Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości budynków dworców, terenów przyległych, peronów, dojść do peronów, torów oraz międzytorzy na poniżej wskazanych stacjach, w podziale na 6 zadań: zadanie 1: Warszawa Centralna, Warszawa WKD Śródmieście, Warszawa Śródmieście,, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Stadion oraz Warszawa Powiśle zadanie Kraków Główny zadanie 3 Poznań Główny zadanie 4 Katowice zadanie 5 Gdańsk Główny zadanie 6 Gdynia Główna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z trzech części: Część I. Postanowienia wspólne dla wszystkich stacji I.1. Zadania wykonawcy I.. Technologia wykonania usług. Zapewnienie narzędzi i materiałów. I.3. Częstotliwość wykonywania prac I.4. Personel wykonawcy I.5. Audyty I.6. Postanowienia dodatkowe Część II. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stacji II.1. zadanie 1: Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa WKD, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Powiśle oraz Warszawa Stadion II.. zadanie Kraków Główny II.3. zadanie 3 Poznań Główny II.4. zadanie 4 Katowice II.5. zadanie 5 Gdańsk Główny II.6. zadanie 6 Gdynia Główna Część III Księgi standardów utrzymania czystości i inne dokumenty III.1. Księga standardów utrzymania czystości w obiektach i na terenach zarządzanych przez PKP S.A. III.. Księga Standardów utrzymania czystości stacji kolejowych PKP PLK III.3. Wyciąg z Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie (Ir - 17) III.4. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A IBH -101

2 Spis tabel: Tabela 1 SOPZ. Określenie stref czystości i wymagań jakościowych... 4 Tabela SOPZ. Harmonogram prac okresowych Tabela 3 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Centralna w zarządzie PKP SA13 Tabela 4 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa WKD Śródmieście w zarządzie PKP SA...16 Tabela 5 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Śródmieście w zarządzie PKP SA...17 Tabela 6 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Wschodnia w zarządzie PKP SA... Tabela 7 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Wschodnia w zarządzie PKP PLK SA...8 Tabela 8 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Zachodnia w zarządzie PKP SA...30 Tabela 9 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Zachodnia w zarządzie PKP PLK SA...3 Tabela 10 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Stadion w zarządzie PKP SA.34 Tabela 11 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Stadion w zarządzie PKP PLK SA...37 Tabela 1 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Powiśle w zarządzie PKP SA.39 Tabela 13 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Powiśle w zarządzie PKP PLK SA...41 Tabela 14 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Kraków Główny w zarządzie PKP SA...44 Tabela 15 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Kraków Główny w zarządzie PKP PLK SA...46 Tabela 16 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Poznań Główny w zarządzie PKP SA...49 Tabela 17 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Poznań Główny w zarządzie PKP PLK SA...50 Tabela 18 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Katowice w zarządzie PKP SA...53 Tabela 19 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Katowice w zarządzie PKP PLK SA...55 Tabela 0 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdańsk Główny w zarządzie PKP SA...59 Tabela 1 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdańsk Główny w zarządzie PKP PLK SA...60 Tabela SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdynia Główna w zarządzie PKP SA...63 Tabela 3 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Gdynia Główna w zarządzie PKP PLK SA...64

3 Część I. Postanowienia wspólne dla wszystkich stacji I.1. Zadania wykonawcy: 1) świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach dworców kolejowych, terenów przyległych, peronów, dojść do peronów, torów oraz międzytorzy polegające w szczególności na: a) utrzymaniu czystości na powierzchniach płaskich, poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie, odkurzanie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, b) utrzymaniu w czystości ścian, tablic informacyjnych, stolarki znajdującej się w budynkach poprzez mycie, odkurzanie, usuwaniu napisów graffiti i nalepek oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności, c) sprzątaniu pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych, d) myciu okien i przeszkleń na całej powierzchni. e) zamiataniu i myciu schodów wraz z balustradami i poręczami, f) opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynkach dworców oraz na terenach przyległych wraz z przemieszczaniem nieczystości do wskazanych przez Zamawiającego PKP S.A. miejsc gromadzenia, g) utrzymaniu czystości torów i międzytorzy, h) usuwaniu odchodów fizjologicznych, pozostałości po legowiskach bezdomnych i innych tego typu zanieczyszczeń, wraz z dezynfekcją, gdzie jest to niezbędne dla zachowania wymaganego stanu higienicznego. ) utrzymywanie czystości na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, drogach dojazdowych, placach przed dworcami, parkingach, itp. powierzchniach poprzez: a) w okresie, kiedy nie występują opady śniegu - zamiatanie, zmywanie wodą oraz wodą z dodatkiem środka usuwającego plamy i zanieczyszczenia, zbieranie śmieci itp. b) w okresie zimowym oprócz czynności opisanych w lit. a) dodatkowo poprzez usuwanie śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi. c) w przypadku nagromadzenia dużej ilości zalegającego śniegu utrudniającego swobodną komunikację, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia i wywozu poza obręb sprzątanego terenu. Za utrudnienie należy uznać sytuację, w której ze zgarniętego śniegu na obrzeżach dróg komunikacyjnych i parkingów utworzyły się pryzmy ciągłe o szerokości i wysokości większej niż 0,5 m. Podczas odśnieżania Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wskazania Zamawiającego co do miejsc i wielkości usypywanych pojedynczych pryzm ze śniegu. d) Na terenach zarządzanych przez PKP PLK odśnieżanie i likwidacja śliskości na peronach i kładkach dla pieszych powinny być prowadzone zgodnie z 17 i 4 Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie (Ir - 17) wyciąg Instrukcji stanowi część III.3 sopz. 3) Usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z dachów, rynien i rur spustowych oraz parapetów, 4) Utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych, w tym koszenie trawy oraz grabienie liści, utrzymywaniu oraz pielęgnacji istniejących kwietników i gazonów, 5) Dostarczenie zebranych odpadów, w tym również odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści, obciętych gałęzi itp.) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego PKP SA.

4 I.. Technologia wykonania usług. Zapewnienie narzędzi i materiałów. 1) Sprzątanie powierzchni wykonywane będzie w oparciu o technologię sprzątania określoną odpowiednio dla powierzchni zarządzanych przez PKP S.A. w Księdze standardów utrzymania czystości w obiektach i na terenach zarządzanych przez PKP S.A. (część III.1 SOPZ), a dla powierzchni zarządzanych przez PKP PLK S.A. w Księdze Standardów utrzymania czystości stacji kolejowych (załącznik część III. SOPZ) oraz dotyczących tych usług przepisów Instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie (Ir - 17) wyciąg Instrukcji stanowi część III.3 SOPZ. ) Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wymagania jakościowe w odniesieniu do poszczególnych stref czystości. Tabela 1 SOPZ. Określenie stref czystości i wymagań jakościowych STREFA 1 STREFA STREFA 3 STREFA 4 Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są czyste i bezpieczne przy bezpośrednim kontakcie użytkownika Pomieszczenia gdzie wszystkie powierzchnie są pozbawione plam, luźnych zanieczyszczeń, gum do żucia Przestrzenie gdzie wszystkie powierzchnie są czyste wizualnie Przestrzenie gdzie wszystkie powierzchnie są bez widocznych śmieci pomieszczenia administracyjne, sekretariaty, pokoje socjalne, galerie handlowe ciągi komunikacyjne drogi, chodniki, parkingi, place toalety, sanitariaty, szatnie, prysznice. perony w przestrzeni zamkniętej, komora śmieciowa trawniki, tereny zielone, korytarze, ciągi komunikacyjne, schody i windy w strefie administracyjnej i windy ogólnodostępne dla niepełnosprawnych windy osobowe, podnośniki dla niepełnosprawnych (dla terenów PKP PLK) perony w przestrzeni otwartej płyta torowa niezabudowana pomieszczenia i zaplecza kasowe płyta torowa wewnątrz obiektu (tor i międzytorze bezpodsypkowe) drogi dojścia do peronów i przejścia w poziomie szyn poczekalnie jako odrębne pomieszczenia pozostałe poczekalnie piwnice ława torowa (tor i międzytorze, nasypy, skarpy, rowy odwadniające)

5 przejścia pod torami (tunele) przejścia nad torami (kładki) 3) Wykonawca zapewnia własne narzędzia, środki czystości, sprzęt i materiały niezbędne dla wykonywania usług odpowiednie dla zachowania standardów przyjętych w odpowiednio w części III.1 i III. SOPZ. 4) W okresie zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Wykonawca zapewnia niezbędną ilość piasku i środków chemicznych potrzebnych do posypywania oblodzonych nawierzchni i likwidacji gołoledzi. Piasek będzie przechowywany w estetycznych pojemnikach z tworzyw sztucznych oznakowanych napisem piasek do akcji zimowej". Wykonawca zapewnia własne pojemniki. Wykonawca ustawia pojemniki przed sezonem zimowym w miejscu ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego. Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca usuwa pojemniki i pozostały piasek, jak też piasek pozostały po okresie zimowym na czyszczonych powierzchniach. 5) Zamawiający PKP S.A. zapewnia odpłatnie pomieszczenia dla celów socjalnych oraz pomieszczenia dla przechowywania maszyn i środków czystości wykonawcy. Ilość i wielkość pomieszczeń, a także cena najmu została określona dla każdego zadania w części II SOPZ. Zamawiający zawrze oddzielne umowy najmu pomieszczeń na życzenie wykonawcy. 6) Zamawiający PKP S.A. nieodpłatnie zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody w miejscu wykonywania usługi w ilości potrzebnej do wykonywania czynności porządkowych, oraz do zasilania elektrycznego, jeśli przyjęta technologia tego wymaga. 7) W terenach zarządzanych przez PKP PLK S.A. brak możliwości dostępu do mediów. I.3. Częstotliwość wykonywania prac 1) Wykonawca odpowiada za wykonywanie czynności z częstotliwością gwarantującą właściwy stan estetyczny i sanitarny, dostosowaną do ilości podróżnych oraz warunków pogodowych. ) Wykonywanie prac porządkowych w budynkach dworcowych i na terenach do nich przyległych powinno odbywać się w miarę możliwości w czasie zmniejszonego natężenia ruchu, nie może utrudniać swobodnego przemieszczania się podróżnych oraz nie może zakłócać czynności służbowych wykonywanych przez pracowników obsługi stacji. 3) Odgarnianie śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi gołoledzi będą wykonywane z częstotliwością dostosowaną do panujących warunków pogodowych. Wykonawca będzie je wykonywał w każdym uzasadnionym przypadku, tzn. podejmie działania w czasie do 1 (jednej) godziny od rozpoczęcia opadów i doprowadzi do usunięcia śniegu, błota pośniegowego lub lodu w czasie do 3 (trzech) godzin od ustania opadów. Niezależnie od czynności opisanych powyżej Wykonawca zapewni taki stopień utrzymania dróg i ciągów komunikacyjnych, który umożliwia normalne i bezpieczne z nich korzystanie.

6 4) Prace okresowe wykonawca obowiązany jest wykonywać z częstotliwością nie rzadszą niż określona w Harmonogramie prac okresowych (Tabela 3 SOPZ).Przez prace okresowe rozumie się prace wymienione w Harmonogramie.

7 Tabela SOPZ. Harmonogram prac okresowych. Obszary zarządzane przez PKP Obszar Przedmiot Poziom czystości lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec biura sufity, kratki wentylacyjne,lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn biura okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją ) wolne od kurzu, smug, odcisków palców sanitariaty* okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją) wolne od kurzu, smug, odcisków palców sanitariaty* sufity, lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn hol główny panele informacyjne, reklamowe wolne od kurzu, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT hol główny zegary wolne od kurzu hol główny lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn hol główny wejścia - całe wraz z obudowami nawiewów wolne od kurzu,smug, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT hol główny wewnętrzne ściany (marmurowe, ceramiczne), przeszklenia powyżej wys.3,40m wolne od kurzu,smug, odcisków palców i pajęczyn hol główny kraty wycieraczkowe - powierzchnia pod kratami wolne od piasku i zanieczyszczeń WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT

8 hol główny podsufitka wolna o zabrudzeń hol główny sufit podwieszany (nad schodami kamiennymi) wolny od kurzu i pajęczyn hol główny ściany, sufity i filary(powyżej wys.3,40m) wolne od kurzu i pajęczyn, wolne od ptasich odchodów hol główny okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją pow. wysokości 3,40m ) wolne od kurzu, smug, odcisków palców poczekalnia panele informacyjne, reklamowe wolne od kurzu, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT poczekalnia zegary wolne od kurzu poczekalnia lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu i pajęczyn poczekalnia wejścia - całe wraz z obudowami nawiewów wolne od kurzu,smug, odcisków palców WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT poczekalnia wewnętrzne ściany (marmurowe, ceramiczne), przeszklenia pow. wysokości 3,40m wolne od kurzu,smug, odcisków palców i pajęczyn poczekalnia kraty wycieraczkowe - powierzchnia pod kratami wolne od piasku i zanieczyszczeń CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW poczekalnia podsufitka wolna o zabrudzeń poczekalnia sufit podwieszany wolny od pajęczyn poczekalnia ściany, sufity i filary(powyżej wys.3,40m) wolne od kurzu i pajęczyn

9 poczekalnia przeszklenia (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją pow. wys.3,40m) wolne od kurzu, smug, odcisków palców perony oznakowanie ewakuacyjne, piktogramy,pragotro ny, wyświetlacze SIDP wolne od kurzu,smug, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń perony zegary, panele informacyjne, reklamowe wolne od kurzu,smug, innych zanieczyszczeń, ptasich odchodów perony Płyty dźwiękochłonne (żyletki) wolne od kurzu,smug, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń 1 1 perony słupy, ściany, przeszklenia wolne od kurzu,smug, odcisków palców, ptasich odchodów drogi komunikacyjne kratki ściekowe, kraty wycieraczkowe wolne od piasku i zanieczyszczeń, drożne PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN budynek dworca (część zewnętrzna) parapety zewnętrzne wolne od kurzu, smug, innych zanieczyszczeń PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN budynek dworca (część zewnętrzna) zewnętrzne ściany marmurowe,ceramic zne i inne zmywalne wolne od kurzu,smug i innych zanieczyszczeń budynek dworca (część zewnętrzna) panele informacyjne,gabloty, przeszklenia, wolne od kurzu,smug budynek dworca (część zewnętrzna) napis z nazwą dworca wolne od zabrudzeń, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń 1 1 chodniki kraty wycieraczkowe - powierzchnia pod kratami wolne od piasku i zanieczyszczeń CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW CZW

10 zieleń żywopłoty, krzewy pielęgnacyjne cięcie żywopłotów, krzewów Obszary zarządzane przez PKP PLK Obszar Przedmiot Poziom czystości lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec pomieszczenia: administracyjne, socjalne okna (obustronne mycie szyb wraz z konstrukcją) sufity, lampy, oprawy oświetleniowe wolne od kurzu, smug, odcisków palców wolne od kurzu i pajęczyn perony/tunele wiaty szklane, świetliki, ściany szklane wejść na perony, duże przeszklenia (obustronne mycie wraz z konstrukcją ) wolne od kurzu,smug, ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń ława torowa tor i międzytorze poza peronami wolne od śmieci, chwasty i trawa przycięte do wysokości 15 cm 11, 5 8, 1, 6 10, ,4 15,9 1,6 zieleń żywopłoty, krzewy pielęgnacyjne cięcie żywopłotów, krzewów Jeżeli termin końcowy wykonania usługi wskazany w harmonogramie prac okresowych przypada w dniach: piątek, sobota, niedziela termin ten przenosi się na najbliższy poniedziałek.

11 I.4. Personel wykonawcy 1) Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość osób do wykonywania usług zgodnie z standardami przyjętymi w części III SOPZ. ) Wykonawca zapewnia odpowiednie ubrania robocze, jednolite i estetyczne, oznakowane w sposób pozwalający na identyfikację Wykonawcy usługi. W terminie 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi wizualizację stroju roboczego do akceptacji Zamawiającego. 3) Wykonawca zapewnia co najmniej 1 osobie z personelu na danej zmianie środki łączności pozwalające na skontaktowanie się Zamawiającego i przekazanie informacji. 4) Wykonawca odpowiada za skierowanie do wykonywania prac osób o odpowiednich kwalifikacjach w szczególności w zakresie prac na wysokości, prac na torach kolejowych itp. 5) Wykonawca odpowiada za odpowiednie przeszkolenie osób wykonujących usługi, w szczególności z zakresu BHP oraz wewnętrznych przepisów kolejowych związanych z poruszaniem się po terenach PKP i PKP PLK S.A. (zapoznanie z warunkami miejscowymi). Przy wykonywaniu prac na obszarze zarządzanym przez PKP PLK SA. należy stosować się do Wytycznych informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A IBH ) Brak spełnienia wymogu o którym mowa powyżej może być podstawą do odmowy wstępu osobom nieprzeszkolonym na teren Zamawiającego. 7) Szkolenia "Zapoznanie z warunkami miejscowymi" mogą być zorganizowane przez Zakłady PKP PLK za odpłatnością w wysokości ok. 18 zł netto za godzinę szkolenia 1 uczestnika (standardowe szkolenie zajmuje ok. 3 godzin) oraz 170 zł za wynajęcie sali dla grupy. Wykonawca zgłosi zapotrzebowanie na organizację szkolenia na min. 7 dni przed planowanym szkoleniem. Zasady i warunki przeprowadzenia szkolenia będą przedmiotem odrębnej umowy. I.5. Audyty 1) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego audytowania wykonywanej usługi zgodnie z zasadami SLA określonymi w Księgach Standardów Utrzymania Czystości stanowiących część III.1 i III. SOPZ. ) Dla realizacji powyższego Wykonawca zobowiązany jest posiadać i stosować elektroniczny system do audytowania usługi nadzoru nad realizacją usługi oparty o powszechnie dostępne narzędzia informatyczne. 3) System ten musi zapewniać: a) możliwość sporządzania w wersji elektronicznej arkuszy z oceny stanu czystości w strefach, b) możliwość archiwizowania arkuszy przez cały okres wykonywania usługi, c) stały dostęp Zamawiającemu do archiwizowanych arkuszy, d) wysyłanie na wskazany przez Zamawiającego adres a informacji o wyniku procentowym oceny wykonania usługi. I.6. Postanowienia dodatkowe 1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia:

12 a) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach, wadliwym działaniu instalacji, urządzeń technicznych na obszarze obiektu objętego zamówieniem, w szczególności budynku oraz na terenie przyległym, b) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego lub firm pełniących ochronę obiektu o pozostawionych bez opieki pakunkach i bagażach, c) zgłaszaniu firmie pełniącej ochronę obiektu obecności na obszarze obiektu osób bezdomnych, nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków i innych osób zachowujących się w sposób nasuwający podejrzenia w tym zakresie. ) Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i umieszczenia w widocznym miejscu obsługiwanego obiektu tablicy informacyjnej wykonanej z trwałego materiału zawierającej informacje o nazwie firmy wykonującej usługi porządkowe na dworcu i terenie przyległym. Wymagania szczegółowe odnośnie tablicy informacyjnej i zawartej w niej treści oraz miejsce umieszczenia tablicy należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

13 Część II. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stacji II.1. zadanie 1 Warszawa Centralna, Warszawa WKD Śródmieście, Warszawa Śródmieście,, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Stadion oraz Warszawa Powiśle Warszawa Centralna 1) Wykaz powierzchni i urządzeń zawiera tabela nr 3 SOPZ. ) Stacja objęta jest standardem A zgodnie z zasadami wykonywania audytu określonymi w części III. 1 SOPZ. 3) Zamawiający przewiduje możliwość najmu pomieszczeń porządkowych: pomieszczenia dla firmy sprzątającej powierzchnia w m² stawka za m² w zł miesięczny koszt w zł Pomieszczenie 53,3 10,00 533, 56,9 10,00 56,9 Tabela 3 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Centralna w zarządzie PKP SA Lp. Opis Ilość J.m STREFA 1 (według Księgi Standardów) Pomieszczenia biurowe, Monitoring 1. kuchnia (meble, zlew) WC (muszle klozetowe, umywalki, armatura, ściany, kosze. na śmieci, drzwi, włączniki) 3. pokoje (meble, parapety, kosze na śmieci, drzwi, wykładzina, okna) 4. korytarz (wykładzina, glazura) powierzchnia posadzki 06,00 Ciągi komunikacyjne w strefie administracyjnej 1. (drzwi drewniane, drzwi szklane, grzejniki, kratka powierzchnia ściekowa) posadzki 51,00 m Toalety dla Najemców 1. WC (muszle klozetowe, pisuary, umywalki, armatura, powierzchnia ściany, kosze na śmieci, drzwi, kratki ściekowe, grzejniki, posadzki 49,00 włączniki) m Poczekalnia 1. posadzka 191,00 m. wyświetlacze SIDP,00 szt. 3. stoliki małe "niebieskie" 19,00 szt. 4. ławki drewniane 39,00 szt. 5. kosz na śmieci,00 szt. 6. stoliki marmurowe 6,00 szt. 7. przeszklenia do 3,4m (obustronnie) 168,00 m 8. przeszklenia powyżej 3,4m (obustronnie) 381,00 m 9. słup betonowy do 3,4m 7,00 m m

14 STREFA (według Księgi Standardów) Hol kasowy, Antresola Wschodnia, Antresola Zachodnia 1. posadzka kamienna 3161,00 m. schody kamienne wraz z poręczami 385,00 m 3. przeszklenia wzdłuż schodów kamiennych i na antresoli wraz z poręczami metalowymi 118,00 m 4. murki kamienne 45,00 m 5. ściany przeszklone do 3,40 303,00 m 6. ściany przeszklone powyżej 3,4m (jednostronnie) strona południowa i północna 174,00 m 7. ściany kamienne, słupy do 3, ,00 m 8. sufit podwieszany 461,00 m 9. panele informacyjne 86,00 m 10. stojaki informacyjne z rozkładami jazdy pociągów i wszystkie informacjami dla podróżnych istniejące 11. wejścia (wiatrołapy) całe wraz z obudowami nawiewów 6,00 szt. 1. powierzchnia pod wycieraczkami gumowymi w wiatrołapach 48,00 m 13. wyświetlacze SIDP wszystkie istniejące szt. 14. tablica główna SIDP,00 szt. 15. schody ruchome wraz z obudowami,00 szt. 16. zegary 3,00 szt. 17. kosze na smieci 14,00 szt. 18. antresolki wzdłuż hali (strona połnocna i południowa) 10,00 m 19. ławki,00 szt. 0. skrzynki hydrantowe, rop, miejsca poboru wody, obudowa wszystkie defibrylatora, itp. istniejące szt. 1. ograniczniki przed kasami wszystkie istniejące szt.. szyb windowy szklany powierzchnia zewnetrzna (3szt.) 186,00 m 3. mapy z planem dworca,00 szt. 4. blachy szare (,09mx1m 75szt.; 1,5mx1m 8szt.) 83,00 szt. Galerie 1. posadzka kamienna 6034,00 m. sufit podwieszany 553,00 m 3. schody kamienne z poręczami + panele informacyjne (z galerii wschodniej na E.Plater),00 szt. 4. ściany kamienne 963,00 m 5. powierzchnie przeszklone (wyjście z g. południowej na AL.. Jerozolimskie) 51,00 m 6. drzwi wahadłowe g. północna,00 m 7. panele informacyjne 65,00 m 8. schody ruchome (wraz z obudowami) z galerii wschodniej na E. Plater,00 szt. 9. kratki wentylacyjne (galeria południowa) 10,00 szt. 10. wyświetlacze SIDP wszystkie istniejące 11. skrzynki hydrantowe, rop, gaśnice, itp. wszystkie istniejące 1. zegary 7,00 szt. 13. drzwi do pomieszczeń technicznych wszystkie istniejące 14. kosze na śmieci 9,00 szt. 15. mapy z planem dworca 9,00 szt. 16. poręcze metalowe przy podjazdach 167,00 mb. 17. przeszklenie w balkonikach pomiędzy peronami 71,00 m 18. poręcze metalowe w balkonikach pomiędzy peronami 94,00 mb. balkoniki kamienne za szklanymi barierkami wszystkie 19. istniejące

15 Perony zabudowane ( szt. 4 ) 1. posadzka 16375,00 m. schody kamienne (strona zachodnia) 340,00 m 3. ściany kamienne 600,00 m 4. ekrany osłonowe 0,00 m 5. blachy dzwiekowe 17000,00 m 6. mur oporowy 409,00 m 7. panele informacyjne 05,00 m 8. wyświetlacze SIDP 34,00 m 9. schody i pochylnie ruchome wraz z obudowami 3,00 szt. 10. sufit podwieszany nad schodami i pochylniami ruchomymi od strony zachodniej i wschodniej wszystkie istniejące 11. ławki i stoliki marmurowe 80,00 m 1. kosze na śmieci 3,00 szt. 13. skrzynki hydrantowe, rop, itp. wszystkie istniejące 14. zegary 1,00 szt. wysepki informacyjne, na których zamontowane są 15. wyświetlacze SIDP, całe 1,00 szt. drzwi do pomieszczeń technicznych wszystkie 16. istniejące pawilony przeszklone na całej wysokości (obustronnie) p i Galeria Open 8,00 m wszystkie 18. kratki wentylacyjne istniejące 19. schody metalowe, okrągłe do wysokości 3,0m,00 szt. Windy dostępne dla pasażerów 7szt, platformy dla niepełnosprawnych szt. 1. (posadzka, drzwi, ściany, panel sterowania, lampy powierzchnia oświetleniowe, sufit) posadzki 4,80 m. platformy dla niepełnosprawnych,00 szt. STREFA 3 (według Księgi Standardów) Windy techniczne 3szt. 1. (posadzka, drzwi, ściany, panel sterowania, lampy oświetleniowe, sufit) powierzchnia posadzki,50 Ciągi komunikacyjne (Tunel przejściowy z dworca Centralnego na dworzec Śródmieście) 1. posadzka kamienna 15,00 m. ścianyz kamienia płukanego (łącznie ze ścianami przy schodach) 58,00 m 3. schody kamienne wraz z poręczami (4szt) 177,00 m 4. wyświetlacze SIDP 6,00 szt. 5. drzwi (1,0mx,10m) 5,00 szt. 6. kratki ściekowe (0,3x0,3) 7,00 szt. Piwnice (Poziom -) 1. posadzka 434,00 m. schody 83,00 m Komora śmieciowa 1. posadzka 85,00 m. brama wjazdowa (obustronnie) 1,00 m Płyta torowa zabudowana (międzytorze) 1. powierzchnia torowiska 1505,00 m. rury odpływowe (pomarańczowe) wszystkie istniejące STREFA 4 (według Księgi Standardów) Teren zewnętrzny 1. chodniki granitowe wokół dworca 787,00 m. kosze na śmieci 1,00 szt. 3. sufit podwieszany wokół dworca 87,00 m 4. panele informacyjne nad wejściami 6,00 szt. 5. kraty wycieraczkowe 6,00 szt. m

16 6. droga dojazdowa od strony południowej 1157,00 m 7. ulica w odległości 5m od krawężnika 575,00 m 8. parking od Al. Jana Pawła II 917,00 m 9. trawa 136,00 m 10. chodnik (strona północna i południowa) 183,00 m 11. przeszklenia do 3,4 (strona północna i południowa) 378,00 m 1. przeszklenia powyżej 3,4m strona północna i południowa (jednostronnie) 146,00 m 13. zegary,00 szt. 14. ławki metalowe 6,00 szt. 15. schody kamienne wraz z poręczami i kratami wycieraczkowymi 10,00 szt. 16. słupy podporowe, betonowe do wysokości 3,4m 8,00 szt. 17. ściany kamienne do 3,4m 75,00 m 18. mapy z planem dworca,00 szt. Zestawienie powierzchni z podziałem na Strefy (tabela 3 SOPZ) w m : 1 Strefa I 497 Strefa II 5 594,8 3 Strefa III ,5 4 Strefa IV (tereny zewnętrzne) RAZEM WSZYSTKIE STREFY : ,30 Warszawa WKD 1) Wykaz powierzchni i urządzeń zawiera tabela nr 4 SOPZ. ) Stacja objęta jest standardem A zgodnie z zasadami wykonywania audytu określonymi w części III.1 SOPZ. 3) Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami możliwymi do najmu. Tabela 4 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa WKD Śródmieście w zarządzie PKP SA Lp. Definicja rodzaju czynności J.m. Ilość Warszawa WKD Środmieście 1. posadzka m 9,00. ściany kamienne strona północna m 55,00 3. schody kamienne (strona wschodnia i zachodnia) wraz z poręczami i ścianami m 184,00 4. informacje dla pasażerów (np. rozkład jazdy) wszystkie istniejące Zestawienie powierzchni z podziałem na strefy: strefa III 9,00 RAZEM WSZYSTKIE STREFY: 9,00

17 Warszawa Śródmieście 1) Wykaz powierzchni i urządzeń zawiera tabela nr 5 SOPZ. ) Stacja objęta jest standardem A zgodnie z zasadami wykonywania audytu określonymi w części III.1 SOPZ. 3) Zamawiający przewiduje możliwość najmu pomieszczeń porządkowych: pomieszczenia dla firmy sprzątającej powierzchnia w m² stawka za m² w zł miesięczny koszt w zł pomieszczenie 9,59 10,00 95,9 Tabela 5 SOPZ. Wykaz powierzchni i urządzeń Warszawa Śródmieście w zarządzie PKP SA Lp. Definicja rodzaju czynności J.m. Ilość Uwagi 1 3 STREFA I (według Księgi Standardów) Toaleta publiczna 1. posadzka m 4,14. ściany i sufit (płyta) m 1,03 3. drzwi - dwustronnie szt umywalki, zlewy, sedesy, pisuary szt. 5. lustra szt mydelniczki, podajniki na papier i ręczniki, wieszaki, suszarki do rąk szt przewijak dla niemowląt szt poręcze szt oprawy oświetleniowe sufitowe szt gniazda, włączniki, przyciski wszystkie istniejące 11. kosze na śmieci szt drzwiczki rewizyjne szt. 1 STREFA II (według Księgi Standardów) Winda pasażerska 13. posadzki m 1,5 Hol kasowy - peron I 14. posadzka m 45, kasownik ZTM szt. 1, kosze szt 3, kaloryfery wraz z obudową m 10, osłony wentylacyjne m 6, sufity m 470,00 0. ściany gipsowe m 0,00 1. słupy z kamienia płukanego m 80,00. ściany z kamienia płukanego, przy wejściu na peron m 1,00 3. ściany z granitu m 310,00 4. Ściany w okładzinie ceramicznej m 7,00 5. zabudowa kas KM od strony holu m 13,00 6. tablice informacyjne m 4,00 hol kasowy - peron III 7. posadzka m 390,00 8. kasownik ZTM szt 1,00 9. kosze szt 3, kaloryfery wraz z obudową m 10, osłony wentylacyjne m 6,00

18 3. sufit m 470, ściana gipsowo-kartonowa m 0, słupy z kamienia płukanego m 80, ściany z kamienia płukanego, przy wejściu na peron m 1, ściany z granitu m 310, Ściany w okładzinie ceramicznej m, zabudowa kas KM od strony holu m 13, tablice informacyjne m 4, kratki metalowe na ścianie m 4,00 Peron I 41. filary z piaskowca m 0,00 4. posadzka m 187, filary m 580, ekrany pod reklamy m 0, drzwi w pustostanach m 15, obudowa telefonu m, lustra m 1, ławki drewniane m 4, poręcze m 3, osłony wentylacyjnych na słupach m 6, ściany z piaskowca m 60,00 5. ściany z kamienia płukanego m 80, ściany i sufity ceramiczne (mozaika) m 00, tablice informacyjne m 18, ściany z płyty gipsowej m 150, kosze szt 4, ściany z piaskowca m 60, filary z piaskowca m 580, osłony wentylacyjne w słupach m 6, mycie napisów "Warszawa Śródmieście" m 9, płyty dźwiękochłonne szt. (żyletek) m 840,00 6. skrzynki gaśnicze i hydrantowe m 4,00 Peron II 63. posadzka m 34, filary m 800, osłony wentylacyjne na słupach m 30, kaloryfery wraz z obudową m 10, ściana gipsowa m 50, ściany pod tablicami reklamowymi m 4, poręcze m 3, ściany oporowe z piaskowca m 9, sufity ceramiczne (mozaika) m 170,00 7. tablice informacyjne m 45, kosze - na peronie II i przy wejściu szt 4, płyty dźwiękochłonne szt. (żyletek) m 1593, ławki metalowe szt 8, windy Peron III 77. filary z piaskowca m 0, posadzka m 187, filary m 580, ekrany pod reklamy m 0, drzwi w pustostanach m 15,00 8. obudowy telefonów m, lustra m 1, osłony wentylacyjne na słupach m 6, ławki drewniane szt. 4, Ławki metalowe szt., poręcze m 3, ściany z piaskowca m 60,00 89 ściany z kamienia płukanego m 80,00

19 90 Ściany, sufity ceramiczne (mozaika) m 00,00 91 tablice informacyjne m 18,00 9 ściany z płyty gipsowej m 150,00 93 kosze szt. 6,00 94 napis "Warszawa Śródmieście" m 9,00 95 płyty dźwiękochłonne szt. (żyletek) m 840,00 96 skrzynki gaśnicze i hydranty m 4,00 STREFA III (według Księgi Standardów) Pawilon wschodni wewnątrz 97 posadzka m 170,00 98 parapety wewnętrzne m 5,00 99 parapety zewnętrzne m 5, schody zejściowe na hol kasowy - peron I i III m 38, podesty schodowe przy zejściach na hol kasowy - peron I i III m 54,00 10 drzwi szt 4, ściany z płyty gipsowej m 30, tablice kierunkowe m 4, okna m 14, ściany z kamienia płukanego m 166, sufit podwieszany z płyty blaszanej, lakierowanej m 46, sufity m 04, poręcze i słupki m 8, kraty wycieraczkowe m 5, kosze m, ściany malowane emulsją - zejście na peron I i III m 90,00 Pawilon zachodni wewnątrz 113. posadzka m 170, parapety wewnętrzne m 5, parapety zewnętrzne m 5, schody zejściowe na hol kasowy - peron I i III m 38, podesty schodowe przy zejściach na hol kasowy - peron I i III m 54, drzwi szt 4, ściana gipsowa m 30, tablice kierunkowe m 4, okna m 14,00 1. ściany z kamienia płukanego (zejście na peron I i III) m 166, ściany z emulsji - zejście na peron I i III m 90, sufit podwieszany z płyty perforowanej lakierowanej m 46, sufit malowany emulsją m 04, poręcze i słupki m, okna drewniane z okładzin (góra) m 18, kosze szt, kraty wycieraczkowe m 5,50 Pawilon na zewnątrz zachodni 130. okna m 46, ściany z granitu m 415,00 Pawilon na zewnątrz wschodni 13. okna m 46, ściany z kamienia płukanego m 166, ściany z granitu m 415,00 Zejście do strony ul. Marszałkowskiej 135. drzwi szklane m 40, kraty wycieraczkowe m 3, ściany z granitu m 8, ściany z piaskowca m 40, kosze szt 1,00 Zejście od strony ul. E. Plater 140. drzwi szklane m 30, kraty wycieraczkowe m 3,00

20 14. ściany z granitu m 8, ściany z piaskowca m 40, kosze szt,00 Przejście z dworca Warszawa Centralna na P.O. Warszawa Śródmieście i wejścia z łącznika na peron I,II,III 145. posadzka m 95, schody z granitu m 160, poręcze m 5, kaloryfery wraz z obudową m 8, tablice informacyjne m 3, ściany z piaskowca m 40, sufit pokryty emulsją m 55, ściany z kamienia płukanego m 3 38,00 Wejście z peronu II na ul. Marszałkowską 153. posadzka m 110, schody m 50, poręcze m 5, ścian z piaskowca m 40, sufit pokryty emulsją m 76, ściany z kamienia płukanego przy schodach m 7, sufit podwieszany (kasetony blaszane lakierowane) m 10, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, ściany z piaskowca m 40, kaloryfery wraz z osłonami m 14,00 Wejście z peronu II na ul. E. Plater 163. posadzka m 110, schody m 50, poręcze m 5, ściany z piaskowca m 40, sufit pokryty emulsją m 56, ściany z kamienia płukanego przy schodach m 7, sufit podwieszany (kasetony blaszane lakierowane) m 10, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, blachy osłonowe m 3, ściany z piaskowca m 40, kaloryfery wraz z osłonami m 14,00 Wejście z peronu II na ul. Marszałkowską 174. ściany przy schodach (z kamienia płukanego) m 7, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, blachy osłonowe m 3,00 Wyjście z peronu II na ul. E. Plater 177. ściany z kamienia płukanego przy schodach m 7, Ściany w okładzinie ceramicznej m 6, blachy osłonowe m 3,00 Torowisko 178. m 1414,00 STREFA IV (według Księgi Standardów) Pawilon na zewnątrz zachodni 179. Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 1 m od budynku m 43, Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 3 m od budynku m 18, chodnik od strony Al. Jerozolimskich m 8,00 Pawilon na zewnątrz wschodni 190. Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 1 m od m 43,00 budynku 191 Powierzchnia zewnętrzna pawilonu na szerokości 3 m od budynku m 18, chodnik od strony Al. Jerozolimskich m 8,00 Zejście od strony ul. Marszałkowskiej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia obejmuje Utrzymanie porządku w budynkach dworców kolejowych oraz na terenach zewnętrznych w obrębie działania Oddziału

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie porządku i czystości na multimodalnym dworcu Łódź Fabryczna w okresie od dnia 11 lipca 2017r. do 10 lipca 2018r.

Utrzymanie porządku i czystości na multimodalnym dworcu Łódź Fabryczna w okresie od dnia 11 lipca 2017r. do 10 lipca 2018r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania porządku i czystości na multimodalnym dworcu Łódź Fabryczna i w jego otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Usługi

Specyfikacja Techniczna Usługi Specyfikacja Techniczna Usługi Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP/PN/2312/05/900/09 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, sanitarnych i ogólnodostępnych o powierzchni ok. 4000 m 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości na stacjach i przystankach kolejowych, budynkach dworców, peronach i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Zał. Nr 2 do SIWZ. Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Częstotliwość a) b) sprzątanie biurowych i socjalnych; sprzątanie technicznych;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Radom, dn. 09.06.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie świadczenia n/w usług: A. sprzątania, utrzymania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości na stacjach i przystankach kolejowych, budynkach dworców, peronach i

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do

Od poniedziałku do. 9 Terakota Od poniedziałku do. 2 Wykładzina PCV Od poniedziałku do. Meduza Pokoje biurowe 5 Wykładzina PCV Od poniedziałku do Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 6134,19 m 2 Sikorskiego 3 Powierzchnia budynku piętrowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Budynek przy ul. Małachowskiego 8

Budynek przy ul. Małachowskiego 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego Usługa kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r.

Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od do r. Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz powierzchni do sprzątania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 13.09.2010 do 31.12.2010 r. Powierzchnia pomieszczeń MOPR do sprzątania: 4.651,03 m

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Radom, dn.05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych w zakresie świadczenia n/w usług:

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I HARMONOGRAM PRAC

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I HARMONOGRAM PRAC Nr sprawy: RZP-II-WB/3/DZP-/205 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I HARMONOGRAM PRAC wszystkie pomieszczenia pomieszczenia biurowe korytarze, piwnice, garaż mycie okien usuwanie pajęczyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA

SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA Załącznik nr do Umowy z dn.. I. ZAKRES SPRZĄTANIA SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA. Zakres sprzątania części wspólnych w budynkach (klatki schodowe, korytarzy, schodów, podesty, wiatrołapy itp. obejmuje: - zamiatanie

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika, utrzymywanie czystości ścieŝki

Bardziej szczegółowo

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m²

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m² Część B SIWZ znak sprawy: OA-XVI.272.22.201 PLAN SPRZĄTANIA BUDYNKU PUW W KROŚNIE PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 1 (powierzchnia użytkowa i biurowa do sprzątania 317,74 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Uwagi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: I. Utrzymanie czystości polega w odniesieniu do każdego obiekty na codziennym : 1. zamiataniu i myciu z użyciem detergentów podłóg i schodów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII ) Załącznik Nr 6 do Umowy L.p. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU. Pomieszczenia biurowe 0,7 m 2, sala rozpraw 40,20 m 2 balkony - 9,6m 2.. Opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków ok. 5 szt..2. Opróżnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Rodzaj powierzchni

Załącznik nr 5. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia

Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr B Częstotliwość wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia Tab. nr 1 Obiekty aktualnie uŝytkowane Lp Zakres wykonywanych prac Częstotliwość I. WILLA Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m².

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Załącznik nr 7 stanowiący załącznik do SIWZ oraz do umowy z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Nr pozycji Nazwa pomieszczenia NISKI PARTER Pow.

Bardziej szczegółowo

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę)

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę) ZAŁĄCZNIK nr 1 Jednostka Gdańsk - ZADANIE 1: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, dwukondygnacyjny: A 7:00 19:00, (12 godzin), jedna zmiana 7:00 21:00, (14 godzin), dwie zmiany poniedziałek piątek poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim.

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim. ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4 Rybnik ul. 3 Maja 2 Załącznik nr 4b do SIWZ Częstotliwość w 3 razy w roku raz w roku gaszenie światła przed światła zgaszone; 2 usuwanie pajęczyn brak pajęczyn;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 d do SIWZ-po zmianie. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4

Załącznik nr 2 d do SIWZ-po zmianie. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Zadanie IV Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Opis budynku oraz częstotliwość wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w obiekcie i na terenie do niego

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości I. NOWY BUDYNEK: Utrzymaniu czystości i sprzątaniu podlegają: 1. Wypożyczalnie: 6 pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ I. Charakterystyka obiektów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budynek przy ul. Lompy 14 Budynek przy ul. Wita Stwosza 31 Budynek przy

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia 1 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 2) Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości części ogólnodostępnej Terminala Portu Lotniczego Olsztyn Mazury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

I Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC Załącznik nr I I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Księga Standardów Utrzymania Czystości Stacji Kolejowych. Zasady wykonywania usługi i jej kontroli

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Księga Standardów Utrzymania Czystości Stacji Kolejowych. Zasady wykonywania usługi i jej kontroli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Księga Standardów Utrzymania Czystości Stacji Kolejowych Zasady wykonywania usługi i jej kontroli Spis treści I. Technologia utrzymania czystości... 3 II. Standardy utrzymania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część nr 2 nr postępowania: BZP.2421.47.2013.BD Załącznik nr 6b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część nr 2 Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wraz z obsługą szatni, przewidzianych w budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego CEM.ZP.261.1/17 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w siedzibie Zamawiającego na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w budynku C3 w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Zakres usługi. I. Sprzątanie, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem powierzchni, obejmuje:

Zakres usługi. I. Sprzątanie, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem powierzchni, obejmuje: Zakres usługi Załącznik Nr 1 do Umowy Utrzymanie czystości w budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64. I. Sprzątanie, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem powierzchni,

Bardziej szczegółowo

Usługa sprzątania i utrzymania czystości na Dworcu PKP Wrocław Główny. oraz na terenach przyległych.

Usługa sprzątania i utrzymania czystości na Dworcu PKP Wrocław Główny. oraz na terenach przyległych. Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR KNDU.. Usługa sprzątania i utrzymania czystości na Dworcu PKP Wrocław Główny oraz na terenach przyległych. zawarta pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 d do SIWZ. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4

Załącznik nr 2 d do SIWZ. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Zadanie IV Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Opis budynku oraz częstotliwość wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w obiekcie i na terenie do niego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 31 we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości budynków dworców, terenów przyległych, peronów, dojść do peronów, torów

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi w zakresie utrzymania czystości Pływalni Rawszczyzna

Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi w zakresie utrzymania czystości Pływalni Rawszczyzna Załącznik Nr 1 do SIWZ Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi w zakresie utrzymania czystości Pływalni Rawszczyzna LP Wyszczególnienie Podłoże Powierzchnia [ m 2 ] I Tereny zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do sprawy nr III.G.211/01/10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do sprawy nr III.G.211/01/10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do sprawy nr III.G.211/01/10 I. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenia administracyjne

Pomieszczenia administracyjne Nr postępowania: BZP.2421.2.2015.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych przewidzianych w budynku i na posesji przy ulicy Kuźniczej 49/55 we

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA $#guid{ B4F776BA-BD28-43 9F-A3E1-7 167EDED F221}# $ Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PREK-251/02/2008 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ utrzymania w czystości wagonów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ POWIERZCHNI PODLEGAJĄCYCH UTRZYMANIU CZYSTOŚCI

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ POWIERZCHNI PODLEGAJĄCYCH UTRZYMANIU CZYSTOŚCI Załącznik Nr 5b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ POWIERZCHNI PODLEGAJĄCYCH UTRZYMANIU CZYSTOŚCI CZĘŚĆ II - KOMPLEKSY WOJSKOWE GARNIZONU ŁASK 1. Kompleks koszarowy nr 3962 Łask Powierzchnia pomieszczeń w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów. I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie Opis przedmiotu Zamówienia Część nr 2 Wronów I. WYKAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH i ADMINISTRACYJNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ PRAC PORZĄDKOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZP.2421.41.2015.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wraz z obsługą szatni, przewidzianych w budynku Wydziału Filologicznego przy pl. Nankiera

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek LOKALIZACJA BUDYNKU- RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 1 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 10.214,90 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1 NR SPRAWY 01/ZA/P/2014 W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5 W ZIELONEJ GÓRZE LP I kondygnacja powierzchnia rodzaj częstotliwość powierzchnia wg codziennie 2x/tydzień 1x/miesiąc użytkowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w Zał. nr 1 - Tabele Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń Pomieszczenia 1 Biura 2 Sanitariaty 3 Kuchnie 4 Sala konferencyjna na 1p (25 m2) codziennie min. 3 w tygodniu 1 tydzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 a do SIWZ-po zmianie. Zadanie I. Sprzątanie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej

Załącznik nr 2 a do SIWZ-po zmianie. Zadanie I. Sprzątanie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Załącznik nr 2 a do SIWZ-po zmianie Zadanie I Sprzątanie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Opis budynku oraz częstotliwość wykonania prac porządkowych mające na celu utrzymanie czystości w obiekcie o pow.

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu okien w budynkach użytkowanych przez UMWW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

froterowanie posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki z okładzin lastrykowych, terakotowych, marmurowych itp.);

froterowanie posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki z okładzin lastrykowych, terakotowych, marmurowych itp.); zal 8 do Projektu umowy Zakres sprzątania (powierzch wewnętrzne raz w miesiącu) Lp. Przedmiot 1 mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 2 3 4 froterowa posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZP.2421.8.2016.GK Załącznik nr 6a - Część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni i zakres prac porządkowych przewidzianych w obiektach Sekcji Obiekty Sportowe (Kompleks Sportowy) przy ul. Przesmyckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa Centralna ETAP I

Warszawa Centralna ETAP I luty 2014 Wstępna koncepcja architektoniczna Projektu fot. skyscrapercity.com SPIS TREŚCI Hala główna 3 Hala główna Referencje 4 Hala główna Stan istniejący 7 Hala główna Koncepcja 11 Hala główna Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świdnica: Usługi - sprzątanie pomieszczeń biurowych (własny sprzęt, środki czyszczące i higieniczne) w dwóch obiektach Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i ul. Różanej 2 oraz sprzątanie

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu Częstotliwość usług w miesiącu w roku POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. EAT-MM-3402/06/13 Rzeszów, 11.03.2013r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.W ramach utrzymania czystości w budynku IBA wraz z terenem przylegającym Wykonawca wykonuje czynności sprzątania:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.W ramach utrzymania czystości w budynku IBA wraz z terenem przylegającym Wykonawca wykonuje czynności sprzątania: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.W ramach utrzymania czystości w budynku IBA wraz z terenem przylegającym Wykonawca wykonuje czynności sprzątania: 1.1. własnym sprzętem, minimalną ilością

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA. I. SALA GŁÓWNA 1783 m 2.

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA. I. SALA GŁÓWNA 1783 m 2. Załącznik nr 2a do SIWZ ZADANIE I WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA Lokalizacja: Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 Wrocław Powierzchnia obiektu: 7.042,35 m 2 Powierzchnia terenu zewnętrznego: 7.453,80 m 2

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI Załącznik nr 3.7 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PRACOWNIĄ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNĄ WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRO: 1. Pokój badań 1 2. Łazienka - 4 3. Sale chorych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE IV BUDYNEK DYDAKTYCZNO-SPORTOWY ZAMECZEK

ZADANIE IV BUDYNEK DYDAKTYCZNO-SPORTOWY ZAMECZEK Załącznik nr 2d do SIWZ ZADANIE IV BUDYNEK DYDAKTYCZNO-SPORTOWY ZAMECZEK Lokalizacja: Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 Wrocław. Powierzchnia obiektu: 2.407,48 m². Powierzchnia terenu zewnętrznego: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG Załącznik Nr 1 do umowy Sale lekcyjne, biura, pokój nauczycielski, korytarze: zamiatanie i podłogi tarket ok. 1231,005 m 2 gumolit ok. 73 m 2 ściany lamperia ok. 985 m 2 okna i

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m²

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m² LOKALIZACJA BUDYNKU- KROSNO UL. BIESZCZADZKA 1 ( powierzchnia uŝytkowa i biurowa do sprzątania 3021,82 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Powierzchnia podlegająca sprzątaniu będąca w użytkowaniu Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca pomieszczenia morskiego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Rzeszów: Wykonanie usługi sprzątania przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 1042-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe BZP.2421.9.2012.AB Załącznik nr 4b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres prac wykonywany przy ul. Przesmyckiego 10 Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe I. Powierzchnie przewidziane do codziennego

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

Księga Standardów Utrzymania Czystości Stacji Kolejowych

Księga Standardów Utrzymania Czystości Stacji Kolejowych Załącznik do Uchwały Nr /2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia kwietnia 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Księga Standardów Utrzymania Czystości Stacji Kolejowych Zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

a) Zakres obowiązków - sprzątanie w trakcie imprez - zakres okazjonalny (serwis)

a) Zakres obowiązków - sprzątanie w trakcie imprez - zakres okazjonalny (serwis) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości obiektów Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu: A) Hala

Bardziej szczegółowo

wycieranie poręczy, mycie podłóg, czyszczenie schodów, dezynfekcja zsypów, sprzątanie wind, zamiatanie przed wejściem do budynku,

wycieranie poręczy, mycie podłóg, czyszczenie schodów, dezynfekcja zsypów, sprzątanie wind, zamiatanie przed wejściem do budynku, Sprzątanie osiedli zamiatanie, mycie podłóg, mycie okien, mycie lamperii, mycie drzwi wejściowych do budynku oraz pomieszczeń wspólnych, wycieranie kurzu oraz zamiatanie pajęczyn, mycie kabin wind, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2 BZP.2421.4.2014.AB Załącznik nr 7b do SIWZ Przetarg pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości budynków Uniwersytetu Wrocławskiego: Zadanie nr 1 - Kompleksowe utrzymanie czystości na posesji wokół budynków

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze Nazwa Urzędu IS Olsztyn Sprzątanie wew. POMIESZCZENIA Pokoje biurowe (w tym serwerownia) 63 szt./ 917,5 m2 Toalety 12 szt./ 120,40 m2 Aneksy kuchenne 2 szt./ 13,60 m2 Sala konferencyjna/sala narad ( 1

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja szczegółowa dla usługi:utrzymanie porządku i czystości ZADANIE NR 5 Sosnowiec Anna Smorąg Wanatowicz Arlena

Specyfikacja szczegółowa dla usługi:utrzymanie porządku i czystości ZADANIE NR 5 Sosnowiec Anna Smorąg Wanatowicz Arlena ZADANIE NR 5 Wanatowicz Arlena Budynek mieszkalny Jaworzno-Szczakowa ul. Kolejarzy2 9/032/02978/110 Pomieszczenia ogólnodostępne, poczekalnie, hole karytarze 1 zamiatanie posadzki (poczekalnia + wejście)

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet)

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet) Załącznik nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów,

Bardziej szczegółowo

Księga standardów utrzymania czystości w obiektach i na terenach zarządzanych przez PKP S.A.

Księga standardów utrzymania czystości w obiektach i na terenach zarządzanych przez PKP S.A. Załącznik nr 1 do SOPZ Księga standardów utrzymania czystości w obiektach i na terenach zarządzanych przez PKP S.A. Zasady wykonywania usługi oraz jej kontroli. Spis treści: I. Technologia utrzymania czystości...1

Bardziej szczegółowo

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: 356367-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi z 5 2010-12-21 08:50 Łódź: Sprzątanie obiektów Numer ogłoszenia: 367003-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach: Budynku Administracyjnym, Budynku Hotelowym nr 2, Budynku Dydaktyczno - Hotelowym, Budynku

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Utrzymanie w czystości przystanków: 1.1 Ilość przystanków przeznaczonych do sprzątania: 545 szt. w tym: 1.1.1 przystanki I kategorii 191 szt. wykaz przystanków 1.1.2 przystanki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo