Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r."

Transkrypt

1 Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gliwicka 228 Zespół Szkół Nr 7 im. St. Mastalerza Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 2. Gospodarka składnikami majątkowymi Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 1. Sporządzić aneksy do zawartych umów najmu lokali mieszkalnych, zgodnie z pismem E.III /2008 z dnia r., w którym Wydział Edukacji zaproponował wprowadzenie aneksami do umów najmu zmian dotyczących odzyskiwania podatku od nieruchomości od najemcy. 2. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004, Nr 261, poz z późn. zm.). 3. Zawrzeć pisemną umowę z firmą Invertia Praxis S.A., będącą podstawą do rozliczania zużycia wody i odprowadzanie ścieków przez w/w. 4. Przestrzegać zasad klasyfikowania dochodów i wydatków do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). 5. Terminowo regulować zobowiązania, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 6. Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) dokumentować zgodnie z cytowaną ustawą. 7. Bezwzględnie przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) 8. Zwiększyć nadzór nad aktualnością potwierdzeń zdolności do pracy pracowników Zespołu. 9. Zwrócić na rachunek dochodów kwotę 17,25 zł, stanowiącą nadpłatę wynagrodzenia w okresie od września 2008 do kwietnia 2009 p. J.P. zatrudnionej na stanowisku ds. płac.

2 2. Znak sprawy: AK.II.AK.0914/2/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Staszica 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 2. Gospodarka składnikami majątkowymi Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie art. 188 ustawy z dnia r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i uzupełnienie akt osobowych Pani J.M. zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego jednostki o informację z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. 2. Dokonanie aktualizacji Karty Wzorów Podpisów złożonej w ING Bank Śląski S.A. i wykreślenie osoby Pani A.B. (pełnomocnik), która była pracownikiem jednostki do dnia r. 3. Dokonywanie na koniec roku kalendarzowego obowiązkowego rozliczenia kasjera jednostki z wszystkich posiadanych druków o ścisłym rozrachunku (w tym druków KP i KW ). 4. Sporządzanie dokumentacji z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w jednostce na podstawie których sporządzane są sprawozdania z przeprowadzonych kontroli składane Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice zgodnie z Zarządzeniem Nr 764/2008 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przez podległe i nadzorowane jednostki Miasta Katowice. 5. Przedkładanie projektów zawieranych umów najmu do akceptacji pod względem formalno-prawnym radcy prawnego oraz w przypadkach gdy zawierane umowy dotyczą skutków finansowych głównemu księgowemu jednostki. 6. Zawieranie umów najmu lub użyczenia pomieszczeń jednostki zgodnie z wymogami Zarządzenia Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, używaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. 7. Zobowiązać głównego księgowego jednostki do egzekwowania naliczania odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za wynajmy pomieszczeń jednostki lub sporządzanie notatki na uzasadnienie okoliczności odstąpienia od ich naliczania. 8. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 9. Zatwierdzanie przed dokonaniem wypłaty wszystkich dokumentów dotyczących naliczanych składników wynagrodzenia dla pedagogów i personelu administracyjno obsługowego.

3 Znak sprawy: AK.II.AK.0914/2/ Rzetelne wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych RB 28S składek na Fundusz Pracy ( 4120) oraz wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( 4040) zgodnie z poniesionymi wydatkami z tych tytułów. 11. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej wydruków deklaracji ZUS DRA oraz deklaracji korygujących na udokumentowanie dokonanych wpłat należnych składek ZUS za poszczególne miesiące kalendarzowe. 12. Chronologiczne przechowywanie oryginałów wyciągów bankowych, które stanowią dowody księgowe i zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 22 powinny być rzetelne i kompletne. 13. Wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy-zlecenia lub umowy o dzieło dokonywać po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionego przez zleceniobiorcę rachunku w terminie określonym w umowie zleceniu lub umowie o dzieło. 14. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywanie przelewów środków pieniężnych w terminach wskazanych w fakturach wystawianych przez kontrahentów lub dostawców. 15. Dokonanie uaktualnienia wewnętrznego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poprzez dostosowanie do zgodności zapisów z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w zakresie zakupu upominków dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz uwzględnić w regulaminie określenia kryteriów przyznawania dopłaty, pomocy na zapomogi z powodu trudnej sytuacji finansowej wnioskodawcy. 16. Dokonywanie korekty planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku kalendarzowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 349). 17. Dostosować wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 18. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 19. Protokoły sporządzane na okoliczności odbioru robót (remontowych) sporządzać komisyjnie w sposób staranny z należytą rzetelnością. Osoby biorące udział w komisyjnym odbiorze winny potwierdzić parafy podpisów pieczątkami imiennymi i firmowymi wykonawcy. 20. Przestrzeganie ustaleń podanych w piśmie Prezydenta Miasta Katowice BZP.J.Z /2007 z dnia r. skierowanym do wszystkich Kierowników Jednostek Organizacyjnych Miasta Katowice dotyczącym przypadków udzielania zamówień (podprogowych), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. Pismem ustalono między innymi wymóg sporządzania dokumentacji do postępowania i wysyłania zaproszeń do składania ofert do co najmniej dwóch lub więcej wykonawców. 21. Przestrzeganie zasad dotyczących zakupów inwestycyjnych wydatkowanych w ramach 6060 oraz prawidłowe księgowanie wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego. 22. Wyszczególnianie w wewnętrznych dowodach OT przyjęcia środka trwałego wszystkich dowodów źródłowych (faktur) dotyczących ustalenia wartości początkowej środka trwałego. 23. Wprowadzić prawidłowe zasady zabezpieczające w pełni dokonywania przelewów środków pieniężnych na

4 Znak sprawy: AK.II.AK.0914/2/10 rachunek kontrahentów, za usługi, dostawy i roboty remontowe na podstawie faktur zatwierdzonych do wypłaty przez Dyrektora jednostki zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami ustalonymi w Zespole Szkół Nr Wprowadzenie zapisu do umów na świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły dotyczącego dołączania do faktury specyfikacji z wykazem dni, czasu przejazdów, przebiegów oraz wyliczeniem kosztów przejazdu potwierdzonego przez obie strony zawierające umowę. 25. Dokonanie i przedstawienie ostatecznego rozliczenia wyników przeprowadzonej w grudniu 2009 r. inwentaryzacji składników majątku jednostki. 26. Zaplanowanie i przeprowadzenie w bieżącym roku skontrum zbiorów bibliotecznych. 27. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości. 3. Znak sprawy: AK.II.AŚ.0914/3/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Goetla 2 Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 2. Gospodarka składnikami majątkowymi Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Badany okres: 2008 Zalecenia pokontrolne: 1. Rzetelnie klasyfikować planowane i wykonane dochody oraz wydatki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107, poz. 726 z późn. zm.). 2. Wpłacić należną kwotę dochodów za wynajem pomieszczeń przez p. A.K. w kwocie 5,32 zł. 3. Wydawać wewnętrzne zarządzenia na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz określania okresu obowiązywania. Działanie Zespołu Szkół Nr 2 powinno być skierowane na wypełnianie misji szkoły poprzez zgodność z prawem i przepisami. 4. Dostosować zapisy Regulaminu pracy do rzeczywistych terminów wypłaty wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami. 5. Wyegzekwować od p. N.O. zwrot zasiłku na zagospodarowanie zgodnie z art. 61 pkt 3 Karty nauczyciela (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 6. Bezwzględnie przestrzegać terminu odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne określonego w art. 47 ustawy z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 7. Opracowanie wewnętrznych procedur przydzielania pracownikom Zespołu Szkół Nr 2 środków ochrony

5 Znak sprawy: AK.II.AŚ.0914/3/10 indywidualnej, odzież i obuwia robotniczego oraz środków higieny osobistej na podstawie art Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 726 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych. 8. Rzetelnie opisywać faktury zakupu w zakresie realizowanych zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 9. Rzetelnie analizować dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych oraz ujmowanie operacji gospodarczych dot. działalności gimnazjum w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 10. Rzetelnie kwalifikować dowody do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz. U. 76, poz. 694 z późn. zm. ). 11. Zawarcie umowy dot. zakupu usług zdrowotnych na okres 1 roku w celu określenia wysokości prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 12. Dokonywać kontrasygnaty umów cywilno-prawnych przez głównego księgowego na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 13. Dokumentować wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadą pisemności określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych. 14. Dostosować termin podpisania umowy z wykonawcą do zapisów wynikających z art. 94 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz art Kodeksu cywilnego. 15. Dokumentować datę złożenia ofert w celu zapewnienia, że zamawiający postępował zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 16. Korygować odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku kalendarzowego zgodnie z 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 168 z późn. zm.). 17. Wprowadzić zmiany w planie wydatków jednostki w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z faktycznie przeciętną liczbą osób zatrudnionych w końcu 2008 r. 18. Określać tryb udzielonego zamówienia w zawieranych umowach cywilno - prawnych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 19. Niedopuszczanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 20. Dostosowanie zakresów czynności do zajmowanych stanowisk pracy przez pracowników administracji Zespołu Szkół Nr Dostosowanie zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie okresowego ustalania rzeczywistego stanu zbiorów bibliotecznych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz. U. 76, poz. 694 z późn. zm.).

6 Znak sprawy: AK.II.AŚ.0914/3/10 4. Znak sprawy: AK.II.MS.0914/4/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Techników Przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji z zachowaniem terminów określonych art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. z 2002 r. Dz. U. 76, poz. 694 z późn. zm. ). 23. Składanie sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z 3 Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice. Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Z. Kossak Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 2. Gospodarka składnikami majątkowymi Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 1. Ujednolicenie w zapisie umów najmu terminu płatności jednakowo dla opłaty czynszowej jak i dla opłaty za media. 2. Egzekwowanie wpłat za pobyt w internacie oraz korzystania ze stołówki zgodnie z zapisem w 14 pkt 10 Regulaminu Internatu Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących, w którym zapisano iż do 10-go każdego miesiąca należy uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto, przeanalizowanie i ewentualną zmianę sposobu w jaki następuje komunikacja pomiędzy księgowością, a pracownikiem internatu odpowiedzialnym za pobieranie opłat w internacie, celem uniknięcia sytuacji braku kontroli nad wpłatami uczniów, którzy zdeklarowali uiszczenie opłaty w formie bezgotówkowej. 3. Dokonanie korekty zapisu w Zarządzeniu Nr 7 z dnia r. w sprawie warunków korzystania z wyżywienia w Internacie, o właściwy zapis procentowy przy odpłatności za śniadanie. 4. Rzetelne prowadzenie akt osobowych pracowników. Uzupełnienie teczek akt osobowych tj. dokonanie numeracji dokumentów w spisie treści zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) 5. Terminowe regulowanie składek ZUS zgodnie z zapisem art. 47 (do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych) ustawy z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz z późn. zm.). Nieterminowe regulowanie składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów, gdzie zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów

7 Znak sprawy: AK.II.MS.0914/4/10 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych publicznych: składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy Dokonywanie przydziału odzieży ochronnej zgodnie z zapisem w Regulaminie Pracy obowiązującym w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących. 7. Dokonywanie wypłaty wynagrodzeń zgodnie z zapisami zawartymi w umowach zlecenie. Dokonanie wydatku niezgodnie z zawartymi umowami stanowi naruszenie dyscypliny finansów, gdzie zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.) zapisano iż cyt. naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia. W związku z tym iż różnica, pomiędzy kwotą wypłaconych wynagrodzeń, a kwotą która powinna być wypłacona zgodnie z zapisem umów nie przekroczyła kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z zapisem art. 25 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odstąpiono od skierowania wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów z wnioskiem o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 8. W przypadku dokonywania zakupu pomocy rzeczowych, którym przyznano środki w ramach programu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw stypendia lub też wypłaty gotówki na podstawie przedstawionych faktur zakupu, wprowadzić do mechanizmów kontrolnych pobranie potwierdzenia ze strony rodziców lub uczniów otrzymania w/w środków. 9. Dokonanie korekty zaksięgowanego dwukrotnie na koncie 013 zakupu parawanu w wysokości 258,00 zł. 10. Skorygowanie zapisu w księgowaniu na koncie 020 zakupu programu dokonanego na podstawie faktury nr R z dnia r. na kwotę 204,35 zł Zgodnie z zapisem art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 200 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) cyt. za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze montażu... zwiększenie wartości początkowej powinno obejmować zarówno koszt programu 204,35 zł, jak i koszt przesyłki w wysokości 29,22 zł. Zawiadomienie z dnia r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów. 5. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/5/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mikołowska 131 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 2. Gospodarka składnikami majątkowymi Data rozpoczęcia kontroli: r.

8 Znak sprawy: AK.II.KB.0914/5/10 Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 1. Uzupełnić akta osobowe p. B.S., zatrudnionej na stanowisku Głównej Księgowej, o powierzenie obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 2. Uzupełnić pisma zmieniające warunki płacy i pracy (wynagrodzenia pracowników) pracowników zatrudnionych w Zespole o kompletne podstawy prawne oraz składniki wynagrodzenia. 3. Dokonać aktualizacji Kasy Wzorów Podpisów założonej do rachunku bieżącego w ING Banku Śląskim. 4. W umowach najmu dopuszczać zarówno przelewową jak i gotówkową formę płatności. 5. Przestrzegać art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z wyjątkiem opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się w ten sposób, iż końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 6. Bezwzględnie przestrzegać zgodności między kontem 225, a kwotą odprowadzonego podatku VAT w roku obrotowym. 7. Przestrzegać zasad klasyfikowania dochodów i wydatków do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.), w szczególności w przypadku: - pobierania opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, - wydatkowania środków z tytułu zakupu pieczęci, kosztów wysyłki i pakowania. 8. Umowy będące podstawą wydatkowania środków budżetowych przedstawiać Głównemu Księgowemu celem dokonania wstępnej kontroli, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 9. Regulować terminowo zobowiązania, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 10. Ograniczyć zakupy gotówkowe, które należy dokonywać wyłącznie po uprzednim pobraniu środków pieniężnych na podstawie wniosku o zaliczkę. 11. Rozważyć zasadność kontynuacji zawartej w dniu r. Umowy Nr 12/DR/KO/06 o usługę ochronną w formie konwojowania wartości pieniężnych. 12. Uzupełnić dokumentację o brakującą umowę, do której został zawarty Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarty w dniu r. z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z/s w Warszawie. 13. Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Katowice Nr BZB.J.Z /2007 z dnia r. dokonywać cenowego rozeznania rynku, wysyłać zaproszenia do co najmniej dwóch lub więcej wykonawców na wykonywanie zamówień (m.in. konwój wartości pieniężnych, przewóz niepełnosprawnego ucznia), o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,

9 Znak sprawy: AK.II.KB.0914/5/10 6. Znak sprawy: AK.II.AP.0914/6/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sportowa 29 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 2. Gospodarka żywieniowa Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. poz z późn. zm.) 14. Bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), w przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 15. Nie dopuszczać do błędów rachunkowych w szacowaniu wartości zamówienia w dokumentacji sporządzonej z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 16. Zwiększyć nadzór nad określeniem warunków zawieranych umów w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, aby zapobiec wykluczającym się zapisom. 17. Przestrzegać przepisu art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), który stanowi dowód księgowy powinien zawierać co najmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja, podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania). 18. Kompletować dokumentację dotyczącą wydruków deklaracji korygujących celem udokumentowania dokonanych wpłat należnych składek ZUS za poszczególne miesiące w danym roku obrotowym. 19. Przestrzegać terminu dokonywania korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349). 20. Dokonywać wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyłącznie na cele związane z działalnością socjalną, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 21. Zweryfikować obowiązujące w Zespole zasady przyznawania dofinansowania do różnych form wypoczynku, które winny być zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka w obszarze funduszu, zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

10 Znak sprawy: AK.II.AP.0914/6/10 Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonywanie kontrasygnaty umów cywilno - prawnych przez głównego księgowego Jednostki na dowód przeprowadzenia kontroli wstępnej określonej w art. 54 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz ). 2. Rzetelnie ewidencjonowanie wydatków poniesionych z tytułu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 Składki na fundusz pracy, a co za tym idzie stosowanie zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107, poz. 726 z późn. zm.). 3. Określenie w umowach, których przedmiot zawarcia skutkuje zobowiązaniami finansowymi jednoznacznego terminu zapłaty, co pozwoli na naliczenie ustawowych odsetek w przypadku nieterminowego regulowania płatności. 4. Prowadzenie rzetelnej ewidencji ilości godzin wynajmu pomieszczeń należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 oraz dbanie o spójność prowadzonej ewidencji z wystawianymi rachunkami za wynajem pomieszczeń. 5. Zwrócenie zawyżonych kosztów wynajmu pomieszczeń należących do zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 Wynajmującemu tj. Szkole Języków Obcych Celngua. 6. Stosowanie w zawieranych umowach cywilno-prawnych jednoznacznych zapisów warunków ich realizacji. 7. Zwrócenie szczególnej uwagi na regulowanie zobowiązań finansowych w ustalonym terminie płatności. 8. Sporządzanie aneksów do zawieranych umów w oparciu o faktyczne dane oraz z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, używaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. 9. Realizowanie wytycznych wynikających z zarządzenia 35/2002 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w szkołach i placówkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Katowice. 10. Stosowanie prawidłowej klasyfikacji planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107, poz. 726 z późn. zm.). 11. Wydatkowanie publicznych środków finansowych w oparciu o dokumentację źródłową np. umowa zawartą na realizację badań okresowych pracowników Jednostki organizacyjnej Miasta. 12. Utworzenie zaliczki gotówkowej na zakup żywności w celu uniknięcia finansowania ze środków własnych pracowników Jednostki, wydatków dotyczących jednostki organizacyjnej Miasta jaką jest Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 przy ul. Sportowej 29 w Katowicach. 13. Wypłatę świadczeń finansowych dla pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 dokonywać w oparciu o odpowiednią dokumentację uwzględnioną w aktach osobowych danego pracownika Jednostki. Jednocześnie stosując zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

11 Znak sprawy: AK.II.AP.0914/6/10 pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z 1 czerwca 1996 r. z późn. zm.) 7. Znak sprawy: AK.II.AK.0914/7/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sienkiewicza 74 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 2. Gospodarka składnikami majątkowymi Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzeganie pełnej realizacji wszystkich wydanych zaleceń pokontrolnych. Na dziewięć zaleceń pokontrolnych wydanych po zakończeniu kontroli BNK IV 0914/28/2007 nie zrealizowano jednego zalecenia dotyczącego depozytu po zmarłym pracowniku. Zalecenie zostało zrealizowane w trakcie bieżącej kontroli. 2. Rzetelnie wykazywać w sprawozdaniach budżetowych Rb 28S uzyskanych dochodów z poszczególnych tytułów zgodnie z ewidencją księgową (dotyczy to szczególnie 0690 wpływy z różnych usług) oraz przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Finansów r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). 3. Przestrzeganie terminowości odprowadzania opłat za PFRON. Termin do 20 dnia następnego miesiąca, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat jest określony w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.). Przekroczenie terminu zapłaty opłat za PFRON przez jednostkę sektora finansów publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 14 pkt 5) w świetle wymogów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.). 4. Rzetelnie wykazywać w sprawozdaniach budżetowych Rb 28S wpłat na PFRON ( 4140) zgodnie z poniesionym wydatkiem z tego tytułu. 5. Dokonywanie wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zawartych umów cywilno - prawnych po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionego przez zleceniobiorcę rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie (dot. Firmy Usługowej BHP Nadzór, Szkolenia, Doradztwo). 6. Bezwzględnie przestrzegać terminów płatności i dokonywanie przelewów środków pieniężnych w terminach wskazanych na fakturach wystawianych przez kontrahentów lub dostawców.

12 Znak sprawy: AK.II.AK.0914/7/10 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 8. Znak sprawy: AK.II.KG.0914/8/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 Adres jednostki kontrolowanej: ul. Sobańskiego 86 Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków 7. Dokonywanie korekt planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku kalendarzowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 349). 8. Ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 655 z późn. zm.). 9. Przestrzeganie ustaleń podanych w piśmie Prezydenta Miasta Katowice BZP.J.Z /2007 z dnia r. skierowanym do wszystkich Kierowników Jednostek Organizacyjnych Miasta Katowice dotyczącym przypadków zamówień (podprogowych), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. Pismem ustalono między innymi wymóg sporządzania dokumentacji do postępowania i wysyłania zaproszeń do składania ofert do co najmniej dwóch lub więcej wykonawców. 10. Przestrzeganie prawidłowego ewidencjonowania zakupionych składników majątku. Zakupów realizowanych w ramach 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) do ewidencji kont 013 (pozostałe środki trwałe) i 014 (zbiory biblioteczne). Natomiast do ewidencji środków trwałych zakupów inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w ramach ( 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem do obsługi i eksploatacji administracyjno - księgowej oraz 6050 (wydatki inwestycyjne). 11. Dokonywanie rzetelnego i bieżącego księgowania na koncie 014 (zbiory biblioteczne) wszystkich operacji przychodowo - rozchodowych oraz księgowania rozchodów na koncie 013 (pozostałe środki trwałe) na podstawie prawidłowych dowodów źródłowych. 12. Bieżące prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej do konta 020 (wartości niematerialne i prawne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.). 13. Stworzenie mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach: realizacji zaleceń pokontrolnych, przestrzegania terminowości odprowadzania opłat za PFRON, rzetelnego wykazywania danych w sprawozdaniach budżetowych, udzielania zamówień publicznych oraz bieżącego ewidencjonowania składników majątku mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15.84). Zawiadomienie z dnia r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów.

13 Znak sprawy: AK.II.KG.0914/8/10 Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 2. Gospodarka żywieniowa Zalecenia pokontrolne dla ZOJO 1. Przestrzeganie ustaleń podanych w piśmie Prezydenta Miasta Katowice BZP.J.Z /2007 z dnia r. dotyczącym przypadków udzielania zamówień podprogowych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. Pismem ustalono między innymi wymóg sporządzania dokumentacji do postępowania i wysyłania zaproszeń do składania ofert do co najmniej dwóch lub więcej wykonawców. 2. Rzetelnie klasyfikować planowane i wykonane dochody i wydatki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107, poz. 726 z późn. zm.). 3. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością dokonywanych zapisów w umowach z wykonawcą. Zalecenia pokontrolne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 1. Uwzględnianie w planie finansowym dochodów wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (wpływy z prowizji płatnika) w 0970 wpływy z różnych dochodów. Zgodnie z art Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065) określona została wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia. 2. Uwzględnianie w planie finansowym środków w rozdziale Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku. 3. Dokonywanie na bieżąco zwrotów dotyczących nadpłat spowodowanych nieobecnością dzieci korzystających z pomocy MOPS w przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 zgodnie z pismem DR /08 z dnia r. MOPS. 4. Wprowadzenie aneksów do umów o odpłatne świadczenie usług przedszkola w przypadku każdorazowej zmiany opłaty stałej, bądź doprecyzowanie w powyższych umowach zapisu o innej dopuszczalnej formie zmiany umowy w przypadku zmiany kwoty opłaty stałej. 5. Zawieranie zapisu w umowach najmu o dopuszczeniu zarówno przelewowej jak i gotówkowej formy płatności. 6. Zawieranie umów najmu lub użyczenia pomieszczeń jednostki zgodnie z wymogami Zarządzenia Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. z późn. zm. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, używaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. 7. Dokonanie wyrównania wpłaty na kwotę 0,12 zł za najem pomieszczenia za zajęcia rytmiki. 8. Dopracowanie wewnętrznych procedur przydzielania pracownikom Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2

14 Znak sprawy: AK.II.KG.0914/8/10 środków ochrony indywidualnej, odzież i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej na podstawie art Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych. W przepisach wewnętrznych jednostki nie została określona wysokość przyznawanych kwot na zakup obuwia roboczego. 9. Dokonywanie podpisów przez wszystkich pracowników na dowód potwierdzenia odbioru ilości pobranych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 10. Przyznawanie odzieży ochronnej pracownikom Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 zgodnie z Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora z dnia r. w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 11. Przyznawanie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr IX/168/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 12. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 13. Zawieranie umowy dot. zakupu usług zdrowotnych na okres 1 roku w celu określenia wysokości prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 14. Doprecyzowanie w wydawanych decyzjach w sprawie zapomóg socjalnych zapisu z jakiego tytułu przyznawana będzie pomoc zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 15. Dostosowanie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.). 16. Bezwzględne przestrzeganie odpowiednich zasad przechowywania i odpowiedniego zabezpieczenia gotówki w jednostce. Podjęcie skutecznych działań naprawczych, wzmożenie nadzoru i kontroli w zakresie dysponowania gotówką przez pracowników. 17. Zobowiązanie intendenta do rzetelnego i terminowego rozliczania zaliczki. 18. Dokonanie uaktualnienia wewnętrznych regulaminów jednostki do obowiązujących przepisów prawnych. 19. Opracowanie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2009 r. Dz. U. 152, poz z późn. zm.) i ustawą z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 20. Bezwzględne przestrzeganie terminów płatności i dokonywanie przelewów środków pieniężnych w terminach wskazanych na fakturach wystawianych przez kontrahentów lub dostawców. 21. Składanie sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z 3 Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice. 22. Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w protokołach z kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem zapisów dotyczących zakresu kontroli, numerów kontrolowanych dokumentów, terminu

15 Znak sprawy: AK.II.KG.0914/8/10 oraz okresu objętego kontrolą oraz wskazanie czy wystąpiły bądź nie nieprawidłowości, a także podpisy osoby kontrolowanej i kontrolującej. 9. Znak sprawy: AK.II.IK.0914/9/10 - doraźna Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mariacka 23 Tematyka przeprowadzonej kontroli: Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Biuro Funduszy Europejskich Badany okres: r r. Zalecenia pokontrolne: Weryfikacja zasad wynikających z zawartej umowy i procedur w projekcie Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz ocena stopnia realizacji osiągniętych celów i rezultatów w stosunku do przyjętych założeń oraz osiągniętych wskaźników oddziaływania Projektu. Zalecenia pokontrolne dla ZOJO 1. Należy opisać zasady dotyczące ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach RPO WSL, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO - WSL - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1247/172/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. W przypadku realizacji projektów ze środków unijnych w ramach innych programów należy również przestrzegać zasad wynikających z Wytycznych dotyczących danego programu. 2. Mając na uwadze efektywność kontroli zarządczej należy na bieżąco monitorować działania w trakcie realizacji projektu oraz przestrzegać zapisów zwartych w umowie o dofinansowanie projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Zalecenia pokontrolne dla Biura Funduszy Europejskich 1. Należy opracować procedury kontroli zarządczej zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 59/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie systemu kontroli zarządczej sprawowanej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice.

16 10. Znak sprawy: AK.II.AŚ.0914/10/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: ul. Józefowska 32 Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr Henryka Sucharskiego Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Realizacja planu dochodów i wydatków za 2009 rok 2. Gospodarowanie składnikami majątku Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 1. Rzetelne klasyfikowanie wykonanych dochodów i wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). 2. Rozliczenie niezależnie pobranych opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji i świadectw. 3. Usprawnienie przepływu informacji w zakresie wydanych duplikatów legitymacji oraz pobranych opłat zgodnie z Komunikatem Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 Nr 15 poz. 84). 4. Rzetelne sporządzanie angaży o zmianie wysokości wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.). 5. Prawidłowe ustalanie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w celu zachowania terminu określonego art. 47 ustawy z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz z późn. zm.). 6. Bezwzględne przestrzeganie terminu dokonywania wpłat na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 49 ustawy z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) 7. Uzupełnienie dokumentów źródłowych o opis operacji gospodarczej, jeżeli z dowodów księgowych jasno nie wynika charakter zdarzenia gospodarczego. 8. Rzetelne analizowanie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych oraz ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. 152, poz z późn. zm.). 9. Przyznawanie zapomogi zdrowotnej na podstawie oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka rodziny, obliczane na podstawie wysokości dochodów uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zgodnie z 3 pkt 4 Uchwały nr IX/168/07 Rady Miasta Katowice z dnia r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania.

17 Znak sprawy: AK.II.AŚ.0914/10/10 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 11. Znak sprawy: AK.II.ES.0914/11/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: Al. Korfantego Zawarcie umowy dot. zakupu usług zdrowotnych na okres 1 roku w celu określenia wysokości prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 11. Niedopuszczanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 12. Stosowanie stawki amortyzacyjnej dla zespołów komputerowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.). 13. Przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji z zachowaniem terminów określonych w art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). 14. Składanie sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z 3 Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice. Zawiadomienie z dnia r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Przychody i koszty 2. Gospodarowanie mieniem Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 1. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez stronę umowy wystawiać noty odsetkowe wzywające do uregulowania odsetek za zwłokę. 2. Dokonywać zapisów w księgach rachunkowych zgodnie z wykazem planu kont stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora ZŚMK Camerata Silesia z dnia r. w sprawie ustalenia Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (z późn. zm.). 3. Przeprowadzać przez Głównego Księgowego kontrolę wstępną zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 4. Zawierać umowy przez osoby upoważnione do reprezentowania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. 5. Terminowo realizować zapisy umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Autorów ZaiKS.

18 Znak sprawy: AK.II.ES.0914/11/10 6. Dokonywać wypłat zaliczki z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownikom Zespołu przed terminem rozpoczęcia podróży zgodnie z 13 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.). 7. Dokonywać wydatków publicznych mając na uwadze kryteria określone w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 8. Bezwzględnie przestrzegać terminów płatności i dokonywać przelewów środków pieniężnych w terminach wskazanych na fakturach wystawianych przez kontrahentów lub dostawców. 9. Doprecyzować wewnętrzne procedury jednostki tj. Zasady zwrotu kosztów okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych w zakresie górnej kwoty jaka przysługuje pracownikowi na zakup szkieł do okularów korekcyjnych. Dokonywać zwrotu środków finansowych w przyjętej wysokości w przypadku udokumentowania przez pracownika faktycznie poniesionego wydatku oraz rozpatrywać wnioski z załączonym kompletem dokumentów określonych w przywołanych procedurach. 10. Dostosować zapisy Zakładowej tabeli stanowisk pracy wraz z kategoriami zaszeregowania i szczeblami dodatku funkcyjnego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora jednostki z dnia r. (z późn. zm.) wprowadzającego Regulamin wynagradzania do zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151, z późn. zm.). 11. Wskazywać w umowach o pracę stanowiska zgodne z zapisami obowiązującego w Zespole Regulaminu wynagradzania oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151, z późn. zm.). 12. Wskazywać w umowach o pracę składniki wynagrodzenia zgodnie z nazewnictwem ujętym w obowiązującym w Zespole Regulaminie wynagradzania. 13. Prowadzić akta osobowe pracowników Zespołu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 14. W przypadku zatrudniania osób jednocześnie na dwóch stanowiskach pracy ustalać godziny świadczenia pracy odrębnie dla każdego stanowiska, tak aby godziny te nie pokrywały się. 15. Regulować zobowiązania z tytułu zawartych umów o dzieło zgodnie z warunkami określonymi w wystawionych rachunkach. 16. Zwiększyć nadzór nad zawieraniem oraz realizacją umów o dzieło, tak aby umowy były opatrzone podpisem obydwu stron, zawierały termin wykonania dzieła oraz rzeczywiste warunki związane z wypłatą honorarium. 17. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 24j ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) składać stosowne oświadczenia. 18. Zapewnić, aby wszystkie osoby prowadzące kasę w przypadku dłuższej nieobecności kasjera złożyły oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone środki pieniężne w kasie i inne wartości.

19 Znak sprawy: AK.II.ES.0914/11/ Sporządzać raporty kasowe oraz utrzymywać wielkość pogotowia kasowego zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia z dnia r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 20. Rzetelnie opisywać rachunki i faktury, zgodnie ze stanem faktycznym. 21. Prowadzić inwentaryzację składników majątku zgodnie z zapisami Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia z dnia r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 22. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne materialnie za składniki majątku jednostki. 23. Wystąpić do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych o wydanie zaświadczenia stwierdzającego o braku przeciwwskazań Pani M.M. do pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, do czego obligują zapisy ustawy z dnia r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.). 24. Składać sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z zapisami 3 Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice. 25. Przestrzegać postanowienia Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 29/2006 z dnia r. w sprawie dotacji z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury w latach w zakresie terminowości składania korekty planu finansowego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice. 26. Rzetelnie sporządzać sprawozdania z podróży służbowych, a w szczególności wykazywać faktyczną liczbę godzin świadczenia pracy przez pracowników. 27. Zweryfikować wykaz planu kont przyjęty Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia z dnia r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości pod kątem faktycznie stosowanych kont w jednostce. 28. Zaktualizować wewnętrzne uregulowania jednostki, biorąc pod uwagę wykazane w protokole uchybienia dot. Regulaminu wynagradzania, regulaminu Pracy, Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 29. Dostosować uregulowania wewnętrzne do standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia r. (Dz. Urz. MF, nr 15, poz. 84) w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Zalecenia pokontrolne dla Wydziału Kultury 1. Wzmożenie nadzoru w zakresie przestrzegania przez jednostki postanowień pkt I 8 Załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 29/2006 z dnia r. w sprawie dotacji z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury w latach w zakresie terminowego przekazywania korekty planu do wiadomości organizatorowi. 2. Wzmożenie nadzoru w zakresie składania sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z zapisami 3 Zarządzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice. 3. Monitorowanie sprawy dot. uregulowania kwestii pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia w nowej siedzibie Instytucji stosowanie do zapisów Zarządzenia Nr 1416/2004

20 Znak sprawy: AK.II.ES.0914/11/10 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Prezydenta Miasta Katowice w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. Zawiadomienie z dnia r. o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów. 12. Znak sprawy: AK.II.DK.0914/12/10 Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: Instytucja Promocji i Upowszechnienia Muzyki SILESIA Katowice ul. 3-go Maja 31a Tematyka przeprowadzonej kontroli: 1. Przychody i koszty 2. Gospodarowanie mieniem Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Zalecenia pokontrolne: 1. Dokonanie weryfikacji uregulowań wewnętrznych, celem dostosowania do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem aktualnej organizacji jednostki poprzez: -wprowadzenie Regulaminu wynagradzania, którego zapisy będą adekwatne do postanowień Rozporządzenia Ministra Kultury i sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35 poz. 151 z późn. zm.). -dostosowanie obowiązujących w jednostce procedur kontroli do systemu kontroli zarządczej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice. 2. Wskazywanie na wystawianych fakturach będących podstawą realizacji przychodów własnych terminu zapłaty, który wynika z postanowień zawartej umowy. 3. Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont stanowiącym załącznik nr 3 a do Polityki Rachunkowości wprowadzonej w życie Zarządzeniem Nr 1/09 z dnia r. Dyrektora IPiUM Silesia. 4. Wzmocnienie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań, których termin płatności został określony na fakturach bądź rachunkach. 5. Wprowadzenie zmiany w systemie stosowania zapłaty gotówkowej mając na uwadze racjonalną gospodarkę zasobami pieniężnymi oraz bezpieczeństwo obrotu gotówkowego. Przeprowadzona kontrola wskazała bowiem na brak uregulowań wewnętrznych sankcjonujących znaczne wypłaty gotówkowe (powyżej zł) oraz na ryzyko związane z niewłaściwym zabezpieczeniem środków pieniężnych.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.1.2014 Gliwice, 13.03.2014 r. nr kor. UM-136638/2014 Pani Ewa Łabeńska-Cypcar PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 ul. BIENKA 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2011 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2011 r. 1. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2011 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice AK.II.AŚ.0914-1/11 Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2013 Gliwice, 21 październik 2013 r. nr kor. UM-507927/2013 Pani Renata Twardowska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.4.2012 Gliwice, 13 lipiec 2012 r. nr kor. UM-316533/2012 Grażyna Rosławska Dyrektor GIMNAZJUM NR 19 ul. GŁÓWNA 30 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.2.3.2011 id.1699125 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.1.2012 Gliwice, 20 kwiecień 2012 r. nr kor. UM-175037/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ul. KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 3 w Radomiu

Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 3 w Radomiu Radom, dnia 13.11.2015r. BK.III.1711.24.2015 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 3 w Radomiu Na podstawie Polecenia służbowego Nr 24/2015 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2012 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2012 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2012 r. 1. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice AK-II.1711.1.2012.AP Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

BK /08 Kraków, dnia..

BK /08 Kraków, dnia.. BK-04.0914-35-2/08 Kraków, dnia.. Pan Wiesław Jałocha Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika, ul. Grochowska 20 31-521 Kraków, Referat Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 1. Znak sprawy: AK-II.1711.1.2014.BM Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.8.2015 RISS 2962240 Zielona Góra, 22 września 2015 r. Pan Adam Szymczak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 37 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 grudnia 2008 r. pracownicy Biura

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2013 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-320902/2013 Pani Beata Włodarczyk SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 ul. OBROŃCÓW POKOJU 4 44-105 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BK /2010 Kraków, dnia r.

BK /2010 Kraków, dnia r. BK-04.0914-96-1/2010 Kraków, dnia 19.03.2010 r. Pan Józef Pacuła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 ul. Zamoyskiego 100 30-523 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA. Informacja. Lubartów, dnia 03.01.2013 r. Burmistrz Miasta Lubartów mgr inż. Janusz Bodziacki

URZĄD MIASTA. Informacja. Lubartów, dnia 03.01.2013 r. Burmistrz Miasta Lubartów mgr inż. Janusz Bodziacki URZĄD MIASTA Lubartów Lubartów, dnia 03.01.2013 r. Burmistrz Miasta Lubartów mgr inż. Janusz Bodziacki Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w 2012 r. przez inspektora kontroli wewnętrznej Halinę

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.4.2014 RISS 2581649 Zielona Góra, 3 kwietnia 2014 r. Pan mgr Ireneusz Łuczak Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Adama Asnyka, ul.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZYDENT OLSZTYNA URZĄD MIASTA OLSZTYNA Znak sprawy: KR.1711.5.2016 Nr dokumentu: 81067.04.2016 Olsztyn, dnia 28.04.2016 r. Pani Iwona Jasińska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r.

BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r. BK-04.1711.16.2011 Kraków, dnia 02.05.2011 r. Pan Józef Osuch Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Skrzyneckiego 12 30-363 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Świerczek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie, ul. Dobczycka 20

Pan Janusz Świerczek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie, ul. Dobczycka 20 BK-04.0914-178-2/08 Kraków, dnia... Pan Janusz Świerczek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie, ul. Dobczycka 20 Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-51/08 Gliwice, dnia 4 grudnia 2008 r. 2008-695716 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 14 czerwca 2013r

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 14 czerwca 2013r ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 14 czerwca 2013r w sprawie: realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i ich wykorzystania w pracy Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-13/2/11 Opole, dnia 29 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo