OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane"

Transkrypt

1 Poznań: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego w latach , w ramach realizacji koncepcji projektowo-budowlanej przebudowy i rozwoju POSUM w Poznaniu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych, Al. Solidarności 36, Poznań, woj. wielkopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego w latach , w ramach realizacji koncepcji projektowobudowlanej przebudowy i rozwoju POSUM w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego w latach , w ramach realizacji koncepcji projektowo-budowlanej przebudowy i rozwoju POSUM w Poznaniu, w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi wymienione w IPU- Część II SIWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia- Część III SIWZ. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach: a) Projektu pn.: Realizacja Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM; b) Programu dofinansowywanego przez NFOŚiGW pn. Zarządzanie energią w budynkach POSUM w Poznaniu oraz c) Projektu

2 dofinansowywanego przez WFOŚiGW w Poznaniu pn. Wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji instalacji wentylacji, dla POSUM w Poznaniu. Niniejsze zamówienie obejmuje w odpowiednich zakresach wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy do niniejszego zamówienia obejmującego równocześnie roboty budowlane oraz usługi zastosowanie mają przepisy odnoszące się do robót budowlanych, których wartościowy udział w realizacji zamówienia jest największy. 2. W ramach realizacji zamówienia przewidywana jest m.in.: 1.1. Projektowa realizacja Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM z wykonaniem wybranych zakresów robót budowlanych w ramach realizacji Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM w Poznaniu, na zasadach określonych w PFU Projektowa Realizacja Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM z Budowlaną Realizacją Wybranych Etapów (zwanym dalej PFU Architektura); 1.2. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią w ramach wykonania projektów termomodernizacyjnych dla budynku POSUM w Poznaniu, w oparciu o realizację Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM, na zasadach określonych w PFU Zarządzanie energią w budynkach POSUM w Poznaniu (zwanym dalej PFU Energia), wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego i ekologicznego, jak i wykonaniem usługi nadzoru, zarządzania, serwisu i konserwacji systemu zarządzania energią w latach ; 1.3. Zaprojektowanie i wykonanie systemu wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych w ramach zaprojektowania i wykonania modernizacji wentylacji w budynkach POSUM, w oparciu o realizację Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM, na zasadach określonych w PFU Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej (zwanym dalej PFU Wentylacja), wraz z monitorowaniem i optymalizacją systemu oraz zagwarantowaniem zapotrzebowania energetycznego instalacji wentylacyjnej, której opomiarowanie, regulacja i zarządzanie zostanie podporządkowane nadrzędnemu systemowi zarządzania energią w budynkach POSUM w Poznaniu; 3. Na przedmiot niniejszego zamówienia składają się w szczególności: 3.1. Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej Realizacji Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM zgodnie z wytycznymi, w tym zakresu i etapowania zawartymi w PFU Architektura; 3.2. Realizacja wykonawczo - budowlana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową dla wybranych powierzchni nieruchomości, tj.: Realizacja budowlana etapu nr 1. - Atrium W ramach realizacji Koncepcji Architektonicznej Przebudowy i Rozwoju POSUM w Poznaniu, w celu wyeliminowania kolizji z możliwością realizacji ww Koncepcji tak, aby w wyniku realizacji projektów powstała spójna funkcjonalno - użytkowa przestrzeń budynku zgodnie z wymogami i opisem PFU Energia, w tym: Dokonanie weryfikacji i przeprojektowania istniejących projektów termomodernizacyjnych zgodnie z wymogami PFU Energia, tzn.: Projektu docieplenia budynku z remontem elewacji - branża architektura; Projektu docieplenia budynku z remontem elewacji - branża instalacyjna: Instalacja centralnego ogrzewania; Projektu docieplenia budynku z remontem elewacji - branża instalacyjna: Instalacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją; Projektu docieplenia budynku z remontem elewacji - branża elektryczna: Instalacja odgromowa Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią budynku POSUM monitorującego, rejestrującego i regulującego przepływy, pobory i zużycia energii instalacji budynku; 3.4. W ramach wykonania i wdrożenia

3 systemu zarządzania energią: Wykonanie wszystkich czynności mających wpływ na optymalizację zużycia energii w budynkach POSUM objętego etapem podstawowym realizacji programu; Zrealizowanie zweryfikowanych projektów termomodernizacyjnych z ich pełnym rzeczowym zakresem realizacji instalacyjno - budowlanej; Zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego, o którym jest mowa w umowach o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie - w załączniku do ww umów Harmonogram rzeczowo - finansowy (zwany dalej HRF); Zrealizowanie w ramach etapu podstawowego zadań, o których jest mowa w PFU Energia: Wydzielenie i przystosowanie do wymogów Serwerowni i opisanych w PFU Energia pomieszczeń do instalacji jednostki centralnej - serwera - systemu zarządzania energią i w sposób odseparowany serwerów własnych Zleceniodawcy - pomieszczenia oznaczone na załącznikach graficznych Koncepcji Architektonicznej jako C.0.80 i C.0.81 o łącznej powierzchni 41,92 m2 - parter bud. C.; Zaprojektowanie i wykonanie włączenia w instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji generatora dwutlenku chloru (ClO2) do dezynfekcji i przeciwdziałania infekcji mikrobiologicznej bakterią Legionelli instalacji c.w.u. w całym budynku POSUM jak i uwzględnienie w programach regulacji temperatury c.w.u. i cyrkulacji okresowego (nie rzadziej niż co miesiąc) przegrzewu instalacji ciepłej wody w całym budynku w celu wariantowego osiągnięcia tego samego efektu dezynfekcji metodą termiczną; Zaprojektowanie i wykonanie w ramach realizacji instalacyjno - budowlanej wymiany i modernizacji instalacji zimnej wody w budynku POSUM w zakresie analogicznym do etapu podstawowego realizacji modernizacji instalacji c.w.u. z cyrkulacją, wynikającym z PFU Energia i Projektu Docieplenie budynku z remontem elewacji branża: sanitarna. Instalacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją dla etapu podstawowego realizacji; Dokonanie wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku POSUM i zamontowanie opraw energooszczędnych ze statecznikami elektronicznymi zgodnie z wymogami Audytem energetycznym oświetlenia wewnętrznego; 3.5. Pełnienie nadzoru i realizacja zarządzania nad systemem zarządzania energią dla budynku POSUM w okresie trwania umowy, w ramach której do Wykonawcy będzie należało zarządzanie energią, monitorowanie oraz serwis i konserwacja zmodernizowanego systemu i instalacji w celu utrzymania i zagwarantowania efektu energetycznego i ekologicznego zgodnie z zadeklarowanym w trakcie składania oferty przetargowej na realizację zadania stopniem oszczędności i uniknięcia emisji dwutlenku węgla, i zgodnie z zapisami umowy o realizację zadania przetargowego, tj dla efektu ekologicznego ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla wynikającego z umów Zamawiającego z NFOŚiGW o dofinansowanie, w wysokości nie niższej niż 500Mg na rok; dla efektu energetycznego oszczędności zapotrzebowanie energetycznego budynku POSUM objętego etapem podstawowym realizacji zadania nie niższym niż 52,50% (odniesienie Audyt Energetyczny budynku POSUM); 3.6. Wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji instalacji wentylacji w budynkach POSUM w Poznaniu w ramach którego należy: Wykonać pełnobranżowy projekt wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych i modernizacji instalacji wentylacji dla POSUM w Poznaniu zgodnie z wymogami i wytycznymi zawartymi w PFU Wentylacja, oraz z wymaganiami wynikającymi ze wzorów umów stosowanych przez WFOŚiGW, jak i wszelkimi innymi uwarunkowaniami; 3.7. Wykonać roboty instalacyjno - budowlane objęte zakresem etapu podstawowego realizacji projektowanej modernizacji instalacji wentylacji dla

4 etapu podstawowego realizacji zgodnie z opisem zawartym w PFU Wentylacja, wynikające z: Projektu instalacji wentylacji, wraz z wszystkimi projektami i instalacjami towarzyszącymi dla etapu podstawowego realizacji, a w tym projektu systemu regulacji temperatury i systemu zarządzania i programowania temperatury powietrza nawiewowego, gwarantującego zachowanie wymogów dotyczących parametrów powietrza wentylowanego i energochłonności modernizowanej instalacji wentylacyjnej dla całego obszaru budynku objętego programem na poziomie o wysokości maksymalnie kwh rocznie na wytworzenie powietrza wentylowanego w ilościach normatywnych i o parametrach normatywnych; Pełnego projektu konstrukcji wsporczych central wentylacyjnych; Pełnego projektu gruntowego wymiennika ciepła wraz z układem rozprowadzenia czynnika do wszystkich central wentylacyjnych przewidzianych dla całego budynku POSUM; Projektu automatyki przeciwpożarowej w pełnym zakresie oraz projektu instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w zakresie dostawy i montażu centrali sygnalizacji pożaru - np. typu Bosch FPA5000 lub równorzędnej jakościowo i funkcjonalnie, i w zakresie instalacji czujek w układzie obwodowym dla wszystkich stref i pomieszczeń kondygnacji przyziemia i parteru budynku POSUM dla części budynku A i B, oraz łączących te części klatek schodowych we wszystkich kondygnacjach budynku, w układzie pomieszczeń zgodnych z Koncepcją Architektoniczną; Wszystkich innych wymogów wynikających z wytycznych Warunki Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących przebudowy budynku POSUM w zakresie dotyczącym sposobu wykonania instalacji wentylacyjnej; Projektu oddymiania klatek schodowych i szybów wind; Projektu uniwersalnych torów magistrali kablowych instalacji sterowania, kontroli i opomiarowania w układzie owodniowym, pionowym i poziomym dla wszystkich kondygnacji budynku z możliwością wykorzystania dla instalacji informatycznej i telekomunikacyjnej w układzie pierścieniowym, oraz Wydzielić i dostosować pomieszczenia na potrzeby wentylatorowi - przyziemie bud. B. nr B zgodnie z wymogami PFU Wentylacja i Koncepcji Architektonicznej; 3.8. Dokonanie zbilansowania finansowania realizacji przedsięwzięć zgodnie z punktami od 3.1. do 3.7. rozdziału IV SIWZ i udzielenie pożyczki na okres spłaty nie krótszy niż okres sprawowania nadzoru i realizacji zarządzania nad systemem zarządzania energią dla budynków POSUM, której spłata uwarunkowana jest dotrzymaniem zadeklarowanego przez Wykonawcę w postępowaniu efektu energetycznego i ekologicznego na zasadach określonych w wzorze umowy (Zał. Nr 10 do SIWZ). Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że otrzymał pisemne poświadczenie z WFOŚiGW dotyczącego wsparcia w formie dotacji i pożyczki na kwotę łączną do PLN na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji instalacji wentylacyjnej, dla POSUM w Poznaniu. 4. Wszelkie zadania projektowe i wykonawcze należy wykonywać z założeniem ich rozbudowy i kontynuacji. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 7, 8 i 9 do SIWZ oraz Wzór umowy (Istotnych postanowień umowy- Załącznik nr 10 do SIWZ). A - PFU pn. REALIZACJA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZWOJU POSUM - Zał. Nr 7 do SIWZ B - PFU pn. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH POSUM W POZNANIU - Zał. Nr 8 do SIWZ C - PFU pn. WYKONANIE INSTALACJI WYMIANY ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH W RAMACH MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA POSUM W POZNANIU - Zał. Nr 9 do SIWZ D - oraz Wzór Umowy -

5 Załącznik NR 10 do SIWZ 6. Mając na uwadze, iż zgodnie z zapisami Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SIWZ, Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 7. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że roboty budowlane prowadzone będą w budynku niepodlegającym wyłączeniu z eksploatacji na czas prowadzonych robót budowlanych, dlatego Wykonawca w oferowanej cenie winien uwzględnić wszelkie ew. koszty wynikające z utrudnień związanych z taką sytuacją. 8. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z Wzorem umowy od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu na czas realizacji umowy będzie wymagał ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej: a) OC (odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż łączna kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszona o część wynikającą z pełnienia nadzoru, serwisu i konserwacji systemu zarządzania energią w okresie po r.; b) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy objętej przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż łączna kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszona o część wynikającą z pełnienia nadzoru, serwisu i konserwacji systemu zarządzania energią w okresie po r., oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią niniejszej SIWZ.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w Ustawie. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości ,- zł. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

6 o W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: 1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał (dotyczy tylko obiektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące roboty budowlane: a) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. obejmującą wykonanie prac termomodernizacyjnych na czynnym (użytkowanym całodobowo w sposób normalny w czasie realizacji inwestycji) obiekcie użyteczności publicznej, obejmującą swoim zakresem ocieplenie ścian, ocieplenie stropów lub stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - o łącznej powierzchni ocieplonych ścian nie mniejszej niż m2 i wartości robót termomodernizacyjnych co najmniej PLN brutto; b) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. obejmujące modernizację lub wymianę instalacji, lub sieci ciepłowniczej, modernizację źródeł ciepła (węzłów cieplnych lub kotłowni), wraz z wykonaniem systemu monitorowania i zarządzania energią, o wartości co najmniej PLN brutto każdej z robót; oraz dodatkowo wykazać jako elementy robót budowlanych lub niezależnie świadczone: c) wykonanie lub wykonywanie przez okres co najmniej 2 lat, co najmniej 2 usług zarządzania energią dla budynków o kubaturze nie mniejszej niż m3 wraz z udzieleniem finansowej gwarancji uzyskania oszczędności, o wartości co najmniej PLN brutto każda - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; d) wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług długoletniego finansowania inwestycji na warunkach odpowiadających warunkom niniejszego zamówienia, o wartości co najmniej PLN brutto - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

7 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane czy odpowiednich wcześniejszych przepisów i należące do samorządu zawodowego lub uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia r. oraz posiadające doświadczenie do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj. następującymi osobami: a) kierownik budowy - posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym; c) kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym; d) projektantem w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym; e) projektantem w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym; f) projektantem sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym; g) projektantem sieci, instalacji elektroenergetycznych - bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym. Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego pełnienia przez jedną osobę kilku funkcji w przypadku: lit. a- c oraz lit. d- g. Jako staż pracy dla personelu technicznego uznaje się okres czasu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych. W zakresie dysponowania osobami mogącymi wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub mającymi prawo do świadczenia usług transgranicznych, wykonawcy powinni uwzględnić w składanym oświadczeniu dot. odpowiednich osób fakt posiadania odpowiednich dokumentów określonych w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2001r. o samorządach zawodowych

8 architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz. 42 ze zm.). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 1) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN. 2) Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż PLN. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wszystkie roboty budowlane konieczne do potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia, w tym wyłącznie wykonane należycie; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

9 działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wszystkie usługi konieczne do potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia, w tym wyłącznie wykonane należycie.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

10 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE Gdańsk: Przebudowa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach projektu System Informacyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Budowa oświetlenia drogowego w Biernej Numer ogłoszenia: 111428-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES 1 Olsztyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo