URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach"

Transkrypt

1 Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach Jak powsta³a nazwa Sulmierzyce, wyjaœnia prof. Miodek, a najnowsze informacje o yciu renesansowego poety Sebastiana Klonowica podsumowuje Kazimierz Orzechowski. s. 24/25 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 50/51 (973/974) 17 grudnia 2013 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) URATOWALI GRACJANA 4 10 grudnia z silnym bólem glowy trafi³ do szpitala 10-letni Gracjan z Krotoszyna, który straci³ przytomnoœæ na lekcji w-f na basenie Wodnik. Tomografia wykaza³a wewnêtrzny uraz. Ch³opca przetransportowano œmig³owcem na oddzia³ neurochirurgii do Poznania. Przeszed³ ju operacjê. R E K L A M A Ale numer! Krotoszyn. Zatrzymani za pobicie i narkotyki è s. 3 Borzêciczki. Jak ktoœ zginie, to zobaczycie è s. 9 D³ugo³êka. Rajcy zapomnieli o œwietlicy? è s. 10 Konarzew. Za 14 tys. z³ maj¹ schodo³az è s. 10 Budy. Œwietlica i remiza bêd¹ gotowe w maju è s. 10 Krotoszyn. So³tysi dostan¹ wiêksze diety è s. 27 Krotoszyn. Œpiewa nawet przy garach è s. 28

2 2 Bezpieczeñstwo Plebiscyt Rzeczy Familia najlepsz¹ przychodni¹ Plebiscyt na najbardziej przyjazn¹ przychodniê w Krotoszynie wygra³a Familia. Drugie miejsce zajê³a Alfa, a trzecie NZOZ Rodzinny. Plebiscyt, w którym Czytelnicy Rzeczy Krotoszyñskiej g³osowali na najbardziej przyjazn¹ przychodniê, zakoñczy³ siê 10 grudnia. Najwiêcej sms-ów wys³ano na przychodniê Familia (55,3 proc. g³osów), drugie miejsce zajê³a Alfa (12,7 proc.), a trzecie NZOZ Rodzinny (9,7 proc.). Kolejne lokaty zajê³y nastêpuj¹ce niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej: Najlepsze przychodnie 1. Familia 55,3 proc. 2. Alfa 12,7 proc. 3. NZOZ Rodzinny 9,7 proc. Kol-Med, Na Parcelkach, Kro-med, Nowamed, Sun-Med, Cer-Medic, Eskulap, Medical i Psyche. Spoœród numerów telefonów, z jakich oddawano g³osy, wylosowaliœmy jeden, którego w³aœciciel otrzyma nagrodê markowy zegarek ufundowany przez zak³ad jubilerski Grzegorza KaŸmierczaka. Nieoczekiwany prezent od Miko³aja otrzyma pani Ewa Szych z Orpiszewa. Gratulujemy szczêœliwej zwyciê czyni i zachêcamy do wziêcia udzia³u w kolejnych plebiscytach, które bêdziemy og³aszaæ ju wkrótce. (popi) Zmar³ z wych³odzenia Jak podaje prokuratura, 41-letni mê - czyzna, którego 4 grudnia znaleziono martwego przy bloku na ulicy Konstytucji 3 Maja 1 w Krotoszynie, zmar³ wskutek wych³odzenia organizmu. Denata znalaz³o dwóch mieszkañców, którzy zadzwonili pod numer 112. Przyby³a na miejsce policja niezw³ocznie poinformowa³a pogotowie ratunkowe, ale lekarz stwierdzi³ zgon. R E K L A M A Mê czyzna nie mia³ przy sobie adnych dokumentów. Policja ustali³a, e nie posiada sta³ego meldunku. Otarcia na ciele denata sugerowaæ mog³y, e zgon nast¹pi³ wskutek dzia³añ osób trzecich. Nie potwierdzi³o siê to. Sekcja zw³ok wykaza³a, e mê czyzna zmar³ w wyniku wyziêbienia organizmu. Udzia³u osób trzecich nie stwierdzono informuje prokurator okrêgowy z Ostrowa Wlkp., Janusz Walczak. Apelujemy do wszystkich o zainteresowanie siê losem osób bezdomnych, niepe³nosprawnych, samotnych i w podesz³ym wieku. Telefon na policjê informuj¹cy o takich osobach mo e je ustrzec przed zamarzniêciem mówi zastêpca rzecznika prasowego krotoszyñskiej policji, Piotr Szczepaniak. (szyn) Fala w³amañ do mieszkañ W ostatnich tygodniach na terenie naszego powiatu dosz³o do kilku w³amañ. upem z³odziei pada³y najczêœciej pieni¹dze i bi- uteria. Policja nie wyklucza dzia³ania zorganizowanej grupy przestêpczej. Do ostatniego zdarzenia dosz³o 10 grudnia w bloku przy ul. Rawickiej. Drzwi jednego z mieszkañ zosta³y uszkodzone, ale nic nie zginê³o. Traktujemy to zdarzenie jako uszkodzenie mienie, bowiem nic nie zabrano. W grudniu w Krotoszynia odnotowaliœmy dwa takie przypadki mówi rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji, W³odzimierz Sza³. Niestety, by³y te w³amania, podczas których ginê³y kosztownoœci i pieni¹dze. W Zdunach i KoŸminie odnotowaliœmy po dwa takie przypadki. Nie wykluczamy, e zdarzenia w Krotoszynie s¹ z tym powi¹zane i bierze w nich udzia³ jakaœ zorganizowana grupa. Mamy ju pewne poszlaki dodaje rzecznik. Policja apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa i stosowanie dodatkowych zabezpieczeñ. Warto zwracaæ uwagê na osoby obce przebywaj¹ce w okreœlonym rejonie bez widocznego celu. Dotyczy to równie samochodów nienale ¹cych do mieszkañców danego terenu, a zaparkowanych lub przeje d aj¹cych wolno w pobli u posesji. Wszelkie informacje mog¹ce doprowadziæ do ujêcia sprawców mo na kierowaæ nawet anonimow, telefonuj¹ pod numery 997, 112 lub Apel przekazaliœmy równie naszym ksiê- om. Roznosimy go te w postaci ulotek po osiedlach koñczy W. Sza³. Marcin Szyndrowski PODZIÊKOWANIE Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ksi¹ nica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Krotoszynie wyra a ogromn¹ wdziêcznoœæ i sk³ada serdeczne podziêkowania p. Janowi Plucie Prezesowi Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Krotoszynie za sfinansowanie zakupu nowych ksi¹ ek. Pracownice biblioteki

3 Aktualnoœci Zatrzymani za pobicie i narkotyki Policjanci z komendy powiatowej w Krotoszynie zatrzymali trzech mê - czyzn podejrzanych o pobicie i o posiadanie narkotyków. Zostali ujêci krótko po przestêpstwie. KPP KROTOSZYN KPP KROTOSZYN Przes³uchanie drugiego sprawcy 5grudnia na ul. Osadniczej w pobli u marketu Dino dosz³o do bójki. Powiadomieni o tym fakcie policjanci pojechali na miejsce zdarzenia. Zatrzymali dwóch mê czyzn, których jako sprawców wskaza³ pobity 26-letni mieszkaniec Krotoszyna. Pokrzywdzony powiedzia³, e napastników by³o wiêcej. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu i rozpoczêli poszukiwania pozosta³ych uczestników zdarzenia. Tydzieñ po tej bójce do redakcji przyszed³ 35-letni Ryszard, mieszkaniec Góry (woj. dolnoœl¹skie), jeden z zatrzymanych sprawców pobicia. Jak utrzymywa³, przyjecha³ specjalnie do Krotoszyna, by sprostowaæ informacje podane w komunikacie na stronie internetowej miejscowej Komendy Powiatowej Policji. Tam by³o czterech mê czyzn na trzech. Mieliœmy wypite, bo piliœmy u mnie w domu wódkê i piwo. Oko- ³o godz przed sklepem Dino zacz¹³em siê szarpaæ z jakimœ facetem. Potem podszed³em sam do niego i jego dwóch kolegów, jak stali na Osadniczej ko³o gazowni. Kopn¹³em go z wyskoku w plecy. Nagle, nawet nie wiem sk¹d, pojawi³ siê mój kuzyn opowiada. Wspomniany krewny 35-latka zosta³ przewrócony na jezdniê. Œci¹gn¹³em temu goœciowi kurtkê, broni¹c kuzyna. Potem, jak t³umaczy³ nam mê czyzna, ca³a siódemka siê pobi³a. Gdy przyjechali policjanci zatrzymali 35-latka i jednego z jego kompanów. Zamknêli mnie na 27 godzin mówi mê czyzna. Jeden z zatrzymanych na komendzie policji Ci¹g dalszy historii mia³ miejsce kilka godzin póÿniej. Policjantka z krotoszyñskiej komendy wraca³a po s³u bie do domu. Zauwa y³a dwóch autostopowiczów dziwnie zachowuj¹cych siê przy drodze twierdzi podinspektor W³odzimierz Sza³, rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji. To by³o na trasie z Kuklinowa do Kobylina, gdy dwaj mê czyÿni próbowali wróciæ do swoje miejscowoœci. Powiadomi³a dy urnego i dziêki temu policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby. Okaza³o siê, e jeden z mê czyzn mia³ przy sobie œrodki odurzaj¹ce. Natomiast drugi okaza³ siê œwiadkiem wczeœniejszego pobicia. Ja nie wiem, sk¹d oni mieli jakiœ narkotyki. U mnie piliœmy wódkê i piwo powiedzia³ nam 35-latek. Wszyscy zatrzymani mê czyÿni to mieszkañcy wspomnianej ju Góry. Maj¹ od 25 do 35 lat. Sprawcy w momencie zatrzymania byli pijani. Trafili do policyjnego aresztu. Za pope³nione czyny grozi im do 3 lat wiêzienia. (popi) 3 R E K L A M A Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 13 grudnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,29 z³ 5,39 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,30 z³ 5,41 z³ 5,37 z³ 2,60 z³ Krotoszyn, ul. Tartaczna 5,29 z³ 5,36 z³ 5,39 z³ Krotoszyn, ul. Magazynowa 5,35 z³ 5,49 z³ 2,69 z³ Krotoszyn, ul. KoŸmiñska 5,39 z³ 5,74 z³ 5,52 z³ 2,79 z³ Milicz, ul. Poprzeczna 5,32 z³ 5,59 z³ 5,39 z³ 2,71 z³ Ostrów, ul. Krotoszyñska 5,32 z³ 5,59 z³ 5,39 z³ 2,71 z³

4 4 Bezpieczeñstwo Wygrali czujki czadu 6 grudnia w krotoszyñskiej komendzie stra y po arnej wylosowano 40 czujników czadu (tlenku wêgla) dla mieszkañców naszego powiatu. Organizatorzy konkursu Czujka w domu tlenek wêgla nic z³ego nie zrobi to komenda stra y po arnej, krotoszyñski urz¹d miejski oraz starostwo powiatowe. Rozpoczêta w listopadzie akcja ma na celu poprawienie bezpieczeñstwa, zw³aszcza w okresie zimowym, gdy liczba zatruæ tlenkiem wêgla jest najwiêksza informuje rzecznik prasowy stra y Tomasz Niciejewski. By wzi¹æ udzia³ w konkursie, trzeba by³o wype³niæ i dostarczyæ do komendy albo urzêdów specjaln¹ ankietê. 6 grudnia wylosowano dla jej uczestników 40 czujników czadu. Wrêczenie nagród odby³o siê w komendzie stra y 10 grudnia z udzia³em komendanta Mariusza Przyby³a, naczelnika wydzia- ³u spraw obywatelskich i zarz¹dzania kryzysowego w starostwie Andrzeja Wich³acza oraz burmistrza Juliana Joksia. Czujniki wrêcza³ burmistrz Krotoszyna Jak t³umaczy³ komendant, najczêstszym powodem zatruæ czadem jest nieodpowiednia wentylacja pomieszczeñ. Gdy wentylacja jest niesprawna albo zakryta, spaliny cofaj¹ siê do pomieszczenia. Zatrucia wystêpuj¹ najczêœciej tam, gdzie u ywane s¹ piece typu junkers, szczególnie te starego typu, poniewa w nowoczesnych w³¹cza siê blokada, jeœli ulatnia siê czad powiedzia³. Przypomnia³, e w ostatnich latach komenda przeprowadza³a ju akcjê wrêczania mieszkañcom czujników czadu. I czêœæ z nich trafi³o do szaf. Nigdy nie zosta³y zamontowane. Dlatego komendant zaapelowa³ do zebranych, by nie zwlekali, tylko zgodnie zinstrukcj¹ zainstalowali w swoich w domach czujki. yczê wam, by to urz¹dzenie nigdy nie zadzia³a³o. Je eli jednak tak siê stanie, to nale y jak najszybciej przewietrzyæ pomieszczenia i wyjœæ na zewn¹trz, a nastêpnie zadzwoniæ do stra- y. Wtedy przyjedziemy i sprawdzimy, czy w domu wystêpuje jeszcze tlenek wêgla poinstruowa³ mieszkañców. Czujniki wrêcza³ burmistrz. Je eli nie zamierzacie ich zamontowaæ, to przeka cie innym. Niech siê nie zmarnuj¹ poprosi³. Drugie i ostatnie losowanie 40 urz¹dzeñ ostrzegaj¹cych przed niebezpiecznym stê eniem tlenku wêgla w powietrzu zaplanowano na 30 grudnia. (aga) Szybki transport uratowa³ ch³opcu ycie w trakcie zajêæ na krytej p³ywalni bardzo rozbola³a g³owa, a potem stra- 10-latka ci³ na chwilê przytomnoœæ. Nauczyciel zadzwoni³ po karetkê. Ch³opiec trafi³ na Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy w Krotoszynie, gdzie zlecono badanie tomografem. Podczas badania dozna³ nag³ej zapaœci. 10-latek zosta³ natychmiast zabezpieczony przez lekarzy i podjêto decyzjê o jego szybkim przetransportowaniu do szpitala w Poznaniu, na oddzia³ neurochirurgii z powodu wewnêtrznego urazu g³owy informuje dyrektor krotoszyñskiego szpitala, Pawe³ Jakubek. Otrzyma³em potwierdzenie, e jego stan wymaga³ pilnej operacji, któr¹ przeprowadzono. Na dzieñ dzisiejszy stan ch³opca jest stabilny. 10-latka niezw³ocznie przetransportowano na neurochirurgiê w Poznaniu 10 grudnia tu po godzinie 9.00 do krotoszyñskiego szpitala trafi³ z silnym bólem g³owy 10-letni Gracjan z Krotoszyna, który straci³ przytomnoœæ podczas zajêæ na basenie Wodnik. Tomografia wykaza³a wewnêtrzny uraz g³owy. Szko³a trzyma kciuki 10-letni Gracjan jest uczniem klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. To nasz dobry kolega. Wszyscy trzymamy kciuki, eby jak najszybciej wyzdrowia³ mówi¹ dzieci. Ciep³ych s³ów nie szczêdzi równie wychowawca Gracjana, Maciej Parczyñski. Jesteœmy ca³y czas w kontakcie z jego mam¹. To dobry ch³opak. Nie mamy z nim problemów, jest zawsze uœmiechniêty i pomocny. To straszne, co go spotka³o. Solidaryzujemy siê z rodzin¹ w ciê kich dla niej chwilach mówi. L¹dowisko skarb bezcenny Przypadek Gracjana pokazuje, jak wa na jest ka da minuta w sytuacji bezpoœredniego zagro enia ycia. 1,3 mln z³ kosztowa³o l¹dowisko 3 razy l¹dowa³ w Krotoszynie helikopter Bezcenne okaza³o siê l¹dowisko dla helikopterów. W przypadku tego ch³opca bardzo liczy³ siê czas, st¹d decyzja o rodzaju transportu t³umaczy dyrektor szpitala. L¹dowisko oddane do u ytku w tym roku kosztowa³o ponad 1,3 mln z³, z czego 977 tys. z³ stanowi³o dofinansowanie ze œrodków europejskich. Resztê zapewni³y powiat oraz SPZOZ. Do tej pory œmig³owiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego l¹dowa³ u nas trzykrotnie. Marcin Szyndrowski OG OSZENIE OG OSZENIE

5 Reklama 5

6 6 yczenia

7 Sprawy 7 Krotoszyñskie ko³o Twojego Ruchu rozpoczyna przygotowania do wyborów samorz¹dowych w 2014 r. Chce prze- ³amaæ dominacjê PSL Zamierza otworzyæ w Krotoszynie biuro poselskie Krzysztofa K³osowskiego. 9 grudnia w strzelnicy LOK na terenie by³ej jednostki wojskowej w Krotoszynie odby³a siê konferencja prasowa pos³a Krzysztofa K³osowskiego (Twór Ruch) z Jarocina. Poinformowano na niej o wojewódzkim kongresie Twojego Ruchu w Poznaniu (1 grudnia), na którym wybrano zarz¹d wojewódzki. 12 osób w naszym kole Zarz¹d wojewódzki ma w kompetencjach przygotowanie wyborów do Europarlamentu i do sejmiku wielkopolskiego. Natomiast wybory samorz¹dowe do powiatów i gmin bêd¹ w gestii zarz¹du okrêgu. Twój Ruch powsta³ z po³¹czenia Ruchu Palikota i ugrupowania Europa Plus pod wodz¹ Aleksandra Kwaœniewskiego. W ca³ej Wielkopolsce nale y do niego 660 osób. Partia buduje równie krotoszyñskie struktury, gdzie szefem licz¹cego 12 osób ko³a jest 34- letni Tomasz Serafiniak, który wszed³ do wielkopolskiej rady politycznej. Twój Ruch chce prze³amaæ hegemoniê PSL Ma³gorzata Cwojdziñska, pose³ Krzysztof K³osowski, Tomasz Serafiniak Mo na lepiej wspó³pracowaæ Ugrupowanie szykuje siê do wyborów samorz¹dowych w2014 r. Najwa niejszy cel wwyborach to jak deklaruje T. Serafiniak pokazanie, e Twój Ruch jest czymœ wiêcej ni tylko parti¹. To sposób na ycie ka dego z nas. To idea pe³na otwartoœci, tolerancji, nowoczesnoœci i szczêœcia. Bêdziemy chcieli mieæ czynny udzia³ w prze³amaniu hegemonii PSL-u na terenie naszego powiatu i pokazaniu, e w wielu dziedzinach ycia naszej Ma³ej Ojczyzny mo - na zdecydowanie lepiej i efektywniej wspó³pracowaæ z jej mieszkañcami zaznacza przewodnicz¹cy. Twierdzi, e postawi na najmocniejszych kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyñskiego i Rady Miejskiej w Krotoszynie. W przypadku wyborów jednomandatowych najwa niejsze bêd¹ jednostki, co wnajbli szych wyborach samorz¹dowych powinno zdecydowanie zmieniæ sk³ad poszczególnych rad s¹dzi Serafiniak. Spotkanie z SLD Twój Ruch raczej nie wystawi swojego kandydata na burmistrza Krotoszyna. Czy poprze kandydata z innego ugrupowania? W ca³ym okrêgu kalisko-leszczyñskim trwaj¹ rozmowy z ró nymi opcjami politycznymi. Jesteœmy gotowi na ka d¹ koalicjê z wyj¹tkiem tej z PiS-em podkreœla Ma³gorzata Cwojdziñska, wiceprzewodnicz¹ca zarz¹du wojewódzkiego. Serafiniak zdradza, e prowadzi³ ju wstêpne rozmowy z lokalnymi dzia³aczami innych partii. Jestem umówiony z czo³owymi przedstawicielami SLD w naszym rejonie na spotkanie w sprawie wspó³pracy przed wyborami wyjaœnia. R E K L A M A Rewitalizacja zd³awi handel? T. Serafiniak uwa a, e w Krotoszynie potrzebny jest bud et obywatelski. Nasza spo³ecznoœæ lokalna, która ma doœæ mocno ograniczone zaufanie do przedstawicieli w³adzy, bêdzie mog³a czuæ siê pewniej, bezpoœrednio decyduj¹c o wydatkach uzasadnia. Dlatego opowiada siê za tym, aby nie by³a to kwota symboliczna jak w Kaliszu, gdzie przeznaczono na bud et obywatelski zaledwie 0,3 procenta wydatków. Potrzebna jest kwota, za któr¹ bêdziemy mogli zrobiæ coœ konkretnego. Dyskusja powinna siê zacz¹æ od 1 procenta powiedzia³ na konferencji. Jego zdaniem przyk³adem nie do koñca zrozumia³ego wydawania publicznych pieniêdzy jest rewitalizacja centrum Krotoszyna. Czy pieniêdzy unijnych nie mo na wykorzystaæ w sposób bardziej efektywny? Po co zamykaæ centrum miasta, aby stworzyæ miejsce odpoczynku, gdzie kawa bêdzie po 8 z³, a piwo po 6 z³? Widzimy, e wiele najlepszych lokali u ytkowych stoi pustych. Wyjaœni³, e wiêkszoœæ kamienic w rynku iulicach dochodz¹cych do niego jest w rêkach prywatnych. Nie wszystkich w³aœcicieli staæ wiêc na to, by w porozumieniu z konserwatorem zabytków wyremontowaæ je za kilkaset tysiêcy stwierdzi³. Pose³ K³osowski poda³ przyk³ad rynku w Jarocinie. Obecnie trwa dyskusja na temat przywrócenia tam ruchu ko³owego, a tu robi siê coœ odwrotnego. Na jarociñskim rynku ogródki otwarte latem nie przynosz¹ dobrych obrotów. Sklepy stoj¹ puste, handel przenosi siê w inne miejsca. Odm³odzenie w³adzy Partia Palikota skupi siê na kluczowych rozwi¹zaniach dotycz¹cych ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci oraz na s³u bie zdrowia, edukacji, ekologii ze szczególnym uwzglêdnieniem odnawialnych Ÿróde³ energii, a tak e na integracji europejskiej. Jak ta nowa partia zamierza trafiæ do mieszkañców powiatu? Nasza strategia opiera siê na równym traktowaniu mieszkañców wsi i miast, ze szczególnym uwzglêdnieniem sprawiedliwego podzia³u œrodków unijnych na proporcjonalny rozwój tych obszarów mówi Serafiniak, ambitnie zak³adaj¹c prze³amanie w³adztwa PSL-u. W taki sposób, aby obecn¹ sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ poprawiæ, dokonaæ przede wszystkim wyraÿnych zmian personalnych, z obowi¹zkowym odm³odzeniem w³adzy wyjaœnia. Otwarcie biura poselskiego w Krotoszynie planowane jest na prze³om stycznia i lutego. Sebastian Poœpiech

8 8 Sprawy Maj¹ za ma³o pieniêdzy na halê! Pojawiaj¹ siê kolejne przeszkody na drodze do budowy hali sportowej oraz remontu Zespo³u Szkó³ nr 3 przy al. Powstañców Wlkp. w Krotoszynie. Najtañsza oferta w przetargu na wykonawcê inwestycji opiewa na 17,5 mln. Umowa po yczki z programu Jessica na ponad 13,5 mln z³ w³adze Krotoszyna podpisa³y zprzedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w po³owie paÿdziernika. Miesi¹c póÿniej og³oszono przetarg na wykonawstwo inwestycji. Koperty zofertami otwarto kilka dni temu. Od pocz¹tku by³o wiadomo, e 13,5 mln z³ to mniej ni kosztorysowa wartoœæ inwestycji (ok. 15 mln z³). Urzêdnicy s¹dzili, e przetarg przyniesie oferty tañsze. Tymczasem sta³o siê odwrotnie. Najtañsz¹ ofertê z³o y³a firma Skanska(17 mln 527 tys. z³), anajdro sz¹, na ponad 25 mln z³, Castellum z Wroc³awia. A wiêc do najtañszej oferty gmina musia³by do³o yæ 4mln z³. Jak zostanie rozwi¹zany ten problem? Burmistrz Julian Jokœ poinformowa³ radnych, e zwróci³ siê ju pisemnie do BGK z zapytaniem, czy istnieje mo liwoœæ dopo- yczenia brakuj¹cej kwoty. Je eli bank siê zgodzi, to wyst¹pimy do pañstwa o zgodê na zwiêkszenie po yczki. A je eli bank odrzuci wniosek? Uniewa nimy przetarg i og³osimy kolejny stwierdza Jokœ. Do przetargu nie zg³osi³y siê nasze lokalne firmy, lecz m.in. z Ostrowa, Poznania, Wroc³awia i Warszawy. To ogromne firmy i chc¹ tu zrobiæ biznes. One z pewnoœci¹ nie bêd¹ same tego zadania realizowaæ, tylko zaczn¹ szukaæ Z³o one w przetargu oferty Skanska Warszawa 17 mln 527 tys. z³ Prebet Ostrów Wlkp. 18 mln 32 tys. z³ Agrobex Poznañ 18 mln 875 tys. z³ Jack-Bud Poznañ 19 mln 942. tys. z³ Nickel Jelonek 22 mln 697 tys. z³ MS Budownictwo Tarnowo Podgórne 23 mln 362 tys. z³ Castellum Wroc³aw 25 mln 313 tys. z³ Stara sala w SP nr 1. Do najtañszej oferty budowy nowej hali miasto musia³oby do³o yæ cztery miliony R E K L A M A na naszym terenie podwykonawców komentuje skarbnik gminy Grzegorz Galicki. Radny S³awomir Augustyniak pyta, jak miasto mog³o pope³niæ tak du y b³¹d. Trudno mi poj¹æ to niedoszacowanie. To olbrzymia kwota. Dziœ wystêpujemy o zwiêkszenie po yczki i jednoczeœnie zad³u enia. Martwiê siê o przysz³oœæ inwestycji powiedzia³, na co burmistrz odpar³, e urz¹d szacowa³, i po przetargu inwestycja oka e siê tañsza. Jak uzupe³ni³ wiceburmistrz Ryszard Czuszke, na pocz¹tku szacowany koszt inwestycji wynosi³ nieco ponad 17 mln z³. Kwotê tê jednak zmniejszono ograniczaj¹c zakres prac. Obciêliœmy o oko³o 2 mln z³ wydatki na wyposa enie sali poinformowa³. Zdaniem skarbnika oczekiwania przetargowe miasta by³y realne. Po zmniejszeniu planu kosztorys opiewa³ na ponad 15 mln z³. Zak³adanie wiêc, e po przetargu cena wyniesie oko³o 13 do 14 mln, jest ca³kowicie normalne. Sprawê dodatkowo komplikuje fakt, e bank narzuci³ miastu sztywny okres realizacji inwestycji. Wszystkie prace maj¹ zostaæ zakoñczone do marca 2015 r. Czasu jest niewiele. K³opoty z rozstrzygniêciem przetargu doprowadz¹ do kolejnych opóÿnieñ. Jak gmina upora siê z realizacj¹ inwestycji w obliczu braku potrzebnej kwoty i kurcz¹cego siê czasu? Agnieszka Marciniak

9 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Agnieszka Marciniak tel W skrócie Sukces tygrysic. Na pocz¹tku grudnia zawodniczki z Borzêcic wystartowa³y w fina³owej kolejce ligi teakwondo Weso³ek Cup w Œremie, gdzie wywalczy³y piêæ medali. Wiêcej na s. 38. Notatnik Burmistrz miasta, w zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê sezonem zimowym, zwraca siê do mieszkañców z proœb¹ o zapewnienie swobodnego dojazdu do posesji firmie odbieraj¹cej œmieci. W³odarz apeluje równie o ograniczenie parkowania samochodów przy ulicach w dni odbioru odpadów. Mowa tu przede wszystkim o ulicach: Murnej, Wa³owej, Koœcielnej Glinki oraz Wêckiego. 2 grudnia w bibliotece publicznej odby³o siê spotkanie z autork¹ powieœci kryminalnych Olg¹ Rudnick¹. Uczestniczyli w nim uczniowie drugich klas Liceum Ogólnokszta³c¹cego w KoŸminie. 6 grudnia w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych z okazji Miko³ajek odby³ siê uroczysty apel. Na sali pojawi³ siê œwiêty Miko³aj, który zostawi³ dla uczniów listê zadañ do wykonania, takich jak chocia by zaœpiewanie kolêdy i zatañczenie do piosenki Jingle Bells. Po wykonaniu wszystkich poleceñ uczniowie i nauczyciele otrzymali s³odkie upominki. Od 9 do 18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 bêdzie przeprowadzana akcja Szlachetna Paczka, polegaj¹ca na zbiórce artyku³ów pierwszej potrzeby, takich jak przybory szkolne, odzie, artyku³y spo- ywcze. Wszystkie produkty nale- y sk³adaæ obok sekretariatu szko- ³y. Zebrane dary zostan¹ przekazane potrzebuj¹cym rodzinom z terenu koÿmiñskiej gminy. 6 stycznia o godz w kinie Mieszko odbêdzie siê koncert Trzech Tenorów. Cena biletu wynosi 33 z³. Przy zakupie trzech cena jednego wyniesie 30 z³. Wiêcej informacji pod tel lub w siedzibie oœrodka kultury. Piernikowe figle 7 grudnia w KoŸmiñskim Oœrodku Kultury odby³y siê pi¹te coroczne Piernikowe figle, czyli miko³ajki u koÿminian. A. MALINOWSKA Nie brakowa³o atrakcji dla dzieci i doros³ych. Ka dy z przyby³ych móg³ zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie na saniach œw. Miko³aja, a chêtnych nie brakowa³o. Mieszkañcy miasta i gminy wspólnie zdobili pierniki i bombki. Wspólne tworzenie ozdób œwi¹tecznych by³o dla dzieci ogromn¹ radoœci¹ Borzêciczki. Za ma³o dbaj¹ o tê wieœ? Podczas niedawnego wspólnego posiedzenia komisji radny Leszek Chojnicki powróci³ do tematu zamkniêtej furtki Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Borzêciczkach. I.STANIS AWSKA O sprawie pisaliœmy kilka miesiêcy temu, gdy L. Chojnicki narzeka³ podczas jednego z posiedzeñ radnych na zamkniêt¹ furtkê, przez co mieszkañcy wsi nie mog¹ korzystaæ z krótszego przejœcia przez park do miejscowego koœcio³a i s¹ zmuszeni chodziæ na nabo eñstwa d³u sz¹ œcie k¹, ci¹gn¹c¹ siê przy szosie. Dyrektorka placówki Barbara Zakrzewska t³umaczy- ³a wtedy, e furtka jest zamykana, aby podopieczni oœrodka nie mogli samodzielnie opuszczaæ terenu placówki, a wiêc dla ich bezpieczeñstwa. Podczas niedawnego wspólnego posiedzenia komisji L. Chojnicki mia³ pretensje do burmistrza Macieja Bratborskiego, e ten nie popar³ jego pomys³u wybudowania przy wspomnianej trasie chodnika. Zaraz przyjdzie œnieg, to zaspy bêd¹ ludzi do rowów spycha³y albo wprost pod ko³a samochodów stwierdzi³. Jego s³owa wyraÿnie zirytowa³y burmistrza, który zauwa y³, e w ostatnich latach gmina zainwestowa³a wiele milionów w Borzêciczki. Wydaliœmy naprawdê du o pieniêdzy. Wyremontowaliœmy tamtejsz¹ szko³ê i drogê. A poza tym nikt nie jest w stanie nic poradziæ Dzieci w saniach Miko³aja Do malowania bombek zaproszono te przedstawicieli magistratu, radnych, szefów placówek podleg³ych gminie, ksiê y i so³tysów. Bombki nieodp³atnie przekaza³a miejscowa firma Lotos, zajmuj¹ca siê ich produkcj¹. 30 pomalowanych przez koÿmiñskich VIP-ów ozdób zostanie zlicytowanych podczas przysz³orocznego fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Podczas po³¹czonej z kiermaszem œwi¹tecznym imprezy czas umilali lokalni artyœci z zespo³ów Codex, Do- -Re-Mi i Seven, œpiewaj¹c najpiêkniejsze kolêdy i œwi¹teczne przeboje. KoŸmiñscy harcerze wraz z przyby³ymi dzieæmi tworzyli ozdoby œwi¹teczne. Mo na te by³o kupiæ ozdoby wykonane przez uczniów miejscowych szkó³. Na zakoñczenie najm³odsi obejrzeli przedstawienie Królowa Œniegu zaprezentowane przez krakowskich aktorów. (traw) na to, e mieszkañcy chc¹ przechodziæ przez oœrodek do koœcio³a. Mo e pan nas straszyæ i rzucaæ obelgami, ale to nie pomo e. Pan te by nie chcia³, eby obce osoby przechodzi³y przez pana podwórko powiedzia³ w³odarz KoŸmina. Zaznaczy³ te, e mieszkañcy mog¹ chodziæ do koœcio³a znacznie spokojniejszymi trasami. Na to L. Chojnicki powiedzia³ jedynie: Dobra, zginie ktoœ, to wtedy zobaczycie... (aga) Przeszkolili 4 grudnia w koÿmiñskim magistracie odby³o siê szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeñ i klubów sportowych. Szkolenie prowadzi³ trener Marek Œwiês, pracownik administracji samorz¹dowej i rz¹dowej. Szkolenie zorganizowano w zwi¹zku z planowanym przez gminê na przysz³y rok konkursem na realizacjê zadañ publicznych. Uczestniczy³o w nim kilkunastu cz³onków organizacji pozarz¹dowych oraz pracownicy urzêdu miasta. Na szkoleniu mówiono o tym, jak prawid³owo sk³adaæ wnioski o dotacje gminne, jak uzyskane œrodki efektywnie wydatkowaæ i jak siê z nich rozliczaæ. Marek Œwiês omówi³ te zasady wspó³pracy samorz¹du z organizacjami pozarz¹dowymi oraz klubami sportowymi. Wyjaœni³ równie procedurê zwi¹zan¹ ze zlecaniem przez samorz¹d zadañ publicznych. (lt) Strzelali do nowej tarczy Do Tarczy Powstañczej strzelano po raz pierwszy 30 listopada na strzelnicy koÿmiñskiego bractwa kurkowego odby³o siê tradycyjne strzelanie andrzejkowe, na które przybyli tak e bracia z Jutrosina, Ponieca i Mieszkowa. Podczas tych zawodów po raz pierwszy w historii bractwa z KoŸmina strzelano do Tarczy Powstañczej, ufundowanej przez Czes³awa Jag³ê, Tomasza Paterka, Daniela Szczepaniaka i Ryszarda Kostkê, którzy w ten sposób postanowili oddaæ ho³d powstañcom wielkopolskim. Do pierwszej Tarczy Powstañczej najlepiej celowa³ Ryszard Kostka, drugie miejsce zaj¹³ Jan Kosin, a trzecie Jacek Gawroñski. Tarcza Powstañcza jest wzorowana na przedwojennej odznace Szko³y Podchor¹ ych Piechoty. Przedstawia or³a trzymaj¹cego w szponach pagon, na którym widnieje postaæ powstañca wielkopolskiego, upamiêtnionego na koÿmiñskim pomniku Wolnoœci. Tarczê wykona³ brat Marek Kuœ z Mieszkowa. Oprócz Tarczy Powstañczej Ryszard Kostka otrzyma³ pami¹tkowy krzy z wizerunkiem koÿmiñskiego powstañca. Podobne krzy e dostali tak e bracia, którzy w strzelaniu do Tarczy Powstañczej zajêli II i III miejsce. Podczas zawodów strzelano te do Tarczy Andrzejkowej, Tarczy Brackiej, Tarczy eglarskiej i do kura. Kura str¹ci³ Daniel Szczepaniak. Strzelanie do Tarczy Andrzejkowej wygra³ Tomasz Paterek, do Tarczy eglarskiej najlepiej strzela³ Jan Kosin, Tarczê Brack¹ zdoby³ Marek Balcerek. W trakcie zawodów Daniel Szczepaniak wyg³osi³ prelekcjê na temat historii koÿmiñskiego pomnika Wolnoœci. Liliana Trawiñska

10 10 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski. Tel KOBYLIN O naszej œwietlicy zapomniano Dach zabezpieczony Ponad 3 miliony z³otych posz³o w tym roku z bud etu gminy na remonty œwietlic, o których na bie- ¹co informowaliœmy. Okazuje siê jednak, e nie wszêdzie. Nasza œwietlica musi czekaæ do przysz³ego roku. Trochê nas to boli, bo robimy w niej sporo mówi so³tys D³ugo³êki, Grzegorz Okupnik. O œwietlicy w D³ugo³êce pisaliœmy na pocz¹tku tego roku, podkreœlaj¹c, e jej stan pozostawia wiele do yczenia. Dziurawy dach, który powodowa³ zacieki i pêkniêcia œcian, zosta³ jednak naprawiony. Sami to zrobiliœmy po uzgodnieniach z firm¹, któr¹ poprosiliœmy o pomoc. Wystarczy³o trochê papy i teraz nie przecieka, ale remont jest potrzebny, bo jak d³ugo dach wytrzyma, to nikt nie wie zaczyna G. Okupnik. Na modernizacjê czeka praktycznie ca³y budynek. Brak aneksu kuchennego i toalet to najpowa niejsze problemy. Pêkaj¹ te œciany budynku. My naprawdê robimy sporo dla mieszkañców D³ugo³eki. Teraz nawet organizujemy sylwestra tutaj, bo nie mamy przecie innej sali dodaje so³tys. Dlaczego zabrak³o pieniêdzy na remont œwietlicy w D³ugo³êce? Jak siê dowiedzieliœmy, pieni¹dze rozdzielano na podstawie informacji so³tysów o czêstotliwoœci u ywania œwietlic. W grê wchodzi³y m.in. zebrania, uroczystoœci rodzinne, zawody sportowe czy imprezy rekreacyjne. Trudno siê dziwiæ ludziom, e nieczêsto organizuj¹ coœ w œwietlicy, skoro warunki s¹ tak spartañskie. Za³o ê Œwietlica pilnie potrzebuje modernizacji mówi G. Okupnik siê, e gdyby by³y toalety i kuchnia, imprez by³oby znacznie wiêcej t³umaczy G. Okupnik. Pojawi³a siê jednak iskierka nadziei. W projekcie bud etu gminy na przysz³y rok zabezpieczono bowiem 30 tys. z³ na remont œwietlicy. Uchwalimy bud et 30 grudnia. Mam nadziejê, e te pieni¹dze pozostan¹, bo remont œwietlicy to dla nas sprawa priorytetowa we wsi koñczy so³tys. Iloœæ spotkañ w poszczególnych œwietlicach w roku 2013 wygl¹da³a nastêpuj¹co: D³ugo³êka (17), Fija³ów (14), Górka (9), Kuklinów (41), agiewnik (29), Raszewy (3), Rêbiechów (13), Smolice (53), Sroki (20), Starygród (7), Wyganów (21), Zalesie Ma³e (66), Zalesie Wielkie (24) i Zdziêtawy (18). (szyn) Smolicki koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przeszed³ pierwsze zabiegi remontowe. Przed zim¹ zakoñczono zabezpieczanie dachu, który od d³u szego czasu by³ nieszczelny. Remont dachu rozpocz¹³ siê w lipcu. By³ konieczny, poniewa dziurawe poszycie powodowa³o ogromne zacieki. Po wizycie konserwatora zabytków z Kalisza okaza³o siê, e dach nadaje siê tylko do wymiany. Proboszcz parafii, ks. B³a ej Dojas, móg³ liczyæ na wsparcie wiernych, którzy zaczêli wp³acaæ dobrowolne datki na remont dachu. Pomogli te sponsorzy. Starostwo do³o y³o 20 tys. z³, a gmina Kobylin 25 tys. z³. Wszystkim z serca dziêkujemy za ten wspólny i nie³atwy odcinek troski o Bo y Dom. Przed nami jeszcze wiêksze wyzwania. St¹d prosimy wszystkich o dalsz¹ nieustann¹ modlitwê. Prosimy równie ka dego, kto pragnie swoimi pieniêdzmi nam pomóc. Ka de wsparcie finansowe pozwoli ³atwiej zrealizowaæ ca³oœciowe dzie³o kapitalnego remontu zespo³u koœcielnego wraz z otoczeniem informuje proboszcz. Do najpiêkniejszych skarbów koœcio³a nale y malowany na drewnie wizerunek Matki Boskiej. By³ ozdobiony srebrnymi koronami, wysadzanymi drogimi kamieniami i per³ami, oraz sukni¹ wykut¹ ze srebrnej blachy. Niestety sukienka i srebrne korony zniknê³y podczas wojny. (szyn) W koœciele zabezpieczono przed zim¹ ca³y dach Marcin Szyndrowski. Tel ZDUNY Marcin Szyndrowski. Tel ROZDRA EW Mobilnie w Konarzewie Od 9 grudnia Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie ma schodo³az, dziêki któremu piêtra placówki s¹ w koñcu dostêpne dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Schodo³az usun¹³ wszystkie bariery Po prawie szeœciu latach starañ oœrodek wzbogaci³ siê o ten profesjonalny sprzêt. W³oskiej marki schodo³az kosztowa³ 14 tys. z³. 60 proc. tej sumy przekaza³o nam starostwo, a resztê fundusz rehabilitacji osób niepe³nosprawnych informuje wicedyrektorka, Iwona Nowacka. Konarzewski oœrodek jest teraz jedyn¹ placówk¹ specjaln¹ w powiecie, w której zniwelowano wszystkie bariery architektoniczne. Pierwszym wychowankiem korzystaj¹cym ze schodo³azu by³ Rafa³, uczeñ klasy I gimnazjum. Z wielkim wzruszeniem wszyscy obserwowali reakcjê ch³opca, po raz pierwszy zwiedzaj¹cego ca³y budynek, ogl¹daj¹cego pracownie specjalistyczne, pomieszczenia administracji na pierwszym piêtrze oraz œwietlicê na drugim. Teraz nie trzeba ju planowaæ zajêæ dla uczniów na wózkach tylko na parterze, bo tak e ka dy uczeñ na wózku mo e mieæ zajêcia w ka dym pomieszczeniu oœrodka koñczy I. Nowacka. Przypomnijmy tylko, e oœrodek w Konarzewie powsta³ w 1977 roku i od tego czasu edukacj¹ obejmuje wszystkie osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym m³odzie niepe³nosprawn¹. Prowadzone s¹ tam bardzo ciekawe zajêcia m.in. z dogoterapii, hipoterapii czy artetarapii. (szyn) Sami wiele robi¹ dla wsi So³ectwo Budy to 60 posesji, w których mieszka 325 osób. So³tysem jest tam Miros³aw Siudy. Miros³aw Siudy (29 l.) pe³ni funkcjê so³tysa od 2011 r. Zast¹pi³em na tym stanowisku d³ugoletniego so³tysa, Wac³awa Zmyœlonego mówi. Rolnicy z Bud to g³ównie hodowcy byd³a i trzody chlewnej. Mieszkañcy stawiaj¹ te na handel i us³ugi. Dziœ mamy we wsi zarejestrowanych piêtnaœcie firm. Prê nie dzia³aj¹ ostatnio powsta³e: sk³ad opa³u, sk³ad budowlany i warsztat naprawy aut. Inwestuj¹ u nas nie tylko mieszkañcy, ale równie osoby z zewn¹trz, jak np. pan Ryszard Nawrocki z Jarocina, który prowadzi wspomniany sk³ad budowlany. Od pocz¹tku kadencji so³tysa uda³o siê wiele zrobiæ. Przede wszystkim zabrano siê za remont remizy stra ackiej oraz œwietlicy. Wszystko robiliœmy sami w czynie spo³ecznym. Mamy we wsi wielu fachowców i murarzy, i tynkarzy, i hydraulików. Sami ogarniamy wiêkszoœæ prac takich jak koszenie, czyszczenie rowów, karczowanie drzew, remonty mówi M. Siudy. Na remont œwietlicy Budy maj¹ zabezpieczone w bud ecie gminy Rozdra ew 30 tys. z³. Ju kupujemy materia³y. Sami wyremontujemy œwietlicê. Ruszamy w grudniu z pracami rozbiórkowymi. Bêdziemy chcieli zd¹ yæ do Œwietlica w Budach ma byæ gotowa w maju 2014 roku 5 maja przysz³ego roku, do Dnia Stra- aka kontynuuje so³tys. Mieszkañcy wsi sami wybudowali w niej boisko. Zamierzaj¹ te postawiæ tzw. grzybek rekreacyjny. Ziemia na boisko pochodzi³a z równania poboczy. Sami nawieÿliœmy ok. 150 przyczep. Drewno na grzybek te mamy przyszykowane. Po wycince dziewiêciu drzew, oczywiœcie za odpowiedni¹ zgod¹, wykorzystamy je jako materia³ mówi so³tys. Na kolejny rok Budy otrzymaj¹ 13,5 tys. z³ z funduszu so³eckiego. Jak mówi so³tys, pieni¹dze pójd¹ na remont œwietlicy. Miros³aw Siudy prowadzi w³asny warsztat samochodowy. Jest kawalerem. Bardzo lubi jeÿdziæ na nartach. Pasjonuje siê te szybkimi autami. M³ody so³tys sam nie wie sk¹d czerpie si³y na wszystkie obowi¹zki. Nigdy praktycznie nie mam wolnego czasu. Zawsze znajdzie siê coœ do roboty. Póki co dajê radê mówi. Oprócz so³tysowania pan Miros³aw jest równie sekretarzem i czynnym stra akiem w OSP Budy. (szyn)

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA Nowy MULTIROOM RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (938) TYGODNIK

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo