INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 76/K/2013 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 marca 2013 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Kęty. 2. Instrukcja opracowana została na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.). 3. Ilekroć w Instrukcji mowa jest o Urzędzie Gminy należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kęty Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej tj. dowody źródłowe oraz dowody sporządzone przez jednostkę. 2. Dowody źródłowe dzielą się na : a) zewnętrzne obce otrzymywane od kontrahentów b) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom c) wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki 3. Dowody sporządzone przez jednostkę to: a) zestawienia zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione b) polecenie księgowania, wprowadzające nowe zapisy oraz korekty zapisów księgowych c) noty księgowe uznaniowe, obciążające, odsetkowe 3.1. Zestawienia dowodów źródłowych powinny: a) składać się co najmniej z określenia jednostki wystawiającej, nazwy zestawienia, daty lub okresu którego dotyczą objęte nim dowody, kwot do księgowania oraz podpisu osoby sporządzającej; b) obejmować dowody wyrażające operacje gospodarcze dokonane w jednym okresie sprawozdawczym lub jego części; c) zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w nich kwot z dowodami na których podstawie zostały sporządzone Polecenie księgowania sporządza się : a) w celu dokonania zapisu księgowego nie wyrażającego faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej ( wystornowania błędnego zapisu, przeniesienia rozliczanych kosztów, otwarcia ksiąg, dodatkowego dekretu do dokumentu źródłowego ), b) w innych przypadkach, wynikających ze stosowanej techniki księgowości.

2 3.3. Noty korygujące wystawiane są kontrahentom jednostki w celu skorygowania dowodów zewnętrznych obcych, ale tylko w przypadkach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. 4. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., za prawidłowy dowód księgowy uważa się dowód: a) stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, zawierający co najmniej : - określenie rodzaju dowodu : - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, której dowód dotyczy; W dowodach własnych wewnętrznych określenie wystawcy oraz i adresów stron może być zastąpione nazwami lub symbolami wydziałów jednostki. - datę wystawienia dowodu oraz datę dokonania operacji gospodarczej; - przedmiot operacji gospodarczej, ilość jeżeli operacja jest wymierna w jednostkach naturalnych oraz jej wartość; - inne dane określone w odrębnych przepisach jako warunek prawidłowości określonego dowodu; - podpis wystawcy dowodu oraz osób odpowiedzialnych w jednostce za dokonanie operacji gospodarczej i jej udokumentowanie. b) sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym przez właściwe wydziały urzędu, a na dowód sprawdzenia podpisany przez osoby upoważnione, c) oznaczony numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. 5. Sprawdzenie pod względem merytorycznym dowodów księgowych polega na ustaleniu rzetelności ich danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach, a także na stwierdzeniu, że dowody wystawione zostały przez właściwe jednostki. 6. Sprawdzenie dowodów pod względem formalno-rachunkowym polega na ustaleniu, że wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów matematycznych. Można nie dokonywać kontroli rachunkowej dowodów własnych, w których treści zawarte są rezultaty obliczeń dokonanych i wpisanych przez przystosowane do tego maszyny. 7. Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości merytoryczne powinny być uwidocznione na dowodzie lub załączniku do dowodu Nieprawidłowości merytoryczne w zakresie celowości i gospodarności operacji gospodarczych nie stanowią przeszkody do księgowania dowodu, jeżeli jego dane są prawidłowe Nieprawidłowości formalno-rachunkowe powinny być skorygowane w sposób ustalony do poprawienia błędów w dowodach księgowych.

3 3 1. Dowód księgowy sporządza się w języku polskim. 2. Dowód księgowy może być sporządzony w języku obcym, jeżeli dotyczy operacji gospodarczej z kontrahentem zagranicznym. Dowód księgowy w walutach obcych powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 3. Dowody księgowe powinny być rzetelne tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej którą dokumentują, kompletne i bezbłędne pod względem rachunkowym Dowody winny być wystawione w sposób staranny, czytelny i trwały Podpisy na dowodach księgowych składa się odręcznie Dane dowodów księgowych nie mogą być zamazywane, przerabiane, wycierane lub usuwane w inny sposób. 4. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie. 5. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 1. Każda operacja gospodarcza musi być udokumentowana W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie dotyczy to operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności. 3. Za prawidłowy zastępczy dowód księgowy uważa się pisemne oświadczenie pracownika dokonującego operacji gospodarczej, pod warunkiem, że : a) zakupiono rzeczowe składniki majątkowe w ilości przyjętej w obrocie detalicznym;

4 b) w treści oświadczenia podano ilość, cenę i wartość poszczególnych rodzajów zakupionych składników majątkowych oraz źródło ich zakupu; c) oświadczenia podpisała osoba upoważniona na dowód aprobaty zakupu Przepisy punktu 2 i 3 stosuje się również do zakupu usług Dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne winny być przekazywane tylko do tych wydziałów, które korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentne do ich sprawdzenia. 2. Dokumenty zewnętrzne po przyjęciu przez dziennik podawczy wprowadzane są do systemu elektronicznego E-Dokument, a następnie rozdzielane i przesyłane do Dyrektorów Wydziałów lub na samodzielne stanowiska w celu akceptacji zapłaty dla kontrahenta Na dowód przyjęcia każdy dokument jest opieczętowany pieczątką wpływu do Urzędu Gminy z datą jego wpływu Akceptacja zapłaty polega na sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym i opisaniu dokumentu zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych i Zarządzenia Burmistrza w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego Urzędu Gminy. 3. Dokumenty winny być przetrzymywane przez zainteresowane wydziały tylko przez czas niezbędny do merytorycznego sprawdzenia dokumentu i jego opisania, nie przekraczając terminu zapłaty, a następnie przekazane do Wydziału Finansowo-Budżetowego Czynności związane z przygotowaniem dokumentów do księgowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania określa się nazwą dekretacja. 2. Dekretacja obejmuje następujące etapy: a) segregacja dokumentów; b) sprawdzenie czy przedstawione dokumenty są prawidłowym dowodem księgowym; c) właściwa dekretacja ( oznaczenie sposobu księgowania ) Segregacja dokumentów polega na : a) wyłączeniu z ogółu dokumentów, które napływają do Wydziału Finansowo- Budżetowego dokumentów, które nie podlegają księgowaniu; b) podziale dowodów księgowych na dowody do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej; c) kontroli kompletności dokumentów na oznaczony okres ( np. dzień, dekadę...) 2.2. Sprawdzenie dokumentów polega na ustaleniu czy są one podpisane na dowód kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

5 Wszystkie dokumenty będące podstawą do uregulowania zobowiązania, zarówno gotówkowe jak i bezgotówkowe muszą być zatwierdzone przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby przez nich upoważnione. W przypadku stwierdzenia, że dokumenty nie były kontrolowane lub brak jest załączników należy przed księgowaniem zwrócić się do właściwego wydziału celem ich uzupełnienia Właściwa dekretacja polega na : a) nadaniu dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostaną zaewidencjonowane, b) umieszczeniu na dokumentach adnotacji, c) wskazaniu sposobu rejestracji dowodu w urządzeniach / kontach / analitycznych; d) określeniu daty pod jaką dowód ma być zaksięgowany, jeżeli dowód ma być zaksięgowany pod inną datą niż data jego wystawienia przy dowodach własnych lub pod datą otrzymania przy dowodach obcych, e) podpisaniu przez osobę upoważnioną do dekretacji. Do dekretacji należy stosować pieczątkę zawierającą odpowiednie rubryki Podstawą wydatkowania środków jest zamówienie dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Dokumentami dotyczącymi zakupu robót, dostaw i usług oraz rozrachunków z dostawcami są: a) zamówienie umowa; b) oryginał faktury VAT lub rachunku, gdy wystawca nie jest obowiązany do wystawiania faktur VAT; W przypadku wystąpienia konieczności dokonania korekty wystawionej faktury VAT wystawia się dokumenty będące podstawą korekty tj. faktury korygujące zawierające wyraz Korekta albo wyrazy; Faktura korygująca lub noty korygujące. Dokumenty wystawiane przez podatników VAT są dokumentami o specjalnych dodatkowych wymaganiach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. c) dowody dostaw; d) protokoły odbioru robót i usług; e) dokumenty stwierdzające uregulowanie zobowiązania. 1. Dokumentami dotyczącymi sprzedaży oraz rozrachunków z odbiorcami są: a) zamówienie umowa, b) faktura VAT, W przypadku wystąpienia konieczności dokonania korekty wystawionej faktury wystawia się dokumenty będące podstawą korekty tj. faktury korygujące zawierające wyraz Korekta albo wyrazy Faktura korygująca. Faktura VAT oraz dokumenty korygujące wystawione faktury są dokumentami o specjalnych dodatkowych wymaganiach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. 8

6 c) dokumenty stwierdzające uregulowanie należności, d) wezwanie do zapłaty, e) noty odsetkowe. 1. W uzasadnionych przypadkach zakupione usługi są refakturowane Refaktura zawiera wszystkie elementy podstawowej faktury VAT i jest wystawiana niezwłocznie po otrzymaniu faktury VAT Faktury VAT, rachunki oraz ich korekty, noty księgowe, decyzje dotyczące zakupu (zapłaty) wpływające do Urzędu Gminy są niezwłocznie realizowane w następujący sposób: 1.1. Każda zarejestrowana przez dziennik podawczy i wprowadzona do systemu edokument, faktura lub inny dokument do zapłaty przekazywana jest elektronicznie oraz w formie dokumentu do wydziału merytorycznego, 1.2. Po sprawdzeniu, wydział merytoryczny wprowadza otrzymany dokument, do elektronicznego systemu Dysponent, a następnie dyrektor wydziału lub osoba zastępująca podpisuje pod względem merytorycznym, 1.3. Sprawdzone i podpisane pod względem merytorycznym dokumenty wracają do Wydziału Finansowo - Budżetowego celem sprawdzenia pod względem formalnorachunkowym, a następnie przekazywane są do zapłaty Dokumenty realizowane za pośrednictwem kasy przekazywane są pracownikowi przygotowującemu podjęcia gotówkowe Dokumenty realizowane za pośrednictwem banku są przekazywane pracownikowi przygotowującemu przelewy bankowe. 2. Dokumentami stwierdzającymi uregulowanie zobowiązań są wyciągi bankowe sumy zrealizowanych czeków, załączone do wyciągów kopie poleceń przelewu, dowody kasowe, rozliczenia pracowników z sum pobranych na zakup na podstawie wniosku o zaliczkę z dołączonym rozliczeniem zaliczki i dowodami stwierdzającymi poniesione wydatki. 11 Dowodami kasowymi uzasadniającymi wypłatę gotówki z kasy są : a) wniosek o zaliczkę zaliczki na wydatki do rozliczenia udzielane są pracownikom na pokrycie drobnych wydatków bieżących. Wniosek o zaliczkę wystawia osoba ubiegająca się o zaliczkę, określając jej cel. Przedstawiony do realizacji w kasie wniosek o zaliczkę sprawdza pod względem merytorycznym dyrektor wydziału, któremu pracownik podlega służbowo, a od względem formalno-rachunkowym pracownik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Dowodem sprawdzenia jest podpis tych osób na wniosku. Wniosek o zaliczkę zawiera zobowiązanie zaliczkobiorcy o rozliczeniu jej w terminie wskazanym na wniosku a termin rozliczenia nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych po dokonaniu transakcji. Pracownik, któremu udzielana jest zaliczka do rozliczenia wyraża

7 na wniosku pisemną zgodę na potrącenie nie rozliczonej w terminie zaliczki z najbliższego wynagrodzenia. Do czasu rozliczenia pobranej zaliczki pracownik nie może otrzymać następnej zaliczki. Zatwierdzony do wypłaty przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby przez nich upoważnione wniosek jest podstawą wypłaty gotówki z kasy lub dokonania przelewu na konto pracownika wskazane do celów przelewu wynagrodzenia za pracę. b) rozliczenie zaliczki Sporządza go pracownik, który pobrał zaliczkę w jednym egzemplarzu, a na odwrocie wyszczególnia dowody wraz z kwotami. Do Rozliczenia zaliczki dołącza się dowody ( faktury, rachunki, kwity, itp. ) stwierdzające wydatkowanie gotówki. Rozliczenia zaliczki wraz z dowodami dokumentującymi wydatkowane środki podpisuje pod względem merytorycznym dyrektor wydziału, któremu zaliczkobiorca podlega, a pod względem formalno-rachunkowym wyznaczony pracownik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Dokument ten podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby przez nich upoważnione. c) polecenie wyjazdu służbowego Stanowi upoważnienie pracownika do wykonania zleconych mu czynności służbowych podczas wyjazdu służbowego. Dokument ten wystawia w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy wyznaczony pracownik. Decyzje o delegowaniu podejmuje Burmistrz lub upoważniona osoba, ze wskazaniem środka lokomocji, jakim powinien podróżować delegowany. Pracownik zobowiązany jest potwierdzić pobyt w miejscu do którego był delegowany, a w przypadku braku tej możliwości potwierdzenia dokonuje przełożony pracownika. Po wykonaniu polecenia wyjazdu służbowego pracownik sporządza na odwrocie dokumentu rachunek kosztów podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie należności przysługujących pracownikowi w czasie podróży służbowej. Pracownik zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie kosztów podróży służbowej niezwłocznie po wykonaniu polecenia wyjazdu a ostatecznie w terminie 7 dni roboczych po powrocie z delegacji. Polecenie wyjazdu sprawdza pod względem merytorycznym a na dowód sprawdzenia podpisuje dyrektor wydziału lub bezpośredni przełożony pracownika. Dokument pod względem formalno-rachunkowym sprawdza i podpisuje pracownik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Sprawdzony pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzony do wypłaty przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby przez nich upoważnione dokument rachunku kosztów podróży służbowej stanowi podstawę wypłaty gotówki z kasy lub dokonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez pracownika delegowanego. Rozliczając zwracane koszty podróży służbowej pracownik potwierdza swoim podpisem odbiór gotówki podając kwotę otrzymanej gotówki cyfrą, słownie oraz datę pobrania.

8 d) polecenie zwrotu Stanowi podstawę zwrotu nienależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu dochodów budżetowych. Polecenie zwrotu wystawia pracownik Wydziału WD lub Wydziału FB po stwierdzeniu zaistniałej nadpłaty. Polecenia zwrotu podpisywane są przez Dyrektorów Wydziałów WD i FB. Polecenie zwrotu zawiera uzasadnienie zwrotu i wskazuje datę wypłacenia zwracanej kwoty. Polecenie zwrotu przed wypłatą musi być zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby przez nich upoważnione. Jeżeli podstawą zwrotu nadpłaty jest dowód przychodowy, w wyniku realizacji którego powstała nadpłata, na dowodzie tym należy zamieścić adnotację o dokonanym zwrocie, ze wskazaniem daty i pozycji zaksięgowania zwrotu Podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń jest lista płac, którą sporządza Wydział FB. 2. Podstawą sporządzania listy płac jest: - umowa o pracę - zmiana umowy o pracę - rozwiązanie umowy o pracę - ewidencja czasu pracy - wnioski premiowe Umowę o pracę wystawia Wydział OS w 3-ech egzemplarzach, z przeznaczeniem: - oryginał - otrzymuje pracownik - pierwsza kopia - pozostaje w aktach osobowych pracownika - druga kopia - przekazywana jest do Wydziału FB Umowa o pracę winna zawierać datę rozpoczęcia pracy, określenie stanowiska i warunków wynagrodzenia oraz podpis Burmistrza. Zmiana umowy o pracę zawiera decyzję o zmianie zajmowanego stanowiska lub zaszeregowania i wystawiana jest przez Wydział OS w 3-ech egzemplarzach z przeznaczeniem : - oryginał otrzymuje pracownik - pierwsza kopia pozostaje w aktach osobowych pracownika - druga kopia przekazywana jest do Wydziału FB Rozwiązanie umowy o pracę dokonywane jest na piśmie, powinno zawierać datę rozwiązania umowy i być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozwiązanie umowy o pracę wystawia Wydział OS w 3-ech egzemplarzach, z przeznaczeniem : - oryginał otrzymuje pracownik - pierwsza kopia pozostaje w aktach Wydziału OS - druga kopia przekazywana jest do Wydziału FB Rozwiązanie umowy o pracę podpisuje Burmistrz.

9 Wnioski premiowe Podstawę do sporządzenia listy płac z tytułu premii stanowią wnioski premiowe sporządzone przez dyrektora Wydziału i zaakceptowane przez Burmistrza. Przy wystawianiu i akceptowaniu wniosków premiowych należy przestrzegać zasady premiowania i nagradzania. 3. Lista płac powinna zawierać co najmniej następujące dane: - okres za jaki obliczono wynagrodzenie, - nazwisko i imię pracownika, - łączną sumę do wypłaty, - sumę należnego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne składniki, - sumę wynagrodzenia netto, - sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły, - sumę zasiłku rodzinnego, - podatek od dochodów osobistych, składki ubezpieczeniowe, - pokwitowanie odbioru (podpis lub sposób przekazania wynagrodzenia np. przelew), 4. Z wynagrodzenia pracownika dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych. Inne potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pracownika. 5. Listy płac z tytułu wynagrodzeń pracowników sporządza się przy użyciu komputera. Pozostałe listy płac z tytułu innych świadczeń sporządza się ręcznie. Listy płac stanowiące podstawę wypłaty nie mogą zawierać żadnych poprawek. 6. Przed wypłatą lista płac musi być podpisana przez osoby sporządzające i sprawdzające pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby przez nich upoważnione. 7. Listy płac podpisane i zatwierdzone do wypłaty są przekazywane do kasy celem wypłaty gotówkowej lub na ich podstawie dokonywany jest przelew środków do banku prowadzącego konta osobiste Szczegółowe wytyczne w sprawie obliczania składek i zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ich udokumentowania zawarte są w instrukcjach i zarządzeniach ZUS. 2. Szczegółowe zasady naliczania i rozliczani podatku od dochodów osobistych zawiera ustawa o podatku od osób fizycznych oraz przepisy wykonawcze. 14 Dowodami bankowymi są ujęte na wyciągu bankowym zrealizowane czeki, kopie bankowych dowodów wpłaty i przelewów bankowych.

10 Bankowy dowód wpłaty Wszystkie wpłaty gotówki do banku na rachunek własny lub obcy dokonywane są na specjalnych drukach Polecenie przelewu / bankowy dowód wpłaty. Dowód wpłaty wypełnia kasjer w 2 -ech egzemplarzach przy wpłatach na rachunek prowadzony w oddziale banku gdzie dokonuje się wpłaty oraz przy wpłatach na konto prowadzone w innym oddziale banku. Dowód wpłaty ujmowany jest w raporcie kasowym w dniu dokonania wpłaty. Czeki Czeki gotówkowe wystawiane są przez kasjera lub osobę upoważnioną w przypadku jego nieobecności. Czeki podpisują osoby upoważnione zgodnie z odpowiednimi pełnomocnictwami złożonymi w banku. Osoba otrzymująca czek gotówkowy kwituje odbiór na grzbiecie książeczki czekowej. Po otrzymaniu wyciągu bankowego realizacja czeku gotówkowego winna być sprawdzona z kwotą ujętą w raporcie kasowym. Czeki rozrachunkowe służą do regulowania zobowiązań wobec dostawców. Czeki te wystawia kasjer, a podpisują osoby upoważnione, zgodnie z odpowiednimi pełnomocnictwami złożonymi w banku. Odbiór czeków przez instytucję otrzymującą czek jest kwitowany w książeczce czekowej. Po dokonaniu transakcji należy oddać książeczkę czekową w Wydziale FB wraz z oryginałem faktury, której zapłatę uregulowano czekiem. Elektroniczna dyspozycja podjęcia gotówki Dyspozycja podjęcia gotówki za pośrednictwem systemu bankowego INGBusinesOnLine dokonywana jest przez pracowników Urzędu upoważnionych do obsługi bankowości elektronicznej dla Gminy Kęty złożone w banku. Po wprowadzeniu przez pracownika i zatwierdzeniu dyspozycji podjęcia gotówki, przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby upoważnionej, generowany jest dokument na podstawie którego możliwy jest odbiór gotówki w oddziale ING Bank Śląski. Po otrzymaniu wyciągu bankowego realizacja podjęcia gotówki winna być sprawdzona z kwotą ujętą w raporcie kasowym. Polecenie przelewu Realizacja przez Urząd Gminy poleceń przelewów odbywa się za pomocą systemu Bankowość internetowa PekaoBIZNES24, oraz ING BusinesOnLine. Zrealizowane przelewy oraz wyciągi bankowe w ramach systemów są drukowane w Wydziale Finansowo- Budżetowym. Podstawą wystawienia polecenia przelewu jest oryginał dokumentu podlegającego zapłacie, wniosek do Wydziału FB o przekazanie środków lub inny dowód wewnętrzny określony przez kierownika jednostki. Dokumenty stanowiące podstawę przelewu muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza i Skarbnika lub przez osoby przez nich upoważnione. Wyciągi z rachunków bankowych Otrzymane z banku wyciągi rachunków bankowych oraz wydrukowane przez Wydział Finansowo-Budżetowy winny być sprawdzone przez pracownika Wydziału FB z załączonymi do nich dokumentami. Brak dokumentów należy natychmiast zgłosić w banku, a niezgodności niezwłocznie pisemnie uzgodnić z bankiem.

11 Do otrzymanych wyciągów bankowych dołącza się potwierdzenia przelewów z systemu Bankowość internetowa PekaoBIZNES24 oraz ING BusinesOnLine Dokumentami stanowiącymi podstawę zaewidencjonowania zmian o stanie majątku Gminy są: - w zakresie gruntów - akty notarialne zakupu, umowy darowizny lub spadku, decyzje komunalizacji mienia, - w zakresie majątku trwałego - faktury dostawców (wykonawców), protokoły odbioru, dowody OT, PT, protokoły likwidacji LT zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, akty darowizny lub spadku, 2. Dostawy majątku trwałego przekazywanego do użytku równocześnie z jego odbiorem należy udokumentować fakturami dostawców oraz dołączonym do faktury dowodem OT przyjęcie środka trwałego. 3. Protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku stanowi podstawę udokumentowania przyjęcia do użytku z inwestycji obiektów majątku trwałego powstałych w wyniku robót budowlano-montażowych. Do protokołu należy dołączyć dowody OT, w których zgodnie z wynikającą z protokołu faktyczną wartością inwestycji ustala się wartość poszczególnych składników obiektów otrzymanych z inwestycji. 4. Dowody OT stanowią udokumentowanie zakończonych inwestycji polegających na zakupach składników majątkowych przekazanych bezpośrednio do użytkowania oraz łącznie z protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji, są udokumentowaniem zakończonych robót budowlano-montażowych. Dowody PT stanowią udokumentowanie przekazania lub otrzymania majątku trwałego. Dowody OT i PT muszą spełniać wszystkie wymogi prawidłowego dowodu księgowego. Dowody OT sporządza się w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem : - oryginał - otrzymuje Wydział FB - kopia - wydział rozliczający inwestycję Dowody PT sporządza się w 3-ech egzemplarzach z przeznaczeniem : - oryginał - otrzymuje Wydział FB - pierwsza kopia - jednostka otrzymująca majątek trwały - druga kopia - wydział przekazujący majątek trwały 5. Polecenie księgowania sporządzone przez pracownika Wydziału FB na podstawie dowodów źródłowych stanowi udokumentowanie wartości niematerialnych i prawnych na koncie inwestycji zakończonych.

12 6. Przy pracach projektowo-kosztorysowych do faktury wykonawcy winien być dołączony protokół z przyjęcia wykonanej dokumentacji. 7. Likwidacja rzeczowych składników majątku trwałego musi być udokumentowana protokołem likwidacji. Protokół likwidacji podpisują członkowie komisji kasacyjnej oraz zatwierdza Burmistrz. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: - oryginał - otrzymuje Wydział FB - kopia - otrzymuje Wydział OS Protokół stanowi podstawę do rozchodowania z ewidencji analitycznej i syntetycznej zlikwidowanych składników majątkowych. 8. Na arkuszach Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych ujmuje się różnice ilościowe i wartościowe jakie wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji. Arkusze te stanowią podstawę do sporządzenia dowodów Polecenie księgowania celem księgowego ujęcia różnic. 9. Wykaz osób, wraz ze wzorem podpisu, upoważnionych do zatwierdzania dowodów wewnętrznych takich jak faktury, rachunki, noty księgowe, listy płac, LT, OT, PT, przedstawia tabela Nr 1 załącznika do niniejszej Instrukcji. 10. Wykaz osób, wraz ze wzorem podpisu, upoważnionych do zatwierdzania dowodów wewnętrznych takich jak faktury, rachunki, noty księgowe, listy płac, LT, OT, PT, w razie usprawiedliwionej nieobecności osób ujętych w tabeli Nr1 przedstawia tabela Nr 2 załącznika do niniejszej Instrukcji. 11. W przypadku równoczesnej nieobecności osób wymienionych w tabeli Nr 1 i tabeli Nr 2 załącznika do niniejszej Instrukcji, dowody zatwierdzane są przez Burmistrza lub właściwego dla danego Wydziału Zastępcę Burmistrza albo Sekretarza.

13 Załącznik do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Tabela Nr 1 - wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów wewnętrznych takich jak faktury, rachunki, noty księgowe, decyzje, listy płac, LT, OT, PT : Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Wzór podpisu 1. Bąk Tomasz Burmistrz 2. Laszczak Dariusz I Zastępca Burmistrza 3. Olejak Krzysztof II Zastępca Burmistrza 4. Mreńca Wojciech Skarbnik 5. Jurzak Janusz Sekretarz 6. Jurzak Jarosław 7. Kasprzak Bożena 8. Zoń Karina 9. Własiński Piotr 10. Piecha Janusz 11. Dziedzic Józef 12. Bujarek Włodzimierz 13. Matkowska Dorota 14. Kojder Sabina Infrastruktury Społecznej Świadczeń Promocji i Rozwoju Infrastruktury Gminnej Geodezji i Kartografii Gospodarki Nieruchomościami Środowiska i Przedsiębiorczości Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego 15. Kowalska Urszula Główny Księgowy 16. Błasiak Marzena Dochodów 17. Sordyl Małgorzata Wydział FB 18. Gasidło Grażyna Podinspektor Wydział FB

14 Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Wzór podpisu 19. Ochnik Ewa 20. Lelek Joanna 21. Kanik Zbigniew Podinspektor Wydział FB Podinspektor Wydział FB Komendant Straży Miejskiej 22. Romanek Halina Z-ca Kierownika USC 20. Jacek Jarosz 21. Pilarczyk Zbigniew Biuro Informatyzacji Główny Specjalista Kancelaria Urzędu

15 Tabela Nr 2 - wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów wewnętrznych takich jak faktury, rachunki, noty księgowe, decyzje, listy płac, LT, OT, PT : Lp. 1. Blarowska Renata 2. Droździk Inka 3. Futyma Aneta Nazwisko i imię 4. Jodłowiecka-Jekiełek Teresa Stanowisko Wydział GK Wydział WS Wydział OS Wydział ZK 5. Kajdas Dorota KSM 6. Kozioł Grzegorz 7. Królicki Mieczysław 8. Kryska Marcin 9. Matusiak Katarzyna 10. Sordyl Ewa 11. Szczepańczyk Jadwiga Wydział PR Geodeta Wydział GN Biuro Informatyzacji Wydział SP Wydział WD Wydział IG Wzór podpisu

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 119/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Kęty

ZARZĄDZENIE NR 119/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Kęty ZARZĄDZENIE NR 119/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Urzędu Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i inwentaryzacja

Dokumenty i inwentaryzacja Dokumenty i inwentaryzacja Zapisy w księgach Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się: 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miasta Luboń oraz wykazu osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego Załącznik nr 1 Polecenie wyjazdu służbowego pieczątka instytucji Stwierdzenie pobytu służbowego *) (Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt.) Adnotacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 39/2016 Burmistrza Węgorzewa z dnia 7 marca 2016 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie I. Przepisy ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/00 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 0 grudnia 00 r. Załącznik Nr do zasad (polityki) rachunkowości SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Nazwa Nazwa, na Podstawa sprawdzenie pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uaktualnienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów ch) będącej załącznikiem nr 4 do Decyzji nr 1341/2004

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora ŚDS z dnia 15 lutego 2013r INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU 1. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie

Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie Załącznik do zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie z dnia 17 października 2012 r. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie: zmian zarządzenia nr 93/99 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Rozdział I.

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Rozdział I. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie Rozdział I Ustalenia ogólne 1 Instrukcje opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr... Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia... INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU Golub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego I N S T R U K C J A Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego CZĘŚĆ I Wstęp 1 Każde zdarzenie gospodarcze powoduje skutki finansowe musi być udokumentowane w sposób umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r. Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych Samorządowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Gniewkowie dla projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej i schemacie obiegu dokumentów oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udokumentowania operacji kasowych. w Urzędzie Gminy Lisewo

Zasady udokumentowania operacji kasowych. w Urzędzie Gminy Lisewo Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Zasady udokumentowania operacji kasowych w Urzędzie Gminy Lisewo Dane ogólne: Kasa w Urzędzie Gminy w Lisewie znajduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 7.08.2015 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Strona 1 z 5 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce

INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 INSTRUKCJA KASOWA Niniejsza instrukcja kasowa określa zasady gospodarki kasowej stosowanej w naszej jednostce Druki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 marca 2016 r.

z dnia 15 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 6/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Kuratorium Oświaty w Kielcach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1.1.2 Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe.

1.1.2 Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 11 lipca 2016 r. Celem instrukcji jest: INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW I DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2010/MZOPO z dnia 18 września 2010 roku Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2010/MZOPO z dnia 18 września 2010 roku Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2010/MZOPO z dnia 18 września 2010 roku Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych. Obowiązek określenia przez kierownika tych zasad - jako procedury dokonania wydatków ze środków publicznych - wynika z ustawy o finansach publicznych. Środki pieniężne są najbardziej płynnym składnikiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r.

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

UDA- POKL.07.03.00-12-199/11-00

UDA- POKL.07.03.00-12-199/11-00 Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Poronin z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla projektu Angielski jest łatwy kurs języka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30 Starosty Olkuskiego z dnia 23.04.2012r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA KASOWA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

INSTRUKACJA KASOWA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Podstawa prawna: INSTRUKACJA KASOWA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694; ze zmianami), Ustawa z dnia 30

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I CELE I OGÓLNE ZASADY INSTRUKCJI

ROZDZIAŁ I CELE I OGÓLNE ZASADY INSTRUKCJI -1- Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 16 stycznia 2009r. ROZDZIAŁ I CELE I OGÓLNE ZASADY INSTRUKCJI Celem instrukcji jest doprowadzenie do zgodności ewidencji księgowej z wymogami ustawy o

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW

1 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 1 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Niniejsza instrukcja obiegu i kontroli dokumentów jest wewnętrznym przepisem

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzne i rodzaje sporządzanych i opisywanych dokumentów

Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzne i rodzaje sporządzanych i opisywanych dokumentów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2004 Wójta Gminy Przywidz z dnia 29 grudnia 2004r Wykaz osób odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzne i rodzaje sporządzanych i opisywanych dokumentów Lp. Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA 1 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 5 DECYZJA NR 20 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 6 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 5 DECYZJA NR 20 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 6 marca 2015 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 5 DECYZJA NR 20 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 106.2012 Burmistrza Drezdenka z dnia 05 grudnia 2012 roku.

Zarządzenie nr 106.2012 Burmistrza Drezdenka z dnia 05 grudnia 2012 roku. Zarządzenie nr 106.2012 Burmistrza Drezdenka z dnia 05 grudnia 2012 roku. w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Miejskim w Drezdenku Na podstawie ustawy z 29 września

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo