OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce Szafa SZB 19"...

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO 14001... 6 Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce... 9-42 Szafa SZB 19"..."

Transkrypt

1

2 Spis treêci OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie ISO 9001, ISO Gwarancja Referencje Szafy stojàce Szafa SZB 19" Szafa SZBk 19" zgodna z wymogami EMC Szafa komputerowa SZB PC 19" Szafa serwerowa SZB SE 19" Szafa kolokacyjna DSR 19" Szafa SZA 19" Szafa telekomunikacyjna SZT 21" Szafa SZT-1 19"/21" Szafa SZT-2 19" Przyk ady realizacji szaf z wyposa eniem Szafki wiszàce Szafka SKI 10" Elementy wyposa enia w standardzie 10" Szafka SD 19" Szafka SJ 19" Wyposa enie dodatkowe szafek SD, SJ Szafka SWT 19"/21" Stojaki Stojaki SRS, SRD 19" Stojak SRC 19" Wyposa enie dodatkowe Stopki Coko y kompletne z àcznikami pe nymi Elementy coko ów Kó ka Maskownica otworu kablowego DSR Maskownica pó ki DSR Uszczelka pó ki DSR Maskownica pod drzwi skrócone lub os on skróconà ZaÊlepki do p yty dolnej i górnej, dachu i maskownicy Pó ki Szufl ada i kieszeƒ na dokumentacj Szufl ady z klawiaturami Obudowa monitora Panele szczotkowe ZaÊlepki 19" Komplet maskownic pionowych Uchyty kablowe Prowadnice kabli Belki noêne, kàtowniki noêne Wysi gniki Komplet elementów mocujàcych Poprzeczka Prowadnice Wspornik kablowy Rama obrotowa Koryta kablowe Ramka z siatkà àcznik Listwa uziemienia Komplet linek uziemienia Zestaw oêwietleniowy Komplet odst pników Farba do zaprawek lakierniczych Listwy zasilajàce Panele wentylacyjne PW Panele wentylacyjne PWD i PD Termostat Higrostat Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami System nadzorowania warunków klimatycznych w obudowach Panel dystrybucji napi ç Konsultant ds. designu: Janusz Jagodziƒski, Sk ad i druk: Us ugi Poligrafi czne Bogdan Kokot vel Kokociƒski, Wydanie:

3 OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Zak ad Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. 1

4 O firmie Firma ZPAS S.A. znajduje si w Przygórzu, po o onym w pó nocno-wschodniej cz Êci Obni enia Noworudzkiego, graniczàcego z Parkiem Krajobrazowym Gór Sowich. Administracyjnie Przygórze nale y do gminy Nowa Ruda, b dàcej jednostkà administracyjnà powiatu k odzkiego (po udniowa cz Êç województwa dolnoêlàskiego). G sta sieç transportowa w tym regionie pozwala na atwy i szybki dojazd do K odzka, Wa brzycha, Âwidnicy i Wroc awia. Zak ad powsta w 1973 roku, przejmujàc obiekty pozostawione przez Âwidnickà Fabryk Wagonów i zamkni te pole Boles aw Kopalni W gla Kamiennego Nowa Ruda. Poczàtkowo przedsi biorstwo funkcjonowa o jako Zak ad DoÊwiadczalny IASE we Wroc awiu, nast pnie wesz o w sk ad CNPAE, a po 1989 roku podj to dzia ania prywatyzacyjne, doprowadzajàc do za o enia spó ki akcyjnej na poczàtku roku Kolejny prze om w rozwoju fi rmy nastàpi 1 czerwca 2004 r., kiedy ze ZPAS S.A. wydzielona zosta a spó ka ZPAS-NET, przejmujàc cz Êç dotychczasowej produkcji zak adu. Nowoczesny park maszynowy i wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza stanowià gwarancj wysokiej jakoêci i du ej elastycznoêci produkcyjnej zak adu. ZPAS S.A. w latach , przy àcznym nak adzie 15 mln. z, wybudowa dwie nowe hale (o powierzchni 10 tys. m ), co podwoi o dotychczasowà powierzchni produkcyjnà. Nowe hale zachowujà historyczny charakter XIX-wiecznej architektury przemys owej pozosta ych budynków, stanowiàcych nadal prawie po ow powierzchni produkcyjnej zak adu. W ca oêci tych zabudowaƒ mieêci si zautomatyzowana linia technologiczna do obróbki blachy, w àcznie z automatycznà lakiernià proszkowà (o powierzchni prawie 2000 m ) i wydzia ami technicznego zabezpieczenia produkcji. ISO 9001, ISO ZPAS S.A. posiada certyfi kat zapewnienia jakoêci ISO 9001: 2000 i certyfi kat systemu zarzàdzania Êrodowiskiem ISO 14001:1996. Oferta Oferta produkcyjna ZPAS S.A. i ZPAS-NET Sp. z o.o. skierowana jest g ównie dla potrzeb bran y IT (informatycznotelekomunikacyjnej). Nasze wyroby najcz Êciej stanowià Brama wjazdowa do zak adu Siedziba Zarzàdu Spó ki teletechniczne zabezpieczenie nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, informatycznych, a tak e energetycznych. Nowe rozwiàzania technologiczne pozwoli y stworzyç jednolità i kompleksowà ofert produktów. Nasze wyroby dzi ki tym rozwiàzaniom pozwalajà na po àczenie wczeêniej rozdzielonych grup produktów bran y informatycznej i energetycznej. Z P A S S. A. Panorama górnej cz Êci zak adu 2

5 O firmie Dolna cz Êç zak adu Oferta ZPAS S.A.: - obudowy teleinformatyczne 19" i 21" (w tym szafy serwerowe, telekomunikacyjne, kompatybilne elektromagnetycznie oraz inne w wersjach stojàcych i wiszàcych), - obudowy energetyczne bez wyposa enia elektrycznego (szafy SZE2, szafki wiszàce SWN), - obudowy w wykonaniu specjalnym, - wyroby z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej. Oferta ZPAS-NET Sp. z o.o.: - elementy okablowania strukturalnego i osprz t telekomunikacyjny, - szafy zewn trzne dost powe, - szafy i rozdzielnice z wyposa eniem elektrycznym, - pulpity dyspozytorskie i sterownicze, - synoptyczne tablice mozaikowe, - ZPAS Control Oversee - system automatyki budynkowej i przemys owej oraz nadzorowania warunków klimatycznych w obudowach teleinformatycznych i energetycznych. Z P A S S. A. Panorama dolnej cz Êci zak adu 3

6 O firmie Z P A S S. A. 4 5 Zak ad Mechaniczny: fot. 1-3: hala nu me rycz nie ste ro wa nych ma szy n do ob rób ki blach, fot. 4-5: ro bot spa wal ni czy 4

7 O firmie fot. 6: zauto ma ty zo wa na la kier nia prosz ko wa, fot. 7: numerycznie sterowane wykrawarki do blach, fot. 8-9: wy le war ka uszcze lek Z P A S S. A. 5

8 ISO 9001, ISO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZÑDZANIA JAKOÂCIÑ, ÂRODOWISKIEM, BEZPIECZE STWEM I HIGIENÑ PRACY System zawarty jest w Ksi dze Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, Ârodowiskiem, Bezpieczeƒstwem i Higienà Pracy, bazujàcej na wytycznych norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO oraz PN-N Wspomniana ksi ga stanowi jednoczeênie podstawowy element funkcjonujàcej w ZPAS S. A. struktury dokumentacyjnej. Potwierdzeniem realizacji za o eƒ systemu sà posiadane przez fi rm certyfi katy ISO 9001 (od 1998 r.) i ISO (od 2001 r.). ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOÂCI, ÂRODOWISKA I BHP Jako producent realizujemy zintegrowanà polityk, dà àcà do utrzymania opinii wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dostarczajàc naszym klientom us ugi i wyroby o odpowiednim poziomie jakoêci, dogodnym terminie realizacji i przy korzystnej cenie. Poziom jakoêci naszych wyrobów, oraz proces ich produkcji, zaplanowany jest w sposób minimalizujàcy niekorzystny wp yw na Êrodowisko, zachowujàcy maksymalne bezpieczeƒstwo pracowników, a tak e satysfakcj klientów, dostawców i Êrodowiska lokalnego, w którym zak ad si znajduje. GWARANCJA Z P A S S. A. Uwaga: Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 6

9 Referencje Szafy kolokacyjne DSR zainstalowane w serwerowni internetowej fi rmy OVH w Pary u (Francja). Serwerownia wykonana na bazie szaf SZB SE. Instalacj przeprowadzi o Przedsi biorstwo Handlowo-Informatyczne MCP Sp. z o.o. z Krakowa ( Z P A S S. A. 7

10 Referencje Jako producent obudów teleinformatycznych ZPAS S.A. wspó pracuje ze znanymi firmami: G ówny punkt dystrybucyjny w budynku Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Instalacja na bazie szaf SZB przeprowadzona przez firm ALMA SA z Poznania ( - ALMA, - ALSTOM, - C&C PARTNERS TELECOM, - CERN (Szwajcaria), - CITY BANK HANDLOWY, - COMPUTERLAND, - ELEKTROSKANDIA (Litwa, Norwegia), - ELTEK (Norwegia), - ELTEL NETWORKS, - EMERSON (Szwecja, Belgia), - ERICSSON, - IBM (Holandia, Maroko), - LUCENT TECHNOLOGIES, - MOLEX (Norwegia), - OPTIMUS, - OSP POLPAGER, - PCSS, - PKN ORLEN, - POLKOMTEL, - PROKOM SOFTWARE, - QUMAK INTERNATIONAL, - SIEMENS, - SOFTBANK, - SOLIDEX, - TALEX, - TEL ENERGO, - TELEKOMUNIKACJA POLSKA, - WINUEL, - ZAK AD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK. Z P A S S. A. Stacja Czo owa w Oddziale Telefonii Polskiej - Zachód Sp. z o.o. w Stargardzie Szczeciƒskim. Instalacj na bazie szaf SZB wykona a firma VECTOR Sp. z o.o. z Gdyni ( Szafy SZB zainstalowane w siedzibie BPT TELBANK S.A. w Warszawie W wielu miejscach w Polsce mo na spotkaç obudowy produkcji ZPAS z zamontowanymi urzàdzeniami i elementami okablowania strukturalnego, wchodzàce w sk ad sieci teleinformatycznych. Znajdujà si one w takich miejscach jak: - Bank Spó dzielczy - oddzia y w rejonie Kielc, - Bank Zachodni, - Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie, - Lukas Bank, - NASK Warszawa, Wroc aw, - Polski Komitet Olimpijski w Warszawie, - Polskie Koleje Paƒstwowe, - Port lotniczy we Wroc awiu, - Powszechna Kasa Oszcz dnoêci, - Stacje paliw PKN Orlen, - Telewizja Polska, - Telewizje kablowe, - TV Polsat w Warszawie, - TVN24 w Warszawie, - Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych. 8

11 Szafy stojàce SZB SZBk SZB PC SZB SE DSR SZA SZT SZT-1 SZT-2 9

12 Szafa SZB 19" PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 13), w tym 17 wykonaƒ dost pnych w sta ej sprzeda y z magazynu ZPAS S. A. Rozbudowany system konfi guracji: - ró ne wykonania drzwi, os on i dachów, - mo liwoêç zestawienia szaf w zespo y, - mo liwoêç ustawiania szafy na stopkach, kó kach i coko ach zwyk ych lub z mo liwoêcià poziomowania, - doprowadzenie kabli do szafy mo liwe z dowolnej strony, - w szafach o szerokoêci 800 mm istnieje mo liwoêç ustawienia belek noênych w rozstawie 21", - konfi gurowanie szafy za pomocà prostego systemu kodowania. Szeroki zakres elementów wyposa enia dodatkowego: pó ki, szufl ady, panele wentylacyjne, listwy zasilajàce, zaêlepki itp. Mo liwoêç realizacji szaf w wykonaniach specjalnych wg potrzeb klienta. ZAKRES DOSTAWY Szafa w konfi guracji podstawowej* (nr kat. SZB-xxx-17AA ): - szkielet, - drzwi przednie szklane, - dwie os ony boczne, - drzwi tylne blaszane, skrócone z maskownicà 3 U z przepustem szczotkowym, - dach standardowy, - dwie pary belek noênych w rozstawie 19", - listwa i linki uziemienia, - szafa stoi na stopkach regulacyjnych. *) Inne konfi guracje - patrz schemat na str. 13. Szafa SZB o szerokoêci 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi DANE TECHNICZNE S Z A F Y S T O J Ñ C E Szkielet - blacha stalowa 2,0 mm Os ony - blacha stalowa 1,0 mm Drzwi z blachy - bez szyby - blacha stalowa 1,0 mm - z szybà z metapleksu - blacha stalowa 1,5 mm, metapleks 4,0 mm - z szybà szklanà - blacha stalowa 2,0 mm, szk o hartowane 6,0 mm Drzwi szklane - szk o hartowane 6,0 mm Belki noêne - blacha stalowa 2,0 mm Stopieƒ ochrony: IP 20 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. Na specjalne zamówienie istnieje mo liwoêç wykonania szafy o stopniu ochrony IP 41. Wykoƒczenie powierzchni: Szkielet, dach, os ony, drzwi, cokó - malowane farbà proszkowà o grubej strukturze, w kolorze RAL Zastosowanie innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S. A. Belki noêne - alucynk. Wysi gniki - ocynkowane. Szafa SZB o szerokoêci 600 mm z drzwiami przednimi blaszanymi z szybà z metapleksu 10

13 Szafa SZB 19" Szafa SZB o szerokoêci 600 mm z drzwiami przednimi blaszanymi z szybà szklanà i zamkiem baskwilowym Szafa SZB o szerokoêci 800 mm z drzwiami przednimi blaszanymi z perforacjà Szafa SZB o szerokoêci 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi. Prawy bok szafy tworzà drzwi blaszane skrócone z maskownicà 3 U z przepustem szczotkowym. Szafa SZB o szerokoêci 800 mm z drzwiami przednimi blaszanymi z szybà z metapleksu i perforacjà S Z A F Y S T O J Ñ C E 11

14 Szafa SZB 19" Szafa o szerokoêci 600 mm Szafa o szerokoêci 800 mm Widok z przodu 5 Widok z przodu Widok z boku H1 H HU A A B B 6 L = 600 G = 600 lub 800 L = Przekrój A-A 380 Przekrój B-B ,7 S Z A F Y S T O J Ñ C E G "a" Szczegó "a" (belka noêna) 24 32, GU regulacja 65 GUmax = 700 lub 500 G Szczegó "b" (wysi gnik, belka noêna) "b" GU regulacja 9 WYSOKOÂå PODSTAWY H1 Stopki: od 25 do 50 mm Cokó : 100 lub 200 mm Kó ka typu 150: 108 mm Kó ka typu 300: 129 mm GUmax = 700 lub 500 BUDOWA 31,75 12,7 44,45 n x 44,45 belka noêna 1. Szkielet 2. Drzwi przednie 3. Os ona boczna 4. Os ona tylna lub drzwi tylne 5. Dach 6. Podstawa (cokó, stopki lub kó ka) 7. Belka noêna 8. Wysi gnik 9. Maskownica pionowa (wyposa enie dodatkowe) 12

15 Szafa SZB 19" Uwaga: SzerokoÊç ca kowita L [mm] 800 G bokoêç ca kowita G [mm] TABELA WYKONA Numer wykonania WysokoÊç u ytkowa HU [U = 44,45 mm] 45 U 42 U 39 U 36 U 33 U 30 U 27 U 24 U 18 U 15 U WysokoÊç szkieletu H [mm] Szafy w wykonaniach zaznaczonych czerwonym kolorem dost pne sà w sta ej sprzeda y z magazynu ZPAS S.A. (dotyczy szaf o nast pujàcej konfiguracji elementów sk adowych - podstawowa konfi guracja: szkielet, cztery belki noêne, dwie os ony boczne, drzwi przednie szklane, drzwi tylne blaszane - skrócone z maskownicà 3 U z przepustem szczotkowym, dach standardowy, cztery stopki regulacyjne, listwa uziemienia, linki uziemienia drzwi, os on i dachu - nr kat. SZB-xxx-17AA ). - Termin wykonania pozosta ych szaf w uzgodnieniu z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. NUMER KATALOGOWY SZAFY SZB Numer wykonania okreêlajàcy wymiary gabarytowe szafy (patrz tabela wykonaƒ). Przed numery jednocyfrowe lub dwucyfrowe nale y dopisaç zera. (Uwaga: Szafy z g bokimi os onami produkowane sà tylko w wykonaniach nr 9, 21 i 147) Rodzaj dachu: 1 - dach standardowy, 2 - dach z dodatkowà perforacjà, 3 - dach szczelny IP 41, 4 - dach z otworem pod zaêlepk *, 5 - dach z przepustem szczotkowym*, 6 - dach z dwoma przepustami szczotkowymi*, 7 - dach z przepustem szczotkowym tylnym**. *) Brak mo liwoêci zastosowania panelu wentylacyjnego PWD. **) Mo liwoêç jednoczesnego wprowadzenia kabli przez dach i monta u panelu wentylacyjnego PWD. SZB - XXX - XXXX - XX - XXXX PRZÓD TY LEWY BOK PRAWY BOK Rodzaj drzwi lub os ony: 0 - brak drzwi lub os ony, 1 - drzwi szklane, 2 - drzwi blaszane, 3 - drzwi blaszane, z perforacjà, 4 - drzwi blaszane, z szybà z metapleksu, 5 drzwi blaszane, z szybà z metapleksu i perforacjà, 6 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 3 U z zaêlepkà pe nà, 7 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 3 U z przepustem szczotkowym, 8 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 6 U z 2 zaêlepkami pe nymi, 9 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 6 U z 2 przepustami szczotkowymi, A - os ona blaszana, B - os ona blaszana, skrócona + maskownica 3 U z zaêlepkà pe nà, C - os ona blaszana, skrócona + maskownica 3 U z przepustem szczotkowym, D - os ona blaszana, skrócona + maskownica 6 U z 2 zaêlepkami pe nymi, E - os ona blaszana, skrócona + maskownica 6 U z 2 przepustami szczotkowymi, F - os ona boczna blaszana, g boka (przeznaczona tylko dla szaf SZB z g bokimi os onami bocznymi - patrz str. 16), G - drzwi blaszane z szybà szklanà i zamkiem baskwilowym (tylko jako drzwi przednie lub tylne do szaf o wysokoêci powy ej 18 U). UWAGA: W sk ad dostawy ka dej szafy SZB, oprócz elementów uj tych w numerze katalogowym, wchodzà cztery belki noêne, listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi, os on i dachu. Rodzaj podstawy: 0 - brak podstawy (szafa ustawiona bezpoêrednio na p ycie dolnej), 1 - stopki, 2 - kó ka typu 150 (patrz str. 58), 3 - kó ka typu 300 (patrz str. 58), 4 - cokó o wysokoêci 100 mm, 5 - cokó o wysokoêci 100 mm z mo liwoêcià poziomowania, 6 - cokó o wysokoêci 200 mm, 7 - cokó o wysokoêci 200 mm z mo liwoêcià poziomowania, 8 - cokó o wysokoêci 200 mm, poszerzony (tylko dla szaf SZB z g bokimi os onami bocznymi - patrz str. 16). PRZÓD TY LEWY BOK PRAWY BOK Konfiguracja Êcian coko u Cztery cyfry okreêlajàce rodzaje Êcian coko u. Je eli szafa nie stoi na cokole, to w tym miejscu nale y wpisaç zera (0000). Ka da ze Êcian mo e byç: 1 - pe na 2 - z perforacjà 3 - z podwójnà perforacjà* 4 - z przepustem szczotkowym 5 - z dwoma przepustami szczotkowymi* 6 - z przepustem szczotkowym i peforacjà* *) Tylko dla coko ów o wysokoêci 200 mm. Szczegó owy opis coko ów - patrz str Przyk ad: Numer katalogowy SZB-018-1AAA oznacza szaf SZB o wysokoêci u ytkowej 42 U, szerokoêci 800 mm i g bokoêci 600 mm. Szafa posiada drzwi przednie szklane; Êciana tylna i Êciany boczne os oni te sà zdejmowanymi os onami z blachy. Górnà cz Êç szafy przys ania standardowy dach. Szafa stoi na cokole o wysokoêci 100 mm. W tylnej Êcianie coko u znajduje si przepust szczotkowy do wprowadzenia kabli, pozosta e Êciany coko u sà perforowane. Drzwi, os ony i dach szafy sà uziemione. Wewnàtrz szafy znajdujà si cztery belki noêne, przymocowane do poprzeczek szkieletu za pomocà wysi gników. SPOSÓB ZAMAWIANIA SZAF SZB 1. Zamawiajàc szaf SZB, nale y zawsze podaç numer katalogowy wg powy szego schematu, który okreêla wymiary gabarytowe szafy oraz rodzaj drzwi, os on, dachu i podstawy. 2. Nast pnie nale y podaç numery katalogowe elementów wyposa enia dodatkowego (pó ki, zaêlepki, listwy zasilajàce, panele wentylacyjne itp. - str ). Elementy dodatkowego wyposa enia szafy dostarczane sà w osobnych opakowaniach wraz z elementami do monta u. Za dop atà istnieje mo liwoêç zamontowania wyposa enia dodatkowego w zamawianej szafi e. S Z A F Y S T O J Ñ C E 13

16 Przyk ady wykonaƒ szaf SZB Drzwi tylne skrócone, pod drzwiami zamontowana maskownica o wysokoêci 3 U z zaêlepkà pe nà Drzwi tylne skrócone, pod drzwiami zamontowana maskownica o wysokoêci 3 U z przepustem szczotkowym S Z A F Y S T O J Ñ C E W maskownicach mo na stosowaç ró ne rodzaje zaêlepek - patrz str Maskownica o wysokoêci 3 U z zaêlepkà pe nà - widok od Êrodka szafy Drzwi tylne skrócone, pod drzwiami zamontowana maskownica o wysokoêci 6 U z dwoma przepustami szczotkowymi Maskownica o wysokoêci 6 U z dwoma przepustami szczotkowymi - widok od Êrodka szafy 14

17 Przyk ady wykonaƒ szaf SZB Dach standardowy Dach z dodatkowà perforacjà Dach z otworem 380 x 210 mm pod zaêlepk o wym. 420 x 250 mm (zaêlepk nale y zamawiaç osobno - patrz str ) Dach szczelny do szaf o stopniu szczelnoêci IP 41 Dach z przepustem szczotkowym Dach z dwoma przepustami szczotkowymi W przypadku powy szych trzech dachów kable wprowadzane sà do wn trza szafy przez otwór o wymiarach 380 x 380 lub 380 x 210 mm, znajdujàcy si w p ycie górnej szkieletu, który mo na dodatkowo wyposa yç w zaêlepk z w ókninà i przepustem szczotkowym (str. 61) lub zaêlepk z pzepustem z pianki uszczelniajàcej. Rozwiàzanie to nie pozwala na zastosowanie w szafi e panelu wentylacyjnego dachowego PWD (str. 77). Dach z przepustem szczotkowym tylnym Przy zastosowaniu tego typu dachu p yta górna szkieletu szafy posiada dodatkowo przepust szczotkowy, przez który mo na wprowadziç kable przy jednoczeênie zamontowanym panelu wentylacyjnym PWD (str. 77). S Z A F Y S T O J Ñ C E 15

18 Szafa SZB z os onami g bokimi SZAFA TELEINFORMATYCZNA SPECJALNA Przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o ograniczonym dost pie z zewnàtrz. Konstrukcja szafy jest oparta na szkielecie szaf typu SZB o wymiarach 600 x 800 mm, a poprzez zastosowanie g bokich os on uzyskujemy szaf o szerokoêci 800 mm. Szafy realizowane w 3 wykonaniach gabarytowych (wg tabeli wykonaƒ). Podstaw szafy stanowi specjalny cokó o wysokoêci 200 mm, poszerzony do g bokoêci os on. Zastosowanie stopek lub kó ek w przypadku szafy z os onami g bokimi nie jest zalecane z uwagi na jej stabilnoêç. Szeroki zakres elementów wyposa enia dodatkowego - pó ki, szufl ady, panele wentylacyjne, listwy zasilajàce, zaêlepki itp. Mo liwoêç doboru odpowiedniego typu drzwi przednich i tylnych oraz dachu, jak w przypadku standardowej szafy SZB. TABELA WYKONA Numer wykonania szafy SZB WysokoÊç u ytkowa szafy SZB [U = 44,45 mm] Wymiary gabarytowe szkieletu wysokoêç x szerokoêç x g bokoêç [mm] 9 45 U 2096 x 600 x U 1963 x 600 x U 1830 x 600 x 800 UWAGA: Przy zamawianiu szaf SZB z os onami g bokimi nale y pos ugiwaç si numerem katalogowym wg schematu na str. 13, który umo liwia okreêliç rodzaje poszczególnych elementów sk adowych szafy. S Z A F Y S T O J Ñ C E Przepust szczotkowy w tylnej Êcianie coko u (rozwiàzanie opcjonalne) Szafa SZB z os onami g bokimi 16

19 Szafy SZB - przyk ady wykonaƒ niestandardowych Szafa SZB o szerokoêci 1000 mm, dwusekcyjna. Cz Êç lewa szafy wyposa ona w belki noêne w rozstawie 19". Cz Êç prawa posiada kàtowniki noêne w rozstawie 300 mm. Wykonanie specjalne. Szafa SZB o wysokoêci u ytkowej 42 U i szerokoêci 800 mm z ramà obrotowà 10 U - wykonanie specjalne (szczegó owy opis ram obrotowych na str. 70). Szafa SZB o szerokoêci 800 mm podzielona na dwie cz Êci - wykonanie specjalne S Z A F Y S T O J Ñ C E 17

20 Szafa SZBk 19" zgodna z wymogami EMC OBUDOWA EKRANUJÑCA DLA URZÑDZE EMITUJÑCYCH FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Szafa przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ z pracujàcymi urzàdzeniami emitujàcymi fale elektromagnetyczne. Realizowana zgodnie z wymogami norm EMC. Szafa posiada badania na skutecznoêç ekranowania zak óceƒ: - certyfi kat Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc awskiej, - certyfi kat Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn trznego w Warszawie. Mo liwoêç wyposa enia szafy w system wentylacji i system doprowadzenia kabli zasilajàcych. Mo liwoêç zastosowania niektórych elementów wyposa enia dodatkowego szaf SZB - coko y lub kó ka, pó ki, szufl ady, listwy zasilajàce, itp. Mo liwoêç realizacji szaf w wykonaniach specjalnych, wg potrzeb klienta. ZAKRES DOSTAWY - szkielet, - drzwi przednie pe ne, blaszane, - dwie os ony boczne, - os ona tylna, - dach standardowy, - zaêlepki p yty dolnej i górnej szkieletu, - dwie pary belek noênych w rozstawie 19", - listwa i linki uziemienia, - szafa stoi na stopkach regulacyjnych. CERTYFIKAT OCHRONY ELEKTROMAGNETYCZNEJ Szafa SZBk o szerokoêci 600 mm DANE TECHNICZNE S Z A F Y S T O J Ñ C E Szkielet Os ony Drzwi Belki noêne Dach - blacha stalowa 2,0 mm - blacha stalowa 1,5 mm - blacha stalowa 1,5 mm - blacha stalowa 2,0 mm - blacha stalowa 1,0 mm Stopieƒ ochrony: IP 61 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. Wykoƒczenie powierzchni: Szkielet, dach, os ony, drzwi, cokó - malowane farbà proszkowà o grubej strukturze, w kolorze RAL Zastosowanie innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Belki noêne - alucynk. 18

21 Szafa SZBk 19" zgodna z wymogami EMC 4 A Widok z przodu L HU A H1 H Widok z boku G 31,5 BUDOWA 1. Szkielet 2. Os ona boczna 3. Os ona tylna 4. Drzwi przednie 5. Dach 6. Belka noêna 7. Listwa uziemienia 8. Podstawa (cokó, stopki lub kó ka) WYSOKOÂå PODSTAWY H1 Stopki: od 25 do 50 mm Cokó : 100 lub 200 mm Kó ka typu 150: 108 mm Kó ka typu 300: 129 mm 3 2 Przekrój A-A miejsce w dolnej cz Êci szafy na wprowadzenie okablowania 7 2 NUMER KATALOGOWY SZAFY SZBk SZBk - XXX 6 SzerokoÊç ca kowita L [mm] G bokoêç szkieletu G [mm] TABELA WYKONA Numer wykonania, okreêlajàcy wymiary gabarytowe szafy (patrz tabela wykonaƒ). Przed numery jednocyfrowe nale y dopisaç zera. Uwaga: Cokó lub kó ka w przypadku szafy SZBk stanowià wyposa enie dodatkowe, które nale y zamawiaç osobno (patrz str ). Numer wykonania WysokoÊç u ytkowa HU [U = 44,45 mm] 45 U 42 U 40 U 38 U 32 U 24 U WysokoÊç szkieletu H [mm] S Z A F Y S T O J Ñ C E 19

22 Szafa komputerowa SZB PC 19" S U Y DO OCHRONY SPRZ TU KOMPUTEROWEGO I CHRONI GO PRZED DOST PEM OSÓB NIEUPOWA NIONYCH Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Szeroki zakres elementów wyposa enia dodatkowego: klawiatury, pó ki, szufl ady, panele wentylacyjne, listwy zasilajàce, zaêlepki itp. Mo liwoêç doprowadzenia kabli z dowolnej strony szafy. Konfi gurowanie szafy za pomocà prostego systemu kodowania (patrz str. 22). Mo liwoêç realizacji szaf w wykonaniach specjalnych wg potrzeb klienta. ZAKRES DOSTAWY Szafa w konfiguracji podstawowej* (nr kat. SZBPC-xxx-17AA ): - szkielet z zamontowanà szufladà uniwersalnà na klawiatur, - dwie os ony boczne, - podwójne drzwi przednie: dolne - pe ne, górne - z szybà szklanà, - drzwi tylne blaszane - skrócone, z maskownicà 3 U z przepustem szczotkowym, - dach standardowy, - dwie pary belek noênych w rozstawie 19", - listwa i linki uziemienia, - szafa stoi na stopkach regulacyjnych. *) Inne konfi guracje - patrz schemat na str. 22. Szafa SZB PC o szerokoêci 600 mm DANE TECHNICZNE S Z A F Y S T O J Ñ C E Szkielet - blacha stalowa 2,0 mm Os ony, dach i drzwi pe ne - blacha stalowa 1,0 mm Drzwi z szybà z szklanà - blacha stalowa 1,5 mm, szk o hartowane 4,0 mm Belki noêne - blacha stalowa 2,0 mm Stopieƒ ochrony: IP 20 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. Wykoƒczenie powierzchni: Szkielet, dach, os ony, drzwi, cokó - malowane farbà proszkowa o grubej strukturze w kolorze RAL Zastosowanie innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Belki noêne - alucynk. Wysi gniki - ocynkowane. 20

23 Szafa komputerowa SZB PC 19" S Z A F Y S T O J Ñ C E Szafa komputerowa SZB PC o szerokoêci 800 mm 21

24 Szafa komputerowa SZB PC 19" TABELA WYKONA SzerokoÊç ca kowita L [mm] G bokoêç szkieletu G [mm] Numer wykonania WysokoÊç u ytkowa HU [U = 44,45 mm] 45 U 42 U 39 U 36 U WysokoÊç szkieletu H [mm] NUMER KATALOGOWY SZAFY SZB PC Numer wykonania, okreêla wymiary gabarytowe szafy (patrz tabela wykonaƒ). Przed numery jednocyfrowe lub dwucyfrowe nale y dopisaç zera. Rodzaj drzwi przednich: 1 - drzwi górne z szybà szklanà, drzwi dolne bez szyby, 2 - drzwi górne i dolne wyposa one w szyby szklane. Rodzaj dachu: 1 - dach standardowy, 2 - dach z dodatkowà perforacjà, 3 - dach szczelny IP 41, 4 - dach z otworem pod zaêlepk *, 5 - dach z przepustem szczotkowym*, 6 - dach z dwoma przepustkami szczotkowymi*, 7 - dach z przepustem szczotkowym tylnym**. *) Brak mo liwoêci zastosowania panelu wentylacyjnego PWD. **) Mo liwoêç jednoczesnego wprowadzenia kabli przez dach i monta u panelu wentylacyjnego PWD (tylko dla szaf o g bokoêci 800 mm). SZB PC - XXX - XXXX - XX - XXXX - X S Z A F Y S T O J Ñ C E TY LEWY BOK PRAWY BOK Rodzaj drzwi lub os ony z boku i z ty u szafy: 0 - brak drzwi lub os ony, 1 - drzwi szklane, 2 - drzwi blaszane, 3 - drzwi blaszane, z perforacjà, 4 - drzwi blaszane, z szybà z metapleksu, 5 - drzwi blaszane, z szybà z metapleksu i perforacjà, 6 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 3 U z zaêlepkà pe nà, 7 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 3 U z przepustem szczotkowym, 8 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 6 U z 2 zaêlepkami pe nymi, 9 - drzwi blaszane, skrócone + maskownica 6 U z 2 przepustami szczotkowymi, A - os ona blaszana, B - os ona blaszana, skrócona + maskownica 3 U z zaêlepkà pe nà, C - os ona blaszana, skrócona + maskownica 3 U z przepustem szczotkowym, D - os ona blaszana, skrócona + maskownica 6 U z 2 zaêlepkami pe nymi, E - os ona blaszana, skrócona + maskownica 6 U z 2 przepustami szczotkowymi. Uwagi: W sk ad dostawy ka dej szafy SZB PC, oprócz elementów uj tych w numerze katalogowym, wchodzà cztery belki noêne, listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi, os on i dachu. Obudow monitora i inne wyposa enie nale y zamawiaç osobno. Rodzaj podstawy: 0 - brak podstawy (szafa ustawiona bezpoêrednio na p ycie dolnej), 1 - stopki, 2 - kó ka typu 150 (patrz str. 58), 3 - kó ka typu 300 (patrz str. 58), 4 - cokó o wysokoêci 100 mm, 5 - cokó o wysokoêci 100 mm z mo liwoêcià poziomowania, 6 - cokó o wysokoêci 200 mm, 7 - cokó o wysokoêci 200 mm z mo liwoêcià poziomowania. PRZÓD TY LEWY BOK PRAWY BOK Konfiguracja Êcian coko u Cztery cyfry okreêlajàce rodzaje Êcian coko u. Je eli szafa nie stoi na cokole, to w tym miejscu nale y wpisaç zera (0000). Ka da ze Êcian mo e byç: 1 - pe na 2 - z perforacjà 3 - z podwójnà perforacjà* 4 - z przepustem szczotkowym 5 - z dwoma przepustami szczotkowymi* 6 - z przepustem szczotkowym i peforacjà* *) Tylko dla coko ów o wysokoêci 200 mm. Szczegó owy opis coko ów - patrz str Rodzaj szuflady i klawiatury: 1 - szuflada z klawiaturà z touchpadem, 2 - szuflada z klawiaturà z trackballem, 3 - szuflada z klawiaturà bez urzàdzenia wskazujàcego, 4 - szuflada uniwersalna bez klawiatury. (Szczegó owy opis szuflad i klawiatur znajduje si na str. 64.) UWAGA: Na specjalne zamówienie mo liwe jest wykonanie szaf SZB PC o nietypowych wymiarach gabarytowych, innej wysokoêci monta u klawiatury itp. 22

25 Szafa komputerowa SZB PC 19" Widok z przodu Widok z przodu Widok z boku HU 889 (20 U) 1031 H1 H L = 600 WYSOKOÂå PODSTAWY H1 Stopki: od 25 do 50 mm Cokó : 100 lub 200 mm Kó ka typu 150: 108 mm Kó ka typu 300: 129 mm L = 800 BUDOWA SPOSÓB ZAMAWIANIA SZAF SZB PC G = 600 lub Szkielet szafy 2. Drzwi górne 3. Drzwi dolne 4. Os ona boczna 5. Poprzeczka z szufl adà 6. Dach 7. Podstawa (cokó, stopki lub kó ka) 1. Zamawiajàc szaf SZB PC, nale y zawsze podaç numer katalogowy wg schematu na poprzedniej stronie, który okreêla wymiary gabarytowe szafy oraz rodzaj drzwi, os on, dachu, podstawy i szufl ady z klawiaturà. 2. Nast pnie nale y podaç numery katalogowe elementów wyposa enia dodatkowego (obudowa monitora, pó ki, zaêlepki, listwy zasilajàce i wentylacyjne itp. - patrz str ). Elementy dodatkowego wyposa enia szafy dostarczane sà w osobnych opakowaniach wraz z elementami do monta u. 31,5 S Z A F Y S T O J Ñ C E 23

26 Szafa serwerowa SZB SE 19" OBUDOWA ZAPEWNIAJÑCA OCHRON SPRZ TU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 14 wykonaniach gabarytowych. Rozbudowany system konfi guracji: - ró ne wykonania drzwi, os on i dachów, - mo liwoêç zestawienia szaf w zespo y, - doprowadzenie kabli do szafy mo liwe z ka dej strony, - konfi gurowanie szafy za pomocà prostego systemu kodowania. Mo liwoêç kontrolowania drogi wentylujàcego strumienia powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego typu drzwi, os on bocznych i systemu paneli wentylacyjnych. Standardowo ka da szafa posiada szeêç belek noênych w rozstawie 19", cokó z wysuwana ramà wsporczà, listw uziemienia oraz linki uziemienia drzwi, os on i dachu. Pe ny zakres wyposa enia dodatkowego, specjalnego dla szaf serwerowych oraz typowego dla szaf telekomunikacyjnych. Mo liwoêç realizacji szaf w wykonaniach specjalnych wg potrzeb klienta. ZAKRES DOSTAWY Szafa w konfiguracji podstawowej* (nr kat. SZBSE-xxx ): - szkielet na cokole z wysuwanà ramà wsporczà, - drzwi przednie i tylne blaszane, perforowane, - dwie os ony boczne z blachy perforowanej, - dach pe ny, - trzy pary belek noênych w rozstawie 19", - listwa i linki uziemienia. *) Inne konfi guracje - patrz schemat na str. 27. DANE TECHNICZNE S Z A F Y S T O J Ñ C E Szkielet - blacha stalowa 2,0 mm Os ony - blacha stalowa 1,0 mm Drzwi z blachy - bez szyby - blacha stalowa 1,0 mm - z szybà szklanà - blacha stalowa 1,5 mm, szk o hartowane 6,0 mm Drzwi szklane - szk o hartowane 6,0 mm Belki noêne - blacha stalowa 2,0 mm Stopieƒ ochrony: IP 20 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. Wykoƒczenie powierzchni: Szkielet, dach, os ony, drzwi, cokó - malowane farbà proszkowà o grubej strukturze, w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Belki noêne - alucynk. Wysi gniki - ocynkowane. Szafa SZB SE o szerokoêci 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi 24

27 Szafa serwerowa SZB SE 19" Szafa o szerokoêci 600 mm Szafa o szerokoêci 600 mm - widok z ty u W tylnej Êciance coko u znajduje si przepust szczotkowy Szafa o szerokoêci 800 mm Szafa o szerokoêci 800 mm - widok z ty u Pod drzwiami tylnymi zamontowana maskownica 3 U S Z A F Y S T O J Ñ C E 25

28 Szafa serwerowa SZB SE 19" H 40 HU Widok z przodu (szafa o szerokoêci 600 mm) H HU Widok z przodu (szafa o szerokoêci 800 mm) Widok z boku A A B B G = 1000 Przekrój A-A 8 Przekrój B-B 8 S Z A F Y S T O J Ñ C E G = L = Przód szafy Przyk adowe wykonania zaêlepek do otworów w p ycie dolnej, p ycie górnej, dachu oraz maskownicach szafy SZB SE. Pe na oferta na str G = L = Przód szafy BUDOWA 1. Szkielet szafy 2. Belka noêna 3. Belka noêna Êrodkowa 4. Wysi gnik dolny 5. Wysi gnik 6. Cokó z wysuwanà ramà wsporczà 7. Dach 8. Listwa uziemienia 9. Ceownik Uwagi: Szaf na rysunku pokazano bez os on i drzwi. W p ycie górnej (opcjonalnie w dachu) szafy znajdujà si te same otwory jak w p ycie dolnej. Otwory te mo na wyposa yç w ró nego rodzaju zaêlepki. Pó ki o podwy szonej noênoêci do szaf SZB SE - patrz str

29 Szafa serwerowa SZB SE 19" SzerokoÊç ca kowita L [mm] G bokoêç ca kowita G [mm] TABELA WYKONA Numer wykonania WysokoÊç u ytkowa HU [U = 44,45 mm] 47 U 45 U 42 U 39 U 36 U 33 U 24 U WysokoÊç szkieletu H [mm] NUMER KATALOGOWY SZAFY SZB SE Numer wykonania okreêlajàcy wymiary gabarytowe szafy (patrz tabela wykonaƒ). Przed numery jednocyfrowe lub dwucyfrowe nale y dopisaç zera. LEWY BOK PRAWY BOK Rodzaje os on bocznych: 0 - brak os ony, 1 - os ona z blachy, pe na, 2 - os ona z blachy, perforowana. Prodzaj dachu 1 - dach pe ny, 2 - dach z otworami pod zaêlepki. SZB SE - XXX - XXXX - X Rodzaj drzwi przednich: 0 - brak drzwi, 1 - drzwi blaszane, pe ne, 2 - drzwi blaszane, perforowane, 3 - drzwi szklane, 4 - drzwi blaszane z perforacjà, szybà szklanà i zamkiem baskwilowym. Rodzaj drzwi tylnych lub os ony tylnej: 0 - brak drzwi lub os ony, 1 - drzwi blaszane, pe ne, 2 - drzwi blaszane, pe ne, skrócone + maskownica 3 U*, 3 - drzwi blaszane, pe ne, skrócone + maskownica 6 U**, 4 - drzwi blaszane, perforowane, 5 - drzwi blaszane, perforowane, skrócone + maskownica 3 U*, 6 - drzwi blaszane, perforowane, skrócone + maskownica 6 U**, A - os ona blaszana, pe na, B - os ona blaszana, pe na, skrócona + maskownica 3 U*, C - os ona blaszana, pe na, skrócona + maskownica 6 U**, D - os ona blaszana, perforowana, E - os ona blaszana, perforowana, skrócona + maskownica 3 U*, F - os ona blaszana, perforowana, skrócona + maskownica 6 U**. *) Maskownica o wysokoêci 3 U z otworem pod zaêlepk. **) Maskownica o wysokoêci 6 U z dwoma otworami pod zaêlepki. UWAGI: W sk ad ka dej szafy SZB SE, oprócz elementów uj tych w numerze katalogowym, wchodzi szeêç belek noênych, cokó z wysuwanà ramà wsporczà, listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi, os on i dachu. ZaÊlepki do p yty dolnej, p yty górnej, maskownicy i dachu oraz inne elementy wyposa enia dodatkowego nale y zamawiaç osobno. Przyk ad: Numer katalogowy SZBSE oznacza szafe SZB SE o wysokoêci u ytkowej 45 U, szerokoêci 600 mm i g ebokoêci 1000 mm. Drzwi przednie i drzwi tylne szafy wykonane sà z blachy perforowanej. Pod drzwiami tylnymi znajduje si maskownica o wysokoêci 6 U z dwoma otworami pod zaêlepki. Âciany boczne szafy os oni te sà zdejmowanymi os onami z blachy perforowanej. Górna czeêç szafy przys ania dach, w którym przewidziano identyczne otwory jak w p ycie dolnej i górnej szkieletu. Szafa stoi na cokole o wysokosci 100 mm z wysuwanà ramà wsporczà. SPOSÓB ZAMAWIANIA SZAF SZB SE Zamawiajàc szaf SZB SE, nale y zawsze podaç numer katalogowy wg powy szego schematu, który okreêla wymiary gabarytowe szafy oraz rodzaje drzwi, os on i dachu. 2. Nast pnie nale y podaç numery katalogowe elementów wyposa enia dodatkowego (pó ki, zaêlepki, listwy zasilajàce, panele wentylacyjne itp. - patrz str ). Elementy dodatkowego wyposa enia szafy dostarczane sà w osobnych opakowaniach wraz z elementami do monta u. S Z A F Y S T O J Ñ C E 27

30 Szafa kolokacyjna DSR 19" POZWALA NA UMIESZCZENIE W JEDNEJ SZAFIE KILKU NIEZALE NYCH SERWERÓW Szafa kolokacyjna DSR jest obudowà przeznaczonà do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Jej zadaniem jest ochrona zainstalowanych urzàdzeƒ i zapewnienie im odpowiedniej wentylacji. Przewidziane jest 1 wykonanie gabarytowe w 6 ró nych wariantach poziomego podzia u przestrzeni do zabudowy. Przy projektowaniu szafy DSR zastosowano nietypowe rozwiàzania konstrukcyjne, u ywane dotychczas w obudowach specjalnych, w po àczeniu ze sprawdzonym systemem wentylacji. Charakterystyka budowy: Drzwi przednie i tylne z blachy stalowej perforowanej, oferowane w trzech wysokoêciach: 47 U, 23 U, 11 U. Z ty u szafy mo na za o yç równie os on perforowanà. Z boku szafy przewidziane jest zastosowanie os on perforowanych. W przypadku szaf w zabudowie szeregowej os ona pe ni funkcj przegrody. Drzwi i os ony standardowo posiadajà zamki jednopunktowe bez klamki. Na yczenie mo liwe jest zastosowanie zamków z uchwytem wychylnym. Poszczególne przedzia y wewnàtrz szafy oddzielone sà za pomocà poziomych przegród, przykr canych do szkieletu. Ka dy przedzia posiada niezale ny stela 19" i wydzielone kana y kablowe, biegnàce po obu stronach obudowy. Wprowadzenie kabli do szafy mo liwe jest od do u lub od góry. W p ycie górnej i dolnej szkieletu szafy znajduje si otwór o wymiarach 380 x 210 mm, przeznaczony do zamontowania panelu wentylacyjnego lub ró nego rodzaju zaêlepek, oraz dwa dodatkowe otwory boczne pod wejêcia kablowe. W przypadku wprowadzania kabli od góry nale y zastosowaç dach z otworami pod wejêcia kablowe. S Z A F Y S T O J Ñ C E Szkielet szafy Os ony boczne Drzwi Dach Belki noêne DANE TECHNICZNE - blacha stalowa 2,0 mm - blacha stalowa 1,0 mm - blacha stalowa 1,0 mm - blacha stalowa 1,0 mm - blacha stalowa 2,0 mm Stopieƒ ochrony: IP 20 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529 Wykoƒczenie powierzchni: Szkielet, dach, os ony, cokó - malowane farbà proszkowà o grubej strukturze w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Belki noêne, koryta kablowe - alucynk. Szafy DSR w zabudowie szeregowej ZAKRES DOSTAWY Szafa w konfiguracji podstawowej* (nr kat. DSR-00x-x600-1): - szkielet, - przegrody poziome, iloêç w zale noêci od wariantu podzia u wn trza szafy, - osobne drzwi przednie do ka dego przedzia u, - jedna os ona tylna na ca à wysokoêç szafy, - dwie pary belek noênych w rozstawie 19" dla ka dego przedzia u, - kana y kablowe (nie dotyczy szafy bez przedzia ów), - dach pe ny, - linki uziemienia. *) Inne konfi guracje - patrz schemat na str

31 Szafa kolokacyjna DSR 19" Szafa DSR o dwóch przedzia ach Szafa DSR o czterech przedzia ach, koryta kablowe prowadzone od do u 1 Wyposa enie dodatkowe: 1 - uszczelka przegrody 2 - maskownica przegrody 3 2 Wyposa enie dodatkowe: 3 - maskownice otworu kablowego Szafa DSR o czterech przedzia ach, koryta kablowe prowadzone od góry, dach z otworami kablowymi S Z A F Y S T O J Ñ C E 29

32 Szafa kolokacyjna DSR 19" Przekrój A-A Przekrój D-D S Z A F Y S T O J Ñ C E Widok z przodu Widok z boku (szafa bez os on) Widok z boku (szafa bez os on) BUDOWA S up szkieletu 2. P yta górna szkieletu 3. P yta dolna szkieletu 4. Przegroda 5. Belka wsporcza 6. Belka noêna 7. Koryto kablowe 8. Dach pe ny 9. Stopka regulacyjna 10. Drzwi przednie 11. Poprzeczka 12. Os ona tylna lub drzwi tylne 13. Maskownica przegrody (wyposa enie dodatkowe) 14. Maskownica otworu kablowego (wyposa enie dodatkowe) U 23 U 23 U A B C Przekrój B-B Przekrój C-C A B C U 11 U 12 D E F Przekrój E-E Przekrój F-F D 5 E F

33 Szafa kolokacyjna DSR 19" NUMER KATALOGOWY SZAFY DSR Podzia wn trza szafy: Rodzaj os ony bocznej: Rodzaj dachu: 11 U 11 U 11 U 23 U 23 U 11 U 11 U 23 U 47 U 11 U 11 U 23 U 23 U 11 U 11 U 11 U 1 dach pe ny 2 dach z otworami kablowymi UWAGI: Poziome przegrody zajmujà wysokoêç 1 U. Ka dy przedzia posiada niezale ny stela 19''. 0 brak os ony LEWY BOK A os ona perforowana PRAWY BOK DSR - OOX - XXXX - XX PRZÓD TY Podzia Êciany przedniej i tylnej: Drzwi perforowane Os ona perforowana Rodzaj podstawy: 1 - stopki regulacyjne, 2 - cokó o wysokoêci 100 mm, 3 - cokó o wysokoêci 100 mm z mo liwoêcià poziomowania, 4 - cokó o wysokoêci 200 mm, 5 - cokó o wysokoêci 200 mm z mo liwoêcià poziomowania A UWAGI: Podzia Êciany przedniej i tylnej jest niezale ny od podzia u wn trza szafy. Drzwi wyposa one sà standardowo w zamki jednopunktowe z nap dem na klucz (bez klamki). Na yczenie klienta jest mo liwe zastosowanie zamków z uchwytem wychylnym. SPOSÓB ZAMAWIANIA SZAF DSR 19" UWAGI: Szczegó owy opis coko ów na str Zamawiajàc szaf DSR, nale y zawsze podaç numer katalogowy wg powy szego schematu, który okreêla podzia wn trza szafy oraz rodzaje drzwi, os on, dachu i podstawy. 2. Nast pnie nale y podaç numery katalogowe elementów wyposa enia dodatkowego (zaêlepki, maskownice, listwy zasilajàce itp. - patrz str ). Elementy dodatkowego wyposa enia szafy dostarczane sà w osobnych opakowaniach wraz z elementami do monta u. Wyposa enie dodatkowe: Maskownica przegrody DSR - str. 59 Uszczelka przegrody DSR - str. 59 Maskownice otworu kablowego - str. 59 Listwa uziemienia - str. 72 Komplet odst pników - str. 73 S Z A F Y S T O J Ñ C E 31

34 Szafa SZA 19" UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA, PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWANIA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH Oferowana w 24 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 34). Mo liwoêç ustawiania szafy na stopkach, kó kach i coko ach zwyk ych lub z mo liwoêcià poziomowania. Konfi gurowanie szafy za pomocà prostego systemu kodowania. Mo liwoêç doprowadzenia kabli z dowolnej strony szafy. Szeroki zakres elementów wyposa enia dodatkowego: pó ki, szufl ady, panele wentylacyjne, listwy zasilajàce, zaêlepki itp. Mo liwoêç realizacji szaf w wykonaniach specjalnych wg potrzeb klienta. ZAKRES DOSTAWY Szafa w konfiguracji podstawowej* (nr kat. SZA-xxx-1AAA ): - szkielet wykonany z profili aluminiowych, - dwie os ony boczne, - drzwi przednie z blachy z szybà szklanà, - os ona tylna na pe nà wysokoêç szafy, - dach standardowy, - dwie pary belek noênych w rozstawie 19", - szafy o szer. 800 mm posiadajà 2 maskownice pionowe, - listwa i linki uziemienia, - szafa stoi na stopkach regulacyjnych. *) Inne konfi guracje - patrz schemat na str. 34. DANE TECHNICZNE S Z A F Y S T O J Ñ C E Szkielet - profi l aluminiowy Os ony i dach - blacha stalowa 1,0 mm Drzwi - bez szyby - blacha stalowa 1,0 mm - z szybà - blacha stalowa 1,5 mm, szk o hartowane 4,0 mm P yta dolna - blacha stalowa 2,0 mm P yta górna - blacha stalowa 1,5 mm Belki noêne - blacha stalowa 2,0 mm Stopieƒ ochrony: IP 20 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. W razie potrzeby mo e byç podniesiony na IP 40. Wykoƒczenie powierzchni: Szkielet - anodowane aluminium. Belki noêne - alucynk. Wysi gniki - ocynkowane. Pozosta e elementy - farba proszkowa o grubej strukturze, w kolorze RAL Zastosowanie innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S. A. 32

35 Szafa SZA 19" Szafa SZA o szerokoêci 800 mm z drzwiami z szybà szklanà i zamkiem baskwilowym Szafy SZA o szerokoêci 800 mm wyposa one sà standardowo w dwie maskownice pionowe, zakrywajàce przestrzenie pomi dzy przednimi belkami noênymi a bokami szafy. W ramie górnej szkieletu, pod dachem szafy zamontowana jest p yta górna, w której wyci ty jest otwór o wymiarach 380 x 380 mm, przeznaczony do zamocowania panelu wentylacyjnego PWD (str. 77) lub zaêlepki (str ). S Z A F Y S T O J Ñ C E Dolna cz Êç szafy - widoczny otwór 380 x 380 mm w p ycie dolnej i system profili aluminiowych 33

36 Szafa SZA 19" TABELA WYKONA SzerokoÊç ca kowita L [mm] G bokoêç ca kowita G [mm] Numer wykonania WysokoÊç u ytkowa HU [U = 44,45 mm] 45 U 42 U 36 U 32 U 28 U 24 U WysokoÊç ca kowita szafy bez podstawy H [mm] NUMER KATALOGOWY SZAFY SZA Numer wykonania, okreêlajàcy wymiary gabarytowe szafy (patrz tabela wykonaƒ). Przed numery jednocyfrowe lub dwucyfrowe nale y dopisaç zera. Rodzaj dachu: 1 - dach standardowy, 2 - dach z dodatkowà perforacjà, 3 - dach szczelny IP 40. UWAGA: W sk ad dostawy ka dej standardowej szafy SZA, oprócz elementów uj tych w numerze katalogowym, wchodzà cztery belki noêne, listwa uziemienia, o szerokoêci 800 mm równie dwie maskownice pionowe. SZA - XXX - XXXX - XX - XXXX S Z A F Y S T O J Ñ C E PRZÓD TY LEWY BOK PRAWY BOK Rodzaj drzwi lub os ony: 0 - brak drzwi lub os ony, 1 - drzwi z szybà szklanà i zamkiem baskwilowym, 2 - drzwi pe ne z zamkiem baskwilowym, 3 - drzwi pe ne z zamkiem jednopunktowym, 4 - drzwi pe ne z zam. 1-punkt. skrócone + maskownica 3 U pe na, 5 - drzwi pe ne z zam. 1-punkt. skrócone + maskownica 3 U z przep. szczot., 6 - drzwi pe ne z zam. 1-punkt. skrócone + maskownica 6 U pe na, 7 - drzwi pe ne z zam. 1-punkt. skrócone + maskownica 6 U z przep. szczot., A - os ona na pe nej wysokoêci szafy, B - os ona skrócona + maskownica 3 U pe na, C - os ona skrócona + maskownica 3 U z przepustem szczotkowym, D - os ona skrócona + maskownica 6 U pe na, E - os ona skrócona + maskownica 6 U z 2 przepustami szczotkowymi. Rodzaj podstawy: 0 - brak podstawy (szafa ustawiona bezpoêrednio na p ycie dolnej), 1 - stopki, 2 - kó ka typu 150 (patrz str. 58), 3 - kó ka typu 300 (patrz str. 58), 4 - cokó o wysokoêci 100 mm, 5 - cokó o wysokoêci 100 mm z mo liwoêcià poziomowania, 6 - cokó o wysokoêci 200 mm, 7 - cokó o wysokoêci 200 mm z mo liwoêcià poziomowania. PRZÓD TY LEWY BOK PRAWY BOK Konfiguracja Êcian coko u Cztery cyfry okreêlajàce rodzaje Êcian coko u. Je eli szafa nie stoi na cokole, to w tym miejscu nale y wpisaç zera (0000). Ka da ze Êcian mo e byç: 1 - pe na 2 - z perforacjà 3 - z podwójnà perforacjà* 4 - z przepustem szczotkowym 5 - z dwoma przepustami szczotkowymi* 6 - z przepustem szczotkowym i peforacjà* *) Tylko dla coko ów o wysokoêci 200 mm. Szczegó owy opis coko ów - patrz str Przyk ad: Numer katalogowy SZA AA oznacza szaf SZA o wysokoêci u ytkowej 42 U, szerokoêci i g bokoêci 800 mm. Szafa posiada drzwi przednie z szybà szklanà i zamkiem baskwilowym, drzwi tylne pe ne z dwoma zamkami jednopunktowymi oraz dwie os ony boczne. Górnà cz Êç szafy przys ania standardowy dach. Szafa stoi na cokole o wysokoêci 100 mm. W tylnej Êcianie coko u znajduje si przepust szczotkowy do wprowadzenia kabli, pozosta e Êciany coko u sà pe ne. Drzwi, os ony i dach szafy sà uziemione. Wewnàtrz szafy znajdujà si cztery belki noêne, mocowane do szkieletu za pomocà oêmiu wysi gników, oraz dwie maskownice pionowe. SPOSÓB ZAMAWIANIA SZAF SZA 19" 1. Zamawiajàc szaf SZA, nale y zawsze podaç numer katalogowy wg powy szego schematu, który okreêla wymiary gabarytowe szafy oraz rodzaj drzwi, os on, dachu i podstawy. 2. Nast pnie nale y podaç numery katalogowe elementów wyposa enia dodatkowego, (pó ki, zaêlepki, listwy zasilajàce i wentylacyjne itp. - patrz str ). Elementy dodatkowego wyposa enia szafy dostarczane sà w osobnych opakowaniach wraz z elementami do monta u. 34

37 Szafa SZA 19" H HU 68 Widok z przodu Widok z boku 1 A A 6 H Przekrój A-A 4 3 G 4 Szczegó "a" "a" L BUDOWA 1. Szkielet z profili aluminiowych 2. Dach 3. Os ona tylna 4. Os ona boczna 5. Drzwi przednie 6. P yta dolna 7. Podstawa (cokó, kó ka lub stopki) 8. Wysi gnik 9. Belka noêna 10. Maskownica pionowa 11. Zaczep baskwila 12. Listwa uziemienia WYSOKOÂå PODSTAWY H1 Stopki: od 25 do 50 mm Cokó : 100 lub 200 mm Kó ka typu 150: 108 mm Kó ka typu 300: 129 mm S Z A F Y S T O J Ñ C E 35

38 Szafa telekomunikacyjna SZT 21" SZAFA TELEKOMUNIKACYJNA SPECJALNA Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Skonstruowana zgodnie z normà ETS ZAKRES DOSTAWY - szkielet szafy, - dwie os ony boczne, - drzwi przednie z szybà z metapleksu, - drzwi tylne z szybà z metapleksu lub os ona tylna, - jedna para belek noênych w rozstawie 21", mocowanych do s upów szkieletu, - przepust szczotkowy do wprowadzania kabli, umieszczony z ty u, w dolnej cz Êci szafy, - zaêlepka z przepustem z pianki, zamontowana w p ycie górnej szafki (tylko w szafach o g bokoêci 600 mm; mo liwoêç zamiany zaêlepki na panel wentylacyjny PD-2W), - listwa i linki uziemienia. DANE TECHNICZNE Szkielet - blacha stalowa 2,0 mm Os ony boczne - blacha stalowa 1,0 mm Drzwi - blacha stalowa 1,5 mm Stopieƒ ochrony: IP 10 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. W razie potrzeby mo e byç podwy szony na IP 41. Wykoƒczenie powierzchni: Farba proszkowa w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Widok szafy z przodu S Z A F Y S T O J Ñ C E ZaÊlepka z przepustem z pianki uszczelniajàcej w dachu szafy Widok szafy z ty u (wersja z drzwiami tylnymi) 36

39 Szafa telekomunikacyjna SZT 21" Widok z przodu Widok z boku Widok z ty u HU H G 6 G Widok szafy z przodu "a" "b" BUDOWA 1. Szkielet szafy 2. Os ona boczna 3. Drzwi przednie 4. Drzwi tylne 5. Belka noêna 6. ZaÊlepka z przepustem z pianki uszczelniajàcej 7. Przepust szczotkowy 8. Listwa uziemienia Szczegó "a" Sposób monta u belek noênych w szafie o numerze wykonania 2. TABELA WYKONA Numer Wymiar [mm] Numer katalogowy wykonania G HU H szafa z drzwiami tylnymi szafa z os onà tylnà SZT SZT SZT Szczegó "b" Sposób monta u belek noênych w szafie o numerze wykonania S Z A F Y S T O J Ñ C E 37

40 Szafa SZT-1 19"/21" SZAFA TELEKOMUNIKACYJNA O KONSTRUKCJI SAMONOÂNEJ Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Z przodu szafa posiada otwory do monta u urzàdzeƒ w systemie 19" lub 21" (w zale noêci od wykonania). Na Êcianach bocznych szafa posiada przet oczenia do szybkiego monta u p yt monta owych. W p ycie górnej i dolnej przewidziano przepusty kablowe z piankà uszczelniajacà. Szafa nie posiada drzwi przednich. Mo liwoêç zastosowania niektórych elementów wyposa enia dodatkowego szaf SZB - pó ki, szufl ady, listwy zasilajàce itp. ZAKRES DOSTAWY - p yta dolna, - p yta górna, - dwie Êciany boczne, - Êciana tylna, - szafa stoi na stopkach regulacyjnych. DANE TECHNICZNE Âciany boczne - blacha stalowa alucynk 1,5 mm P yta górna - blacha stalowa alucynk 1,5 mm P yta dolna - blacha stalowa 1,5 mm Âciana tylna - blacha stalowa alucynk 1,0 mm Wykoƒczenie powierzchni: Zewn trzna cz Êç szafy malowana farbà proszkowà o grubej strukturze w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. S Z A F Y S T O J Ñ C E Numer wykonania Numer katalogowy TABELA WYKONA Wymiar H [mm] HU [U = 44,45 mm] G [mm] LU [mm] 1 SZT U 2 SZT U 3 SZT U SZT U 5 SZT U SZT U (19") 7 SZT U 8 SZT U 9 SZT U 10 SZT U 11 SZT U 12 SZT U 13 SZT U 14 SZT U 15 SZT U 16 SZT U 17 SZT U 18 SZT U 19 SZT U 20 SZT U (21") 38

41 Szafa SZT-1 19"/21" "a" Widok z przodu 7 Widok z boku 3 4 H HU H1 LU "b" 600 G Widok z góry Szczegó "a" BUDOWA 1. Âciana boczna 2. P yta dolna 3. P yta górna 4. Âciana tylna 5. Stopka 6. Blachowkr t 7. Przepust kablowy z piankà uszczelniajàcà WYSOKOÂå PODSTAWY H1 Stopki: od 25 do 50 mm Szczegó "b" S Z A F Y S T O J Ñ C E 39

42 Szafa SZT-2 19" SZAFA TELEKOMUNIKACYJNA Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Z przodu szafa posiada otwory do monta u urzàdzeƒ w systemie 19". Szafa nie posiada drzwi przednich. Mo liwoêç ustawienia szafy na kó kach typu patrz str. 58. Mo liwoêç zastosowania niektórych elementów wyposa enia dodatkowego szaf SZB - pó ki, coko y, szufl ady, listwy zasilajàce itp. Mo liwoêç realizacji szaf w wykonaniach specjalnych, wg potrzeb klienta. ZAKRES DOSTAWY - szkielet z przepustem kablowym z pianki uszczelniajacej w p ycie dolnej, - dwie os ony boczne, - os ona tylna, - dach ze Êrubami z uchem oraz przepustem kablowym z pianki uszczelniajàcej, - linki uziemienia, - szafa stoi na stopkach regulacyjnych. DANE TECHNICZNE Szkielet szafy Os ony boczne i tylne Dach - blacha stalowa 1,5 mm - blacha stalowa 1,0 mm - blacha stalowa 1,0 mm S Z A F Y S T O J Ñ C E Wykoƒczenie powierzchni: Szafa malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Numer wykonania Numer katalogowy TABELA WYKONA 1 SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT SZT Szafa SZT-2 z p ytà dolnà bez otworu wentylacyjnego i p ytà górnà przystosowanà do monta u panelu wentylacyjnego PWD - wykonanie specjalne Wymiar G [mm] H [mm] HU [U = 44,45 mm] U U U U U 40

43 Szafa SZT-2 19" Widok z przodu 6 Widok z boku 1 A A HU 4 2 H Przekrój A-A 600 G BUDOWA 1. Szkielet 2. Os ona boczna 3. Os ona tylna 4. Dach 5. Stopka regulacyjna 6. Âruba z uchem 7. Siatka metalowa 8. Przepust kablowy z piankà uszczelniajàcà G WYSOKOÂå PODSTAWY H1 Stopki: od 25 do 50 mm Kó ka typu 150: 108 mm Kó ka stanowià wyposa enie dodatkowe - patrz str. 58. Cokó stanowi wyposa enie dodatkowe - patrz str H1 S Z A F Y S T O J Ñ C E 41

44 Przyk ady realizacji szaf z wyposa eniem Szafa SZB wyposa ona w elementy okablowania strukturalnego Szafa SZA wyposa ona w urzàdzenia telemechaniki systemu SYNDIS S Z A F Y S T O J Ñ C E Szafa SZT-2 z listwà zasilaƒ napi ç sta ych i zmiennych oraz panelem wentylacyjnym Szafa sygnalizacji centralnej dla stacji energetycznej w Koninie - Nies uszu, wykonana na bazie szafy SZA Istnieje mo liwoêç wyposa enia szaf w osprz t telekomunikacyjny lub elektryczny wg projektu dostarczonego przez klienta lub opracowanego przez ZPAS S.A. 42

45 Szafki wiszàce SKI SWT SJ SD 43

46 Szafka SKI 10" SZAFKA PRZEZNACZONA DLA MA YCH INSTALACJI SIECIOWYCH WysokoÊç u ytkowa szafki 7 U. Standard 10" tworzà dwa kàtowniki przymocowane na sta e do Êcian bocznych. Na tylnej Êcianie znajduje si sworzeƒ gwintowany do zamocowania tacki Êwiat owodowej - bazy monta owej dla spawanych po àczeƒ Êwiat owodowych. Mo liwoêç wprowadzenia kabli przez przepusty szczotkowe znajdujàce si w p ycie dolnej i górnej. Standardowo szafka wyposa ona jest w pó k, panel szczotkowy oraz uniwersalny panel krosowy (patrz rysunek). DANE TECHNICZNE Blacha stalowa 1,5 mm Wykoƒczenie powierzchni: Farba proszkowa w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Stopieƒ ochrony: IP 20 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. ZAKRES DOSTAWY S Z A F K I W I S Z Ñ C E Szafka standardowo wyposa ona jest w pó k, panel szczotkowy oraz uniwersalny panel krosowy (patrz rysunek). NUMERY KATALOGOWE Szafka w wyposa eniu standardowym: - z drzwiami z szybà - nr kat z drzwiami pe nymi - nr kat

47 Szafka SKI 10" Widok z przodu bez drzwi Przekrój A-A A (7U) A Widok z góry BUDOWA 1. Korpus szafki 2. Drzwi z szybà z metapleksu lub pe ne 3. Przepust szczotkowy 4. Sworzeƒ gwintowany M5 x Kàtownik noêny 7 U 6. Pó ka 10" x 1 U 7. Panel szczotkowy 10" x 1 U 8. Panel krosowy uniwersalny 10" x 1 U Elementy wyposa enia w standardzie 10" Prowadnica kabli 10" x 1 U - nr kat Panel - szyna àczówek 10" x 1 U - nr kat Panel krosowy uniwersalny 10" x 1 U - nr kat Panel szczotkowy - nr kat UWAGA: Pe na oferta oraz szczegó owy opis wyposa enia w standardzie 10" znajduje si w osobnym katalogu pt. Elementy okablowania strukturalnego i osprz t telekomunikacyjny. S Z A F K I W I S Z Ñ C E Pó ka 10" - nr kat

48 Szafka SD 19" SZAFKA WISZÑCA DWUSEKCYJNA Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Dost pna w 5 wysokoêciach u ytkowych (patrz tabela). Sk ada si z dwóch podstawowych cz Êci: - cz Êç 19" z drzwiami szklanymi lub blaszanymi, - cz Êç przyêcienna ze zdejmowanà os onà tylnà. Standardowo szafka wyposa ona jest w dwa kàtowniki noêne w rozstawie 19" z p ynnà regulacjà po o enia, trzy zaêlepki pe ne i przepust szczotkowy. Szeroki zakres elementów wyposa enia dodatkowego: pó ki, szufl ady, zespó wentylacyjny, listwy zasilajàce, zaêlepki itp. Mo liwoêç doposa enia szafki w dodatkowe kàtowniki noêne lub belki noêne. DANE TECHNICZNE Szafka SD o wysokoêci 10 U z drzwiami szklanymi - widok z przodu Korpus blacha stalowa 1,25 mm Os ona tylna blacha stalowa 0,8 mm Kàtowniki noêne blacha stalowa 1,5 mm ZaÊlepki pe ne blacha stalowa 1,0 mm Drzwi - szklane szk o hartowane 4,0 mm - blaszane blacha stalowa 1,0 mm Wykoƒczenie powierzchni: Korpus oraz os ona tylna - farba proszkowa o grubej strukturze w kolorze RAL Kàtowniki noêne i zaêlepki pe ne - alucynk. Stopieƒ ochrony: IP 30 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. Szafka SD - widok z ty u ZAKRES DOSTAWY S Z A F K I W I S Z Ñ C E Numer kat. szafki z drzwiami szklanymi z drzwiami blaszanymi TABELA WYKONA WysokoÊç u ytkowa [U = 44,45 mm] Wys. ca k. [mm] SD-118 SD U 871 SD-115 SD U 737 SD-112 SD U 604 SD-110 SD U 515 SD-106 SD U 337 G b. ca k. [mm] G b. cz Êci 19" [mm] Szer. ca k. [mm] Szafki pakowane sà do kartonów. W opakowaniu znajduje si szablon do wykonywania otworów w Êcianie. Jako wyposa enie dodatkowe mo na zamówiç m.in.: dodatkowe kàtowniki lub belki noêne, p yt monta owà, zespó wentylacyjny, poprzeczki poziome do zamocowania kabli, listw i linki uziemienia, uchwyty do zawieszania szafki. P yta górna szafki SD P yta dolna szafki SD 46

49 Szafka SJ 19" SZAFKA WISZÑCA JEDNOSEKCYJNA Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Dost pna w 6 wysokoêciach u ytkowych (patrz tabela). Konstrukcj szafki stanowi korpus z drzwiami szklanymi lub blaszanymi i zdejmowanà os onà tylnà. Standardowo szafka wyposa ona jest w dwa kàtowniki noêne w rozstawie 19" z p ynnà regulacjà po o enia, jednà zaêlepk pe nà i przepust szczotkowy. Szeroki zakres elementów wyposa enia dodatkowego: pó ki, szufl ady, zespó wentylacyjny, listwy zasilajàce itp. Mo liwoêç doposa enia szafki w dodatkowe kàtowniki noêne lub belki noêne. DANE TECHNICZNE Szafka SJ o wysokoêci 10 U z drzwiami szklanymi Korpus blacha stalowa 1,25 mm Os ona tylna blacha stalowa 0,8 mm Kàtowniki noêne blacha stalowa 1,5 mm ZaÊlepki pe ne blacha stalowa 1,0 mm Drzwi - szklane szk o hartowane 4,0 mm - blaszane blacha stalowa 1,0 mm Wykoƒczenie powierzchni: Korpus i os ona tylna - farba proszkowa o grubej strukturze w kolorze RAL Kàtowniki noêne i zaêlepki pe ne - alucynk. Stopieƒ ochrony: IP 30 zgodnie z normà PN 92/E / EN / IEC 529. Szafka SJ o wysokoêci 15 U z drzwiami blaszanymi ZAKRES DOSTAWY Numer kat. szafki z drzwiami szklanymi z drzwiami blaszanymi TABELA WYKONA WysokoÊç u ytkowa [U = 44,45 mm] WysokoÊç ca kowita [mm] SJ-118 SJ U 871 SJ-115 SJ U 737 SJ-112 SJ U 604 SJ-110 SJ U 515 SJ-106 SJ U 337 SJ-104 SJ U 248 G bokoêç ca kowita [mm] SzerokoÊç ca kowita [mm] Szafki pakowane sà do kartonów. W opakowaniu znajduje si szablon do wykonywania otworów w Êcianie. Jako wyposa enie dodatkowe mo na zamówiç m.in.: dodatkowe kàtowniki lub belki noêne, p yt monta owà, zespó wentylacyjny, poprzeczki poziome do zamocowania kabli, linki i listw uziemienia, uchwyty do zawieszania szafki. P yta górna szafki SJ S Z A F K I W I S Z Ñ C E P yta dolna szafki SJ 47

50 Wyposa enie dodatkowe szafek SD, SJ BELKA NOÂNA, KÑTOWNIK NOÂNY Belki noêne stosowane sà np. w sytuacji, kiedy w szafce ma byç zamontowana pó ka wymagajàca mocowania na czterech belkach noênych (patrz str. 62). Szafki SD i SJ wyposa one sà standardowo w 2 kàtowniki noêne w rozstawie 19". Kàtownik noêny Blacha stalowa alucynk o gruboêci 1,5 mm. Belka noêna lub kàtownik noêny z elementami mocujàcymi do monta u w szafce. Rodzaj elementu Kàtownik noêny Belka noêna Opakowanie: 1 szt. D ugoêç [U = 44,45 mm] Numer katalogowy 4 U U U U U U U U U U U U Belka noêna P YTA MONTA OWA Mocowana na kàtownikach lub belkach noênych w rozstawie 19". Blacha stalowa alucynk o gruboêci 2,5 mm. S Z A F K I W I S Z Ñ C E P yta monta owa z elementami mocujàcymi do monta u w szafce. WysokoÊç [U = 44,45 mm] Numer katalogowy 4 U U U U U U Opakowanie: 1 szt. POPRZECZKA Przeznaczona do mocowania kabli w szafkach SD, SJ. Montowana w pozycji poziomej przy tylnej Êcianie szafki. Blacha stalowa alucynk o gruboêci 1,5 mm. Poprzeczka z elementami mocujàcymi do monta u w szafce. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt P yta monta owa do zamocowania na belkach noênych Poprzeczka pozioma do mocowania kabli w szafkach SD, SJ 48

51 Wyposa enie dodatkowe szafek SD, SJ ZESPÓ WENTYLACYJNY Mocowany do p yty górnej lub dolnej szafek SD, SJ. Zasilanie: 230 V, 50 Hz; moc: 15 W; wydajnoêç: 160 m 3 /h. Komplet: 1 wentylator z kratkà ochronnà, przewód zasilajàcy o d ugoêci 1,0 m, elementy mocujàce. Opakowanie Numer katalogowy 1 kpl Zespó wentylacyjny do szafek SD, SJ ZESPÓ UZIEMIENIA Listwa uziemienia - Mocowana za pomocà wkr tów do p yty dolnej szafki. - Wyposa ona w otwory gwintowane M5 do mocowania przewodów. - ocynkowana szyna stalowa 30 x 4 x 170 mm. Linki uziemienia - Izolowane przewody miedziane wyposa one w oczka kontaktowe. - Dost pne w d ugoêciach 200 i 350 mm. - linki miedziane o przekroju 6 mm 2. Zespó uziemienia dostarczany jest wraz z elementami mocujàcymi do monta u w szafce SD lub SJ. Opis kompletu Opakowanie Numer katalogowy Listwa uziemiania - 1 szt. Linka uziemiania 200 mm - 1 szt. Linka uziemiania 350 mm - 1 szt. 1 kpl Elementy uziemienia UCHWYTY DO ZAWIESZANIA SZAFKI Mocowane do otworów w tylnej Êcianie szafek SD, SJ. Do zawieszenia jednej szafki potrzebne sà 4 uchwyty o jednakowej g bokoêci. Istnieje tak e mo liwoêç bezpoêredniego mocowania szafki do Êciany bez u ycia uchwytów. Ocynkowana blacha stalowa o gruboêci 2,5 mm. Komplet 4 uchwytów z wkr tami, podk adkami i nakr tkami do przymocowania do tylnej Êciany szafki. Rodzaj elementu Opakowanie Numer katalogowy Uchwyty o g bokoêci 20 mm 1 kpl. = 4 szt Uchwyty o g bokoêci 40 mm 1 kpl. = 4 szt Zespó wentylacyjny i poprzeczka zamontowane w szafce SD Uchwyty do zawieszania szafek S Z A F K I W I S Z Ñ C E Sposób mocowania uchwytu 49

52 Szafka SWT 19"/21" TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA WISZÑCA Przeznaczona do zastosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Z przodu szafka posiada otwory do monta u urzàdzeƒ w systemie 19" lub 21" (w zale noêci od wykonania). Na Êcianach bocznych szafka posiada przet oczenia do szybkiego monta u p yt monta owych. W p ycie górnej i dolnej przewidziano przepusty kablowe z piankà uszczelniajàcà. Szafka nie posiada drzwi przednich. ZAKRES DOSTAWY - p yta dolna, - p yta górna, - korpus utworzony przez dwie Êciany boczne i Êcian tylnà, - 2 przepusty kablowe z pianki, - uchwyty do zawieszania szafki. TABELA WYKONA DANE TECHNICZNE S Z A F K I W I S Z Ñ C E Numer wykonania Numer katalogowy HU [U = 44,45 mm] H [mm] 1 SWT U SWT U SWT U SWT U SWT U SWT U SWT U SWT U SWT U SWT U Widok z przodu LU 600 HU H LU [mm] 465 (19") 515 (21") "a" Obudowa wykonana z blachy alucynk o gruboêci 1,5 mm. Wykoƒczenie powierzchni: Szafka zewn trznie malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S. A. Widok z boku Szczegó "a" BUDOWA 1. P aszcz szafki 2. P yta dolna 3. P yta górna 4. Uchwyt do zawieszania 5. Blachowkr t 6. Przepust kablowy z piankà uszczelniajàcà 50

53 Stojaki SRD SRC SRS 51

54 Stojaki SRS, SRD 19" PRZEZNACZONE DO MONTA U URZÑDZE, KTÓRE NIE WYMAGAJÑ PE NEJ OBUDOWY Stojak SRS posiada jednà ram 19", a stojak SRD - dwie ramy. W obydwu wersjach stojaka istnieje mo liwoêç p ynnej regulacji po o enia ram 19". Konstrukcja skr cana, bazujàca na poziomych profi lach aluminiowych oraz pionowych s upach z blachy stalowej. Standardowo stojaki ustawione sà na stopkach regulacyjnych. Mo liwoêç zastosowania niektórych elementów wyposa enia dodatkowego szaf teleinformatycznych - kó ka, pó ki, szufl ady, panele zasilajàce itp. Stojak SRS S T O J A K I Stojak SRD Jako wyposa enie dodatkowe mo na zamówiç kó ka typu patrz str

55 Stojaki SRS, SRD 19" (p ynna regulacja) HU H1 = H1 = H BUDOWA 1. Profi l podstawy 2. Profi l poprzeczny 3. S up stojaka 4. Podpora stopki lub kó ka 5. Stopka lub kó ko DANE TECHNICZNE TABELA WYKONA Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm, profi l aluminiowy 60 x 30 mm. Wykoƒczenie powierzchni: Farba proszkowa w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. Numer katalogowy IloÊç ram 19 H [mm] HU [U = 44,45 mm] SRS U SRS U SRS U SRS U SRD U SRD U SRD U SRD U S T O J A K I 53

56 Stojaki SRC 19" PRZEZNACZONE DO MONTA U URZÑDZE, KTÓRE NIE WYMAGAJÑ PE NEJ OBUDOWY Na konstrukcj stojaka sk ada si skr cana, pojedyncza rama 19", przykr cana do dwóch blaszanych kàtowników tworzàcych podstaw. W podstawie wykonano otwory s u àce do kotwienia stojaka do pod o a. Mo liwoêç doposa enia stojaka w uchwyty s u àce do mocowania stojaka do Êciany. Mo liwoêç zastosowania niektórych 19" elementów wyposa enia dodatkowego szaf teleinformatycznych - pó ki, szufl ady, listwy zasilajàce itp. Numer wykonania TABELA WYKONA Numer katalogowy H [mm] HU [U = 44,45 mm] 1 SRC U 2 SRC U 3 SRC U 4 SRC U 3 BUDOWA 1 HU H 1. S up pionowy 2. Podstawa 3. Belka poprzeczna S T O J A K I ,5 4 x Ø12, DANE TECHNICZNE Blacha stalowa o gruboêci 2,0 mm Wykoƒczenie powierzchni: Farba proszkowa w kolorze RAL Mo liwoêç zastosowania innych kolorów z katalogu RAL nale y uzgodniç z Dzia em Marketingu ZPAS S.A. 54

57 Wyposa enie dodatkowe SZUFLADA Z KLAWIATURÑ KOMPAKTOWÑ PANEL WENTYLACYJNY PW PANEL WENTYLACYJNY PWD LISTWA ZASILAJÑCA LZ-30F MIKROPROCESOROWY PANEL STEROWANIA WENTYLATORAMI PÓ KA II - RUCHOMA 55

58 Stopki Stopki regulacyjne do szaf i stojaków. Gwint: M12x38 Maksymalny dozwolony ci ar wyposa enia zamontowanego w szafie ustawionej na stopkach: 300 kg Sposoby regulacji: - kluczem p askim 19 mm, - kluczem trzpieniowym szeêciokàtnym (imbus) 5 mm. Âruba regulacyjna - stal ocynkowana. Podstawka - tworzywo sztuczne. Stopka regulacyjna - 1 szt. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB Stopki o regulowanej wysokoêci do szaf i stojaków Coko y kompletne z àcznikami pe nymi W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Cokó zwyk y Mo liwoêç mocowania do pod ogi pomieszczenia. Mo liwoêç doposa enia w gumowe wibroizolatory. - Cokó o wysokoêci 100 mm: 4 naro niki zwyk e o wysokoêci 100 mm, 4 àczniki pe ne, komplet elementów mocujàcych. - Cokó o wysokoêci 200 mm: 4 naro niki zwyk e o wysokoêci 200 mm, 8 àczników pe nych, komplet elementów mocujàcych. Cokó z mo liwoêcià poziomowania Poziomowanie za pomocà stopek regulacyjnych. - Cokó o wysokoêci 100 mm: 4 naro niki o wysokoêci 100 mm z mo liwoêcià poziomowania (ze stopkami), 4 àczniki pe ne, komplet elementów mocujàcych. - Cokó o wysokoêci 200 mm: 4 naro niki o wysokoêci 200 mm z mo liwoêcià poziomowania (ze stopkami), 8 àczników pe nych, komplet elementów mocujàcych. Konstrukcja coko ów pozwala na zdejmowanie i zamian àczników równie w sytuacji, kiedy cokó jest obcià ony przez wyposa onà szaf. Standardowy kolor coko ów: RAL Wymiary [mm] WysokoÊç SzerokoÊç G bokoêç Cokó zwyk y Opakowanie: 1 szt. Numer katalogowy Cokó z mo l. poziomowania 800 1C8080 1CP C8060 1CP C6090 1CP C8060 1CP C6060 1CP C8080 2CP C8060 2CP C6090 2CP C8060 2CP C6060 2CP6060 Cokó zwyk y o wysokoêci 200 mm z àcznikami pe nymi Cokó o wysokoêci 100 mm z mo liwoêcià poziomowania z àcznikami pe nymi 56

59 Elementy coko ów ÑCZNIKI àczniki dost pne w trzech rodzajach - patrz zdj cie. Wszystkie àczniki majà standardowà wysokoêç 99 mm. Mo liwoêç zdejmowania àczników przy obcià onej szafi e. Blacha stalowa o gruboêci 1,25 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL àcznik bez elementów mocujàcych. (Wkr ty i nakr tki do skr cania coko u dostarczane sà wraz z naro nikami). Rodzaj àcznika àcznik pe ny àcznik perforowany àcznik z przepustem szczotkowym D ugoêç àcznika [mm] D ugoêç Êciany coko u [mm] Numer katalogowy / / / / / /5 àcznik pe ny àcznik perforowany àcznik z przepustem szczotkowym NARO NIKI Dost pne w dwóch rodzajach: Naro niki zwyk e - mo liwoêç mocowania do pod ogi pomieszczenia oraz zastosowania gumowych wibroizolatorów. Naro niki z mo liwoêcià poziomowania - wyposa one w stopk regulacyjnà. Naro nik: blacha stalowa o gruboêci 2,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Stopka: patrz str. 52. Naro nik z elementami do monta u àczników oraz mocowania coko u do szafy. Naro niki z mo liwoêcià poziomowania dostarczane wraz ze stopkà. Rodzaj elementu WysokoÊç [mm] Opakowanie Nr kat. Naro nik zwyk y Naro nik z mo liwoêcià poziomowania WIBROIZOLATORY szt szt szt szt Opcjonalne wyposa enie coko ów zwyk ych. Cokó z wibroizolatorami powinien byç przymocowany do pod ogi pomieszczenia. Do jednego coko u potrzebne sà cztery wibroizolatory. Guma o gruboêci 10 mm. Wibroizolator (1 szt.) bez elementów mocujàcych. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt Naro niki zwyk e Wibroizolator Naro niki z mo liwoêcià poziomowania Naro nik z zamontowanym z wibroizolatorem W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 57

60 Kó ka ZESPÓ KO OWY SKR TNY 150 Do szaf SZB, SZBk, SZB PC, SZA i SZT-2 oraz stojaków SRS i SRD. Do jednej szafy lub jednego stojaka stosuje si 2 kó ka bez blokady oraz 2 kó ka z blokadà. NoÊnoÊç zestawu 4 kó ek: 400 kg Kó ka sprzedawane pojedynczo wraz z Êrubami i podk adkami do mocowania do szafy lub stojaka. Rodzaj elementu Opakowanie Numer katalogowy Kó ko 150 skr tne z blokadà 1 szt. SZB Kó ko 150 skr tne bez blokady 1 szt. SZB Kó ka 150 ZESPÓ KO OWY SKR TNY 300 W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Do szaf SZB, SZBk, SZB PC i SZA. Do jednej szafy stosuje si 2 kó ka bez blokady, 2 kó ka z blokadà oraz 2 belki wzmacniajàce. Jednà belk z kó kami z blokadà mocuje si z przodu szafy, drugà z kó kami bez blokady - z tylu. NoÊnoÊç zestawu 4 kó ek: 600 kg Wykoƒczenie powierzchni: Belka wzmacniajàca malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Elementy sprzedawane pojedynczo: - kó ka wraz z Êrubami i podk adkami do mocowania na belce wzmacniajàcej, - belka wzmacniajàca wraz z Êrubami i podk adkami do mocowania do p yty dolnej szafy. Rodzaj elementu Opakowanie Numer katalogowy Kó ko 300 skr tne z blokadà 1 szt. SZB Kó ko 300 skr tne bez blokady 1 szt. SZB Belka wzmacniajàca 600 mm 1 szt. SZB /1 do szafy o szerokoêci 800 mm 1 szt. SZB /2 Kó ka 300 Kó ka 300 skr tne z blokadà, przymocowane do belki wzmacniajàcej Belka wzmacniajàca do kó ek

61 Maskownica otworu kablowego DSR Do zakrycia niewykorzystanych cz Êci otworów kablowych w p ycie dolnej i górnej szafy kolokacyjnej DSR. Ca y otwór kablowy (580 x 40 mm) mieêci cztery maskownice. Blacha stalowa o gruboêci 1 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Maskownica z blachowkr tem do mocowania w p ycie dolnej/ górnej. Wymiary [mm] Opakowanie Numer katalogowy 145 x 70 x 6 1 szt Maskownica przegrody DSR Do zakrycia niewykorzystanych pól kablowych w poziomych przegrodach szafy kolokacyjnej DSR. Jedna maskownica przeznaczona jest do zakrycia jednego lub dwóch pól kablowych. Blacha stalowa o gruboêci 1 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Maskownica z blachowkr tami mocujàcymi jà do przegrody. Wymiary [mm] Opakowanie Numer katalogowy 300 x 46 x 23 1 szt Uszczelka samoprzylepna, zabezpieczajàca poziome przegrody w szafi e kolokacyjnej DSR przed wpadni ciem drobnych elementów na ni szy poziom szafy. Pianka poliuretanowa o przekroju 30 x 30 mm. Sprzedawana w odcinkach o d ugoêci 2,5 m - iloêç wystarczajàca do uszczelnienia szafy o trzech przegrodach. Opakowanie Numer katalogowy 2,5 m Uszczelka przegrody DSR W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 59

62 Maskownica pod drzwi skrócone lub os on skróconà Przeznaczona do zamontowania pod drzwi tylne skrócone lub os on tylnà skróconà szaf SZB, SZB PC i SZB SE. W zale noêci od wysokoêci (3 U lub 6 U), maskownica posiada jeden lub dwa otwory do wprowadzania kabli. Otwory te mo na wyposa aç w zaêlepki. Sposób monta u maskownic w szafi e - patrz zdj cia na stronach 14 i 25. Blacha stalowa o gruboêci 2,0 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Maskownica z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e oraz mocowania zaêlepek. ZaÊlepki nale y zamawiaç osobno. Do szafy o szerokoêci [mm] Opakowanie: 1 szt. WysokoÊç maskownicy [U = 44,45 mm] Numer katalogowy 6 U U U U Maskownice o wysokoêci 3 U i 6 U W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E ZaÊlepki do p yty dolnej i górnej, dachu i maskownicy A A P yta dolna i górna A A Szafy SZB i SZB PC Maskownice zak adane pod drzwi skrócone lub maskownic skróconà 45 D D 527 Maskownice do szafy o szer. 600 mm E E 727 B B (3 U) 264 (6 U) Maskownice do szafy o szer. 800 mm Dach z otworem pod zaêlepk 210 B B P yta dolna i górna B 600 E B 380 A Szafa SZB SE P yta dolna, p yta górna, dach z otworami pod zaêlepki B Szafa DSR A E Dach z otworami kablowymi C

63 ZaÊlepki do p yty dolnej i górnej, dachu i maskownicy Zastosowanie zaêlepek zgodnie z rysunkami na str. 60. Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze wg poni szej tabeli. ZaÊlepki dostarczane wraz z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Rodzaj zaêlepki Do otworu Numer katalogowy ZaÊlepka pe na ZaÊlepka z perforacjà ZaÊlepka z w ókninà ZaÊlepka z przepustem szczotkowym ZaÊlepka z przepustem z pianki ZaÊlepka z w ókninà i przepustem szczotkowym Opakowanie: 1 szt. ZaÊlepki pe ne A B C, D E A B A B A B C,D E A B C, D E A SZB ZaÊlepki z w ókninà filtracyjnà ZaÊlepki z przepustem szczotkowym ZaÊlepki z przepustem z pianki W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E ZaÊlepki z perforacjà ZaÊlepka z w ókninà i przepustem szczotkowym 61

64 Pó ki PÓ KI MOCOWANE NA 2 BELKACH NOÂNYCH Dost pne w wersji sta ej i ruchomej. Monta 19", wysokoêç 2 U. Maksymalne dozwolone obcià enie statyczne: - Pó ka sta a: 25 kg (ci ar powierzchniowy) - Pó ka ruchoma: 20 kg (ci ar powierzchniowy) Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Pó ka sta a lub ruchoma z elementami mocujàcymi do monta u na belkach noênych. Rodzaj pó ki SzerokoÊç u ytkowa Pó ka II - sta a 446 Pó ka II - ruchoma 450 Opakowanie: 1 szt. Wymiary [mm] G bokoêç ca kowita Numer katalogowy 650 SZB /1 550 SZB /2 450 SZB /3 350 SZB /4 250 SZB /5 555 SZB /1 455 SZB /2 405 SZB /3 355 SZB /4 W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Pó ka II - sta a (19" x 2 U) PÓ KI MOCOWANE NA 4 BELKACH NOÂNYCH Dost pne w wersji sta ej i ruchomej. Monta na dwóch parach belek noênych w rozstawie 19" (mocowanie do otworów bocznych). Maksymalne dozwolone obcià enie statyczne: - Pó ka sta a: 100 kg (ci ar powierzchniowy) - Pó ka ruchoma: 35 kg (ci ar powierzchniowy) Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Pó ka sta a lub ruchoma z elementami mocujàcymi do monta u na belkach noênych. Pó ka II - ruchoma (19" x 2 U) Rodzaj pó ki SzerokoÊç u ytkowa Pó ka I - sta a 465 Pó ka I - ruchoma 450 Opakowanie: 1 szt. Wymiary [mm] G bokoêç ca kowita Numer katalogowy 650 SZB /1 550 SZB /2 450 SZB /3 350 SZB /4 250 SZB /5 555 SZB /1 455 SZB /2 405 SZB /3 355 SZB /4 Pó ka I - sta a Pó ka I - ruchoma 62

65 Pó ki PÓ KI MOCOWANE NA 6 BELKACH NOÂNYCH Do szaf serwerowych SZB SE. Dost pne w wersji sta ej i ruchomej. Monta na trzech parach belek noênych w rozstawie 19" (mocowanie do otworów bocznych, belki Êrodkowe w wykonaniu specjalnym). Maksymalne dozwolone obcià enie statyczne: - Pó ka sta a: 200 kg (ci ar powierzchniowy) - Pó ka ruchoma: 140 kg (ci ar powierzchniowy) Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Pó ka sta a do zamocowania na 6 belkach noênych Pó ka sta a lub ruchoma z elementami mocujàcymi do monta u na belkach noênych. Rodzaj pó ki Wymiary [mm] SzerokoÊç u ytkowa G bokoêç ca kowita Numer katalogowy Pó ka sta a Pó ka ruchoma Opakowanie: 1 szt. SZUFLADA NA DOKUMENTACJ Wyposa ona w zamek z wk adkà patentowà. Monta 19", wysokoêç 2 U, g bokoêç 415 mm. Wymiary wewn trzne: 460 x 413 x 55 mm. Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Szufl ada dostarczana z elementami mocujàcymi do monta u na belkach noênych. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB KIESZE NA DOKUMENTACJ Do mocowania na drzwiach szafy. Format A4, kolor zbli ony do RAL Tworzywo sztuczne. Kieszeƒ z samoprzylepnà taêmà mocujàcà. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB Pó ka ruchoma do zamocowania na 6 belkach noênych Szuflada i kieszeƒ na dokumentacj W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 63

66 Szuflady z klawiaturami SZUFLADA Z KLAWIATURÑ Z TOUCHPADEM Szufl ada 19" x 1 U x 400 mm wyposa ona w klawiatur kompaktowà z touchpadem. Szufl ada posiada zamek z wk adkà patentowà. Materia szuflady: Blacha stalowa malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Szufl ada z klawiaturà kompletna, w àcznie z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB /1 Szuflada 19" x 1 U z klawiaturà kompaktowà z touchpadem SZUFLADA Z KLAWIATURÑ Z TRACKBALLEM W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Szufl ada 19" x 1 U x 400 mm wyposa ona w klawiatur kompaktowà z trackballem. Szufl ada posiada zamek z wk adkà patentowà. Materia szuflady: Blacha stalowa malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Szufl ada z klawiaturà kompletna, w àcznie z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB /2 SZUFLADA Z KLAWIATURÑ BEZ URZÑDZENIA WSKAZUJÑCEGO Szufl ada 19" x 1 U x 400 mm wyposa ona w klawiatur kompaktowà bez urzadzenia wskazujàcego. Szufl ada posiada zamek z wk adkà patentowà. Materia szuflady: Blacha stalowa malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Szufl ada z klawiaturà kompletna, w àcznie z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB /3 SZUFLADA UNIWERSALNA BEZ KLAWIATURY Szufl ada 19" x 1 U x 400 mm bez klawiatury. Wymiary wewn trzne: 378 x 262 x 36 mm. Szufl ada posiada zamek z wk adkà patentowà. Materia szuflady: Blacha stalowa malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Szufl ada w àcznie z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB /4 Szuflada 19" x 1 U z klawiaturà kompaktowà z trackballem Szuflada 19" x 1 U z klawiaturà bez urzàdzenia wskazujàcego Szuflada 19" x 1 U bez klawiatury - uniwersalna 64

67 Obudowa monitora Do monitorów o wielkoêci ekranu: 14", 15", 17". Monta 19", wysokoêç 9 U lub 10 U, g bokoêç 383 mm. Charakterystyczne cechy obudowy: - Okno ekranowe z szybà z przydymionego metapleksu w kolorze bràzowym. - P yta dolna o regulowanej wysokoêci po o enia. - Dost p do regulacji monitora przez otwór o wymiarach 370 x 43 mm z przykr canà zaêlepkà. P yta czo owa - blacha alumioniowa o gruboêci 3,0 mm. Boki i p yta dolna - blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm. Obudowa malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Obudowa kompletna z elementami mocujàcymi do monta u na belkach noênych. Do monitora WysokoÊç [U = 44,45 mm] Opakowanie Numer katalogowy 14" - 15" 9 U 1 szt. SZB /1 17" 10 U 1 szt. SZB /2 U atwiajà organizacj kabli w szafach teleinformatycznych. Monta 19", wysokoêç 1 U. Posiadajà przepust szczotkowy o wymiarach 341 x 21,5 mm. P yta wsporcza spe nia funkcj pó ki do przechowywania nadmiaru kabla krosowego. Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Panel szczotkowy z elementami mocujàcymi do monta u na belkach noênych. Rodzaj panelu G bokoêç [mm] Opakowanie Numer katalogowy Bez p yty wsporczej 50 1 szt. SZB /1 Z p ytà wsporczà szt. SZB /2 Obudowa dla monitora 14" lub 15" Panele szczotkowe Panel szczotkowy bez p yty wsporczej Panel szczotkowy z p ytà wsporczà W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 65

68 ZaÊlepki 19" S u à do zas oni cia niewykorzystanego miejsca w zabudowie 19". Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm lub blacha aluminiowa o gruboêci 3,0 mm. Wykoƒczenie powierzchni farbà proszkowà w kolorze RAL ZaÊlepki dostarczane wraz z elementami mocujàcymi. WysokoÊç Numer katalogowy [U = 44,45 mm] zaêlepka stalowa zaêlepka aluminiowa 1 U SZB /1 SZB /1 1,5 U SZB /1,5 SZB /1,5 2 U SZB /2 SZB /2 3 U SZB /3 SZB /3 4 U SZB /4 SZB /4 5 U SZB /5 SZB /5 6 U SZB /6 SZB /6 Opakowanie: 1 szt. W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Komplet maskownic pionowych Maskownice pionowe s u à do zakrycia przestrzeni znajdujàcej si pomi dzy przednimi belkami noênymi a bokami szafy o szerokoêci 800 mm (patrz zdj cia na str. 21 i 33). Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Maskownice dostarczane wraz z elementami mocujàcymi. WysokoÊç [U = 44,45 mm] Numer katalogowy 45 U SZB /1 42 U SZB /2 40 U SZB /3 39 U SZB /13 38 U SZB /4 36 U SZB /5 33 U SZB /14 32 U SZB /6 30 U SZB /15 27 U SZB /16 24 U SZB /8 21 U SZB /17 18 U SZB /9 15 U SZB /10 Opakowanie: 1 kpl. = 2 szt. Maskownice pionowe do szaf o szerokoêci 800 mm 66

69 Uchwyty kablowe Przeznaczone do mocowania: - na prowadnicach kabli (patrz ni ej), - na belkach noênych. Stal ocynkowana. Sprzedawane w kompletach po 5 szt. wraz z elementami mocujàcymi. A = 88 B = 110 B = 88 Ø4 Ø4 Ø4 B = 88 Monta 19", wysokoêç 1 U lub 2 U. Posiadajà otwory do mocowania uchwytów kablowych. Blacha stalowa o gruboêci 1,0 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Prowadnica kabli, 8 gumowych zaêlepek do niewykorzystanych otworów, elementy mocujàce do monta u prowadnicy w szafi e. Uwaga: Uchwyty kablowe nale y zamawiaç osobno. B = 88 A = 66 A = 66 B = 66 Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 A = 44 A = 44 WysokoÊç [U = 44,45 mm] P ytka mocujàca: 22 Opakowanie A = 44 A = 44 27,8 1, otw. 10,5 x 6,5 Numer katalogowy 1 U 1 szt. SZB U 1 szt. SZB B = 66 B = 44 Rodzaj uchwytu Opakowanie 5 szt. 5 szt. 5 szt. Prowadnice kabli o wysokoêci 1 U i 2 U Wymiary A x B [mm] Numer katalogowy 88 x 88 SZB /1 66 x 88 SZB /2 66 x 66 SZB /3 44 x 110 SZB /4 44 x 88 SZB /5 44 x 66 SZB /6 44 x 44 SZB /7 88 x 88 SZB /1 66 x 88 SZB /2 66 x 66 SZB /3 44 x 110 SZB /4 44 x 88 SZB /5 44 x 66 SZB /6 44 x 44 SZB /7 88 x 88 SZB /1 66 x 88 SZB /2 66 x 66 SZB /3 44 x 110 SZB /4 44 x 88 SZB /5 44 x 66 SZB /6 44 x 44 SZB /7 Prowadnice kabli W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Prowadnica kabli wyposa ona w uchwyty kablowe 67

70 Belki noêne, kàtowniki noêne Do monta u urzàdzeƒ 19" w szafach: SZB, SZBk, SZB PC, SZB SE, DSR i SZA. W szafach o szerokoêci 600 mm belki noêne mocowane sà bezpoêrednio do szkieletu; w szafach o szerokoêci 800 mm do uzyskania rozstawu 19" wymagane jest zastosowanie wysi gników. Blacha stalowa alucynk o gruboêci 2,0 mm. Belka noêna lub kàtownik noêny bez elementów mocujàcych. W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Numer katalogowy WysokoÊç [U = 44,45 mm] Belka noêna Belka noêna Kàtownik noêny Êrodkowa 47 U /1 SZB /A/13 SZB /13 45 U SZB /1 SZB /A/1 SZB /1 42 U SZB /2 SZB /A/2 SZB /2 40 U SZB /3 SZB /A/3 SZB /3 39 U SZB /13 SZB /A/14 SZB /14 38 U SZB /4 SZB /A/4 SZB /4 36 U SZB /5 SZB /A/5 SZB /5 33 U SZB /14 SZB /A/15 SZB /15 32 U SZB /6 SZB /A/6 SZB /6 30 U SZB /15 SZB /16 28 U SZB /7 SZB /A/7 SZB /7 27 U SZB /16 SZB /17 24 U SZB /8 SZB /A/8 SZB /8 21 U SZB /17 SZB /18 18 U SZB /9 SZB /A/9 SZB /9 15 U SZB /10 SZB /A/10 SZB /10 12 U SZB /11 SZB /A/11 SZB /11 10 U SZB /12 SZB /A/12 SZB /12 Opakowanie: 1 szt. Wysi gniki Do mocowania belek noênych w szafach o szerokoêci 800 mm, w celu uzyskania rozstawu belek w standardzie 19" lub 21". Blacha stalowa o gruboêci 2,0 mm, ocynkowana. 1 wysi gnik z elementami do monta u wysi gnika do belki noênej i do szkieletu szafy. Do szaf Dla rozstawu Rodzaj wysi gnika Opakowanie Numer katalogowy górny 1 szt. SZB SZB, SZBk, 19" dolny 1 szt /A SZB PC, górny 1 szt SZB SE 21" dolny 1 szt SZA 19" uniwersalny 1 szt Komplet elementów mocujàcych Do mocowania urzàdzeƒ do belek noênych. Sprzedawane w kompletach po 10 szt. Opis kompletu Opakowanie Nr kat. Wkr t M6x16-10 szt. Nakr tka klatkowa M6-10 szt. Podk adka z tworzywa sztucznego - 10 szt. 1 kpl. SZB Belka noêna Belka noêna Êrodkowa Elementy mocujàce Wysi gnik dolny Kàtownik noêny Wysi gnik górny 68

71 Poprzeczka Mocowana do tylnych belek noênych w szafach 19". S u y do mocowania kabli lub podtrzymywania urzàdzeƒ zamontowanych w szafi e. Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm, ocynkowana. Poprzeczka z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. D ugoêç Opakowanie Numer katalogowy szt. SZB / szt. SZB /2 Poprzeczka Prowadnice Mocowane w pozycji poziomej do przedniej i tylnej belki noênej, równolegle z bokiem szafy. S u à do podtrzymywania urzàdzeƒ zamontowanych w szafi e. Prowadnica pe na Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm, ocynkowana. Prowadnica pe na lub perforowana z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. D ugoêç Numer katalogowy [mm] Prowadnica pe na Prowadnica perforowana 650 SZB /1 SZB /1 550 SZB /2 SZB /2 450 SZB /3 SZB /3 350 SZB /4 SZB /4 250 SZB /5 SZB /5 Mocowany w pozycji poziomej do przedniej i tylnej belki noênej, równolegle z bokiem szafy. S u y do mocowania wiàzek kablowych. Blacha stalowa o gruboêci 3,0 mm, ocynkowana. Wspornik z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Prowadnica perforowana D ugoêç [mm] Numer katalogowy 500 SZB /1 410 SZB /2 335 SZB /3 310 SZB /4 210 SZB /5 Wspornik kablowy Wspornik kablowy W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 69

72 Rama obrotowa Do monta u urzàdzeƒ 19" w szafach SZB o szerokoêci 800 mm. Pozycja ramy: Êrodkowa. Maksymalna g bokoêç urzàdzeƒ zamontowanych w ramie: 350 mm. Standardowa konstrukcja szaf SZB pozwala na zastosowanie ram obrotowych na pe nà wysokoêç szafy (patrz wysokoêç szafy w poni szej tabeli). Przy zastosowaniu ni szych ram obrotowych wymagane jest u ycie specjalnych wsporników, co wià e si z koniecznoêcià zamówienia szafy SZB w wykonaniu specjalnym (patrz zdj cie). Blacha stalowa malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Rama obrotowa kompletna z elementami mocujàcymi do zamontowania w szafi e. W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E WysokoÊç ramy [U = 44,45 mm] Do szafy SZB o wysokoêci [U = 44,45 mm] Numer katalogowy 6 U wykonanie specjalne SZB /1 8 U wykonanie specjalne SZB /2 10 U 15 U SZB /3 12 U 15 U, 18 U SZB /4 14 U 18 U SZB /5 16 U 21 U SZB /6 18 U 21 U, 24 U SZB /7 20 U 24 U SZB /8 22 U 27 U SZB /9 24 U 27 U, 30 U SZB /10 26 U 30 U SZB /11 28 U 33 U SZB /12 30 U 33 U, 36 U SZB /13 32 U 36 U SZB /14 34 U 39 U SZB /15 36 U 39 U, 42 U SZB /16 38 U 42 U SZB /17 40 U 45 U SZB /18 Opakowanie: 1 szt. Rama obrotowa Rama obrotowa o wysokoêci 10 U zamontowana w górnej cz Êci szafy SZB w wykonaniu specjalnym 70

73 Koryta kablowe Na specjalne zamówienie szafy lub szafki mogà byç wyposa one w koryta kablowe, zgodnie z dokumentacjà dostarczonà przez klienta lub opracowanà porzez ZPAS S. A. Dost pne wymiary koryt kablowych (szerokoêç x g bokoêç): 60 x 120, 60 x 100, 60 x 80, 40 x 60, 40 x 40 mm. CEOWNIK DO USZTYWNIENIA KORYTA KABLOWEGO Mocowany wraz z korytem kablowym do poprzeczek szkieletu. Blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Ceownik z elementami mocujàcymi do zamontowania w szafi e. WysokoÊç Ceownik III - numery katalogowe [U = 44,45 mm] SzerokoÊç 61 mm SzerokoÊç 41 mm 47 U SZB /25 SZB /31 45 U SZB /1 SZB /13 42 U SZB /2 SZB /14 40 U SZB /3 SZB /15 39 U SZB /26 SZB /32 38 U SZB /4 SZB /16 36 U SZB /5 SZB /17 33 U SZB /27 SZB /33 32 U SZB /6 SZB /18 30 U SZB /28 SZB /34 28 U SZB /7 SZB /19 27 U SZB /29 SZB /35 24 U SZB /8 SZB /20 21 U SZB /30 SZB /36 18 U SZB /9 SZB /21 15 U SZB /10 SZB /22 12 U SZB /11 SZB /23 10 U SZB /12 SZB /24 Opakowanie: 1 szt. Ramka z siatkà s u y do os oni cia od strony wewn trznej perforacji znajdujàcej si w os onie lub drzwiach szafy SZB. Ramka z blachy stalowej, siatka stalowa - ca oêç malowana farbà proszkowà w kolorze RAL Ramka z elementami mocujàcymi do zamontowania na drzwiach lub os onie. Wymiary [mm] Opakowanie Numer katalogowy 459 x szt. SZB /1 356 x szt. SZB /2 228 x szt. SZB /3 Koryto kablowe zamontowane w szafie SZB Ceownik do usztywnienia koryta kablowego Ramka z siatkà Ramka z siatkà W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 71

74 àcznik Do szaf SZB lub SZB SE àczonych w zestawy szeregowe. Do po àczenia dwóch szaf potrzebne sà 4 àczniki. àcznik - 1 szt. wraz z nakr tkami i podk adkami. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB àcznik Sposób àczenia szaf SZB Listwa uziemienia W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Do szaf stojàcych. Mocowana do p yty dolnej. Ocynkowana szyna stalowa o przekroju 30 x 4 mm. Listwa z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. D ugoêç [mm] Opakowanie Numer katalogowy szt. SZB / szt. SZB / szt. SZB / szt. SZB /4 Komplet linek uziemienia Izolowane przewody miedziane do po àczenia zdejmowanych elementów szafy z listwà uziemienia. Wyposa one w oczka kontaktowe Ø 6 mm. Linki miedziane o przekroju 6 mm. Linki sprzedawane w kompletach zgodnie z poni szà tabelà. Opis kompletu Opakowanie Numer katalogowy Linka o d ugoêci 300 mm - 4 szt. Linka o d ugoêci 400 mm - 2 szt. Linka o d ugoêci 600 mm - 1 szt. Elementy mocujàce 1 kpl. SZB /1 Linka o d ugoêci 300 mm - 2 szt. Linka o d ugoêci 400 mm - 2 szt. Linka o d ugoêci 600 mm - 1 szt. Elementy mocujàce 1 kpl. SZB /2 Listwa uziemienia Linki uziemienia 72

75 Zestaw oêwietleniowy Do szaf stojàcych. Monta 19", wysokoêç 2 U. W sk ad zestawu wchodzà: - oprawa oêwietleniowa ze Êwietlówkà 230 V, 8 W i wy àcznikiem, - wspornik do monta u oprawy oêwietleniowej na belkach noênych w rozstawie 19", - mikrowy àcznik (do automatycznego w àczania i wy àczania oêwietlenia podczas otwierania i zamykania drzwi szafy), - wspornik do mocowania mikrowy àcznika do szkieletu szafy, - przewód zasilajàcy, - elementy mocujàce. Opakowanie Numer katalogowy 1 kpl. SZB Zestaw oêwietleniowy Komplet odst pników Do mocowania listwy uziemienia do s upa szkieletu szafy kolokacyjnej DSR. Stal ocynkowana. Odst pniki - 2 szt. wraz z nakr tkami i podk adkami. Opakowanie Numer katalogowy 1 kpl Farba w aerozolu do renowacji i napraw powierzchni malowanych. Kolor Zakres dostawy Numer katalogowy RAL 7035 opakowanie 400 ml Farba do zaprawek lakierniczych SZB /7035 Inne kolory RAL dost pne na specjalne zamówienie klienta. Odst pniki W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Farba w aerozolu 73

76 I Obudowy teleinformatyczne Listwy zasilajàce Cechy u ytkowe: - Optymalna wysokoêç listew 19" - 1 U. - Mo liwoêç monta u listwy pod ró nymi kàtami. - Pochylenie puszek gniazd pod kàtem 35 umo liwia nieograniczone wykorzystanie wtyków kàtowych (mo liwoêç zabudowy listew bezpoêrednio nad sobà). - Korpus listwy z anodowanego profi lu aluminiowego. - Kolor gniazd i p yty czo owej: RAL Sposób mocowania listew w szafie: - Listwy o d ugoêci 440 mm - monta 19" lub w pozycji pionowej do jednej belki noênej (4 pozycje mocowania uchwytów co 90 ). - Listwy o d ugoêci powy ej 440 mm - tylko w pozycji pionowej (12 pozycji mocowania uchwytów co 30 ). Dane techniczne: - Napi cie znamionowe V AC - Pràd maksymalny A - Moc przy àczeniowa A / 3600 W - Przewód przy àczeniowy.. 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm - System ochrony P+Z - Stopieƒ ochrony IP 20 - Pràd udarowy ,5 ka Listwa zasilajàca z uchwytami i kompletem elementów mocujàcych do monta u w szafi e lub stojaku. W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Listwy 19" Listwy do monta u pionowego Listwa 19" Listwa do monta u pionowego D ugoêç L [mm] Rodzaje gniazd Gniazda standardowe 2P+Z 230 V; 10/16 A Wymiary [mm] SzerokoÊç H [mm] Komputerowe 230 V; 10 A G bokoêç G [mm] Gniazda dost pne na specjalne zamówienie Schuko 230 V; 10/16 A O Lampka L Wy àcznik podêwietlany Szwajcaria 230 V; 10 A L Zabezpieczenie przepi ciowe z filtrem sieciowym USA 125 V; 10 A Wyposa enie Wy àcznik instalacyjny 2 x C10 Dania 230 V; 10 A IloÊç gniazd z bolcem 2P+Z Anglia 230 V; 13 A IloÊç gniazd komputerowych W ochy 230 V; 10/16 A Numer katalogowy [typ listwy] LZ-30/ LZ-30F LZ LZ LZ LZ LZ LZ LZ LZ LZ LZ LZ-532 Opakowanie: 1 szt. G G H H Australia 240 V; 10 A 74

77 Listwy zasilajàce Listwy 19" LZ-30/9 LZ-30F LZ-114 LZ-211 LZ-214 LZ-312 LZ-221 LZ-131 LZ-331 LZ-532 Listwy LZ do monta u pionowego LZ-521 LZ-231 LZ-531 W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 75

78 Panele wentylacyjne PW - monta 19" Panele o wysokoêci 1 U, przeznaczone do mocowania na belkach noênych lub w ramach obrotowych o rozstawie 19". Standardowo wyposa one w 2 do 6 wentylatorów, wy àcznik podêwietlany oraz bezpiecznik. W zale noêci od wykonania, panele wentylacyjne PW mogà byç sterowane za pomocà termostatu lub mikroprocesorowego panelu sterowania wentylatorami. PW-1.2 PW-1.3 Dane teczniczne: Rodzaj panelu PW-2.4 Parametr PW-1.2 PW-1.3 PW-3.4 Zasilanie 230 V, 50 Hz PW-2.6 PW-3.6 Pràd znamionowy [A] 0,24 0,36 0,48 0,72 IloÊç wentylatorów Moc znamionowa [W] WydajnoÊç [m 3 /h] Temperatura otoczenia [ C] od -20 do +70 WilgotnoÊç wzgl dna [%] od 20 do 80 Stopieƒ ochrony IP - 20 Ochrona przeciwpora eniowa zerowanie PW-2.4 PW PW-2.6 PW W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Materia obudowy: Cz Êç tylna - blacha stalowa o gruboêci 1,5 mm. P yta czo owa - blacha aluminiowa o gruboêci 3,0 mm. Kolor obudowy: RAL 7035 (farba proszkowa). Panel wentylacyjny z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Rodzaj panelu PW-1.2 PW-1.3 PW-2.4 PW-2.6 PW-3.4 PW-3.6 Opakowanie: 1 szt. Mo liwoêç sterowania panelem za pomocà termostatu KTO lub KTS* panelu mikroprocesorowego** *) Termostaty - patrz str. 78 **) Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami - patrz str. 80 Numer katalogowy PW-1.2 PW-1.3 PW-2.4 PW-2.4/A PW-2.6 PW-3.4 PW-3.6 Wentylatory stosowane w panelach wentylacyjnych: W panelach wentylacyjnych PW, PWD i PD stosowane sà wysokiej jakoêci wentylatory z o yskami kulkowymi. Dane techniczne jednego wentylatora: - napi cie znamionowe V - cz stotliwoêç Hz - moc znamionowa W - pràd znamionowy ,24 A - pr dkoêç obrotowa obr./min - poziom ha asu db - ciênienie Pa - wydajnoêç m 3 /h - trwa oêç min h - wymiary x 119 x 38 mm U Panel wentylacyjny PW-3.4 Wentylator montowany w panelach wentylacyjnych PW, PWD i PD 76

79 Panele wentylacyjne PWD i PD - dachowe Panele wentylacyjne PWD-4W i PWD-2W przeznaczone sà do zamontowania do otworów o wymiarach 380 x 380 mm, znajdujàcych si w p ytach górnych szaf SZB, SZB PC, SZB SE i SZA. Panel wentylacyjny PD-2W mo na zamontowaç do otworu o wymiarach 380 x 210 mm, znajdujàcego si w p ycie górnej szafy SZB SE, oraz szafy SZT o g bokoêci 600 mm. Standardowo wyposa one w 2 lub 4 wentylatory, wy àcznik podêwietlany oraz bezpiecznik. Panele wentylacyjne PWD-4W, mogà byç sterowane za pomocà termostatu lub mikroprocesorowego panelu sterowania wentylatorami. Panele wentylacyjne PWD-2W i PD-2W mogà byç sterowane tylko za pomocà termostatu. Panel wentylacyjny PWD-4W Dane teczniczne: Rodzaj panelu Parametr PWD-4W PWD-2W PD-2W Zasilanie 230 V, 50 Hz Pràd znamionowy [A] 0,48 0,24 0,24 IloÊç wentylatorów Moc znamionowa [W] WydajnoÊç [m 3 /h] Temperatura otoczenia [ C] od -20 do +70 WilgotnoÊç wzgl dna [%] od 20 do 80 Stopieƒ ochrony IP-20 (dotyczy paneli zamontowanych w szafi e) Ochrona przeciwpora eniowa zerowanie Materia obudowy: Panele PWD-4W i PWD-2W - tworzywo sztuczne. Panel PD-2W - blacha stalowa. Kolor obudowy: RAL Panel wentylacyjny z elementami mocujàcymi do monta u w szafi e. Rodzaj panelu IloÊç wentylatorów Do otworu o wymiarach [mm] Panel wentylacyjny PWD-2W Panel wentylacyjny PD-2W Mo liwoêç sterowania panelem za pomocà termostatu KTO lub KTS* panelu mikroprocesorowego** PWD-4W x 380 PWD-4W PWD-2W x 380 PWD-2W PD-2W x 210 PD-2W Opakowanie: 1 szt. *) Termostaty - patrz str. 78 **) Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami - patrz str. 80 Numer katalogowy W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 77

80 Termostat Zastosowanie: Termostatyczne regulatory zamykajàce i otwierajàce s u à do sterowania panelami wentylacyjnymi, ogrzewaczami, wymiennikami ciep a lub za àczania podajników sygna u przy przekroczeniu granicznej temperatury. Dane techniczne: Element b dàcy czujnikiem: termobimetal. Zakres nastawiania: 0-60 C, ró nica temperatur za àczania oko o 7 C. Rodzaj styków: zamykajàce, zestyk szybkodzia ajàcy. Moc za àczania: 6A (1) 250 V AC. Stopieƒ zak óceƒ radiowych: N (wed ug VDE 0875). - termostat KTS 1141 lub KTO 1140, - szyna TS-35/7,5, - dwa trzymacze, - dwa zaciski Êrubowe. W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Rodzaj termostatu Kolor pokr t a Opakowanie Numer katalogowy KTO otwierajàcy 1 szt. SZB /KTO KTS zamykajàcy 1 szt. SZB /KTS Termostat otwierajàcy KTO 1140 Schemat wew. termostatu zamykajàcego KTS KTS 1141 za àcza wentylacje (np. wentylatory) po przekroczeniu nastawionej temperatury 2 SCHEMAT POD ÑCZENIA TERMOSTATU PE N L L N PE P ANEL WENTYLACYJNY Schemat wew. termostatu otwierajàcego KTO KTO 1140 wy àcza urzàdzenia (np. ogrzewacz) po przekroczeniu nastawionej temperatury granicznej 2 78

81 Obudowy teleinformatyczne Higrostat Zastosowanie: Elektryczny regulator wilgotnoêci kontroluje wilgotnoêç powietrza, za àczajàc panele wentylacyjne, grzejniki lub urzàdzenia klimatyzacyjne. Dane techniczne: Zakres pomiarowy: % wilgotnoêci wzgl dnej. Dok adnoêç pomiarów: ± 3 % wilgotnoêci wzgl dnej. Zakres pracy: % wilgotnoêci wzgl dnej. Ró nica za àczania odniesiona do 50 % wilg. wzgl dnej: oko o 4 % wilgotnoêci wzgl dnej. Maksymalne napi cie: 250 V AC. Minimalne obcià enie: 100 ma 20 V DC/AC. Maksymalne obcià enie: rezystywne 5 A 230 V. indukcyjne cos q = 0,8: 0,2 A 230 V AC. indukcyjne L/R = 3 ms: 1 A do 50 V DC. 0,5 A do 75 V DC. - higrostat MFR 012i, - szyna TS-35/7,5, - dwa trzymacze, - cztery zaciski Êrubowe. Higrostat Opakowanie Numer katalogowy MFR 012i 1 szt. SZB PE N L L 70 Higrostat MFR 012i SCHEMAT POD ÑCZENIA HIGROSTATU 60 %r. F/RH N PE OGRZEWACZ L N PE PANEL WENTYLACYJNY Schemat wewn trzny higrostatu W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 79

82 Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z uk adem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury na zadanym progu w szafach sterowniczych 19". Zasada dzia ania: Panel wyposa ony w czujnik temperatury, dokonujàc ciàg ego pomiaru temperatury oraz programowo porównujàc jej wartoêç z wartoêcià zadanego progu, powoduje odpowiednie w àczenie wentylatorów pràdu zmiennego w czterech sekwencjach. Mo liwoêci funkcjonalne: - pomiar ciàg y temperatury, - automatyczny dobór iloêci pracujàcych wentylatorów dla utrzymania zadanych rygorów termicznych, - mo liwoêç obs ugi z komputera PC za pomocà àcza RS 232 (transmisja danych w obie strony), - utrzymywanie w pami ci zadanych parametrów przy braku zasilania, - wysy anie sygna u priorytetu (np. alarmu) przy za àczeniu wszystkich sekwencji wentylatorów na àcze RS (dodatkowo mruganie cyfr wyêwietlacza). Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami, czujnik temperatury z przewodem 2 m, elementy mocujàce. Opakowanie Numer katalogowy 1 szt. SZB Dane techniczne: Pomiar temperatury: - zakres pomiaru temperatury od + 5 C do + 80 C, - rozdzielczoêç wskazaƒ ± 1 C, - dok adnoêç pomiaru ± 1 C. Zadawanie parametrów: - zakres zadawanej wartoêci progowej temperatury od ± 5 C do + 80 C, - zakres tolerancji od wartoêci progowej temperatury od ± 1 C do ± 10 C, - zakres inercji czasowej za àczenia lub wy àczenia wentylatorów od 1 s do 99 s, - czas powrotu z funkcji zadawania do pomiaru - 10 s. Obrazowanie mierzonych parametrów: dwucyfrowy modu LED: - wysokoêç cyfr 14 mm, - kolor zielony, - podwy szona jakoêç. Forma zabudowy: panel 19" o module 1 U, kolor RAL Protokó komunikacji z komputerem: parametry àcza RS 232: - szybkoêç transmisji 9600 b/s, - 8 bitów, bez bitu parzystoêci, - 1 bit stopu. Czujnik temperatury: miniaturowy, mocowany do konstrukcji metalowej szafy za pomocà zatrzasku, d ugoêç przewodu elastycznego 2 m. Pod àczenie wentylatorów: - iloêç wejêç - 4 wy àczniki zwierne (triaki) sterowane mikroprocesorem, - zasilanie V; 50 Hz, - obcià alnoêç wejêcia W. Zasilanie panela: 230 V; 50 Hz. Pobór mocy: 2 W max. Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami 80

83 Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami SCHEMAT PO ÑCZENIA PANELA WENTYLACYJNEGO PWD-4W Z MIKROPROCESOROWYM PANELEM STEROWANIA WENTYLATORAMI W4 W3 Nale y wypiàç mostki m3, m4 z listwy zaciskowej. W miejsce mostków pod àczyç koƒce kabli I, II. W1 m3 m1 m2 230 V 50 Hz m4 Mikroprocesorowy Panel Sterowania Wentylatorami Nale y wypiàç mostki m1, m2 z listwy zaciskowej. W miejsce mostków pod àczyç koƒce kabli III, IV. RS232 (*) I II III IV MIKROPROCESOROWY PANEL STEROWANIA WENTYLATORAMI W2 1 U W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E 81

84 System nadzorowania warunków klimatycznych W Y P O S A E N I E D O D A T K O W E ZPAS Control Oversee System ZPAS Control Oversee to program oparty na elementach cyfrowego systemu automatyki, pozwalajàcy na budow efektywnych, tanich i niezawodnych uk adów pomiarowo-regulacyjnych. Przeznaczony jest do zastosowania w profesjonalnych systemach zarzàdzania warunkami klimatycznymi w szafach zewn trznych dost powych, obudowach teleinformatycznych, szafach energetycznych, tablicach synoptycznych oraz w obiektach przemys owych. OtwartoÊç i swoboda konfiguracji pozwala na zastosowanie systemu ZPAS Control Oversee w inteligentnym budynku, ciep ownictwie, gospodarce wodno-êciekowej, przy rozliczaniu indywidualnych kosztów zu ycia energii cieplnej w budownictwie wielorodzinnym i w wielu innych obszarach. Projektowanie uk adów automatyki w oparciu o system ZPAS Control Oversee jest atwe dzi ki zastosowaniu uniwersalnych elementów sprz towych i modu ów programowych, przeznaczonych do sterowania i regulacji poprzez typowe urzàdzenia wykonawcze. W zakres systemu wchodzà jednostki centralne, konwertery transmisji danych, modu y obiektowe, czujniki temperatury, wilgotnoêci, dymu, ruchu, wstrzàsów i dost pu oraz modu y wykonawcze. Komunikacja pomi dzy jednostkà centralnà i modu ami obiektowymi oparta jest na standardowej magistrali M-Bus, rozszerzonej o mo liwoêç sterowania. KONFIGURACJA ZE STEROWNIKIEM I TRANSMISJÑ DANYCH GSM System ZPAS Control Oversee w konfiguracji podstawowej umo liwia dokonywanie ciàg ego pomiaru trzech temperatur w zakresie od -55 do +125 C za pomocà czujników temperatury DST (d ugoêç przewodu 10 m), pod àczonych do programowalnego kontrolera temperatury TIO 333. Programowanie kontrolera temperatury TIO 333 (ustawienie wartoêci temperatur oraz histerezy z dok adnoêcià 1 C) dla tej konfiguracji systemu zapewnia producent. Podstawowe parametry szyny transmisji danych M-Bus: - dowolna topologia okablowania (medium stanowi dwuprzewodowa skr tka), - pod àczenie do 250 urzàdzeƒ do jednej centrali, - zabezpieczenie szyny danych przed zmianà biegunów, - zasilanie urzàdzeƒ koƒcowych bezpoêrednio z szyny M-Bus. System ZPAS Control Oversee posiada atrakcyjne oprogramowanie do wizualizacji graficznej w Êrodowisku Windows. Jest ono dostosowane do wspó pracy z ró nymi systemami nadrz dnymi typu SCADA. Niezale nie od nich pozwala ono na tworzenie w asnych, dostosowanych do potrzeb paneli operatorskich. Na wyjêcia dwustanowe kontrolera temperatury TIO 333 (trzy wyjêcia - klucze tranzystorowe, max. 30 V, 500 ma) mo na pod àczyç elementy wykonawcze (przekaênik P2 lub modu mocy TRIAC 2), s u àce do sterowania urzàdzeniami typu wentylator, grzejnik lub innymi wg potrzeb klienta. Kontroler jest zasilany z zasilacza V DC wg instrukcji. Skonfigurowanie uk adu w wersji podstawowej umo liwia dalszà rozbudow uk adu poprzez dok adanie kolejnych modu ów wg katalogu lub opracowanych na yczenie klienta. 82

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Szafa SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 15), w tym 11 wykonań dostępnych

Bardziej szczegółowo

SZAFA SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna SZAFY STOJĄCE. Obudowy teleinformatyczne. Zakres dostawy.

SZAFA SZB 19 Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna SZAFY STOJĄCE. Obudowy teleinformatyczne. Zakres dostawy. SZAFA SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 15), w tym 11 wykonań dostępnych

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Obudowy teleinformatyczne

Obudowy teleinformatyczne Spis treêci OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O firmie............................................................ 2 ISO 9001, ISO 14001..................................................... 6 Gwarancja...........................................................

Bardziej szczegółowo

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC SZBk SJB SJB Silent ZPAS 041 SZB 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE SZB SE 19" SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 2 wykonaniach gabarytowych, w tym wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi Szafa serwerowa SZB SE 19" OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 14 wykonaniach gabarytowych. Rozbudowany system konfiguracji: - różne wykonania drzwi, osłon

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA

SZB IT 19 SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA solutions for connections PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 34 wykonaniach gabarytowych,

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA

SZB IT 19 SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA SZB IT 9" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA solutions for connections SZB IT 9" PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 34 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 SZAFA SERWEROWA SZB SE 19" Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 28 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Obudowy teleinformatyczne i energetyczne [ 2008 ]

Obudowy teleinformatyczne i energetyczne [ 2008 ] A4 5 35 35 CZECHY Białoruś Malta Bośnia i Hercegowina Maroko Cypr Norwegia Dania Polska Francja Portugalia Grecja Rosja Hiszpania Słowenia Holandia Szwajcaria Islandia Szwecja Kazachstan Ukraina Kirgistan

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce Szafa SZB 19...

OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce Szafa SZB 19... Spis treêci OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie................................................................ 2 ISO 9001, ISO 14001......................................................... 6 Gwarancja...............................................................

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE

SZB IT 19 SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE SZB IT 9" SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE solutions for connections SZB IT 9" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI dostępne w stałej sprzedaży z magazynu ZAKRES DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami AKCESORIA 1 Cokó 2 Cokó przeciwpochy owy 3 P yta dachowa 100 konstrukcja skr cana mo liwoêç doprowadzenia kabli mo liwoêç zamontowania kó ek stal Rozmiar mm 600 x 600 31-7026-60 600 x 800 31-7026-80 600

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY ENERGETYCZNE...

OBUDOWY ENERGETYCZNE... Spis treêci OBUDOWY ENERGETYCZNE....................................... 1-36 O fi rmie................................................... 2-5 ISO 9001, ISO 14001............................................

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż produktów magazynowych

Wyprzedaż produktów magazynowych Wyprzedaż produktów magazynowych Osoba kontaktowa w ZPAS : specjalne ceny - ograniczone ilości Oferta obowiązuje od 12 czerwca 2009 r. do wyczerpania zapasów. Szafy teleinformatyczne i energetyczne Lp.

Bardziej szczegółowo

Szafa stojàca OptiRACK 19

Szafa stojàca OptiRACK 19 SZAFY STOJÑCE Szafa stojàca OptiRACK 19 Szafa stojàca OptiRACK 19 OptiRACK jest idealnym rozwiàzaniem szafy LAN oferujàcym najnowsze rozwiàzania technologiczne w bardzo przyst pnej cenie. Konstrukcja szafy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy z drzwiami przednimi Obudowy z drzwiami przednimi i tylnymi Obudowy do samodzielnego monta u Obudowy po àczone w szereg Obudowy wyposa one w pe ne lub przezroczyste

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe 19... Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2 121 - Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewnętrznych. - Konstrukcja szafy pozwala na proste łączenie szaf w zestawy szeregowe. - Produkowane w 19 wykonaniach gabarytowych,

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Obudowy teleinformatyczne i energetyczne

Obudowy teleinformatyczne i energetyczne Obudowy teleinformatyczne i energetyczne f o r y o u r c o n n e c t i o n s solutions for connections Grupa ZPAS Grupa ZPAS, mając wspólne, jednolite cele i filozofię działania, scala ofertę produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu

Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu Bramy montuje si za otworem od wewnàtrz pomieszczenia, dzi ki czemu ca e Êwiat o otworu pozostaje do dyspozycji u ytkownika. Bramy

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice XL

Rozdzielnice XL Produkty i systemy [ X L 3 ] Rozdzielnice XL 3 0 Rozdzielnice XL 3 0 są szafami do sk adania i spe niają wymogi, które są stawiane rozdzielnicom energii do 0 A. Różnorodność konfiguracji XL 3 0, składane

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY ENERGETYCZNE...

OBUDOWY ENERGETYCZNE... Spis treêci OBUDOWY ENERGETYCZNE...................................... 1-32 O fi rmie.................................................. 2-5 ISO 9001, ISO 14001............................................

Bardziej szczegółowo

Stojaki SRS, SRD 19" Materiał: Wykończenie powierzchni: Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, profil aluminiowy 60 x 30 mm.

Stojaki SRS, SRD 19 Materiał: Wykończenie powierzchni: Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, profil aluminiowy 60 x 30 mm. SRS, SRD 19" Stojaki SRS, SRD 19" PRZEZNACZONE DO MONTAŻU URZĄDZEŃ, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PEŁNEJ OBUDOWY Stojak SRS posiada jedną ramę 19", a stojak SRD - dwie ramy. W obydwu wersjach stojaka istnieje możliwość

Bardziej szczegółowo

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka:

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka: SZAFA STOJ CA 600mm Zamek w drzwiach przednich Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej Profile monta owe z oznaczeniem co 1U Ogólna charakterystyka: otwarcia 180 lewostronne otwarcia 180 lewostronne

Bardziej szczegółowo

Szafy i stela e rozdzielcze

Szafy i stela e rozdzielcze Szafa rozdzielcza wolnostoj¹ca 19 Szafa przeznaczona jest do zabudowy 19'' elementami pasywnymi i sprzêtem aktywnym. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelnoœci IP20 pokryta jest farb¹ w kolorze jasno-szarym.

Bardziej szczegółowo

Kosze/ System koszy 800

Kosze/ System koszy 800 Kosze/ System koszy 800 Podstawa kosza 800 Wymiary (mm) Kod elementu H H-325 G-550 L-800 ME-K04540800 H-325 G-550 L-950 ME-K04540950 H-325 G-550 L-1250 ME-K04541250 L G Kosz 800 Wymiary (mm) Kod elementu

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe CF1280 Rega na pi ki System MEGA / CE-25 WysokoÊç od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek od 1000 do 1330 mm G bokoêci pó ek 300, 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B00571330

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI Materiał: - szkielet szafy, drzwi, ścianka tylna i boczne, dach, podstawa, cokół blacha aluminiowa, - płyta montażowa, rama uchylna, wsporniki i belki montażowe blacha stalowa

Bardziej szczegółowo

Szafy energetyczne SZE3. solutions for connections

Szafy energetyczne SZE3. solutions for connections Szafy energetyczne SZE3 solutions for connections SZE3 Szafy Energetyczne uniwersalne Uniwersalna obudowa skręcana, do zastosowań wewnętrznych zarówno w automatyce, jak i energetyce pod zabudowę różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA: Teleinformatyczne SZAFY WISZĄCE 10 i , 6, 9, 12, 15, 18, 21 U

OFERTA: Teleinformatyczne SZAFY WISZĄCE 10 i , 6, 9, 12, 15, 18, 21 U PEKRA s.c. 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska 5 OFERTA: Teleinformatyczne SZAFY WISZĄCE 10 i 19 4.5, 6, 9, 12, 15, 18, 21 U WWW.PEKRA.PL Szafka BECATUS 19 Szafka wisząca BECATUS 19 Szafka wisząca BECATUS 19 6U

Bardziej szczegółowo

Katalog szaf teleinformatycznych 19 typu BETA SYSTEM

Katalog szaf teleinformatycznych 19 typu BETA SYSTEM BETA-SYSTEM 19 www.sabaj.pl Katalog szaf teleinformatycznych 19 typu BETA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r BETA-SYSTEM 19 Spis treści: Szafy stojące BETA-SYSTEM 19... 6 Elementy

Bardziej szczegółowo

SZAFY SERWEROWE TELEINFORMATYCZNE. www.kart-map.pl

SZAFY SERWEROWE TELEINFORMATYCZNE. www.kart-map.pl Szafy serwerowe i teleinformatyczne, to linia szaf, obudów przeznaczonych do tworzenia i modernizacji sieci informatycznych i teleinformatycznych w centrach bazodanowych i serwerowniach. Szafy te stanowią

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04 WS2-00 stó bazowy (bez dodatkowego wyposa enia) WS2-01 stó bazowy + 1 pó ka W-P2 WS2-02 stó bazowy + 2 półki W-P2 zewn trzne sto u: SzerokoÊç: 1355 mm G bokoêç: 730 mm WysokoÊç: 840 mm WysokoÊç z regulowanymi

Bardziej szczegółowo

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna RS IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna korpus szczelnie spawany z blachy stalowej o gr. 1,25 lub 1,5 mm; wybór: mo liwo zamówienia innych wymiarów ni w tabelce malowanie farb proszkow poliestrow na kolor

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria VEMCO Sp. z o.o. - Cennik szaf teleinformatycznych TECNOSTEEL 2 Szafy wolnostojące 19" TECNO 600-800 - Szafy stojące z czterema 19" belkami nośnymi z możliwością regulacji głębokości, drzwi z uchwytem

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10 SZAFKI WISZĄCE Szafka wisząca ecovari 10 Szafka wisząca ecovari 10 Szafki wiszące typu ecovari 10 przeznaczone są dla małych instalacji sieciowych. Urządzenia wewnątrz szafki można mocować do 10 profili,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND. XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW

WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND. XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW SYSTEM ROZDZIAŁU ENERGII Rozdzielnice i obudowy NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 160 NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 400 NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 800

Bardziej szczegółowo

Atlantic. Atlantic. szafki metalowe. szafki metalowe

Atlantic. Atlantic. szafki metalowe. szafki metalowe tlantic szafki metalowe tlantic szafki metalowe 0363 12 0355 23 0354 93 0363 13 0364 01 Wymiary (str. 283) Wyposa enie (str. 290) IP66 lub 65 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102. kceptacje

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

Szafki naścienne 19" Basic Line NWE

Szafki naścienne 19 Basic Line NWE Szafki naścienne 19" Szafki naścienne 19" Basic Line NWE Łatwy dostęp do tyłu szafki 2-sekcyjnej dzięki wychylnej tylnej części Pasywna wentylacja poprzez szczeliny wentylacyjne w dolnej i górnej części

Bardziej szczegółowo

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm.

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. SMP/A0 Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm SMP/A1 Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. A1/10 Szafa na plany i mapy format A-1, 10-szufladowa s/g/w 980 x 680

Bardziej szczegółowo

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta

Bardziej szczegółowo

ASD/ ADD, CSD/ CDD DYFUZJA POWIETRZA KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI ZALETY PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE OPIS MONTA AKCESORIA

ASD/ ADD, CSD/ CDD DYFUZJA POWIETRZA KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI ZALETY PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE OPIS MONTA AKCESORIA ASD/ ADD, CSD/ CDD KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Wysoka jakoêç wykonania - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno w bibliotekach programu

Bardziej szczegółowo

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04 WS2-00 stó bazowy (bez dodatkowego wyposa enia) WS2-01 stó bazowy + 1 pó ka W-P2 WS2-02 stó bazowy + 2 półki W-P2 zewn trzne sto u: SzerokoÊç: 1355 mm G bokoêç: 730 mm WysokoÊç: 840 mm WysokoÊç z regulowanymi

Bardziej szczegółowo

LF PCV LFH PC/ABS bezhalogenowy LFG GfK LiFea PCV

LF PCV LFH PC/ABS bezhalogenowy LFG GfK LiFea PCV LF PCV LFH PC/ABS bezhalogenowy LFG GfK LiFea PCV Zalety monta u systemu LF sà od razu widoczne. U o enie pojedynczych kana ów jest w tym przypadku znacznie atwiejsze i jednoczeênie szybsze do wykonania.

Bardziej szczegółowo

ZPAS GROUP ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ S.A. PRZYGÓRZE 209, 57-431 WOLIBÓRZ INFO@ZPAS.PL WWW.ZPAS.PL

ZPAS GROUP ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ S.A. PRZYGÓRZE 209, 57-431 WOLIBÓRZ INFO@ZPAS.PL WWW.ZPAS.PL SZAFY ENERGETYCZNE SZAFA SZE2 2000x600x800 WZ-1951-01-10-011 SZAFA SZE2 1800x1000x500 WZ-1951-01-18-011 SZAFA SZE2 2000x1200x600 WZ-4163-01-64-011 SZAFA SZE2 1800x1200x600 WZ-5716-29-00-011 SZAFA SZE2

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE

SZB IT 19 SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE SZB IT 9" SZAFY TELEINFORMATYZNE UNIWERSALNE solutions for connections SZB IT 9 " SZAFY SIEIOWE/SERWEROWE SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI dostępne w stałej sprzedaży z magazynu ZAKRES DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

SZAFY SERWEROWE 19 TYP ACE

SZAFY SERWEROWE 19 TYP ACE SZAFY SERWEROWE 19 TYP AE Numeracja belek umożliwia komfortowy montaż Zastosowanie: Szafy Typu AE są idealnym rozwiązaniem do instalacji serwerów, rozwiązań teleinformatycznych oraz wszelkich innych urządzeń

Bardziej szczegółowo

W celu u atwienia korzystania z katalogu przedstawiamy poni ej jego struktur.

W celu u atwienia korzystania z katalogu przedstawiamy poni ej jego struktur. Struktura katalogu W celu u atwienia korzystania z katalogu przedstawiamy poni ej jego struktur. Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe AU1275 Rega na TV od 1000 do 3000 mm SzerokoÊç pó ek Wspornik mocny

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

SZAFY KOMPUTEROWE D-1

SZAFY KOMPUTEROWE D-1 D-1 SZAFY KOMPUTEROWE komputerowa - wersja HSC 01 konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi, zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP 32) możliwość umieszczenia

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE

Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE Szafy stojące NCE Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE Stabilna ramowa konstrukcja Możliwość łącznia szeregowego Konstrukcja symetryczna z trzech stron Kompatybilne z systemem rozdzielnic elektroinstalacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne

KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS. Dane techniczne KARTA KATALOGOWA: SZAFA STOJĄCA IP 30 DSS Dane techniczne Rama spawana z blachy stalowej o grubości 2 mm, malowana proszkowo Dostępne wysokości: 42 i 45U Szerokości: 600 i 800 mm Głębokości: 800 i 1000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 Projekt kosza na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom Kosz pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Patch Panel 1U, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R

Patch Panel 1U, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 KATALOG

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

listwy kablowe LN Polam-Suwałki

listwy kablowe LN Polam-Suwałki kablowe LN Polam-Suwałki LISTWY KABLOWE LN OSPRZ T ÑCZNIKOWY LN Typ (d. m) Wymiary [mm] w opakowaniu prosty Koƒcówka odga êny kàtowy Naro nik we wn trz ny Na ro nik ze wn trz ny 00 LN X x 60 m 09 4 09

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

Obudowy przemys owe IP65

Obudowy przemys owe IP65 Obudowy przemys owe I65 Rozdzielnice uniwersalne I65 vector, vectorii Rozdzielnice vector i vectorii to wykonane z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, gotowe szafki wielofunkcyjne przeznaczone do ró

Bardziej szczegółowo

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 Kraków, 16.06.2017 r. DZP.271-214/2017 Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PULPITY STEROWNICZE PULPITY

PULPITY STEROWNICZE PULPITY PULPITY PULPITY STEROWNICZE Trzy rodzaje rozwiązań: - szafa z pulpitem sterowniczym na bazie szafy Areta, z drzwiami lub panelem tylnym i półką przednią - pulpit modułowy, głębokość lub mm - pulpit monoblok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych

Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych Austria Luksemburg Belgia Łotwa Białoruś Malta Bośnia i Hercegowina Niemcy Cypr Polska Portugalia Francja Rosja Grecja Słowacja Hiszpania Słowenia Islandia Kazachstan 35 35 Ukraina [ PL012 ] Węgry Kirgistan

Bardziej szczegółowo

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm

Ławka z oparciem, na - drewno zabezpieczone podwojenie przed warunkami stelażu żeliwnym dł 1500 atmosferycznymi mm ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1 Dostawa mebli szkolnych L.p. Nawa towaru opis 1. Stolik szkolny 1- osobowy 2. Krzesła szkolne 3. 4. 5. 6. Biurko nauczycielskie z osłoną

Bardziej szczegółowo

SZAFY SIECIOWE. www.sabaj.pl

SZAFY SIECIOWE. www.sabaj.pl SZAFY SIECIOWE www.sabaj.pl Sabaj-S ys tem SZAFY TELEINFORMATYCZNE 19 CYBER 19 SWKu BETA-SYSTEM SWK2 SZAFY TELEINFORMATYCZNE 10 SZW 10 SZWp 10 Str. 2 Zamówienie wyślij na: marketing@sabaj.pl Firma SABAJ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 51 Wszystkie wyroby standardowo w kolorze bia ym - RAL 9010. Odst pstwa od koloru standardowego zaznaczone sà

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA Obudowy przemysłowe CS Obudowy metalowe z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66. Wys. x szer. x gł. 1000x800x300 mm CS-108/300 111715 Wys. x szer. x gł. 300x300x200 mm CS-33/200 111649 Wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Wolnostojące szafy LINKEO* Kompletne rozwiązania dla sektora komercyjnego Nowe szafy 19 LINKEO z dedykowanymi akcesoriami tworzą

Bardziej szczegółowo

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹ z tworzywa

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo