AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kwartalnik, 2013, 40 Redaktor Naczelny Andrzej Pawłucki RADA NAUKOWA Georg Anders (German Sport University, Cologne) Eugeniusz Bolach (AWF Wrocław) Kazimierz Doktór (Uniwersytet Łódzki) Zbigniew Dziubiński (AWF Warszawa) Stefan Grössing (University of Salzburg) Arthuro Hotz (Szwajcaria) Hannu Itkonen (University of Jyväskylä) Leszek Koczanowicz (AWF Wrocław) Tadeusz Koszczyc (AWF Wrocław) Stanisław Kowalczyk (KUL Lublin) Milada Krejčí (Jihočeská univerzita, České Budějovice) Józef Lipiec (UJ Kraków) Wojciech Lipoński (AWF Poznań) Juliusz Migasiewicz (AWF Wrocław) Kazimierz Perechuda (AWF Wrocław) Andrzej Szmajke (AWF Wrocław) Valérie Tóthová (Jihočeská univerzita, České Budějovice) Peter Weinberg (University of Hamburg) Stanisław Żak (AWF Kraków) REDAKTORZY TEMATYCZNI Ryszard Bartoszewicz Wojciech Cieśliński Halina Guła-Kubiszewska Edyta Jakubowicz Bożena Ostrowska Jadwiga Pietraszewska Andrzej Rokita Tadeusz Skolimowski Tadeusz Stefaniak Rafał Szubert Marta Wieczorek Redakcja Mariola Langowska-Bałys KOREKTA Jolanta Kardela Agnieszka Piasecka (ang.) redakcja techniczna Beata Irzykowska Copyright by Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2013 ISSN Sekretariat Redakcji al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław naukowe Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009

3 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013, 40, 3 6 Stefan Größing emerytowany profesor uniwersytetu w salzburgu, austria (przekład: Tadeusz Niebudek, AWF we Wrocławiu) Standardy kształcenia krok w przód czy krok w tył? ABSTRACT Education Standards a step ahead or one backward? Undoubtedly, the school subject called Sport has an educational objective. Yet, the question whether in order to set this task and complete it in class the notion of education standards is necessary, and primarily whether this phrase will practically support this subject, seems justified. The notion of education standard has been introduced in relation to school theoretical subjects for comparative purposes between the EU states (PISA studies). It did not pertain to PE classes, however, Physical Education teachers in Germany and in Austria joined this process without any deeper analysis. The present paper first gives a short insight into the discussion and education standards in school sport in Germany and Austria. It also presents the concept of sports classes oriented in this manner with the use of an example and it focuses extensively on the threats connected with sport at school, which is supposed to be taught in accordance with the set education standards. Key words: education standards, school subjects Uwaga wstępna Nikt nie wątpi, że zajęcia szkolne o nazwie Sport czy też Ruch i Sport, jak określa się je w Austrii, wymagają standardów kształcenia, ponieważ mają do spełnienia zadanie wynikające z procesu edukacji. Jednak wątpię w to, czy obecnie tak szeroko dyskutowane u nas przedsięwzięcie przynosi rzeczywiście korzyści temu przedmiotowi szkolnemu. Nie przystoi wprawdzie pedagogowi sportu, który przez całe swoje życie zajmował się oddziaływaniem wychowawczym na lekcji wf., w sporcie czy też kulturowych aspektach aktywności ruchowej, być sceptycznym właśnie w tej kwestii. Nie czynię tego zasadniczo również w poniższych rozważaniach, lecz tylko kieruję się tym, co aktualnie dzieje się na fali niemieckich sportowo-pedagogicznych trendów przedstawianych pod hasłem Standardy kształcenia w ukierunkowanej na kompetencje lekcji sportu. Czynię to ze względu na austriackich specjalistów w zakresie wychowania fizycznego, którzy otwarcie zamierzają przyłączyć się do niemieckiego trendu i tym samym odrzucić dotychczasowe wyobrażenia o wartościach wychowawczych sportowych zajęć szkolnych. Dyskusja o rewizji obowiązującego planu nauczania przedmiotu Ruch i Sport budzi moje wątpliwości. Wynikają one z prowadzonych przez mnie rozmów z nauczycielami czy trenerami, własnych spostrzeżeń dotyczących dzieci i młodzieży, badań lekarskich, naukowych badań w dziedzinie sportu i badań realizowanych przez wojsko, które pozwalają mi wysnuć wniosek, że młode pokolenie zmierza ku temu, by stać się grube, leniwe ruchowo, niezgrabne, słabe mięśniowo, co niestety w dużym stopniu jest już faktem. Przyczyny tego stanu rzeczy są znane i zdefiniowane. Należą do nich: zabawki elektroniczne, komputer, telewizja, więc to wszystko, co przyzwyczaja do bezruchu, a także niewłaściwe nawyki żywieniowe społeczeństwa dobrobytu. Co zatem: sięgające początku XX wieku tradycje poręczy i drążka gimnastycznego czy kształcenie motoryczne, kompetencje ruchowe czy kompetencje społeczne, umiejętności ruchowe czy umiejętność myślenia o ruchu?

4 4 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 S. GröSSing Standardy kształcenia krok w przód czy krok w tył? PISA, kształcenie i ruch W Niemczech debata na temat standardów kształcenia w wychowaniu fizycznym rozpoczęła się wkrótce po podaniu do wiadomości pierwszych wyników badania PISA i danych z ekspertyzy Rozwój narodowych standardów kształcenia [1], opracowanej przez Klime na zlecenie Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Badań. Przytoczone w ekspertyzie analizy dotyczyły tzw. teoretycznych przedmiotów szkolnych, co oznacza, że nie zostały w nich uwzględnione lekcje wychowania fizycznego i sportu. W centrum rozważań o standaryzacji znalazły się zatem kompetencje intelektualne (umysłowe). Szkolne zajęcia sportowe nie musiały zostać do nich włączone, ale stało się inaczej. Teraz, ponieważ wychowanie fizyczne jest już objęte tym trendem i dyskusja nad nim podąża w tym samym kierunku co nad innymi przedmiotami szkolnymi, może ono spotkać się z dwoma zagrożeniami: pierwsze z nich to uznanie kognitywnych celów nauczania za priorytetowe i podjęcie prac nad ich konstruowaniem, co może skutkować zbytnim przeteoretyzowaniem lekcji, drugie to cofnięcie się do ery dominacji kompetencji motorycznych, ponieważ dają się one zmierzyć i policzyć, sprowadzając lekcję do systemu regularnie następujących po sobie testów sprawności. Idea sportu szkolnego wyznaczonego standardami kształcenia wzbudziła w niemieckim świecie pedagogiki sportowej żywą reakcję. Część pedagogów odrzuciła pojęcie standardów kształcenia dla sportu szkolnego [2], niektórzy dostrzegali w nich pewne aspekty godne uwagi [3], wielu autorów rozpatrywało wady i zalety [4 6], a jeszcze inni wypowiadali się za realizacją wybranych standardów kształcenia w nowym modelu sportu szkolnego [7, 8]. Mimo potężnych sprzeciwów, do których jeszcze się odniosę, niektórzy pedagodzy sportu uważają wprowadzenie standardów kształcenia w sporcie szkolnym za nieodzowne. Jednym z nich jest Balz [5], zastanawiający się, które standardy kształcenia mają zastosowanie w sporcie szkolnym i jak je pogodzić z zagadnieniami metodycznymi. W Austrii rozważania na temat standardów kształcenia w przedmiocie szkolnym Ruch i Sport podjęto później niż w Niemczech. Impuls do fachowej dyskusji dało Rozporządzenie odnośnie do standardów kształcenia w szkolnictwie wydane przez Federalne Ministerstwo ds. Zajęć Lekcyjnych, Sztuki i Kultury w 2009 r. [9]. W rozporządzeniu zmiany ukierunkowano podobnie jak w Niemczech na dające się zmierzyć wyniki uczenia się w formie określonych kompetencji obejmujących wyznaczone grupy przedmiotów. Ponadto poprawa jakości kształcenia i możliwość jego porównywania w skali międzynarodowej, według studiów PISA, były powodem żądania określenia standardów kształcenia. W Austrii tak jak wcześniej w Niemczech specjaliści od motorycznych zajęć lekcyjnych poczuli się zaproszeni do tej debaty i przystąpili do niej. Dla czasopisma Wychowanie Ruchowe wykonano pierwsze badania opinii nauczycieli i ekspertów na temat standardów kształcenia, ale wyniki nie zostały jeszcze oficjalnie podane do wiadomości. Z nieopublikowanego manuskryptu grupy roboczej [10] wynika jednak, że ankietowani nauczyciele przedmiotu Ruch i Sport (N = 355) nie sprzeciwiają się ich wprowadzeniu, ale jednocześnie nie chcą, aby ograniczały się one do zdolności i sprawności motorycznych ocenianych na podstawie testów, nawet gdyby testy te miały być przeprowadzane nie przez nich samych, a przez ekspertów od standardów kształcenia. Wyniki wywiadów z ekspertami w dziedzinie kształcenia nauczycieli, psychologii szkolnej, szkolnej służby medycznej itd. wskazują jeszcze wyraźniej na to, że wysokie osiągnięcia uczniów w uczeniu się i możliwość porównywania tych osiągnięć mają duże znaczenie. Wnioski końcowe grupy roboczej [10] dotyczące wprowadzenia standardów kształcenia w przedmiocie szkolnym Ruch i Sport nie są jednoznaczne i wyrażają obawę o kierunek zmian, które standardy mogą wywołać. Wprowadzenie standardów kształcenia wiąże się z ryzykiem ukierunkowania lekcji na motoryczne kompetencje ucznia i zaniedbania tych celów, jakie zawarte są w niemieckiej koncepcji Wychowaw

5 S. GröSSing Standardy kształcenia krok w przód czy krok w tył? 2013, 40 AWF WE WROCŁAWIU 5 czych zajęć sportowych lub w austriackim projekcie Kultura Wychowanie Ruch. Jeśli w Austrii planuje się obecnie zreformowanie obowiązującego planu nauczania przedmiotu Ruch i Sport ze względu na standardy kształcenia, należy zapytać, co rzeczywiście ma zostać zmienione, ponieważ istniejący plan nauczania nie jest schematyczny zawiera bowiem różnorodne treści z zakresu kultury ruchowej i wskazówki tematyczne oraz wyraźnie podkreśla wychowawcze i kształcące zadanie przedmiotu szkolnego Ruch i Sport poprzez określenie kompetencji przedmiotowych, osobistych i społecznych, jakie uczeń powinien zdobyć. Standardy kształcenia i sport szkolny/ wychowanie ruchowe To, że sfera ruchowa zawarta jest w pojęciu kształcenia, zawsze było oczywiste dla zorientowanej pedagogicznie nauki o ruchu (zwanej ogólnie pedagogiką sportową). Sfera ta jest przez nią też jasno i różnorodnie ujęta. Używane w opisie pojęcia: dobro kształcenia, wartość kształcenia czy potencjał kształcenia pozostawiały szerokie (może zbyt szerokie) pole do interpretacji. W fazie teoretyczno-kształceniowej pedagogiki sportowej (dawniej teorii wychowania fizycznego) rozumiano ruchowe zajęcia szkolne m.in. jako przeciwwagę dla obciążenia ucznia nauką, jako zabawę w porównaniu do powagi przedmiotów teoretycznych oraz szansę dla zdrowia i dobrego samopoczucia, któremu nie służy siedzący tryb życia. Na krótki czas odstąpiono w planie nauczania pedagogiki sportowej od obszernego zakresu zadań wychowania fizycznego na rzecz stosowania procedur, a tym samym dających się zmierzyć motorycznych celów edukacji. Występująca bezpośrednio po tym i aktualnie utrzymująca się epoka przedmiotu Wychowanie sportowe lub Wychowanie ruchowe wprawdzie skromniej, ale pedagogicznie jednoznacznie sformułowała teoretyczno -kształceniowe oczekiwania wobec tego przedmiotu szkolnego, rozszerzając je o zdolności społeczne, oraz przypisała szczególnie wysoką pozycję wychowaniu zdrowotnemu, którego podstawą są ruch i sport. Czy faza opracowywania standardów kształcenia może sprowadzić motoryczny przedmiot lekcyjny znów do pedagogicznie uproszczonego i schematycznego planu nauczania? Z pewnością nie, skoro Gissel [8], zwolennik standaryzacji, w swojej koncepcji wskazuje na potrzebę zajęć sportowych zorientowanych na kompetencje wyznaczone przez standardy kształcenia, które są wszechstronne pod względem treści, sprecyzowane tematycznie i nieukierunkowane na pojedyncze lekcje, zorientowane na ucznia, a w przekazie na proces, które mają inspirować do refleksyjnego działania ruchowego. Należy zatem postawić pytanie: Co jest w tym nowego w stosunku do stanu obecnego? Kompetencje przedmiotowe, indywidualne i społeczne jako cel zawarte są we wszystkich obowiązujących planach nauczania przedmiotu i stanowią trzon lekcji Wychowanie sportowe. Czy chodzi tylko o nową etykietę (nazwę) dla aktualnie realizowanych treści? Standardy kształcenia jako ryzyko Pojęcie standard kształcenia jest samo w sobie sprzecznością, ponieważ od standardów wymaga się, aby były rozpoznawalne w kompetencjach działania, a nawet dały się zmierzyć. Kształcenie natomiast jest otwartym, zmiennym i bardzo kompleksowym stanem człowieka, którego nie da się określić na podstawie wyników pomiaru. Jaki jest zatem cel tego wytworu słownego, jeśli wziąć pod uwagę to, czego oczekuje się od wychowania i edukacji na lekcjach przedmiotu Ruch i Sport i jakie miałyby być tego pedagogicznie pożądane skutki? Ten, kto chce kształcić w zakresie wychowania fizycznego, a za najważniejszy uważa tylko rezultat lekcji w postaci dających się zmierzyć osiągnięć ucznia, z pewnością nie zrealizuje celu kształcenia. Lekcja wychowania ruchowego to coś więcej niż wynik, nawet jeśli miałby być on rozbudowany. Ważna jest również droga do

6 6 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 S. GröSSing Standardy kształcenia krok w przód czy krok w tył? uzyskania tego wyniku, a więc kształtowanie sytuacji i wybór treści nauczania, o czym decydują wszystkie działania dydaktyczne, oraz to, czy podwójne zadanie wychowania do ruchu i poprzez ruch zostaje osiągnięte, przy czym nie należy się łudzić, że cały wynik można zmierzyć metodą testową. Pozostańmy jeszcze przy zagadnieniu mierzalności, ponieważ standardy kształcenia domagają się formalnie metody testowej i sprawdzania. Jeżeli chce się ocenić tylko motoryczne kompetencje uczniów, a więc zdolności kondycyjne i koordynacyjne (co oczywiście jest możliwe), należy przeznaczyć na to dużo czasu lekcyjnego. Nabytą wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu wszystkich przedmiotów szkolnych, a zwłaszcza z przedmiotu lekcyjnego Ruch i Sport, będzie bardzo trudno oddzielić od indywidualnych predyspozycji i umiejętności, których nauczył się on poza szkołą. Jakie motoryczne zdolności i sprawności wynosi uczeń z rodziny? Co nabył już wcześniej lub obecnie w czasie wolnym w klubie? Jakie znaczenie ma odziedziczony talent motoryczny w poddawanym aktualnie pomiarowi poziomie umiejętności, np. w pływaniu, lekkiej atletyce lub grach sportowych? Przełożenie sformalizowanych standardów na dokładnie opisane kompetencje ucznia i zmierzenie ich jako osiągnięć jest już samo w sobie w zakresie motorycznych kompetencji problematycznym przedsięwzięciem i stanowi zagrożenie dla wychowawczych zadań przedmiotu. Inne niebezpieczeństwo wynikające z wprowadzenia standardów i wymogu ich sprawdzania widzę w tym, że szkoły staną się jednorodne, a zróżnicowane profile czy oferty nauczania zostaną zarzucone [7]. Ponieważ szkolne zajęcia sportowe zostały pozostawione przez PISA w spokoju, sensowniej byłoby kontynuować i rozwijać już dawno obraną drogę, jaką jest lekcja wychowująca przez ruch i sport, potraktować poważnie ostrzeżenia o złym stanie zdrowia młodzieży, jej skłonności do przemocy, słabej kondycji oraz braku koordynacji i przeciwdziałać tym zjawiskom poprzez zabawę, sport i ruch, mając do dyspozycji odpowiednią liczbę godzin. Do tego zbędne są standardy kształcenia. Do tego potrzebne są nauczycielom strategie procesu nauczania, modele uświadamiania rodziców, przemyślane warunki uczenia się dla uczniów i obejmujące kilka przedmiotów projekty dla całej szkoły. Bibliografia [1] Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards (Klieme Expertise), Eigenverlag, Bonn Berlin [2] Volkamer M., Bildungsstandards und Kompetenzen, Sportunterricht, 2006, 55 (59), [3] Kurz D., Nationale Bildungsstandards für das Fach Sport? Vortrag beim Sportwissenschaftlichen Hochschultag der dvs in Hamburg am 27. September 2007 (unveröffentlichtes Manuskript). [4] Prohl R., Krick F., Risiken und Chancen der Einführung von Bildungsstandards für den Sportunterricht, [w:] Franke E. (red.), Erfahrungsbasierte Bildung im Spiegel der Standardisierungsdebatte, Hohengehren 2008, [5] Balz E., Welche Standards für den Schulsport?, Sportpädagogik, 2008, 3, [6] Thiele J., Standards im Fach Sport ein Orientierungsversuch. Spectrum der Sportwissenschaften, 2007, 19 (1), [7] Aschebrock H., Stibbe G., Standards, Kerncurricula und schuleigene Lehrpläne, Sportpädagogik, 2008, 3, [8] Gissel N., Vom Erziehenden zum Kompetenzorientierten Sportunterricht, Sport Praxis, 2009, 3/4, [9] Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Verordnung zu Bildungsstandards im Schulwesen, Wien [10] Amesberger G., u.a. Bildungsstandards für das Unterrichtsfach Bewegung und Sport? Salzburg 2009 (unveröffentlichtes Manuskript).

7 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013, 40, 7 13 Arturo Hotz szwajcaria Mythos Rhythmos Halt, Fluss und Wiederkehr ABSTRACT Mythical rhythm in the field of tension between stillness, movement and the initial state The paper presents the author s personal approach towards selected aspects of mani festation of one of the coordination abilities, namely rhythmization. Rhythm creates, orders and shapes spatial and temporal relationships. In motor action its impulse concentrates energy and adjusts it to the form of the movement. It is manifested in the form of timing. Timing controls rhythm, and rhythm develops timing. Rhythm maintains energy expenditure in a given direction and includes pulsating elements of imbalance of this state into it, thus creating cohesion of movement. Rhythm is the key to coordination functions. Also a well selected rhythm finally leads to coherent formation of fluent balance of movement. Besides, harmony serves cohesion and not the other way round. Cohesion. Comprehensive sense of rhythm leads to showing cohesion through orien tation and as a result through diversifying integration. The concept of rhythm must be an individual scaffolding of the form of movement, thus becoming an anatomy of a motor action. Eventually, motor action is formed when it is possible to integrate the function and structure in the form of the technique of movement in such a manner that the form of movement presented constitutes a solution to the problem. Energy administered in time and space. Timing, the key competence of rhythmic formation of movement, determines its precision. Proper energy in time and point in space translates into economic control and fully dosed velocity of movement. Measure and tempo. To achieve free formation of motor activity through rhythm of still ness and movement, tempo sets an impulse as a drive to be used in determination of measure, and subsequently its maintenance. Thanks to the measure and pace, learning through the rhythm becomes a sensible principle in acquisition and use of movement as such, and not only formation of the movement with music. Fascination with balance in form. Fascination with balance in an alternating game between variants of the form and permanence of the essence is through openness (freedom) and limitation (safety) of the space still arranged again. The measurable nature (or not) of balance (or not) between safety (orientation) and freedom (formation) increases or decreases the intensity of their attractiveness. Rhythm as a personality. In the type of links and the manner of connecting the elements of fluidity a specific peculiarity of the fascinating rhythm is crystallized as a motor peculiarity. And finally: The importance of rhythm convinces [us] first through unanimity in orientation marked with function, subsequently by diversification in an organized combination of structure and finally also through creative integration to the task accentuated by situations and adjusting the technical form to its solution. Key words: sports didactics, teaching movement, coordination abilities, rhythm, rhythmic Rhythmisches Vollenden von der Funktion zur Form Es wäre vermessen, wollten wir in knappen Worten den Rhythmus zu definieren versuchen. Es seien nur einige Merkmale vom Wesen des Rhythmus, ( ) fragmentarisch angeführt. ( ) Jede Bewegung untersteht dem Gesetz der Spannung und Abspannung. Sie soll zum Erleben von Raum, Zeit, Kraft und Form führen. Die Erneuerung in der Wiederholung ist erstrebenswert! Edi Burger ( ) [1] Das Gefühl von Edi Burger, dass es wahrscheinlich vermessen wäre, in knappen Worten den Rhythmus zu definieren, hat er stellvertretend für jeden von uns empfunden, der sich einfühlend dem Phänomen Rhythmus anzunähern versucht. Wer über Rhythmus reden und schreiben will, tut gut daran, sich darüber zu informieren, was Andere anderswo schon in mehr oder weniger differenzierter und differenzierender Form

8 8 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 A. Hotz Mythos Rhythmos nachempfunden und bereits nachgedacht haben. Auf Edi Burger wird jedenfalls noch zurückzukommen sein. Vorerst gilt es aber unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Skipionier der Zwischen- Kriegszeit, Franz Josef Dahinden ( ) zu lenken, dessen Hineinspüren in rhythmusbezogene Weisheiten, uns noch immer in dessen Bann schlägt, wenn wir beispielsweise lesen [2]: Auf dem Wege verstandesmässiger Erkenntnis kann das Wesen des Rhythmus nicht erfasst werden, denn der Verstand ist nur ein Instrument. Er kann uns über Dinge unterrichten, die sich teilen lassen und deren Eigentümlichkeiten der Reihe nach klassifiziert werden. Rhythmus ist in unsere Seele gehaucht, pulsiert aus dem Herzen und erklingt in unserer Bewegung wie Töne des Liedes. Rhythmus will erlebt sein. Wir können die Muskelkontraktion umschreiben, aber wir werden das Geheimnis ihrer lebendigen Erscheinung nie verstehen. Aus dem Rhythmus der Gehund Laufbewegung schöpft der Organismus die Kraft, als aus einer unversiegbaren Quelle. Rhythmisch vollzieht sich der Wechsel von Spannung und Entspannung. [3, s. 49] Wenn wir also von Rhythmik sprechen und von der natürlichen Bewegung, dann ist damit nicht nur die in rhythmischen Intervallen vor sich gehende Muskeltätigkeit gemeint, sondern sie betrifft die Miteinbezogenheit des gesamten Organismus, sie betrifft die Physiologie sowohl wie die Psychologie. [3, s. 52] Dahinden kann nur beigepflichtet werden: Rhythmus will erlebt sein. Eklektisches statt enzyklopädisches Zitieren In der Tat geht es beim wissenschaftlichen Erkennen noch immer darum, das Wesen einer Sache möglichst sachgerecht zu beschreiben und hinreichend differenziert zu klären: Was ist und was bedeutet Rhythmus? Das Antworten darauf bleibt anspruchsvoll. Die Funktion des Rhythmus erfassen und in diesem Zusammenhang auch dem Wesen des Begriffes nachspüren, mag für jüngere Ohren altmodisch klingen, denn Wesen assoziiert vielleicht verwesen oder mutet sonstwie antiquiert an. In einem aber auch historisch bewussten Bemühen um mehr Er-Hellung, um Er-Klärung und um Er-Kenntnis hat die Er-Kundung des Wesens guten Grundes nota bene! Tradition. Zumindest denkbar ist es, dass vor 70 oder 80 Jahren diese Rhythmusreflexionen und auch dieser Essay! möglicherweise wie folgt umrissen und angekündigt worden wären: Vom Wesen und von der Bedeutung des Rhythmus unter besonderer Berücksichtigung der grundsätzlichen und speziellen Aspekte von Struktur und Form im Lichte seiner Funktion. Dass unsere Generation nicht die erste ist, die sich über den Rhythmus Gedanken macht, ist keine (ernsthafte) Frage, doch nur Rück Erinnern an sowie Hinweisen auf bereits Gesagtes bringt uns, wie überhaupt das fleissige Zusammentragen und das bra-ve Nacherzählen, kaum sehr viel weiter. Eklektisches statt enzyklopädisches Zitieren, kritisches Erörtern und hermeneutisches Nachspüren statt Abfassen alter Weine in neue Schläuche wird unser Weg sein müssen. Für Historiker/innen schafft es allerdings stets eine bestimmte Genugtuung, aufzeigen zu können, wer was, wann und wo, vor allem aber wie formuliert und schon herausgefunden sowie ausgedrückt hat. Während für Unbedarfte Belesenheit noch immer als ein wichtiges Kriterium der Bildung gilt, gibt es auch ein paar kritische(re) Zeitgenossen und unter ihnen sogar einige der klügeren, die eindrücklich darlegen konnten, dass alles schon irgendwo von irgendwem bereits gedacht und bedacht, gesagt und schon geschrieben worden ist. Sei s drum: Diese irgendwie auch tröstliche aber mehr zur Resignation anstiftende Erkenntnis, wird fraglos auch für das Geschriebene über den Rhythmus zutreffen. Keine Literatur-Belege des Gelesenen sind hier jedoch gefragt, weit erstrebenswerter ist ein Fortschritt im Erkennen, vielleicht sogar ein Durchbruch zu einem neuen Verständnis, und zwar auch im Dienste der praktischen Umsetzung. Zurück zu Edi Burger ( ): Trotz seiner Hemmung, Rhythmus zu definieren, was möglicherweise auch seinen grossen Respekt vor einer vermeintlichen begrifflichen Unfassbarkeit ausdrückt, sagt Burger

9 A. Hotz Mythos Rhythmos 2013, 40 AWF WE WROCŁAWIU 9 dennoch Wesentliches über den Rhythmus, nämlich das Wesen Betreffende und Betroffen-Machendes, aus. So fokussiert er im zitierten Ausschnitt vor allem drei Wesensmerkmale: Zum einen: Jede Bewegung ist durch ihren Rhythmus charakterisiert und so unterstehen beide dem Gesetz der Spannung und Abspannung. Zum andern: Eine Bewegung erfüllt vor allem dank des Rhythmus ihre eigentliche Funktion, nämlich, dass sie zum Erleben von Raum, Zeit, Kraft und Form beitragen kann. Zum dritten: Die Wiederholung von Bewegung und Rhythmus ist erstrebenwert, denn dadurch kann Intensität und Tiefe des Erlebens erhöht werden. Damit formuliert Burger die wohl entscheidenden Charakteristika des Wesens eines Rhythmus : Die Dimensionen der (Ent-)Spannung, die als dosierte Kraft in Raum und Zeit dank ihrer jeweils spezifischen Form erlebt werden können, was dann noch in intensiverem Masse der Fall sein wird, wenn der Rhythmus in seinem Gefüge und seinem Ausdruck in der Wiederholung nachgespürt werden kann. Im Übrigen könnte das dem Rhythmus innewohnende, sich wiederholende Element auch als ein strukturverwandtes Moment des Übens im Rhythmisieren erkannt werden, denn die Alltagsweisheit: Steter Tropfen höhlt den Stein! könnte nicht nur als Ausdruck des Prinzips der Prägung auch als ein möglicher charakterisierender Beitrag zur Verhaltenswirksamkeit interpretiert werden. Fluss, Halt und Wiederkehr Rhythmus in einen Zusammenhang mit Fluss zu bringen, ist im Wortsinn nahe fliessend, denn der wortgeschichtliche Kontext von rhythmos heisst wörtlich das Fliessen. Und Rhythmus aus etymologischer Sicht bedeutet nach Kluge [4]: periodischer Wechsel, gegliederte Bewegung. In seiner Flussrichtung erfüllt der Rhythmus vorerst eine orientierende Funktion. Gegliederter Fluss ist Ausdruck von Ordnung, die ein Resultat eines Entscheidungsprozesses sein kann. Im Sinne Bernsteins [5] könnte Lernen auch als ein Ordnen charakterisiert werden, denn seine Charakterisierung des Lernens als ein Über-winden überflüssiger Freiheitsgrade schafft auch Ordnung(-sfluss) und dadurch wiederum Sicherheit. Im Rhythmischen kann zudem eine Leitplankenfunktion erkannt werden, wobei es zwischen sicherheitsstiftenden Rahmenbedingungen (akzentuiert durch die Knotenpunkte) mit Richtungsfunktion einerseits und Freiräumen anderseits, die als erkannte Spielräume zum freien Gestalten einladen oder gar verführen, zu differenzieren gilt. In seinem steten Fliessen folgt der Rhythmus seiner Eigengesetzlichkeit: Konsequent im Perpetuum von Ebbe und Flut, stringent im Wechselspiel der Intensität im Rhythmusbogen von Spannung und Entspannung. Schliesslich bemerken Prohl et al. [6, s.12] aus bewegungstheoretischer Sicht: Als vorläufiges Fazit ( ) ist also festzuhalten, dass Rhythmus ein Grundphänomen des Zur-Welt-Seins ( Fluss und Halt ) bezeichnet, das jedoch für die Belange einer sportwissenschaftlichen Bewegungstheorie und -lehre erst noch zu spezifizieren ist. Wir wissen nicht, ob diese Spezifizierung zwischenzeitlich als in Aussicht gestelltes Versprechen zumal in verständlicher Form! eingelöst worden ist; zu wünschen bliebe es allemal. Wer jedoch Rhythmus mit sportbezogener Bewegung in Verbindung bringt, denkt bald einmal an das leichtathletische Hürdenlaufen oder aber an den wohl berühmtesten Rhythmus im Sport, der auch beim Werfen legendär geworden ist und wahrscheinlich auch kommende Generationen überdauern wird: Jamm-thaa-damm! Das Ganze läuft genauer ab als die Teile Praktiker/innen sind mit Rhythmus und Rhythmisierung wohl vertraut und doch: Immer wieder ist die Rede vom Rhythmuswechsel, vom Spiel- und Wettkampfrhythmus, vom Erhöhen oder gar Steigern des Rhythmus oder auch vom Klagen, dass der eigene Rhythmus verloren gegangen sei: Wird tatsächlich in all diesen Beispielen stets (der) Rhythmus gemeint? Handelt es sich nicht um einen Tempowechsel, um eine Tem-

10 10 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 A. Hotz Mythos Rhythmos posteigerung, um einen Intensitäts- oder lediglich um einen Wechsel der Frequenz? Und was heisst es denn eigentlich, wenn jemand aus dem Rhythmus fällt und den vermeintlich verlorenen nicht wieder findet? Jedenfalls: Funktion und Wesen des Rhythmus werden in ihrer Bedeutung im Alltag und im Rahmen des gängigen Sprachgebrauchs nicht erkannt und des öftern mit anderen Begrifflichkeiten verwechselt. Hinzu kommt, dass Rhythmus in der Umgangssprache mit einer anderen Bedeutung verwendet wird: Das Gefühl, eine mehr oder weniger vertraute Fertigkeit in gewohnter Manier ausführen zu können, wird umgangssprachlich als Rhythmus bezeichnet. Geht aber die Leichtigkeit im motorischen Tun und Sein angeblich, vermeintlich oder doch tatsächlich verloren oder treten andere Probleme auf, wird geglaubt, der Faden sei gerissen, was dann als Rhythmusverlust umschrieben wird. In Schweizer Mundart formuliert, meint der vertraute Tramp des Rhythmus jene Kompetenz, die dank ihrem ihr eigenem Rhythmusgefühl die Technik, und zwar verstanden als Präsentationsform der Problemlösung, im Griff hat und sie auch konstant halten und reproduzieren kann, was wiederum Sicherheit durch eine Wenn-dann-Relation bedeutet. Wer nicht mehr mühelos oder doch weitgehend ohne grosse Konzentration (s)einem bekannten (Bewegungs-)Geleise zudem vermeintlich unbewusst folgen kann, beklagt sich, seinen Rhythmus verloren zu haben. Doch der vermeintliche Rhythmusverlust ist wohl eher auf ein momentan ineffizientes Bewegungsgefühl als Steuerungsinstrument zurückzuführen: In der Gesamt beurteilung wird zwar ohne Frage ein Ungenügen festgestellt, und zwar verursacht durch den fehlenden Bewegungsfluss, doch in der Diagnostik und im Prognose-Bereich klaffen (kausale) Alltagspraktiken und wissenschaftlich-geleitete Attribuierungen offensichtlich auseinander. Eines gilt es aber in jedem Falle festzuhalten: Bewegungsrhythmus ist mehr als Bewegungsfluss! Wer über die für ein optimales Bewegungslernen entscheidende Rhythmuskompetenz verfügen und so seine Bewegungshandlungen gezielt steuern und rhythmisch akzentuieren kann, erlebt sein Tun trotz der unbestrittenen inneren Komplexität des Steuerns auf seiner Meta-Ebene als relativ einfach, denn der Bewegungsfluss fühlt sich niemals anstrengend an Zudem steigert die rückgemeldete Effektivität das Erfolgserlebnis, da auf diesem Lernniveau mit relativ wenig Aufwand relativ viel erreicht werden kann. Diese für Praktiker/innen und für Theoretiker/innen gleichermassen interessanten Zusammenhänge werden auch in der Titelüberschrift eines Zeitschriften-Artikels von Loosch [7] zumindest im Ansatz aufgegriffen: Das Ganze läuft genauer ab als die Teile. Spontan erinnert uns diese Aussage an die Einsicht der Gestaltpsychologen, wenn von der Summe der Töne und von der Bedeutung der Melodie die Rede ist. In Looschs Aussage steckt aber auch sehr viel koordinative Substanz. Beispielsweise die Erkenntnis, dass Teile, die koordinativ in ein Ganzes integriert, also vom Einzelteil zu einem Teil eines Ganzen geworden sind, unter sich nun in ihrer neuen Aufgabe als Ganzheits-Mitglieder dank den nach Harmonie strebenden Rhythmus-Impulsen auch eine ausgleichend-präzisierende Wirkung untereinander und aufeinander ausüben: In ihrem Verbund zum Ganzen hier das Ganze als Rhythmus verstanden! erfüllen die einzelnen Anteile der Bewegung eine koordinierend-korrektive Funktion und eliminieren auf diese Weise eine allfällige Ungenauigkeit der ursprünglichen Einzelteile in ihrem lediglich additiven Effekt. In diesem Kontext überwindet Stimmigkeit einerseits allfällige Ungenauigkeit und anderseits wird Genauigkeit zur unabdingbaren Rahmenbedingung, ja Voraussetzung und Massstab für ein ökonomisches (Zusammen-)Wirken. Genauigkeit wird unter diesem Harmonie-Blickwinkel auch zum Bilanzkriterium für die Beurteilung und Einstufung des Gleichgewichts der Einzelteile im Rahmen des Ganzen: Die Ausgewogenheit der Balance ein Güte-Begriff für Stimmigkeit in der Genauigkeit ist Ausdruck von optimaler Verhältnismässigkeit zwischen Aufwand und Ertrag: Der Rhythmus als Impuls und Impetus der Rhythmisierungskompetenz eine Teiloder gar: Spezial-Fertigkeit des Timings!

11 A. Hotz Mythos Rhythmos 2013, 40 AWF WE WROCŁAWIU 11 wird zur Steuerungskomponente im Bewegungshandeln: Rhythmus ordnet die Bewegung als Energie-Gestalt in Raumzeit und im Zeitraum, indem er die beiden räumlich-zeitlich, aber auch dynamisch klar akzentuiert strukturiert, was sich schliesslich in ihrer Effizienz und Effektivität sowohl bezüglich Kraft- Ökonomie als auch hinsichtlich Form-Ästhetik unverkennbar offenbart. Rhythmische Strukturen geben dem Leben Sinn und Zweck All diese Aspekte widerspiegeln die gesamte Komplexität und Interdependenz der Funktionsvielfalt im Funktionsgefüge des Rhythmus : Er fokussiert das Wesentliche dank seiner Kraft in der koordinativen Einheit: Der Rhythmus, für einmal personifiziert, lebt offensichtlich die Devise: Alles sehen Vieles übersehen das Wesentliche erkennen! Das ist das Sein und das Wirken des Rhythmus, und zwar in seiner ureigenen Wesensfunktion und Gestaltungsbedeutung. Die Frage nach dem Sinn, Zweck und Ziel des Rhythmus in der und für die Gestaltung der Bewegung, aber auch für das Leben, hat Humphrey [8, s. 147] vortrefflich als Antwort in Worte gefasst: Rhythmus ist der grosse Ordner. Akzentuierungsgewohnheiten bilden sich heraus, um einen Organismus zusammenzuhalten, rhythmische Strukturen geben dem Leben Sinn und Zweck ( ). Wie wichtig der Rhythmus als Strukturkomponente für Bewegung und unser Leben ist, kommt in diesem Zitat deutlich, aber auch sehr schön formuliert, zum Ausdruck. Impuls und Impetus des Rhythmus Rhythmus fasziniert und die Gründe dafür sind mannigfaltig. Zwei Wesensaspekte stechen dabei besonders ins Auge: Einerseits der energiespendende Impuls sowie anderseits der dadurch ausgelöste Schwung des Impetus : Der Impuls des Rhythmus verspricht Energie in Form von meist physischer Kraft im Rahmen der auch schöpferischen Gestaltungssubstanz. Psychische Impulse wiederum können beflügeln und haben Aufforderungscharakter. Sie regen uns an und treffen uns irgendwo im Innern unserer Emotion: Emotionen sind der Kreis schliesst sich die Kraftquelle des Energie-Impulses. Der Impetus des Rhythmus inspiriert die Energie zur Form. Er interpretiert das Strukturkonzept als Gestaltungsauftrag! Impuls und Impetus des Rhythmus wollen endlich Erfüllung in der akzentuierten Gestaltung der Form erlangen! Rhythmus, verstanden als genutzte Energie und formvollendet in der Gestalt, strahlt Charisma aus: Kraft strebt Wirkung an und reisst verpflichtend mit: Rhythmus, weil man mit muss! [9] Rhythmen vermitteln Botschaften. Sie über zeugen durch ihr Engagement und schaffen Ordnung durch Gliedern im Fügen! Daran orientieren wir uns. Rhythmen geben Sicherheit. Und diese Orientierungssicherheit als Investition in eine vielversprechende Zukunft gilt es zu nutzen in der individuellen Gestaltungsfreiheit. Rhythmen als verinnerlichte Orientierungshilfen stiften zur äusseren Formgebung an! Jeder Rhythmus ist ein (Kompetenz-) Konzept mit Gestaltungsauftrag! Rhythmen differenzieren in ihrem Streben nach bewegungsordnender Gliederung zwischen Auftakt, Akzent und Ausklang (im Sinne von Hanebuth). Jeder Rhythmus ist Ausdruck von Ordnung, und zwar auch bezüglich Effizienz, Effektivität und Ökonomie. Und Rhythmen laden ein, Teilaspekte variationsreich integrierend zu kombinieren. Rhythmisieren als optimales Gestalten der Technik In Rhythmusdiskussionen ist die Gefahr gross, sich vor allem oder gar ausschliesslich nach Definitionsgurus auszurichten und diese zum x-ten Male zu zitieren. Doch durch das Wiederholen allein wird kein neues Er

12 12 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 A. Hotz Mythos Rhythmos kennen geschaffen, denn schliesslich stellt Treten an Ort keinen Fort-Schritt dar! Wenn dem Rhythmus und dem Rhythmisieren im Bewegungshandeln eine so zentrale Rolle zukommt, könnte auch ausgesagt werden, dass letztlich die Kompetenz, seine Bewegungen aufgabenorientiert und situationsangepasst rhythmisieren zu können, auch das Ziel aller technikbezogenen Ziele darstellt. Somit wird der Bezug zum Technik-Lernen und zum Technik-Training offensichtlich. Doch eine solche Behauptung verlangt stichhaltige Argumente. Rhythmus im griechischen Begriffswortsinn ist die Einheit von Fluss und Mass. Für den Fluss ist die physische und mentale Energie zuständig, für das Mass ihrer Qualität die motorische Koordinationspräzision und die taktische Cleverness! Die beiden Hauptfunktionen dieser vier Teilkomponenten, nämlich die Energie-Bereitstellung und die Steuerungskompetenz, und zwar in ihrem physischen und psychischen Doppelaspekt, charakterisieren also die Technik. Daraus folgt: Die Technik ist die zentrale Problemlösungsstrategie und gleichzeitig auch ihre Präsentationsform. Die Kurve ist gekratzt: Der Rhythmus ist die Form der technischen Problemlösung und das Rhythmisieren die Taktik, um zur rechten Zeit am richtigen Ort mit der optimalen Energiedosierung zu sein und so auch mit der hinreichenden Geschwindigkeitsgestaltung das jeweilige Problem oder die erkannte Herausforderung annehmen und ihre Aufgabe lösen zu können. Energetische Abstimmung in der situativ-variablen Verfügbarkeit in Raum und Zeit ist also gefragt! Die dazu erforderliche Handlungskompetenz ist das Timing! Das Timing ist es, das gewissermassen die ganzheitlich komponierte Technik produziert und wirkungsvoll das heisst dem Anforderungsprofil entsprechend und zudem effektiver als alle andern umsetzt [10]. Daraus können zusammenfassend folgende Einsichten abgeleitet werden: Optimales Techniklernen und Techniktraining ist ein Lernen durch Rhythmus! Der Rhythmus ist die Persönlichkeit auch der technischen Bewegungsausformung! Rhythmus ist nicht Takt und hat auch mit Geschwindigkeit nichts zu tun! Rhythmus und Rhythmisierung sind nicht das Selbe und auch nicht das Gleiche, denn: Der Rhythmus ist ein qualitatives Merkmal der Bewegung, während das Rhythmisieren die Bewegung gestaltet! Timing und Rhythmisierung im methodischen Aufriss und Aufbau Geneigte Leser/innen haben längst gespürt und erkannt, dass Timen und Rhythmisieren durch Gemeinsamkeiten imponieren, aber dennoch nicht dasselbe sind. Diese Schwierigkeit, die beiden Begriffe glasklar zu trennen, rührt wohl auch daher, dass sowohl das eine wie das andere einen Prozessund einen Produkt-Aspekt haben. Timing kann Ausdruck eines geglückten Rendez-vous sein, aber mit Timing kann auch die Handlungskompetenz charakterisiert werden, die Zeitliches auf den räumlichen Punkt bringen und Räumliches in die Zeit einfügen und mit ihr verschmelzen kann. Das Gleiche trifft auch auf die Rhythmisierung zu: Rhythmisieren kann als Herausforderung oder in der Erfüllung als Kompliment interpretiert werden: Sie gelingen, wenn sie stimmig sind. Rhythmus als gestaltetes Gleichgewicht verlangt Bewegungskompetenz, die das eigene Un-Gleichgewicht in den Griff bekommt, nicht nur als raumschliessendes Kontrollelement, sondern vielmehr im Sinne einer individuell-sinnvollen, situativ-variablen Verfügbarkeit [11]. Mehr Klarsicht erlangen wir in diesem Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung dank und durch methodisches Differenzieren: Gutes Timing ist vor allem für Erwerber/innen im Wortsinne: mass geblich das Maß Gebende. Rhythmisieren hingegen ist für das Gestalten als zentrale Kompetenz verantwortlich. So gilt es auf der ersten Lernstufe, das Notwendige zu erwerben und zu festigen, wofür

13 A. Hotz Mythos Rhythmos 2013, 40 AWF WE WROCŁAWIU 13 es sehr viel Präzision im Rhythmus-Kern, also in der Kernstruktur braucht: Die Substanzgüte (also die Qualität) steckt im Kern, die Substanz des Schönen in der Form(-Ästhetik). Das Timing ist es, das die Präzision steuert, was auch aus der Sicht der Lehrenden Sinn stiftet, denn hier geht es um das Schaffen von günstigen (Lern-)Voraussetzun-gen. Auf der zweiten Lernstufe dann, ist dann das Nützliche im Anwenden und Variieren gefragt. Also muss das Timing die Verantwortung tragen, das heisst die Steuerkompetenz haben, möglichst vielseitig das Erworbene auf die jeweiligen Situationen zu übertragen. Und auf der dritten Stufe schliesslich, dann und dort also, wo Souveränität in kreativem Schaffen zum Ausdruck kommt oder zumindest wünschenswerterweise kommen sollte, wo letztlich das Gestalten das Ziel der Ziele und Wünsche ist, hier hat das Rhythmisieren dann ihre grosse Chance zur ästhetisch-dynamischen Entfaltung. Wir erkennen: Timing als Kernkompetenz steuert den Rhythmus, während das Rhythmisieren die Akzente im Bewegungsfluss gliedernd fügt und also gestaltet: Rhythmus richtig getimt! Der Bewegungsfluss wird mit rhythmisch-energetischen Akzenten von innen heraus harmonisch in den Phasen seiner Gliederung gefügt und zwischen den Knotenpunkten rhythmisch zu einem stimmigen Ganzen gestaltet. Eine bestimmte Technik erwerben und gestalten ist weit mehr als das additive Imitieren der Aussensicht, die auf und in Reihenbildern festgehalten werden. Wer Bewegungen leistungseffizient rhythmisieren will, muss sie an einem technik-leitenden Konzept orientieren. Das eigene (Fliess-)Gleichgewicht gilt es nach den Kriterien des jeweils relevanten Anforderungsprofils differenzierend-gliedernd zu steuern und die einzelnen Bewegungsabschnitte werden so in ein Konzept mit Gestaltungsauftrag [11] integriert. Der Rhythmus ist der Rote Faden des technischen Bewegungsablaufes: Daran orientiert sich das leistungseffiziente Handeln der Könner/innen in besonderer Weise. Denn sie erkennen in erfolgreichen Bewegungsabläufen die wegleitenden Rhythmen, die sie, zudem gegliedert in ihren Akzenten, sonifizieren, also lautmalerisch-klanglich im rhythmisch-melodischen Verlauf vertonen! Das Timing ist die präzisionsbestimmende Kernkompetenz, die Rhythmisierung das situativ-variable Steuerkonzept für eine optimale Realisierung. Literaturhinweise [1] Burger E. u.a., Gymnastik mit und ohne Handgeräte, [in:] Lehrmittelreihe: Turnen und Sport in der Schule, Band 5, Bern [2] Hotz A., Erinnerungen an den Skipionier Franz Josef Dahinden ( ): Rhythmus will erlebt sein, Magglingen, 1994, 3, 6 f. [3] Dahinden J., Ski-Mambo der einfache und natürliche Skilauf, Immenstadt im Allgäu [4] Kluge F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (neu bearb. v.e. Seebold), Berlin, New York [5] Bernstein N.A., Bewegungsphysiologie, Leipzig 1975, [6] Prohl R. u.a., Bewegungsrhythmus im Spannungsfeld von Anthropologie und Empirie, [in:] Hamsen G. (Hg.), Rhythmus und Bewegung. Konzepte Forschung Praxis, Heidelberg 1992, [7] Loosch E., Das Ganze läuft genauer ab als die Teile, Sportpsychologie, 1993, 1, [8] Humphrey D., Die Kunst, Tänze zu machen, Wilhelmshaven [9] Göhner U., Zitat aus seinem Referat, gehalten am Interski-Kongress in Norwegen, [10] Hotz A., Stichwort, Timing, [in:] Röthig P., Prohl R. u.a. (Hg.), Sportwissenschaftliches Lexikon, Schorndorf , 600. [11] Hotz A. Qualitatives Bewegungslernen. 33 Kernbegriffe im lernpädagogisch-methodischen Spannungsfeld zwischen Orientierungssicherheit und Gestaltungsfreiheit, Bern

14 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013, 40, Tadeusz Maszczak akademia wychowania fizycznego w warszawie O projekcie Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej Abstract On the project of National Center for Research on Physical Fitness In the University School of Physical Education in Warsaw the project entitled: The Project of National Center for Research on Physical Fitness (NCBKF) is being realized. The idea of this project comes from the long-standing tradition of national-level, population-based studies on physical development and fitness of children and adolescents, carried out by the Warsaw-based school. As a result of the studies, rich research material was gathered pertaining to the physical fitness of students in Polish schools. The project realization began in 2009, its basic functionality is expected to be achieved in 2012, whereas full functionality in The project called Check yourself has already been launched. This is a joint action of the University School of Physical Education in our country for the purpose of enabling auto-diagnosis in physical fitness of the largest possible number of members of Polish society. The authors of the project are convinced that realization of the NCBKF mission will result in health improvement of children, adolescents and adults and their more effective functioning in the contemporary world. Key words: national center, physical fitness W Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie realizowany jest projekt zatytułowany Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF). Jego idea wywodzi się z kilkudziesięcioletniej tradycji ogólnopolskich populacyjnych badań nad rozwojem fizycznym i sprawnością fizyczną dzieci i młodzieży, które prowadzone są przez warszawską uczelnię. Podczas tych badań został zebrany obszerny materiał badawczy dotyczący kondycji fizycznej uczniów i uczennic polskich szkół. W merytorycznym uzasadnieniu słuszności przygotowania i wprowadzenia w życie projektu NCBKF brano pod uwagę m.in. pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa polskiego, niski poziom świadomości w zakresie edukacji fizycznej i promocji zdrowia oraz możliwość rozwoju e-społeczeństwa nastawionego na afirmację zachowań prozdrowotnych. Na podstawie tych uwarunkowań zostały sformułowane następujące cele projektu: gromadzenie informacji na temat znaczenia pomiaru i kontroli kondycji fizycznej w różnych okresach rozwoju ontogenetycznego człowieka, uruchomienie mechanizmów promowania aktywności fizycznej w kraju jako ważnego czynnika kształtowania zdrowia, formowanie afirmatywnej postawy wobec zdrowia i kondycji fizycznej dzięki profesjonalnej informacji i odpowiednim pomocom edukacyjnym, powołanie w perspektywie ośrodka wymiany informacji naukowej z innymi ośrodkami zajmującymi się badaniem kondycji fizycznej w kraju i za granicą, zbieranie i weryfikowanie informacji na temat rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej polskiej populacji m.in. dzięki utworzeniu i rozbudowywaniu auksologicznych baz danych [1]. Przedstawiany projekt rozumiany jest jako centrum wymiany informacji (w tym zwrotnej, w układzie pytanie odpowiedź). Zakłada on bowiem stworzenie systemu informatycznego, który dla użytkownika

15 T. Maszczak O projekcie NCBKF 2013, 40 AWF WE WROCŁAWIU 15 zewnętrznego będzie dostępny w trzech obszarach: edukacyjnym, naukowym i monitorującym. Każdemu z wymienionych obszarów przypisana została określona misja NCBKF. Działania podejmowane w Edukacyjnym Obszarze Wortalu (EOW) będą miały na celu wskazywanie znaczenia i stanu kondycji fizycznej społeczeństwa polskiego jako składnika i miernika zdrowia. Głównym zadaniem Naukowego Obszaru Wortalu (NOW) będzie przygotowanie interaktywnej platformy internetowej dla środowiska badaczy kon dycji fizycznej, pozwalającej na komunikowanie się, koordynowanie badań i dzielenie się ich wynikami oraz wymianę obserwacji. W przypadku Monitorującego Obszaru Wortalu (MOW) za ważne uznano stworzenie systemu monitorowania kondycji fizycznej Polaków. W Edukacyjnym Obszarze Wortalu najistotniejsze będzie uczynienie z zagadnień dotyczących kondycji fizycznej nie tylko zakresu działań wychowawców fizycznych i instruktorów rekreacji, ale przede wszystkim sfery działalności i odpowiedzialności każdego członka społeczeństwa. Drogą, która do tego prowadzi, jest przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do samodzielnej całożyciowej troski o zdrowie i własną sprawność fizyczną, nazywane procesem edukacji fizycznej lub w szerszym kontekście elementem edukacji zdrowotnej. Zakłada się ukierunkowanie EOW na propagowanie aktywności fizycznej, inspirowanie do dbałości o własny rozwój, sprawność i wydolność fizyczną oraz estetykę i urodę, na uczenie samooceny i samokontroli własnej fizyczności i wreszcie integrowanie jednostek w ramach rodziny, grupy, zbiorowości lokalnych oraz społeczności ogólnopolskiej. Problematyka prezentowana w wortalu edukacyjnym powinna być atrakcyjna dla wszystkich odbiorców. Dlatego przewiduje się utworzenie kilku działów w tym obszarze, np.: Dla dzieci, Dla młodzieży, Dla rodziców, przy czym każdy z nich zostanie przystosowany graficznie i wypełniony treścią odpowiednio do zainteresowań i poziomu grupy wiekowej. Za kluczowy element EOW uznano możliwość porównania własnych osiągnięć z osiągnięciami danej grupy, np. wiekowej lub regionalnej. Częś cią tego obszaru będą również fora dyskusyjne zawierające treści dostosowane do wieku i kompetencji uczestników, które zapewnią wzajemny kontakt między nimi. Dostęp do EOW będzie w zasadzie nieograniczony, z wyjątkiem tych jego działów, które zostaną zabezpieczone z przyczyn technicznych lub praktycznych (np. udział w forum dyskusyjnym stanie się możliwy po rejestracji użytkownika w procesie zautomatyzowanym). Podstawą Naukowego Obszaru Wortalu będzie baza danych o rozwoju fizycznym oraz sprawności i wydolności fizycznej ponad 500 tys. uczniów i uczennic z lat 1979, 1989, 1999 i 2009, którą dysponuje AWF w Warszawie. Rozwój technik informacyjnych pozwala na wielokierunkową i wielowymiarową analizę tego materiału. Może on być wykorzystywany w celu rozwiązywania problemów naukowych, wiążących się bezpośrednio z kondycją fizyczną młodych pokoleń Polaków. Często bowiem, ze względu na dużą liczbę prac z tego zakresu (około tysiąca rocznie), autorzy badań mają trudności z oceną uzyskiwanych rezultatów, a powodem tego jest brak dostępu do odpowiednich skal odniesienia. Najlepszym wyjściem w tej sytuacji może okazać się stworzenie systemu przekazywania badaczom potrzebnych im wyników, opracowanych dzięki danym gromadzonym przez AWF w Warszawie. Działania podejmowane w NOW zostaną skoncentrowane zatem na dzieleniu się posiadaną informacją ze wszystkimi, którzy będą chcieli i umieli sprecyzować swoje oczekiwania, oraz umożliwieniu pobrania udostępnionych danych według określonych kryteriów. Warunkiem korzystania z tej części obszaru będzie rejestracja użytkownika (zautomatyzowane tworzenie kont użytkowników). Po dokonaniu analizy dotychczasowych rezultatów prowadzonych badań oraz wymagań instytucji unijnych, które dotyczą coraz lepszego monitorowania zjawisk społecznych zachodzących w krajach Unii Europejskiej, uznano, że aby właściwie diagnozować kondycję fizyczną, a co za tym idzie zdrowie polskiego społeczeństwa, należy stworzyć system gwarantujący permanentny

16 16 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 T. Maszczak O projekcie NCBKF dopływ obiektywnej i rzetelnej informacji od możliwie szerokiej i zróżnicowanej populacji. Uwzględniając dotychczasowe badania, poziom przygotowania zawodowego nauczycieli, trenerów i instruktorów oraz możliwości przekazu informacji przez Internet, postanowiono w ramach NCBKF stworzyć Monitorujący Obszar Wortalu, czyli system monitorowania kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce przez specjalistów kultury fizycznej zatrudnionych w szkołach, klubach sportowych czy ośrodkach sportu i rekreacji. Zakłada się, że wokół MOW powstanie e-społeczność badaczy diagnozujących rozwój, sprawność i wydolność fizyczną swoich wychowanków. Podstawowym zadaniem MOW będzie umożliwienie wprowadzania danych do bazy wyników przez osoby uprawnione. Dostęp do tego obszaru zapewni użytkownikowi rejestracja i potwierdzenie jego uprawnień (moderowane tworzenie kont użytkowników). Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 r. Obecnie uruchomione są wersje testowe, a pełna funkcjonalność systemu przewidziana jest na 2015 r. Do chwili obecnej zbudowano strukturę organizacyjną NCBKF: zespoły sterowania i zarządzania projektem, sekretariat projektu oraz zalążek zespołu redakcyjnego wortalu (moderatorzy). Dokonano także niezbędnych zakupów inwestycyjnych (w postaci sprzętu i oprogramowania serwerowni) oraz podjęto prace związane z tworzeniem warstwy sieciowej wortalu (przygotowano projekty funkcjonalno-rzeczowe, graficzny i strukturalny). Został też uruchomiony projekt Sprawdź się. Jest to wspólne przedsięwzięcie akademii wychowania fizycznego w Polsce, które ma na celu umożliwienie autodiagnozy sprawności fizycznej jak największej liczbie polskiego społeczeństwa. Autorzy projektu są przekonani, że w wyniku realizacji misji NCBKF nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych, co wpłynie na bardziej efektywne ich funkcjonowanie we współczesnym świecie. Bibliografia [1] Grzeszykowski P., Dobosz J., Projekt funkcjonalno-rzeczowy warstwy WWW wortalu Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej NCBKF, AWF, Warszawa 2010.

17 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013, 40, Danuta Umiastowska uniwersytet szczeciński NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A PRZYGOTOWANIE STUDENTA DO PRACY W SZKOLE ABSTRACT The new core curriculum vs. students preparation to work at school In a changing society and in the era of ever-increasing development of technology and communication, the importance of human movement is being marginalised. A child s spon taneous physical activity is often suppressed and replaced by passive activities. That happens at home and school. As a consequence, the level of physical fitness and the range of motor skills are decreased. People are aware of the importance of movement for the proper functioning of human body, but not always they apply the sound rules in practice. Both the suggestions contained in the new core curriculum of a general education and the ways of implementing the contents of physical education provide the teacher with a wide range of possibilities. Thus arises the need to expand the range of competences which students will acquire during university classes. Modification of the educational content by adjusting more to the expectations of the contemporary school is one of the ways to meet this goal. Key words: curriculum, school, students of physical education, a teacher of physical education Szkoła to środowisko, które tworzą uczniowie i nauczyciele, by uczestniczyć w procesie uczenia się nauczania. Określenie takie mogłoby definiować instytucję szkoły w każdym miejscu i czasie. Pojęcie nauki towarzyszy nam bowiem od wieków i w zależności od epoki, przyświecających jej ideałów oraz poglądów oprawiane jest w odpowiednie ramy. Grabowski zdefiniował nauczyciela jako specjalistę w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w kierunku społecznie pożądanym [1]. Nauczanie jest sztuką praktyczną, a więc procesem, który wymaga intuicji, twórczości, improwizacji i ekspresji [2]. Nowoczesna szkoła jest po to, ażeby uczeń, który do niej przychodzi, nauczył się myśleć sam i nabierał oświecenia duchowego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczności z innymi [3, s. 16]. Współczesny uczeń żyje w świecie ciągłych przewartościowań kulturowych i społecznych, jest świadkiem dynamicznego rozwoju technologii informatycznych, z którym wiążą się również niekorzystne zjawiska, m.in. drastyczne ograniczenie aktywności fizycznej w życiu codziennym. Szkoła powinna wskazać uczniowi, jakie wartości mają stanowić podstawę jego egzystencji, pokazać, jak ma żyć jako istota wolna, rozumna i autonomiczna. Ponadto powinna nauczyć go odpowiadać za swoje postępowanie i podejmowane decyzje. Rzeczywistość, niestety, dość często różni się od powyższych założeń. Edukację adaptacyjną, która utrwala istniejące dotąd modele życia społecznego i akceptuje wszelkie zmiany cywilizacyjne, należałoby zatem zastąpić modelem edukacji krytyczno-kreatywnej, która pobudzi do działania oraz rozbudzi inicjatywę i chęć zmieniania świata [4]. Kwestię tę porusza w swojej ostatniej książce Zuchora: Rodzi się zapotrzebowanie na nowe programy kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego, koncentrujące się na powszechnej aktywności ruchowej sprzyjającej budowaniu fundamentów zdrowia przez właściwą edukację dzieci i młodzieży. W edukacji tej najważniejsze jest kształtowanie postaw, ukazywanie im takich wartości jak sprawność fizyczna, uroda ciała, piękno sportu, twórcza obecność w środowisku społecznym i przyrodniczym [3, s. 27].

18 18 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 D. umiastowska Nowa podstawa programowa a przygotowanie studenta Jak zatem przygotować przyszłego nauczyciela, by sprostał wymaganiom nowoczesnej szkoły? Jaki przyjąć model kształcenia, by absolwent wychowania fizycznego odpowiadał charakterystyce przedstawionej przez Kuźmę: Nauczyciel przyszłości musi być człowiekiem wielowymiarowym wolnym, autonomicznym, transgresyjnym, twórczym, otwartym, elastycznym i samodzielnym [5, s. 232]? Z jakim bagażem umiejętności powinien opuścić uczelnię, by umiał poradzić sobie w meandrach współczesnej szkoły? Celem podjętych rozważań jest próba znalezienia najlepszych rozwiązań dotyczących przygotowania studenta do realizacji nowej podstawy programowej w szkole. Mialaret wyróżnia trzy etapy w procesie edukacji nauczycieli: okres uwrażliwiania, który stanowi wstęp do studiów pedagogiczno-psychologicznych, okres uczenia się technik i metod stosowanych w procesie kształcenia, okres stawania się odpowiedzialnym nauczycielem wypełniającym swoje obowiązki [6]. Dwa pierwsze etapy to w pełni obszar działania uczelni kształcących pedagogów. Etap trzeci natomiast to czas praktyk pedagogicznych i wdrażanie teoretycznych podstaw w realizowane zadania oraz permanentne szukanie swojego stylu pracy. Ten ostatni okres daje szerokie możliwości twórczym pedagogom, a jednocześnie pozwala na rozwijanie warsztatu merytorycznego. Przyjmując bloki tematyczne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego jako kierunki edukacji studentów, należy uwzględnić następujące umiejętności: wykonania diagnozy sprawności fizycznej i oceny poziomu rozwoju fizycznego, ułożenia treningu zdrowotnego, przygotowania do wyboru sportów całego życia i organizowania wypoczynku, wdrożenia do bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej, wprowadzenia w metodykę sportu dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć obejmujących podstawowe elementy tańca klasycznego i nowoczesnego [7]. Propozycję zmian w przygotowaniu studenta może stanowić realizacja programu opartego na blokach tematycznych, obowiązujących podczas studiów pierwszego (blok 1 2) i drugiego stopnia (blok 3). Odpowiadają one zaproponowanym przez Mialareta etapom ukierunkowanym na specyfikę zajęć ruchowych. Blok 1 zawiera treści psychologiczno-pedagogiczne. Student uczy się podstaw psychologii wychowawczej ułatwiających mu poznanie ucznia oraz podstaw pedagogiki obejmujących wiedzę o edukacji oraz sytuacjach wychowawczych, analizę porównawczą systemów wychowania i sposoby rozwiązywania zadań wychowawczych. Treści teoretyczne uzupełnia praktyką pedagogiczną w szkole, podczas której dowiaduje się, jakie są zasady funkcjonowania placówki i jak wygląda organizacja jej struktury, oraz obserwuje pracę nauczyciela wychowawcy i występowanie interakcji uczeń uczeń, uczeń nauczyciel i nauczyciel nauczyciel. Blok 2 tworzą treści z zakresu dydaktyki wychowania fizycznego. Student zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną na temat organizowania, prowadzenia i planowania procesu wychowania fizycznego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym zgodnie z dobrze zinterpretowaną podstawą programową kształcenia ogólnego. Treści teoretyczne uzupełnia praktykami śródrocznymi i praktykami ciągłymi w szkole podstawowej, które odbywa samodzielnie w wybranej placówce. Ponadto uczestniczy w zajęciach w szkole ćwiczeń. Możliwość dodatkowego doskonalenia warsztatu pracy stwarza mu wolontariat studencki, w ramach którego realizowane są programy edukacyjne w przedszkolach i szkołach pod hasłami: Przedszkole (szkoła) przyjazna poprawnej postawie, Bawimy się ruchem, Nowe gry ruchowe propozycją na spędzanie czasu wolnego, Ruch jest dla mnie bardzo ważny, Wiem, jak inwestować w swoją sprawność. Blok 3 obejmuje treści z obszaru dydaktyki wychowania fizycznego. Student opanowuje podstawowy materiał teoretyczny dotyczący organizowania, prowadzenia i planowania procesu wychowania fizycznego na

19 D. umiastowska Nowa podstawa programowa a przygotowanie studenta 2013, 40 AWF WE WROCŁAWIU 19 trzecim i czwartym etapie edukacyjnym zgodnie z umiejętnie zinterpretowaną podstawą programową. Poza praktykami pedagogicznymi, które odbywa podobnie jak podczas realizacji programu ujętego w bloku 2, uczestniczy w zajęciach warsztatowych, na których poznaje metody aktywizujące w pracy z uczniami, a także różne formy ruchu stanowiące propozycje zajęć fakultatywnych i pozalekcyjnych. Może nadal rozwijać warsztat pracy w ramach wolontariatu nastawionego na prowadzenie indywidualnego treningu zdrowotnego oraz specjalistycznych zajęć ruchowych, które obejmują nowoczesne propozycje gimnastyczne, taniec towarzyski, squash czy inne modne formy ruchu. Z analizy treści programowych przedmiotów będących podstawą siatek programowych w naszych uczelniach wynika, że są one zgodne z powyższym planem edukacji. Dość często w kształceniu studentów zaniedbuje się natomiast kwestię praktycznego posługiwania się zdobytymi umiejętnościami. Zazwyczaj nauczyciele akademiccy skupiają się na usprawnieniu i na dalszy plan odsuwają odpowiedź na pytanie, jak powinien przebiegać cykl nauczania tych czynności. Absolwenci wychowania fizycznego, mimo własnych umiejętności w różnych dyscyplinach, mają kłopot z tym, jak przekazywać je uczniom. Obszarem, któremu należy poświęcić większą uwagę, bywa także praca z najmłodszymi uczniami. W trakcie ćwiczeń i praktyk częściej realizowane są treści programowe od drugiego etapu edukacyjnego, a przecież prowadzenie zajęć z małymi dziećmi wymaga specyficznych umiejętności. Trudnym elementem jest wdrożenie podmiotowości w procesie nauczania. Pojęcie to często definiuje się bardzo subiektywnie. Bielski pisze, że [ ] być «podmiotem» w procesie wychowania, to być świadomym i autonomicznym sprawcą działań inicjowanych i regulowanych na podstawie własnych decyzji, zgodnie z posiadaną wiedzą i preferowanym porządkiem (hierarchią) wartości, przy istniejącej niezależności wobec wpływów zewnętrznych [4, s. 5]. Tak określoną podmiotowość można połączyć z indywidua lizowaniem pracy ucznia, które to działanie już przez Demela wiele lat temu było uważane za atrybut nowoczesnej szkoły. Ucząc studentów podmiotowego podejścia do wychowanka, należałoby zwrócić uwagę na: traktowanie każdego dziecka w indywidualny sposób (ze względu na różnice w poziomie umiejętności, różnice temperamentów i osobowości itp.), stwarzanie dzieciom możliwości współ uczestniczenia w procesie dydaktycznym, budowanie właściwych mechanizmów oceniania. Bardzo często sami wykładowcy popełniają błędy, prowadząc zajęcia ze studentami i nie stosując zasad podmiotowości. Niestety, nie należy jeszcze do przeszłości poczucie nieomylności nauczyciela akademickiego i preferowanie przedmiotowości w kontaktach ze studentami. Janusz Korczak widział relację między dzieckiem a dorosłym, czyli analogicznie między uczniem a nauczycielem, w kategoriach człowieka autonomicznego. Uważał, że dziecko rozwija się prawidłowo tylko wtedy, gdy ma zapewnioną wolność i swobodę, które jeśli będzie z nich korzystało we właściwy sposób pozwalają mu szczegółowo poznać siebie. Nauczyciel przez swoje działanie może tym rozwojem kierować [8]. W takim rozumieniu wychowawca fizyczny kształtuje osobowość i przygotowuje do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Orientacja humanistyczna nie oznacza jednak negacji tradycyjnych celów wychowania fizycznego, takich jak: nauczanie ruchu, usprawnianie organizmu czy wychowanie do życia w spo łeczeń stwie. Zakłada raczej ich dopełnienie, formowanie osobowości troszczącej się o własne ciało [1]. Opracowane przez Flandersa typy zachowań służące kategoryzowaniu interakcji nauczyciel uczeń zostały podzielone na trzy grupy: zachowania związane z nauczycielem, czyli akceptacja stanu emocjonalnego ucznia, wykorzystywanie pomysłów ucznia, zadawanie pytań, nauczanie, udzielanie praktycznych wskazówek, wyrażanie krytycznych uwag, zachowania werbalne ucznia, czyli odpowiadanie na polecenia nauczyciela, wykazywanie własnej inicjatywy,

20 20 AWF WE WROCŁAWIU 2013, 40 D. umiastowska Nowa podstawa programowa a przygotowanie studenta momenty ciszy panującej podczas zajęć [9]. Efektywność pracy nauczyciela może być określana z różnych punktów widzenia: psychologii, technologii, humanistyki, socjologii, pedagogiki krytycznej [10]. W ujęciu psychologicznym decydującą rolę będą odgrywały cechy osobowościowe (charyzmatyczność, empatia, otwartość itp.). W ujęciu technologicznym istotne będą kompetencje (umiejętność przekazywania wiadomości, wdrażania do samodzielności, stwarzania sytuacji wymagających rozwiązywania problemów oraz posługiwanie się zdobytymi umiejętnościami w praktycznym działaniu). W ujęciu humanistycznym na pierwsze miejsce wysuną się takie cechy nauczyciela, jak niepowtarzalność, twórcze działanie czy indywidualność. W ujęciu socjologicznym najważniejsza będzie pełniona rola zawodowa, która jest inaczej postrzegana przez środowisko szkolne, a inaczej przez rodzicielskie, a którą wyznaczają konkretne zasady. W ujęciu pedagogiki krytycznej największy nacisk zostanie położony na [ ] zaangażowanie nauczyciela na rzecz zmian w sferze publicznej. Instrumentem zmian są intelektualne kompetencje nauczyciela. One umożliwiają zmienianie nie tylko osobowości uczniów (w sferze poznawczej, uczuciowej i sprawnościowej), ale także środowiska społecznego [10, s. 46]. Rezultat procesu przygotowania studenta do umiejętności realizowania podstawy kształ cenia ogólnego na różnych etapach edukacyjnych będzie wypadkową opanowania umiejętności podstawowych od elementów gier i zabaw ruchowych przez gimnastykę, lekką atletykę, gry zespołowe, pływanie czy też sporty zimowe i posługiwania się nimi podczas organizacji działań dydaktycznych. Do takiego postępowania niezbędne są także umiejętności praktyczne, które student zdobywa w czasie praktyk pedagogicznych. Praktyki śródroczne według Więckowskiego [...] są ważnym elementem w procesie przygotowywania kandydatów na nauczycieli, gdyż pozwalają one studentowi na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z działalnością praktyczną w ramach systemu szkolnego [11, s. 195]. Z pewnością dopracowania wymaga system organizowania praktyk studenckich w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, w których student realizuje program pod opieką nauczyciela. Wiele doświadczeń nauczycieli akademickich i wniosków z hospitacji tej formy doskonalenia umiejętności pedagogicznych wskazuje na to, że nauczyciele opiekunowie nie zawsze właściwie wypełniają swoje role. Duże znaczenie ma też wyposażenie studentów w umiejętności związane z wdrażaniem uczniów do całożyciowej aktywności ruchowej, opartej nie tylko na klasycznych dyscyplinach sportowych, ale i na formach rekreacyjnych. Popularność innych niż tradycyjne form aktywności ruchowej wymaga od uczelni, by przedstawiła je swoim słuchaczom. Włączanie do lekcji elementów yogi, rozmaitych odmian fitnessu, nordic walkingu, speedbadmintona czy jazdy na łyżworolkach powinno być obowiązkiem każdego metodyka wychowania fizycznego, który akceptuje tematykę samodzielnie realizowanych zajęć przez studenta. By tak mogło się stać, student musi mieć możliwość poznania zasad prowadzenia tych dyscyplin podczas nauki w uczelni. Zjawisko niechęci ucznia do lekcji wychowania fizycznego często wynika z ich nieatrakcyjności. Od nauczyciela należy zatem oczekiwać, by zajęcia nieciekawe nie odbywały się w szkole. Możliwości urozmaicenia lekcji jest coraz więcej otwierają je programy autorskie oraz różnorodne propozycje fakultatywne, które dają uczniowi sposobność sprawdzenia się nie tylko w konkurencjach sportowych, ale także w formach turystycznych i rekreacyjnych. Ważny jest dobry kontakt nauczyciela z uczniem. Zostanie on nawiązany wtedy, gdy nauczyciel skupi uwagę nie na sobie, lecz na uczniu. Nie wolno zapominać o tym, że dobry kontakt wymaga od nauczyciela uważnej obserwacji i uważnego słuchania. W piramidzie zapamiętywania na najwyższych szczeblach pojawia się nauczanie przez praktyczne działanie (dające 75% efektywności) oraz nauczanie innych, czyli natychmiastowe wykorzystywanie zdobytej wiedzy (dające 90% efektywności) [12].

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2014 1

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4/2014 1 EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4(87)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Vol. 138 (2012) GMO Wystarczy iskra! 1. Internationales KORCZAK-Festival Berlin 12 Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Slawa Ratajczak Korczak,

Bardziej szczegółowo

WIZERUNKI PRZEDSIĘBIORCY Deutsche und polnische Unternehmerbilder

WIZERUNKI PRZEDSIĘBIORCY Deutsche und polnische Unternehmerbilder NIEMIECKIE I POLSKIE WIZERUNKI PRZEDSIĘBIORCY Deutsche und polnische Unternehmerbilder Staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Staatlich anerkannte, private Fachhochschule des

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK 2014 45 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kwartalnik, 2014, 45 Redaktor Naczelny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G

POLSKIE TOWARZYSTWO Polskie Towarzystwo Badania Gier BADAN A I E I G ISSN 2080-4555 Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej Instytutu

Bardziej szczegółowo

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt Projektheft 05/2005 XING Słubfurt Kultur findet Stadt eine sozio-kulturelle Recherche zur Grenzregion Frankfurt-Słubice, ausgeführt von Manuel Schilcher und Bernhard Seyringer unter Mitarbeit von Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD. Grundzüge der funktionalen Unternehmensbewertung. Podstawy funkcjonalnej waluacji przedsiębiorstwa

ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD. Grundzüge der funktionalen Unternehmensbewertung. Podstawy funkcjonalnej waluacji przedsiębiorstwa ERNS-MORIZ-ARND-UNIVERSIÄ GREIFSWALD Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Diskussionspapiere Grundzüge der funktionalen Unternehmensbewertung Podstawy funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109

Facta Simonidis, 2008 nr 1 (1) ISSN: 1899-3109 Facta Simonidis RADA PROGRAMOWA / ADVISORY BOARD Inesa Baybakova, Juergen Beschorner, Jiźi Ciśla, Edward Fiała, Jerzy Hetman (przewodniczący), Jan Jachymek, Teresa Łoś Nowak, Waldemar Martyn, Roland Mayor,

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

Sztuka i biznes Kunst und Business

Sztuka i biznes Kunst und Business Modernizacja polskiej kolei / Modernisierung der polnischen Bahn l Kolekcjonerzy sztuki G. Kulczyk i W. Fibak w wywiadzie / Kunstsammler G. Kulczyk und W. Fibak im Interview www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(10) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Katarzyna BRATNICKA Twórczość jako arena badań zarządzania. Podstawowe zagadnienia i

Bardziej szczegółowo

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2 n u m e r 3 / s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3 Rynek niemiecki g o s p o d a r k a p o l i t y k a s p o ł e c z e ń s t w o e u r o p a Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str.

Bardziej szczegółowo

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Nr 4 (25) Zielona Góra 2008 ISSN 1642-5995 Nr indeksu 370754 Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej Herausgegeben mit finanzieller

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE RAPORT Z BADANIA Laboratorium Mikrobadań IBE Autor: Tomasz Kasprzak Rozdział 5 na podstawie raportu autorstwa Magdalena Tędziagolskiej, Agnieszki Borek, Jakuba Kołodziejczyka, Iwony Koniecznej, Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO Pół wieku działalności ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE (1953) 1961 2011 materiały pod redakcją Joanny Chojeckiej Koszalin Pruszcz Gdański 2011 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011.

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011. P S Y C H O D R A M A I N S T I T U T F Ü R E U R O PA E. V ANGER and LOVE XI Psychodrama Conference of Psychodrama Institute for Europe 16-18 th September 2011 Kraków, Poland 1 Dear Colleagues and Friends,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK 2014 46 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kwartalnik, 2014, 46 Redaktor Naczelny

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 r Warszawa, lipiec 2012 Autor: dr Dominika Walczak Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz Bardzo wysoko oceniam zarówno pomysł napisania dzieła, jak również poziom tego przedsięwzięcia. Problem przedsiębiorczości nie znajdował dotychczas w Polsce należnego mu

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo