URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach"

Transkrypt

1 Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach Jak powsta³a nazwa Sulmierzyce, wyjaœnia prof. Miodek, a najnowsze informacje o yciu renesansowego poety Sebastiana Klonowica podsumowuje Kazimierz Orzechowski. s. 24/25 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 50/51 (973/974) 17 grudnia 2013 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) URATOWALI GRACJANA 4 10 grudnia z silnym bólem glowy trafi³ do szpitala 10-letni Gracjan z Krotoszyna, który straci³ przytomnoœæ na lekcji w-f na basenie Wodnik. Tomografia wykaza³a wewnêtrzny uraz. Ch³opca przetransportowano œmig³owcem na oddzia³ neurochirurgii do Poznania. Przeszed³ ju operacjê. R E K L A M A Ale numer! Krotoszyn. Zatrzymani za pobicie i narkotyki è s. 3 Borzêciczki. Jak ktoœ zginie, to zobaczycie è s. 9 D³ugo³êka. Rajcy zapomnieli o œwietlicy? è s. 10 Konarzew. Za 14 tys. z³ maj¹ schodo³az è s. 10 Budy. Œwietlica i remiza bêd¹ gotowe w maju è s. 10 Krotoszyn. So³tysi dostan¹ wiêksze diety è s. 27 Krotoszyn. Œpiewa nawet przy garach è s. 28

2 2 Bezpieczeñstwo Plebiscyt Rzeczy Familia najlepsz¹ przychodni¹ Plebiscyt na najbardziej przyjazn¹ przychodniê w Krotoszynie wygra³a Familia. Drugie miejsce zajê³a Alfa, a trzecie NZOZ Rodzinny. Plebiscyt, w którym Czytelnicy Rzeczy Krotoszyñskiej g³osowali na najbardziej przyjazn¹ przychodniê, zakoñczy³ siê 10 grudnia. Najwiêcej sms-ów wys³ano na przychodniê Familia (55,3 proc. g³osów), drugie miejsce zajê³a Alfa (12,7 proc.), a trzecie NZOZ Rodzinny (9,7 proc.). Kolejne lokaty zajê³y nastêpuj¹ce niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej: Najlepsze przychodnie 1. Familia 55,3 proc. 2. Alfa 12,7 proc. 3. NZOZ Rodzinny 9,7 proc. Kol-Med, Na Parcelkach, Kro-med, Nowamed, Sun-Med, Cer-Medic, Eskulap, Medical i Psyche. Spoœród numerów telefonów, z jakich oddawano g³osy, wylosowaliœmy jeden, którego w³aœciciel otrzyma nagrodê markowy zegarek ufundowany przez zak³ad jubilerski Grzegorza KaŸmierczaka. Nieoczekiwany prezent od Miko³aja otrzyma pani Ewa Szych z Orpiszewa. Gratulujemy szczêœliwej zwyciê czyni i zachêcamy do wziêcia udzia³u w kolejnych plebiscytach, które bêdziemy og³aszaæ ju wkrótce. (popi) Zmar³ z wych³odzenia Jak podaje prokuratura, 41-letni mê - czyzna, którego 4 grudnia znaleziono martwego przy bloku na ulicy Konstytucji 3 Maja 1 w Krotoszynie, zmar³ wskutek wych³odzenia organizmu. Denata znalaz³o dwóch mieszkañców, którzy zadzwonili pod numer 112. Przyby³a na miejsce policja niezw³ocznie poinformowa³a pogotowie ratunkowe, ale lekarz stwierdzi³ zgon. R E K L A M A Mê czyzna nie mia³ przy sobie adnych dokumentów. Policja ustali³a, e nie posiada sta³ego meldunku. Otarcia na ciele denata sugerowaæ mog³y, e zgon nast¹pi³ wskutek dzia³añ osób trzecich. Nie potwierdzi³o siê to. Sekcja zw³ok wykaza³a, e mê czyzna zmar³ w wyniku wyziêbienia organizmu. Udzia³u osób trzecich nie stwierdzono informuje prokurator okrêgowy z Ostrowa Wlkp., Janusz Walczak. Apelujemy do wszystkich o zainteresowanie siê losem osób bezdomnych, niepe³nosprawnych, samotnych i w podesz³ym wieku. Telefon na policjê informuj¹cy o takich osobach mo e je ustrzec przed zamarzniêciem mówi zastêpca rzecznika prasowego krotoszyñskiej policji, Piotr Szczepaniak. (szyn) Fala w³amañ do mieszkañ W ostatnich tygodniach na terenie naszego powiatu dosz³o do kilku w³amañ. upem z³odziei pada³y najczêœciej pieni¹dze i bi- uteria. Policja nie wyklucza dzia³ania zorganizowanej grupy przestêpczej. Do ostatniego zdarzenia dosz³o 10 grudnia w bloku przy ul. Rawickiej. Drzwi jednego z mieszkañ zosta³y uszkodzone, ale nic nie zginê³o. Traktujemy to zdarzenie jako uszkodzenie mienie, bowiem nic nie zabrano. W grudniu w Krotoszynia odnotowaliœmy dwa takie przypadki mówi rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji, W³odzimierz Sza³. Niestety, by³y te w³amania, podczas których ginê³y kosztownoœci i pieni¹dze. W Zdunach i KoŸminie odnotowaliœmy po dwa takie przypadki. Nie wykluczamy, e zdarzenia w Krotoszynie s¹ z tym powi¹zane i bierze w nich udzia³ jakaœ zorganizowana grupa. Mamy ju pewne poszlaki dodaje rzecznik. Policja apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa i stosowanie dodatkowych zabezpieczeñ. Warto zwracaæ uwagê na osoby obce przebywaj¹ce w okreœlonym rejonie bez widocznego celu. Dotyczy to równie samochodów nienale ¹cych do mieszkañców danego terenu, a zaparkowanych lub przeje d aj¹cych wolno w pobli u posesji. Wszelkie informacje mog¹ce doprowadziæ do ujêcia sprawców mo na kierowaæ nawet anonimow, telefonuj¹ pod numery 997, 112 lub Apel przekazaliœmy równie naszym ksiê- om. Roznosimy go te w postaci ulotek po osiedlach koñczy W. Sza³. Marcin Szyndrowski PODZIÊKOWANIE Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ksi¹ nica Pedagogiczna w Kaliszu Filia w Krotoszynie wyra a ogromn¹ wdziêcznoœæ i sk³ada serdeczne podziêkowania p. Janowi Plucie Prezesowi Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Krotoszynie za sfinansowanie zakupu nowych ksi¹ ek. Pracownice biblioteki

3 Aktualnoœci Zatrzymani za pobicie i narkotyki Policjanci z komendy powiatowej w Krotoszynie zatrzymali trzech mê - czyzn podejrzanych o pobicie i o posiadanie narkotyków. Zostali ujêci krótko po przestêpstwie. KPP KROTOSZYN KPP KROTOSZYN Przes³uchanie drugiego sprawcy 5grudnia na ul. Osadniczej w pobli u marketu Dino dosz³o do bójki. Powiadomieni o tym fakcie policjanci pojechali na miejsce zdarzenia. Zatrzymali dwóch mê czyzn, których jako sprawców wskaza³ pobity 26-letni mieszkaniec Krotoszyna. Pokrzywdzony powiedzia³, e napastników by³o wiêcej. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu i rozpoczêli poszukiwania pozosta³ych uczestników zdarzenia. Tydzieñ po tej bójce do redakcji przyszed³ 35-letni Ryszard, mieszkaniec Góry (woj. dolnoœl¹skie), jeden z zatrzymanych sprawców pobicia. Jak utrzymywa³, przyjecha³ specjalnie do Krotoszyna, by sprostowaæ informacje podane w komunikacie na stronie internetowej miejscowej Komendy Powiatowej Policji. Tam by³o czterech mê czyzn na trzech. Mieliœmy wypite, bo piliœmy u mnie w domu wódkê i piwo. Oko- ³o godz przed sklepem Dino zacz¹³em siê szarpaæ z jakimœ facetem. Potem podszed³em sam do niego i jego dwóch kolegów, jak stali na Osadniczej ko³o gazowni. Kopn¹³em go z wyskoku w plecy. Nagle, nawet nie wiem sk¹d, pojawi³ siê mój kuzyn opowiada. Wspomniany krewny 35-latka zosta³ przewrócony na jezdniê. Œci¹gn¹³em temu goœciowi kurtkê, broni¹c kuzyna. Potem, jak t³umaczy³ nam mê czyzna, ca³a siódemka siê pobi³a. Gdy przyjechali policjanci zatrzymali 35-latka i jednego z jego kompanów. Zamknêli mnie na 27 godzin mówi mê czyzna. Jeden z zatrzymanych na komendzie policji Ci¹g dalszy historii mia³ miejsce kilka godzin póÿniej. Policjantka z krotoszyñskiej komendy wraca³a po s³u bie do domu. Zauwa y³a dwóch autostopowiczów dziwnie zachowuj¹cych siê przy drodze twierdzi podinspektor W³odzimierz Sza³, rzecznik prasowy krotoszyñskiej policji. To by³o na trasie z Kuklinowa do Kobylina, gdy dwaj mê czyÿni próbowali wróciæ do swoje miejscowoœci. Powiadomi³a dy urnego i dziêki temu policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby. Okaza³o siê, e jeden z mê czyzn mia³ przy sobie œrodki odurzaj¹ce. Natomiast drugi okaza³ siê œwiadkiem wczeœniejszego pobicia. Ja nie wiem, sk¹d oni mieli jakiœ narkotyki. U mnie piliœmy wódkê i piwo powiedzia³ nam 35-latek. Wszyscy zatrzymani mê czyÿni to mieszkañcy wspomnianej ju Góry. Maj¹ od 25 do 35 lat. Sprawcy w momencie zatrzymania byli pijani. Trafili do policyjnego aresztu. Za pope³nione czyny grozi im do 3 lat wiêzienia. (popi) 3 R E K L A M A Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 13 grudnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,29 z³ 5,39 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,30 z³ 5,41 z³ 5,37 z³ 2,60 z³ Krotoszyn, ul. Tartaczna 5,29 z³ 5,36 z³ 5,39 z³ Krotoszyn, ul. Magazynowa 5,35 z³ 5,49 z³ 2,69 z³ Krotoszyn, ul. KoŸmiñska 5,39 z³ 5,74 z³ 5,52 z³ 2,79 z³ Milicz, ul. Poprzeczna 5,32 z³ 5,59 z³ 5,39 z³ 2,71 z³ Ostrów, ul. Krotoszyñska 5,32 z³ 5,59 z³ 5,39 z³ 2,71 z³

4 4 Bezpieczeñstwo Wygrali czujki czadu 6 grudnia w krotoszyñskiej komendzie stra y po arnej wylosowano 40 czujników czadu (tlenku wêgla) dla mieszkañców naszego powiatu. Organizatorzy konkursu Czujka w domu tlenek wêgla nic z³ego nie zrobi to komenda stra y po arnej, krotoszyñski urz¹d miejski oraz starostwo powiatowe. Rozpoczêta w listopadzie akcja ma na celu poprawienie bezpieczeñstwa, zw³aszcza w okresie zimowym, gdy liczba zatruæ tlenkiem wêgla jest najwiêksza informuje rzecznik prasowy stra y Tomasz Niciejewski. By wzi¹æ udzia³ w konkursie, trzeba by³o wype³niæ i dostarczyæ do komendy albo urzêdów specjaln¹ ankietê. 6 grudnia wylosowano dla jej uczestników 40 czujników czadu. Wrêczenie nagród odby³o siê w komendzie stra y 10 grudnia z udzia³em komendanta Mariusza Przyby³a, naczelnika wydzia- ³u spraw obywatelskich i zarz¹dzania kryzysowego w starostwie Andrzeja Wich³acza oraz burmistrza Juliana Joksia. Czujniki wrêcza³ burmistrz Krotoszyna Jak t³umaczy³ komendant, najczêstszym powodem zatruæ czadem jest nieodpowiednia wentylacja pomieszczeñ. Gdy wentylacja jest niesprawna albo zakryta, spaliny cofaj¹ siê do pomieszczenia. Zatrucia wystêpuj¹ najczêœciej tam, gdzie u ywane s¹ piece typu junkers, szczególnie te starego typu, poniewa w nowoczesnych w³¹cza siê blokada, jeœli ulatnia siê czad powiedzia³. Przypomnia³, e w ostatnich latach komenda przeprowadza³a ju akcjê wrêczania mieszkañcom czujników czadu. I czêœæ z nich trafi³o do szaf. Nigdy nie zosta³y zamontowane. Dlatego komendant zaapelowa³ do zebranych, by nie zwlekali, tylko zgodnie zinstrukcj¹ zainstalowali w swoich w domach czujki. yczê wam, by to urz¹dzenie nigdy nie zadzia³a³o. Je eli jednak tak siê stanie, to nale y jak najszybciej przewietrzyæ pomieszczenia i wyjœæ na zewn¹trz, a nastêpnie zadzwoniæ do stra- y. Wtedy przyjedziemy i sprawdzimy, czy w domu wystêpuje jeszcze tlenek wêgla poinstruowa³ mieszkañców. Czujniki wrêcza³ burmistrz. Je eli nie zamierzacie ich zamontowaæ, to przeka cie innym. Niech siê nie zmarnuj¹ poprosi³. Drugie i ostatnie losowanie 40 urz¹dzeñ ostrzegaj¹cych przed niebezpiecznym stê eniem tlenku wêgla w powietrzu zaplanowano na 30 grudnia. (aga) Szybki transport uratowa³ ch³opcu ycie w trakcie zajêæ na krytej p³ywalni bardzo rozbola³a g³owa, a potem stra- 10-latka ci³ na chwilê przytomnoœæ. Nauczyciel zadzwoni³ po karetkê. Ch³opiec trafi³ na Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy w Krotoszynie, gdzie zlecono badanie tomografem. Podczas badania dozna³ nag³ej zapaœci. 10-latek zosta³ natychmiast zabezpieczony przez lekarzy i podjêto decyzjê o jego szybkim przetransportowaniu do szpitala w Poznaniu, na oddzia³ neurochirurgii z powodu wewnêtrznego urazu g³owy informuje dyrektor krotoszyñskiego szpitala, Pawe³ Jakubek. Otrzyma³em potwierdzenie, e jego stan wymaga³ pilnej operacji, któr¹ przeprowadzono. Na dzieñ dzisiejszy stan ch³opca jest stabilny. 10-latka niezw³ocznie przetransportowano na neurochirurgiê w Poznaniu 10 grudnia tu po godzinie 9.00 do krotoszyñskiego szpitala trafi³ z silnym bólem g³owy 10-letni Gracjan z Krotoszyna, który straci³ przytomnoœæ podczas zajêæ na basenie Wodnik. Tomografia wykaza³a wewnêtrzny uraz g³owy. Szko³a trzyma kciuki 10-letni Gracjan jest uczniem klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. To nasz dobry kolega. Wszyscy trzymamy kciuki, eby jak najszybciej wyzdrowia³ mówi¹ dzieci. Ciep³ych s³ów nie szczêdzi równie wychowawca Gracjana, Maciej Parczyñski. Jesteœmy ca³y czas w kontakcie z jego mam¹. To dobry ch³opak. Nie mamy z nim problemów, jest zawsze uœmiechniêty i pomocny. To straszne, co go spotka³o. Solidaryzujemy siê z rodzin¹ w ciê kich dla niej chwilach mówi. L¹dowisko skarb bezcenny Przypadek Gracjana pokazuje, jak wa na jest ka da minuta w sytuacji bezpoœredniego zagro enia ycia. 1,3 mln z³ kosztowa³o l¹dowisko 3 razy l¹dowa³ w Krotoszynie helikopter Bezcenne okaza³o siê l¹dowisko dla helikopterów. W przypadku tego ch³opca bardzo liczy³ siê czas, st¹d decyzja o rodzaju transportu t³umaczy dyrektor szpitala. L¹dowisko oddane do u ytku w tym roku kosztowa³o ponad 1,3 mln z³, z czego 977 tys. z³ stanowi³o dofinansowanie ze œrodków europejskich. Resztê zapewni³y powiat oraz SPZOZ. Do tej pory œmig³owiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego l¹dowa³ u nas trzykrotnie. Marcin Szyndrowski OG OSZENIE OG OSZENIE

5 Reklama 5

6 6 yczenia

7 Sprawy 7 Krotoszyñskie ko³o Twojego Ruchu rozpoczyna przygotowania do wyborów samorz¹dowych w 2014 r. Chce prze- ³amaæ dominacjê PSL Zamierza otworzyæ w Krotoszynie biuro poselskie Krzysztofa K³osowskiego. 9 grudnia w strzelnicy LOK na terenie by³ej jednostki wojskowej w Krotoszynie odby³a siê konferencja prasowa pos³a Krzysztofa K³osowskiego (Twór Ruch) z Jarocina. Poinformowano na niej o wojewódzkim kongresie Twojego Ruchu w Poznaniu (1 grudnia), na którym wybrano zarz¹d wojewódzki. 12 osób w naszym kole Zarz¹d wojewódzki ma w kompetencjach przygotowanie wyborów do Europarlamentu i do sejmiku wielkopolskiego. Natomiast wybory samorz¹dowe do powiatów i gmin bêd¹ w gestii zarz¹du okrêgu. Twój Ruch powsta³ z po³¹czenia Ruchu Palikota i ugrupowania Europa Plus pod wodz¹ Aleksandra Kwaœniewskiego. W ca³ej Wielkopolsce nale y do niego 660 osób. Partia buduje równie krotoszyñskie struktury, gdzie szefem licz¹cego 12 osób ko³a jest 34- letni Tomasz Serafiniak, który wszed³ do wielkopolskiej rady politycznej. Twój Ruch chce prze³amaæ hegemoniê PSL Ma³gorzata Cwojdziñska, pose³ Krzysztof K³osowski, Tomasz Serafiniak Mo na lepiej wspó³pracowaæ Ugrupowanie szykuje siê do wyborów samorz¹dowych w2014 r. Najwa niejszy cel wwyborach to jak deklaruje T. Serafiniak pokazanie, e Twój Ruch jest czymœ wiêcej ni tylko parti¹. To sposób na ycie ka dego z nas. To idea pe³na otwartoœci, tolerancji, nowoczesnoœci i szczêœcia. Bêdziemy chcieli mieæ czynny udzia³ w prze³amaniu hegemonii PSL-u na terenie naszego powiatu i pokazaniu, e w wielu dziedzinach ycia naszej Ma³ej Ojczyzny mo - na zdecydowanie lepiej i efektywniej wspó³pracowaæ z jej mieszkañcami zaznacza przewodnicz¹cy. Twierdzi, e postawi na najmocniejszych kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyñskiego i Rady Miejskiej w Krotoszynie. W przypadku wyborów jednomandatowych najwa niejsze bêd¹ jednostki, co wnajbli szych wyborach samorz¹dowych powinno zdecydowanie zmieniæ sk³ad poszczególnych rad s¹dzi Serafiniak. Spotkanie z SLD Twój Ruch raczej nie wystawi swojego kandydata na burmistrza Krotoszyna. Czy poprze kandydata z innego ugrupowania? W ca³ym okrêgu kalisko-leszczyñskim trwaj¹ rozmowy z ró nymi opcjami politycznymi. Jesteœmy gotowi na ka d¹ koalicjê z wyj¹tkiem tej z PiS-em podkreœla Ma³gorzata Cwojdziñska, wiceprzewodnicz¹ca zarz¹du wojewódzkiego. Serafiniak zdradza, e prowadzi³ ju wstêpne rozmowy z lokalnymi dzia³aczami innych partii. Jestem umówiony z czo³owymi przedstawicielami SLD w naszym rejonie na spotkanie w sprawie wspó³pracy przed wyborami wyjaœnia. R E K L A M A Rewitalizacja zd³awi handel? T. Serafiniak uwa a, e w Krotoszynie potrzebny jest bud et obywatelski. Nasza spo³ecznoœæ lokalna, która ma doœæ mocno ograniczone zaufanie do przedstawicieli w³adzy, bêdzie mog³a czuæ siê pewniej, bezpoœrednio decyduj¹c o wydatkach uzasadnia. Dlatego opowiada siê za tym, aby nie by³a to kwota symboliczna jak w Kaliszu, gdzie przeznaczono na bud et obywatelski zaledwie 0,3 procenta wydatków. Potrzebna jest kwota, za któr¹ bêdziemy mogli zrobiæ coœ konkretnego. Dyskusja powinna siê zacz¹æ od 1 procenta powiedzia³ na konferencji. Jego zdaniem przyk³adem nie do koñca zrozumia³ego wydawania publicznych pieniêdzy jest rewitalizacja centrum Krotoszyna. Czy pieniêdzy unijnych nie mo na wykorzystaæ w sposób bardziej efektywny? Po co zamykaæ centrum miasta, aby stworzyæ miejsce odpoczynku, gdzie kawa bêdzie po 8 z³, a piwo po 6 z³? Widzimy, e wiele najlepszych lokali u ytkowych stoi pustych. Wyjaœni³, e wiêkszoœæ kamienic w rynku iulicach dochodz¹cych do niego jest w rêkach prywatnych. Nie wszystkich w³aœcicieli staæ wiêc na to, by w porozumieniu z konserwatorem zabytków wyremontowaæ je za kilkaset tysiêcy stwierdzi³. Pose³ K³osowski poda³ przyk³ad rynku w Jarocinie. Obecnie trwa dyskusja na temat przywrócenia tam ruchu ko³owego, a tu robi siê coœ odwrotnego. Na jarociñskim rynku ogródki otwarte latem nie przynosz¹ dobrych obrotów. Sklepy stoj¹ puste, handel przenosi siê w inne miejsca. Odm³odzenie w³adzy Partia Palikota skupi siê na kluczowych rozwi¹zaniach dotycz¹cych ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci oraz na s³u bie zdrowia, edukacji, ekologii ze szczególnym uwzglêdnieniem odnawialnych Ÿróde³ energii, a tak e na integracji europejskiej. Jak ta nowa partia zamierza trafiæ do mieszkañców powiatu? Nasza strategia opiera siê na równym traktowaniu mieszkañców wsi i miast, ze szczególnym uwzglêdnieniem sprawiedliwego podzia³u œrodków unijnych na proporcjonalny rozwój tych obszarów mówi Serafiniak, ambitnie zak³adaj¹c prze³amanie w³adztwa PSL-u. W taki sposób, aby obecn¹ sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ poprawiæ, dokonaæ przede wszystkim wyraÿnych zmian personalnych, z obowi¹zkowym odm³odzeniem w³adzy wyjaœnia. Otwarcie biura poselskiego w Krotoszynie planowane jest na prze³om stycznia i lutego. Sebastian Poœpiech

8 8 Sprawy Maj¹ za ma³o pieniêdzy na halê! Pojawiaj¹ siê kolejne przeszkody na drodze do budowy hali sportowej oraz remontu Zespo³u Szkó³ nr 3 przy al. Powstañców Wlkp. w Krotoszynie. Najtañsza oferta w przetargu na wykonawcê inwestycji opiewa na 17,5 mln. Umowa po yczki z programu Jessica na ponad 13,5 mln z³ w³adze Krotoszyna podpisa³y zprzedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w po³owie paÿdziernika. Miesi¹c póÿniej og³oszono przetarg na wykonawstwo inwestycji. Koperty zofertami otwarto kilka dni temu. Od pocz¹tku by³o wiadomo, e 13,5 mln z³ to mniej ni kosztorysowa wartoœæ inwestycji (ok. 15 mln z³). Urzêdnicy s¹dzili, e przetarg przyniesie oferty tañsze. Tymczasem sta³o siê odwrotnie. Najtañsz¹ ofertê z³o y³a firma Skanska(17 mln 527 tys. z³), anajdro sz¹, na ponad 25 mln z³, Castellum z Wroc³awia. A wiêc do najtañszej oferty gmina musia³by do³o yæ 4mln z³. Jak zostanie rozwi¹zany ten problem? Burmistrz Julian Jokœ poinformowa³ radnych, e zwróci³ siê ju pisemnie do BGK z zapytaniem, czy istnieje mo liwoœæ dopo- yczenia brakuj¹cej kwoty. Je eli bank siê zgodzi, to wyst¹pimy do pañstwa o zgodê na zwiêkszenie po yczki. A je eli bank odrzuci wniosek? Uniewa nimy przetarg i og³osimy kolejny stwierdza Jokœ. Do przetargu nie zg³osi³y siê nasze lokalne firmy, lecz m.in. z Ostrowa, Poznania, Wroc³awia i Warszawy. To ogromne firmy i chc¹ tu zrobiæ biznes. One z pewnoœci¹ nie bêd¹ same tego zadania realizowaæ, tylko zaczn¹ szukaæ Z³o one w przetargu oferty Skanska Warszawa 17 mln 527 tys. z³ Prebet Ostrów Wlkp. 18 mln 32 tys. z³ Agrobex Poznañ 18 mln 875 tys. z³ Jack-Bud Poznañ 19 mln 942. tys. z³ Nickel Jelonek 22 mln 697 tys. z³ MS Budownictwo Tarnowo Podgórne 23 mln 362 tys. z³ Castellum Wroc³aw 25 mln 313 tys. z³ Stara sala w SP nr 1. Do najtañszej oferty budowy nowej hali miasto musia³oby do³o yæ cztery miliony R E K L A M A na naszym terenie podwykonawców komentuje skarbnik gminy Grzegorz Galicki. Radny S³awomir Augustyniak pyta, jak miasto mog³o pope³niæ tak du y b³¹d. Trudno mi poj¹æ to niedoszacowanie. To olbrzymia kwota. Dziœ wystêpujemy o zwiêkszenie po yczki i jednoczeœnie zad³u enia. Martwiê siê o przysz³oœæ inwestycji powiedzia³, na co burmistrz odpar³, e urz¹d szacowa³, i po przetargu inwestycja oka e siê tañsza. Jak uzupe³ni³ wiceburmistrz Ryszard Czuszke, na pocz¹tku szacowany koszt inwestycji wynosi³ nieco ponad 17 mln z³. Kwotê tê jednak zmniejszono ograniczaj¹c zakres prac. Obciêliœmy o oko³o 2 mln z³ wydatki na wyposa enie sali poinformowa³. Zdaniem skarbnika oczekiwania przetargowe miasta by³y realne. Po zmniejszeniu planu kosztorys opiewa³ na ponad 15 mln z³. Zak³adanie wiêc, e po przetargu cena wyniesie oko³o 13 do 14 mln, jest ca³kowicie normalne. Sprawê dodatkowo komplikuje fakt, e bank narzuci³ miastu sztywny okres realizacji inwestycji. Wszystkie prace maj¹ zostaæ zakoñczone do marca 2015 r. Czasu jest niewiele. K³opoty z rozstrzygniêciem przetargu doprowadz¹ do kolejnych opóÿnieñ. Jak gmina upora siê z realizacj¹ inwestycji w obliczu braku potrzebnej kwoty i kurcz¹cego siê czasu? Agnieszka Marciniak

9 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Agnieszka Marciniak tel W skrócie Sukces tygrysic. Na pocz¹tku grudnia zawodniczki z Borzêcic wystartowa³y w fina³owej kolejce ligi teakwondo Weso³ek Cup w Œremie, gdzie wywalczy³y piêæ medali. Wiêcej na s. 38. Notatnik Burmistrz miasta, w zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê sezonem zimowym, zwraca siê do mieszkañców z proœb¹ o zapewnienie swobodnego dojazdu do posesji firmie odbieraj¹cej œmieci. W³odarz apeluje równie o ograniczenie parkowania samochodów przy ulicach w dni odbioru odpadów. Mowa tu przede wszystkim o ulicach: Murnej, Wa³owej, Koœcielnej Glinki oraz Wêckiego. 2 grudnia w bibliotece publicznej odby³o siê spotkanie z autork¹ powieœci kryminalnych Olg¹ Rudnick¹. Uczestniczyli w nim uczniowie drugich klas Liceum Ogólnokszta³c¹cego w KoŸminie. 6 grudnia w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych z okazji Miko³ajek odby³ siê uroczysty apel. Na sali pojawi³ siê œwiêty Miko³aj, który zostawi³ dla uczniów listê zadañ do wykonania, takich jak chocia by zaœpiewanie kolêdy i zatañczenie do piosenki Jingle Bells. Po wykonaniu wszystkich poleceñ uczniowie i nauczyciele otrzymali s³odkie upominki. Od 9 do 18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 bêdzie przeprowadzana akcja Szlachetna Paczka, polegaj¹ca na zbiórce artyku³ów pierwszej potrzeby, takich jak przybory szkolne, odzie, artyku³y spo- ywcze. Wszystkie produkty nale- y sk³adaæ obok sekretariatu szko- ³y. Zebrane dary zostan¹ przekazane potrzebuj¹cym rodzinom z terenu koÿmiñskiej gminy. 6 stycznia o godz w kinie Mieszko odbêdzie siê koncert Trzech Tenorów. Cena biletu wynosi 33 z³. Przy zakupie trzech cena jednego wyniesie 30 z³. Wiêcej informacji pod tel lub w siedzibie oœrodka kultury. Piernikowe figle 7 grudnia w KoŸmiñskim Oœrodku Kultury odby³y siê pi¹te coroczne Piernikowe figle, czyli miko³ajki u koÿminian. A. MALINOWSKA Nie brakowa³o atrakcji dla dzieci i doros³ych. Ka dy z przyby³ych móg³ zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie na saniach œw. Miko³aja, a chêtnych nie brakowa³o. Mieszkañcy miasta i gminy wspólnie zdobili pierniki i bombki. Wspólne tworzenie ozdób œwi¹tecznych by³o dla dzieci ogromn¹ radoœci¹ Borzêciczki. Za ma³o dbaj¹ o tê wieœ? Podczas niedawnego wspólnego posiedzenia komisji radny Leszek Chojnicki powróci³ do tematu zamkniêtej furtki Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Borzêciczkach. I.STANIS AWSKA O sprawie pisaliœmy kilka miesiêcy temu, gdy L. Chojnicki narzeka³ podczas jednego z posiedzeñ radnych na zamkniêt¹ furtkê, przez co mieszkañcy wsi nie mog¹ korzystaæ z krótszego przejœcia przez park do miejscowego koœcio³a i s¹ zmuszeni chodziæ na nabo eñstwa d³u sz¹ œcie k¹, ci¹gn¹c¹ siê przy szosie. Dyrektorka placówki Barbara Zakrzewska t³umaczy- ³a wtedy, e furtka jest zamykana, aby podopieczni oœrodka nie mogli samodzielnie opuszczaæ terenu placówki, a wiêc dla ich bezpieczeñstwa. Podczas niedawnego wspólnego posiedzenia komisji L. Chojnicki mia³ pretensje do burmistrza Macieja Bratborskiego, e ten nie popar³ jego pomys³u wybudowania przy wspomnianej trasie chodnika. Zaraz przyjdzie œnieg, to zaspy bêd¹ ludzi do rowów spycha³y albo wprost pod ko³a samochodów stwierdzi³. Jego s³owa wyraÿnie zirytowa³y burmistrza, który zauwa y³, e w ostatnich latach gmina zainwestowa³a wiele milionów w Borzêciczki. Wydaliœmy naprawdê du o pieniêdzy. Wyremontowaliœmy tamtejsz¹ szko³ê i drogê. A poza tym nikt nie jest w stanie nic poradziæ Dzieci w saniach Miko³aja Do malowania bombek zaproszono te przedstawicieli magistratu, radnych, szefów placówek podleg³ych gminie, ksiê y i so³tysów. Bombki nieodp³atnie przekaza³a miejscowa firma Lotos, zajmuj¹ca siê ich produkcj¹. 30 pomalowanych przez koÿmiñskich VIP-ów ozdób zostanie zlicytowanych podczas przysz³orocznego fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Podczas po³¹czonej z kiermaszem œwi¹tecznym imprezy czas umilali lokalni artyœci z zespo³ów Codex, Do- -Re-Mi i Seven, œpiewaj¹c najpiêkniejsze kolêdy i œwi¹teczne przeboje. KoŸmiñscy harcerze wraz z przyby³ymi dzieæmi tworzyli ozdoby œwi¹teczne. Mo na te by³o kupiæ ozdoby wykonane przez uczniów miejscowych szkó³. Na zakoñczenie najm³odsi obejrzeli przedstawienie Królowa Œniegu zaprezentowane przez krakowskich aktorów. (traw) na to, e mieszkañcy chc¹ przechodziæ przez oœrodek do koœcio³a. Mo e pan nas straszyæ i rzucaæ obelgami, ale to nie pomo e. Pan te by nie chcia³, eby obce osoby przechodzi³y przez pana podwórko powiedzia³ w³odarz KoŸmina. Zaznaczy³ te, e mieszkañcy mog¹ chodziæ do koœcio³a znacznie spokojniejszymi trasami. Na to L. Chojnicki powiedzia³ jedynie: Dobra, zginie ktoœ, to wtedy zobaczycie... (aga) Przeszkolili 4 grudnia w koÿmiñskim magistracie odby³o siê szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeñ i klubów sportowych. Szkolenie prowadzi³ trener Marek Œwiês, pracownik administracji samorz¹dowej i rz¹dowej. Szkolenie zorganizowano w zwi¹zku z planowanym przez gminê na przysz³y rok konkursem na realizacjê zadañ publicznych. Uczestniczy³o w nim kilkunastu cz³onków organizacji pozarz¹dowych oraz pracownicy urzêdu miasta. Na szkoleniu mówiono o tym, jak prawid³owo sk³adaæ wnioski o dotacje gminne, jak uzyskane œrodki efektywnie wydatkowaæ i jak siê z nich rozliczaæ. Marek Œwiês omówi³ te zasady wspó³pracy samorz¹du z organizacjami pozarz¹dowymi oraz klubami sportowymi. Wyjaœni³ równie procedurê zwi¹zan¹ ze zlecaniem przez samorz¹d zadañ publicznych. (lt) Strzelali do nowej tarczy Do Tarczy Powstañczej strzelano po raz pierwszy 30 listopada na strzelnicy koÿmiñskiego bractwa kurkowego odby³o siê tradycyjne strzelanie andrzejkowe, na które przybyli tak e bracia z Jutrosina, Ponieca i Mieszkowa. Podczas tych zawodów po raz pierwszy w historii bractwa z KoŸmina strzelano do Tarczy Powstañczej, ufundowanej przez Czes³awa Jag³ê, Tomasza Paterka, Daniela Szczepaniaka i Ryszarda Kostkê, którzy w ten sposób postanowili oddaæ ho³d powstañcom wielkopolskim. Do pierwszej Tarczy Powstañczej najlepiej celowa³ Ryszard Kostka, drugie miejsce zaj¹³ Jan Kosin, a trzecie Jacek Gawroñski. Tarcza Powstañcza jest wzorowana na przedwojennej odznace Szko³y Podchor¹ ych Piechoty. Przedstawia or³a trzymaj¹cego w szponach pagon, na którym widnieje postaæ powstañca wielkopolskiego, upamiêtnionego na koÿmiñskim pomniku Wolnoœci. Tarczê wykona³ brat Marek Kuœ z Mieszkowa. Oprócz Tarczy Powstañczej Ryszard Kostka otrzyma³ pami¹tkowy krzy z wizerunkiem koÿmiñskiego powstañca. Podobne krzy e dostali tak e bracia, którzy w strzelaniu do Tarczy Powstañczej zajêli II i III miejsce. Podczas zawodów strzelano te do Tarczy Andrzejkowej, Tarczy Brackiej, Tarczy eglarskiej i do kura. Kura str¹ci³ Daniel Szczepaniak. Strzelanie do Tarczy Andrzejkowej wygra³ Tomasz Paterek, do Tarczy eglarskiej najlepiej strzela³ Jan Kosin, Tarczê Brack¹ zdoby³ Marek Balcerek. W trakcie zawodów Daniel Szczepaniak wyg³osi³ prelekcjê na temat historii koÿmiñskiego pomnika Wolnoœci. Liliana Trawiñska

10 10 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski. Tel KOBYLIN O naszej œwietlicy zapomniano Dach zabezpieczony Ponad 3 miliony z³otych posz³o w tym roku z bud etu gminy na remonty œwietlic, o których na bie- ¹co informowaliœmy. Okazuje siê jednak, e nie wszêdzie. Nasza œwietlica musi czekaæ do przysz³ego roku. Trochê nas to boli, bo robimy w niej sporo mówi so³tys D³ugo³êki, Grzegorz Okupnik. O œwietlicy w D³ugo³êce pisaliœmy na pocz¹tku tego roku, podkreœlaj¹c, e jej stan pozostawia wiele do yczenia. Dziurawy dach, który powodowa³ zacieki i pêkniêcia œcian, zosta³ jednak naprawiony. Sami to zrobiliœmy po uzgodnieniach z firm¹, któr¹ poprosiliœmy o pomoc. Wystarczy³o trochê papy i teraz nie przecieka, ale remont jest potrzebny, bo jak d³ugo dach wytrzyma, to nikt nie wie zaczyna G. Okupnik. Na modernizacjê czeka praktycznie ca³y budynek. Brak aneksu kuchennego i toalet to najpowa niejsze problemy. Pêkaj¹ te œciany budynku. My naprawdê robimy sporo dla mieszkañców D³ugo³eki. Teraz nawet organizujemy sylwestra tutaj, bo nie mamy przecie innej sali dodaje so³tys. Dlaczego zabrak³o pieniêdzy na remont œwietlicy w D³ugo³êce? Jak siê dowiedzieliœmy, pieni¹dze rozdzielano na podstawie informacji so³tysów o czêstotliwoœci u ywania œwietlic. W grê wchodzi³y m.in. zebrania, uroczystoœci rodzinne, zawody sportowe czy imprezy rekreacyjne. Trudno siê dziwiæ ludziom, e nieczêsto organizuj¹ coœ w œwietlicy, skoro warunki s¹ tak spartañskie. Za³o ê Œwietlica pilnie potrzebuje modernizacji mówi G. Okupnik siê, e gdyby by³y toalety i kuchnia, imprez by³oby znacznie wiêcej t³umaczy G. Okupnik. Pojawi³a siê jednak iskierka nadziei. W projekcie bud etu gminy na przysz³y rok zabezpieczono bowiem 30 tys. z³ na remont œwietlicy. Uchwalimy bud et 30 grudnia. Mam nadziejê, e te pieni¹dze pozostan¹, bo remont œwietlicy to dla nas sprawa priorytetowa we wsi koñczy so³tys. Iloœæ spotkañ w poszczególnych œwietlicach w roku 2013 wygl¹da³a nastêpuj¹co: D³ugo³êka (17), Fija³ów (14), Górka (9), Kuklinów (41), agiewnik (29), Raszewy (3), Rêbiechów (13), Smolice (53), Sroki (20), Starygród (7), Wyganów (21), Zalesie Ma³e (66), Zalesie Wielkie (24) i Zdziêtawy (18). (szyn) Smolicki koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przeszed³ pierwsze zabiegi remontowe. Przed zim¹ zakoñczono zabezpieczanie dachu, który od d³u szego czasu by³ nieszczelny. Remont dachu rozpocz¹³ siê w lipcu. By³ konieczny, poniewa dziurawe poszycie powodowa³o ogromne zacieki. Po wizycie konserwatora zabytków z Kalisza okaza³o siê, e dach nadaje siê tylko do wymiany. Proboszcz parafii, ks. B³a ej Dojas, móg³ liczyæ na wsparcie wiernych, którzy zaczêli wp³acaæ dobrowolne datki na remont dachu. Pomogli te sponsorzy. Starostwo do³o y³o 20 tys. z³, a gmina Kobylin 25 tys. z³. Wszystkim z serca dziêkujemy za ten wspólny i nie³atwy odcinek troski o Bo y Dom. Przed nami jeszcze wiêksze wyzwania. St¹d prosimy wszystkich o dalsz¹ nieustann¹ modlitwê. Prosimy równie ka dego, kto pragnie swoimi pieniêdzmi nam pomóc. Ka de wsparcie finansowe pozwoli ³atwiej zrealizowaæ ca³oœciowe dzie³o kapitalnego remontu zespo³u koœcielnego wraz z otoczeniem informuje proboszcz. Do najpiêkniejszych skarbów koœcio³a nale y malowany na drewnie wizerunek Matki Boskiej. By³ ozdobiony srebrnymi koronami, wysadzanymi drogimi kamieniami i per³ami, oraz sukni¹ wykut¹ ze srebrnej blachy. Niestety sukienka i srebrne korony zniknê³y podczas wojny. (szyn) W koœciele zabezpieczono przed zim¹ ca³y dach Marcin Szyndrowski. Tel ZDUNY Marcin Szyndrowski. Tel ROZDRA EW Mobilnie w Konarzewie Od 9 grudnia Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie ma schodo³az, dziêki któremu piêtra placówki s¹ w koñcu dostêpne dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Schodo³az usun¹³ wszystkie bariery Po prawie szeœciu latach starañ oœrodek wzbogaci³ siê o ten profesjonalny sprzêt. W³oskiej marki schodo³az kosztowa³ 14 tys. z³. 60 proc. tej sumy przekaza³o nam starostwo, a resztê fundusz rehabilitacji osób niepe³nosprawnych informuje wicedyrektorka, Iwona Nowacka. Konarzewski oœrodek jest teraz jedyn¹ placówk¹ specjaln¹ w powiecie, w której zniwelowano wszystkie bariery architektoniczne. Pierwszym wychowankiem korzystaj¹cym ze schodo³azu by³ Rafa³, uczeñ klasy I gimnazjum. Z wielkim wzruszeniem wszyscy obserwowali reakcjê ch³opca, po raz pierwszy zwiedzaj¹cego ca³y budynek, ogl¹daj¹cego pracownie specjalistyczne, pomieszczenia administracji na pierwszym piêtrze oraz œwietlicê na drugim. Teraz nie trzeba ju planowaæ zajêæ dla uczniów na wózkach tylko na parterze, bo tak e ka dy uczeñ na wózku mo e mieæ zajêcia w ka dym pomieszczeniu oœrodka koñczy I. Nowacka. Przypomnijmy tylko, e oœrodek w Konarzewie powsta³ w 1977 roku i od tego czasu edukacj¹ obejmuje wszystkie osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym m³odzie niepe³nosprawn¹. Prowadzone s¹ tam bardzo ciekawe zajêcia m.in. z dogoterapii, hipoterapii czy artetarapii. (szyn) Sami wiele robi¹ dla wsi So³ectwo Budy to 60 posesji, w których mieszka 325 osób. So³tysem jest tam Miros³aw Siudy. Miros³aw Siudy (29 l.) pe³ni funkcjê so³tysa od 2011 r. Zast¹pi³em na tym stanowisku d³ugoletniego so³tysa, Wac³awa Zmyœlonego mówi. Rolnicy z Bud to g³ównie hodowcy byd³a i trzody chlewnej. Mieszkañcy stawiaj¹ te na handel i us³ugi. Dziœ mamy we wsi zarejestrowanych piêtnaœcie firm. Prê nie dzia³aj¹ ostatnio powsta³e: sk³ad opa³u, sk³ad budowlany i warsztat naprawy aut. Inwestuj¹ u nas nie tylko mieszkañcy, ale równie osoby z zewn¹trz, jak np. pan Ryszard Nawrocki z Jarocina, który prowadzi wspomniany sk³ad budowlany. Od pocz¹tku kadencji so³tysa uda³o siê wiele zrobiæ. Przede wszystkim zabrano siê za remont remizy stra ackiej oraz œwietlicy. Wszystko robiliœmy sami w czynie spo³ecznym. Mamy we wsi wielu fachowców i murarzy, i tynkarzy, i hydraulików. Sami ogarniamy wiêkszoœæ prac takich jak koszenie, czyszczenie rowów, karczowanie drzew, remonty mówi M. Siudy. Na remont œwietlicy Budy maj¹ zabezpieczone w bud ecie gminy Rozdra ew 30 tys. z³. Ju kupujemy materia³y. Sami wyremontujemy œwietlicê. Ruszamy w grudniu z pracami rozbiórkowymi. Bêdziemy chcieli zd¹ yæ do Œwietlica w Budach ma byæ gotowa w maju 2014 roku 5 maja przysz³ego roku, do Dnia Stra- aka kontynuuje so³tys. Mieszkañcy wsi sami wybudowali w niej boisko. Zamierzaj¹ te postawiæ tzw. grzybek rekreacyjny. Ziemia na boisko pochodzi³a z równania poboczy. Sami nawieÿliœmy ok. 150 przyczep. Drewno na grzybek te mamy przyszykowane. Po wycince dziewiêciu drzew, oczywiœcie za odpowiedni¹ zgod¹, wykorzystamy je jako materia³ mówi so³tys. Na kolejny rok Budy otrzymaj¹ 13,5 tys. z³ z funduszu so³eckiego. Jak mówi so³tys, pieni¹dze pójd¹ na remont œwietlicy. Miros³aw Siudy prowadzi w³asny warsztat samochodowy. Jest kawalerem. Bardzo lubi jeÿdziæ na nartach. Pasjonuje siê te szybkimi autami. M³ody so³tys sam nie wie sk¹d czerpie si³y na wszystkie obowi¹zki. Nigdy praktycznie nie mam wolnego czasu. Zawsze znajdzie siê coœ do roboty. Póki co dajê radê mówi. Oprócz so³tysowania pan Miros³aw jest równie sekretarzem i czynnym stra akiem w OSP Budy. (szyn)

11 Wieœci gminne 11 Marcin Szyndrowski. Tel CIESZKÓW Sebastian Poœpiech. Tel SULMIERZYCE Dop³ac¹ do œcieków Radni s¹ zgodni gmina powinna dop³acaæ do odprowadzania œcieków, aby zachêciæ mieszkañców do przy³¹czania posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Bêdziemy utrzymywaæ dop³aty do œcieków stwierdza wójt Obowi¹zuj¹ca w Cieszkowie w tym roku stawka za odprowadzenie metra szeœciennego œcieków to 14,69 z³ brutto. Przy gminnej dop³acie w wysokoœci 4,71 z³ brutto mieszkañcy p³ac¹ nieca³e 10 z³. Wed³ug nowej taryfy, zaproponowanej przez prezesa Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Zbigniewa Wêgrzyna w 2014 roku op³ata za œcieki wzroœnie o 2,98 z³. Gmina Cieszków bez wzglêdu na stawki utrzyma dop³aty dla mieszkañców. Jakie to oka e siê po ustalonych stawkach, które powinny niebawem ju byæ. W ten sposób chcemy zachêciæ wszystkich do przy³¹czania posesji do kanalizacji. To wa ne, bo im wiêcej mieszkañców przy³¹czy siê do sieci kanalizacyjnej, tym ni sza bêdzie stawka za œcieki t³umaczy wójt Ignacy Miecznikowski. Warto dodaæ, e w wyniku realizacji inwestycji a mieszkañców gminy Cieszków uzyska³o mo liwoœæ pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do tej pory skorzysta- ³o z niej osób. Jak wielokrotnie zwraca³ uwagê wójt Cieszkowa, spó³ka PGK mog³aby obni yæ cenê œcieków poprzez obni enie kosztów swego funkcjonowania i wynagrodzeñ cz³onków rady nadzorczej. Wójt twierdzi, e obecnie miesiêczne wynagrodzenie piêcioosobowej rady nadzorczej to koszt z rzêdu 10 tys. z³. Bardzo istotnym elementem, szczególnie w sytuacji zakoñczenia przez PGK ca³ej inwestycji, jest to, aby kontrolowaæ i przygl¹daæ siê bardzo rygorystycznie kosztom w spó³ce. (tytus) Kulka prosi³ o kasê na szpital Starosta Leszek Kulka przekonywa³ radnych z Sulmierzyc do finansowego wsparcia modernizacji szpitala powiatowego w Krotoszynie. Remont bloku operacyjnego i budowa nowej sterylizatorni maj¹ kosztowaæ ok. 10 mln z³. Jak wspomnia³ podczas grudniowego spotkania Leszek Kulka, operacje w szpitalu na ul. Mickiewicza s¹ przeprowadzane, jednak konieczne jest dostosowanie warunków do aktualnych standardów. Obecne warunki s¹ prawie nie do przyjêcia stwierdzi³. Inwestycje modernizuj¹ce szpital (blok operacyjny i sterylizatornia) trzeba wykonaæ do koñca 2016 r., poniewa takie s¹ wymogi ministra zdrowia. Powiat krotoszyñski z³o y³ w Ministerstwie Finansów wniosek o przekazanie œrodków z rezerwy bud etowej na modernizacjê szpitala przy ul. Mickiewicza. Mo na uzyskaæ do 50 proc. wsparcia, drug¹ po³owê potrzebnych pieniêdzy nale y wy³o yæ z funduszy w³asnych. Powiat sam tego ciê aru nie udÿwignie przekonywa³ radnych z Sulmierzyc L. Kulka i prosi³ o pomoc. Zdaniem starosty ca³y przysz³y rok bêdzie poœwiêcony szukaniu mo liwoœci wsparcia zewnêtrznego inwestycji Szpital powiatowy w Krotoszynie potrzebuje 10 mln z³ na modernizacjê i przygotowaniaom do jej realizacji. L. Kulka zapewni³, e samorz¹d powiatowy bêdzie sk³ada³ wnioski, gdzie tylko mo liwe. Burmistrz Grodu Sulimira Piotr Kaszkowiak popar³ starostê stwierdzaj¹c, e nawet najwiêksze inwestycje w jedyn¹ przychodniê zdrowia dzia³aj¹c¹ w jego mieœcie nie zast¹pi¹ leczenia szpitalnego w godnych warunkach. Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Sulmierzyc, Barbara Gremblewska, e je eli samorz¹d miasta bêdzie na to staæ, do³o y pieniêdzy. Podczas dyskusji ze starost¹ radni Zygmunt B¹k i Daniel Kulawski stwierdzili, e brak funduszy na szpital pokazuje, i s³u ba zdrowia w Polsce dzia³a Ÿle. To jak z dziurawym wiadrem. System zdrowia chce coraz wiêcej, a dziura siê powiêksza powiedzia³ Kulawski. W efekcie radni przychylnie odpowiedzieli na apel starosty. Jak zaznaczyli, rada mo e przeznaczyæ jak¹œ kwotê na szpital w Krotoszynie, jednak Ÿród³o pochodzenia pieniêdzy z bud etu wskazaæ musi w³odarz Sulmierzyc. (popi) Marcin Szyndrowski. Tel POGORZELA Marcin Szyndrowski. Tel PÊPOWO Stypendystki z marzeniami Ciekawie przed œwiêtami A. SIAMA Pod koniec listopada w siedzibie Akademii Muzycznej w Poznaniu 148 uczniów liceów i techników z województwa wielkopolskiego odebra³o stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. W tym elitarnym gronie znalaz³y siê tak e dwie uczennice Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Pogorzeli: aneta Kurzawa (liceum ogólnokszta³c¹ce) i Ola Karolak (technikum). Obie stypendystki na koniec minionego roku szkolnego uzyska³y œredni¹ ocen powy ej 5,20. aneta Kurzawa jest uczennic¹ kl. III, mieszka w agiewnikach (gm. Kobylin) i za kilka miesiêcy przyst¹pi do egzaminu maturalnego. Przyznaje, e szko³a i nauka odgrywaj¹ w jej m³odzieñczym yciu bardzo wa n¹ rolê i obecnie s¹ dla niej priorytetami. Uparcie d¹ ê do celu mówi licealistka nie rezygnujê z marzeñ i nie poddajê siê w przypadku wyst¹pienia problemów. Jeœli coœ mi nie wychodzi, to biorê siê w garœæ i próbujê od nowa do skutku. Myœlê, e dziêki wytrwa³oœci osi¹gnê³am tak dobre wyniki. Nie zawsze by³o ³atwo. Ale w³aœnie na tym to polega: im ciê - sza jest walka, tym wspanialsze zwyciêstwo. Ola Karolak i aneta Kurzawa na korytarzu swojej szko³y Ola Karolak uczêszcza do kl. III, mieszka w Pêpowie i zdobywa szlify w zawodzie technik informatyk. Jej ambicje i osi¹gniêcia zosta³y docenione ju wczeœniej, gdy w minionym roku szkolnym tak e otrzymywa³a stypendium Prezesa Rady Ministrów. W przeciwieñstwie do anety, która jest osobowoœci¹ przede wszystkim humanistyczn¹, Ola interesuje siê g³ównie przedmiotami œcis³ymi, zw³aszcza informatyk¹ i chemi¹. Nauce domowej staram siê poœwiêciæ oko³o dwóch godzin dziennie twierdzi uczennica chocia nie zawsze tak jest, poniewa sporo materia³u opanowujê podczas lekcji. Edukacja jest dla mnie jedn¹ z wa niejszych wartoœci w yciu. Posiadam wiele ksi¹ ek, z których chêtnie korzystam. W przysz³ym roku szkolnym planujê zdaæ maturê na poziomie rozszerzonym z przedmiotów obowi¹zkowych oraz z informatyki i chemii. Stypendystki maj¹ tak e ambitne plany dotycz¹ce edukacji uczelnianej. aneta chcia³aby studiowaæ prawo, natomiast Ola marzy o dalszym zg³êbianiu tajników informatyki na Politechnice Poznañskiej. Alfred Siama Podczas konkursu w Babkowicach ka dy móg³ skosztowaæ wypieków W Babkowicach zorganizowano na koñcu listopada dla pañ z kó³ gospodyñ wiejskich konkurs na wypieki œwi¹teczne. Z kolei w Centrum Sportowo-Kulturalnym w Pêpowie mia³y miejsce warsztaty florystyczne. Impreza w Babkowicach odby³a siê pod koniec listopada. Na konkursie og³oszonym przez gminê stawi³o siê 86 cz³onkiñ kó³ gospodyñ z gmin Borek Wlkp., Gostyñ, Krobia, Pêpowo, Piaski Wlkp. i Pogorzela. Ka de z kó³ przywioz³o ciasto na konkurs. Wygra³y panie z Trzecianowa, których wypieki okaza³y siê bezkonkurencyjne. 3 grudnia z kolei w Centrum Sportowo-Kulturalnym w Pêpowie gospodynie zajmowa³y siê tworzeniem dekoracji œwi¹tecznych. Szkolenie prowadzi³a Ma³gorzata Sobczak z Micha³owa. Instruktorka przygotowa³a pokazowe nakrycie do wigilijnego sto³u oraz stroiki. Ka da z pañ przynios³a ze sob¹ rzeczy, które wykorzystano do tworzenia ozdób ga- ³¹zki œwierk,u szyszki, brokat, bombki, suszone kwiaty i wst¹ ki. Gotowe stroiki zabra³y ze sob¹ do domów. (max)

12 12 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Eskulap (ul. Mickiewicza 2a, tel ) do 19 grudnia; apteka Retiro (ul. Wojciechowskiego 3, tel ) od 20 do 26 grudnia. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, ul. Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Fervex wycofany W ostatnich tygodniach Polskê obieg³a szokuj¹ca informacja, e w popularnym leku Fervex wykryto groÿn¹ bakteriê. Feralna partia medykamentu zosta- ³a wycofana z aptek. REKLAMA Ka dy, kto ma Fervex w domowej apteczce, powinien oddaæ go do utylizacji R E K L A M A Enterococcus faecium bakteria nale ¹ca do enterokoków. Mo e wywo³aæ m.in. zaka enie uk³adu moczowego czy zapalenie wsierdzia. Gor¹czka, wymioty, biegunka takie objawy mo e wywo³ywaæ bakteria o nazwie Enterococcus faecium, któr¹ wykryto w leku Fervex. Jak informuje G³ówny Inspektor Farmaceutyczny kraju Zofia Ulz, mo e tak zaatakowaæ os³abiony organizm, e wywo³a nawet zapalenie miêœnia sercowego. Informacja o Ferveksie oczywiœcie do nas dotar³a. Niestety, nie odpowiadamy za leki. Od tego jest w³aœnie G³ówny Inspektor Farmaceutyczny, która zdecydowa³ siê na wycofanie z aptek serie leków: Fervex, Fervex Junior i Fervex Malinowy dla dzieci. Jest to preparat na przeziêbienie dla dzieci i doros³ych informuje Natalia Snadna z krotoszyñskiego Sanepidu. Sprawdziliœmy, czy feralny lek jest dostêpny w aptekach naszego powiatu. Ferveksu nigdzie nie spotkaliœmy. Mogê powiedzieæ tylko tyle, co ju wiadomo zosta³ wycofany i nasza apteka siê do tego dostosowa³a stwierdzi³ technik farmacji z krotoszyñskiej apteki Eskulap. Oczywiœcie, leku nie posiadamy. Zwracamy te wszystkim uwagê na fakt, eby go nie za ywali podkreœla pracownica kobyliñskiej apteki Pod Or³em. W krotoszyñskiej aptece Na Parcelkach us³yszeliœmy: U nas ju w zesz³ym roku ten lek zosta³ wycofany. Oczywiœcie, jeœli ktoœ ma go w domu, mo e przynieœæ do nas, bo mamy specjalny pojemnik na przeterminowane leki. Trafi do utylizacji. Apelujemy zatem do wszystkich mieszkañców powiatu o to, eby przejrzeli swoje domowe apteczki i pozbyli siê leków z wymienionych serii Fervex. Marcin Szyndrowski

13 Sprawy 13 Drugie ycie ksi¹ nicy Za murami budynku przy ul. Benickiej mieœci siê pewna wa na instytucja, choæ w czasach dominuj¹cej ekonomii nie wszyscy potrafimy doceniæ jej znaczenie. Jeszcze do niedawna gmach ten przypomina³ siermiê n¹ architekturê z czasów PRL-u. Siedziba Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej dziœ wygl¹da inaczej, przesz³a udan¹ termomodernizacjê, po której przyjdzie czas jak mówi dyr. Ewa Bukowska na remont wnêtrz i wymianê wyposa enia. Mo na pomyœleæ, e ta wizualna przemiana ma w sobie coœ z symbolu miejsca. W 1945 r. nieopodal mieœci³a siê siedziba Urzêdu Bezpieczeñstwa, który póÿniej przeniesiono gdzie indziej. Nowe w³adze przemianowa³y te ulicê na Hanki Sawickiej, ale w 1990 r. przywrócono jej star¹ nazwê. Mo e ulica ta winna nazywaæ siê ulic¹ Przeobra eñ? Katastrofa nie przysz³a Jak¹ rolê odgrywa ksi¹ nica dzisiaj, co zmieni³o siê w jej metodach? Doœæ zaskakuj¹ce s¹ wskaÿniki, które udostêpnia mi szefowa biblioteki. Okazuje siê, e kiepski czas rozpocz¹³ siê jeszcze w komunie. Gdy w 1987 r. placówka wzbogaci³a siê o ksi¹ ek, to w 1989 r. tylko o tomów. Ale dynamika z³ego trendu musia³a póÿniej wyhamowaæ, skoro po kilkunastu latach w roku 2012 zakupiono woluminów. Nie potwierdza to katastrofy, której spodziewano siê z nowym ustrojem, gdy instytucje kultury mia³y podlegaæ niemal takim samym prawom rynku, jak wszystkie inne z³, które KBP mog³a wydaæ w 2012 r. na zakup ksi¹ ek, pochodzi- ³o z dotacji gminnej, powiatowej oraz ministerialnej i tak jest co roku. Mamy tak e darczyñców, którzy przekazuj¹ nam ksi¹ ki, czêsto po przeczytaniu. To osoby prywatne, jest ich oko³o 20, bardzo ich sobie cenimy podkreœla Ewa Bukowska. Nie tylko czytelnicy Biblioteka w nowej epoce sta³a siê bardziej samodzielna. W jej statusie pojawi³ siê nowy termin: dochody w³asne, które pochodz¹ z wynajêcia pomieszczeñ na gabinety lekarskie, udostêpniania sal, us³ug ksero. Zw³aszcza ten pierwszy punkt to znak czasu, podobnie jak przejêcie budynku w u ytkowanie wieczyste (2011). Dziêki temu mówi Ewa Bukowska zyskaliœmy tak e mo liwoœæ aplikowania o œrodki zewnêtrzne. Taki jest wymóg ministerstwa. Wiele lat wczeœniej KBP przejê- ³a od miasta obs³ugê ksiêgow¹ (1995). Tym, co odró nia now¹ bibliotekê od starej jest uniwersalnoœæ form. Dzisiaj musi ona szukaæ sposobów dotarcia nie tylko do czytelników, ale tak e do odbiorców innych treœci. Liczba odwiedzaj¹cych KBP (wraz z filiami) jest imponuj¹ca, ale mimo wielkich starañ maleje. W 2011 r. by³o ich , a w rok póÿniej o mniej. W tej wielkiej masie ludzkiej czytelnicy stanowili osób, czyli 20 procent. Pokazuje to rozmiar problemu, z którym stykaj¹ siê te instytucje, szukaj¹c potwierdzenia w³asnej niezbêdnoœci, gdy sama ksi¹ ka przesta³a byæ czymœ najwa niejszym. To zjawisko ma zasiêg krajowy, ale wyniki Krotoszyna zestawione z innymi miastami w Wielkopolsce s¹ buduj¹ce. Z wskaÿnikiem 18,5 czytelników na 100 mieszkañców Krotoszyñska Biblioteka Publiczna jest w œcis³ej czo- ³ówce. Wieloœæ form i pomys³ów Dzia³alnoœæ placówki dzisiaj to wiele form pracy niebibliotecznej, które przeplataj¹ siê z typowymi inicjatywami Rok 2012 promuj¹cymi literaturê. Je eli ludzie czytaj¹ coraz mniej, a to jest faktem, trzeba ich przyci¹gaæ do siebie w inny sposób. W KBP odbywaj¹ siê ma³e lub Liczba WskaŸnik na czytelników 100 mieszkañców Gostyñ ,7 Jarocin ,0 Krotoszyn ,5 Pleszew ,0 Ewa Bukowska w otoczeniu pracowników: Beaty Waleñskiej, Marcina Laski, Krystyny Talagi i Miros³awy Duczmal wiêksze spotkania emerytów, uczniów, przedszkolaków, domów samopomocy czy rad osiedli. To tutaj grunt dla swoich pomys³ów znalaz³ PCPR, Klub Pracy, stowarzyszenie Razem czy Twoja Alternatywa. To biblioteka sta³a siê partnerem inicjatywy wczeœniej nieznanej w Krotoszynie œwi¹t ulicy. W tym roku przygotowujemy Œwiêto ulicy Piastowskiej, weÿmiemy te na siebie wiêkszoœæ obowi¹zków dopowiada Ewa Bukowska. Ale ci¹gle g³ównym zadaniem jej pracowników jest pozyskiwanie czytelników, którym kiedyœ ycie nie podsuwa³o tylu alternatyw. Jedn¹ z nich jest internet i nieposiadaj¹cy dostêpu do niego, przychodz¹ do biblioteki. Znajduj¹ tu tak e audiobooki, czyli ksi¹ ki w formie zapisu cyfrowego, czy zasoby zdigitalizowane. Remont, na którego dalsz¹ czêœæ szukamy œrodków, bêdzie dotyczy³ tak e nowoczesnej sieci komputerowej z w³asn¹ serwerowni¹ mówi szefowa, gdy pytam o marzenia. Tradycyjn¹ literaturê chroni siê w ksi¹ nicy poprzez kluby dyskusyjne, spotkania z pisarzami o uznanych nazwiskach, zajêcia z najm³odszymi. Bywa, e z sukcesem, bo w ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom ksi¹ nica w 2011 r. znalaz³a siê w gronie 15 najlepszych w kraju. Dyrektor przeobra ona Krotoszyñska biblioteka to poza ulic¹ Benick¹ szeœæ filii g³ównie na terenie gminy których najwiêkszym skarbem jest ksi¹ ek. To tak e 21 pracowników, którzy obok pewnych niezbêdnych cech musz¹ mieæ tê jedn¹ szacunek do literatury, czyli ludzi j¹ tworz¹cych, i ludzi, którzy ci¹gle jeszcze jej potrzebuj¹. Zarówno podw³adni, jak i ich szefowa w ci¹gu wielu lat postawili na kszta³cenie i zdobyli nowe kwalifikacje. Obrazem tego, jak bardzo nale y nad¹ aæ za czasem jest sama Ewa Bukowska. Pracuje tu od 1983 r. i w bibliotece robi³a ju wszystko, a funkcjê szefowej sprawuje od 2007 r. Pierwszym zawodem, który zdoby³a by³o krawiectwo. Ale jako kobieta, która chcia³a w yciu robiæ coœ wiêcej, przebran owi³a siê, koñcz¹c szko³ê bibliotekarsk¹, studia administracyjne oraz bran owe studia podyplomowe. Myœlê, e swoim pe³nym ambicji i ciekawoœci yciem najlepiej pokazuje, w jaki sposób mo na sprostaæ wyzwaniom czasu, które dla bibliotek okazuj¹ siê szczególnie kategoryczne. Janusz Urbaniak Na razie wyremontowana zosta³a zewnêtrzna elewacja budynku Bêdzie winda w bibliotece Wnêtrze krotoszyñskiej biblioteka zostanie w przysz³oœci wyremontowane. W planach jest równie budowa windy. Informacjê o windzie poda³a radnym naczelnik wydzia³u gospodarki przestrzennej magistratu, Irena Rêkosiewicz. Podczas sesji tematem zainteresowa³ siê radny Ryszard opaczyk. By- ³o mówione, e tam musi byæ wykonane drugie wyjœcie ewakuacyjne. Winda tego problemu nie za³atwia. Jak to wiêc jest? S¹ pieni¹dze na budowê windy, ale nie ma na zrobienie wyjœcia? zapyta³. Odpowiedzia³ mu burmistrz Julian Jokœ: Plan zak³ada mo liwoœæ rozbudowy, ale nie rozstrzyga, czy chodzi o budowê windy, czy wyjœcia. Na pewno wszystkie potrzebne rzeczy bêd¹ zrealizowane. Dyrektorka biblioteki, Ewa Bukowska, wyjaœnia, e ju jakiœ czas temu powsta³a dokumentacja generalnego remontu ca³ego obiektu. Dotychczas przeprowadzono termomodernizacjê. Ten etap prac mamy ju za sob¹. Teraz przygotowujemy siê do kolejnego, ale musimy najpierw zaktualizowaæ dokumentacjê mówi. A co pozosta- ³o do zrealizowania? Przebudowana musi zostaæ klatka schodowa, konieczna jest no- 532 tys. z³ koszt termomodernizacji biblioteki w Krotoszynie wa instalacja elektryczna, do tego trzeba wykonaæ remont œcian i pod³óg. To ma byæ generalny remont. Poza tym w dokumentacji uwzglêdniono budowê windy. Wszystkie budynki u ytecznoœci publicznej musz¹ znosiæ bariery architektoniczne dla osób niepe³nosprawnych. Wspó³pracujemy ze œwietlic¹ œrodowiskow¹. Dzieci na wózkach inwalidzkich, które nas odwiedzaj¹, jeszcze nigdy nie by³y na pierwszym piêtrze, w dziale dzieciêcym, bo nie maj¹ jak tam wjechaæ podkreœla Ewa Bukowska. Poza tym bibliotekê odwiedza wielu seniorów, którzy równie maj¹ problem z wejœciem na pierwsze czy drugie piêtro. Trudno okreœliæ, kiedy dojdzie do realizacji inwestycji. Biblioteka zamierza staraæ siê oœrodki zewnêtrzne na ten cel. Powstaj¹ nowe programy ministerialne i wojewódzkie na lata , w ramach których bêdzie mo na pozyskaæ wsparcie finansowe. Bêdziemy próbowali wszêdzie, ale do tego potrzebna nam aktualna dokumentacja techniczna, na razie wiêc skupiamy siê na niej t³umaczy E. Bukowska. Agnieszka Marciniak

14 14 Tradycja Spotkanie ze œwiêt¹ Jadwig¹ (legenda pêpowska) By³o piêkne kwietniowe popo³udnie. ¹ki rozci¹gaj¹ce siê wzd³u rzeki zazieleni³y siê ju œwie ¹ traw¹, tu i ówdzie poprzetykan¹ z³ocistymi kaczeñcami i dodatkowo ozdobion¹ biel¹ pas¹cych siê owiec, a z pobliskiej puszczy dociera³ gwar rozradowanych ptaków. Dzikie kaczki nadlatywa³y z ró nych stron i z kwakaniem wyra- aj¹cym zadowolenie niezdarnie l¹dowa³y na rzece, rozbryzguj¹c krystalicznie czyst¹ wodê. Para or³ów majestatycznie dryfowa³a po niebie, wypatruj¹c zapewne dorodnego drzewa, które nadawa³oby siê do za³o enia gniazda. Pêpik, pastuszek strzeg¹cy stada, beztrosko le a³ na wzniesieniu s¹siaduj¹cym z rzek¹ i wpatrywa³ siê w ryby baraszkuj¹ce w przeÿroczystej wodzie. Nagle jego b³ogi spokój przerwa³y alarmuj¹ce g³osy owiec, które czymœ sp³oszone ruszy³y w kierunku ich opiekuna. Jacyœ ludzie wyszli z lasu. M³odzieniec ujrza³ odzian¹ w skromne szaty, lecz dostojnie wygl¹daj¹c¹ niewiastê, od której bi³ monarszy blask. Pl¹sa³o wokó³ niej kilka na bia³o ubranych i rozradowanych panien, które niezw³ocznie zaczê³y wzbogacaæ swoje bukiety zrywanymi z ³¹ki kaczeñcami. Z ty³u kroczyli s³udzy ci¹gn¹cy objuczone konie. Pêpik, zaciekawiony tym niespodziewanym widokiem, nieœmia³o zacz¹³ kroczyæ w kierunku przybyszów. Szybko dostrzeg³a go szlachetna pani, która przystanê³a (a wraz z ni¹ ca³y orszak) i obdarowa³a pastuszka dobrotliwym uœmiechem. Ten, zachêcony przyjazn¹ postaw¹, zbli y³ siê na dwa kroki, po czym z³o y³ goœciom g³êboki, pe³en uszanowania uk³on. B¹dŸ e pozdrowiona, przezacna pani, na naszej ziemi, któr¹ z dziada pradziada dzier ymy w naszych rêkach odezwa³ siê rezolutnie Pêpik. Odeszli do Pana œup Czes³aw Paszek, 79 œup Anna Badziuk, 83 œup Jadwiga Langner Dziêkujê ci, m³odzieñcze cicho i pogodnie odpar³a przybyszka. Nasza podró, dziêki Bogu, przebiega pomyœlnie. Troskam siê jedynie o to, czy na czas zd¹ ymy do Gniezna, gdzie niebawem odbêdzie siê odpust ku czci œwiêtego Wojciecha. Dotarcie do tego grodu i z³o enie ho³du mêczennikowi jest celem naszej pielgrzymki. Musicie siê poœpieszyæ, pani, bo czasu do odpustu jest coraz mniej odpar³ Pêpik. Tydzieñ temu w tym samym miejscu spotka³em pielgrzymów z Czech, którzy przez wiele dni wêdrowali wzd³u rzeki, nie mog¹c znaleÿæ brodu Otó to! przerwa³a dostojna bia³og³owa. To samo spotka³o i nas. Nie mo emy przeprawiæ siê na drug¹ stronê. Rzeka po wiosennych roztopach bardzo wezbra³a i jest niebezpieczna. Nie mogliœcie lepiej trafiæ zradoœci¹ rzek³ pastuszek. Poka ê wam miejsce, w którym mo na przejœæ niemal e such¹ stop¹. Po tych s³owach pielgrzymi odetchnêli z ulg¹ i poszli za Pêpikiem. W odleg³oœci kilkuset metrów od miejsca spotkania znajdowa³y siê gêste zaroœla, w których wyciête by³o przejœcie prowadz¹ce nad brzeg rzeki. W wodzie le a³y du e g³azy tworz¹ce swego rodzaju œcie kê. Podró ni obmyli siê, napoili konie i rozpoczêli przeprawê na drug¹ stronê. Gdy wszyscy ju przeszli, jako ostatnia ruszy³a ksiê na Jadwiga. Mimo i by³a niewiast¹ w pewnym wieku, szybko i zwinnie przeskakiwa³a z kamienia na kamieñ. Zatrzyma³a siê na ostatnim g³azie i promienn¹ twarz zwróci³a w stronê Pêpika. Kim jesteœ, dostojna pani? zawo³a³ wówczas pastuszek. ZdradŸ mi swoje imiê! Jadwiga z Trzebnicy, niegdyœ ksiê na na Œl¹sku, dziœ przede wszystkim pokorna i pielgrzymuj¹ca s³u ka Bo a odpar³a niewiasta. Z ca³ego serca ci dziêkujê za pomoc, jak¹ nam okaza³eœ. Niech Bóg stokroæ wynagrodzi ci tê przys³ugê. Przymierza³a siê ju ksiê na do ostatniego skoku, gdy nagle coœ jej siê przypomnia³o i ponownie spojrza³a na pastuszka. Jak nazywa siê ta rzeka? Wykroczn¹ j¹ zwiemy odpar³ Pêpik bo wykracza ci¹gle ze swego koryta. Od dziœ bêdzie to Dobroczna powiedzia³a ksiê na gdy jest to rzeka dobro czyni¹ca, skoro u³atwia podró strudzonym pielgrzymom. I skinieniem rêki po egna³a pastuszka, by po chwili znikn¹æ w przyrzecznej gêstwienie. Wiosenne s³oñce przesunê³o siê ju w taki sposób, e promienie pad³y na ów ostatni kamieñ, na którym zatrzyma³a siê Jadwiga. Pêpik ze zdumieniem dostrzeg³ na g³azie tajemnicze wg³êbienie. Gdy podszed³ bli ej, ujrza³ wyraÿny odcisk niewieœciej stopy. Zrozumia³ wówczas pastuszek, e dostojna pani, która przesz³a przez rzekê, jest niezwyk³¹ osob¹. Minê³o wiele lat Pêpik wyrós³ na dzielnego mê czyznê i sta³ siê przywódc¹ osady, która od jego imienia nazwana zosta³a Pêpowem. Z biegiem czasu przekrêcono nieco zaproponowan¹ przez ksiê n¹ nazwê rzeki, któr¹ zaczêto nazywaæ D¹broczni¹. Jednak pamiêæ o pielgrzymkach ksiê nej ze Œl¹ska przetrwa³a w okolicy i sprawi³a, e œwi¹tynia, zbudowana nad rzek¹, nazwana zosta³a imieniem œwiêtej Jadwigi. Zagin¹³ jednak w okolicznych bagnach ów kamieñ z odciœniêta stop¹. Wieœæ gminna niesie, e wielkie szczêœcie spotka tego, kto zdo³a go odnaleÿæ. Alfred Siama Z g³êbokim alem zawiadamiamy, e 7 grudnia 2013 r. zmar³ opatrzony Sakramentami œw. Mój Kochany M¹, Nasz Ojciec, Teœæ, dziadek, Pradziadek, Syn, Brat, Szwagier, Kuzyn i Wujek œup Adam Grobelny prze ywszy lat 64 Msza œw. i pogrzeb odby³y siê 10 grudnia br. na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie. W smutku pogr¹ ona Rodzina INTERIA.PL Œw. Jadwiga ( ) pochodz¹ca z Bawarii ksiê na œl¹ska, ona Henryka I Brodatego, kanonizowana w 1267 r. Po œmierci mê a wspiera³a klasztor cysterek w Trzebnicy, gdzie zmar³a i zosta³a pochowana. Znana z arliwych modlitw i wielu czynów mi³osiernych. REKLAMA REKLAMA Zachêcamy Pañstwa do gratisowej publikacji wspomnieñ o naszych œp. Najbli szych. Jesteœmy w stanie pomóc w ich napisaniu. Prosimy o kontakt z redakcj¹.

15 Tradycja Brat b³. Micha³a Kozala Wojciech Kozal to postaæ znajduj¹ca siê w cieniu swojego brata, b³. Micha³a Kozala. Ale i on zas³uguje na nasz¹ pamiêæ za poœwiêcenie i zas³ugi w walce o ojczyznê. Urodzi³ siê 4 kwietnia 1891 r. w Chwaliszewie. W 1893 r. wraz z rodzicami przeprowadzi³ siê do Nowego Folwarku. Fachowoœæ jego ojca, który zosta³ tam zarz¹dc¹, znalaz³a doœæ szybko uznanie uw³aœciciela dóbr. Praca zapewnia³a utrzymanie rodzinie i umo liwi³a wykszta³cenie dzieci. Do szko³y podstawowej Wojciech chodzi³ do Kobierna i by³ bardzo dobrym uczniem. Po ukoñczeniu szko³y pedagogicznej w Lesznie zosta³ nauczycielem w Rawiczu. Nadzieja wolnoœci W lipcu 1918 r. po zwyciêstwie Francuzów nad Marn¹ ros³y nadzieje na bliski upadek Niemiec. W Wielkopolsce rozpoczê³o siê organizowanie tajnych struktur wojskowych z udzia³em ksiê y i nauczycieli. Rawicz by³ wtedy miastem nadgranicznym w 80 proc. zamieszka³ym przez Niemców. Na czele Komitetu Obywatelskiego sta³ ks. Zdzis³aw Zakrzewski, proboszcz z Golejówka, który znaj¹c si³y niemieckie, by³ przeciwnikiem dzia³añ zbrojnych. Powstanie Wielkopolskie w powiecie rawickim wybuch³o 5 stycznia 1919 r. wraz z przejêciem w³adzy przez Polaków w Miejskiej Górce. Wkrótce powo³ano tam Powiatow¹ Stra Ludow¹ z komendantem Ignacym Busz¹ z Rogo owa. Adiutant Buszy 8 stycznia by³ dniem szczególnie brzemiennym w wypadki. W ksi¹ ce Rawicz zarys dziejów pod red. Stanis³awa Sierpowskiego (Poznañ-Rawicz 2004) czytamy: Wieczorem dnia tego przyje d a do mnie adiutant Buszy, nauczyciel Kozal z Ugody, z ¹daniem, aby póÿnym wieczorem wszyscy wojskowi z Golejewka i przyleg³ych miejscowoœci, stawili siê z broni¹ do Miejskiej Górki. T³umaczy³em Kozalowi, e przecie dzisiaj rano by³y pertraktacje z Niemcami idot¹d nie zosta³y ukoñczone, e przeto œci¹ganie wszystkich si³ do Górki w celu uderzenia nimi na Rawicz, co Pan Busza zdawa³ siê planowaæ, jest niemo liwym zamiarem (...), a choæby siê uda³o wziêcie Rawicza, to na pewno nas z niego po dwóch dniach posi³ki ze Œl¹ska wypêdz¹ i strat poniesiemy setki. Œp. Kozal (...) uznawa³ te zupe³nie me wywody i odjecha³ w nadziei, e odwiedzie Buszê od zbyt nag³ego dzia³ania. Tymczasem Busza jeszcze przed przybyciem Kozala do Górki zaalarmowa³ powiat, wszystko, co y³o, mia³o siê tej nocy uzbrojone, jak siê da³o, stawiæ na rynek w Górce. (...) Temu, któremu uda³o siê przekonaæ Buszê o wstrzymaniu walki by³ ks. Zakrzewski. 10 stycznia utworzono trzy kompanie powstañcze, a jedn¹ z nich dowodzi³ Wojciech Kozal. Walki o Rawicz Atak na Rawicz nast¹pi³ 3 lutego 1919 r. Grupê prawoskrzyd³ow¹, sk³adaj¹c¹ siê z kompanii zakrzewskiej, prowadzi³ Wojciech Kozal. Kontakt bojowy znieprzyjacielem nawi¹zano oko³o pó³nocy pod D¹brówk¹, potem wycofano siê do Kawcza, a nastêpnie do Zakrzewa. Rawicz nie zosta³ zdobyty ani wtedy, ani 6 lutego, a g³ównym powodem by³ brak wspó³dzia³ania i³¹cznoœci miêdzy jednostkami. Do zawieszenia broni dosz³o 18 lutego 1919 r., a ca³y powiat wróci³ do Polski w 1920 r. Walki o Rawicz poch³onê³y ycie oko³o 300 powstañców i nale a³y do najbardziej krwawych w historii powstania. Wojna z bolszewikami 69 pu³k piechoty, który powsta³ z batalionów œremskiego, jarociñskiego, koÿmiñskiego i 1 pu³ku piechoty z powiatu rawickiego, 1 lutego 1920 r. przyby³ na front litewsko-bia³oruski. 14 maja Rosjanie przeszli do ofensywy i zmusili oddzia³y polskie do odwrotu. Toczono walki pod Kijanowem i Porpliszczem. 2 i 4 kompania u ywa³y bia³ej broni igranatów rêcznych w pobli u toru kolejowego Parafinowo. Tu oddzia³y Zdjêcie rodziny Kozalów. Wojciech (drugi z lewej), matka, Micha³, ojciec zdo³a³y nawet prze³amaæ nieprzyjaciela i przejœæ do chwilowego poœcigu. 4 lipca Rosjanie znowu ruszyli do ofensywy i trwa³y ciê kie walki. Pu³k walcz¹cy w sk³adzie 24 brygady wycofywa³ siê przez Dziewieniszki, Gieranony i Dajnowê, choæ pod emos³awiem uda³o mu siê wzi¹æ do niewoli 15 jeñców. 16 lipca w walkach w Dziewieniszkach œmieræ poniós³ dowódca 2. kompanii, ppor. Wojciech Kozal. Ma wówczas zaledwie 29 lat. Jego grobem w okresie miêdzywojennym zajmowa³y siê siostry zakonne, a po wojnie zosta³ prawdopodobnie ca³kowicie zdewastowany. Próby odnalezienia mogi³y nie przynios³y jak dot¹d skutku. Andrzej Retig (tekst jest redakcyjn¹ wersj¹ sylwetki Wojciecha Kozala, zamieszczon¹ w ksi¹ ce Krotoszyn i okolice, t. IX, Krotoszyn 2013). 15 Rozwa ania Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego A kiedy anio³owie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili miêdzy sob¹: ChodŸmy do Betlejem i zobaczmy to, co nam Pan okaza³. I spiesz¹c siê przybyli, i znaleÿli Maryjê i Józefa i Dzieciê z³o one w ³obie. A gdy Je ujrzeli, poczêli opowiadaæ, co im by- ³o objawione o tym Dzieci¹tku. Wszyscy zaœ, którzy ich s³uchali, dziwili siê temu, co mówili pasterze. ( ) k 2, Jest to fragment ewangelii, który jest czytany podczas Mszy œw. o œwicie (inny czytany jest podczas pasterki czy Mszy œw. w ci¹gu dnia). Kolejny raz wchodzimy w tajemnicê Boga, który nie jest jednym wielkim nieobecnym w naszej ludzkiej rzeczywistoœci, ale jest tym, który spe³ni³ swoj¹ obietnicê i da³ nam Jezusa. Da³ go dziêki wspó³pracy Maryi. My nie widzimy Boga ani anio³ów. Tylko w wyj¹tkowych przypadkach anio³owie siê ujawniaj¹. Wtedy przyszed³ ten moment. Pewnie trudno nam sobie nawet wyobraziæ wygl¹d anio³ów, ale pasterze ich widzieli. Czasem potrzebujemy wyraÿnej ingerencji Boga, eby zadzia³aæ, przej¹æ siê czymœ. Pasterze istotnie, przejêli siê bardzo tym, co widzieli i s³yszeli. Wyruszyli w drogê. Tutaj warto pomyœleæ, jak czêsto my zag³uszamy w sobie g³os Boga, nie odpowiadamy na niego. Ile razy czuliœmy, e powinniœmy coœ zrobiæ, a jednak z jakiegoœ nieokreœlonego lêku nie zrobiliœmy. Przeproœmy Pana za wszystko dobro, którego nie uczyniliœmy, bo Pan nie chce nas karaæ, On chce, ebyœmy siê nawracali. Pasterze spieszyli siê, eby szybko dotrzeæ do miejsca, które wskaza³ im Bóg. Wiedzieli, e to ma byæ Betlejem, chocia nie wiedzieli, gdzie dok³adnie szukaæ. My tak e czasem wiemy, czego pragnie Bóg, ale wymaga to mo e w³aœnie jakiegoœ trudu poszukiwania. Jedyne wtedy co nam pozostaje, to ufaæ, e Pan nad wszystkim czuwa i e jeœli zboczymy z drogi, to On pozwoli nam znaleÿæ tê w³aœciw¹. A pasterzom usta siê nie zamyka- ³y. Opowiadali napotkanym ludziom, co anio³owie im powiedzieli. Nie zastanawiali siê, jak zostan¹ przyjêci, czy im kto uwierzy, co sobie pomyœli. Oni opowiadali to, czego doœwiadczyli, wiêc wiedzieli, co mówi¹. Tacy pasterze, zwykli ludzie, a jednak dla Boga cenni. Wiemy, e przyszli te Mêdrcy, ale Pan Bóg patrzy zupe³nie inaczej ni cz³owiek. Nie wybiera wedle zasobnoœci portfela ani wedle pozycji w spo³eczeñstwie. Pan patrzy w serca. On wie, kto jest szczery i kto ma otwarte serce. Kto jest dobry, kto w sercu dobrze yczy innym. Pomyœlmy, jak my dbamy o stan naszych serc. Czy dbamy o czystoœæ intencji, czy dbamy o pozory, a w œrodku yczymy innym najgorszego? Oddajmy Panu to co zanieczyszcza nasze serca, wszelk¹ zazdroœæ, chciwoœæ, wszystkie urazy, jakie mamy do innych ludzi. Tylko do serca pojednanego z bliÿnimi i wzywaj¹cego Bo ego przebaczenia dla w³asnych grzechów mo e przyjœæ Bóg. I tego wszystkim yczê, aby ka - dy z nas mia³ czyste serce, a w Nim Boga. (madzia) Ko³o M³odych Polek z Baszkowa Publikowane zdjêcie przedstawia cz³onkinie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie y eñskiej z Baszkowa, zwanego potocznie M³odymi Polkami. W centralnym miejscu fotografii siedzi zmar³y póÿniej w obozie koncentracyjnym baszkowski proboszcz. Katolickie Stowarzyszenie M³odzie y eñskiej i Katolickie Stowarzyszenie M³odzie y Mêskiej zosta- ³y za³o one podczas zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie 5 lutego 1934 r. Obie organizacje swoje siedziby mia³y w Poznaniu. Prowadzi- ³y dzia³alnoœæ religijn¹, oœwiatow¹, charytatywn¹ i patriotyczn¹ pod has³em Budujmy Polskê Chrystusow¹. W 1939 r. liczy³y ponad 250 tys. cz³onków. Ko³o M³odych Polek powsta³o równie w Baszkowie. Zdjêcie zosta³o wykonane w latach Zwracamy siê z apelem do Czytelników o pomoc w rozpoznaniu znajduj¹cych siê tam osób i nadsy³anie informacji. Znane s¹ nam tylko dwie uwiecznione osoby: ks. W³adys³aw Buchwald oraz Anna Borowska zd. Kaczmarek (w bia³ych koralach, za mê czyzn¹). Ks. W³adys³aw Buchwald urodzi³ siê 9 maja 1895 r. w Magnuszewicach, a œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 5 kwietnia 1919 r. Od 1 lipca 1919 r. by³ wikariuszem w Kobylinie, a potem proboszczem w Mieszkowie. W 1926 r. zosta³ proboszczem parafii w Baszkowie. W 1942 r. zosta³ aresztowany i ok. 15 maja 1942 r. zgin¹³ w Dachau. ukasz Cichy.CICHY

16 16 Oœwiata By lepiej zrozumieæ œwi¹teczny czas Europejskie przedszkolaki Od 28 listopada stowarzyszenie Pomost realizuje w krotoszyñskim Zespole Szkó³ Specjalnych projekt Dwa grudniowe œwiat³a, maj¹cy przybli yæ uczniom œwi¹teczne tradycje polskie i ydowskie. Realizacja projektu, prowadzonego pod opiek¹ szefowej stowarzyszenia i jednoczeœnie pedagog szkolnej Marii Chyby, kosztuje 3,6 tys. z³. 2,6 tys. z³ to wk³ad w³asny stowarzyszenia. Pozosta³a kwotê otrzymaliœmy w ramach dofinansowania z gminy Krotoszyn mówi M. Chyba. Najwa niejsze jest pokazanie m³odzie y zwyczajów i tradycji bo onarodzeniowej ró nych narodów, ze szczególnym nastawieniem na kulturê polsk¹ i ydowsk¹. Od 28 listopada m³odzie szkolna CHANUKA œwiêto ydowskie, które trwa osiem dni. Jego najwa niejszym rytua³em jest zapalanie œwiate³. Œwiece zapala g³owa domu, wyg³aszaj¹c b³ogos³awieñstwa. Religia nie nakazuje spo ywania w tym czasie okreœlonych posi³ków, choæ powsta³a tradycja osnuta wokó³ naleœników z serem, placków ziemniaczanych i p¹czków. Dla niereligijnych ydów Chanuka przybra³a formê œwieckiego œwiêta, w którym na wzór Bo ego Narodzenia, dzieciom daje siê prezenty. M.SZYNDROWSKI 5 grudnia przygotowano dla uczniów s³odki chanukowy poczêstunek bra³a udzia³ m.in. w warsztatach tañca ydowskiego i warsztatach plastycznych, podczas których wykonywa³a kartki œwi¹teczne dla dzieci z Izraela. Mamy zaprzyjaÿnion¹ pani¹, która czêsto bywa w Izraelu. Nasze kartki trafi¹ do tamtejszych dzieci kontynuuje pedagog. W ramach projektu uczniowie poznawali te gry i zabawy ydowskie. Grali m.in. w tzw. drejdla. Drejdl to kostka ze wskaÿnikiem, na którym znajduj¹ siê napisy: weÿ wszystko, podziel siê, oddaj po³owê lub oddaj wszystko. Ka de dziecko ma kupkê cukierków, którymi dysponuje wed³ug tego, co wypadnie na kostce. Teraz bêd¹ zajêcia zwi¹zane z polskimi œwiêtami. Wszystkie dzieci otrzymaj¹ te paczki koñczy M. Chyba. Marcin Szyndrowski T E K S T S P O N S O R O W A N Y M. SZYNDROWSKI Goœcie z Holandii otrzymali od przedszkolaków laurki 28 listopada krotoszyñskie przedszkole Miœ Uszatek goœci³o uczniów z Holandii. W bie ¹cym roku szkolnym przedszkole realizowa³o cykl Przedszkolak w Unii Europejskiej. Ka da grupa zapoznawa³a siê z kultur¹ i obyczajami wybranego kraju. Przez ca³y rok przedszkolaki wspólnie poznawa³y W³ochy, Holandiê, Finlandiê, Niemcy, Francjê, Wielk¹ Brytaniê t³umaczy nauczycielka, Urszula Goœciniak. 28 listopada przedszkole odwiedzi³a przebywaj¹ca w Krotoszynie na zaproszenie gminy grupa m³odzie y z Holandii wraz z opiekunami. Towarzyszy³y jej nauczycielki oraz m³odzie z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie. Wszystkich powita³a dyrektorka przedszkola, Arleta Jaœkowiak. Ka da grupa dzieci zaœpiewa³a piosenkê i zatañczy³a taniec z któregoœ z krajów europejskich. Nastêpnie wszyscy zwiedzili nasze przedszkole. Na zakoñczenie przedszkolaki wrêczy³y goœciom upominki i podziêkowa³y za wizytê koñczy U. Goœciniak. (szyn) Golden Rings zadba o oprawê wesela Wchodz¹c do sali weselnej wszycy musz¹ poczuæ, e w³aœnie przybyli na wyj¹tkow¹ uroczystoœæ. W tak¹ atmosferê wprowadza ich wystrój wnêtrza ozdoby sali, krzese³ i weselnego sto³u. Siadaj¹c przy nim oczekuj¹ wspania³ej weselnej uczty. O taki wystrój zadbamy my Magdalena i Darian Paszek z Agencji Reklamowo-Artystycznej Golden Rings. Dekoracje œlubne wykonujemy od 2008 roku. Najpierw by³o to dodatkowe zajêcie, gdy pracowaliœmy w restauracji, a potem, w 2010 r., otworzyliœmy agencjê Golden Rings. Dekorowaliœmy prawie ka d¹ salê w gminie Krotoszyn, pracowaliœmy te w wielu innych miejscowoœciach, zaczynaj¹c od Lewkowa, przez Gorzyce Wielkie i Raczyce, a koñcz¹c na Potarzycy k. Jarocina. Sale w gminie Krotoszyn s¹ coraz ³adniejsze, a wiêc pracy przy ich dekorowaniu mamy mniej ni kiedyœ. Cena dekoracji Wszystko zale y od oczekiwañ i zasobnoœci portfela klienta. Mo emy zrobiæ skromn¹ dekoracjê za 400 z³ lub bardzo bogat¹ za 2 tys. 500 z³. A zatem œredni koszt wykonania dekoracji to 1 tys. z³. Naszym zdaniem nie s¹ to du- e kwoty w porównaniu z tym, ile trzeba zap³aciæ za np. zespó³ muzyczny, który zagra na przyjêciu weselnym. Tkanina wypiera balony Jakie s¹ tendencje na lokalnym rynku? Otó z roku na rok robimy coraz mniej dekoracji sufitu z balonów. Po pierwsze dlatego, e materia³ jest ³adniejszy, a po drugie wykonanie dekoracji z tkanin jest tañsze. Nowo eñcy na przyjêciu weselnym powinni siedzieæ przy piêknie ozdobionym stole Hit roku 2013 W mijaj¹cym roku najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê imiona m³odych wyciête ze styroduru (materia³ izoluj¹cy ze spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasi¹kliwy od styropianu) i zawieszone na podœwietlanym tle za sto³em M³odych. Kolory najczêœciej wybierane Wachlarz kolorów mamy bardzo szeroki praktycznie mo emy wykonaæ dekoracje w ka dym kolorze. Najpopularniejsze s¹: fiolet, ró, zieleñ i wiecznie modne bordo w po³¹czeniu z bia³ym. Oprócz dekoracji sufitu wykonujemy równie dekoracje sto³u Pañstwa M³odych, sto³ów goœci, stolików do szampana i wina. Niew¹tpliwie sali dodaj¹ uroku pokrowce na krzes³a. Wa ne s¹ równie dodatki, takie jak na przyk³ad ³abêdzie, drzewka, girlandy oraz Para M³oda, wykonane z balonów. Reklama na telebimie Agencja oprócz dekorowania sal weselnych zajmuje siê równie reklam¹ na telebimie. Para M³oda wykonana z balonów Telebim stoi w Krotoszynie przy rondzie u zbiegu ulic Wiejskiej i KoŸmiñskiej. Mo na go równie spotkaæ na ró nych imprezach plenerowych. Ostatnio sta³ na rynku podczas Jarmarku Œwi¹tecznego. Koszt wypo yczenia telebimu wraz obs³ug¹ na jedn¹ dobê to 2 tysi¹ce z³ netto. (red.) Golden Rings tel

17 Wydarzenia 17 Œwi¹tecznie na rynku 8 grudnia od rana krotoszyñski rynek zape³nia³ siê stoiskami w ramach corocznego jarmarku œwi¹tecznego, w tym roku po³¹czonego z kwest¹ uliczn¹ na rzecz poszkodowanych w po arze z Jankowa Przygodzkiego. Krotoszynianie nie zawiedli. /W stoiskach mo na by³o kupiæ m.in. œwi¹teczne ozdoby i s³odycze. By³ te pokaz przygotowywania œwi¹tecznych potraw, zaprezentowany przez uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2. Motocykliœci z krotoszyñskiego klubu Oldtimers prezentowali swoje maszyny. Przebrani za Miko³ajów, rozdawali te dzieciom s³odycze. Dyrektor krotoszyñskiego muzeum Piotr Miko³ajczyk wcieli³ siê w rolê rycerza i wspólnie ze znajomymi z Pocztu Wierzbiêty t³umaczy³ najm³odszym zwyczaje œredniowiecznych wojów. So³tys Jankowa podziêkowa³ krotoszynianom za wsparcie i pomoc Krotoszynianie t³umnie przybyli na rynek O rozpoczê³y siê wystêpy. Chêtni mieszkañcy i przedstawiciele lokalnych w³adz 1 218,29 z³ zebrano dla pogorzelców z Jankowa mieli wspólnie odœpiewaæ piosenkê Seweryna Krajewskiego Jest taki dzieñ. Niestety, pojawi³y siê problemy z odtworzeniem p³yty. Oczekiwanie przerwa³ burmistrz, Julian Jokœ, który wyj¹³ z kieszeni harmonijkê i zaproponowa³, eby w tym czasie zaœpiewaæ kolêdê Przybie eli do Betlejem. Gra³, a wszyscy zgromadzeni na scenie i wokó³ niej œpiewali. Nastêpnie a capella, wspólnie ze zgromadzonymi na rynku krotoszynianami, piosenkê Krajewskiego wykonali: senator And elika Mo d anowska; radny sejmiku wojewódzkiego Franciszek Marsza³ek; burmistrz Julian Jokœ; wiceburmistrz Ryszard Czuszke, przewodnicz¹ca rady miejskiej Zofia Jamka, radni oraz klasa I a ZSP nr 2 w Krotoszynie. W miêdzyczasie odbywa³a siê kwesta na rzecz osób poszkodowanych w po arze w Jankowie Przygodzkim. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ krotoszynian so³tys Jankowa Wies³aw Witek. Zbli aj¹ siê œwiêta, a u nas dla wielu rodzin bêd¹ to œwiêta bez domu. Czujemy jednak ogromne wsparcie ze strony wielu ludzi dobrego serca, którzy o nas pamiêtaj¹. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom Krotoszyna. Jesteœmy wdziêczni za wasze zaanga owanie i pomoc powiedzia³. Zbiórkê pieniêdzy zorganizowa³o stowarzyszenie Twoja Alternatywa wspólnie z klas¹ I a ZSP nr 2 w Krotoszynie oraz Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej. Organizatorem jarmarku by³o Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y na Parcelkach. Marcin Szyndrowski Wspólne œpiewanie

18 18 yczenia

19 yczenia 19

20 20 Sprawy Z przymru eniem oka Radny i jego lipa... Radny Andrzej Pospiech z Chwaliszewa stan¹³ w obronie lipy ze smoszewskiego lasu, któr¹ nadleœnictwo chce wyci¹æ. Drzewo wpisane jest do rejestru pomników przyrody. Dlatego te nadleœnictwo, zanim je zetnie, musi uzyskaæ uchwa³ê radnych, na mocy której lipa straci swój status. Badanie wykaza³o, e drzewo jest w bardzo z³ym stanie i trzeba je wyci¹æ. Dlatego nadleœnictwo zwróci³o siê do radnych z wnioskiem o stosown¹ uchwa³ê. Drzewo stoi w smoszewskich lasach, zaraz obok leœniczówki informowa³ podczas ostatniej wspólnej komisji naczelnik wydzia- ³u gospodarki komunalnej magistratu, Micha³ Kurek. Wszyscy radni przyjêli tê informacjê z umiarkowanym zainteresowaniem, nie widz¹c najwyraÿniej powodów, dla których drzewo nie mia³oby zostaæ œciête. Wszyscy oprócz radnego Andrzeja Pospiecha, który po wys³uchaniu s³ów naczelnika dos³ownie kipia³ od gniewu. A komu to drzewo przeszkadza?! grzmia³. Wiem, e stwierdzono, e opaski przytrzymuj¹ce drzewo s¹ za s³abe, a konar spróchnia³y. Ale jak te opaski maj¹ byæ dobre, skoro nie by³y wymieniane od kilkudziesiêciu lat? A to przecie jedyna taka lipa! Ona ma prawie siedem metrów œrednicy. Piêciu mê czyzn ledwo j¹ obejmie. REKLAMA REKLAMA Wed³ug niego nadleœnictwo powinno najpierw podj¹æ próbê uratowania lipy, a nie od razu skazywaæ j¹ na œciêcie. Ch³odno do jego pomys³u odniós³ siê M. Kurek, który stwierdzi³, e lipa stwarza zagro enie ycia i bezpieczeñstwa. Ona roœnie blisko drogi. Nie chcemy ponosiæ ciê- aru odpowiedzialnoœci, jeœli dojdzie tam do jakiegoœ wypadku powiedzia³. Radny nie przyj¹³ jednak jego t³umaczeñ do wiadomoœci. A ile innych drzew roœnie bezpoœrednio przy drogach?! Takim sposobem musielibyœmy wszystkie powycinaæ! By³y podejmowane próby nasadzenia nowych lip, ale siê nie powiod³y. Wszystkie rosn¹ kar³owate. To jedyna taka lipa, a nikt nie podj¹³ próby jej ratowania! wykrzykiwa³. To zwyk³y kikut! odpar³ zirytowany naczelnik. Pozostali radni przys³uchiwali siê dyskusji ze zdziwieniem. W koñcu M. Kurek otworzy³ swoj¹ teczkê i pokaza³ A. Pospiechowi zdjêcia spróchnia³ego drzewa. Radny ogl¹da³ je d³ugo i w skupieniu, by po chwili zawyrokowaæ: To nie ta lipa! To ca³kowicie inne drzewo! Salê zala³a fala œmiechu. Proponujê zorganizowaæ wizjê lokaln¹, bo skoro Andrzej tam mieszka, a nie wie, która to lipa, to mo e wszyscy powinniœmy sprawdziæ, co za drzewo zostanie œciête artowa³ radny Jan Zych. A. Pospiech oœwiadczy³ na to, e przed podjêciem uchwa³y na sesji faktycznie zamierza osobiœcie sprawdziæ, które dok³adnie drzewo ma zostaæ œciête. Chwilê póÿniej w kuluarach komentowano, e radny Pospiech musi mieæ niezwyk³e wspomnienia zwi¹zane z t¹ lip¹, skoro jest dla niego tak cenna... Agnieszka Marciniak Karpia nie zabraknie ywe karpie w powiecie krotoszyñskim pochodz¹ g³ównie ze stawów hodowlanych z okolic erkowa i Doliny Baryczy. Ich cena wynosi aktualnie od 13 do 15 z³ za kilogram. Karpie mamy od hodowcy z gminy Milicz. Tak zwane karpie milickie ciesz¹ siê bardzo dobr¹ opini¹. W stawach dba siê o nie, nie doprowadzaj¹c do tzw. zaszlamowania ryby. Czêsto od karpia czuæ dziwny zapach. Taki karp Radny Pospiech postanowi³ sprawdziæ, które drzewo przeznaczono na œciêcie nie pochodzi z Doliny Baryczy mówi sprzedawca z Milicza, handluj¹cy na krotoszyñskim targu. Jak przypomina hurtownicy i detaliœci, kupuj¹c karpia milickiego otrzymuj¹ certyfikat jego pochodzenia, œwiadectwo weterynaryjne oraz fakturê z piecz¹tk¹ producenta. S¹ supermarkety, w których mo na kupiæ karpie ju oprawione ipoæwiartowane. Za kilogram trzeba zap³aciæ 22 do 25 z³. Dro sze s¹ p³aty.(szyn)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci 4 Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006 Aktualno ci Nowy budynek UZZM Studenci III roku Pedagogiki Leczniczej skiej uczelni. - Jest to problem przede wszystkim dla osób doje d aj¹cych na uczelniê z o

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 3 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/15 Starosty Pabianickiego z dnia 14 grudnia 2015 r. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych 1. Podstawa prawna 1. Biuro Rzeczy Znalezionych, zwane w dalszej części Biurem

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo