INSPIRUJEMY DO ROZS DNYCH DECYZJI WE INSPIRE YOU TO TAKE GOOD DECISIONS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPIRUJEMY DO ROZS DNYCH DECYZJI WE INSPIRE YOU TO TAKE GOOD DECISIONS"

Transkrypt

1 INSPIRUJEMY DO ROZS DNYCH DECYZJI WE INSPIRE YOU TO TAKE GOOD DECISIONS Biura przyjazne dla pracowników i Twojej kieszeni Offices friendly to employees and... your budget Na dobry pocz¹tek oferujemy 7500 m (IV kw. 011) To begin with, our offer covers 7500 m (quarter 4 011) Docelowo m powierzchni biurowej w ciagu 5 lat The final offer comprises 30,000 m of office spaces within the next 5 years K S S E KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

2 LOKALIZACJA LOCATION Gdañsk Berlin E30 Poznañ E61 E61 A1 E30 ódÿ Warszawa E30 E67 Praga Wroc³aw A4 E67 Katowice Pyrzowice A1 E77 A4 Kraków Rzeszów Lwów Skargi Spodek RONDO Wiedeñ Bratys³awa SKORZYSTAJ Z POTENCJA U GOSPODARCZEGO REGIONU I ZAINWESTUJ W KATOWICACH BENEFIT FROM THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION AND INVEST IN KATOWICE UL. KONDUKTORSKA 39 (BOCZNA OD AL. KORFANTEGO. BEZPOŒREDNI DOJAZD Z PLANOWANEJ PÓ NOCNEJ OBWODNICY KATOWIC) 39 KONDUKTORSKA STREET (SIDE STREET OF KORFANTY AVENUE. DIRECT ACCESS FROM PLANNED NORTHERN KATOWICE RING ROAD) 10 M DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO (trasa: Konduktorska dworzec PKP) FROM THE BUS STOP (route: Konduktorska st. - railway station) 500 M DO AL. KORFANTEGO G ÓWNEJ ARTERII MIASTA FROM KORFANTY AV., WHICH IS THE CITY'S MAIN ROAD 1,5 KM DO DROGOWEJ TRASY ŒREDNICOWEJ - DTŒ FROM DTŒ (express road connecting cities in Katowice agglomeration),5 KM DO CENTRUM KATOWIC FROM KATOWICE CITY CENTRE 4,5 KM DO AUTOSTRADY A4 FROM A4 MOTORWAY 40 KM DO LOTNISKA W PYRZOWICACH FROM PYRZOWICE AIRPORT

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNICAL SPECIFICATION OPIS / DESCRIPTION Powierzchnia u ytkowa Usable area Powierzchnia u ytkowa typowego piêtra Usable area of a typical floor Powierzchnia u ytkowa parteru Usable area of the ground floor Liczba kondygnacji Number of floors Typ powierzchni Type of spaces Windy Lifts Miejsca parkingowe Parking spaces Klimatyzacja Air conditioning Identyfikacja firmy Company identification Zasilanie Power supply Liczniki Meters Sufity Ceilings Telekomunikacja Telecommunication PARAMETRY BUDYNKU / BUILDING PARAMETERS 7500 m 1050 m / 1080 m (zale nie od systemu aran acji wnêtrza) (depending on arrangement of interior) 1070 m 1 kondygnacja podziemna - gara i 7 kondygnacji nadziemnych 1 underground level - the garage, and 7 floors above the ground Dowolny od open space do zabudowy indywidualnej w zale noœci od wymagañ najemców Any, from open space to individual development, depending on tenants' needs 3 szybkie i nowoczesne windy 3 fast, modern lifts W pierwszym etapie 140 miejsc, docelowo 600 miejsc 140 spaces at the first stage, 600 after completing the final stage Klimakonwektory lub inne równowa ne systemy Fan coil units or other equivalent systems Mo liwoœæ zamieszczenia logo firmy na elewacji lub przy budynku It is possible to place the company logo on the front elevation or near the building Podstawowe i rezerwowe Basic and emergency power supply Indywidualne olicznikowanie energii dla ka dego modu³u Individual electricity meters for each module Podwieszane sufity Suspended ceilings Dwóch operatorów operators

4 Rzut typowego piêtra biurowego uwzglêdniaj¹cy jednego najemcê View of a typical office floor for one tenant LEGENDA / KEY PRZESTRZEÑ BIUROWA / OFFICE SPACE KOMUNIKACJA / PUBLIC AREAS KUCHNIA / KITCHEN SANITARIATY / SANITARY FACILITIES

5 Rzut typowego piêtra biurowego uwzglêdniaj¹cy dwóch najemców View of a typical office floor for two tenants LEGENDA / KEY PRZESTRZEÑ BIUROWA / OFFICE SPACE KOMUNIKACJA / PUBLIC AREAS KUCHNIA / KITCHEN SANITARIATY / SANITARY FACILITIES

6 Rzut typowego piêtra biurowego uwzglêdniaj¹cy czterech najemców View of a typical office floor for four tenants LEGENDA / KEY PRZESTRZEÑ BIUROWA / OFFICE SPACE KOMUNIKACJA / PUBLIC AREAS KUCHNIA / KITCHEN SANITARIATY / SANITARY FACILITIES

7 SPE NIAMY PAÑSTWA OCZEKIWANIA WE MEET YOUR EXPECTATIONS OPIS / DESCRIPTION Dostêpnoœæ i dobry dojazd œrodkami transportu Availability and good access by means of transport Dostêpnoœæ us³ug towarzysz¹cych / Availability of additional services Podwieszane sufity / Suspended ceilings Podnoszone pod³ogi / Lifted floors Typ powierzchni dowolny od open space do zabudowy indywidualnej w zale noœci od wymagañ najemców / Any type of space, from open to individually developed space Nowoczesne i szybkie windy / Fast and modern lifts Dobre oœwietlenie biur / Excellent lighting of offices Reprezentacyjna przestrzeñ w holu g³ównym / Elegant main lobby area Podziemne miejsca parkingowe / Underground parking space Miejsca parkingowe dla goœci / Parking spaces for guests Miejsce serwerowni / Server room System zarz¹dzania budynkiem (BMS) / Building Management System System przeciwpo arowy / Dwóch operatorów telekomunikacyjnych / Two telecommunication operators WieloŸród³owe zasilanie / Multi-source power supply Wyk³adziny pod³ogowe / Floor coverings Urz¹dzenie kuchni / Kitchen equipment Kontrola dostêpu / Access control Fire System W STANDARDZIE STANDARD OPCJA OPTION mo liwoœæ poszerzenia funkcji possibility of extending functions Przedszkole / Kindergarten PLANOWANE / PLANNED

8 K S S E INWESTOR INVESTOR Górnoœl¹ski Park Przemys³owy-Twoja STREFA aktywnoœci gospodarczej. / Upper Silesian Industrial Park - your business activity ZONE KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA - ULGI PODATKOWE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - TAX RELIEFS Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Zwolnienia podatkowe naliczane s¹ w oparciu o: / Tax exemptions are calculated on the basis of: O nak³ady inwestycyjne / Capital expenditures ¹czna kwota ulgi podatkowej mo e wynieœæ 40% poniesionych kosztów inwestycyjnych The total amount of a tax relief may be up to 40% of the incurred capital expenditures O nak³ady na nowe miejsca pracy / Expenditures for new workplaces ¹czna kwota ulgi podatkowej mo e wynieœæ 40% dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie The total amount of a tax relief may be up to 40% of two years' costs of employment at new workplaces created in the zone. Dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw zwolnienie podatkowe wynosi dodatkowo: / For small and medium enterprises, tax exemption is additionally: - 10 punktów procentowych brutto dla firm œrednich / 10 percentage points (gross) for medium enterprises - 0 punktów procentowych brutto dla firm ma³ych / 0 percentage points (gross) for small enterprises W przypadku firm innych ni ma³e lub œrednie, œrodki trwa³e, których koszt nabycia zaliczany jest do kosztów kwalifikowanych, powinny byæ nowe. Regarding other companies than small or medium enterprises, fixed assets, the purchasing cost of which is included in eligible costs, should be new. KOLEJNE INWESTYCJE Z MYŒL O PRZYSZ OŒCI FURTHER INVESTMENTS THINKING ABOUT THE FUTURE Rozwój firmy nale y planowaæ w ka dym obszarze, zw³aszcza maj¹tkowym. Wybierz miejsce, które elastycznie zareaguje na wzrost potencja³u Twojej firmy. Business development should be planned in all areas especially in assets.choose the place which will respond flexibly to the increase in the potential of your business. 011 Budynek I / Building I 01 Budynek II / Building II 013 Budynek III / Building III 014 Budynek IV / Building IV KONTAKT CONTACT Justyna Bartecka tel.: kom. /mobile fax:

Lokalizacja Location. Autostrada / Highway. Planowana droga / Planned road

Lokalizacja Location. Autostrada / Highway. Planowana droga / Planned road ZOLIBORZ ONE KONCEPCJA CONCEpT Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu CH Arkadia, oddalony zaledwie 5 minut od centrum miasta.

Bardziej szczegółowo

OkOlica NeighboUrhood

OkOlica NeighboUrhood KONCEPCJA CONCEPT Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu CH Arkadia, oddalony zaledwie 5 minut od centrum miasta. Doskonały

Bardziej szczegółowo

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success SIENNA CENTER Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu Style and elegance to match your success Ponadczasowa architektura, cechuj ca si dba- o ci o ka dy szczegó. Elegancka forma ze szk a i granitu harmonijnie

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE wtt.pl BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE 208 m 1999 PREKURSOR NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW AN EARLY PIONEER WTT powstał w 1999 roku jako pionierski projekt, który na wiele lat zdominował panoramę Warszawy i wyznaczył

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K

N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K NOWy styl pracy A NEW STYLE OF WORK DOSKONAŁA LOKALIZACJA W strategicznie po o onej biznesowej cz Êci Mokotowa, u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek powstaje Neopark - nowoczesny, elegancki i innowacyjny

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Inspiring, Energetic, Welcoming

Inspiring, Energetic, Welcoming Dominikański Inspiring, Energetic, Welcoming Combines cultural heritage and cutting-edge architecture Łączy dziedzictwo historii z nowoczesną architekturą 2 3 Europe within ca. 2 h NORWAY Oslo SWEDEN Stockholm

Bardziej szczegółowo

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe A good building must possess three qualities: it should

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY OWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY Trójmiasto Tri-City Spis treści Table of contents Wstęp Introduction 03............................ Sytuacja makroekonomiczna Macroeconomic outlook Rynek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! Warszawa

office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! Warszawa office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! ,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Perfection in every detail

Perfection in every detail Perfection in every detail Oxygen Park combines all qualities of a modern office facility premium location, prominent exposure, suitable accessibility and friendly surroundings, plus functionality and

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl NAI Estate Fellows, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 379 73 00,

Bardziej szczegółowo

Quality, Prestige, Atrium 1

Quality, Prestige, Atrium 1 Atrium 1 Quality, Prestige, Atrium 1 2 3 In the heart of the city Atrium 1 is located in the heart of Warsaw central business district, right next to the super-modern skyscrapers surrounding the ONZ roundabout.

Bardziej szczegółowo

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka.

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. KAMERALNE BIURA Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą okolicą, umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. Due to the fact that Moniuszki 1A towers above

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

RIVER BUSINESS CENTER SZCZECIN

RIVER BUSINESS CENTER SZCZECIN RIVER BUSINESS CENTER SZCZECIN I. DEWELOPER SGI Baltis jest firmą specjalizującą się w budowie wysokiej jakości apartamentów, mieszkań i obiektów biurowych. Prowadzi obecnie 9 projektów na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo