RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013."

Transkrypt

1 RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych do Marcin Kraska Poznań 2014

2 Przygotowanie metodyki badań: Marcin Kraska Jarosław Tomaszewski Obróbka danych i przygotowanie wykresów: Michał Koralewski Wydano w formie elektronicznej. Poznań, styczeń 2014

3 Spis treści Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. WSTĘP Cel badania Jednostki objęte badaniem i próba badawcza WYNIKI BADAŃ... 7

4 1. Wstęp 1.1 Cel badania Badanie Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w Polsce zostało zrealizowane w ramach projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka" (UEPA), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie miało na celu zebranie opinii różnych podmiotów na temat wybranych rozwiązań zaproponowanych w ramach propozycji uproszczeń Projektu UEPA planowanych do wdrożenia centralnie, mających na celu szybszy rozwój e-administracji w Polsce. Autorzy badania dążyli także do zebrania informacji na temat prowadzonych rejestrów publicznych i stanu ich elektronizacji, działań podejmowanych przez resorty odnośnie uproszczenia procedur i identyfikacji barier dotyczących elektronizacji procedur, wykorzystania szkoleń e-learningowych, a także na temat przygotowywania elementów niezbędnych do uruchomienia elektronicznych usług, takich jak ich opisy, wzory dokumentów urzędowych oraz elektronicznych. Zebrane informacje mają być pomocne w dalszym wdrażaniu postanowień zawartych w Dyrektywie 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym oraz równolegle z tym związanym dalszym rozwoju Pojedynczego Punktu Kontaktowego. 1.2 Jednostki objęte badaniem i próba badawcza Badanie Instytutu Logistyki i Magazynowania skierowane zostało do trzech grup jednostek, takich jak: resorty, centralne organy publiczne, organizacje opiniotwórcze w temacie e-administracji W ramach pierwszej grupy podmiotów ankietę wysłano do wszystkich resortów (wzorzec ankiety zamieszczono jako Załącznik nr 1 do niniejszego raportu). Zwrotnie ankiety otrzymano od następujących resortów: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej W przypadku pięciu resortów nie otrzymano odpowiedzi, do tej grupy należały: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych W efekcie końcowym otrzymano poziom 72,2% zwrotu ankiet. W przypadku jednostek centralnych zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu wysłano do 46 podmiotów. 22 podmioty odpowiedziały pozytywnie, przesyłając wypełnione ankiety (uzyskano 25 ankiet - Główny Inspektorat Transportu Drogowego przesłał 4 ankiety, z poszczególnych biur Inspektoratu), wśród których znalazły się następujące instytucje: Centrum Edukacji Artystycznej,

5 Dyrekcja Archiwów Państwowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Jakości Handlowej, Główny Urząd Miar, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Komenda Główna Policji, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Naczelna Izba Lekarska, Główny Inspektorat Weterynarii, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Urząd Transportu Kolejowego, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Patentowy RP, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna, Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro ds.. Transportu Międzynarodowego), Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro Prawne), Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro ds. Elektronicznego Poboru Opłat), Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro Informatyki i Łączności). 21 podmiotów nie odpowiedziało pozytywnie na zaproszenie do udziału w badaniu i nie przesłało zwrotnie ankiet. Do tej grupy należeli: Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT", Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Urbanistów, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Adwokacka, Narodowy Bank Polski, Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowa Inspekcja Pracy, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Regulacji Energetyki. Trzy podmioty odmówiły wzięcia udziału w badaniu argumentując, że nie należą do jednostek centralnych: Komisja Nadzoru Audytowego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych,

6 Polski Klub Wyścigów Konnych. W efekcie w tej grupie otrzymano poziom 48 % zwrotu ankiet. W przypadku trzeciej grupy podmiotów zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu wysłano do 12 podmiotów. 5 podmiotów odpowiedziało pozytywnie, przesyłając wypełnione ankiety (uzyskano 9 ankiet Unia Metropolii Polskich przesłała 5 ankiet, z poszczególnych oddziałów miejskich), wśród których były: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Maszyn Matematycznych, PKPP Lewiatan, Unia Metropolii Polskich (Gdańsk), Unia Metropolii Polskich (Poznań), Unia Metropolii Polskich (Wrocław), Unia Metropolii Polskich (Szczecin), Unia Metropolii Polskich (Katowice), IAB Polska. 7 podmiotów nie przesłało zwrotnie wypełnionych kwestionariuszy badań, wśród których były następujące instytucje: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Fundacja Panoptykon, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Miast Polskich. W efekcie poziom zwrotu ankiet dla tej grupy wyniósł 41,6%.

7 2. Wyniki badań 1. Zakres informacji, którymi dysponuje resort Wnioski z analizy Wykres Doświadczenia Projektu UEPA pokazały, że w polskiej administracji nie ma praktyki tworzenia wykazów procedur administracyjnych realizowanych przez organy publiczne na różnych szczeblach administracji. Próba pozyskania katalogu procedur administracyjnych istniejących w Polsce od różnych podmiotów centralnych zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Co ciekawsze w ostatnich latach zrezygnowano nawet z prowadzenia rejestru rejestrów publicznych. Zdaniem autora niniejszego raportu posiadanie katalogu zidentyfikowanych procedur administracyjnych i rejestrów publicznych, odpowiednio pokategoryzowanych według ustalonych kryteriów, jest kluczową wiedzą w budowie elektronicznej administracji, gdyż pozwala na ocenę skali prac do wykonania w rozwoju e-administracji, wyznaczenie konkretnych celów, a także skutecznego alokowania środków finansowych, kontrolując wdrażanie e-usług i systemów na różnych szczeblach administracji. Brak tej podstawowej wiedzy prowadzi do bieżącej sytuacji, w której nie ma możliwości identyfikacji i inwentaryzacji prowadzonych prac w e-administracji. Administracja posługuje się różnym językiem do opisu tych samych spraw, co także wpływa na ograniczenia w prowadzeniu kontroli. Projekty realizowane przez różne urzędy nie prowadzą do tych samych efektów, ponosząc niepotrzebnie środki na finansowanie tych samych prac. Wnioski z projektu UEPA potwierdzają także przeprowadzone badania, które jasno pokazują, że mało który z resortów prowadzi ewidencję procedur administracyjnych i rejestrów publicznych. W trakcie badań zapytano resorty o fakt posiadania różnych wykazów procedur, wzorów dokumentów i rejestrów, a także o fakt zbierania pewnych statystyk odnośnie realizowanych spraw administracyjnych w różnych konfiguracjach. Najczęściej w resortach można znaleźć wykaz rejestrów, który resort prowadzi, a także dane dotyczące liczby realizowanych w formie elektronicznej procedur administracyjnych przez dany resort w ciągu roku. Rysuje się także obraz większego zainteresowania sprawami z kategorii tzw. zadań własnych, niż sprawami będącymi w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez dany resort, ale prowadzonych przez organy niższego szczebla. Znamienny jest brak w każdym z resortów, które odpowiedziały na ankietę, centralnego wykazu problemów, zbieranego od organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych. Doświadczenia z konsultacji opisów procedur administracyjnych i propozycji uproszczeń z organami wykonawczymi w ramach Projektu UEPA pokazały, że jest to niezmiernie ważne źródło informacji o realnych problemach w interpretacji przepisów, a także w sferze wykonawczej danych procedur, które obowiązkowo powinny być zbierane przez resorty aby budować lepsze prawo odpowiadające praktyce. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek, co daje 69,2% odpowiedzi. Z uwagi na fakt, że jeden resort przekazał zbyt ogólną odpowiedź, do obliczeń wzięto pod uwagę jedynie 8 resortów.

8 75% 63% 75% 50% 38% 38% 38% 38% 38% 25% 25% % Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które resort realizuje. Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort i realizowanych przez organy wykonawcze (np. instytucje, JST, itp.). Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich wzorów dokumentów urzędowych, wydanych przez resort w aktach prawa (np. rozporządzeniach). Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich wzorów dokumentów elektronicznych, za które resort odpowiada. Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które resort prowadzi. Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort i prowadzonych przez organy lokalne (np. instytucje, JST, itp.). Odp. 7. Dane dotyczące liczby realizowanych przez Państwa resort w ciągu roku procedur administracyjnych, Odp. 8. Dane dotyczące liczby realizowanych w formie elektronicznej procedur administracyjnych przez Państwa resort w ciągu roku, Odp. 9. Dane dotyczące liczby realizowanych w formie papierowej procedur administracyjnych przez Państwa resort w ciągu roku, Odp. 10. Dane dotyczące liczby realizowanych w ciągu roku, przez urzędy wykonawcze, procedur administracyjnych (z wyszczególnieniem ich rodzaju), będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort Odp. 11. Dane dotyczące średniego czasu realizacji indywidualnych procedur administracyjnych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort Odp. 12. Centralny wykaz problemów, zbierany od organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych

9 2. Zakres informacji, które byłyby przydatne do skutecznego zarządzania organizacją pracy resortu Wnioski z analizy Pytanie odnośnie tego, jaki zakres informacji byłby przydatny do skutecznego zarządzania organizacją pracy resortu zadano trzem grupom badawczym: resortom, centralnym organom publicznym oraz organizacjom opiniotwórczym. Analizując odpowiedzi resortów widać wyraźnie, że większość resortów, które odpowiedziały na ankietę uważa, że zaproponowane wykazy procedur administracyjnych i rejestrów byłyby przydatne w skutecznym zarządzaniu organizacją pracy w resorcie. Jest to ważna informacja dla resortu właściwego ds. informatyzacji, który mógłby z poziomu centralnego stworzyć centralny katalog procedur, który przechowywałby istotne informacje na temat wszystkich zidentyfikowanych procedur administracyjnych w Polsce. Ciekawostką są odpowiedzi resortów odnośnie centralnego wykazu problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych. Aż 58% resortów stwierdziło, że taki wykaz byłby przydatny. Wyniki tych badań mogłyby być inspiracją dla resortów, aby takie wykazy zaczęły przygotowywać i aby konsultacje z organami wykonawczymi w sprawach będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez dany resort stały się bieżącą praktyką, a nie tylko w przypadku poważnych zmian prawa w celu szybkiej identyfikacji problemów i potrzeby zmian. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 12 resortów na 13, które przesłały ankietę, co daje 92,3% odpowiedzi. Wykresy 83% 75% 67% 75% 67% 67% 83% 67% 50% 42% 42% 42% 25% 42% 42% 58% 8% Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych nadzorowanych przez poszczególne departamenty resortu Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które resort realizuje Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych realizowanych przez poszczególne departamenty resortu Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które ulegną zmianie w wyniku modyfikacji zapisów wybranego aktu prawa Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych pogrupowanych według działów administracji rządowej Odp. 7. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które resort prowadzi Odp. 8. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, będących w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez resort i prowadzonych przez organy lokalne Odp. 9. Liczba indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w wybranym okresie czasu Odp. 10. Liczba procedur administracyjnych realizowanych przez wybrany departament resortu, w wybranych okresie czasu

10 Odp. 11. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w funkcji czasu Odp. 12. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych na obszarze kraju Odp. 13. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych w zależności od formy ich realizacji Odp. 14. Średni w skali kraju czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 15. Średni w skali konkretnego urzędu wykonawczego czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 16. Centralny wykaz problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych Odp. 17. Inne CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE Na to pytanie odpowiedziało 20 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 80% odpowiedzi. Wykresy 40% 55% 35% 40% 25% 60% 20% 30% 20% 25% 25% 30% 30% 45% 5% Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych nadzorowanych przez poszczególne departamenty organu Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które organ realizuje Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych realizowanych przez poszczególne departamenty organu Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które ulegną zmianie w wyniku modyfikacji zapisów wybranego aktu prawa (ustawy, rozporządzenia) Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych pogrupowanych według działów administracji rządowej (np. rolnictwo, gospodarka, gospodarka morska, informatyzacja, środowisko, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, itp.) Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które organ prowadzi Odp. 7. Liczba indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w wybranym okresie czasu Odp. 8. Liczba procedur administracyjnych realizowanych przez wybrany departament organu, w wybranych okresie czasu Odp. 9. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w funkcji czasu Odp. 10. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych na obszarze kraju (np. województwach, powiatach, itd.) Odp. 11. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych w zależności od formy ich realizacji (papierowej, elektronicznej) Odp. 12. Średni w skali kraju czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 13. Średni w skali konkretnego urzędu wykonawczego czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 14. Centralny wykaz problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją procedur administracyjnych Odp.15. Inne

11 ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek, co daje 100% odpowiedzi wśród tych, które przesłały odpowiedzi na ankietę. 67% 67% 56% 56% 56% 44% Wykresy 33% 33% 22% 22% 22% 0% 0% 0% 0% Legenda Odp. 1. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych z przypisanym rodzajem organów publicznych, które je realizują Odp. 2. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych z przypisanym z uwzględnieniem właściwości miejscowych, indywidualnym organem publicznym i jego departamencie, który go realizuje Odp. 3. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych, które ulegną zmianie w wyniku modyfikacji zapisów wybranego aktu prawa (ustawy, rozporządzenia) Odp. 4. Centralny wykaz wszystkich procedur administracyjnych pogrupowanych według działów administracji rządowej Odp. 5. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, które resort prowadzi Odp. 6. Centralny wykaz wszystkich rejestrów publicznych, będących w zakresie działów administracji rządowej Odp. 7. Liczba indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w wybranym okresie czasu przez indywidualne organy administracji publicznej Odp. 8. Liczba procedur administracyjnych realizowanych przez wybrany departament indywidualnych organów administracji publicznej, w wybranych okresie czasu Odp. 9. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych w funkcji czasu Odp. 10. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych realizowanych na obszarze kraju (np. województwach, powiatach, itd.) Odp. 11. Rozkład liczby indywidualnych procedur administracyjnych w zależności od formy ich realizacji (papierowej, elektronicznej) Odp. 12. Średni w skali kraju czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 13. Średni w skali konkretnego urzędu wykonawczego czas realizacji indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 14. Centralny wykaz problemów zbieranych z organów wykonawczych, związanych z realizacją indywidualnych procedur administracyjnych Odp. 15. Inne

12 3. Słuszność istnienia centralnej bazy, przechowującej informacje na temat instytucji publicznych oraz ich jednostek organizacyjnych Wnioski z analizy Kolejnym problemem zauważonym w trakcie realizacji Projektu UEPA był brak centralnej bazy instytucji publicznych. Niezmiernie problematyczne okazało się to w przypadku budowy Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Dążąc do uniknięcia potrzeby budowania kolejnej bazy podmiotów publicznych, twórcy PPK próbowali wykorzystać referencyjną bazę podmiotów publicznych, aby ograniczyć podmiotom publicznym konieczność przechowywania i aktualizacji danych teleadresowych w kolejnym systemie administracji centralnej. Niestety żaden z resortów takiej bazy nie posiadał, a rejestr REGON nie ma wystarczających danych, aby je wykorzystać do celów PPK. Analizując wyniki badań widać wyraźnie, że przeważająca liczba badanych podmiotów opowiedziała się za słusznością istnienia takiej centralnej bazy. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 13 resortów, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 25 jednostek, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 8 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 89% odpowiedzi. Wykresy 46% 56% 50% 23% 8% 23% 20% 4% 20% 25% 13% 13% Legenda Odp. 1. TAK, uporządkowało by to strukturę organizacyjną Odp. 2. Raczej TAK, ale opcjonalnie do wyboru przez każdy z organów Odp. 3. Raczej NIE, nie ma takiej potrzeby Odp. 4. NIE, niepotrzebne dodatkowe obciążenie administracyjne

13 4. Forma w jakiej powinna funkcjonować centralna baza przechowująca informacje na temat instytucji publicznych oraz ich jednostek organizacyjnych Wnioski z analizy W trakcie badania zadano pytanie czy centralna baza o instytucjach publicznych powinna powstać jako baza nowa, czy powinna opierać się o istniejący rejestr REGON, który już w chwili obecnej przechowuje podstawy zakres danych. Co ciekawe, większość z badanych podmiotów opowiedziała się za centralną, dedykowana bazą, a nie za rozbudową rejestru REGON. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 11 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 84,6% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 22 z 25 jednostek, które przesłały ankietę, co daje 88% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 8 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 89% odpowiedzi. Wykresy 55% 73% 50% 38% 18% 27% 18% 9% 13% Legenda Odp. 1. Centralna, dedykowana baza Odp. 2. Rozbudowa REGON o informacje na temat jednostek organizacyjnych Odp. 3. Inna

14 5. Problemy występujące w związku z zadaniem prowadzenia rejestrów publicznych Wnioski z analizy Wśród największych problemów związanych z prowadzonymi rejestrami, wszystkie badane podmioty zgodnie wskazują nieaktualność danych wśród rejestrów oraz brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi. Jest to niestety naturalna konsekwencja rozproszenia rejestrów publicznych w administracji polskiej, a także brak ich elektronizacji. Potwierdzają to także szczegółowe badania 103 rejestrów w trakcie projektu UEPA. Szerzej na temat zidentyfikowanych problemów w funkcjonowaniu rejestrów można znaleźć w Dokumencie Propozycji Uproszczeń nr 29 zawierającym propozycję budowy Centralnego Systemu Rejestrów Działalności Reglamentowanej wypracowaną w ramach analizy rejestrów publicznych w projekcie UEPA. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 12 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 92,3% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 19 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 76% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. 83% 83% 79% 89% 100% Wykresy 33% 42% 42% 33% 33% 17% 11% 47% 47% 42% 47% 37% 21% 11% 22% 11% 44% 44% Legenda Odp. 1. Zbyt mała częstość przesyłania przez organy aktualizacji danych pochodzących z rejestrów lokalnych Odp. 2. Część danych w rejestrze może być nieaktualna Odp. 3. Brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi Odp. 4. Duży koszt administracyjny związany z prowadzeniem rejestrów Odp. 5. Duży koszt utrzymania systemów informatycznych rejestrów publicznych Odp. 6. Brak środków na elektronizację rejestrów Odp. 7. Niechęć oraz brak wiedzy obywateli o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze Odp. 8. Inne Odp. 1. Zbyt mała częstość przesyłania przez organy aktualizacji danych pochodzących z rejestrów lokalnych Odp. 2. Część danych w rejestrze może być nieaktualna Odp. 3. Brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi Odp. 4. Duży koszt administracyjny związany z prowadzeniem rejestrów Odp. 5. Duży koszt utrzymania systemów informatycznych rejestrów publicznych Odp. 6. Brak środków na elektronizację rejestrów Odp. 7. Niechęć oraz brak wiedzy obywateli o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze Odp. 8. Inne Odp. 1. Część danych w rejestrach publicznych jest nieaktualna Odp. 2. Brak spójności danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi Odp. 3. Duży koszt administracyjny związany z prowadzeniem rejestrów Odp. 4. Duży koszt utrzymania systemów informatycznych rejestrów publicznych Odp. 5. Brak środków na elektronizację rejestrów publicznych Odp. 6. Niechęć oraz brak wiedzy obywateli i przedsiębiorców o obowiązkach wynikających z przepisów, dotyczących aktualizacji danych w rejestrach Odp. 7. Inne

15 6. Stopień elektronizacji rejestrów publicznych Wnioski z analizy W trakcie badania zebrano także informacje na temat stopnia elektronizacji rejestrów publicznych. Poniżej przedstawiono dane podmiotów, które odpowiedziały na zadane pytanie w ankiecie. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 8 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 62% odpowiedzi. CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE Na to pytanie odpowiedziało 19 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 76% odpowiedzi. Wykresy 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 55% 50% 5% 0% 0% Legenda Odp. 1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Odp. 2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Odp. 3 Ministerstwo Sportu i Turystyki Odp. 4 Ministerstwo Edukacji Narodowej Odp. 5 Ministerstwo Kultury i Dz. Nar. Odp. 6 Ministerstwo Nauki i Sz. Wyż. Odp. 7 Ministerstwo Rolnictwa i Roz. Wsi Odp. 8 Ministerstwo Transportu, Bud. i Gosp. Mor. Odp. 1 Dyrekcja Archiwów Państwowych Odp. 2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odp. 3 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Odp. 4 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Odp. 5 Główny Urząd Miar Odp. 6 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Odp. 7 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Odp. 8 Naczelna Izba Lekarska Odp. 9 Główny Inspektorat Weterynarii Odp. 10 Urząd Komunikacji Elektronicznej Odp. 11 Polska Izba Inżynierów Budownictwa Odp. 12 Urząd Lotnictwa Cywilnego Odp. 13 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Odp. 14 Urząd Transportu Kolejowego Odp. 15 Wyższy Urząd Górniczy Odp. 16 Urząd Dozoru Technicznego Odp. 17 Urząd Patentowy RP Odp. 18 Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna Odp. 19 Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biura ds.. Transportu Międzynarodowego)

16 7. Stopień udostępniania danych z rejestrów Wnioski z analizy W trakcie badania zebrano także informacje na temat stopnia udostępniania danych z rejestrów publicznych. Poniżej przedstawiono dane podmiotów, które odpowiedziały na zadane pytanie w ankiecie. RESORTY Na to pytanie odpowiedziało 8 resortów z 13, które przesłały ankietę, co daje 62% odpowiedzi. CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE Na to pytanie odpowiedziało 19 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 76% odpowiedzi. Wykresy 100% 100% 50% 100% 90% 100% 95% 50% 100% 100% 33% 47% 100% 100% 100% 100% 60% 70% 100% 20% 57% 0% 1% bd 0% 0% 0% Legenda Odp. 1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Odp. 2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Odp. 3 Ministerstwo Sportu i Turystyki Odp. 4 Ministerstwo Edukacji Narodowej Odp. 5 Ministerstwo Kultury i Dz. Nar. Odp. 6 Ministerstwo Nauki i Sz. Wyż. Odp. 7 Ministerstwo Rolnictwa i Roz. Wsi Odp. 8 Ministerstwo Transportu, Bud. i Gosp. Mor. Odp. 1 Dyrekcja Archiwów Państwowych Odp. 2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odp. 3 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Odp. 4 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Odp. 5 Główny Urząd Miar Odp. 6 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Odp. 7 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Odp. 8 Naczelna Izba Lekarska Odp. 9 Główny Inspektorat Weterynarii Odp. 10 Urząd Komunikacji Elektronicznej Odp. 11 Polska Izba Inżynierów Budownictwa Odp. 12 Urząd Lotnictwa Cywilnego Odp. 13 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Odp. 14 Urząd Transportu Kolejowego Odp. 15 Wyższy Urząd Górniczy Odp. 16 Urząd Dozoru Technicznego Odp. 17 Urząd Patentowy RP Odp. 18 Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna Odp. 19 Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Biura ds.. Transportu Międzynarodowego)

17 8. Stopień poparcia powszechnego wykorzystania centralnej platformy BIP Wnioski z analizy W trakcie badań poproszono o opinię odnośnie sensowności budowania centralnej platformy BIP w odróżnieniu od stron BIP przygotowywanych przez urzędy we własnym zakresie. W obecnym stanie obserwowana jest duża dowolność w budowaniu stron BIP, co w konsekwencji prowadzi do dużej różnorodności rodzaju publikowanych informacji, ich rozmieszczenia na stronie, co utrudnia przeglądanie BIP przez użytkowników, którzy korzystają ze stron różnych urzędów. Centralna platforma BIP byłaby szansą na uporządkowanie tego stanu rzeczy i wprowadzenia takich samych wymagań co do stron BIP wszystkich urzędów. Wśród badanych podmiotów istnieje opinia o słuszności budowania centralnej platformy BIP, jedynie można się doszukiwać różnic w zdaniu czy korzystanie z niej powinno być obowiązkowe. RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 13 jednostek z 13, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 25 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. Wykresy 54% 46% 64% 28% 44% 33% 0% 0% 0% 8% 11% 11% Legenda Odp. 1. TAK, uporządkowałoby to BIP-y oraz pozwoliło ograniczyć koszty ponoszone przez poszczególne organy publiczne Odp. 2. Raczej TAK, ale każdy organ publiczny powinien mieć wybór czy chce z niej korzystać Odp. 3. Raczej NIE, nie ma takiej potrzeby Odp. 4. NIE, każdy organ powinien zadbać o BIP we własnym zakresie

18 9. Stopień poparcia co do budowy centralnej platformy do obsługi elektronicznej rejestrów publicznych Wnioski z analizy W ramach realizacji projektu UEPA przeanalizowano 103 różnych rejestrów i zauważono, iż większość z nich działa w bardzo podobny sposób. Działanie dowolnego z rejestrów można zaklasyfikować do jednego z zaledwie kilku możliwych modeli działania. Zainspirowało to do rozważenia pomysłu zbudowania Centralnego Systemu Rejestrów Działalności Reglamentowanej, który pełniłby rolę platformy informatycznej dla wszystkich rejestrów związanych z działalnością reglamentowaną. Fakt, iż jest zaledwie kilka modeli funkcjonowania rejestrów oznacza możliwość wykorzystywania tej samej funkcjonalności systemu przez wiele rejestrów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. W trakcie badań zapytano o opinię, czy taka inicjatywa jest słuszna z punktu widzenia doświadczeń badanych podmiotów. Większość badanych podmiotów opowiedziało się pozytywnie za taką inicjatywą i podobnie jak w przypadku centralnego BIP różnice zdań można zauważyć w obowiązkowości z ich korzystania (szerzej na ten temat można znaleźć w Dokumencie Propozycji Uproszczeń nr 29 zawierającym propozycję budowy Centralnego Systemu Rejestrów Działalności Reglamentowanej wypracowaną w ramach analizy rejestrów publicznych w projekcie UEPA). RESORTY CENTRALNE ORGANY PUBLICZNE ORGANIZACJE OPINIOTWÓRCZE Na to pytanie odpowiedziało 12 jednostek z 13, które przesłały ankietę,, co daje 92,3% odpowiedzi. Na to pytanie odpowiedziało 25 jednostek z 25, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi Na to pytanie odpowiedziało 9 jednostek z 9, które przesłały ankietę, co daje 100% odpowiedzi. 50% Wykresy 33% 8% 8% 36% 32% 20% 12% 33% 22% 33% 11% Legenda Odp. 1. TAK, uporządkowałoby to rejestry publiczne, zwiększyło dostęp do nich oraz pozwoliło ograniczyć koszty ponoszone w związku z ich prowadzeniem Odp. 2. Raczej TAK, ale każdy organ publiczny powinien mieć wybór czy chce korzystać z tej platformy czy nie Odp. 3. Raczej NIE, nie ma takiej potrzeby Odp. 4. NIE, każdy organ powinien zadbać o prowadzenie rejestrów publicznych we własnym zakresie

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WDROŻENIE DYREKTYWY 2006/123/WE DOTYCZĄCEJ USŁUG NA RYNKU WEWNĘTRZNYM SPIS TREŚCI: 1.Analiza problemu...3

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Wersja 7.2 Projekt 26.02.10 Uzasadnienie projektu o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Spis treści Z uwagi jednak na procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 17.04.2015 r.

Data sporządzenia 17.04.2015 r. Nazwa projektu Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Urząd Zamówień Publicznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rejestrów Państwowych Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Wykonanie i wdrożenie oraz obsługa eksploatacyjna i rozwój systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo