RAPORT O KAPITALE INTELEKTUALNYM AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O KAPITALE INTELEKTUALNYM AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU"

Transkrypt

1 Amir Fazlagić Marian Gorynia Akademia Ekonomiczna w Poznaniu RAPORT O KAPITALE INTELEKTUALNYM AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU Wprowadzenie Pomiar kapitału intelektualnego jest wielkim wyzwaniem, przed jakim stoją współczesne społeczeństwa i instytucje. Wiedza może być zarówno dobrem publicznym, jak i prywatnym. Dzielenie się wiedzą nie oznacza dla właściciela jej utraty. W przeciwieństwie do aktywów materialnych intensywne korzystanie z zasobów wiedzy nie powoduje utraty ich wartości: im częściej korzystamy z wiedzy, tym jej wartość wzrasta. Zarządzanie współczesnymi organizacjami w oparciu o sprawozdania finansowe przypomina jazdę na koniu w pozycji siedzącej tyłem do kierunku jazdy: widzimy jedynie przeszłość. Dlatego inicjatywy takie jak ta mają na celu dostarczenie lepszej jakości informacji, które pozwolą na efektywniejszą alokację zasobów w polskim szkolnictwie wyższym. W gospodarce opartej na wiedzy rosną wymagania stawiane uniwersytetom w zakresie ich wkładu w rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny. Inspiracją do powstania raportu o kapitale intelektualnym była realizacja projektu badawczego Utilising Intellectual Capital in Benchmarking Applications, realizowanego przez A. Fazlagića w Wiedniu, w ramach stypendium Marie Curie Fellowship w latach Pierwsze koncepcje tego opracowania powstały w lipcu 2004 roku, jednak najbardziej intensywne prace nad nim miały miejsce w okresie od listopada 2004 do marca 2005 r. Faza koncepcyjna związana z ustaleniem struktury raportu, wytypowania informacji, jakie mają się w nim znaleźć zabrała niemal 30% całkowitego czasu powstawania projektu. Referat niniejszy nie zawiera pełnego streszczenia zawartości raportu. Czytelnicy zainteresowani jego lekturą mogą sobie wyrobić opinie na jego temat sięgając do dostępnego w internecie pełnego tekstu raportu. Raport ten zostanie (został) opublikowany w formie drukowanej przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w czerwcu 2005 roku. W tworzenie Raportu zaangażowanych były w różnych fazach powstawania cztery osoby, jednak za dostarczenie danych cząstkowych potrzebnych do raportu odpowiedzialnych było kilka dalszych osób. W raporcie uwzględniono doświadczenia zebrane przy tworzeniu raportów o kapitale intelektualnym za granicą: m.in.: Intellectual Capital Report publikowany wspólnie w Austrian Research Centers Seibersdorf oraz w German Aerospace Center DLR Niemczech, a także raporty publikowane przez duńskiego producenta oprogramowania, firmę SYSTEMATIC. Na ostateczną postać tego raportu miały wpływ inicjatywy dotyczące pomiaru wiedzy powstałe w ramach projektu

2 PRISM (A Scoring Methodology for Ranking Company Disclosure on Intangibles, EU Prism Research Project WP 4 Sept 02,), Raport w ONZ (Measuring Knowledge Assets of a Nation: Knowledge Systems for Development, United Nations Advisory Meeting of the Department of Economic and Social Affairs, New York, 4-5 September 2003); The New Guide to Intellectual Capital Statements, The Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen, February 2003, a także wiele innych opracowań. W poniższym raporcie uwzględniono specyfikę zarządzania szkołą wyższą i polskie realia. Zarządzanie strategiczne Uczelnią Zamierzeniem autorów jest, aby powstała publikacja ukazywała się cyklicznie. Jest to wskazane z dwóch powodów: 1. Nakłady inwencji i czasu poniesione w trakcie powstawania raportu nie wymagają dublowania w przypadku realizacji następnej edycji. Powstała już klisza, którą przy niewielkich nakładach można corocznie replikować. 2. Wartość informacyjna każdego następnego raportu będzie wzrastać, jeśli ukazywane zostaną dane z lat poprzednich. Autorzy raportu mają nadzieję, że po opublikowaniu pierwszego raportu uda się sprowokować konstruktywną dyskusję na temat informacji w nim zawartych w gronie wszystkich zainteresowanych rozwojem AE w Poznaniu. Struktura niniejszego raportu, sposób prezentacji danych i jego logika w swojej obecnej postaci zostały stworzone według najnowszej wiedzy i doświadczeń. Nie oznacza to jednak, że osiągnięto formę doskonałą. Publikacja niniejsza ma zachęcić do refleksji, motywować do działania, czyli po prostu służyć dobru ogólnemu. Raport AE ma stanowić uzupełnienie dla ukazujących się w prasie rankingów uczelni wyższych. Jakość danych dostarczanych przez uczelnie do redakcji opracowujących rankingi nie zawsze jest wysoka i trudno ją zweryfikować. Rankingi publikowane w prasie popularnej powinny być traktowane z dużą rezerwą, ponieważ odzwierciedlają one preferencje podmiotów, które te rankingi publikują 1 Niniejszy raport może stanowić istotny przyczynek do budowy ogólnokrajowego systemu pomiaru kapitału intelektualnego w szkołach wyższych, jako alternatywy lub uzupełnienia dla często krytykowanych rankingów przygotowywanych przez dziennikarzy. Szkoła wyższa jest systemem złożonym, pod wieloma względami nieprzewidywalnym i z tego względu musi być starannie nadzorowana. Informacja zwrotna na temat rezultatów starannego nadzoru musi być przekazywana jednostkom, które są w stanie zinterpretować dane, a w razie potrzeby na ich podstawie podjąć działania. Z tego względu zapewnienie informacji zwrotnej jest być może najważniejszą rolą systemu wskaźników. Jak zauważył D.T Campbell tajemnicą innowacji jest selekcja z perspektywy czasu, a nie przewidywanie zmiany 2. Klasyk zarządzania W. Edwards Deming uznał identyfikację problemu za najważniejszy obowiązek kierownictwa. Prezentowany Raport ma za zadanie uwidocznienie środowisku naukowemu i jego otoczeniu kluczowych problemów i wyzwań po to, aby łatwiej można było formułować cele strategiczne. 1 F. Tavenas, Quality Assurance: A Reference System for Indicators and Evaluation Procedures, April 2003, s.35. 2

3 O wartości kapitału intelektualnego decyduje kontekst, w jakim ma on być wykorzystany (schemat 1). Zasoby intelektualne obecne w jednej organizacji mogą być bezcenne, a w innej okażą się bezwartościowe. Żadne, nawet najbardziej odważne i dalekowzroczne działania nie mogą przynieść skutku, jeśli nie zostaną skoordynowane. Dlatego istotną rolę w Raporcie odgrywa strategia oraz cele strategiczne Uczelni. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu posiada misję (proponowałbym przytoczyć misję dosłownie jest to dodatkowo usprawiedliwione przez fakt, że to ja praktycznie pisałem całość misji i celów strategicznych) i zestaw celów strategicznych. Są nimi: 1. BADANIA NAUKOWE realizowany poprzez: Stałe podnoszenie kwalifikacji i wspieranie rozwoju naukowego pracowników, Rozwijanie badań we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, Rozszerzenie zakresu badań służących praktyce gospodarczej. 2. EDUKACJA realizowany poprzez: Rzetelne przekazywanie wiedzy ugruntowanej teoretycznie, jednocześnie nastawionej na realia gospodarcze, Rozbudowę oferty edukacyjnej, aktualizowanie programów i treści nauczania, podporządkowane podążaniu za potrzebami współczesnej gospodarki, Stosowanie europejskich standardów nauczania, Rozwijanie orientacji międzynarodowej, Wszechstronne przygotowanie do kariery zawodowej. 3. FUNKCJONOWANIE UCZELNI realizowany poprzez: Zapewnienie dobrej jakościowo i dostosowanej do możliwości uczelni infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia działalności badawczej i dydaktycznej, Tworzenie klimatu sprzyjającego wzajemnej współpracy i życzliwości, Budowanie lojalności wobec Alma Matris, Unowocześnienie systemu zarządzania uczelnią poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, Rozwijanie międzynarodowej wymiany studentów i pracowników, Utrzymanie ścisłych związków z absolwentami. MISJA AE CELE STRATEGICZNE DZIAŁANIA REZULTATY Schemat 1. Proces zarządzania strategicznego AE w Poznaniu. 2 D.T. Campbell, Comment on Robert J. Richard s The Natural Selection Model of Conceptual Evolution, Philosophy of Science 44, s

4 Raport ma za zadanie poprawę przejrzystości procesu zarządzania uczelnią szczególnie na poziomie działań i rezultatów (schemat 2). W organizacjach intensywnie wykorzystujących wiedzę efektywność pracy i realizacji zadań nie zależą wyłącznie od czysto intelektualnych parametrów. Dlatego zdecydowaliśmy się mierzyć nie tylko umysły, lecz także serca. W raporcie zawarto wyniki pomiaru satysfakcji z pracy pracowników oraz satysfakcji studentów. W tym celu przeprowadzono w grudniu 2004 roku dwa badania. Jedno dotyczyło satysfakcji pracowników, a drugie satysfakcji studentów. Kapitał intelektualny nie jest atrybutem wyłącznie poszczególnych osób, lecz także zespołów ludzkich. Dlatego staraliśmy się położyć nacisk na pomiar funkcjonowania społeczności, więzi współpracy. Stąd dużą wagę przywiązujemy do pomiaru kapitału strukturalnego, który jest uzupełnieniem kapitału ludzkiego. Rzeczywistym miernikiem sukcesu uniwersytetu jako instytucji kształcącej jest sukces jego absolwentów lub długookresowy wpływ prowadzonych tam badań naukowych na rozwój społeczeństwa. Tymczasem najczęściej stosowane wskaźniki pomiarowe dotyczą perspektywy krótkookresowej. Tym bardziej należy zabiegać o stworzenie w Polsce systemu pomiaru efektywności długookresowej dla szkół wyższych. Priorytety AEP Inicjatywy Wskaźniki Misja Uczelni BADANIA NAUKOWE EDUKACJA FUNKCJONOW ANIE UCZELNI Schemat 2. Priorytety strategiczne AEP Ze względu na uwarunkowania instytucjonalne i system prawny trudno było zrealizować wszystkie ambitne cele pomiarowe. Szczególnie trudno było zrealizować postanowienie, aby Raport maksymalnie upodobnić do podobnych dokumentów powstających na potrzeby świata biznesu. Niezrealizowanie w pełni tego celu nie wynika wyłącznie ze specyfiki prowadzonej działalności, lecz także z przyczyn kulturowych. Na potrzeby raportu stworzono narzędzie pomiarowe barometr zarządzania strategicznego mające służyć do pomiaru postępów wdrażania pewnych wybranych działań i 4

5 procesów strategicznych. Jest to uproszczona z konieczności forma w stosunku do planowanej. Pierwotnie planowano wdrożyć instrument pomiarowy wzorowany na zrównoważonej karcie wyników (BSC). Jednak w przyszłości warto by się zastanowić nad wprowadzeniem systemu monitorowania realizacji celów strategicznych według przykładu podanego poniżej: Nazwa celu strategicznego: >>> CEL nr 1 Jakie działania podejmowano w celu jego realizacji? Co się udało osiągnąć? Czego się nie udało osiągnąć? Zarządzanie procesowe Uczelnią Uczelnia realizuje wiele nakładających się na siebie w czasie procesów. W ich realizację zaangażowane są różne komórki organizacyjne. Procesy strategiczne są głównymi platformami spajającymi jednostki organizacyjne Uczelni. Opis funkcjonowania Uczelni wzdłuż procesów jest interesującym wyzwaniem pomiarowym, którego nie udało się na razie zrealizować. Jest ono szczególnie ważne, ponieważ: 1. Najbardziej złożony proces edukacja na studiach dziennych może trwać 5 i więcej lat, a w jego realizację z punktu widzenia studenta zaangażowanych jest bezpośrednio kilkadziesiąt lub kilkaset osób (przede wszystkim pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz pracownicy dziekanatów). 2. Uczelnia działa jednocześnie, na co najmniej trzech rynkach: kształcenie studentów dziennych i zaocznych, studia podyplomowe oraz badania naukowe. Każdy z tych trzech obszarów angażuje często te same zasoby. Utrudnia to wyodrębnienie centrów kosztowych (względnie centrów zysku), zarządzanie zasobami i ich alokację. Dlatego konieczne jest posługiwanie się wysoce niepraktyczną wartością zagregowaną koszty ogólnouczelniane. Wśród procesów, które zasługiwałyby na analizę i opis wymienić można (w nawiasach podano wynik końcowy procesu): 1. rekrutację studentów (przyjęcie na studia); 2. realizację procesów badawczych (przyjęcie wyników projektu przez zleceniodawcę); 3. kształcenie kadr naukowych (uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych lub wyższego); 4. edukację na studiach dziennych (przyznanie tytułu licencjata lub magistra); 5. kształcenie na studiach podyplomowych (ukończenie studiów podyplomowych i wydanie świadectwa ich ukończenia). 5

6 Na każdy z wyżej wymienionych procesów składają się subprocesy np. dla procesu badań naukowych subprocesami jest realizacja badania ankietowego, wyjazd na konferencję, publikacja naukowa itp. Zarządzanie procesowe jest utrudnione w obecnych uwarunkowaniach prawnych i kulturowych ze względu na funkcjonowanie Humboldtowskiego wzorca zarządzania uniwersytetem, w którym badania naukowe i edukacja są ściśle powiązane (tworzą jedność). W praktyce wzorzec ten nie zawsze się jednak sprawdza, ponieważ jakość badań naukowych nie jest głównym kryterium branym pod uwagę przy alokacji zasobów przeznaczanych na dydaktykę. Wskaźniki pomiarowe Wśród wskaźników pomiarowych starano się uwzględnić nie tylko doraźne uwarunkowania funkcjonowania Uczelni, lecz także ukazać pewne zjawiska w szerszym kontekście. Przykładami takich wskaźników jest liczba kobiet zajmujących stanowiska kierownicze oraz wskaźnik nasycenia Uczelni komputerami. Pierwszy ze wskaźników jest bezpośrednią odpowiedzią na politykę Komisji Europejskiej, która chce promować udział kobiet w badaniach naukowych (women in science). Jeśli chodzi o nasycenie komputerami, to wskaźnik ten wpisuje się w strategię budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie (information society). Informatyzacja jest zjawiskiem powszechnym i nie ominęła także Uczelni. Zanim powstał raport nie był znany podstawowy wskaźnik stosowany w badaniach dotyczących informatyzacji liczba komputerów przypadających na jednego pracownika. W przypadku Uczelni jego wartość wynosi 0,77. W istocie liczba komputerów będących własnością Uczelni przekracza liczbę jej pracowników, lecz wiele z nich jest na wyposażeniu sal dydaktycznych oraz w serwerowniach. Raport kończy się tabelą zawierającą w formie syntetycznej zestawienie wskaźników opisujących kapitał intelektualny o Uczelni. Struktura tej tabeli opiera się na dwóch założeniach odnośnie do kapitału intelektualnego: 1. Kapitał intelektualny tworzą ludzie (kapitał ludzki) oraz struktura (kapitał strukturalny). Kapitał ludzki to eksperci, personel o najwyższych kompetencjach, stanowiący rdzeń organizacji. Na kapitał strukturalny składają się: sposób organizacji (procesy), systemy zarządzania, kultura organizacyjna, a także reputacja. Działalność naukowa i dydaktyczna (w zakresie profilu Uczelni tzn. ekonomii, nauk o zarządzaniu i towaroznawstwa) stanowi sedno działalności i jest realizowana przez ekspertów. Pracownicy realizujący procesy równie ważne dla funkcjonowania Uczelni, lecz nietworzący wysokiej wartości dodanej z punktu widzenia klienta (studenta, zleceniodawcy projektów badawczych) to personel zajmujący się nauczaniem języków obcych, personel administracyjny. Takie kryteria podziału są powszechnie przyjęte w literaturze dotyczącej kapitału intelektualnego. 2. Z natury kapitału intelektualnego wynika także drugi podział na zasoby, procesy i wyniki. 6

7 Zasoby (Co posiadamy?) Procesy (Jakie działania podejmujemy?) Rezultaty (Jakie wyniki osiągamy?) Kapitał ludzki Kapitał strukturalny Jakość i treść gromadzonych w Uczelni danych znacznie odbiega od formatu wymaganego przez Raport. Z tego powodu uzyskanie nawet dość prostych informacji wymagało czasami czasu i energii. Opóźniało to proces realizacji, a także zabierało zasoby czasu i inwencji potrzebne do realizacji projektu. Wskaźniki pomiarowe powinny być traktowane jako wsparcie dla procesu decyzyjnego a nie jako obiektywne fakty. Wskaźniki muszą być przedstawiane w grupach, a nie pojedynczo po to, aby pokazać ich kontekst. Używanie tego samego zestawu wskaźników do pomiaru różnych podmiotów w systemie szkolnictwa wyższego ma uzasadnienie tylko wówczas, gdy instytucje te charakteryzują podobne cele strategiczne i podobny obszar odpowiedzialności. W przypadku Akademii Ekonomicznej w Poznaniu do uczelni takich zaliczyć można by wszystkie Akademie Ekonomiczne w Polsce, w tym m.in. SGH w Warszawie, a także niektóre uczelnie prywatne. Uczelnie te mogłyby przystąpić do konsorcjum w celu przeprowadzania pomiarów porównawczych i uczenia się na podstawie najlepszych i najgorszych praktyk. Na końcu raportu zawarto zestawienie wskaźników pomiarowych. Wskaźniki te mają służyć następującym celom: Monitorowanie postępów w realizacji celów, Alokacja zasobów, Mechanizm wspierania procesu podejmowania decyzji, Wywołanie dyskusji na forum Uczelni, Porównaniom (benchmarkingowi) po to, aby zainicjować wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami systemu. W tabeli 1 przedstawiono wskaźniki, których nie uwzględniono w raporcie, a które zdaniem autorów mają sporą wartość informacyjną o funkcjonowaniu Uczelni. Być może uda się je uwzględnić w kolejnych edycjach raportu. 7

8 Tabela 1. Wskaźniki pomiarowe nie zamieszczone w raporcie AEP Nazwa wskaźnika Zagraniczni pracownicy naukowi Działalność opiniotwórcza i polityczna Średnia liczba kandydatów na jedno miejsce Kontakty naukowe Praktyczne wykorzystanie wyników Inbreeding Komentarz Internacjonalizacja działalności naukowej wymaga, aby bramy uczelni w Polsce otwierały się szerzej dla wykładowców zagranicznych. W AE odbywają się wykłady zagranicznych wykładowców, lecz nie ma praktyki zatrudniania ich na dłuższy okres. Popularyzacja osiągnięć naukowych jest bardzo ważnym zadaniem. Komisja Europejska akcentuje znaczenie podnoszenia poziomu wiedzy w społeczeństwie (public understanding of science). Bardzo łatwo jest wykryć istnienie takiej działalności prowadzonej przez naukowców. Znacznie trudniej zmierzyć wagę i wyskalować jaka jest waga ekspertyzy przedkładanej przez naukowca na zamówienie Sejmu RP w stosunku do udziału w programie publicystycznym w telewizji ogólnopolskiej? Wskaźnik ten ukazuje zainteresowanie Uczelnią w środowisku studentów. Na jego wartość wpływ ma wiele czynników zewnętrznych, miedzy innymi liczebność poszczególnych roczników młodzieży, sytuacja na rynku pracy, a także reputacja Uczelni. Powiązania sieciowe są podstawą funkcjonowania nowoczesnych organizacji opartych na wiedzy. Dość często stosowany wskaźnik ukazujący liczbę podpisanych umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi nie informuje wystarczająco precyzyjnie o intensywności ani jakości tej współpracy. Model liniowy tworzenia wiedzy w gospodarce nie sprawdził się. Obecnie wymaga się od naukowców przejmowania odpowiedzialności za wytworzoną wiedzę. Jednym z przejawów jest stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej. Generalnie chodzi jednak o minimalizację negatywnych skutków tworzenia wiedzy na potrzeby środowiska naukowego o niskiej użyteczności dla społeczeństwa. Pomiar wyników wykorzystania powstałej na uniwersytecie wiedzy powinien być ostatecznym testem na jakość prowadzonych badań naukowych. Powszechnie znane są negatywne skutki dla nauki zjawiska, które w języku angielskim określane jest mianem inbreedeng. Chodzi o zatrudnianie na uniwersytetach ich absolwentów. Ogranicza to innowacyjność i mobilność kadr naukowych. W Niemczech zatrudnianie absolwentów na Uniwersytetach jest zakazane. 8

9 Wnioski końcowe Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w Europie jest celem strategicznym Komisji Europejskiej. Podniesienie innowacyjności gospodarek krajów UE jest sposobem na utrzymanie obecnego poziomu życia w Europie w erze gospodarki globalnej. Szeroko rozumiany kapitał intelektualny jest uznawany za klucz do osiągnięcia sukcesu zarówno dla przedsiębiorstw, jak i innych systemów ekonomiczno-społecznych, w tym także uniwersytetów. Wraz z dezaktualizacją modelu linearnego tworzenia wiedzy, w którym uniwersytety były usytuowane na początku łańcucha produkcji wiedzy, pojawiła się potrzeba stworzenia nowych metod zarządzania nauką. Opisywany tutaj projekt raport o kapitale intelektualnym należy uznać za jeden z możliwych sposobów prowadzących do usprawnienia zarządzania uczelnią wyższą, jak i podniesienia jej prestiżu i widzialności na arenie krajowej i międzynarodowej. Prezentowane w nim koncepcje odpowiadają aktualnym wyzwaniom i postulatom wysuwanym wobec sektora wyższej edukacji przez Komisje Europejską. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu jest liderem wśród wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce. W rankingach krajowych zajmuje regularnie drugie trzecie miejsce, co u jednych wywołuje poczucie dumy, a u innych niedosytu. Integracja Europejska, Strategia Lizbońska, a w szczególności Europejski Obszar Badawczy (ERA) rzucają polskim placówkom naukowym nowe wyzwania. Omawiany projekt jest wpisany w kontekst integracji europejskiej. Jego założenia i filozofia odzwierciedlają aktualne tendencje w zakresie zarządzania systemami innowacji na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Nasza Uczelnia ma szansę na dokonanie znaczącego kroku w swoim rozwoju i wzmocnienia swojej pozycji w regionie. Proponowane tutaj rozwiązania nie zostały narzucone odgórnie, ale z pewną dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że w przyszłości takie rozwiązania staną się obowiązującymi standardami. Dla wiodących polskich uczelni ekonomicznych kluczową kwestią jest więc pytanie: Czy warto realizować ten projekt już teraz (wykorzystać przewagę, jaką uzyskuje pionier/innowator), czy też odłożyć go na później? Autorzy raportu są w pełni świadomi, że nie powstało dzieło doskonałe. Publikacja raportu powinna wywołać dyskusję wewnątrz i na zewnątrz Uczelni. Dyskusja ta prawdopodobnie nie byłaby możliwa, gdyby nie upublicznienie raportu. Informacje i koncepcje zawarte w niniejszym opracowaniu oddają aktualny (czerwiec 2005) stan wiedzy na temat pomiaru kapitału intelektualnego. Bibliografia Celemi Monitor 2000, Celemi AB, A. Fazlagić, Gospodarka wiedzy, Problemy Jakości 2001, nr 2. A. Fazlagić, Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy (The Knowledge Business), Bank i Kredyt 2001, nr 10. C. T. Fitz-Gibbon, Ewaluacja w epoce wskaźników. Wyzwania dla zarządzania sektorem publicznym, Państwo i Rynek 2004, nr 2. 9

10 Gudelines for Intellectual Capital Statements A Key to Knowledge Management, Danish Agency for Trade and Industry, Ministry of Trade and Industry, Copenhagen, November Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles (Intellectual Capital Report), Meritum Project Intellectual Capital Statements The New Guideline, Ministry of Science Technology and Innovation, February Intellectual Capital Report 2001/2002, DIEU Leadership Progress, The Danish Leadership Institute, Knowledge Account 1999, Director s report, ATP in 1999, Management Activities, Accounts For P. Ordonez de Pablos, Measuring and Reporting Knowledge-Based Resources: The Intellectual Capital Report, Dep. De Administracion de Empresas y Contabilidad, University of Oviedo, Spain. Nota o autorach Amir Fazlagić jest adiunktem w Katedrze Usług AE w Poznaniu. Marian Gorynia jest profesorem w Katedrze Handlu Międzynarodowego AE w Poznaniu. 10

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego

Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego Warszawa 2008 Opracowanie redakcyjne i projekt okładki Mariusz Luterek Fundacja Rektorów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet jutra. pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej

Uniwersytet jutra. pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej Uniwersytet jutra pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej Uniwersytet jutra pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej Copyright by Authors Kraków 2015 ISBN 978-83-65148-20-9

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

r a p o r t AKREDYTACJA PROFESJONALNA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 2021 Cel szczegółowy II.5:Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zadanie: II.5.1.1:Podjęcie wspólnych działań

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla innowacji. Partnership for innovation. Bogdan Piasecki Kazimierz Kubiak. Wydawnictwo SWSPiZ. (redakcja)

Partnerstwo dla innowacji. Partnership for innovation. Bogdan Piasecki Kazimierz Kubiak. Wydawnictwo SWSPiZ. (redakcja) Partnerstwo dla innowacji Partnership for innovation Bogdan Piasecki Kazimierz Kubiak (redakcja) Wydawnictwo SWSPiZ Recenzent: Łukasz Sułkowski Korekta polska: Krzysztof Lewandowski Tłumaczenie: Ewa Brooks

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ISBN 83 87958 60 3. Copyright by Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. Wydanie I

ISBN 83 87958 60 3. Copyright by Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. Wydanie I Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28 tel. (0-22) 621-30-31 fax (0-22) 621-48-00 e-mail: codn@codn.edu.pl Internet: www.codn.edu.pl Opracowanie merytoryczne: Jolanta

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo