Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

2 Partnerstwo Współpraca władz regionalnych z samorządami lokalnymi oraz parterami społeczno-gospodarczymi i środowiskami naukowymi przy tworzeniu i wdraŝaniu MRPO: Programowanie: konferencje regionalne, konsultacje społeczne, bezpośrednie spotkania i warsztaty; WdraŜanie: równe warunki i przejrzyste zasady ubiegania się o wsparcie dla poszczególnych kategorii beneficjentów; Monitorowanie i ocena: udział w pracach Komitetu Monitorującego KLUCZOWA CECHA PARTNERSTWA TO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁY PROCES PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

3 Zasada Partnerstwa w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Sposób realizacji strategii zakłada współpracę z: Przedsiębiorcami, Organizacjami pracodawców i pracowników, Instytucjami i organizacjami pozarządowymi, Samorządami, Administracją rządową. Autorzy Strategii podkreślają, Ŝe: Współpraca z partnerami zewnętrznymi samorządu województwa jest nieuniknionym oraz koniecznym warunkiem sukcesu strategii, jako Ŝe na jej realizacje składają się zróŝnicowane zadania, niejednokrotnie wykraczające poza moŝliwości bezpośredniego oddziaływania województwa

4 Cele wdraŝania zasady Partnerstwa Partnerstwa nie traktujemy jako trwałą strukturę instytucjonalną, ale jako centrum koordynacji działań dla róŝnych partnerów i zaawansowaną formę współdziałania. Zamierzone efekty realizacji zasady: analiza gospodarcza i społeczna problemów na poziomie lokalnym, tworzenie konsensusu między róŝnymi partnerami na poziomie lokalnym celem ustalenia wspólnych kierunków i rodzajów działań, przygotowywanie wspólnych planów strategicznych, stanowiących podstawę przemyślanych i skoordynowanych działań, angaŝowanie partnerów we wdraŝanie planów.

5 Realizacja zasady partnerstwa W ramach MRPO kładzie się nacisk na realizację zasady partnerstwa w znaczeniu horyzontalnym polegającym na konsultacjach władz samorządowych i rządowych z partnerami społecznymi najbardziej zainteresowanymi planowanymi działaniami cel: zwiększenie efektywności i celowości pomocy. 2005r.- rozpoczęto proces konsultacji po przyjęciu przez Zarząd Województwa wstępnego MRPO na lata , Przez cały okres konsultacji społecznych na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego znajdował się projekt MRPO, który mogli opiniować partnerzy społeczno - gospodarczy.

6 Realizacja zasady partnerstwa Ponadto proces konsultacji trwał nieprzerwanie i realizowany był za pomocą: Ankiet, Wizyt przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w powiatach, Regionalnych konferencji tematycznych dot. MRPO organizowanych przez Urząd Marszałkowski, Posiedzeń zespołu roboczego RPO Województwa Małopolskiego na lata , Konsultacji eksperckich i branŝowych, Konsultacji z Wojewodą, przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej.

7 Istota zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim Wychodzimy naprzeciw.

8 Konsultacje społeczne, partnerstwo zasada partnerstwa nie odgórny obowiązek, ale standardowa metoda zarządzania programem, rozpoznanie potrzeb regionu i przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych na etapie programowania podstawa dla prawidłowego przygotowania dokumentów programowych, otwarta dyskusja z potencjalnymi beneficjentami istotne źródło zapisów RPO, umacnianie współpracy i więzi społecznych pomiędzy instytucjami, organizacjami, grupami społecznymi zwiększenie efektywności społecznej i ekonomicznej wdraŝanych projektów.

9 Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach (KM MRPO) Istotnym mechanizmem realizującym zasadę partnerstwa jest Komitet Monitorujący, w którego składzie zapewniono udział wszystkich zainteresowanych stron: (ogólna liczba członków ) Przedstawicieli samorządów: (46,9 % składu KM) przewodniczący- 1 IP PO KL- 1 IZ MRPO członków gminy- 7 powiaty- 2 Przedstawicieli rządu: (15,6 % składu KM) Wojewoda Małopolski- 1 IK MRPO- 1 IK NSRO- 1 5 członków IK proces lizboński- 1 IC lub IPOC- 1

10 Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach (KM MRPO) Partnerów społecznych i gospodarczych (37,5 % składu KM) organizacje pracowników i organizacje pracodawców- 4 organizacje pozarządowe- 3 środowisko akademicko - naukowe członków inne- 2 Obserwatorów bez prawa do głosowania Komisja Europejska- 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- 1 Ministerstwo Finansów- 1 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego- 1 Urząd Kontroli Skarbowej- 1 Krajowa Jednostka Oceny- 1 NajwyŜsza Izba Kontroli- 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego- 1 Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej- 1

11 Komitet Monitorujący posiedzenia KM miejscem Ŝywej, intensywnej dyskusji na temat potrzeb regionu i optymalnej drogi do osiągania przyjętych celów tworzenie lepiej dostosowanego do rzeczywistości systemu Komitet Monitorujący nie narzucona przepisami instytucja, lecz organ pozytywnie wpływający na ogólną jakość systemu realizacji programu przekraczanie obowiązujących standardów zaproszenie do udziału w KM MRPO przedstawicieli trzech największych miast regionu

12 Małopolski Project Pipeline ekspercka pomoc dla beneficjentów w przygotowaniu projektów w szczególnie trudnych obszarach merytorycznych np. społeczeństwo informacyjne, strefy aktywności gospodarczej, kluczowe inwestycje regionalne weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez wnioskodawców wskazanie braków i moŝliwości wprowadzenia poprawek koszty pomocy pokrywa UMWM pierwsze efekty pozytywny odbiór przedsięwzięcia przez beneficjentów i podniesienie jakości dokumentacji aplikacyjnej

13 Korzyści z budowy Partnerstwa Precyzja w określaniu sytuacji Województwa, jego zasobów, moŝliwości, problemów, potrzeb Rozwój tak istotnych form aktywności społecznej jak: współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność, Szybki przepływ informacji, Wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności partnerów społecznych, Budowa wspólnoty lokalnej. Wzajemna pomoc i współpraca sprzyja rozwojowi Województwa, Poparcie społeczne dla działań podejmowanych w myśl zasady partnerstwa, Osiąganie wzajemnych korzyści z realizacji partnerstwa.

14 Bariery w budowaniu Partnerstwa Sprzeczne interesy poszczególnych partnerów społecznych, Negatywne cechy niektórych sektorów np.: a) Sektor publiczny- biurokracja, b) Sektor gospodarczy- nastawienie na zysk. Bierność i brak aktywności ze strony niektórych jednostek w Partnerstwie, Rezygnacja partnerów, Opóźnienia w realizacji zadań.

15 Projekty partnerskie w MRPO Społeczeństwo informacyjne (kształcenie ustawiczne i zawodowe), Badania naukowe, Infrastruktura turystyczna (informacja turystyczna), Organizacja imprez kulturalnych, Obiekty i infrastruktura uzdrowiskowa, Infrastruktura drogowa (obwodnice, transport zbiorowy), Rewitalizacja miast, Sport i rekreacja, Rozwój obszarów wiejskich, Opieka społeczna i słuŝby ratunkowe, Promocja Małopolski

16 Premiowanie partnerstwa w projektach MRPO Działanie 3.1.B Inwestycje i obiekty w infrastrukturę uzdrowiskową oraz Działanie 6.1.a Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji W zakresie kryteriów oceny merytorycznej programów uzdrowiska/rewitalizacji przyjętych przez KM MRPO sprawdza się stopień zaangaŝowania i liczbę partnerów inwestycyjnych. Ocenie i punktacji uwzględnia się proponowane w programie róŝnych podmiotów. Priorytet 8 Współpraca międzyregionalna Celem jest promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie współpracy odnośnych podmiotów oraz wspierane są projekty współpracy międzynarodowej, m.in. pomiędzy regionami UE angaŝujące, co najmniej 1 partnera z WM i co najmniej 2 partnerów zagranicznych (kryterium dostępowe, ocenie podlega równieŝ jakość partnerstwa, w tym liczba partnerów).

17 Premiowanie partnerstwa w projektach MRPO Działanie 1.1. B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego Podczas oceny merytorycznej weryfikacji podlega kryterium Udział partnerów w projekcie. Kryterium to promuje projekty zbudowane analogicznie do modelu inkubatorów lub klastrów, zgodnie z załoŝeniem, Ŝe kompleksowe projekty oparte na współpracy wielu podmiotów będą znacznie bardziej korzystne dla rozwoju kształcenia ustawicznego/zawodowego w regionie, niŝ projekty przygotowane i realizowane przez pojedyncze instytucje. Działanie 3.3.B Organizacja imprez kulturalnych Podczas oceny merytorycznej weryfikacji podlega kryterium Zasięg oddziaływania wydarzenia. Ocenie podlega m.in. liczba współorganizatorów wydarzenia oraz podmiotów uczestniczących/realizujących aktywności w ramach projektu.

18 Kluczowe Projekty Partnerskie wspierane w ramach MRPO na lata Małopolska Sieć Szerokopasmowa Cel: zapewnienie do końca 2012 r. dostępu do usług szerokopasmowych dla 90,5% mieszkańców oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce. Partnerzy: Województwo Małopolskie + jednostki samorządu terytorialnego + operatorzy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

19 Kluczowe Projekty Partnerskie wspierane w ramach MRPO na lata Małopolski System Informacji Turystycznej Cel: podniesienie jakości usług przede wszystkim stopnia satysfakcji klienta, co za tym idzie wzrost ruchu turystycznego. Partnerzy: Województwo Małopolskie + 25 jednostek samorządu terytorialnego.

20 Kluczowe Projekty Partnerskie wspierane w ramach MRPO na lata Propozycje nowych projektów: Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce Cel: utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z satelitarnym pozycjonowaniem pojazdów dla potrzeb pogotowia ratunkowego, GOPR-u i TOPR-u. Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w Województwie i w powiecie Cel: zapewnienie rzetelnych, aktualnych i łatwo dostępnych informacji z wiązanych z przestrzenią geograficzną, potrzebnych do zarządzania Województwem Małopolskim i miastem Krakowem. Partnerzy: Gmina Miejska Kraków + Województwo Małopolskie

21 Kluczowe Projekty Partnerskie wspierane w ramach MRPO na lata Propozycje nowych projektów: Małopolski System Informacji Medycznej Cel: stworzenie elektronicznej platformy zintegrowanych danych medycznych składającej się z trzech komponentów: 1. Portal informacyjny (lokalizacja jednostek słuŝby zdrowia), 2. Portal informacyjno-zarządczy (współpraca z jednostkami kontrolnymi i zarządczymi), 3. Platforma e-recepta (zamawianie leków przez Internet). Partnerzy: Województwo Małopolskie + placówki ochrony zdrowia, dla których organem załoŝycielskim jest Województwo Małopolskie

22 Kluczowe Projekty Partnerskie wspierane w ramach MRPO na lata Propozycje nowych projektów: Wirtualne Muzea Małopolski Cel: stworzenie systemu Wirtualnych Muzeów Małopolski, obejmującego pracownie digitalizacyjną i portal internetowy, prezentujący obiekty kulturowe z Małopolski w formie fotorealistycznych modeli 3D. W fazie realizacji projektu w ramach środków z MRPO planowane jest zdigitalizowanie 400 zabytków. Partnerzy: obecnie wolę prezentowania wybranych obiektów z muzealnych kolekcji zadeklarowało 36 muzeów.

23 Dziękuję za uwagę Agnieszka Toruńska Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo