~ c GMINA DOPfEWO ~op:ewo, uf. l~>śna 1c pow. ~o:z:nanskl, woj. wielkopolskie. zawarta dnia r. w Dopiewie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~ c1 114. GMINA DOPfEWO 62-070 ~op:ewo, uf. l~>śna 1c pow. ~o:z:nanskl, woj. wielkopolskie. zawarta dnia 14.07.2014 r. w Dopiewie pomiędzy: 33-416"

Transkrypt

1 GMINA DOPfEWO ~op:ewo, uf. l~>śna 1c pow. ~o:z:nanskl, woj. wielkopolskie teł. 61/ fax N/P Hegon: UMOWA UŻYCZENIA zawarta dnia r. w Dopiewie pomiędzy: Gminą Dopiewo z siedzibą w Dopiewie przy ul. Leśnej 1c, Dopiewo NIP reprezentowaną przez: Panią Zofię Dobrowolską - Wójta Gminy Dopiewo, zwaną dalej "Użyczającą". a Stowarzyszeniem Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej z siedzibą w Dopiewie, przy ul. Łąkowej 7, KRS: reprezentowanym przez: Martę Jaśminę Pawłowską- Prezesa Zarządu zwanym dalej "Stowarzyszeniem". Zważywszy na to, że: Nieruchomość położona w Konarzewie przy ul. Poznańskiej poddana została przystosowaniu do potrzeb Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego WTZ z zaangażowaniem m.in. środków własnych Użyczającej; Gmina zawarła z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (dalej ROPS) umowę dotyczącą dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w CRK w Konarzewie oraz zorganizowania działalności rehabilitacyjnej w tym obiekcie; Strony postanawiają co następuje : 1 Użyczająca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w Konarzewie przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę nr 541/7 zabudowaną budynkiem, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr P01P/ / Użyczająca oświadcza, iż oddaje Stowarzyszeniu do bezpłatnego używania część nieruchomości wskazanej w 1 powyżej (zwaną dalej przedmiotem użyczenia), tj. pomieszczenia położone na parterze wraz z salą widowiskową, holem i zapleczem, a także na piętrze budynku określone łącznie w załączniku nr Przedmiot użyczenia nie obejmuje pomieszczenia serwerowni, do którego Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić pracownikom Użyczającej lub wskazanym przez nią służbom serwisowym oraz konserwatorskim swobodny dostęp w każdym czasie oraz pomieszczeń piwnicznych, które nie są przyporządkowane Stowarzyszeniom "Promyk" i Stowarzyszeniu Kulturalnemu im. Praksedy Lemańskiej nieobjętych przedmiotem użyczenia. 3. Stowarzyszenie zobowiązuje się do używania użyczonych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem i ich właściwościami, tj. wyłącznie na cele wskazane w umowie z 11 marca 2014r. o współpracy przy realizacji zadania publicznego oraz na cele rehabilitacyjne wynikające z umowy z ROPS. Stowarzyszenie ma prawo do ~ c1 114

2 używania użyczonych pomieszczeń na cele warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do W ramach niniejszej umowy Stowarzyszeniu przekazuje się w użyczenie także część gruntu przyległego do obiektu, oznaczonego na załączniku nr 2, tj. pas gruntu porośnięty zielenią, która jak Stowarzyszenie zapewnia będzie w ramach prowadzonych zajęć warsztatowych pielęgnowana. Stowarzyszenie ma prawo wprowadzić tam nowe nasadzenia, jednakże wybór rodzaju drzew, krzewów czy też kwiatów musi być uzgodniony z Użyczającą w formie pisemnej akceptacji przedłożonego projektu nowych nasadzeń. S. Stowarzyszenie zobowiązuje się do prowadzenia w użyczonych pomieszczeniach także działalności rehabilitacyjnej zgodnej z umową z dnia r. łączącej Użyczającą z ROPS, przy wykorzystaniu własnej bazy osobowej i sprzętowej oraz środków finansowych Stowarzyszenia, pozyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 l. Stowarzyszenie pokrywać będzie koszty mediów, w tym za wodę, ścieki, energię elektryczną oraz ogrzewanie według miesięcznej stawki ryczałtowej, która w miesiącach od maja do września wynosić będzie 400 zł, a w pozostałych miesiącach 600 zł brutto. 2. Strony zgodnie postanawiają, że po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy przystąpią do weryfikacji rzeczywistych kosztów za zużyte media oraz kosztów pokrytych przez Stowarzyszenie w ramach stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. l. 3. Należności za media będą fakturowane do ostatniego dnia miesiąca z terminem zapłaty 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania faktury przez Stowarzyszenie. 4 l. Za ewentualne szkody i zniszczenia nieruchomości przekraczające normalne zużycie oraz za zniszczone lub uszkodzone wyposażenie z winy Stowarzyszenia, zobowiązuje się ono zwrócić Użyczającej ich równowartość lub pokryć koszty naprawy. 2. Koszty naprawy wyposażenia wynikające ze złej eksploatacji lub zniszczenia przez podmiot zewnętrzny, korzystający z wyposażenia na podstawie odrębnej umowy, poniesie ten podmiot na zasadach ogólnych. 5 l. Stowarzyszenie zobowiązuje się do dokonywania drobnych bieżących napraw przedmiotu umowy na swój koszt, celem zachowania w stanie niepogorszonym. 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt stanowiącego własność Stowarzyszenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w użyczonych pomieszczeniach. 3. Bez zgody Użyczającej Stowarzyszenie nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych przeróbek ani adaptacji. 1 ~ 2/4

3 4. Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do oddania przedmiotu umowy w najem ani do bezpłatnego używania przez osoby trzecie bez zgody Użyczającej. Umowa zostaje zawarta na czas określony 10 lat licząc od dnia podpisania umowy Stowarzyszenie oświadcza, iż przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy Po zakończeniu umowy, o ile nie zostanie ona przedłużona, Stowarzyszenie zobowiązane jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zużycia poszczególnych elementów zgodnie ze zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. 3. Niniejsza umowa reguluje w sposób całkowity stosunki i zobowiązania stron jeśli chodzi o użyczenie nieruchomości w zakresie określonym w 2 ust. 1 umowy, co oznacza w szczególności, że wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące użyczenia zostają zastąpione niniejszą umową Strony ustalają i zgodnie postanawiają, że każdorazowa zmiana adresu korespondencyjnego winna zostać zgłoszona niezwłocznie drugiej ze stron pod rygorem uznania, że korespondencja doręczona na dotychczasowy adres, została doręczona w sposób prawidłowy i skuteczny. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności powinny zostać sporządzone w formie pisemnego aneksu. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia niniejszej umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego wg siedziby Użyczającej. 5. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Stowarzyszenie Załączniki: - załącznik nr 1 - wykaz pomieszczeń - ZcCq tflt11jc V\, l j_ - 11<-a L r!.ą k.f /4

4

5 Załącznik nr l do umowy użyczenia z dnia r. Pomieszczenia dla Stowarzyszenia Kulturanego im. Praksedy Lemańskiej (numeracja wg projektu) PARTER: l. Hall z aneksem kuchennym (1.38) 2. Korytarz (1.41) 3. Toaleta dla niepełnosprawnych (1.40) 4. Pokój pracy osobistej (1.42) 5. Pokój pracy osobistej (1.43) 6. Hall wejściowy (1.24) 7. Szatnia (1.25) 8. Aneks kuchenny kateringowy (1.33) 9. Przedsionek (1.32) 10. Magazyn (1.31) 11. Toaleta dla niepełnosprawnych (1.30) 12. Toaleta damska (1.29a, 1.29b) 13. Umywalnia damska (1.29) 14. Korytarz (1.28)

6 15. Toaleta męska (1.27) 16. Umywalnia męska (1.26) 17. Scena (!.35) 18. Sala widowiskowa (1.37) 19. Zaplecze sceny i sali widowiskowej (1.34) PIĘTRO 20. Hall (II.04) 21. Toaleta dla niepełnosprawnych (II.02) 22. Pokój pracy osobistej (II.01) 23. Pokój pracy osobistej (II.03) 24. Klatka schodowa (II.05)

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl UMOWA NAJMU str. 1 Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. roku pomiędzy: (Najemca Osoba Odpowiedzialna / zamieszkująca). oraz (Wynajmujący).. (Osoby zamieszkujące z najemcą) 1.. 2.. Niniejszym strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W SIEDZIBIE SĄDU PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 W WARSZAWIE Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...BWZ/2009. Gminą Wrocław. zwane dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia. 2 Termin wykonania zamówienia

UMOWA NR...BWZ/2009. Gminą Wrocław. zwane dalej Pełnomocnikiem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia. 2 Termin wykonania zamówienia UMOWA NR...BWZ/2009 zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2009 roku, pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, zwaną dalej w umowie Zamawiającym, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r.

Wzór umowy udostępnienia powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. Wzór umowy udostępnienia powierzchni Umowa nr.. zwana dalej umową zawarta w dniu.20..r. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr.. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy; UMOWA AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Rektora prof. dr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo