PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL"

Transkrypt

1 FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 30 czerwca 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 30 czerwca 2012 r. sporządzone według MSR i MSSF.

2 WYBRANE DANE NA w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE Za okres Za okres Za okres Za okres 6 miesięcy zakończony miesięcy zakończony miesięcy zakończony miesięcy zakończony Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny w tym: kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki dominującej udziały niekontrolujące (kapitał mniejszościowy) Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,10 0,00-0,02 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,10 0,00-0,02 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) -0,03 0,74-0,01 0,17 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) -0,03 0,74-0,01 0,17 Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 2

3 WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CALATRAVA CAPITAL S.A. NA w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE Za okres Za okres Za okres Za okres 6 miesięcy zakończony miesięcy zakończony miesięcy zakończony miesięcy zakończony Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,00 0,11 0,00 0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,00 0,11 0,00 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,01 0,65 0,00 0,15 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,01 0,65 0,00 0,15 Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 3

4 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CALATRAVA CAPITAL S.A. Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. oświadcza, iż zgodnie z 89 ust.1 pkt 4 i 90 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, sprawozdanie finansowe CALATRAVY CAPITAL S.A. oraz grupy kapitałowej CALATRAVA CAPITAL za I półrocze 2013 i prezentowane dane porównywalne sporządzone zostały według naszej najlepszej wiedzy zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz zgodnie z wymogami MSR 34. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy na dzień r. Również sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Warszawa r. Zarząd Spółki Prezes Zarządu Piotr Stefańczyk OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CALATRAVA CAPITAL S.A. Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. oświadcza, iż zgodnie z 89 ust.1 pkt 5 i 90 ust.1, pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Do badania sprawozdania CALATRAVA CAPITAL S.A. oraz Grupy kapitałowej CALATRAVA CAPITAL został wybrany podmiot: Audyt i doradztwo księgowo - podatkowe Anna Stasiak z siedzibą w Łodzi. Podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania raportu z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Warszawa r. Zarząd Spółki Prezes Zarządu Piotr Stefańczyk

5 PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL NA Lp. AKTYWA Nota Stan na dzień I AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Inwestycje w spółkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności długoterminowe 6, Inne rozliczenia międzyokresowe II AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,13 należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów III AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 5

6 Lp. PASYWA Nota Stan na dzień I KAPITAŁY WŁASNE OGÓŁEM Ia Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki dominującej 1 Kapitał zakładowy Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe Zyski zatrzymane Zyski(straty) z lat ubiegłych Zysk\strata netto Ib Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące (kapitały mniejszości) II ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe: Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na zobowiązania Rezerwa na świadczenia emerytalne Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe Rezerwa na świadczenia emerytalne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 6

7 PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL ZA OKRES LP PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI Nota I półrocze 2013 okres od do w tys. PLN I półrocze 2012 okres od do DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA I Przychody netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II Koszt własny sprzedaży Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z inwestycji sprzedaż akcji i udziałów Zysk z działalności inwestycyjnej - dywidendy Pozostałe przychody związane z działalnością inwestycyjną-aktualizacja portfela Pozostałe koszty związane z działalnością inwestycyjnąaktualizacja portfela Pozostałe koszty związane z działalnością inwestycyjną IV Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych V Zysk / (strata) brutto VI Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona VII Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA VIII Wynik na działalności zaniechanej 0 0 Zysk po opodatkowaniu na działalności zaniechanej 0 0 Strata na działalności zaniechanej 0 0 IX Zysk (strata) netto za okres obrotowy w tym: zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 7

8 Całkowite dochody za okres obrotowy według tytułów: I półrocze 2013 okres od do I półrocze 2012 okres od do Inne całkowite dochody za okres obrotowy korekty dotyczące lat ubiegłych - aktualizacja wyceny środków trwałych do wartości godziwej - zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów finansowych sprzedaż - aktualizacja wyceny długoterminowych aktywów finansowych do wartości godziwej - inne dochody wynik na sprzedaży akcji własnych inne dochody korekty konsolidacyjne 2 Zysk (strata) netto za okres obrotowy Łączne całkowite dochody za okres obrotowy Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 8

9 LP PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES W TYS. ZŁ KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA WŁAŚCICIELI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) okresu bieżącego RAZEM Udziały niekontrolu RAZEM jące I 1 stycznia Zysk netto za okres Inne całkowite dochody netto korekty dotyczące lat ubiegłych - aktualizacja wyceny środków trwałych - wycena instrumentów finansowych - inne dochody - korekty konsolidacyjne korekty konsolidacyjne Całkowite dochody za okres razem (1+2) Wykup akcji własnych Emisja akcji Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy/rezerwowy Pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych 8 Udziały niekontrolujące powstałe przy nabyciu /sprzedaży spółki zależnej II 30 czerwca Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 9

10 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA WŁAŚCICIELI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LP ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) okresu bieżącego RAZEM Udziały niekontrolujące W TYS. PLN I 1 stycznia Zysk netto za okres Inne całkowite dochody netto korekty dotyczące lat ubiegłych - zmniejszenie kapitału z aktualizacji wycenysprzedaż środków trwałych wycena instrumentów finansowych 0 - inne dochody- wycena środków trwałych korekty konsolidacyjne korekty konsolidacyjne Całkowite dochody za okres razem (1+2) Wykup akcji własnych Emisja akcji Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy/rezerwowy Pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych Udziały niekontrolujące powstałe przy nabyciu /sprzedaży spółki zależnej II 31 grudnia RAZEM Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 10

11 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA WŁAŚCICIELI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LP PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski (straty) z lat ubiegłych Zysk (strata) okresu bieżącego RAZEM Udziały niekontrolujące W TYS. PLN I 1 stycznia Zysk netto za okres Inne całkowite dochody netto wycena instrumentów finansowych 0 - inne dochody- wycena środków trwałych inne dochody - wynik na sprzedaży akcji własnych korekty konsolidacyjne korekty konsolidacyjne Całkowite dochody za okres razem (1+2) Wykup akcji własnych Emisja akcji Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy/rezerwowy Pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych Udziały niekontrolujące powstałe przy nabyciu /sprzedaży spółki zależnej 0 II 30 czerwca RAZEM Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 11

12 LP A PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES I OKRES PORÓWNYWALNY W TYS. PLN Działalność operacyjna I Zysk / (strata) brutto II Korekty o pozycje: Amortyzacja (Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych Odsetki, netto (Zysk) / strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmian stanu zobowiązań Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 0 0 IV Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej B Działalność inwestycyjna 1 Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Przychody netto ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych Zwrócone pożyczki Przychody z tytułu odsetek Sprzedaż / (nabycie) krótkoterminowych papierów wartościowych - obligacje Inne - sprzedaż /nabycie papierów wartościowych - obligacje Wydatki inwestycyjne na rzeczowy majątek trwały i WNiP Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych Dywidendy wypłacone mniejszości Udzielone pożyczki Inne - Wydatki na nabycie aktywów finansowych Inne 0 58 V Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej C Działalność finansowa 1 Wpływy z kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 12

13 3 Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Nabycie akcji własnych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki i opłaty Inne wpływy finansowe Inne wydatki finansowe VI Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zmiana środków pieniężnych D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu obrotowego E Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu obrotowego Warszawa r. Piotr Stefańczyk - Prezes Zarządu Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 13

14 Informacja dodatkowa do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. I. Wprowadzenie Spółka dominująca CALATRAVA CAPITAL S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Łucka 2/4/6. Spółka dominująca posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: Identyfikator REGON: W skład GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL S.A. na dzień bilansowy wchodzą następujące spółki: - I&B CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (100%), - INVAR PC MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (24,80%), - INVAR CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (95,75%), - CALATRAVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (51%), - CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) Ltd z siedzibą w Larnace na Cyprze (100%), - VICTORIA REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), - FCB 27 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), - PROJEKT ŁUCKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), - PROJEKT WOLUMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100%), - PROJEKT ŁUCKA Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (100%). AKCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH NA DZIEŃ BILANSOWY: - notebooki.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu (33,79%), - MOSTOSTAL VENTURES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (49,72%). Grupa Kapitałowa CALATRAVA CAPITAL posiada 60,53% akcji spółki GENESIS ENERGY S.A., które przeznaczone są do obrotu, z czego 52,17% akcji znajduje się w spółce CALATRAVA CAPITAL FUND Ltd. Grupa Kapitałowa CALATRAVA CAPITAL na dzień bilansowy posiadała akcji stanowiący 27,73% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu MOSTOSTAL-EXPORT S.A., które przeznaczone są do obrotu, z czego 17,94% akcji znajdowało się w spółce zależnej CALATRAVA CAPITAL FUND Ltd. Dnia 20 lutego 2013 r. Emitent zbył wszystkie posiadane akcje spółki WEBVENTURE S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone poprzez zsumowanie sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej i dokonaniu stosownych wyłączeń konsolidacyjnych, z wyjątkiem MOSTOSTAL VENTURE Sp. z o.o. i notebooki.pl S.A., które są jednostkami stowarzyszonymi. Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 14

15 Udziały w kapitale i głosach na WZ w Grupie Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2013 r. Udziałowiec/Akcjonariusz Grupa Kapitałowa Calatrava Capital S.A. Calatrava Capital Fund Ltd. SPÓŁKI ZALEŻNE I&B CONSULTING Sp. z o.o. 100% 100% INVAR PC MEDIA Sp. z o.o. 24,80% 24,80% INVAR CONSULTING Sp. z o.o. 95,75% 95,75% CALATRAVA Sp. z o.o. 51% 51% VICTORIA REAL ESTATE Sp. z o.o. 100% 100% FCB 27 Sp. z o.o. 100% 100% Projekt Łucka Sp. z o.o. 100% 100% Projekt Wolumen Sp. z o.o. 100% 100% Projekt Łucka Sp. z o.o. sp. kom. 100% 100% CALATRAVA CAPITAL FUND (CY) Ltd 100% 100% AKCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH NA DZIEŃ BILANSOWY: notebooki.pl Sp. z o.o. 33,79% 33,79% Mostostal Ventures Sp. z o.o. 49,72% 49,72% AKTYWA PRZEZNACZONE DO OBROTU MOSTOSTAL EXPORT S.A.* 27,73% 9,79% 17,94% GENESIS ENERGY S.A. 60,53% 8,36% 52,17% AKTYWA POZOSTAŁE Silva S.A. 7,71% 7,36% 0,35% * udział w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Strategia działania Grupy Calatrava Capital zakłada: - prowadzenie działalności inwestycyjnej w aktywa o ponadprzeciętnej stopie zwrotu, - specjalizację produktową i usługową spółek zależnych, - wykorzystanie efektu synergii spółek Grupy Kapitałowej, - koncentrację zasobów na spółkach o największym potencjale wzrostu. Grupa Kapitałowa CALATRAVA CAPITAL w I półroczu 2013 r. prowadziła działalność inwestycyjną, usługową, handlową i wytwórczą w następujących dziedzinach: - projektowanie oraz wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi i usługowymi oraz integracją systemową i sprzętową w oparciu o urządzenia aktywne i ich oprogramowanie (MS Dynamics AX, system XAL, BPM), - audyt legalności oprogramowania, - projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań mobilnych, systemów do obsługi kodów kreskowych, systemów do zarządzania sieciami sprzedaży (MS Dynamics RMS,), jednostanowiskowych systemów sprzedaży detalicznej (kasy fiskalne), systemów sprzedaży hurtowej i obsługi magazynów, wyposażenia placówek handlowych, - dostarczanie i instalacja: sprzętu komputerowego, Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 15

16 - doradztwo organizacyjne, ekonomiczne przed wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi i usługowymi oraz opracowywanie strategii działania, biznes planów i analiz przedwdrożeniowych, - usługi szkoleniowe w zakresie prowadzonej działalności, - usługi związane z nieruchomościami, - usługi handlu detalicznego i hurtowego, - import oraz eksport usług i towarów, - działalność finansowa i inwestycyjna, - działalność budowlana. CALATRAVA CAPITAL S.A. jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 roku prowadziła głównie działalność finansową i inwestycyjną oraz świadczyła usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami. Emitent sprawuje nadzór właścicielski w oparciu o prawa wynikające z posiadanych większościowych pakietów udziałów i akcji w spółkach zależnych, sprawuje także nad nimi nadzór handlowy i marketingowy. Prezentowany półroczny raport finansowy został sporządzony za okres od do roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od do roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające zostały podane w tysiącach złotych chyba, że wskazano inaczej. W okresie od dnia 23 lipca 2010 r. do dnia 11 kwietnia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Paweł Narkiewicz. W dniu 11 kwietnia.2013 r. w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Pawła Narkiewicza, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jacka Konarzewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W dniu 22 kwietnia 2013 r. Pan Jacek Konarzewski zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej został Członkiem Zarządu, a na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Piotr Stefańczyk. W dniu 24 kwietnia 2013 r. Pan Jacek Konarzewski został odwołany z Zarządu Spółki, w związku z czym od dnia 24 kwietnia 2013 r. do dnia publikacji sprawozdania finansowego Zarząd działa w składzie jednoosobowym, a funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Piotr Stefańczyk. Rada Nadzorcza spółki Na dzień r. skład Rady Nadzorczej był następujący: Pan Tomasz Pańczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jarosław Perlik Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Piotr Kozłowski Członek Rady Nadzorczej, Pan Adam Narkiewicz Członek Rady Nadzorczej, Pani Henryka Narkiewicz Członek Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący: Pan Tomasz Pańczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Konstanty Malejczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Agnieszka Kowalczewska Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Piotr Kozłowski Członek Rady Nadzorczej, Pan Jacek Makowiecki - Członek Rady Nadzorczej. W dniu 17 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: - członków Rady Nadzorczej Panią Henrykę Narkiewicz i Pana Adama Narkiewicza oraz Pana Jarosława Perlika, który pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Następnie ZWZ powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Agnieszkę Kowalczewską, Pana Jacka Dariusza Makowieckiego oraz Pana Konstantego Grzegorza Malejczyka. Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 16

17 Rokiem obrotowym Spółki dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od r. do r. W okresie objętym sprawozdaniem, nie nastąpiło połączenie spółek. Niniejsze jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 2 września 2013 roku. II. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych przez Spółkę dominującą i spółki Grupy Kapitałowej przy założeniu kontynuacji działalności Spółek. Sporządzone na dzień r. sprawozdania finansowe nie zawierają korekt dotyczących odmiennych zasad wyceny i klasyfikacji aktywów i pasywów, które mogłyby okazać się konieczne, gdyby Spółki nie były w stanie kontynuować swojej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Założenie kontynuacji działalności Spółki dominującej i spółek grupy kapitałowej zostało przez Zarząd Spółki dominującej przyjęte a tym samym Zarząd potwierdza kontynuację działalności grupy kapitałowej, pomimo iż na dzień bilansowy istnieją kodeksowe przesłanki świadczące o zagrożeniu kontynuacji działalności spółki dominującej oraz części spółek grupy. Grupa kapitałowa w sporządzonym na dzień r. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje ujemne kapitały własne w kwocie (-) tys. PLN. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa wypracowała stratę przypadającą na akcjonariuszy spółki dominującej w kwocie tys. PLN. Również w roku 2012, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy wykazało stratę w wysokości 262 mln PLN, a to spowodowało, że na dzień r. Grupa Kapitałowa wykazuje ujemne kapitały własne w kwocie (-) tys. PLN. Sytuacja taka jest skutkiem zastosowania przez Zarząd Spółki dominującej daleko idącej ostrożności już w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2012 w którym dokonano uaktualnienia aktywów, przede wszystkim Spółki dominującej, w celu urealnienia ich wartości. Emitent na dzień r. przeanalizował czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości poszczególnych aktywów Spółki dominującej i spółek Grupy. Po dokonanej analizie stwierdzono, że nie zaistniały przypadki powodujące możliwość odwrócenia odpisów aktualizujących aktywa utworzonych w roku 2012 za wyjątkiem tych aktywów, które zostały sprzedane, zapłacone lub wykupione. Aktywa finansowe notowane na rynku regulowanym zostały wycenione do wartości kursów giełdowych na dzień r. Zarząd Spółki dominującej dokonując analizy aktywów wziął pod uwagę zarówno sytuację wewnętrzną w kraju jak i na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Republice Cypru. Zarząd kierując się własnym osądem opartym na dotychczasowym doświadczeniu zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych odpisów aktualizujących aktywa, a to spowodowało, że w Spółce dominującej i w kilku spółkach Grupy kapitałowej powstała sytuacja wskazująca na zagrożenie kontynuacji działalności tych spółek zgodnie z art. 397 ksh ( dla Spółki dominującej) i art. 233 (dla spółek Grupy). Zarząd Spółki dominującej zwraca uwagę, że istnieją kodeksowe zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki dominującej. Sporządzone na dzień r. jednostkowe sprawozdanie finansowe Calatrava Capital S.A. wykazuje stratę netto w kwocie 854 tys. PLN oraz niepokryte straty z lat ubiegłych w kwocie 249,6 mln. PLN. Taka sytuacja powoduje, że zgodnie z art. 397 ksh, Zarząd jest zobowiązany zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Dnia r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki, tym samym Zarząd uznaje, iż pomimo przesłanek świadczących o zagrożeniu kontynuacji działalności, sprawozdanie finansowe na dzień r. Spółki dominującej zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Zarząd nie zamierza ani likwidować Spółki ani podjąć działań zmierzających do zaniechania działalności gospodarczej. Dotychczas Spółka była rentowna i posiadała dostęp do źródeł finansowania, a Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej 17

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

CALATRAVA CAPITAL S.A.

CALATRAVA CAPITAL S.A. CALATRAVA CAPITAL S.A. PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FI- NANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2010 r., a zakończony 30 czerwca 2010 r. i danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres rozpoczęty 01 stycznia 2009, a zakończony 31 grudnia 2009 r. i danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2008, a zakończony 31 grudnia 2008 r. sporządzone

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 r. I&B SYSTEM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 01 lipca 2009 a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia 2012 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE: I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE II. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo