ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lipca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lipca 2012 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lipca 2012 r. Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, realizowanego w ramach projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚD DROGĄ DO NAUKI KREATYWNOŚCI I PRACY ZESPOŁOWEJ. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Nazwa Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Forma prawna Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej Numer KRS Numer NIP Dane teleadresowe Zamawiającego: Adres do korespondencji ul. Cienista 3, Poznao Fax Tel Godziny pracy Osoba do kontaktu Agata Tryksza (przedstawiciel Zamawiającego) 2. ZAPYTANIE OFERTOWE Tytuł zapytania Publikacja zapytania Stworzenie platformy informatycznej i informatycznej gry internetowej, wspomagającej kreatywnośd i umiejętności pracy zespołowej. Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej w zakładce "Zapytania ofertowe" oraz w siedzibie Zamawiającego. Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, 1

2 które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 3.1 Przedmiot zamówienia informacje podstawowe: Opis Projektu Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia ma zostad wykonany w ramach i w celu realizacji projektu Przedsiębiorczośd drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt innowacyjny testujący), który jest realizowany w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Lider) oraz Poznaoskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (Partner). Celem głównym projektu jest wypracowanie i włączenie, w subregionie pilskim oraz na terenie całej Wielkopolski, nowego modelu pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich. Przedmiotem zapytania jest kompleksowe stworzenie platformy oraz gry internetowej związanej z kształtowaniem kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz pracy zespołowej i kreatywności dla uczniów szkół gimnazjalnych. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Stworzenia platformy internetowej projektu; 2. Opracowania założeo dydaktycznych; 3. Opracowania projektu scenariusza gry oraz fabuły; 4. Opracowania ostatecznego scenariusza gry wraz z niezbędnymi zasobami dodatkowymi; 5. Stworzenia projektu graficznego, w tym m.in. identyfikacji wizualnej oraz elementów graficznych, niezbędnych do ostatecznego zaprojektowania gry; 6. Wykonania informatycznego gry internetowej; 7. Hostingu; 8. Opieki informatycznej. 2

3 Zad. 1-4 muszą byd wykonane w terminie do , zadania 5 6 muszą byd wykonane do , zaś zadania 7 i 8 będą wykonywane w trybie miesięcznym w okresie Wspólny Słownik Zamówieo (kod CPV przedmiotu zamówienia) Wykonanie pozycji 5-8 jest uzależnione od zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego przez Regionalne Sieci Tematyczne Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1. Stworzenia platformy internetowej projektu; Opis: Platforma internetowa to narzędzie do zdalnego zarządzania treściami związanymi z realizacja projektu, kontaktu z użytkownikami/ interesariuszami (forum, mailing, newsletter), gromadzenia opinii użytkowników o projekcie (FAQ) i promocji projektu. Dzięki zastosowaniu CSM możliwe będzie wprowadzanie zmian na stronie i aktualizacji. Stworzona platforma powinna umożliwiad: - dodawanie aktualności/artykułów/; - wymianę informacji przez forum/newsletter/mailing; - zdalne zarządzanie plikami i dokumentacja związana z realizacją projektu; - pobieranie plików; - wyszukiwanie niezbędnych informacji; - opiniowanie zamieszczonych plików/dokumentów; - grupowanie plików i ich przechowywanie na serwerze platformy; - formularze/budowanie baz danych. Zadanie2: Opracowanie założeo dydaktycznych; Opis: Założenia dydaktyczne do gry internetowej będą miały na celu wypracowanie sposobów kreatywnego myślenia, sposobów zachowao kreujących twórcze myślenie oraz umiejętności pracy zespołowej. Do Wykonawcy należed będzie stworzenie założeo dydaktycznych odpowiadających potrzebom uczniów uczących się na poziomie gimnazjum, zamieszkujących obszary gorzej rozwinięte (poza metropolitane). Założenia dydaktyczne będą musiały uzupełnid treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla oraz 3

4 uwzględniad założenia teorii inteligencji wielorakich Gardnera. Gra będzie stanowiła jedno z narzędzi służących do kreowania twórczego myślenia i pracy zespołowej. W ramach opracowania założeo dydaktycznych: Zostaną określone predyspozycje użytkowników i odbiorców, Zostanie określony stopieo trudności gry. Gra będzie zaadresowana do uczniów gimnazjów. Gra będzie uczyła kreatywności i pracy zespołowej. Gra będzie zawierała elementy przedsiębiorczości. Gra powinna uwzględniad możliwośd równoległego uczestnictwa więcej niż jednego gracza. Gra powinna byd ukierunkowana na myślenie, bardziej niż na multimedia. Gra nie może zawierad przemocy, elementów o treści erotycznej czy pornograficznej, wulgaryzmów oraz innych treści społecznie nieakceptowanych. Gra powinna promowad zdrowe współzawodnictwo i uwzględnia normy społecznie i obyczajowo poprawne. Założenia zostaną zweryfikowane w ramach ciał konsultacyjnych projektu. Zadanie 3: Opracowanie projektu scenariusza oraz fabuły; Opis: W ramach gry zostaną opracowane trzy scenariusze główne, każdy uwzględniający rozwój kreatywnych cech i umiejętności pracy zespołowej. Każdy ze scenariuszy będzie odpowiadał potrzebom różnych klas gimnazjum. W ramach jednego scenariusza głównego powstanie 5 propozycji scenariuszy szczegółowych, z których jeden zostanie wybrany do implementacji. Każdy scenariusz szczegółowy będzie obejmował szkice kluczowych elementów sterujących użytkownika. W ramach tego zadania Wykonawca przygotuje fabułę i koncepcję gry uwzględniając następujące wytyczne: gra ma promowad zachowania zespołowe; gra powinna uwzględniad elementy losowości, jednakże wiodącym elementem powinna byd kreatywnośd i umiejętnośd realizacji założonych celów przez graczy, gra powinna uczyd myślenia przedsiębiorczego i zasad gospodarowania zasobami. 4

5 Zadanie 4: Opracowanie ostatecznego scenariusza Gry wraz z zasobami dodatkowymi; Opis: W ramach tego zadania Wykonawca opracuje szczegółowo jeden z wybranych scenariuszy Gry oraz przygotuje zasoby dodatkowe niezbędne do późniejszego jej wykonania. W skład prac wejdą m.in.: Określenie mechanizmu korzystania z gry: zakładanie konta, czas ważności konta. Opis zasad i regulamin gry zawierające m.in.: wprowadzenie do fabuły, wykorzystywane nazewnictwo, określenie danych wejściowych, określenie procesów zachodzących w grze niewidocznych dla użytkownika z podziałem na: procesy o jasnych efektach (wynikające z przedstawionych użytkownikowi wzorów i określania danych wejściowych), procesy o niejasnych efektach (działanie innych uczestników, działania uwzględniające losowośd), wyjaśnienie zasad i szacowanego czasu gry, określenie punktacji i tworzenia rankingu graczy, Określenie zasobów graficznych i części gry (postacie, tabelki i inne niezbędne elementy). Scenariusz gry powinien zawierad następujące elementy: Cele gry; Opis odgrywanych ról; Założenia merytoryczne gry; Regulamin gry zawierający m.in.: wprowadzenie do fabuły; określenie danych wejściowych; wyjaśnienie zasad. 5

6 Zadanie 5: Stworzenia projektu graficznego Opis: W ramach zadania Wykonawca opracuje: Layout platformy internetowej: strona główna; widok podstrony; widok sekcji kontakt; opis projektu. Layout gry internetowej: wspólny element dla wszystkich realizowanych scenariuszy; indywidualny layout każdego scenariusza; zaprojektowanie interfejsu użytkownika; zaprojektowanie interfejsu administratora; dostarczenie elementów graficznych będących składowymi. Materiały powinny byd zaprojektowane w wersji językowej polskiej. Wykonawca przekaże materiały na płycie CD lub DVD w zależności od rodzaju materiału i wskazao Zamawiającego: w formie książki CI, w formie prezentacji.ppt, w plikach.doc, w plikach.pdf, w formatach grafiki rastrowej i wektorowej. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu zaprojektowane pliki źródłowe w formatach.jpg,.ai,.cdr,.tiff oraz w plikach otwartych, umożliwiających późniejsze dodanie tekstu do materiałów promocyjnych. Powyższe elementy będą przedmiotem przekazania praw autorskich, jednakże z wyłączeniem elementów utworzonych przez Wykonawcę na potrzeby innych gier. Zadanie 6: Wykonanie informatyczne gry internetowej Opis: W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Opracowania szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej (lista głównych funkcji wraz z opisem, zestawienie serii diagramów przepływu danych, przypadków użycia, zestawienie serii diagramów związków pomiędzy obiektami, opracowanie słownika obiektów). 2. Stworzenie modelu logicznego projektowanej gry(lista funkcji, określenie obiektów zewnętrznych, określenie współzależności miedzy funkcjami). 3. Stworzenie modelu środowiskowego (diagram kontekstowy, lista funkcji systemu). 4. Stworzenie modelu funkcjonalnego (diagramy przepływu informacji, diagram relacji miedzy obiektami, słownik obiektów i specyfikacji procesów, które określają wewnętrzną strukturę systemu). 6

7 Opis technologii: Interfejs Gry zostanie wykonany w technologii ASP.NET MVC 2.0 opartej na Microsoft.Net Framework 4.0 lub wyższej, z użyciem narzędzia Visual Studio 2005 lub nowszy. Interfejs może posiadad aktywne elementy AJAX oraz elementy JavaScript wychodzące poza granice technologii ASP.NET. Dopuszczalne jest zastosowanie innego zestawu narzędzi zaproponowanego przez Zamawiającego lub Wykonawcę (w szczególności w przypadku gdy wykonanie Gry nie będzie możliwe tylko z wykorzystaniem narzędzi opisanych powyżej); Wygląd Platformy stworzony będzie za pomocą klasy styli CSS oraz standardu XHTML; Platformy wykorzystywad będzie bazę SQL w celu przechowywania istotnych informacji związanych z grą opartą o narzędzie Microsoft SQL Server 2008 R2; Serwer dystrybuujący Platformy oparty będzie na Microsoft Windows Server Standard 2008 lub nowszy, oraz Microsoft Internet Information Server 7.5 i obsługiwad będzie wymagany.net Framework; Strona będzie poprawnie wyświetlana w przeglądarkach internetowych takich jak: Internet Explorer 7+, Firefox 4+, Opera 9+, Chrome. Dopuszczalne jest użycie darmowych rozszerzeo obsługiwanych przez wymienione powyżej przeglądarki w przypadku gdy wykonanie Gry okaże się niemożliwe poprzez standardowe narzędzia dostępne w powyższych przeglądarkach; Strona zapewniad będzie optymalizację do najpopularniejszych rozdzielczości: 1024 x 768, 1280 x Szacunkowym zakres godzinowy realizacji - ok 2 tys. roboczogodzin programistycznych. Zadanie 7: Hosting Opis: Hosting stron internetowych i gry internetowej. Zakres usługi obejmuje: 1. Konfiguracja serwera wirtualnego: 2 VCore; 4 GB RAM; 2x60GB w SAS (RAID 1); 2xNIC 1Gbit; 300GB transfer miesięczny lub 4Mbit/s. 2. Obsługa serwisowa: 5 godzin obsługi IT miesięcznie; dostępnośd usługi przez całą dobę 365 dni w roku. 3. Parametry usługi: dostępnośd maszyny wirtualnej 99,7% w skali roku; czas reakcji 2h (w godzinach roboczych 9-17)/4h (w pozostałych); 7

8 co najmniej 64 adresy zarezerwowane dla usługi hostingu; Infrastruktura informatyczna przygotowana do uruchomienia dostępu do usługi poprzez protokół IPv4 i IPv6. 4. Parametry bezpieczeostwa: stały monitoring serwerowni; całodobowa ochrona fizyczna; dwa niezależne systemy podtrzymania energii UPS; zasilanie zapasowe agregatem prądotwórczym; szafy chłodnicze w układzie n+1; system bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) zainstalowany w przestrzeni serwerowni i pod podłoga techniczna; BGP protokół rutingu pozwalający kierowad ruch do Internetu zawsze najkrótszą z możliwych tras; co najmniej dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych; możliwośd rozbudowy w ciągu 1 dnia roboczego do 100Mbit; posiadanie redundantnej infrastruktury serwerowej w dwóch niezależnych lokalizacjach wraz z możliwością przeniesienia usług w przypadku awarii jednej z nich. Zadanie 8: Opieka informatyczna Gra oraz platforma internetowa będą wymagały uzupełnieo, ulepszeo i poprawek, stąd niezbędne jest zapewnienie miesięcznej obsługi zamówienia w wymiarze minimum 5 godzin miesięcznie w okresie trwania projektu. 3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierad inne klauzule, w tym zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia 8

9 umowy (w tym w przypadku zastrzeżeo co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy PAIP lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE Cena brutto przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej) Oferent będzie zobowiązany dołączyd do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza * składania ofert częściowych 3.4 Wymagania wobec Oferenta: Oferent powinien posiadad niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy Oferent powinien spełniad łącznie następujące warunki: Posiada minimum 3 letnie doświadczenie w działalności w branży informatycznej licząc od daty rejestracji podmiotu. Posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów informatycznych o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł netto każdy. Posiada udokumentowane doświadczenie w stworzeniu minimum jednej gry internetowej o charakterze edukacyjnym Posiada doświadczenie w realizacji min. 3 zleceo o wartości 20 tys. zł netto 9

10 każde finansowane ze środków unijnych (EFS i EFRR). Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w hostingu i kolokacji infrastruktury informatycznej. Posiadad doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług hostingu i kolokacji infrastruktury informatycznej z SLA na poziomie 99,7% i o wartości co najmniej 20 tys. zł każda W zapytaniu ofertowym nie mogą brad udziału: a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec PAIP, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnieo do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeo, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzid poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Ocena spełniająca powyższe warunki oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie Wymagane oświadczenia i dokumenty: Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeo i dokumentów, a mianowicie: a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); b. referencji, tj. dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy, CV, certyfikaty, dyplomy itp.); c. oświadczeo Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 10

11 społeczne, Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia; Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Dokumenty, o których mowa w pkt należy przedstawid w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeo i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 1. Zad. 1-4 muszą byd wykonane w terminie do , zadania 5 6 muszą byd wykonane do , zaś zadania 7 i 8 będą wykonywane w trybie miesięcznym w okresie

12 Wykonanie pozycji 5-9 jest uzależnione od zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego przez Regionalne Sieci Tematyczne. 4. KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 1. Cena 60 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania); 2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga %; 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów. 2. Termin płatności 20 % 1. Termin płatności (TP) to termin płatności liczba dni od dnia wystawienia faktury. 2. Ocena kryterium: TP do 14 dni 5 pkt, TP od 15 do 21 dni -10 pkt TP od 22 do pkt, TP 30 dni i powyżej 20 pkt. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów. 3. Jakośd usług 20% Potwierdzenie jakości usług rozumiane jest jako przedstawienie referencji dotyczących usług informatycznych o wartości równej lub większej niż 30 tyś zł. 1. Ocena kryterium: wykazane referencje 5 pkt wykazane referencje 10 pkt wykazanych referencji 15 pkt i powyżej referencji 20 pkt. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów. 12

13 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: Oferta powinna byd kompletna, zawierad wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny Oferta powinna byd zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniad wymogi opisane w niniejszym zapytaniu Oferta powinna zawierad: (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, (b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e- mail oraz nr telefonu, (d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całośd przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazid w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) warunki (terminy ) płatności, (h) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (i) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno byd załączone pełnomocnictwo; (j) (k) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; poświadczoną za zgodnośd (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (l) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego Oferta powinna byd złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty Zamawiający powinien dołączyd do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty Treśd, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeo wskazanych wyżej punkcie lit. c). 13

14 5.2 Pozostałe wymagania oferty: Oferta powinna byd ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadad pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internatowej Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą ową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów i/lub uzupełnienie braków. Niedokonanie tego skutkowad będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniad wszystkie wymagania zapytania ofertowego i to na najpóźniej na dzieo, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty. 6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 6.1 Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyd w formie pisemnej w terminie do dnia 8 sierpnia 2012 r. do godz Ofertę można doręczyd Zamawiającemu: (a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy, (b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy, Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e- 14

15 mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądad od Oferentów wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje Oferta nie spełniająca wymagao niniejszego zapytania, w szczególności złożona po terminie, niekompletna lub nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu Zamawiający może nie wybrad żadnej oferty lub zmodyfikowad treśd zapytania ofertowego w szczególności ze względu na koniecznośd usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagao powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakośd wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodnośd z celami Projektu), albo w przypadku w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrad najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Załączniki: Formularz ofertowy załącznik nr 1 15

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-09 Nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/10/2013/LKGONW Poznao 30.10.2013 r. w sprawie kolokacji i łącza internetowego dla serwera zapewniającego funkcjonowanie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy]

UMOWA. . z siedzibą w. ( - ) przy ul.., posiadającym numer NIP... oraz numer REGON.. 1 [Przedmiot i cel umowy] Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA 1 zawarta w dniu r. w Lublinie, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo