządzanych przez PKP S.A. III.. Księga Standardów utrzymania czystości stacji kolejowych PKP PLK III.3. Wyciąg z Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie (Ir - 17) III.4. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A IBH -101

2 Spis tabel: Tabela 1 SOPZ. Określenie stref czystości i wymagań jakościowych... 4 Tabela SOPZ. Harmonogram prac okresowych Tabela 3 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Centralna w zarządzie PKP SA13 Tabela 4 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa WKD Śródmieście w zarządzie PKP SA...16 Tabela 5 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Śródmieście w zarządzie PKP SA...17 Tabela 6 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Wschodnia w zarządzie PKP SA... Tabela 7 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Wschodnia w zarządzie PKP PLK SA...8 Tabela 8 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Zachodnia w zarządzie PKP SA...30 Tabela 9 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Zachodnia w zarządzie PKP PLK SA...3 Tabela 10 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Stadion w zarządzie PKP SA.34 Tabela 11 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Stadion w zarządzie PKP PLK SA...37 Tabela 1 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Powiśle w zarządzie PKP SA.39 Tabela 13 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Powiśle w zarządzie PKP PLK SA...41 Tabela 14 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Kraków Główny w zarządzie PKP SA...44 Tabela 15 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Kraków Główny w zarządzie PKP PLK SA...46 Tabela 16 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Poznań Główny w zarządzie PKP SA...49 Tabela 17 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Poznań Główny w zarządzie PKP PLK SA...50 Tabela 18 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Katowice w zarządzie PKP SA...53 Tabela 19 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Katowice w zarządzie PKP PLK SA...55 Tabela 0 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdańsk Główny w zarządzie PKP SA...59 Tabela 1 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdańsk Główny w zarządzie PKP PLK SA...60 Tabela SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdynia Główna w zarządzie PKP SA...63 Tabela 3 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdynia Główna w zarządzie PKP PLK SA...64

3 Część I. Postanowienia wspólne dla wszystkich stacji I.1. Zadania wykonawcy: 1) świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach dworców kolejowych, terenów przyległych, peronów, dojść do peronów, torów oraz międzytorzy polegające w szczególności na: a) utrzymaniu czystości na powierzchniach płaskich, poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie, odkurzanie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, b) utrzymaniu w czystości ścian, tablic informacyjnych, stolarki znajdującej się w budynkach poprzez mycie, odkurzanie, usuwaniu napisów graffiti i nalepek oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, c) sprzątaniu pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych, d) myciu okien i przeszkleń na całej powierzchni. e) zamiataniu i myciu schodów wraz z balustradami i poręczami, f) opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynkach dworców oraz na terenach przyległych wraz z przemieszczaniem nieczystości do wskazanych przez Zamawiającego PKP S.A. miejsc gromadzenia, g) utrzymaniu czystości torów i międzytorzy, h) usuwaniu odchodów fizjologicznych, pozostałości po legowiskach bezdomnych i innych tego typu zanieczyszczeń, wraz z dezynfekcją, gdzie jest to niezbędne dla zachowania wymaganego stanu higienicznego. ) utrzymywanie czystości na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, drogach dojazdowych, placach przed dworcami, parkingach, itp. powierzchniach poprzez: a) w okresie, kiedy nie występują opady śniegu - zamiatanie, zmywanie wodą oraz wodą z dodatkiem środka usuwającego plamy i zanieczyszczenia, zbieranie śmieci itp. b) w okresie zimowym oprócz czynności opisanych w lit. a) dodatkowo poprzez usuwanie śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi. c) w przypadku nagromadzenia dużej ilości zalegającego śniegu utrudniającego swobodną komunikację, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia i wywozu poza obręb sprzątanego terenu. Za utrudnienie należy uznać sytuację, w której ze zgarniętego śniegu na obrzeżach dróg komunikacyjnych i parkingów utworzyły się pryzmy ciągłe o szerokości i wysokości większej niż 0,5 m. Podczas odśnieżania Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wskazania Zamawiającego co do miejsc i wielkości usypywanych pojedynczych pryzm ze śniegu. d) Na terenach zarządzanych przez PKP PLK odśnieżanie i likwidacja śliskości na peronach i kładkach dla pieszych powinny być prowadzone zgodnie z 17 i 4 Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie (Ir - 17) wyciąg Instrukcji stanowi część III.3 sopz. 3) Usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z dachów, rynien i rur spustowych oraz parapetów, 4) Utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych, w tym koszenie trawy oraz grabienie liści, utrzymywaniu oraz pielęgnacji istniejących kwietników i gazonów, 5) Dostarczenie zebranych odpadów, w tym również odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści, obciętych gałęzi itp.) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego PKP SA.

4 I.. Technologia wykonania usług. Zapewnienie narzędzi i materiałów. 1) Sprzątanie powierzchni wykonywane będzie w oparciu o technologię sprzątania określoną odpowiednio dla powierzchni zarządzanych przez PKP S.A. w Księdze standardów utrzymania czystości w obiektach i na terenach zarządzanych przez PKP S.A. (część III.1 SOPZ), a dla powierzchni zarządzanych przez PKP PLK S.A. w Księdze Standardów utrzymania czystości stacji kolejowych (załącznik część III. SOPZ) oraz dotyczących tych usług przepisów Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie (Ir - 17) wyciąg Instrukcji stanowi część III.3 SOPZ. ) Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wymagania jakościowe w odniesieniu do poszczególnych stref czystości. Tabela 1 SOPZ. Określenie stref czystości i wymagań jakościowych STREFA 1 STREFA STREFA 3 STREFA 4 Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są czyste i bezpieczne przy bezpośrednim kontakcie użytkownika Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń, gum do żucia Przestrzenie gdzie wszystkie powierzchnie są czyste wizualnie Przestrzenie gdzie wszystkie powierzchnie są bez widocznych śmieci pomieszczenia administracyjne, sekretariaty, pokoje socjalne, galerie handlowe ciągi komunikacyjne drogi, chodniki, parkingi, place toalety, sanitariaty, szatnie, prysznice. perony w przestrzeni zamkniętej, komora śmieciowa trawniki, tereny zielone, korytarze, ciągi komunikacyjne, schody i windy w strefie administracyjnej i windy ogólnodostępne dla niepełnosprawnych windy osobowe, podnośniki dla niepełnosprawnych (dla terenów PKP PLK) perony w przestrzeni otwartej płyta torowa niezabudowana pomieszczenia i zaplecza kasowe płyta torowa wewnątrz obiektu (tor i międzytorze bezpodsypkowe) drogi dojścia do peronów i przejścia w poziomie szyn poczekalnie jako odrębne pomieszczenia pozostałe poczekalnie piwnice ława torowa (tor i międzytorze, nasypy, skarpy, rowy odwadniające)

5 przejścia pod torami (tunele) przejścia nad torami (kładki) 3) Wykonawca zapewnia własne narzędzia, środki czystości, sprzęt i materiały niezbędne dla wykonywania usług odpowiednie dla zachowania standardów przyjętych w odpowiednio w części III.1 i III. SOPZ. 4) W okresie zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Wykonawca zapewnia niezbędną ilość piasku i środków chemicznych potrzebnych do posypywania oblodzonych nawierzchni i likwidacji gołoledzi. Piasek będzie przechowywany w estetycznych pojemnikach z tworzyw sztucznych oznakowanych napisem piasek do akcji zimowej". Wykonawca zapewnia własne pojemniki. Wykonawca ustawia pojemniki przed sezonem zimowym w miejscu ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego. Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca usuwa pojemniki i pozostały piasek, jak też piasek pozostały po okresie zimowym na czyszczonych powierzchniach. 5) Zamawiający PKP S.A. zapewnia odpłatnie pomieszczenia dla celów socjalnych oraz pomieszczenia dla przechowywania maszyn i środków czystości wykonawcy. Ilość i wielkość pomieszczeń, a także cena najmu została określona dla każdego zadania w części II SOPZ. Zamawiający zawrze oddzielne umowy najmu pomieszczeń na życzenie wykonawcy. 6) Zamawiający PKP S.A. nieodpłatnie zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody w miejscu wykonywania usługi w ilości potrzebnej do wykonywania czynności porządkowych, oraz do zasilania elektrycznego, jeśli przyjęta technologia tego wymaga. 7) W terenach zarządzanych przez PKP PLK S.A. brak możliwości dostępu do mediów. I.3. Częstotliwość wykonywania prac 1) Wykonawca odpowiada za wykonywanie czynności z częstotliwością gwarantującą właściwy stan estetyczny i sanitarny, dostosowaną do ilości podróżnych oraz warunków pogodowych. ) Wykonywanie prac porządkowych w budynkach dworcowych i na terenach do nich przyległych powinno odbywać się w miarę możliwości w czasie zmniejszonego natężenia ruchu, nie może utrudniać swobodnego przemieszczania się podróżnych oraz nie może zakłócać czynności służbowych wykonywanych przez pracowników obsługi stacji. 3) Odgarnianie śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi gołoledzi będą wykonywane z częstotliwością dostosowaną do panujących warunków pogodowych. Wykonawca będzie je wykonywał w każdym uzasadnionym przypadku, tzn. podejmie działania w czasie do 1 (jednej) godziny od rozpoczęcia opadów i doprowadzi do usunięcia śniegu, błota pośniegowego lub lodu w czasie do 3 (trzech) godzin od ustania opadów. Niezależnie od czynności opisanych powyżej Wykonawca zapewni taki stopień utrzymania dróg i ciągów komunikacyjnych, który umożliwia normalne i bezpieczne z nich korzystanie.

6 4) Prace okresowe wykonawca obowiązany jest wykonywać z częstotliwością nie rzadszą niż określona w Harmonogramie prac okresowych (Tabela 3 SOPZ).Przez prace okresowe rozumie się prace wymienione w Harmonogramie.

7 Tabela SOPZ. Harmonogram prac okresowych. Obszary zarządzane przez PKP Obszar Przedmiot Poziom czystości lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec biura sufity, kratki wentylacyjne,lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn biura okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją ) wolne od kurzu, smug, odcisków palców sanitariaty* okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją) wolne od kurzu, smug, odcisków palców sanitariaty* sufity, lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn hol główny panele informacyjne, reklamowe wolne od kurzu, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT hol główny zegary wolne od kurzu hol główny lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn hol główny wejścia - całe wraz z obudowami nawiewów wolne od kurzu,smug, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT hol główny wewnętrzne ściany (marmurowe, ceramiczne), przeszklenia powyżej wys.3,40m wolne od kurzu,smug, odcisków palców i pajęczyn hol główny kraty wycieraczkowe - powierzchnia pod kratami wolne od piasku i zanieczyszczeń WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT

8 hol główny podsufitka wolna o zabrudzeń hol główny sufit podwieszany (nad schodami kamiennymi) wolny od kurzu i pajęczyn hol główny ściany, sufity i filary(powyżej wys.3,40m) wolne od kurzu i pajęczyn, wolne od ptasich odchodów hol główny okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją pow. wysokości 3,40m ) wolne od kurzu, smug, odcisków palców poczekalnia panele informacyjne, reklamowe wolne od kurzu, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT poczekalnia zegary wolne od kurzu poczekalnia lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn poczekalnia wejścia - całe wraz z obudowami nawiewów wolne od kurzu,smug, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT poczekalnia wewnętrzne ściany (marmurowe, ceramiczne), przeszklenia pow. wysokości 3,40m wolne od kurzu,smug, odcisków palców i pajęczyn poczekalnia kraty wycieraczkowe - powierzchnia pod kratami wolne od piasku i zanieczyszczeń CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW poczekalnia podsufitka wolna o zabrudzeń poczekalnia sufit podwieszany wolny od pajęczyn poczekalnia ściany, sufity i filary(powyżej wys.3,40m) wolne od kurzu i pajęczyn

9 poczekalnia przeszklenia (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją pow. wys.3,40m) wolne od kurzu, smug, odcisków palców perony oznakowanie ewakuacyjne, piktogramy,pragotro ny, wyświetlacze SIDP wolne od kurzu,smug, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń perony zegary, panele informacyjne, reklamowe wolne od kurzu,smug, innych zanieczyszczeń, ptasich odchodów perony Płyty dźwiękochłonne (żyletki) wolne od kurzu,smug, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń 1 1 perony słupy, ściany, przeszklenia wolne od kurzu,smug, odcisków palców, ptasich odchodów drogi komunikacyjne kratki ściekowe, kraty wycieraczkowe wolne od piasku i zanieczyszczeń, drożne PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN budynek dworca (część zewnętrzna) parapety zewnętrzne wolne od kurzu, smug, innych zanieczyszczeń PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN budynek dworca (część zewnętrzna) zewnętrzne ściany marmurowe,ceramic zne i inne zmywalne wolne od kurzu,smug i innych zanieczyszczeń budynek dworca (część zewnętrzna) panele informacyjne,gabloty, przeszklenia, wolne od kurzu,smug budynek dworca (część zewnętrzna) napis z nazwą dworca wolne od zabrudzeń, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń 1 1 chodniki kraty wycieraczkowe - powierzchnia pod kratami wolne od piasku i zanieczyszczeń CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW

10 zieleń żywopłoty, krzewy pielęgnacyjne cięcie żywopłotów, krzewów Obszary zarządzane przez PKP PLK Obszar Przedmiot Poziom czystości lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec pomieszczenia: administracyjne, socjalne okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją) sufity, lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu, smug, odcisków palców wolne od kurzu i pajęczyn perony/tunele wiaty szklane, świetliki, ściany szklane wejść na perony, duże przeszklenia (obustronne mycie wraz z konstrukcją ) wolne od kurzu,smug, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń ława torowa tor i międzytorze poza peronami wolne od śmieci, chwasty i trawa przycięte do wysokości 15 cm 11, 5 8, 1, 6 10, ,4 15,9 1,6 zieleń żywopłoty, krzewy pielęgnacyjne cięcie żywopłotów, krzewów Jeżeli termin końcowy wykonania usługi wskazany w harmonogramie prac okresowych przypada w dniach: piątek, sobota, niedziela termin ten przenosi się na najbliższy poniedziałek.

11 I.4. Personel wykonawcy 1) Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość osób do wykonywania usług zgodnie z standardami przyjętymi w części III SOPZ. ) Wykonawca zapewnia odpowiednie ubrania robocze, jednolite i estetyczne, oznakowane w sposób pozwalający na identyfikację Wykonawcy usługi. W terminie 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi wizualizację stroju roboczego do akceptacji Zamawiającego. 3) Wykonawca zapewnia co najmniej 1 osobie z personelu na danej zmianie środki łączności pozwalające na skontaktowanie się Zamawiającego i przekazanie informacji. 4) Wykonawca odpowiada za skierowanie do wykonywania prac osób o odpowiednich kwalifikacjach w szczególności w zakresie prac na wysokości, prac na torach kolejowych itp. 5) Wykonawca odpowiada za odpowiednie przeszkolenie osób wykonujących usługi, w szczególności z zakresu BHP oraz wewnętrznych przepisów kolejowych związanych z poruszaniem się po terenach PKP i PKP PLK S.A. (zapoznanie z warunkami miejscowymi). Przy wykonywaniu prac na obszarze zarządzanym przez PKP PLK SA. należy stosować się do Wytycznych informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A IBH ) Brak spełnienia wymogu o którym mowa powyżej może być podstawą do odmowy wstępu osobom nieprzeszkolonym na teren Zamawiającego. 7) Szkolenia "Zapoznanie z warunkami miejscowymi" mogą być zorganizowane przez Zakłady PKP PLK za odpłatnością w wysokości ok. 18 zł netto za godzinę szkolenia 1 uczestnika (standardowe szkolenie zajmuje ok. 3 godzin) oraz 170 zł za wynajęcie sali dla grupy. Wykonawca zgłosi zapotrzebowanie na organizację szkolenia na min. 7 dni przed planowanym szkoleniem. Zasady i warunki przeprowadzenia szkolenia będą przedmiotem odrębnej umowy. I.5. Audyty 1) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego audytowania wykonywanej usługi zgodnie z zasadami SLA określonymi w Księgach Standardów Utrzymania Czystości stanowiących część III.1 i III. SOPZ. ) Dla realizacji powyższego Wykonawca zobowiązany jest posiadać i stosować elektroniczny system do audytowania usługi nadzoru nad realizacją usługi oparty o powszechnie dostępne narzędzia informatyczne. 3) System ten musi zapewniać: a) możliwość sporządzania w wersji elektronicznej arkuszy z oceny stanu czystości w strefach, b) możliwość archiwizowania arkuszy przez cały okres wykonywania usługi, c) stały dostęp Zamawiającemu do archiwizowanych arkuszy, d) wysyłanie na wskazany przez Zamawiającego adres a informacji o wyniku procentowym oceny wykonania usługi. I.6. Postanowienia dodatkowe 1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia:

12 a) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach, wadliwym działaniu instalacji, urządzeń technicznych na obszarze obiektu objętego zamówieniem, w szczególności budynku oraz na terenie przyległym, b) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego lub firm pełniących ochronę obiektu o pozostawionych bez opieki pakunkach i bagażach, c) zgłaszaniu firmie pełniącej ochronę obiektu obecności na obszarze obiektu osób bezdomnych, nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków i innych osób zachowujących się w sposób nasuwający podejrzenia w tym zakresie. ) Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i umieszczenia w widocznym miejscu obsługiwanego obiektu tablicy informacyjnej wykonanej z trwałego materiału zawierającej informacje o nazwie firmy wykonującej usługi porządkowe na dworcu i terenie przyległym. Wymagania szczegółowe odnośnie tablicy informacyjnej i zawartej w niej treści oraz miejsce umieszczenia tablicy należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

13 Część II. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stacji II.1. zadanie 1 Warszawa Centralna, Warszawa WKD Śródmieście, Warszawa Śródmieście,, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Stadion oraz Warszawa Powiśle Warszawa Centralna 1) Wykaz powierzchni i urządzeń zawiera tabela nr 3 SOPZ. ) Stacja objęta jest standardem A zgodnie z zasadami wykonywania audytu określonymi w części III. 1 SOPZ. 3) Zamawiający przewiduje możliwość najmu pomieszczeń porządkowych: pomieszczenia dla firmy sprzątającej powierzchnia w m² stawka za m² w zł miesięczny koszt w zł Pomieszczenie 53,3 10,00 533, 56,9 10,00 56,9 Tabela 3 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Centralna w zarządzie PKP SA Lp. Opis Ilość J.m STREFA 1 (według Księgi Standardów) Pomieszczenia biurowe, Monitoring 1. kuchnia (meble, zlew) WC (muszle klozetowe, umywalki, armatura, ściany, kosze. na śmieci, drzwi, włączniki) 3. pokoje (meble, parapety, kosze na śmieci, drzwi, wykładzina, okna) 4. korytarz (wykładzina, glazura) powierzchnia posadzki 06,00 Ciągi komunikacyjne w strefie administracyjnej 1. (drzwi drewniane, drzwi szklane, grzejniki, kratka powierzchnia ściekowa) posadzki 51,00 m Toalety dla Najemców 1. WC (muszle klozetowe, pisuary, umywalki, armatura, powierzchnia ściany, kosze na śmieci, drzwi, kratki ściekowe, grzejniki, posadzki 49,00 włączniki) m Poczekalnia 1. posadzka 191,00 m. wyświetlacze SIDP,00 szt. 3. stoliki małe "niebieskie" 19,00 szt. 4. ławki drewniane 39,00 szt. 5. kosz na śmieci,00 szt. 6. stoliki marmurowe 6,00 szt. 7. przeszklenia do 3,4m (obustronnie) 168,00 m 8. przeszklenia powyżej 3,4m (obustronnie) 381,00 m 9. słup betonowy do 3,4m 7,00 m m

14 STREFA (według Księgi Standardów) Hol kasowy, Antresola Wschodnia, Antresola Zachodnia 1. posadzka kamienna 3161,00 m. schody kamienne wraz z poręczami 385,00 m 3. przeszklenia wzdłuż schodów kamiennych i na antresoli wraz z poręczami metalowymi 118,00 m 4. murki kamienne 45,00 m 5. ściany przeszklone do 3,40 303,00 m 6. ściany przeszklone powyżej 3,4m (jednostronnie) strona południowa i północna 174,00 m 7. ściany kamienne, słupy do 3, ,00 m 8. sufit podwieszany 461,00 m 9. panele informacyjne 86,00 m 10. stojaki informacyjne z rozkładami jazdy pociągów i wszystkie informacjami dla podróżnych istniejące 11. wejścia (wiatrołapy) całe wraz z obudowami nawiewów 6,00 szt. 1. powierzchnia pod wycieraczkami gumowymi w wiatrołapach 48,00 m 13. wyświetlacze SIDP wszystkie istniejące szt. 14. tablica główna SIDP,00 szt. 15. schody ruchome wraz z obudowami,00 szt. 16. zegary 3,00 szt. 17. kosze na smieci 14,00 szt. 18. antresolki wzdłuż hali (strona połnocna i południowa) 10,00 m 19. ławki,00 szt. 0. skrzynki hydrantowe, rop, miejsca poboru wody, obudowa wszystkie defibrylatora, itp. istniejące szt. 1. ograniczniki przed kasami wszystkie istniejące szt.. szyb windowy szklany powierzchnia zewnetrzna (3szt.) 186,00 m 3. mapy z planem dworca,00 szt. 4. blachy szare (,09mx1m 75szt.; 1,5mx1m 8szt.) 83,00 szt. Galerie 1. posadzka kamienna 6034,00 m. sufit podwieszany 553,00 m 3. schody kamienne z poręczami + panele informacyjne (z galerii wschodniej na E.Plater),00 szt. 4. ściany kamienne 963,00 m 5. powierzchnie przeszklone (wyjście z g. południowej na AL.. Jerozolimskie) 51,00 m 6. drzwi wahadłowe g. północna,00 m 7. panele informacyjne 65,00 m 8. schody ruchome (wraz z obudowami) z galerii wschodniej na E. Plater,00 szt. 9. kratki wentylacyjne (galeria południowa) 10,00 szt. 10. wyświetlacze SIDP wszystkie istniejące 11. skrzynki hydrantowe, rop, gaśnice, itp. wszystkie istniejące 1. zegary 7,00 szt. 13. drzwi do pomieszczeń technicznych wszystkie istniejące 14. kosze na śmieci 9,00 szt. 15. mapy z planem dworca 9,00 szt. 16. poręcze metalowe przy podjazdach 167,00 mb. 17. przeszklenie w balkonikach pomiędzy peronami 71,00 m 18. poręcze metalowe w balkonikach pomiędzy peronami 94,00 mb. balkoniki kamienne za szklanymi barierkami wszystkie 19. istniejące

15 Perony zabudowane ( szt. 4 ) 1. posadzka 16375,00 m. schody kamienne (strona zachodnia) 340,00 m 3. ściany kamienne 600,00 m 4. ekrany osłonowe 0,00 m 5. blachy dzwiekowe 17000,00 m 6. mur oporowy 409,00 m 7. panele informacyjne 05,00 m 8. wyświetlacze SIDP 34,00 m 9. schody i pochylnie ruchome wraz z obudowami 3,00 szt. 10. sufit podwieszany nad schodami i pochylniami ruchomymi od strony zachodniej i wschodniej wszystkie istniejące 11. ławki i stoliki marmurowe 80,00 m 1. kosze na śmieci 3,00 szt. 13. skrzynki hydrantowe, rop, itp. wszystkie istniejące 14. zegary 1,00 szt. wysepki informacyjne, na których zamontowane są 15. wyświetlacze SIDP, całe 1,00 szt. drzwi do pomieszczeń technicznych wszystkie 16. istniejące pawilony przeszklone na całej wysokości (obustronnie) p i Galeria Open 8,00 m wszystkie 18. kratki wentylacyjne istniejące 19. schody metalowe, okrągłe do wysokości 3,0m,00 szt. Windy dostępne dla pasażerów 7szt, platformy dla niepełnosprawnych szt. 1. (posadzka, drzwi, ściany, panel sterowania, lampy powierzchnia oświetleniowe, sufit) posadzki 4,80 m. platformy dla niepełnosprawnych,00 szt. STREFA 3 (według Księgi Standardów) Windy techniczne 3szt. 1. (posadzka, drzwi, ściany, panel sterowania, lampy oświetleniowe, sufit) powierzchnia posadzki,50 Ciągi komunikacyjne (Tunel przejściowy z dworca Centralnego na dworzec Śródmieście) 1. posadzka kamienna 15,00 m. ścianyz kamienia płukanego (łącznie ze ścianami przy schodach) 58,00 m 3. schody kamienne wraz z poręczami (4szt) 177,00 m 4. wyświetlacze SIDP 6,00 szt. 5. drzwi (1,0mx,10m) 5,00 szt. 6. kratki ściekowe (0,3x0,3) 7,00 szt. Piwnice (Poziom -) 1. posadzka 434,00 m. schody 83,00 m Komora śmieciowa 1. posadzka 85,00 m. brama wjazdowa (obustronnie) 1,00 m Płyta torowa zabudowana (międzytorze) 1. powierzchnia torowiska 1505,00 m. rury odpływowe (pomarańczowe) wszystkie istniejące STREFA 4 (według Księgi Standardów) Teren zewnętrzny 1. chodniki granitowe wokół dworca 787,00 m. kosze na śmieci 1,00 szt. 3. sufit podwieszany wokół dworca 87,00 m 4. panele informacyjne nad wejściami 6,00 szt. 5. kraty wycieraczkowe 6,00 szt. m

16 6. droga dojazdowa od strony południowej 1157,00 m 7. ulica w odległości 5m od krawężnika 575,00 m 8. parking od Al. Jana Pawła II 917,00 m 9. trawa 136,00 m 10. chodnik (strona północna i południowa) 183,00 m 11. przeszklenia do 3,4 (strona północna i południowa) 378,00 m 1. przeszklenia powyżej 3,4m strona północna i południowa (jednostronnie) 146,00 m 13. zegary,00 szt. 14. ławki metalowe 6,00 szt. 15. schody kamienne wraz z poręczami i kratami wycieraczkowymi 10,00 szt. 16. słupy podporowe, betonowe do wysokości 3,4m 8,00 szt. 17. ściany kamienne do 3,4m 75,00 m 18. mapy z planem dworca,00 szt. Zestawienie powierzchni z podziałem na Strefy (tabela 3 SOPZ) w m : 1 Strefa I 497 Strefa II 5 594,8 3 Strefa III ,5 4 Strefa IV (tereny zewnętrzne) RAZEM WSZYSTKIE STREFY : ,30 Warszawa WKD 1) Wykaz powierzchni i urządzeń zawiera tabela nr 4 SOPZ. ) Stacja objęta jest standardem A zgodnie z zasadami wykonywania audytu określonymi w części III.1 SOPZ. 3) Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami możliwymi do najmu. Tabela 4 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa WKD Śródmieście w zarządzie PKP SA Lp. Definicja rodzaju czynności J.m. Ilość Warszawa WKD Środmieście 1. posadzka m 9,00. ściany kamienne strona północna m 55,00 3. schody kamienne (strona wschodnia i zachodnia) wraz z poręczami i ścianami m 184,00 4. informacje dla pasażerów (np. rozkład jazdy) wszystkie istniejące Zestawienie powierzchni z podziałem na strefy: strefa III 9,00 RAZEM WSZYSTKIE STREFY: 9,00

17 Warszawa Śródmieście 1) Wykaz powierzchni i urządzeń zawiera tabela nr 5 SOPZ. ) Stacja objęta jest standardem A zgodnie z zasadami wykonywania audytu określonymi w części III.1 SOPZ. 3) Zamawiający przewiduje możliwość najmu pomieszczeń porządkowych: pomieszczenia dla firmy sprzątającej powierzchnia w m² stawka za m² w zł miesięczny koszt w zł pomieszczenie 9,59 10,00 95,9 Tabela 5 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Śródmieście w zarządzie PKP SA Lp. Definicja rodzaju czynności J.m. Ilość Uwagi 1 3 STREFA I (według Księgi Standardów) Toaleta publiczna 1. posadzka m 4,14. ściany i sufit (płyta) m 1,03 3. drzwi - dwustronnie szt umywalki, zlewy, sedesy, pisuary szt. 5. lustra szt mydelniczki, podajniki na papier i ręczniki, wieszaki, suszarki do rąk szt przewijak dla niemowląt szt poręcze szt oprawy oświetleniowe sufitowe szt gniazda, włączniki, przyciski wszystkie istniejące 11. kosze na śmieci szt drzwiczki rewizyjne szt. 1 STREFA II (według Księgi Standardów) Winda pasażerska 13. posadzki m 1,5 Hol kasowy - peron I 14. posadzka m 45, kasownik ZTM szt. 1, kosze szt 3, kaloryfery wraz z obudową m 10, osłony wentylacyjne m 6, sufity m 470,00 0. ściany gipsowe m 0,00 1. słupy z kamienia płukanego m 80,00. ściany z kamienia płukanego, przy wejściu na peron m 1,00 3. ściany z granitu m 310,00 4. Ściany w okładzinie ceramicznej m 7,00 5. zabudowa kas KM od strony holu m 13,00 6. tablice informacyjne m 4,00 hol kasowy - peron III 7. posadzka m 390,00 8. kasownik ZTM szt 1,00 9. kosze szt 3, kaloryfery wraz z obudową m 10, osłony wentylacyjne m 6,00

18 3. sufit m 470, ściana gipsowo-kartonowa m 0, słupy z kamienia płukanego m 80, ściany z kamienia płukanego, przy wejściu na peron m 1, ściany z granitu m 310, Ściany w okładzinie ceramicznej m, zabudowa kas KM od strony holu m 13, tablice informacyjne m 4, kratki metalowe na ścianie m 4,00 Peron I 41. filary z piaskowca m 0,00 4. posadzka m 187, filary m 580, ekrany pod reklamy m 0, drzwi w pustostanach m 15, obudowa telefonu m, lustra m 1, ławki drewniane m 4, poręcze m 3, osłony wentylacyjnych na słupach m 6, ściany z piaskowca m 60,00 5. ściany z kamienia płukanego m 80, ściany i sufity ceramiczne (mozaika) m 00, tablice informacyjne m 18, ściany z płyty gipsowej m 150, kosze szt 4, ściany z piaskowca m 60, filary z piaskowca m 580, osłony wentylacyjne w słupach m 6, mycie napisów "Warszawa Śródmieście" m 9, płyty dźwiękochłonne szt. (żyletek) m 840,00 6. skrzynki gaśnicze i hydrantowe m 4,00 Peron II 63. posadzka m 34, filary m 800, osłony wentylacyjne na słupach m 30, kaloryfery wraz z obudową m 10, ściana gipsowa m 50, ściany pod tablicami reklamowymi m 4, poręcze m 3, ściany oporowe z piaskowca m 9, sufity ceramiczne (mozaika) m 170,00 7. tablice informacyjne m 45, kosze - na peronie II i przy wejściu szt 4, płyty dźwiękochłonne szt. (żyletek) m 1593, ławki metalowe szt 8, windy Peron III 77. filary z piaskowca m 0, posadzka m 187, filary m 580, ekrany pod reklamy m 0, drzwi w pustostanach m 15,00 8. obudowy telefonów m, lustra m 1, osłony wentylacyjne na słupach m 6, ławki drewniane szt. 4, Ławki metalowe szt., poręcze m 3, ściany z piaskowca m 60,00 89 ściany z kamienia płukanego m 80,00

19 90 Ściany, sufity ceramiczne (mozaika) m 00,00 91 tablice informacyjne m 18,00 9 ściany z płyty gipsowej m 150,00 93 kosze szt. 6,00 94 napis "Warszawa Śródmieście" m 9,00 95 płyty dźwiękochłonne szt. (żyletek) m 840,00 96 skrzynki gaśnicze i hydranty m 4,00 STREFA III (według Księgi Standardów) Pawilon wschodni wewnątrz 97 posadzka m 170,00 98 parapety wewnętrzne m 5,00 99 parapety zewnętrzne m 5, schody zejściowe na hol kasowy - peron I i III m 38, podesty schodowe przy zejściach na hol kasowy - peron I i III m 54,00 10 drzwi szt 4, ściany z płyty gipsowej m 30, tablice kierunkowe m 4, okna m 14, ściany z kamienia płukanego m 166, sufit podwieszany z płyty blaszanej, lakierowanej m 46, sufity m 04, poręcze i słupki m 8, kraty wycieraczkowe m 5, kosze m, ściany malowane emulsją - zejście na peron I i III m 90,00 Pawilon zachodni wewnątrz 113. posadzka m 170, parapety wewnętrzne m 5, parapety zewnętrzne m 5, schody zejściowe na hol kasowy - peron I i III m 38, podesty schodowe przy zejściach na hol kasowy - peron I i III m 54, drzwi szt 4, ściana gipsowa m 30, tablice kierunkowe m 4, okna m 14,00 1. ściany z kamienia płukanego (zejście na peron I i III) m 166, ściany z emulsji - zejście na peron I i III m 90, sufit podwieszany z płyty perforowanej lakierowanej m 46, sufit malowany emulsją m 04, poręcze i słupki m, okna drewniane z okładzin (góra) m 18, kosze szt, kraty wycieraczkowe m 5,50 Pawilon na zewnątrz zachodni 130. okna m 46, ściany z granitu m 415,00 Pawilon na zewnątrz wschodni 13. okna m 46, ściany z kamienia płukanego m 166, ściany z granitu m 415,00 Zejście do strony ul. Marszałkowskiej 135. drzwi szklane m 40, kraty wycieraczkowe m 3, ściany z granitu m 8, ściany z piaskowca m 40, kosze szt 1,00 Zejście od strony ul. E. Plater 140. drzwi szklane m 30, kraty wycieraczkowe m 3,00

20 14. ściany z granitu m 8, ściany z piaskowca m 40, kosze szt,00 Przejście z dworca Warszawa Centralna na P.O. Warszawa Śródmieście i wejścia z łącznika na peron I,II,III 145. posadzka m 95, schody z granitu m 160, poręcze m 5, kaloryfery wraz z obudową m 8, tablice informacyjne m 3, ściany z piaskowca m 40, sufit pokryty emulsją m 55, ściany z kamienia płukanego m 3 38,00 Wejście z peronu II na ul. Marszałkowską 153. posadzka m 110, schody m 50, poręcze m 5, ścian z piaskowca m 40, sufit pokryty emulsją m 76, ściany z kamienia płukanego przy schodach m 7, sufit podwieszany (kasetony blaszane lakierowane) m 10, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, ściany z piaskowca m 40, kaloryfery wraz z osłonami m 14,00 Wejście z peronu II na ul. E. Plater 163. posadzka m 110, schody m 50, poręcze m 5, ściany z piaskowca m 40, sufit pokryty emulsją m 56, ściany z kamienia płukanego przy schodach m 7, sufit podwieszany (kasetony blaszane lakierowane) m 10, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, blachy osłonowe m 3, ściany z piaskowca m 40, kaloryfery wraz z osłonami m 14,00 Wejście z peronu II na ul. Marszałkowską 174. ściany przy schodach (z kamienia płukanego) m 7, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, blachy osłonowe m 3,00 Wyjście z peronu II na ul. E. Plater 177. ściany z kamienia płukanego przy schodach m 7, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, blachy osłonowe m 3,00 Torowisko 178. m 1414,00 STREFA IV (według Księgi Standardów) Pawilon na zewnątrz zachodni 179. Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 1 m od budynku m 43, Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 3 m od budynku m 18, chodnik od strony Al. Jerozolimskich m 8,00 Pawilon na zewnątrz wschodni 190. Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 1 m od m 43,00 budynku 191 Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 3 m od budynku m 18, chodnik od strony Al. Jerozolimskich m 8,00 Zejście od strony ul. Marszałkowskiej

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo